Möte med Regionalt Skärgårdsråd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möte med Regionalt Skärgårdsråd"

Transkript

1 1 (6) MINNESANTECKNINGAR Diarienummer LS Möte med Regionalt Skärgårdsråd Datum Tid Plats Landstingshuset, Stockholmssalen 1 Mötets öppnande Ordföranden Gustav Hemming förklarade mötet öppnat. Vid dagens möte sätts fokus på hur vi hittar tillväxt- och utvecklingskraften i skärgården. 2 Föregående minnesanteckningar Minnesanteckningarna från mötet den 23 maj godkändes och lades till handlingarna. 3 Avrapportering från Exekutivkommittén Lars Nyberg informerade från Exekutivkommitténs möte den 18 juni. Strandskyddsdispenser: Länsstyrelsens arbete med strandskyddsdispenser och statistik redovisades. Av 839 ärenden 2012 överprövades 124 ärenden och 96 upphävdes. 47 ärenden överklagades och 44 avgjordes i enlighet med Länsstyrelsens beslut. Strandskyddsdelegations främsta uppgift är att sprida information och förståelse för en enhetlig hantering. Landshövding Chris Heister är en av ledamöterna i delegationen. Länsstyrelsen har redovisat skärgårdsarbetet för miljöminister Lena Ek vid en tur i skärgården. Betaltjänster: Länsstyrelsen har återigen ordnat med hämtning av dagskassor i sommar. Man har utökat med 2 recyklingmaskiner så nu finns det fyra - på Ljusterö, Utö, Sandhamn och Möja. Vid nästa möte med Exekutivkommittén ska erfarenheter av hela sommaren redovisas. Dagskassor har hämtats med helikopter under 6 veckor. Länsstyrelsen har haft kontakt med Posten men det har inte gått att samordna i år. Det kanske finns möjlighet för att hitta en lösning framöver. Post-och budservice: Länsstyrelsen har efterfrågat ett utvecklat underlag och har fått hjälp av SIKO. En dialog med lokala aktörer planeras i höst för att se vad man kan göra.

2 2 Mobilmaster: Länsstyrelsen har varit i kontakt med operatörer och de kommer så långt som möjligt att utnyttja befintliga master för 4G och vid behov hänga på ny utrustning på befintliga master eller stärka upp med lättare utrustning. Det finns planer på fem nya master i skärgården, alltså en ganska begränsad utbyggnad. PTS har fått ett särskilt regeringsuppdrag att pröva hur mobiltäckning fungerar. Man tar stickprov och ordnar regionala möten med operatörer. Waxholmsbolaget har utvecklat en mobilappen Appipelago, som är en digital guide till Stockholms skärgård och öar. WiFi-nätet på Utö har fungerat lite si och så. Haninge kommun hjälper till för att få det mindre svajigt. Gunilla Söderqvist meddelade att PTS fått ett uppdrag att undersöka postservice i glesbygd. 4 Hur kan vi få skärgårdssamhällen att växa och utvecklas? Att navigera för framgång en skärgårdsbetraktelse med de fem sinnena, inspel från Christer Asplund, Place Consulting samt tidigare näringslivschef för Stockholms stad Året runt-perspektivet bör prägla en vinnande skärgårdsstrategi. Året-runt realismen vilar på etableringsförutsättningarna. Etablering av polisens callcenter på Sandhamn är ett exempel. Planeringsfokus är sommaren men man måste tänka även på höst, vinter och vår i planeringen och kommunikationen. Från m 2 till m 3 är att utveckla saker över golvnivån. Sådana projekt skulle behövas i skärgården. Det borde finnas aktörer i den privata sektorn som är intresserade av detta. Christer berättade om de fem sinnena syn, känsla, lukt, smak och ljud och en planering som bygger på dessa sinnen. ÅRET RUNT-strategin bygger på attraktionsfaktorer som: Visualisering av de fem sinnena och dess skiftningar under året Närodlat i snart sagt alla sammanhang Boendeerbjudanden som har lyssnat på att det finns 12 månader En boendeplanering som tar avstamp i något genuint Skolväsende som gör det möjligt att bo året runt Kollektivtrafik med mångfald Extremt bra digital access Arbetslokaler med m³ Småcentra - multilokal Det oväntade - serendipity En ren Östersjö Ansvariga Genomförandeplan marknadsplan. Finns tyvärr ingen! Presentationen bifogas.

3 3 Så utvecklar vi Sandhamn, Peje Emilsson, ordförande Eknö Hemman Eknö Hemman är en samfällighetsförening. Peje Emilsson berättade kort om hur det var på Sandhamn i början av 1900-talet. Idag finns 145 fastigheter i föreningen som äger sex hektar och arbetar enligt samfällighetslagen. Man jobbar i första hand med att få bostäder till Sandhamn. Ett samarbete mellan KSSS, Värmdö kommun och Eknö hemman under flera år resulterade i ett exploateringsavtal. För att säkerställa att bostäderna inte förvandlas till bostadsrätter gäller s.k. boplikt. Eknö Hemman har hållt hårt på det. Man har nu byggt ett 20-tal bostäder varav ungefär hälften är uthyrda och hälften sålda. I näst sista fasen (till 2015) blir det 42 bostäder varav 25 hyresbostäder och 17 för försäljning. Man har en djup ideell grundsyn det görs för Sandhamns skull, inte för pengarna. En fördel är att man på Sandhamn har stora samlade markområden nära kollektivtrafik. Det ger speciella förutsättningar. Eknö Hemman har också byggt nya lokaler för affärer och olika verksamheter. Man vill ha en blandning av aktiviteter. Vad är nästa steg för att skapa arbetstillfällen på Sandhamn? De stora arbetsplatserna är servicenäringen. Det finns förutsättningar för hantverksby, plats för deras fordon m.m. Utmaningen är att göra det på ett miljömässigt sätt. Många på Sandhamn bor också i stan. Viktigt med flexibilitet. Kollektivtrafiken fungerar bra. Diskussioner pågår om det är rimligt att man inte ska vara med och betala för t.ex. städning, sopor m.m. om man kör ut människor till ön. Det är viktiga principiella frågor. För att utveckla en ö är det viktigt med bra samarbete med kommunala organ. Diskussion Särskilt inbjudna till den efterföljande diskussionen var Martina Mossberg, kommunstyrelsens ordförande i Haninge kommun, och Gunilla Söderqvist från SIKO, samt Monica Pettersson kommunstyrelsens ordförande i Värmdö kommun. Diskussionen sammanfattas i korthet. Många företag i Stockholm skulle kunna vara intresserade av att etablera sig i skärgården men det måste till någon som är legitimerad att jobba med frågan. En levande skärgård är alla överens om men allt måste tas steg för steg. Varje ö har sina unika förutsättningar. Visioner är bra men att genomföra kan bara ske ett steg i taget. Det gäller att hitta eldsjälar för att lyckas. Samhällsservice måste också fungera. Det räcker inte med jobb och bostad. Vinterskärgården måste också marknadsföras. Pendlingsmöjlighet nödvändig för att flytta ut. Levande skärgård? Vad menar vi med det? I Värmdö har man slutat prata om levande skärgård. Man pratar om livskraftig skärgård och utmaningar, inte problem. Samverkan med kommun, boende, arbetsgivare m.fl. är viktig. Bredband ger förutsättningar för ökad vistelse i skärgården, vilket ökar service och kan öppna upp för att ev. flytta ut permanent. Bredband ger också förutsättningar att skapa en skola var du än bor.

4 4 Gustav Hemming konstaterade att diskussionen inte ger en helt samstämmig bild. Vi behöver både ha visioner och målsättnngar för de enskilda öarna och bygga där man står. Landstinget ingår avtal med kommunerna betr. utbyggnad av t.ex. tunnelbana. När det gäller sjötrafiken borde vi kanske jobba likadant. D.v.s. att utöka trafiken om kommunerna satsar på bostadsbyggande och arbetsplatser. Hemläxa till nästa möte: Fundera över det som sagts och försök fånga upp idéer för kommande skärgårdsråd. 5 Arbetet med den nord-sydliga tvärförbindelsen Anders Börjesson, näringslivsdirektör Nacka kommun Det finns nya affärsmöjligheter med Innovationsprogrammet, som är kopplat till nord-sydliga linjen och skärgårdsstrategin. Nacka kommun utvecklar tillsammans med andra skärgårdsnära kommuner m.fl. möjligheter att öka besöksnäringen. Det är en angelägenhet för hela regionen. Anders Börjesson redovisade vision och mål för skärgårdsstrategin samt projektmål för destinationsutvecklingen. Nord-sydliga linjen har totalt 23 bryggor. En båt startar i Nynäshamn, går norrut och vänder på Blidö. Den andra startar i Simpnäs, går söderut och vänder på Kymmendö. 12 bryggor får fyra stopp och 11 bryggor får två stopp dagligen. Anders Börjesson presenterade innovationsprogrammets syfte, mål & möjligheter. Innovationsprocessen kommer att pågå under hösten. Det är en utmaning att hitta nya affärsmöjligheter längs linjen. En viktig faktor för affärsutvecklingen är att rekrytera folk som bor nära jobbet. Förhoppningsvis ska många nya resenärer lockas till linjen, som kommer att köras under sommaren Om den blir populär kanske försöksverksamheten förlängas. Infrasturktur är på plats men sen måste det få ta lite tid att utveckla tjänster. Man jobbar med max 25 företag. Hittills har 14 företag anmält sitt intresse. Paketeringsresurserna kan även ge stöd till andra företag längs linjen. Presentationen bifogas. Gustav Hemming: Linjen är en försöksverksamhet men den är önskad av många och oerhört angelägen. Viljan finns att fortsätta trafiken efter försöksperioden. Anders Börjesson hoppas att det kommer fram andra argument för att fortsätta trafiken än antal resenärer. Christina Funhammar: Varför har linjen inte något stopp på Ljusterö? Gustav meddelade att WÅAB kommer att ha samråd med kommuner för att justera tider och titta på vilka destinationer som kan dra mycket folk? Pia Södergren: Efterfrågar långsiktighet och uthållighet för den nya linjen. Det finns en oro för den nord-sydliga linjen oavsett vad som händer i sjötrafikupphandlingen.

5 5 Urban Ryadal: Finns kansli, resurser, stöd till intressenter på de 12 bryggorna? Anders Börjesson svarade att projektet har resurser. Men kommunerna längs linjen borde kunna bli bättre. Rapporter a) från medlemmar Pia Södergren meddelde att den 21/ har SIKO höstmöte med ungdomsperspektiv (Young voices är inbjudna). Gunilla Söderqvist har deltagit i en workshop där kartläggning av post i glesbygd i hela landet redovisades. Där ingick även skärgården men bara till en liten del. Länsstyrelsen genomför därför en fördjupad kartläggning. Samverkan är viktig! b) från de kommunala skärgårdsråden Inga rapporter. 6 Övriga frågor Nästa möte är den 5 december Mötets avslutande Gustav Andersson förklarade mötet avslutet. Antecknat av Barbro Städje

6 6 Deltagarlista, Regionala Skärgårdsrådet 19 september 2013 Ledamöter Pia Södergren Gunilla Söderqvist Gustav Hemming Christina Funhammar Lars Lindgern Monica Pettersson Bo Ohlson Lotta Lindblad-Söderman Gunilla Lauthers Ersättare Vivianne Gunnarsson Kåre Hagman Olle Jansson Hans W Berglund Urban Ryadal Alexandra Anstrell Bo Persson Mats Skoglund Länsstyrelsen Lars Nyberg Organisation SIKO SIKO Landstingsstyrelsen, Skärgårdsstiftelsen Österåkers kommun Vaxholms kommun Värmdö kommun Södertälje kommun Moderaterna Vänsterpartiet Beredningen för sjötrafik SIKO Norrtälje kommun Vaxholms kommun Stockholms stad Moderaterna Folkpartiet Vänsterpartiet Länsstyrelsen Politiska sekreterare, Stockholms läns landsting: Karin Ernlund Centerpartiet Jeppe Calom Moderaterna Therese Radujko Kristdemokraterna SLL Tillväxt, miljö och regionplanering: Jan Lindquist Barbro Städje Shewen Nysmed Adjungerade: Lena Nyberg Övriga: Christer Asplund Peje Emilsson Anders Börjesson Skärgårdsstiftelsen Place Consulting Eknö Hemman, Sandhamn Nacka kommun

Möte med Regionalt Skärgårdsråd

Möte med Regionalt Skärgårdsråd 1 (7) MINNESANTECKNINGAR 2014-03-20 Diarienummer LS 1102-0288 Möte med Regionalt Skärgårdsråd Datum 2014-03-20 Tid 10.00-12.30 Plats Landstingshuset, Stockholmssalen 1 Mötets öppnande Ordföranden Gustav

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012 SIKO styrelsemöte, möte nr 2 år 2012 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012 Närvarande: Pia Södergren SIKO (ordf) (mötestid

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 31 januari kl 12.45 i Landstingets enhet för Tillväxt och regionplanerings lokaler, Stockholm

SIKO protokoll från styrelsemöte 31 januari kl 12.45 i Landstingets enhet för Tillväxt och regionplanerings lokaler, Stockholm SIKO protokoll från styrelsemöte 31 januari kl 12.45 i Landstingets enhet för Tillväxt och regionplanerings lokaler, Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Blidö den 3 juni 2014

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Blidö den 3 juni 2014 SIKO styrelsemöte, möte nr 4 år 2014 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Blidö den 3 juni 2014 Närvarande: Ulf Westerberg Nilla Söderqvist Britt Fogelström

Läs mer

29 maj 2007 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening

29 maj 2007 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) hos Anne och Magnus på Runmarö 29 maj 2007 kl. 10.15 12.30 Närvarande: Sune Fogelström Ordförande Barbro

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 13t ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

10 april 2006 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening. Södra Skärgårdens Intresseförening

10 april 2006 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening. Södra Skärgårdens Intresseförening Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) i rum Blåsippan på länsstyrelsen 10 april 2006 kl. 10.15 12.30 Närvarande: Sune Fogelström Barbro Nordstedt

Läs mer

Total mötestid / frånvarotid 99t 30m

Total mötestid / frånvarotid 99t 30m SIKO protokoll från styrelsemöte 15 maj kl 13 på Nämdö Hembygdsgård Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 8t 30m ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

Bra bredband i skärgårdarna

Bra bredband i skärgårdarna SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Bra bredband i skärgårdarna Minikonferens vid Representantskapsmötet den 19 november 2011, på af Chapman, Stockholm Minnesanteckningar förda av Johan Hellström Inledning, SRF,

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Skärgårdsstiftelsen den 20 augusti 2012

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Skärgårdsstiftelsen den 20 augusti 2012 SIKO styrelsemöte, möte nr 4 år 2012 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Skärgårdsstiftelsen den 20 augusti 2012 Närvarande: Pia Södergren SIKO (ordf)

Läs mer

Skärgårdsstrategin. Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin

Skärgårdsstrategin. Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin Skärgårdsstrategin Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin Projektplan för förstudie Stockholm Visitors Board med samverkanspartners

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Vi skärgårdsbor I detta nummer: Vad vill politikerna med skärgården i Sverige? Framtidens friluftsliv på vems villkor? SRF med på Landsbygdsriksdagen SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Vi Skärgårdsbor nr 2 september

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN NYHETSBREV FRÅN YOUNG VOICES SAMHÄLLSINFORMATION VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN Young Voices har syftat till att förbättra ungas tillvaro i Ålands och Stockholms skärgård genom att ta tillvara

Läs mer

Anteckningar från pendlarmötet i Arboga, 15 februari 2012

Anteckningar från pendlarmötet i Arboga, 15 februari 2012 MINNESANTECKNINGAR 1 (10) Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Samhällsplanerare Rebecka Marklund 0589-87005 rebecka.marklund@arboga.se Datum 2012-02-15 Anteckningar från pendlarmötet i Arboga, 15

Läs mer

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26 2014-06-24 Dialogmöte Lenhovda 2014 05 26 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Jimmi Olsson, näringslivsutvecklare

Läs mer

Slutrapport för projektet Öppen Skärgård året om! Journalnummer: 6021-2009-10816

Slutrapport för projektet Öppen Skärgård året om! Journalnummer: 6021-2009-10816 Slutrapport för projektet Öppen Skärgård året om! Journalnummer: 6021-2009-10816 Vi har arbetat för en lönsam och hållbar utveckling av skärgårdsturismen i Stockholms Skärgård från Landsort till Öregrund

Läs mer

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid På den första Paneldebatten som ägde rum den 9 april skrev mötesbesökare på små vita lappar de frågor som man var intresserad av att få ett svar

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

MEDLEMSBLADET. Jubileumsnummer / juni. Ur innehållet: Inbjudan till 50-årsfest Historiska tillbakablickar Aktualiteter

MEDLEMSBLADET. Jubileumsnummer / juni. Ur innehållet: Inbjudan till 50-årsfest Historiska tillbakablickar Aktualiteter MEDLEMSBLADET Nr 2, 2014 Pris 50:- Blidö- Frötuna Skärgårdsförening Jubileumsnummer / juni Föreningens ordförande Ragnar Åkerström företräder SIKO i en estraddebatt om Sjöfågeljakten i Riksdagshuset April

Läs mer

STADSKVALITETER SOM LOCKAR

STADSKVALITETER SOM LOCKAR nr 3 2011 en tidning från stockholms läns landsting STADSKVALITETER SOM LOCKAR TUNNELBANA AVGÖRANDE Nacka kommun behöver tunnelbana för att kunna växa som man önskar. Många vill bo i kommunen. sid 8 NY

Läs mer

MEDLEMSBLADET. Kallelse till årsmöte i Hysingsvik Äntligen brygga i Östernäs för Gräsköborna Upphandlingen av skärgårdstrafiken får ny fart

MEDLEMSBLADET. Kallelse till årsmöte i Hysingsvik Äntligen brygga i Östernäs för Gräsköborna Upphandlingen av skärgårdstrafiken får ny fart MEDLEMSBLADET Nr 3, 2014 Pris 50:- Blidö- Frötuna Skärgårdsförening Kallelse till årsmöte i Hysingsvik Äntligen brygga i Östernäs för Gräsköborna Upphandlingen av skärgårdstrafiken får ny fart 1 KALLELSE

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län?

Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län? Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län? Välkomsthälsning Pia Tingvall hälsar välkommen och introducerar dagen

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Nya bostäder i Stockholms skärgård

Nya bostäder i Stockholms skärgård Rapport 2001:01 2010:06 Nya bostäder i Stockholms skärgård Inventering av aktuella bostadsprojekt 2010 Rapport 2010:06 Nya bostäder i Stockholms skärgård Inventering av aktuella bostadsprojekt 2010 Foto

Läs mer

Destinationsbolag Östra Härjedalen?

Destinationsbolag Östra Härjedalen? FÖRSTUDIE Destinationsbolag Östra Härjedalen? Marlene Ström, Trampolin PR 2009-05-31 1 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 Tillvägagångssätt... 2 Begreppsdefinitioner... 2 Turistdestination... 2 Turistbyrå...

Läs mer

Historisk dag på Hofsta säteri

Historisk dag på Hofsta säteri Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland N Y H E T S B R E V N U M M E R 5 j u n i 2 012 I N L E DA R E N Foto: Pernilla Nordström, STUA Den första regionala Europadagen:

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Samverkan för framgång

Samverkan för framgång Kickoff för ANDT-strategin. Landshövding Ingemar Skogö inledde konferensen om ANDT-strategin i länet. Han ser strategin både som verktyg, grund och inspirationskälla i arbetet för ett samhälle fritt från

Läs mer