LYCKSELE BOSTÄDER AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LYCKSELE BOSTÄDER AB"

Transkript

1 LYCKSELE BOSTÄDER AB

2 Innehåll VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse... - Resultaträkning...7 Balansräkning Kassaflödesanalys...0 Noter Revisionsberättelse... Granskningsrapport...5 Fastighetsbeteckningar m.m... Femårsöversikt...9

3 VD har ordet... Detta är mitt tredje och Lycksele Bostäder AB:s tolfte årsredovisning. Det är med stor tillfredsställelse och stolthet som jag kan redovisa ännu ett år med mycket bra ekonomiskt resultat. Vi kan även glädja oss åt det toppbetyg som våra hyresgäster gett oss i den kundundersökning som genomfördes under året. Den visar att Lycksele Bostäder erbjuder stor trygghet, hög boendestandard och hög service enligt våra hyresgäster. Detta resultat har kunnat uppnås mycket tack vare medarbetarnas engagerade och tålmodiga arbete. Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 3 8 kkr vilket är en minskning med 3 kkr jämfört med En stark ekonomi är en förutsättning för att Lybo ska kunna utvecklas nu och i framtiden. Det är nödvändigt för bolaget att generera positiva resultat för att kunna öka soliditeten som tryggar framtida kostnader för underhåll och investeringar i vårt fastighetsbestånd. Soliditeten uppgår till 22,9% vilket innebär att uppsatt mål enligt vårt måldokument samt av vår ägare på lägst 20% har uppnåtts. För fjärde året i rad tilldelades vi av Dun & Bradstreet AAA för högsta kreditvärdighet vilket ytterligare förstärker bilden av Lycksele Bostäder som ett ekonomiskt starkt företag. Dessutom har vi under året tilldelats högsta kreditvärdighet enligt UC Risk. Det är mycket glädjande med den positiva utveckling som sker inom näringslivet eftersom Lybo är mycket beroende av denna utveckling samt medföljande befolkningsförändringar. Den befolkningsminskning som skedde under året kommer förhoppningsvis att vända under kommande år. Fastighetsunderhåll har genomförts enligt vår underhållsplan. Renovering av ett antal tvättstugor har genomförts där hyresgästerna fått tillgång till nya och fräscha tvättstugor med nya maskiner och ytskikt. Många åtgärder sker även med inriktning på att öka tryggheten i boendet som t.ex. att förbättra belysningar i entréer och parkeringsplatser samt att byta ut gamla låssystem. Försöket med digital tvättstugebokning har fått ett mycket gott mottagande hos våra hyresgäster, därför kommer en fortsatt utbyggnad att ske under kommande år. Bokning av tvättider sker via trapphustavla eller via Internet. Bokningstaggen kan även användas för upplåsning av entré- och soprumsdörrar. För att uppfylla våra nuvarande och presumtiva kunders krav på service har vi under året fortsatt att utveckla vår hemsida. Den är och kommer i framtiden att vara ett kundstrategiskt viktigt konkurrensmedel. Under kommande år kommer vi att arbeta hårt för att uppfylla våra uppsatta mål med att Lybo skall ha en fortsatt ledande roll på bostadsmarknaden i Lycksele när det gäller hyror, boendekvalité, boinflytande och miljömedvetande samt att Lybo skall arbeta för attraktiva och väl fungerande bostadsområden i social balans. Mer konkret innebär detta bland annat att vi idag måste planera för ett boende som passar kraven från morgondagens kunder, vilkas krav inte alltid är enhetliga utan omfattar en rik flora av åsikter om hur man vill bo och vad ett tryggt och säkert boende innebär. Företagets vakansgrad ligger på 0,8% att jämföras med,3% för För de centrala delarna motsvarar antalet vakanta lägenheter behovet för normal omflyttning. Jag ser dock med stor oro på den ökande vakansgraden vid vår fastighet i Örträsk. Goda möjligheter finns för att lyckas med detta genom Lybo s idag väl fungerande och effektiva organisation samt starka ekonomi. Vid årets slut är flertalet av våra fastigheter anslutna till stadsnätet vilket medför att våra hyresgäster fritt kan välja operatör. Digitaliseringen av vårt KabelTV-nät är genomfört under året, vilket innebär att våra hyresgäster inte behöver göra någonting när det analoga TV-nätet släcks ned under hösten Nils-Erik Wallin VD

4 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lycksele Bostäder AB, org nr , avger härmed förvaltningsberättelse för räkenskapsåret Ägare Lycksele Bostäder AB ägs till 00 procent av Lycksele kommun. Verksamhetens ändamål Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom ramen för den kommunala kompetensen främja bostadsförsörjningen i kommunen. Affärsidé Förvaltning och uthyrning av välunderhållna lägenheter och lokaler för en kostnad som möjliggör en sund ekonomi för företaget. Styrelse Styrelsen är utsedd av kommunfullmäktige till och med ordinarie bolagsstämma 2007 och består av: Revisorer Av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer till och med ordinarie bolagsstämma 2007: Hyresförhandlingar Avtal träffades med Hyresgästföreningen Region Norrland om oförändrad hyra för 200. Ordinarie lekmannarevisorer: Leif Broberg (s) Johnny Ekbäck (s) Maj-Lis Lindgren (m) Anders Dahlén (v) Antal uthyrningsobjekt Vid 200 års utgång äger och förvaltar bolaget följande uthyrningsenheter, enl spec på sid : Ersättare: Klas Backlund (s) Ann-Mari Persson (s) Birgit Andersson (fp) Lars Andersson (m) Lars-Gunnar Persson (c) Vid bolagsstämma utsedda revisorer till och med ordinarie bolagsstämma 2007: Ordinarie revisor: Aukt revisor Anders Färnstrand Ersättare: Aukt revisor Hans Westman Verkställande direktör Nils-Erik Wallin Organisationstillhörighet Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Fastigo, Husbyggnadsvaror HBV. EKONOMI Resultat Vid årets slut uppgår resultat efter finansiella poster till 3 8 kkr (5 88 kkr). Ledamöter: Leopold Oddvall, ordf (s) Gudrun Abrahamsson (s) Birger Emanuelsson (s) David Sjögren (fp) Rolf Sandström, v ordf (kd) Ersättare: Rolf Isaksson (s) Lars Ohlsson (s) Mats Backman (s) John Carlsson (c) Inge Dahlgren (m) Styrelsen har under året hållit fyra protokollförda sammanträden. Ordinarie bolagsstämma hölls Fastighetsskatt, 2% Uppvärmning, 7% Övriga driftskostnader, 25% Taxebundna kostnader, 3% Hyresbortfall Hyresbortfallet för outhyrda objekt uppgick vid årets slut till 88 kkr eller 2,8% av totala hyresintäkter. Motsvarande för 2005 var 2 07 kkr eller 3,2%. Vakansgraden uppgick vid årets slut till 0,8% (,3%). Finansiering När omsättning sker av lånen är räntenivåerna av stor vikt för den framtida kostnadsutvecklingen. Lånen har under året minskat med 0 72 kkr (9 703 kkr). Upptagna lån uppgår till 80 5 kkr (9 228 kkr) med en genomsnittsränta på 3,7% (3,5%). Lånestruktur Omsättning år Lånebelopp Andel av lån Genomsnittsränta ,3 % 3,0 % , % 3,88 % ,8 %,32 % ,5 % 3,8 % ,% 3,35 % ,2 % 0,00 % ,0 % Summa Räntor/fin. kostnader, netto 2% Underhåll, 7% Avskrivningar, % Bostadslägenheter... 2 st Lokaler... 9 st Garage st Parkeringsplatser st Av ovanstående låneskuld uppgår kortfristig del av långfristig skuld till 2 2 kkr (2 72 kkr).

5 Förvaltningsberättelse Soliditet Vid årets slut uppgår soliditeten till 22,9% att jämföras med 20,8% för år Soliditet i % , ,5 9,2 20, Energiförsörjning I vårt fastighetsbestånd utgörs energiförsörjningen av: Fjärrvärme...98,5% Olja...,% El...0,% FASTIGHETSFÖRVALTNING Organisation Vi utför förvaltningen i egen regi förutom yttre skötsel, större reparationsarbeten samt underhållsarbeten, vilka upphandlas på entreprenad. Under året har även en mindre del av lokalvård lagts på entreprenad. Nyproduktion Någon nyproduktion har ej skett under året. Investeringar Under året har vårt fastighetsbestånd till största delen anslutits till stadsnätet. Större underhållsarbeten Större underhållsarbeten har genomförts vid nedanstående fastigheter: Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll Under året har hyresgästerna erhållit 890 kkr (798 kkr) i hyresrabatter för senarelagt underhåll samt beställt tidigarelagt underhåll för kkr (235 kkr). Käglan 8, rep samt utv målning garageportar. Duvan 5, utvändig rep och målning. Morkullan 3, renovering tvättstuga. Soldaten 2, renovering tvättstuga. Tjädern 32, asfaltering efter omb skärmtak. Hjärtat 5, takåtgärder. Tändhatten, utbyte dörrar. Näsan, omb tvättstuga samt renovering lekplats. Moroten, utvändig målning, ytskikt tvättstuga. Örat, utbyte tak samt utvändig målning. Läkaren 3, utvändig målning samt rep balkonger. Nybruket 7, ombyggnad takfot vid entré Örträsk 2:3, ombyggnad hiss. Fjällsippan, utvändig målning och utbyte staket. VERKSAMHETSSYSTEM Företaget är certifierat för verksamhetssystem bestående av miljö enligt ISO 00:200, kvalité enligt ISO 900:2000 samt arbetsmiljö enligt AFS 200:. Verksamhetssystemets årliga uppföljning sker via interna och externa revisioner. För att bibehålla certifiering krävs att godkända revisioner uppnås. Intern revision har genomförts under året. Extern revision påbörjades under december månad och slutfördes under januari 2007 av Intertek, Semko. MARKNAD Efterfrågan på bostäder har under året varit bra vilket har fortsatt under början av nya året. För våra bostadssökande som studerar har vi tidsbegränsade rabatter. Vad gäller uthyrningsläget för lokaler finns fem kommersiella lokaler lediga. Under året har kundundersökning genomförts, med nöjdkundindex, och serviceindex,2 på en skala -5 där helt nöjd har betyget 5. Detta innebär en förbättring jämfört med senaste undersökningen som genomfördes 200, då betyget var,3 respektive 3,9. Kundundersökning genomförs vartannat år. Vid årets slut har bredbandsuppkoppling skett för ca 800 lägenheter i vårt bestånd. Slutförande kommer att ske under Digital tvättstugebokning har varit i drift vid en fastighet under året. Försöket har bemötts mycket positivt från hyresgästerna. Detta innebär att satsningen kommer att fortsätta under Företaget har med verksamhetssystemets införande skaffat ett verktyg som medför stora möjligheter till företagsutveckling. Anpassning till ny ISO-standard gällande miljö är slutförd under året. Miljö Vad gäller miljöarbetet har vi jobbat utifrån systemets policy, övergripande och detaljerade mål. Kvalité Kvalitetsarbetet har bedrivits utifrån systemets policy och detaljerade mål. Arbetsmiljö Vårt arbetsmiljöarbete bygger på vårt verksamhetssystem och arbetet bedrivs utifrån policys och uppsatta mål.

6 Förvaltningsberättelse PERSONAL VINSTDISPOSITION Personalsammansättning Antalet anställda i företaget uppgår till 8 st (8 st) varav 2 st ( st) är män. Av detta uppgår fördelningen inom olika arbetsområden till; fastighetsanställda 0 st (0 st) varav 8 st (7 st) män, samt tjänstemän 8 st (8 st) varav st ( st) män. Personalförsörjning Inga pensionsavgångar beräknas ske före utgången av år Detta baseras på en beräknad pensionsålder vid 5 år. Den genomsnittliga anställningstiden uppgår till 5, år (5, år) och genomsnittsåldern är 8,8 år (9,2 år). Fördelning mellan män och kvinnor enligt tabell nedan Genomsnittsålder Arbetsmiljö Företaget har avtal med Previa gällande företagshälsovårdstjänster. Alla anställda erbjuds subventionerad motion och massage i förebyggande syfte. Dessutom finns möjlighet till en motionstimme/vecka/anställd. Arbetsmiljön ingår som en del i vårt verksamhetssystem. I verksamhetssystemet under arbetsmiljö ingår även jämställdhetsarbetet. Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro -varav långtidssjukfrånvaro De senaste åren har vi befunnit oss i ett förvaltningsskede vilket framöver kommer att förändras mer mot produktion. En viktig del för framtiden är räntenivåerna. Ränteläget har under året försämrats, vilket också visat sig genom en ökad genomsnittsränta. Sett till marknadens framtidstro, går vi mot ett fortsatt försämrat ränteläge. För att se hur det kan påverka oss så kan man göra en överblick på känsligheten för ränteförändringar på hela lånestocken: En ränteförändring på +/- % ger en resultatförändring på +/-,8 miljoner kronor. Effekten reduceras dock beroende på lånens omsättningstid. Vid hyresförhandling med Hyresgästföreningen Region Norrland träffades överenskommelse om höjning av hyrorna för: bilplatser/skärmplatser/garage med 5 kr/månad fr o m , samt för lägenheter och lokaler med 2,% på utgående hyra fr o m Män Kvinnor Genomsnittlig anställningstid FRAMTIDA UTVECKLING 200 5,0% , 5% 23,%,% Under året kommer bredbandsuppkoppling att ske för de fastigheter som återstår. Satsningen på digital tvättstugebokning kommer att fortsätta under 2007 och ett antal år framåt, med installation i ett antal fastigheter varje år. Under året har ägardirektiv erhållits som innebär att vi ska: överväga möjligheterna till ett ökat bostadsbyggande och då särskilt beakta behovet av framtida seniora boenden medverka till försäljning av ett antal fastigheter. Utöver detta är ett nytt ägardirektiv under behandling som innebär att uppföra gruppbostäder för dementa. Förhandling med kommunen gällande tomtmark för byggnation har under året påbörjats. Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst: 5 305,85 Årets resultat: ,79 Totalt: , Styrelsen och verkställande direktören föreslår att: , kr balanseras i ny räkning.

7 Resultaträkning Kkr Nettoomsättning Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Övriga rörelseintäkter Rörelsens intäkter Externa kostnader Personalkostnader Avskrivn av materiella anläggningstillgångar Jämförelsestörande poster Övriga rörelsekostnader Rörelsens kostnader Not Rörelseresultat Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Statl bost byggn subv (räntebidrag) Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Aktuell skatt Uppskjuten skatt Årets resultat

8 Balansräkning Kkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Markanläggningar 9 30 Balanslånepost Inventarier och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Summa Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar 53 0 Övriga fordringar Förutbet kostn/upplupna intäkter Kassa och bank Summa SUMMA TILLGÅNGAR

9 Balansräkning Kkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 23 Bundet eget kapital Aktiekapital, aktier á kvotvärde 000 kr Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa Obeskattade reserver Avsättningar Avsättning till pensioner 38 Avsättning för uppskjuten skatt Summa Långfristiga skulder 25 Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder 50 Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostn/förutbet intäkt Summa SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar, totalt varav eget innehav Ansvarsförbindelser Fastigo 9 85 Borgensförbindelser Inga Inga Avropbart underhåll enligt HLU-modellen

10 Kassaflödesanalys Kkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Av- och nedskrivningar som belastat resultatet Reavinst/reaförlust som belastat resultatet Betald skatt Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital: Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 9-7 Förvärv av inventarier Försäljning av inventarier 38 7 Bredbandsinstallationer Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av långfristiga lån Förändring av långfristiga skulder Förändring av avsättning till pensioner -5-3 Förändring av kortfristig del av långfristiga lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

11 Noter Not REDOVISNINGSPRINCIPER Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens rekommendationer och uttalanden. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Uppskjuten skatt har redovisats enligt BFNAR 200:, redovisning av inkomstskatter. Värderingsprinciper * Fordringar har upptagits till det belopp de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där ej annat anges. Avskrivningsprinciper * Avskrivningar enligt plan, vilka beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd, varvid följande procentsatser har använts. Byggnader 2% -varav specialbyggnader avskrivs med 3% Markanläggningar 5% Bredbandsinstallationer 5% Inventarier 20% Bostadslånepost enl amort Not 2 Hyresintäkter inkl outh objekt Bostäder Lokaler Garage Bilplatser 29 Övrigt Summa Underhållsrabatter Hyresrabatter Avgår: Hyresbortfall, outhyrda objekt Bostäder Lokaler Garage - - Bilplatser Övrigt Summa Löptider på hyreskontrakt, kommersiella lokaler Löptid till år Ant kontrakt Hyra/år Summa Not 3 Övriga förvaltningsintäkter Ersättning från hyresgäster 5 29 Fakturerade kundkostnader 5 0 Vinst vid avyttring av mtrl anl tillgång 28 Övrigt 3 8 Summa Not 5 Externa kostnader Material Tjänster Taxebundna kostnader Uppvärmning Fastighetsskatt Övriga externa kostnader Summa I posten tjänster ingår ersättning till revisor med Öhrlings PricewaterhouseCoopers: -revisorsuppdrag konsultuppdrag 8 5 -lekmannarevisorsuppdrag 22 5 Summa 9 5 Not Personal Löner och ersättn har uppgått till: Styrelsen och verkställande direktören 59 Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enl lag och avtal: Pensionskostnader varav: styrelse och VD (07) (00) Totala löner, ers, soc avg o pens kost 25 3 För VD gäller månaders ömsesidig uppsägningstid. Vid uppsägning från företagets sida är VD utöver uppsägningslönen, berättigad till engångsersättning motsvarande 8 månadslöner. Vid annan anställning avräknas detta uppsägningslönen. Medelantal anställda, fördelade på kvinnor och män har uppgått till: Kvinnor 5,7 5,8 Män 0,8,2 Totalt för bolaget,5 7,0 Sjukfrånvaro: Total sjukfrånvaro 5.0% 7.5% - varav långtidsfrånvaro 23.%.% Sjukfrånvaro män 3.7%.7% Uppgiftsskyldighet föreligger för grupper där medelantalet anställda uppgår till 0. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare: Styrelseledamöter, antal på balansdag 5 5 -varav män VD o andra ledande bef.havare, antal på balansdag -varav män Not 7 Planenliga avskrivningar Materiella anläggningstillgångar: Byggnader Markanläggningar 3 3 Balanslånepost 2 03 Inventarier och installationer Summa avskrivningar Not 8 Jämförelsestörande poster Skattereduktion (ROT) -9 Nedskrivning byggnad Återsökt uttagsskatt -0 Summa Not Övriga rörelseintäkter Provisionsintäkter 2 Återvunna fordringar 5 27 Övrigt 3 Summa 30 39

12 Noter Not 9 Fördelning av rörelsens kostnader Underhåll Drift Fastighetsskatt Avskrivningar Summa Anm: Jämförelsestörande poster ingår ej. Specifikation av drift: Fastighetsskötsel/städ Reparationer Administration Taxebundna kostnader Uppvärmning Övriga driftskostnader Summa Not 0 Övriga ränteint o likn resultatposter Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter 89 Summa 39 9 Not Räntekostn o likn resultatposter Räntekostnader Borgensavgifter Övriga finansiella kostnader 7 Summa Not 2 Bokslutsdispositioner Återföring från periodiseringsfond Avsättning till periodiseringsfond Skilln bokförd/planenlig avskrivning 33 Summa 30 3 Not 3 Aktuell skatt Skatt på årets resultat 39 8 Summa 39 8 Not Byggnader Ing ackumulerade anskaffn värden Avgår: investeringsbidrag Utg ackumulerade anskaffn värden Ing ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar, enligt plan Utg ackumulerade avskrivningar Ing ackumulerade nedskrivningar Årets nedskrivningar Utg ackumulerade nedskrivningar Utgående restvärde enligt plan Taxeringsvärde, byggnader 22 3 Specifikation av i byggnader ingående ytor Rörelselokaler Förvaltningsenheter Not 5 Mark Ing ackumulerade anskaffn värden Utg ackumulerade anskaffn värden Taxeringsvärde, mark Not Markanläggningar Ing ackumulerade anskaffn värden Årets anskaffningar Utg ackumulerade anskaffn värden Ing ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar -3-2 Utg ackumulerade avskrivningar Not 7 Balanslåneposter Ing ackumulerade anskaffn värden Utg ackumulerade anskaffn värden Ing ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar, bostadslånepost Utg ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 8 Inventarier och installationer Ing ackumulerade anskaffn värden Årets anskaffningar Årets försäljningar och utrangeringar Utg ack anskaffn värden Ing ackumulerade avskrivningar Justering avskrivn på försälj/utranger Årets avskrivningar Utg ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar 7 Utgående anskaffningsvärde Spec av utgående anskaffningsvärde Aktier: SABO Byggnadsförs AB, 50 á 000 kr Lycksele Utveckling AB, 5 á 20 kr 7 Andelar: HBV 0 0 Summa Not 20 Uppskjuten skattefordran/skatteskuld Temporära skillnader mellan anläggningstillgångarnas redovisade respektive skattemässiga värde föreligger, vilket resulterat i uppskjuten skattefordran alt skatteskuld: Uppskjuten skattefordran: Vid årets början 05 Årets förändring Vid årets slut 77 0 Uppskjuten skatteskuld: Vid årets början 93 Årets förändring Vid årets slut 0 93 Not 2 Övriga fordringar Skattefordran 09 Övr kortfristiga fordringar 0 3 Summa 29 3 Not 22 Förutbet kostnader/upplupna intäkter Upplupna räntebidrag Övr förutbet kostn/upplupna intäkter Summa Not 23 Eget kapital Aktiekapital: Vid årets början Vid årets slut Reservfond: Vid årets början Vid årets slut Fritt eget kapital: IB Årets resultat Vid årets slut Summa eget kapital vid årets slut Utgående restvärde enligt plan

13 Noter Not 2 Obeskattade reserver Periodiseringsfond Avsatt taxering 200 Avsatt taxering 2002 Avsatt taxering 2003 Avsatt taxering 200 Avsatt taxering 2005 Avsatt taxering 200 Avsatt taxering 2007 Vid årets slut Mellan -5 år efter bal dag Senare än 5 år efter bal dag Not 2 Övriga kortfristiga skulder Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll, rab Depositionsavgifter Momsskuld Personalskatt Övriga kortfristiga skulder Summa Not 27 Upplupna kostn/förutbet intäkter Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Upplupna utgiftsräntor Förutbetalda hyror Övr upplupn kostn/förutbet intäkter Summa Avskrivning utöver plan, inventarier Årets förändring Vid årets slut Summa obeskattade reserver Not 25 Redovisning av förfallotider på långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa Not 28 Avropbart underhåll enligt HLU-modellen, avser den totalkostnad som uppstår om alla hyresgäster som tidigare avstått underhåll, skulle vilja ha åtgärderna utförda. Lycksele Leopold Oddvall Rolf Sandström Gudrun Abrahamsson David Sjögren Birger Emanuelsson Nils-Erik Wallin Verkställande direktör Min revisionsberättelse har avgivits Anders Färnstrand Auktoriserad revisor 3

14 Revisionsberättelse Revisionsberättelse Till årsstämman i Lycksele Bostäder AB Org nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Lycksele Bostäder AB för år 200. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Lycksele den 23 februari 2007 Anders Färnstrand Auktoriserad revisor

15 Granskningsrapport Granskningsrapport för 200 Till bolagsstämman i Lycksele Bostäder AB Org.nr Lekmannarevisorernas uppgift och uppdrag i övrigt regleras i aktiebolagslagen (ABL), 0 Kap. Enligt ABL ska lekmannarevisorerna granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. Vi har granskat bolagets verksamhet under år 200. Granskningen har genomförts enligt aktiebolagslagen och god sed för detta slags granskning. Vår granskning har under 200 inriktats på styrelsens och verkställande direktörens sätt att leda, styra och kontrollera bolagets verksamhet och ekonomi. Undantagen från vår granskning är företagets interna kontroll vad avser bokföring, medelsförvaltning och redovisningsmässiga förhållanden i övrigt. För att erhålla underlag för vår bedömning, har vi genomfört en särskild granskning av företagets sätt att hantera de direktiv ägaren under 200 lämnat till bolaget. Resultatet av denna granskning har sammanfattats i en rapport som kommer att överlämnas till bolagsstyrelsen. Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är väl utvecklad. Vi grundar vår bedömning bl a på att styrelsen och VD har väl utvecklade strukturer för ledning och styrning av företaget samt ändamålsenliga instrument för kontroll av verksamhet och ekonomi. Av fullmäktige i Lycksele kommun utsedda lekmannarevisorer i Lycksele Bostäder AB. Lycksele Anders Dahlén Johnny Ekbäck Leif Broberg Maj-Lis Lindgren 5

16 Fastighetsbeteckningar Fastighetsbeteckningar, områdesindelningar, färdigställandeår samt antal lägenheter, lokaler, garage och parkeringsplatser. Fastighet Adress Färdigst år Lgh Lok Garage P-plats Prästbolet 2 Bergbacka Källan, Garaget Käglan 8 Duvan 5 Bångvägen 28 A-F Arvid Franklinsväg -2 Källvägen 2-2 Hedlundavägen 2 A-E Timmervägen Orren 7 och 8 Brobacka Grubban 9 Grubban 0 Morkullan 3 Timmervägen 0-2 Brobackavägen Storgatan 29 (Centro) Skolgatan A-B Timmervägen 8 A-D Skogen 9 Soldaten 2 Järpen 7 Björnen 3 Tjädern 32 Prästbolsvägen 7 A-G Järnvägsgat 32 A-B, Bångväg 5 A-B Prästbolsvägen 2 A-E Bångvägen 38 A-F Prästbolsvägen 2-25 A-C Hjärtat 3 Hjärtat Hjärtat 5 Timret Tändhatten, et I Brännbergsväg 3 A-C, 5 A-B, 7 A-C Brännbergsväg 9 A-C, 2 A-B, 23 A-C Brännbergsväg 25 A-C, 27 A-B, 29 A-C Flottarvägen 0 Sprängarvägen Tändhatten, et II (radhus) Hackspetten, et II Näsan, ädel Näsan, et I Näsan, et II Sprängarvägen 2-29 Lugnet 7 A-E Brännbergsvägen Brännbergsvägen -0 Brännbergsvägen Näsan, et III Moroten Löken Örat (radhus) Läkaren 3 Brännbergsvägen -22 Grönsaksstig 2 A-K, A-M, A-M Domarvägen A- B, 2 A-2 B Ernst Erikssons väg 2 A-C, A-D, A-C Skolgatan omb Nybruket 7, et I Nybruket 7, et II Diligensen Nybruket (8) 7 Näsan (garage o verkst) Skolgatan 3 Nybruksgatan 5 Nybruksgatan, 8 Bångvägen Brännbergsvägen Stenbacka 2 Sidensvansen 3 Kardmakaren 2 Hoppbacken Tået Villarydsvägen, 8 Lugnet -9 Storgatan 2 Knaftvägen 82 A-B, C Prästbolsvägen omb tal omb , Orren 9 Örträsk 2:3 (hyreshus) Ventilen Örträsk 2:3 (Öregården) Maskrosen 2 Timmervägen 38 Kyrkvägen 7 Länsmansvägen A-D Kyrkvägen -5 Grundtjärnsvägen 5/Linnevägen Fjällsippan Munnen Borgaren 2 Smedsberget 9 Hoppbacken 2 Linnévägen 25 A Ernst Erikssons väg 9 Borgaregatan 9 Smedsbergsvägen Knaftvägen Hammaren 3 Smedsberget (20) 9 Skytteanska Skolbolet 7 Skytteanska Skolbolet Tigerhålan 9 Jonstavägen 3 Källvägen 22-2 Jägmästaregatan 3 Jägmästaregatan Jägmästaregatan 2, omb omb,82, Dickson 5 Summa Finnbacksgatan

VD har ordet...4 Förvaltningsberättelse...5-11 Resultaträkning...12 Balansräkning...13-14 Kassaflödesanalys...15 Noter...16-18

VD har ordet...4 Förvaltningsberättelse...5-11 Resultaträkning...12 Balansräkning...13-14 Kassaflödesanalys...15 Noter...16-18 ÅRSREDOVISNING2013 VD har ordet...4 Förvaltningsberättelse...5-11 Resultaträkning...12 Balansräkning...13-14 Kassaflödesanalys...15 Noter...16-18 Revisionsberättelse...19 Granskningsrapport...20 Femårsöversikt...21

Läs mer

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO 0 ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO ÅR TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSIDÉ INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör Årsredovisning 2010 VD har ordet Ännu ett år fyllt med mängder av händelser har passerat för oss på Ljungbybostäder. Under 2010 gjorde vi en mindre omorganisation när det gäller våra bovärdar och den yttre

Läs mer

2008 g in visn o rsred Å

2008 g in visn o rsred Å Årsredovisning 2008 Årsredrsredovisning 2008 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder 2 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder Org nr 864500-0459 Årsredovisning för Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder för räkenskapsåret

Läs mer

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13 08 ÅRSREDOVISNING Tallnäsdagen 2007, sid 13 VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

Årsredovisning 2004. marks bostads ab

Årsredovisning 2004. marks bostads ab Årsredovisning 2004 marks bostads ab Rismaområdet, Fritsla Innehåll VD har ordet sida 5 Förvaltningsberättelse sida 7 Resultaträkning sida 17 Balansräkning sida 18 Kassaflödesanalys sida 20 Noter sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Årsredovisning 2009. Salabostäder

Årsredovisning 2009. Salabostäder Årsredovisning 2009 alabostäder ostäder bostäder labostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder ostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder

Läs mer

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 Torshälla Fastighets AB INNEHÅLL Ordförandes och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt... 4 Personal... 6 Miljö... 7 Fastigheterna

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Bostads AB Gårdsten (organisationsnummer 556536-0277) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007 Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007 Sammanfattning och nyckeltal sammanfattning och nyckeltal EKONOMI 2007 Omsättningen ökade till 136,0 mkr (128,6). Resultat efter finansnetto uppgick till 14,1 mkr

Läs mer

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB Årsredovisning INNEHÅLL VD har ordet..1 Förvaltningsberättelse.3 Resultaträkning.. 11 Balansräkning.12

Läs mer

Årsredovisning 2007. Salabostäder

Årsredovisning 2007. Salabostäder Årsredovisning 2007 alabostäder ostäder bostäder labostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder ostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING AB ALEBYGGEN 2012 AB Alebyggen 1 (38) 1Styrelsen och verkställande direktören för AB Alebyggen får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sigtunahem. Årsredovisning 2009

Sigtunahem. Årsredovisning 2009 Sigtunahem Årsredovisning 2009 Innehåll VD har ordet... 3 Om Sigtunahem... 6 Personalsidor... 8 Miljö... 11 Ekonomi och finans... 13 Inflytande för hyresgästerna... 12 Vindkraftkalkyl och statistik...

Läs mer

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus. Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.se www.jarfallahus.se Årsredovisning 2010 Järfällahus AB Vi ska vara

Läs mer

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Arsredovisning för Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2010. Salabostäder

Årsredovisning 2010. Salabostäder Årsredovisning 2010 abostäder alabostäder Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 10 Kassaflödesanalys... 12 Noter till resultat- och balansräkning... 13-16

Läs mer

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se ÅRSREDOVISNING 2009 SOLATUM HUS&HEM AB Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se Något av det som hänt under 2 0 0 9 Uppfräschad fasaddekoration, Ramsele Underhållsarbete i värmecentral,

Läs mer

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2008

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2008 Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2008 Sammanfattning och nyckeltal sammanfattning och nyckeltal EKONOMI 2008 Omsättningen ökade till 148,2 mkr (136,0). Resultat efter finansnetto uppgick till 18,3 mkr

Läs mer

KATRINEHOLMS INDUSTRIHUS AB Årsredovisning 2009

KATRINEHOLMS INDUSTRIHUS AB Årsredovisning 2009 KATRINEHOLMS INDUSTRIHUS AB Årsredovisning 2009 INNEHÅLL VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Noter 9 Styrelsen 16 Revisionsberättelse 17 Sammanställning

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Affärsidé 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 7 Uppföljning av långsiktiga mål 8 Ekonomisk översikt, drift 10 Verksamhetsmått och nyckeltal 11

Affärsidé 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 7 Uppföljning av långsiktiga mål 8 Ekonomisk översikt, drift 10 Verksamhetsmått och nyckeltal 11 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 9 I N N E H Å L L Affärsidé 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 7 Uppföljning av långsiktiga mål 8 Ekonomisk översikt, drift 10 Verksamhetsmått och nyckeltal 11 Effektiviserings-

Läs mer

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se ÅRSREDOVISNING 2010 SOLATUM HUS&HEM AB Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se Något av det som hänt under 2010 Vattenspel vid entré kommunhuset, Sollefteå Monter företagsmässa 2010

Läs mer

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013 BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 23 2 BÅSTADHEM Innehåll VD har ordet... 4 Förvaltningsberättelse... 6 Ekonomisk översikt... 2 Resultaträkning... 2 Balansräkning... 22 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser...23

Läs mer

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se ÅRSREDOVISNING 2008 SOLATUM HUS&HEM AB Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se Solatum har fortsatt arbetet med energieffektivisering. Något av det som hänt under 2008 Målning av fasad,

Läs mer

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör Årsredovisning 2006 Vd har ordet Bostaden kan nu lägga ännu ett bra år till handlingarna. Samtidigt kan vi glädjas åt att Umeås tillväxt fortsätter och behovet av lägenheter och lokaler är därför stort.

Läs mer