Brandskyddsvärdering och Riskbedömning. Östanbäcken. Peter Arnevall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brandskyddsvärdering och Riskbedömning. Östanbäcken. Peter Arnevall 080817"

Transkript

1 Brandskyddsvärdering och Riskbedömning Peter Arnevall

2

3 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte Metod Frågeställningar Avgränsningar BSV-k Beskrivning Uppdelning efter vädersträcken Nivåer Osäkerheter och begränsningar med BSV-k Kvalitetssäkring 9 4. Förutsättningar för räddningstjänsten Resultat inventeringen Generella brister Kvarteret Svarvaren Kvarteret Målaren Kvarteret Timmermannen Kvarteret Sadelmakaren Kvarteret Bokbindaren Kvarteret Smeden Diskussion Brandförebyggande och riskreducerande åtgärder Fastighetsägare och boende Räddningstjänst Kommun Förslag på aktiva och passiva system Slutsats 43 Referenser 45

4

5 1 Inledning Enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO, är det varje kommuns skyldighet att inventera de särskilda risker som finns i kommunen och som kan medföra en räddningsinsats (SFS 2003:778). Enligt samma lag, 1:a kapitlet 3:e paragrafen, skall räddningstjänsten planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. I kulturminneslagen skrivs: Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön (SFS 1988:950). 1.1 Bakgrund Stadsdelen i Härnösand består till stor del 17- och 1800-talshus med högt kulturellt värde. Husen ligger tätt, är byggda i olika höjd och huvudsakligen trä. Genom området löper trånga gränder och det finns många små smala passager vilket gör området besvärligt ur räddningstjänst perspektiv. Husen och fastigheterna används framförallt som bostadshus, men även en del företag finns etablerade i området. är unikt i Härnösand och väl värt att prioritera för dess kulturvärde. För att förhindra en stadsbrand där oersättliga kulturella värden går till spillo har Härnösands kommun, på initiativ räddningstjänsten, startat ett projekt för att öka brandskyddet i området. Projektet inleds under sommaren 2008 med en inventering brand- och brandspridningsrisken i för att skapa en överblick situationen. Inventeringen är en del i ett projekt för ökat brandskydd Härnösands kulturvärda träbyggnationsområden. Liknande projekt har de senaste åren drivits och drivs i bland annat Jönköping, Västerås, Mariefred, Falun och Visby. 1.2 Syfte Syftet med projektet har varit att skapa en bild den aktuella risken seende uppkomst och spridning brand till och mellan byggnader i. Vidare har syftet varit att undersöka räddningstjänstens möjlighet till en effektiv insats samt att vid behov lämna möjliga riskreducerande förslag. Resultatet från inventering kommer att bli ett beslutsunderlag för räddningstjänsten vid insats, kopplas till kommunens GIS system samt möjliggöra förslag på aktiva system och riskreducerande åtgärder i området. I förlängningen finns förhoppningar om att räddningstjänsten tillsammans med fastighetsägarna, de boende och kommunen gemensamt ska bidra till det framtida brandskyddet och en minskning risken. Detta för att bevara. Peter Arnevall 1

6 1.3 Metod Inventeringen genomförs med hjälp ett kvantitativt indexverktyg där brandskyddet för en byggnad beskrivs med hjälp ett antal parametrar. Metoden, som kallas BSV-k Brandskyddsvärdering - kulturbyggnader, används då den är systematisk och med gott resultat har använts ibland annat Visby, Västerås och Mariefred. BSV-k är även relativt enkel att använda, presenterar resultaten kvantitativt och kräver inte någon djupgående brandteknisk kompetens för att genomföra eller förstå. Resultaten är även enkla att översätta grafiskt och på kartor. 1.4 Frågeställningar De frågeställningar som rapporten och inventeringen ämnar lämna svar är: Vilket brandskydd och vilka risker som finns i området idag? Vilka åtgärder finns för att öka brandsäkerheten? Dokumentera resultatet på ett sådant sätt att informationen kan knytas till den digitala kartan och användas i framtida detaljplanering. 1.5 Avgränsningar Rapportens och inventeringens gränsningar är: Området som skall inventeras är s trähusområde. Arbetet är gränsat till att innefatta fem arbetsveckor där så mycket som möjligt skall hinnas med. Inga ålägganden läggs på fastighetsägaren i samband med inventeringen då den är endast till för att ge kommunen en aktuell riskbild. Däremot kan inventeringen ligga till grund för framtida beslut rörande. Peter Arnevall 2

7 2. Området ligger mitt i centrala Härnösand och gränsas Brunnshusgatan, Färgaregatan, Storgatan och Franzénsgatan. Området omfattar totalt sex kvarter med sluttning från kanalen och upp mot Domkyrkan. Gatorna genom området är trånga och varierar i bredd mellan cirka 3 och 8 meter. Gatubredden tillsammans med det begränsade svängrummet gör att framkomligheten med fordon är begränsat i området. Området präglas en lummig atmosfär med många bakgårdar och skrymslen. Vägarna är belagda med grus och till viss del gatsten. Husen i är till större delen byggda under och 1800-talet och har under årens lopp renoverats, byggts om, slagits samman och byggts ut. Ett flertal husen har grundligt renoverats invändigt under 70- och 80-talet. Husen ligger i de flesta fall mycket tätt inpå varandra och sitter i flera fall ihop, se kartan nedan. Det finns även ett antal mindre uthus som inte är markerade på kartan som under årens lopp byggts till. Figur 1. Principskiss över. 50 meter Peter Arnevall 3

8 De flesta husen har en stomme timmer och med några få undantag består husens fasader trä, generellt träpanel slagen på timmerstommen. Taken består till största del plåt eller tegelpannor. De flesta husen i området är K-märkta och har ett mycket högt kulturellt värde varvid inga ombyggnationer kan ske utvändigt utan speciellt tillstånd. De flesta husen används som rena bostadshus, både som en- och flerfamiljshus, men det finns även en del annan verksamhet i form Bed and Breakfast, vandrarhem, restauranger, företag, butiker och en tatuerarverkstad. Butikerna och restaurangerna finns uteslutande i det nordvästra hörnet. Peter Arnevall 4

9 3. BSV-k Den metod som använts vid inventeringen de olika byggnaderna i kallas för BSV-k, Brandskyddsvärdering - kulturbyggnader. Denna metod är ursprungligen framtagen 2005 en student vid Brandingenjörsprogrammet vid LTH, och gick då under benämningen BSIVI, brandskyddsindex Visby innerstad (Wikberg, P., 2005). Metoden har sedan döpts om till BSV-k, då den kan användas och passar andra städer än Visby, och finns numera även sammanställd och utgiven Räddningsverket. Nedan ges en kort beskrivning metoden och dess uppbyggnad. Läsaren är hänvisad till Brandskyddsindex Visby innerstad (Wikberg, P., 2005) samt Bedömning brandskydd i kulturbebyggelse (Johansson, L-E., Wikberg, P., 2007) för djupare beskrivning och bakgrund till metoden. Metoden har bland annat använts i Visby, Västerås, Jönköping, Trosa och Mariefred med goda resultat, se även referenslistan. 3.1 Beskrivning BSV-k är en indexmetod, där ett antal olika parametrar erhåller ett visst index som tillsammans ger ett värde för det totala brandskyddet/risken för byggnaden. Metoden är semikvantitativ, även kallat halvkvantitativ, vilket betyder att resultaten presenteras och beskrivs i siffror utifrån olika bedömningar. Metoden är speciellt utvecklad för att passa äldre kulturbebyggelse. Med hjälp BSV-k kan särskilt utsatta byggnader och områden identifieras. För dessa områden kan sedan förslag ges och åtgärder vidtagas för att öka brandskyddet och minska risken. Dessa åtgärdsförslag kan rikta sig till fastighetsägare, kommun och räddningstjänst med flera. Resultatet kan även ligga till grund för räddningstjänstens insatsplaner och fungera som beslutsstöd. BSV-k ökar inte bara kunskapen om området utan ger även en möjlighet att notera angreppsvägar, åtkomlighet och eventuella brandmurar med mera som kan utnyttjas vid en insats. Det övergripande målet för metoden är undersöka om byggnaden har ett acceptabelt brandskydd, vilket även det slutliga BSV-k indexet försöker åskådliggöra. För att påvisa om det är ett acceptabelt brandskydd har två delmål identifierats, egendomsskydd och personskydd. Dessa två tillsammans leder till en acceptabel brandskyddsnivå. För att uppnå dessa delmål kan olika strategier användas. Exempelvis kan branden släckas och därigenom rädda egendomen och personerna i byggnaden eller så kan branden förhindras helt från att uppstå. Peter Arnevall 5

10 Acceptabel brandskyddsnivå Övergripande mål Egendomsskydd Personskydd Delmål Förhindra brands uppkomst Begränsa brandspridning inom byggnad Begränsa brandspridning till annan byggnad Underlätta utrymning Underlätta släckning Strategier Avstånd till annan byggnad Automatiskt brandlarm Bjälklagskonstruktion Dörr i utrymningsväg Elektrisk utrustning Fasad Fönster Höjdskillnad sammanbyggda/ angränsande byggnader Löst material Riskkällor Rökgaskanaler Sprinkler Takfotsutformning Tillgänglighet för räddningstjänsten Vinds- och loftutrymme Ytskikt trapphus Komponenter Figur 2: Uppbyggnad BSV-k. De olika strategierna påverkas en rad olika faktorer och parametrar, i denna metod kallat komponenter. I BSV-k har antalet komponenter begränsats till 16 stycken, dessa anses ha störst betydelse för den acceptabla brandskyddsnivån och risknivån. Det är även dessa 16 som kvantifierar brandskyddet. Komponenterna, som i vissa fall är uppdelade i underkomponenter, påverkar i olika utsträckning byggnadens brandskydd och graderas på en skala från 0 till 5. Värdet 0 betyder att komponenten inte alls inverkar på byggnadens brandskydd medan värdet 5 har mycket stor inverkan. Då de olika komponenterna har olika stor inverkan på varje strategi viktas de mot varandra enligt ett viktmått. Till exempel påverkar inte hållfastheten för ett fönster själva utrymningen i särskilt stor utsträckning i jämförelse med hur de inverkar på risken för brandspridning. Det värde som komponenten erhålligt multipliceras med viktmåttet och alla komponenter adderas sedan samman för att erhålla det slutgiltiga indexvärdet. Detta värde varierar mellan 0 och 5, där 0 betyder att brandskyddet är obefintligt och risknivån mycket hög. 5 å andra sidan betyder att brandskyddet är mycket bra och att risknivån är låg. Det inventeringsformulär samt ett exempel på beräkning BSV-k finns i bilaga 1 och 2. Peter Arnevall 6

11 3.2 Uppdelning efter vädersträcken Efter att de första inventeringarna genomförts i uppdagades att det förelåg stora variationer beroende på vilken sida byggnaden som sågs. På ena sidan kan det vara 20 meter till nästa byggnad medan det på andra sidan kan vara 0 meter. Av denna anledning har de utvändiga komponenterna som kan variera, 5 stycken, graderats efter vädersträck. Detta har gjort att det för varje byggnad finns fyra stycken BSV-k index, ett per vädersträck eller sida på byggnaden. Således har en mer varierad bedömning erhållits och som åskådliggör var de största riskerna för brandspridning föreligger. Denna uppdelning efter vädersträcken är gjort på eget initiativ och är inget som finns med i BSV-k metoden från början. Det finns dock inget i modellen som motsäger detta utan det kan liknas vid att det är fyra byggnader som sitter ihop. Uppdelningen har även diskuterats och förankrats med ett flertal andra på räddningstjänsten. 3.3 Nivåer För att åskådliggöra resultaten BSV-k inventeringen på kartan har olika färgkoder använts, se tabellen nedan, som svarar upp mot det uträknade indexet. BSV-k värde Färgmarkering på kartan Brandskyddsnivå/Risknivå BSV 3 Grön Godkänd nivå 2,5 BSV < 3 Gul Med tvekan godkänd nivå 2 BSV < 2,5 Orange Icke godkänd nivå BSV < 2 Röd Ej acceptabel nivå Tabell 1. Gradering brandskyddsnivå och risknivå. Då metoden är generell för att passa ett flertal olika byggnader med olika typer verksamhet har den skala som använts vid åskådliggörandet BSV-k justerats i fallen med enfamiljshus och flerfamiljshus. Detta då skalan blir aningen missvisande på grund att vissa komponenter inte finns i dessa typer byggnader. I enfamiljshus finns till exempel inga utrymningsvägar eller kr på sprinklers och automatiska brandlarm vilket gör att dessa parametrar alltid blir 0 eller 5. Detta innebär vidare att det totala BSV-k indexet för dessa hus inte kan bli 0 eller 5 då det alltid är vissa parametrar som antingen är 0 eller 5. I fallet med enfamiljshus så saknar de utrymningsvägar samt sprinkler och automatiska brandlarm. Detta gör att det maximala värdet som kan erhållas för enfamiljshus är 4,27 eftersom parametern för sprinkler och automatisk brandlarm alltid är noll. Det minsta värdet som kan erhållas är 0,81 då byggnaderna saknar utrymningsvägar och dessa parametrar alltid blir fem. Således varierar inte skalan mellan 0 och 5 utan mellan 0,81 och 4,27 vilket gör att BSV-k indexet för dessa hus centreras på skalan då ytterligheterna inte kan uppstå. För att behandla detta problem har en egen skala gjorts för enfamiljshus. Intervallen blir då, med bibehållen variation som den ordinarie skalan: Peter Arnevall 7

12 BSV-k värde Färgmarkering på kartan Brandskyddsnivå/Risknivå BSV 2,89 Grön Godkänd nivå 2,54 BSV < 2,89 Gul Med tvekan godkänd nivå 2,19 BSV < 2,54 Orange Icke godkänd nivå BSV < 2,19 Röd Ej acceptabel nivå Tabell 2. Gradering brandskyddsnivå och risknivå för enfamiljshus och flerfamiljshus med egna utgångar. Enligt samma tankesätt gäller detta problem även för flerfamiljshus. Detta då de inte har kr på sprinkler eller automatiskt brandlarm. Således måste även skalan justeras för detta då dessa typer hus inte kan erhålla ett värde 5 utan som mest 4,27. Skalan för flerfamiljshus justeras till: BSV-k värde Färgmarkering på kartan Brandskyddsnivå/Risknivå BSV 2,56 Grön Godkänd nivå 2,14 BSV < 2,56 Gul Med tvekan godkänd nivå 1,71 BSV < 2,14 Orange Icke godkänd nivå BSV < 1,71 Röd Ej acceptabel nivå Tabell 3. Gradering brandskyddsnivå och risknivå för flerfamiljshus. Flerfamiljshus med separata utgångar för respektive lägenhet har räknats som enfamiljshus då även de saknar utrymningsvägar. De två bed and breakfast som finns i området har räknats som flerfamiljshus då de är privatägda och mer eller mindre kan liknas med flerfamiljshus. Vandrarhemmet, restauranger och övriga verksamheter har räknats enligt den ordinarie skalan. 3.4 Osäkerheter och begränsningar med BSV-k Det är mycket viktigt att poängtera att BSV-k inte är en exakt värdering utan skall ses som en uppskattning och indikation. Det finns många parametrar som inte tas upp i BSV-k, men det ger en god fingervisning om statusen för den aktuella byggnaden. Metoden är framtagen för att kunna användas alla, utan kr på särskild brandteknisk kompetens eller erfarenhet. Den har även försökt att göras så fri från subjektiva bedömningar som möjligt och därigenom har den ett antal begränsningar och osäkerheter. Metoden ser till största del bara till fasta komponenter, som byggnadsdelar och fönsterutformningar, som är relativt enkla att bedöma. Detta medför att metoden är aningen statisk och inte passar alla typer byggnadstekniska lösningar. Fokusen i bedömningen ligger även lite mer på egendomsskydd än personsäkerhet. Detta då en huvudanledningarna med metoden är att komma fram till sätt att rädda så mycket kulturvärd bebyggelse som möjligt och minska skadorna till följd brand. BSV-k tar inte i någon större utsträckning hänsyn till verksamheten i byggnaden eller räddningstjänstens förmåga. Detta är ett medvetet val då dessa parametrar skulle medföra stora osäkerheter (Wikberg, P., 2005). Det är svårt att utifrån storleken på styrkan från räddningstjänsten, dess material, insatstid eller dylikt säga hur pass väl insatsen kommer att lyckas. Insatsens framgång beror på väldigt många faktorer, som utbildning, när i brandförloppet insatsen påbörjas, insatstid, tid till förstärkning med mera. Därigenom tas det i modellen bara hänsyn till tillgängligheten Peter Arnevall 8

13 byggnaden. Samma tankesätt gäller kring verksamheten där det skulle vara allt för komplext att försöka värdera olika typer verksamheters inverkan på brandspridningsrisken med mera. Det index som beräknas är heller ingen absolut nivå för brandskyddet eller risken i byggnaden. De nivåer som är satta i denna rapport är valda efter egen bedömning och det är upp till varje enskild användare att bedöma vad som är godkänt och icke godkänt. BSV-k är heller ingen komplett riskanalys då modellen inte tar hänsyn till frekvenser eller sannolikheter. BSV-k är snarare att betrakta som en grovanalys eller riskinventering där känsliga komponenter och objekt i ett större system kan identifieras. Det är viktigt att inte dra för stora slutsatser bara för att en byggnad erhålligt ett lågt eller högt index värde. Bara för att vissa byggnader saknar eldstäder, och därigenom erhåller en 5:a i gradering, behöver inte betyda att de är säkrare än byggnader med eldstäder. Detta har försökts att ta hänsyn till, bland annat med de differentierade skalorna, se ovan. 3.5 Kvalitetssäkring En viktig del som försökts att tas till vara på vid inventeringen är känslan som den aktuella fastigheten eller byggnaden gett. Vid inventeringen har en bedömning gjorts på plats utifrån de olika färgerna på skalan. Den bedömningen har sedan kontrollerats mot det beräknade värdet enligt BSV-k. Detta i ett försök att validera de beräknade värdena. I de flesta fall har den intinuitiva känslan överrenstämt med det beräknade värdet. Vid ett par besök har även fler personer från räddningstjänsten närvarat i syfte att ge sin bild det aktuella objektet. Även i dessa fall har de flesta bedömningarna, osett förkunskap eller utbildning, varit lika. I de fall de har skiljt har det berott på olika tolkningar vissa komponenter eller byggnadsdelars inverkan. I samtliga fall har alla enats efter resonemang och diskussion. Peter Arnevall 9

14 Peter Arnevall 10

15 4. Förutsättningar för räddningstjänsten I händelse brand i finns följande styrkor att tillgå: Ort Typ styrka Antal personer Tid till platsen Fordon Härnösand Heltid min från larm Släckbil samt hävare eller tankbil Härnösand Deltid min från Släckbil larm Kramfors Heltid min från larm Släckbil samt hävare eller tankbil Timrå Heltid min från larm Släckbil samt hävare eller tankbil Söråker Deltid min från Släckbil larm Sundsvall Heltid min från Släckbil, tankbil och hävare larm Ullånger Deltid min från Släckbil samt tankbil larm Nyland Deltid min från Släckbil samt tankbil larm Nordingrå Deltid min från Släckbil samt tankbil larm Tabell 4. Tillgängliga styrkor i händelse brand i. Utöver dessa styrkor finns det även personal och utrustning att rekvirera från Midlanda och Kramfors/Sollefteå flygplats. Dessa har använts i samband med tidigare bränder. Vid behov finns även fler deltidsstationer i Sundsvall/Timrå Räddningstjänstförbund samt heltid och deltid i Örnsköldsvik. Förhållandena gör att styrkan från Härnösand är relativt ensamma till en början. Där är det mycket viktigt att i början insatsen genomföra rätt åtgärder vid rätt tid. Den personella och materiella begränsningen måste tas i beaktning vid uppstarten insatsen, till exempel genom att inte välja för stora begränsningslinjer och ödsla material, personal samt energi på saker som inte kan fullföljas. Den initiala insatsen vid en större brand i bör där inrikta sig på att göra en bra uppstart, livräddande insatser, om möjligt begränsa spridningen och förbereda för anländande styrkor. Tillgången på släckvatten kommer vara ett problem vid en större brand i. Det kommer krävas stora mängder vatten på ett flertal punkter för att kunna begränsa spridningen eller släcka branden. Bedömt kommer vattenbehovet att vara stort redan vid en relativt liten brand. Förvisso finns ett stort vattendrag i utkanten men tiden för att sätta upp en motorspruta och antalet personer i styrkan göra att det initialt bedöms vara svårt. Peter Arnevall 11

16 Det finns ett brandpostnät i, se kartorna nedan. Det exakta trycket och flödet i systemet har dock inte gått att mäta vid skrivandet denna rapport. Diskussioner har däremot förts med Jan Lundgren vid HEMAB om vilken bedömd kapacitet systemet har. Enligt HEMAB kan deras vattenverk på fastlandet leverera 90 l/s ut i nätet varvid en bedömd miniminivå vid bör vara 50 l/s. Då det statiska trycket i HEMAB:s vattennät är cirka 7 till 7,5 bar och ligger cirka 5 meter ovan vattenytan bör trycket i systemet vara cirka 6,5 till 7 bar. Ledningarna i brandpostnätet är matade från två håll samt har en dimension på mellan 100 och 150 mm. Detta resulterar i en bedömd kapacitet på cirka 3000 l/min med cirka 6,5 bars tryck i brandpostnätet. För att exakt bestämma kapaciteten på brandpostnätet måste försök göras. Således kommer inte brandpostnätet ensamt att kunna försörja en större insats i då en vattenkanon behöver cirka 2000 l/min. Försörjningen vatten måste där kompletteras med motorsprutor från kanalen. Beroende på storleken på branden kan det initial vara lämpligt att säkerställa vattenförsörjningen i det första skedet insatsen. Peter Arnevall 12

17 5. Resultat inventeringen Det BSV-k index som respektive fastighet har erhålligt efter inventeringen presenteras på kartan nedan. På kartan motsvarar respektive färg det index som fastigheten erhålligt. I efterföljande underkapitel presenteras generella brister och respektive kvarter mer ingående för sig. Figur 3. Översikt BSV-k index i. Peter Arnevall 13

18 5.1 Generella brister Anledningarna till att flera byggnaderna och fastigheterna i har låga BSV-k index är oftast generella och/eller en kombination flera. Flera byggnaderna är i stora drag snarlika och det är få som har totalrenoverats de senaste åren. Generellt beror de låga indexvärdena på: - Fasader trä - Närliggande byggnader - Gamla fönster - Öppningar i takfötterna - Löst material - Bjälklagskonstruktion - Elektriskutrustning - Eldstäder - Vindar - Ventilation Samtliga byggnader har fasader trä, generellt är det slagen panel på de gamla trästommarna. Byggnaderna har, med några få undantag, gamla fönster med lågt brandmotstånd och hållfasthet. De flesta har även öppningar i takfötterna in till vindarna eller undertaken. Dessa tre faktorer tillsammans gör att brandspridningen mellan våningsplan, utifrån och in eller vice versa kan ske relativt enkelt. De tre faktorerna tillsammans med närheten till angränsande byggnader, icke uppdelade vindar och löst material på innergårdar och i vindar gör att risken för brandspridning till annan byggnad är stor. I vissa fall finns det brandmurar med varierande status. Vissa brandmurarna är genombrutna med fönster och de flesta dem går upp till taken men sticker inte upp ovan tak. Detta gör att brandspridningen hindras i de fall det angränsande huset är lägre, men bara fördröjs i övrigt. Bjälklagskonstruktionerna är generellt blindbottnar. Detta då de flesta husen har stommar trä där bjälklagen dolts med innertak och golv. Isoleringen i bjälklagen är varierad, ofta bestående sågspån, papper eller annat brännbart material. I de hus som genomgått större invändiga renoveringar består isoleringen i de flesta fall moderna isoleringsmaterial. Vissa de icke renoverade husen har kvar isoleringsmaterial som härstammar flera årtionden tillbaka. Bjälklagskonstruktionerna tillsammans med väggarna, som i flera fall innehåller många dolda utrymmen och skrymslen, gör att glödbränder och mindre bränder kan pågå en längre tid utan upptäckt. Dessa typer bränder skapar besvärliga släckinsatser och bränder som kan sprida sig på oväntat sätt i byggnaden. Bild 1 4. Bilderna visar några s många träfasader, öppningar i takfötterna, hur tätt vissa husen ligger samt ett skåp med jordfelsbrytare. Peter Arnevall 14

19 I de flesta fall är de elektriska installationerna i husen gamla, i flera fall saknas jordade ledningar och få har gjort en översyn de senaste 20 åren. Något enstaka hus har jordfelsbrytare medan några husen har kvar backelit isolerade ledningar. Tillsammans med de dolda utrymmena och löst material på vindar och innergårdar gör det att bränder kan uppstå och brinna en tid utan upptäckt. I princip samtliga byggnader i har vindar och de är i de flesta fall längsgående i hela byggnaden, utan uppdelning och används som förvaringsutrymme. De är även sällan isolerade mot taket och mot glarna. Storleken på vindarna varierar, från små krypvindar till vindar som nästan har full rumshöjd och är i samtliga fall oövervakade, det vill säga utan brandvarnare. Vindarna visar ofta hur husen är byggda och det typ bjälklag som finns i husen då de i flera fall inte är renoverade. De berättar ganska mycket om hur husen ser ut innanför tapeterna, undertaken och golven. De flesta byggnaderna har eldstäder, antingen kakelugnar eller vanliga öppna eldstäder. Vissa eldstäderna har eldningsförbud men övervägande del används. De används generellt som värmekälla eller som trivsel. Efter samtal med skorstensfejarmästaren i Härnösand har det framkommit att eldstäderna som får användas är i god kondition och att kontroller genomförs regelbundet, cirka en gång per år. I flera flerfamiljshusen är dörrarna i utrymningsvägarna låg brandtekniskklass och med stora springbredder. Ytskikten är även varierande kvalitet med tendenser att vara brännbara utan större brandtekniskt motstånd. Dessa faktorer är inte gynnsamma ur utrymningsperspektiv. En annan del som kan bidra till brandspridning inom en byggnad är ventilations- och imkanaler. Är dessa inte utförda på korrekt sätt och isolerade gentemot bjälklag, väggar och tak med mera kan de varma brandgaserna sprida branden långt i byggnaden. Ett flertal de imkanaler och ventilationsrör som finns i är inte utförda på ett sätt som svarar upp mot dagens byggregler och vissa dem är dåligt isolerade, därigenom finns i vissa fall en stor risk för brandspridning i byggnaden via ventilationen. Bild 5 8. Bilderna visar ett exempel på osektionerad vind med synlig trästomme och en öppning i takfoten sett inifrån. Den tredje bilden visar träpanel utan större brandmotstånd i en utrymningsväg i ett husen. Den fjärde bilden visar en ventilationskanal från en lägenhet ut i ett trapphusen, tillika utrymningsväg. Ventilationskanalen är inte utförd på ett bra sätt och risken för brandspridning genom den är stor. Peter Arnevall 15

20 5.2 Kvarteret Svarvaren Kvarteret Svarvaren består till största delen en- och flerfamiljshus. Det finns en restaurang samt ett Bed and Breakfast i två fastigheterna. Genom kvarteret löper Namlösa gränd, en smal gata som på sina ställen är knappt tre meter bred. Vid inventeringarna har ett par okända brandmurar och dolda utrymmen påträffats. Två hus som var markerade på kommunens GIS karta som förråd har visat sig vara inredda och används ibland som gästrum. = Enfamiljshus = Flerfamiljshus = Annan verksamhet = Förråd/Obebott = Utanför gränsningen/ej inventerat = Flerfamiljshus med egna utgångar = Brandpost = Brandvägg = Brandvägg med genomföringar = Passage genom hus till innergård Figur 4. Användning fastigheterna i kvarteret Svarvaren. Efter inventeringen byggnaderna och fastigheterna i kvarteret Svarvaren har de erhålligt följande BSV-k index. Fastighet Typ hus BSV-k Index Norr Syd Väst Öst Snitt Förråd Svarvaren 1 Flerfamiljshus 1,82 1,66 1,81 1,79 1,77 2,21 Svarvaren 2 A Enfamiljshus 2,05 2,34 2,32 2,66 2,34 Svarvaren 2 B Flerfamiljshus med egna utgångar 2,34 2,01 2,26 2,39 2,25 Svarvaren 2 C Flerfamiljshus med egna utgångar 2,27 2,45 2,34 2,61 2,42 Svarvaren 3 Enfamiljshus 2,12 1,95 2,12 1,95 2,04 2,32 Svarvaren 4 Flerfamiljshus 3,08 2,48 2,70 2,85 2,78 Svarvaren 5 Flerfamiljshus/Bed and Breakfast 2,43 2,74 2,53 2,72 2,61 1,98 Svarvaren 6 Enfamiljshus 1,86 1,93 2,01 1,62 1,86 2,25 Svarvaren 7 Enfamiljshus 2,38 2,23 2,25 2,23 2,27 2,46 Svarvaren 9 Flerfamiljshus/restaurang 1,25 1,17 0,82 1,17 1,1 1,87 Tabell 5. BSV-k index för kvarteret Svarvaren. Peter Arnevall 16

21 Markerat på kartan ser det ut enligt följande. Svarvaren 9 Svarvaren 7 Svarvaren 5 Svarvaren 6 Svarvaren 4 = Ej acceptabelt = Icke godkänd nivå = Med tvekan godkänd nivå = Godkänd nivå = Utanför gränsningen/ej inventerat = Flerfamiljshus med egna utgångar = Brandpost = Brandvägg = Brandvägg med genomföringar = Passage genom hus till innergård Svarvaren 3 Svarvaren 1 Svarvaren 2 B Svarvaren 2 A Svarvaren 2 C Figur 5. BSV-k index för kvarteret Svarvaren. Svarvaren 9, byggnaden längst i norr, har erhålligt ett mycket lågt BSV-k index, 1.1, vilket beror på en rad faktorer. Bland annat är det varierad verksamhet i byggnaden, med tre lägenheter och en restaurang i bottenvåning. Byggnaden har flera de generella bristerna, se ovan, samt mycket löst material i passagen under huset, på innergården och i trapphuset. I trapphuset finns även ett fönster mycket låg brandtekniskklass in i en lägenhet som vid en brand i trapphuset inte skulle klara några större brandbelastningar. Det finns även en icke sektionerad vind, olåst trapphus, blindbotten och gamla fönster. Restaurangen i bottenvåningen har serveringstillstånd för cirka 50 personer och i utrymningsvägen på baksidan finns löst material. Restaurangen hanterar även brandfarligvara i form gasol utan tillstånd. Dessa faktorer tillsammans gör att byggnaden har ett de lägsta BSV-k indexen i området. Svarvaren 6 är ett stort enfamiljshus, som tidigare varit ett flerfamiljshus, och som just nu genomgår en större renovering. Fastigheten har ändå erhålligt ett lågt BSV-k index då huset på flera sidor ligger mycket nära angränsande hus, har lågt klassade fönster, ej sektionerad Bild Löst material i passagen genom Svarvaren 9 och Namnlösa gränd med Svarvaren 6 till höger och Svarvaren 5 till vänster. Peter Arnevall 17

22 vind och det finns löst material intill fasaden med mera. Även här finns de generella bristerna som diskuterats utförligare i kapitel 5.1. Tillgängligheten för räddningstjänsten är begränsad då det inte går att köra ända fram till byggnaden utan det krävs att fordonen placeras en bit ifrån. Detta försvårar släckinsatsen även vid mindre bränder. I Svarvaren 5 finns ett Bed and Breakfast med 4 rum och 8 bäddar, vid något enstaka tillfälle kan det lyftas in två extra sängar vilket ger som mest 10 bäddar. Huset har erhålligt ett högt BSV-k index då det saknar flera de generella bristerna samt saknar direkt angränsande byggnader. Däremot är förråden på tomten i mycket dåligt skick och i starkt behov renovering för att komma till rätta med bristerna. Fastighetsägaren har sökt tillstånd för att riva förråden men det har slagits Länsmuseet med hänvisning till kulturminnesmärkningen. Fastigheten Svarvaren 3 har även det de generella bristerna samt att det finns en dold öppning, som inte syns utifrån, mot Svarvaren 1. Då det finns ett flertal öppningar i takfötterna och fönstren är gamla är risken för brandspridning till vinden stor. Svarvaren 2 består 3 byggnader med totalt 5 lägenheter. Samtliga lägenheter har egna utgångar ut på innergården. Byggnaderna har flera de generella bristerna samt att de ligger mycket tätt inpå varandra och andra hus. Det finns två brandmurar, en i väst och en i norr. Den västra är dock genombruten ett fönster med lågt brandmotstånd. Brandmuren i norr går inte upp ovan takfoten mellan de två husen utan det saknas ett par decimeter för att brandmuren skall vara komplett och fungera som en fullgod brandmur. Det finns ett förråd tillhörande Svarvaren 1 där flera dörrarna inte är låsta. Detta, tillsammans med flera generella brister, och löst material intill fasaden, se bild till höger, gör att byggnaden inte erhålligt ett godkänt BSV-k. Bild Genombruten brandvägg i Svarvaren 2 och olåst förråd samt sophantering intill fasaden i Svarvaren 1. Peter Arnevall 18

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

Datum Ert datum 1(5) Räddningstjänsten Handläggare, telefon Vår beteckning David Hultman,

Datum Ert datum 1(5) Räddningstjänsten Handläggare, telefon Vår beteckning David Hultman, Datum Ert datum 1(5) Räddningstjänsten 2013-09-03 Handläggare, telefon Vår beteckning David Hultman, 016-710 74 71 540.2013.00233.7729 Er beteckning BRANDUTREDNING Insatsrapport nr. 2013/00409 Larmtid

Läs mer

Brandskydd Mariefreds innerstad Inventeringsresultat och åtgärdsförslag

Brandskydd Mariefreds innerstad Inventeringsresultat och åtgärdsförslag Brandskydd Mariefreds innerstad Inventeringsresultat och åtgärdsförslag Department of Fire Safety Engineering Lund University, Sweden Brandteknik Lunds tekniska högskola Lunds universitet Report 5204,

Läs mer

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19 Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergripande i LSO 2004 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor Minskad detaljreglering

Läs mer

BAKGRUND. Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har också uppmärksammat problematiken.

BAKGRUND. Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har också uppmärksammat problematiken. BRANDSKYDD I RADHUS Sommaren 2014 började Räddningstjänsten Syd att undersöka brandskyddet i radhus. Du får denna information eftersom du bor i ett radhus i en av våra medlemskommuner (Malmö, Burlöv, Lund,

Läs mer

Uppdragsansvarig Daniel Rydholm Kontaktperson hos beställare Jenny Skagstedt

Uppdragsansvarig Daniel Rydholm Kontaktperson hos beställare Jenny Skagstedt Bilaga 1: Analytisk dimensionering av tillfredsställande brandskydd Denna bilaga redovisar den analytiska dimensioneringen som gjorts för att verifiera tillfredsställande brandskydd i Ör förskola. Verifieringen

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 1/9 LEXUS Kv. Hjulet / Olaus Petri 3:84 BETTORP, ÖREBRO BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 2009-08-06 Rev 2010-11-29 W2009-215 LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 2/9 Innehållsförteckning

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus Lite om regler Vid ny- och ombyggnation är det plan och bygglagen och lagen om tekniska egenskaper som reglerar hur brandskyddet skall vara utformat. När byggnaden tas i

Läs mer

21.1 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

21.1 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 21.1 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION IMEGO VASA SJUKHUSOMRÅDE REV: 2002 12 17 GÖTEBORG 2001 11 09 RELATIONSHANDLING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 Inledning sid 3 1 Byggnadsbeskrivning sid 3 2 Dimensionerande förutsättningar

Läs mer

Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag

Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag Brandtekniska projekteringsanvisningar Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå Preliminärt beslutsunderlag Datum 2012-04-10 Rev. datum Upprättad av Granskad av Godkänd av Niclas

Läs mer

Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har också uppmärksammat problematiken.

Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har också uppmärksammat problematiken. BRANDSKYDD I RADHUS Mälardalens Brand-och Räddningsförbund informerar om brandskydd i radhus. Du får denna broschyr eftersom du bor i ett radhus i en av våra medlemskommuner (Västerås, Hallstahammar och

Läs mer

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN INVENTERING BEFINTLIGT Antal sidor: 14 : Roman Marciniak Göteborg 2004-05-18 BENGT DAHLGREN AB GÖTEBORG LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ AB BENGT

Läs mer

VFA 5.3: Bakkantsutrymmning i köpcentra

VFA 5.3: Bakkantsutrymmning i köpcentra VFA 5.3: Bakkantsutrymmning i köpcentra VFA 5.3: BAKKANTSUTRYMNING I KÖPCENTRA Syfte: Indata: Resultat: Att uppfylla BBR 5:332 föreskrift trots att längre gångavstånd än de angivna i BBR tabell 5:332 i

Läs mer

Radhusinventering. Norrtälje kommun

Radhusinventering. Norrtälje kommun Radhusinventering Norrtälje kommun Disposition Projektet Lagrum Brister som uppmärksammats Presentation av typlösningar Utförande av åtgärder Tidsperiod för åtgärder Personlig återkoppling Bakgrund till

Läs mer

INTEGRA. Melleruds Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen. UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan

INTEGRA. Melleruds Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen. UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan Samhällsbyggnadsförvaltningen UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Jan-Erik Andersson Jan-Erik Andersson INTEGRA Engineering AB INTEGRA

Läs mer

Datum 1(6) Tomas Gustafsson, 016-710 74 78 540-2012.00409.7366

Datum 1(6) Tomas Gustafsson, 016-710 74 78 540-2012.00409.7366 Räddningstjänsten 2013-01-18 Handläggare, telefon Vår beteckning Tomas Gustafsson, 016-710 74 78 540-2012.00409.7366 Datum 1(6) BRANDUTREDNING Insatsrapport nr. 2012/01229 Larmtid 2012-11-03 kl. 07,37

Läs mer

Undersökningsprotokoll

Undersökningsprotokoll Räddningstjänsten Förebyggande enheten Pär Liljekvist Stf Räddningschef Telefon: 0370-37 79 02 (direkt) E-post: par.a.liljekvist@varnamo.se Datum Beteckning 2011-08-11 Brandutredning Undersökningsprotokoll

Läs mer

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Information angående tillsynsbesöken Under 2012 har 26 vårdboenden i Kramfors besökts av räddningstjänsten. Anledningen till valet

Läs mer

INVENTERING BRANDSKYDD

INVENTERING BRANDSKYDD IRM CONTRACTING I KRISTINEHAMN AB INVENTERING SOMMARVIK AB SOMMARVIK- ÅRJÄNG CAMPING & STUGOR INFORMATIONSHANDLING PATRIK ROSLUND SÄSONGSPLATSER HUSVAGN Antal sidor: 15 Kristinehamn Uppdragsnr: PR 16052

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 07.2 Sidantal 7 07.2 Brandskyddsbeskrivning Upprättad av Mikael Nimmersjö Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM INNEHÅLLFÖRTECKNING INNEHÅLLFÖRTECKNING 2 0 Inledning 3 1 Byggnadsbeskrivning

Läs mer

I skälig omfattning. utdrag av erfarenheter

I skälig omfattning. utdrag av erfarenheter I skälig omfattning utdrag av erfarenheter Serviceboende i kv. Skruven, Ronneby kommun Bakgrund I Ronneby finns ett serviceboende i kv. Skruven som består av två separata byggnader i tre hela våningsplan

Läs mer

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Avser Tillfällig övernattning Framtaget av Anders Finn Fastställt av Håkan Lundgren Nr F/04 Avdelning Förebyggande Ersätter nr Datum Rev 12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Inledning Bakgrund Syfte Ansvar

Läs mer

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL Brand i restaurang Jönköpings kommun 2010-09-04, SOS-Alarms ärendenummer 16.1059758.2 Räddningstjänsten Postadress: 551 89 Jönköping Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10 70

Läs mer

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten.

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. 1 (5) Brandskydd vid tillfälliga övernattningar Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. Inledning Det är vanligt att personer övernattar

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD 1(7) 1. ANLÄGGNING Objektnamn: Adress: Ort: Fastighetsbeteckning: Byggår: Ägare: Nyttjanderättshavare: Dokumentationen upprättad av: Ägare Nyttjanderättshavare Datum: 2.BYGGNADEN Brandtekninsk byggnadsklass:

Läs mer

Föreläggande enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Föreläggande enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor Sida 1 (7) Urban Larsson AB att: Urban Larsson Gamla Bo Nils Johans väg 14 241 80 Eslöv Objektnamn: Gruppbostad Vedelsvägen Handläggare: Sebastian Thuns Objektnummer: 11856 Telefonnr: 046-540 46 91 Objektadress:

Läs mer

Brandkåren Attunda. Information om brandskyddsinventering, Rumbastigen

Brandkåren Attunda. Information om brandskyddsinventering, Rumbastigen Brandkåren Attunda Information om brandskyddsinventering, Rumbastigen 2 (7) 1. Bakgrund Under cirka 2 år har brandkåren Attunda genomfört brandskyddskontroller i ett antal radhuslängor i Brunna. Bakgrunden

Läs mer

Utredning brandsäkerhet

Utredning brandsäkerhet Uppdragsgivare: Mathias Lund, Brandsäkra Objekt: Brf Sobeln 1, Källängsvägen 7,9 & 11 Uppdrag: Brandskyddsrådgivning Datum: 2016-01-08 Upprättad av: Joakim Ohldén, Presto brandsäkerhet Funktion: Brandskyddskonsult

Läs mer

arkeringsgarage Bakgrund

arkeringsgarage Bakgrund arkeringsgarage Bild 1 Bakgrund Inträffande bränder RSG Parkeringsgarage på Siriusgatan samt Betzensgatan Rekommendation från olycksutredning Vidare belysa ur ett nybyggnadsperspektiv/ projekteringsskede

Läs mer

Olycksundersökning enligt lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778 kap.3 10 )

Olycksundersökning enligt lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778 kap.3 10 ) Olycksundersökning enligt lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778 kap.3 10 ) Inledande uppgifter. Handläggare: Bho Eklund räddningschef Åtvidaberg/Valdemarsviks räddningstjänst. Olycksdatum: 2012-04-24.

Läs mer

Betan Mikael Otterström Betgatan 53 Anders Paulsson 2014-12-12 Rev 2015-02-01 Bjerking AB

Betan Mikael Otterström Betgatan 53 Anders Paulsson 2014-12-12 Rev 2015-02-01 Bjerking AB Sida 1 (8) Åtgärdsförslag Uppdragsnamn Betan Mikael Otterström Betgatan 53 754 49 Uppsala Uppdragsgivare Mikael Otterström Betgatan 53 Vår handläggare Anders Paulsson Datum 2014-12-12 Rev 2015-02-01 (avsnitt

Läs mer

Råd och anvisning. Brandskydd i anslutning till uteserveringar. Publiceringsdatum: 2015-04-19. Dokumentägare: Henrik Greiff.

Råd och anvisning. Brandskydd i anslutning till uteserveringar. Publiceringsdatum: 2015-04-19. Dokumentägare: Henrik Greiff. 205-04-9 Råd och anvisning Brandskydd i anslutning till uteserveringar 205-04-9 Inledning Uteserveringar ger en trevlig stadsmiljö och bidrar till en levande stad. Den som planerar att driva en uteservering

Läs mer

Syftet med detta dokument är att redovisa Södertörns brandförsvarsförbunds syn på behov av brandposter i olika bebyggelsemiljöer.

Syftet med detta dokument är att redovisa Södertörns brandförsvarsförbunds syn på behov av brandposter i olika bebyggelsemiljöer. Södertörns brandförsvarsförbund PM Brandvattenförsörjning Nr: 608 Datum: 2006-11-29 Bakgrund Vatten är den helt dominerande släckmetoden vid brand i byggnad. Därför har samhället sedan mycket lång tid

Läs mer

KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD

KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD 1 (6) KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD 0. INLEDNING I kv Radiomasten i Luleå planeras ett större radhusområde. I detta dokument redovisas översiktligt förutsättningar

Läs mer

Inventering av brandskyddet i radhusen i Brunna Upplands-Bro Kommun

Inventering av brandskyddet i radhusen i Brunna Upplands-Bro Kommun Inventering av brandskyddet i radhusen i Brunna Upplands-Bro Kommun BESÖK POSTADRESS TELEFON TELEFAX Org.nr 222000-0976 Pommernvägen 1 Box 464 08-594 696 00 08-96 39 48 mail@brandkaren-attunda-se Sollentuna

Läs mer

Tillfällig uthyrning av lokaler

Tillfällig uthyrning av lokaler Räddningstjänsten Tillfällig uthyrning av lokaler Allmänt Detta dokument gäller för lokaler som tillfälligt hyrs ut till andra ändamål än de normalt används till, t ex för övernattning, disco, fest etc.

Läs mer

Brandkonsulterna AB. Brandskyddsbeskrivning. Nybyggnad 43 st. radhus Kv. Rymdattacken 3 Linköping Bygghandling Revidering 1 2012-06-04

Brandkonsulterna AB. Brandskyddsbeskrivning. Nybyggnad 43 st. radhus Kv. Rymdattacken 3 Linköping Bygghandling Revidering 1 2012-06-04 Brandkonsulterna AB Brandskyddsbeskrivning Nybyggnad 43 st. radhus Kv. Rymdattacken 3 Linköping Bygghandling Revidering 1 2012-06-04 Tel 08 51 51 25 50 Fax 08 51 51 25 50 info@brandkonsulterna.se Org.

Läs mer

Olycksutredning. Metod En olycksutredningsprocess genomförs i tre faser: Datainsamling Analys Åtgärdsförslag

Olycksutredning. Metod En olycksutredningsprocess genomförs i tre faser: Datainsamling Analys Åtgärdsförslag Olycksutredning Typ av olycka: Brand i källarförråd i flerbostadshus Objekt och orsak: A1b4 Diarie nr: 2010000777 Förlopp: A6B6C2 Insatsrapport nr: 201000681 Datum och tid: 2010-12-01, kl:15:03 Utredare:

Läs mer

Befintligt brandskydd

Befintligt brandskydd Blombacka Byggnaden 6 våningar. 35 lägenheter. Restaurang för boende i bottenplan. Centralt trapphus. På varje våningsplan leder två korridorer ut från trapphuset till lägenheterna. Uppfördes 1992 som

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

Brandutredning. Villa kl

Brandutredning. Villa kl Brandutredning Objektstyp: Larmtid: Adress: Ägare: Fastighetsbetäckning: Startutrymme: Startföremål: Brandorsak: Insatsrapport nr: Villa 2011-02-28 kl. 15.16 Trossbotten Elkabel Kallflytning i kabel 2011A00140

Läs mer

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21.

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21. Carl Johan Herbst Brandingenjör LTH/Civilingenjör riskhantering ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk Tel: 010-505 38 89 carljohan.herbst@afconsult.com Internkontroll: Tobias Karlsson Brandingenjör LTU Brandskyddsbeskrivning

Läs mer

SBA Systematiskt BrandskyddsArbete

SBA Systematiskt BrandskyddsArbete SBA Systematiskt BrandskyddsArbete Anders Lundberg Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enheten för brandskydd och brandfarlig vara Mars/April 2015 Var kommer SBA ifrån? Ett brandskydd i skälig

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Utrymning med räddningstjänstens stegutrustning

Utrymning med räddningstjänstens stegutrustning Utrymning med räddningstjänstens stegutrustning Vägledning för dimensionering inom Brandkåren Attundas (BA) utryckningsområde. Upprättat av: Ola Carlén Datum: 2015-10-10 Beslutat av: Ida Texell 1. Bakgrund

Läs mer

Olycksutredning. Brand i byggnad på Staketgatan 39 i Gävle, Gävle kommun

Olycksutredning. Brand i byggnad på Staketgatan 39 i Gävle, Gävle kommun Sida 1(6) Olycksutredning Brand i byggnad på Staketgatan 39 i Gävle, Gävle kommun 2016-11-10 Utredare: Magnus Östlund Brandinspektör/brandutredare Gästrike Räddningstjänst Sida 2(6) Sammanfattning/Åtgärdsförslag

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN 5 2014\BD2\bdf2.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-02-14 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Box 918 971 27 Luleå Besök:

Läs mer

JAKOBSBERG 2:1992 M.FL., JÄRFÄLLA

JAKOBSBERG 2:1992 M.FL., JÄRFÄLLA Sven-Åke Persson Diligentia Sven-ake.persson@diligentia.se 2015-01-29 JAKOBSBERG 2:1992 M.FL., JÄRFÄLLA Brandskyddstekniskt utlåtande nybyggnad bostäder Underlag detaljplan Syfte Detta utlåtande redovisar

Läs mer

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst 1 (7) PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst Avser Utrymning med hjälp av räddningstjänst Gäller fr.o.m. 2014-11-27 1. Inledning Detta PM syftar till att tydliggöra frågor som är kopplade till utrymning

Läs mer

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20.

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20. Välkommen 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog» Hur arbetar vår förening med SBA?» Tips och lärdomar för att skapa en säker och trygg anläggning

Läs mer

TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet

TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet Curt Ahnström Emeli Ljunghusen Tellusborgsvägen 73-78 Holding AB 2014-09-30 TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet Detta utlåtande redovisar den övergripande

Läs mer

Brandutredning Datum

Brandutredning Datum Brandutredning Datum Dnr Räddningstjänsten Motala / Vadstena Utredningsprotokoll 2012-10-03 2012-RT00532 Händelse: Lägenhetsbrand Objektsadress: Fastighetsbeteckning: Larm till Räddningstjänsten: 2012-07-08

Läs mer

Olycksundersökning Nivå 2b Brand på fritidsgård, Södra Hunnetorpsvägen 49

Olycksundersökning Nivå 2b Brand på fritidsgård, Södra Hunnetorpsvägen 49 HELSINGBORG Olycksundersökning Nivå 2b Brand på fritidsgård, Södra Hunnetorpsvägen 49 Juni 2010 Anledning till utredningen: Brand på fritidsgård i Helsingborg på Södra Hunnetorpsvägen 49, 2010-06-09. Uppdrag:

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och

Läs mer

Dnr 2011-0764-39. Södertörns Brandförsvarsförbund BRANDUTREDNING

Dnr 2011-0764-39. Södertörns Brandförsvarsförbund BRANDUTREDNING - 1 - BRANDUTREDNING Bild från Polisflyget. Tidpunkt: 2011-04-14 11.57 Fastighetsbeteckning: Objektsadress: 114-120 Objektstyp: Radhus 1½ plans Startutrymme: Okänt Startföremål: Okänt Brandorsak: Okänd

Läs mer

Brandförsäkringsmodell

Brandförsäkringsmodell Funktionsanpassad Brandförsäkringsmodell för lätta industri- och hallbyggnader STÅLBYGGNADSINSTITUTET Swedish Institutet of Steel Construction Publikation 155, 1995 Brandskador oberoende av materialval

Läs mer

Utrymning med hjälp av räddningstjänstens utrustning

Utrymning med hjälp av räddningstjänstens utrustning 2014-04-15 Dokumentnummer VL2014-09 Berörda regelverk PBL, BBR, LSO, AFS Giltighet Kommuner inom Storstockholms brandförsvar Beslutad 2014-04-15 Giltigt t.o.m. 2015-04-15 Handläggare Lars Strömdahl Kvalitetsgranskning

Läs mer

Vanliga frågor och svar om brandsäkerhet för bostadsfastighetsägare

Vanliga frågor och svar om brandsäkerhet för bostadsfastighetsägare Samhällsbyggnadskontoret Brandförsvar och säkerhet Vanliga frågor och svar om brandsäkerhet för bostadsfastighetsägare Ansvar för brandskydd Ansvaret för brandskyddet ligger både på den som äger byggnaden

Läs mer

Stöd för bygglovhandläggare. Brand- och riskhänsyn i byggprocessen

Stöd för bygglovhandläggare. Brand- och riskhänsyn i byggprocessen Stöd för bygglovhandläggare Brand- och riskhänsyn i byggprocessen Brand och räddningstjänstfrågor i byggprocessen Brand- och utrymningssäkerhet är en viktig del av en byggnads egenskaper. För att kunna

Läs mer

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Händelse/Diarienr: 511.2014.01017 Sida 1(8) 2014-10-08 OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Brand i byggnad Utredare Magnus Östlund Medutredare --------------------------- Olycksdatum 2014-09-04 Utredningsdatum 2014-09-04

Läs mer

PM Farligt gods. Skövde Slakteri. Tillbyggnad vid farligt godsled. Aspelundsvägen Skövde kommun 2015-01-21

PM Farligt gods. Skövde Slakteri. Tillbyggnad vid farligt godsled. Aspelundsvägen Skövde kommun 2015-01-21 Skövde Slakteri Tillbyggnad vid farligt godsled Aspelundsvägen Skövde kommun PM Farligt gods 2015-01-21 FAST Engineering AB Civilingenjör 2 Dokumentinformation Uppdragsnummer (internt): 2015-044 Dokumenttitel:

Läs mer

Datum Ert datum 1(6) Räddningstjänsten Handläggare, telefon Vår beteckning David Hultman,

Datum Ert datum 1(6) Räddningstjänsten Handläggare, telefon Vår beteckning David Hultman, Datum Ert datum 1(6) Räddningstjänsten 2013-01-09 Handläggare, telefon Vår beteckning David Hultman, 016-710 74 71 540.2013.00012.7486 Er beteckning BRANDUTREDNING Insatsrapport nr. 2013/00015 Larmtid

Läs mer

5lGGQLQJVWMlQVWHQ. 5HJOHUI UWLOOIlOOLJD YHUQDWWQLQJVORNDOHU

5lGGQLQJVWMlQVWHQ. 5HJOHUI UWLOOIlOOLJD YHUQDWWQLQJVORNDOHU 5lGGQLQJVWMlQVWHQ gvwud%ohnlqjh 5HJOHUI UWLOOIlOOLJD YHUQDWWQLQJVORNDOHU %DNJUXQG Vid arrangemang av olika slag uppkommer ofta förfrågningar angående användandet av tillfälliga övernattningslokaler. För

Läs mer

Svar på Länsstyrelsens samrådsyttrande avseende risker förknippade med bensinstation och transporter av farligt gods

Svar på Länsstyrelsens samrådsyttrande avseende risker förknippade med bensinstation och transporter av farligt gods Projekt Projektnr Freden Större 11, Sundbyberg 105521 Handläggare Datum Lisa Åkesson 2014-06-04 Internkontroll Datum Rosie Kvål 2014-06-04 Svar på Länsstyrelsens samrådsyttrande avseende risker förknippade

Läs mer

Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd. Österåkers Kommun

Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd. Österåkers Kommun Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd Österåkers Kommun 2016-05-25 Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar

Läs mer

Räddningstjänsten informerar 2008-02-04

Räddningstjänsten informerar 2008-02-04 Information angående regler för tillfällig övernattning Räddningstjänsten får ofta frågor om det finns möjlighet att övernatta (tillfällig förläggning) i kommunens lokaler, skolor, idrottshallar, samlingslokaler,

Läs mer

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara.

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Utrymningsväg Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Det ej finns lösa belamrande föremål som blockerar utrymningsvägen t ex möbler, skåp eller annan utrustning.

Läs mer

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare.

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare. Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 B Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

Nybyggnad. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Nybyggnad. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Nybyggnad Övergripande brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist

Läs mer

VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg

VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg VFA 5.2: GÅNGAVSTÅND I UTRYMNINGSVÄG Syfte: Att uppfylla BBR 5:332 föreskrift trots att längre gångavstånd än de angivna i BBR tabell 5.332 finns för Vk 4 (hotell).

Läs mer

Öppen eld. När skall det vara klart? Vad behöver göras? Behövs hjälp? Vem ansvarar för att det blir gjort?

Öppen eld. När skall det vara klart? Vad behöver göras? Behövs hjälp? Vem ansvarar för att det blir gjort? CHECKLISTA BRAND ORGANISATION (BBR 5:12, BFS 1995:17, 1993:57) BBR, AFS, SÄIF, SBF - REKOMMENDATIONER Finns brandskyddsdokumentation? Finns drift- och underhållsinstruktioner anpassade till den egna verksamheten?

Läs mer

Brandskydd i kulturhistoriskt värdefull trähusbebyggelse

Brandskydd i kulturhistoriskt värdefull trähusbebyggelse Upprättad av Staffan Rystedt Christer Dahlberg Johan Wendt Beslutad Bo Carlsson, 2014 10 27 Giltig t.o.m. 2016 12 31 Revideringsdatum 2014 05 15, Cd, Jwt Råd och anvisning nr: 114 Brandskydd i kulturhistoriskt

Läs mer

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter I skälig omfattning Utdrag av erfarenheter Götaholms äldreboende, Göteborgs stad Bakgrund Götaholms äldreboende är beläget i de centrala delarna av Göteborg. Byggnaden uppfördes 1993 för i huvudsak den

Läs mer

BRANDSÄKERHETS- ARBETE FRUKOSTSEMINARIUM

BRANDSÄKERHETS- ARBETE FRUKOSTSEMINARIUM BRANDSÄKERHETS- ARBETE FRUKOSTSEMINARIUM 20160405 KOMMANDE AKTIVITETER 14 april 18:00-20:00 Seminarium: Känns energiräkningen för dyr? 3 maj 08:00-09:00 Frukost: Restaurang som lokalhyresgäst SKRIFTER

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar

Läs mer

Insatssammanställning

Insatssammanställning RÄDDNINGSTJÄNSTEN Smedjebackens kommun Insatssammanställning Datum: 2014-07-04 Diarienr: 2014.33 Utredare: Lars Andersson Eget larmnummer:201400102 SOS larmnummer:52749681 Orsaken till undersökningen:

Läs mer

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG KORTFATTADE BRANDTEKNISKA PROJEKTERINGSANVISNINGAR Antal sidor: 7 Projektnr: 845 24 02 Författare:

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Program Lagstiftning kring systematiskt brandskyddsarbete Förstå vikten med Systematiskt BrandskyddsArbete Kort introduktion i SBA Vad förväntar sig räddningstjänsten vid

Läs mer

Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan

Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan 1 Upprättad: 080707/AC Reviderad: 080909 /JH Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga.) Objekt:

Läs mer

Checklista för kontrollrond

Checklista för kontrollrond Checklista för kontrollrond Dessa listor är allmänt framtagna Komplettera dessa listor med flera kontrollpunkter och överlämna till handläggaren för uppdatering Notera vilka av uppgifterna som ej är relevanta

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Inledning!... 1 1) Brandskyddspolicy!... 1 2) Ansvar och organisation!... 1 3) Instruktioner vid brand!... 2 4) Byggnads- samt verksamhetsbeskrivning!... 3 5) Risker!...

Läs mer

13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01 13.07.01. Innehåll i SBA. Bohus Räddningstjänstförbund

13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01 13.07.01. Innehåll i SBA. Bohus Räddningstjänstförbund Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 A Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

OLYCKSUTREDNING - 2 Datum

OLYCKSUTREDNING - 2 Datum OLYCKSUTREDNING - 2 Datum 2013-10-01 Olycksutredare Melissa Millbourn Diarienummer 20130748 Brand i källare i flerbostadshus,, Olofström Upplysningar om branden Larmtid: Onsdag 2013-09-11, kl. 10:26 Adress:,

Läs mer

Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål

Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål 2016-01-27 1 Uppdrag Tyréns AB har på uppdrag av TrondBygg Holding AB (markägaren till fastigheterna

Läs mer

I skälig omfattning. utdrag av erfarenheter

I skälig omfattning. utdrag av erfarenheter I skälig omfattning utdrag av erfarenheter Pensionat Rosentorp, Bjuvs kommun Bakgrund Pensionat Rosentorp ligger i Bjuvs kommun och består av en äldre 1 ½ plans byggnad. Det övre våningsplanet kan betraktas

Läs mer

Utredning om byggnadsteknisk brandskydd Brand i soptunna i tvättstuga på

Utredning om byggnadsteknisk brandskydd Brand i soptunna i tvättstuga på Medelpads Olycksutredning Räddningstjänstförbund Datum 20120816 Utredare Lars-Göran Nyhlen Samhällsskyddsavdelningen Lars-Göran Nyhlen 070 1916282 Lars.nyhlen@sundsvall.se Utredning om byggnadsteknisk

Läs mer

Gränsdragningslista avseende brandskydd

Gränsdragningslista avseende brandskydd Gränsdragningslista avseende brandskydd Senaste revidering: Utrymning vid brand Utrymningsvägar Avskiljning mot utrymningsväg Dörrar i Utrymningsbeslag Vägledande markering Allmän belysning i gemensamma

Läs mer

Brandskydd i asylboende

Brandskydd i asylboende Brandskydd i asylboende FSD -praktisk tillämpning vid ombyggnad Maria Ovesson maria.ovesson@fsd.se Disposition Tillfälligt boende? Bakgrund till Vk3B Utmaningar bef. byggnader Praktiska exempel Funderingar

Läs mer

MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND. Brand i ventilationskanal Kolgrillen i Västerås 2012-02-25,

MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND. Brand i ventilationskanal Kolgrillen i Västerås 2012-02-25, MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL BRANDUTREDNING Undersökning enligt 3 kapitlet 10 lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Datum 2012-03-01 Handläggare TT Dnr 2012/246-MBR-197

Läs mer

OLYCKSUNDERSÖKNING Hova Hotell

OLYCKSUNDERSÖKNING Hova Hotell RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG Datum: 2015-07-03 Diarienr: E 702 OLYCKSUNDERSÖKNING Hova Hotell Innformation om olyckan: SOS ärendenummer: 5502006 Eget larmnr: 201500775 Larmtid: 2015-06-02 kl: 15:10

Läs mer

svenskbyggtjänst AB Svensk Byggtjänst, 113 87 Stockholm. Besöksadress S:t Eriksgatan 117, 9 tr. Tel 08-457 10 00, fax 08-457 11 99. www.byggtjanst.

svenskbyggtjänst AB Svensk Byggtjänst, 113 87 Stockholm. Besöksadress S:t Eriksgatan 117, 9 tr. Tel 08-457 10 00, fax 08-457 11 99. www.byggtjanst. Stockholm 2014-01-28 Kompletteringar av Brandskydd Byggvägledning 6 (ISBN 978-91-7333-552-2) till följd av BBR 20 (BFS 2013:14) Bakgrund Utgåva 5 av Brandskydd. En handbok i anslutning till Boverkets byggregler.

Läs mer

Systematiskt Brandskyddsarbete BRF Ribe Version 1.0 2015-05-18. Systematiskt brandskyddsarbete BRF Ribe, Malmö

Systematiskt Brandskyddsarbete BRF Ribe Version 1.0 2015-05-18. Systematiskt brandskyddsarbete BRF Ribe, Malmö Systematiskt Brandskyddsarbete BRF Ribe Version 1.0 2015-05-18 Systematiskt brandskyddsarbete BRF Ribe, Malmö Inledning I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor anges att ägare eller nyttjanderättshavare

Läs mer

Datum Ert datum 1(2) Räddningstjänsten 2010-03-10 Handläggare, telefon Vår beteckning Peter Ehrenstråhle, 016-710 74 67 540.2010.00010.

Datum Ert datum 1(2) Räddningstjänsten 2010-03-10 Handläggare, telefon Vår beteckning Peter Ehrenstråhle, 016-710 74 67 540.2010.00010. Datum Ert datum 1(2) Räddningstjänsten 2010-03-10 Handläggare, telefon Vår beteckning Peter Ehrenstråhle, 016-710 74 67 540.2010.00010.5876 Er beteckning MSB Myndigheten för samhällskydd och beredskap

Läs mer

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp Brandskydd .1 Begrepp Följande avsnitt redovisar bl.a vanliga begrepp enligt Boverkets Byggregler, nya Euroklasser samt gipsskivans brandskyddande egenskaper. I övrigt se resp konstruktioners egenskaper

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandvarnare i bostäder Räddningstjänst och

Läs mer

De gemensamma frågorna LOKALGRUPPERNA

De gemensamma frågorna LOKALGRUPPERNA De gemensamma frågorna LOKALGRUPPERNA Fråga 1 En fråga vi fått från en medlem: Brandspridning från ett miljöhus i ett plan som ligger exempelvis 7 meter från ett bostadshus i 3 eller fler våningsplan.

Läs mer

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning PM RÄDDNINGSTJÄNSTERNA I KALMAR LÄN AG Förebyggande F 2 Beslutad 2001-12-12, Bilaga 1 och 2 reviderade 2004-08-19 Sid 1(6) Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 5 Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Version 2 iderat datum 2013-01-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(5).dat er Enligt BBR (Boverkets byggregler)

Läs mer

Regler för tillfällig förläggning

Regler för tillfällig förläggning Sidan 1 av 5 2010-03-02 Regler för tillfällig förläggning Inom Borlänge, Falun, Gagnef och Säters kommuner 1. Bakgrund och syfte Sedan slutet av 1970-talet har skolor och liknande lokaler, barnstugor,

Läs mer