Årsredovisning för räkenskapsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-05-01 2006-04-30"

Transkript

1 1 KFUM Jämtland Basket Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse resultaträkning 5 - balansräkning noter 8-10

2 KFUM Jämtland Basket 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen för KFUM Jämtland Basket får härmed lämna sin redovisning för det 54:e verksamhetsåret. Styrelsen har under verksamhetsåret fortsatt arbetet med att fullfölja den tidigare valda inriktningen; att ha både dam- och herrlag på Sveriges högsta nationella nivå, ge lika förutsättningar för tjejer och killar att bedriva idrott ha en bred ungdomsverksamhet samt vara en förening som i vid mening bidrar till samhällsnyttan. En förening med Jämtland Baskets verksamhetsbredd kräver självfallet relativt stora finansiella resurser för att kunna vara konkurrenskraftiga i såväl dam- som herrelitserierna. Vi strävar efter att vara goda marknadsförare för länet och för Östersund. Herrlaget har nu 21 säsonger på högsta nivå bakom sig, damerna tre säsonger. Konkurrensen ökar för varje år. Varje lag förbättrar ständigt sin kvalité. Eftersom basket är en stor internationell sport så rekryteras många spelare från utlandet, inte bara USA utan numera även från hela den europeiska kontinenten. Detta bidrar till att kvalitén på ligorna förbättras. Det gör det samtidigt svårt för de svenska spelarna att få speltid, men det finns ingen återvändo. Idrotten är numera internationell och särskilt glädjande är att fler och fler av de svenska spelarna får möjlighet att spela utomlands. Vi anser det vara en stark prestation att Östersund överhuvudtaget orkar ha två lag som kan mäta sig med svensk elit i lagsporter. Vi får inte glömma att flertalet konkurrenter kommer från orter med större befolkning och bättre möjligheter att genomföra goda publikarrangemang i större arenor. Och inte minst fler och större intressenter som inser betydelsen av att det är viktigt för en ort att erbjuda elitidrott. Inte bara för de sportintresserade utan även som en del av ortens profil när det gäller att attrahera nya människor och nya verksamheter. När det går bra kan dessutom hela länet gemensamt glädjas. Verksamhetsåret 2005/06 var ett slitsamt år. Damlagets framgång till slutspel för första gången - och det faktum att vi åter redovisade vinst, 53 tkr kan trots allt inte uppväga det faktum att herrlaget inte gick till slutspel. Det finns dock en fördel med att säsongen blev extra kort nämligen att förberedelsetiden inför nästa blir extra lång. Den tiden har vi använt mycket väl. Coacher har rekryterats tidigt. Spelartrupperna är klara ovanligt tidigt. Försäsongsträningen har inletts tidigare. Vidare har vi använt tiden till att ytterligare förbättra ekonomin. Genom detta är nu förutsättningarna inför höstens seriespel bättre än tidigare.

3 KFUM Jämtland Basket 3 Särskilt glädjande var att vi under säsongen fick genomföra en tävlingslandskamp Sverige Ungern. Ett nytt golv, en fullsatt Sporthall och en härlig stämning var ingredienserna denna gång. Hösten 2006 får vi åter förtroendet att genomföra en tävlingslandskamp. Nu blir det damernas tur, Sverige Tyskland, välkomna den 9 september! Vi har nu gått med plus åtta år i rad. Det egna kapitalet är nästan 800 tkr. Det faktum att vi har ett relativt stort eget kapital uppfattas emellanåt som att vi har råd att vara extravaganta. Svaret är att vi behöver det egna kapitalet för att även i framtiden kunna stå för de åtaganden vi gör. Det betyder att vi måste fortsätta och agera med utgångspunkten att de ekonomiska resurserna är knappa. Därför krävs det att många hjälper till med att få intäkter till klubben och att vi samtidigt är fortsatt försiktiga med kostnader. Nämnas bör att den ekonomiska analysen visar att föreningen långsiktigt behöver ett eget kapital på cirka 1 miljon kronor för att uppnå en bra ekonomisk balans och likviditet. Föreningens ungdomsaktiviteter har mer än fördubblats sen I samarbete med skolorna har ett antal skolprojekt genomförts de sista säsongerna, där vi systematiskt använder våra professionella spelare ur såväl dam- som herrlaget i möten med barn och ungdomar. Ca 30 skolor, med 1-4 klasser per skola har fått besök av Jämtland Basket denna säsong. Vi har inbjudit alla skolor till en MiniBasket-Cup. 15 klasslag deltog i turneringen som genomfördes i mars Utöver denna skolverksamhet bedrivs självfallet traditionell barn- och ungdomsverksamhet för våra medlemmar samt turneringar för dessa och övriga länsklubbar (Mäklarkuppen). Som ett resultat av vårt utvecklingsarbete med barn och ungdomar har vi av SBBF erbjudits ta ansvar för ett projekt i Mellannorrland (Handslaget). Detta syftar till att skapa föreningar på sådana platser där idag resurser/förutsättningar saknas för att bereda yngre möjlighet utöva sporten. En sådan förening har under året skapats i Hammarstrand. Vi uppfattas alltmer som ett betydande resurs-/utvecklingscentrum för basketen som helhet. Inom ramen för föreningen driver vi även Basketgymnasium och Basketuniversitet. Men dessa insatser räcker inte. Ungdomsverksamheten måste vidgas ytterligare. Intresset från ungdomar att spela basket är mycket stort. Det saknas dock ungdomsledare och ideella krafter för att utveckla verksamheten ytterligare ett snäpp. Under nästa säsong kommer styrelsen för Jämtland Basket att initiera processer för att starta två till tre fristående föreningar. Genom detta kan föräldrar och andra engagera sig mer för sitt. Dessa föreningar, för barn- och ungdomsverksamhet, kan drivas med kännetecken som överblick, närhet, engagemang och mycket låg ekonomisk insats. Det är nu på årsmötet som föreningens medlemmar ska ta ställning till framtiden. Små kontrollerade steg med ekonomin i balans eller falla in i drömmen om sportsliga framgångar - satsa på dyra spelarlöner, chansa på idrottsliga resultat och hoppas att ekonomin reder ut sig. De som ställer krav på ännu slagkraftigare lag och högre spelarlöner måste också ta del i arbetet och ansvaret för att föreningen överlever på sikt.

4 KFUM Jämtland Basket 4 Vi hoppas att den styrelse som senare väljs på årsmötet får mandat och har kraft att fullfölja de små stegens strategi. En strategi som så här långt har givit både goda idrottsliga resultat och andra fördelar. Det handlar inte alltid om att vinna nästa match. Det handlar om att bygga ett starkt basketfäste som har samhällets respekt och möts med intresse och nyfikenhet av övriga BasketSverige och IdrottsSverige. Det mod som krävs är att hålla emot den kortsiktighet som emellanåt färgar av sig. En tillbakablick ger vid handen att det på relativt kort tid byggts upp en stabil och stor verksamhet. Nyckelfaktorerna för långsiktig framgång ryms i tre nyckelbegrepp; Basketuniversitetet Ungdomsverksamheten Att föreningen fungerar som en helhet med herr, dam och ungdom Ett starkt och mer utvecklat samarbete med och fortsatt stöd till Östersund Basket En idrottsförening blir aldrig färdig utan är ett resultat av vad ideellt arbetande människor tillsammans åstadkommer. Förslag till vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets resultat Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överföres Resultat och ställning Resultatet av föreningens verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultaträkning och balansräkning med noter.

5 KFUM Jämtland Basket 5 Resultaträkning Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning 1, Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets resultat

6 KFUM Jämtland Basket 6 Balansräkning Not Tillgångar 1 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Handelsvaror Skyltar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattekonto Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

7 KFUM Jämtland Basket 7 Balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 5 Eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatter Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Östersund Basket Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

8 KFUM Jämtland Basket 8 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Företagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Följande avskrivningstider tillämpas: Antal år Inventarier 5 Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Byte av bokföringsprogram har medfört att vissa av siffrorna från årsredovisningen 2004/05 är flyttade, detta för att vi framgent skall kunna göra jämförelser mellan de olika verksamhetsåren. Not 2 Intäkternas fördelning I nettoomsättningen ingår intäkter från: Sponsorintäkter Seriespel Entréavgifter Bingointäkter Projekt Övriga intäkter Medlemsavgifter Bidrag basketuniversitetet Kommunala bidrag Aktivitetsbidrag Övriga bidrag Summa

9 KFUM Jämtland Basket 9 Not 3 Medelantal fast anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Kvinnor 2,5 2,5 Män 1 1 Summa 3,5 3,5 Löner och ersättningar har uppgått till Anställda (inklusive löner/ersättningar till spelare) Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Föreningen har erhållit lönebidrag med kr under verksamhetsåret 2005/06 och kr under 2004/05. Not 4 Inventarier Ingående bokfört värde Inköp Försäljningar och utrangeringar - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar -Försäljningar och utrangeringar - -Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

10 KFUM Jämtland Basket 10 Not 5 Förändring av eget kapital Eget Årets Totalt eget Kapital resultat kapital Eget kapital Föregående års resultat Årets resultat Eget kapital Östersund den 19 juni 2006 Sören Westin Ordförande Ove Fahlén Alf Gunnmo Gun Jonsson Håkan Larsson Göran Engvall Bertil Axelsson Peter Johansson Klubbdirektör Vår revisionsberättelse har lämnats Carl-Johan Öman Auktoriserad revisor Hans Furborg

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Almi Företagspartner Väst AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

2011 - Ett stort evenemangsår!

2011 - Ett stort evenemangsår! 2011 - Ett stort evenemangsår! Arenabolaget ska bidra till att Linköping är en attraktiv stad för såväl invånare som besökare utifrån. Med ett brett utbud av evenemang och mötesplatser ska invånare ha

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31 1 Flädje Nya Golfklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter

Läs mer

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen och verksamhetschefen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Malmö avger härmed följande redovisning för förvaltningen av föreningens

Läs mer

KONCERNREDOVISNING 2014-2015

KONCERNREDOVISNING 2014-2015 KONCERNREDOVISNING 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONCERNREDOVISNING 2014/2015 Förord av Ordförande Tomas Byberg 3 Förord av Verkställande Direktör Charlotte Gustavsson 4 Förord av General Manager Per

Läs mer

Södertälje Sportklubb

Södertälje Sportklubb Södertälje Sportklubb Verksamhetsberättelse 2013-2014 2 SSK Årsberättelse Detta är SSK Södertälje Sportklubb bildades 1902, föreningen har vunnit 7 SM-guld och har flest år i högsta serien vilket sammantaget

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Vi skall vara våra kunders första val.

Vi skall vara våra kunders första val. Årsredovisning 2010 Consid årsredovisning 2010 Vi skall vara våra kunders första val. Innehåll Marknadens vassaste konsultbolag! Vi skall vara våra kunders första val. De skall tycka att de samarbetar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

VD har ordet... Lennart Näslund VD

VD har ordet... Lennart Näslund VD Årsredovisning 2009 2009 Innehåll 2009 VD har ordet... 5 Förvaltningsberättelse... 6-7 Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9 Noter... 10-12 Revisionsberättelse... 13 Granskningsrapport... 14 2 2009 3

Läs mer

Ung Företagsamhet Gävleborg ÅRSREDOVISNING 2012-2013

Ung Företagsamhet Gävleborg ÅRSREDOVISNING 2012-2013 Ung Företagsamhet Gävleborg ÅRSREDOVISNING 2012-2013 1 Ung Företagsamhet Gävleborg Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Pajalabostäder AB Org nr 556 365-4648. Årsredovisning 2010

Pajalabostäder AB Org nr 556 365-4648. Årsredovisning 2010 Pajalabostäder AB Org nr 556 365-4648 Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning VD har ordet...2 Verksamhetsanalys...3 Det ekonomiska utfallet...4 Förslag till disposition beträffande bolagets vinst...4

Läs mer

Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärskritiska IT-system

Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärskritiska IT-system Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärskritiska IT-system T R I P N E T Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Investeringar i affärskritiska datasystem

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Nettoomsättning (kkr) VERKSAMHET

Nettoomsättning (kkr) VERKSAMHET ÅRSREDOVISNING 2013 Nettoomsättning (kkr) 1 500 1 200 900 600 300 0-300 -600 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2013 omfattar 16 månader VERKSAMHET

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2011 OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING 1(15) OK Köping ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

06/07 Årsredovisning

06/07 Årsredovisning Årsredovisning 06/07 2 Itello årsredovisning 06/07 Itello i korthet + Itello utvecklar och säljer affärssystemet Inca, avsett för försäkrings- och fondadministration hos försäkringsbolag och fondförvaltare.

Läs mer

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem.

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Årsredovisning 2010/2011 Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Det här är Tripnet Tripnet är din trygga och personliga driftspartner

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN FÖR IF FRISKIS&SVETTIS STOCKHOLM ORG NR 802008-2254 FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 STOCKHOLM Styrelsen och verksamhetschefen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 2013

ÅRSREDOVISNING FÖR DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 2013 DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 1 (25) ÅRSREDOVISNING FÖR DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 2013 Ordföranden har ordet Ett händelserikt år 2013 har varit ett väldigt speciellt år där inledningen på säsongen

Läs mer