l SIGNATURER ~,//J PROTOKOLL KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET HÖGANÄS KOMMUN l UTDRAGSBESTYRKANDE NÄRVARANDE JUSTERING UNDERSKRIFTER Ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "l SIGNATURER ~,//J PROTOKOLL KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET HÖGANÄS KOMMUN 2014-05-05 l UTDRAGSBESTYRKANDE NÄRVARANDE JUSTERING UNDERSKRIFTER Ordförande"

Transkript

1 Sida l av 19 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ulf Molin, kommunstyrelsen Anki Nilsson, Astma- och Allergiföreningen Leif Olsson, Kullabygdens Diabetesförening Bengt Silfverstrand, DHR Höganäs Britta Liljeblad, Hjärt- och Lungsjukas förening Siv Haraldsson, Psoriasisföreningen i Höganäs Rolf Hansson, Riksförbundet social och mental hälsa Christer Svensson, Schizofreniförbundet Skåne Leif Andersson, Riksförbundet Trafik- och Polioskadade Sverker Tingdal, samhällsbyggnadsförvaltningen Margareta Engkvist Björkenhall, teknik- & fastighetsförvaltningen Arne Nilsson, LSS-verksamheten Sylvia Månsson, handikappombud Bengt Nilsson, handikappsamordnare Margareta Werner (ers.) Elöverkänsligas förening Ej tjänstgörande ersättare Mats Beinert, Synskadades förening i Höganäs Övriga närvarande sekreterare Jasna Omeragic, HR-strateg handikappombud Magnus Thene Sammanträdestid kl Paragrafer JUSTERING Utsedd justera Leif Olsson, Kullabygdens Diabetesförening UNDERSKRIFTER sekreterare.. A~... Ordförande ~ Justerande Leif Ol~son, Kullabygdens Diabetesförening l SIGNATURER ~,//J

2 Sida 2 av 19 ÄRENDEN 17 Godkännande av föregående protokoll 18 Hur arbetar kommunen med information, kunskap och bemötande kring jämställdhetsfrågor? 19 Allaktivitetslokal 20 Bogrens Tobak 21 KHRs framtid 22 Internationellt Jumbo Run 23 Tillgänglighetsguide 24 Kommunens offentliga toaletter samt skyltning därav 25 Tillgänglighet till kommunens badstränder 26 Personligt ombud 27 Badvakter på Kvickbadet 28 Markbeläggning vid Oden & Balder 29 Strandpromenaden Viken - Lerberget 30 Trygghetslarm 31 Ärendelista 32 Ökad tillgänglighet vid kommunhuset 33 Övrigt l SIGNATURER?/].fKz: p ~

3 Sida 3 av GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL Föregående protokoll , gicks igenom. godkänna föregående protokoll. l SIGNATURER r:t). ;;{-b-o

4 Sida 4 av HUR ARBETAR KOMMUNEN MED INFORMATION, KUNSKAP OCH BEMÖTANDE KRING JÄMSTÄLLDHETSFRÅGOR? Jasna Omeragic, HR-strateg, informerar om kommunens pågående arbete i jämställdhetsfrågor. Kommunen har en ny jämlikhetsplan ( ) som utgår från diskrimineringslagens olika punkter. Det övergripande syftet är inom kommunens verksamheter motverka diskriminering och främja individers lika rättigheter och möjligheter. Arbetet skall ha en stark koppling till uppställdamedarbetarmål- kommunen skall vara en raktiv,framåt och utvecklande arbetsgivare som kännetecknas av delaktighet. Kommunens jämställdhetskommitte består av 12 personer, representanter från förvaltningar och fackförbund. För centrala frågor, såsom initiera och följa upp det övergripande jämställdhetsarbetet, ansvarar HR-avdelningen. För det lokala arbetet ska varje förvaltning upprätta åtgärder i handlingsplaner. Ett utbildningspaket erbjuds samtliga chefer och medarbetare. Nuvarande jämställdhetsplan har starkt fokus på kön, etnisk tillhörighet och trosuppfning. Jämställdhetsplanen revideras vart tredje år. Representanter från funktionshinderrörelsen anser det flnns en allt för svag koppling i nuvarande plan och funktionshinder. Det är även önskvärt med en översyn av språket i planerna för göra dessa tillgängliga för personer med språksvårigheter, dyslexi och neuropsykiatriska nedsättningar. Jasna Omeragic medger svårigheter vid skapandet av planen och möjligheten täcka in alla aspekter. Implementering av delmålligger däremot som de respektive förvaltningarnas ansvar. Handikappombudet Sylvia Månsson efterfrågar en tidig kontakt inför revidering för på ett tydligare sätt lyfta fram personer med funktionsnedsättning. En tydligare och mer kraftfull skrivning krävs för värna om målgruppen. Enligt uppgifter från Ulf Molin flnns ca 70 personer med funktionsnedsättning anställda inom kommunen. Målgruppen och frågorna måste beaktas tydligare vid revidering av planer samt i det kommande arbetet med ny handikapplan. tacka för informationen frågorna skall beaktas i det kommande arbetet (ordf. Ulf Molins notering) l SIGNATURER~

5 Sida 5 av ALLAKTIVITETSLOKAL Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett i uppdrag till kommunledningskontoret samt teknik och fastighetskontoret inventera uthyrningsbara lokaler i kommunen. HSO Höganäs arbetar gemensamt med Margareta och Ulf med målet hitta en lämplig tillfållig lokal. Efter senaste inventering finns i nuläget följande förslag: Hörsalen i biblioteket, skolsal alternativt Kabyssen på Kullagymnasiet eller Brorsbacke förskola. Gruppen träffas återigen den 28 maj för gemensamt titta på de olika alternativen. Bengt S efterfrågar information om det långsiktiga arbetet med planering av nybyggnation vid Folkparksområdet Det är JM, Riksbyggen och Höganäshem som kommer ansvara för byggnationen på Folkparksområdet/Julivallen. Första etappen beräknas komma igång under Önskemål om tillgång till mer permanent lokal efter nybyggnation. Margareta och Ulf ber få återkomma längre fram med långsiktig planering. Handikappombudet Sylvia Månsson påpekar vikten av tillgänglighet och centralt läge vid val av de tillfålliga lokalerna. Det efterfrågas även ett kostnadsförslag för en lokal för HSO / funktionshinderföreningarna. tacka för informationen. l SIGNATURER ~ ~ 11/Ji/

6 Sida 6 av BOGRENS TOBAK Kommunen och butiksägaren är överens om hur butiken kan göras tillgänglig. Frågan kring finansiering återstår. Gällande Svensk DOS AB har kommunal skrivelse rörande brister i avtalet kring tillgänglighetsaspekter tillsänts Region Skåne. Förhandlingen med Christer Bogren angående kostnaden för tillgänglighetsarbete ligger som ett ärende mellan Bogrens och fastighetsägaren (bostadsrättsföreningen). Svar förväntas inkomma inom de närmaste dagarna. Bengt S redovisar den senaste kommunikationen med Svensk DOS gällande företagets förhandling med ICA Kvantum. I skrivelse till Svensk DOS efterfrågar representanter från de lokala funktionshinderföreningarna tillsammans med kommunala representanter, ett möte för diskutera en mer hållbar lösning. Svensk DOS har avböjt ett sådant möte.. Region Skåne kan inte heller omförhandla ett gällande avtal under avtalstidens gång. Ulf Molin har vid kommunikation med Region Skåne påpekat det geografiskt otillgängliga läget med ICA Kvantum. tacka för informationen och invänta svar från Christer Bogren, vilket kommer vara avgörande för KHR:s fortsa agerande i ärendet. SIGNATURER ~ ///),rj/jifj/ l. ~ lfiv ful

7 Sida 7 av KHRs FRAMTID HSO Höganäs har utsett Rolf Hansson till vice ordförande i KHR. Kommunens intention ta "ett samlat grepp" kring funktionshinderfrågorna omfas i nuläget av bl a: Ny kommunal handikapplan-upprättas under året i samarbete med handikappombuden. Nytt namn påkhr-förslaget är "Kommunala funktionshinderrådet"- KFR. fas av kommunstyrelsen. Handikappombuden Sylvia Månsson och Magnus Thene har presenterat förslag till ny kommunal handikapplan för kommunchef Herman Crespin. Fo rslaget presenterades dagen efter KHRs möle även flir samtliga fo"roaltningschefer. Mottagandet var positivt och o nskemål framlades respektive fliroaltning utser kontaktpersoner fiir det fortsa arbetet redan innan sommaren. Kommunjuristerna har lämnat information och instruktioner för tillvägagångssätt gällande önskat namnbyte från KHR till KFR. Juristerna meddelar ett formellt beslut om namnändring bör tas vid dagens möte. D ärefter skall beslutet meddelas kommunstyrelsen för ändring i kommunal förfningssamling. tacka för informationen. rådet skall ändra namn från KHR (kommunala handikapprådet) till KFR (kommunala funktionshinderrådet) et skall skickas till Kommunstyrelsen för beslut. l SIGNATURER ~ ~ ~

8 Sida 8 av INTERNATIONELLT JUMBO RUN Enligt beslut av HSO Höganäs styrelse utgår uppmärksammandet av Internationella handikappdagen Satsning görs istället på Internationellt JumboRunden 9 augusti 2014 i Höganäs. Handikappombudet Sylvia Månsson meddelar planeringsarbetet fortgår. Flera organisationer är inblandade, lokala som regionala. Körsträckan för ekipagen blir ca 4 mil enkel resa. Följebuss för anhöriga samt sjukvårdskunnig personal kommer finnas. Atersamling efter resan blir vid Blå hallen där kvällen bjuder på underhållning samt förtäring. Rehabiliteringsenheten i Höganäs ställer upp med mobillift för göra eventet tillgängligt för alla oavsett funktionsnedsättning. Ideella krafter efterfrågas. I nuläget finns stort behov av personer som kan vara behjälpliga med trafikdirigering och servering, såväl på Valhall i Ängelholm som på Blåhallen i Höganäs. Vid intresse kontakta handikappombud Sylvia Månsson ( ). Vid intresse för sponsring av arrangemanget tag kontakt med Sylvia M. Inbjudan bifogas. Bilaga 1 tacka för informationen. l SIGNATURER ~./f/j 'l/!i!!l'

9 Sida 9 av TILLGÄNGLIGHETSGUIDE De kommunala verksamheterna ska ha svarat på frågorna kring tillgänglighetsguiden senast den 17 januari. En kontinuerlig uppdatering gällande arbetsprocessens fortskridande är önskvärt. Svaren på enkäterna från de kommunala arbetsgivarna har kommit åter och bearbetats tillsammans med handikappombudet Sylvia Månsson. Enkäter har därefter gått ut till ca privata aktörer i centrala Höganäs. Tillsammans med enkäterna har även en redovisning av utförda åtgärder vid Sportcenter och Höganäs Saluhall bifogats. Tanken är dessa ska visas som positiva förebilder i ett förändringsarbete. Svaren från privata aktörer skall inkomma under juni månad. I utskicket till de olika verksamheterna har ett medskick gjorts för öka kunskapen om allergiframkallande ämnen. Frågeställningarna i enkäten framställs på ett så enkelt och pedagogiskt sätt som möjligt. Svarsalternativen är begränsade till ja/ nej och besvaras av enheternas medarbetare. Leif påpekar handikappombudsmannen utfört utvärdering angående tillgängligheten på över 100 objekt redan Förutom ombudsmannens arbete har även DHR m.fl. föreningar utfört inventeringar av tillgängligheten. Vilka skillnader förväntas när kommunen nu gör samma sak? Bengt Nilsson är osäker på varför tidigare utvärderingar blivit liggandes men menar kommunen tar nu sitt ansvar och ser samtidigt positivt på funktionshinderföreningarnas representanter genom sina utvärderingar kvalitetssäkrar. Ulf M påpekar nuvarande arbete bygger på möjligheten digitalt via hemdator kunna gå in och titta på valda objekt. Till det digitala materialet tillkommer handlingsplan med åtgärder. Om tillgång till dator inte finns skall informationen gå få telefonledes via kommunens växel. Sylvia villlyfta &am den positiva utvecklingen där flera förvaltningar rekommenderar externa byggföretag ta kontakt med ombudsman inför nybyggnation inom kommunen. Mats påpekar kontinuerlig information om tillgänglighet behöver gå ut till butiksägare. tacka för informationen l SIGNATURER ~ V/t!) i'jj/-

10 Sida 10 av KOMMUNENs OFFENTLIGA TOALETTER SAMT SKYLTNING DÄRAV Bengt Silverstrand och Leif Andersson inventerar offentliga toaletter samt skyltning till dessa enligt tidigare bifogad redovisning (se bilaga 2, KHR 2013). Resultatet av redovisningen redovisas för Teknik- & Fastighetsförvaltningen och Margareta Engkvist Björkenhall. Som allmänt omdöme kan konstateras det finns åtskilliga brister i tillgängligheten både vad gäller öppethållandet men framförallt i avsaknad av sådana anordningar som gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning kunna utnyttja toaletterna. Man har emellertid även hittat exempel på lösningar som borde kunna tjäna som föredömen både vid nyetablering och vid upprustning av de befintliga toaletterna. Kvickbadets nya toaletter är bra men önskemål finns om göra denna centrala plats till ett föredöme genom åtgärda resterande brister. Uppdraget är slutfört och skriftlig rapport lämnas till Margareta vid månadsskiftet maj JUlli. tacka för informationen. l SIGNATURER ~.)!J 1/Jt/

11 Sida 11 av TILLGÄNGLIGHET TILL KOMMUNENS BADSTRÄNDER Representanter från handikappföreningarna tillsammans med handikappombudet har forts träffat ~änstemän ifrån Teknik- & Fastighetsförvaltningen för diskussion om tillgänglighet vid kommunens badstränder. Målsättningen är Kvickbadet samt minst en badplats i Viken skall stå redo inför säsongen Utflyttning av tilltänkt ramp- det kan innebära svårigheter med åtkomst till rampen sommartid via trädäcket pga många badgäster. Placeringen av rampen tas upp till diskussion med Magnus Svederberg. Margareta förklarar åtkomst till rampen kommer förläggas i anknytning till gångbron vid bastun för på så sätt förbättra framkomligheten sommartid. I Viken har det varit svårigheter hitta en säker plats för byggnation pga höststormarnas framfart vid befintliga bryggor. I nuläget är Lisas brygga det bästa alternativet. Lisas brygga är en privatägd brygga men ägarna ställer sig positiva till de insatser som behöver utföras för göra bryggan fullt tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Viss kvarvarande diskussion kring finansiering kvarstår dock för säkra tillgängligheten ur ett långsiktigt perspektiv. Bengt S efterfrågar badmor som placeras på stranden. Detta som en komplettering på de sedan tidigare 5 prioriterade badplatserna för ytterligare höja tillgänglighetsnivån för personer i rullstol. tacka för informationen. l SIGNATURER ~ :.Il{) ~

12 Sida 12 av PERSONLIGT OMBUD Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 15 januari 2014 ett personligt ombud med 25 % ~änstgöring skall inrättas med start under våren Arne Nilsson från Socialförvaltningen informerar tjänsten kommer starta under sommaren. Avtal tecknas med PO Skåne. Ombudet kommer tjänstgöra 25% i Höganäs. Handikappombud Sylvia Månsson efterfrågar Arne återkopplar när personen är på plats för påbörja tjänsten, detta för kunna sprida informationen till målgruppen. tacka för informationen. l SIGNATURER ~ /ii) fl/l/

13 Sida 13 av o BADVAKTER PA KVICKBADET Vid tidigare rådsmöte har Markus Pettersson från FUB Helsingborg informerat om hur man bemannar handikappbadet i Helsingborg. Önskemål finns om liknande bemanningslösning för Kvickbadet i Höganäs. Handikappombudet har föredragit för "funktionshindergruppens" möte den 27 februari Gruppen har som uppgift hitta möjlighet till sysselsättning för personer med funktionsnedsättning i kommunen. Handikappombudet Sylvia Månsson berättar arbetet går framåt. Ett möte med Ulf M, Emma Nordström från Sportcentret, Anneli Söderhjelm från UC och Sylvia har ägt rum tidigare under dagen för hitta en struktur och samordning för uppdraget. Sportcentret ansvarar, anställer och utbildar samtliga strandvärdar. Tänkbara arbetsuppgifter för person med funktionsnedsättning kan vara bemötande och mottagandet, information om lokala resurser, visa var tillgängliga badstolar finns låna, tillhandahålla första förband mm. En viktig del i satsningen är vara en del i arbetsgruppen tillsammans med övriga strandvärdar samt sprida positiva signaler kring funktionshinder och arbete utåt. Vid dåligt väder står UC för alternativ sysselsättning. Insatsen är ett viktigt steg i sätta Höganäs på kartan som en fullt ut tillgänglig badplats. Bengt meddelar under förutsättning kommunen står för kostnaden i samband med inköp av badstol för vuxen kan DHR ha möjlighet stå för kostnaden för en badstol för barn. Frågan om det finns en hjärtstartare på Kvickbadet uppkommer på dagens KHR. Margareta Engkvist Björkenhalllovar undersöka saken. Om så inte skulle vara fallet, anser Margareta, en sådan bör köpas in inför badsäsongen. tacka för informationen samt bevaka en hjärtstartare finns på plats till badsäsongen. l SIGNATURER ~ /1/l) ~

14 Sida 14 av MARKBELÄGGNING VID ODEN & BALDER Trottoarkanter vid Oden & Balder är forts för höga, på vissa ställen 14 cm. Mätresultat och uppgifter har vid föregående rådsmöte överlämnats till Margareta Engkvist Björkenhall som lovat undersöka möjligheter till åtgärd. Gatuenheten har besiktat platsen vid olika tillfållen och precis som tidigare ligger avståndet inom intervallet för vad som anses vara godkänt. tacka för informationen. l SIGNATURER 1J?cJt> p $11//

15 Sida 15 av STRANDPROMENADEN VIKEN - LERBERGET Strandpromenaden försvann efter senaste stormarna och i nuläget finns endast en smal stig på delar av nämnd sträckning. Önskemål sträckningen återställs till fullt tillgänglig inom närmsta tiden. Bengt S vill påpeka det bör anses som helt oacceptabelt en golfklubb i Viken tillåts sätta stopp för en förbättrad anläggning genom motsätta sig en uppflyttning av sträckningen inom klubbens område. Margareta svarar det i nuläget finns ett befintligt tillstånd från Länsstyrelsen om en viss sträckning av strandpromenaden. En ny sträckning innebär en ny tillståndsprocess med den handläggningstid det innebär. Fokus ligger på inom kort få till stånd en återställning av befmtlig sträckning men på ett enklare sätt. Ett så gott arbete som möjligt utlovas utan behöva göra avkall på framkomligheten för personer med funktionsnedsättning. tacka för informationen. l SIGNATURER ~ :ztj ~

16 Sida 16 av TRYGGHETSLARM Frågeställning gällande nivån på kostnad för brukare av trygghetslarmet i förhållande till närliggande kommuner. En oro finns även för hur utvecklingen från analog till digital teknik påverkar säkerheten. Kostnaden för övergången från analog till digital omställning är upptagen i budgetarbetet eftersom det analoga nätet till slut kommer stängas ner. Handikappombudet Sylvia Månsson har gjort en sammanställning av kostnadsläget för abonnemang av trygghetslarm i närliggande kommuner. Bilaga 2 Kostnaderna för trygghetslarmet i Höganäs fastställs genom beslut av kommunfullmäktige. De totala kostnaderna beror på gällande upphandlingsavtal av ~änsten trygghetslarm. Förslag framlades till nästa möte bjuda in representant från Vård- & Omsorgsförvaltningen med syfte ge en rättvisande information gällande trygghetslarm. till nästkommande möte bjuda in Vård & omsorgschef Carina Hajzeri. l SIGNATURER ~ _)!;J ~

17 Sida 17 av ÄRENDELISTA Representanterna från funktionshinderföreningarna föreslår förändringar av ärendelistan till KHR genom 1- datering av ärenden samt 2- röd markering av de ärenden som funnits på listan i mer än ett år. Förhoppningar finns detta system kan leda till bättre struktur inför framtida behandling av ärenden som varit uppe vid KHR under längre tid. genom praktisk lösning omgående införa önskad förändring. l SIGNATURER ~ /{) ~

18 Sida 18 av ÖKAD TILLGÄNGLIGHET VID KOMMUNHUSET Tillgänglighet och framkomlighet till de av allmänheten nyttjade ytor inom kommunhuset såsom Sessionssal, reception etc., behöver ses över och åtgärdas inom snar framtid. Dörrautomatik nyligen upps vid entren till Sessionssalen och Grovsalen samt även vid stadshusets huvudingång. Forts pågående arbete för höja tillgängligheten vid stadshusets olika ingångar. Margareta återkommer med mer information om kommande och utförda åtgärder. tacka för informationen följa det fortsa arbetet med tillgänglighetsanpassning av stadshuset. l SIGNATURER ~ /j(i) al/

19 Sida 19 av ÖVRIGT LÄTTLÄST INFORMATION FRÅN VALMYNDIGHETEN Sylvia informerar lätdäst information från valmyndigheten nu finns ute och önskar dessa skall finnas tillgänglig i god tid inför stundande val tid vid de olika vallokalerna samt i receptionen på Stadshuset. NY MARKBELÄGGNING VID BOLAGET Det har under en tid varit dålig markbeläggning på invallningen vid Höganäsbolaget ut mot Margreteberg. Det nu genomförda arbetet är utfört med positivt resultat. RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR Leif frågar om det fmns rikdinjet för uteserveringar då dessa ibland begränsar tillgängligheten. Margareta informerar om det finns helt nya regler och policy där det bland annat framgår vilka avstånd som gäller för fullgod framkomlighet. EKONOMISKA ANSLAG FÖR ENKELT AVHJÄLPTA HINDER Finns det avsa anslag för enkelt avhjälpta hinder och går det se hur anslagen utnyttjats? Sverker svarar det delvis är upp till berörd fastighetsägare samt gatukontoret har en pott om :- som skall användas till bland annat enkelt avhjälpta hinder. Ulf Molin påpekar de tidigare svårigheterna, på ett tydligt sätt redovisa utförda insatser. I och med ny handikapplan kommer även en ny och bättre uppföljningsstruktur. Det har funnits central pott om 3 miljoner kronor/år. Inom potten är användningsområdet stort då det även inkluderar insatser i anslutning till nybyggnation. LEDAMOT AVSLUTAR UPPDRAG VID KHR Siv Haraidsson från Psoriasisföreningen avslutar sin tid som ledamot i KHR i samband med dagens möte. Ingen ersättare från Psoriasisföreningen fmns som i nuläget är villig ta den vakanta platsen. Rådet tackar Siv för hennes tid och engagemang som ledamot. tacka för informationen. l SIGNATURER ~ :t/j ~

20 KOMMUN l (l) INFORMATION TILL DIG MED TRYGGHETSLARM Med anledning av ptvgrammet Uppdrag Granskning dm 15 januari kring trygghetslarm tji/l kommunen informera om bur vi arbetar med tryggbetslarmett. I syfte iika din säkerbet provtrycker vi samtliga larmknappar hos de brukare som får daglig hjåip av hemvården och har du inte I?Jälp dagligm har du mi!jlighet!fä/v prov/arma. Uppdrag granskning kunde visa på brister i kontrollen av trygghetslarmen i Sverige. I Höganäs kommun utförs ett automatiskt provlarm av trygghetslarmet, en funktionskontroll, var 36:e timme via larmleverantören. Kontrollen innebär man ser till förbindelsen mellan din lanndosa och larmcentralen fungerar. Kontroll av larmknappen som du bär på dig sker genom larmcentralen får en felindikation då beriet närmar sig låg berinivå, ett så kallat berilarm. Att andra fel på larmknappen uppstår är mycket ovanligt. Då trygghetslarmet installerades hemma hos dig fick du också infonnation om hur du själv har möjlighet provlarma genom trycka på den lannknapp du bär på armen eller runt halsen. För öka din upplevelse av trygghet har vi som rutin infört kommunens hemvårelspers nal regelhund t provtrycker samtliga larmknappar hos de larmkunder som får daglig hjälp av hemvården. Du som är lannkund men inte har insatser i form av daglig hemvård, påminns här om erbjudandet regelbundet provlarma genom en enkel knapptryckning på larmknappen. I programmet framkom även brister i tekniken på många håll. I Höganäs kommun använder man sig idag av analog teknik för trygghetslarm, via företaget Tunstall. Under 2012 beslutade socialnämnden av säkerhetsskäl får trygghetslarm enbart beviljas till personer som bor i fastigheter som är anslutna till det analoga telenätet. För personer utan analogt telenät kan den enskilde vid behov och efter bedömning erbjudas alternativa insatser för tillgodose behovet av trygghet. \ Digitallarmteknik har nu funnits några år och blivit allt säkrare efterhand. Kommunen har därför börjat arbetet för upphandla nytt digitalt trygghetslarm. V änliga hälsningar ~~k Lena Landström Socialchef Annika Elowson tf Vård- och omsorgschef ~ H ÖGANÄSKOMMUN ~~ SOCIALFÖRVALTNINGEN Höganäs

21 A v gifter för trygghetslarm Ängelholm: 200 kr/månad (Maxtaxa 1776 kronor/månad) Landskrona: Avgiftsfritt (Maxtaxa l 712 kronor/månad) Helsingborg: 136 kr/månad (Maxtaxa 1776 kronor/månad) Lund: 227 kr/månad (Maxtaxa 1780 kronor/månad) Hässleholm: 150 kr/månad (Maxtaxa 1776 kronor/månad) Maxtaxa, avser högsta avgift för följande tjänster per månad: hemtjänst, trygghetslarm, hemsjukvård, omvårdnad, matdistribution. Höganäs: 245 kr/månad (Maxtaxa 1776 kronor/månad)

22 _ ~ l ~ ~ JUMBO RUN SVERIGES 40:E JUMBO RUN Ar du redo fo"r en upplevelse som du sent kommer glömma? Alla personer med en funktionsnedsättning erbjuds delta i en åktur med motorcykel med sidvagn. Alla andra är välkomna som publik. DELTAGARE Som deltagare kommer du få åka med på en cirka 8 mil lång tur. Halvvägs kommer ni stanna för äta och där finns möjlighet för alla gå på toaletten. Alla deltagare och ledsagare kommer bjudas på förtäring. För den som föredrar finns möjligheten enbart åka jänkare, alla andra kommer få turas om åka bil och sidovagn. En följebuss med sjukvårdskunnig personal ombord finns med hela tiden. Ta gärna med egen rid-lcykelhjälm! Anmäl dig till Sylvia Månsson eller Kjell Nilsson NÄR: LÖRDAGEN DEN 9 AUGUSTI PLATS: BLÅ HALLEN, BRUKSGATAN 46, TID: KLOCKAN ANMÄLAN FÖR DELTAGARE: SENAST DEN 25 JULI PUBLIK Ta chansen och kom och titta på alla ekipage och ta del av underhållningen. Förutom motorcyklar med sidvagn kommer det finnas veteranmotorcyklar och jänkare på plats. Fika och korv finns köpa på plats. Alla är välkomna! UNDERHÅLLNING Hasse "Kvinnaböske" Andersson och Cabare MIX med mera kommer stå för underhållningen. ~ Visste du... Vid ett Jumbo Run erbjuds personer med funktionsnedsättning en åktur ut i naturen i sidvagn. Den första Jumbon genomfördes i England 1961 och lockade till sig 80 ekipage. Sedan dess har företeelsen spridit sig till fiera andra länder, bland annat Sverige, Norge och Danmark.

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET. PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 15.10 NÄRVARANDE. Anita Söderlind, socialnämnden

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET. PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 15.10 NÄRVARANDE. Anita Söderlind, socialnämnden Sida 1 av 6 PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 15.10 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Anita Söderlind, socialnämnden Peter Graff, socialnämnden Ulf Molin, kommunstyrelsen, lämnade

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Sida 1 av 6 PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 15.45 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ledamöter Bo Brantmark, socialnämnden Peter Graff, socialnämnden Ulf Molin, kommunstyrelsen (fr.o.m.

Läs mer

Rune Håkansson PRO för Ingegerd Jönsson PRO Johnny Lindh RPG för Ruth Wernolf-Nyberg RPG. Annika Andersson Omsorgschef Iréne Persson nämndsekreterare

Rune Håkansson PRO för Ingegerd Jönsson PRO Johnny Lindh RPG för Ruth Wernolf-Nyberg RPG. Annika Andersson Omsorgschef Iréne Persson nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 1, kl. 09.00-11.15 ande Lars-Göran Wiberg (C) ordförande 1-6 Ledamöter Siv Nilsson PRO vice ordförande, ordförande 7-8 Solbritt Lindborg

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00-

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- Beslutande Laila Furskog, ordförande Sigrid Mattsson Ove Nilsson Kerstin

Läs mer

Sessionssalen 18.30 20.30

Sessionssalen 18.30 20.30 2010-09-08 Sida 1 av 12 Plats och tid Sessionssalen 18.30 20.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Bertil Sinclair (m), ordförande, Socialnämnden Boris Svensson (s), Socialnämnden Kent Lodesjö (s), Plan-och

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11)

Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11) Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset Hyltebruk, kl. 16.00 17.30 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Wiveca Norén (SPI) ordförande,

Läs mer

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET (KHR) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Trineholme, Kristinehamns Konferens Center, 13.15-14.50 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson, Ordförande Inga-Lill Röhr, Överförmyndarnämnden

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Sylvia Månsson Handikappombud Innehåll Handikappombudets Verksamhetsberättelse 2014-01-01 2014-12-31... 2 Råd och stöd... 2 Positiva resultat av råd och stöd... 3 Tillgänglighetsarbeten...

Läs mer

LSS-enheten ANSLAG / BEVIS 2014-11-27. LSS-enheten

LSS-enheten ANSLAG / BEVIS 2014-11-27. LSS-enheten 1(10) Plats och tid Beslutande LSS-enheten. Torsdagen den 27 november 2014. 14.30-16.00 Kommunens representanter Anncatrin Ek Ingvar Jarfjord Handikapporganisationernas representanter Kerstin Hvirf Bengt

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2014-11-19 1(15) Ingrid Hermansson (SPF-Mellerud)

Kommunala pensionärsrådet 2014-11-19 1(15) Ingrid Hermansson (SPF-Mellerud) Kommunala pensionärsrådet 2014-11-19 1(15) Tid och plats Onsdagen den 19 november 2014, klockan 09.00 12.00, i Bolstadrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Sven-Olof Skoogh (PRO) Evert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2007-05-31 1 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2007-05-31 1 (11) 2007-05-31 1 (11) Plats och tid Senioren Kl 13.30 15.45 Beslutande Ersättare Anna Gustavsson, ON ordf Arne Johansson, SRF v ordf Gun Arhag, Reumatikerföreningen Birgitta Nilsson, NHR Helen Larsson, FUB

Läs mer

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 1 Plats och tid Gripens sammanträdesrum, Stationsallén 5 A, Gislaved Bengt Petersson Anita Nyman Hedvig Yngve Thure Andersson Ann-Katrin Strand Dennis Ernst P-G Risberg Sune Wigstrand Ordförande HRF Hörselskadades

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NORDANSTIGS KOMMUN i Hudiskvall och Nordanstig SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-12-09 1 Sida Plats och tid Älvstagården i Jättendal, fredagen den 9 december 2011 kl 09:00 11-30 Beslutande Övriga

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Kommunala handikapprådet 2008-09-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Kommunala handikapprådet 2008-09-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum. 13.00 16.00 Ledamöter Gunilla Åström Eva Enqvist Ulrika Lindström Torvald Stefansson Ola Burström Kenneth Andersson Åke

Läs mer

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2013-11-18 33-41

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2013-11-18 33-41 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 33-41 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 33 Mötets öppnande och presentationsrunda 34 Föregående protokoll och val av justeringsman 35 Vision Stora torget,

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Plats och tid Tullbackagården, 2012-06-12 kl. 17:30-19:10 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt

Läs mer

Bengt-Åke Nilsson. Malin Dahl. Anna Gustavsson. Bengt-Åke Nilsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16)

Bengt-Åke Nilsson. Malin Dahl. Anna Gustavsson. Bengt-Åke Nilsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Stadshuset, 2012-03-22 kl. 13.30-16.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Anna Gustavsson (KD) ordförande

Läs mer

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2012-11-19 29-3

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2012-11-19 29-3 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 29-3 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 29. Mötets öppnande och presentationsrunda 30. Föregående protokoll och val av justeringsman 31. Västra Götalandsregionens

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN Kommunala Handikapprådet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-09-21. Plats och tid: Kommunhusets konferensrum 13.00 15.

NORDMALINGS KOMMUN Kommunala Handikapprådet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-09-21. Plats och tid: Kommunhusets konferensrum 13.00 15. 1(12) Plats och tid: Kommunhusets konferensrum 13.00 15.00 Beslutande: Margareta Gustavsson (s), ordförande Ingvar Kleinert (fp), vice ordförande Anneli Kuosmanen (s) Stig Ögren, Reumatikerna RMR Ros-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30

Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1-10) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Representanter Ersättare, ej tjänstgörande Övriga deltagande Niina Laitila, (S) ordförande, reptesentant

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Sessionssalen 18.30 20.30. Göran Sjögren, Kultur och Fritidsnämnden Marianne Carlson, sekreterare. Boris Svensson Rönngården 2010-

Sessionssalen 18.30 20.30. Göran Sjögren, Kultur och Fritidsnämnden Marianne Carlson, sekreterare. Boris Svensson Rönngården 2010- 2010-03-10 Sida 1 av 10 Plats och tid Sessionssalen 18.30 20.30 Beslutande Övriga deltagare Kurt Johansson NHR, vice ordförande Boris Svensson (s) Socialnämnden Kent Lodesjö (s) Plan-och byggnadsnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-02-27 1 (6) Plats och tid Socialförvaltningen, Repslagargatan 6, Luleå, 2007-02-27, kl 13.15--15.30 Beslutande Anita Geijer, ordf Kristina Hjorth Anita Jacobsson Stina Burström Maj-Britt Onnela Peter

Läs mer

Patrik Åberg (M), ordförande Tommy Aspegren (FP), vice ordförande Birgith Linde Mats-Erik Nilsson Inger Nilsson Jan-Åke Lennartsson Antonia Andersson

Patrik Åberg (M), ordförande Tommy Aspegren (FP), vice ordförande Birgith Linde Mats-Erik Nilsson Inger Nilsson Jan-Åke Lennartsson Antonia Andersson Protokoll - Kommunala handikapprådet Sida 1 av 6 Tid och plats 26 november 2013 kl. 15.30 17.45, Skogsbrynet Sibbhult Närvarande Ledamöter Ersättare Patrik Åberg (M), ordförande Tommy Aspegren (FP), vice

Läs mer

Konferensrum Barnkammaren på 1:a våning i kommunhuset Alafors, Kl16:00 18:00. Pia-Lotta Lagerlöf Daga Johansson Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Konferensrum Barnkammaren på 1:a våning i kommunhuset Alafors, Kl16:00 18:00. Pia-Lotta Lagerlöf Daga Johansson Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(10) Plats och tid: Konferensrum Barnkammaren på 1:a våning i kommunhuset Alafors, Kl16:00 18:00 Beslutande Jan Skog, ordf Kommunstyrelsen Rolf Gustavsson Miljö- byggnadsnämnden Ingvar Arvidsson Tekniska

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 1-13 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Inga-Lisa Sundqvist

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 1-13 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Inga-Lisa Sundqvist Plats och tid Sunnanåsrummet, 13:15-16:00 Beslutande: Markus Evensson (S) ordf, Inga-Lill Fahlström (MP), Marie- Louise Hellström (M) Inga-Lisa Sundqvist DHR, Jörgen Brink FUB, Anneli Nordh R, Otto Forsberg

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2006-10-12

Kommunala Handikapprådet 2006-10-12 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 08.30-12.30 Bo Johansson (s) Tommy Andersson (s) 1-11 Miriam Mattsson (SRF) Bengt Wihlstrand (DHR) Leif Olsson (FUB) Bertil Henningsson (HLS) Maj-Britt

Läs mer

Stig Ögren, R Ros-Marie Eriksson, HRF Elsa Eriksson, SRF Syrene Öberg, HCK Gun Eirand, Nordmalings astma- och allergiförening

Stig Ögren, R Ros-Marie Eriksson, HRF Elsa Eriksson, SRF Syrene Öberg, HCK Gun Eirand, Nordmalings astma- och allergiförening 1(12) Plats och tid: Kommunhusets konferensrum 13.00 15.10 Beslutande: Margareta Gustavsson (s), ordförande Ingvar Kleinert (fp), vice ordförande Anneli Kuosmanen (s) Stig Ögren, R Ros-Marie Eriksson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2008-05-29 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2008-05-29 1 (10) 2008-05-29 1 (10) Plats och tid Silviaskolan Hässleholm. Kl 13.30 16.15 ande Anna Gustavsson, ordf, ON Arne Johansson, v ordf SRF Ingvar Malmström, HLR Gun Arhag, Reumatikerför Yvonne Gustavsson, HRF Helen

Läs mer

Våge Eriksson, FUB ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret

Våge Eriksson, FUB ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret Kommunala Handikapprådet 2013-03-04 1 (11) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset, Hyltebruk kl. 16.15-18.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Åke Morin (KV) ordförande,

Läs mer

Ulla Lundby HSO Ulla Granberg HSO Agneta Jansson DHR. 2 skrivtolkar från tolkcentralen

Ulla Lundby HSO Ulla Granberg HSO Agneta Jansson DHR. 2 skrivtolkar från tolkcentralen Kommunala Handikapprådet Sid 2 (7) Ledamöter Per-Åke Fredriksson ordf, (fp) Curt Nygren (s) Vivi-Anne Sundqvist (s) Peter Hasch (s) Maritha Johansson (v) Karl-Ivan Rönnbäck, HSO Ingrid Jönsson, DHR Ersättare

Läs mer

Kommunala Handikapprådet

Kommunala Handikapprådet 1 Protokoll Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga ledamöter Sandvikens Stadshus, Varkaussalen, tisdagen den 30 november 2010 kl 09.00-14.00 Marie Frestadius HO ordf. Lars-Göran Wadén

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tid och plats: Kl. 13.15 16.00. Sunnanåsrummet/Förvaltningshuset Beslutande: Markus Evensson Ordförande (S) MonaWandel SRD Maj-Britt Tönners (C) Bo Hammarsten Anna-maria Winblad Ingvar Pettersson Sören

Läs mer

2014-02-13. Peder Vinnebrant

2014-02-13. Peder Vinnebrant SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Gripens sammanträdesrum, Gislaved kl. 17:00 18:30 Beslutande P-G Risberg Anita Nyman Krister Ekström Kjell Claesson Mary Nilsson Fridén Rigo Fredriksson Sune

Läs mer

Kommunala Rådet för Funktionshinder. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00

Kommunala Rådet för Funktionshinder. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(7) Kommunala Rådet för funktionshinder Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00 Närvarande Ledamöter: Kristina Valtersson, (c) ordförande Birgitta

Läs mer

Lil Ritter (HSO) Ingvar Johansson (SN) Annette Söderstedt (BN) Håkan Joelsson (Kult fn) Bengt Lundgren (TN) Britt Norström (BUN) Lena Ask (RBU)

Lil Ritter (HSO) Ingvar Johansson (SN) Annette Söderstedt (BN) Håkan Joelsson (Kult fn) Bengt Lundgren (TN) Britt Norström (BUN) Lena Ask (RBU) Kommunala handikapprådet 2007-02-07 1 Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 18.00-19.45 Beslutande Lil Ritter (HSO) Ingvar Johansson (SN) Annette Söderstedt (BN) Håkan Joelsson (Kult fn) Bengt Lundgren

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Plats och tid Social sektor, Sammanträdesrum Höjden, kl 13.00 15.00

Plats och tid Social sektor, Sammanträdesrum Höjden, kl 13.00 15.00 2015-03-09 1 (9) Plats och tid Social sektor, Sammanträdesrum Höjden, kl 13.00 15.00 Närvarande Anders Magnhagen, ordf Jessica Ashworth Olle Iding Agne Dahlqvist Linda Andersson Janette Skoghus Gun Hansson

Läs mer

Tekniska nämnden 2008-09-11 1

Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Plats och tid kl 13.00 15.35 Beslutande Ersättare Arne Dahlström, kd, ordf. Benny Petersson, s, 2:e vice ordf Gösta Hedin, m, tj gj som ers för Pär Palmgren, m Kristina Berglund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2009-05-28 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2009-05-28 1 (9) 2009-05-28 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum 1,Stadshuset Hässleholm 13.30-15.30 Beslutande Ersättare Anna Gustavsson, Ordf. ON Arne Johansson, V ordf Per- Ingvar Önnevik, TN Yvonne Gustafsson, HRF Margit

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunala handikapprådet 2009-05-19 6 Plats och tid Tullbackagården, 2009-05-19 kl 17.30-18.55 Beslutande Monica Andersson (s), ordförande Britta Spiik, DHR Stig Broms, DHR Torbjörn Lindblom, FEB Birgitta

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Birgitta Granström, omsorgsnämnden Owe Aronsson, PRO Kjell Andersson PRO Lis-Britt Berring, PRO

Birgitta Granström, omsorgsnämnden Owe Aronsson, PRO Kjell Andersson PRO Lis-Britt Berring, PRO Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.30-17.00. Öppet sammanträde Beslutande Nils Olof Bengtsson, ordförande Leif Åsberg, PRO Rune Rohdin, PRO Stefan Jurcic, PRO Gert Larsson, PRO Ulf P

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

KRISTINEHAMNS KOMMUN PROTOKOLL Sida Kommunala Handikapprådet (KHR) 091028 1 (7) Plats: Stora Björn Nya Kyrkogatan 21

KRISTINEHAMNS KOMMUN PROTOKOLL Sida Kommunala Handikapprådet (KHR) 091028 1 (7) Plats: Stora Björn Nya Kyrkogatan 21 Kommunala Handikapprådet (KHR) 091028 1 (7) Tid: 15.00 16.10 Plats: Stora Björn Nya Kyrkogatan 21 Närv: Bosse Pettersson ordförande Juno Lindberg Handikappsamv Ingegerd Karlsson Socialnämnden Inga-Lill

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET (KHR) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Restaurangskolans grupprum, 13.00-14.15 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson, Kommunstyelsen, ordförande Inga-Lill Röhr, Överförmyndarnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

Charlotta Bermhagen (M) Britt-Marie Kahl (M) Olof Suneson (M) Britt-Marie Andersson (C) Peter Graff (S) Ann-Margreth Larsson (S)

Charlotta Bermhagen (M) Britt-Marie Kahl (M) Olof Suneson (M) Britt-Marie Andersson (C) Peter Graff (S) Ann-Margreth Larsson (S) SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-03-16 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00-17.00 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2015-09-08 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Ulf Molin (C), 1:e vice ordförande Ros-Mari Paulsson (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tillgänglighetsrådet 2014-05-19 Blad 1 (8) Plats och tid Almen, kommunkontoret i Strömsund, kl. 09.00 11.35 Beslutande Susanne Hansson (s), ordförande Björn Bloom (s) Jan-Olof Olofsson (m) Inez Krånglin

Läs mer

Protokoll Kommunala funktionshinderrådet 14-09-16

Protokoll Kommunala funktionshinderrådet 14-09-16 2014-09-16 Sida 1 (14) Protokoll Kommunala funktionshinderrådet 14-09-16 Innehåll Val av justerare... 3 Föregående mötes protokoll... 3 Kommunstyrelsen informerar... 4 Besök från Projekt EJA på KFR:s novembersammanträde...

Läs mer

Annika Andersson, omsorgschef Gunilla Larsén, verksamhetsutvecklare 22-25 Iréne Persson Sekreterare

Annika Andersson, omsorgschef Gunilla Larsén, verksamhetsutvecklare 22-25 Iréne Persson Sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Högalid Storstugan, kl. 13.30 15.45 ande Anna Gustavsson (KD) ordförande Evert Storm, AstmAll, V ordf Irene Nilsson, (S) ON Ledamöter Lena Svensson (C) BUN 28-31

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 33 Brukarundersökning inom daglig verksamhet 2014 34 Revidering av kommunstyrelsens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Handikapprådet. KHR: Kommunala handikapprådet. ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun och handikapporganisationerna

Handikapprådet. KHR: Kommunala handikapprådet. ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun och handikapporganisationerna Kommunala KHR Handikapprådet Kommunala handikapprådet ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun och handikapporganisationerna KHR: Kommunala handikapprådet ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-02. Sammanträdesrummet Öringen, Stadshuset, kl. 15:00-17:20

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-02. Sammanträdesrummet Öringen, Stadshuset, kl. 15:00-17:20 1 Rådet for funktionshinderfrågor Plats och tid Sammanträdesrummet Öringen, Stadshuset, kl. 15:00-17:20 Beslutande Ledamäter Tjänstgörande ersättare Britt-Marie Sjöberg C), ordfärande Lars Glad M) Ewa

Läs mer

Elsa Eriksson, SRF Christina Eriksson, Astma- och allergiförening Karl-Eric Zetterqvist, HRF Syrene Öberg, HCK

Elsa Eriksson, SRF Christina Eriksson, Astma- och allergiförening Karl-Eric Zetterqvist, HRF Syrene Öberg, HCK 1(9) Plats och tid: Kommunhusets konferensrum 13.00 15.30 Beslutande: Margareta Gustavsson (s), ordförande Ingvar Kleinert (fp), vice ordförande Tomas Johansson (s) Övriga deltagande: Sara Larsson (s),

Läs mer

Minnesanteckningar 12 februari 2014

Minnesanteckningar 12 februari 2014 1 (5) KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET Anteckningarna anmäles i kommunstyrelsens ledningsutskott. Minnesanteckningar 12 februari 2014 Närvarande: Ulrika Spårebo Lars Alderfors Kristina Eriksson Annika Magnusson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (15) 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (15) 2012-06-19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (15) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 19 juni 2012, kl 9:00.12:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Rådet för funktionshinder Tidpunkt: Tisdag 22 april 2014 kl. 15:00 16:30 Lokal: Stora Konferense,, Justerat: 25 /4 2014 Ewa Samuelsson Ordförande Magnus

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Sylvia Månsson Handikappombud Innehållsförteckning Handikappombudets Verksamhetsberättelse 2013-01-01 2013-12-31... 2 Råd och stöd... 2 Positiva resultat av råd och stöd... 3

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kommunala handikapprådet 2006-04-03 1(13)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kommunala handikapprådet 2006-04-03 1(13) Nr Kommunala handikapprådet 2006-04-03 1(13) Plats och tid Melleruds kommunkontor, Bolstadsrummet, 3 april 2006 klockan 13.00 16.00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Robert Svensson (c) Per-Axel Andersson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

Inbjudan till möte med Pensionärs- och handikapprådet (PHR)

Inbjudan till möte med Pensionärs- och handikapprådet (PHR) Öckerö den 7 maj 2014 Inbjudan till möte med Pensionärs- och handikapprådet (PHR) Datum: Torsdag den 15 maj 2014, kl 17.30 Plats: Lejonet Kommunhuset Förslag till dagordning: 1 Mötet öppnas av socialchef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2010-08-25 Sida 1 (7) Sammanträde med Handikapprådet Plats och tid Sociala sektorn, Förvaltningshuset, kl 14.00-17.00 ande Övriga deltagande Tomas Erazim, ordförande Göran Persson, kommunstyrelsen, 19-21

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-12-16. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.15 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-12-16. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.15 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.15 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Ida Andersson (C), tjg ers för Håkan Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan 1(9) 2005-01-12 Plats och tid: 13.00 14.00 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan Beslutande: Zaid Långström (s) ordf Ann Marie Jakobsson (c) Eva Olsson(fp) ers för Kenneth Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13. 00 16.00 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Josette Rask (C) Berit Sörman

Läs mer

Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Ibrahim Abdallah (S) Anders Holmberg Bengt-Erik Johansson

Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Ibrahim Abdallah (S) Anders Holmberg Bengt-Erik Johansson Kommunala handikapprådet 2011-05-31 1 Plats och tid HK-Center, Dragonvägen 64 Tisdagen den 31 maj 2011, klockan 18:00-20:00 Beslutande Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Ibrahim Abdallah (S) Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Handikapprådet 2012-02-15 1(11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 15.00 16.53 Beslutande: Arnold Carlzon, Omsorgsnämnden, ordförande Kent Blixt, Omsorgsnämnden Gabriella Sjöberg, Medborgarnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-23 1 (16) Plats och tid Storstugan Högalid, kl 13.30 17.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kerstin Andersson (c) ordf Rolf Delcomyn (s) 1:e vice ordf John Bruun (fp) 2:e vice ordf

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

PROTOKOLL 2011-03-21. Alf Wahlgren, PwC Magnus Dahlberg 39 Lena Nilsson 39. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 37-51 Alf Wahlgren

PROTOKOLL 2011-03-21. Alf Wahlgren, PwC Magnus Dahlberg 39 Lena Nilsson 39. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 37-51 Alf Wahlgren TRELLEBORGS KOMMUN Trelleborgs kommuns revisorer PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-03-21 Plats och tid Sessionssal 2, klockan 15.00 17.15 Beslutande Lena Näslund, ordförande Gert-Åke Nilsson Aina Andersson

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15.00 16.15

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15.00 16.15 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15.00 16.15 Paragrafer 14-18 Underskrifter Sekreterare Cathrine Flodström Backlund Ordförande Åsa Bergkvist Justerare

Läs mer

Maria Mendoza (S), tj er. Ewa Hollén, Iréne Cederborg, Ahmad Azizi

Maria Mendoza (S), tj er. Ewa Hollén, Iréne Cederborg, Ahmad Azizi SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[13] Plats och tid Xenter Tumba, konferensrummet, kl 17:00-19:20 ande Pelle Kölhed (DHR), ordförande Urban Eriksson (SRF) Adnan Issa (S) Eva-Britt Olsson (Astma och Allergi) Maria

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63 Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun Antagen av KF 2010-04-14 63 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Metod...3 1.4

Läs mer

Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg sekreterare Närvarande:

Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg sekreterare Närvarande: KOMMUNSTYRELSENS RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR Protokoll nr 5 fört vid Stockholms kommunstyrelses funktionshinderråds sammanträde måndagen den 21 maj 2012 kl. 15.00 16.00. Justerat den 25 / 5 2012 Ewa

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Kenneth Österberg informerar 4-5 Information från socialnämnden 6 Tjänsteutlåtande, upphandling av samhällsbetalda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer