ARS RED OVIS NING. för BRF TALLUDDEN. Org. nr ÅR 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARS RED OVIS NING. för BRF TALLUDDEN. Org. nr. 716420-4757 ÅR 2010"

Transkript

1 o ARS RED OVIS NING för BRF TALLUDDEN Org. nr. l ÅR 2010 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkningar - balansräkningar - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - kassaflödesanalys - tilläggsupplysningar - underskrifter

2 Brf Talludden 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Föreningen äger och förvaltar fastigheten Björknäs 27: 1 i Saltsjö-Boo, Nacka kommun. Föreningen ingår i Ängsbackens Samfällighetsförening med andelstal 80%. Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordinarie: Trygve Dokk Gunilla Karlsson Anki Laver Jyri Vägar Tony Hanold Ordförande Kassör Suppleanter: Carola Berg Hagelin Conny Selfors Johanna Kentta Mmja Svenson Revisorer har varit: Ordinarie: Torbjörn Larsson KPMG AB Auktoriserad revisor Suppleanter: Jan Malmqvist Valberedning: Agneta Sigsjö Heli Mäenranta Föreningsfrågor Ordinarie föreningsstämman hölls den 20 maj Extra föreningsstämma för val av ny revisor hölls den 8 mars Styrelsen har under verksamhetsåret haft 15 protokollförda styrelsemöten. Föreningens fastighet innefattar 124 lägenheter och 2 lokaler för daghems verksamhet, samtliga upplåtna med bostadsrätt. Dessutom finns hyresavtal för en gemensamhetslokal och en källarlokal. Total boyta är kvm och yta för daghemslokalerna är 584 kvm. Under året har 19 (f.å 13) bostadsrätter överlåtits. Antal medlemmar är 159 (f.å 157)f' Sida 2 av 15

3 Brf Talludden 1 Fastighet Fastighetsbeteckning: Björknäs 27: 1 i Saltsjö-Boo, Nacka kommun. Värdeår: 1990 Byggnadsår: 1990 Taxeringsvärde: Varav byggnader: Varav mark: Årets Föreg. år Fastigheten är fullvärdesförsäkrad inklusive styrel seansvarförsäkri ng hos Trygg-Hansa. Förvaltning Den tekniska förvaltningen har administrerats av styrelsen. Den ekonomiska förvaltningen har på uppdrag av styrelsen handlagts av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB, som även har upprättat förslag till årsredovisning och budget. Under året har ovk-besikning genomförts. Besiktningen resulterade i att ett större rengöringsarbete av ventilationen har utförts. Ekonomi Årets resultat är i nivå med budgeterat resultat. Flerårsjämförelse % % 13,4% ,6% 14,5% 275% ,2% 184% % f'-- Sida3av 15

4 Brf Talludden 1 Förslag till resultatdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst årets vinst disponeras så att till reserv framtida fastighetsunderhåll av reserven för framtida fastighetsunderhåll ianspråktages i ny räkning överföres avsätts Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar p- Sida 4 av 15

5 61 Brr Talludden l Fastighetsskötsel Årsavgifter Ränteintäkteroch ochyror liknande resultatposter RESULTATRÄKNINGAR l Årets resultat ~ Sida 5 av 15

6 900 Brf Talludden l O O Not O Hyres- Byggnader och avgiftsfordringar och mark Materiella Kortfristigaanläggningstillgångar BAnläggningstillgångar fordringar A L AN S R Ä K N I N G AR EGET Reserv KAPITAL framtida fastighetsunderhåll OCH SKULDER Inbetalda Balanseradinsatser vinst eller förlust f' Eget kapital Sida 6 av 15

7 Brf Talludden Not Skulder till kreditinstitut B AL A N s RÄ K N I N G A R Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fasti ghetsin teckningar Ansvarsförbindelser Inga IngaI' Sida 7 av 15

8 Brf Talludden l l l förändringar Amorteringar " Resultat Förändring Förvärv av efter materiella avfinansiella kortfristiga rörelsekapital anläggningstillgångar poster fordringar KASS A FLÖDES ANALYS Sida 8 av 15

9 Brf Talludden 1 TILL ÄGGS UPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning av byggnader sker efter beräknad nyttjandeperiod enligt en progressiv modell. Progressiviteten beräknas utifrån en nyttjandeperiod på ca 83 år. Övriga anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Värmeanläggning 4% (4%) Inventarier 20% (20%) Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Definition av nyckeltal Nettoomsättning: Årsavgifter och hyror. Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. Kassalikviditet: Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder. UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Årsavgifter & hyror Årsavgifter bostäder Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter garage, p-platser mm f' Sida 9 av 15

10 Brf Talludden Taxebundna Reparationskostnader Underhållskostnader Övriga Fastighetsskötsel 1rörelseintäkter och uppvärmning O f'.. Not 2 Sida 10 av 15

11 Brf Talludden 1 Not 7 Övriga driftkostnader Fasti ghetsförsäkri ngar Självrisk Kabel-TV Övriga driftkostnader O Il l O Not 8 Övriga förvaltning- och rörelsekostnader Leasing/hyror Förbrukni ngsin ven tari er Telekommunikation Indri vningskostnader Revisionsarvode Arvode ekonomisk förvaltning Medlemsavgift organisationer Övriga externa tjänster Övriga omkostnader Arvode och kostnadsersättning för revisionen KPMG AB Revisionsuppdrag Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på föreningens revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Not 9 Anställda och personalkostnader Löner, ersättningar och sociala kostnader Lön fastighetsskötsel 6000 Arvoden och löner till styrelsen Revisionsarvode för intern revisor Arbets givara vgifter O O O 00' O Medeltal anställda Män Kvinnor Sida Il av 15

12 Brf Talludden O Årets anskaffningsvärde O f'- Årets Ingående avskrivningar anskaffningsvärde markvärde Not 10 Byggnader och mark 2010 Sida 12 av 15

13 Brf Talludden 1 Not 11 Maskiner, inventarier och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan O Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan O Utgående planenligt restvärde Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Försäkring Förvaltningarvode Samfällighetsavgift Bredband Städning Leasingavgift Not 13 Avsättning Förändring * enligt Belopp 478 avstämmobeslut årets 626 eget vid förändringar O kapital utgång Årets O O fasti 19 fl' ghetsunderhåll 813 Belopp vid Sida 13 av 15

14 Brf Talludden 1 Not 14 Skulder till kreditinstitut Swedbank AB, 3,57%, omsättning Swedbank AB, 4,27%, omsättning Swedbank AB, 3,72%, omsättning Swedbank AB, 1,833%, tre månaders ränta Nästa års amortering Årets amortering uppgår till ca 920 tkr. Beräknad amortering de närmaste 5 åren är ca 920 tkr årligen. Om 5 år beräknas skulden till långivarna uppgå till ca tkr. Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Räntekostnader Snöröjni ng/halkbekämpning Revi sionsarvode El Vatten Fastighetsskötsel Städning O O O O f' Sida 14 av 15

15 Brf Talludden 1 Not 16 Likvida medel Likvida medel Kassa och bank Räntor Under perioden betald ränta Under perioden erhållen ränta Saltsjö-Boo '60 ~~ Trygve Dokk cfhvv.- /1"\. /.! Anki Laver? ~ 'JLiI\i U~/~<-._,. ~ _..w ~ Tony Hanold O;unilla O~~lt~ Karlsson Vår revisionsberättelse KPMG AB har lämnats den S-:-Ö~,~ To~lörn Larsson Auktoriserad revisor Sida 15 av 15

16 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Talludden 1 Org nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen Talludden 1 för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisions sed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om styrelseledamoten är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om styrelseledamoten på annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisnings lagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Täby den ~ Iv\d"\ 2011 KPMG AB I. ~. Tor "m Larsson ~~. Aukt' \, iserad revisor

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÖNA OASEN Org. nr. ÅR 2013 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse

Läs mer

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009 ÅRsRED0vIsNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. ÅR 2009 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSRED0vISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultatrakningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STABEN I JÄRVASTADEN Org. nr. ÅR 2014 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01-2014-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF HALMSTRÅET Org. nr. ÅR 2014 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01-2014-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten Årsredovisning rör Bostadsrättsföreningen Piloten 716421-1745 Räkenskapsåret 2010-07-01-2011-06-30 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Piloten får hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN 48 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Styrelsen för Brf Härolden 48 kallar härmed medlemmarna till Ordinarie

Läs mer

BRF SOLNA OXELN 5 Årsredovisning År 2012

BRF SOLNA OXELN 5 Årsredovisning År 2012 BRF SOLNA OXELN 5 Årsredovisning År 2012 Årsredovisningen är upprättad och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Org. Nr. www.brfoxeln5.se Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3-8 - resultaträkningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR 4 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 4-10 - resultaträkningar 11

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Piloten 716421-l745 Räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Bostadsrättsföreningen Piloten l (10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Piloten får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. År 2013. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB

ÅRSREDOVISNING. År 2013. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB ÅRSREDOVISNING År 2013 BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Innehållsförteckning Sida Innehållsförteckning 2 Förvaltningsberättelse 3-8 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF FYRSKEPPET Org. nr. ÅR 2012 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkningar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

for 76 9604~3020 Räke^kap såret

for 76 9604~3020 Räke^kap såret for 76 964~32 1 Räke^kap såret 27 Rrf Fyrtornet 1 1(11) 76964-32 Styrelsen for Rrf Fyrtornet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 27. FörvaltMingslierätteise Styrelse och revisorer Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. År 2012. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB

ÅRSREDOVISNING. År 2012. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB ÅRSREDOVISNING År 2012 BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för BRF GÄSTSALEN 4 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Innehåll Sida - Innehållsförteckning 2 - Förvaltningsberättelse 3-8 - Resultaträkning 9 - Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer

(769607-8s56) BRF Eriksdal 1 (10) Arsredovisning. för 769607-8356

(769607-8s56) BRF Eriksdal 1 (10) Arsredovisning. för 769607-8356 BRF Eriksdal (769607-8s56) 1 (10) Arsredovisning för BRF Eriksdal 769607-8356 Räkenskapsåret 2010 2(10) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 20'l 0 Förva ltn i

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF FYRSKEPPET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF FYRSKEPPET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF FYRSKEPPET Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Fyrskeppet kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Slottsgläntan

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Slottsgläntan Årsredovisning Bostadsrättsfören Slottsgläntan ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål -' 'l Föreningen

Läs mer

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15 Årsredovisning rör BRF KNOPPEN 15 769603-6990 Räkenskapsåret 2010 Innehållsiörteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tillaggsupplysningar Noter, påskrifter 1-4 5 6-7 8 9-13 1 (13)

Läs mer

Arsredovisning BRF STENHUGGAREN

Arsredovisning BRF STENHUGGAREN 0 Arsredovisning för BRF STENHUGGAREN Räkenskapsåret 2009 Adress: Fabriksgatan 54A, 70223 Örebro BRF STENHUGGAREN 1(16) Styrelsen för BRF STENHUGGAREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer