l SIGNATURER ~,//J PROTOKOLL KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET HÖGANÄS KOMMUN l UTDRAGSBESTYRKANDE NÄRVARANDE JUSTERING UNDERSKRIFTER Ordförande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "l SIGNATURER ~,//J PROTOKOLL KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET HÖGANÄS KOMMUN 2014-05-05 l UTDRAGSBESTYRKANDE NÄRVARANDE JUSTERING UNDERSKRIFTER Ordförande"

Transkript

1 Sida l av 19 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ulf Molin, kommunstyrelsen Anki Nilsson, Astma- och Allergiföreningen Leif Olsson, Kullabygdens Diabetesförening Bengt Silfverstrand, DHR Höganäs Britta Liljeblad, Hjärt- och Lungsjukas förening Siv Haraldsson, Psoriasisföreningen i Höganäs Rolf Hansson, Riksförbundet social och mental hälsa Christer Svensson, Schizofreniförbundet Skåne Leif Andersson, Riksförbundet Trafik- och Polioskadade Sverker Tingdal, samhällsbyggnadsförvaltningen Margareta Engkvist Björkenhall, teknik- & fastighetsförvaltningen Arne Nilsson, LSS-verksamheten Sylvia Månsson, handikappombud Bengt Nilsson, handikappsamordnare Margareta Werner (ers.) Elöverkänsligas förening Ej tjänstgörande ersättare Mats Beinert, Synskadades förening i Höganäs Övriga närvarande sekreterare Jasna Omeragic, HR-strateg handikappombud Magnus Thene Sammanträdestid kl Paragrafer JUSTERING Utsedd justera Leif Olsson, Kullabygdens Diabetesförening UNDERSKRIFTER sekreterare.. A~... Ordförande ~ Justerande Leif Ol~son, Kullabygdens Diabetesförening l SIGNATURER ~,//J

2 Sida 2 av 19 ÄRENDEN 17 Godkännande av föregående protokoll 18 Hur arbetar kommunen med information, kunskap och bemötande kring jämställdhetsfrågor? 19 Allaktivitetslokal 20 Bogrens Tobak 21 KHRs framtid 22 Internationellt Jumbo Run 23 Tillgänglighetsguide 24 Kommunens offentliga toaletter samt skyltning därav 25 Tillgänglighet till kommunens badstränder 26 Personligt ombud 27 Badvakter på Kvickbadet 28 Markbeläggning vid Oden & Balder 29 Strandpromenaden Viken - Lerberget 30 Trygghetslarm 31 Ärendelista 32 Ökad tillgänglighet vid kommunhuset 33 Övrigt l SIGNATURER?/].fKz: p ~

3 Sida 3 av GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL Föregående protokoll , gicks igenom. godkänna föregående protokoll. l SIGNATURER r:t). ;;{-b-o

4 Sida 4 av HUR ARBETAR KOMMUNEN MED INFORMATION, KUNSKAP OCH BEMÖTANDE KRING JÄMSTÄLLDHETSFRÅGOR? Jasna Omeragic, HR-strateg, informerar om kommunens pågående arbete i jämställdhetsfrågor. Kommunen har en ny jämlikhetsplan ( ) som utgår från diskrimineringslagens olika punkter. Det övergripande syftet är inom kommunens verksamheter motverka diskriminering och främja individers lika rättigheter och möjligheter. Arbetet skall ha en stark koppling till uppställdamedarbetarmål- kommunen skall vara en raktiv,framåt och utvecklande arbetsgivare som kännetecknas av delaktighet. Kommunens jämställdhetskommitte består av 12 personer, representanter från förvaltningar och fackförbund. För centrala frågor, såsom initiera och följa upp det övergripande jämställdhetsarbetet, ansvarar HR-avdelningen. För det lokala arbetet ska varje förvaltning upprätta åtgärder i handlingsplaner. Ett utbildningspaket erbjuds samtliga chefer och medarbetare. Nuvarande jämställdhetsplan har starkt fokus på kön, etnisk tillhörighet och trosuppfning. Jämställdhetsplanen revideras vart tredje år. Representanter från funktionshinderrörelsen anser det flnns en allt för svag koppling i nuvarande plan och funktionshinder. Det är även önskvärt med en översyn av språket i planerna för göra dessa tillgängliga för personer med språksvårigheter, dyslexi och neuropsykiatriska nedsättningar. Jasna Omeragic medger svårigheter vid skapandet av planen och möjligheten täcka in alla aspekter. Implementering av delmålligger däremot som de respektive förvaltningarnas ansvar. Handikappombudet Sylvia Månsson efterfrågar en tidig kontakt inför revidering för på ett tydligare sätt lyfta fram personer med funktionsnedsättning. En tydligare och mer kraftfull skrivning krävs för värna om målgruppen. Enligt uppgifter från Ulf Molin flnns ca 70 personer med funktionsnedsättning anställda inom kommunen. Målgruppen och frågorna måste beaktas tydligare vid revidering av planer samt i det kommande arbetet med ny handikapplan. tacka för informationen frågorna skall beaktas i det kommande arbetet (ordf. Ulf Molins notering) l SIGNATURER~

5 Sida 5 av ALLAKTIVITETSLOKAL Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett i uppdrag till kommunledningskontoret samt teknik och fastighetskontoret inventera uthyrningsbara lokaler i kommunen. HSO Höganäs arbetar gemensamt med Margareta och Ulf med målet hitta en lämplig tillfållig lokal. Efter senaste inventering finns i nuläget följande förslag: Hörsalen i biblioteket, skolsal alternativt Kabyssen på Kullagymnasiet eller Brorsbacke förskola. Gruppen träffas återigen den 28 maj för gemensamt titta på de olika alternativen. Bengt S efterfrågar information om det långsiktiga arbetet med planering av nybyggnation vid Folkparksområdet Det är JM, Riksbyggen och Höganäshem som kommer ansvara för byggnationen på Folkparksområdet/Julivallen. Första etappen beräknas komma igång under Önskemål om tillgång till mer permanent lokal efter nybyggnation. Margareta och Ulf ber få återkomma längre fram med långsiktig planering. Handikappombudet Sylvia Månsson påpekar vikten av tillgänglighet och centralt läge vid val av de tillfålliga lokalerna. Det efterfrågas även ett kostnadsförslag för en lokal för HSO / funktionshinderföreningarna. tacka för informationen. l SIGNATURER ~ ~ 11/Ji/

6 Sida 6 av BOGRENS TOBAK Kommunen och butiksägaren är överens om hur butiken kan göras tillgänglig. Frågan kring finansiering återstår. Gällande Svensk DOS AB har kommunal skrivelse rörande brister i avtalet kring tillgänglighetsaspekter tillsänts Region Skåne. Förhandlingen med Christer Bogren angående kostnaden för tillgänglighetsarbete ligger som ett ärende mellan Bogrens och fastighetsägaren (bostadsrättsföreningen). Svar förväntas inkomma inom de närmaste dagarna. Bengt S redovisar den senaste kommunikationen med Svensk DOS gällande företagets förhandling med ICA Kvantum. I skrivelse till Svensk DOS efterfrågar representanter från de lokala funktionshinderföreningarna tillsammans med kommunala representanter, ett möte för diskutera en mer hållbar lösning. Svensk DOS har avböjt ett sådant möte.. Region Skåne kan inte heller omförhandla ett gällande avtal under avtalstidens gång. Ulf Molin har vid kommunikation med Region Skåne påpekat det geografiskt otillgängliga läget med ICA Kvantum. tacka för informationen och invänta svar från Christer Bogren, vilket kommer vara avgörande för KHR:s fortsa agerande i ärendet. SIGNATURER ~ ///),rj/jifj/ l. ~ lfiv ful

7 Sida 7 av KHRs FRAMTID HSO Höganäs har utsett Rolf Hansson till vice ordförande i KHR. Kommunens intention ta "ett samlat grepp" kring funktionshinderfrågorna omfas i nuläget av bl a: Ny kommunal handikapplan-upprättas under året i samarbete med handikappombuden. Nytt namn påkhr-förslaget är "Kommunala funktionshinderrådet"- KFR. fas av kommunstyrelsen. Handikappombuden Sylvia Månsson och Magnus Thene har presenterat förslag till ny kommunal handikapplan för kommunchef Herman Crespin. Fo rslaget presenterades dagen efter KHRs möle även flir samtliga fo"roaltningschefer. Mottagandet var positivt och o nskemål framlades respektive fliroaltning utser kontaktpersoner fiir det fortsa arbetet redan innan sommaren. Kommunjuristerna har lämnat information och instruktioner för tillvägagångssätt gällande önskat namnbyte från KHR till KFR. Juristerna meddelar ett formellt beslut om namnändring bör tas vid dagens möte. D ärefter skall beslutet meddelas kommunstyrelsen för ändring i kommunal förfningssamling. tacka för informationen. rådet skall ändra namn från KHR (kommunala handikapprådet) till KFR (kommunala funktionshinderrådet) et skall skickas till Kommunstyrelsen för beslut. l SIGNATURER ~ ~ ~

8 Sida 8 av INTERNATIONELLT JUMBO RUN Enligt beslut av HSO Höganäs styrelse utgår uppmärksammandet av Internationella handikappdagen Satsning görs istället på Internationellt JumboRunden 9 augusti 2014 i Höganäs. Handikappombudet Sylvia Månsson meddelar planeringsarbetet fortgår. Flera organisationer är inblandade, lokala som regionala. Körsträckan för ekipagen blir ca 4 mil enkel resa. Följebuss för anhöriga samt sjukvårdskunnig personal kommer finnas. Atersamling efter resan blir vid Blå hallen där kvällen bjuder på underhållning samt förtäring. Rehabiliteringsenheten i Höganäs ställer upp med mobillift för göra eventet tillgängligt för alla oavsett funktionsnedsättning. Ideella krafter efterfrågas. I nuläget finns stort behov av personer som kan vara behjälpliga med trafikdirigering och servering, såväl på Valhall i Ängelholm som på Blåhallen i Höganäs. Vid intresse kontakta handikappombud Sylvia Månsson ( ). Vid intresse för sponsring av arrangemanget tag kontakt med Sylvia M. Inbjudan bifogas. Bilaga 1 tacka för informationen. l SIGNATURER ~./f/j 'l/!i!!l'

9 Sida 9 av TILLGÄNGLIGHETSGUIDE De kommunala verksamheterna ska ha svarat på frågorna kring tillgänglighetsguiden senast den 17 januari. En kontinuerlig uppdatering gällande arbetsprocessens fortskridande är önskvärt. Svaren på enkäterna från de kommunala arbetsgivarna har kommit åter och bearbetats tillsammans med handikappombudet Sylvia Månsson. Enkäter har därefter gått ut till ca privata aktörer i centrala Höganäs. Tillsammans med enkäterna har även en redovisning av utförda åtgärder vid Sportcenter och Höganäs Saluhall bifogats. Tanken är dessa ska visas som positiva förebilder i ett förändringsarbete. Svaren från privata aktörer skall inkomma under juni månad. I utskicket till de olika verksamheterna har ett medskick gjorts för öka kunskapen om allergiframkallande ämnen. Frågeställningarna i enkäten framställs på ett så enkelt och pedagogiskt sätt som möjligt. Svarsalternativen är begränsade till ja/ nej och besvaras av enheternas medarbetare. Leif påpekar handikappombudsmannen utfört utvärdering angående tillgängligheten på över 100 objekt redan Förutom ombudsmannens arbete har även DHR m.fl. föreningar utfört inventeringar av tillgängligheten. Vilka skillnader förväntas när kommunen nu gör samma sak? Bengt Nilsson är osäker på varför tidigare utvärderingar blivit liggandes men menar kommunen tar nu sitt ansvar och ser samtidigt positivt på funktionshinderföreningarnas representanter genom sina utvärderingar kvalitetssäkrar. Ulf M påpekar nuvarande arbete bygger på möjligheten digitalt via hemdator kunna gå in och titta på valda objekt. Till det digitala materialet tillkommer handlingsplan med åtgärder. Om tillgång till dator inte finns skall informationen gå få telefonledes via kommunens växel. Sylvia villlyfta &am den positiva utvecklingen där flera förvaltningar rekommenderar externa byggföretag ta kontakt med ombudsman inför nybyggnation inom kommunen. Mats påpekar kontinuerlig information om tillgänglighet behöver gå ut till butiksägare. tacka för informationen l SIGNATURER ~ V/t!) i'jj/-

10 Sida 10 av KOMMUNENs OFFENTLIGA TOALETTER SAMT SKYLTNING DÄRAV Bengt Silverstrand och Leif Andersson inventerar offentliga toaletter samt skyltning till dessa enligt tidigare bifogad redovisning (se bilaga 2, KHR 2013). Resultatet av redovisningen redovisas för Teknik- & Fastighetsförvaltningen och Margareta Engkvist Björkenhall. Som allmänt omdöme kan konstateras det finns åtskilliga brister i tillgängligheten både vad gäller öppethållandet men framförallt i avsaknad av sådana anordningar som gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning kunna utnyttja toaletterna. Man har emellertid även hittat exempel på lösningar som borde kunna tjäna som föredömen både vid nyetablering och vid upprustning av de befintliga toaletterna. Kvickbadets nya toaletter är bra men önskemål finns om göra denna centrala plats till ett föredöme genom åtgärda resterande brister. Uppdraget är slutfört och skriftlig rapport lämnas till Margareta vid månadsskiftet maj JUlli. tacka för informationen. l SIGNATURER ~.)!J 1/Jt/

11 Sida 11 av TILLGÄNGLIGHET TILL KOMMUNENS BADSTRÄNDER Representanter från handikappföreningarna tillsammans med handikappombudet har forts träffat ~änstemän ifrån Teknik- & Fastighetsförvaltningen för diskussion om tillgänglighet vid kommunens badstränder. Målsättningen är Kvickbadet samt minst en badplats i Viken skall stå redo inför säsongen Utflyttning av tilltänkt ramp- det kan innebära svårigheter med åtkomst till rampen sommartid via trädäcket pga många badgäster. Placeringen av rampen tas upp till diskussion med Magnus Svederberg. Margareta förklarar åtkomst till rampen kommer förläggas i anknytning till gångbron vid bastun för på så sätt förbättra framkomligheten sommartid. I Viken har det varit svårigheter hitta en säker plats för byggnation pga höststormarnas framfart vid befintliga bryggor. I nuläget är Lisas brygga det bästa alternativet. Lisas brygga är en privatägd brygga men ägarna ställer sig positiva till de insatser som behöver utföras för göra bryggan fullt tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Viss kvarvarande diskussion kring finansiering kvarstår dock för säkra tillgängligheten ur ett långsiktigt perspektiv. Bengt S efterfrågar badmor som placeras på stranden. Detta som en komplettering på de sedan tidigare 5 prioriterade badplatserna för ytterligare höja tillgänglighetsnivån för personer i rullstol. tacka för informationen. l SIGNATURER ~ :.Il{) ~

12 Sida 12 av PERSONLIGT OMBUD Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 15 januari 2014 ett personligt ombud med 25 % ~änstgöring skall inrättas med start under våren Arne Nilsson från Socialförvaltningen informerar tjänsten kommer starta under sommaren. Avtal tecknas med PO Skåne. Ombudet kommer tjänstgöra 25% i Höganäs. Handikappombud Sylvia Månsson efterfrågar Arne återkopplar när personen är på plats för påbörja tjänsten, detta för kunna sprida informationen till målgruppen. tacka för informationen. l SIGNATURER ~ /ii) fl/l/

13 Sida 13 av o BADVAKTER PA KVICKBADET Vid tidigare rådsmöte har Markus Pettersson från FUB Helsingborg informerat om hur man bemannar handikappbadet i Helsingborg. Önskemål finns om liknande bemanningslösning för Kvickbadet i Höganäs. Handikappombudet har föredragit för "funktionshindergruppens" möte den 27 februari Gruppen har som uppgift hitta möjlighet till sysselsättning för personer med funktionsnedsättning i kommunen. Handikappombudet Sylvia Månsson berättar arbetet går framåt. Ett möte med Ulf M, Emma Nordström från Sportcentret, Anneli Söderhjelm från UC och Sylvia har ägt rum tidigare under dagen för hitta en struktur och samordning för uppdraget. Sportcentret ansvarar, anställer och utbildar samtliga strandvärdar. Tänkbara arbetsuppgifter för person med funktionsnedsättning kan vara bemötande och mottagandet, information om lokala resurser, visa var tillgängliga badstolar finns låna, tillhandahålla första förband mm. En viktig del i satsningen är vara en del i arbetsgruppen tillsammans med övriga strandvärdar samt sprida positiva signaler kring funktionshinder och arbete utåt. Vid dåligt väder står UC för alternativ sysselsättning. Insatsen är ett viktigt steg i sätta Höganäs på kartan som en fullt ut tillgänglig badplats. Bengt meddelar under förutsättning kommunen står för kostnaden i samband med inköp av badstol för vuxen kan DHR ha möjlighet stå för kostnaden för en badstol för barn. Frågan om det finns en hjärtstartare på Kvickbadet uppkommer på dagens KHR. Margareta Engkvist Björkenhalllovar undersöka saken. Om så inte skulle vara fallet, anser Margareta, en sådan bör köpas in inför badsäsongen. tacka för informationen samt bevaka en hjärtstartare finns på plats till badsäsongen. l SIGNATURER ~ /1/l) ~

14 Sida 14 av MARKBELÄGGNING VID ODEN & BALDER Trottoarkanter vid Oden & Balder är forts för höga, på vissa ställen 14 cm. Mätresultat och uppgifter har vid föregående rådsmöte överlämnats till Margareta Engkvist Björkenhall som lovat undersöka möjligheter till åtgärd. Gatuenheten har besiktat platsen vid olika tillfållen och precis som tidigare ligger avståndet inom intervallet för vad som anses vara godkänt. tacka för informationen. l SIGNATURER 1J?cJt> p $11//

15 Sida 15 av STRANDPROMENADEN VIKEN - LERBERGET Strandpromenaden försvann efter senaste stormarna och i nuläget finns endast en smal stig på delar av nämnd sträckning. Önskemål sträckningen återställs till fullt tillgänglig inom närmsta tiden. Bengt S vill påpeka det bör anses som helt oacceptabelt en golfklubb i Viken tillåts sätta stopp för en förbättrad anläggning genom motsätta sig en uppflyttning av sträckningen inom klubbens område. Margareta svarar det i nuläget finns ett befintligt tillstånd från Länsstyrelsen om en viss sträckning av strandpromenaden. En ny sträckning innebär en ny tillståndsprocess med den handläggningstid det innebär. Fokus ligger på inom kort få till stånd en återställning av befmtlig sträckning men på ett enklare sätt. Ett så gott arbete som möjligt utlovas utan behöva göra avkall på framkomligheten för personer med funktionsnedsättning. tacka för informationen. l SIGNATURER ~ :ztj ~

16 Sida 16 av TRYGGHETSLARM Frågeställning gällande nivån på kostnad för brukare av trygghetslarmet i förhållande till närliggande kommuner. En oro finns även för hur utvecklingen från analog till digital teknik påverkar säkerheten. Kostnaden för övergången från analog till digital omställning är upptagen i budgetarbetet eftersom det analoga nätet till slut kommer stängas ner. Handikappombudet Sylvia Månsson har gjort en sammanställning av kostnadsläget för abonnemang av trygghetslarm i närliggande kommuner. Bilaga 2 Kostnaderna för trygghetslarmet i Höganäs fastställs genom beslut av kommunfullmäktige. De totala kostnaderna beror på gällande upphandlingsavtal av ~änsten trygghetslarm. Förslag framlades till nästa möte bjuda in representant från Vård- & Omsorgsförvaltningen med syfte ge en rättvisande information gällande trygghetslarm. till nästkommande möte bjuda in Vård & omsorgschef Carina Hajzeri. l SIGNATURER ~ _)!;J ~

17 Sida 17 av ÄRENDELISTA Representanterna från funktionshinderföreningarna föreslår förändringar av ärendelistan till KHR genom 1- datering av ärenden samt 2- röd markering av de ärenden som funnits på listan i mer än ett år. Förhoppningar finns detta system kan leda till bättre struktur inför framtida behandling av ärenden som varit uppe vid KHR under längre tid. genom praktisk lösning omgående införa önskad förändring. l SIGNATURER ~ /{) ~

18 Sida 18 av ÖKAD TILLGÄNGLIGHET VID KOMMUNHUSET Tillgänglighet och framkomlighet till de av allmänheten nyttjade ytor inom kommunhuset såsom Sessionssal, reception etc., behöver ses över och åtgärdas inom snar framtid. Dörrautomatik nyligen upps vid entren till Sessionssalen och Grovsalen samt även vid stadshusets huvudingång. Forts pågående arbete för höja tillgängligheten vid stadshusets olika ingångar. Margareta återkommer med mer information om kommande och utförda åtgärder. tacka för informationen följa det fortsa arbetet med tillgänglighetsanpassning av stadshuset. l SIGNATURER ~ /j(i) al/

19 Sida 19 av ÖVRIGT LÄTTLÄST INFORMATION FRÅN VALMYNDIGHETEN Sylvia informerar lätdäst information från valmyndigheten nu finns ute och önskar dessa skall finnas tillgänglig i god tid inför stundande val tid vid de olika vallokalerna samt i receptionen på Stadshuset. NY MARKBELÄGGNING VID BOLAGET Det har under en tid varit dålig markbeläggning på invallningen vid Höganäsbolaget ut mot Margreteberg. Det nu genomförda arbetet är utfört med positivt resultat. RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR Leif frågar om det fmns rikdinjet för uteserveringar då dessa ibland begränsar tillgängligheten. Margareta informerar om det finns helt nya regler och policy där det bland annat framgår vilka avstånd som gäller för fullgod framkomlighet. EKONOMISKA ANSLAG FÖR ENKELT AVHJÄLPTA HINDER Finns det avsa anslag för enkelt avhjälpta hinder och går det se hur anslagen utnyttjats? Sverker svarar det delvis är upp till berörd fastighetsägare samt gatukontoret har en pott om :- som skall användas till bland annat enkelt avhjälpta hinder. Ulf Molin påpekar de tidigare svårigheterna, på ett tydligt sätt redovisa utförda insatser. I och med ny handikapplan kommer även en ny och bättre uppföljningsstruktur. Det har funnits central pott om 3 miljoner kronor/år. Inom potten är användningsområdet stort då det även inkluderar insatser i anslutning till nybyggnation. LEDAMOT AVSLUTAR UPPDRAG VID KHR Siv Haraidsson från Psoriasisföreningen avslutar sin tid som ledamot i KHR i samband med dagens möte. Ingen ersättare från Psoriasisföreningen fmns som i nuläget är villig ta den vakanta platsen. Rådet tackar Siv för hennes tid och engagemang som ledamot. tacka för informationen. l SIGNATURER ~ :t/j ~

20 KOMMUN l (l) INFORMATION TILL DIG MED TRYGGHETSLARM Med anledning av ptvgrammet Uppdrag Granskning dm 15 januari kring trygghetslarm tji/l kommunen informera om bur vi arbetar med tryggbetslarmett. I syfte iika din säkerbet provtrycker vi samtliga larmknappar hos de brukare som får daglig hjåip av hemvården och har du inte I?Jälp dagligm har du mi!jlighet!fä/v prov/arma. Uppdrag granskning kunde visa på brister i kontrollen av trygghetslarmen i Sverige. I Höganäs kommun utförs ett automatiskt provlarm av trygghetslarmet, en funktionskontroll, var 36:e timme via larmleverantören. Kontrollen innebär man ser till förbindelsen mellan din lanndosa och larmcentralen fungerar. Kontroll av larmknappen som du bär på dig sker genom larmcentralen får en felindikation då beriet närmar sig låg berinivå, ett så kallat berilarm. Att andra fel på larmknappen uppstår är mycket ovanligt. Då trygghetslarmet installerades hemma hos dig fick du också infonnation om hur du själv har möjlighet provlarma genom trycka på den lannknapp du bär på armen eller runt halsen. För öka din upplevelse av trygghet har vi som rutin infört kommunens hemvårelspers nal regelhund t provtrycker samtliga larmknappar hos de larmkunder som får daglig hjälp av hemvården. Du som är lannkund men inte har insatser i form av daglig hemvård, påminns här om erbjudandet regelbundet provlarma genom en enkel knapptryckning på larmknappen. I programmet framkom även brister i tekniken på många håll. I Höganäs kommun använder man sig idag av analog teknik för trygghetslarm, via företaget Tunstall. Under 2012 beslutade socialnämnden av säkerhetsskäl får trygghetslarm enbart beviljas till personer som bor i fastigheter som är anslutna till det analoga telenätet. För personer utan analogt telenät kan den enskilde vid behov och efter bedömning erbjudas alternativa insatser för tillgodose behovet av trygghet. \ Digitallarmteknik har nu funnits några år och blivit allt säkrare efterhand. Kommunen har därför börjat arbetet för upphandla nytt digitalt trygghetslarm. V änliga hälsningar ~~k Lena Landström Socialchef Annika Elowson tf Vård- och omsorgschef ~ H ÖGANÄSKOMMUN ~~ SOCIALFÖRVALTNINGEN Höganäs

21 A v gifter för trygghetslarm Ängelholm: 200 kr/månad (Maxtaxa 1776 kronor/månad) Landskrona: Avgiftsfritt (Maxtaxa l 712 kronor/månad) Helsingborg: 136 kr/månad (Maxtaxa 1776 kronor/månad) Lund: 227 kr/månad (Maxtaxa 1780 kronor/månad) Hässleholm: 150 kr/månad (Maxtaxa 1776 kronor/månad) Maxtaxa, avser högsta avgift för följande tjänster per månad: hemtjänst, trygghetslarm, hemsjukvård, omvårdnad, matdistribution. Höganäs: 245 kr/månad (Maxtaxa 1776 kronor/månad)

22 _ ~ l ~ ~ JUMBO RUN SVERIGES 40:E JUMBO RUN Ar du redo fo"r en upplevelse som du sent kommer glömma? Alla personer med en funktionsnedsättning erbjuds delta i en åktur med motorcykel med sidvagn. Alla andra är välkomna som publik. DELTAGARE Som deltagare kommer du få åka med på en cirka 8 mil lång tur. Halvvägs kommer ni stanna för äta och där finns möjlighet för alla gå på toaletten. Alla deltagare och ledsagare kommer bjudas på förtäring. För den som föredrar finns möjligheten enbart åka jänkare, alla andra kommer få turas om åka bil och sidovagn. En följebuss med sjukvårdskunnig personal ombord finns med hela tiden. Ta gärna med egen rid-lcykelhjälm! Anmäl dig till Sylvia Månsson eller Kjell Nilsson NÄR: LÖRDAGEN DEN 9 AUGUSTI PLATS: BLÅ HALLEN, BRUKSGATAN 46, TID: KLOCKAN ANMÄLAN FÖR DELTAGARE: SENAST DEN 25 JULI PUBLIK Ta chansen och kom och titta på alla ekipage och ta del av underhållningen. Förutom motorcyklar med sidvagn kommer det finnas veteranmotorcyklar och jänkare på plats. Fika och korv finns köpa på plats. Alla är välkomna! UNDERHÅLLNING Hasse "Kvinnaböske" Andersson och Cabare MIX med mera kommer stå för underhållningen. ~ Visste du... Vid ett Jumbo Run erbjuds personer med funktionsnedsättning en åktur ut i naturen i sidvagn. Den första Jumbon genomfördes i England 1961 och lockade till sig 80 ekipage. Sedan dess har företeelsen spridit sig till fiera andra länder, bland annat Sverige, Norge och Danmark.

PROTOKOLL KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET

PROTOKOLL KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET Sida 1 av 18 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ulf Molin, kommunstyrelsen Anki Nilsson, Astma- och Allergiföreningen Leif Olsson, Kullabygdens Diabetesförening Alf Wallin, Strokeföreningen Öresund Bengt

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET

PROTOKOLL KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET Sida 1 av 18 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ulf Molin, kommunstyrelsen Anki Nilsson, Astma- och Allergiföreningen Leif Olsson, Kullabygdens Diabetesförening Alf Wallin, Strokeföreningen Öresund Bengt

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET

PROTOKOLL KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET Sida 1 av 15 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ersättare Anna Hedbrant, socialnämnden Ann-Margreth Larsson, socialnämnden Ulf Molin, kommunstyrelsen Anki Nilsson, Astma- och Allergiföreningen Leif Olsson,

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET

PROTOKOLL KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET PROTOKOLL KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET Sida 1 av 20 2013-05-27 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ersättare Anna Hedbrant, socialnämnden Ann-Margreth Larsson, socialnämnden Ulf Molin, kommunstyrelsen Ivar Cognell,

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET

PROTOKOLL KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET Sida 1 av 19 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ulf Molin, kommunstyrelsen Anki Nilsson, Astma- och Allergiföreningen Leif Olsson, Kullabygdens Diabetesförening Alf Wallin, Strokeföreningen Öresund Bengt

Läs mer

avdelningschef Arne Nilsson receptionist Bea Rasmusson

avdelningschef Arne Nilsson receptionist Bea Rasmusson Sida 1 av 10 Plats och tid Gruvsalen, kl 17.00 19.00 Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Anna Hedbrant, socialnämnden Ann-Margreth

Läs mer

Sida 1 av 8. Sammanträdesdatum 2010-09-06. Plats och tid Gruvsalen, kl 17.00 19.20. Närvarande. Anna Hedbrant, socialnämnden

Sida 1 av 8. Sammanträdesdatum 2010-09-06. Plats och tid Gruvsalen, kl 17.00 19.20. Närvarande. Anna Hedbrant, socialnämnden Sida 1 av 8 Plats och tid Gruvsalen, kl 17.00 19.20 Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Anna Hedbrant, socialnämnden Leif Andersson, socialnämnden

Läs mer

PLATS OCH TID Gruvsalen, kl NÄRVARANDE. Anna Hedbrant, socialnämnden

PLATS OCH TID Gruvsalen, kl NÄRVARANDE. Anna Hedbrant, socialnämnden Sida 1 av 9 PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 17.00 18.50 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Sekreterare Anna Hedbrant, socialnämnden Ann-Margreth Larsson, socialnämnden Ulf Molin, kommunstyrelsen

Läs mer

Barbara Struglics, Attention NV Skåne Annika Bech, Reumatikerförbundet. Anita Bäck, kultur- och fritidsnämnden

Barbara Struglics, Attention NV Skåne Annika Bech, Reumatikerförbundet. Anita Bäck, kultur- och fritidsnämnden Sida 1 av 8 Plats och tid Gruvsalen, kl 17.00-19.25 Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Anna Hedbrant, socialnämnden Leif Andersson,

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNALA FUNKTIONSHINDERRÅDET

PROTOKOLL KOMMUNALA FUNKTIONSHINDERRÅDET Sida 1 av 22 NÄRVARANDE Ordförande Ordinarie ledamöter Adjungerade ledamöter Frånvarande ledamöter Ulf Molin, kommunstyrelsen Monica Fallesen, avdelningschef LSS Margareta Engkvist Björkenhall, Teknik-

Läs mer

Sida 1 av 9. Sammanträdesdatum 2011-05-30. Plats och tid Gruvsalen, kl 17.00 19.20. Närvarande. Anna Hedbrant, socialnämnden

Sida 1 av 9. Sammanträdesdatum 2011-05-30. Plats och tid Gruvsalen, kl 17.00 19.20. Närvarande. Anna Hedbrant, socialnämnden Sida 1 av 9 Plats och tid Gruvsalen, kl 17.00 19.20 Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Anna Hedbrant, socialnämnden Ann-Margreth

Läs mer

PROTOKOLL Handikappråd

PROTOKOLL Handikappråd 1 (12) Paragrafer 9-16 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Gunilla

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Kerstin Schultz, byggnadsnämnden, lämnade kl. 18.45 Ann-Mari Andersson, Cooperativet Oberoende Liv - COOL

Ej tjänstgörande ersättare Kerstin Schultz, byggnadsnämnden, lämnade kl. 18.45 Ann-Mari Andersson, Cooperativet Oberoende Liv - COOL Sida 1 av 12 PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 17.00 19.30 NÄRVARANDE Ordförande Anna Hedbrant, socialnämnden Ledamöter Ann-Margreth Larsson, socialnämnden, lämnade kl. 18.45 Ulf Molin, kommunstyrelsen Ivar

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Sida 1 av 5 PLATS OCH TID Gruvsalen, 14.00 16.00 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Ulf Molin, kommunstyrelsen Peter Graff, kommunstyrelsen Lars-Anders

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Sida 1 av 5 PLATS OCH TID Konferensrummet sportcenter, 14.00 16.00 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Ulf Molin, kommunstyrelsen Peter Graff, kommunstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Sida 1 av 5 PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 16.00 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Siw Persson, Kullabygdens pensionärsförening

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNALA FUNKTIONSHINDERRÅDET

PROTOKOLL KOMMUNALA FUNKTIONSHINDERRÅDET Sida 1 av 24 NÄRVARANDE Ordförande Ordinarie ledamöter Adjungerade ledamöter Frånvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Ulf Molin, kommunstyrelsen Margareta Engkvist Björkenhall, Teknik- & fastighetsförvaltningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid (13) 2007-03-06 1 (13) Plats och tid Stadshuset sammanträdesrum 1, Kl 09.00-11.00 Beslutande Ersättare Anna Gustavsson, ON, ordf, Arne Johansson, SRF vice ordf Kl 09.00-10.00 Johan Berglund, BUN Per-Ingvar

Läs mer

avdelningschef Arne Nilsson Swedbank Sven Persson

avdelningschef Arne Nilsson Swedbank Sven Persson Sida 1 av 10 Plats och tid Gruvsalen, kl 17.00 19.00 Närvarande Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Anna Hedbrant, socialnämnden Ann-Margreth Larsson, socialnämnden

Läs mer

Mats Beinert, Synskadades Förening i Höganäs

Mats Beinert, Synskadades Förening i Höganäs Sida 1 av 13 PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 17.00 19.15 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Anna Hedbrant, socialnämnden Ann-Margreth Larsson, socialnämnden

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2014-12-15 1 (15) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Anita Söderlind (M) Lennart Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2007-09-20 1 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2007-09-20 1 (11) 2007-09-20 1 (11) Plats och tid Trädhuset Kl 13.30 15.40 Beslutande Ersättare Anna Gustavsson, ON ordf Birgitta Nilsson, NHR Ingvar Malmström, Hjärt o lungsjukas förening Helen Larsson, FUB Kerstin Rittbo,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala handikapprådet Datum Sid (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala handikapprådet Datum Sid (17) 2011-02-17 1 (17) Plats och tid Senioren, stora sammanträdesrummet Hässleholm 13.30-15.00 ande Förtoendevalda: Anna Gustavsson (kd) ordförande, ON Irene Nilsson (s) ON Peter Groth (mp) BN Ernst Herslow

Läs mer

... ~(( ::-: o PROTOKOLL KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET HÖGANÄS (L? l UTDRAGSBESTYRKANDE NÄRVARANDE JUSTERING UNDERSKRIFTER

... ~(( ::-: o PROTOKOLL KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET HÖGANÄS (L? l UTDRAGSBESTYRKANDE NÄRVARANDE JUSTERING UNDERSKRIFTER Sida l av 21 HÖGANÄs KOMMUN KOMMUNKANSLIET l / 2014-12- 1 o /' NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter lf Molin, kommunstyrelsen Anki Nilsson, Astma- och Allergiföreningen Leif Olsson, Kullabygdens Diabetesförening

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunala rådet för funktionsnedsättningar. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunala rådet för funktionsnedsättningar. Innehåll Innehåll 5 Godkännande av ärendelista... 9 6 Föregående sammanträdesprotokoll... 10 7 Uppföljning av funktionshinderplanen... 11 8 Delgivning... 13 9 Övergångsställen... 14 10 Val av vice ordförande för

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset Lena Landin, RBU Marianne Carlson, sekreterare. Rönngården Marianne Carlson.... Hans-Bertil Sinclair

Sessionssalen, kommunhuset Lena Landin, RBU Marianne Carlson, sekreterare. Rönngården Marianne Carlson.... Hans-Bertil Sinclair Sida 2009-06-17 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset 18.30-21.45 Beslutande Hans-Bertil Sinclair (m) Socialnämnden ordförande Boris Svensson (s) Socialnämnden Kent Lodesjö (s) Miljö- och Byggnadsnämnden

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid (12) 2009-03-12 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum 1,Stadshuset Hässleholm 13.30-15.00 Beslutande Anna Gustavsson, ordf. ON Arne Johansson, V ordf. SRF Johan Berglund, BUN Gösta Hedin, Tn Lena Wallentheim,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (8) 2011-08-16. Plats och tid Kommunhuset tjänsterum, Tisdagen den 16 augusti 2011 kl 10.00-12-00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (8) 2011-08-16. Plats och tid Kommunhuset tjänsterum, Tisdagen den 16 augusti 2011 kl 10.00-12-00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (8) r arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset tjänsterum, Tisdagen den 16 augusti 2011 kl 10.00-12-00 Beslutande Övriga deltagande Tomas Nilsson (s) ordförande Laila Furskog

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr xx. Kommunala handikapprådet 2014-03-26 1(12) Gun-Lis Wärngren Eva Stücken Inger Andersson Jan-Åke Revelj

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr xx. Kommunala handikapprådet 2014-03-26 1(12) Gun-Lis Wärngren Eva Stücken Inger Andersson Jan-Åke Revelj Nr xx Kommunala handikapprådet 2014-03-26 1(12) Tid och plats Onsdag den 26 mars 2014, klockan 13.00 16.00, i Stöd och service, Österrådaplan Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Socialnämnden

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Sida 1 av 6 PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 15.45 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ledamöter Bo Brantmark, socialnämnden Peter Graff, socialnämnden Ulf Molin, kommunstyrelsen (fr.o.m.

Läs mer

Maria Edbertsson, Hylte Astma- och allergiförening Bodil Gunnarsson, Reumatikerföreningen

Maria Edbertsson, Hylte Astma- och allergiförening Bodil Gunnarsson, Reumatikerföreningen Kommunala Handikapprådet 2012-12-03 1 (8) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk kl. 16:00-18:00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Åke Morin (KV) ordförande

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2012-12-11 23

Kommunala handikapprådet 2012-12-11 23 Kommunala handikapprådet 2012-12-11 23 Plats och tid Tullbackagården, 2012-12-11 17:30-19:00 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Britta Spiik, DHR Stig Broms, DHR Torbjörn Lindblom, FEB Birgitta Wahlund,

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunala Handikapprådet (5)

HÄLLEFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunala Handikapprådet (5) Kommunala Handikapprådet 2005-05-29 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Valsverket, klockan 13.00 15.00 Beslutande Övriga deltagande Kjell Israelsson, (c) ordf Christina Wilhelmsson, (s) vice ordf Thyra Nordin,

Läs mer

Senioren Göran Sjögren, Kultur-och fritid Marianne Carlson, sekreterare. Lennart Svensson Rönngården

Senioren Göran Sjögren, Kultur-och fritid Marianne Carlson, sekreterare. Lennart Svensson Rönngården 2010-12-15 Sida 1 av 10 Plats och tid Senioren 18.00 20.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Bertil Sinclair (m), ordförande, Socialnämnden Lennart Svensson, (c) Kultur- och fritidsnämnden Nore Hansson,

Läs mer

Sessionssalen 18.30 20.30

Sessionssalen 18.30 20.30 2010-09-08 Sida 1 av 12 Plats och tid Sessionssalen 18.30 20.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Bertil Sinclair (m), ordförande, Socialnämnden Boris Svensson (s), Socialnämnden Kent Lodesjö (s), Plan-och

Läs mer

Stig Ögren, R Ros-Marie Eriksson, HRF Elsa Eriksson, SRF Syrene Öberg, HCK Gun Eirand, Nordmalings astma- och allergiförening

Stig Ögren, R Ros-Marie Eriksson, HRF Elsa Eriksson, SRF Syrene Öberg, HCK Gun Eirand, Nordmalings astma- och allergiförening 1(12) Plats och tid: Kommunhusets konferensrum 13.00 15.10 Beslutande: Margareta Gustavsson (s), ordförande Ingvar Kleinert (fp), vice ordförande Anneli Kuosmanen (s) Stig Ögren, R Ros-Marie Eriksson,

Läs mer

Prologen kl. 16:00 Sluttid:18:00

Prologen kl. 16:00 Sluttid:18:00 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 16:00 Sluttid:18:00 Margaretha Wiberg (M), vice ordförande Karin Henriksson (FP), ordförande Jimmy Sjöblom (C) P A Hammarström (S) Stig Becker (SRF) Ej tjänstgörande

Läs mer

Rune Håkansson PRO för Ingegerd Jönsson PRO Johnny Lindh RPG för Ruth Wernolf-Nyberg RPG. Annika Andersson Omsorgschef Iréne Persson nämndsekreterare

Rune Håkansson PRO för Ingegerd Jönsson PRO Johnny Lindh RPG för Ruth Wernolf-Nyberg RPG. Annika Andersson Omsorgschef Iréne Persson nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 1, kl. 09.00-11.15 ande Lars-Göran Wiberg (C) ordförande 1-6 Ledamöter Siv Nilsson PRO vice ordförande, ordförande 7-8 Solbritt Lindborg

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Pensionärsrådet Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Pensionärsrådet Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 15.00 17.00 Beslutande Lars Svensson, KS, ordförande Sonja Andersson, PRO, vice ordförande Lars Holmström KS Bengt Grönwall, SN Rosa Willmarsson,

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET. PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 15.10 NÄRVARANDE. Anita Söderlind, socialnämnden

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET. PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 15.10 NÄRVARANDE. Anita Söderlind, socialnämnden Sida 1 av 6 PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 15.10 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Anita Söderlind, socialnämnden Peter Graff, socialnämnden Ulf Molin, kommunstyrelsen, lämnade

Läs mer

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2015-03-16 1-13

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2015-03-16 1-13 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 1-13 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 1. Mötets öppnande 2. Presentation av ledamöter och ersättare 3. Föregående protokoll och val av justeringsman 4.

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Handikapprådet Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Handikapprådet Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 1 (8) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 13.00 13.30 Ordinarie ledamöter Bengt Ingvarsson, SN, ordförande Kjell Carlström, RMA Bengt Grönwall, SN Sven-Erik Sjöstrand, KS Linda Gottschalk,

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11)

Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11) Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset Hyltebruk, kl. 16.00 17.30 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Wiveca Norén (SPI) ordförande,

Läs mer

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2014-10-06 20-29

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2014-10-06 20-29 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 20-29 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 20. Mötets öppnande och presentationsrunda 21. Föregående protokoll och val av justeringsman 22. Hälsonavet nytt

Läs mer

Helene Larsson Ps FUB. Tolk Charlotte Wallgren Tolk Carina Matsson Tolk praktikant Anneli Tuvesson

Helene Larsson Ps FUB. Tolk Charlotte Wallgren Tolk Carina Matsson Tolk praktikant Anneli Tuvesson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Stadshuset, kl. 09.30-11.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Utses att justera ens plats Anna Gustavsson (KD)

Läs mer

Konferensrum Barnkammaren på 1:a våning i kommunhuset Alafors, Kl16:00 18:00. Pia-Lotta Lagerlöf Daga Johansson Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Konferensrum Barnkammaren på 1:a våning i kommunhuset Alafors, Kl16:00 18:00. Pia-Lotta Lagerlöf Daga Johansson Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(10) Plats och tid: Konferensrum Barnkammaren på 1:a våning i kommunhuset Alafors, Kl16:00 18:00 Beslutande Jan Skog, ordf Kommunstyrelsen Rolf Gustavsson Miljö- byggnadsnämnden Ingvar Arvidsson Tekniska

Läs mer

Protokoll. Eva Pettersson. Pernilla Boström. Lisbeth Larsson. Sammanträdesdatum Sida 1/ Råd för funktionshinderfrågor

Protokoll. Eva Pettersson. Pernilla Boström. Lisbeth Larsson. Sammanträdesdatum Sida 1/ Råd för funktionshinderfrågor Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Plenisalen, Stadshuset, Hagfors kl 10:00 12:00 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Thomas Pettersson (DHR Hagfors-Munkfors avdelningen)

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.05 16.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 14.27-14.36 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Per-Åke Purk (V), Rolf Delcomyn (S), Rune Håkansson PRO, Anita Bertilsson SPF, Barbro Bengtsson SPF, Hanna Karlsson SPRF

Per-Åke Purk (V), Rolf Delcomyn (S), Rune Håkansson PRO, Anita Bertilsson SPF, Barbro Bengtsson SPF, Hanna Karlsson SPRF SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 1, kl. 09.00-11.00 ande Ledamöter Siv Nilsson PRO ordförande Ingegärd Jönsson PRO Solbritt Lindborg (MP) Pauli Petersson SPF Heinz Quednau

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Brukarrådet

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Brukarrådet Brukarrådet 2012-06-05 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 7 Information från SPF 8 Ledsagare vid resa med färdtjänst 9 Aktuellt från tillgänglighetsrådgivaren 10 Aktuellt från

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Pensionärsrådet 2007-09-12. Kommunförvaltningens sessionssal kl 10.00 12.30

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Pensionärsrådet 2007-09-12. Kommunförvaltningens sessionssal kl 10.00 12.30 1 (7) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal kl 10.00 12.30 Beslutande Lars Svensson, KS, ordförande Sonja Andersson, PRO, vice ordförande Knut Erik Skogh, PRO Jan Lindberg, PRO Birgit Hamfeldt,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2007-05-31 1 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2007-05-31 1 (11) 2007-05-31 1 (11) Plats och tid Senioren Kl 13.30 15.45 Beslutande Ersättare Anna Gustavsson, ON ordf Arne Johansson, SRF v ordf Gun Arhag, Reumatikerföreningen Birgitta Nilsson, NHR Helen Larsson, FUB

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00-

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- Beslutande Laila Furskog, ordförande Sigrid Mattsson Ove Nilsson Kerstin

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2014-12-09

PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2014-12-09 Sida 1 av 5 PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 16.00 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Bo Brantmark, socialnämnden Peter Graff,

Läs mer

Sessionssalen 18.30 20.30. Göran Sjögren, Kultur och Fritidsnämnden Marianne Carlson, sekreterare. Boris Svensson Rönngården 2010-

Sessionssalen 18.30 20.30. Göran Sjögren, Kultur och Fritidsnämnden Marianne Carlson, sekreterare. Boris Svensson Rönngården 2010- 2010-03-10 Sida 1 av 10 Plats och tid Sessionssalen 18.30 20.30 Beslutande Övriga deltagare Kurt Johansson NHR, vice ordförande Boris Svensson (s) Socialnämnden Kent Lodesjö (s) Plan-och byggnadsnämnden

Läs mer

Kommunala Handikapprådet

Kommunala Handikapprådet 1 Protokoll Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga ledamöter Sandvikens Stadshus, Varkaussalen, tisdagen den 30 november 2010 kl 09.00-14.00 Marie Frestadius HO ordf. Lars-Göran Wadén

Läs mer

Krister Mattsson (S) Våge Eriksson (FUB) ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret

Krister Mattsson (S) Våge Eriksson (FUB) ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret Kommunala Handikapprådet 2012-03-05 1 (8) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset, Hyltebruk. Kl. 16.00-17.20 Beslutande Politiker Åke Morin (KV) ordförande Bo-Gunnar Åkesson (M) Krister Mattsson (S) Lennart

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Barbro Gustavsson Evert Magnusson. Gun-Lis Wärngren. Inger Andersson

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Barbro Gustavsson Evert Magnusson. Gun-Lis Wärngren. Inger Andersson Nr Kommunala handikapprådet 2009-05-13 1(12) Plats och tid Kommunkontoret Bolstadsrummet klockan 13.00 16.00 Beslutande Daniel Jensen (KD) Robert Svensson (C) Barbro Gustavsson Evert Magnusson Gun-Lis

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Plats och tid Tullbackagården, 2012-06-12 kl. 17:30-19:10 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt

Läs mer

Christel Sundberg, socialchef Anders Svensson, nämndsekreterare : Susanne Olsson, projektledare : Marianne Taylor, larmansvarig

Christel Sundberg, socialchef Anders Svensson, nämndsekreterare : Susanne Olsson, projektledare : Marianne Taylor, larmansvarig SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Kommunala handikapprådet Plats och tid Kommunhuset, torsdagen den 4 februari 2016, klockan 09.00-11.45 Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson, Socialnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid (13) 2010-10- 07 1 (13) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 2 Hässleholm 13.30 16.00 Beslutande Ingvar Malmström, vice ordf. Hjärt- och Lungsjukas Förening Jonas Pettersson, SRF Yvonne Gustafsson, HRF

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2012-09-19 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdag 19 september 2012 kl. 13.00-15.30. enligt bifogad närvarolista

Kommunala Handikapprådet 2012-09-19 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdag 19 september 2012 kl. 13.00-15.30. enligt bifogad närvarolista Kommunala Handikapprådet 2012-09-19 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdag 19 september 2012 kl. 13.00-15.30 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2013-11-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.45 Paragrafer 86-94 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Berit Sörman (S) Bernt

Läs mer

1. Val av justerare Till justerare utsågs Ann-Sofie Höij. Tid för justering: 15/11 kl Plats: Statshuset (det blå huset), HR-avdelningen, 1 tr.

1. Val av justerare Till justerare utsågs Ann-Sofie Höij. Tid för justering: 15/11 kl Plats: Statshuset (det blå huset), HR-avdelningen, 1 tr. Agneta Jonsson, ordförande TR(S) Ingvar Rodin - DHR Önne Norberg Diabetesföreningen Ingrid Nordin Synskadades riksförbund Margreta Thelin Härnösands/Kramfors Strokeförening Louise Sohlin Gå och bada Stefan

Läs mer

LSS-enheten ANSLAG / BEVIS 2014-11-27. LSS-enheten

LSS-enheten ANSLAG / BEVIS 2014-11-27. LSS-enheten 1(10) Plats och tid Beslutande LSS-enheten. Torsdagen den 27 november 2014. 14.30-16.00 Kommunens representanter Anncatrin Ek Ingvar Jarfjord Handikapporganisationernas representanter Kerstin Hvirf Bengt

Läs mer

Sammanträdesrum Ks-salen, Stadshuset 2009-02-05 Kl 13.00 15.30

Sammanträdesrum Ks-salen, Stadshuset 2009-02-05 Kl 13.00 15.30 Kommunala handikapprådet i Tranås kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2009-02-05 Plats och tid Sammanträdesrum Ks-salen, Stadshuset 2009-02-05 Kl 13.00 15.30 Beslutande: Bengt E Carlsson, (s) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (8) 2011-08-30. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 30 augusti 2011, kl 10,00-12,00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (8) 2011-08-30. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 30 augusti 2011, kl 10,00-12,00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (8) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 30 augusti 2011, kl 10,00-12,00 Beslutande Övriga deltagande Kerstin Pettersson, ordförande Mayvor Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådets arbetsutskott Datum Sid 2008-03-13 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådets arbetsutskott Datum Sid 2008-03-13 1 (13) 2008-03-13 1 (13) Plats och tid Finjagatan 44, sammanträdesrum Gäddan. Kl 13.30 15.30 ande Anna Gustavsson, ordf, ON Arne Johansson, v ordf SRF Ingvar Malmström, HLR Gun Arhag, Reumatikerför Yvonne Gustavsson,

Läs mer

Kommunala Handikapprådet (13)

Kommunala Handikapprådet (13) Kommunala Handikapprådet 2013-06-03 1 (13) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk. Kl. 16:00-17:45 Beslutande Politiker Dorothea Nilsson (M), BUN Gunnel Johansson (S), ON Bengt-Åke Torhall (FP),

Läs mer

Kommunala handikapprådet

Kommunala handikapprådet Kommunala handikapprådet 2013-05-21 11 Plats och tid DHR:s lokal, Rådmansgatan 9, 2013-05-21 kl. 15.00-17.00 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Britt Spiik, DHR Birgitta Wahlund, SRF Bertil Nilsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Kommunala Handikapprådet (11)

Kommunala Handikapprådet (11) Kommunala Handikapprådet 2013-09-30 1 (11) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset, Hyltebruk. Kl. 16:00-17:00 Beslutande Politiker Åke Morin (KV), SBN ordförande Dorothea Nilsson (M), BUN Krister Mattson

Läs mer

Tid: Torsdag 24 augusti 2006 kl Plats: Fleminggatan 4, Gamla Biblioteket.

Tid: Torsdag 24 augusti 2006 kl Plats: Fleminggatan 4, Gamla Biblioteket. s HANDIKAPPRÅDET VID FASTIGHETS- OCH SALUHALLSNÄMNDEN, MARKNÄMNDEN, TRAFIK- NÄMNDEN OCH STOCKHOLMS STADS PARKERINGS AB. Protokoll nr 9, 2006. Tid: Torsdag 24 augusti 2006 kl. 14.00 17.00. Plats: Fleminggatan

Läs mer

Rosie Persson, sekreterare. LSS-enheten ANSLAG / BEVIS LSS-enheten

Rosie Persson, sekreterare. LSS-enheten ANSLAG / BEVIS LSS-enheten 1(10) Plats och tid Beslutande LSS-enheten. Tisdagen den 12 maj 2015. 14.00-15.30 Kommunens representanter Ingrid Ivarsson, (ordf), kommunstyrelsen Kerstin Hvirf, socialnämnden Bo Nilvall, myndighetsnämnden

Läs mer

Övriga deltagande Sirene Johansson Avd.chef handikappomsorg Marianne Sandsten Sekreterare

Övriga deltagande Sirene Johansson Avd.chef handikappomsorg Marianne Sandsten Sekreterare TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) + Plats och tid Bullarsalen kommunhuset Tanumshede Klockan 9.30-12.00 Närvarande Mona Svegås Omsorgsnämnden Bertil Gedda Omsorgsnämnden Lennart Larson Kommunstyrelsen Hans

Läs mer

PROTOKOLL Handikappråd

PROTOKOLL Handikappråd PROTOKOLL Handikappråd Sammanträdesdatum 2016-03-23 Sida 1 (12) Paragrafer 1-8 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.10 Beslutande Gunilla Svensson (S), ordförande Roger Sjunner

Läs mer

Tisdagen den 15 mars 2011 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan Sammanträdet ajournerades klockan

Tisdagen den 15 mars 2011 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan Sammanträdet ajournerades klockan Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Tisdagen den 15 mars 2011 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 15.00 16.30 Sammanträdet

Läs mer

Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30

Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1-10) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Representanter Ersättare, ej tjänstgörande Övriga deltagande Niina Laitila, (S) ordförande, reptesentant

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2010-03-03 Sidan 1

Kommunala handikapprådet 2010-03-03 Sidan 1 PROTOKOLL Kommunala handikapprådet 2010-03-03 Sidan 1 Plats och tid: Kommunstyrelsesalen Stadshuset 100303 kl. 13.00 15.00 Närvarande: Ledamöter: Gun Engström Fibromyalgifören. Marianne Johansson DHR Eva

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2007-10-01 1 Plats och tid Villan samlingssalen 2007-10-01 kl. 14:00 16:00 Beslutande Christer Johansson, socialnämnden Per-Olof Graaf, kommunstyrelsen Bengt Lindberg (PRO) Ingrid

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, Vallentuna torsdagen den 4 mars 2004 kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, Vallentuna torsdagen den 4 mars 2004 kl Handikapprådet 2004-03-04 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, Vallentuna torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00 21.15 ande Ersättare Politiskt valda ledamöter Marie-Louise Löwenbeck,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-16:10 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Handikapprådet Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Handikapprådet Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 1 (7) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 15.00 17.00 Beslutande Lars Svensson, KS, ordförande Viveka Dahlqvist, vice ordförande Bengt Grönwall, SN Kjell Carlström, RMA Robert Lövdahl,

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2011-12-15 14

Kommunala handikapprådet 2011-12-15 14 Kommunala handikapprådet 2011-12-15 14 Plats och tid Tullbackagården, 2011-12-15 kl. 17.30-19.15 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Torbjörn Lindblom, FEB Ulla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tid och plats: Kl. 13.15 16.00. Sunnanåsrummet/Förvaltningshuset Beslutande: Markus Evensson Ordförande (S) MonaWandel SRD Maj-Britt Tönners (C) Bo Hammarsten Anna-maria Winblad Ingvar Pettersson Sören

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 1-13 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Inga-Lisa Sundqvist

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 1-13 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Inga-Lisa Sundqvist Plats och tid Sunnanåsrummet, 13:15-16:00 Beslutande: Markus Evensson (S) ordf, Inga-Lill Fahlström (MP), Marie- Louise Hellström (M) Inga-Lisa Sundqvist DHR, Jörgen Brink FUB, Anneli Nordh R, Otto Forsberg

Läs mer

Margareta Westerberg

Margareta Westerberg Sammanträdesprotokoll 2016-12-13 1 Kommunala handikapprådet Plats och tid Tårtbiten på Malmen klockan 13.15-16.00 Beslutande Gunilla Sundberg, Ordförande Bo Berg, Hörselskadades Riksförbund Päivi Sulin,

Läs mer

Anneli Karlsson, sekreterare. Anneli Karlsson. Sten Fransson

Anneli Karlsson, sekreterare. Anneli Karlsson. Sten Fransson Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Biblioteket, Arvika, kl. 13.30 15.30 Beslutande ledamöter Sten Fransson, ordförande (S) Börje Wahlund (M), ersättare för Lena Kandergård (S) Bertil Nilsson (HSO)

Läs mer

555 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdatum Kommunala Handikapprådet

555 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdatum Kommunala Handikapprådet 555 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2006-11-16 kl 13.00 16.00 ande Bengt Nilsson, s Margareta Ottosson Edgar Hofvergård Agneta Goth Veronica Lendvai Gerd

Läs mer

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2014-11-17 30-40

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2014-11-17 30-40 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 30-40 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 30. Mötets öppnande och presentationsrunda 31. Föregående protokoll och val av justeringsman 32. Susanne Åhman,

Läs mer

Anteckningar förda vid möte med rådet för funktionshinderfrågor

Anteckningar förda vid möte med rådet för funktionshinderfrågor Anteckningar förda vid möte med rådet för funktionshinderfrågor Dag och tid Fredag 6 december 2013 kl. 10.00 12.00 Plats Närvarande Prosten, Västerviks Bostads AB, Bryggaren, Västervik Christin Rampeltin

Läs mer

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET (KHR) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Trineholme, Kristinehamns Konferens Center, 13.15-14.50 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson, Ordförande Inga-Lill Röhr, Överförmyndarnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NORDANSTIGS KOMMUN i Hudiskvall och Nordanstig SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-12-09 1 Sida Plats och tid Älvstagården i Jättendal, fredagen den 9 december 2011 kl 09:00 11-30 Beslutande Övriga

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2008-05-29 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2008-05-29 1 (10) 2008-05-29 1 (10) Plats och tid Silviaskolan Hässleholm. Kl 13.30 16.15 ande Anna Gustavsson, ordf, ON Arne Johansson, v ordf SRF Ingvar Malmström, HLR Gun Arhag, Reumatikerför Yvonne Gustavsson, HRF Helen

Läs mer

Protokoll Kommunala funktionshinderrådet 14-09-16

Protokoll Kommunala funktionshinderrådet 14-09-16 2014-09-16 Sida 1 (14) Protokoll Kommunala funktionshinderrådet 14-09-16 Innehåll Val av justerare... 3 Föregående mötes protokoll... 3 Kommunstyrelsen informerar... 4 Besök från Projekt EJA på KFR:s novembersammanträde...

Läs mer

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP)

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-17.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen Einarsson (S) Ingrid-Märta Grönlie

Läs mer