Brandskyddsvärdering och Riskbedömning. Östanbäcken. Peter Arnevall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brandskyddsvärdering och Riskbedömning. Östanbäcken. Peter Arnevall 080817"

Transkript

1 Brandskyddsvärdering och Riskbedömning Peter Arnevall

2

3 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte Metod Frågeställningar Avgränsningar BSV-k Beskrivning Uppdelning efter vädersträcken Nivåer Osäkerheter och begränsningar med BSV-k Kvalitetssäkring 9 4. Förutsättningar för räddningstjänsten Resultat inventeringen Generella brister Kvarteret Svarvaren Kvarteret Målaren Kvarteret Timmermannen Kvarteret Sadelmakaren Kvarteret Bokbindaren Kvarteret Smeden Diskussion Brandförebyggande och riskreducerande åtgärder Fastighetsägare och boende Räddningstjänst Kommun Förslag på aktiva och passiva system Slutsats 43 Referenser 45

4

5 1 Inledning Enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO, är det varje kommuns skyldighet att inventera de särskilda risker som finns i kommunen och som kan medföra en räddningsinsats (SFS 2003:778). Enligt samma lag, 1:a kapitlet 3:e paragrafen, skall räddningstjänsten planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. I kulturminneslagen skrivs: Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön (SFS 1988:950). 1.1 Bakgrund Stadsdelen i Härnösand består till stor del 17- och 1800-talshus med högt kulturellt värde. Husen ligger tätt, är byggda i olika höjd och huvudsakligen trä. Genom området löper trånga gränder och det finns många små smala passager vilket gör området besvärligt ur räddningstjänst perspektiv. Husen och fastigheterna används framförallt som bostadshus, men även en del företag finns etablerade i området. är unikt i Härnösand och väl värt att prioritera för dess kulturvärde. För att förhindra en stadsbrand där oersättliga kulturella värden går till spillo har Härnösands kommun, på initiativ räddningstjänsten, startat ett projekt för att öka brandskyddet i området. Projektet inleds under sommaren 2008 med en inventering brand- och brandspridningsrisken i för att skapa en överblick situationen. Inventeringen är en del i ett projekt för ökat brandskydd Härnösands kulturvärda träbyggnationsområden. Liknande projekt har de senaste åren drivits och drivs i bland annat Jönköping, Västerås, Mariefred, Falun och Visby. 1.2 Syfte Syftet med projektet har varit att skapa en bild den aktuella risken seende uppkomst och spridning brand till och mellan byggnader i. Vidare har syftet varit att undersöka räddningstjänstens möjlighet till en effektiv insats samt att vid behov lämna möjliga riskreducerande förslag. Resultatet från inventering kommer att bli ett beslutsunderlag för räddningstjänsten vid insats, kopplas till kommunens GIS system samt möjliggöra förslag på aktiva system och riskreducerande åtgärder i området. I förlängningen finns förhoppningar om att räddningstjänsten tillsammans med fastighetsägarna, de boende och kommunen gemensamt ska bidra till det framtida brandskyddet och en minskning risken. Detta för att bevara. Peter Arnevall 1

6 1.3 Metod Inventeringen genomförs med hjälp ett kvantitativt indexverktyg där brandskyddet för en byggnad beskrivs med hjälp ett antal parametrar. Metoden, som kallas BSV-k Brandskyddsvärdering - kulturbyggnader, används då den är systematisk och med gott resultat har använts ibland annat Visby, Västerås och Mariefred. BSV-k är även relativt enkel att använda, presenterar resultaten kvantitativt och kräver inte någon djupgående brandteknisk kompetens för att genomföra eller förstå. Resultaten är även enkla att översätta grafiskt och på kartor. 1.4 Frågeställningar De frågeställningar som rapporten och inventeringen ämnar lämna svar är: Vilket brandskydd och vilka risker som finns i området idag? Vilka åtgärder finns för att öka brandsäkerheten? Dokumentera resultatet på ett sådant sätt att informationen kan knytas till den digitala kartan och användas i framtida detaljplanering. 1.5 Avgränsningar Rapportens och inventeringens gränsningar är: Området som skall inventeras är s trähusområde. Arbetet är gränsat till att innefatta fem arbetsveckor där så mycket som möjligt skall hinnas med. Inga ålägganden läggs på fastighetsägaren i samband med inventeringen då den är endast till för att ge kommunen en aktuell riskbild. Däremot kan inventeringen ligga till grund för framtida beslut rörande. Peter Arnevall 2

7 2. Området ligger mitt i centrala Härnösand och gränsas Brunnshusgatan, Färgaregatan, Storgatan och Franzénsgatan. Området omfattar totalt sex kvarter med sluttning från kanalen och upp mot Domkyrkan. Gatorna genom området är trånga och varierar i bredd mellan cirka 3 och 8 meter. Gatubredden tillsammans med det begränsade svängrummet gör att framkomligheten med fordon är begränsat i området. Området präglas en lummig atmosfär med många bakgårdar och skrymslen. Vägarna är belagda med grus och till viss del gatsten. Husen i är till större delen byggda under och 1800-talet och har under årens lopp renoverats, byggts om, slagits samman och byggts ut. Ett flertal husen har grundligt renoverats invändigt under 70- och 80-talet. Husen ligger i de flesta fall mycket tätt inpå varandra och sitter i flera fall ihop, se kartan nedan. Det finns även ett antal mindre uthus som inte är markerade på kartan som under årens lopp byggts till. Figur 1. Principskiss över. 50 meter Peter Arnevall 3

8 De flesta husen har en stomme timmer och med några få undantag består husens fasader trä, generellt träpanel slagen på timmerstommen. Taken består till största del plåt eller tegelpannor. De flesta husen i området är K-märkta och har ett mycket högt kulturellt värde varvid inga ombyggnationer kan ske utvändigt utan speciellt tillstånd. De flesta husen används som rena bostadshus, både som en- och flerfamiljshus, men det finns även en del annan verksamhet i form Bed and Breakfast, vandrarhem, restauranger, företag, butiker och en tatuerarverkstad. Butikerna och restaurangerna finns uteslutande i det nordvästra hörnet. Peter Arnevall 4

9 3. BSV-k Den metod som använts vid inventeringen de olika byggnaderna i kallas för BSV-k, Brandskyddsvärdering - kulturbyggnader. Denna metod är ursprungligen framtagen 2005 en student vid Brandingenjörsprogrammet vid LTH, och gick då under benämningen BSIVI, brandskyddsindex Visby innerstad (Wikberg, P., 2005). Metoden har sedan döpts om till BSV-k, då den kan användas och passar andra städer än Visby, och finns numera även sammanställd och utgiven Räddningsverket. Nedan ges en kort beskrivning metoden och dess uppbyggnad. Läsaren är hänvisad till Brandskyddsindex Visby innerstad (Wikberg, P., 2005) samt Bedömning brandskydd i kulturbebyggelse (Johansson, L-E., Wikberg, P., 2007) för djupare beskrivning och bakgrund till metoden. Metoden har bland annat använts i Visby, Västerås, Jönköping, Trosa och Mariefred med goda resultat, se även referenslistan. 3.1 Beskrivning BSV-k är en indexmetod, där ett antal olika parametrar erhåller ett visst index som tillsammans ger ett värde för det totala brandskyddet/risken för byggnaden. Metoden är semikvantitativ, även kallat halvkvantitativ, vilket betyder att resultaten presenteras och beskrivs i siffror utifrån olika bedömningar. Metoden är speciellt utvecklad för att passa äldre kulturbebyggelse. Med hjälp BSV-k kan särskilt utsatta byggnader och områden identifieras. För dessa områden kan sedan förslag ges och åtgärder vidtagas för att öka brandskyddet och minska risken. Dessa åtgärdsförslag kan rikta sig till fastighetsägare, kommun och räddningstjänst med flera. Resultatet kan även ligga till grund för räddningstjänstens insatsplaner och fungera som beslutsstöd. BSV-k ökar inte bara kunskapen om området utan ger även en möjlighet att notera angreppsvägar, åtkomlighet och eventuella brandmurar med mera som kan utnyttjas vid en insats. Det övergripande målet för metoden är undersöka om byggnaden har ett acceptabelt brandskydd, vilket även det slutliga BSV-k indexet försöker åskådliggöra. För att påvisa om det är ett acceptabelt brandskydd har två delmål identifierats, egendomsskydd och personskydd. Dessa två tillsammans leder till en acceptabel brandskyddsnivå. För att uppnå dessa delmål kan olika strategier användas. Exempelvis kan branden släckas och därigenom rädda egendomen och personerna i byggnaden eller så kan branden förhindras helt från att uppstå. Peter Arnevall 5

10 Acceptabel brandskyddsnivå Övergripande mål Egendomsskydd Personskydd Delmål Förhindra brands uppkomst Begränsa brandspridning inom byggnad Begränsa brandspridning till annan byggnad Underlätta utrymning Underlätta släckning Strategier Avstånd till annan byggnad Automatiskt brandlarm Bjälklagskonstruktion Dörr i utrymningsväg Elektrisk utrustning Fasad Fönster Höjdskillnad sammanbyggda/ angränsande byggnader Löst material Riskkällor Rökgaskanaler Sprinkler Takfotsutformning Tillgänglighet för räddningstjänsten Vinds- och loftutrymme Ytskikt trapphus Komponenter Figur 2: Uppbyggnad BSV-k. De olika strategierna påverkas en rad olika faktorer och parametrar, i denna metod kallat komponenter. I BSV-k har antalet komponenter begränsats till 16 stycken, dessa anses ha störst betydelse för den acceptabla brandskyddsnivån och risknivån. Det är även dessa 16 som kvantifierar brandskyddet. Komponenterna, som i vissa fall är uppdelade i underkomponenter, påverkar i olika utsträckning byggnadens brandskydd och graderas på en skala från 0 till 5. Värdet 0 betyder att komponenten inte alls inverkar på byggnadens brandskydd medan värdet 5 har mycket stor inverkan. Då de olika komponenterna har olika stor inverkan på varje strategi viktas de mot varandra enligt ett viktmått. Till exempel påverkar inte hållfastheten för ett fönster själva utrymningen i särskilt stor utsträckning i jämförelse med hur de inverkar på risken för brandspridning. Det värde som komponenten erhålligt multipliceras med viktmåttet och alla komponenter adderas sedan samman för att erhålla det slutgiltiga indexvärdet. Detta värde varierar mellan 0 och 5, där 0 betyder att brandskyddet är obefintligt och risknivån mycket hög. 5 å andra sidan betyder att brandskyddet är mycket bra och att risknivån är låg. Det inventeringsformulär samt ett exempel på beräkning BSV-k finns i bilaga 1 och 2. Peter Arnevall 6

11 3.2 Uppdelning efter vädersträcken Efter att de första inventeringarna genomförts i uppdagades att det förelåg stora variationer beroende på vilken sida byggnaden som sågs. På ena sidan kan det vara 20 meter till nästa byggnad medan det på andra sidan kan vara 0 meter. Av denna anledning har de utvändiga komponenterna som kan variera, 5 stycken, graderats efter vädersträck. Detta har gjort att det för varje byggnad finns fyra stycken BSV-k index, ett per vädersträck eller sida på byggnaden. Således har en mer varierad bedömning erhållits och som åskådliggör var de största riskerna för brandspridning föreligger. Denna uppdelning efter vädersträcken är gjort på eget initiativ och är inget som finns med i BSV-k metoden från början. Det finns dock inget i modellen som motsäger detta utan det kan liknas vid att det är fyra byggnader som sitter ihop. Uppdelningen har även diskuterats och förankrats med ett flertal andra på räddningstjänsten. 3.3 Nivåer För att åskådliggöra resultaten BSV-k inventeringen på kartan har olika färgkoder använts, se tabellen nedan, som svarar upp mot det uträknade indexet. BSV-k värde Färgmarkering på kartan Brandskyddsnivå/Risknivå BSV 3 Grön Godkänd nivå 2,5 BSV < 3 Gul Med tvekan godkänd nivå 2 BSV < 2,5 Orange Icke godkänd nivå BSV < 2 Röd Ej acceptabel nivå Tabell 1. Gradering brandskyddsnivå och risknivå. Då metoden är generell för att passa ett flertal olika byggnader med olika typer verksamhet har den skala som använts vid åskådliggörandet BSV-k justerats i fallen med enfamiljshus och flerfamiljshus. Detta då skalan blir aningen missvisande på grund att vissa komponenter inte finns i dessa typer byggnader. I enfamiljshus finns till exempel inga utrymningsvägar eller kr på sprinklers och automatiska brandlarm vilket gör att dessa parametrar alltid blir 0 eller 5. Detta innebär vidare att det totala BSV-k indexet för dessa hus inte kan bli 0 eller 5 då det alltid är vissa parametrar som antingen är 0 eller 5. I fallet med enfamiljshus så saknar de utrymningsvägar samt sprinkler och automatiska brandlarm. Detta gör att det maximala värdet som kan erhållas för enfamiljshus är 4,27 eftersom parametern för sprinkler och automatisk brandlarm alltid är noll. Det minsta värdet som kan erhållas är 0,81 då byggnaderna saknar utrymningsvägar och dessa parametrar alltid blir fem. Således varierar inte skalan mellan 0 och 5 utan mellan 0,81 och 4,27 vilket gör att BSV-k indexet för dessa hus centreras på skalan då ytterligheterna inte kan uppstå. För att behandla detta problem har en egen skala gjorts för enfamiljshus. Intervallen blir då, med bibehållen variation som den ordinarie skalan: Peter Arnevall 7

12 BSV-k värde Färgmarkering på kartan Brandskyddsnivå/Risknivå BSV 2,89 Grön Godkänd nivå 2,54 BSV < 2,89 Gul Med tvekan godkänd nivå 2,19 BSV < 2,54 Orange Icke godkänd nivå BSV < 2,19 Röd Ej acceptabel nivå Tabell 2. Gradering brandskyddsnivå och risknivå för enfamiljshus och flerfamiljshus med egna utgångar. Enligt samma tankesätt gäller detta problem även för flerfamiljshus. Detta då de inte har kr på sprinkler eller automatiskt brandlarm. Således måste även skalan justeras för detta då dessa typer hus inte kan erhålla ett värde 5 utan som mest 4,27. Skalan för flerfamiljshus justeras till: BSV-k värde Färgmarkering på kartan Brandskyddsnivå/Risknivå BSV 2,56 Grön Godkänd nivå 2,14 BSV < 2,56 Gul Med tvekan godkänd nivå 1,71 BSV < 2,14 Orange Icke godkänd nivå BSV < 1,71 Röd Ej acceptabel nivå Tabell 3. Gradering brandskyddsnivå och risknivå för flerfamiljshus. Flerfamiljshus med separata utgångar för respektive lägenhet har räknats som enfamiljshus då även de saknar utrymningsvägar. De två bed and breakfast som finns i området har räknats som flerfamiljshus då de är privatägda och mer eller mindre kan liknas med flerfamiljshus. Vandrarhemmet, restauranger och övriga verksamheter har räknats enligt den ordinarie skalan. 3.4 Osäkerheter och begränsningar med BSV-k Det är mycket viktigt att poängtera att BSV-k inte är en exakt värdering utan skall ses som en uppskattning och indikation. Det finns många parametrar som inte tas upp i BSV-k, men det ger en god fingervisning om statusen för den aktuella byggnaden. Metoden är framtagen för att kunna användas alla, utan kr på särskild brandteknisk kompetens eller erfarenhet. Den har även försökt att göras så fri från subjektiva bedömningar som möjligt och därigenom har den ett antal begränsningar och osäkerheter. Metoden ser till största del bara till fasta komponenter, som byggnadsdelar och fönsterutformningar, som är relativt enkla att bedöma. Detta medför att metoden är aningen statisk och inte passar alla typer byggnadstekniska lösningar. Fokusen i bedömningen ligger även lite mer på egendomsskydd än personsäkerhet. Detta då en huvudanledningarna med metoden är att komma fram till sätt att rädda så mycket kulturvärd bebyggelse som möjligt och minska skadorna till följd brand. BSV-k tar inte i någon större utsträckning hänsyn till verksamheten i byggnaden eller räddningstjänstens förmåga. Detta är ett medvetet val då dessa parametrar skulle medföra stora osäkerheter (Wikberg, P., 2005). Det är svårt att utifrån storleken på styrkan från räddningstjänsten, dess material, insatstid eller dylikt säga hur pass väl insatsen kommer att lyckas. Insatsens framgång beror på väldigt många faktorer, som utbildning, när i brandförloppet insatsen påbörjas, insatstid, tid till förstärkning med mera. Därigenom tas det i modellen bara hänsyn till tillgängligheten Peter Arnevall 8

13 byggnaden. Samma tankesätt gäller kring verksamheten där det skulle vara allt för komplext att försöka värdera olika typer verksamheters inverkan på brandspridningsrisken med mera. Det index som beräknas är heller ingen absolut nivå för brandskyddet eller risken i byggnaden. De nivåer som är satta i denna rapport är valda efter egen bedömning och det är upp till varje enskild användare att bedöma vad som är godkänt och icke godkänt. BSV-k är heller ingen komplett riskanalys då modellen inte tar hänsyn till frekvenser eller sannolikheter. BSV-k är snarare att betrakta som en grovanalys eller riskinventering där känsliga komponenter och objekt i ett större system kan identifieras. Det är viktigt att inte dra för stora slutsatser bara för att en byggnad erhålligt ett lågt eller högt index värde. Bara för att vissa byggnader saknar eldstäder, och därigenom erhåller en 5:a i gradering, behöver inte betyda att de är säkrare än byggnader med eldstäder. Detta har försökts att ta hänsyn till, bland annat med de differentierade skalorna, se ovan. 3.5 Kvalitetssäkring En viktig del som försökts att tas till vara på vid inventeringen är känslan som den aktuella fastigheten eller byggnaden gett. Vid inventeringen har en bedömning gjorts på plats utifrån de olika färgerna på skalan. Den bedömningen har sedan kontrollerats mot det beräknade värdet enligt BSV-k. Detta i ett försök att validera de beräknade värdena. I de flesta fall har den intinuitiva känslan överrenstämt med det beräknade värdet. Vid ett par besök har även fler personer från räddningstjänsten närvarat i syfte att ge sin bild det aktuella objektet. Även i dessa fall har de flesta bedömningarna, osett förkunskap eller utbildning, varit lika. I de fall de har skiljt har det berott på olika tolkningar vissa komponenter eller byggnadsdelars inverkan. I samtliga fall har alla enats efter resonemang och diskussion. Peter Arnevall 9

14 Peter Arnevall 10

15 4. Förutsättningar för räddningstjänsten I händelse brand i finns följande styrkor att tillgå: Ort Typ styrka Antal personer Tid till platsen Fordon Härnösand Heltid min från larm Släckbil samt hävare eller tankbil Härnösand Deltid min från Släckbil larm Kramfors Heltid min från larm Släckbil samt hävare eller tankbil Timrå Heltid min från larm Släckbil samt hävare eller tankbil Söråker Deltid min från Släckbil larm Sundsvall Heltid min från Släckbil, tankbil och hävare larm Ullånger Deltid min från Släckbil samt tankbil larm Nyland Deltid min från Släckbil samt tankbil larm Nordingrå Deltid min från Släckbil samt tankbil larm Tabell 4. Tillgängliga styrkor i händelse brand i. Utöver dessa styrkor finns det även personal och utrustning att rekvirera från Midlanda och Kramfors/Sollefteå flygplats. Dessa har använts i samband med tidigare bränder. Vid behov finns även fler deltidsstationer i Sundsvall/Timrå Räddningstjänstförbund samt heltid och deltid i Örnsköldsvik. Förhållandena gör att styrkan från Härnösand är relativt ensamma till en början. Där är det mycket viktigt att i början insatsen genomföra rätt åtgärder vid rätt tid. Den personella och materiella begränsningen måste tas i beaktning vid uppstarten insatsen, till exempel genom att inte välja för stora begränsningslinjer och ödsla material, personal samt energi på saker som inte kan fullföljas. Den initiala insatsen vid en större brand i bör där inrikta sig på att göra en bra uppstart, livräddande insatser, om möjligt begränsa spridningen och förbereda för anländande styrkor. Tillgången på släckvatten kommer vara ett problem vid en större brand i. Det kommer krävas stora mängder vatten på ett flertal punkter för att kunna begränsa spridningen eller släcka branden. Bedömt kommer vattenbehovet att vara stort redan vid en relativt liten brand. Förvisso finns ett stort vattendrag i utkanten men tiden för att sätta upp en motorspruta och antalet personer i styrkan göra att det initialt bedöms vara svårt. Peter Arnevall 11

16 Det finns ett brandpostnät i, se kartorna nedan. Det exakta trycket och flödet i systemet har dock inte gått att mäta vid skrivandet denna rapport. Diskussioner har däremot förts med Jan Lundgren vid HEMAB om vilken bedömd kapacitet systemet har. Enligt HEMAB kan deras vattenverk på fastlandet leverera 90 l/s ut i nätet varvid en bedömd miniminivå vid bör vara 50 l/s. Då det statiska trycket i HEMAB:s vattennät är cirka 7 till 7,5 bar och ligger cirka 5 meter ovan vattenytan bör trycket i systemet vara cirka 6,5 till 7 bar. Ledningarna i brandpostnätet är matade från två håll samt har en dimension på mellan 100 och 150 mm. Detta resulterar i en bedömd kapacitet på cirka 3000 l/min med cirka 6,5 bars tryck i brandpostnätet. För att exakt bestämma kapaciteten på brandpostnätet måste försök göras. Således kommer inte brandpostnätet ensamt att kunna försörja en större insats i då en vattenkanon behöver cirka 2000 l/min. Försörjningen vatten måste där kompletteras med motorsprutor från kanalen. Beroende på storleken på branden kan det initial vara lämpligt att säkerställa vattenförsörjningen i det första skedet insatsen. Peter Arnevall 12

17 5. Resultat inventeringen Det BSV-k index som respektive fastighet har erhålligt efter inventeringen presenteras på kartan nedan. På kartan motsvarar respektive färg det index som fastigheten erhålligt. I efterföljande underkapitel presenteras generella brister och respektive kvarter mer ingående för sig. Figur 3. Översikt BSV-k index i. Peter Arnevall 13

18 5.1 Generella brister Anledningarna till att flera byggnaderna och fastigheterna i har låga BSV-k index är oftast generella och/eller en kombination flera. Flera byggnaderna är i stora drag snarlika och det är få som har totalrenoverats de senaste åren. Generellt beror de låga indexvärdena på: - Fasader trä - Närliggande byggnader - Gamla fönster - Öppningar i takfötterna - Löst material - Bjälklagskonstruktion - Elektriskutrustning - Eldstäder - Vindar - Ventilation Samtliga byggnader har fasader trä, generellt är det slagen panel på de gamla trästommarna. Byggnaderna har, med några få undantag, gamla fönster med lågt brandmotstånd och hållfasthet. De flesta har även öppningar i takfötterna in till vindarna eller undertaken. Dessa tre faktorer tillsammans gör att brandspridningen mellan våningsplan, utifrån och in eller vice versa kan ske relativt enkelt. De tre faktorerna tillsammans med närheten till angränsande byggnader, icke uppdelade vindar och löst material på innergårdar och i vindar gör att risken för brandspridning till annan byggnad är stor. I vissa fall finns det brandmurar med varierande status. Vissa brandmurarna är genombrutna med fönster och de flesta dem går upp till taken men sticker inte upp ovan tak. Detta gör att brandspridningen hindras i de fall det angränsande huset är lägre, men bara fördröjs i övrigt. Bjälklagskonstruktionerna är generellt blindbottnar. Detta då de flesta husen har stommar trä där bjälklagen dolts med innertak och golv. Isoleringen i bjälklagen är varierad, ofta bestående sågspån, papper eller annat brännbart material. I de hus som genomgått större invändiga renoveringar består isoleringen i de flesta fall moderna isoleringsmaterial. Vissa de icke renoverade husen har kvar isoleringsmaterial som härstammar flera årtionden tillbaka. Bjälklagskonstruktionerna tillsammans med väggarna, som i flera fall innehåller många dolda utrymmen och skrymslen, gör att glödbränder och mindre bränder kan pågå en längre tid utan upptäckt. Dessa typer bränder skapar besvärliga släckinsatser och bränder som kan sprida sig på oväntat sätt i byggnaden. Bild 1 4. Bilderna visar några s många träfasader, öppningar i takfötterna, hur tätt vissa husen ligger samt ett skåp med jordfelsbrytare. Peter Arnevall 14

19 I de flesta fall är de elektriska installationerna i husen gamla, i flera fall saknas jordade ledningar och få har gjort en översyn de senaste 20 åren. Något enstaka hus har jordfelsbrytare medan några husen har kvar backelit isolerade ledningar. Tillsammans med de dolda utrymmena och löst material på vindar och innergårdar gör det att bränder kan uppstå och brinna en tid utan upptäckt. I princip samtliga byggnader i har vindar och de är i de flesta fall längsgående i hela byggnaden, utan uppdelning och används som förvaringsutrymme. De är även sällan isolerade mot taket och mot glarna. Storleken på vindarna varierar, från små krypvindar till vindar som nästan har full rumshöjd och är i samtliga fall oövervakade, det vill säga utan brandvarnare. Vindarna visar ofta hur husen är byggda och det typ bjälklag som finns i husen då de i flera fall inte är renoverade. De berättar ganska mycket om hur husen ser ut innanför tapeterna, undertaken och golven. De flesta byggnaderna har eldstäder, antingen kakelugnar eller vanliga öppna eldstäder. Vissa eldstäderna har eldningsförbud men övervägande del används. De används generellt som värmekälla eller som trivsel. Efter samtal med skorstensfejarmästaren i Härnösand har det framkommit att eldstäderna som får användas är i god kondition och att kontroller genomförs regelbundet, cirka en gång per år. I flera flerfamiljshusen är dörrarna i utrymningsvägarna låg brandtekniskklass och med stora springbredder. Ytskikten är även varierande kvalitet med tendenser att vara brännbara utan större brandtekniskt motstånd. Dessa faktorer är inte gynnsamma ur utrymningsperspektiv. En annan del som kan bidra till brandspridning inom en byggnad är ventilations- och imkanaler. Är dessa inte utförda på korrekt sätt och isolerade gentemot bjälklag, väggar och tak med mera kan de varma brandgaserna sprida branden långt i byggnaden. Ett flertal de imkanaler och ventilationsrör som finns i är inte utförda på ett sätt som svarar upp mot dagens byggregler och vissa dem är dåligt isolerade, därigenom finns i vissa fall en stor risk för brandspridning i byggnaden via ventilationen. Bild 5 8. Bilderna visar ett exempel på osektionerad vind med synlig trästomme och en öppning i takfoten sett inifrån. Den tredje bilden visar träpanel utan större brandmotstånd i en utrymningsväg i ett husen. Den fjärde bilden visar en ventilationskanal från en lägenhet ut i ett trapphusen, tillika utrymningsväg. Ventilationskanalen är inte utförd på ett bra sätt och risken för brandspridning genom den är stor. Peter Arnevall 15

20 5.2 Kvarteret Svarvaren Kvarteret Svarvaren består till största delen en- och flerfamiljshus. Det finns en restaurang samt ett Bed and Breakfast i två fastigheterna. Genom kvarteret löper Namlösa gränd, en smal gata som på sina ställen är knappt tre meter bred. Vid inventeringarna har ett par okända brandmurar och dolda utrymmen påträffats. Två hus som var markerade på kommunens GIS karta som förråd har visat sig vara inredda och används ibland som gästrum. = Enfamiljshus = Flerfamiljshus = Annan verksamhet = Förråd/Obebott = Utanför gränsningen/ej inventerat = Flerfamiljshus med egna utgångar = Brandpost = Brandvägg = Brandvägg med genomföringar = Passage genom hus till innergård Figur 4. Användning fastigheterna i kvarteret Svarvaren. Efter inventeringen byggnaderna och fastigheterna i kvarteret Svarvaren har de erhålligt följande BSV-k index. Fastighet Typ hus BSV-k Index Norr Syd Väst Öst Snitt Förråd Svarvaren 1 Flerfamiljshus 1,82 1,66 1,81 1,79 1,77 2,21 Svarvaren 2 A Enfamiljshus 2,05 2,34 2,32 2,66 2,34 Svarvaren 2 B Flerfamiljshus med egna utgångar 2,34 2,01 2,26 2,39 2,25 Svarvaren 2 C Flerfamiljshus med egna utgångar 2,27 2,45 2,34 2,61 2,42 Svarvaren 3 Enfamiljshus 2,12 1,95 2,12 1,95 2,04 2,32 Svarvaren 4 Flerfamiljshus 3,08 2,48 2,70 2,85 2,78 Svarvaren 5 Flerfamiljshus/Bed and Breakfast 2,43 2,74 2,53 2,72 2,61 1,98 Svarvaren 6 Enfamiljshus 1,86 1,93 2,01 1,62 1,86 2,25 Svarvaren 7 Enfamiljshus 2,38 2,23 2,25 2,23 2,27 2,46 Svarvaren 9 Flerfamiljshus/restaurang 1,25 1,17 0,82 1,17 1,1 1,87 Tabell 5. BSV-k index för kvarteret Svarvaren. Peter Arnevall 16

21 Markerat på kartan ser det ut enligt följande. Svarvaren 9 Svarvaren 7 Svarvaren 5 Svarvaren 6 Svarvaren 4 = Ej acceptabelt = Icke godkänd nivå = Med tvekan godkänd nivå = Godkänd nivå = Utanför gränsningen/ej inventerat = Flerfamiljshus med egna utgångar = Brandpost = Brandvägg = Brandvägg med genomföringar = Passage genom hus till innergård Svarvaren 3 Svarvaren 1 Svarvaren 2 B Svarvaren 2 A Svarvaren 2 C Figur 5. BSV-k index för kvarteret Svarvaren. Svarvaren 9, byggnaden längst i norr, har erhålligt ett mycket lågt BSV-k index, 1.1, vilket beror på en rad faktorer. Bland annat är det varierad verksamhet i byggnaden, med tre lägenheter och en restaurang i bottenvåning. Byggnaden har flera de generella bristerna, se ovan, samt mycket löst material i passagen under huset, på innergården och i trapphuset. I trapphuset finns även ett fönster mycket låg brandtekniskklass in i en lägenhet som vid en brand i trapphuset inte skulle klara några större brandbelastningar. Det finns även en icke sektionerad vind, olåst trapphus, blindbotten och gamla fönster. Restaurangen i bottenvåningen har serveringstillstånd för cirka 50 personer och i utrymningsvägen på baksidan finns löst material. Restaurangen hanterar även brandfarligvara i form gasol utan tillstånd. Dessa faktorer tillsammans gör att byggnaden har ett de lägsta BSV-k indexen i området. Svarvaren 6 är ett stort enfamiljshus, som tidigare varit ett flerfamiljshus, och som just nu genomgår en större renovering. Fastigheten har ändå erhålligt ett lågt BSV-k index då huset på flera sidor ligger mycket nära angränsande hus, har lågt klassade fönster, ej sektionerad Bild Löst material i passagen genom Svarvaren 9 och Namnlösa gränd med Svarvaren 6 till höger och Svarvaren 5 till vänster. Peter Arnevall 17

22 vind och det finns löst material intill fasaden med mera. Även här finns de generella bristerna som diskuterats utförligare i kapitel 5.1. Tillgängligheten för räddningstjänsten är begränsad då det inte går att köra ända fram till byggnaden utan det krävs att fordonen placeras en bit ifrån. Detta försvårar släckinsatsen även vid mindre bränder. I Svarvaren 5 finns ett Bed and Breakfast med 4 rum och 8 bäddar, vid något enstaka tillfälle kan det lyftas in två extra sängar vilket ger som mest 10 bäddar. Huset har erhålligt ett högt BSV-k index då det saknar flera de generella bristerna samt saknar direkt angränsande byggnader. Däremot är förråden på tomten i mycket dåligt skick och i starkt behov renovering för att komma till rätta med bristerna. Fastighetsägaren har sökt tillstånd för att riva förråden men det har slagits Länsmuseet med hänvisning till kulturminnesmärkningen. Fastigheten Svarvaren 3 har även det de generella bristerna samt att det finns en dold öppning, som inte syns utifrån, mot Svarvaren 1. Då det finns ett flertal öppningar i takfötterna och fönstren är gamla är risken för brandspridning till vinden stor. Svarvaren 2 består 3 byggnader med totalt 5 lägenheter. Samtliga lägenheter har egna utgångar ut på innergården. Byggnaderna har flera de generella bristerna samt att de ligger mycket tätt inpå varandra och andra hus. Det finns två brandmurar, en i väst och en i norr. Den västra är dock genombruten ett fönster med lågt brandmotstånd. Brandmuren i norr går inte upp ovan takfoten mellan de två husen utan det saknas ett par decimeter för att brandmuren skall vara komplett och fungera som en fullgod brandmur. Det finns ett förråd tillhörande Svarvaren 1 där flera dörrarna inte är låsta. Detta, tillsammans med flera generella brister, och löst material intill fasaden, se bild till höger, gör att byggnaden inte erhålligt ett godkänt BSV-k. Bild Genombruten brandvägg i Svarvaren 2 och olåst förråd samt sophantering intill fasaden i Svarvaren 1. Peter Arnevall 18

Bedömning av brandskydd i kulturbebyggelse

Bedömning av brandskydd i kulturbebyggelse Bedömning av brandskydd i kulturbebyggelse Bedömning av brandskyddsvärdering i kulturbyggnader Teoretisk bakgrund och praktiskt exempel Per Wikberg och Lars-Eric Johansson Räddningsverkets kontaktperson:

Läs mer

Skydd mot brandspridning mellan småhus

Skydd mot brandspridning mellan småhus Skydd mot brandspridning mellan småhus Johanna Björnfot Skydd mot brandspridning mellan småhus Boverket, september 2008 3 Förord Rapporten är en del av min sex veckor långa sommarpraktik och handlar om

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder. Många enkla åtgärder kan

Läs mer

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus BRANDSÄKERHET I FLERBOSTADSHUS 1 Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder.

Läs mer

Säkerhetsutredningar av bränder Fallstudie av en brand i en villa

Säkerhetsutredningar av bränder Fallstudie av en brand i en villa Säkerhetsutredningar av bränder Fallstudie av en brand i en villa Mattias Strömgren, Lars Harms-Ringdahl och Anders Bergqvist Centrum för personsäkerhet, Institutionen för miljö- och livsvetenskaper, Karlstads

Läs mer

Taktik, ledning, ledarskap

Taktik, ledning, ledarskap Taktik, ledning, ledarskap Stefan Svensson Stefan Svensson (red.), Erik (red.), Cedergårdh, Erik Cedergårdh, Ola Mårtensson, Ola Mårtensson, Thomas Thomas Winnberg Winnberg Taktik, ledning, ledarskap MSB

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Boverket. Utrymningsdimensionering

Boverket. Utrymningsdimensionering Boverket Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket juni 2006 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 4000 Tryck: NRS Tryckeri, Huskvarna ISBN: 91 7147 948-1

Läs mer

Samhällets kostnader för att förebygga bränder. Beräkningar

Samhällets kostnader för att förebygga bränder. Beräkningar Samhällets kostnader för att förebygga bränder Beräkningar 2 MSB:s kontaktperson: Linda Ryen, 010-240 56 64 Publikationsnummer MSB732 - juli 2014 ISBN 978-91-7383-471-1 3 Förord I denna rapport finns detaljerade

Läs mer

Olycksundersökning Brand i sjöbodar och hantverkshus Donsö hamn Göteborg den 29 maj 2012. Årssekvensnummer 2012003282. Göteborg 2012-10-19

Olycksundersökning Brand i sjöbodar och hantverkshus Donsö hamn Göteborg den 29 maj 2012. Årssekvensnummer 2012003282. Göteborg 2012-10-19 Olycksundersökning Brand i sjöbodar och hantverkshus Donsö hamn Göteborg den 29 maj 2012 Årssekvensnummer 2012003282 Göteborg 2012-10-19 Postadress Besöksadress Telefon, vx Org.nr: 222000-0752 Box 5204

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Brandteknisk riskvärdering av Stockholms stadsbibliotek

Brandteknisk riskvärdering av Stockholms stadsbibliotek Brandteknisk riskvärdering av Stockholms stadsbibliotek Av: Emma Andersson Erika Bengtsson Thomas Berg Max Coxner Handledare: Karl Fridolf Rapportnummer: 9465 Lund, 2014-05-22 Brandteknisk riskvärdering

Läs mer

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning Staffan Bengtson, Torkel Dittmer, Per Rohlén Brandskyddslaget Birgit Östman SP Rapport 2012:11,rev 2 Brandskydd på byggarbetsplats

Läs mer

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats CECILIA UNERAM Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Att mångfaldiga innehållet i denna bok, helt eller delvis, utan medgivande av

Läs mer

Förord. Borås den 28 januari 2010 Kjell Wahlbeck Räddningschef Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund SÄRF

Förord. Borås den 28 januari 2010 Kjell Wahlbeck Räddningschef Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund SÄRF Förord Behovet av teknisk och taktisk metodutveckling vid räddningsinsatser mot bränder inomhus är stort inom svensk och internationell räddningstjänst. Riskerna förenade med traditionella insatsmetoder,

Läs mer

Brand i flerbostadshus

Brand i flerbostadshus Brand i flerbostadshus En rapport om skadekostnader vid brand relaterade till de branddrabbade husens byggnadsmaterial Olle Lundberg på uppdrag av Betongforum 1 Sammanfattning... 3 1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

Dåligt brandskydd i radhus

Dåligt brandskydd i radhus Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2007 Dåligt brandskydd i radhus sid 7 Så klarar vi samhällets risker år 2020 sid 15-19 Har inte råd att skydda gamla Visby sid 20-21 2 inledaren Sirenen Nr 5 Augusti

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet Brandteknik

Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet Brandteknik Lunds Tekniska Högskola 9269 Lunds Universitet Brandteknik Brandteknisk riskvärdering av SOCIETETSHUSET I VARBERG Höstterminen 2005 Skrivet av: Teresia Gustafsson Henric Gustavsson Mattias Svanström Hanna

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

Tekniska system för att förhindra och förebygga anlagd brand - Slutrapport

Tekniska system för att förhindra och förebygga anlagd brand - Slutrapport Tekniska system för att förhindra och förebygga anlagd brand - Slutrapport Nils Johansson Patrick van Hees Margaret Simonson McNamee Michael Strömgren Department of Fire Safety Engineering and Systems

Läs mer

Vatten och andra släckmedel

Vatten och andra släckmedel Stefan Särdqvist Vatten och andra släckmedel räddningsverket Att mångfaldiga innehållet i denna bok, helt eller delvis, utan medgivande av Räddningsverket är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt

Läs mer

Brandsäkerhet i hotell, på pensionat och på vandrarhem. En undersökning av 117 verksamheter i Sverige

Brandsäkerhet i hotell, på pensionat och på vandrarhem. En undersökning av 117 verksamheter i Sverige Brandsäkerhet i hotell, på pensionat och på vandrarhem En undersökning av 117 verksamheter i Sverige Denna rapport ingår i Räddningsverkets serie av forsknings- och utvecklingsrapporter. I serien ingår

Läs mer

MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND. Brand i presentbutik, Stora Gatan 49, Västerås, 2010-11-18

MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND. Brand i presentbutik, Stora Gatan 49, Västerås, 2010-11-18 MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND UTREDNINGSRAPPORT OLYCKSUTREDNING - BRAND Undersökning enligt 3 kapitlet 10 lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Datum 2011-01-13 Handläggare FC,TT Dnr 2011/86-MBR-197

Läs mer

I skälig omfattning. Ett urval av överklagade tillsynsärenden om brandskydd

I skälig omfattning. Ett urval av överklagade tillsynsärenden om brandskydd I skälig omfattning Ett urval av överklagade tillsynsärenden om brandskydd 2 MSB:s kontaktperson: Malin Vestin, 010-240 52 43 Publikationsnummer: MSB781 april 2015 ISBN: 978-91-7383-511-4 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning Rapport 2012 Dnr 403-2011:5237 Grundläggande vuxenutbildning En granskning av uppföljning och anpassning av utbildningen Innehåll 1. Sammanfattande slutsatser... 2 2. Inledning... 6 2.1 Frågor... 6 2.1.1.

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2.

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. METOD... 7 2.1 VAL AV ÄMNE... 7 2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 7

Läs mer