_ f' Iiristinebergsvägen,Fiskebäckskil,LysekilsKommun. byggentreprenader och fastighetsverksamhet.entreprenadverksamhetenomsatte 2010 ca 325

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "_ f' Iiristinebergsvägen,Fiskebäckskil,LysekilsKommun. byggentreprenader och fastighetsverksamhet.entreprenadverksamhetenomsatte 2010 ca 325"

Transkript

1 N 4382) ' 'Ahl IUM." :4 AN Lysekils Kommun Lysekil Vi har härmed nöjet att presentera följande anbud för exploatering av område söder om: Iiristinebergsvägen,Fiskebäckskil,LysekilsKommun. Kort presentation av byggherre, totalentreprenör och arkitekt: eller Byggherre för hela projektet är SkeppsvikenFastighets AB - ( motsvarande helägt bolag. Tillsammansmed systerbolaget och totalentreprenörencalles Bygg AB ( ) utgår bolaget från Skövde men verkari hela södra Sverige med byggentreprenader och fastighetsverksamhet.entreprenadverksamhetenomsatte 2010 ca 325 Mkr och sysselsatte ca 100 medarbetaremed bygguppdrag från små servicearbeten upp till totalentreprenaderom ca 150 Mkr. Fastighetsrörelsen äger själv ca kvm lokaler. Åt andra fastighetsägareförvaltarbolaget fastigheter innehållandeca 100 lägenheter och ca kvm handelsyta. Till detta kommer ca 10 utvecklingsprojekti olika stadier. Företagsgruppen ägs i huvudsak av bröderna Eric och Martin Larsson. Mer info kan nås på wwwskeppsfastse. Martin Larsson == VD i SkeppsvikenFastighets AB - har tidigare haft ledande befattningari fastighetsbolagenwallenstam i Göteborg AB, Familjebostäderi Göteborg AB samt driftbolaget Skanska FM numera Coor Service Management. Eric Larsson - VD i Calles Bygg AB - har varit verksam sedan bolaget grundades 1992 med styrning av byggprojekt alltifrån byggservice till bostadsprojekt i 150-miljonersklassen. Vi vill hävda att våra personliga erfarenheter och kombinationenbygg och fastighetsbolag gör att vi på ett ovanligt komplett och effektivt sätt kan hantera hela processen från exploaterbar marktill inflyttningsbarprodukt. Helhetshus AB kommer att ansvara för planarbeteoch gestaltning. Helhetshus verksamhet omfattar å ena sidan konsulttjänster från idéprojekt till färdigställande, rvmfaitande projektledning,projektutireckling och arkitekttjänster.helhetshus verkar å andra sidan som byggherrar i framförallt mindre bostadsprojekt. Verksamheten leds av Mats Nyström (projektledare) och Pär Thurfjell (arkitekt),och sysselsätter därutöver ytterligare tre personer (alla arkitekter). Mats Nyström har mångårig erfarenhet som entreprenör inom NCC och Besab samt som projektledare på WSP Management. Pär Thurijell har innan arkitektutbildningpå Chalmers flerårig erfarenhet som entreprenör inom Siab samt efter utbildning0:a 10 års erfarenhet som projekterande arkitekt. Ärende/;eçnr Skeppsviken Fastighets AB Handläggare: Kylawäâen 3 lvtartin Larsson SKÖVÖS Tejefgn; Tel: Fax: wx «.^az.skeppsfast.se _ f'

2

3 i i Lysekils Kommun Lysekil Allmän beskrivningav förslaget, dess kvalitéer och målsättningar: Exploateringen omfattar ett vattennära bostadsområde om ca 22 ha, för ca 100 bostäder, uppdelat på ca 4 delområden av lite olika storlek, skala och inriktning. Vår målsättningär att erbjuda bostäder för en bred målgrupp, med varierade storlekar och upplåtelseformer. Själva byggnaderna skall vara hållbara,moderna och energieffektivamen med tydliga rötter i den bohuslänska traditionen. Gestaltningen av området kommer att ske med utgångspunkt i det bifogadeplanprogrammet, med glimtar av vatten och stor hänsyn till befintlignatur och typografi. Ambitionenär att forma trivsamma delområden med täta, sociala gaturum och väl avvägda inslag av gemensamma ytor och funktionerfor lek, samvaro, parkeringmm. Idé för områdets gestaltning och bebyggelse: Den uppdelning av området som återfinns i planprogrammets illustrationerfördelar de nya byggrätterna i flera mindre områden. Det förekommer även relativt stor spridning vad gäller gestaltningen hos de förebilder/inspirationsbildersom redovisas i planprogrammet. Vi sympatiserar med denna idégrund då vi anser att det kommer att behövas en viss variationför att de olika delarnai området skall få egna karaktärer. Vi strävar efter att vidareutveckladetta genom en ambitiösplanering av vägdragningar samt utplaceringarav hus. Detta innebär att detta görs efter noggranna inmätningar på plats så att karakteristiskainslag i form av bergpartier,träd mm kan sparas. Platser med högst natuivärde och/ellerbästa möjlighetertilltttblickar sparas och tillgängliggörsför alla. När det gäller huskroppar tror vi att mindre volymerpå bästa sätt kan hantera såväl nivåskillnadei*som bevarandevärdakvaliteter i landskapet. Större enheter lcan Lippnås genom att fleramindre sätts samman. Vi sätter upplevelserikedomenoch funktionaliteteni centrum för bostädernasinre miljö, och kommer att sträva efter att skapa bostäder som blir en plats både för aktiv fritid och för återhämtning. Utöver de rent självklarakvaliteterna ooh funktionalitetenser vi även kopplingen mellan yttre ooh inre rum som viktig. Det är särskilt viktigt i de delar där tomterna blir små, att intimitet och insynsskydd lcan erbjudas. Här kan såväl lcomplenrentbyggnader som element i landskapet användas som rnmsslçapandeelement för att skapa privata yttre miljöer. Ärendelrefnr Skeppsvikeut Fastighets AB Handläggare: KVWVäQSH 3 Martin Larsson Skövde Telefon; Tel: Fax: e-sbygg.se WNWV-SkGPPSWSLSG i_ a?,iøxf,j z,._. Auf;

4

5 ?i li E P i*

6

7 - LärkvägenFloda - Esbj Lysekils Kommun Lysekil Vi erbjuder Lysekilskommun 2-1 Mkr (tjugoemniljonerkronor)i köpeskillingför marken enligt förfrågan och tillhörandeanmbudsmall Vi Vill presentera följande referensobjekt(nyproduktion bostäder): Projekt, Läge, Omfattning,Beställare, Kontakt Skeppsviken Fastighets AB: Hasselbacken, Skövde, 13 lågenergihus, SkeppsvikenFastighets AB, Martin Larsson Fagerslätt, Jönköping, 18 passivradhus,skeppsvikenfastighets AB, Martin L Vidblicken,Falköping, lo lågenergihus, SkeppsvikenFastighets AB, Martin Larsson SkeppsvikenEllös, 11 fritidsbostäder,skeppsvikenfastighets AB, Martin Larsson Motorn, Skövde, 83 hyreslägenheter, Skeppsviken Fastighets AB, Martin Larsson Calles Bygg AB: Kronlotsen, Uddevalla, 45 bostadrätter, HSB Nordvästra, KennethFuneskog Motorn, Skövde, 64 bostadsrätter, HSB Boprojekt, Lena Josgård Apeln, Jönköping, 40 hyreslägenheter,ekblad Fastighets, Ralf Ekblad Gylfe, Skövde, 20 hyreslägenheter, Rapp Fastigheter, Christer Rapp Skutan, Mariestad, 14 hyreshus, Mariehus AB, Jonas Hedberg Lejonet, Götene, 18 hyresradhus,götenebostäder,lars "furtell Helhetshus AB: (Lerums kommun) 8 småhus (Egen regi) öm Schillersgatan,Mölndal. 13 småhus i kuperad terräng, Derome, Anders Ringström. - Brf Hat/sporten, Frösakull. 26 lägenheter, Derome, Anders Ringström - Styrsö, Göteborg. 25 bostäder (bostadsrätter och småhus). Genomförande av detaljplan och tillhörandeväg- och VA-utredningarför utbyggnad i känslig bohuslänsk miljö, Privat markägare Frågor och studiebesök l den mån Vårt anbud är intressant arrangerar vi mycket gärna ett studiebesökbland Våra referensprojekt. Besök som kan ge Viktiga intryck inför viktiga beslut. f-*ájzgjføv* Ärendelretnr Handläggare: lvlartin Larsson Telefon: martinlarssonçøgoallesbygg.se = SkeppsvlkenFastighets AB Kylarvägen Skövde Tel: Fax: «uw/»vskeppsfastse.r l i

8

9 Lysekils Kommun Lysekil Under upphandlingstiden svarar undertecknad på frågor om anbudet. Martin Larsson nås på tel M44 Käøu /z/zgmn] L) Martin Larsson Eric Larsson Ärendelrefnr Handläggare: fv1artirw Larsson Telefon: esbyggse Skeppsviken Fastighets AB Kylan/ängen Skövde Tel: Fax: vwm/.skeppsfashse

10

11 LYSEKILS KOMMUN Bilaga 3 Anbudsformulär För detta anbudsformulär ligger förfrågningsunderlag med bilagortill grund daterade avseende upphandling exploatering omr vid Kristinebergsvägen, FiskebäckskilLysekils kommun. Anbudsgivare * Företagsnamn k _

12

13 MEROM BOLAGET Bolagsöverslkt g, Befatlninashavare Verksamhetåslatus Bokslut 8. Ngkellal Kreditunplvsnlng UC Årsredovisning (PDF) allabolagse Offert

14

15 VADSÖKER DU? skeppsviken ANGE BOLAG. PERSONNAMN. BRANSCH ELLER ram' SÖKORD VAR?.. I-i.e " DU KAN KOMElNERA GATUADRESS.POSTNR, ORT, RIKTNR MEROM BGLAGEr Bolagsöversilçt Lars-Eric Larsson Bygg & Förvaltning AB

16

17 MER OM BOLAGET Bolagsüversikt 4 - Befattningshavare Verksamhetå Status Bokslut & Ngkeltal Kredituonlggninn UC Ars redovisning (PDF) allabolagse Offert

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19)

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) 88 FORTSATT PROCESS FÖR GAMLA IDROTTSHALLEN I KYRKVIK Dnr: LKS 2014-206-219 Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Katrineholm bygger för framtiden vi tittar närmare på bostadsbyggandet

Katrineholm bygger för framtiden vi tittar närmare på bostadsbyggandet Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 10 December 2014 Katrineholm bygger för framtiden vi tittar närmare på bostadsbyggandet i Katrineholm Näringslivsnytt ges

Läs mer

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 3 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORTFAKTA ANTAL ANSTÄLLDA MEDELÅLDER, ÅR INNEHÅLL 47 49 ANTAL KVINNOR ANTAL MÄN ÅRET I KORTHET KORTFAKTA

Läs mer

Du sköna nya lågkonjunktur

Du sköna nya lågkonjunktur Nr 2 September 2008 Du sköna nya lågkonjunktur När vi människor stöter på motstånd, tvingas vi tänka om och hitta nya lösningar. Lågkonjunkturen sätter oss på prov för att bli nytänkande och kreativa.

Läs mer

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN SOLNA STAD 2010-2014

RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN SOLNA STAD 2010-2014 RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN I SOLNA STAD 2010-2014 1 Sammanfattning Dessa riktlinjer tar sikte på såväl nybyggnation, upprustning som förvaltning. En hållbar boendeplanering sker i dialog med

Läs mer

Markanvisning Södra Ladugårdsängen. Etapp 1 2014-12-15. orebro.se/sodraladugardsangen

Markanvisning Södra Ladugårdsängen. Etapp 1 2014-12-15. orebro.se/sodraladugardsangen M A R K A N V I S N I N G S Ö D R A L A D U GÅ R D S Ä N G E N Markanvisning Södra Ladugårdsängen. Etapp 1 2014-12-15 orebro.se/sodraladugardsangen 1 Dokumentansvarig på tjänstemannanivå: Stadsbyggnad

Läs mer

Snabba Hus. Resultat av jagvillhabostad.nu.:s förstudie om hur bra bonde för unga kan tas fram snabbare. Bild Spacebox www.spacebox.

Snabba Hus. Resultat av jagvillhabostad.nu.:s förstudie om hur bra bonde för unga kan tas fram snabbare. Bild Spacebox www.spacebox. Snabba Hus Resultat av jagvillhabostad.nu.:s förstudie om hur bra bonde för unga kan tas fram snabbare Bild Spacebox www.spacebox.nl Genomförd av Vanda Kehr och Anna Svensson 2009 Sammanfattning Den rådande

Läs mer

EFTERLEVNAD AV STADENS MARKANVISNINGS- POLICY

EFTERLEVNAD AV STADENS MARKANVISNINGS- POLICY STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 1 Januari 2012 DNR 420-9/2012 Revisionsrapport EFTERLEVNAD AV STADENS MARKANVISNINGS- POLICY Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för

Läs mer

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON 1 Tunabyggen har tagit fram denna information till dig för att kort beskriva AB Stora Tunabyggens verksamhet idag och hur vi bedömer att den kommer att utvecklas under de närmaste

Läs mer

Nya idéer för Segeltorp svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V)

Nya idéer för Segeltorp svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-30 KS-2013/225.315 1 (4) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Nya idéer för

Läs mer

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun Information om bidrag till Bostadsanpassning i Alvesta kommun Innehållsförteckning Vad är bostadsanpassningsbidrag?...1 Bostadsanpassning i korthet...1 Bostaden...2 Nybyggnad...2 Köp eller byte av bostad...2

Läs mer

faktaunderlag Kommunfullmäktige 2011-08-31 KS D.nr. 2011/142 Bostads försörjnings program

faktaunderlag Kommunfullmäktige 2011-08-31 KS D.nr. 2011/142 Bostads försörjnings program faktaunderlag Kommunfullmäktige 2011-08-31 KS D.nr. 2011/142 Bostads försörjnings program 2011 2 Sammanfattning Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun planera bostadsförsörjningen

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper

Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper VAD ÄR EN BYGGEMENSKAP? En Byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar,

Läs mer

I pärmen känner alla igen sig

I pärmen känner alla igen sig I pärmen känner alla igen sig Marcus Bengtsson på Tengbom, Nils Holmberg på NCC, Inge Johansson på Backgårdens Bygg, Johanna Holm Bodin och Erika Persson på Basark använder Pärmen.se. De uppskattar alla

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Ekonomisk information. 1 Året i korthet. Årsstämman äger rum torsdagen den 23 maj 2013, kl 17.00 i Centrumhuset, Götene.

Årsstämma. Innehåll. Ekonomisk information. 1 Året i korthet. Årsstämman äger rum torsdagen den 23 maj 2013, kl 17.00 i Centrumhuset, Götene. Årsredovisning 2012 Årsstämma Innehåll Årsstämman äger rum torsdagen den 23 maj 2013, kl 17.00 i Centrumhuset, Götene. Vem har rätt att delta i stämman? Rätt att delta i Götenehus årsstämma har den aktieägare

Läs mer

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E BJÖRKRIS O Råd och riktlinjer Kvarter K L N I K F H M J C E B D A Antagen: 2012-01-12 BN 9 Innehåll Innehåll Inledning Bakgrund Behöver jag bygglov? Detaljplan Tillbyggnader i Björkris Avskärmning kring

Läs mer

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

Ett fyrkantigt erbjudande från Sveriges starkaste projektteam. Gillar du kakel? Då kommer du att älska oss!

Ett fyrkantigt erbjudande från Sveriges starkaste projektteam. Gillar du kakel? Då kommer du att älska oss! Ett fyrkantigt erbjudande från Sveriges starkaste projektteam. Gillar du kakel? Då kommer du att älska oss! Gillar du kakel? Då kommer du att älska oss! Det är lika bra att vara ärliga: Vi gillar inte

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Inbjudan till att delta i projekt tävling för H+, 2008 och framåt.

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Inbjudan till att delta i projekt tävling för H+, 2008 och framåt. Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Inbjudan till att delta i projekt tävling för H+, 2008 och framåt. 2 Innehåll Inbjudan 3 H+ Bakgrund H+ 4 Projektet H+ 4 H+ i regionen 5 H+ i Helsingborg

Läs mer

rapport 2014:28 Allmännyttans erbjudande till hyresgäster om boendeinflytande och inflytande i bolaget

rapport 2014:28 Allmännyttans erbjudande till hyresgäster om boendeinflytande och inflytande i bolaget rapport 2014:28 REGERINGSUPPDRAG Allmännyttans erbjudande till hyresgäster om boendeinflytande och inflytande i bolaget Allmännyttans erbjudande till hyresgäster om boendeinflytande och inflytande i bolaget

Läs mer

Innehåll. Om Framtidenkoncernen. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Fastighetsförteckning

Innehåll. Om Framtidenkoncernen. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Fastighetsförteckning Årsredovisning 2011 Innehåll 3 2011 i sammandrag samt utblick 4 Vd-kommentar Om Framtidenkoncernen 5 Detta är Framtidenkoncernen 8 Marknad, fastigheter, hyresgäster och kunder 16 Utveckling av fastigheterna

Läs mer

Stenunges nya strand sid 3. Utbildning nyckeln till framtiden sid 4. Isen byggs in sid 6. VVS där alla vinner

Stenunges nya strand sid 3. Utbildning nyckeln till framtiden sid 4. Isen byggs in sid 6. VVS där alla vinner Stenunges nya strand sid 3 Utbildning nyckeln till framtiden sid 4 Isen byggs in sid 6 VVS där alla vinner Verksamheten i Vänersborg utökas och företaget flyttar in i nya lokaler i Restad Gård. Etablering

Läs mer

Tekniska lösningar för dina behov. vi kan el, vs och ventilation

Tekniska lösningar för dina behov. vi kan el, vs och ventilation Tekniska lösningar för dina behov vi kan el, vs och ventilation Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens inom el, vs och ventilation tillför våra kunder daglig

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1 SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE KRONANDALEN MED OMGIVNINGAR Datum 50423 Plats Spirans förskola Deltagare Boende och intressenter i Kronandalen, Luleå kommun Processledare Strategisk Arkitektur DIALOGMÖTE _

Läs mer

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 VD-ORD. 2013 var året då allt ifrågasättande blåste bort. Efter en lång osäker period med politisk oenighet om Älvstranden Utvecklings framtid var det oerhört

Läs mer