LYCKSELE BOSTÄDER AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LYCKSELE BOSTÄDER AB"

Transkript

1 LYCKSELE BOSTÄDER AB

2 Innehåll VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse... - Resultaträkning...7 Balansräkning Kassaflödesanalys...0 Noter Revisionsberättelse... Granskningsrapport...5 Fastighetsbeteckningar m.m... Femårsöversikt...9

3 VD har ordet... Detta är mitt tredje och Lycksele Bostäder AB:s tolfte årsredovisning. Det är med stor tillfredsställelse och stolthet som jag kan redovisa ännu ett år med mycket bra ekonomiskt resultat. Vi kan även glädja oss åt det toppbetyg som våra hyresgäster gett oss i den kundundersökning som genomfördes under året. Den visar att Lycksele Bostäder erbjuder stor trygghet, hög boendestandard och hög service enligt våra hyresgäster. Detta resultat har kunnat uppnås mycket tack vare medarbetarnas engagerade och tålmodiga arbete. Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 3 8 kkr vilket är en minskning med 3 kkr jämfört med En stark ekonomi är en förutsättning för att Lybo ska kunna utvecklas nu och i framtiden. Det är nödvändigt för bolaget att generera positiva resultat för att kunna öka soliditeten som tryggar framtida kostnader för underhåll och investeringar i vårt fastighetsbestånd. Soliditeten uppgår till 22,9% vilket innebär att uppsatt mål enligt vårt måldokument samt av vår ägare på lägst 20% har uppnåtts. För fjärde året i rad tilldelades vi av Dun & Bradstreet AAA för högsta kreditvärdighet vilket ytterligare förstärker bilden av Lycksele Bostäder som ett ekonomiskt starkt företag. Dessutom har vi under året tilldelats högsta kreditvärdighet enligt UC Risk. Det är mycket glädjande med den positiva utveckling som sker inom näringslivet eftersom Lybo är mycket beroende av denna utveckling samt medföljande befolkningsförändringar. Den befolkningsminskning som skedde under året kommer förhoppningsvis att vända under kommande år. Fastighetsunderhåll har genomförts enligt vår underhållsplan. Renovering av ett antal tvättstugor har genomförts där hyresgästerna fått tillgång till nya och fräscha tvättstugor med nya maskiner och ytskikt. Många åtgärder sker även med inriktning på att öka tryggheten i boendet som t.ex. att förbättra belysningar i entréer och parkeringsplatser samt att byta ut gamla låssystem. Försöket med digital tvättstugebokning har fått ett mycket gott mottagande hos våra hyresgäster, därför kommer en fortsatt utbyggnad att ske under kommande år. Bokning av tvättider sker via trapphustavla eller via Internet. Bokningstaggen kan även användas för upplåsning av entré- och soprumsdörrar. För att uppfylla våra nuvarande och presumtiva kunders krav på service har vi under året fortsatt att utveckla vår hemsida. Den är och kommer i framtiden att vara ett kundstrategiskt viktigt konkurrensmedel. Under kommande år kommer vi att arbeta hårt för att uppfylla våra uppsatta mål med att Lybo skall ha en fortsatt ledande roll på bostadsmarknaden i Lycksele när det gäller hyror, boendekvalité, boinflytande och miljömedvetande samt att Lybo skall arbeta för attraktiva och väl fungerande bostadsområden i social balans. Mer konkret innebär detta bland annat att vi idag måste planera för ett boende som passar kraven från morgondagens kunder, vilkas krav inte alltid är enhetliga utan omfattar en rik flora av åsikter om hur man vill bo och vad ett tryggt och säkert boende innebär. Företagets vakansgrad ligger på 0,8% att jämföras med,3% för För de centrala delarna motsvarar antalet vakanta lägenheter behovet för normal omflyttning. Jag ser dock med stor oro på den ökande vakansgraden vid vår fastighet i Örträsk. Goda möjligheter finns för att lyckas med detta genom Lybo s idag väl fungerande och effektiva organisation samt starka ekonomi. Vid årets slut är flertalet av våra fastigheter anslutna till stadsnätet vilket medför att våra hyresgäster fritt kan välja operatör. Digitaliseringen av vårt KabelTV-nät är genomfört under året, vilket innebär att våra hyresgäster inte behöver göra någonting när det analoga TV-nätet släcks ned under hösten Nils-Erik Wallin VD

4 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lycksele Bostäder AB, org nr , avger härmed förvaltningsberättelse för räkenskapsåret Ägare Lycksele Bostäder AB ägs till 00 procent av Lycksele kommun. Verksamhetens ändamål Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom ramen för den kommunala kompetensen främja bostadsförsörjningen i kommunen. Affärsidé Förvaltning och uthyrning av välunderhållna lägenheter och lokaler för en kostnad som möjliggör en sund ekonomi för företaget. Styrelse Styrelsen är utsedd av kommunfullmäktige till och med ordinarie bolagsstämma 2007 och består av: Revisorer Av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer till och med ordinarie bolagsstämma 2007: Hyresförhandlingar Avtal träffades med Hyresgästföreningen Region Norrland om oförändrad hyra för 200. Ordinarie lekmannarevisorer: Leif Broberg (s) Johnny Ekbäck (s) Maj-Lis Lindgren (m) Anders Dahlén (v) Antal uthyrningsobjekt Vid 200 års utgång äger och förvaltar bolaget följande uthyrningsenheter, enl spec på sid : Ersättare: Klas Backlund (s) Ann-Mari Persson (s) Birgit Andersson (fp) Lars Andersson (m) Lars-Gunnar Persson (c) Vid bolagsstämma utsedda revisorer till och med ordinarie bolagsstämma 2007: Ordinarie revisor: Aukt revisor Anders Färnstrand Ersättare: Aukt revisor Hans Westman Verkställande direktör Nils-Erik Wallin Organisationstillhörighet Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Fastigo, Husbyggnadsvaror HBV. EKONOMI Resultat Vid årets slut uppgår resultat efter finansiella poster till 3 8 kkr (5 88 kkr). Ledamöter: Leopold Oddvall, ordf (s) Gudrun Abrahamsson (s) Birger Emanuelsson (s) David Sjögren (fp) Rolf Sandström, v ordf (kd) Ersättare: Rolf Isaksson (s) Lars Ohlsson (s) Mats Backman (s) John Carlsson (c) Inge Dahlgren (m) Styrelsen har under året hållit fyra protokollförda sammanträden. Ordinarie bolagsstämma hölls Fastighetsskatt, 2% Uppvärmning, 7% Övriga driftskostnader, 25% Taxebundna kostnader, 3% Hyresbortfall Hyresbortfallet för outhyrda objekt uppgick vid årets slut till 88 kkr eller 2,8% av totala hyresintäkter. Motsvarande för 2005 var 2 07 kkr eller 3,2%. Vakansgraden uppgick vid årets slut till 0,8% (,3%). Finansiering När omsättning sker av lånen är räntenivåerna av stor vikt för den framtida kostnadsutvecklingen. Lånen har under året minskat med 0 72 kkr (9 703 kkr). Upptagna lån uppgår till 80 5 kkr (9 228 kkr) med en genomsnittsränta på 3,7% (3,5%). Lånestruktur Omsättning år Lånebelopp Andel av lån Genomsnittsränta ,3 % 3,0 % , % 3,88 % ,8 %,32 % ,5 % 3,8 % ,% 3,35 % ,2 % 0,00 % ,0 % Summa Räntor/fin. kostnader, netto 2% Underhåll, 7% Avskrivningar, % Bostadslägenheter... 2 st Lokaler... 9 st Garage st Parkeringsplatser st Av ovanstående låneskuld uppgår kortfristig del av långfristig skuld till 2 2 kkr (2 72 kkr).

5 Förvaltningsberättelse Soliditet Vid årets slut uppgår soliditeten till 22,9% att jämföras med 20,8% för år Soliditet i % , ,5 9,2 20, Energiförsörjning I vårt fastighetsbestånd utgörs energiförsörjningen av: Fjärrvärme...98,5% Olja...,% El...0,% FASTIGHETSFÖRVALTNING Organisation Vi utför förvaltningen i egen regi förutom yttre skötsel, större reparationsarbeten samt underhållsarbeten, vilka upphandlas på entreprenad. Under året har även en mindre del av lokalvård lagts på entreprenad. Nyproduktion Någon nyproduktion har ej skett under året. Investeringar Under året har vårt fastighetsbestånd till största delen anslutits till stadsnätet. Större underhållsarbeten Större underhållsarbeten har genomförts vid nedanstående fastigheter: Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll Under året har hyresgästerna erhållit 890 kkr (798 kkr) i hyresrabatter för senarelagt underhåll samt beställt tidigarelagt underhåll för kkr (235 kkr). Käglan 8, rep samt utv målning garageportar. Duvan 5, utvändig rep och målning. Morkullan 3, renovering tvättstuga. Soldaten 2, renovering tvättstuga. Tjädern 32, asfaltering efter omb skärmtak. Hjärtat 5, takåtgärder. Tändhatten, utbyte dörrar. Näsan, omb tvättstuga samt renovering lekplats. Moroten, utvändig målning, ytskikt tvättstuga. Örat, utbyte tak samt utvändig målning. Läkaren 3, utvändig målning samt rep balkonger. Nybruket 7, ombyggnad takfot vid entré Örträsk 2:3, ombyggnad hiss. Fjällsippan, utvändig målning och utbyte staket. VERKSAMHETSSYSTEM Företaget är certifierat för verksamhetssystem bestående av miljö enligt ISO 00:200, kvalité enligt ISO 900:2000 samt arbetsmiljö enligt AFS 200:. Verksamhetssystemets årliga uppföljning sker via interna och externa revisioner. För att bibehålla certifiering krävs att godkända revisioner uppnås. Intern revision har genomförts under året. Extern revision påbörjades under december månad och slutfördes under januari 2007 av Intertek, Semko. MARKNAD Efterfrågan på bostäder har under året varit bra vilket har fortsatt under början av nya året. För våra bostadssökande som studerar har vi tidsbegränsade rabatter. Vad gäller uthyrningsläget för lokaler finns fem kommersiella lokaler lediga. Under året har kundundersökning genomförts, med nöjdkundindex, och serviceindex,2 på en skala -5 där helt nöjd har betyget 5. Detta innebär en förbättring jämfört med senaste undersökningen som genomfördes 200, då betyget var,3 respektive 3,9. Kundundersökning genomförs vartannat år. Vid årets slut har bredbandsuppkoppling skett för ca 800 lägenheter i vårt bestånd. Slutförande kommer att ske under Digital tvättstugebokning har varit i drift vid en fastighet under året. Försöket har bemötts mycket positivt från hyresgästerna. Detta innebär att satsningen kommer att fortsätta under Företaget har med verksamhetssystemets införande skaffat ett verktyg som medför stora möjligheter till företagsutveckling. Anpassning till ny ISO-standard gällande miljö är slutförd under året. Miljö Vad gäller miljöarbetet har vi jobbat utifrån systemets policy, övergripande och detaljerade mål. Kvalité Kvalitetsarbetet har bedrivits utifrån systemets policy och detaljerade mål. Arbetsmiljö Vårt arbetsmiljöarbete bygger på vårt verksamhetssystem och arbetet bedrivs utifrån policys och uppsatta mål.

6 Förvaltningsberättelse PERSONAL VINSTDISPOSITION Personalsammansättning Antalet anställda i företaget uppgår till 8 st (8 st) varav 2 st ( st) är män. Av detta uppgår fördelningen inom olika arbetsområden till; fastighetsanställda 0 st (0 st) varav 8 st (7 st) män, samt tjänstemän 8 st (8 st) varav st ( st) män. Personalförsörjning Inga pensionsavgångar beräknas ske före utgången av år Detta baseras på en beräknad pensionsålder vid 5 år. Den genomsnittliga anställningstiden uppgår till 5, år (5, år) och genomsnittsåldern är 8,8 år (9,2 år). Fördelning mellan män och kvinnor enligt tabell nedan Genomsnittsålder Arbetsmiljö Företaget har avtal med Previa gällande företagshälsovårdstjänster. Alla anställda erbjuds subventionerad motion och massage i förebyggande syfte. Dessutom finns möjlighet till en motionstimme/vecka/anställd. Arbetsmiljön ingår som en del i vårt verksamhetssystem. I verksamhetssystemet under arbetsmiljö ingår även jämställdhetsarbetet. Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro -varav långtidssjukfrånvaro De senaste åren har vi befunnit oss i ett förvaltningsskede vilket framöver kommer att förändras mer mot produktion. En viktig del för framtiden är räntenivåerna. Ränteläget har under året försämrats, vilket också visat sig genom en ökad genomsnittsränta. Sett till marknadens framtidstro, går vi mot ett fortsatt försämrat ränteläge. För att se hur det kan påverka oss så kan man göra en överblick på känsligheten för ränteförändringar på hela lånestocken: En ränteförändring på +/- % ger en resultatförändring på +/-,8 miljoner kronor. Effekten reduceras dock beroende på lånens omsättningstid. Vid hyresförhandling med Hyresgästföreningen Region Norrland träffades överenskommelse om höjning av hyrorna för: bilplatser/skärmplatser/garage med 5 kr/månad fr o m , samt för lägenheter och lokaler med 2,% på utgående hyra fr o m Män Kvinnor Genomsnittlig anställningstid FRAMTIDA UTVECKLING 200 5,0% , 5% 23,%,% Under året kommer bredbandsuppkoppling att ske för de fastigheter som återstår. Satsningen på digital tvättstugebokning kommer att fortsätta under 2007 och ett antal år framåt, med installation i ett antal fastigheter varje år. Under året har ägardirektiv erhållits som innebär att vi ska: överväga möjligheterna till ett ökat bostadsbyggande och då särskilt beakta behovet av framtida seniora boenden medverka till försäljning av ett antal fastigheter. Utöver detta är ett nytt ägardirektiv under behandling som innebär att uppföra gruppbostäder för dementa. Förhandling med kommunen gällande tomtmark för byggnation har under året påbörjats. Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst: 5 305,85 Årets resultat: ,79 Totalt: , Styrelsen och verkställande direktören föreslår att: , kr balanseras i ny räkning.

7 Resultaträkning Kkr Nettoomsättning Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Övriga rörelseintäkter Rörelsens intäkter Externa kostnader Personalkostnader Avskrivn av materiella anläggningstillgångar Jämförelsestörande poster Övriga rörelsekostnader Rörelsens kostnader Not Rörelseresultat Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Statl bost byggn subv (räntebidrag) Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Aktuell skatt Uppskjuten skatt Årets resultat

8 Balansräkning Kkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Markanläggningar 9 30 Balanslånepost Inventarier och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Summa Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar 53 0 Övriga fordringar Förutbet kostn/upplupna intäkter Kassa och bank Summa SUMMA TILLGÅNGAR

9 Balansräkning Kkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 23 Bundet eget kapital Aktiekapital, aktier á kvotvärde 000 kr Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa Obeskattade reserver Avsättningar Avsättning till pensioner 38 Avsättning för uppskjuten skatt Summa Långfristiga skulder 25 Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder 50 Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostn/förutbet intäkt Summa SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar, totalt varav eget innehav Ansvarsförbindelser Fastigo 9 85 Borgensförbindelser Inga Inga Avropbart underhåll enligt HLU-modellen

10 Kassaflödesanalys Kkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Av- och nedskrivningar som belastat resultatet Reavinst/reaförlust som belastat resultatet Betald skatt Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital: Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 9-7 Förvärv av inventarier Försäljning av inventarier 38 7 Bredbandsinstallationer Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av långfristiga lån Förändring av långfristiga skulder Förändring av avsättning till pensioner -5-3 Förändring av kortfristig del av långfristiga lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

11 Noter Not REDOVISNINGSPRINCIPER Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens rekommendationer och uttalanden. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Uppskjuten skatt har redovisats enligt BFNAR 200:, redovisning av inkomstskatter. Värderingsprinciper * Fordringar har upptagits till det belopp de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där ej annat anges. Avskrivningsprinciper * Avskrivningar enligt plan, vilka beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd, varvid följande procentsatser har använts. Byggnader 2% -varav specialbyggnader avskrivs med 3% Markanläggningar 5% Bredbandsinstallationer 5% Inventarier 20% Bostadslånepost enl amort Not 2 Hyresintäkter inkl outh objekt Bostäder Lokaler Garage Bilplatser 29 Övrigt Summa Underhållsrabatter Hyresrabatter Avgår: Hyresbortfall, outhyrda objekt Bostäder Lokaler Garage - - Bilplatser Övrigt Summa Löptider på hyreskontrakt, kommersiella lokaler Löptid till år Ant kontrakt Hyra/år Summa Not 3 Övriga förvaltningsintäkter Ersättning från hyresgäster 5 29 Fakturerade kundkostnader 5 0 Vinst vid avyttring av mtrl anl tillgång 28 Övrigt 3 8 Summa Not 5 Externa kostnader Material Tjänster Taxebundna kostnader Uppvärmning Fastighetsskatt Övriga externa kostnader Summa I posten tjänster ingår ersättning till revisor med Öhrlings PricewaterhouseCoopers: -revisorsuppdrag konsultuppdrag 8 5 -lekmannarevisorsuppdrag 22 5 Summa 9 5 Not Personal Löner och ersättn har uppgått till: Styrelsen och verkställande direktören 59 Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enl lag och avtal: Pensionskostnader varav: styrelse och VD (07) (00) Totala löner, ers, soc avg o pens kost 25 3 För VD gäller månaders ömsesidig uppsägningstid. Vid uppsägning från företagets sida är VD utöver uppsägningslönen, berättigad till engångsersättning motsvarande 8 månadslöner. Vid annan anställning avräknas detta uppsägningslönen. Medelantal anställda, fördelade på kvinnor och män har uppgått till: Kvinnor 5,7 5,8 Män 0,8,2 Totalt för bolaget,5 7,0 Sjukfrånvaro: Total sjukfrånvaro 5.0% 7.5% - varav långtidsfrånvaro 23.%.% Sjukfrånvaro män 3.7%.7% Uppgiftsskyldighet föreligger för grupper där medelantalet anställda uppgår till 0. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare: Styrelseledamöter, antal på balansdag 5 5 -varav män VD o andra ledande bef.havare, antal på balansdag -varav män Not 7 Planenliga avskrivningar Materiella anläggningstillgångar: Byggnader Markanläggningar 3 3 Balanslånepost 2 03 Inventarier och installationer Summa avskrivningar Not 8 Jämförelsestörande poster Skattereduktion (ROT) -9 Nedskrivning byggnad Återsökt uttagsskatt -0 Summa Not Övriga rörelseintäkter Provisionsintäkter 2 Återvunna fordringar 5 27 Övrigt 3 Summa 30 39

12 Noter Not 9 Fördelning av rörelsens kostnader Underhåll Drift Fastighetsskatt Avskrivningar Summa Anm: Jämförelsestörande poster ingår ej. Specifikation av drift: Fastighetsskötsel/städ Reparationer Administration Taxebundna kostnader Uppvärmning Övriga driftskostnader Summa Not 0 Övriga ränteint o likn resultatposter Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter 89 Summa 39 9 Not Räntekostn o likn resultatposter Räntekostnader Borgensavgifter Övriga finansiella kostnader 7 Summa Not 2 Bokslutsdispositioner Återföring från periodiseringsfond Avsättning till periodiseringsfond Skilln bokförd/planenlig avskrivning 33 Summa 30 3 Not 3 Aktuell skatt Skatt på årets resultat 39 8 Summa 39 8 Not Byggnader Ing ackumulerade anskaffn värden Avgår: investeringsbidrag Utg ackumulerade anskaffn värden Ing ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar, enligt plan Utg ackumulerade avskrivningar Ing ackumulerade nedskrivningar Årets nedskrivningar Utg ackumulerade nedskrivningar Utgående restvärde enligt plan Taxeringsvärde, byggnader 22 3 Specifikation av i byggnader ingående ytor Rörelselokaler Förvaltningsenheter Not 5 Mark Ing ackumulerade anskaffn värden Utg ackumulerade anskaffn värden Taxeringsvärde, mark Not Markanläggningar Ing ackumulerade anskaffn värden Årets anskaffningar Utg ackumulerade anskaffn värden Ing ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar -3-2 Utg ackumulerade avskrivningar Not 7 Balanslåneposter Ing ackumulerade anskaffn värden Utg ackumulerade anskaffn värden Ing ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar, bostadslånepost Utg ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 8 Inventarier och installationer Ing ackumulerade anskaffn värden Årets anskaffningar Årets försäljningar och utrangeringar Utg ack anskaffn värden Ing ackumulerade avskrivningar Justering avskrivn på försälj/utranger Årets avskrivningar Utg ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar 7 Utgående anskaffningsvärde Spec av utgående anskaffningsvärde Aktier: SABO Byggnadsförs AB, 50 á 000 kr Lycksele Utveckling AB, 5 á 20 kr 7 Andelar: HBV 0 0 Summa Not 20 Uppskjuten skattefordran/skatteskuld Temporära skillnader mellan anläggningstillgångarnas redovisade respektive skattemässiga värde föreligger, vilket resulterat i uppskjuten skattefordran alt skatteskuld: Uppskjuten skattefordran: Vid årets början 05 Årets förändring Vid årets slut 77 0 Uppskjuten skatteskuld: Vid årets början 93 Årets förändring Vid årets slut 0 93 Not 2 Övriga fordringar Skattefordran 09 Övr kortfristiga fordringar 0 3 Summa 29 3 Not 22 Förutbet kostnader/upplupna intäkter Upplupna räntebidrag Övr förutbet kostn/upplupna intäkter Summa Not 23 Eget kapital Aktiekapital: Vid årets början Vid årets slut Reservfond: Vid årets början Vid årets slut Fritt eget kapital: IB Årets resultat Vid årets slut Summa eget kapital vid årets slut Utgående restvärde enligt plan

13 Noter Not 2 Obeskattade reserver Periodiseringsfond Avsatt taxering 200 Avsatt taxering 2002 Avsatt taxering 2003 Avsatt taxering 200 Avsatt taxering 2005 Avsatt taxering 200 Avsatt taxering 2007 Vid årets slut Mellan -5 år efter bal dag Senare än 5 år efter bal dag Not 2 Övriga kortfristiga skulder Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll, rab Depositionsavgifter Momsskuld Personalskatt Övriga kortfristiga skulder Summa Not 27 Upplupna kostn/förutbet intäkter Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Upplupna utgiftsräntor Förutbetalda hyror Övr upplupn kostn/förutbet intäkter Summa Avskrivning utöver plan, inventarier Årets förändring Vid årets slut Summa obeskattade reserver Not 25 Redovisning av förfallotider på långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa Not 28 Avropbart underhåll enligt HLU-modellen, avser den totalkostnad som uppstår om alla hyresgäster som tidigare avstått underhåll, skulle vilja ha åtgärderna utförda. Lycksele Leopold Oddvall Rolf Sandström Gudrun Abrahamsson David Sjögren Birger Emanuelsson Nils-Erik Wallin Verkställande direktör Min revisionsberättelse har avgivits Anders Färnstrand Auktoriserad revisor 3

14 Revisionsberättelse Revisionsberättelse Till årsstämman i Lycksele Bostäder AB Org nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Lycksele Bostäder AB för år 200. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Lycksele den 23 februari 2007 Anders Färnstrand Auktoriserad revisor

15 Granskningsrapport Granskningsrapport för 200 Till bolagsstämman i Lycksele Bostäder AB Org.nr Lekmannarevisorernas uppgift och uppdrag i övrigt regleras i aktiebolagslagen (ABL), 0 Kap. Enligt ABL ska lekmannarevisorerna granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. Vi har granskat bolagets verksamhet under år 200. Granskningen har genomförts enligt aktiebolagslagen och god sed för detta slags granskning. Vår granskning har under 200 inriktats på styrelsens och verkställande direktörens sätt att leda, styra och kontrollera bolagets verksamhet och ekonomi. Undantagen från vår granskning är företagets interna kontroll vad avser bokföring, medelsförvaltning och redovisningsmässiga förhållanden i övrigt. För att erhålla underlag för vår bedömning, har vi genomfört en särskild granskning av företagets sätt att hantera de direktiv ägaren under 200 lämnat till bolaget. Resultatet av denna granskning har sammanfattats i en rapport som kommer att överlämnas till bolagsstyrelsen. Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är väl utvecklad. Vi grundar vår bedömning bl a på att styrelsen och VD har väl utvecklade strukturer för ledning och styrning av företaget samt ändamålsenliga instrument för kontroll av verksamhet och ekonomi. Av fullmäktige i Lycksele kommun utsedda lekmannarevisorer i Lycksele Bostäder AB. Lycksele Anders Dahlén Johnny Ekbäck Leif Broberg Maj-Lis Lindgren 5

16 Fastighetsbeteckningar Fastighetsbeteckningar, områdesindelningar, färdigställandeår samt antal lägenheter, lokaler, garage och parkeringsplatser. Fastighet Adress Färdigst år Lgh Lok Garage P-plats Prästbolet 2 Bergbacka Källan, Garaget Käglan 8 Duvan 5 Bångvägen 28 A-F Arvid Franklinsväg -2 Källvägen 2-2 Hedlundavägen 2 A-E Timmervägen Orren 7 och 8 Brobacka Grubban 9 Grubban 0 Morkullan 3 Timmervägen 0-2 Brobackavägen Storgatan 29 (Centro) Skolgatan A-B Timmervägen 8 A-D Skogen 9 Soldaten 2 Järpen 7 Björnen 3 Tjädern 32 Prästbolsvägen 7 A-G Järnvägsgat 32 A-B, Bångväg 5 A-B Prästbolsvägen 2 A-E Bångvägen 38 A-F Prästbolsvägen 2-25 A-C Hjärtat 3 Hjärtat Hjärtat 5 Timret Tändhatten, et I Brännbergsväg 3 A-C, 5 A-B, 7 A-C Brännbergsväg 9 A-C, 2 A-B, 23 A-C Brännbergsväg 25 A-C, 27 A-B, 29 A-C Flottarvägen 0 Sprängarvägen Tändhatten, et II (radhus) Hackspetten, et II Näsan, ädel Näsan, et I Näsan, et II Sprängarvägen 2-29 Lugnet 7 A-E Brännbergsvägen Brännbergsvägen -0 Brännbergsvägen Näsan, et III Moroten Löken Örat (radhus) Läkaren 3 Brännbergsvägen -22 Grönsaksstig 2 A-K, A-M, A-M Domarvägen A- B, 2 A-2 B Ernst Erikssons väg 2 A-C, A-D, A-C Skolgatan omb Nybruket 7, et I Nybruket 7, et II Diligensen Nybruket (8) 7 Näsan (garage o verkst) Skolgatan 3 Nybruksgatan 5 Nybruksgatan, 8 Bångvägen Brännbergsvägen Stenbacka 2 Sidensvansen 3 Kardmakaren 2 Hoppbacken Tået Villarydsvägen, 8 Lugnet -9 Storgatan 2 Knaftvägen 82 A-B, C Prästbolsvägen omb tal omb , Orren 9 Örträsk 2:3 (hyreshus) Ventilen Örträsk 2:3 (Öregården) Maskrosen 2 Timmervägen 38 Kyrkvägen 7 Länsmansvägen A-D Kyrkvägen -5 Grundtjärnsvägen 5/Linnevägen Fjällsippan Munnen Borgaren 2 Smedsberget 9 Hoppbacken 2 Linnévägen 25 A Ernst Erikssons väg 9 Borgaregatan 9 Smedsbergsvägen Knaftvägen Hammaren 3 Smedsberget (20) 9 Skytteanska Skolbolet 7 Skytteanska Skolbolet Tigerhålan 9 Jonstavägen 3 Källvägen 22-2 Jägmästaregatan 3 Jägmästaregatan Jägmästaregatan 2, omb omb,82, Dickson 5 Summa Finnbacksgatan

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet Årsredovisning HSB Brf Bryggeriet 739400-0595 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Föreningen äger fastigheterna Höken

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Freden 0236 får härmed avge Årsredovisning i för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

VD har ordet... 4-5 Förvaltningsberättelse...6-10 Resultaträkning... 11 Balansräkning... 12-13 Kassaflödesanalys...14 Noter...

VD har ordet... 4-5 Förvaltningsberättelse...6-10 Resultaträkning... 11 Balansräkning... 12-13 Kassaflödesanalys...14 Noter... VD har ordet... 4-5 Förvaltningsberättelse...6-10 Resultaträkning... 11 Balansräkning... 12-13 Kassaflödesanalys...14 Noter... 15-17 Revisionsberättelse... 18 Granskningsrapport... 19 Femårsöversikt...

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Lerbergets Byamän Ek Förening 1(8) Styrelsen för Lerbergets Byamän Ek Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer