Årsredovisning 2014 SPARBANKENS ETTHUNDRASEXTIONDE VERKSAMHETSÅR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014 SPARBANKENS ETTHUNDRASEXTIONDE VERKSAMHETSÅR"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 SPARBANKENS ETTHUNDRASEXTIONDE VERKSAMHETSÅR

2

3 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Så firade vi vårt 160-årsjubileum 8 Fem år i sammandrag - Nyckeltal 11 Fem år Resultat- och Balansräkningar 12 Resultaträkning 13 Rapport över totalresultat 13 Balansräkning 14 Rapport över förändringar i eget kapital 15 Kassaflödesanalys 16 Noter 18 Fastställelse av resultat- och balansräkning 47 Revisionsberättelse 48 Företagsstyrning 49 Huvudmän 50 Styrelse 52 Revisorer 52 1

4 Niclas Petersson, VD VD har ordet Jubileum 2014 har gått i festligheternas tecken eftersom sparbanken har firat 160-årsjubileum. Även om det var en smygstart med en insättning 1846, så räknas 1854 som bankens verkliga startår har därför präglats av ett flertal olika aktiviteter mot många olika målgrupper. Kanske är vi allra mest nöjda med vårt evenemang StrandBanken, där vi i Timmernabben bjöd på två kvällar med några av Sveriges bästa coverband. Vi hade tur med vädret och gensvaret från våra kunder blev mycket bra. Dessutom tog vi över publikrekordet ( personer) på Guldfågeln Arena i samband med vårt matchvärdskap då Kalmar FF tog emot blivande svenska mästarna Malmö FF. Det skryter vi gärna lite med. Andra aktiviteter under året var en mycket välbesökt julkonsert i Ålems kyrka, en barndag i Folkets Hus med bio och Duran och Mollan, samt en fullsatt vårkväll i samma Folkets Hus, där undertecknad hälsade gästerna välkomna med en egenkomponerad rap-låt (vad gör man inte för kunderna ). Kapitalkrav Kapitalfrågan har varit fortsatt central, inte minst beroende på att nya buffertar införs, vilka innebär att banker tvingas hålla mer kapital för samma risk. Syftet med kraven är gott, då de gör bankerna mer motståndskraftiga mot de bubblor som alltid kommer dyka med jämna mellanrum. Intjäning Bortsett från kreditförlusterna, vilka kommenteras nedan, har 2014 varit ett förhållandevis bra år. Med hänsyn tagen till minskade utdelningsintäkter efter aktieförsäljningen hösten 2013 ökade intjäningen med ett par miljoner kronor. Räntenettot stärktes, delvis till följd av att banken under första halvåret 2013 inte var särskilt aktiva med sin ränteförvaltning, beroende på avvaktan inför de regler kring likviditetskrav som förväntades. Dessutom var den inledande räntenedgången gynnsam för banken då banken sedan en tid haft ett litet större inlåningsöverskott. Nollränta och negativ ränta I november sänkte Riksbanken sin reporänta till 0 %, för att i början av 2015 t o m fastställa en negativ ränta. Det är ett tillstånd som är högst ovanligt och som medför märkliga effekter, då den som placerar pengar i princip får mindre pengar tillbaka än placeraren satt in. Det förhållandet kan rimligen inte pågå särskilt länge, men hur länge återstår att se. De kraftiga räntesänkningarna till historiskt låga nivåer känns tveksamma. Min tro är att samhällsekonomins utveckling f n sker oberoende av räntenivån. Globaliseringen 2

5 och digitaliseringen är starka krafter som avvecklar mellanhänder, vilket ger lägre konsumentpriser. En sådan utveckling är ju inte för evig, men jag har svårt att tro att räntan just nu har samma verkningskraft som den historiskt haft i olika konjunkturlägen. Kreditförluster Kreditförlusterna har varit segdragna för banken. Det här blir tredje året med höga förluster, förvisso betydligt lägre än Alltför många av bankens kunder såväl företag som privatpersoner har haft för svaga balansräkningar. Det håller inte i längden. Människor har under en längre tid haft en för naiv syn på skulder och jag är inte säker på att den utvecklingen är avslutad. Se bara på hur boende prissätts i storstäderna. Myndigheternas krav på amortering är väldigt sunda, men de kommer ett decennium för sent. Jag tror inte att prisbilden i Stockholm m fl hade varit lika aggressiv som den är idag om dessa krav införts långt tidigare. Man ska också vara självkritisk och säga att vi banker borde kunnat tillämpa dem utan krav från myndighetshåll och det måste vi vara ärliga och erkänna att vi inte gjort. Framtiden Det förbättringsarbete som gjorts de senaste åren vad gäller styrning och regelverk har fortsatt med oförminskad kraft. Det är min uppfattning att dessa åtgärder under kommande femårsperiod kommer ge en bank som har en mycket sund och lönsam verksamhet. Transparens Från myndighetshåll kommer inom kort sannolikt krav på redovisning av bankens upplåningskostnad. Det är säkert ett vällovligt syfte, men jag hoppas att det inte bara är den här branschen som blir transparent. Visst vore det kul om det på bensinpumpen framgick hur mycket macken tjänar på mig? Eller om kvittot i ICA-affären visade hur mycket handlaren hade i vinst på min matkasse. Ännu roligare blir det om jag sedan ska kohandla med kassören om hur mycket av den vinsten som jag vill ha tillbaka i rabatt. Energibolagen? Det känns skönt att jobba i en uppmärksammad bransch! Tack Ett stort tack till alla som deltagit i våra jubileumsaktiviteter. Har ni inte haft möjlighet att delta i någon förtjänar ni ett tack bara för att ni är kunder hos oss! Jag vill även tacka vår personal, mina styrelsekamrater samt våra huvudmän för ett gott samarbete under 2014 och hoppas på ett lika bra Ålem i februari 2015 Niclas Petersson, VD 3

6 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Ålems Sparbank, org.nr , får härmed avge förvaltningsberättelse för år Den allmänekonomiska bakgrunden Långsam global återhämtning Den globala ekonomin uppvisade en mixad bild under 2014 där USA visade framfötterna medan återhämtningen i eurozonen blev en besvikelse. Arbetsmarknaden i USA utvecklades starkt och tillväxten var högre än väntat, gynnad av sjunkande energipriser och lägre räntor. Hushållens konsumtion, som utgör mer än två tredjedelar av ekonomin, svarade för merparten av tillväxtökningen. Även om den amerikanska BNP-tillväxten sjönk till 2,6 % i det fjärde kvartalet 2014 från närmare 5 % i det tredje kvartalet, är den amerikanska centralbanken (Federal Reserve) positiv till den amerikanska ekonomin. Efter att ha avslutat sina obligationsköp i höstas står Federal Reserve i begrepp att höja sin viktigaste styrränta under 2015 för första gången sedan 2007, även om ett lågt underliggande inflationstryck reser frågor om tidpunkten för en räntehöjning. I euroområdet blev tillväxten svagare än förväntat där den ökade geopolitiska osäkerheten till följd av Ukrainakrisen och sanktionerna gentemot Ryssland kan ha haft en negativ påverkan på den europeiska konjunkturen. Inflationen i eurozonen fortsatte att sjunka och risken för en deflationistisk utveckling bidrog till att Europeiska Centralbanken (ECB) sänkte styrräntan till rekordlåga 0,05 % i höstas. ECB:s beslut om ett omfattande uppköpsprogram av obligationer motsvarande 1 miljard euro fram till september 2016 var ytterligare ett steg för att motverka den sjunkande inflationen och stärka tillväxten. Den okonventionella penningpolitiken från ECB bidrog till att statsobligationsräntorna föll ytterligare inom EMU till rekordlåga nivåer. Detta har även satt avtryck på valutamarknaderna där euron har påtagligt försvagats mot dollarn. Även tillväxtekonomierna uppvisade en splittrad utveckling under Den kinesiska tillväxten växlade ned ytterli- gare och i slutet av förra året var BNP ökningen 7,3 % i årstakt, vilket är den lägsta takten på flera decennier. Detta är dock delvis en medveten strategi för att minska obalanserna i ekonomin. Växande obalanser i den brasilianska ekonomin och bristande reformer drog ned tillväxten ytterligare under fjolåret medan den indiska ekonomin börjat skörda frukterna av de strukturreformer som har implementerats. Hushållen driver svensk ekonomi Den svenska ekonomin uppvisade en förhållandesvis stabil utveckling under 2014 trots inrikespolitisk osäkerhet och svag tillväxt i Europa. BNP steg med 2 % under fjolårets tre första kvartal och drevs av en ökad inhemsk efterfrågan där den privata konsumtionen och bostadsinvesteringarna svarade för merparten av uppgången. Hushållssektorn stimulerades av låga räntor, stigande realinkomster och en ökad sysselsättning. Den inhemskt drivna tillväxten har även satt avtryck i den privata tjänstesektorn som växte med dryga 3 % i årstakt under För svensk exportindustri var utvecklingen den motsatta där den svaga omvärldsefterfrågan, inte minst i euroområdet, ledde till en fortsatt minskad industriproduktion och medioker exportutveckling. Inflationen i svensk ekonomi sjönk ytterligare under 2014 och i genomsnitt föll konsumentpriserna med 0,2 % jämfört med Samtidigt sänkte Riksbanken sin reporänta till historiskt låga noll procent. Den låga svenska inflationen, fallande inflationsförväntningar och ECB:s expansiva penningpolitik sätter ytterligare press på Riksbanken att genomföra fler penningpolitiska åtgärder för att på sikt kunna nå inflationsmålet på 2 %. Sannolikheten för en negativ reporänta har påtagligt ökat under inledningen av Riksbankens räntesänkningar, samtidigt som framtida räntehöjningar förskjutits på framtiden, har lett till en svagare krona i synnerhet mot den amerikanska dollarn men även gentemot euron, vilket på sikt kan stödja svensk exportindustri. 4

7 Ålems Sparbank Verksamhetens art och inriktning Vision Ålems Sparbanks vision är att fungera som en viktig drivkraft för utvecklingen inom verksamhetsområdet genom att vara det naturliga och självklara bankalternativet för alla kundgrupper under hela deras livscykel. av provisioner. Årets tillväxt i sparbankens sammanlagda affärsvolym uppgick till 242 mkr eller 4,0 % och landade därmed på mkr. Av nedanstående tabell framgår de olika ingående delarna i den sammanräknade affärsvolymen. Den genomsnittliga affärsvolymökningen för samtliga sparbanker uppgick till 7,4 %. Affärsidé Ålems Sparbanks affärsidé är att vara en lokal och självständig bank som har kännedom om och närhet till privatkunder och till det lokala näringslivet. Sparbanken ska erbjuda kvalificerade finansiella tjänster som anpassas efter kundens behov. Stor vikt ska läggas vid korta beslutsvägar, kundrelationer och personlig service. Verksamheten ska präglas av långsiktighet och generera en uthållig lönsamhet som möjliggör fortsatt utveckling av såväl sparbanken som den lokala marknaden. Sparbankens struktur Verksamheten bedrivs via två kontor i Mönsterås kommun, Ålem och Blomstermåla, där kontoret i Ålem utgör huvudkontor. Jubileumsår Under bankens 160:e verksamhetsår har många jubileumsaktiviteter ägt rum. Våra kunder har kunnat delta i en standup-kväll i Blomstermåla, en bussresa till Ullared, ett arrangemang tillsammans med Kalmar FF på Guldfågeln Arena, en golftävling samt en barndag med biopremiär av LasseMajas detektivbyrå och uppträdande av Duran & Mollan. Det har även bjudits på arrangemang öppna för allmänheten. Under sommaren arrangerades två stycken musikkvällar i Timmernabben med coverband och i december en julkonsert i Ålems kyrka med Anna-Lotta Larsson. Personal I början av året tillsvidareanställdes en företagsrådgivare efter ett vikariat på företags-avdelningen i Ålem. Ytterligare en tjänst tillkom under våren där nyrekrytering skett. Tjänsten innebär en kombinerad roll inom dels kundtjänst dels affärsstöd. Under hösten anställdes en redovisningsekonom för att förstärka sparbankens ekonomiavdelning. Affärsvolym Affärsvolymen är ett mått som beskriver bankens totala verksamhet och utgör summan av in- och utlåning i egen portfölj samt förmedlade volymer av i huvudsak fondprodukter och krediter. Förmedlingen erbjuder kunden ett varierat tjänsteutbud och bidrar till bankens resultat i form Affärsvolym, Mkr Inlåning Inlåning Swedbank Robur Fonder Swedbank Försäkring Värdepappers-depåer SPAX Total inlåning Utlåning Utlåning Ej utnyttjad kredit Swedbank Hypotek Garantier Swedbank Finans Kortkrediter Total utlåning Total affärsvolym Affärsvolymens delar Affärsvolymen per anställd uppgår till tkr ( tkr) att jämföra med tkr ( tkr) för sparbankerna i genomsnitt. Utlåning Bankens strategi för utlåningsverksamheten är att försöka balansera utlåningen i den egna portföljen med den förmedlade utlåningen till Swedbank Hypotek. Utlåningen bör också hålla sig inom 90 % av inlåningen med syftet att begränsa bankens exponering mot risker vad gäller finansieringen av utlåningsverksamheten. Tillväxten i utlåningsportföljen har dragits ned och en omfördelning har skett mellan hypotek och egen portfölj. Den samlade utlåningen minskade med -5 mkr (29 mkr). I den samlade utlåningen ingår förmedlade krediter till Swedbank Hypotek. Hypoteks-portföljen är den enskilt största posten i affärsvolymssammanställningen ovan. Tillgången till förmedling av boendekrediter till Swedbank Hypotek är viktig för bankens möjligheter att tillgodose 5

8 bankens kunder vad gäller boendefinansiering. Banken har under 2014 haft en överlikviditet och därmed ett lägre behov av att förmedla krediter, vilket har lett till att den sammanlagda hypoteksportföljen minskade med 116 mkr, eller 5,5 %, till totalt mkr (2 121 mkr). Samtidigt ökade kredit tillväxten i egen portfölj med 112 mkr (7,6 %) till totalt mkr (1 466 mkr). Tack vare en god likviditet kunde banken placera en större del bolån i egen portfölj. Bolånen har generellt lägre riskvikter i bankens kapitaltäckning. Förmedlade krediter till Swedbank Finans (avbetalningsoch leasingkontrakt) uppgick till 63 mkr (65 mkr). Antalet användare av sparbankens kreditkort uppgår till totalt 606 st användare och den totala kortlimiten uppgår till 15 mkr (17 mkr). Inlåning Inlåningsutvecklingen var fortsatt god under Sparbanken hade målet att öka inlåningen med 6 % men ökade med hela 8,7 % till mkr (1 652 mkr). För sparbankskollektivet uppgick inlåningstillväxten till 4,1 %. kan förklaras med försäljningen av Swedbankaktier som ägde rum föregående år. Sammantaget ökade likviditeten med 13 mkr. Den likvida ställningen uppgår per balansdagen till 328 mkr (315 mkr). De likvida medlen finns placerade och fördelade på inlåningskonton i Swedbank samt i ett annat svenskt finansinstitut. Utöver de likvida medlen innehar sparbanken även en likviditetsreserv i form av placeringar i obligationer och statspapper. Likviditetsreserven kan avyttras med kort varsel om kortsiktig likviditet skulle behövas. Enligt sparbankens finanspolicy ska en särskild likviditetsreserv hållas på minst 100 mkr. I dagsläget består den av säkerställda obligationer samt belåningsbara statsskuldförbindelser om 115 mkr. Hela obligationsportföljen uppgår till 146 mkr Volymtillväxten såväl som den procentuella tillväxten för inlåningen har därmed för femte året i följd överträffat tillväxten i utlåningen. Till följd av detta har kassaflödet fortsatt att påverkas positivt Sparbankens kassaflöde under , tkr Sparbankens resultat Räntenettot ökade med 3 mkr eller 8,7 % till 42 mkr (39 mkr). Ökade ränteintäkter på sparbankens likvida medel står för 1,1 mkr av förbättringen. Den högre utlåningsvolymen, till följd av att fler bostadslån placerades i egen portfölj, bidrog till att ränteintäkterna inte föll i samma takt som kostnaden för inlåningen i samband med räntesänkningarna under året. Inlåningsökning per år under , mkr Bland sparbankerna har räntenettot i genomsnitt ökat med 0,8 %. Bankens portfölj av fondprodukter har ökat med 61 mkr, eller 15,1 %, till ett sammanlagt värde av 466 mkr (405 mkr). Sparbankens likviditet Sparbanken visade återigen på ett överskott i kassaflödet och har så gjort de senaste sex åren. Inlåningsökningen är en bidragande faktor och nettokassaflödet från in- och ut- låningsverksamheten uppgick till +13 mkr. Jämfört med föregående år har en större del av inlåningstillväxten tagits i anspråk för utlåning i egen portfölj. Kassaflödet från investeringsverksamheten visade på ett litet underskott om - 22 tkr (63 mkr). Skillnaden mellan åren I och med det reducerade aktieinnehavet minskade utdelningarna från Swedbank AB med tkr till tkr (9 396 tkr). Från Sparbankernas Försäkrings AB erhölls en utdelning om 26 tkr (28 tkr). Årets provisionsintäkter förbättrades med en ökning på tkr eller 5,9 % vilken är densamma som sparbankernas genomsnittliga procentuella ökning. Det är framför allt utlåningsprovisioner som bidragit till ökningen. Provisionskostnaderna har minskat med 299 tkr eller 7,7 %. Till största delen beror det på minskade kostnader för betalningsförmedlings-provisioner. Det är främst clearing- 6

9 kostnaderna som har minskat, vilket till viss del kan härledas till att våra kunder gör färre kontantuttag över disk i andra banker. Kunderna är i större utsträckning hänvisade till automater, där kontantuttag generellt är billigare. De allmänna administrationskostnaderna består till största delen av personalkostnader. För 2014 uppgår dessa till tkr ( tkr) vilket innebär en ökning med tkr (8,5 %). Antalet arbetstimmar i banktjänst har ökat med timmar till totalt timmar och motsvarar ca 2,4 heltidstjänster. Andra poster som har ökat är IT-kostnader, kostnad för intern- och externrevision samt reparationskostnader för lokaler. Övriga allmänna administrationskostnader ligger på samma nivå som tidigare år. IT-kostnaderna har ökat med 541 tkr (11,5 %) revisonskostnaderna med 359 tkr och reparationen av fastigheten i Ålem har belastat resultatet med närmare 500 tkr. De sammanlagda allmänna administrationskostnaderna har därmed ökat med tkr (11,16 %) till totalt tkr ( tkr). För sparbankerna gemensamt ökade administrationskostnaderna med 3,1 %. Övriga rörelsekostnader ökade med 937 tkr till totalt tkr (2 998 tkr). I den ökningen ingår kostnader för jubileumsåret med ungefär 700 tkr. Årets resultat har påverkats negativt av höga kreditförluster även om 2014 uppvisar en klar förbättring från föregående år. Sammantaget uppgår dessa till tkr ( tkr). Det är både företagskunder och privatkunder som hamnat i problem p g a för svag ekonomisk ställning i samband med finansiella påfrestningar. Nedskrivning för befarade kreditförluster uppgick till tkr och konstaterade förluster uppgick till tkr. Reserveringar har återvunnits till ett belopp om tkr, att jämföra med tkr året innan. Rörelseresultatet för året uppgår till tkr och är en försämring jämfört med 2013 ( tkr), åtminstone vid en första anblick. Vid en jämförelse exklusive realisationsresultat från aktieförsäljning har resultatet förbättrats med tkr jämfört med föregående år (2 540 tkr). Den största orsaken till förbättringen är de betydligt lägre kreditförlusterna. Kreditförlusterna minskade med tkr. Inom ramen för bokslutsdispositioner har en avsättning gjorts till periodiseringsfond med totalt tkr. I Övrigt totalresultat ingår en förändring av marknadsvärdet på bankens innehav av aktier i Swedbank AB med tkr. Den aktuella kursen per har stigit under året och uppgick till 195,5 kr per aktie (181 kr ). Det samlade börsvärdet för innehavet uppgår per balansdagen till tkr ( tkr). Kapitalbas och kapitaltäckning Sparbankens sammanlagda kapital bestående av primärkapital uppgår till tkr och har ökat med tkr under Under 2014 ökade kapitalkravet för kreditrisker och operativa risker. Minimikravet på 8 % kvarstår, men utöver minimikravet ska banken även hålla en kapitalkonserveringsbuffert på 2,5 %. Kapitalkravet för riskviktade exponeringar, inklusive operativa risker, uppgår till tkr. Operativa risker ingår med tkr. Kapitalkravet har ökat mot föregående med tkr där det nya buffertkravet står för tkr av ökningen. I september 2015 tillkommer ytterligare en kapitalbuffert kontracyklisk buffert - på f n 1 %. Den kan variera över tiden mellan 0-2,50 %. Det ökade kravet leder till en lägre kapitaltäckningskvot 1,98 (2,38) jämfört med före-gående år. Årets resultat beräknas förbättra kvoten med ca 8 punkter med gällande kapitalkrav respektive 7 punkter för kommande krav. Lagkravet är 1,00. Förväntad framtida utveckling Med tanke på rådande ränteläge förväntas bankens räntenetto försvagas under Troligen pressas marginalen nedåt ytterligare, inte minst beroende på att den utlåning som sker mestadels går till boendefinansiering. Likaså förväntas provisionsnettot sjunka något. Vad beträffar utdelningsintäkter kommer dessa att öka för För sparbankens innehav på aktier förväntas en utdelning om 11,35 kr per aktie enligt den bokslutskommuniké som Swedbank AB lämnat. Det kommer generera en intäkt på 6,2 mkr. Administrationskostnaderna förväntas öka måttligt. Kreditförlusterna bedöms sjunka märkbart, även om de kan fortsätta att ligga på en högre nivå än vad som förväntas långsiktigt. Sammantaget bedöms rörelseresultatet för helåret 2015 uppgå till 16 mkr. Förslag till vinstdisposition Sparbankens vinst enligt balansräkningen uppgår till tkr för Styrelsen föreslår att detta belopp överförs till reservfonden. Sparbankens kapitaltäckningskvot efter föreslagen vinstdisposition uppgår till 1,98 (2,38). Sparbankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att sparbanken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att sparbankens egna kapital såsom det redovisas i års-redovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad beträffar sparbankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande bokslutskommentarer. I förvaltningsberättelsen ingår även jämförelsen över fem år som framgår på nästföljande sidor. 7

10 Så firade vi vårt 160-årsjubileum Aktie-TV En träff anordnas på våren och en på hösten. Vi bjuder in kunder att se Aktie-TV med oss. Programmet ger en bred bild över omvärlden och aktiemarknaden. Träffen på våren inleddes med att Gunnar Svensson berättade om bankens roll i bygden. En underhållande kväll Vi bjöd in till en underhållande kväll med god mat och nöje i Blomstermåla Folkets Hus. För underhållningen stod komikerduon Magnus Kviske och Adam Lindrooz som är kända revyprofiler från Kalmar. Bandet The Aces avslutade kvällen. Bussresa till Ullared Vi ordnade en bussresa för shoppinsugna kunder. Ett år i Småland Författaren och fotografen Anders Johansson tog i samarbete med Bäckebo hembygdsförening initiativ till boken Ett år i Småland. Ålems Sparbank har stöttat projektet och erbjöd kunder att köpa boken för jubileumspriset 160 kr. Körkampen Lag Ålems Sparbanks kör från Mönsterås kommun vann körkampen på Sandra. Bussresa till börsföretag För tredje året i rad bjöd banken in företagare och aktieintresserade att besöka intressanta börsföretag. 8

11 StrandBanken Ett par av Sveriges mest kända coverband stod för underhållningen två fredagskvällar på gräsytan vid hamnen i Timmernabben. Barndag Det blev korv med bröd, Duran & Mollan, filmpremiär och mycket mer på barndagen i Blomstermåla Folkets Hus Födelsedagsfest på Guldfågeln Arena Vi bjöd in ungdomsföreningar att gå på födelsedagskalas när Kalmar FF tog emot svenska mästarna Malmö FF. En match vi dessutom var värdar för och som slog nytt publikrekord på GFA. Sparbanksgolfen I ett samarbete med Mönsterås Golfklubb ordnade vi kundgolf. Tävlingsformen var Scramble nio hål med tvåmannalag. Efter tävlingen var det lunch med prisutdelning på Glada kocken. Jubileumskonsert Den avslutande aktiviteten var en konsert med Anna-Lotta Larsson i en fullsatt Ålems Kyrka. Banken dubblade kollekten som togs in under gratiskonserten och det innebar kr till kyrkans ungdom. 9

12 Stående fr vänster: Agnetha Petersson, kreditadministration. Linn Wigren, ekonomiansvarig. Emma Ipsen, rådgivare i familjejuridik. Sara Olofsson, försäkringar privat. Sittande fr vänster: Johan Fransson, marknads-, IT- och säkerhetsansvarig. Peder Johansson, compliance och riskkontroll. 10

13 Fem år i sammandrag - Nyckeltal Volym Affärsvolym ultimo, mkr Förändring under året, % 3,9 5,0 5,3 8,0 12,0 Genomsnittlig affärsvolym, mkr Förändring under året, % 4,4 5,5 6,2 10,4 14,7 Kapital Soliditet Beskattat eget kapital 78 % av obeskattade reserver i % av balansomslutningen 17,2 17,6 16,6 15,5 16,6 Kapitaltäckningskvot Kapitalbas/Kapitalkrav 1,98 2,38 1,80 1,75 1,75 Primärkapitalrelation Primärkapital i % av riskvägda placeringar (Ej år 2-5) 20,8 Resultat Placeringsmarginal Räntenetto i % av MO 2,0 2,0 2,4 2,7 2,4 Rörelseintäkter/affärsvolym Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym 1,06 1,89 1,10 1,13 0,94 Rörelseresultat/affärsvolym Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym 0,23 0,84 0,20 0,39 0,32 Räntabilitet på eget kapital Rörelseresultat efter schablonskatt i % av genomsnittligt eget kapital 3,1 11,8 3,0 6,0 4,8 K/I-tal före kreditförluster Summa kostnader exkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,51 0,27 0,47 0,54 0,60 K/I-tal efter kreditförluster Summa kostnader inkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,78 0,55 0,82 0,66 0,67 Osäkra fordringar och kreditförluster Reserveringsgrad för osäkra fordringar Nedskrivning för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) 1,43 1,05 1,03 0,23 0,54 Kreditförlustnivå Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl banker) samt leasingobjekt, övertagen egendom och kreditgarantier 1,14 2,21 1,48 0,50 0,23 Övriga uppgifter Medelantal anställda Antal kontor

14 Fem år Resultat- och Balansräkning, tkr Resultaträkningar Räntenetto Provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga kostnader Kreditförluster Summa kostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat Balansräkningar Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Avsättningar för pensioner m m Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital

15 Resultaträkning, tkr 1 januari - 31 december Not Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Rapport över totalresultat, tkr 1 januari - 31 december Årets resultat Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas (se förvaltningsberättelse) Förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas överfört till årets resultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat

16 Balansräkning, tkr Per den 31 december Tillgångar Not Kassa Belåningsbara statsskuldförbindelser m m Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier och andelar Inventarier Byggnader och mark Aktuell skattefordran Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar för pensioner Övriga avsättningar Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Reservfond Fond för verkligt värde Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Poster inom linjen Ansvarsförbindelser Garantier Åtaganden Övriga åtaganden

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Din personliga bank zamba studio ab Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112

Din personliga bank zamba studio ab Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Ord från VD 2 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag - Nyckeltal 11 Fem år Resultat- och Balansräkningar 12 Resultaträkning 13 Rapport över totalresultat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 zamba studio ab Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112

ÅRSREDOVISNING 2012 Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 zamba studio ab Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112 ÅRSREDOVISNING 2012 Sannolikt blir skuldsaneringar allt vanligare de kommande åren. Det vore önskvärt att regelverket för skuldsanering beaktade när krediter beviljats i samband med fördelningen av det

Läs mer

Årsredovisning 2013. Foto: David Huynh. Den lilla banken med det stora hjärtat 1

Årsredovisning 2013. Foto: David Huynh. Den lilla banken med det stora hjärtat 1 Årsredovisning 2013 Foto: David Huynh Den lilla banken med det stora hjärtat 1 Årsredovisning för år 2013 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles tisdagen den 15 april 2014 kl 18.00 på Hishults

Läs mer

Årsredovisning 2013 Sparbanken Eken

Årsredovisning 2013 Sparbanken Eken Årsredovisning 2013 Sparbanken Eken Sparbanken Eken jubilerade med rejäl resultatförbättring Under 2013 fyllde Sparbanken Eken fem år. Det blev ett jubileumsår med mersmak. Resultatet nästan fördubblades

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 155:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 155:e verksamhetsår. Årsredovisning 2014 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arvika huvudkontor Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Kundcenter / Telefonbanken

Arvika huvudkontor Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Kundcenter / Telefonbanken Årsredovisning 2014 Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 FINANSIELLA RAPPORTER Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändringar i eget kapital 10 Kassaflödesanalys (indirekt metod)

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Årsredovisning 2013. Omtanke Kvalitet Närhet

Årsredovisning 2013. Omtanke Kvalitet Närhet Årsredovisning 2013 Omtanke Kvalitet Närhet Innehållsförteckning VD:s kommentar 2 Förvaltningsberättelse 7 Fem år i sammandrag 9 Förslag till disposition beträffande bankens vinst 10 Resultaträkning 11

Läs mer

Årsredovisning 2014. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt.

Årsredovisning 2014. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. Årsredovisning 2014 För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. VD-kommentar för verksamhetsåret 2014 Lokal utveckling När vi summerar 2014 kan vi se tillbaka på ett

Läs mer

Innehåll. VD har ordet 2. Årsredovisning för Verksamhetsåret 2009 6. Fem år i sammandrag 8. Resultat- och balansräkning 10. Kassaflödesanalys 14

Innehåll. VD har ordet 2. Årsredovisning för Verksamhetsåret 2009 6. Fem år i sammandrag 8. Resultat- och balansräkning 10. Kassaflödesanalys 14 Årsredovisning 2009 2 Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2009 6 Fem år i sammandrag 8 Resultat- och balansräkning 10 Kassaflödesanalys 14 Noter 16 Revisionsberättelse 54 Bolagsstyrning

Läs mer

Innehåll. 1 VD har ordet. 2-3 Omvärldsanalys. 4 Lokal närvaro och samhällsnytta. 5 Insatser för bygden. 6-8 Förvaltningsberättelse

Innehåll. 1 VD har ordet. 2-3 Omvärldsanalys. 4 Lokal närvaro och samhällsnytta. 5 Insatser för bygden. 6-8 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2014 Innehåll 1 VD har ordet 2-3 Omvärldsanalys 4 Lokal närvaro och samhällsnytta 5 Insatser för bygden 6-8 Förvaltningsberättelse 9 Fem år i sammandrag 10-11 Resultat- och balansräkningar

Läs mer

Årsredovisning 2013. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt.

Årsredovisning 2013. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. Årsredovisning 2013 För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. VD kommentar för verksamhetsåret 2013 2013 års resultat När vi summerar 2013 kan vi åter igen se tillbaka

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 30 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 30 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal Årsredovisning 2011 Innehåll VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse 6 Fem år i sammandrag - Nyckeltal 8 Resultat- och balansräkning 2007-2011 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 12

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig Årsredovisning 2011 Sparbanken - Nära dig o Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2011 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Revisionsberättelse

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTERNATIONELL OCH SVENSK EKONOMI 2008... 2 STYRELSENS KOMMENTAR... 5 REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTERNATIONELL OCH SVENSK EKONOMI 2008... 2 STYRELSENS KOMMENTAR... 5 REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTERNATIONELL OCH SVENSK EKONOMI 2008... 2 STYRELSENS KOMMENTAR... 5 REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2008... 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 FEM ÅR I SAMMANDRAG,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 ÅRSREDOVISNING Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 Årsredovisningen kan beställas från Kinda-Ydre Sparbank, kontaktuppgifter se sidan 80 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Foto: fotograf

Läs mer

Årsredovisning 2013. rustdagen

Årsredovisning 2013. rustdagen Årsredovisning 2013 rustdagen Orusts Sparbanks årsredovisning 2013 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Orustdagen 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 153:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 153:e verksamhetsår. Årsredovisning 2012 Innehåll VD har ordet... 4-9 Förvaltningsberättelse... 10 Fem år i sammandrag...11-12 Resultaträkning... 17 Totalresultat...18 Balansräkning...19 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

Innehållsförteckning. Ordinarie Sparbanksstämma äger rum fredagen den 23 maj klockan 17.00

Innehållsförteckning. Ordinarie Sparbanksstämma äger rum fredagen den 23 maj klockan 17.00 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD:s kommentarer 2 Omvärldsanalys 3 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag 7 Resultat- och balansräkning 9 Rapport över förändringar i eget kapital 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Innehåll. VD har ordet 2. Årsredovisning för verksamhetsåret 2008 4. Fem år i sammandrag 6. Resultat- och balansräkning 8. Kassaflödesanalys 12

Innehåll. VD har ordet 2. Årsredovisning för verksamhetsåret 2008 4. Fem år i sammandrag 6. Resultat- och balansräkning 8. Kassaflödesanalys 12 Årsredovisning 2008 Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för verksamhetsåret 2008 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 12 Noter 14 Revisionsberättelse 50 Bolagsstyrning

Läs mer

Kontaktinformation och öppettider delary ryd Öppettider Öppettider Adress Adress Telefon Fax Telefon E-post Fax E-post

Kontaktinformation och öppettider delary ryd Öppettider Öppettider Adress Adress Telefon Fax Telefon E-post Fax E-post Årsredovisning -10 1 Närhet är vår storhet vi fortsätter att växa Sparbanken Eken kan summera ännu ett framgångsrikt verksamhetsår. Tillströmningen av nya kunder fortsätter, samtidigt som redan befintliga

Läs mer

Årsredovisning 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 19.00 på Lövsta Landsbygdscentrum

Årsredovisning 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 19.00 på Lövsta Landsbygdscentrum Årsredovisning 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 19.00 på Lövsta Landsbygdscentrum Sparbankens styrelse Ordinarie ledamöter Ort Mandatperiod Kjell Jacobsson,

Läs mer

Årsredovisning -09 1

Årsredovisning -09 1 Årsredovisning -09 1 Starkt resultat gynnar både kunder och ägare Den globala finanskrisen förmådde inte rubba Sparbanken Eken. Tvärtom när flera storbanker både i Sverige och internationellt drabbades

Läs mer