Samfällighetsförening. Årsredovisning Göholmens Samfällighetsförening Organisationsnummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samfällighetsförening. Årsredovisning 2010. Göholmens Samfällighetsförening Organisationsnummer 717904-7068"

Transkript

1 Göholmens Samfällighetsförening Årsredovisning 2010 Göholmens Samfällighetsförening Organisationsnummer

2 -_._ Göholmens Samfällighetsförening Verksamhetsberättelse 2010 Årsstämman Årsstämma hölls den 3 mars 2010 på Klockargården i Huddinge. Representanter för 14 av Göholmens fastigheter deltog i stämman. Till stämmoordförande valdes Bo Hellström. Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning samt beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret Vidare godkände stämman styrelsens förslag till budget och fastställde medlemsavgiften för Efter en kort information från styrelsen om aktuella frågor med efterföljande diskussion avslutades stämman. Å allas vägnar avtackades styrelseledamoten Susanne Alwert för ett mångårigt gott samarbete och överlämnades en blomsterbukett. Förtroendevalda I styrelsen har ingått Barbro Molin (ordförande), Birgith Lundberg (kassör), Bosse Hellström (sekreterare), Roger Kinderås (ledamot) samt suppleanterna Stefan Ohlsson och Ted Bjurwill. Styrelsen har under 2010 haft sex protokollförda sammanträden. I valberednirigen har ingått Gunilla Hedlund (sammankallande) och Linda Spiik-Holmbom. Revisor har varit Kent Hedlund och revisorssuppleant Rolf Granqvist Medlemsinformation Informationsbrevet Göholms-Nytt har utkommit 2 gånger under året; i april och i november. Göholms-Nytt kommer i fortsättningen att läggas ut på vår hemsida. Vendeludd Under verksamhetsåret 2010 har det förekommit många turer angående vår rätt att lägga upp våra båtar under sommarhalvåret på Vendeluddssidan. Våra diskussioner med markägaren har skötts via advokater. Det sista som hänt i förhandlingarna är att Göholmens advokat bestämt hävdar vår rätt att lägga till och dra upp våra båtar på vår GA på Vendeludd. Däremot kan vinteruppläggning inte tillåtas. På detta brev har vi i styrelsen till dags dato inte fått något svar från markägaren. Underhåll av gemensamhetsanläggningarna Under året anordnades två gemensamma städdagar på Göholmen. Vårstädningen lördagen den 8 maj och höststädningen lördagen den 25 september. Dessutom genomfördes en "elddag" under vintern där vi brände gamla rishögar. ägde rum

3 Göholmens Samfällighetsförening Ladan har under året målats och fönster har lagats och målats. Under höststädningen röjdes mycket sly på området kring helikopterplattan.vi röjde även myckat utanför ladan. Gräsklippningen av gemensamma stigar m m samt vassröjningen har på sedvanligt sätt genomförts av de boende på Göholmen enligt ett roterande klippschema. Föreningens materialansvariga har under året varit Roger Kinderås och Ralf Alwert. Ekonomin Föreningens intäkter 2010 uppgick till totalt 37891:- kr (medlemsavgifter, försäljning av överbliven plåt mm.) Kostnaderna uppgick till :- kr. Till räkenskapsåret 2011 överförs 10711:- kronor.

4 Göholmens Samfällighetsförening Göholmens Samfällighetsförenings årsredovisning Styrelsen för Göholmens Samfällighetsförening har vid dagens sammanträde den 3 februari 2011 beslutat fastställa verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning för Ekerö den 3 februari 2011 Barbro Molin Roger Kinderås Bosse Hellström

5 t Göholmens samfällighetsförening Resultaträkning Sida: l Räkenskapsåret börjar: 10-O1-0 l Utskrivet: :00 Datum: Högsta ver nr: 53 Konto Text Föreg år Perioden Ack Budget Av% INTÄKTER KLASS MEDLEMSAVGIFTER 37650, , ,00 0, S:a KLASS , , ,00 0, KLASS RÄNTEINTÄKTER 0,00 2,52 2,52 0, ÖVRIGA INTÄKTER 0,00 289,00 289,00 0, S:a KLASS 39 0,00 291,52 291,52 0, S:a INTÄKTER 37650, , ,52 0, *BRUTTOVINST 37650, , ,52 0, ÖVRIGA KOSTNADER 6010 UNDERHÅLL MASKINER ,00 0,00 0,00 0,00 O 6020 UNDERHÅLL SPÅNGEN ,00-278,00-278,00 0, UNDERHÅLL LADAN , , ,00 0, UNDERHÅLL VÄG , , ,00 0, BENSIN & OLJA -741,00-925,00-925,00 0, UNDERHÅLL BOMMAR 0,00-199,00-199,00 0, KONTORSMATRIAL -751,50-352,75-352,75 0, TRYCKSAKER ,00 0,00 0,00 0,00 O 6600 PRESENTER 0,00-295,00-295,00 0, MAT & DRYCK -4548, , ,50 0, PORTO -720,00-420,00-420,00 0, FÖRSÄKRINGAR -2502, , ,00 0, PLUSGIROKOSTNADER -477,00-465,00-465,00 0, MEDEL TILL STYRELS FÖRFOG , , ,00 0, ÖVRIGA KOSTNADER 0,00 - I l 688, ,00 0, S:a ÖVRIGA KOSTNADER , , ,25 0, *RESUL TAT FÖRE AVSKRIVN 12520, , ,27 0, *RESUL TAT EFTER AVSKRIVN 12520, , ,27 0, *NETTORESUL TAT 12520, , ,27 0, REDOVISA T RESUL TAT , , ,27 0,00-999

6 Göholmens samfällighetsförening Balansräkning Sida: 1 Räkenskapsåret börjar: 10-0 l-o l Utskrivet: :59 Datum: Högsta ver nr: 53 Konto Text Ing balans Perioden Utg balans TILLGANGAR OMSÄ TTNINGSTILLGANGAR I 1020 PLUSGIRO 14845, , , U & F FONDKONTO 429,54 0,00 429,54 S:a OMSÄ TTNINGSTILLGANGAR l 15275, , ,69 ANLÄGGNINGSTI LLGANGAR 1910 FASTIGHET 50000,00 0, , INVENTARIER ,00 0, ,00 S:a ANLÄGGNINGSTILLGANGAR ,00 0, ,00 S:a TILLGÅNGAR , , ,69 SKULDER & EGET KAP EGET KAP 2950 EGET KAPITAL ,00 0, , BALANSERA T ÖVERSKOTT , , ,69 S:aEGET KAP , , ,69 S:a SKULDER & EGET KAP , , ,69 BERÄKNAT RESULTAT *** 0,00 0,00 0,00 Göholmens samfällighetsförenings årsredovisning Styrelsen för Göholmens samfällighetsförening 3r=:. har vid dagens sammanträde den 2011 beslutat fastställa verksamhetsberättelsen, resultat-och balansräkningen för Stockholm den 2011 '~(}/~~.t/4~ Barbro Molin }JlJ!i ;btl(.;#~ Birgith Lundberg VV 7 Bo Hellström (J -r--~~ )l'4~~ Roger Kinderås

7 Budtget 2011 flårs ag 1 Konto budgetbelopp utfall tillkommande budgetbelopp 2010 aktivitet nästa år 2011 Medel till styrelsens förfogande Försäkring Plusgirokostnader årsavgifter kontoutdrag e redovisnings kontoutdrag uttag överföringar/plusgiro avgifter plusgiroblanketter Administrativa kostnader brev & frimärken kontor seviceavgift bokföringsprogram one.com (dornänavgift) Bensin & drift Sophantering O O O Underhåll Tas från U& F maskiner ladan spång plogning/vägunderhåll bom Mat& dryck Festkassa 500 O 500 Diverse (Övriga kostnader) U & F plan Summa: Antal tomter 25 Avgift totalt per tomt 1500 kronor Styrelsen får fritt disponera pengarna mellan de olika kontona.

8 - DEBITERINGSLÄNGD för Göholmens samfällighetsförening 2011 Totalt utdebiteras:37500 kronor Vilket fördelar sig på medlemmarna enligt följande FASTIGHET ÄGARE GA TOTALT Andelstal Belopp, kr Belopp, kr Färentuna prastgård 1:19 Kent Hedlund Gunilla Hedlund Farentuns prästgård 1:20 Bo lisslö Gun lisslö Färentuna prästgård 1:21 Susanne Alwert Ralf Alwert Färentuna prästgård 1:22 Ulf Thor Mabel Thor Färentuna prästgård 1:23 Lotta lisslö Magnus Rysjö Färentuna prästgård 1:24 Erik Sterner Gun Sterner Farenruna prästqård 1:25 Bo Hellström Renee Hellström Fredrik Hellström Farenluna prästgård 1:26 Roger Kinderås Färentuna prästgård 1:27 Rolf Granqvist Färentuna prästgård 1:28 Lars Lundberg Birgith Lundberg Färentuna prästgård 1:29 Per-Olof Molin Barbro Molin Färentuna prästgård 1:30 Annelie Molin Alf Wilson Färentuna prästgård 1:31 D-bo Färentuna prästgård 1:32 Ingegerd Spiik Färentuna prästgård 1:33 Präsllönetillgångar, Sthlm Stift Farenruna prästgård 1:34 Lars Falkenhed Birgit Falkenhed Färentuna prästgård 1:35 Michael liljeqvist Carolina Eskengren Färentuna prästgård 1:36 Reidar Kinderås Färentuna prästgård 1:37 Monica Karlsson Thomas Karlsson Färentuna prästgård 1:38 linda Spiik-Holmbom Lorentz Holmbom Färentuna prästgård 1:39 Jan Söderman Marie Thuland Färentuna prästgård 1:40 Stefan Ohlsson Agneta lindberg Fårenruna prästgård 1:41 Ted Bjurwill (41&42 sammanslagen till en tomt hos lantmäteriet 2004) Färentuna prästgård 1.43 David von Laskowski Sofi Ersson Färentuna prästgård 1:44 Cyril Holm Summa Inbetalning till GA skall ske med 1500 kronor senast 30 april 2011 Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto nr: Påminnelseavgift om 50 kronor per fastighet utgår vid påminnelse om försenad inbetalning.

9 GÖHOLMENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Revisionsberättelse Undertecknad revisor i GÖHOLMENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGfår härmed, efter slutförd granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning för år 2010, avlämna följande revisionsberättelse. Jag har granskat föreningens årsredovisningshandlingar och tagit del av övriga handlingar som lämnar upplysning om föreningens ekonomi och förvaltning. Under inventeringen har inte framkommit något som leder till anmärkning avseende bokföring och inventering av postgiro och bankkontoneller beträffande förvaltningen. Jag tillstyrker att resultat och balansräkning fastställs samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Segeltorp 20 januari 2011 Kent Hedund

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP JAN ADLER GRÖNDALSVÄGEN 182 3 TR 11769 STOCKHOLM EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2014 TORSDAG 13:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Årsredovisning för Ansta Fiber ek förening 769626-7 421 Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KALLELSE Härmed kallas medlemmarna i Dyviks samfällighetsförening till ordinarie föreningsstämma lördagen den 11 juli 2015, kl 10:00 på sjöslätten.

KALLELSE Härmed kallas medlemmarna i Dyviks samfällighetsförening till ordinarie föreningsstämma lördagen den 11 juli 2015, kl 10:00 på sjöslätten. KALLELSE Härmed kallas medlemmarna i Dyviks samfällighetsförening till ordinarie föreningsstämma lördagen den 11 juli 2015, kl 10:00 på sjöslätten. DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 TID: Söndag 24 mars 2013 kl 14.00 PLATS: Matsalen, Brunns skola Välkommen till 2013 års stämma. Stämman ska som vanligt göra ett antal personval ( 12 13). Kontakta gärna valberedningen

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Ordinarie årsstämma med Vargskinnets Samfällighetsförening äger rum tisdagen den 29 oktober 2013 kl. 19.00 i samlingslokalen på Högviltsvägen.

Ordinarie årsstämma med Vargskinnets Samfällighetsförening äger rum tisdagen den 29 oktober 2013 kl. 19.00 i samlingslokalen på Högviltsvägen. Vargskinnets Samfällighetsförening KALLELSE Styrelsen 2013-09-05 KALLELSE DAGORDNING Ordinarie årsstämma med Vargskinnets Samfällighetsförening äger rum tisdagen den 29 oktober 2013 kl. 19.00 i samlingslokalen

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Samfällighetsföreningen Skogsliljan

Samfällighetsföreningen Skogsliljan MÖTESHANDLINGAR till ordinarie föreningsstämma i Trollbodaskolans matsal tisdag den 12 mars 2013 kl. 19.00 Innehållsförteckning Dagordning...2 Verksamhetsberättelse för 2012...3 Balansräkning 121231...4

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2009 i Sörskogens samfällighetsförening. Onsdagen den 11 mars klockan 19.30 Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2009 i Sörskogens samfällighetsförening. Onsdagen den 11 mars klockan 19.30 Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2009 i Sörskogens samfällighetsförening Onsdagen den 11 mars klockan 19.30 Folkets Hus i Huddinge centrum Årsstämman är beslutande organ för frågor som rör områdets framtid

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012 Verksamhetsåret 2012 SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Verksamhetsåret 2012 Innehåll: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Balansräkning Resultaträkning Revisionsberättelse Budgetuppföljning 2012 och

Läs mer

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING Sidan 1 av 10 BRF STAPELBÄDDEN 4 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Sidan 2 av 10 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens elfte verksamhetsår.

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an '. OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE L Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an FtJRENINGSsrAMMA 1 Ordförande Johan Kronberg hälsade välkommen

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

BOSTADSFÖRENINGEN PIONEN U.P.A. I STOCKHOLM. Årsredovisning

BOSTADSFÖRENINGEN PIONEN U.P.A. I STOCKHOLM. Årsredovisning BOSTADSFÖRENINGEN PIONEN U.P.A. I STOCKHOLM Årsredovisning För räkenskapsåret 1 januari till 31 December 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma den 05 maj 2010 och påföljande

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012.

KALLELSE. Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012. OUVERTYRENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (1) KALLELSE Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012. Tid: Söndagen den 25 mars 2011, kl. 12.00 14.00 (OBS! Sommartid)

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening

ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening Dagordning 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Fastställande av röstlängd samt val av två rösträknare 4. Val av två justerare

Läs mer

Samfällighetsföreningen Ådalen

Samfällighetsföreningen Ådalen Samfällighetsföreningen Ådalen Kallelse och föredragningslista Ordinarie föreningsstämma 2015 Kvartersgården Stora Blå 27 maj 2015 Kl 19.00 Härmed kallas du till ordinarie föreningsstämma i Samfällighetsföreningen

Läs mer

Kallelse till a rssta mma

Kallelse till a rssta mma Bilaga Ärende nr Branäs Samfällighetsförening Kallelse till a rssta mma Medlemmar i Branäs Samfällighetsförening kallas till årsstämma den 1 november 2014, kl 11 13, i Branäs Fritidscenters lokaler Ski

Läs mer