l SIGNATURER ~,//J PROTOKOLL KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET HÖGANÄS KOMMUN l UTDRAGSBESTYRKANDE NÄRVARANDE JUSTERING UNDERSKRIFTER Ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "l SIGNATURER ~,//J PROTOKOLL KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET HÖGANÄS KOMMUN 2014-05-05 l UTDRAGSBESTYRKANDE NÄRVARANDE JUSTERING UNDERSKRIFTER Ordförande"

Transkript

1 Sida l av 19 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ulf Molin, kommunstyrelsen Anki Nilsson, Astma- och Allergiföreningen Leif Olsson, Kullabygdens Diabetesförening Bengt Silfverstrand, DHR Höganäs Britta Liljeblad, Hjärt- och Lungsjukas förening Siv Haraldsson, Psoriasisföreningen i Höganäs Rolf Hansson, Riksförbundet social och mental hälsa Christer Svensson, Schizofreniförbundet Skåne Leif Andersson, Riksförbundet Trafik- och Polioskadade Sverker Tingdal, samhällsbyggnadsförvaltningen Margareta Engkvist Björkenhall, teknik- & fastighetsförvaltningen Arne Nilsson, LSS-verksamheten Sylvia Månsson, handikappombud Bengt Nilsson, handikappsamordnare Margareta Werner (ers.) Elöverkänsligas förening Ej tjänstgörande ersättare Mats Beinert, Synskadades förening i Höganäs Övriga närvarande sekreterare Jasna Omeragic, HR-strateg handikappombud Magnus Thene Sammanträdestid kl Paragrafer JUSTERING Utsedd justera Leif Olsson, Kullabygdens Diabetesförening UNDERSKRIFTER sekreterare.. A~... Ordförande ~ Justerande Leif Ol~son, Kullabygdens Diabetesförening l SIGNATURER ~,//J

2 Sida 2 av 19 ÄRENDEN 17 Godkännande av föregående protokoll 18 Hur arbetar kommunen med information, kunskap och bemötande kring jämställdhetsfrågor? 19 Allaktivitetslokal 20 Bogrens Tobak 21 KHRs framtid 22 Internationellt Jumbo Run 23 Tillgänglighetsguide 24 Kommunens offentliga toaletter samt skyltning därav 25 Tillgänglighet till kommunens badstränder 26 Personligt ombud 27 Badvakter på Kvickbadet 28 Markbeläggning vid Oden & Balder 29 Strandpromenaden Viken - Lerberget 30 Trygghetslarm 31 Ärendelista 32 Ökad tillgänglighet vid kommunhuset 33 Övrigt l SIGNATURER?/].fKz: p ~

3 Sida 3 av GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL Föregående protokoll , gicks igenom. godkänna föregående protokoll. l SIGNATURER r:t). ;;{-b-o

4 Sida 4 av HUR ARBETAR KOMMUNEN MED INFORMATION, KUNSKAP OCH BEMÖTANDE KRING JÄMSTÄLLDHETSFRÅGOR? Jasna Omeragic, HR-strateg, informerar om kommunens pågående arbete i jämställdhetsfrågor. Kommunen har en ny jämlikhetsplan ( ) som utgår från diskrimineringslagens olika punkter. Det övergripande syftet är inom kommunens verksamheter motverka diskriminering och främja individers lika rättigheter och möjligheter. Arbetet skall ha en stark koppling till uppställdamedarbetarmål- kommunen skall vara en raktiv,framåt och utvecklande arbetsgivare som kännetecknas av delaktighet. Kommunens jämställdhetskommitte består av 12 personer, representanter från förvaltningar och fackförbund. För centrala frågor, såsom initiera och följa upp det övergripande jämställdhetsarbetet, ansvarar HR-avdelningen. För det lokala arbetet ska varje förvaltning upprätta åtgärder i handlingsplaner. Ett utbildningspaket erbjuds samtliga chefer och medarbetare. Nuvarande jämställdhetsplan har starkt fokus på kön, etnisk tillhörighet och trosuppfning. Jämställdhetsplanen revideras vart tredje år. Representanter från funktionshinderrörelsen anser det flnns en allt för svag koppling i nuvarande plan och funktionshinder. Det är även önskvärt med en översyn av språket i planerna för göra dessa tillgängliga för personer med språksvårigheter, dyslexi och neuropsykiatriska nedsättningar. Jasna Omeragic medger svårigheter vid skapandet av planen och möjligheten täcka in alla aspekter. Implementering av delmålligger däremot som de respektive förvaltningarnas ansvar. Handikappombudet Sylvia Månsson efterfrågar en tidig kontakt inför revidering för på ett tydligare sätt lyfta fram personer med funktionsnedsättning. En tydligare och mer kraftfull skrivning krävs för värna om målgruppen. Enligt uppgifter från Ulf Molin flnns ca 70 personer med funktionsnedsättning anställda inom kommunen. Målgruppen och frågorna måste beaktas tydligare vid revidering av planer samt i det kommande arbetet med ny handikapplan. tacka för informationen frågorna skall beaktas i det kommande arbetet (ordf. Ulf Molins notering) l SIGNATURER~

5 Sida 5 av ALLAKTIVITETSLOKAL Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett i uppdrag till kommunledningskontoret samt teknik och fastighetskontoret inventera uthyrningsbara lokaler i kommunen. HSO Höganäs arbetar gemensamt med Margareta och Ulf med målet hitta en lämplig tillfållig lokal. Efter senaste inventering finns i nuläget följande förslag: Hörsalen i biblioteket, skolsal alternativt Kabyssen på Kullagymnasiet eller Brorsbacke förskola. Gruppen träffas återigen den 28 maj för gemensamt titta på de olika alternativen. Bengt S efterfrågar information om det långsiktiga arbetet med planering av nybyggnation vid Folkparksområdet Det är JM, Riksbyggen och Höganäshem som kommer ansvara för byggnationen på Folkparksområdet/Julivallen. Första etappen beräknas komma igång under Önskemål om tillgång till mer permanent lokal efter nybyggnation. Margareta och Ulf ber få återkomma längre fram med långsiktig planering. Handikappombudet Sylvia Månsson påpekar vikten av tillgänglighet och centralt läge vid val av de tillfålliga lokalerna. Det efterfrågas även ett kostnadsförslag för en lokal för HSO / funktionshinderföreningarna. tacka för informationen. l SIGNATURER ~ ~ 11/Ji/

6 Sida 6 av BOGRENS TOBAK Kommunen och butiksägaren är överens om hur butiken kan göras tillgänglig. Frågan kring finansiering återstår. Gällande Svensk DOS AB har kommunal skrivelse rörande brister i avtalet kring tillgänglighetsaspekter tillsänts Region Skåne. Förhandlingen med Christer Bogren angående kostnaden för tillgänglighetsarbete ligger som ett ärende mellan Bogrens och fastighetsägaren (bostadsrättsföreningen). Svar förväntas inkomma inom de närmaste dagarna. Bengt S redovisar den senaste kommunikationen med Svensk DOS gällande företagets förhandling med ICA Kvantum. I skrivelse till Svensk DOS efterfrågar representanter från de lokala funktionshinderföreningarna tillsammans med kommunala representanter, ett möte för diskutera en mer hållbar lösning. Svensk DOS har avböjt ett sådant möte.. Region Skåne kan inte heller omförhandla ett gällande avtal under avtalstidens gång. Ulf Molin har vid kommunikation med Region Skåne påpekat det geografiskt otillgängliga läget med ICA Kvantum. tacka för informationen och invänta svar från Christer Bogren, vilket kommer vara avgörande för KHR:s fortsa agerande i ärendet. SIGNATURER ~ ///),rj/jifj/ l. ~ lfiv ful

7 Sida 7 av KHRs FRAMTID HSO Höganäs har utsett Rolf Hansson till vice ordförande i KHR. Kommunens intention ta "ett samlat grepp" kring funktionshinderfrågorna omfas i nuläget av bl a: Ny kommunal handikapplan-upprättas under året i samarbete med handikappombuden. Nytt namn påkhr-förslaget är "Kommunala funktionshinderrådet"- KFR. fas av kommunstyrelsen. Handikappombuden Sylvia Månsson och Magnus Thene har presenterat förslag till ny kommunal handikapplan för kommunchef Herman Crespin. Fo rslaget presenterades dagen efter KHRs möle även flir samtliga fo"roaltningschefer. Mottagandet var positivt och o nskemål framlades respektive fliroaltning utser kontaktpersoner fiir det fortsa arbetet redan innan sommaren. Kommunjuristerna har lämnat information och instruktioner för tillvägagångssätt gällande önskat namnbyte från KHR till KFR. Juristerna meddelar ett formellt beslut om namnändring bör tas vid dagens möte. D ärefter skall beslutet meddelas kommunstyrelsen för ändring i kommunal förfningssamling. tacka för informationen. rådet skall ändra namn från KHR (kommunala handikapprådet) till KFR (kommunala funktionshinderrådet) et skall skickas till Kommunstyrelsen för beslut. l SIGNATURER ~ ~ ~

8 Sida 8 av INTERNATIONELLT JUMBO RUN Enligt beslut av HSO Höganäs styrelse utgår uppmärksammandet av Internationella handikappdagen Satsning görs istället på Internationellt JumboRunden 9 augusti 2014 i Höganäs. Handikappombudet Sylvia Månsson meddelar planeringsarbetet fortgår. Flera organisationer är inblandade, lokala som regionala. Körsträckan för ekipagen blir ca 4 mil enkel resa. Följebuss för anhöriga samt sjukvårdskunnig personal kommer finnas. Atersamling efter resan blir vid Blå hallen där kvällen bjuder på underhållning samt förtäring. Rehabiliteringsenheten i Höganäs ställer upp med mobillift för göra eventet tillgängligt för alla oavsett funktionsnedsättning. Ideella krafter efterfrågas. I nuläget finns stort behov av personer som kan vara behjälpliga med trafikdirigering och servering, såväl på Valhall i Ängelholm som på Blåhallen i Höganäs. Vid intresse kontakta handikappombud Sylvia Månsson ( ). Vid intresse för sponsring av arrangemanget tag kontakt med Sylvia M. Inbjudan bifogas. Bilaga 1 tacka för informationen. l SIGNATURER ~./f/j 'l/!i!!l'

9 Sida 9 av TILLGÄNGLIGHETSGUIDE De kommunala verksamheterna ska ha svarat på frågorna kring tillgänglighetsguiden senast den 17 januari. En kontinuerlig uppdatering gällande arbetsprocessens fortskridande är önskvärt. Svaren på enkäterna från de kommunala arbetsgivarna har kommit åter och bearbetats tillsammans med handikappombudet Sylvia Månsson. Enkäter har därefter gått ut till ca privata aktörer i centrala Höganäs. Tillsammans med enkäterna har även en redovisning av utförda åtgärder vid Sportcenter och Höganäs Saluhall bifogats. Tanken är dessa ska visas som positiva förebilder i ett förändringsarbete. Svaren från privata aktörer skall inkomma under juni månad. I utskicket till de olika verksamheterna har ett medskick gjorts för öka kunskapen om allergiframkallande ämnen. Frågeställningarna i enkäten framställs på ett så enkelt och pedagogiskt sätt som möjligt. Svarsalternativen är begränsade till ja/ nej och besvaras av enheternas medarbetare. Leif påpekar handikappombudsmannen utfört utvärdering angående tillgängligheten på över 100 objekt redan Förutom ombudsmannens arbete har även DHR m.fl. föreningar utfört inventeringar av tillgängligheten. Vilka skillnader förväntas när kommunen nu gör samma sak? Bengt Nilsson är osäker på varför tidigare utvärderingar blivit liggandes men menar kommunen tar nu sitt ansvar och ser samtidigt positivt på funktionshinderföreningarnas representanter genom sina utvärderingar kvalitetssäkrar. Ulf M påpekar nuvarande arbete bygger på möjligheten digitalt via hemdator kunna gå in och titta på valda objekt. Till det digitala materialet tillkommer handlingsplan med åtgärder. Om tillgång till dator inte finns skall informationen gå få telefonledes via kommunens växel. Sylvia villlyfta &am den positiva utvecklingen där flera förvaltningar rekommenderar externa byggföretag ta kontakt med ombudsman inför nybyggnation inom kommunen. Mats påpekar kontinuerlig information om tillgänglighet behöver gå ut till butiksägare. tacka för informationen l SIGNATURER ~ V/t!) i'jj/-

10 Sida 10 av KOMMUNENs OFFENTLIGA TOALETTER SAMT SKYLTNING DÄRAV Bengt Silverstrand och Leif Andersson inventerar offentliga toaletter samt skyltning till dessa enligt tidigare bifogad redovisning (se bilaga 2, KHR 2013). Resultatet av redovisningen redovisas för Teknik- & Fastighetsförvaltningen och Margareta Engkvist Björkenhall. Som allmänt omdöme kan konstateras det finns åtskilliga brister i tillgängligheten både vad gäller öppethållandet men framförallt i avsaknad av sådana anordningar som gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning kunna utnyttja toaletterna. Man har emellertid även hittat exempel på lösningar som borde kunna tjäna som föredömen både vid nyetablering och vid upprustning av de befintliga toaletterna. Kvickbadets nya toaletter är bra men önskemål finns om göra denna centrala plats till ett föredöme genom åtgärda resterande brister. Uppdraget är slutfört och skriftlig rapport lämnas till Margareta vid månadsskiftet maj JUlli. tacka för informationen. l SIGNATURER ~.)!J 1/Jt/

11 Sida 11 av TILLGÄNGLIGHET TILL KOMMUNENS BADSTRÄNDER Representanter från handikappföreningarna tillsammans med handikappombudet har forts träffat ~änstemän ifrån Teknik- & Fastighetsförvaltningen för diskussion om tillgänglighet vid kommunens badstränder. Målsättningen är Kvickbadet samt minst en badplats i Viken skall stå redo inför säsongen Utflyttning av tilltänkt ramp- det kan innebära svårigheter med åtkomst till rampen sommartid via trädäcket pga många badgäster. Placeringen av rampen tas upp till diskussion med Magnus Svederberg. Margareta förklarar åtkomst till rampen kommer förläggas i anknytning till gångbron vid bastun för på så sätt förbättra framkomligheten sommartid. I Viken har det varit svårigheter hitta en säker plats för byggnation pga höststormarnas framfart vid befintliga bryggor. I nuläget är Lisas brygga det bästa alternativet. Lisas brygga är en privatägd brygga men ägarna ställer sig positiva till de insatser som behöver utföras för göra bryggan fullt tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Viss kvarvarande diskussion kring finansiering kvarstår dock för säkra tillgängligheten ur ett långsiktigt perspektiv. Bengt S efterfrågar badmor som placeras på stranden. Detta som en komplettering på de sedan tidigare 5 prioriterade badplatserna för ytterligare höja tillgänglighetsnivån för personer i rullstol. tacka för informationen. l SIGNATURER ~ :.Il{) ~

12 Sida 12 av PERSONLIGT OMBUD Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 15 januari 2014 ett personligt ombud med 25 % ~änstgöring skall inrättas med start under våren Arne Nilsson från Socialförvaltningen informerar tjänsten kommer starta under sommaren. Avtal tecknas med PO Skåne. Ombudet kommer tjänstgöra 25% i Höganäs. Handikappombud Sylvia Månsson efterfrågar Arne återkopplar när personen är på plats för påbörja tjänsten, detta för kunna sprida informationen till målgruppen. tacka för informationen. l SIGNATURER ~ /ii) fl/l/

13 Sida 13 av o BADVAKTER PA KVICKBADET Vid tidigare rådsmöte har Markus Pettersson från FUB Helsingborg informerat om hur man bemannar handikappbadet i Helsingborg. Önskemål finns om liknande bemanningslösning för Kvickbadet i Höganäs. Handikappombudet har föredragit för "funktionshindergruppens" möte den 27 februari Gruppen har som uppgift hitta möjlighet till sysselsättning för personer med funktionsnedsättning i kommunen. Handikappombudet Sylvia Månsson berättar arbetet går framåt. Ett möte med Ulf M, Emma Nordström från Sportcentret, Anneli Söderhjelm från UC och Sylvia har ägt rum tidigare under dagen för hitta en struktur och samordning för uppdraget. Sportcentret ansvarar, anställer och utbildar samtliga strandvärdar. Tänkbara arbetsuppgifter för person med funktionsnedsättning kan vara bemötande och mottagandet, information om lokala resurser, visa var tillgängliga badstolar finns låna, tillhandahålla första förband mm. En viktig del i satsningen är vara en del i arbetsgruppen tillsammans med övriga strandvärdar samt sprida positiva signaler kring funktionshinder och arbete utåt. Vid dåligt väder står UC för alternativ sysselsättning. Insatsen är ett viktigt steg i sätta Höganäs på kartan som en fullt ut tillgänglig badplats. Bengt meddelar under förutsättning kommunen står för kostnaden i samband med inköp av badstol för vuxen kan DHR ha möjlighet stå för kostnaden för en badstol för barn. Frågan om det finns en hjärtstartare på Kvickbadet uppkommer på dagens KHR. Margareta Engkvist Björkenhalllovar undersöka saken. Om så inte skulle vara fallet, anser Margareta, en sådan bör köpas in inför badsäsongen. tacka för informationen samt bevaka en hjärtstartare finns på plats till badsäsongen. l SIGNATURER ~ /1/l) ~

14 Sida 14 av MARKBELÄGGNING VID ODEN & BALDER Trottoarkanter vid Oden & Balder är forts för höga, på vissa ställen 14 cm. Mätresultat och uppgifter har vid föregående rådsmöte överlämnats till Margareta Engkvist Björkenhall som lovat undersöka möjligheter till åtgärd. Gatuenheten har besiktat platsen vid olika tillfållen och precis som tidigare ligger avståndet inom intervallet för vad som anses vara godkänt. tacka för informationen. l SIGNATURER 1J?cJt> p $11//

15 Sida 15 av STRANDPROMENADEN VIKEN - LERBERGET Strandpromenaden försvann efter senaste stormarna och i nuläget finns endast en smal stig på delar av nämnd sträckning. Önskemål sträckningen återställs till fullt tillgänglig inom närmsta tiden. Bengt S vill påpeka det bör anses som helt oacceptabelt en golfklubb i Viken tillåts sätta stopp för en förbättrad anläggning genom motsätta sig en uppflyttning av sträckningen inom klubbens område. Margareta svarar det i nuläget finns ett befintligt tillstånd från Länsstyrelsen om en viss sträckning av strandpromenaden. En ny sträckning innebär en ny tillståndsprocess med den handläggningstid det innebär. Fokus ligger på inom kort få till stånd en återställning av befmtlig sträckning men på ett enklare sätt. Ett så gott arbete som möjligt utlovas utan behöva göra avkall på framkomligheten för personer med funktionsnedsättning. tacka för informationen. l SIGNATURER ~ :ztj ~

16 Sida 16 av TRYGGHETSLARM Frågeställning gällande nivån på kostnad för brukare av trygghetslarmet i förhållande till närliggande kommuner. En oro finns även för hur utvecklingen från analog till digital teknik påverkar säkerheten. Kostnaden för övergången från analog till digital omställning är upptagen i budgetarbetet eftersom det analoga nätet till slut kommer stängas ner. Handikappombudet Sylvia Månsson har gjort en sammanställning av kostnadsläget för abonnemang av trygghetslarm i närliggande kommuner. Bilaga 2 Kostnaderna för trygghetslarmet i Höganäs fastställs genom beslut av kommunfullmäktige. De totala kostnaderna beror på gällande upphandlingsavtal av ~änsten trygghetslarm. Förslag framlades till nästa möte bjuda in representant från Vård- & Omsorgsförvaltningen med syfte ge en rättvisande information gällande trygghetslarm. till nästkommande möte bjuda in Vård & omsorgschef Carina Hajzeri. l SIGNATURER ~ _)!;J ~

17 Sida 17 av ÄRENDELISTA Representanterna från funktionshinderföreningarna föreslår förändringar av ärendelistan till KHR genom 1- datering av ärenden samt 2- röd markering av de ärenden som funnits på listan i mer än ett år. Förhoppningar finns detta system kan leda till bättre struktur inför framtida behandling av ärenden som varit uppe vid KHR under längre tid. genom praktisk lösning omgående införa önskad förändring. l SIGNATURER ~ /{) ~

18 Sida 18 av ÖKAD TILLGÄNGLIGHET VID KOMMUNHUSET Tillgänglighet och framkomlighet till de av allmänheten nyttjade ytor inom kommunhuset såsom Sessionssal, reception etc., behöver ses över och åtgärdas inom snar framtid. Dörrautomatik nyligen upps vid entren till Sessionssalen och Grovsalen samt även vid stadshusets huvudingång. Forts pågående arbete för höja tillgängligheten vid stadshusets olika ingångar. Margareta återkommer med mer information om kommande och utförda åtgärder. tacka för informationen följa det fortsa arbetet med tillgänglighetsanpassning av stadshuset. l SIGNATURER ~ /j(i) al/

19 Sida 19 av ÖVRIGT LÄTTLÄST INFORMATION FRÅN VALMYNDIGHETEN Sylvia informerar lätdäst information från valmyndigheten nu finns ute och önskar dessa skall finnas tillgänglig i god tid inför stundande val tid vid de olika vallokalerna samt i receptionen på Stadshuset. NY MARKBELÄGGNING VID BOLAGET Det har under en tid varit dålig markbeläggning på invallningen vid Höganäsbolaget ut mot Margreteberg. Det nu genomförda arbetet är utfört med positivt resultat. RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR Leif frågar om det fmns rikdinjet för uteserveringar då dessa ibland begränsar tillgängligheten. Margareta informerar om det finns helt nya regler och policy där det bland annat framgår vilka avstånd som gäller för fullgod framkomlighet. EKONOMISKA ANSLAG FÖR ENKELT AVHJÄLPTA HINDER Finns det avsa anslag för enkelt avhjälpta hinder och går det se hur anslagen utnyttjats? Sverker svarar det delvis är upp till berörd fastighetsägare samt gatukontoret har en pott om :- som skall användas till bland annat enkelt avhjälpta hinder. Ulf Molin påpekar de tidigare svårigheterna, på ett tydligt sätt redovisa utförda insatser. I och med ny handikapplan kommer även en ny och bättre uppföljningsstruktur. Det har funnits central pott om 3 miljoner kronor/år. Inom potten är användningsområdet stort då det även inkluderar insatser i anslutning till nybyggnation. LEDAMOT AVSLUTAR UPPDRAG VID KHR Siv Haraidsson från Psoriasisföreningen avslutar sin tid som ledamot i KHR i samband med dagens möte. Ingen ersättare från Psoriasisföreningen fmns som i nuläget är villig ta den vakanta platsen. Rådet tackar Siv för hennes tid och engagemang som ledamot. tacka för informationen. l SIGNATURER ~ :t/j ~

20 KOMMUN l (l) INFORMATION TILL DIG MED TRYGGHETSLARM Med anledning av ptvgrammet Uppdrag Granskning dm 15 januari kring trygghetslarm tji/l kommunen informera om bur vi arbetar med tryggbetslarmett. I syfte iika din säkerbet provtrycker vi samtliga larmknappar hos de brukare som får daglig hjåip av hemvården och har du inte I?Jälp dagligm har du mi!jlighet!fä/v prov/arma. Uppdrag granskning kunde visa på brister i kontrollen av trygghetslarmen i Sverige. I Höganäs kommun utförs ett automatiskt provlarm av trygghetslarmet, en funktionskontroll, var 36:e timme via larmleverantören. Kontrollen innebär man ser till förbindelsen mellan din lanndosa och larmcentralen fungerar. Kontroll av larmknappen som du bär på dig sker genom larmcentralen får en felindikation då beriet närmar sig låg berinivå, ett så kallat berilarm. Att andra fel på larmknappen uppstår är mycket ovanligt. Då trygghetslarmet installerades hemma hos dig fick du också infonnation om hur du själv har möjlighet provlarma genom trycka på den lannknapp du bär på armen eller runt halsen. För öka din upplevelse av trygghet har vi som rutin infört kommunens hemvårelspers nal regelhund t provtrycker samtliga larmknappar hos de larmkunder som får daglig hjälp av hemvården. Du som är lannkund men inte har insatser i form av daglig hemvård, påminns här om erbjudandet regelbundet provlarma genom en enkel knapptryckning på larmknappen. I programmet framkom även brister i tekniken på många håll. I Höganäs kommun använder man sig idag av analog teknik för trygghetslarm, via företaget Tunstall. Under 2012 beslutade socialnämnden av säkerhetsskäl får trygghetslarm enbart beviljas till personer som bor i fastigheter som är anslutna till det analoga telenätet. För personer utan analogt telenät kan den enskilde vid behov och efter bedömning erbjudas alternativa insatser för tillgodose behovet av trygghet. \ Digitallarmteknik har nu funnits några år och blivit allt säkrare efterhand. Kommunen har därför börjat arbetet för upphandla nytt digitalt trygghetslarm. V änliga hälsningar ~~k Lena Landström Socialchef Annika Elowson tf Vård- och omsorgschef ~ H ÖGANÄSKOMMUN ~~ SOCIALFÖRVALTNINGEN Höganäs

21 A v gifter för trygghetslarm Ängelholm: 200 kr/månad (Maxtaxa 1776 kronor/månad) Landskrona: Avgiftsfritt (Maxtaxa l 712 kronor/månad) Helsingborg: 136 kr/månad (Maxtaxa 1776 kronor/månad) Lund: 227 kr/månad (Maxtaxa 1780 kronor/månad) Hässleholm: 150 kr/månad (Maxtaxa 1776 kronor/månad) Maxtaxa, avser högsta avgift för följande tjänster per månad: hemtjänst, trygghetslarm, hemsjukvård, omvårdnad, matdistribution. Höganäs: 245 kr/månad (Maxtaxa 1776 kronor/månad)

22 _ ~ l ~ ~ JUMBO RUN SVERIGES 40:E JUMBO RUN Ar du redo fo"r en upplevelse som du sent kommer glömma? Alla personer med en funktionsnedsättning erbjuds delta i en åktur med motorcykel med sidvagn. Alla andra är välkomna som publik. DELTAGARE Som deltagare kommer du få åka med på en cirka 8 mil lång tur. Halvvägs kommer ni stanna för äta och där finns möjlighet för alla gå på toaletten. Alla deltagare och ledsagare kommer bjudas på förtäring. För den som föredrar finns möjligheten enbart åka jänkare, alla andra kommer få turas om åka bil och sidovagn. En följebuss med sjukvårdskunnig personal ombord finns med hela tiden. Ta gärna med egen rid-lcykelhjälm! Anmäl dig till Sylvia Månsson eller Kjell Nilsson NÄR: LÖRDAGEN DEN 9 AUGUSTI PLATS: BLÅ HALLEN, BRUKSGATAN 46, TID: KLOCKAN ANMÄLAN FÖR DELTAGARE: SENAST DEN 25 JULI PUBLIK Ta chansen och kom och titta på alla ekipage och ta del av underhållningen. Förutom motorcyklar med sidvagn kommer det finnas veteranmotorcyklar och jänkare på plats. Fika och korv finns köpa på plats. Alla är välkomna! UNDERHÅLLNING Hasse "Kvinnaböske" Andersson och Cabare MIX med mera kommer stå för underhållningen. ~ Visste du... Vid ett Jumbo Run erbjuds personer med funktionsnedsättning en åktur ut i naturen i sidvagn. Den första Jumbon genomfördes i England 1961 och lockade till sig 80 ekipage. Sedan dess har företeelsen spridit sig till fiera andra länder, bland annat Sverige, Norge och Danmark.

Ärende 19. Godkännande av plan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning inför remiss

Ärende 19. Godkännande av plan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning inför remiss Ärende 19 Godkännande av plan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning inför remiss 240 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2015-06-02 KS/2015/430 GODÄNNANDE AV PLAN

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (2) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-09-18 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-09-18, kl 18:30 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Valfrihet i äldreomsorgen

Valfrihet i äldreomsorgen Valfrihet i äldreomsorgen en reform som söker sin form En utvärdering av kundvalsmodellen i Stockholms stad Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2003:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD

Läs mer

Kristianstads kommun Stöd- och serviceenheten. Etikboken. Uppdaterad 2012-12-05

Kristianstads kommun Stöd- och serviceenheten. Etikboken. Uppdaterad 2012-12-05 Kristianstads kommun Stöd- och serviceenheten Etikboken Uppdaterad 2012-12-05 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte... 3 Genomförande och metoder. 3 Om Etikboken. 4 Etiska dilemman Abonnemang via kioskdator

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Bo Brantmark (M) Mufida Dizdar (FP) Charlotta Bermhagen (M), ej 135 Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Anna Hedbrant (C) Febe Alfredsson

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Kallelse 2012-09-04 Kallelse kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 12 september 2012 kl. 08.30 Plats Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Ordförande Mats Abrahamsson Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-12-04

Kommunstyrelsen 2012-12-04 Kommunstyrelsen 2012-12-04 Ks 209 Svar på medborgarförslag om vatten och avlopp... 2 Ks 210 Förslag till avfallsplan 2013-2017 för Säters kommun... 3 Ks 211 Rapport om förbättrat företagsklimat, Förenkla

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19. Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.56. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-20 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-03-20, kl 18:30 Plats: Stadshuset, sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. 3. Övriga frågor och godkännande av dagordningen. 4. Ekonomi (på bordet) (Thomas Johansson, kl. 13. 10)

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. 3. Övriga frågor och godkännande av dagordningen. 4. Ekonomi (på bordet) (Thomas Johansson, kl. 13. 10) I. NORA KOMMUN Socialnämnden 2014-12-02 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Tid och plats: Torsdagen den 11 december kl. 13.00 i Fogdhyttesalen, Hjernet Sid Ärende: 1. Tjänstegörande ledamöter 2. Val av justerare 3.

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 7 108 Omsorgsnämnden 2012-08-29 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussal en, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30-16:00, ajournering för rast mellan

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN KALLELSE. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 5 apri12010 kl 16.00 Plats: Gruvsalen, Stadshuset

HÖGANÄS KOMMUN KALLELSE. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 5 apri12010 kl 16.00 Plats: Gruvsalen, Stadshuset HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 1 (2) Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 5 apri12010 kl 16.00 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Gruppmöten omedelbart fore sammanträdet: majoriteten kl1s.3d

Läs mer