Dagordning Schablontider inom hemtjänsten. Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning Schablontider inom hemtjänsten. Innehållsförteckning"

Transkript

1 Dagordning Schablontider inom hemtjänsten Innehållsförteckning 2 4

2 Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 18 april 2013, kl 9.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt val av justerare. Föregående justerare: Siw Lycke Förslag, dagens justerare: Eva Leandersson BILAGA Öppet sammanträde, utom i de punkter som markerats med sluten del eller där ordföranden så beslutar: Utbildning/information Verksamheten vid Arbetsmarknadsenheten muntlig presentation Inför Besök i verksamheten önskemål lämnas på sammanträdet Ekonomiärenden EK 1. Redovisning av verksamhetsstatistik och volymuppgifter 2. Ekonomiskt utfall per mars månad Budgetanpassning 2013 Vård och omsorg VOO 1. Schablontider inom hemtjänsten VOO 1 2. Ansökan om stimulansmedel för 2013 förbereda och vidareutveckla valfrihetssystem LOV Övrigt ÖVR 1. Muntlig redovisning - Egenkontroll rapport, beslut om särskilt boende Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

3 2. Anmälningsärenden 3. Information från förvaltningschefen 4. Planering för uppföljningsdag avseende: 5. Övrigt Handlingsplan Mest sjuka äldre Kvalitetsberättelse Öppna Jämförelser Frågor kring förfrågningsunderlaget avseende införande om valfrihetssystem inom boendestöd Kommunledningskontoret/amm Ann-Charlotte Strömwall / Anne-Marie Mattsson Ordförande Sekreterare Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

4 TJÄNSTESKRIVELSE Vård- och omsorgsnämnden Datum: Förvaltning: Socialförvaltningen Handläggare: Ingrid Fredriksson Telefon: 0523/ E-post: SCHABLONTIDER INOM HEMTJÄNSTEN Dnr: SON Bakgrund I samband med socialtjänstens arbete med budgetanpassning har uppdrag lämnats om att se över de schablontider som tillämpas inom hemtjänsten och jämföra dem med andra kommuner. Schablontider används som grund för resursfördelning. Den enskilde vårdtagaren får beslut om insats samt frekvens av insatsen och är således inte garanterad viss tid för insatsen. I beslutet anges inte tid, däremot nivå. Nivåbestämning sker i fyra nivåer, vilka ligger till grund för avgiftssättningen. Den jämförelse som gjorts med andra kommuner visat att Lysekils kommun ligger högre än dessa i flera insatser. Ersättning till grupperna Då hemtjänst beviljas görs en beställning av insatsen hos en hemtjänstgrupp. Hemtjänstgruppen får ersättning från biståndsenheten med ett timbelopp för varje beviljad timma som skall verkställas. Den modell för ersättning som utgår till grupperna har tillämpats under flera år. I ersättningen ingår direkt tid för den personal som arbetar med insatser hos den enskilde. Till denna ersättning har lagts kringtid (tid för att färdas mellan vårdtagare, tid för olika träffar såsom APT och utbildning, dokumentationstid etc). Utanför timersättning får grupperna budgetmedel för chef, lokaler, bilar samt övrigt (tex telefoner mm). Under senare år har inrättats tjänster som planerare. Dessa har till uppgift att sköta logistiken inom hemtjänstområdet. Totalt finns i dagsläget 6 årsarbetare anställda som planerare. Dessa har aldrig finansierats. Så långt möjligt har grupperna försökt klara finansieringen genom att utföra insatserna på kortare tid än vad som angetts i schablontid. Det förekommer att personal i grupperna kontaktar biståndsbedömare för att få mer tid avsatt för en insats. Biståndshandläggare har då gjort ny utredning och bedömt om ytterligare tid skall beviljas. Används schablontid är det önskvärt att det endast i undantagsfall skall behöva göras en omprövning av tiden.

5 I dagsläget används schablontiden endast som grund för resursfördelning. Den enskilde vårdtagaren beviljas inte tid i sitt beslut utan endast insatsen. Det innebär att gruppen kan spara in tid hos en vårdtagare och hos en annan kan de behöva avsätta ytterligare tid. Detta skapar en möjlighet för grupperna att hantera den totala timtiden. I dagsläget föreslås ingen förändring kring detta. Framöver kan det bli aktuellt med att ge ersättning för utförd tid men det behöver utredas ytterligare innan det kan bli aktuellt. Denna metod blir alltmer vanlig i kommunerna i takt med att Lov införs inom hemtjänsten och det tillhandahålls it-stöd för att göra mätningarna. Genomförande: Förslaget innebär att de nya schablonbeloppen tillämpas from på alla nytillkomna beslut även vid omprövningar. Därefter görs en genomgång av pågående beslut och den nya schablonen läggs in. Förslagsvis genomförs detta efter sommaren. Från förvaltningen sida bedömer vi att det kan färdigställas till den 1 oktober. Tiden fram till oktober behövs med tanke på att byte av verksamhetssystem pågår. Än så länge måste registrering ske i två verksamhetssystem för att debitering av avgifter, dokumentation samt Hsl-insatser skall kunna hanteras. Förslag till vård- och omsorgsnämnden: Vård- och omsorgsnämnden beslutar att from 1 maj 2013 tillämpa schablontider i enlighet med bifogat förslag. SOCIALFÖRVALTNINGEN Bengt Mattsson Socialchef Ingrid Fredriksson Avd.chef

6 Användning av schablontider inom hemtjänsten Schablontiderna inom hemtjänsten används som underlag för resursfördelning. Frånsteg från schablontiden kan undantagsvis göras om det finns synnerliga skäl som gör att tiden som åtgår i ett ärende avviker kraftigt från schablontiden. I sådana fall skall enhetschef kontakta biståndshandläggare. Dubbelbemanning pga arbetsmiljöskäl ingår i ersättningen. Utgångspunkt när det gäller biståndsbedömning är insatsen. Hur frekvent en insats sätts in sker efter individuell prövning av biståndshandläggaren. Genomförande: From 1 maj används den nya schablonen för alla nya beslut om insatser. Efter sommaren görs en genomgång av samtliga pågående beslut där samtliga ärenden gås igenom och tiden anpassas till den nya schablonen. Detta bör genomföras vid en och samma tidpunkt.

7 Insats enligt ICF Munkedal Sotenäs Uddevalla Nacka Lysekil Förslag Att tvätta sig *personlig hygien *dusch Kroppsvård (hud, naglar, tänder) Ingår i hygien Att sköta toalettbehov 10 30/separat 15/separat 20 *toalettbesök med andra insatser Att klä sig *att ta på och av kläder och skor samt välja kl. ** Trygghetsringning 5 1 tim /v 5 Att bereda måltider 10 * matdistribution 15/landet *laga mat 10 15/20 mellan inkl disk 15/20 15/20 Att sköta sin egen hälsa *handräckning läkemedel dag med andra ins *promenad /tillfälle 30/tillfälle *kontakter med sjukvård Att skaffa varor och tjänster *inköp 60 ink / följa med /v 60 60/följa med *hämta läkemedel *varudistribution Att tvätta och torka textilier varannan vecka 30/v 20/v 55/v 30 vav * 60/v 45 Att städa upp efter matlagningen och diska ingår i matlagn Att avlägsna avfall Att ta hand om hemmets föremål * bädda *vattna blommor T:\Ärenden till VON\ \

8 Insats enligt ICF Munkedal Sotenäs Uddevalla Nacka Lysekil Förslag *sy i knappar *djur ( kattlåda ) Att genomföra dagliga rutiner *post tid enl. uppdrag tid enl.uppdrag *planera strukturera Stöd till aktivietet och delaktighet *komma iväg till sysselsättning, förening, dagverks tid efterregistreras tid enl.uppdrag Stöd i lärande och att tillämpa kunskap *fatta beslut, lösa problem, läsa, skriv Att hantera stress och andra psykologiska krav ind. bed *samtal ind. bed ind,bed *socialt 30 /tillfälle 15 ihop med andra insatser övr. tid enl uppdrag. *tillsyn Att skapa och behålla relationer Förflyttning Denna insats finns inte i någon annan kommun. Hur gör Lysekil/är detta rehab? Ledsagning för att sköta kroppsvård och egen hälsa *till läkare, tandl, hårfrisörska fotvård tid eftereg tid efterregistreras 10 /v 10 Avlösning, avgiftsfri 16 t/mån 10 t /mån 10t/mån Avlösning hemtjänsttaxa max 5 tim / veckan eller mer tid efterregistreras individuell bedömning T:\Ärenden till VON\ \

9 Insats enligt ICF Munkedal Sotenäs Uddevalla Nacka Lysekil Förslag Att städa bostaden 30 /v 30/v 30/v 1.5t vav 40/v 40/v *Punktstäd 15/v 30/v 35/v I Sotenäs ingår sopor, bädd, ta in post i daglig hjälp. *Nacka har tvätt ihop med städ eller annan insats 30 min vav Uddevalla: Schablon tid, ett besök aldrig kortare än en kvart. Förslag: Schablon tiden gäller hos alla, dvs ej ökas eller minskas (undantag kan vara demens, psykiatri). ** Nacka 30 min för kläder, hygien, bädd, vid dusch + 30 min / samma på kvällen Även Lysekil T:\Ärenden till VON\ \

Individ- och myndighetsnämnden

Individ- och myndighetsnämnden Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde tisdagen den 10 december 2013, kl 9.15 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 12 december 2013, kl. 9.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt val

Läs mer

Individ- och myndighetsnämnden

Individ- och myndighetsnämnden Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 16 januari 2014, kl. 9.15 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt

Läs mer

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården 2014-05-27 Sov 197/2014 Uppdaterad 2015-06-24 Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården Beslutad av: Programdirektör Social välfärd Ansvarig för upprättande: Neutrala enheten Innehållsförteckning

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Beslutat av Socialnämnden 2014-04-22, 66 Dnr 2014/110 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC INSTRUKTION Sid: 1 (7) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Utförarenheten 3 2015-04-27 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 2 2014-12-02 Beslutande

Läs mer

Individ- och myndighetsnämnden

Individ- och myndighetsnämnden Innehållsförteckning Dagordning Budgetanpassning 2013 Budget 2014 / Plan 2015-2016 Plan - uppföljning/egenkontroll Matdistribution till ordinärt boende Information om ombyggnation/flytt av äldreboende

Läs mer

Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV)

Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV) Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV) 1. INLEDANDE INFORMATION... 4 1.1 OM SALEMS KOMMUN... 4 1.2 SOCIALNÄMNDENS VISION... 4 1.3 MÅLSÄTTNING FÖR HEMTJÄNSTEN

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

Bedömning av behov av personlig assistans. Instruktioner Socialstyrelsen Försäkringskassan 2011-08-23

Bedömning av behov av personlig assistans. Instruktioner Socialstyrelsen Försäkringskassan 2011-08-23 Bedömning av behov av personlig assistans Instruktioner Socialstyrelsen Försäkringskassan 2011-08-23 Innehåll Inledning 3 Utredningssamtalet 8 Bedömning av rätten till personlig assistans 11 Anvisningar

Läs mer

Granskning av hemvården i Uppsala kommun

Granskning av hemvården i Uppsala kommun Revisionsrapport Granskning av hemvården i Uppsala kommun Uppsala kommun Roger Burström Henrik Fagerlind Januari 2014 Granskning av ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1

Läs mer

Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice

Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice 1 Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice Socialkontoret 2015-01-23 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 2 Denna manual är ett komplement till förfrågningsunderlag,

Läs mer

Rutin kring regelverk för fördelning av resurser till utförare av hemtjänst i

Rutin kring regelverk för fördelning av resurser till utförare av hemtjänst i Dokumentnamn Kapitel DNR Ersätter DNR Utgåva Regelverk för fördelning av resurser till utförare av hemtjänst i ordinärt boende i Utfärdad 2011-11-02 Datum för senaste ändring 2012-01-25rev CS Utfärdare

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundvalet 2014

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundvalet 2014 Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare

Läs mer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer för bistånd till äldre i Nacka kommun.

Riktlinjer - kvalitetsnivåer för bistånd till äldre i Nacka kommun. 1 (13) Dnr SÄN 2009/216-730 Tidigare D nr Äldrenämnden 2004/37 Ändringar gjorda enligt beslut: Äldrenämnden 2004-09-22 Äldrenämnden 2005-02-09 Äldrenämnden 2006-11-29 Social-och äldrenämnden 2009-12-15

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom Hemtjänst Rapport från Kvalitetsnätverk Västkust,,,,,,,, 2003-04-10 Sammanfattning Kvalitetsnätverk Västkust startade i slutet av 1998 och har som syfte att jämföra

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder. Reviderad 2013-01-01 Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.se Innehållsförteckning Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning,

Läs mer

Vadstena kommun. kvalitet i äldreomsorg. Revisionsrapport nr 4, 2012, slutversion R Wallin

Vadstena kommun. kvalitet i äldreomsorg. Revisionsrapport nr 4, 2012, slutversion R Wallin Vadstena kommun kvalitet i äldreomsorg Revisionsrapport nr 4, 2012, slutversion R Wallin t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Syfte...3 3.1. Revisionsfrågor...3 3.2. Metod...3 3.3. Revisionskriterer/utgångspunkter...3

Läs mer

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Gäller Fr o m 120101- tillsvidare 1 ALLMÄNT Rapporterna i IntraPhone utgör underlaget för avgifter till kunderna och ersättning till

Läs mer

Förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem 1 Förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Gäller från och med 2015-07-01 beslutad i Vård- och omsorgsnämnden 2015-06-04 42 Von 15/40 Bilagor: Bilaga 1: Blankett

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade.

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade. Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade. VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Beslut VON 84 2014-06-12 (Med giltighet fr.o.m. 2014-06-16) RIKTLINJER

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få boendestöd. Det är svårt att berätta exakt hur det

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer