avseende fastighetstillgångar tillhörigt Östersundshem Exploatering AB, Östersunds kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "avseende fastighetstillgångar tillhörigt Östersundshem Exploatering AB, Östersunds kommun 2015-02-20"

Transkript

1 Värdeutlåtande avseende fastighetstillgångar tillhörigt, Östersunds kommun

2 Värdebedömning 2(23) UPPDRAG/BESKRIVNING Uppdragsgivare Bakgrund/syfte Östersundshem AB genom Daniel Kindberg. Värdeutlåtandet syftar till att bedöma marknadsvärdet av nedanstående tillgångar. Tillgångarna benämns i första hand efter områdesnamn och inte enligt fastighetsbeteckningar men som i förekommande fall också kan redovisas i rapporten. Lugnet Jägargården Tallåsen Slakteriområdet Jägarvallen Norra Arenaområdet Bestånd av byggnader Syftet med utlåtandet är att bedöma ett samlat marknadsvärde. Utlåtandet skall ligga till grund för bokslut samt interna bedömningar. Vid bedömningen av markvärden avser dessa exklusive VA-avgift. Värdetidpunkt Värdetidpunkt är 31 december Förutsättningar De aktuella områdena förutsätts ha minst normala grundläggningsförhållanden och ej vara i behov av marksanering. Rivningskostnader har i förekommande fall beaktats dock på ett överslagsmässigt sätt. Bedömningarna är utförda utifrån de olika områdenas respektive planstatus som ex vis att detaljplan finns eller är under framtagande e t c. Värdebedömningen inrymmer inte några fördjupade utredningar avseende belastningar eller förmåner i form av servitut, gemensamhetsanläggningar, nyttjanderätter etc. I de fall sådana förekommer förutsättes dessa inte representera någon värdepåverkan. För uppdraget gäller bilagda Allmänna villkor för värdeutlåtande.

3 Värdebedömning 3(23) Underlag Läge - Besiktning tillsammans med uppdragsgivaren. - Detaljplaner - Översiktplan - Kartunderlag / flygbilder. - Ortsprismaterial. - Kopior på markanvisningsavtal m m - Sammanfattande beskrivningar, av Östersundshem. - Telefonkontakter med exploateringschef Anne-Katrin Ångnell, Östersunds kommun. Värderingsobjekten är belägna inom Östersunds tätort och till största delen utgörs av före detta I5:s regementsområden. Merparten av områdena ligger inom gångavstånd till Östersunds bästa butiksläge, ca meter. Områdena framgår av nedanstående kartbild. Värderingsobjektens lägen

4 Värdebedömning 4(23) Beskrivning av respektive område Nedan följer beskrivning av respektive område och de planförutsättningar som gäller. Lugnet - Jägargården Kvartersområde, ca 700 meter till butikscentrum. Omgivningarna är idag byggt med nyuppförda flerbostadshus företrädesvis i bostadsrättsform. Därutöver finns flertalet f d militära byggnader som idag byggts om och nyttjas för kontor m m. Området utgörs av sammanlagt tre registerfastigheter; Lugnet 10, 12 och 3. Det förekommer två byggnader som värderas i särskild ordning. En av dem utgörs av Lugnet 11. Lugnet Jägargården För området gäller en från 17 juli 2008 laga kraftvunnen detaljplan. Genomförandetiden har gått ut. Planen medger bostäder i 3 till fyra våningar. På bottenplan tillåts kontor, butiker m m. Enligt uppgifter från uppdragsgivaren uppgår den sammanlagda byggrättsvolymen till kvm BTA.

5 Värdebedömning 5(23) Tallåsen Området utgör del av fastigheten Norr 1:12 och avser ett område som nyttjas för lager- och verkstadsverksamhet (I5:s gamla motorområde). Merparten av det aktuella området är plant och asfalterat och omfattar ca kvm. För området antogs en detaljplan den 28 april Planen överklagades till Länsstyrelsen som avslog överklagandet den 9 oktober Planen har sedan överklagats vidare till Mark- och miljödomstolen. Enligt uppdragsgivaren medger detaljplanen ca 400 lägenheter i form flerfamiljshus och punkthus på 8 våningar. Den sammanlagda byggrätten uppgår till kvm BTA. Nedan framgår en illustrationsskiss hämtad från planbeskrivingen. illustrationsskiss över Tallåsen.

6 Värdebedömning 6(23) Slakteriområdet Slakteriområdet utgörs av två fastigheter Styckmästaren 1 och 2, båda med byggnader. Området nyttjades tidigare för slakteriverksamhet (föga oväntat) men används idag av olika företag och verksamheter. Området är föremål för en detaljplaneprocess som har inletts. Uppdragsgivaren har gjort uppskattningar om en byggrättsvolym om ca kvm BTA bostäder. I den uppskattningen ingår emellertid den intilliggande Blomstergården (ca kvm BTS) där Östersundshem tecknat ett markanvisningsavtal med kommunen om en framtida exploatering. Å andra sidan ingår inte fastigheten Styckmästaren 1 i uppskattningen av byggrätterna. Styckmästaren 1 kan dock i sig motsvara en viss byggrätt men är samtidigt idag byggt med ett lager- och fryshus som i sig representerar ett marknadsvärde. Den för Styckmätaren 2 uppskattade byggrätten torde därmed uppgå till ca kvm BTA (exploateringsgrad ca 0,5). Befintlig bebyggelse motsvarar en uthyrbar area om nästan kvm, varav kvm avser Styckmästaren 1. Samtliga byggnader härrör från tiden som slakteri och kötthantering. Mindre hyresgästanpassningar har genomförts men generellt sett är byggnaderna och lokalerna tämligen omoderna men samtidigt överlag fullt funktionsdugliga. Underhållsskicket är medelgott. Hyresgästkategorierna är inom branscherna lager, verkstad och hantverk. Illustration över en möjlig utformning av området Slakteriområdet Blomstergården

7 Värdebedömning 7(23) Jägarvallen För området Jägarvallen finns en detaljplan med laga kraft datum Planen medger för den del som ägs (eller från början ägdes) av uppdragsgivaren sammanlagt 63 stycken småhustomter i form av radhus, kedjedhus samt parhus. Varje enskild bostad representerar en egen registerfastighet och fastighetsbildningarna är genomförda. Området är nu föremål för exploatering och vid årsskiftet 2014/2015 hade 35 småhustomter avyttras, därmed återstod 28 stycken. Illustrationsskiss över Jägarvallen. Norra Areanaområdet Området ligger i direkt nordlig anslutning till arenaområdet och sträcker sig fram till E14. Områdets areal uppgår till nästan 44 Ha ( kvm) och utgörs av ett f d militärt övningsområde. Merparten av området är skogsbevuxet men öppna ytor förekommer och det finns även grusvägar. Byggnader saknas.

8 Värdebedömning 8(23) Området saknar detaljplan. I översiktsplanen från 2014 som tänkt användning Verksamheter. Medbenämningen avses olika former av företagsverksamheter där bland annat industri, hantverk, lager, logistik och kontor torde avses. Någon form av handel torde sannolikt även kunna medges men mer av karaktären skrymmande varor och grossistverksamhet. Detalj- och livsmedelshandel torde inte kunna ingå men kan inte helt uteslutas. Bostäder ska egentligen uteslutas för området men i viss mån kan förväntningar om småhusexploatering i mindre omfattning på den del i sydväst, bakom fotbollsarenan, som gränsar mot det nybyggda småhusområdet inte bortses ifrån. Delar av det området ligger också på över 700 meters avstånd från Lugnviksverket, vilket är ett villkor för bostadsbebyggelse enligt gällande fördjupade översiktplan från 2006 samt detaljplan för Lugnviksverket från Detta krav på avstånd gäller alltså endast för bostäder. Norra Arenaområdet Byggnadsbeståndet Värderingsobjektet inkluderar även ett byggnadsbestånd. Byggnaderna kan sägas vara fördelade mellan Slakteriområdet och stadsdel Norr. Byggnaderna på Slakteriområdet utgörs av industri- och lagerlokaler men även kontorslokaler från f d slakteriverksamhet.

9 Värdebedömning 9(23) Byggnadsbeståndet i stadsdel Norr utgörs av byggnader dels från I5:s gamla motorområde samt dels byggnader inom f d I5:s kasernområde såsom gymnastik- och exercishallar, kontor m m. Byggnaderna har varierad standard och underhållsskick. Merparten torde på sikt rivas medan ett antal byggnader bedöms kunna behållas och utvecklas för framtida användning. I nedanstående sammanställning framgår vilka byggnader som ingår i beståndet. Byggnader som bedöms kunna användas för framtida bruk har markerats med fet stil (176, 5 och 33). Område/Byggnad Total yta Slakteriområdet Byggnad 1(Slakteriet) Byggnad 2(Panncentral) 590 Byggnad 3(Ladugård) 1463 Byggnad 4(Fryshus) 1830 Byggnad 5(Garage) 288 Byggnad 6(Vaktstuga) 90 Byggnad 7 (Ställverk) 70 Totalt Stadsdel Norr Byggnad 176(Coresource) 1191 Byggnad 131(Macken) 589 Byggnad 177(Torkanläggning) 150 Byggnad 5(Sporthall) 960 Byggnad 33(Exercishallen) 1162 Byggnad 169(fd Golfhall) 550 Byggnad 127(fd Dynamitförråd) 185 Byggnad 179(Skyttepaviljong) 63 Byggnad 317(Endurohuset) 277 Byggnad 60(Kallförråd) 377 Byggnad 61(Kallförråd) 373 Byggnad 62(Kallförråd) 622 Byggnad 65(Kallförråd) 372 Byggnad 66(Kallförråd) 748 Byggnad 67(Kallförråd) 377 Byggnad 132(Garage) 3410 Byggnad 165(Skärmtak) 71 Byggnad 35(Snickeri) 304 Totalt Den sammanlagda arean uppgår till kvm.

10 Värdebedömning 10(23) VÄRDERING Byggrätter Metod Syftet med värderingen är att bedöma marknadsvärdena av ovan redovisade områden samt tillhörande byggnadsbestånd. Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning av värderingsobjektet på den öppna marknaden vid en viss given tidpunkt. Marknadsvärdet söks som värdet av exploateringsfastigheter för bostadsbebyggelse med ändamålet bostadsrätt alternativt hyresrätt. Värdet för byggnadsbeståndet sker i särskild ordning och med stöd av avkastningsbedömning. Marknadsvärdet för exploateringsfastigheter kan bedömas antingen via direkta ortsprisjämförelser eller genom marknadsanpassade exploateringskalkyler. Nackdelen med ortsprismetoden är att antalet jämförelseköp i normalfallet är litet samt att jämförbarheten ofta är dålig. Nackdelen med en marknadsanpassad exploateringskalkyl är att flera olika och i sig svårbedömda parametrar staplas på varandra, vilket ger en stor osäkerhet i slutresultatet. I aktuellt fall används främst direkta ortsprisjämförelser med hänsyn till att det faktiskt finns ett relativt gott ortsprismaterial. Ortsprisanalys Värdebedömningen baseras på en ortsprisundersökning av försålda markområden för flerbostadshusbebyggelse i jämförbart läge. Med hänsyn till att antalet försäljningar av mark för flerbostadsbyggande är få omfattar ortsprisutredningen förutom Östersund även motsvarande större tätorter i Norrland såsom Luleå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall och Gävle. Byggrätter bostäder Östersund I bostadsområdet Remonthagen i Östersund har kommunen under år 2012 tecknat avtal om försäljning av mark för flerbostadshus-bebyggelse med ett pris motsvarande kr/kvm BTA för ändamålet bostadsrätt.

11 Värdebedömning 11(23) Invid Storsjö strand tecknade Genova Bostad markanvisningsavtal med Östersunds kommun avseende kvarter B i etapp 1 under augusti 2013 för ett pris motsvarande kr/kvm BTA. I de fall byggherren avsåg att bygga hyresrätter skall köpeskillingen istället baseras på ett pris motsvarande 950 kr/kvm BTA. Köpeskillingen för lokaländamål prissattes till 950 kr/kvm BTA. Om byggrätten avsåg radhus skulle köpeskillingen motsvara kr per radhustomt. Priserna avsåg inklusive gatukostnader och marksanering. I övrigt tillkom inga kostnader. Köparen Genova Bostad erhöll även option om att förvärva kvarter A för en köpeskilling motsvarande kr/kvm BTA. Inom Storsjö strand etapp 1, kvarter C, erhöll AB Persson Invest markanvisning för bostäder i flerbostadshus under september Köpeskillingen avses baseras på ett pris om kr/kvm BTA i de fall bostadsrätter uppförs. I de fall hyresrätter blir aktuellt ska priset baseras på 900 kr/kvm BTA. Förvärvspriserna avser inklusive gatukostnader men exklusive VA-avgift. I övrigt tillkommer det inga exploateringskostnader för förvärvaren inom allmän plats. I stadsdelen Odensala, ca 4,5 km sydöst om Östersunds centrum, har kommunen sålt markområden för bostadsbebyggelse för motsvarande 720 kr/kvm BTA. En av försäljningarna avser sommaren 2014 till Skanska som ska uppföra bostäder enligt BoKlokkonceptet. Byggrätter bostäder Umeå Byggrätter för bostadsändamål har under de senaste åren sålts i området Sandåkern i stadsdelen Grisbacka, ca 2 km väster om Umeå centrum. Byggrätterna har sålts av kommunen genom markanvisning såldes fastigheten Kotten 3 till AB 52 kvadrat för att bebyggas med hyresrätter. Köpeskillingen motsvarade ca 780 kr/kvm BTA bostäder för en byggrätt om sammanlagt kvm BTA bostäder. Även Riksbyggen har förvärvat mark i Sandåkern. Marken som förvärvades för att bebyggas med bostadsrätter köptes 2011 från kommunen för en köpeskilling motsvarande kr/kvm BTA bostäder.

12 Värdebedömning 12(23) Under de senaste åren har området Öbacka strand bebyggts med bostäder i flera etapper. Öbacka strand är beläget i anslutning till Umeälv nära Universitetssjukhuset och Umeå Universitet på gångavstånd från centrala Umeå. Kommunen har sålt mark detaljplanelagd för bostadsändamål i flera omgångar till NCC och till kommunala bostadsbolaget AB Bostaden. Senaste etappen såldes i januari NCC köpte då mark för att bebygga med bostadsrätter. Köpeskillingen motsvarade kr/kvm BTA bostäder. I januari 2013 köpte även AB Bostaden mark av kommunen för att bebygga med hyresrätter. Köpeskillingen motsvarade kr/kvm BTA bostäder. Ytterligare en etapp kommer att säljas under Byggrätter bostäder Skellefteå Fastigheten Nipan 21, belägen i stadsdelen Sörböle söder om Skellefteälven invid campus, såldes i februari 2014 av kommunen till lokala bolaget Soksbo. Fastigheten har en byggrätt om kvm BTA bostäder och planeras bebyggas med hyresrätter. Köpeskillingen motsvarar 574 kr/kvm BTA bostäder. I området Älvsbacka Park sålde kommunen i juni 2013 mark detaljplanelagd för bostadsändamål med en byggrätt om kvm BTA bostäder. Köpare var Fastighets AB Älvsbacka som köpte marken för att bygga kooperativ hyresrätt. Köpeskillingen om 3,8 miljoner kronor motsvarade 450 kr/kvm BTA bostäder. Byggrätter bostäder Luleå I stadsdelen Kronan, ca 1 km nordöst om centrumhalvön, har kommunen under de senaste åren sålt mark detaljplanelagd för bostäder i flerbostadshus. HSB har köpt mark för att bebygga med bostadsrätter. Marken har sålts till ett pris baserat på en äldre politiskt fastställd taxa och köpeskillingen motsvarade ca 810 kr/kvm BTA. Under 2015 kommer HSB att köpa mark för ytterligare en etapp till samma pris. Våren 2014 gjorde kommunen tomträttsupplåtelse av mark i stadsdelen Kronan för att bebyggas med hyresrätter. Tomträtten uppläts till kommunala bostadsbolaget Lulebo och tomträttsav-

13 Värdebedömning 13(23) gälden baserades på ett underliggande markvärde om ca 810 kr/kvm utifrån kommunala taxan. Byggrätter bostäder Sundsvall Vid Hamnträdgården i Inre hamnen i centrala Sundsvall har den 19 september 2013 exploateringsavtal tecknats mellan kommunen och Skanska för att bebygga med bostadsrätter. Priset är överenskommet till motsvarande kr/kvm BTA avseende bostäder (2 000 kr/kvm BTA om byggnaderna utgörs av lokaler till minst 80 %). För ett markområde inom del av fastigheten Stenstaden 1:4, Inre hamnen, tecknades i oktober 2013 ett exploateringsavtal mellan kommunen och Fastighets AB Norrporten. Områdets exakta användningsområde synes ej regleras i avtalet men bostäder torde sannolikt kunna vara ett alternativ. Priset reglerades till motsvarande kr/kvm BTA. Det kommunala exploateringsbolaget Norra kajen AB har sålt byggrätter för bostadsändamål för området som utgörs av den norra delen av inre hamnen. Området är indelat i sammanlagt 13 kvarter. Totalt har hittills sex kvarter sålts till priser om kr/kvm BTA om bostadsrätter ska uppföras och kr/kvm BTA för hyresrätter. Exploateringsbolaget har nu förväntningar om att höja prisnivåerna. I stadsdelen Skönsmon, ca 2 km söder om centrala Sundsvall har kommunen sålt mark detaljplanelagd för bostäder i flerbostadshus. Fastigheten Gjutaren 20 såldes till kommunens bostadsbolag Mitthem för en köpeskilling motsvarande kr/kvm BTA. Lägenheterna får antas disponeras med hyresrätt. Forum har kännedom om ett förvärv i Sundsvall där Sidsjö Fastigheter försålde byggrätter till Skanska Bo Klok avseende byggrätter för radhusbebyggelse med upplåtelseform äganderätt. Köpet genomfördes under 2012 av mark invid Paviljongvägen och priset motsvarade ca kr/kvm BTA.

14 Värdebedömning 14(23) Byggrätter bostäder Örnsköldsvik Under april 2007 försålde Övikshem fastigheten Dublin 8 till FB Dubliner AB för 2,5 Mkr. Baserat på nuvarande bebyggelse bedöms byggrätten ha motsvarar ca kvm BTA vilket således skulle indikera ett byggrättsvärde på ca kr/kvm BTA. Fastigheten upplåten med bostadsrätt. Enligt ett bytesavtal från 1995 skulle Örnsköldsviks kommun erhålla ersättning av Övikshem för den byggrätt som den erhöll i samband med en detaljplaneändring avseende Dublin 8, nu Dublin 9. Se köp ovan. Ersättningen baserades på en värdering där värdet sattes till 2,7 Mkr motsvarande ca kr/kvm BTA vid förvärvstillfället Invid norra hamnkajen förvärvade Peab mark av Örnsköldviks kommun under juni 2009 motsvarande 6,1 Mkr avseende kvarteret Hamnkaptenen. Beaktat nuvarande exploateringen bedöms värdet ha motsvarat ett byggrättsvärde på nivån ca 900 kr/kvm BTA. Nivån baserades enligt kommunen på ett markanvisningsavtal från För exploatören tillkom fördyrande grundläggningsförstärkningar p.g.a. kajen vilket sannolikt har beaktats i prissättningen. Byggrätter bostäder Gävle Under 2011 undertecknade HSB om förvärv av fastigheterna Alderholmen 5:10 och 5:11 invid Gävle kaj på nivån kr/kvm BTA av Gävle kommun. I samma område har ytterligare två förvärv skett bland annat förvärvade Gavlegårdarna mark för flerbostadshusbebyggelse på nivån kr/kvm BTA invid kajkant under 2008/2009. Priset avgjordes genom en markanvisning. Enligt Gävle kommun särskiljer kommunen inte priset vid upplåtelseformerna bostadsrätt eller hyresrätt. Vidare förvärvade Gavlegårdarna mark av kommunen under 2010 för kr/kvm BTA, i jämförelse med nivån på kr/kvm BTA utgör detta ett sämre läge utan direkt vattenkontakt.

15 Värdebedömning 15(23) Sammantaget Ovanstående utredning har identifierat sammanlagt 18 markavtal och som kan sammanfattas med följande tabell: Snittpriset för förvärven avseende bostadsrätter uppgår till kr/kvm och medianvärdet till kr/kvm och med spridning mellan ca kr/kvm BTA. De lägre nivåerna står oftast att finna i geografiska lägen utanför orternas centrum eller i mindre attraktiva delar. De högsta nivåerna återfinns i Gävle och Sundsvall. Dessa städer har en större befolkning är Östersund. Det finns ofta ett samband mellan att ju större befolkning desto högre är priserna för byggbar mark. Å andra sidan är snittprisnivåerna på andrahandsmarknaden för bostadsrätter högre i Östersund än vad de är i Sundsvall (men inte Gävle). Detta talar bland annat för att det finns en stor efterfrågan på bostadsrätter i Östersund. Enligt Svensk Mäklarstatitsik är snittpriset, februari 2015, i Östersund kr/kvm medan det är kr/kvm i Sundsvall (Gävle ). Östersund kommuns ambitioner är att ta fram cirka 330 nya bostäder per år. Det är nå-

16 Värdebedömning 16(23) got som krävs för att både möta nuvarande bostadsbehov och samtidigt nå befolkningsmålet till 2025, då dagens invånare förväntas vara De mest intressanta förvärven är naturligtvis köpen i Östersund där nivåerna i Storsjö strand ligger på nivån kr/kvm BTA. Därtill finns ett tecknat optionsavtal på nivån kr/kvm BTA, dock är affären inte genomförd men den visar ändock på en möjlig högre betalningsvilja. Prisnivåerna faller tämligen kraftigt om köpen avser utanför centrumområdet. Markköp där syftet är att uppföra hyresrätter kan noteras i tio fall. Genonsnittspridet är kr/kvm och medianvärdet Spridningen är mellan 450 kr/kvm till kr/kvm.

17 Värdebedömning 17(23) Värdebedömning Med stöd av ovanstående ortsprisanalys har de aktuella områdena åsatts marknadsvärden. Lugnet Jägargården Området är centralt och bedöms som mycket attraktivt för bostadsändamål. På intilliggande tomter har attraktiva bostäder i flerbostadshus uppförts. Tomten ligger i anslutning till stadens vägnät. Marken bedöms som ha goda grundförutsättningar för byggande. Byggrätten har stöd i gällande detaljplan. Med en genomsnittlig bedömd byggrätt om kr/kvm BTA och en ovan redovisad byggrätt om kvm/bta kan markens byggrättsvärde bedömas till motsvarande avrundat kr. Tallåsen Området är förhållandevis centralt. Läget bedöms som attraktivt för bostadsändamål. Från området erhålls en milsvid utsikt över Storsjön och bort mot Åreskutan. Tomten kräver en viss utbyggnad av intern infrastruktur men även utbyggnad av anslutningsvägar. Marken bedöms ur byggteknisk synvinkel (plan och hårdgjord mark)som mycket förmånlig att exploatera. På området finns byggnader som måste rivas om full byggrätt ska utnyttjas. Byggrätten är tämligen omfattande och bedöms ianspråktagas i etapper. Markens marknadsvärde bedöms uppgå till kr/kvm men på grund av en successiv utbyggnad bör s k väntetider även påverka värdet. Även erforderliga rivningskostnader bör påverka värdet och som har uppskattats till kr. Den aktuella detaljplanen har dock ännu inte vunnit laga kraft men som i denna värdebedömning förutsättes komma att ske inom en mycket snar framtid. Med en genomsnittlig bedömd byggrätt om kr/kvm BTA och en ovan redovisad byggrätt om kvm/bta kan markens byggrättsvärde bedömas till motsvarande avrundat kr.

18 Värdebedömning 18(23) Slakteriområdet Området är förhållandevis centralt och med utsikt över staden och Storsjön. Närhet till rekreationsområde finns också. Läget bedöms som attraktivt för bostadsändamål. För att exploatering ska kunna genomföras måste dock befintlig bebyggelse först rivas vilket är en kostnad som måste beaktas i värdebedömningen. Å andra sidan är delar av lokalerna uthyrda och hyresintäkter som erhålls kompenserar den fördyring som rivningen innebär helt eller delvis. Exploateringen förväntas inte genomföras förrän om minst 8 10 år. Till viss del är också exploateringen beroende av den nu pågående planprocessen av det intilliggande Blomstergården. Värdebedömningen kompliceras också något av fastigheten Styckmästaren 1. Kommunen har önskemål om att förvärva fastigheten i syfte att utveckla entréområdet till skidstadion och mellan parterna har ett pris överenskommits om 6 miljoner kr. Byggrättsvolymen uppskattas kunna uppgå för Styckmästaren 2 ca kvm BTA bostäder. Vid åsättande av ett genomsnittligt byggrättsvärde motsvarande kr/kvm kan ett sammanlagt värde indikeras på nivån kr. I detta värde har rivningskostnader beaktas med kr samt s k väntetider. Till området ska även värdet för Styckmästaren 1 läggas vilket får representeras av den uppgörelse som finns mellan fastighetsägaren och kommunen på värde/pris kr vilket även till fullo samstämmer med det marknadsvärde som Forum Fastighetsekonomi i november 2013 värderade fastigheten till. Det sammanlagda värdet uppgår därmed till kr.

19 Värdebedömning 19(23) Jägarvallen Vid försäljning av de olika tomterna erhåller, enligt uppgift, fastighetsägaren en genomsnittlig nettovinst om motsvarande kr. Försäljningen har gått mycket bra och mycket talar för att samtliga tomter kommer att avyttras med samma genomsnittliga nettovinst som tidigare. Vid årsskiftet återstod 28 (av totalt 63) tomter. Marknadsvärdet av Jägarvallen bedöms därmed utifrån värdet av de återstående tomterna och med det genomsnittliga nettovärdet som grund. Marknadsvärdet bedöms således till kr. I det fall samtliga tomter (63 st) ska ingå i värdebedömningen uppgår marknadsvärdet till kr. Norra Arenaområdet Området saknar detaljplan men dess framtida användningssätt torde bli olika former av företagsverksamheter, dock inte detaljoch livsmedelshandel. En mindre del närmast bakom fotbollsarenan kan inte uteslutas kunna omvandlas för villaboende. En överslagsmässig värdebedömning avseende värdet som skogsmark har indikerats på nivån kr. Med stor sannolikhet överstiger emellertid områdets marknadsvärde denna nivå. Östersunds kommun exempelvis har som policy vid förvärv av ej detaljplanelagd mark som antas senare omvandlas till industriområde att utöver skogs- alternativt lantbruksvärdet erbjuda ett tilllägg motsvarande 8 9 kr per kvm. I nu aktuell fall skulle tillägget i så fall motsvara ca 3,7 Mkr. Det sammanlagda värdet/priset uppgår därmed till kr motsvarande ca 12 kr/kvm förutsatt att tillägget är ett uttryck för marknadsvärdet. Kommunens prispolicy för industrimark i intilliggande Lugnvik uppgår till 160 kr/kvm. Det aktuella nu aktuella området torde motsvara ett snittpris på minst den nivån i samband med att detaljplan finns. Området och dess läge bedöms som mycket attraktivt för kommande stadsutveckling. Områdets marknadsvärde bedöms till kr vilket motsvarar ca 18 kr/kvm.

20 Värdebedömning 20(23) Bestånd av byggnader Byggnadsbeståndet värderas i särskild ordning. Bedömningen är uppdelad i tre grupper; 1. Byggnader som bedöms ha en framtida användning 2. Byggnader inom Slakteriområdet (Styckmästaren 2) 3. Byggnader inom stadsdel norr. Marknadsvärdet för byggnaderna i grupp 1 ovan är att betrakta som separata värden såsom det vore enskilda fastigheter medan byggnaderna i grupperna 2 och 3 är mer representerar ett mervärde till befintliga objekt. Byggnader som bedöms ha en framtida användning Byggnader som bedöms kunna användas för framtida bruk har avser kontorsbyggnad nr 176, sporthallsbyggnad nr 5 och Exercisbyggnad nr 33. Dessa byggnader förutsätts kunna avstyckas till egna registerfastigheter och avyttras som enskilda objekt. I bedömningen antas därmed att en rimligt anpassad tomtmark också ingår i marknadsvärdet. Byggnadernas marknadsvärde har överslagsmässigt bedömts med stöd av avkastningsberäkningar där användningssätt, standard, läge, aktuellt uthyrningsläge och underhållsskick tagits i beaktande. Följande värden har erhållits: Kontorsbyggnad, nr 176: kr Sporthallsbyggnad, nr 5: kr Exercisbyggnad, nr 33: Det sammanlagda värdet uppgår därmed till kr.

21 Värdebedömning 21(23) Byggnader inom Slakteriområdet (Styckmästaren 2) Den uthyrbara arean uppgår till kvm (exkl ställverket). De idag uthyrda lokalerna motsvarar kvm som hyrs ut på en genomsnittlig hyra ca 316 kr/kvm. Hyresnivån bedöms understiga marknadsmässig nivå. Vid en något mer aktiv förvaltning med ambitionen att dels utöka förhyrningen och dels med ett förvaltningsperspektiv på ca 8-10 år torde såväl den totala hyresintäkten som den genomsnittliga hyran öka något. Här får dock förutsättas att förhyrningarna sker med att besittningsskyddet avtalas bort (rivningskontrakt). Det måste också anses som sannolikt att uthyrningsgraden successivt avtar i takt med att tidpunkten närmar sig den bortre gränsen av den tänkta förvaltningsperioden (strax innan tänkt rivning, om 8 10 år). Med dessa förutsättningar och med stöd av en kassaflödesanalys har ett avkastningsvärde kunnat erhållas på nivån 4,0 Mkr. Slakteriområdet med Styckmästaren 2 i förgrunden. Rivningskostnader beaktas inte i kassaflödeskalkylen utan har ingått i värdebedömningen av byggrättsvärdet ovan. Marknadsvärdet uppgår till avrundat kr. Kassaflödeskalkylen redovisas som bilaga 1.

22 Värdebedömning 22(23) Byggnader inom stadsdel Norr De aktuella byggnaderna ligger inom fastigheten Norr 1:12 och merparten av dem är byggnader som tillhörde I5:s motorområde. Byggnaderna utgörs av främst av garage och kallförråd och är tämligen enkla. Underhållskicket är något eftersatt men lokalerna är fullt funktionsdugliga. Generellt sett är lokalerna en kategori som ofta är efterfrågade och därmed enkla at hyra ut. Delar byggnadsbeståndet tillhörigt stadsdel Norr Den uthyrbara arean uppgår till kvm. De idag uthyrda lokalerna motsvarar kvm som hyrs ut på en genomsnittlig hyra ca 327 kr/kvm. Hyresnivån bedöms understiga marknadsmässig nivå. Vid en något mer aktiv förvaltning med ambitionen att dels utöka förhyrningen och dels med ett förvaltningsperspektiv på ca 5-7 år torde såväl den totala hyresintäkten som den genomsnittliga hyran öka något. Här får dock förutsättas att förhyrningarna sker med att besittningsskyddet avtalas bort (rivningskontrakt). Det måste också anses som sannolikt att uthyrningsgraden successivt avtar i takt med att tidpunkten närmar sig den bortre gränsen av den tänkta förvaltningsperioden (strax innan tänkt rivning, om 5 7 år). Med dessa förutsättningar och med stöd av en kassaflödesanalys har ett avkastningsvärde kunnat erhållas på nivån 1,6 Mkr. Rivningskostnader beaktas inte i kassaflödeskalkylen utan har ingått i värdebedömningen av byggrättsvärdet ovan. Marknadsvärdet bedöms uppgå till kr. Kassaflödeskalkylen redovisas som bilaga 2.

23 Värdebedömning 23(23) SAMMANFATTNING I nedanstående sammanställning redovisas marknadsvärdet för respektive område samt tillhörigt byggnadsbestånd kr Lugnet - Jägarvallen kr Tallåsen kr Slakteriområdet kr Jägarvallen* kr Norra Arenaområdet kr Byggnader, avstyckningsbara kr Byggnader, Slakteriomr. (Styckmästaren 2) kr Byggnader, stadsdel Norr kr Summa Som framgår av sammanställningen ovan uppgår summan av respektive delvärde uppgå till 131 Mkr. *I det fall samtliga tomter (63 st) i Jägarvallen ska ingå i värdebedömningen uppgår dess sammanlagda marknadsvärde till kr och därmed summan av samtliga objekt till kr. Norrköping FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB P-O Skoog Civilingenjör Auktoriserad Fastighetsvärderare Bilagor; 1. Kassaflödeskalkyl byggnader inom Slakteriområdet 2. Kassaflödeskalkyl byggnader inom stadsdel Norr 3. Allmänna villkor för värdeutlåtande

24 Värdebedömning Bilaga 1

25 Del av Karlslund 1:32 Bilaga 2 Östersunds kommun

26 Del av Karlslund 1:32 Östersunds kommun Bilaga 3

27 VÅRA KONTOR Stockholm Kungsgatan 29, Box 7044, Stockholm Tel , Fax Göteborg Drottninggatan 36, Box 11492, Göteborg Tel , Fax Malmö Engelbrektsgatan 6, Malmö Tel , Fax Norrköping Drottninggatan 32, Norrköping Tel Nyköping Västra Kvarngatan 64, Nyköping Tel ,Fax Umeå Rådhusesplanaden 16B, Umeå Tel Västerås Stora Gatan 16, Västerås Tel , Fax Östersund Kyrkgatan 60, Östersund Tel

Värdeutlåtande. avseende markvärdet för. Skarpnäs 6:2. Nacka kommun

Värdeutlåtande. avseende markvärdet för. Skarpnäs 6:2. Nacka kommun Värdeutlåtande avseende markvärdet för Skarpnäs 6:2 2013-06-28 Skarpnäs 6:2 2(5) UPPDRAG Uppdragsgivare Syfte Värdetidpunkt Underlag genom Ulrika Almqvist. Syftet med uppdraget är att bedöma det marknadsvärde

Läs mer

Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad

Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad 1.1 Marknadsförutsättningar för kommersiella lokaler i Väsby Sjöstad Nedan sammanställs hur olika typer av lokalslag i området Väsby Sjöstads klassificeras

Läs mer

HSB BRF ÖRNTORP GRÄNGESBERG

HSB BRF ÖRNTORP GRÄNGESBERG VÄRDEUTLÅTANDE avseende HSB BRF ÖRNTORP GRÄNGESBERG Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se VÄRDEUTLÅTANDE sida 1 (4)

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

Försäljning av mark inom detaljplan för Valsättra del I

Försäljning av mark inom detaljplan för Valsättra del I Tjänsteutlåtande OÖsterål 3 Samhällsbyggnadsförvaltningen Fredrik Nestor Datum 2014-04-09 Dnr KS 2014/0097-253 Till Kommunstyrelsen Försäljning av mark inom detaljplan för Valsättra del I Beslutsförslag

Läs mer

Markanvisning för kultur- och bostadsändamål inom del av fastigheten Sabbatsberg 16 i Vasastaden till Folkhem.

Markanvisning för kultur- och bostadsändamål inom del av fastigheten Sabbatsberg 16 i Vasastaden till Folkhem. ff TJÄNSTEUTLÅTANDE Kontaktperson Christina Winberg Innerstad Telefon: 08-508 26266 christina.winberg@mk.stockholm.se Till Marknämnden 2005-12-15 Markanvisning för kultur- och bostadsändamål inom del av

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Försäljning av mark för parhus i Brittsbo

Försäljning av mark för parhus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för parhus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Östersunds kommun har planlagt Brittsbo i syfte att kunna erbjuda invånarna bostadsbyggande i ett attraktivt naturskönt

Läs mer

UTKAST!! Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25. Varbergs kommun, nedan kallad kommunen Varberg

UTKAST!! Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25. Varbergs kommun, nedan kallad kommunen Varberg Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25 Parter Varbergs kommun, nedan kallad kommunen 212000-1249 432 80 Varberg AB, nedan kallad exploatören 1. Bakgrund, syfte och omfattning Avtalet

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT 1 (6) Mellan Oskarshamns kommun genom dess kommunfullmäktige, nedan kallad Kommunen, och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 9 nedan träffats

Läs mer

2. Gatu- och fastighetskontoret ges i uppdrag att träffa markanvisningsavtal med Svenska Bostäder i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

2. Gatu- och fastighetskontoret ges i uppdrag att träffa markanvisningsavtal med Svenska Bostäder i enlighet med detta tjänsteutlåtande. GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2001-12-11 Handläggare: Yussuf Hassen Region Innerstad Projekt Hammarby Sjöstad Tel: 508 262 87 yussuf.hassen@hammarbysjostad.stockholm.se 2001-11-21 Handläggare:

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Ramavtal GENOMFÖRANDE DEL AV ORMINGE C

Ramavtal GENOMFÖRANDE DEL AV ORMINGE C Ramavtal GENOMFÖRANDE DEL AV ORMINGE C 1 PARTER Mellan Nacka kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och Magnolia Bostad AB, adress Riddargatan 19, 114 57 Stockholm, org.nr 556797-7078,

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten.

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten. 1(5) Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, och JM AB, nedan kallad Exploatören, org nr 556045-2103 har denna dag träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Bakgrund I januari 2015

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2015-mm-dd xxx. RIKTLINJER för MARKANVISNING och EXPLOATERINGSAVTAL

Antagen av kommunfullmäktige 2015-mm-dd xxx. RIKTLINJER för MARKANVISNING och EXPLOATERINGSAVTAL Antagen av kommunfullmäktige 2015-mm-dd xxx RIKTLINJER för MARKANVISNING och EXPLOATERINGSAVTAL Innehåll Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal 3 Markanvisning generellt 5 Markanvisning vid

Läs mer

Värdeutlåtande. Lännersta 1:123

Värdeutlåtande. Lännersta 1:123 Värdeutlåtande avseende Lännersta 1:123 2016-11-14 Lännersta 1:123 Sid 2(8) UPPDRAG Uppdragsgivare Bakgrund/syfte Värdetidpunkt Förutsättningar genom Firass Sjönoce. Fastigheten Lännersta 1:123 är upplåten

Läs mer

VÄRDEINTYG. Malmö, 2015-06-29 Widehov Konsult AB. Fredrik Widehov Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare

VÄRDEINTYG. Malmö, 2015-06-29 Widehov Konsult AB. Fredrik Widehov Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare VÄRDEINTYG På uppdrag av Queenswall AB, genom Göran Månsson, har Widehov Konsult AB utfört en marknadsvärdering av fastigheten Ängelholm Norra Varalöv 31:11, se bilagor. Med begreppet marknadsvärde avses

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN FASTIGHETSKONTORET

TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN FASTIGHETSKONTORET GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2005-01-25 Handläggare: Larisa Freivalds Region Ytterstad Markbyrån Tel: 508 263 20 larisa.freivalds@gfk.stockholm.se Dnr 04-411-4005 2004-12-16 Till Gatu-

Läs mer

Fastighetsbeskrivning. Magasinet i Gislaved AB med fastigheten Henja 10:7 Gislaveds kommun

Fastighetsbeskrivning. Magasinet i Gislaved AB med fastigheten Henja 10:7 Gislaveds kommun Fastighetsbeskrivning Magasinet i Gislaved AB med fastigheten Henja 10:7 Gislaveds kommun 1 Innehåll Inledande information 3 Förvärvserbjudande 4 Förutsättningar för bud 5 Fakta om fastigheten 6-7 Bilder

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

Kommunala beslut. Sida 2 av 7

Kommunala beslut. Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Figur 1 Planområdets ungefärliga läge (markeras med röd ring) BEHOVSBEDÖMNING en bedöms vara av begränsad betydelse och inte av allmänt intresse. Då planen också är förenlig med översiktsplanens

Läs mer

HSB Brf Pildammen - Nytt tomträttsavtal eller friköp?

HSB Brf Pildammen - Nytt tomträttsavtal eller friköp? HSB Brf Pildammen - Nytt tomträttsavtal eller friköp? Uppdragsgivare: HSB Brf Pildammen genom dess styrelse. Uppdrag: Analys av föreslaget nytt tomträttsavtal fr o m 2019 samt erbjudande om friköp av fastigheten

Läs mer

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK 2011-03-08 PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK för grupphus/flerbostadshus i Lugnvik - Brittsbo och Torvalla - Ängsmon Östersunds kommun är inne i en expansiv fas. En ny arena ska byggas

Läs mer

Markanvisning för bostäder, centrum, handel och kontor och inom fastigheten Trollhättan 30 m fl på Norrmalm till AMF Pensionsförsäkring AB

Markanvisning för bostäder, centrum, handel och kontor och inom fastigheten Trollhättan 30 m fl på Norrmalm till AMF Pensionsförsäkring AB Dnr Sida 1 (9) 2016-03-16 Handläggare Karin Lindgren Gardby 08-508 266 26 Till Exploateringsnämnden 2016-04-14 Markanvisning för bostäder, centrum, handel och kontor och inom fastigheten Trollhättan 30

Läs mer

Riktlinjer för prissättning av mark Örebro kommun

Riktlinjer för prissättning av mark Örebro kommun 2014-05-22 Sam 430/2014 Riktlinjer för prissättning av mark Örebro kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 2. Prissättning vid försäljning... 3 3. Prissättning vid friköp av fastigheter med tomträtt...

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL MARKANVISNING

MARKANVISNINGSAVTAL MARKANVISNING 1 (5) Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Staden, och Bolaget AB (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 8 nedan träffats följande

Läs mer

Bjurhovda Markanvisning avseende bostäder och lokaler

Bjurhovda Markanvisning avseende bostäder och lokaler 1 (5) Datum 2015-03-20 Västerås Stad Fastighetskontoret Stadshuset 721 87 Västerås www.vasteras.se Bjurhovda Markanvisning avseende bostäder och lokaler VÄSTERÅS STAD 2 (5) 1. Inbjudan Västerås stad bjuder

Läs mer

Värdeförändring vid exploatering av mark i samband med utveckling av spårburen trafik Slutversion

Värdeförändring vid exploatering av mark i samband med utveckling av spårburen trafik Slutversion Värdeförändring vid exploatering av mark i samband med utveckling av spårburen trafik 2010-01-25 Slutversion Bakgrund och syfte Malmöstad planerar för möjlighet till spårburentrafik i olika stråk. För

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Bromma till Småa AB

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Bromma till Småa AB Dnr Sida 1 (7) 2014-05-14 Handläggare Michaela Jögi 08-508 276 24 Till Exploateringsnämnden 2014-06-12 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Bromma till Småa AB Förslag till beslut

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. avseende BRF KATTEN. Bostadsrättslägenhet nr

VÄRDEUTLÅTANDE. avseende BRF KATTEN. Bostadsrättslägenhet nr VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende BRF KATTEN Bostadsrättslägenhet nr 09204.000.2301 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se

Läs mer

Överenskommelse med Teleskopet Förvaltnings AB m fl om evakuering av arrendeområde inom del av fastigheten Mårtensdal 6 i Södra Hammarbyhamnen

Överenskommelse med Teleskopet Förvaltnings AB m fl om evakuering av arrendeområde inom del av fastigheten Mårtensdal 6 i Södra Hammarbyhamnen Exploateringskontoret Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) Dnr E2015-01194 2015-05-20 Handläggare Martin Skillbäck 08-508 262 76 Till Exploateringsnämnden 2015-06-11 Överenskommelse med Teleskopet Förvaltnings

Läs mer

2. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

2. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet (inriktningsbeslut). Andris Rozenbachs Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 270 25 andris.rozenbachs@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2013-03-14 Markanvisning för bostäder vid kv Glidet till Åke Sundvall

Läs mer

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg Segersbyvägen 15 butiksfastighet eriksberg, Norsborg 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

SKELLEFTEÅ, BRF TORPET

SKELLEFTEÅ, BRF TORPET VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende SKELLEFTEÅ, BRF TORPET Bostadsrättslägenhet nr 198 Värderingsinstitutet Norra AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se

Läs mer

Försäljning av mark i Botkyrka till Botkyrka kommun

Försäljning av mark i Botkyrka till Botkyrka kommun Sida 1 (8) 2016-11-22 Handläggare Tomas Shaw 08-508 265 22 Till Exploateringsnämnden 2016-12-15 Försäljning av mark i Botkyrka till Botkyrka kommun Förslag till beslut 1. Exploateringsnämnden godkänner

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga till Wallenstam AB.

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga till Wallenstam AB. Karl Gylje Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 264 82 karl.gylje@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2014-03-14 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga till

Läs mer

Optionsavtal Källörstomten

Optionsavtal Källörstomten Optionsavtal Källörstomten Parter Kommunen: Bolaget: Östhammars kommun Goldcup 8949 AB (u.n.t. Orgnr: 212000-0290 Millimeter Projektutveckling AB) Adress: Box 66, 742 21 Östhammar Orgnr: 556937-6568 Adress:

Läs mer

Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Hemholmen 1 i Vårberg till befintlig tomträttshavare Elsafemhundranio KB.

Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Hemholmen 1 i Vårberg till befintlig tomträttshavare Elsafemhundranio KB. Sida 1 (6) 2015-03-23 Handläggare Emma Nilsson 08-508 264 68 Till Exploateringsnämnden 2015-04-13 Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Hemholmen 1 i Vårberg till befintlig tomträttshavare

Läs mer

Överenskommelse om exploatering för bostäder med överlåtelse av del av fastigheten Örby 4:1vid kv Tegelstenen i Bandhagen med Riksbyggen.

Överenskommelse om exploatering för bostäder med överlåtelse av del av fastigheten Örby 4:1vid kv Tegelstenen i Bandhagen med Riksbyggen. TJÄNSTEUTLÅTANDE Hanna Andersson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 264 57 hanna.e.andersson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-01-20 Överenskommelse om exploatering för bostäder

Läs mer

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen omfattas av följande handlingar: - Fastighetsförteckning

Läs mer

Godkännande av markanvisningsavtal avseende del av Tälje 2:103 i Norrtälje stad

Godkännande av markanvisningsavtal avseende del av Tälje 2:103 i Norrtälje stad 2017-02-13 2014-1156 Sid 1 av 6 Handläggare: Matilda Johansson Till Titel: Exploateringsingenjör Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Matilda.johansson2@norrtalje.se Godkännande av markanvisningsavtal

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med NCC Property Development avseende uppförande av kommersiell fastighet på Norra Stationsområdet, Stockholm kommun.

Överenskommelse om exploatering med NCC Property Development avseende uppförande av kommersiell fastighet på Norra Stationsområdet, Stockholm kommun. Jörgen Palm Stora Projekt Telefon: 08-508 263 04 jorgen.palm@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2010-08-26 Överenskommelse om exploatering med NCC Property Development avseende uppförande av kommersiell

Läs mer

M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y

M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y STADSBYGGNADSKONTORET M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y för Täby kommuns och Täby Fastighets AB:s obebyggda markinnehav Antagen av kommunstyrelsen i Täby kommun och Täby Fastighets AB:s styrelse

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Detta markanvisningsavtal tecknas för att reglera samarbetet kring en överlåtelse och exploatering av Fastigheten.

MARKANVISNINGSAVTAL. Detta markanvisningsavtal tecknas för att reglera samarbetet kring en överlåtelse och exploatering av Fastigheten. 2013-11-12 Sida 1 av 5 Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, och Einar Mattsson Projekt AB, org nr 556628-1920, nedan kallad Exploatören, har denna dag träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364)

Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364) Kommunfullmäktige 2013-10-28 31 11 Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364) Ärendebeskrivning

Läs mer

Policy/ Riktlinjer vid försäljning/ arrende av mark, fastigheter samt vattenområden ägda av Tjörns kommun och dess bolag

Policy/ Riktlinjer vid försäljning/ arrende av mark, fastigheter samt vattenområden ägda av Tjörns kommun och dess bolag Dokumenttyp och beslutsinstans Policy/ Riktlinjer Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Conny Johansson Dokumentnamn Policy/ Riktlinjer vid försäljning/ arrende av mark, fastigheter samt vattenområden ägda

Läs mer

Markanvisningsavtal med Bolagsnamn avseende del av Edsberg 10:8, Edsberg, Sollentuna

Markanvisningsavtal med Bolagsnamn avseende del av Edsberg 10:8, Edsberg, Sollentuna 1 Parter Mellan Sollentuna kommun (org.nr 212000-0134), nedan kallad Kommunen, och Bolagsnamn (org.nr xxxxxx-xxxx), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 10 nedan träffats följande

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Stadshagen 1:1 på Kungsholmen till Svenska Hem i Bromma Mark nr IV AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Stadshagen 1:1 på Kungsholmen till Svenska Hem i Bromma Mark nr IV AB Monica Almquist Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 262 52 monica.almquist@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2013-03-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Stadshagen

Läs mer

INBJUDAN TILL MARKANVISNING

INBJUDAN TILL MARKANVISNING INBJUDAN TILL MARKANVISNING för byggnation på kommunal mark del av Kurveröd 1:2 Inbjudan till markanvisning för del av Kurveröd 1:2, Uddevalla kommun Uddevalla kommun vill med denna inbjudan undersöka

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret ^ SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Johanna Andersson Exploateringsingenjör +46 8 579 216 42 Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 5 Diariekod: 222 Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott Förvärv

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16. Emma Nilsson 08-508 264 68. Förslag till beslut

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16. Emma Nilsson 08-508 264 68. Förslag till beslut Dnr Sida 1 (11) 2015-09-03 Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16 Till Exploateringsnämnden 2015-09-24 Emma Nilsson 08-508 264 68 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skärholmen 2:1 i Vårberg till

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga till Sjaelsö Sverige AB.

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga till Sjaelsö Sverige AB. Karl Gylje Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 264 82 karl.gylje@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2012-12-13 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga till

Läs mer

Jäntan 2, Landskrona stad, nu fråga om köpoption

Jäntan 2, Landskrona stad, nu fråga om köpoption Stadsbyggnadsförvaltningen 1(4) Landskrana stad Datum 20 15-05-20 Handläggare Mårten Olsson Er Referens V år Referens Kommunstyrelsen Jäntan 2, Landskrona stad, nu fråga om köpoption Ärendebeskrivning

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till JM AB.

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till JM AB. Sida 1 (6) 2015-12-18 E2015-03810 Handläggare Kamilla Karlsson 08-508 266 34 Till Exploateringsnämnden 2016-02-04 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till JM AB.

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Åkeslund till AB Stockholmshem.

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Åkeslund till AB Stockholmshem. Dnr Sida 1 (7) 2016-05-10 Handläggare Sofia Iderheim 08-508 264 90 Till Exploateringsnämnden 2016-06-09 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Åkeslund till AB Stockholmshem. Förslag

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika.

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika. Mellan Ludvika kommun, genom samhällsbyggnadsnämnden, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), ( Bolaget ), har nedan träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Nedan benämnt Markanvisningsavtalet

Läs mer

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjer för markanvisning PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för markanvisning Örebro kommun 2014-11-25 Sam 807/2014 orebro.se 2 RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING RIKTLINJER Säkerställer ett riktigt agerande

Läs mer

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden 1(5) KS 2011/0056 Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-02-14 uppdragit åt kommunledningskontoret att, i samråd med socialförvaltningen,

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål Kungsgatan 16 Blandfastighet i Centrala Åmål 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. Arrende på del av fastigheterna Sätter 2:1 och Sätter 3:1, Hammarö kommun. Hammarö Golfanläggning

VÄRDEUTLÅTANDE. Arrende på del av fastigheterna Sätter 2:1 och Sätter 3:1, Hammarö kommun. Hammarö Golfanläggning VÄRDEUTLÅTANDE Arrende på del av fastigheterna Sätter 2:1 och Sätter 3:1, Hammarö kommun Hammarö Golfanläggning 2 (6) 1. Uppdragsbeskrivning 1.1. Värderingsobjekt Värdebedömningen avser Hammarö golfanläggning

Läs mer

Beslutsärende Intentionsavtal Skeppsbron

Beslutsärende Intentionsavtal Skeppsbron Styrelsehandling 6 Dnr 0341/16.4 2016-12-21 Lena Andersson Beslutsärende Intentionsavtal Skeppsbron Förslag till beslut Styrelsen godkänner Intentionsavtalet enligt separat Bilaga 1 mellan AB Framtiden

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Vårholmen 4 i Vårberg till Vårberg Förvaltning AB

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Vårholmen 4 i Vårberg till Vårberg Förvaltning AB Sida 1 (6) 2014-05-20 Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16 Till Exploateringsnämnden 2014-06-12 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Vårholmen 4 i Vårberg till Vårberg Förvaltning AB Förslag

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åstorp 2 i Hammarbyhöjden till HSB Bostad AB

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åstorp 2 i Hammarbyhöjden till HSB Bostad AB Christopher Pleym Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 265 06 christopher.pleym@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2013-02-07 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åstorp 2 i Hammarbyhöjden

Läs mer

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo 2015-05-06 Tjänsteskrivelse Dnr VM 15/25 Dnr TN-2015-00290-251 Kontor Samhällsbyggnadskontoret Handläggare Martin Ivarsson martin.ivarsson@sodertalje.se Tekniska nämnden Optionsavtal för bostadsbebyggelse

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Markanvisningstävling. Älvdansen

Markanvisningstävling. Älvdansen Markanvisningstävling Älvdansen 2 (10) Inbjudan Enköpings kommun bjuder in till markanvisning för bostadsbebyggelse inom Älvdansen. Marknadens aktörer är välkomna att skicka in anbud och intresseanmälan

Läs mer

Tjänsteskrivelse Prissättning vid fastighetsförsäljning och fastighetsreglering

Tjänsteskrivelse Prissättning vid fastighetsförsäljning och fastighetsreglering VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2015-02-24 DNR KS 2015.097 CAMILLA BACKMAN SID 1/1 MARK- OCH EXPLOATERINGSINGENJÖR 0858784837 CAMILLA.BACKMAN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

m.fl, Ringarums samhälle

m.fl, Ringarums samhälle Granskningshandling Tillägg till detaljplan för PRÄSTGÅRDEN 1:28 m.fl, Ringarums samhälle Tillägget gäller enbart för fastigheten RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69, det fd stationshuset. Gällande detaljplan: Detaljplan

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 sydöst om Kista Gård till Fabege Storstockholm AB.

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 sydöst om Kista Gård till Fabege Storstockholm AB. Lars Svensson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 287 36 lars.svensson@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2010-11-18 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 sydöst

Läs mer

Anbudstävling för Prästviken.

Anbudstävling för Prästviken. Stockholm 29 mars 2016 Anbudstävling för Prästviken. Prästlönetillgångar i Stockholms stift bjuder härmed in till lämnandet av anbud på mark för bostadsbebyggelse med lokaler inom ett markområde öster

Läs mer

(5) SAMRÅDSHANDLING. Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län

(5) SAMRÅDSHANDLING. Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län 2015-03-05 1(5) SAMRÅDSHANDLING Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län 2015-03-05 2(5) HANDLINGAR Detaljplan fastställd 1976-08-11 - bestämmelser och beskrivning

Läs mer

2009-06-12 1. För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon 073-77 88 102

2009-06-12 1. För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon 073-77 88 102 1 Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-11-26 Pressinformation inför teknik- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon

Läs mer

Fosfaten 12 och 19, del av, Landskrona stad; nu fråga om markanvisning med köpoption

Fosfaten 12 och 19, del av, Landskrona stad; nu fråga om markanvisning med köpoption LANDSKRONA STAD KOMMUNSlYRELSEN Ank. 2015-06- l 7 Stadsbyggnadsförvaltningen Datum 2015 06 16 Handläggare Mårten Olsson Er Referens Vår Referens 1(3) Kommunstyrelsen Fosfaten 12 och 19, del av, Landskrona

Läs mer

STRATEGI FÖR MARKFÖRSÖRJNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN

STRATEGI FÖR MARKFÖRSÖRJNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 171 1/7 Strategi för Gislaveds kommuns markförsörjning STRATEGI FÖR MARKFÖRSÖRJNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN Rätt mark på rätt plats MARKFÖRSÖRJNING MARKFÖRVÄRV

Läs mer

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3.

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3. Anna Haraldsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 27 anna.haraldsson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-10-20 Markanvisning för byggvarhus inom del av fastigheten Riksby 1:3

Läs mer

Friköpspris för flerbostadshustomträtter upplåtna till bostadsrättsföreningar

Friköpspris för flerbostadshustomträtter upplåtna till bostadsrättsföreningar Anna Savås Mark och värdering Telefon: 08-508 265 27 anna.savas@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2007-05-14 Friköpspris för flerbostadshustomträtter upplåtna till bostadsrättsföreningar Förslag

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Aspholmen 1 i Vårberg till Vårlöv KB

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Aspholmen 1 i Vårberg till Vårlöv KB Sida 1 (6) 2014-09-03 Dnr E2014-01325 Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16 Till Exploateringsnämnden 2014-09-25 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Aspholmen 1 i Vårberg till Vårlöv KB Förslag

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Anna-Greta Holmbom Björkman Förslag till beslut

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Anna-Greta Holmbom Björkman Förslag till beslut Dnr Sida 1 (7) 2015-10-20 Handläggare Anna-Greta Holmbom Björkman 08-508 267 77 Till Exploateringsnämnden 2015-11-12 Tilläggsavtal till överenskommelse om exploatering inom Rinkebyterrassen i Rinkeby med

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH EXPLOATERINGSAVTAL

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH EXPLOATERINGSAVTAL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH EXPLOATERINGSAVTAL ANTAGET AV: Kommunfullmäktige DATUM: 2015-03-26, 47 ANSVAR UPPFÖLJNING: Samhällsbyggnadschef

Läs mer

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd s. 1 BILAGA 4 projektorganisation och referenser Sveafastigheter Bostad Bakgrund s. 2 Sveafastigheter är verksamma inom utveckling och förvaltning av bostads och handels fastigheter sedan 2003. I Sveafastigheter

Läs mer

Riktlinjer för fastigheter och mark

Riktlinjer för fastigheter och mark Riktlinjer för fastigheter och mark Antagen av regionfullmäktige 2012-02-20 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Regionen som fastighetsägare 3 3. Regionen köper mark och fastigheter 3 4. Regionen säljer mark och

Läs mer

Markanvisningstävling för bostäder i Nockebyhov

Markanvisningstävling för bostäder i Nockebyhov DNR E2013-513-01611 Anna Savås 08-508 265 27 anna.savas@stockholm.se Markanvisningstävling för bostäder i Nockebyhov Exploateringskontorer bjuder in till lämnande av anbud på mark för bostadsbebyggelse

Läs mer

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal. ComLokal Mäklare FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.se TILL SALU INDUSTRIFASTIGHET, MARIEHOLMSGATAN

Läs mer

Brittsbo Etapp III. Nära till naturen Nära till staden

Brittsbo Etapp III. Nära till naturen Nära till staden Brittsbo Etapp III l Nära till naturen Nära till staden l Attraktivt naturskönt läge med närhet till både natur och service Några tomter har utsikt mot Storsjön och Frösön Etapp III som nu släpps till

Läs mer

Lidköping vid Vänern MARKANVISNING SJÖLUNDA ÄNG SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Lidköping vid Vänern MARKANVISNING SJÖLUNDA ÄNG SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Lidköping vid Vänern MARKANVISNING SJÖLUNDA ÄNG SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Sidan 2 av 5 Lidköping vid Vänern, Stan växer och vi behöver fler bostäder. Ge oss ert förslag! Sidan 3 av 5 BESKRIVNING AV OMRÅDET

Läs mer

Genomförandestrategi för Ekängen

Genomförandestrategi för Ekängen 1 (6) 2013-05-14 2013-243 Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Håkan Sylvan, detaljplanering Anna Call, mark- och exploatering Samhällsbyggnadsnämnden Genomförandestrategi

Läs mer

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Kommunstyrelsens arbetsutskott 145 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-09-07 Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan LAGAKRAFTBEVIS 2011-08-18 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 11BMN28 Handläggare: Sari Svedjeholm Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen antogs av Byggnads-

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:2 i Hässelby Strand till JM AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:2 i Hässelby Strand till JM AB Dnr Sida 1 (8) 2016-08-19 Handläggare Margaretha Larsson Almqvist 08-508 270 52 Till Exploateringsnämnden 2016-09-22 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:2 i Hässelby Strand till

Läs mer

6. Mark och bostäder. november 2004

6. Mark och bostäder. november 2004 november 2004 6. Mark och bostäder 1 INNEHÅLL Bostäder... 3 Bostadsområden Gislavedshus Privata fastigheter Bostadsrätter Lediga bostäder Behov inför framtiden Villor Tomtmark... 6 Markkö 2 Av Camilla

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

Bostäder m.m. inom Hässelby Strands centrum Reviderat genomförandebeslut

Bostäder m.m. inom Hässelby Strands centrum Reviderat genomförandebeslut Utlåtande 2017: RI (Dnr 123-340/2017) Bostäder m.m. inom Hässelby Strands centrum Reviderat genomförandebeslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Exploateringsnämnden medges

Läs mer