Rätt fart i Knivsta och Alsike. En analys av hastigheterna i tätorterna Knivsta och Alsike i Knivsta kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rätt fart i Knivsta och Alsike. En analys av hastigheterna i tätorterna Knivsta och Alsike i Knivsta kommun"

Transkript

1 Rätt fart i Knivsta och Alsike En analys av hastigheterna i tätorterna Knivsta och Alsike i Knivsta kommun Oktober 2010

2 Beställare: Knivsta kommun Knivsta Projektansvarig: Kjell Almgren Tel Konsult: Vectura Box Uppsala Tel Uppdragsansvarig/utredare: Ingrid Lembke von Schéele Utredare: Fredrik Karlsson och Erika Ribbhagen Granskning: Jennie Rollof Samtliga fotografier är tagna av Vectura. Omslagsbilden visar Knivsta centrum från Gredelbyvägen

3 Innehåll 1. Bakgrund 4 2. Processen Förberedelser Inventering Nulägesbeskrivning Analys och bearbetning Avvikelsehantering Hastighetsplan 8 3. Nulägesbeskrivning Nuvarande hastighetsgränser Kollektivtrafik Livsrum Dimensionerande trafiksäkerhetssituation (DTSS) Luftkvalitet och buller Kvalitetsbedömning av nuläget 15 4 Analys Länkoptimering Nät- och Systemanpassning Prövning av tillgänglighets-anspråk Avvikelser Identifierade avvikelser Åtgärdsförslag Hastighetsplan 22

4 1. Bakgrund Rätt fart i Knivsta kommun Från den 2 maj 2008 är det i Sverige möjligt att skylta hastigheten i steg om 10 km/h, från 30 km/h och upp till 120 km/h. Syftet är att få en bättre anpassning av hastigheterna i förhållande till de trafikpolitiska målen. För ändringen av hastighetsbegränsningarna är avsedd att ge ökad trafiksäkerhet baserat på krockvåldsprincipen. Den ska även bidra till ökad respekt och acceptans för hastighets gränserna samt minskad miljöpåverkan. Kommunen har rätt att besluta om hastighetsbegränsningarna inom tättbebyggt område. Kommunen har också rätt att besluta var gränsen för tättbebyggt område går. Genom att avväga hastighetsnivån väl kan den valda hastighetsbegränsningen medverka till att stadsrummen används på ett sätt som stödjer stadens utveckling. Handboken Rätt fart i staden har tagits fram som ett verktyg för att medverka till att staden får det trafiksystem den behöver för att utvecklas i avsedd riktning. Handboken är framtagen i samarbete mellan Vägverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Denna rapport är en tillämpning av handboken i Knivsta och Alsike tätorter i Knivsta kommun. I 7 i Vägverkets föreskrifter och allmänna råd om högsta tillåtna hastigheter anges följande: Inom tättbebyggt område bör, när annan hastighetsgräns än tätortshastigheten enligt 3 kap 17 första stycket (50 km/tim) prövas, främst hastighetsgränserna 30, 40 och 60 km/ tim eftersträvas på vägar som inte ingår i funktionella förbind elser för arbetspendling och långväga godstransporter. Figur 1. Handboken Rätt fart i staden 4

5 2. Processen Rätt fart i Knivsta kommun 2.1 Förberedelser Kjell Almgren, Knivsta kommun, träffade Ingrid Lembke von Schéele och Fredrik Karlsson från Vectura den 19 augusti 2010 för att diskutera förutsättningarna för att genomföra en hastighetsutredning i tätorterna Knivsta och Alsike i Knivsta kommun. Vid mötet framkom att kommunen inte har någon trafiknätsanalys. Klassningen av vägnätet i huvudvägnät och lokalvägnät har hämtats från Trafikplanen för Knivsta och Alsike från Vad gäller utryckningsnätet ska i princip huvudvägnätet utgöra primära utryckningsvägar samt en del centrala lokalgator som binder ihop huvudvägnätet med det övergripande trafiknätet. Kommunens önskemål är att hastighetsutredningen ska föreslå jämna hastighetsgränser samt 30 km/h samt att områdena ska vara enhetliga. Kommunen saknar uppmätta eller beräknade värden på luftföroreningar och buller vilket gör att dessa parametrar inte ingår i analysen. Då kommunen önskade få en hastighetsplan för nuläget, har därför ingen hänsyn tagits till de framtida planerna för Knivsta kommun. Efter leveransen av hastighetsplanen från Vectura kan kommunen välja att göra förändringar i planen efter att kommunens egna anspråk värderats. Följande material har levererats från Knivsta kommun till Vectura: Gaturegister för tätorterna Grundkartor Turistkarta Övrigt material som Vectura använt sig av är: Gällande hastighetsgränser ur Nationell vägdatabas Kommunens trafikplan STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) 5

6 2.2 Inventering Vid inventeringstillfällna deltog alltid minst två personer. Nuläget klargjordes och varje gata delades in i homogena gaturum. Ett homogent rum kan vara en gata eller ett avsnitt av en gata om den har olika karaktärsdrag på olika delar. Rätt fart i Knivsta kommun 2.3 Nulägesbeskrivning Uppgifterna från inventeringen sammanställdes i Excel-filer och redovisades sedan på kartor. En analys gjordes av de homogena gaturummen och effekterna av de nuvarande hastighetsbegränsningarna undersöktes. Analysen grundades på de kvalitetssamband som finns i handboken. Typ av livsrum identifierades för alla homogena gaturum. Livsrummen bedömdes efter gatans väggar och golv, det vill säga vad som finns utmed gatan. Därmed tas stadens utvecklingspotential till vara. Livsrumsmodellen bygger på en prioritering av olika trafikantintressen och stadsomsorg. Innebörden av samtliga rum framgår av definitionerna nedan. Figur 2. Frirum. Källa: Handboken Rätt fart i staden Integrerat frirum (IF), rum där fotgängare och cyklister är prioriterade. Motorfordon har möjlighet till begränsad inkörning men alltid med stor hänsyn till de oskyddade trafikanterna. Låg fart är en förutsättning, liksom prioritet för fotgängare och cyklister. Väggarna består ofta av hus med entré mot rummet. Olika typer av aktiviteter känns naturliga att göra i rummet. Ytorna har delad funktion. Rummen finns i de finaste delarna av stadens nät, i torgbildningar, i entréområde, centrala offentliga stadsrum m.m. Frirum (F), rum för cyklister, fotgängare och de lekande barnen. I frirummet ska de oskyddade trafikanterna inte behöva oroa sig för motorfordonstrafik, som i princip inte bör förekomma. Utformningen måste utgå från gåendes och cyklisters perspektiv och hastighet, vilket innebär detaljrikedom och småskalighet med många möjligheter till möten mellan människor. Bilfria områden är exempelvis torg, parker, lek- och fritidsområden, avstängda gator, separata gång- och cykelvägar. Mopedtrafik är inte lämplig på dessa platser. Figur 3. Integrerat frirum. Källa: Handboken Rätt fart i staden 6

7 Mjuktrafikrum (M), rum som ofta omfattar större delen av stadens gaturum. Väggarna i rummen utrycker ett anspråk på kontakt och närvaro. Rummet bör tillmötesgå människors anspråk att lätt samspela. Biltrafikens ytor begränsas så långt det går med hänsyn till gatornas funktion. Transportrum (T), rum för enbart motorfordonstrafik, där gång- och cykelpassager på ett bekvämt och tryggt sätt är separerade. Väggarna vänder inte sina anspråk mot rummet. Transportrummet omgärdas av barriärer, synliga eller osynliga. Transportrummet har en renodlad trafikuppgift. Figur 4. Mjuktrafikrum. Källa: Handboken Rätt fart i staden Integrerat transportrum (IT), oskyddade trafikanter kan färdas i rummet men har ringa anspråk på att korsa det. Det finns också ringa anspråk på vistelse i rummet. Väggarna vänder sig mot rummet men har ringa anspråk på det. Korsningsanspråket uppkommer i anslutning till korsningar mellan de integrerade transportrummen eller andra livsrum. I rummet har oskyddade trafikanter ett anspråk på trygghet i form av andra trafikanters närvaro men utan att samspela med dem. Gaturummet har som regel en transportfunktion. Figur 6. Transportrum. Källa: Handboken Rätt fart i staden När livsrumsbedömningen var klar viktades sedan de olika anspråken mot varandra i Excel-filen. Utifrån denna viktning gjordes en nulägesanalys. Stadsbyggnadskvaliteterna som Rätt fart i staden tar hänsyn till är: Stadens karaktär Tillgänglighet Trygghet Trafiksäkerhet Miljö och hälsa Anspråken på dessa kvaliteter delas in i tre nivåer: God kvalitet: Kvalitetsanspråket är tillgodosett (visas som grönt i Excel-filerna). Mindre god kvalitet: Kvalitetsanspråket är delvis tillgodosett (visas som gult i Excel-filerna). Figur 5. Integrerat transportrum. Källa: Handboken Rätt fart i staden Låg kvalitet: Kvalitetsanspråket är inte tillgodosett. (visas som rött i Excel-filerna). 7

8 Kvalitetsnivå Integrerat frirum Mjuktrafikrum Integrerat transportrum God Gångfart 30 km/tim 50 km/tim Mindre god 20 km/tim 40 km/tim 60 km/tim Låg 30 km/tim 50 km/tim 70 km/tim Figur 7. Hastighetsnivåns betydelse för stadens karaktär samt för tryggheten. Källa: Handboken Rätt fart i staden 2.4 Analys och bearbetning Länkoptimeringen är den första sammanvägningen av kvalitetsanspråken. Detta steg utförs genom att för varje rumsenhet (sträcka, område eller plats) eftersträva den hastighetsnivå som bäst reducerar antalet och graden av kvalitetsavvikelser. I nästa steg bearbetades och analyserades kvarstående kvalitetsavvikelser. Detta gjordes för att minska plottrigheten, skapa ett sammanhängande nät och hitta bra lägen för eventuella skiften av hastigheter. 2.5 Avvikelsehantering För de platser, sträckor eller punkter som i analysen uppvisade mindre god kvalitet inom ett eller flera av bedömningskriterierna redovisas en sammanställning i avsnitt Hastighetsplan Ett förslag till hastighetsplan enligt metoden Rätt Fart i staden utformades i form av denna rapport, bifogad Excel-fil samt foton. På samma gång gjordes en systemanpassning så att endast 30, 40, 60 km/h, respektive gångfartshastighet förekommer i hastighetssättningen. 8

9 3. Nulägesbeskrivning Rätt fart i Knivsta kommun 3.1 Nuvarande hastighetsgränser Nuvarande hastighetsbegränsningar har hämtats från Nationell vägdatabas och förts in i Excel-filen under nuläge och i vissa fall justerats efter inventeringen. På de flesta gator och vägar i Knivsta gäller idag hastighetsbegränsning 30 km/h. Även om antalet gator och vägar med hastighetsbegränsningen 50 km/h är nästan lika många. För Alsike är det en liten övervikt på gator och vägar med 50 km/h. Flertalet gator utanför skolor och förskolor har tidsbegränsad hastighetsbegränsning till 30 km/h. Tre av sträckorna har idag en skyltad hastighet till 20 km/h och en till 10 km/h. I figurerna 10 och 11 redovisas nuvarande hastighetsbegränsningar. 3.2 Kollektivtrafik Vid startmötet gick kommunens representant igenom vilka gator som trafikeras av kollektivtrafik och vid inventeringen kompletterades kollektivtrafiknätet med ytterligare några gator. Därför har inget samråd genomförts med representanter från UL (Upplands Lokaltrafik). Skolskjuts har klassats som stadstrafik och samtliga övriga linjer som regiontrafik. 3.3 Livsrum I handboken Rätt fart i staden används livsrumsmodellen för att dela in tätorten i gaturum, med avseende på rummets stadsbyggnadsmässiga funktion. I de undersökta gatorna är fyra livsrum aktuella: transportrum, integrerat transportrum, mjuktrafikrum och integrerat frirum. I Knivsta tätort har majoriteten av gatorna bedömts vara Integrerat Transportrum (IT), men i vissa delar större inslag av Mjuktrafikrum (M). Det finns även ett fåtal Transportrum (T) och Integrerade Frirum (IF). Däremot finns det inga Frirum (F). I Alsike däremot är fördelningen mellan Integrerat Transportrum (IT) och Mjuktrafikrum (M) relativt jämn. Det finns ett fåtal Transportrum (T), men inga Integrerade Frirum (IF) eller Frirum (F). Figurerna 12 och 13 visar kartor över resultatet av livsrumsindelningen. Figur 8. Bild från handboken Rätt fart i staden 9

10 3.4 Dimensionerande trafiksäkerhetssituation (DTSS) Bedömningen av dimensionerande trafiksäkerhetssituation bygger på vilka krockvåldssituationer som kan uppstå på de olika delarna av vägnätet. Situationen med lägst krockvåldshastighet blir dimensionerande enligt följande turordning: Oskyddade trafikanter/bil-konflikter, Bil/Bil-korsande kurs, Bil-singel (fast hinder), Bil/Bil-möte. 3.5 Luftkvalitet och buller I uppdraget åt Knivsta kommun ingår inte att analysera eventuella problem med luftkvalitet och buller eftersom kommunen inte har något underlagsmaterial på dessa parametrar. Bedömningen har gjorts för vad som kan sägas gälla generellt på sträckan. Har sträckan dessutom korsande vägar och/eller övergångsställen har detta noterats vid inventeringen och tagits hänsyn till vid analys och avvikelsehantering. Antalet sträckor där korsande vägar och/ eller övergångsställen noterats är betydligt fler i Knivsta än i Alsike. Även olycksstatistik från STRADA har tagits med i bedömningen. Figur 9. Bild från Kölängsvägen sett norrifrån 10

11 Figur 10. Nuvarande hastighetsbegränsningar i Knivsta tätort oktober

12 Figur 11. Nuvarande hastighetsbegränsningar i Alsike tätort oktober

13 Figur 12. Livsrumsindelningen i Knivsta tätort. 13

14 Figur 13. Livsrumsindelningen i Alsike tätort. 14

15 3.6 Kvalitetsbedömning av nuläget En inledande analys har gjorts för de befintliga hastighetsgränserna. Nätet har delats in i totalt 114 sträckor för Knivsta och 64 för Alsike. Var och en av dessa delar har bedömts inom kvaliteterna: tillgänglighet för bil, tillgänglighet för kollektivtrafik, karaktär, trygghet och trafiksäkerhet. Det betyder också att varje sträcka kan få flera avvikelser. Alla kvaliteter är dock inte tillämpliga på alla delar av nätet. Med nuvarande hastighetsnivå får Knivsta tätort 116 st avvikleser med låg kvalitet (rödmarkerat i Excel-filen) och 16 st avvikleser med mindre god kvalitet (gulmarkerat i Excel-filen). För Alsike tätort fås 19 st avvikleser med låg kvalitet och 7 st avvikleser med mindre god kvalitet. Se figur 14. Figur 14. Exempel från Excel-filen. Kvalitetsbedömning av nuläget i Knivsta och Alsike tätorter 15

16 4 Analys Rätt fart i Knivsta kommun 4.1 Länkoptimering Syftet med länkoptimering är att för varje enskild länk i systemet välja den hastighetsnivå som bäst balanserar anspråken för de olika stadsbyggnadskvaliteterna. Analysen genomförs genom att olika hastigheter för respektive länk prövas. Därefter kontrolleras vilka kvalitetsnivåer som erhålls för karaktär, trygghet, trafiksäkerhet samt tillgänglighet för bil- och kollektivtrafik. Antalet erhållna kvalitetsnivåer av grön, gul och röd kvalitet summeras i en tabell. I detta moment ska alltså så många röda och gula markeringar som möjligt försvinna i Excel-filen. Det länkoptimerade nätet innehåller samtliga möjliga hastighetsgränser mellan 5 km/tim och 70 km/tim. Efter att ha länkoptimerat hastigheterna i Knivsta tätort sjönk antalet bedömningar med låg kvalitet från 116 till noll stycken. Resultatet mindre god kvalitet ökade från 16 till 18 stycken. 4.2 Nät- och Systemanpassning I nästa steg bearbetades och analyserades kvarstående kvalitetsavvikelser. Detta gjordes för att minska plottrigheten, skapa ett sammanhängande nät och hitta bra lägen för eventuella skiften av hastigheter. På samma gång gjordes en anpassning av hastighetsbegränsningarna så att endast 5 (=gångfartshastighet), 30, 40 respektive 60 km/h ska förekomma. Resultatet för både Knivsta och Alsike tätorter är ett nät med huvudsakligen 60 km/h på genomfart- och infartslederna. I det övriga huvudvägnätet och på uppsamlingsgator gäller huvudsakligen 40 km/h. I lokalnätet föreslås 30 km/h i bostadsområdena. Vägar i industriområdena föreslås 40 km/h eller 60 km/h som lämplig hastighetsbegränsning. På motsvarande sätt i Alsike tätort sjönk antalet bedömningar med låg kvalitet från 19 till noll stycken. Resultatet mindre god kvalitet sjönk från 7 till 3 stycken. 16

17 Figur 15. Exempel från Excel-filen. Kvalitetsbedömning efter systemanpassningen i Knivsta och Alsike tätorter 4.3 Prövning av tillgänglighetsanspråk Tillgänglighetsanspråken för buss, ambulans och räddningstjänst har stor betydelse. En sänkning av hastigheten bör dock kunna accepteras på platser där oskyddade trafikanter och stadens karaktär har stora och viktiga anspråk. Utryckningstrafikens tillgänglighetsanspråk påverkas inte eftersom dessa fordon fortsättningsvis kan köra fortare än den tillåtna hastighetsbegränsningen vid utryckningstillfällena. Det som kan komma att påverka deras tillgänglighetsanspråk är däremot de åtgärder som vidtas för att hantera kvalitetsavvikelserna. Dessa åtgärder påverkar även kollektivtrafikens tillgänglighet. Innan vägar byggs om för att anpassas till lägre hastigheter bör kommunen samråda med räddningstjänsten och trafikhuvudmannen. 17

18 5. Avvikelser Rätt fart i Knivsta kommun 5.1 Identifierade avvikelser Med avvikelser menas de platser där låg eller mindre god kvalitet identifierats i Systemanpassningen. I Knivsta och Alsike har inga avvikelser med låg kvalitet (rödmarkerade i excellfilen) identifierats. Däremot finns 38 avvikelser med mindre god kvalitet vilka redovisas i figurerna 16 och 17. I trafikplanen för Knivsta och Alsike står det bland annat att Vi skapar en gång- och cykelvänlig tätort som uppmuntrar till att välja bort bilen för kortare förflyttningar. Biltrafiken får en anpassad roll i tätorten där även kollektivtrafiken blir ett naturligt val. Utifrån det har kriterierna för trafiksäkerhet, trygghet och karaktär i de flest fall värdesatts högre än framkomlighetsanspråken för bil och kollektivtrafik. Åtta av sträckorna har fått avvikelse på en eller flera av kriterierna karaktär, trygghet eller trafiksäkerhet. I fyra av fallen (Trunstavägen, Carl von Paykulls väg, Forsbyvägen söder om Eriksbergsvägen och Ledingevägen) anses inga åtgärder nödvändiga då oskyddade trafikanter i liten utsträckning gör anspråk på vägen och vägen är av landsvägskaraktär. Hastigheten är därför satt till 60 km/h på dessa vägar. På Lodgatan, mellan Brunnbyvägen och Hyvelgatan, har en hastighetsbegränsning på 60 km/h bedömts vara rimlig för att knyta ihop den med resten av Lodgatan samt den södra delen av Brunnbyvägen där hastigheten är satt till 60 km/h. Av trafiksäkerhetsskäl, bl.a. för att det ligger en förskola i området, föreslås det att en separerad GC-väg byggs längs denna del av Lodgatan för att knyta ihop den med GC-vägarna längs östra delen av Lodgatan och Södra delen av Brunnbyvägen. För att möjliggöra en säker passage i korsningen med Hyvelgatan bör korsningen Lodgatan/Hyvelgatan hastighetssäkras. På Björkkällevägen är hastigheten också satt till 60 km/h då den är en genomfartsled och har landsvägskaraktär. Det är kriterierna trygget och karaktär som får avvikelse, men antalet oskyddade trafikanter som eventuellt gör anspråk på vägen antas relativt liten, varpå ingen åtgärd föreslås. Däremot bör säkerhet för GC-trafik möjliggöras över järnvägsbron för att motverka känslan av otrygghet som kan antas uppstå pga den instängdhet som vägbanan på ena sidan och vägräcket på andra sidan bidrar till. För de gator och vägar som fått föreslagen hastighet satt till 60 km/h gäller att de befintliga ej separerade passagerna för oskyddade trafikanter hastighetssäkras och/eller reduceras i antal. Åtta av avvikelserna (Forsbyvägen norr om Eriksbergsvägen till Apoteksvägen, Apoteksvägen mellan Centralvägen och Häradsvägen, Brunnbyvägen från Åsgatan och norrut, Knivstavägen, Staffansvägen mellan Centralvägen och Gredelbyvägen samt Ängbyvägen) får avvikelse på framkomlighet för bil och/eller kollektivtrafik på grund av att hastigheten är satt till 40 km/h. Men i enlighet med trafikplanen föreslås inga åtgärder, utan trafiksäkerhet och stadsmässighet har istället prioriterats framför framkomlighet. Gredelbyvägen får avvikelse för framkomlighet för kollektivtrafik. För att få en så jämn hastighet som möjligt föreslås hastighetsgränsen 40 km/h på hela avsnittet. Framkomligheten för regionbuss försämras något men som för ovan nämnda platser har trafiksäkerhet prioriterats framför framkomligheten, dock bör övergångstället mellan busshållplatserna på norra Gre- 18

19 delbyvägen hastighetssäkras till 30 km/h. Även Kölängsvägen får höjd hastighet till 40 km/h, förutsatt att kompletterande trafiksäkerhetsåtgärder vidtas vid skolan. På Centralvägen är hastigheten satt till 40 km/h vilket ger avvikelse på såväl trafiksäkerhet som för framkomlighet för bil och kollektivtrafik. Då trafiksäkerhet värdesätts högre än framkomlighet rekommenderas kommunen att se över möjligheten till en separerad GC-bana. En samhällsekonomisk bedömning och hur anslutningen av GC-banan till anslutande gator kommer att se ut bör vägas in i ett sådant beslut. För att undvika plottrighet skyltas hela Nysätersvägen om till 30 km/h. Den går genom ett föreslaget 30-område vilket ger hela bostadsområdet en homogen karaktär. Tre sträckor (Apelsinvägen vid slingan mot päronvägen, Apoteksvägen förbi socialtjänstkontoret till Forsbyvägen och slingan längst upp på Högåsvägen) har definierats som integrerat frirum (IF). Dessa gator bör skyltas som gångfartsområde vilket ger avvikelser för framkomlighet med bil. Även här prioriteras trafiksäkerheten framför framkomligheten. Genom skyltning som gångfartsområde tydliggörs också att trafikering av gatorna med fordon sker på de oskyddade trafikanternas villkor. 5.2 Åtgärdsförslag Utifrån de identifierade avvikelserna föreslås följande åtgärder: Separerad gång- och cykelväg Eventuellt längs Centralvägen Lodgatan mellan Brunnbyvägen oc Hyvelgatan Björkkällevägen på bron över järnvägen Hastighetssäkra gångpassager på Kölängsvägen Norra Gredelbyvägen Sträckor med hastighet 60 km/h och med ej separerade gångpassager Skyltning gångfartsområde Apelsinvägen vid slingan mot Päronvägen Apoteksvägen förbi Socialkontoret Slingan längst upp på Högåsvägen 19

20 Figur 16. Antal dedömningskriterier med avvikelser med mindre god kvalitet på de i systemanpassningen föreslagna hastigheterna i Knivsta tätort 20

21 Figur 17. Antal dedömningskriterier med avvikelser med mindre god kvalitet på de i systemanpassningen föreslagna hastigheterna i Alsike tätorty 21

22 6. Hastighetsplan Rätt fart i Knivsta kommun Det slutliga förslaget till hastighetsplan enligt analysprocessen i handboken Rätt fart i staden presenteras i figurerna 18 och 19. Den förutsätter att de föreslagna åtgärderna på avvikelser med mindre god kvalitet genomförs. Hastighetsplanen kan vidareutvecklas när kommunens egna anspråk har värderats. Resultatet för Knivsta och Alsike har blivit att genomfarts- och infartsleder får en skyltad hastighet till 60 km/h. Bostadsområden föreslås till 30 km/h med undantag för några uppsamlingsgator som får en föreslagen hastighet till 40 km/h. Merparten av huvudgatorna har fått en hastighet satt till 40 km/h. På vissa platser förutsätter de nya hastighetsgränserna dock att någon form av hastighetsdämpande åtgärd genomförs. Principiellt gäller att endast omskyltning till nya hastigheter inte leder till god efterlevnad av den nya hastighetsbegränsningen. För att öka efterlevnaden bör gatorna därför anpassas, utifrån de föreslagna åtgärder som redovisats. Dock bör kommunen utreda föreslagna åtgärder i detalj innan implementering görs. Exempel på åtgärder finns i handböckerna Lugna Gatan, i VGU (vägar och gators utformning) samt i Åtgärdskatalog för säker trafik i tätort. 22

23 Figur 18. Förslag till hastighetsplan i Knivsta tätort 23

24 Figur 19. Förslag till hastighetsplan i Alsike tätort 24

25 Vectura är konsulter inom transportinfrastruktur och rörelseplanering.

26 Knivsta,

RÄTT FART I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Hastighetsöversyn enligt Rätt fart i staden 2010-06-03

RÄTT FART I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Hastighetsöversyn enligt Rätt fart i staden 2010-06-03 KOMMUN Hastighetsöversyn enligt Rätt fart i staden 2010-06-03 Medverkande Beställare: Östra Göinge kommun Tekniska kontoret Storgatan 4, 280 60 Broby Projektansvarig: Kenneth Liedman kenneth.liedman@ostragoinge.se

Läs mer

Rätt fart i Upplands Väsby

Rätt fart i Upplands Väsby En analys av hastigheterna inom tätorten Upplands Väsby våren 2011 Beställare: Upplands Väsby kommun Projektansvarig: Axel Nelstrand Konsult: Vectura Box 46 171 11 Solna Tel 0771 159 159 Ansvarig utredare:

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org nr. Sunne kommun Miljö,plan och bygg växel bankgiro

Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org nr. Sunne kommun Miljö,plan och bygg växel bankgiro Datum Sida 2015-11-23 1 (12) ) Hastighetsplan Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 36 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org nr Sunne kommun Miljö,plan och bygg växel 0565-16000

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Stina Hansson

Handläggare Datum Ärendebeteckning Stina Hansson Handläggare Datum Ärendebeteckning Stina Hansson 2018-02-02 2016-3283 0480-45 04 21 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Införande av nya hastighetsgränser i tätorten Rockneby i Kalmar kommun Förslag

Läs mer

Remiss Hastighetsplan för Ulricehamns kommun Dnr: 2016/325

Remiss Hastighetsplan för Ulricehamns kommun Dnr: 2016/325 2019-01-11 1 (1) Remiss Hastighetsplan för Ulricehamns kommun Dnr: 2016/325 Ni inbjuds härmed att lämna synpunkter på hastighetsplan för Ulricehamns kommun. Remissmaterialet dvs. Hastighetsplanen finns

Läs mer

Rätt fart i staden. en stadsbyggnadsfråga. Hastighetsnivån påverkar. Stadens karaktär Tillgänglighet Trygghet Trafiksäkerhet Miljöpåverkan

Rätt fart i staden. en stadsbyggnadsfråga. Hastighetsnivån påverkar. Stadens karaktär Tillgänglighet Trygghet Trafiksäkerhet Miljöpåverkan Rätt fart i staden en stadsbyggnadsfråga Roger Johansson SWECO, Sverige Hastighetsnivån påverkar Stadens karaktär Tillgänglighet Trygghet Trafiksäkerhet Miljöpåverkan 2009-11-19 NVF Köpenhamn 2 1 Hastighet

Läs mer

Hastighetsplan för Värnamo kommun

Hastighetsplan för Värnamo kommun Hastighetsplan för Värnamo kommun Antagen av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2015-02-17 Antagen av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2015-02-17 Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Värnamo kommun Miljö-

Läs mer

KVALITET 1 Stadens karaktär. Livsrumsmodellen. Trafikanternas samspel i stadsrummen. En handbok för analys av hastighetsnivåer i tätort

KVALITET 1 Stadens karaktär. Livsrumsmodellen. Trafikanternas samspel i stadsrummen. En handbok för analys av hastighetsnivåer i tätort Rätt Fart i staden KVALITET 1 Stadens karaktär En handbok för analys av hastighetsnivåer i tätort Författare Roger Johansson SWECO Leif Linderholm Trivector Projektledare johan.lindberg@skl.se mathias.warnhjelm@vv.se

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning sidan 3 Syftet med arbetet sidan 4 Livsrumsmodellen sidan 5 Frirum sidan 5 Integrerat frirum sidan 6 Mjuktrafikrum sidan 7 Integrerat transportrum sidan 8 Transportrum sidan

Läs mer

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad Nya hastigheter i östra Mölndal Rätt fart för en attraktiv stad Mölndal skyltar om 2007 beslutade riksdagen att hastigheten på Sveriges vägar nu kunde sättas i steg om 10 km/tim. Syftet var att öka trafiksäkerheten,

Läs mer

Rätt fart i Falköping, Floby och Stenstorp. september 2010

Rätt fart i Falköping, Floby och Stenstorp. september 2010 september 2010 TITEL: Rätt fart i Falköping, Floby och Stenstorp tätort Dnr:. BESTÄLLARE: Tekniska nämnden - Falköpings Kommun KONSULT: Tyréns AB UPPDRAGSANSVARIG: Johan Larsson HANDLÄGGARE: Christina

Läs mer

Hastighetsplan Arvika kommun

Hastighetsplan Arvika kommun Hastighetsplan Arvika kommun 2013-10-28 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Arbetsmetod 4 3. Nulägesbeskrivning 5 3.1 Hastighet 6 3.2 Livsrum 7-10 3.3 Dimensionerande trafiksäkerhetssituation 11 3.4

Läs mer

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN Tenhult Lekeryd Öggestorp Gränna Örserum Tunnerstad STADSBYGGNADSKONTORET Besöksadress V. Storgatan 16 Juneporten, 1 tr, Jönköping stadsbyggnad@sbk.jonkoping.se

Läs mer

Underlag till. Förslaget om nya hastigheter

Underlag till. Förslaget om nya hastigheter Underlag till Förslaget om nya hastigheter Nya hastigheter Bakgrund Hastighetsgränser infördes i Sverige första gången 1907, då var högsta tillåtna hastighet 15 km/tim under dagtid och 10 km/tim efter

Läs mer

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum.

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum. Björnlunda Livsrumsindelning Transportrum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Frirum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Gnesta Livsrumsindelning Transportrum Integrerat

Läs mer

Hastighetsplan för Tanums kommun

Hastighetsplan för Tanums kommun TANUMS KOMMUN Hastighetsplan för Tanums kommun Göteborg 2011-12-14 Hastighetsplan för Tanums kommun Datum 2011-12-14 Uppdragsnummer 61441148173 Utgåva/Status Slutrapport SANDBERG STAFFAN Mikael Spjut Bo

Läs mer

HASTIGHETSPLAN :: Mindre orter Vellinge kommun. november 2012

HASTIGHETSPLAN :: Mindre orter Vellinge kommun. november 2012 HASTIGHETSPLAN :: Mindre orter Vellinge kommun november 2012 TITEL: HASTIGHETSPLAN :: Mindre orter Vellinge kommun, november 2012 BESTÄLLARE: Vellinge kommun, Annette Bengtsson VELLINGE KOMMUNS ÄRENDENUMMER:

Läs mer

Hastighetsplan Södertälje tätort

Hastighetsplan Södertälje tätort 1 (1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-03-13 Tekniska nämnden Samhällsbyggnadskontoret Hastighetsplan Södertälje tätort Diarienummer: TN-2017-00168 Sammanfattning av ärendet I Hastighetsplan Södertälje tätort

Läs mer

TRAFFIC AB RAPPORT 2009:41 VERSION 1.1. Rätt fart i Borlänge. - förslag till nya hastighetsgränser

TRAFFIC AB RAPPORT 2009:41 VERSION 1.1. Rätt fart i Borlänge. - förslag till nya hastighetsgränser TRAFFIC AB RAPPORT 2009:41 VERSION 1.1 Rätt fart i Borlänge - förslag till nya hastighetsgränser Dokumentinformation Titel: Rätt fart i Borlänge förslag till nya hastighetsgränser Serie nr: 2009:41 Projektnr:

Läs mer

Rätt fart i Stenungsunds kommun. Hastighetsplan enligt Rätt fart i staden

Rätt fart i Stenungsunds kommun. Hastighetsplan enligt Rätt fart i staden Rätt fart i Stenungsunds kommun Hastighetsplan enligt Rätt fart i staden Typ av dokument Plan Dokumentägare Sektorchef Samhällsbyggnad Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills vidare Beslutsdatum

Läs mer

Översyn av hastighetsnivåer i Mariefred - Fastställande av hastighetsplan enligt konceptet Rätt fart i staden

Översyn av hastighetsnivåer i Mariefred - Fastställande av hastighetsplan enligt konceptet Rätt fart i staden Handläggare Hans Axelsson 0152-292 50 Teknik- och servicenämnden Översyn av hastighetsnivåer i Mariefred - Fastställande av hastighetsplan enligt konceptet Rätt fart i staden Förslag till beslut Teknik-

Läs mer

Hastighetsöversyn i Ekerö tätort Ekerövägen, Bryggavägen, Jungfrusundsvägen, Väsbyvägen, Älvnäsvägen, Sanduddsvägen, Ekvägen, Granbacksvägen och

Hastighetsöversyn i Ekerö tätort Ekerövägen, Bryggavägen, Jungfrusundsvägen, Väsbyvägen, Älvnäsvägen, Sanduddsvägen, Ekvägen, Granbacksvägen och Ekerövägen, Bryggavägen, Jungfrusundsvägen, Väsbyvägen, Älvnäsvägen, Sanduddsvägen, Ekvägen, Granbacksvägen och Närlundavägen 2011-11-02 TITEL: Hastighetsöversyn i Ekerö tätort DATUM: 2011-11-02 BESTÄLLARE:

Läs mer

Rätt fart i Sjöbo. Förslag till nya hastigheter för det kommunala vägnätet i Sjöbo kommun 2012-04-18

Rätt fart i Sjöbo. Förslag till nya hastigheter för det kommunala vägnätet i Sjöbo kommun 2012-04-18 Rätt fart i Sjöbo Förslag till nya hastigheter för det kommunala vägnätet i Sjöbo kommun 2012-04-18 Titel: Rätt fart i Sjöbo - Förslag till nya hastigheter för det kommunala vägnätet i Sjöbo kommun, 2012-04-18

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. RÄTT FART I HUDDINGE Sammanfattad version. Datum 28 februari 2012 Diarienummer GK-2011/82

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. RÄTT FART I HUDDINGE Sammanfattad version. Datum 28 februari 2012 Diarienummer GK-2011/82 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN RÄTT FART I HUDDINGE Sammanfattad version Datum 28 februari 2012 Diarienummer GK-2011/82 1 RÄTT FART I HUDDINGE Riksdag och regering beslutade den 2 maj 2008 om

Läs mer

Hastighetsplan för Katrineholms kommun

Hastighetsplan för Katrineholms kommun Styrdokument Hastighetsplan för Katrineholms kommun Övergripande anvisningsdokument Antagen av kommunfullmäktige 2017-12-18, 214 Hastighetsplan för Katrineholms kommun Del staden Beslutshistorik: Antagen

Läs mer

Plan för rätt fart i Piteå

Plan för rätt fart i Piteå Plan för rätt fart i Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Plan för rätt fart i Piteå Plan 2012-10-15, 163 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Stadens användning. Göteborgsförslag Max 30 km/h i hela Majorna

Stadens användning. Göteborgsförslag Max 30 km/h i hela Majorna Tjänsteutlåtande Trafiknämnden 2018-11-06 Utfärdat 2018-09-12 Diarienummer 5542/17 Stadens användning Martina Fahlcrantz Telefon 031-368 26 53 E-post: martina.fahlcrantz@trafikkontoret.goteborg.se Göteborgsförslag

Läs mer

Rätt fart i staden, Gnesta Kommun

Rätt fart i staden, Gnesta Kommun Hastighetsplan GNESTA KOMMUN Rätt fart i staden, Gnesta Kommun Malmö 2011-12-22 Rätt fart i staden, Gnesta Kommun Hastighetsplan Datum 2011-12-22 Uppdragsnummer 61661147913000 Utgåva/Status Slutrapport

Läs mer

Hastighetsplan för Lidingö

Hastighetsplan för Lidingö TITEL: Hastighetsplan för Lidingö DATUM: SLUTVERSION 2012-05-28 BESTÄLLARE: KONTAKTPERSON: Lidingö stad Tekniska förvaltningen Joakim Forsell KONSULT: Tyréns AB UPPDRAGSANSVARIG: Björn Hansson HANDLÄGGARE:

Läs mer

Utredning: Hastighetsgränser inom tätorter i Ekerö kommun

Utredning: Hastighetsgränser inom tätorter i Ekerö kommun Utredning: Hastighetsgränser inom tätorter i Ekerö kommun 2008-11-17 Dnr 2008.67 511 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 GÄLLANDE RIKTLINJER FÖR TRAFIKSÄKERHET

Läs mer

RÄTT FART I DANDERYDS KOMMUN. Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012

RÄTT FART I DANDERYDS KOMMUN. Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012 RÄTT FART I DANDERYDS KOMMUN Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012 Rätt hastighet för en attraktiv kommun SAMRÅDSHANDLING 2012-08-30 2012-08-30 DANDERYDS KOMMUN 1(48) Titel: Hastighetsplan för Danderyds

Läs mer

Hastighetsplan för haninge

Hastighetsplan för haninge Hastighetsplan för haninge 2014 InNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund och syfte 3 1.2 Metodbeskrivning 3 2 Nulägesbeskrivning 4 2.1 Allmänt 4 2.2 Trafiknät 4 2.3 Buller 7 2.4 Nuvarande hastighetsbegränsningar

Läs mer

NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN

NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN 1 NYA HASTIGHETER I UPPSALA KOMMUN 2013 beslutade Gatu- och samhällsmiljönämnden att påbörja en översyn av kommunens hastigheter i tättbebyggt område.

Läs mer

Hastighetsplan för Alingsås kommun. Remisshandling januari 2012

Hastighetsplan för Alingsås kommun. Remisshandling januari 2012 Hastighetsplan för Alingsås kommun Remisshandling januari 2012 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 4 2. Nulägesbeskrivning 5 2.1. Nuvarande hastighets-begränsningar 5 2.2. Bedömnings-kriterier 8 Gatans karaktär

Läs mer

Hastighetsöversyn i Norrköpings kommun Hastighetsplan för de 59 tättbebyggda områdena i Norrköpings kommun

Hastighetsöversyn i Norrköpings kommun Hastighetsplan för de 59 tättbebyggda områdena i Norrköpings kommun Hastighetsöversyn i Norrköpings kommun Hastighetsplan för de 59 tättbebyggda områdena i Norrköpings kommun TITEL: Hastighetsöversyn i Norrköpings kommun, Hastighetsplan för de 59 tättbebyggda områdena

Läs mer

Rätt Fart Mölndal. Hastighetsplan för del av Mölndals stad Tillämpning av handboken»rätt fart i staden«

Rätt Fart Mölndal. Hastighetsplan för del av Mölndals stad Tillämpning av handboken»rätt fart i staden« Rätt Fart Mölndal Hastighetsplan för del av Mölndals stad 2015-11-06 Tillämpning av handboken»rätt fart i staden« 2 Förord I samband med ny lagstiftning, som tillåter hastighetsgränser i tio steg, har

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013 2013-05-02 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013 TN 2013/196-512 Förord Nacka kommuns Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet består av två dokument: Riktlinjer

Läs mer

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011 HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun oktober 2011 TITEL: HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun, oktober 2011 BESTÄLLARE: Vellinge kommun, Annette Bengtsson VELLINGE KOMMUNS ÄRENDENUMMER: Tn 2009/51 KONSULT: Tyréns

Läs mer

RÄTT FART I DANDERYDS KOMMUN. Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012

RÄTT FART I DANDERYDS KOMMUN. Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012 RÄTT FART I DANDERYDS KOMMUN Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012 Rätt hastighet för en attraktiv kommun 2012-11-06 DANDERYDS KOMMUN 1(48) Titel: Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012 Utgivningsdatum:

Läs mer

RÄTT FART I DANDERYDS KOMMUN. Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012

RÄTT FART I DANDERYDS KOMMUN. Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012 RÄTT FART I DANDERYDS KOMMUN Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012 Rätt hastighet för en attraktiv kommun 2012-07-09 DANDERYDS KOMMUN 1(48) Titel: Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012 Utgivningsdatum:

Läs mer

RAPPORT. Mjällby centrum, Sölvesborgs kommun Trafikutredning Upprättad av: Milos Jovanovic

RAPPORT. Mjällby centrum, Sölvesborgs kommun Trafikutredning Upprättad av: Milos Jovanovic RAPPORT Mjällby centrum, Sölvesborgs kommun Trafikutredning 2016-06-08 Upprättad av: Milos Jovanovic 1 Innehåll BAKGRUND... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 Trafik och trafikanter... 3 Trafiksäkerhet... 5 FÖRESLAGNA

Läs mer

Hastighetsplan för Eslövs kommun, samrådsversion

Hastighetsplan för Eslövs kommun, samrådsversion 2012-02-03 2011.0286 Miljö och Samhällsbyggnad Malin Björns 0413-620 45 Hastighetsplan för Eslövs kommun, samrådsversion Tjänstemän på Miljö- och Samhällsbyggnad har i samarbete med konsulten Tyréns tagit

Läs mer

Hastighetsöversyn i Tyresö kommun

Hastighetsöversyn i Tyresö kommun Hastighetsöversyn i Tyresö kommun Förslag till nya hastighetsgränser i Tyresö kommun framtagna enligt handboken Rätt fart i staden 2011-02-21 Titel: Rätt Fart i Tyresö Datum: 2011-02-21 Beställare: Tyresö

Läs mer

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden 2013-02-07 Tid: Torsdag den 14 februari 2013, kl. 15.00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrummet Dnr Ärenden: 1. Godkännande av dagordningen 2. Utvidgat

Läs mer

Förslag till beslut. 2. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner förslag till justerade hastighetsgränser på Västerbron och Centralbron.

Förslag till beslut. 2. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner förslag till justerade hastighetsgränser på Västerbron och Centralbron. Tjänsteutlåtande Dnr Dnr T2013-320-02133 Sida 1 (12) Handläggare Daniel Firth 08-508 261 24 Till Trafik- och renhållningsnämnden 2013-11-19 Översyn av hastighetsgränserna i Stockholm. Redovisning av pilotområden

Läs mer

Rätt fart i Växjö - nya hastighetsgränser

Rätt fart i Växjö - nya hastighetsgränser Rätt fart i Växjö - nya hastighetsgränser Antagen av tekniska nämnden 2011-09-29, 86, Hastighetsplan för Växjö stad (TN/2009:244) Sammanfattning Rapporten beskriver ett förslag till hastighetsplan för

Läs mer

ESKILSTUNA KOMMUNS HASTIGHETSPLAN

ESKILSTUNA KOMMUNS HASTIGHETSPLAN Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsförvaltningen Trafikavdelningen ESKILSTUNA KOMMUNS HASTIGHETSPLAN Eskilstuna kommun Hastighetsplan 2 (38) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 4 Bakgrund 4

Läs mer

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Fotgängarnas förening (FOT) är positiva till att Stockholm stad tagit fram

Läs mer

Översyn av hastighetsgränser i Hässelby- Vällingby, Liljeholmen och Skärholmen. Beslut om remiss

Översyn av hastighetsgränser i Hässelby- Vällingby, Liljeholmen och Skärholmen. Beslut om remiss Dnr Sida 1 (8) 2016-03-08 Handläggare Christina Akbar 08-508 260 41 Till Trafiknämnden 2016-06-16 Översyn av hastighetsgränser i Hässelby- Vällingby, Liljeholmen och Skärholmen. Beslut om remiss Förslag

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 2009-01-26 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 Dnr TN 2007/355 Författare: Elenore Bjelke, Ivan Ericson, Christin Gimberger Förord Nacka kommuns Riktlinjer

Läs mer

Upprättad Antagen Senast reviderad. Hastighetsplan Kiruna kommun. Samrådshandling

Upprättad Antagen Senast reviderad. Hastighetsplan Kiruna kommun. Samrådshandling Dokumenttyp Policy Dokumentansvarig Miljö och byggnadsnämnden Upprättad 2017-04-24 Antagen Senast reviderad Dokumentet gäller för Kiruna kommun Hastighetsplan Kiruna kommun Samrådshandling Innehållsförteckning

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Anders Håkman Införande av nya hastighetsgränser i Kalmar tätort

Handläggare Datum Ärendebeteckning Anders Håkman Införande av nya hastighetsgränser i Kalmar tätort Handläggare Datum Ärendebeteckning Anders Håkman 2014-3668 0480-4503 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Införande av nya hastighetsgränser i Kalmar tätort Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Rätt Fart i Huddinge. Hastighetsplan för Huddinge kommun. Tillämpning av handboken»rätt fart i staden« MIL JÖ - OCH SA MHÄLL SBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Rätt Fart i Huddinge. Hastighetsplan för Huddinge kommun. Tillämpning av handboken»rätt fart i staden« MIL JÖ - OCH SA MHÄLL SBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MIL JÖ - OCH SA MHÄLL SBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Rätt Fart i Huddinge Hastighetsplan för Huddinge kommun Gatu- och trafikavdelningen Tillämpning av handboken»rätt fart i staden« Förord I samband med ny lagstiftning,

Läs mer

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna Juli 2013 Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna I dagsläget har det kommit in ca.170 st synpunkter och en del frågor på hastighetsplanen. Här kommer

Läs mer

Trafikutredning Myggenäs. Trafikförsörjning till fastighet Myggenäs 1:114 m.fl. Ändrad och kompletterad efter samråd

Trafikutredning Myggenäs. Trafikförsörjning till fastighet Myggenäs 1:114 m.fl. Ändrad och kompletterad efter samråd Ändrad och kompletterad efter samråd Beställare: TJÖRNS KOMMUN Fakturaservice 47180 SKÄRHAMN Beställarens representant: Marcelo Arancibia Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

HASTIGHETSPLAN FÖR TÄTORTERNA I ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN

HASTIGHETSPLAN FÖR TÄTORTERNA I ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN FÖR TÄTORTERNA I ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Dokumenttyp Hastighetsplan för tätorterna i Örnsköldsviks kommun Dokumentägare Trafik- och parkavdelningen Dokumentnamn Hastighetsplan för tätorterna i Örnsköldsviks

Läs mer

Hastighetsplan Gislaveds kommun

Hastighetsplan Gislaveds kommun Sida 1 av 16 splan Gislaveds kommun Antagen av tekniska nämnden den 23 april 2014, 57 Sida 2 av 16 Innehållsförteckning Titel Sida Bakgrund 3 Metod 3 Trafiksäkerhet 3 Gislaved - Nulägesbeskrivning 4 -

Läs mer

RÄTT FART I STADEN! Förslag till nya hastigheter i Hudiksvalls kommun. Sundsvall

RÄTT FART I STADEN! Förslag till nya hastigheter i Hudiksvalls kommun. Sundsvall RÄTT FART I STADEN! Förslag till nya hastigheter i Hudiksvalls kommun Sundsvall 2010-10-12 RÄTT FART I HUDIKSVALLS KOMMUN Dokumentinformation Titel: Beställare: SWECO: Foton och bilder: HASTIGHETSPLAN

Läs mer

Rätt fart i Gävle Hastighetsplan Maj 2011

Rätt fart i Gävle Hastighetsplan Maj 2011 Rätt fart i Gävle Hastighetsplan Maj 2011 Tillämpning av handboken»rätt fart i staden« Dokumentinformation t i t e l Rätt fart i Gävle, Hastighetsplan Gävle 2010. Tilllämpning av handboken»rätt fart i

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 69 Den 2012-06-05 Kommunstyrelsen 2012-06-05 4 Teknik- och fritidsutskottet 2012-05-30 8 Ks 69 Tfu 92 Dnr 2012.193 511 Smedjebackens

Läs mer

Hastighetsplan för Motala kommun Hastighetsplan för de 10 tättbebyggda områdena i Motala kommun

Hastighetsplan för Motala kommun Hastighetsplan för de 10 tättbebyggda områdena i Motala kommun Hastighetsplan för de 10 tättbebyggda områdena i Motala kommun TITEL: Hastighetsplan för Motala kommun DATUM: 2011-12-02 BESTÄLLARE: KONTAKTPERSON: Motala Kommun Tekniska förvaltningen Fredrik Nilson KONSULT:

Läs mer

Trafiksäkerhetsåtgärder på Kongahällavägen vid Gamla Låssbyvägen - Trafikförslag

Trafiksäkerhetsåtgärder på Kongahällavägen vid Gamla Låssbyvägen - Trafikförslag Trafiksäkerhetsåtgärder på Kongahällavägen vid Gamla Låssbyvägen - Trafikförslag PM 2016-11-25 Trafiksäkerhetsåtgärder på Kongahällavägen vid Gamla Låssbyvägen Arbetsmaterial PM Medverkande: Beställare:

Läs mer

Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge

Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge Uppföljning trafiknätsanalys Hastighetssäkrade gång- och cykelpassager och 30-zoner Uppföljning av hastigheter i 30-zoner mätningen visade 40 km/tim trafikarbete

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

7 BILTRAFIK 7.1 MÅL 7.2 NUVARANDE BILTRAFIKNÄT

7 BILTRAFIK 7.1 MÅL 7.2 NUVARANDE BILTRAFIKNÄT 7 BILTRAFIK 7.1 MÅL Följande mål har formulerats för biltrafiken i trafikplanearbetet: Att skapa ett bilnät med god tillgänglighet, hög säkerhet och störningsfrihet. Att förbättra samspelet med den omgivande

Läs mer

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Handbok för hastighetsnivåer i en attraktiv stad December 2008 2 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Nationell rapport

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Nationell rapport Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Nationell rapport 2016-03-01 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen den 3 mars 2010, 53. Dnr: 160/10-352 REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN Trafiksäkerhet - farthinder Båstads kommun arbetar ständigt med att

Läs mer

PUBLIKATION 2009:59. Interna råd för hastighetsöversyn på statliga genomfarter inom tättbebyggt område

PUBLIKATION 2009:59. Interna råd för hastighetsöversyn på statliga genomfarter inom tättbebyggt område PUBLIKATION 2009:59 Interna råd för hastighetsöversyn på statliga genomfarter inom tättbebyggt område Titel: Vägverkets interna råd för lokala trafikföreskrifter om hastighet inom tättbebyggt område. Publikation:

Läs mer

Trafik-PM Västra sjöstaden

Trafik-PM Västra sjöstaden 2013-06-14 Trafik- Västra sjöstaden Ystads kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Västra Sjöstaden. Som den del i detta behöver trafiken studeras med avseende på såväl trafiksäkerhet som framkomlighet

Läs mer

Metoden Rätt fart i stadens lämplighet för bostadsområden i Göteborg

Metoden Rätt fart i stadens lämplighet för bostadsområden i Göteborg Metoden Rätt fart i stadens lämplighet för bostadsområden i Göteborg Ett underlag till Trafikkontorets arbete med översyn av hastighetsnivåer Examensarbete inom masterprogrammet Geo and Water Engineering

Läs mer

Trafikutredning Fridhem, Tjörns kommun I samband med detaljplan Fridhem del av Hövik 5:1

Trafikutredning Fridhem, Tjörns kommun I samband med detaljplan Fridhem del av Hövik 5:1 Beställare: 471 80 SKÄRHAMN Beställarens representant: Kristina Stenström Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 104 23 38 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Trafiksäkerhetsuppföljning och nytt trafiksäkerhetsprogram i Huddinge

Trafiksäkerhetsuppföljning och nytt trafiksäkerhetsprogram i Huddinge Trafiksäkerhetsuppföljning och nytt trafiksäkerhetsprogram i Huddinge Trafiksäkerhetsarbetet översikt Trafiknätsanalys 2004 med åtgärdsprogram Mycket av åtgärderna har genomförts Hastighetsplan 2012 Arbete

Läs mer

Hastighets gränser. ur ett. svenskt. perspektiv. Trafikdag

Hastighets gränser. ur ett. svenskt. perspektiv. Trafikdag Hastighets gränser ur ett svenskt perspektiv Trafikdag 2012 TIDIGARE HASTIGHETSSYSTEM I SVERIGE UTOM TÄTTBEBYGGT OMRÅDE: kommunen beslutar om tättbebyggt område generellt 70 km/tim och på motorväg 110

Läs mer

Konsekvens- och processbeskrivning - Boråsvägen vid olika hastighetsgränser

Konsekvens- och processbeskrivning - Boråsvägen vid olika hastighetsgränser UPPDRAG Tekniska utredningar DP Bråta UPPDRAGSNUMMER 12601144 UPPDRAGSLEDARE Björn Carlsson UPPRÄTTAD AV Björn Carlsson DATUM VERSION 1.1 Konsekvens- och processbeskrivning - Boråsvägen vid olika hastighetsgränser

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

2014-06-12. LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499

2014-06-12. LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499 27 LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499 Trafiknämnden beslutar enligt Stadsbyggnadskontorets förslag l. Vesslundavägen 40 km/h 2. Långasandsvägen 40 km/h från tbo till Hackspettsvägen.

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Analys av trafiksituationen

Analys av trafiksituationen Analys av trafiksituationen Under hösten har trafikgruppen haft 3 möten där flera ämnen har diskuterats. Deltagare i gruppen har varit följande personer: Bo Björkman, Beckomberga Allé 4 Fredrik Sjörén,

Läs mer

Tvärsektionens och trafikflödets inverkan på svårighetsgraden i tätort. Dh avser antal fordon vid dimensionerande timme

Tvärsektionens och trafikflödets inverkan på svårighetsgraden i tätort. Dh avser antal fordon vid dimensionerande timme 4 Belysning i tätort Gator i tätort bör normalt förses med belysning. I mindre tätorter och vid randbebyggelse med begränsat bil- och GC-trafikflöde kan det dock vara motiverat att avstå från vägbelysning.

Läs mer

Ny förbindelse Kvarnholmen- Nacka Centrum

Ny förbindelse Kvarnholmen- Nacka Centrum Nacka kommun Ny förbindelse Kvarnholmen- Nacka Centrum Stockholm 2010-02-03 Ny förbindelse Kvarnholmen Nacka Centrum Datum 2010-02-03 Uppdragsnummer 612008307 Utgåva/Status Version 2 Carl Chytraeus Eva-Lena

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING

SAMRÅDSHANDLING DOKUMENT: 13600690 01 DATUM: 2016-03-04 SAMRÅDSHANDLING 2016-03-04 Reviderad trafikplan Ale kommun www.reinertsen.se Göteborg 2016-03-04 Beställare: Ale kommun Projektansvarig: Beata Åhall, övertagit av

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter för väg 573, Kalmar län

Förslag till nya föreskrifter för väg 573, Kalmar län REMISS 2016-12-08 Ärendenr: Enligt sändlista TRV 2016/106106 Trafikverket Region Syd Trafikmiljö Besöksadress: Björkhemsvägen 17, KRISTIANSTAD Telefon: 0771-921 921 gunlog.magnusson@ trafikverket.se Förslag

Läs mer

TRAFIKUTREDNING BUA TRAFIKUTREDNING, FÖRSKOLA BUA, VARBERGS KOMMUN UPPRÄTTAD: Upprättad av Granskad av Godkänd av

TRAFIKUTREDNING BUA TRAFIKUTREDNING, FÖRSKOLA BUA, VARBERGS KOMMUN UPPRÄTTAD: Upprättad av Granskad av Godkänd av TRAFIKUTREDNING BUA TRAFIKUTREDNING, FÖRSKOLA BUA, VARBERGS KOMMUN UPPRÄTTAD: Upprättad av Granskad av Godkänd av Joachim Jensen Fredrik Johnson Fredrik Johnson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och omfattning...3

Läs mer

Sänkt hastighet för ökad trafiksäkerhet och bättre luftkvalité på huvudgator i innerstaden. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige.

Sänkt hastighet för ökad trafiksäkerhet och bättre luftkvalité på huvudgator i innerstaden. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige. Dnr Sida 1 (7) 2014-01-13 Handläggare Josefine Weinberg 08-508 263 51 Till Trafik- och renhållningsnämnden 2014-03-20 Sänkt hastighet för ökad trafiksäkerhet och bättre luftkvalité på huvudgator i innerstaden.

Läs mer

Trafikförslag Syster Estrids gata. Dnr: 3043/

Trafikförslag Syster Estrids gata. Dnr: 3043/ Trafikförslag Syster Estrids gata Dnr: 3043/12 2014-10-23 Trafikförslag Syster Estrids gata Dnr: 3043/12 Medverkande: Beställare: Trafikkontoret Göteborgs Stad Box 2403 403 16 GÖTEBORG Vxl 031-368 00 00

Läs mer

RAPPORT. Nya hastighetsgränser - Effekter för gång- och cykeltrafik. Trafikverket. Sweco Infrastructure AB. Södra regionen/trafik.

RAPPORT. Nya hastighetsgränser - Effekter för gång- och cykeltrafik. Trafikverket. Sweco Infrastructure AB. Södra regionen/trafik. Trafikverket Nya hastighetsgränser - Effekter för gång- och cykeltrafik Uppdragsnummer 2211055 Malmö 2012-01-18 Sweco Infrastructure AB Södra regionen/trafik David Edman Christoffer Jönsson Ola Wilhelmsson

Läs mer

Shared space tredje generationen. Från separering till blandtrafik Attraktiva stadsrum för alla. Roger Johansson SWECO Infrastructure.

Shared space tredje generationen. Från separering till blandtrafik Attraktiva stadsrum för alla. Roger Johansson SWECO Infrastructure. Från separering till blandtrafik Attraktiva stadsrum för alla Roger Johansson SWECO Infrastructure Shared space tredje generationen Möjlighet Attraktiva stadsrum för alla Harmoni mellan människors förmåga,

Läs mer

Trafiknätsanalys i Munkedals tätort September 2001 Medverkande Munkedals kommun Lars Hultman Eva Grönberg J&W Samhällsbyggnad Catharina Rosenkvist Inger Jansson Inger Widstrand Trafiknätsanalys för Munkedals

Läs mer

Uppdragsnummer: Trafikutredning Roxenbaden

Uppdragsnummer: Trafikutredning Roxenbaden Uppdragsnummer: 100909 Trafikutredning Roxenbaden 2 (25) Denna utredning har utförts mars-april 2009 med följanden projektorganisation: Beställare Namn: Linköpings Kommun Teknik och samhällsbyggnad Adress:

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 Fax 0418-47 35 76 tsb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

Medborgarförslag om förändringar i trafikmiljön i Niemisel

Medborgarförslag om förändringar i trafikmiljön i Niemisel Tekniska nämnden 2008 12 11 147 376 Tekniska nämndens arbetsutskott 2008 11 27 218 495 Dnr 2008/457.30 Medborgarförslag om förändringar i trafikmiljön i Niemisel Bilagor: Yttrande, Polismyndigheten Yttrande,

Läs mer