Idrottspolit isk t program

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idrottspolit isk t program 2010-2014"

Transkript

1 Idrottspolit isk t program Förord För oss moderater är frågan om barn och ungdomars uppväxtvillkor väldigt viktig. Vi vill att alla som växer upp i Nacka ska kunna växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi vill också ge bra förutsättningar för god folkhälsa. Detta givetvis främst för den enskildes skull, men också för att för framtiden minska pressen på sjukvården och andra vårdinsatser. Kommunens politik för idrott och fritid är därför för oss en stor fråga. Kommunen ska skapa goda förutsättningar för föreningar, enskilda och företag att verka inom idrotts- och fritidsområdet. Kommunen ska medverka till att nya fritidsanläggningar kommer till och ge bra bidrag till idrotten och föreningslivet. Kommunen ska också sköta sina egna anläggningar väl. Under den gångna mandatperioden har vi investerat ca 175 mkr i nya eller renoverade anläggningar. Dessa satsningar kommer att fortgå allt i takt med kommunens utbyggnad och Nackabornas efterfrågan. I detta idrottspolitiska program ger vi grunddragen i den politik vi i valet 2010 vill få förtroende för att förverkliga under mandatperioden In ledn in g Möjligheterna till en meningsfull och aktiv fritid ska vara många genom ett brett idrottsoch kulturliv. Alla som växer upp i Nacka ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Flickor och pojkar skall ha likvärdiga förutsättningar. En meningsfull och innehållsrik fritid är väsentlig för goda uppväxtvillkor, kunskapsinhämtning, livsglädje och en framtida god hälsa. Vi eftersträvar en samverkan mellan brett idrottande utifrån lekens och det sociala mötets värdegrund och rent idrottsliga utmaningar. Moderaterna vill bygga vidare på de framgångsrika samarbeten, som Nacka kommun har utvecklat med föreningar och företag. Detta erbjuder Nackas ungdomar ett rikt och varierat utbud av fritidsaktiviteter. Det ekonomiska stödet ska ges obyråkratiskt, med generella villkor och utan att kränka anordnarnas självbestämmande. Systemet ska utformas så att ungdomar som är aktiva inom idrotter eller kulturverksamheter som bedrivs av annan anordnare än en förening inte missgynnas. Det gäller inte minst många flickors aktiviteter, såsom aerobics eller ridning, som inte alltid bedrivs i förenings regi. Flera nya eller upprustade idrottsanläggningar har byggts eller tillkommer i Nacka. Bl.a. flera nya konstgräsplaner i Boo, Nacka Sportcentrum och Älta, spontanidrottsplatser i alla kommundelar, islada i Saltsjöbaden, sporthall (gymnastikanpassad) i Västra Sickla med konstgräsplan bredvid, Skuruhallen, skatepark etc.

2 Ridsporten är den tredje största idrotten i landet och en av de största idrotterna bland flickor. Ridning är dessutom den största sporten för funktionshindrade i Sverige. I Nacka, med stora sammanhängande skog- och parkområden, finns naturliga förutsättningar för ridsporten att utvecklas. Kommunen bör understödja en sådan utveckling genom att både rusta upp och bygga till i Velamsund med stallar och ett andra ridhus, bygga ny ridanläggning i Källtorp (söder om Hellasgården) och pröva om den befintliga anläggningen vid Fisksätra/Drevinge kan bli en ridskola. Moderaterna vill också att kommunen på andra sätt underlättar för hästhållning och ridning bl.a. genom att märka ut ridstigar i kommunen och i positiv anda behandla förslag som leder till fler stallplatser. Viktiga moderata punkter för idrotten och föreningslivet i Nacka 1. Respekt för idrottsrörelsen Kommunen ska visa stor respekt för idrottsrörelsen och föreningslivet i övrigt. Lyhördhet och förtroende är hörnstenar i samarbetet med föreningarna. Nacka Idrottsallians är en given samtalspartner för kommunen i frågor om idrottens allmänna villkor inom Nacka. Systemet med brukarråd vid våra större anläggningar ska fortsätta att utvecklas. Stockholms Idrottsförbund är en viktig partner för det regionala samarbetet. 2. Kommungemensamt stöd Det generella föreningsstödet ska vara lika i hela kommunen (och inte uppdelat på kommundelarna). Kommunens föreningstjänst är här en viktig del i den gemensamma servicen. Beslut skall fattas utifrån en nämnd, Fritidsnämnden, som har det politiska huvudansvaret för idrottsfrågor i hela kommunen. Vi säger totalt nej till att dela upp idrotts- och föreningsfrågorna på några nya kommundelsvisa nämnder eller motsvarande. 3. Kommungemensamma principer för lokalupplåtelser Principerna för upplåtelse av anläggningar ska vara lika i hela kommunen (och inte uppdelat på kommundelarna) och ske som idag, i nära samverkan med föreningslivet. 4. Höjt aktivitetsstöd Aktivitetsstödet ska höjas i första hand för åldern år. Det är bra med generellt stöd så att verksamheterna kan planeras och utvecklas. 5. Inga beslut över huvudet på idrotten Genomgripande förändringar av kommunens villkor i något som rör samspelet med idrotten ska inte beslutas utan ordentligt samråd. Ska exempelvis kommunens system för bidrag till idrotten förändras framöver är det ett absolut krav att det görs ihop med idrottsföreningarna. Inga politiska manövrar över huvudet på idrotten! Detsamma gäller principerna för upplåtelse av anläggningarna.

3 6. Jämställd idrott och fritid Vi vill arbeta vidare med fritid på likvärdiga villkor för flickor och pojkar. Detta omsätts i prioriteringarna på olika områden och i samspelet med föreningarna. Vi ser också att det arbete som redan gjorts har varit framgångsrikt genom en ökad andel flickor inom verksamheterna och då på attraktiva tider. 7. Generös hållning gentemot handikappidrotten Fortsatt generös hållning till handikappidrottsföreningarna, bl.a. vad gäller hur deltagare från andra kommuner får räknas in i bidragsunderlagen. Ett nytt avtal med Nacka Handikappidrott ger dem större frihet och mer generellt stöd. Ett arbete för att inventera behoven och möjligheterna vad det gäller fritid för funktionshindrade och utvecklingsstörda pågår och kommer att leda till särkilda satsningar i syfte att vidga utbudet av aktiviteter och ge ännu bättre fritidsmöjligheter. 8. Ledarutbildning, värderingar och normer Det värdegrundsarbete som påbörjats tillsammans med föreningslivet skall fördjupas. Det skall ske så att fler föreningar etablerar modeller anpassade för föreningens verksamhet för hur värdegrundsfrågor skall påverka och utveckla ledare och utövare i den egna föreningen. Fortsatt stöd till ledarutbildning, som skapar värdenormer och ger förebilder 9. Idrottslyftet För att erbjuda barnen prova på möjligheter inom olika smala som breda idrotter fortsätter vi att stödja samordningen av skolornas och föreningarnas framgångsrika verksamhet inom idrottslyftet. 10. Fortlöpande renovering och uppgradering av anläggningarna Vi har under den gångna perioden genomfört många upprustningar av omklädningsrum och cafeterior. Vi ser nu att en mer genomgripande upprustning av sporthallar tillkomna på 70- talet behöver ske. En plan för detta skall göras t.ex. för Stavsborgshallen och Tippenhallen. Fortsatt konvertering av grusplaner till konstgräs planeras. 11. Städning med kvalitet i anläggningarna Vi fortsätter att bevaka och kvalitetskontrollera städningen i de kommunala anläggningarna. 12. Effektiv skötsel och öppenhet för föreningsdrift Fortsatt effektiv skötsel av idrottsanläggningarna, där konkurrens bör utnyttjas för bästa kvalitet och ekonomi. Stor öppenhet för föreningar att kunna lägga anbud på skötsel samtidigt som professionell drift måste eftersträvas för många anläggningar inte minst de som både utnyttjas av föreningar, allmänhet och skolor.

4 13. Markupplåtelser och borgen Fortsatt stöd till föreningar med billiga markupplåtelser och saklig prövning av ev. borgen för lån till anläggningsbyggen etc. 14. Nya sporthallar i Tollare, Skuru, Västra Sickla, Älta och Kvarnholmen Nya sporthallar anläggas invid skolorna i Tollare, Skuru och Sickla samtliga fullstora. Sicklahallen blir dessutom gymnastikanpassad. Nya hallar planeras också i Älta och Kvarnholmen. 15. Nacka sportcentrum Nacka Sportcentrum, ligger centralt i kommunen och erbjuder ett brett idrottsutbyte. Detta område är lämpligt för att tillskapa en större hall genom utbyggnad av nuvarande bollhall samt att erbjuda andra idrotter som idag är trångbodda bättre möjligheter t.ex. budosporterna. Parkerings- och angöringsfrågorna kan förbättras genom tydligare entréskyltning och större samordning med Forum Nacka för att bl.a. vid stora arrangemang kunna samutnyttja de 1800 parkeringsplatserna. 16. Kvaliteten på isbanor/hallar Altaround Genom tillkomsten av ishallar, Nacka B-hall och Saltsjöbaden, blir kvaliten högre och istiderna fler i kommunen. Detta både för ishockeyn och konståkningen, som kommit stort i Nacka. Konståkningen har tillförts en helt ny typ av hoppsele, Altaround en världsnyhet, i Älta. Vi vill att den kan tillföras också andra hallar. 17. Saltsjöbadens IP utvecklas vidare Saltsjöbadens IP har 2006 fått konstgräs och nya löparbanor mm, klart i anslutning till Saltsjöbadens Idrottsförenings 100-årsjubileum. Idrottsplatsen ska utvecklas vidare med bl.a ombyggnad av den gamla huvudbyggnaden för omklädningsrum. Konstgräs där isbanan tidigare låg samt att strandkanten måste säkras i samband med detta. 18. Sporthallen i Älta Genom konstruktivt samarbete med Älta IF fortsätta vi planeringen för ny sporthall och renovering av Stavsborgshallen. En samlokalisering med Stavsborgsskolan och ishallen är första prioritet, men problem med markförhållandena kan tvinga fram annan lokalisering. 19. Boovallen, Björknäs IP och Myrsjö IP utvecklas Boovallen har under den gångna perioden fått ännu en stor konstgräsplan i samverkan med Boo FF. Nu behövs även nya omklädningsrum som skall planeras ihop med Boo FF. Detta bör ske snarast. Myrsjö IP är föremål för en upprustning, vilken planeras ihop med skolan och dem som utnyttjar IP. Björknäs IP behöver utvecklas bl.a. med omklädningsrum för att friidrotten skall få en fortsatt bra utveckling liksom andra utnyttjare, t.ex. fotbollen.

5 20. Spontanidrott i Fisksätra Den spontanidrottsplan som byggts vid Lännboskolan har blivit en succé. Därför planerar vi för en liknande spontanidrottsplan vid Fisksätrahallen, med närhet till bl.a. Fisksätraskolan och Fritidsgården. Kampsportslokalen i Fisksätra Centrum har blivit välbesökt och ännu en träffpunkt. 21. Nytt ridhus Källtorp och upprustning av Nacka Ridhus, Velamsund Ridning, landets största flicksport, måste få ökat utrymme i kommunen. Ett nytt ridhus med ridskola projekteras i kommunen. Ridskolan ska byggas vid Källtorp, 1½ km sydost om Hellasgården (i anslutning till Ältavägen och med bra kollektivtrafik). Häststallarna i Velamsund rustas upp och genom ett andra ridhus ges ökad kapacitet. Det bör också prövas om stallet och ridhuset i Fisksätra/Drevinge kan utvecklas till allmän ridskola. Vi vill också pröva om en ridskolecheck kan införas för att underlätta för fler unga, oftast flickor, att kunna rida inom kommunen. Även i övrigt ska kommunen praktisera en positiv hållning till ridsporten, t.ex. genom generös upplåtelse av mark för bete och ridning. 22. Vinterstadion utvecklas Samarbetet med Saltsjöbadens Slalomklubb kring skidanläggningen i Saltsjöbaden ska fortsätta. Genom klubbens goda arbete har verksamheten ökat markant under senare år. Kommunen har bidragit med investeringar för stegvis uppgradering. 23. Sickla IP utvecklas I samband med att sporthallen färdigställs kommer en stor konstgräsplan att byggas intill sporthallen och Sickla skola. 24. Fritidsgårdarna i Nacka ska utvecklas Våra Fritidsgårdar är viktiga mötesplatser och är en del av de lokala fritidsmiljöerna för ungdomar i tonåren. Vi vill fortsätta att utveckla verksamheterna efter de behov som de lokala gårdarna möter. 25. Fotbollen utvecklas genom konvertering från grus till konstgräs Fotbollen i Nacka har utvecklats fantastiskt på senare år med en otrolig bredd. Boo FF och en rad andra klubbar runt om i kommunen är mycket framgångsrika. Både 11-, 7- och 5- manna konstgräsplaner behöver fortsätta att byggas ut. Konvertering av grus till konstgräs med kompletterande belysning har tillfört många nya attraktiva aktivitetsmöjligheter. 26. Innebandy, handboll, basket mm I samband med att alla våra nya inomhushallar blir färdigställda kommer inomhusidrotterna att erbjudas ökad volym och kvalité.

6 27. Stöd till Skota Hem handikappsegling Fortsatt stöd till Skota Hems handikappsegling i Saltsjöbaden (vid norra Europas enda kompletta handikappseglarcenter). Utifrån Nacka-horisonten en smal idrottsverksamhet, men som bidrar väldigt väl till att höja livskvaliteten för många fysiskt funktionshindrade. Underlaget finns i en stor del av landet, men bidrar också direkt för oss här i Nacka. 28. Orienteringen stor i Nacka Inom Nacka har klubbar som OK Ravinen och Järla IF gjort orienteringen till en riktigt stor sport och där klubbarnas aktiva är mycket framgångsrika på stora tävlingar av olika slag. Kommunens arbete, bl.a. med IP Skogen och stöd till klubbarnas utveckling av klubbhus med omklädning, kartproduktion, folkhälsoprojekt och projekt som HittaUt ska fortsätta. 29. Stöd integrationsprojekt typ Marwin Vi vill ge fortsatt stöd till Marwin-projektet (basket i Fisksätra och Fisksätra/Saltsjöbaden, SIF) och andra liknande projekt, som stöder integration. 30. Stöd till de unga vuxna Vi vill arbeta vidare tillsammans med Fritidsgårdarna i den formen av stöd till unga vuxna, som sker genom aktiviteter på vissa sena kvällar och helger i sporthallarna i Fisksätra och Orminge. 31. Simkunnigheten behöver stärkas De två simhallar som idag finns inom kommunen behöver kompletteras. Den simundervisning som skolan ska ge behöver stärkas. Simning är också en väldigt bra motions- och breddidrott. En ny simhall behöver därför komma till och då i Orminge/Boo. Eftersom simhallar är mycket tunga ekonomiskt, både investeringsmässigt och vad gäller driftskostnader, är det viktigt att storlek, inriktning, finansiering och driftsfrågor noggrant blir belysta innan beslut tas. Ett första viktigt underlag har tagits fram inom Fritidsnämnden. Olika alternativ behöver dock ytterligare tas fram. Erfarenheterna från Värmdös nya äventyrsbad, som blivit väldigt tungt för kommunen, visar att kostnaderna lätt springer iväg om inte projekten styrs omsorgsfullt. En intressant inriktning är att pröva dels en koppling till byggandet av ett betydande antal nya bostäder på Nybackaskolans tomt och där exploateringsvinsterna skulle bilda grundplåt för investeringen i den nya simhallen. Frågan om privat drift av hallen ska också prövas. 32. Dansen stor i Nacka Dansen är stor i Nacka. Därför är det viktigt att bevaka förutsättningarna för dansen, som liksom många verksamheter har speciella behov av lokaler.

7 33. Kanot, paddling och utvecklat friluftsliv på vatten Tillkomsten av Boo IF s kanothus i Velamsund har blivit ett stort lyft för kajakverksamheten, liksom stöd till olika bryggor också på andra håll så att kanotlederna kan nyttjas. Hela naturreservatet Velamsund görs tillgängligt med fler parkeringplatser vid bl a Vikingshill och Knarrnäs, upprustad vandringsled, rastplatser och kanotuthyrning liksom att fiskeintresset skall bevakas. 34. Skyttet stor nationell sport Skyttet, bl.a. viktig handikappsport, har utvecklats genom utrustning som placerats i Järlahallen. Viktigt att fortsatt stödja skyttet i kommunen, bl.a. genom att bevaka att befintliga utomhusbanor kan finnas kvar. 35. Segling med lång tradition Seglingen har lång tradition i Nacka. Förutom en rad framgångsrika seglare och klubbar har vi också glädjen att se att två av de stora riksorganisationerna, KSSS och Svenska Kryssarklubben, har sina huvudkontor i Nacka. Seglingens möjligheter ska fortsatt bevakas och stöd till utveckling ska fortsätta, exempelvis på det sätt kommunen lämnat stöd till Boo IF Seglingssektions verksamhet vid Mjölkudden, eller vid större ungdomstävlingar bistå med olika stöd t.ex. vid JSM i Saltsjöbaden, som skedde under sommaren Fler motionsspår Kommunen bör aktivt och i samarbete med föreningarna utöka systemet av preparerade motionsspår, gärna med belysning. 37. Långfärdsskridsko och längdskidåkning I samspel med befintliga klubbar bör systemet med plogade banor på isarna för skridskoåkning resp. spårdragning för längdskidåkning utvecklas. Kommunens information på nätet om bra åkmöjligheter bör utvecklas tillsammans med föreningarna. Ett bra sätt att öka möjligheten till spontanidrott. 38. Skateåkning, dirtbike och inlines är nyare sporter Dessa sporter har särskilt uppmärksammats genom anläggning av en skatepark med pool i Nacka sportcentrum och dirtbikebana i Boo Dessa sporter, som av den etablerade vuxenvärlden inte uppfattas som sporter, måste ges fortsatt rimliga förutsättningar. Detta sker genom nära samverkan med de ungdomar som är nyttjare och kommer med goda initiativ. 39. Spontanidrottsanläggningar En spännande form för att öka möjligheten till rolig spontanidrott är anläggandet av mindre s.k. multisportanläggningar. Under gångna perioden har flera sådana byggts i alla kommundelar, i olika storlek och utformning och efter lokal dialog med nyttjare. Vi avser att fortsätta att bygga för spontana aktiviteter. Överhuvudtaget är det viktigt att bevaka möjligheterna till idrott, motion, lek och rörelse runt om i bostadsmiljön.

8 40. Stöd till smalare idrotter Vi kommer att bevaka tillkomsten och utvecklingen av mindre frekventerade idrotter och fritidsverksamheter för att se vad vi i samverkan med nyttjare kan åstadkomma 41. Kolloverksamheter Den kolloverksamhet som erbjudits under 2010 och bedrivits på Barnens Ö har blivit välrenommerad. Det är viktigt att på detta sätt komplettera de övriga verksamheter som erbjuds barn och ungdomar på sommaren i form av dagläger mm. Vi avser att fortsätta erbjuda kolloplatser. 42. Samarbete med Stockholm Vi vill ha fortsatt utveckling av samarbetet med Stockholms stad kring idrott och fritid i gränsområdet mellan Nacka och Stockholm (Sickla-Hammarby Sjöstad). Ett exempel är tillkomsten av nya kanotleder genom Nacka. 43. Investeringsstöd i samverkan Kommunen har av naturliga skäl genom åren lagt mest kraft på det vi kan kalla skolidrottsanläggningar när investeringar ska göras. Vi är dock helt öppna för att, som också gjorts en del här i Nacka, tillsammans med föreningslivet kunna samverka kring andra typer av anläggningar. Detta för att ge möjligheter till ny utveckling av verksamheter som riktar sig till barn och ungdom. Exempel på sådana områden där vi medverkat är inom scoutrörelsen, orienteringen och ridsporten. 44. Idrotten i skolan kan utvecklas i samarbete med föreningslivet I vårt utbildningspolitiska program tar vi upp en modell för hur skulle kunna erbjuda alla unga i Nacka 1-3 timmar extra idrott i anslutning till skolan. Det är en angelägen uppgift att erbjuda våra unga mer fysisk rörelse och aktivitet. Modellen innebär också ett intressant ledarlyft eftersom tanken är att utnyttja ungdomar och unga vuxna som ledare. Läs mer på. 45. Boulesporten viktig bl.a. för äldre Boule är en sport som blivit alltmer populär inte minst bland äldre. Även om kommunens inriktning vad gäller idrott och fritid i första hand ska kretsa kring barns och ungdomars behov vill vi gärna underlättat för boule i Nacka. 46. Utegym möjlighet oberoende av tid och egen ekonomi Utegym har många fördelar. De ger många en möjlighet till ökad fysisk belastning, som är oberoende av tid eller egen ekonomi. Utegym som koncept för ökad livskvalitet i Nacka behöver utvecklas i samverkan med kommunens invånare. Platser för utegym bör variera så att många inspireras till fysisk aktivitet.

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Socialdemokraterna i Nacka Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Gruppens har tolkat sitt uppdrag enligt; - Förslaget till handlingsprogram ska ange inriktning på den socialdemokratiska kommunalpolitiken

Läs mer

Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba

Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2013-02-04 Tid Måndag 11 februari 2013, kl 19:00 Plats Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba Ärenden Justering Förvaltningschefen

Läs mer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer 2014-10-23 1 Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer Majoritetspartiernas politiska plattform för 2015-2018 2014-10-23 2 Majoritetsprogram 2014-2018 Vi fyra Allianspartier har

Läs mer

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 2 Innehåll: Förord Nacka valfrihetens huvudstad Kommunens ekonomi Ordning och reda i ekonomin

Läs mer

ENGAGERA AKTIVERA - FRÄMJA

ENGAGERA AKTIVERA - FRÄMJA Fritidspolitisktt handlingsprogram för Ulricehamns kommun ENGAGERA AKTIVERA - FRÄMJA VISION/MÅL ENGAGERA AKTIVERA - FRÄMJA Fritidsverksamheten bidrar till att lyfta livskvaliteten i kommunen. Ett rikt

Läs mer

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Ingen idrott utan anläggning/idrottsmiljö FRAMTIDA BEHOV AV IDROTTSANLÄGGNINGAR/IDROTTSMILJÖER KORTVERSION

Ingen idrott utan anläggning/idrottsmiljö FRAMTIDA BEHOV AV IDROTTSANLÄGGNINGAR/IDROTTSMILJÖER KORTVERSION Ingen idrott utan anläggning/idrottsmiljö FRAMTIDA BEHOV AV IDROTTSANLÄGGNINGAR/IDROTTSMILJÖER KORTVERSION SAMMANFATTNING UPPDRAGET RF-stämman 2011 i Uppsala beslutade att uppdra till RS att i enlighet

Läs mer

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Budget 2014 och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Innehållsförteckning Budget 2014 politikens förord 3 Budgetdokumentets funktion 5 Kalmar 2020

Läs mer

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Sida 1 av 33 Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Mål och Budget 2013, Moderaterna och Kristdemokraterna i Nynäshamn Vår utgångspunkt finner vi i en tro på människan, friheten, ansvarstagandet, marknadsekonomin

Läs mer

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017 Idrottspolitiskt program Stockholms stad 2013 2017 Idrottsstaden Stockholm Det är med stor glädje som vi nu kan presentera ett nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad. Samtliga partier står bakom

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx Kultur- och fritidsnämnden Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2014-12-09 Innehållsförteckning för kultur- och fritidsnämndens STRATEGI

Läs mer

Internbudget 2013-2015 Antagen av fritidsnämnden 2012-11-26 71

Internbudget 2013-2015 Antagen av fritidsnämnden 2012-11-26 71 Internbudget 2013-2015 Antagen av fritidsnämnden 2012-11-26 71 FRITIDSNÄMNDEN Innehållsförteckning 1. Ordförandes inledning 2. Omvärldsanalys 3. Ledstjärna 3.1 Verksamhetsidé 4. Nämndens uppdrag 5. Mål

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

En jämförelse av kommunernas stöd till föreningsliv

En jämförelse av kommunernas stöd till föreningsliv En jämförelse av kommunernas stöd till föreningsliv Kvalitetsnätverk Västkust Deltagande kommuner Ale, Borås, Falkenberg, Kungälv, Mark, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg 2010-09-06 Nätverket är en del

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

Strategisk plan och budget 2014-2016

Strategisk plan och budget 2014-2016 sid 1 (12) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2013-03-26 Kultur- och fritidsnämnden Strategisk plan och budget 2014-2016 Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN-2013-30 Dpl 10 Omvärldsförändringar

Läs mer

= ===== Majoritetsprogram

= ===== Majoritetsprogram Majoritetsprogram för Lidingö stad 2011-2014 1 Inledning Detta majoritetsprogram mellan Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna ligger till grund för den politik som koalitionen avser att föra under

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15)

Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15) Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15) 1 Innehållsförteckning I TÄBY... 5 Politiskt program för Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Center-partiet och Kristdemokraterna under mandatperioden 2015-2018...

Läs mer

En bra skola är grunden för framtidens jobb. handlingsprogram för Socialdemokraterna i Södertälje

En bra skola är grunden för framtidens jobb. handlingsprogram för Socialdemokraterna i Södertälje En bra skola är grunden för framtidens jobb handlingsprogram för Socialdemokraterna i Södertälje Inledning Socialdemokraterna i Södertälje söker väljarnas mandat för att styra Södertälje in i framtiden

Läs mer

Nacka bygger stad röster från medborgarna

Nacka bygger stad röster från medborgarna Nacka bygger stad röster från 2014-01-10 Anton Bergman & Johan Sjöstrand Praktikanter inom stadsutveckling, stadsledningskontoret Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Introduktion... 5 3 Temaområden...

Läs mer

2 (43) Innehållsförteckning

2 (43) Innehållsförteckning 2 (43) Innehållsförteckning Vägen mot ett Nacka som sätter barnen i centrum... 4 Socialdemokratiska satsningar i budgetmotionen... 6 Kommunstyrelsen och övergripande... 6 Arbets- och företagsnämnden...

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

HÅLLBAR FRAMTID I NACKA

HÅLLBAR FRAMTID I NACKA HÅLLBAR FRAMTID I NACKA ÖVERSIKTSPLANENS UNDERLAG ANTAGANDEVERSION, APRIL 20 2 Politiskt ansvar för översiktsplanen Kommunstyrelsen Kommunens projektorganisation Projektägare: Anders Ekengren, stadsbyggnadsdirektör

Läs mer

Regionala idrottsanläggningar. - Kartläggning och förslag till prioriteringar i Stockholms län. Forskningsrapport av Paul Sjöblom

Regionala idrottsanläggningar. - Kartläggning och förslag till prioriteringar i Stockholms län. Forskningsrapport av Paul Sjöblom Regionala idrottsanläggningar - Kartläggning och förslag till prioriteringar i Stockholms län Forskningsrapport av Paul Sjöblom 1 FoU-rapporter 2013:1 Regionala idrottsanläggningar - Kartläggning och förslag

Läs mer

MED VÄSBYBORNA I FOKUS

MED VÄSBYBORNA I FOKUS MED VÄSBYBORNA I FOKUS Allians för Väsbys förslag till flerårsplan med budget Kommunfullmäktige 2015-06-15 2 Med väsbyborna i fokus INLEDNING Allians för Väsby står för en politik som skapar förutsättningar

Läs mer

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Alla erbjuds ta del av kultur- och fritidsutbudet i Eskilstuna är utgångs punkten i arbetet för att utveckla

Läs mer

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Moderaterna i Mark Valmanifest

Moderaterna i Mark Valmanifest VALMANIFEST MARK Moderaterna i Mark Valmanifest Möjligheternas Mark 3 Blomstrande näringsliv 4 En växande kommun 6 Bra kommunikationer 7 Barnen är framtiden 8 Förskolan 10 Grundskolan 11 Gymnasie- och

Läs mer