Kommunstyrelsens handling nr 37/2013. Delårsrapport Kommunstyrelsen , 178

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens handling nr 37/2013. Delårsrapport 2013. Kommunstyrelsen 2013-09-25, 178"

Transkript

1 s handling nr 37/2013 Delårsrapport 2013 Kommunstyrelsen , 178

2 Innehållsförteckning 1 Katrineholms kommun Ansvarsområden och verksamhetsfakta Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning Kommentarer till periodens utfall inkl. prognos Framtiden Uppföljning av resultatmål och åtaganden Ortsutveckling Resultatmål Väsentliga händelser Åtaganden Kultur och fritid Resultatmål Väsentliga händelser Skola Resultatmål Väsentliga händelser Omsorg och trygghet Resultatmål Väsentliga händelser Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Resultatmål Väsentliga händelser Åtaganden Ekonomi och organisation Resultatmål Väsentliga händelser Åtaganden Uppdrag Uppdrag från Övergripande plan med budget

3 1 Katrineholms kommun 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. I kommunstyrelsens styr- och uppföljningsfunktion ingår att leda arbetet med utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av hela den kommunala verksamheten och göra framställningar i de frågor som inte i lag är förbehållna någon annan nämnd. För att kommunmedlemmarna ska få den service som beslutats av kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen leda planeringen och uppföljningen av kommunens verksamhet, samordna och stödja kommunens utveckling inom områdena ekonomisk hushållning, upphandlings- och anskaffningsverksamhet, personalpolitik, personal- och löneadministration, informations- /kommunikationsverksamhet och marknadsföring, juridisk verksamhet, folkhälsa, tillgänglighet, IT, säkerhetsarbete samt effektivisering av administrationen. Kommunledningsförvaltningen är det förvaltningsorgan som bistår och stödjer kommunstyrelsen inom dessa områden. Kommunstyrelsen har genom samhällsbyggnadsförvaltningen ansvaret för näringspolitiken. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska skapa förutsättningar för en positiv ortsutveckling i form av en utvecklad infrastruktur/kommunikation, en god markberedskap för såväl företagsetableringar som bostäder, energiplanering, fler företag och kommuninvånare. Vidare avser arbetet att bidra till en positiv arbetsmarknadsutveckling i samverkan mellan kommunen, företag, föreningar, universitet och myndigheter. Samverkan syftar även till att underlätta för befintliga företag inom kommunen att expandera och utvecklas, stimulera nyetableringar, nyföretagande och tillväxt. Kommunstyrelsen har också det övergripande ansvaret för den översiktliga planeringen och en långsiktig hållbar utveckling. Verksamhetsmått Utfall 2012 Antal diarieförda ärenden helår Bedömt utfall helår 2013 Utfall per sista juni Antal leverantörsfakturor Antal publicerade rekryteringsannonser, internt och externt Antal lönespecifikationer * Antal erbjudna utbildningstimmar via Viadidakt som finansieras av de centrala medlen för strategisk kompetensutveckling Antal aktiviteter riktade mot företag timmar, varav timmar kvinnor och timmar män, fördelat på 71 utbildningar timmar fördelat på 130 utbildningar timmar, varav timmar kvinnor och 353 timmar män, fördelat på 34 utbildningar Antal företagsbesök 145 (102) Antal antagna detaljplaner 7 5 (13) 4 13 Antal EU-ansökningar (projekt) 8 (14) Aktuell prognos helår timmar fördelat på 130 utbildningar *Antal lönespecifikationer innehåller även Gnesta och bolagens specar. Gnesta har ökat sitt antal löner med 9% medan Katrineholm har minskat med 5%. 3

4 Siffror inom parantes är reviderade sedan tidigare inrapportering. 4

5 2 Förvaltningsberättelse 2.1 God ekonomisk hushållning Kommentarer till periodens utfall inkl. prognos 2013 Kommunstyrelsens lämnar en prognos för helåret på 200 tkr. Av dessa fördelas prognoserna per ansvarsområde enligt nedan. Ansvarsnivå kommunchef lämnar en prognos på 200 tkr. Prognosen förklaras av lägre kostnader till följd av att bland annat Projekt Almedalen ställdes in. Kommuncentrala ansvarsnivåers lämnar en prognos på 0 tkr. Kommungemensamt, kommunikationer, fastigheter och lokaler samt politisk ledning prognostiserar ingen avvikelse från budget vid årets slut. Kommunledningsförvaltningen prognostiserar ett resultat på 0 tkr. Informationskontoret lämnar en positiv prognos på 300 tkr som till största del beror på försening av digitala skyltar. De har även lägre personalkostnader än beräknat vilket beror på sjukskrivning. Personalkontoret har på grund av personalförändringar och en flytt till nya lokaler prognostiserat ett underskott på 300 tkr. Övriga förvaltningar inom kommunledningsförvaltningen har lämnat prognoser på 0 tkr. Samhällsbyggnadsförvaltningen räknar med att klara verksamheten inom årets budgetramar. Det ekonomiska utfallet efter åtta månader indikerar ett nollresultat för år 2013, detta så länge inget oförutsett inträffar eller dolda kostnader framkommer. Investeringar Kommunledningsförvaltningen har genom projektet Communis en stor positiv avvikelse gentemot investeringsbudgeten. Projektet stannade upp i samband med att lanseringen av plattformen inte kunde ske inom utsatt tid utifrån avtalets tecknande med leverantören. Hävning av avtalet skedde i februari och flertalet leveranser har inte betalats och utförts som planerat. Samhällsbyggnadsförvaltningen har en investeringsbudget på tkr och har per den sista augusti endast gjort av med ca 5,5 %. Investeringsavvikelsen beror främst på att investeringsobjekten för år 2013 kommit igång sent på grund av en sen vår. Det beror även på nya och mer omfattande rutiner i en beställar/utförandeorganisation gentemot Service- och teknikförvaltningen. Prognosen för helåret är att ca 2/3 av samtliga investeringsmedel kommer att användas. Exploateringsbudgeten ligger på tkr och har per den sista augusti endast gjort av med ca 8,5 %. 2.2 Framtiden Det råder en fortsatt stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och i omvärlden. Flera viktiga faktorer som påverkar den kommunala ekonomin för den kommande planperioden är fortfarande mycket osäkra. Sådana faktorer är utveckling av skatteunderlaget, befolkningsutveckling, arbetslöshet, anhöriginvandring, statsbidragens storlek, inflationens utveckling samt andra politiska beslut på nationell nivå. Den 25 september 2012 undertecknade kommunstyrelsens ordföranden från Norrköping, Finspång, Katrineholm, Vingåker, Nyköping och Oxelösund en avsiktsförklaring för att 5

6 utveckla samarbetet med att möta medborgarnas behov och önskemål. Därefter har ett antal områden för samverkan konkretiserats. För att öka elevernas valmöjligheter och bredda utbudet på utbildningar tar de samverkande kommunerna fram ett samverkansavtal för ungdomsgymnasiet. Avtalen ska gälla från och med den 1 januari Samhällsplanering och samhällsbyggnad är en viktig fråga för Katrineholms kommuns tillväxt och framtid. Både kommun och lokalt näringsliv driver och planerar flera utvecklingsprojekt med stor potential att öka Katrineholms attraktivitet både vad gäller boende, företagande och etableringar. På samhällsbyggnadsförvaltningen intensifieras arbetet med miljöfrågor för att nå miljöstrategiska rådets fyra målområden. Bland annat kommer cykeln stå i fokus under hösten Bilen används i många fall för korta sträckor och genom att utse cykelambassadörer vill kommunen öka medborgardialogen och få en möjlighet att förbättra cykelvägarna. Ambassadörerna ska vara föredömen och inspirera andra till att cykla mer. Under hösten går förslag till översiktsplan 2030 för staden ut på samråd. En ny översiktsplan kommer lyfta Katrineholm ytterligare och skapa stora möjligheter till utveckling. För att Katrineholm ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och bo i, måste förutsättningar skapas för ett lokalt näringsliv i utveckling och för nya etableringar. Kommunen ska också kunna erbjuda attraktiva boenden för livets olika faser. Katrineholms stad är inne i en fas av förändring. Bland annat invigdes en ny förbifart år 2012, vilket bidrar till en förbättrad stadsmiljö med genomfartstrafik utanför staden. Dessutom förbättras distributionen till Logistikcentrum och Lövåsen och bostadsbyggandet är på väg upp. Översiktsplanen för landsbygden kommer att integreras med Landsbygdsstrategin. En förstudie har gjorts under sommaren 2013 där kransorternas befolkning har fått möjlighet att framföra sina synpunkter på kommande strategi. Katrineholms kommun driver under åren projekt Arbetslinjen där resultat per augusti 2013 följer plan. Effekterna av projektet kommer att utvärderas av socialförvaltningen under hösten Mot bakgrund av att arbetslösheten fortfarande är hög finns det skäl att inom den kommunala organisationen skapa utrymme för någon form av aktivitet även under år Under 2012 vidtogs ett antal åtgärder mot bildningsverksamhetens negativa budgetavvikelse. Då startades bland annat ett projekt i syfte att utveckla bildningsförvaltningens verksamhet via fungerande ekonomistyrning. Projektet med målet om att bildningsnämnden år 2013 ska ha en budget i balans, med minst ett nollresultat, har löpt på under årets åtta första månader. Styrgrupp är kommunchef, förvaltningschef bildningsförvaltningen och förvaltningschef/ekonomichef kommunledningsförvaltningen. 6

7 3 Uppföljning av resultatmål och åtaganden 3.1 Ortsutveckling Visionen för Katrineholm 2025 är ett samhälle präglat av liv, företagsamhet och tillväxt. Det är läge för förändring nu, för att tillvarata och utveckla de möjligheter som vårt geografiska läge och våra vackra miljöer erbjuder Resultatmål Resultatmål/uppdrag Genom utveckling av näringslivet, stärkt handel och besöksnäring samt goda möjligheter till vidareutbildning för vuxna skapas tillväxt och fler jobb. En attraktiv kommun, fortsatt bostadsbyggande, god miljö, levande stad, kransorter och landsbygd är också viktiga förutsättningar för ortsutveckling. Kransortsutveckling Fler jobb Väsentliga händelser Samarbete är ett viktigt medel för att kunna öka måluppfyllelsen och för en positiv näringslivsutveckling i kommuner. Ett led för ökad samverkan har inletts genom att Katrineholms kommun har slutit ett avtal med Upphandlingscenter, Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen. Upphandlingscenter genomför gemensamma ramavtal där Katrineholms kommun är en av flera upphandlande myndigheter. För år 2014 är ambitionen en överenskommelse där Upphandlingscenter på uppdrag utför samtliga upphandlingar för Katrineholms kommuns räkning från årsskiftet 2013/2014 (eller månaderna därefter). Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att skapa en förvaltningsövergripande grupp som har till uppgift att hitta projektuppdrag som leds av EU-samordnaren. EU:s nuvarande programperiod går mot sitt slut och ny budget är lagd inför nästa programperiod Ett flertal projekt pågår i kommunen och har sina avslut 2013/2014. Projektstöden och utlysningarna under första delen av 2013 har varit färre och fokus har till viss del legat på redan pågående projekt samt utlyst några återförda medel av genomförda projekt. Fokus under 2013 är att förbereda kommunen inför nästkommande programperiod. Det görs genom informationshämtning och spridning samt planering med Regionförbund, andra kommuner och aktörer som kommer att bli aktuella för vidare samarbeten för att därigenom skapa försprång. Besöksnäringen är en av de snabbast växande näringsgrenarna och omsätter idag 264 miljarder kronor med ett mål att år 2020 uppnå 500 miljarder. För Katrineholms del omsatte besöksnäringen 243 miljoner kronor år En utmaning de närmast kommande åren vad gäller utvecklingen av besöksnäringen i kommunen är att arbeta mer långsiktigt och strategiskt. Som en del i den nationella strategin att utveckla antalet exportmogna destinationer deltar Sörmland i ett av flera pilotområden. KFV Marknadsföring AB och flera lokala besöksföretag deltar i detta arbete som för Sörmlands del valt att fokusera på slott och herrgårdar. Centrumgruppen arbetar med framtagande av utvecklingsstrategi för handelsutvecklingen i Katrineholms kommun. Under året har satsningar på marknadsföring av Katrineholms kommun genomförts. Bilderna ska stärka Vision 2025 och Sveriges Lustgård. En sammanställning av de insatser som har genomförts är framtagen och en utvärdering ska göras som syftar till att se hur bekanta kommuninvånarna är med visionen och Sveriges Lustgård. Folkhälsoprojektet Läge för liv och 7

8 lust i Sveriges Lustgård ska verka för säker lustfylld sex. Ett antal gratis kulturaktiviteter för ungdomar genomförs under hösten Projektet har fått nationell uppmärksamhet via två stycken artiklar i Dagens Nyheter i augusti. Ett arbete har påbörjats angående hur Sportcentrum kan utvecklas och marknadsföras lokalt och regionalt. Fastighetsägare, kommersiella aktörer, föreningar och kommunrepresentanter har varit med och påverkat arbetet. Flera infrastrukturprojekt pågår för närvarande i Katrineholm, exempelvis tillgänglighetsåtgärder, upprustning av Bondegatan samt anläggande av gångstråk kring våra närliggande sjöar. Investeringar som har avslutats under perioden är byggande av parkering i kvarteret Hjorten. Planering inför ombyggnationen av korsningen Vingåkersvägen/Mejerigatan pågår tillsammans med Trafikverket. Kollektivtrafiken är nu inne på sitt första år av förnyelse och omvandling föranledd av den nya kollektivtrafiklagen men också av den politiska ambitionen att förverkliga den för Sörmland antagna kollektivtrafikvisionen. Förändringsarbetet är också kopplat till de storregionala ambitionerna att bygga ut och förverkliga den regionala tågtrafiken. Länstrafiken har gjort en översyn av den lokala busstrafiken i varje kommun och dessutom arbetat fram principförslag för den regionala stomtrafiken. Förslagen godkändes av fullmäktige i samtliga kommuner och i landstinget. För Katrineholms del har Länstrafiken gjort en översyn avseende den lokala landsbygdstrafiken. Efter omläggning av turerna fungerar systemet numera bra och resandet med landsbygdstrafiken har ökat med ca 12 % under år För Katrineholm återstår att göra en grundlig översyn av stadstrafiken. Det arbetet planeras ske tillsammans med Sörmlands kollektivtrafikmyndighet under sista kvartalet Stadstrafiken måste noggrant analyseras för att kunna utforma en effektiv stadstrafik både vad avser funktion och kostnader. Resandet med tätortstrafiken har glädjande nog ökat med 30 % under första delen av Trots det ökande resandet i Katrineholms kommun är prognosen från Kollektivtrafikmyndigheten att ytterligare utdebiteringar måste ske under år Under år 2012 fick kommunorganisationen i uppdrag att arbeta fram ett framtidsscenario med sikte på år Resultatet redovisades i rapporten Katrineholm underlag för samhällsplanering på längre sikt där det tydligt framgår att befolkningstillväxt är av yttersta vikt för att klara framtidens utmaningar. För att uppnå detta har det i rapporten identifierats tre fokusområden: befolkning och demografi, näringsliv och arbetsmarknad samt hållbara attraktiva livsmiljöer. Kommunstyrelsen beslutade i juni att rapporten ska inarbetas i budgetarbetet samt att ett befolkningsmål för Katrineholms kommun ska arbetas fram och beslutas i Översiktplanen. I det samrådsförslag till Översiktplan som är framtaget är befolkningsmålet satt till invånare En förstudie om framtidens boende för äldre har tagits fram där det konstateras att det för närvarande råder balans mellan utbud och efterfrågan på lägenheter i särskilt boende. Med tanke på rådande demografi kommer denna situation att bestå fram till Under 2013 har fem detaljplaner antagits som tillsammans möjliggör för 23 radhus/parhus i centralt läge, två skolor, gruppboende samt ny tomt för handel i stadens västra del. Under framtagandet av dessa planer har tre samrådsmöten hållits där boende och andra berörda fått möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter på planförslagen. Samhällsbyggnadsförvaltningen initierar aktiviteter för utveckling av kommunens företag, exempelvis Elmiamässan där fem av kommunens ledande tillverkningsföretag får möjlighet att träffa fler kunder. Dialogmöten hålls i kransorterna, Valla, Björkvik och Julita, en gång per månad. Dessa orter fungerar som remissinstanser i pågående utredningar och framtagande av strategier. 8

9 Under 2012 och 2013 byggdes tre stamnät för bredband i kommunal regi. Dessa är mellan Djulö kvarn och länsgränsen söder om Toltorp, från Toltorp till Strångsjö och från Forssjö till Björkvik. Önskemål har även kommit från medborgare i bland annat Lerbo för ytterligare utbyggnad. Det Fria WIFI i Katrineholm har under 2013 fortsatt utvecklats. Det trådlösa nätverket har byggts ut både i kommunens skolor och på allmänna platser såsom i Stadsparken där kapacitetsförstärkning gjorts och på Djulöområdet där total utrustning skett med trådlös uppkoppling. I april 2012 påbörjades arbetet med den nya översiktsplanen för Katrineholms kommun. Under 2012 fokuserades arbetet på att föra dialog med medborgarna på olika sätt. Översiktplanen för Katrineholms kommun har deltas in i två delar, en för staden och en för landsbygden. Under våren 2013 har samrådsförslaget till Översiktplan 2013 Katrineholms kommun - del staden arbetats fram. Beslut om samråd togs den 28 augusti på kommunstyrelsen och beräknades skickas och ställas ut den 9 september. Parallellt har arbetet med del landsbygd påbörjats och går in i en mer aktiv fas under Projekt Arbetslinjen har pågått sedan januari 2012 och kommer att pågå till december Projektets syfte är att erbjuda personer som idag uppbär försörjningsstöd ett arbete i den kommunala organisationen under sex månader. Projektets mål är att andelen invånare i Katrineholms kommun som har ett arbete och därmed är självförsörjande ska ha ökat under 2013 jämfört med tidigare. Enligt den första uppföljningen som genomfördes på 46 personer som hade avslutat sin anställning blev cirka 55 procent självförsörjande och 45 procent behövde försörjningsstöd, helt eller till viss del. Samtliga personer som avslutar sin anställning ansöker om ersättning från alfa - kassa Åtaganden Åtaganden (Delår) Beskrivning Utfall Kommentar God tillgång på mark för näringslivsändamål. Omsättningen av etableringsmark ska öka KS 8 630kvm Målet beräknas uppfyllas vid årets slut. Fördela medel ut bygdepeng Bidra till utveckling av och stöd till befintliga företag Indikator: Lönsamhetstal Aktivt arbeta för nyetableringar Indikator: Antal inkomna förfrågningar. Antal proaktiva aktiviteter. Stödja nyföretagandet Indikator: Nya Produktionsmål SBF 90% Bygdepeng fördelas mellan de bygderåd som ansökt om bygdepeng. Ansökan sker två gånger per år. En första omgång är genomförd. Indikator SBF 5st Samhällsbyggnadsförvaltninge n initierar aktiviteter för utveckling av kommunens företagare. Exempelvis Elmiamässan, Morgonsoffan, Expo. Indikator SBF 10st Samhällsbyggnadsförvaltninge n arbetar för att uppnå målvärdet vid årets slut. Indikator SBF 71st Antal nyregistrerade företag till och med juli. 9

10 Åtaganden (Delår) Beskrivning Utfall Kommentar företag (varannan månad) Åtaganden (Månad) Beskrivning Utfall Kommentar Arbetslösheten och ungdomsarbetslöshe ten ska minska KS, SOCN, VIAN Projekt Arbetslinjen har genomförts sedan januari 2012 och kommer att pågå till december Projektets syfte är att anställa så många som möjligt utifrån befintlig projektbudget. I dagsläget är 116 personer anställda genom projektet. Av dessa är 59 kvinnor och 57 män. Projektets mål är att under 2012 och 2013 och därefter ska andelen invånare i Katrineholms kommun som har ett arbete och därmed kan försörja sig själva ha ökat jämfört med idag. Andelen med försörjningsstöd som går vidare till arbete skall även öka. Socialförvaltningen ansvarar för att följa upp hur många anställda som blir självförsörjande efter projektavslut. Enligt den första uppföljningen som genomfördes på 46 personer som hade avslutat sin anställning blev cirka 55 procent självförsörjande och 45 procent behöver försörjningsstöd, helt eller till viss del. Samtliga personer som avslutar sin anställning söker alfa-kassa. Mer uppföljning behövs för att kunna se om vi uppnått projektets mål med att öka andelen personer som är självförsörjande i Katrineholm. Nyföretagandet ska öka KS, VIAN 71st Antalet nyregistrerade företag perioden jan - Juli. 71 st. Utvecklingen under året jmf med året innan, st. Förändring 14,5% 3.2 Kultur och fritid Visionen för Katrineholm 2025 tar fasta på kulturlivet som en viktig arena för skaparlust och kreativitet; en viktig grund för samhällets utveckling. I Katrineholm, Sveriges Lustgård, finns fantastiska möjligheter till en innehållsrik fritid för människor i alla åldrar Resultatmål Resultatmål/uppdrag 10

11 Resultatmål/uppdrag Ett rikt kultur- och fritidsliv, där särskilt barn och ungdomar prioriteras. Stark samverkan med föreningslivet Väsentliga händelser I enlighet med det övergripande resultatmålet om en stark samverkan med föreningslivet, för att kvinnor och män, pojkar och flickor ska få den service som kommunfullmäktige beslutat genomfördes under en kartläggning av kommunens samverkan med föreningslivet. Arbetet med analys och förslag efter intern och extern kartläggning redovisades för kommunstyrelsen i januari 2013, KS Kommunstyrelsen beslutade också att uppdra till kommunledningsförvaltningen att i samarbete med berörda förvaltningar utreda hur en väg in till kommunen, med en samordnande föreningskonsulent, kan inrättas. Ett förslag har tagits fram som kommer att behandlas av kommunfullmäktige under hösten Vidare samarbetar kommunledningsförvaltningen med berörda förvaltningar för en översyn av reglementena gällande föreningsbidrag. En ny entreprenör tog över driften av Stora Djulö Herrgård från och med april/maj Ambitionen med hyresavtalet är inte att bara utveckla herrgårdsverksamheten utan även hela Djulöområdet. 3.3 Skola Barn och unga står för mycket av lusten, livsglädjen och ambitionerna i ett samhälle. Skolan har en viktig roll i att värna den energin. Skolan ska också stödja barns inneboende lust till lärande. Katrineholms vision 2025 visar vilket slags samhälle som vi vill skapa för våra barn och unga Resultatmål Resultatmål/uppdrag Genom att erbjuda en god och trygg miljö ska förskolan och skolan lägga grunden för ett livslångt lärande och göra det möjligt för alla barn och ungdomar att nå kunskapsmålen Väsentliga händelser Samtliga skolors rektorer har haft möte med kommunledningsförvaltningen för att utveckla den befintliga grunden för dagens lärande. Utbyggnad av det trådlösa nätet i skolorna har fortsatt och det har som syfte att underlätta undervisningen och lärandet för eleverna. 100 läsplattor delades ut till förskolorna under första kvartalet 2013 vilka kan bidra till nya vägar för ett roligt lärande. 3.4 Omsorg och trygghet Vår vision är att alla i Katrineholm, oavsett vilket läge i livet vi befinner oss i, ska kunna känna livslust. Kommunen kan bidra genom att skapa förutsättningar för trygghet, självständighet, upplevelser och gemenskap Resultatmål Resultatmål/uppdrag De sociala trygghetssystemen ska utgå från individens behov och ge möjlighet till självbestämmande för ökad trygghet och livskvalitet. 11

12 3.4.2 Väsentliga händelser Genom samordning, helhetsperspektiv och öppenhet kan kommunen skapa förutsättningar för trygghet, självständighet, upplevelser och gemenskap. Kommunchefen har tillsammans med förvaltningschefen för kommunledningsförvaltningen engagerat sig, stöttat och lett frågor ur ett samlat kommunperspektiv. Väsentliga frågor under årets första månader har varit en stabil ekonomi, samverkan och en mer flexibel organisation. Kommunens verksamheter ska också stärka samverkan med föreningsliv, ideell sektor, kulturliv, föräldrar, polis och offentlig sektor. 3.5 Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Katrineholms vision 2025 visar vägen mot ett samhälle där alla är lika viktiga och har lika möjligheter. Ett tolerant och öppet förhållningssätt är grunden för jämlikhet och jämställdhet Resultatmål Resultatmål/uppdrag Genom ökad tillgänglighet och ett kontinuerligt arbete för att främja jämställdhet, jämlikhet och integration ska kommunen verka för allas lika möjligheter och en god folkhälsa Väsentliga händelser Under årets första åtta månader har tjänstemannaledningen därför följt området asyl, migration och integration med bland annat föreslagna förändringar avseende ersättningsprinciperna till kommunerna. Arbetet har prioriterats som en följd av den anhöriginvandring som intensifierats under Att verka för allas lika möjligheter och en god hälsa ställer krav på uthållighet och långsiktighet. Målet förutsätter samordning och nära samarbete inom kommunkoncernen och med offentlig sektor, föreningsliv samt ideell sektor. Den 31 augusti 2011 godkände kommunstyrelsen projektdirektivet för projekt Genusmedveten styrning och verksamhetsutveckling. Syftet med projektet är att vidareutveckla och stärka arbetet med att jämställdhetsintegrera kommunens verksamheter och att säkra hållbarheten i styrningen av jämställda verksamheter. Under året har projektet fortsatt att utbilda ekonomer och processledare i metodik för kartläggning och jämställdhetsanalyser. Samtliga nämnder har erbjudits utbildning för jämställda verksamheter. Enligt projektplan ska projektet Genusmedveten styrning och verksamhetsutveckling avslutas den 31 oktober Under hösten 2013 förväntas därför ett ställningstagande kring kommunens fortsatta arbete med jämställdhetsintegrering. Ett förslag med en beskrivning av framtida förvaltningsorganisation med arbetssätt, identifierade roller och ansvar samt uppföljning av jämställdhetsintegrering har under våren beslutats i projektets styrgrupp. Slutgiltigt beslut fattas i kommunstyrelsen i samband med projektets slutrapport hösten Det finns i och med förslaget förutsättningar för att alla verksamheter kontinuerligt ska kunna analyseras och vidareutvecklas ur ett jämställdhetsperspektiv. För att arbetet ska kunna vidareutvecklas och för att skapa långsiktig hållbarhet är det viktigt att prioritera realiserbara mål, konsekvent uppföljning och en fortsatt tydlig genusmedveten styrning. Utmaningen blir att jämställdhetsintegreringen ska bli en given del i planering, genomförande och uppföljning i det dagliga arbetet, även när projektet är avslutat. Kommunstyrelsens förvaltningar har fyra produktionsmål kopplade till området. All statistik ska om möjligt delas upp på kön. Skapa parkeringsplatser i centrum, minst 3st. 12

13 Mot bakgrund av genomförd trafiknätsanalys genomförs investeringsåtgärder för att öka trafiksäkerheten, minst 3st. Fler övergångsställen ska tillgänglighetsanpassas, minst 2st. För samtliga produktionsmål pågår arbete och de beräknas bli färdigställda innan årets slut Åtaganden Åtaganden (Delår) Beskrivning Utfall Kommentar Antalet digitalt delaktiga ska öka KS, KTN, STN, VIAN 330st I kampanjen digidel2013 har under första delåret 2013 följande aktiviteter ingått: datorhandledningar, wikiworkshops, studiecirklar i samarbete med Ibn Rushd samt Get online week. Aktiviteterna har vänt sig till olika målgrupper - unga och gamla, män och kvinnor och till personer med annat modersmål än svenska, då främst arabisktalande. Kommunledningsförvaltningen har deltagit med sin kompetens som datorhandledare. 3.6 Ekonomi och organisation Vision 2025 handlar mer om vad vi vill uppnå än om vägen dit. Ekonomi i balans och effektiva processer hör till den jordnära vardag som steg för steg kan bidra till att mål uppfylls. Samtidigt behöver visionen vara en del av vårt arbetsgivarmärke; genom att "leva" visionen får vi engagerade medarbetare som alla kan bidra till att visionen förverkligas Resultatmål Resultatmål/uppdrag Katrineholms kommun ska vara ett föredöme som attraktiv arbetsgivare. Genom att vara öppen, effektiv och leverera rätt service till medborgare och företag ska kommunen leva upp till kraven på god ekonomisk hushållning Väsentliga händelser Katrineholms kommun har skött de gemensamma administrativa funktionerna och stödfunktioner mellan kommunen och de kommunalt ägda bolagen Katrineholms Fastighets AB och Katrineholms Industrihus AB genom Shared Business Services sedan den 8 oktober Idag ingår IT, ekonomiadministration och löneadministration i Shared Business Services. Syftet är att åstadkomma rationaliseringar och effektiviseringar av de administrativa funktionerna i både kommun och bolag, där kommunens och bolagens samlade kompetens inom de aktuella områdena integreras och utvecklas som en enhet. Vidare ska verksamheten säkerställa kommunal styrning över de helägda bolagen, med öppen redovisning av tjänster och kostnaderna för dessa. Efter de elva första månaderna har driftsättningen av Shared Business Services visat på ett antal inkörningsproblem för bolagens räkning. En arbetsgrupp tillsattes därför för att arbeta med dessa på bästa sätt och för att skapa förutsättningar för en bättre 13

14 verksamhet. Shared Business Services visar sammantaget på en effektivisering av de gemensamma processerna genom ett strukturerat arbetssätt/rutiner. Under våren 2013 inleddes ett projektarbete med elva kommuner utöver Katrineholm där syftet är att hitta jämförbara nyckeltal inom verksamheterna för kommunstyrelsen. Målet är att hitta mått eller processer som indikerar om verksamheten är kostnadseffektiv senast december År 2014 ska därefter kommunerna börja mäta och jämföra sig med varandra och de kan därefter utveckla och eventuellt minska kostnader med hjälp av goda exempel från de andra kommunerna i nätverket. Rapporten Katrineholm 2030 Underlag för samhällsplanering på längre sikt presenterades i juni 2013 för kommunstyrelsens, KS Rapporten med förslag på åtgärder har i enlighet med kommunstyrelsens beslut inarbetats i förslag till kommunstyrelsens underlag för övergripande plan med budget. Kommunens flexibilitet och förmåga att hantera förändringar, komplexa situationer och förändrade ekonomiska villkor blir betydelsefullt för kommunstyrelsens möjlighet att vara proaktiv snarare än reaktiv. En framgångsfaktor för Katrineholms utveckling är därför aktiva val och fortsatt anpassning till samhällsutvecklingen. Kommunledningsförvaltningen har under året arbetat för en mer tjänsteorienterad och förbättringsfokuserad verksamhet. Detta för att skapa förutsättningar för en organisation med god framförhållning och flexibilitet för ändrade villkor/betingelser. Fortsatta prioriterade processer under planperioden är tydliga interna spelregler, internprissättning och arbetet för ett effektivt lokalutnyttjande av kommunens fastigheter. Tjänstemannaledningen i Katrineholms kommun beslutade under hösten 2012 att ta fram ett underlag inför ställningstagande om ett eventuellt införande av ett kontaktcenter. Med kontaktcenter avses den kommunala enhet som svarar på inkommande medborgarkontakter såsom internet, e-post, chat, telefon, brev, sms eller fax. Vid vissa kontaktcenter tas även personliga besök emot. Syftet med ett kontaktcenter är att öka tillgängligheten för kommuninvånarna. Kommunledningsförvaltningen genomför i samarbete med samtliga förvaltningar en översyn av alla verksamheter och arbetsprocesser utifrån ett medborgarperspektiv. Det gör de med bakgrund i Sveriges Kommuners och Landstings (SKL:s) undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som syftar till att ge en samlad bild vad kommunen åstadkommer. Tillgängligheten till kommunens verksamheter är en viktig kvalitetsfråga för kommunmedlemmarna och för platsens attraktivitet. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt med att få Lots funktionen certifierad under Lots funktionen är ett uppdrag som är destinerat till uppdraget En väg in. När samhällsbyggnadsförvaltningen exempelvis träffar företag som vill etablera, utvidga eller göra andra förändringar av sin verksamhet besöks företaget och samtliga handläggare som behövs i ärendet deltar. Lots innebär att den sökande snabbt kan få hjälp och erbjudas rådgivning med all kompetens samlad från förvaltningen som behövs i ärendet. Samhällsbyggnadsförvaltningen har även infört kundtjänst i receptionen där ärenden av lättare karaktär handläggs. När en sökande vill ha ansökningsformulär, hjälp med att förstå och skriva i ansökan handlägger kundtjänst det vid disk. Det är också ett verktyg för att få bra och snabb service mot kommunens invånare och verksamhetsutövare i Katrineholm. Ett intensivt arbete har pågått under hela året med att få det nya fakturahanteringssystemet på plats, vilket i kombination med en helt ny kodplan har medfört en del omställningsproblem. Ett nytt uppföljningsverktyg har tagits i bruk under året, vilket inneburit mycket utbildningsinsatser i organisationen. Fortfarande kvarstår en del att göra och arbetet kommer att fortsätta under hösten. Både bytet av kodplan och det nya fakturahanteringssystemet syftar till att förbättra möjligheten att kartlägga och analysera ekonomisk information i kommunens verksamheter 14

Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2015 2017

Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2015 2017 Kommunstyrelsens handling nr 32/2014 Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2015 2017 Kommunstyrelsen 2015 Beslutad av kommunstyrelsen 2014-08-27 138 Kommunstyrelsen 1 Inledning Planeringsarbetet

Läs mer

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid. 1 Delårsrapport per 31 augusti 2013 KS/2013:428 MSK 2

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid. 1 Delårsrapport per 31 augusti 2013 KS/2013:428 MSK 2 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-03 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 9 oktober 2013, kl. 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid

Läs mer

KALLELSE. Nr Ärenden Handl. Sid

KALLELSE. Nr Ärenden Handl. Sid KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-09 Sammanträdande organ Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 21 oktober 2013 kl. 18.00 Plats Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm Nr Ärenden Handl.

Läs mer

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden Årsredovisning 2012 Service- och tekniknämnden Innehållsförteckning 1 Service- och teknikförvaltningen... 3 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta... 3 2 Förvaltningsberättelse... 4 2.1 God ekonomisk

Läs mer

Modern och kaxig i Stockholms närhet Övergripande plan med budget 2015-2017

Modern och kaxig i Stockholms närhet Övergripande plan med budget 2015-2017 Kommunstyrelsens handling nr 37/2014 Modern och kaxig i Stockholms närhet Övergripande plan med budget 2015-2017 Foto: Josefine Karlsson Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-17, 14 2 (77) Modern och

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 21 oktober 2013, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer

Årsredovisning 2012 2013-03-11

Årsredovisning 2012 2013-03-11 Årsredovisning 2012 2013-03-11 lidköpings kommun Så styrs Lidköpings kommun Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och ansvarar för de övergripande och långsiktiga målen

Läs mer

Sparas och medtages till kommunfullmäktige

Sparas och medtages till kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-03-21 1 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 28 mars 2012, klockan 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR

Läs mer

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Årsplan 2015 med budget 2016-2017 Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Innehållsförteckning Förord... 3 Majoritetsförklaring

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

KALLELSE. Nr Anmälningsärenden 11 Anmälan av delegationsbeslut 63 12 Meddelanden 70

KALLELSE. Nr Anmälningsärenden 11 Anmälan av delegationsbeslut 63 12 Meddelanden 70 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN -03-27 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdagen den 3 april, kl. 13.15 Plats Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Nr Formalia 1 Justering av närvarolista

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2014. Kommunstyrelsen

Årsredovisning facknämnder 2014. Kommunstyrelsen Årsredovisning facknämnder Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer... 3 2.1 Människor möts i Borås... 3 2.2 Företagandet växer genom samverkan...

Läs mer

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text]

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text] Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen [Skriv text] Årsredovisning för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll Kommunfullmäktige... 3 Viktiga händelser... 3 Om kommunfullmäktige...

Läs mer

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport 2011-04- 0 1 Diarienr. K5U.3IS" Arendetyp Lerums kommun lin- Årlig granskning =U ERNST &YOUNG s!l ERNST &YOUNG Innehåll 1.

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 2 Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Viktiga händelser 2013 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna?

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Kompletteringar till Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun

Kompletteringar till Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2014-11-07 1 (1) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2014:231 Kommunstyrelsen Kompletteringar till Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet................................... 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer