DOM meddelad i Nacka Strand

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2010-03-29 meddelad i Nacka Strand"

Transkript

1 1 NACKA TINGSRÄTT Miljödomstolen DOM meddelad i Nacka Strand Mål nr KLAGANDE Naturvårdsverket Stockholm MOTPART 1. Länsstyrelsen i Gotlands län Visby 2. Visby Camping AB Box Nacka ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen i Gotlands län, miljövårdsenhetens beslut i ärende nr , se bilaga 1 SAKEN Dispens från strandskydd och tillstånd enligt föreskrifterna för naturreservatet Gotlandskusten DOMSLUT Miljödomstolen avslår överklagandet. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 1104 Augustendalsvägen måndag fredag Nacka Strand 20 E-post: 08:30-16:00

2 2 BAKGRUND På fastigheten Gotland Visby Gustavsvik 1:1 (fastigheten) har uppförts en strandservering för vilken dispens/tillstånd saknades enligt strandskyddsbestämmelserna och naturreservatet Gotlandskusten då den började byggas våren Länsstyrelsen i Gotlands län (länsstyrelsen) gav den 24 juni 2008 i efterhand dispens/tillstånd för strandrestaurangen. Efter överklagande från Naturvårdsverket upphävde miljödomstolen i dom den 14 maj 2009 i mål M länsstyrelsens beslut och avslog därmed Visby Camping AB:s ansökan om strandskyddsdispens och tillstånd enligt föreskrifterna för naturreservatet Gotlandskusten för uppförande av en strandservering. Miljödomstolens dom fastställdes av Miljööverdomstolen den 21 augusti 2009 i mål M Efter att länsstyrelsen förelagt Visby Camping AB att inkomma med handlingar utformade så att de uppfyller vad som angetts i miljödomstolens dom från den 14 maj 2009 inkom en ny ansökan för strandserveringen till länsstyrelsen. Ansökan innefattade en minskning av den ianspråktagna ytan och verksamhetens omfattning. Länsstyrelsen beslutade den 7 januari 2010 att meddela dispens från strandskyddsbestämmelserna för den redan uppförda strandserveringen med tillhörande förråd. Länsstyrelsen meddelade även tillstånd enligt föreskrifterna för naturreservatet Gotlandskusten för samma ändamål. Som villkor för tillståndet gäller att som tomtplats får inte utnyttjas större område än som utgörs av restaurangbyggnad och förråd med det trädäck och trappa till toaletter som blir kvar efter att nedanstående rättelse har utförts. Således får inte stolar och bord eller annat som har anknytning till serveringens verksamhet ställas upp eller ske utanför byggnaderna och dess trädäck. Länsstyrelsen förelade samtidigt Visby Camping AB med stöd av 26 kap. 9 och 14 samt 7 kap. 15 miljöbalken att utföra följande rättelser på fastigheten.

3 3 Hela det nedre trädäcket mot havet ska tas bort och marken återställas så att allmänheten har fritt tillträde till området mellan restaurangen och strandlinjen. Ovanstående rättelser ska, enligt länsstyrelsen, vara utförda inom tre månader från det att länsstyrelsens beslut vunnit laga kraft. Om rättelserna inte har vidtagits vid utgången av denna tid utgår vite med kronor. Naturvårdsverket har överklagat länsstyrelsens beslut till miljödomstolen. YRKANDEN M.M. Naturvårdsverket har yrkat att länsstyrelsens beslut upphävs i alla delar. Till stöd för dess talan har Naturvårdsverket i huvudsak angett följande. Fastigheten är belägen inom strandskyddat område, naturreservatet Gotlandskusten samt inom område som har utpekats vara av riksintresse för naturvården och friluftslivet. Platsen för byggnaden ligger inom strandskyddsområde. Inom detta område får enligt 7 kap. 15 miljöbalken inte uppföras nya byggnader, byggnader eller byggnaders användning ändras eller utföras andra anläggningar eller anordningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Om det finns särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c miljöbalken får länsstyrelsen med stöd av 7 kap 18 a miljöbalken medge dispens från bestämmelserna. Dispens får enligt 7 kap 26 miljöbalken ges endast om det är förenligt med strandskyddets syften, att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Inom områden av riksintresse för friluftsliv och naturvård, som i det aktuella, bör stor restriktivitet gälla för dispenser. Enligt förarbetena till miljöbalken (prop.

4 4 1997/98:45 del 2 sid. 89) bör normalt aldrig dispens meddelas inom ett område av särskild betydelse för naturvården och friluftslivet. Länsstyrelsen har i sitt beslut gjort bedömningen att dispens kan meddelas med hänvisning till 7 kap. 18 c punkt 1 miljöbalken, enligt vilken stadgas att dispens kan meddelas om det område dispensen avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Naturvårdsverket gör, liksom miljödomstolen i sin meddelade dom (M ) avseende anläggningen, bedömningen att den utan erforderlig dispens från strandskyddet uppförda anläggningen i sin nuvarande utformning tillgodoser ett väsentligen annat ändamål än tidigare samt att marken varit ianspråktagen för ett annat ändamål än som nu är aktuellt. Sålunda finner Naturvårdsverket, liksom miljödomstolen, att det inte föreligger sådana särskilda skäl att strandskyddsdispens kan meddelas, varför verket yrkar att länsstyrelsens beslut ska upphävas. Enligt gällande föreskrifter för Gotlandskustens naturreservat är det förbjudet att utan tillstånd av länsstyrelsen uppföra en ny byggnad eller att ändra befintlig byggnad genom tillbyggnad, ombyggnad eller andra åtgärder som påverkar dess yttre utseende och att ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för väsentligen annat ändamål än tidigare. Syftet med reservatet är bland annat att hindra att karaktären hos väsentligen obebyggda delar av Gotlandskusten förändras genom ny bebyggelse. Naturvårdsverket gör bedömningen att det skett en sådan om- och tillbyggnad av anläggningen att den väsentligen tillgodoser annat ändamål än den tidigare använts till. Naturvårdsverket anser att denna om- och tillbyggnad är av en sådan omfattning och art att karaktären på det område där anläggningen ligger har ändrats på ett sätt som strider mot syftet med naturreservatet, varför även tillståndet enligt reservatsföreskrifterna bör upphävas. Visby Camping AB har, som dess talan får förstås, bestritt ändring av det överklagade beslutet och har till stöd för talan anfört i huvudsak följande.

5 5 När bygget startade var det högkonjunktur i Sverige och allt såg väldigt positivt ut. Bygget utfördes under slutet av högkonjunkturen vilket medförde att det blev väldigt mycket dyrare än det var tänkt. Bolaget erhöll bygglov av kommunen och tillstånd av länsstyrelsen som överklagades av Naturvårdsverket. Under hösten har diskussioner förevarit med kommunen och länsstyrelsen och bolaget har förklarat sig villigt att göra de förändringar som myndigheterna önskar. Det gick inte att få något besked av Naturvårdsverket om vad det ansåg utan lösningen utformades med länsstyrelsen och byggnadsnämnden. Även detta överklagades av Naturvårdsverket utan att bolaget fått besked om vad som behöver göras. På platsen har det varit uteservering sedan 60-talet så det är inget nytt. Däremot så har en något större yta ianspråktagits. Bolaget är angeläget om besked som gör att det kan klara den korta säsongen om 2,5 månad som är livsnerven för hotellet. Den verksamhet som funnits på den aktuella platsen har varit serveringsverksamhet mer eller mindre under mer än 30 år. Den senaste tiden så har kommunen hyrt ut en byggnad till kioskverksamhet vilken dock varit stängd de senaste åren. Kioskbyggnaden var ett gatukök där man kunde äta hamburgare, köttbullar, lövbiff m.m. Det har dock inte funnits något serveringstillstånd för alkohol. Inuti byggnaden har det varit fik och matsal. Utanför byggnaden, på den tidigare stensatta uteserveringen, har det stått en del bord där matgäster har kunnat sitta. Till detta har det funnits wc med väldigt dålig standard. Alla byggnaderna har varit utdömda och därför har ingen verksamhet bedrivits. Detta har inneburit att ingen egentligen har tagit ansvar för stranden och dess faciliteter. Bolaget fick möjlighet att rusta upp serveringen till en fullt fungerande restaurang med dagens rätt, smörgåsar och enklare mat dagtid. Kvällstid är det tänkt att det ska vara en högklassig kvällsrestaurang där alla kan se solen gå ner i Östersjön. Från kommunen var man rädd att restaurangen enbart var till för hotellets gäster vilket är helt fel. Restaurangen kan inte leva på enbart dessa gäster som enbart är 20 % av de tänkta gästerna. Ska detta lyckas så måste 80 % utomstående besöka restaurangen.

6 6 Det är riktigt att man kan uppleva platsen som ianspråktagen som uteservering men bolaget är berett att minska den genom att ta bort den lägre delen. Serveringar måste ha någon form av staket och det ska utföras i glas för att man inte ska känna intrånget som speciellt stort. Bolaget menar att man byter ett litet intrång mot att verksamhetsutövaren ansvarar för att det finns sand på stranden i stället för den grusbädd som det varit tidigare. Det finns idag snygga väl fungerande byggnader som det bedrivs högklassig servering ifrån. Restaurangen ser till att det finns möjlighet för rullstolsburna att komma till en strand nära restaurang och med anpassade wc. Det finns en väl fungerande wc för badgäster på stranden vilket inte funnits på många år. Ansvaret för städning på stranden och säkerhet med livbojar och räddningsbåt ligger på verksamhetsutövaren som finns på plats varje dag för kontroll. Städning och renhållning ökar trivseln på stranden. Bolaget hoppas att det kan räknas som vissa fördelar att restaurangen finns på stranden och att det kan jämföras med nackdelarna. Bolaget delar uppfattningen att den lägre delen av restaurangen är lite provocerande när man går förbi och de som ligger och solar där hamnar i midjehöjd med de passerande. När den lägre delen tas bort blir det mer utrymme att passera på mellan restaurangen och kajkanten. Då blir golvet på restaurangen över ögonhöjd och räcket når nästan tre meter upp. Detta gör att man inte känner att restaurangen är en del av stranden. Restaurangen behöver dock en viss yta för att få in ett visst antal gäster och kunna fungera. För övrigt så är det en gjuten kaj längs hela strandlinjen och det naturliga badet sker utifrån de båda gjutna pirerna som finns där. Man promenerar inte naturligt längs stranden, väster om restaurangen, utan det gör man på gång- och cykelbanan öster om restaurangen. De som passerar väster om restaurangen är främst de som badar på pirerna. Stranden är väldigt långgrund och stenig så det är ingen strand för småbarn utan ett mer bad för vuxna.

7 7 DOMSKÄL Miljödomstolen har att bedöma dels om det föreligger förutsättningar att bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna, dels om tillstånd ska meddelas enligt de naturreservatsföreskrifter som gäller för området. Fastigheten Gotland Visby Gustavsvik 1:1 är belägen inom strandskyddat område, naturreservatet Gotlandskusten och inom område som har utpekats vara av riksintresse för naturvården och för friluftslivet. Miljödomstolen anser, i likhet med länsstyrelsen, att det med hänsyn till ovanstående skydd bör råda stor restriktivitet i fråga om beviljande av tillstånd och dispenser. Strandskydd Inom strandskyddat område får, enligt 7 kap. 15 andra punkten miljöbalken, inte nya byggnader uppföras, byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. I förarbetena anges att paragrafen innebär en skärpning i förhållande till tidigare bestämmelser och att avsikten är att på ett tydligare sätt reglera sådana ändringar av byggnader och deras användningssätt som påverkar strandskyddets syfte att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden. Utvändiga ändringar som påverkar allmänhetens rätt eller benägenhet att vistas nära byggnaden kan t.ex. utgöras av utbyggnader, tillbyggnader och verandor. Den andra delen av bestämmelsen rör ändringar av en byggnads användningssätt och omfattar situationer då mindre byggnader, t.ex. sjöbodar, inreds och utnyttjas för bostadsändamål. Förbudet motiveras av att det i dessa fall uppstår en privatiserande effekt, se prop. 2008/09:119 sid. 99 f. Miljödomstolen gör bedömningen att det krävs strandskyddsdispens för de utförda åtgärderna. Länsstyrelsen får enligt 7 kap. 18 a miljöbalken i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 om det föreligger särskilda skäl. Vid prövningen får som

8 8 särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c miljöbalken endast beakta om det område som dispensen avser 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, 5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller 6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Länsstyrelsen har beviljat dispens med stöd av punkt 1 i ovanstående paragraf. I förarbetena anges att en ersättningsbyggnad för samma ändamål som en befintlig eller nyligen avlägsnad byggnad kan vara skäl för dispens, se prop. 2008/09:119 sid Byggnader får inte ändras så att de kan tillgodose ett väsentligen annat ändamål än de tidigare används till. Avsikten är i första hand att förhindra privatisering av mark genom att ekonomibyggnader m.m. utnyttjas för bostadsändamål. Av utredningen i målet framgår att det sedan någon gång på 1960-talet bedrivits affärsverksamhet på platsen. Verksamheten har bestått i försäljning av mat och dryck och kunderna har kunnat sitta vid bord som stått utanför. Den befintliga byggnaden uppfördes i samband med att den gamla revs och på samma plats. Byggnaden upptar dock större utrymme än vad den tidigare kioskbyggnaden, boden och toalettbyggnaden med omklädningsrum gjorde och sträcker sig närmare vattenlinjen. Visby Camping AB har i ansökan om strandskyddsdispens och hos miljödomstolen förklarat sig beredd att riva den nedre delen av byggnaden och återställa marken, vilket länsstyrelsen lagt som villkor i dess beslut. När rättelserna

9 9 utförts kommer avståndet från strandrestaurangen och fram till vattenlinjen att vara i stort sett samma som innan befintlig byggnad uppfördes. Enligt miljödomstolens uppfattning kommer den uppförda byggnaden, efter utförda rättelser, inte att avvika varken i fråga om storlek eller placering från den tidigare kioskbyggnaden, boden och toalettbyggnaden med omklädningsrum i sådan utsträckning att det hindrar att den ska betraktas som en ersättningsbyggnad. Miljödomstolen anser vidare att trots att strandrestaurangen innebär en mer omfattande typ av verksamhet än vad som tidigare bedrivits på platsen har marken varit ianspråktagen för väsentligen samma ändamål, det vill säga affärsverksamhet med servering av mat och dryck. Miljödomstolen anser att, efter utförda rättelser och under iakttagande av det villkor som länsstyrelsen beslutat, särskilda skäl för dispens enligt 7 kap. 18 c punkt 1 miljöbalken föreligger. Enligt 7 kap. 26 miljöbalken får dispens endast meddelas om det är förenligt med strandskyddets syfte. Vid prövningen ska hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning av enskilds rätt att använda mark eller vatten får enligt 7 kap. 25 miljöbalken inte gå längre än som krävs för att tillgodose strandskyddets syfte. Miljödomstolen bedömer att ändringen inte medför att allmänheten hindras eller avhålls från att beträda det allemansrättsligt tillgängliga området i större utsträckning än tidigare och inte heller att livsvillkoren för djur- och växtlivet påverkas negativt. Miljödomstolen anser att den uppförda byggnaden, efter utförda rättelser, inte motverkar strandskyddets syften och inte heller att den strider mot bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken avseende rådande riksintressen. Miljödomstolen finner därför att dispens från strandskyddsreglerna kan meddelas med det villkor och det föreläggande om rättelser som länsstyrelsen beslutat. Naturreservatet Gotlandskusten Ett av syftena enligt föreskrifterna för naturreservatet Gotlandskusten är att hindra att karaktären av väsentligen obebyggda delar av Gotlandskusten förändras genom

10 10 ny bebyggelse. Miljödomstolen anser att det ändrade utseendet på byggnaden, i förhållande till tidigare byggnader, inte motverkar detta syfte då aktuellt område inte är väsentligen obebyggt. Miljödomstolen finner därför att tillstånd enligt föreskrifterna för naturreservatet kan meddelas. Sammantaget finner miljödomstolen att överklagandet ska avslås. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 427) Överklagande, ställt till Svea hovrätt, Miljööverdomstolen, ska ha inkommit till Nacka tingsrätt, miljödomstolen senast den 19 april Prövningstillstånd krävs. Mikael Hagelroth Jan-Olof Arvidsson I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Mikael Hagelroth (ordförande) och miljörådet Jan-Olof Arvidsson. Enhälligt. Föredragande har varit beredningsjuristen Katrin Strömberg.

11 Bilaga 1 NACKA TINGSRÄTT Enhet 4 INKOM: MÅLNR: AKTBIL: 3

12

13

14

15

16

17 Bilaga 2 ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE DOM I MILJÖMÅL DV 427 (Dom Ö-mål) Producerat av Domstolsverket Den som vill överklaga miljödomstolens dom ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till miljödomstolen. Överklagandet prövas av Svea Hovrätt, Miljööverdomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till miljödomstolen inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen. Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till miljödomstolen och måste ha kommit in till miljödomstolen inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas. För att ett överklagande ska kunna tas upp krävs att Miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd. Miljööverdomstolen lämnar prövningstillstånd om 1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas, 2. anledning förekommer till ändring i det slut som miljödomstolen har kommit till, eller 3. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd inte meddelas står miljödomstolens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till Miljööverdomstolen varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas. Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om 1. den dom som överklagas med angivande av miljödomstolens namn samt dag och nummer för domen, 2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart, 3. den ändring av miljödomstolens dom som klaganden vill få till stånd, 4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende miljödomstolens dom enligt klagandens mening är oriktig, 5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, samt 6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Om klaganden anlitar ombud ska ombudet sända in fullmakt i original samt uppge namn, adress och telefonnummer. Ytterligare upplysningar lämnas av miljödomstolen. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.

DOM 2014-05-08 meddelad i Nacka Strand

DOM 2014-05-08 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT KLAGANDE Bro Hof Slott AB DOM 2014-05-08 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 5729-10 Ombud: Advokat Mikael Lundholm Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB Sveavägen 17, 11 tr 111 57 Stockholm

Läs mer

DOM 2015-06-16 Stockholm

DOM 2015-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060207 DOM 2015-06-16 Stockholm Mål nr M 11808-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-03 i mål nr M 646-14, se

Läs mer

DOM 2015-06-12 Stockholm

DOM 2015-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060102 DOM 2015-06-12 Stockholm Mål nr M 10442-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-10-24 i mål nr M 3019-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i Jönköpings

Läs mer

DOM 2012-10-22 Stockholm

DOM 2012-10-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060202 DOM 2012-10-22 Stockholm Mål nr M 9474-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2011-11-02 i mål nr M 6283-10, se

Läs mer

DOM 2015-05-11 Stockholm

DOM 2015-05-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060306 DOM 2015-05-11 Stockholm Mål nr M 10598-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-10-30 i mål M 2360-14, se bilaga KLAGANDE R N Ombud: G S

Läs mer

DOM 2015-05-28 Stockholm

DOM 2015-05-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060203 DOM 2015-05-28 Stockholm Mål nr M 9668-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-10-06 i mål M 3898-14, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

Ekonomisk konsekvensanalys av förslag om lättnad i strandskyddet vid små sjöar och vattendrag

Ekonomisk konsekvensanalys av förslag om lättnad i strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Ekonomisk konsekvensanalys av förslag om lättnad i strandskyddet vid små sjöar och vattendrag 2014-10-17 IVL Svenska Miljöinstitutet 1 1 Inledning Strandskyddslagstiftningen sträcker sig tillbaka till

Läs mer

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S)

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet kl. 09:00-09:30 Beslutande Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M)

Läs mer

DOM 2014-05-15 meddelad i Nacka Strand

DOM 2014-05-15 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT DOM 2014-05-15 meddelad i Nacka Strand Mål nr P 129-12 KLAGANDE 1. Ylva Abrahamsson Thornefors, Brinkskavägen 2 B, 645 30 Strängnäs 2. Johan Andersson, Helgarö, Hagalund, 645 92 Strängnäs

Läs mer

DOM 2013-01-02 Stockholm

DOM 2013-01-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2013-01-02 Stockholm Mål nr P 5507-12 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-25 i mål nr

Läs mer

DOM 2014-05-02 Stockholm

DOM 2014-05-02 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060206 DOM 2014-05-02 Stockholm Mål nr F 9619-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-01 i mål nr F 1092-13, se bilaga

Läs mer

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 41 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖRARE

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0506 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 5358-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Doni Livaja, 770706-4114 Rörstrandsgatan 28 B

Läs mer

DOM 2014-06-12 Stockholm

DOM 2014-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-06-12 Stockholm Mål nr P 11083-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-11-12 i mål nr P 4774-13, se bilaga KLAGANDE Bostadsrättsföreningen

Läs mer

DOM 2015-05-18 Stockholm

DOM 2015-05-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-05-18 Stockholm Mål nr P 7611-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-04 i mål P 266-14, se bilaga KLAGANDE Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

DOM 2013-11-19 Stockholm

DOM 2013-11-19 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060104 DOM 2013-11-19 Stockholm Mål nr P 5608-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-06-04 i mål nr P 4138-12, se

Läs mer

DOM 2013-10-14 Stockholm

DOM 2013-10-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060204 DOM 2013-10-14 Stockholm Mål nr M 11581-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-12-06 i mål nr M 4232-12, se bilaga

Läs mer

DOM 2013-01-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-01-28 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 DOM 2013-01-28 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Kärande Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: Jur.kand. Anders Wilhelmsson och Ulrika Dietersson

Läs mer

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.35 Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

DOM 2009-10-27 Meddelad i Norrköping

DOM 2009-10-27 Meddelad i Norrköping 1 NORRKÖPINGS TINGSRÄTT DOM 2009-10-27 Meddelad i Norrköping Mål nr T 3730-08 PARTER Kärande Diskrimineringsombudsmannen, 202100-6073 Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: jur.kand. Ulrika Dietersson jur. kand.

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

DOM 2014-06-26 Jönköping

DOM 2014-06-26 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 2014-06-26 Jönköping Mål nr T 2656-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2013-09-12 i mål T 92-13, se bilaga A KLAGANDE TINDRA Maria Regnkvist, 101118-8560,

Läs mer

2010-03-15 meddelad i Norrtälje

2010-03-15 meddelad i Norrtälje Mål nr meddelad i Norrtälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ewa Tvengström Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Lars-Åke Forsberg, 800518-0354 Lyckselevägen 138 1tr 162

Läs mer

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr T 15998-11 T 16000-11 T 16002-11 T 18027-11 PARTER KÄRANDE 1. ALBIN Karl Willstrand, 860402-2593 c/o Håkansson Burserydsvägen 29 333 32 Smålandsstenar 2. Daniel Ståhl, 820317-4076

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer