avseende fastighetstillgångar tillhörigt Östersundshem Exploatering AB, Östersunds kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "avseende fastighetstillgångar tillhörigt Östersundshem Exploatering AB, Östersunds kommun 2015-02-20"

Transkript

1 Värdeutlåtande avseende fastighetstillgångar tillhörigt, Östersunds kommun

2 Värdebedömning 2(23) UPPDRAG/BESKRIVNING Uppdragsgivare Bakgrund/syfte Östersundshem AB genom Daniel Kindberg. Värdeutlåtandet syftar till att bedöma marknadsvärdet av nedanstående tillgångar. Tillgångarna benämns i första hand efter områdesnamn och inte enligt fastighetsbeteckningar men som i förekommande fall också kan redovisas i rapporten. Lugnet Jägargården Tallåsen Slakteriområdet Jägarvallen Norra Arenaområdet Bestånd av byggnader Syftet med utlåtandet är att bedöma ett samlat marknadsvärde. Utlåtandet skall ligga till grund för bokslut samt interna bedömningar. Vid bedömningen av markvärden avser dessa exklusive VA-avgift. Värdetidpunkt Värdetidpunkt är 31 december Förutsättningar De aktuella områdena förutsätts ha minst normala grundläggningsförhållanden och ej vara i behov av marksanering. Rivningskostnader har i förekommande fall beaktats dock på ett överslagsmässigt sätt. Bedömningarna är utförda utifrån de olika områdenas respektive planstatus som ex vis att detaljplan finns eller är under framtagande e t c. Värdebedömningen inrymmer inte några fördjupade utredningar avseende belastningar eller förmåner i form av servitut, gemensamhetsanläggningar, nyttjanderätter etc. I de fall sådana förekommer förutsättes dessa inte representera någon värdepåverkan. För uppdraget gäller bilagda Allmänna villkor för värdeutlåtande.

3 Värdebedömning 3(23) Underlag Läge - Besiktning tillsammans med uppdragsgivaren. - Detaljplaner - Översiktplan - Kartunderlag / flygbilder. - Ortsprismaterial. - Kopior på markanvisningsavtal m m - Sammanfattande beskrivningar, av Östersundshem. - Telefonkontakter med exploateringschef Anne-Katrin Ångnell, Östersunds kommun. Värderingsobjekten är belägna inom Östersunds tätort och till största delen utgörs av före detta I5:s regementsområden. Merparten av områdena ligger inom gångavstånd till Östersunds bästa butiksläge, ca meter. Områdena framgår av nedanstående kartbild. Värderingsobjektens lägen

4 Värdebedömning 4(23) Beskrivning av respektive område Nedan följer beskrivning av respektive område och de planförutsättningar som gäller. Lugnet - Jägargården Kvartersområde, ca 700 meter till butikscentrum. Omgivningarna är idag byggt med nyuppförda flerbostadshus företrädesvis i bostadsrättsform. Därutöver finns flertalet f d militära byggnader som idag byggts om och nyttjas för kontor m m. Området utgörs av sammanlagt tre registerfastigheter; Lugnet 10, 12 och 3. Det förekommer två byggnader som värderas i särskild ordning. En av dem utgörs av Lugnet 11. Lugnet Jägargården För området gäller en från 17 juli 2008 laga kraftvunnen detaljplan. Genomförandetiden har gått ut. Planen medger bostäder i 3 till fyra våningar. På bottenplan tillåts kontor, butiker m m. Enligt uppgifter från uppdragsgivaren uppgår den sammanlagda byggrättsvolymen till kvm BTA.

5 Värdebedömning 5(23) Tallåsen Området utgör del av fastigheten Norr 1:12 och avser ett område som nyttjas för lager- och verkstadsverksamhet (I5:s gamla motorområde). Merparten av det aktuella området är plant och asfalterat och omfattar ca kvm. För området antogs en detaljplan den 28 april Planen överklagades till Länsstyrelsen som avslog överklagandet den 9 oktober Planen har sedan överklagats vidare till Mark- och miljödomstolen. Enligt uppdragsgivaren medger detaljplanen ca 400 lägenheter i form flerfamiljshus och punkthus på 8 våningar. Den sammanlagda byggrätten uppgår till kvm BTA. Nedan framgår en illustrationsskiss hämtad från planbeskrivingen. illustrationsskiss över Tallåsen.

6 Värdebedömning 6(23) Slakteriområdet Slakteriområdet utgörs av två fastigheter Styckmästaren 1 och 2, båda med byggnader. Området nyttjades tidigare för slakteriverksamhet (föga oväntat) men används idag av olika företag och verksamheter. Området är föremål för en detaljplaneprocess som har inletts. Uppdragsgivaren har gjort uppskattningar om en byggrättsvolym om ca kvm BTA bostäder. I den uppskattningen ingår emellertid den intilliggande Blomstergården (ca kvm BTS) där Östersundshem tecknat ett markanvisningsavtal med kommunen om en framtida exploatering. Å andra sidan ingår inte fastigheten Styckmästaren 1 i uppskattningen av byggrätterna. Styckmästaren 1 kan dock i sig motsvara en viss byggrätt men är samtidigt idag byggt med ett lager- och fryshus som i sig representerar ett marknadsvärde. Den för Styckmätaren 2 uppskattade byggrätten torde därmed uppgå till ca kvm BTA (exploateringsgrad ca 0,5). Befintlig bebyggelse motsvarar en uthyrbar area om nästan kvm, varav kvm avser Styckmästaren 1. Samtliga byggnader härrör från tiden som slakteri och kötthantering. Mindre hyresgästanpassningar har genomförts men generellt sett är byggnaderna och lokalerna tämligen omoderna men samtidigt överlag fullt funktionsdugliga. Underhållsskicket är medelgott. Hyresgästkategorierna är inom branscherna lager, verkstad och hantverk. Illustration över en möjlig utformning av området Slakteriområdet Blomstergården

7 Värdebedömning 7(23) Jägarvallen För området Jägarvallen finns en detaljplan med laga kraft datum Planen medger för den del som ägs (eller från början ägdes) av uppdragsgivaren sammanlagt 63 stycken småhustomter i form av radhus, kedjedhus samt parhus. Varje enskild bostad representerar en egen registerfastighet och fastighetsbildningarna är genomförda. Området är nu föremål för exploatering och vid årsskiftet 2014/2015 hade 35 småhustomter avyttras, därmed återstod 28 stycken. Illustrationsskiss över Jägarvallen. Norra Areanaområdet Området ligger i direkt nordlig anslutning till arenaområdet och sträcker sig fram till E14. Områdets areal uppgår till nästan 44 Ha ( kvm) och utgörs av ett f d militärt övningsområde. Merparten av området är skogsbevuxet men öppna ytor förekommer och det finns även grusvägar. Byggnader saknas.

8 Värdebedömning 8(23) Området saknar detaljplan. I översiktsplanen från 2014 som tänkt användning Verksamheter. Medbenämningen avses olika former av företagsverksamheter där bland annat industri, hantverk, lager, logistik och kontor torde avses. Någon form av handel torde sannolikt även kunna medges men mer av karaktären skrymmande varor och grossistverksamhet. Detalj- och livsmedelshandel torde inte kunna ingå men kan inte helt uteslutas. Bostäder ska egentligen uteslutas för området men i viss mån kan förväntningar om småhusexploatering i mindre omfattning på den del i sydväst, bakom fotbollsarenan, som gränsar mot det nybyggda småhusområdet inte bortses ifrån. Delar av det området ligger också på över 700 meters avstånd från Lugnviksverket, vilket är ett villkor för bostadsbebyggelse enligt gällande fördjupade översiktplan från 2006 samt detaljplan för Lugnviksverket från Detta krav på avstånd gäller alltså endast för bostäder. Norra Arenaområdet Byggnadsbeståndet Värderingsobjektet inkluderar även ett byggnadsbestånd. Byggnaderna kan sägas vara fördelade mellan Slakteriområdet och stadsdel Norr. Byggnaderna på Slakteriområdet utgörs av industri- och lagerlokaler men även kontorslokaler från f d slakteriverksamhet.

9 Värdebedömning 9(23) Byggnadsbeståndet i stadsdel Norr utgörs av byggnader dels från I5:s gamla motorområde samt dels byggnader inom f d I5:s kasernområde såsom gymnastik- och exercishallar, kontor m m. Byggnaderna har varierad standard och underhållsskick. Merparten torde på sikt rivas medan ett antal byggnader bedöms kunna behållas och utvecklas för framtida användning. I nedanstående sammanställning framgår vilka byggnader som ingår i beståndet. Byggnader som bedöms kunna användas för framtida bruk har markerats med fet stil (176, 5 och 33). Område/Byggnad Total yta Slakteriområdet Byggnad 1(Slakteriet) Byggnad 2(Panncentral) 590 Byggnad 3(Ladugård) 1463 Byggnad 4(Fryshus) 1830 Byggnad 5(Garage) 288 Byggnad 6(Vaktstuga) 90 Byggnad 7 (Ställverk) 70 Totalt Stadsdel Norr Byggnad 176(Coresource) 1191 Byggnad 131(Macken) 589 Byggnad 177(Torkanläggning) 150 Byggnad 5(Sporthall) 960 Byggnad 33(Exercishallen) 1162 Byggnad 169(fd Golfhall) 550 Byggnad 127(fd Dynamitförråd) 185 Byggnad 179(Skyttepaviljong) 63 Byggnad 317(Endurohuset) 277 Byggnad 60(Kallförråd) 377 Byggnad 61(Kallförråd) 373 Byggnad 62(Kallförråd) 622 Byggnad 65(Kallförråd) 372 Byggnad 66(Kallförråd) 748 Byggnad 67(Kallförråd) 377 Byggnad 132(Garage) 3410 Byggnad 165(Skärmtak) 71 Byggnad 35(Snickeri) 304 Totalt Den sammanlagda arean uppgår till kvm.

10 Värdebedömning 10(23) VÄRDERING Byggrätter Metod Syftet med värderingen är att bedöma marknadsvärdena av ovan redovisade områden samt tillhörande byggnadsbestånd. Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning av värderingsobjektet på den öppna marknaden vid en viss given tidpunkt. Marknadsvärdet söks som värdet av exploateringsfastigheter för bostadsbebyggelse med ändamålet bostadsrätt alternativt hyresrätt. Värdet för byggnadsbeståndet sker i särskild ordning och med stöd av avkastningsbedömning. Marknadsvärdet för exploateringsfastigheter kan bedömas antingen via direkta ortsprisjämförelser eller genom marknadsanpassade exploateringskalkyler. Nackdelen med ortsprismetoden är att antalet jämförelseköp i normalfallet är litet samt att jämförbarheten ofta är dålig. Nackdelen med en marknadsanpassad exploateringskalkyl är att flera olika och i sig svårbedömda parametrar staplas på varandra, vilket ger en stor osäkerhet i slutresultatet. I aktuellt fall används främst direkta ortsprisjämförelser med hänsyn till att det faktiskt finns ett relativt gott ortsprismaterial. Ortsprisanalys Värdebedömningen baseras på en ortsprisundersökning av försålda markområden för flerbostadshusbebyggelse i jämförbart läge. Med hänsyn till att antalet försäljningar av mark för flerbostadsbyggande är få omfattar ortsprisutredningen förutom Östersund även motsvarande större tätorter i Norrland såsom Luleå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall och Gävle. Byggrätter bostäder Östersund I bostadsområdet Remonthagen i Östersund har kommunen under år 2012 tecknat avtal om försäljning av mark för flerbostadshus-bebyggelse med ett pris motsvarande kr/kvm BTA för ändamålet bostadsrätt.

11 Värdebedömning 11(23) Invid Storsjö strand tecknade Genova Bostad markanvisningsavtal med Östersunds kommun avseende kvarter B i etapp 1 under augusti 2013 för ett pris motsvarande kr/kvm BTA. I de fall byggherren avsåg att bygga hyresrätter skall köpeskillingen istället baseras på ett pris motsvarande 950 kr/kvm BTA. Köpeskillingen för lokaländamål prissattes till 950 kr/kvm BTA. Om byggrätten avsåg radhus skulle köpeskillingen motsvara kr per radhustomt. Priserna avsåg inklusive gatukostnader och marksanering. I övrigt tillkom inga kostnader. Köparen Genova Bostad erhöll även option om att förvärva kvarter A för en köpeskilling motsvarande kr/kvm BTA. Inom Storsjö strand etapp 1, kvarter C, erhöll AB Persson Invest markanvisning för bostäder i flerbostadshus under september Köpeskillingen avses baseras på ett pris om kr/kvm BTA i de fall bostadsrätter uppförs. I de fall hyresrätter blir aktuellt ska priset baseras på 900 kr/kvm BTA. Förvärvspriserna avser inklusive gatukostnader men exklusive VA-avgift. I övrigt tillkommer det inga exploateringskostnader för förvärvaren inom allmän plats. I stadsdelen Odensala, ca 4,5 km sydöst om Östersunds centrum, har kommunen sålt markområden för bostadsbebyggelse för motsvarande 720 kr/kvm BTA. En av försäljningarna avser sommaren 2014 till Skanska som ska uppföra bostäder enligt BoKlokkonceptet. Byggrätter bostäder Umeå Byggrätter för bostadsändamål har under de senaste åren sålts i området Sandåkern i stadsdelen Grisbacka, ca 2 km väster om Umeå centrum. Byggrätterna har sålts av kommunen genom markanvisning såldes fastigheten Kotten 3 till AB 52 kvadrat för att bebyggas med hyresrätter. Köpeskillingen motsvarade ca 780 kr/kvm BTA bostäder för en byggrätt om sammanlagt kvm BTA bostäder. Även Riksbyggen har förvärvat mark i Sandåkern. Marken som förvärvades för att bebyggas med bostadsrätter köptes 2011 från kommunen för en köpeskilling motsvarande kr/kvm BTA bostäder.

12 Värdebedömning 12(23) Under de senaste åren har området Öbacka strand bebyggts med bostäder i flera etapper. Öbacka strand är beläget i anslutning till Umeälv nära Universitetssjukhuset och Umeå Universitet på gångavstånd från centrala Umeå. Kommunen har sålt mark detaljplanelagd för bostadsändamål i flera omgångar till NCC och till kommunala bostadsbolaget AB Bostaden. Senaste etappen såldes i januari NCC köpte då mark för att bebygga med bostadsrätter. Köpeskillingen motsvarade kr/kvm BTA bostäder. I januari 2013 köpte även AB Bostaden mark av kommunen för att bebygga med hyresrätter. Köpeskillingen motsvarade kr/kvm BTA bostäder. Ytterligare en etapp kommer att säljas under Byggrätter bostäder Skellefteå Fastigheten Nipan 21, belägen i stadsdelen Sörböle söder om Skellefteälven invid campus, såldes i februari 2014 av kommunen till lokala bolaget Soksbo. Fastigheten har en byggrätt om kvm BTA bostäder och planeras bebyggas med hyresrätter. Köpeskillingen motsvarar 574 kr/kvm BTA bostäder. I området Älvsbacka Park sålde kommunen i juni 2013 mark detaljplanelagd för bostadsändamål med en byggrätt om kvm BTA bostäder. Köpare var Fastighets AB Älvsbacka som köpte marken för att bygga kooperativ hyresrätt. Köpeskillingen om 3,8 miljoner kronor motsvarade 450 kr/kvm BTA bostäder. Byggrätter bostäder Luleå I stadsdelen Kronan, ca 1 km nordöst om centrumhalvön, har kommunen under de senaste åren sålt mark detaljplanelagd för bostäder i flerbostadshus. HSB har köpt mark för att bebygga med bostadsrätter. Marken har sålts till ett pris baserat på en äldre politiskt fastställd taxa och köpeskillingen motsvarade ca 810 kr/kvm BTA. Under 2015 kommer HSB att köpa mark för ytterligare en etapp till samma pris. Våren 2014 gjorde kommunen tomträttsupplåtelse av mark i stadsdelen Kronan för att bebyggas med hyresrätter. Tomträtten uppläts till kommunala bostadsbolaget Lulebo och tomträttsav-

13 Värdebedömning 13(23) gälden baserades på ett underliggande markvärde om ca 810 kr/kvm utifrån kommunala taxan. Byggrätter bostäder Sundsvall Vid Hamnträdgården i Inre hamnen i centrala Sundsvall har den 19 september 2013 exploateringsavtal tecknats mellan kommunen och Skanska för att bebygga med bostadsrätter. Priset är överenskommet till motsvarande kr/kvm BTA avseende bostäder (2 000 kr/kvm BTA om byggnaderna utgörs av lokaler till minst 80 %). För ett markområde inom del av fastigheten Stenstaden 1:4, Inre hamnen, tecknades i oktober 2013 ett exploateringsavtal mellan kommunen och Fastighets AB Norrporten. Områdets exakta användningsområde synes ej regleras i avtalet men bostäder torde sannolikt kunna vara ett alternativ. Priset reglerades till motsvarande kr/kvm BTA. Det kommunala exploateringsbolaget Norra kajen AB har sålt byggrätter för bostadsändamål för området som utgörs av den norra delen av inre hamnen. Området är indelat i sammanlagt 13 kvarter. Totalt har hittills sex kvarter sålts till priser om kr/kvm BTA om bostadsrätter ska uppföras och kr/kvm BTA för hyresrätter. Exploateringsbolaget har nu förväntningar om att höja prisnivåerna. I stadsdelen Skönsmon, ca 2 km söder om centrala Sundsvall har kommunen sålt mark detaljplanelagd för bostäder i flerbostadshus. Fastigheten Gjutaren 20 såldes till kommunens bostadsbolag Mitthem för en köpeskilling motsvarande kr/kvm BTA. Lägenheterna får antas disponeras med hyresrätt. Forum har kännedom om ett förvärv i Sundsvall där Sidsjö Fastigheter försålde byggrätter till Skanska Bo Klok avseende byggrätter för radhusbebyggelse med upplåtelseform äganderätt. Köpet genomfördes under 2012 av mark invid Paviljongvägen och priset motsvarade ca kr/kvm BTA.

14 Värdebedömning 14(23) Byggrätter bostäder Örnsköldsvik Under april 2007 försålde Övikshem fastigheten Dublin 8 till FB Dubliner AB för 2,5 Mkr. Baserat på nuvarande bebyggelse bedöms byggrätten ha motsvarar ca kvm BTA vilket således skulle indikera ett byggrättsvärde på ca kr/kvm BTA. Fastigheten upplåten med bostadsrätt. Enligt ett bytesavtal från 1995 skulle Örnsköldsviks kommun erhålla ersättning av Övikshem för den byggrätt som den erhöll i samband med en detaljplaneändring avseende Dublin 8, nu Dublin 9. Se köp ovan. Ersättningen baserades på en värdering där värdet sattes till 2,7 Mkr motsvarande ca kr/kvm BTA vid förvärvstillfället Invid norra hamnkajen förvärvade Peab mark av Örnsköldviks kommun under juni 2009 motsvarande 6,1 Mkr avseende kvarteret Hamnkaptenen. Beaktat nuvarande exploateringen bedöms värdet ha motsvarat ett byggrättsvärde på nivån ca 900 kr/kvm BTA. Nivån baserades enligt kommunen på ett markanvisningsavtal från För exploatören tillkom fördyrande grundläggningsförstärkningar p.g.a. kajen vilket sannolikt har beaktats i prissättningen. Byggrätter bostäder Gävle Under 2011 undertecknade HSB om förvärv av fastigheterna Alderholmen 5:10 och 5:11 invid Gävle kaj på nivån kr/kvm BTA av Gävle kommun. I samma område har ytterligare två förvärv skett bland annat förvärvade Gavlegårdarna mark för flerbostadshusbebyggelse på nivån kr/kvm BTA invid kajkant under 2008/2009. Priset avgjordes genom en markanvisning. Enligt Gävle kommun särskiljer kommunen inte priset vid upplåtelseformerna bostadsrätt eller hyresrätt. Vidare förvärvade Gavlegårdarna mark av kommunen under 2010 för kr/kvm BTA, i jämförelse med nivån på kr/kvm BTA utgör detta ett sämre läge utan direkt vattenkontakt.

15 Värdebedömning 15(23) Sammantaget Ovanstående utredning har identifierat sammanlagt 18 markavtal och som kan sammanfattas med följande tabell: Snittpriset för förvärven avseende bostadsrätter uppgår till kr/kvm och medianvärdet till kr/kvm och med spridning mellan ca kr/kvm BTA. De lägre nivåerna står oftast att finna i geografiska lägen utanför orternas centrum eller i mindre attraktiva delar. De högsta nivåerna återfinns i Gävle och Sundsvall. Dessa städer har en större befolkning är Östersund. Det finns ofta ett samband mellan att ju större befolkning desto högre är priserna för byggbar mark. Å andra sidan är snittprisnivåerna på andrahandsmarknaden för bostadsrätter högre i Östersund än vad de är i Sundsvall (men inte Gävle). Detta talar bland annat för att det finns en stor efterfrågan på bostadsrätter i Östersund. Enligt Svensk Mäklarstatitsik är snittpriset, februari 2015, i Östersund kr/kvm medan det är kr/kvm i Sundsvall (Gävle ). Östersund kommuns ambitioner är att ta fram cirka 330 nya bostäder per år. Det är nå-

16 Värdebedömning 16(23) got som krävs för att både möta nuvarande bostadsbehov och samtidigt nå befolkningsmålet till 2025, då dagens invånare förväntas vara De mest intressanta förvärven är naturligtvis köpen i Östersund där nivåerna i Storsjö strand ligger på nivån kr/kvm BTA. Därtill finns ett tecknat optionsavtal på nivån kr/kvm BTA, dock är affären inte genomförd men den visar ändock på en möjlig högre betalningsvilja. Prisnivåerna faller tämligen kraftigt om köpen avser utanför centrumområdet. Markköp där syftet är att uppföra hyresrätter kan noteras i tio fall. Genonsnittspridet är kr/kvm och medianvärdet Spridningen är mellan 450 kr/kvm till kr/kvm.

17 Värdebedömning 17(23) Värdebedömning Med stöd av ovanstående ortsprisanalys har de aktuella områdena åsatts marknadsvärden. Lugnet Jägargården Området är centralt och bedöms som mycket attraktivt för bostadsändamål. På intilliggande tomter har attraktiva bostäder i flerbostadshus uppförts. Tomten ligger i anslutning till stadens vägnät. Marken bedöms som ha goda grundförutsättningar för byggande. Byggrätten har stöd i gällande detaljplan. Med en genomsnittlig bedömd byggrätt om kr/kvm BTA och en ovan redovisad byggrätt om kvm/bta kan markens byggrättsvärde bedömas till motsvarande avrundat kr. Tallåsen Området är förhållandevis centralt. Läget bedöms som attraktivt för bostadsändamål. Från området erhålls en milsvid utsikt över Storsjön och bort mot Åreskutan. Tomten kräver en viss utbyggnad av intern infrastruktur men även utbyggnad av anslutningsvägar. Marken bedöms ur byggteknisk synvinkel (plan och hårdgjord mark)som mycket förmånlig att exploatera. På området finns byggnader som måste rivas om full byggrätt ska utnyttjas. Byggrätten är tämligen omfattande och bedöms ianspråktagas i etapper. Markens marknadsvärde bedöms uppgå till kr/kvm men på grund av en successiv utbyggnad bör s k väntetider även påverka värdet. Även erforderliga rivningskostnader bör påverka värdet och som har uppskattats till kr. Den aktuella detaljplanen har dock ännu inte vunnit laga kraft men som i denna värdebedömning förutsättes komma att ske inom en mycket snar framtid. Med en genomsnittlig bedömd byggrätt om kr/kvm BTA och en ovan redovisad byggrätt om kvm/bta kan markens byggrättsvärde bedömas till motsvarande avrundat kr.

18 Värdebedömning 18(23) Slakteriområdet Området är förhållandevis centralt och med utsikt över staden och Storsjön. Närhet till rekreationsområde finns också. Läget bedöms som attraktivt för bostadsändamål. För att exploatering ska kunna genomföras måste dock befintlig bebyggelse först rivas vilket är en kostnad som måste beaktas i värdebedömningen. Å andra sidan är delar av lokalerna uthyrda och hyresintäkter som erhålls kompenserar den fördyring som rivningen innebär helt eller delvis. Exploateringen förväntas inte genomföras förrän om minst 8 10 år. Till viss del är också exploateringen beroende av den nu pågående planprocessen av det intilliggande Blomstergården. Värdebedömningen kompliceras också något av fastigheten Styckmästaren 1. Kommunen har önskemål om att förvärva fastigheten i syfte att utveckla entréområdet till skidstadion och mellan parterna har ett pris överenskommits om 6 miljoner kr. Byggrättsvolymen uppskattas kunna uppgå för Styckmästaren 2 ca kvm BTA bostäder. Vid åsättande av ett genomsnittligt byggrättsvärde motsvarande kr/kvm kan ett sammanlagt värde indikeras på nivån kr. I detta värde har rivningskostnader beaktas med kr samt s k väntetider. Till området ska även värdet för Styckmästaren 1 läggas vilket får representeras av den uppgörelse som finns mellan fastighetsägaren och kommunen på värde/pris kr vilket även till fullo samstämmer med det marknadsvärde som Forum Fastighetsekonomi i november 2013 värderade fastigheten till. Det sammanlagda värdet uppgår därmed till kr.

19 Värdebedömning 19(23) Jägarvallen Vid försäljning av de olika tomterna erhåller, enligt uppgift, fastighetsägaren en genomsnittlig nettovinst om motsvarande kr. Försäljningen har gått mycket bra och mycket talar för att samtliga tomter kommer att avyttras med samma genomsnittliga nettovinst som tidigare. Vid årsskiftet återstod 28 (av totalt 63) tomter. Marknadsvärdet av Jägarvallen bedöms därmed utifrån värdet av de återstående tomterna och med det genomsnittliga nettovärdet som grund. Marknadsvärdet bedöms således till kr. I det fall samtliga tomter (63 st) ska ingå i värdebedömningen uppgår marknadsvärdet till kr. Norra Arenaområdet Området saknar detaljplan men dess framtida användningssätt torde bli olika former av företagsverksamheter, dock inte detaljoch livsmedelshandel. En mindre del närmast bakom fotbollsarenan kan inte uteslutas kunna omvandlas för villaboende. En överslagsmässig värdebedömning avseende värdet som skogsmark har indikerats på nivån kr. Med stor sannolikhet överstiger emellertid områdets marknadsvärde denna nivå. Östersunds kommun exempelvis har som policy vid förvärv av ej detaljplanelagd mark som antas senare omvandlas till industriområde att utöver skogs- alternativt lantbruksvärdet erbjuda ett tilllägg motsvarande 8 9 kr per kvm. I nu aktuell fall skulle tillägget i så fall motsvara ca 3,7 Mkr. Det sammanlagda värdet/priset uppgår därmed till kr motsvarande ca 12 kr/kvm förutsatt att tillägget är ett uttryck för marknadsvärdet. Kommunens prispolicy för industrimark i intilliggande Lugnvik uppgår till 160 kr/kvm. Det aktuella nu aktuella området torde motsvara ett snittpris på minst den nivån i samband med att detaljplan finns. Området och dess läge bedöms som mycket attraktivt för kommande stadsutveckling. Områdets marknadsvärde bedöms till kr vilket motsvarar ca 18 kr/kvm.

20 Värdebedömning 20(23) Bestånd av byggnader Byggnadsbeståndet värderas i särskild ordning. Bedömningen är uppdelad i tre grupper; 1. Byggnader som bedöms ha en framtida användning 2. Byggnader inom Slakteriområdet (Styckmästaren 2) 3. Byggnader inom stadsdel norr. Marknadsvärdet för byggnaderna i grupp 1 ovan är att betrakta som separata värden såsom det vore enskilda fastigheter medan byggnaderna i grupperna 2 och 3 är mer representerar ett mervärde till befintliga objekt. Byggnader som bedöms ha en framtida användning Byggnader som bedöms kunna användas för framtida bruk har avser kontorsbyggnad nr 176, sporthallsbyggnad nr 5 och Exercisbyggnad nr 33. Dessa byggnader förutsätts kunna avstyckas till egna registerfastigheter och avyttras som enskilda objekt. I bedömningen antas därmed att en rimligt anpassad tomtmark också ingår i marknadsvärdet. Byggnadernas marknadsvärde har överslagsmässigt bedömts med stöd av avkastningsberäkningar där användningssätt, standard, läge, aktuellt uthyrningsläge och underhållsskick tagits i beaktande. Följande värden har erhållits: Kontorsbyggnad, nr 176: kr Sporthallsbyggnad, nr 5: kr Exercisbyggnad, nr 33: Det sammanlagda värdet uppgår därmed till kr.

21 Värdebedömning 21(23) Byggnader inom Slakteriområdet (Styckmästaren 2) Den uthyrbara arean uppgår till kvm (exkl ställverket). De idag uthyrda lokalerna motsvarar kvm som hyrs ut på en genomsnittlig hyra ca 316 kr/kvm. Hyresnivån bedöms understiga marknadsmässig nivå. Vid en något mer aktiv förvaltning med ambitionen att dels utöka förhyrningen och dels med ett förvaltningsperspektiv på ca 8-10 år torde såväl den totala hyresintäkten som den genomsnittliga hyran öka något. Här får dock förutsättas att förhyrningarna sker med att besittningsskyddet avtalas bort (rivningskontrakt). Det måste också anses som sannolikt att uthyrningsgraden successivt avtar i takt med att tidpunkten närmar sig den bortre gränsen av den tänkta förvaltningsperioden (strax innan tänkt rivning, om 8 10 år). Med dessa förutsättningar och med stöd av en kassaflödesanalys har ett avkastningsvärde kunnat erhållas på nivån 4,0 Mkr. Slakteriområdet med Styckmästaren 2 i förgrunden. Rivningskostnader beaktas inte i kassaflödeskalkylen utan har ingått i värdebedömningen av byggrättsvärdet ovan. Marknadsvärdet uppgår till avrundat kr. Kassaflödeskalkylen redovisas som bilaga 1.

22 Värdebedömning 22(23) Byggnader inom stadsdel Norr De aktuella byggnaderna ligger inom fastigheten Norr 1:12 och merparten av dem är byggnader som tillhörde I5:s motorområde. Byggnaderna utgörs av främst av garage och kallförråd och är tämligen enkla. Underhållskicket är något eftersatt men lokalerna är fullt funktionsdugliga. Generellt sett är lokalerna en kategori som ofta är efterfrågade och därmed enkla at hyra ut. Delar byggnadsbeståndet tillhörigt stadsdel Norr Den uthyrbara arean uppgår till kvm. De idag uthyrda lokalerna motsvarar kvm som hyrs ut på en genomsnittlig hyra ca 327 kr/kvm. Hyresnivån bedöms understiga marknadsmässig nivå. Vid en något mer aktiv förvaltning med ambitionen att dels utöka förhyrningen och dels med ett förvaltningsperspektiv på ca 5-7 år torde såväl den totala hyresintäkten som den genomsnittliga hyran öka något. Här får dock förutsättas att förhyrningarna sker med att besittningsskyddet avtalas bort (rivningskontrakt). Det måste också anses som sannolikt att uthyrningsgraden successivt avtar i takt med att tidpunkten närmar sig den bortre gränsen av den tänkta förvaltningsperioden (strax innan tänkt rivning, om 5 7 år). Med dessa förutsättningar och med stöd av en kassaflödesanalys har ett avkastningsvärde kunnat erhållas på nivån 1,6 Mkr. Rivningskostnader beaktas inte i kassaflödeskalkylen utan har ingått i värdebedömningen av byggrättsvärdet ovan. Marknadsvärdet bedöms uppgå till kr. Kassaflödeskalkylen redovisas som bilaga 2.

23 Värdebedömning 23(23) SAMMANFATTNING I nedanstående sammanställning redovisas marknadsvärdet för respektive område samt tillhörigt byggnadsbestånd kr Lugnet - Jägarvallen kr Tallåsen kr Slakteriområdet kr Jägarvallen* kr Norra Arenaområdet kr Byggnader, avstyckningsbara kr Byggnader, Slakteriomr. (Styckmästaren 2) kr Byggnader, stadsdel Norr kr Summa Som framgår av sammanställningen ovan uppgår summan av respektive delvärde uppgå till 131 Mkr. *I det fall samtliga tomter (63 st) i Jägarvallen ska ingå i värdebedömningen uppgår dess sammanlagda marknadsvärde till kr och därmed summan av samtliga objekt till kr. Norrköping FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB P-O Skoog Civilingenjör Auktoriserad Fastighetsvärderare Bilagor; 1. Kassaflödeskalkyl byggnader inom Slakteriområdet 2. Kassaflödeskalkyl byggnader inom stadsdel Norr 3. Allmänna villkor för värdeutlåtande

24 Värdebedömning Bilaga 1

25 Del av Karlslund 1:32 Bilaga 2 Östersunds kommun

26 Del av Karlslund 1:32 Östersunds kommun Bilaga 3

27 VÅRA KONTOR Stockholm Kungsgatan 29, Box 7044, Stockholm Tel , Fax Göteborg Drottninggatan 36, Box 11492, Göteborg Tel , Fax Malmö Engelbrektsgatan 6, Malmö Tel , Fax Norrköping Drottninggatan 32, Norrköping Tel Nyköping Västra Kvarngatan 64, Nyköping Tel ,Fax Umeå Rådhusesplanaden 16B, Umeå Tel Västerås Stora Gatan 16, Västerås Tel , Fax Östersund Kyrkgatan 60, Östersund Tel

Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad

Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad 1.1 Marknadsförutsättningar för kommersiella lokaler i Väsby Sjöstad Nedan sammanställs hur olika typer av lokalslag i området Väsby Sjöstads klassificeras

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Försäljning av mark inom detaljplan för Valsättra del I

Försäljning av mark inom detaljplan för Valsättra del I Tjänsteutlåtande OÖsterål 3 Samhällsbyggnadsförvaltningen Fredrik Nestor Datum 2014-04-09 Dnr KS 2014/0097-253 Till Kommunstyrelsen Försäljning av mark inom detaljplan för Valsättra del I Beslutsförslag

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

VÄRDEINTYG. Malmö, 2015-06-29 Widehov Konsult AB. Fredrik Widehov Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare

VÄRDEINTYG. Malmö, 2015-06-29 Widehov Konsult AB. Fredrik Widehov Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare VÄRDEINTYG På uppdrag av Queenswall AB, genom Göran Månsson, har Widehov Konsult AB utfört en marknadsvärdering av fastigheten Ängelholm Norra Varalöv 31:11, se bilagor. Med begreppet marknadsvärde avses

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK 2011-03-08 PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK för grupphus/flerbostadshus i Lugnvik - Brittsbo och Torvalla - Ängsmon Östersunds kommun är inne i en expansiv fas. En ny arena ska byggas

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg Segersbyvägen 15 butiksfastighet eriksberg, Norsborg 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3.

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3. Anna Haraldsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 27 anna.haraldsson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-10-20 Markanvisning för byggvarhus inom del av fastigheten Riksby 1:3

Läs mer

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal. ComLokal Mäklare FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.se TILL SALU INDUSTRIFASTIGHET, MARIEHOLMSGATAN

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. Arrende på del av fastigheterna Sätter 2:1 och Sätter 3:1, Hammarö kommun. Hammarö Golfanläggning

VÄRDEUTLÅTANDE. Arrende på del av fastigheterna Sätter 2:1 och Sätter 3:1, Hammarö kommun. Hammarö Golfanläggning VÄRDEUTLÅTANDE Arrende på del av fastigheterna Sätter 2:1 och Sätter 3:1, Hammarö kommun Hammarö Golfanläggning 2 (6) 1. Uppdragsbeskrivning 1.1. Värderingsobjekt Värdebedömningen avser Hammarö golfanläggning

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y

M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y STADSBYGGNADSKONTORET M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y för Täby kommuns och Täby Fastighets AB:s obebyggda markinnehav Antagen av kommunstyrelsen i Täby kommun och Täby Fastighets AB:s styrelse

Läs mer

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten KS14.924 Gult = kommunens markinnehav Markpolicy för Lerums kommun 2015-01-09 Mark- och projektenheten Innehåll 1 Bakgrund 4 2 Markreserv 4 3 Strategiska markförvärv 5 4 Exploatering 5 5 Markanvisning

Läs mer

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål Kungsgatan 16 Blandfastighet i Centrala Åmål 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden 1(5) KS 2011/0056 Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-02-14 uppdragit åt kommunledningskontoret att, i samråd med socialförvaltningen,

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Policy/ Riktlinjer vid försäljning/ arrende av mark, fastigheter samt vattenområden ägda av Tjörns kommun och dess bolag

Policy/ Riktlinjer vid försäljning/ arrende av mark, fastigheter samt vattenområden ägda av Tjörns kommun och dess bolag Dokumenttyp och beslutsinstans Policy/ Riktlinjer Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Conny Johansson Dokumentnamn Policy/ Riktlinjer vid försäljning/ arrende av mark, fastigheter samt vattenområden ägda

Läs mer

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun 12-03-06 1 Markpolicy och markanvisningspolicy.... 3 1.1 Övergripande syfte... 3 1.1.1 Allmänt om kommunal markreserv... 3 2 Politiska inriktningsmål...

Läs mer

BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24

BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24 BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Läge 4 Infrastruktur och Kommunikationer 5 Fastigheten 6 Flygfoto 7 Byggrätter 8-9 Fakta Huddinge Kommun 10-11 Kontakt 12 BILAGOR

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo 2015-05-06 Tjänsteskrivelse Dnr VM 15/25 Dnr TN-2015-00290-251 Kontor Samhällsbyggnadskontoret Handläggare Martin Ivarsson martin.ivarsson@sodertalje.se Tekniska nämnden Optionsavtal för bostadsbebyggelse

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1 Bilaga 1 Mellan Värmdö kommun, org nr 212000-0035, 134 81 Gustavsberg, ( Kommunen ), och Företaget, org nr xxxxxx-xxxx, adress, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL avseende upplåtelse

Läs mer

Brittsbo Etapp III. Nära till naturen Nära till staden

Brittsbo Etapp III. Nära till naturen Nära till staden Brittsbo Etapp III l Nära till naturen Nära till staden l Attraktivt naturskönt läge med närhet till både natur och service Några tomter har utsikt mot Storsjön och Frösön Etapp III som nu släpps till

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer

6. Mark och bostäder. november 2004

6. Mark och bostäder. november 2004 november 2004 6. Mark och bostäder 1 INNEHÅLL Bostäder... 3 Bostadsområden Gislavedshus Privata fastigheter Bostadsrätter Lediga bostäder Behov inför framtiden Villor Tomtmark... 6 Markkö 2 Av Camilla

Läs mer

MARKANVISNINGSPOLICY

MARKANVISNINGSPOLICY MARKANVISNINGSPOLICY UDDEVALLA VÄXER! Uddevalla är en expansiv kommun. Precis som i övriga delar av landet är trenden att människor söker sig mot det urbana samhället. Goda kommunikationer, tillgång till

Läs mer

Kommunanalys. Del 2 Höganäs. Grupp 13 Åsa Hansson Isabella Lundgren Jimmy Lundström. Kristina Nilsson Lina Persson VFTF01 2009-10-02

Kommunanalys. Del 2 Höganäs. Grupp 13 Åsa Hansson Isabella Lundgren Jimmy Lundström. Kristina Nilsson Lina Persson VFTF01 2009-10-02 Kommunanalys Del 2 Höganäs Grupp 13 Åsa Hansson Isabella Lundgren Jimmy Lundström Kristina Nilsson Lina Persson VFTF01 Innehållsförteckning Inledning... 2 Syfte och bakgrund... 3 Metod... 3 Analys av kommunval...

Läs mer

Fosfaten 12 och 19, del av, Landskrona stad; nu fråga om markanvisning med köpoption

Fosfaten 12 och 19, del av, Landskrona stad; nu fråga om markanvisning med köpoption LANDSKRONA STAD KOMMUNSlYRELSEN Ank. 2015-06- l 7 Stadsbyggnadsförvaltningen Datum 2015 06 16 Handläggare Mårten Olsson Er Referens Vår Referens 1(3) Kommunstyrelsen Fosfaten 12 och 19, del av, Landskrona

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Tjänsteskrivelse Prissättning vid fastighetsförsäljning och fastighetsreglering

Tjänsteskrivelse Prissättning vid fastighetsförsäljning och fastighetsreglering VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2015-02-24 DNR KS 2015.097 CAMILLA BACKMAN SID 1/1 MARK- OCH EXPLOATERINGSINGENJÖR 0858784837 CAMILLA.BACKMAN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Markanvisningstävling för Kyrkoherdens fiskevatten

Markanvisningstävling för Kyrkoherdens fiskevatten 1 (8) Dnr TF 2008/611 Kungsgatan 42 745 80 Enköping Tfn 0171-62 5243 e-post: kent.gullberg@enkoping.se Markanvisningstävling för Kyrkoherdens fiskevatten Teknikförvaltningen bjuder härmed in till lämnande

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr 152/08 Upprättad 2011-11-28 1 Reviderad 2012-05-22 Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING G E N O M F Ö R A N D E B E

Läs mer

Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364)

Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364) Kommunfullmäktige 2013-10-28 31 11 Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364) Ärendebeskrivning

Läs mer

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan Kungsgatan 36 Blandfastighet i Centrala Trollhättan 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Antagen av Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2010-05-26 M a r k t i l l d e l n i n g a v b o s t ä d e r i n o m L i n k ö p i n g k o m m u n Innehållsförteckning

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA

Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA PROJEKTKATALOG OKT 2014 INLEDNING 2 I Östergötlands sjöstad finns det möjligheter - och efterfrågan På ett och ett halvt år har Motala fått över 600 nya invånare. De

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Norra Förmansvägen 24 A-B. butiksfastighet Birsta, Sundsvall

Norra Förmansvägen 24 A-B. butiksfastighet Birsta, Sundsvall Norra Förmansvägen 24 A-B butiksfastighet Birsta, Sundsvall 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76. Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76. Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Policy för markanvisning i Sollentuna Antagen av fullmäktige 20120613, 59 Innehållsförteckning 1. Markanvisning i Sollentuna... 2 2. Sollentuna växer... 2 3. Sollentuna kommuns markanvisningspolicy...

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten BRÄCKE BRÄCKE 5:7 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Objekt: Fastigheten

Läs mer

Malmö skapar möjligheter

Malmö skapar möjligheter Malmö skapar möjligheter Börje Klingberg Fastighetsdirektör, Malmö stad Fotograf Leif Johansson Fastighetskontorets verksamhetsidé Fastighetskontoret skall tillsammans med andra aktörer skapa en för alla

Läs mer

Fråga 1 1.1 Kan flera exploatörer gå ihop och lämna i på/till markanvisningstävlingen?

Fråga 1 1.1 Kan flera exploatörer gå ihop och lämna i på/till markanvisningstävlingen? Markanvisningstävling för bostäder vid Guldmyntsgatan FRÅGOR OCH SVAR Uppdaterat 2013-09-17 Fråga 1 1.1 Kan flera exploatörer gå ihop och lämna i på/till markanvisningstävlingen? Svar: Exploatörer kan

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 10:00 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

Markanvisningstävling för bostäder i Snösätra i Rågsved.

Markanvisningstävling för bostäder i Snösätra i Rågsved. Katarina Johansson 08-508 264 20 Katarina.i.johansson@stockholm.se Markanvisningstävling för bostäder i Snösätra i Rågsved. Exploateringskontoret bjuder in till lämnande av anbud på mark för bostadsbebyggelse

Läs mer

Markanvisningens ABC i Stockholms stad

Markanvisningens ABC i Stockholms stad Markanvisningspolicy Markanvisningens ABC i Stockholms stad STocKHOLM Växer Stockholms stad har en långsiktig vision för utvecklingen fram till år 2030, den nya översiktsplanen är en vägledning för hur

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Före detta sågverksterminal

Före detta sågverksterminal Före detta sågverksterminal RONNEBY SVENSTORP 21:1 Fastighetens areal uppgår till ca 54 393 m² och är belägen i Bräkne-Hobys norra delar. Inom området är merparten av marken hårdgjord och asfalterad. Bebyggelsen

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

Värdeutlåtande i samband med kreditgivning

Värdeutlåtande i samband med kreditgivning Värdeutlåtande i samband med kreditgivning Publicerad i september 2012 Gemensam rekommendation från Svenska Bankföreningen och Aspect (Sektionen För Fastighetsvärdering). Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103

Läs mer

Ledig lokal om 465m 2 för verkstads- eller handelsverksamhet

Ledig lokal om 465m 2 för verkstads- eller handelsverksamhet Ledig lokal om 465m 2 för verkstads- eller handelsverksamhet Centralt belägen, rymlig lokal för verkstads- eller handelsverksamhet Objektet Lokal för verkstad- eller handelsverksamhet om 465 kvm med god

Läs mer

Markanvisningspolicy. för bostadsmark

Markanvisningspolicy. för bostadsmark Markanvisningspolicy för bostadsmark INNEHÅLLSFÖRTECKNING Planering för dagens och morgondagens västeråsare 3 Vad innebär markanvisning? 4 Hur gör jag för att få en markanvisning? 5 Ansökan om markanvisning

Läs mer

Högt belägen tomt i Åre Sadeln. Övre Sadeln ÅreBjörnen

Högt belägen tomt i Åre Sadeln. Övre Sadeln ÅreBjörnen Högt belägen tomt i Åre Sadeln Övre Sadeln ÅreBjörnen ÖVRE SADELN 0MRÅDET Vacker tomt i fantastisk miljö Acceptpris 1.875.000 kr Tomtarea ca. 1.267 kvm fastighetsbeteckning Åre-Svedje 1:407 INTRO Åre

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105 Markanvisning innebär en rätt för byggherren att efter godkänt markanvisningsavtal

Läs mer

30 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen

30 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen 30 april 2014 Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen 1 30 april 2014 Processen Avsikten med detta informationsmemorandum och tillhörande bilagor är att intresserade

Läs mer

Kommersiell Fastighetsutveckling 2011

Kommersiell Fastighetsutveckling 2011 Kommersiell Fastighetsutveckling 2011 Innehåll Koncernens verksamheter och marknader...3 Värden och byggrätter...4 Färdigställda fastigheter, Norden och Övriga Europa...5 Färdigställda fastigheter, Stockholm...6

Läs mer

Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda?

Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda? - Sid 1(8) Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda? Det är attraktivt att bo eller ha fritidshus i Hedesunda! Det finns en efterfrågan på bostads- och fritidshus och de få hus som kommer

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Fastigheten i Väsby AB

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Fastigheten i Väsby AB Tjänsteutlåtande Projektledare/exploateringsingenjör 2015-04-08 Anne-Sophie Arbegard 08-590 976 29 Dnr: anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se KS/2011:239 Kommunstyrelsen Godkännande av aktieöverlåtelseavtal

Läs mer

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen 2011-11-16 David Arvidsson KFKS 2007/79-251 Sammanfattning Syfte med projektet var att reglera byggrätter med tillfartsvägar och

Läs mer

Markanvisning i Sollentuna

Markanvisning i Sollentuna Markanvisning i Sollentuna www.sollentuna.se Sollentuna växer Sollentuna kommun har en vision om ett långsiktigt hållbart samhälle och översiktsplanen ger vägledning om hur visionen ska förverkligas. I

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM ekonomisk plan för Brf Jaktvarvet 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR...3 2 BESKRIVNING AV FASTIGHETEN...3 2.1 Fastighetens

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 14 november 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning 1(8) Genomförandebeskrivning SPN-237/2010 214 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Ljura 1:2, med närområde (bostäder vid Albrektsvägen) inom Ljura i Norrköping den 6 februari 2015 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9190, Skvaltan, Shurgard

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9190, Skvaltan, Shurgard Bilaga 2 stadsbyggnadsprojekt 9190, Skvaltan, Shurgard Slutrapport Nabiha Shahzad 2010-11-11 Sammanfattning Shurgard Storage Centers Sweden KB inkom med en förfrågan om detaljplanläggning för fastigheten

Läs mer

HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR:

HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR: KOPIA ~ GÖTEBORGS HAMN 1982-11-16 AD 259/82 GvB/ELj HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR: DEN 9 l2 ~06 Göteborgs Hamnstyrelse Inköp av byggnad i Sannegårdshamnen I Sannegårdshamnens sydvästra del lagras

Läs mer

Fastighetsvärdering Provmoment: Tentamen Ladokkod: Tentamen ges för: Fastighetsmäklarprogrammet, fristående kurs och uppdragsutbildningsstudenter

Fastighetsvärdering Provmoment: Tentamen Ladokkod: Tentamen ges för: Fastighetsmäklarprogrammet, fristående kurs och uppdragsutbildningsstudenter Fastighetsvärdering Provmoment: Tentamen Ladokkod: Tentamen ges för: Fastighetsmäklarprogrammet, fristående kurs och uppdragsutbildningsstudenter Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

Läs mer

Stockholm stads markanvisningspolicy Mex-dagarna november 2013 2013-11-13

Stockholm stads markanvisningspolicy Mex-dagarna november 2013 2013-11-13 Stockholm stads markanvisningspolicy Mex-dagarna november 2013 Varför markanvisningspolicy? Kommunens vilja med sitt markinnehav. Transparenta, klara och entydiga regler för markanvisningar. Bidrar till

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Europeiska unionen Verksamhetsområdets yta: 150 000 kvm Avstånd Landvetter: 26 km Avstånd Centralstationen/City:

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL Bakgrund 1.(5) DSV i Sverige hade år 2007 en omsättning på ca 6,5 miljarder kronor inom sina tre divisioner Road, Air&Sea och Solutions. Bolaget önskar uppföra en ny anläggning i Landskrona för att ersätta

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Markanvisningstävling för bostäder och kontor/hotell vid Älvsjö station

Markanvisningstävling för bostäder och kontor/hotell vid Älvsjö station Markanvisningstävling för bostäder och kontor/hotell vid Älvsjö station Exploateringskontoret bjuder härmed in till lämnande av anbud på mark för bostadsbebyggelse resp mark för kontor/hotell eller liknande

Läs mer

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en

Läs mer

Avstyckning och försäljning av mark på fastighet Getakärr 6:16, Varberg

Avstyckning och försäljning av mark på fastighet Getakärr 6:16, Varberg 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionservice 2014-09-26 RGS140021 Mathias Svensson, Förvaltare Regionfastigheter 035-17 96 89 Regionstyrelsen Avstyckning och försäljning av mark på fastighet

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

SECOND OPINION/ FAIRNESS OPINION

SECOND OPINION/ FAIRNESS OPINION SECOND OPINION/ FAIRNESS OPINION PORTEN 16 - NORRKÖPING VALVET 1 NORRKÖPING DÖRREN 12 & 14 NORRKÖPING PLYSAREN 13 NORRKÖPING RÖKEN 12 - NORRKÖPING OKTOBER 2014 1 1 Uppdrag Av D. Carnegie & Co AB, genom

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer