Årsredovisning 2014 SPARBANKENS ETTHUNDRASEXTIONDE VERKSAMHETSÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014 SPARBANKENS ETTHUNDRASEXTIONDE VERKSAMHETSÅR"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 SPARBANKENS ETTHUNDRASEXTIONDE VERKSAMHETSÅR

2

3 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Så firade vi vårt 160-årsjubileum 8 Fem år i sammandrag - Nyckeltal 11 Fem år Resultat- och Balansräkningar 12 Resultaträkning 13 Rapport över totalresultat 13 Balansräkning 14 Rapport över förändringar i eget kapital 15 Kassaflödesanalys 16 Noter 18 Fastställelse av resultat- och balansräkning 47 Revisionsberättelse 48 Företagsstyrning 49 Huvudmän 50 Styrelse 52 Revisorer 52 1

4 Niclas Petersson, VD VD har ordet Jubileum 2014 har gått i festligheternas tecken eftersom sparbanken har firat 160-årsjubileum. Även om det var en smygstart med en insättning 1846, så räknas 1854 som bankens verkliga startår har därför präglats av ett flertal olika aktiviteter mot många olika målgrupper. Kanske är vi allra mest nöjda med vårt evenemang StrandBanken, där vi i Timmernabben bjöd på två kvällar med några av Sveriges bästa coverband. Vi hade tur med vädret och gensvaret från våra kunder blev mycket bra. Dessutom tog vi över publikrekordet ( personer) på Guldfågeln Arena i samband med vårt matchvärdskap då Kalmar FF tog emot blivande svenska mästarna Malmö FF. Det skryter vi gärna lite med. Andra aktiviteter under året var en mycket välbesökt julkonsert i Ålems kyrka, en barndag i Folkets Hus med bio och Duran och Mollan, samt en fullsatt vårkväll i samma Folkets Hus, där undertecknad hälsade gästerna välkomna med en egenkomponerad rap-låt (vad gör man inte för kunderna ). Kapitalkrav Kapitalfrågan har varit fortsatt central, inte minst beroende på att nya buffertar införs, vilka innebär att banker tvingas hålla mer kapital för samma risk. Syftet med kraven är gott, då de gör bankerna mer motståndskraftiga mot de bubblor som alltid kommer dyka med jämna mellanrum. Intjäning Bortsett från kreditförlusterna, vilka kommenteras nedan, har 2014 varit ett förhållandevis bra år. Med hänsyn tagen till minskade utdelningsintäkter efter aktieförsäljningen hösten 2013 ökade intjäningen med ett par miljoner kronor. Räntenettot stärktes, delvis till följd av att banken under första halvåret 2013 inte var särskilt aktiva med sin ränteförvaltning, beroende på avvaktan inför de regler kring likviditetskrav som förväntades. Dessutom var den inledande räntenedgången gynnsam för banken då banken sedan en tid haft ett litet större inlåningsöverskott. Nollränta och negativ ränta I november sänkte Riksbanken sin reporänta till 0 %, för att i början av 2015 t o m fastställa en negativ ränta. Det är ett tillstånd som är högst ovanligt och som medför märkliga effekter, då den som placerar pengar i princip får mindre pengar tillbaka än placeraren satt in. Det förhållandet kan rimligen inte pågå särskilt länge, men hur länge återstår att se. De kraftiga räntesänkningarna till historiskt låga nivåer känns tveksamma. Min tro är att samhällsekonomins utveckling f n sker oberoende av räntenivån. Globaliseringen 2

5 och digitaliseringen är starka krafter som avvecklar mellanhänder, vilket ger lägre konsumentpriser. En sådan utveckling är ju inte för evig, men jag har svårt att tro att räntan just nu har samma verkningskraft som den historiskt haft i olika konjunkturlägen. Kreditförluster Kreditförlusterna har varit segdragna för banken. Det här blir tredje året med höga förluster, förvisso betydligt lägre än Alltför många av bankens kunder såväl företag som privatpersoner har haft för svaga balansräkningar. Det håller inte i längden. Människor har under en längre tid haft en för naiv syn på skulder och jag är inte säker på att den utvecklingen är avslutad. Se bara på hur boende prissätts i storstäderna. Myndigheternas krav på amortering är väldigt sunda, men de kommer ett decennium för sent. Jag tror inte att prisbilden i Stockholm m fl hade varit lika aggressiv som den är idag om dessa krav införts långt tidigare. Man ska också vara självkritisk och säga att vi banker borde kunnat tillämpa dem utan krav från myndighetshåll och det måste vi vara ärliga och erkänna att vi inte gjort. Framtiden Det förbättringsarbete som gjorts de senaste åren vad gäller styrning och regelverk har fortsatt med oförminskad kraft. Det är min uppfattning att dessa åtgärder under kommande femårsperiod kommer ge en bank som har en mycket sund och lönsam verksamhet. Transparens Från myndighetshåll kommer inom kort sannolikt krav på redovisning av bankens upplåningskostnad. Det är säkert ett vällovligt syfte, men jag hoppas att det inte bara är den här branschen som blir transparent. Visst vore det kul om det på bensinpumpen framgick hur mycket macken tjänar på mig? Eller om kvittot i ICA-affären visade hur mycket handlaren hade i vinst på min matkasse. Ännu roligare blir det om jag sedan ska kohandla med kassören om hur mycket av den vinsten som jag vill ha tillbaka i rabatt. Energibolagen? Det känns skönt att jobba i en uppmärksammad bransch! Tack Ett stort tack till alla som deltagit i våra jubileumsaktiviteter. Har ni inte haft möjlighet att delta i någon förtjänar ni ett tack bara för att ni är kunder hos oss! Jag vill även tacka vår personal, mina styrelsekamrater samt våra huvudmän för ett gott samarbete under 2014 och hoppas på ett lika bra Ålem i februari 2015 Niclas Petersson, VD 3

6 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Ålems Sparbank, org.nr , får härmed avge förvaltningsberättelse för år Den allmänekonomiska bakgrunden Långsam global återhämtning Den globala ekonomin uppvisade en mixad bild under 2014 där USA visade framfötterna medan återhämtningen i eurozonen blev en besvikelse. Arbetsmarknaden i USA utvecklades starkt och tillväxten var högre än väntat, gynnad av sjunkande energipriser och lägre räntor. Hushållens konsumtion, som utgör mer än två tredjedelar av ekonomin, svarade för merparten av tillväxtökningen. Även om den amerikanska BNP-tillväxten sjönk till 2,6 % i det fjärde kvartalet 2014 från närmare 5 % i det tredje kvartalet, är den amerikanska centralbanken (Federal Reserve) positiv till den amerikanska ekonomin. Efter att ha avslutat sina obligationsköp i höstas står Federal Reserve i begrepp att höja sin viktigaste styrränta under 2015 för första gången sedan 2007, även om ett lågt underliggande inflationstryck reser frågor om tidpunkten för en räntehöjning. I euroområdet blev tillväxten svagare än förväntat där den ökade geopolitiska osäkerheten till följd av Ukrainakrisen och sanktionerna gentemot Ryssland kan ha haft en negativ påverkan på den europeiska konjunkturen. Inflationen i eurozonen fortsatte att sjunka och risken för en deflationistisk utveckling bidrog till att Europeiska Centralbanken (ECB) sänkte styrräntan till rekordlåga 0,05 % i höstas. ECB:s beslut om ett omfattande uppköpsprogram av obligationer motsvarande 1 miljard euro fram till september 2016 var ytterligare ett steg för att motverka den sjunkande inflationen och stärka tillväxten. Den okonventionella penningpolitiken från ECB bidrog till att statsobligationsräntorna föll ytterligare inom EMU till rekordlåga nivåer. Detta har även satt avtryck på valutamarknaderna där euron har påtagligt försvagats mot dollarn. Även tillväxtekonomierna uppvisade en splittrad utveckling under Den kinesiska tillväxten växlade ned ytterli- gare och i slutet av förra året var BNP ökningen 7,3 % i årstakt, vilket är den lägsta takten på flera decennier. Detta är dock delvis en medveten strategi för att minska obalanserna i ekonomin. Växande obalanser i den brasilianska ekonomin och bristande reformer drog ned tillväxten ytterligare under fjolåret medan den indiska ekonomin börjat skörda frukterna av de strukturreformer som har implementerats. Hushållen driver svensk ekonomi Den svenska ekonomin uppvisade en förhållandesvis stabil utveckling under 2014 trots inrikespolitisk osäkerhet och svag tillväxt i Europa. BNP steg med 2 % under fjolårets tre första kvartal och drevs av en ökad inhemsk efterfrågan där den privata konsumtionen och bostadsinvesteringarna svarade för merparten av uppgången. Hushållssektorn stimulerades av låga räntor, stigande realinkomster och en ökad sysselsättning. Den inhemskt drivna tillväxten har även satt avtryck i den privata tjänstesektorn som växte med dryga 3 % i årstakt under För svensk exportindustri var utvecklingen den motsatta där den svaga omvärldsefterfrågan, inte minst i euroområdet, ledde till en fortsatt minskad industriproduktion och medioker exportutveckling. Inflationen i svensk ekonomi sjönk ytterligare under 2014 och i genomsnitt föll konsumentpriserna med 0,2 % jämfört med Samtidigt sänkte Riksbanken sin reporänta till historiskt låga noll procent. Den låga svenska inflationen, fallande inflationsförväntningar och ECB:s expansiva penningpolitik sätter ytterligare press på Riksbanken att genomföra fler penningpolitiska åtgärder för att på sikt kunna nå inflationsmålet på 2 %. Sannolikheten för en negativ reporänta har påtagligt ökat under inledningen av Riksbankens räntesänkningar, samtidigt som framtida räntehöjningar förskjutits på framtiden, har lett till en svagare krona i synnerhet mot den amerikanska dollarn men även gentemot euron, vilket på sikt kan stödja svensk exportindustri. 4

7 Ålems Sparbank Verksamhetens art och inriktning Vision Ålems Sparbanks vision är att fungera som en viktig drivkraft för utvecklingen inom verksamhetsområdet genom att vara det naturliga och självklara bankalternativet för alla kundgrupper under hela deras livscykel. av provisioner. Årets tillväxt i sparbankens sammanlagda affärsvolym uppgick till 242 mkr eller 4,0 % och landade därmed på mkr. Av nedanstående tabell framgår de olika ingående delarna i den sammanräknade affärsvolymen. Den genomsnittliga affärsvolymökningen för samtliga sparbanker uppgick till 7,4 %. Affärsidé Ålems Sparbanks affärsidé är att vara en lokal och självständig bank som har kännedom om och närhet till privatkunder och till det lokala näringslivet. Sparbanken ska erbjuda kvalificerade finansiella tjänster som anpassas efter kundens behov. Stor vikt ska läggas vid korta beslutsvägar, kundrelationer och personlig service. Verksamheten ska präglas av långsiktighet och generera en uthållig lönsamhet som möjliggör fortsatt utveckling av såväl sparbanken som den lokala marknaden. Sparbankens struktur Verksamheten bedrivs via två kontor i Mönsterås kommun, Ålem och Blomstermåla, där kontoret i Ålem utgör huvudkontor. Jubileumsår Under bankens 160:e verksamhetsår har många jubileumsaktiviteter ägt rum. Våra kunder har kunnat delta i en standup-kväll i Blomstermåla, en bussresa till Ullared, ett arrangemang tillsammans med Kalmar FF på Guldfågeln Arena, en golftävling samt en barndag med biopremiär av LasseMajas detektivbyrå och uppträdande av Duran & Mollan. Det har även bjudits på arrangemang öppna för allmänheten. Under sommaren arrangerades två stycken musikkvällar i Timmernabben med coverband och i december en julkonsert i Ålems kyrka med Anna-Lotta Larsson. Personal I början av året tillsvidareanställdes en företagsrådgivare efter ett vikariat på företags-avdelningen i Ålem. Ytterligare en tjänst tillkom under våren där nyrekrytering skett. Tjänsten innebär en kombinerad roll inom dels kundtjänst dels affärsstöd. Under hösten anställdes en redovisningsekonom för att förstärka sparbankens ekonomiavdelning. Affärsvolym Affärsvolymen är ett mått som beskriver bankens totala verksamhet och utgör summan av in- och utlåning i egen portfölj samt förmedlade volymer av i huvudsak fondprodukter och krediter. Förmedlingen erbjuder kunden ett varierat tjänsteutbud och bidrar till bankens resultat i form Affärsvolym, Mkr Inlåning Inlåning Swedbank Robur Fonder Swedbank Försäkring Värdepappers-depåer SPAX Total inlåning Utlåning Utlåning Ej utnyttjad kredit Swedbank Hypotek Garantier Swedbank Finans Kortkrediter Total utlåning Total affärsvolym Affärsvolymens delar Affärsvolymen per anställd uppgår till tkr ( tkr) att jämföra med tkr ( tkr) för sparbankerna i genomsnitt. Utlåning Bankens strategi för utlåningsverksamheten är att försöka balansera utlåningen i den egna portföljen med den förmedlade utlåningen till Swedbank Hypotek. Utlåningen bör också hålla sig inom 90 % av inlåningen med syftet att begränsa bankens exponering mot risker vad gäller finansieringen av utlåningsverksamheten. Tillväxten i utlåningsportföljen har dragits ned och en omfördelning har skett mellan hypotek och egen portfölj. Den samlade utlåningen minskade med -5 mkr (29 mkr). I den samlade utlåningen ingår förmedlade krediter till Swedbank Hypotek. Hypoteks-portföljen är den enskilt största posten i affärsvolymssammanställningen ovan. Tillgången till förmedling av boendekrediter till Swedbank Hypotek är viktig för bankens möjligheter att tillgodose 5

8 bankens kunder vad gäller boendefinansiering. Banken har under 2014 haft en överlikviditet och därmed ett lägre behov av att förmedla krediter, vilket har lett till att den sammanlagda hypoteksportföljen minskade med 116 mkr, eller 5,5 %, till totalt mkr (2 121 mkr). Samtidigt ökade kredit tillväxten i egen portfölj med 112 mkr (7,6 %) till totalt mkr (1 466 mkr). Tack vare en god likviditet kunde banken placera en större del bolån i egen portfölj. Bolånen har generellt lägre riskvikter i bankens kapitaltäckning. Förmedlade krediter till Swedbank Finans (avbetalningsoch leasingkontrakt) uppgick till 63 mkr (65 mkr). Antalet användare av sparbankens kreditkort uppgår till totalt 606 st användare och den totala kortlimiten uppgår till 15 mkr (17 mkr). Inlåning Inlåningsutvecklingen var fortsatt god under Sparbanken hade målet att öka inlåningen med 6 % men ökade med hela 8,7 % till mkr (1 652 mkr). För sparbankskollektivet uppgick inlåningstillväxten till 4,1 %. kan förklaras med försäljningen av Swedbankaktier som ägde rum föregående år. Sammantaget ökade likviditeten med 13 mkr. Den likvida ställningen uppgår per balansdagen till 328 mkr (315 mkr). De likvida medlen finns placerade och fördelade på inlåningskonton i Swedbank samt i ett annat svenskt finansinstitut. Utöver de likvida medlen innehar sparbanken även en likviditetsreserv i form av placeringar i obligationer och statspapper. Likviditetsreserven kan avyttras med kort varsel om kortsiktig likviditet skulle behövas. Enligt sparbankens finanspolicy ska en särskild likviditetsreserv hållas på minst 100 mkr. I dagsläget består den av säkerställda obligationer samt belåningsbara statsskuldförbindelser om 115 mkr. Hela obligationsportföljen uppgår till 146 mkr Volymtillväxten såväl som den procentuella tillväxten för inlåningen har därmed för femte året i följd överträffat tillväxten i utlåningen. Till följd av detta har kassaflödet fortsatt att påverkas positivt Sparbankens kassaflöde under , tkr Sparbankens resultat Räntenettot ökade med 3 mkr eller 8,7 % till 42 mkr (39 mkr). Ökade ränteintäkter på sparbankens likvida medel står för 1,1 mkr av förbättringen. Den högre utlåningsvolymen, till följd av att fler bostadslån placerades i egen portfölj, bidrog till att ränteintäkterna inte föll i samma takt som kostnaden för inlåningen i samband med räntesänkningarna under året. Inlåningsökning per år under , mkr Bland sparbankerna har räntenettot i genomsnitt ökat med 0,8 %. Bankens portfölj av fondprodukter har ökat med 61 mkr, eller 15,1 %, till ett sammanlagt värde av 466 mkr (405 mkr). Sparbankens likviditet Sparbanken visade återigen på ett överskott i kassaflödet och har så gjort de senaste sex åren. Inlåningsökningen är en bidragande faktor och nettokassaflödet från in- och ut- låningsverksamheten uppgick till +13 mkr. Jämfört med föregående år har en större del av inlåningstillväxten tagits i anspråk för utlåning i egen portfölj. Kassaflödet från investeringsverksamheten visade på ett litet underskott om - 22 tkr (63 mkr). Skillnaden mellan åren I och med det reducerade aktieinnehavet minskade utdelningarna från Swedbank AB med tkr till tkr (9 396 tkr). Från Sparbankernas Försäkrings AB erhölls en utdelning om 26 tkr (28 tkr). Årets provisionsintäkter förbättrades med en ökning på tkr eller 5,9 % vilken är densamma som sparbankernas genomsnittliga procentuella ökning. Det är framför allt utlåningsprovisioner som bidragit till ökningen. Provisionskostnaderna har minskat med 299 tkr eller 7,7 %. Till största delen beror det på minskade kostnader för betalningsförmedlings-provisioner. Det är främst clearing- 6

9 kostnaderna som har minskat, vilket till viss del kan härledas till att våra kunder gör färre kontantuttag över disk i andra banker. Kunderna är i större utsträckning hänvisade till automater, där kontantuttag generellt är billigare. De allmänna administrationskostnaderna består till största delen av personalkostnader. För 2014 uppgår dessa till tkr ( tkr) vilket innebär en ökning med tkr (8,5 %). Antalet arbetstimmar i banktjänst har ökat med timmar till totalt timmar och motsvarar ca 2,4 heltidstjänster. Andra poster som har ökat är IT-kostnader, kostnad för intern- och externrevision samt reparationskostnader för lokaler. Övriga allmänna administrationskostnader ligger på samma nivå som tidigare år. IT-kostnaderna har ökat med 541 tkr (11,5 %) revisonskostnaderna med 359 tkr och reparationen av fastigheten i Ålem har belastat resultatet med närmare 500 tkr. De sammanlagda allmänna administrationskostnaderna har därmed ökat med tkr (11,16 %) till totalt tkr ( tkr). För sparbankerna gemensamt ökade administrationskostnaderna med 3,1 %. Övriga rörelsekostnader ökade med 937 tkr till totalt tkr (2 998 tkr). I den ökningen ingår kostnader för jubileumsåret med ungefär 700 tkr. Årets resultat har påverkats negativt av höga kreditförluster även om 2014 uppvisar en klar förbättring från föregående år. Sammantaget uppgår dessa till tkr ( tkr). Det är både företagskunder och privatkunder som hamnat i problem p g a för svag ekonomisk ställning i samband med finansiella påfrestningar. Nedskrivning för befarade kreditförluster uppgick till tkr och konstaterade förluster uppgick till tkr. Reserveringar har återvunnits till ett belopp om tkr, att jämföra med tkr året innan. Rörelseresultatet för året uppgår till tkr och är en försämring jämfört med 2013 ( tkr), åtminstone vid en första anblick. Vid en jämförelse exklusive realisationsresultat från aktieförsäljning har resultatet förbättrats med tkr jämfört med föregående år (2 540 tkr). Den största orsaken till förbättringen är de betydligt lägre kreditförlusterna. Kreditförlusterna minskade med tkr. Inom ramen för bokslutsdispositioner har en avsättning gjorts till periodiseringsfond med totalt tkr. I Övrigt totalresultat ingår en förändring av marknadsvärdet på bankens innehav av aktier i Swedbank AB med tkr. Den aktuella kursen per har stigit under året och uppgick till 195,5 kr per aktie (181 kr ). Det samlade börsvärdet för innehavet uppgår per balansdagen till tkr ( tkr). Kapitalbas och kapitaltäckning Sparbankens sammanlagda kapital bestående av primärkapital uppgår till tkr och har ökat med tkr under Under 2014 ökade kapitalkravet för kreditrisker och operativa risker. Minimikravet på 8 % kvarstår, men utöver minimikravet ska banken även hålla en kapitalkonserveringsbuffert på 2,5 %. Kapitalkravet för riskviktade exponeringar, inklusive operativa risker, uppgår till tkr. Operativa risker ingår med tkr. Kapitalkravet har ökat mot föregående med tkr där det nya buffertkravet står för tkr av ökningen. I september 2015 tillkommer ytterligare en kapitalbuffert kontracyklisk buffert - på f n 1 %. Den kan variera över tiden mellan 0-2,50 %. Det ökade kravet leder till en lägre kapitaltäckningskvot 1,98 (2,38) jämfört med före-gående år. Årets resultat beräknas förbättra kvoten med ca 8 punkter med gällande kapitalkrav respektive 7 punkter för kommande krav. Lagkravet är 1,00. Förväntad framtida utveckling Med tanke på rådande ränteläge förväntas bankens räntenetto försvagas under Troligen pressas marginalen nedåt ytterligare, inte minst beroende på att den utlåning som sker mestadels går till boendefinansiering. Likaså förväntas provisionsnettot sjunka något. Vad beträffar utdelningsintäkter kommer dessa att öka för För sparbankens innehav på aktier förväntas en utdelning om 11,35 kr per aktie enligt den bokslutskommuniké som Swedbank AB lämnat. Det kommer generera en intäkt på 6,2 mkr. Administrationskostnaderna förväntas öka måttligt. Kreditförlusterna bedöms sjunka märkbart, även om de kan fortsätta att ligga på en högre nivå än vad som förväntas långsiktigt. Sammantaget bedöms rörelseresultatet för helåret 2015 uppgå till 16 mkr. Förslag till vinstdisposition Sparbankens vinst enligt balansräkningen uppgår till tkr för Styrelsen föreslår att detta belopp överförs till reservfonden. Sparbankens kapitaltäckningskvot efter föreslagen vinstdisposition uppgår till 1,98 (2,38). Sparbankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att sparbanken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att sparbankens egna kapital såsom det redovisas i års-redovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad beträffar sparbankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande bokslutskommentarer. I förvaltningsberättelsen ingår även jämförelsen över fem år som framgår på nästföljande sidor. 7

10 Så firade vi vårt 160-årsjubileum Aktie-TV En träff anordnas på våren och en på hösten. Vi bjuder in kunder att se Aktie-TV med oss. Programmet ger en bred bild över omvärlden och aktiemarknaden. Träffen på våren inleddes med att Gunnar Svensson berättade om bankens roll i bygden. En underhållande kväll Vi bjöd in till en underhållande kväll med god mat och nöje i Blomstermåla Folkets Hus. För underhållningen stod komikerduon Magnus Kviske och Adam Lindrooz som är kända revyprofiler från Kalmar. Bandet The Aces avslutade kvällen. Bussresa till Ullared Vi ordnade en bussresa för shoppinsugna kunder. Ett år i Småland Författaren och fotografen Anders Johansson tog i samarbete med Bäckebo hembygdsförening initiativ till boken Ett år i Småland. Ålems Sparbank har stöttat projektet och erbjöd kunder att köpa boken för jubileumspriset 160 kr. Körkampen Lag Ålems Sparbanks kör från Mönsterås kommun vann körkampen på Sandra. Bussresa till börsföretag För tredje året i rad bjöd banken in företagare och aktieintresserade att besöka intressanta börsföretag. 8

11 StrandBanken Ett par av Sveriges mest kända coverband stod för underhållningen två fredagskvällar på gräsytan vid hamnen i Timmernabben. Barndag Det blev korv med bröd, Duran & Mollan, filmpremiär och mycket mer på barndagen i Blomstermåla Folkets Hus Födelsedagsfest på Guldfågeln Arena Vi bjöd in ungdomsföreningar att gå på födelsedagskalas när Kalmar FF tog emot svenska mästarna Malmö FF. En match vi dessutom var värdar för och som slog nytt publikrekord på GFA. Sparbanksgolfen I ett samarbete med Mönsterås Golfklubb ordnade vi kundgolf. Tävlingsformen var Scramble nio hål med tvåmannalag. Efter tävlingen var det lunch med prisutdelning på Glada kocken. Jubileumskonsert Den avslutande aktiviteten var en konsert med Anna-Lotta Larsson i en fullsatt Ålems Kyrka. Banken dubblade kollekten som togs in under gratiskonserten och det innebar kr till kyrkans ungdom. 9

12 Stående fr vänster: Agnetha Petersson, kreditadministration. Linn Wigren, ekonomiansvarig. Emma Ipsen, rådgivare i familjejuridik. Sara Olofsson, försäkringar privat. Sittande fr vänster: Johan Fransson, marknads-, IT- och säkerhetsansvarig. Peder Johansson, compliance och riskkontroll. 10

13 Fem år i sammandrag - Nyckeltal Volym Affärsvolym ultimo, mkr Förändring under året, % 3,9 5,0 5,3 8,0 12,0 Genomsnittlig affärsvolym, mkr Förändring under året, % 4,4 5,5 6,2 10,4 14,7 Kapital Soliditet Beskattat eget kapital 78 % av obeskattade reserver i % av balansomslutningen 17,2 17,6 16,6 15,5 16,6 Kapitaltäckningskvot Kapitalbas/Kapitalkrav 1,98 2,38 1,80 1,75 1,75 Primärkapitalrelation Primärkapital i % av riskvägda placeringar (Ej år 2-5) 20,8 Resultat Placeringsmarginal Räntenetto i % av MO 2,0 2,0 2,4 2,7 2,4 Rörelseintäkter/affärsvolym Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym 1,06 1,89 1,10 1,13 0,94 Rörelseresultat/affärsvolym Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym 0,23 0,84 0,20 0,39 0,32 Räntabilitet på eget kapital Rörelseresultat efter schablonskatt i % av genomsnittligt eget kapital 3,1 11,8 3,0 6,0 4,8 K/I-tal före kreditförluster Summa kostnader exkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,51 0,27 0,47 0,54 0,60 K/I-tal efter kreditförluster Summa kostnader inkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,78 0,55 0,82 0,66 0,67 Osäkra fordringar och kreditförluster Reserveringsgrad för osäkra fordringar Nedskrivning för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) 1,43 1,05 1,03 0,23 0,54 Kreditförlustnivå Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl banker) samt leasingobjekt, övertagen egendom och kreditgarantier 1,14 2,21 1,48 0,50 0,23 Övriga uppgifter Medelantal anställda Antal kontor

14 Fem år Resultat- och Balansräkning, tkr Resultaträkningar Räntenetto Provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga kostnader Kreditförluster Summa kostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat Balansräkningar Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Avsättningar för pensioner m m Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital

15 Resultaträkning, tkr 1 januari - 31 december Not Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Rapport över totalresultat, tkr 1 januari - 31 december Årets resultat Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas (se förvaltningsberättelse) Förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas överfört till årets resultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat

16 Balansräkning, tkr Per den 31 december Tillgångar Not Kassa Belåningsbara statsskuldförbindelser m m Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier och andelar Inventarier Byggnader och mark Aktuell skattefordran Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar för pensioner Övriga avsättningar Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Reservfond Fond för verkligt värde Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Poster inom linjen Ansvarsförbindelser Garantier Åtaganden Övriga åtaganden

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr

Ålems Sparbank Org nr 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 Innehållsförteckning för första halvåret 2014, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer,

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2016

Delårsrapport Januari juni 2016 Januari juni 2016 Sid 2 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI JUNI 2016. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2016.

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

SKURUPS SPARBANKS ÅRSREDOVISNING

SKURUPS SPARBANKS ÅRSREDOVISNING SKURUPS SPARBANKS ÅRSREDOVISNING 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 05 VD:n har ordet 06 Förvaltningsberättelse 08 Fem år i sammandrag 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys 14 Noter till de finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Ystad den 28 februari 2012 Andra halvåret 2012 jämfört med andra halvåret 2011 Affärsvolymerna ökade med 2,1 % (4,0 %) Rörelseresultatet ökade med 107 mkr (-126 mkr) och uppgick

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2015 Allmänt om verksamheten Vår omvärld präglas mycket av oro och osäkerhet vad gäller politik, regelverk och penningpolitik. Det är oroligt i och

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Ordinarie sparbanksstämma med bankens huvudmän äger rum tisdagen den 21 maj kl 18.30 i sparbankens samlingssal.

Ordinarie sparbanksstämma med bankens huvudmän äger rum tisdagen den 21 maj kl 18.30 i sparbankens samlingssal. Innehållsförteckning VD har ordet Förvaltningsberättelse Fem år i sammandrag 2008-2012 Resultaträkning Balansräkning Förändring eget kapital Kassaflödesanalys Noter till de finansiella rapporterna Underskrift

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2009. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek.

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank forsätter att visa ett stabilt resultat. Räntenettot är 3 % högre jämfört med första halvåret och kreditförlusterna

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årssammanträde med huvudmännen äger rum den 8 maj 2012 kl 17.30 i Sparbanksbörsen

Årssammanträde med huvudmännen äger rum den 8 maj 2012 kl 17.30 i Sparbanksbörsen Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011 Årssammanträde med huvudmännen äger rum den 8 maj 2012 kl 17.30 i Sparbanksbörsen I II III IV V Redovisning för verksamhetesåret 2011 Styrelsen för Lekebergs

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten redovisar ett rörelseresultat som är ca 5 mkr lägre (-51 %)jämfört med 30 juni förra året. Räntenettot är 1 % högre, provisionsnettot

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 090630

DELÅRSRAPPORT 090630 DELÅRSRAPPORT 090630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 090101-090630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr 532800-6282

Ålems Sparbank Org nr 532800-6282 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2015, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2015, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 1 % lägre jämfört med 30 juni 2013, provisionsintäkterna

Läs mer

www.alemssparbank.se zamba studio ab

www.alemssparbank.se zamba studio ab Årsredovisning 2015 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag - Nyckeltal 9 Fem år Resultat- och Balansräkningar 10 Resultaträkning 11 Rapport över totalresultat

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar.

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett, jämfört med tidigare år svagare resultat för första halvåret 2015. Resultat före kreditförluster

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 80 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 80 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Årsredovisning 2014. www.bjursassparbank.se

Årsredovisning 2014. www.bjursassparbank.se 2014 2018 2014 2018 2018 Årsredovisning 2014 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning för sparbankens verksamhet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2015 kännetecknas av en fortsatt begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Kreditefterfrågan har

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för januari juni 2015 Styrelsen för Högsby Sparbank (532800-6217) får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30.

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2015

Delårsrapport Januari - juni 2015 Delårsrapport Januari - juni Innehållsförteckning Sida Delårsrapport för andra kvartalet 3 Utveckling av resultat och ställning under andra kvartalet 3 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 3 Transaktioner

Läs mer

Delårsrapport Juni 2010

Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport för januari - juni 2010 Sparbanken får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2010-01-01-2010-06-30. (Belopp inom parentes avser motsvarande period

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2009-01-01-2009-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning 2014. Foto: David Huynh. Den lilla banken 1 med det stora hjärtat

Årsredovisning 2014. Foto: David Huynh. Den lilla banken 1 med det stora hjärtat Årsredovisning 2014 Foto: David Huynh Den lilla banken 1 med det stora hjärtat Årsredovisning för år 2014 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 23 april 2015 kl 18.00 på Hishults

Läs mer

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Tjustbygdens

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten Utvecklingen i svensk ekonomi har hittills i år varit starkare än väntat. Hushållens konsumtion och företagens investeringar

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport för Resurs Bank AB

Delårsrapport för Resurs Bank AB Delårsrapport för Resurs Bank AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB, organisationsnr 516401-0208, får härmed avge delårsrapport för perioden 2010-01-01 2010-08-31.

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (2,1 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (2,1 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2016 kännetecknas av en fortsatt begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Kreditefterfrågan har

Läs mer