Idrottspolit isk t program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idrottspolit isk t program 2010-2014"

Transkript

1 Idrottspolit isk t program Förord För oss moderater är frågan om barn och ungdomars uppväxtvillkor väldigt viktig. Vi vill att alla som växer upp i Nacka ska kunna växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi vill också ge bra förutsättningar för god folkhälsa. Detta givetvis främst för den enskildes skull, men också för att för framtiden minska pressen på sjukvården och andra vårdinsatser. Kommunens politik för idrott och fritid är därför för oss en stor fråga. Kommunen ska skapa goda förutsättningar för föreningar, enskilda och företag att verka inom idrotts- och fritidsområdet. Kommunen ska medverka till att nya fritidsanläggningar kommer till och ge bra bidrag till idrotten och föreningslivet. Kommunen ska också sköta sina egna anläggningar väl. Under den gångna mandatperioden har vi investerat ca 175 mkr i nya eller renoverade anläggningar. Dessa satsningar kommer att fortgå allt i takt med kommunens utbyggnad och Nackabornas efterfrågan. I detta idrottspolitiska program ger vi grunddragen i den politik vi i valet 2010 vill få förtroende för att förverkliga under mandatperioden In ledn in g Möjligheterna till en meningsfull och aktiv fritid ska vara många genom ett brett idrottsoch kulturliv. Alla som växer upp i Nacka ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Flickor och pojkar skall ha likvärdiga förutsättningar. En meningsfull och innehållsrik fritid är väsentlig för goda uppväxtvillkor, kunskapsinhämtning, livsglädje och en framtida god hälsa. Vi eftersträvar en samverkan mellan brett idrottande utifrån lekens och det sociala mötets värdegrund och rent idrottsliga utmaningar. Moderaterna vill bygga vidare på de framgångsrika samarbeten, som Nacka kommun har utvecklat med föreningar och företag. Detta erbjuder Nackas ungdomar ett rikt och varierat utbud av fritidsaktiviteter. Det ekonomiska stödet ska ges obyråkratiskt, med generella villkor och utan att kränka anordnarnas självbestämmande. Systemet ska utformas så att ungdomar som är aktiva inom idrotter eller kulturverksamheter som bedrivs av annan anordnare än en förening inte missgynnas. Det gäller inte minst många flickors aktiviteter, såsom aerobics eller ridning, som inte alltid bedrivs i förenings regi. Flera nya eller upprustade idrottsanläggningar har byggts eller tillkommer i Nacka. Bl.a. flera nya konstgräsplaner i Boo, Nacka Sportcentrum och Älta, spontanidrottsplatser i alla kommundelar, islada i Saltsjöbaden, sporthall (gymnastikanpassad) i Västra Sickla med konstgräsplan bredvid, Skuruhallen, skatepark etc.

2 Ridsporten är den tredje största idrotten i landet och en av de största idrotterna bland flickor. Ridning är dessutom den största sporten för funktionshindrade i Sverige. I Nacka, med stora sammanhängande skog- och parkområden, finns naturliga förutsättningar för ridsporten att utvecklas. Kommunen bör understödja en sådan utveckling genom att både rusta upp och bygga till i Velamsund med stallar och ett andra ridhus, bygga ny ridanläggning i Källtorp (söder om Hellasgården) och pröva om den befintliga anläggningen vid Fisksätra/Drevinge kan bli en ridskola. Moderaterna vill också att kommunen på andra sätt underlättar för hästhållning och ridning bl.a. genom att märka ut ridstigar i kommunen och i positiv anda behandla förslag som leder till fler stallplatser. Viktiga moderata punkter för idrotten och föreningslivet i Nacka 1. Respekt för idrottsrörelsen Kommunen ska visa stor respekt för idrottsrörelsen och föreningslivet i övrigt. Lyhördhet och förtroende är hörnstenar i samarbetet med föreningarna. Nacka Idrottsallians är en given samtalspartner för kommunen i frågor om idrottens allmänna villkor inom Nacka. Systemet med brukarråd vid våra större anläggningar ska fortsätta att utvecklas. Stockholms Idrottsförbund är en viktig partner för det regionala samarbetet. 2. Kommungemensamt stöd Det generella föreningsstödet ska vara lika i hela kommunen (och inte uppdelat på kommundelarna). Kommunens föreningstjänst är här en viktig del i den gemensamma servicen. Beslut skall fattas utifrån en nämnd, Fritidsnämnden, som har det politiska huvudansvaret för idrottsfrågor i hela kommunen. Vi säger totalt nej till att dela upp idrotts- och föreningsfrågorna på några nya kommundelsvisa nämnder eller motsvarande. 3. Kommungemensamma principer för lokalupplåtelser Principerna för upplåtelse av anläggningar ska vara lika i hela kommunen (och inte uppdelat på kommundelarna) och ske som idag, i nära samverkan med föreningslivet. 4. Höjt aktivitetsstöd Aktivitetsstödet ska höjas i första hand för åldern år. Det är bra med generellt stöd så att verksamheterna kan planeras och utvecklas. 5. Inga beslut över huvudet på idrotten Genomgripande förändringar av kommunens villkor i något som rör samspelet med idrotten ska inte beslutas utan ordentligt samråd. Ska exempelvis kommunens system för bidrag till idrotten förändras framöver är det ett absolut krav att det görs ihop med idrottsföreningarna. Inga politiska manövrar över huvudet på idrotten! Detsamma gäller principerna för upplåtelse av anläggningarna.

3 6. Jämställd idrott och fritid Vi vill arbeta vidare med fritid på likvärdiga villkor för flickor och pojkar. Detta omsätts i prioriteringarna på olika områden och i samspelet med föreningarna. Vi ser också att det arbete som redan gjorts har varit framgångsrikt genom en ökad andel flickor inom verksamheterna och då på attraktiva tider. 7. Generös hållning gentemot handikappidrotten Fortsatt generös hållning till handikappidrottsföreningarna, bl.a. vad gäller hur deltagare från andra kommuner får räknas in i bidragsunderlagen. Ett nytt avtal med Nacka Handikappidrott ger dem större frihet och mer generellt stöd. Ett arbete för att inventera behoven och möjligheterna vad det gäller fritid för funktionshindrade och utvecklingsstörda pågår och kommer att leda till särkilda satsningar i syfte att vidga utbudet av aktiviteter och ge ännu bättre fritidsmöjligheter. 8. Ledarutbildning, värderingar och normer Det värdegrundsarbete som påbörjats tillsammans med föreningslivet skall fördjupas. Det skall ske så att fler föreningar etablerar modeller anpassade för föreningens verksamhet för hur värdegrundsfrågor skall påverka och utveckla ledare och utövare i den egna föreningen. Fortsatt stöd till ledarutbildning, som skapar värdenormer och ger förebilder 9. Idrottslyftet För att erbjuda barnen prova på möjligheter inom olika smala som breda idrotter fortsätter vi att stödja samordningen av skolornas och föreningarnas framgångsrika verksamhet inom idrottslyftet. 10. Fortlöpande renovering och uppgradering av anläggningarna Vi har under den gångna perioden genomfört många upprustningar av omklädningsrum och cafeterior. Vi ser nu att en mer genomgripande upprustning av sporthallar tillkomna på 70- talet behöver ske. En plan för detta skall göras t.ex. för Stavsborgshallen och Tippenhallen. Fortsatt konvertering av grusplaner till konstgräs planeras. 11. Städning med kvalitet i anläggningarna Vi fortsätter att bevaka och kvalitetskontrollera städningen i de kommunala anläggningarna. 12. Effektiv skötsel och öppenhet för föreningsdrift Fortsatt effektiv skötsel av idrottsanläggningarna, där konkurrens bör utnyttjas för bästa kvalitet och ekonomi. Stor öppenhet för föreningar att kunna lägga anbud på skötsel samtidigt som professionell drift måste eftersträvas för många anläggningar inte minst de som både utnyttjas av föreningar, allmänhet och skolor.

4 13. Markupplåtelser och borgen Fortsatt stöd till föreningar med billiga markupplåtelser och saklig prövning av ev. borgen för lån till anläggningsbyggen etc. 14. Nya sporthallar i Tollare, Skuru, Västra Sickla, Älta och Kvarnholmen Nya sporthallar anläggas invid skolorna i Tollare, Skuru och Sickla samtliga fullstora. Sicklahallen blir dessutom gymnastikanpassad. Nya hallar planeras också i Älta och Kvarnholmen. 15. Nacka sportcentrum Nacka Sportcentrum, ligger centralt i kommunen och erbjuder ett brett idrottsutbyte. Detta område är lämpligt för att tillskapa en större hall genom utbyggnad av nuvarande bollhall samt att erbjuda andra idrotter som idag är trångbodda bättre möjligheter t.ex. budosporterna. Parkerings- och angöringsfrågorna kan förbättras genom tydligare entréskyltning och större samordning med Forum Nacka för att bl.a. vid stora arrangemang kunna samutnyttja de 1800 parkeringsplatserna. 16. Kvaliteten på isbanor/hallar Altaround Genom tillkomsten av ishallar, Nacka B-hall och Saltsjöbaden, blir kvaliten högre och istiderna fler i kommunen. Detta både för ishockeyn och konståkningen, som kommit stort i Nacka. Konståkningen har tillförts en helt ny typ av hoppsele, Altaround en världsnyhet, i Älta. Vi vill att den kan tillföras också andra hallar. 17. Saltsjöbadens IP utvecklas vidare Saltsjöbadens IP har 2006 fått konstgräs och nya löparbanor mm, klart i anslutning till Saltsjöbadens Idrottsförenings 100-årsjubileum. Idrottsplatsen ska utvecklas vidare med bl.a ombyggnad av den gamla huvudbyggnaden för omklädningsrum. Konstgräs där isbanan tidigare låg samt att strandkanten måste säkras i samband med detta. 18. Sporthallen i Älta Genom konstruktivt samarbete med Älta IF fortsätta vi planeringen för ny sporthall och renovering av Stavsborgshallen. En samlokalisering med Stavsborgsskolan och ishallen är första prioritet, men problem med markförhållandena kan tvinga fram annan lokalisering. 19. Boovallen, Björknäs IP och Myrsjö IP utvecklas Boovallen har under den gångna perioden fått ännu en stor konstgräsplan i samverkan med Boo FF. Nu behövs även nya omklädningsrum som skall planeras ihop med Boo FF. Detta bör ske snarast. Myrsjö IP är föremål för en upprustning, vilken planeras ihop med skolan och dem som utnyttjar IP. Björknäs IP behöver utvecklas bl.a. med omklädningsrum för att friidrotten skall få en fortsatt bra utveckling liksom andra utnyttjare, t.ex. fotbollen.

5 20. Spontanidrott i Fisksätra Den spontanidrottsplan som byggts vid Lännboskolan har blivit en succé. Därför planerar vi för en liknande spontanidrottsplan vid Fisksätrahallen, med närhet till bl.a. Fisksätraskolan och Fritidsgården. Kampsportslokalen i Fisksätra Centrum har blivit välbesökt och ännu en träffpunkt. 21. Nytt ridhus Källtorp och upprustning av Nacka Ridhus, Velamsund Ridning, landets största flicksport, måste få ökat utrymme i kommunen. Ett nytt ridhus med ridskola projekteras i kommunen. Ridskolan ska byggas vid Källtorp, 1½ km sydost om Hellasgården (i anslutning till Ältavägen och med bra kollektivtrafik). Häststallarna i Velamsund rustas upp och genom ett andra ridhus ges ökad kapacitet. Det bör också prövas om stallet och ridhuset i Fisksätra/Drevinge kan utvecklas till allmän ridskola. Vi vill också pröva om en ridskolecheck kan införas för att underlätta för fler unga, oftast flickor, att kunna rida inom kommunen. Även i övrigt ska kommunen praktisera en positiv hållning till ridsporten, t.ex. genom generös upplåtelse av mark för bete och ridning. 22. Vinterstadion utvecklas Samarbetet med Saltsjöbadens Slalomklubb kring skidanläggningen i Saltsjöbaden ska fortsätta. Genom klubbens goda arbete har verksamheten ökat markant under senare år. Kommunen har bidragit med investeringar för stegvis uppgradering. 23. Sickla IP utvecklas I samband med att sporthallen färdigställs kommer en stor konstgräsplan att byggas intill sporthallen och Sickla skola. 24. Fritidsgårdarna i Nacka ska utvecklas Våra Fritidsgårdar är viktiga mötesplatser och är en del av de lokala fritidsmiljöerna för ungdomar i tonåren. Vi vill fortsätta att utveckla verksamheterna efter de behov som de lokala gårdarna möter. 25. Fotbollen utvecklas genom konvertering från grus till konstgräs Fotbollen i Nacka har utvecklats fantastiskt på senare år med en otrolig bredd. Boo FF och en rad andra klubbar runt om i kommunen är mycket framgångsrika. Både 11-, 7- och 5- manna konstgräsplaner behöver fortsätta att byggas ut. Konvertering av grus till konstgräs med kompletterande belysning har tillfört många nya attraktiva aktivitetsmöjligheter. 26. Innebandy, handboll, basket mm I samband med att alla våra nya inomhushallar blir färdigställda kommer inomhusidrotterna att erbjudas ökad volym och kvalité.

6 27. Stöd till Skota Hem handikappsegling Fortsatt stöd till Skota Hems handikappsegling i Saltsjöbaden (vid norra Europas enda kompletta handikappseglarcenter). Utifrån Nacka-horisonten en smal idrottsverksamhet, men som bidrar väldigt väl till att höja livskvaliteten för många fysiskt funktionshindrade. Underlaget finns i en stor del av landet, men bidrar också direkt för oss här i Nacka. 28. Orienteringen stor i Nacka Inom Nacka har klubbar som OK Ravinen och Järla IF gjort orienteringen till en riktigt stor sport och där klubbarnas aktiva är mycket framgångsrika på stora tävlingar av olika slag. Kommunens arbete, bl.a. med IP Skogen och stöd till klubbarnas utveckling av klubbhus med omklädning, kartproduktion, folkhälsoprojekt och projekt som HittaUt ska fortsätta. 29. Stöd integrationsprojekt typ Marwin Vi vill ge fortsatt stöd till Marwin-projektet (basket i Fisksätra och Fisksätra/Saltsjöbaden, SIF) och andra liknande projekt, som stöder integration. 30. Stöd till de unga vuxna Vi vill arbeta vidare tillsammans med Fritidsgårdarna i den formen av stöd till unga vuxna, som sker genom aktiviteter på vissa sena kvällar och helger i sporthallarna i Fisksätra och Orminge. 31. Simkunnigheten behöver stärkas De två simhallar som idag finns inom kommunen behöver kompletteras. Den simundervisning som skolan ska ge behöver stärkas. Simning är också en väldigt bra motions- och breddidrott. En ny simhall behöver därför komma till och då i Orminge/Boo. Eftersom simhallar är mycket tunga ekonomiskt, både investeringsmässigt och vad gäller driftskostnader, är det viktigt att storlek, inriktning, finansiering och driftsfrågor noggrant blir belysta innan beslut tas. Ett första viktigt underlag har tagits fram inom Fritidsnämnden. Olika alternativ behöver dock ytterligare tas fram. Erfarenheterna från Värmdös nya äventyrsbad, som blivit väldigt tungt för kommunen, visar att kostnaderna lätt springer iväg om inte projekten styrs omsorgsfullt. En intressant inriktning är att pröva dels en koppling till byggandet av ett betydande antal nya bostäder på Nybackaskolans tomt och där exploateringsvinsterna skulle bilda grundplåt för investeringen i den nya simhallen. Frågan om privat drift av hallen ska också prövas. 32. Dansen stor i Nacka Dansen är stor i Nacka. Därför är det viktigt att bevaka förutsättningarna för dansen, som liksom många verksamheter har speciella behov av lokaler.

7 33. Kanot, paddling och utvecklat friluftsliv på vatten Tillkomsten av Boo IF s kanothus i Velamsund har blivit ett stort lyft för kajakverksamheten, liksom stöd till olika bryggor också på andra håll så att kanotlederna kan nyttjas. Hela naturreservatet Velamsund görs tillgängligt med fler parkeringplatser vid bl a Vikingshill och Knarrnäs, upprustad vandringsled, rastplatser och kanotuthyrning liksom att fiskeintresset skall bevakas. 34. Skyttet stor nationell sport Skyttet, bl.a. viktig handikappsport, har utvecklats genom utrustning som placerats i Järlahallen. Viktigt att fortsatt stödja skyttet i kommunen, bl.a. genom att bevaka att befintliga utomhusbanor kan finnas kvar. 35. Segling med lång tradition Seglingen har lång tradition i Nacka. Förutom en rad framgångsrika seglare och klubbar har vi också glädjen att se att två av de stora riksorganisationerna, KSSS och Svenska Kryssarklubben, har sina huvudkontor i Nacka. Seglingens möjligheter ska fortsatt bevakas och stöd till utveckling ska fortsätta, exempelvis på det sätt kommunen lämnat stöd till Boo IF Seglingssektions verksamhet vid Mjölkudden, eller vid större ungdomstävlingar bistå med olika stöd t.ex. vid JSM i Saltsjöbaden, som skedde under sommaren Fler motionsspår Kommunen bör aktivt och i samarbete med föreningarna utöka systemet av preparerade motionsspår, gärna med belysning. 37. Långfärdsskridsko och längdskidåkning I samspel med befintliga klubbar bör systemet med plogade banor på isarna för skridskoåkning resp. spårdragning för längdskidåkning utvecklas. Kommunens information på nätet om bra åkmöjligheter bör utvecklas tillsammans med föreningarna. Ett bra sätt att öka möjligheten till spontanidrott. 38. Skateåkning, dirtbike och inlines är nyare sporter Dessa sporter har särskilt uppmärksammats genom anläggning av en skatepark med pool i Nacka sportcentrum och dirtbikebana i Boo Dessa sporter, som av den etablerade vuxenvärlden inte uppfattas som sporter, måste ges fortsatt rimliga förutsättningar. Detta sker genom nära samverkan med de ungdomar som är nyttjare och kommer med goda initiativ. 39. Spontanidrottsanläggningar En spännande form för att öka möjligheten till rolig spontanidrott är anläggandet av mindre s.k. multisportanläggningar. Under gångna perioden har flera sådana byggts i alla kommundelar, i olika storlek och utformning och efter lokal dialog med nyttjare. Vi avser att fortsätta att bygga för spontana aktiviteter. Överhuvudtaget är det viktigt att bevaka möjligheterna till idrott, motion, lek och rörelse runt om i bostadsmiljön.

8 40. Stöd till smalare idrotter Vi kommer att bevaka tillkomsten och utvecklingen av mindre frekventerade idrotter och fritidsverksamheter för att se vad vi i samverkan med nyttjare kan åstadkomma 41. Kolloverksamheter Den kolloverksamhet som erbjudits under 2010 och bedrivits på Barnens Ö har blivit välrenommerad. Det är viktigt att på detta sätt komplettera de övriga verksamheter som erbjuds barn och ungdomar på sommaren i form av dagläger mm. Vi avser att fortsätta erbjuda kolloplatser. 42. Samarbete med Stockholm Vi vill ha fortsatt utveckling av samarbetet med Stockholms stad kring idrott och fritid i gränsområdet mellan Nacka och Stockholm (Sickla-Hammarby Sjöstad). Ett exempel är tillkomsten av nya kanotleder genom Nacka. 43. Investeringsstöd i samverkan Kommunen har av naturliga skäl genom åren lagt mest kraft på det vi kan kalla skolidrottsanläggningar när investeringar ska göras. Vi är dock helt öppna för att, som också gjorts en del här i Nacka, tillsammans med föreningslivet kunna samverka kring andra typer av anläggningar. Detta för att ge möjligheter till ny utveckling av verksamheter som riktar sig till barn och ungdom. Exempel på sådana områden där vi medverkat är inom scoutrörelsen, orienteringen och ridsporten. 44. Idrotten i skolan kan utvecklas i samarbete med föreningslivet I vårt utbildningspolitiska program tar vi upp en modell för hur skulle kunna erbjuda alla unga i Nacka 1-3 timmar extra idrott i anslutning till skolan. Det är en angelägen uppgift att erbjuda våra unga mer fysisk rörelse och aktivitet. Modellen innebär också ett intressant ledarlyft eftersom tanken är att utnyttja ungdomar och unga vuxna som ledare. Läs mer på. 45. Boulesporten viktig bl.a. för äldre Boule är en sport som blivit alltmer populär inte minst bland äldre. Även om kommunens inriktning vad gäller idrott och fritid i första hand ska kretsa kring barns och ungdomars behov vill vi gärna underlättat för boule i Nacka. 46. Utegym möjlighet oberoende av tid och egen ekonomi Utegym har många fördelar. De ger många en möjlighet till ökad fysisk belastning, som är oberoende av tid eller egen ekonomi. Utegym som koncept för ökad livskvalitet i Nacka behöver utvecklas i samverkan med kommunens invånare. Platser för utegym bör variera så att många inspireras till fysisk aktivitet.

Uppföljning av investeringar

Uppföljning av investeringar -02-20 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN /24 Fritidsnämnden Uppföljning av investeringar Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet. Ärendet I tabellen nedan redovisas en kortfattad

Läs mer

Planering för utegym och näridrottsplatser 2016-2025

Planering för utegym och näridrottsplatser 2016-2025 2015-09-30 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2015/130-829 Fritidsnämnden Planering för utegym och näridrottsplatser 2016-2025 Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att föreslå natur- och trafiknämnden att

Läs mer

Behov av ökad kapacitet av anläggningar och ytor för fritid, idrott och rekreation

Behov av ökad kapacitet av anläggningar och ytor för fritid, idrott och rekreation 2014-09-10 1 (13) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2014/139-810 Fritidsnämnden Behov av ökad kapacitet av och ytor för fritid, idrott och rekreation Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige

Läs mer

Mål och budget

Mål och budget 2014-09-10 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2014/140-041 Fritidsnämnden Mål och budget 2015-2017 Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa budgetram för år 2015 till 146,9

Läs mer

Redovisning av andel flickor respektive pojkar som deltar i olika fritidsaktiviteter

Redovisning av andel flickor respektive pojkar som deltar i olika fritidsaktiviteter 2015-02-17 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2015/54 Fritidsnämnden Redovisning av andel flickor respektive pojkar som deltar i olika fritidsaktiviteter Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen

Läs mer

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad Fritids- 2009-2013 plan Landskrona stad Plan för idrott och friluftsliv i Landskrons stad 2009-2013 BAKGRUND Idrotten i samhället Statens stöd till idrotten Målet med den nationella idrottspolitiken är:

Läs mer

Aktiv Fritid Vallentuna

Aktiv Fritid Vallentuna Aktiv Fritid Vallentuna Föreningsmöte 14 april 2015 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 14/4 2015 Kvällens hållpunkter 19.00 Fritidsnämnden ny mandatperiod Nämndens uppgift och planer för perioden 19.20 Kultur-

Läs mer

Hållbar idrott Idrottspolitiskt program. Handlingsplan

Hållbar idrott Idrottspolitiskt program. Handlingsplan Hållbar idrott Idrottspolitiskt program Handlingsplan 2014 2016 Innehåll Hållbar Idrott Gävle...4 Idrottens roll i Gävle...5 Stöd till föreningar...6 Idrotten ska vara tillgänglig för alla...6 Organiserad

Läs mer

Behov av ökad kapacitet av anläggningar och ytor för fritid, idrott och rekreation

Behov av ökad kapacitet av anläggningar och ytor för fritid, idrott och rekreation 2015-09-14 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2015/100-820 Fritidsnämnden Behov av ökad kapacitet av anläggningar och ytor för fritid, idrott och rekreation Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att föreslå

Läs mer

Framtidsforum 2014-2023

Framtidsforum 2014-2023 Framtidsforum 2014-2023 Fritidsnämnden Innehåll sida Bakgrund & revideringsarbetet 3 Dokumentbeskrivning 4 Prioriteringsgrupp 1 5 Prioriteringsgrupp 2 7 Prioriteringsgrupp 3 10 Totalsammanställning 13

Läs mer

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Beslutad 2008-01-30 www.hassleholm.se HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2 (8) Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Hässleholms

Läs mer

Metoden i nämndens utredningsarbete om lokalbehov framåt baseras på

Metoden i nämndens utredningsarbete om lokalbehov framåt baseras på STRATEGI Fritidslokaler och Dokumentets syfte Dokumentet beskriver vilka lokaler och anläggningar som på sikt behövs för att kunna erbjudanackaborna ett utbud av fritidsaktivieter under den kommande tioårsperioden,

Läs mer

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet

Läs mer

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2014/140-041 KFKS 2014/240-041 Fritidsnämnden Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Bidrag till föreningar för preparering av skidspår

Bidrag till föreningar för preparering av skidspår 2015-05-28 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2014/173 Fritidsnämnden Bidrag till föreningar för preparering av skidspår Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att i fast bidrag bevilja Järla Orientering

Läs mer

Socialdemokraterna i Uppsala kommun

Socialdemokraterna i Uppsala kommun Socialdemokraterna i Uppsala kommun Vi vill göra Uppsala till en av landets bästa idrottskommuner! De senaste årens fantastiska framgångar inom idrotten visar vilka möjligheter Uppsala har att bli en av

Läs mer

Hållbar idrott Gävle - idrottspolitiskt program

Hållbar idrott Gävle - idrottspolitiskt program Sid 1 (7) Dnr 12KFN4 2012-09-27 Camilla Williamsson Telefon 026-17 97 17 camilla.williamsson@gavle.se Hållbar idrott Gävle - idrottspolitiskt program Inledning och syfte Gävle kommun vill stärka och utveckla

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Linköpings kommun 2008-2015

Idrottspolitiskt program för Linköpings kommun 2008-2015 Idrottspolitiskt program för Linköpings kommun 2008-2015 Innehåll 1. Inledning...................................3 2. Vision för idrotten i Linköping.................4 3. Idrottspolitiskt program för Linköpings

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Idrottspolitiskt program 2012

Idrottspolitiskt program 2012 Idrottspolitiskt program 2012 SKOL- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Inledning idrottspolitiskt program för helsingborgs stad Framtaget av Helsingborgs stad i samverkan med Helsingborgsidrottens samorganisation

Läs mer

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun Idrottspolitiskt program 2011-2020 Hudiksvalls kommun Förstasidesbilder: Inga Britt Jonsson Sören Olofsson Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2010. Innehållsförteckning Syfte... 1 Metod... 2

Läs mer

Hållbar idrott Gävle - idrottspolitiskt program

Hållbar idrott Gävle - idrottspolitiskt program Sid 1 (7) Dnr 12KFN4 2014-02-27 Camilla Williamsson Telefon 026-17 97 17 camilla.williamsson@gavle.se Hållbar idrott Gävle - idrottspolitiskt program Inledning och syfte Gävle kommun vill stärka och utveckla

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Lomma Ridklubb Verksamhetsplan 2014 Lomma Ridklubb Lomma Ridklubb är en aktiv ideell förening som i år firar 40-årsjubileum. Föreningen bedriver en av Svenska Ridsportförbundet certifierad ridskola, för

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Varmvattenbassäng för vattengymnastik/rehab - Friidrotten behöver ytor för kastgrenar. - På sikt vad händer med Hofvallen = borde vara 8 löparbanor.

Varmvattenbassäng för vattengymnastik/rehab - Friidrotten behöver ytor för kastgrenar. - På sikt vad händer med Hofvallen = borde vara 8 löparbanor. Bygga ihop Ladängen och Gustavsbergsbacken (och ett bättre snökanonsystem så vi kan få tidig snö) Kampsportens Hus. Konstgräsplaner (Inget ombytesrum, Tallvallen, 2 sportfält, 1 råplan, 1 Odenvallen, 1

Läs mer

Idrottspolitiskt program 2013 2020. kommunfullmäktige 11 november 2013

Idrottspolitiskt program 2013 2020. kommunfullmäktige 11 november 2013 Idrottspolitiskt program 2013 2020 kommunfullmäktige 11 november 2013 Innehållsförteckning Vår vision 5 Folkhälsa 6 Barn- och ungdomsidrott 7 Mångfald 8 Idrottspolitiskt program 2013 2020 kommunfullmäktige

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

Idrotten. en resurs för kommunen

Idrotten. en resurs för kommunen Idrotten en resurs för kommunen AVSIKTSFÖRKLARING 2010 1 Idrottsrörelsen tar starkt avstånd från användandet av droger, våld och dopning. Idrotten står för rent spel. Idrotten och dess ledare är i många

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

Dokumentets syfte Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för fördelningsprinciper som tillämpas för idrottsanläggningar och idrottslokaler

Dokumentets syfte Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för fördelningsprinciper som tillämpas för idrottsanläggningar och idrottslokaler RIKTLINJE Fördelningsprinciper som tillämpas för idrottslokaler och idrottsanläggningar Dokumentets syfte Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för fördelningsprinciper som och idrottslokaler

Läs mer

Anläggningskapacitet i Nacka kommun

Anläggningskapacitet i Nacka kommun Anläggningskapacitet i Nacka kommun En granskning av föreningslivets efterfrågade timmar och tillgängliga timmar i ishallar, sporthallar, gymnastiksalar och fotbollsplaner 213 Granskningen är genomförd

Läs mer

Särskilt föreningsbidrag för ridsport

Särskilt föreningsbidrag för ridsport 2014-09-08 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2014/150-805 Fritidsnämnden Särskilt föreningsbidrag för ridsport Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att ett förslag om införande av ett särskilt föreningsbidrag

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Beachhallen Antaget av kommunfullmäktige den 30 mars 2015, 28 Innehållsförteckning Inledning... 3 Idrotten är en samhällsresurs... 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé...

Läs mer

Idrott och friluftsliv i Västerås

Idrott och friluftsliv i Västerås Idrott och friluftsliv i Västerås Västeråsmoderaternas program för idrott och friluftsliv 2014-2018 1 Inledning Föreningslivet och idrottsrörelsen engagerar tusentals västeråsare. Föreningslivet har stor

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Gotland Box 1030, 621 21 Visby Tfn: 0498-20 70 53 Fax: 0498-21 54 74 E-post gi@gotsport.se,

Läs mer

Genusfördelning inom 20 idrotter i Malmö 2002-2008. Utifrån LOK-stödet

Genusfördelning inom 20 idrotter i Malmö 2002-2008. Utifrån LOK-stödet Genusfördelning inom 2 idrotter i Malmö - Utifrån LOK-stödet Urval och indelning Vi har valt ut 2 av ca 45 olika idrotter som har varit aktiva inom Malmö Stad under perioden - och registrerats inom RF:s

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling

Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling 2010-09-13 Ft 223/2009 Jan Alinski Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling Till berörda remissinstanser 1. Inledning Fotbollen

Läs mer

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta Kommunledningskontoret 2015-02-25 1 (5) Ekonomi och kvalitet Benny Larsson 016-710 87 26 KSKF2015:135 Kommunstyrelsen Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och

Läs mer

Redovisning av antalet besökare och kostnader för fritidsgårdar 2013

Redovisning av antalet besökare och kostnader för fritidsgårdar 2013 2013-11-13 RAPPORT 1 (11) Redovisning av antalet besökare och kostnader för fritidsgårdar 2013 Sammanfattning I Nacka kommun är fritidsnämnden ansvarig för mål, uppdrag, finansiering och uppföljning av

Läs mer

Pressinformation efter kultur- och fritidsnämndens sammanträde

Pressinformation efter kultur- och fritidsnämndens sammanträde 1 Kultur- och fritidsnämnden 2008-03-20 Pressinformation efter kultur- och fritidsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Johan Lundgren (c), ordförande i kultur- och fritidsnämnden på

Läs mer

Projektbidrag hösten år 2015

Projektbidrag hösten år 2015 2015-10-20 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2015/131-805 Fritidsnämnden Projektbidrag hösten år 2015 Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja Älta Futsals ansökan om Drop-in futsal med 18 000

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

KAPACITETSUTREDNING BEHOV AV ANLÄGGNINGAR OCH YTOR FÖR IDROTT OCH FRITID I NACKA KOMMUN

KAPACITETSUTREDNING BEHOV AV ANLÄGGNINGAR OCH YTOR FÖR IDROTT OCH FRITID I NACKA KOMMUN Avsedd för Nacka kommun, kultur och fritidsenheten Dokument typ Kapacitetsutredning Datum September, 2015 KAPACITETSUTREDNING BEHOV AV ANLÄGGNINGAR OCH YTOR FÖR IDROTT OCH FRITID I NACKA KOMMUN Hellasgårdens

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. Drift av idrottsanläggningar

Uppdragsbeskrivning. Drift av idrottsanläggningar Drift av Dokumentets syfte Dokumentet anger hur drift och skötsel av kommunalt finansierade i Nacka ska utföras Dokumentet gäller för Utförare av drift och skötsel av kommunalt finansierade i Nacka Denna

Läs mer

Sammanställning av Fritidsnämndens beslut FRN beslutsammanställning FEBRUARI 1 Delegationsordning för Fritidsnämnden

Sammanställning av Fritidsnämndens beslut FRN beslutsammanställning FEBRUARI 1 Delegationsordning för Fritidsnämnden FRN beslutsammanställning FEBRUARI 1 Delegationsordning för 2 Beslutsattestanter år 3 Val av beredningsutskott - 2010 antar förslaget till ny delegationsordning för nämndens ansvarsområde. Delegationen

Läs mer

Anläggning av 2,5 km motionssträcka på Bondebacka. Utegym Fålehagen. Naturisbana anläggs. Skatboardpark invigs valborg 2013

Anläggning av 2,5 km motionssträcka på Bondebacka. Utegym Fålehagen. Naturisbana anläggs. Skatboardpark invigs valborg 2013 Projekt 2013 2014 2015 1. Friluftsområden: Vandringsled/Elljusspår samt utveckling av friluftsområde i till exempel Bondebacka. Samtliga tillfrågade Motalabor och föreningar lyfter fram utvecklingen av

Läs mer

Anläggning av 2,5 km motionssträcka på Bondebacka. Utegym Fålehagen. Naturisbana anläggs. Skatboardpark invigs valborg 2013

Anläggning av 2,5 km motionssträcka på Bondebacka. Utegym Fålehagen. Naturisbana anläggs. Skatboardpark invigs valborg 2013 Projekt 2013 2014 2015 1. Friluftsområden: Vandringsled/Elljusspår samt utveckling av friluftsområde i till exempel Bondebacka. Samtliga tillfrågade Motalabor och föreningar lyfter fram utvecklingen av

Läs mer

Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för perioden januari april år 2015.

Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för perioden januari april år 2015. 2015-05-05 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2014/140-041 Fritidsnämnden Tertialbokslut 1 Förslag till beslut Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för perioden januari april år 2015. Sammanfattning Fritidsnämnden

Läs mer

Spontanidrott för vilka?

Spontanidrott för vilka? 2011-05-11 SIDAN 1 Spontanidrott för vilka? En studie av kön och nyttjande av planlagda utomhusytor för spontanidrott under sommarhalvåret Ulf Blomdahl Forskningsledare, Idrottsförvaltningen, Stockholms

Läs mer

Fritids- och idrottspolitiskt program Landskrona

Fritids- och idrottspolitiskt program Landskrona Landskrona stad Fritids- och idrottspolitiskt program Landskrona Antagen av Fritidsnämnden 2014-10-22 vision I Landskrona skall alla oavsett ålder, kön, ursprung eller socioekonomisk ställning ha möjlighet

Läs mer

Förändrade markeringsavgifter och föreningsbidrag

Förändrade markeringsavgifter och föreningsbidrag uppolfie STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Sten Larsson 2016-09-06 IFN-2016-0113 Idrott- och fritidsnämnden Förändrade markeringsavgifter och föreningsbidrag Förslag till beslut

Läs mer

Årsbokslut. Förslag till beslut. Sammanfattning TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/ Fritidsnämnden

Årsbokslut. Förslag till beslut. Sammanfattning TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/ Fritidsnämnden 2015-01-27 1 (13) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/62-041 Fritidsnämnden Årsbokslut Förslag till beslut Fritidsnämnden fastställer årsbokslut för år 2014 Sammanfattning Fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat

Läs mer

2. Rutiner vid fördelning av tränings- och tävlingstider samt arrangemang... 3

2. Rutiner vid fördelning av tränings- och tävlingstider samt arrangemang... 3 1(9) 2(9) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Rutiner vid fördelning av tränings- och tävlingstider samt arrangemang... 3 3. Principer vid fördelning av tränings- och tävlingstider samt arrangemang... 5 4. Alkoholservering

Läs mer

Minnesanteckningar Idrottsforum

Minnesanteckningar Idrottsforum Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-31 1 (6) Kultur- och fritidsförvaltningen Kommunikation och administration Åsa Karlsson, 016-710 18 27 Minnesanteckningar Idrottsforum Tid: Måndag 31 mars 2014, kl. 18.00-20.00

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Projektbidrag våren 2016

Projektbidrag våren 2016 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2016/27 Fritidsnämnden Projektbidrag våren 2016 Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja Älta Futsal Clubs ansökan om drop-in futsal med nolltaxa för projektets

Läs mer

Idrottspolitiskt program Mariestads kommun

Idrottspolitiskt program Mariestads kommun Idrottspolitiskt program Mariestads kommun Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2015-05-25 Sida: 2 (7) Idrottspolitiskt program för Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 90/15 Syftet med det idrottspolitiska

Läs mer

Bilaga 1; Sammanställning av kommunala beslut och ingångna avtal

Bilaga 1; Sammanställning av kommunala beslut och ingångna avtal Bilaga 1; Sammanställning av kommunala beslut och ingångna avtal Utöka mångfalden/allmän inriktning 1a. 2002; Utöka möjligheterna för barn och unga gällande kapacitet och fler anläggningar 1b. April 2002

Läs mer

Din fritid. vårt jobb. Umeå fritid

Din fritid. vårt jobb. Umeå fritid Din fritid vårt jobb Umeå fritid Umeå kommun den nordliga kraften Med dynamisk tillväxt, attraktiv kompetens och livsmiljö. År 2050 har Umeå 200 000 invånare Umeå fritid Vad lovar vi Umeåborna Med gemensamma

Läs mer

Föreningslivets och allmänhetens behov av simhall i Saltsjöbaden

Föreningslivets och allmänhetens behov av simhall i Saltsjöbaden 2013-10-30 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/153 Fritidsnämnden Föreningslivets och allmänhetens behov av simhall i Saltsjöbaden Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden bedömer att det finns ett permanent

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program

Kultur- och fritidspolitiskt program Kultur- och fritidspolitiskt program 2014-2017 Tillsammans utvecklar vi Kungsörs kultur- och fritidsliv Öppenhet Delaktighet Samarbete Det kultur- och fritidspolitiska programmet har flera utgångspunkter

Läs mer

Sammanställning från workshop 2013-10-05

Sammanställning från workshop 2013-10-05 2013-11-08 1 (5) Sammanställning från workshop 2013-10-05 Sammanfattning Inom ramen för arbetet med att ta fram ett planprogram för området kring Älta centrum genomfördes en tretimmars workshop den 5 oktober

Läs mer

Idrotts- och fritidspolitiskt program

Idrotts- och fritidspolitiskt program Idrotts- och fritidspolitiskt program Kommunfullmäktige 2014-05-28, 167 Sidhänvisning Varför ett idrotts- och politiskt program?... 3 Barn och ungdomsidrott... 4 Samarbete med föreningarna... 5 Bidrag

Läs mer

Aktiv fritid Vallentuna

Aktiv fritid Vallentuna Aktiv fritid Vallentuna Föreningsmöte 20 april 2016 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 20/4 2016 Kvällens hållpunkter 19.00 Välkommen, vad har hänt sedan sist 19.15 Fritidsnämndens input till Vallentunas kommunplan

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Verksamhetsplan Mälaröarnas ridklubb (MäRK) 2013 Innehåll Allmänt... 3 Verksamhetsidé... 4 Mål... 4 Verksamhet 2013... 6 Ridskolan... 6 Anläggning... 6 Utevolt... 6 Parkering... 6 Ridhus... 6 Klubbhus...

Läs mer

Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013.

Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013. Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013. Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se tel.

Läs mer

Haninge Sveriges bästa idrottskommun 2018

Haninge Sveriges bästa idrottskommun 2018 Haninge Sveriges bästa idrottskommun 2018 Idrottspolitiskt program 2014 2018 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Program Idrottspolitiskt program för Haninge kommun 2014-2018 2014-09-08

Läs mer

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 2013-07-31 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/106 Fritidsnämnden Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden fastställer avgifter för besök i simhallar från och

Läs mer

Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur-

Läs mer

INRIKTNINGSBESLUT AVSEENDE BYGGNATION AV EN NY RIDANLÄGGNING I SÄTRA

INRIKTNINGSBESLUT AVSEENDE BYGGNATION AV EN NY RIDANLÄGGNING I SÄTRA IDROTTSFÖRVALTNINGEN PLANERINGSAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR: 125/295/09 SID 1 (6) 2009-03-06 Handläggare: Ulf Sankell Telefon: 08-508 27 919 Till Idrottsnämnden 2009-03-17 Nr 8 INRIKTNINGSBESLUT AVSEENDE

Läs mer

Varför har kommunen badanläggningar?

Varför har kommunen badanläggningar? Varför har kommunen badanläggningar? - För skolans behov, - simkunnigheten - För simsporten - för träning och tävling - För övrig allmänhet - för motion - för avkoppling, lek och rekreation - som instrument

Läs mer

Ridverksamheten i Nacka

Ridverksamheten i Nacka 2013-11-21 Anna Gidmark, Annika Londono KFKS 2013/674-485 Sammanfattning Stadsdirektören har i samråd med natur- och fritidsdirektören gett samordningsoch utvecklingsenheten i uppdrag att utreda förutsättningar,

Läs mer

Alternativt förslag till ny ridanläggning i Staffanstorp

Alternativt förslag till ny ridanläggning i Staffanstorp Alternativt förslag till ny ridanläggning i Staffanstorp Alternativt förslag till ny ridanläggning i Staffanstorp Innehåll: Förslagstext Föreningens mål och syfte Markanvändningsplan Detta dokument i PDF

Läs mer

Ung livsstil på Lidingö 2015/2016

Ung livsstil på Lidingö 2015/2016 Ung livsstil på Lidingö 2015/2016 En studie av årskurs 7-9 samt gymnasiet Av: Ulf Blomdahl, Stig Elofsson och Linda Lengheden Fritidstrivsel & preferenser Undersökningsgrupp Ung livsstil Lidingö 2003 Antal

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING FÖRSLAG TILL NY MULTIHALL I SKOGÅS 2010-06-25

AVSIKTSFÖRKLARING FÖRSLAG TILL NY MULTIHALL I SKOGÅS 2010-06-25 AVSIKTSFÖRKLARING FÖRSLAG TILL NY MULTIHALL I SKOGÅS 2010-06-25 Innehållsförteckning Sid 1.Bakgrund Skogås Rackethall. 1 2. Skogås översikt. 2 3. Den nya hallen, en multihall! 2 4. Ny lokalisering. 3 5.

Läs mer

UTVECKLING AV TENSTA 4H SOM MÖTESPLATS

UTVECKLING AV TENSTA 4H SOM MÖTESPLATS UTVECKLING AV TENSTA 4H SOM MÖTESPLATS FÖR UNGA TJEJER, SPONTAN IDROTT FUNKTIONSHINDRADE BARN OCH UNGDOMAR HUVUD- kunskap HJÄRTA- medkänsla HAND- lära genom att göra HÄLSA- sunt och naturligt S T O C K

Läs mer

Fritidspolitiskt program 2008-2014 Antaget av fritidsnämnden 2007-11-12

Fritidspolitiskt program 2008-2014 Antaget av fritidsnämnden 2007-11-12 Fritidspolitiskt program 2008-2014 Antaget av fritidsnämnden 2007-11-12 Fritidskontoret Enhet/Handläggare Sören Karlström Datum Beteckning 2007-11-12 07/0032 Fritidspolitiskt program för Skövde kommun

Läs mer

Ekerö kommun. Kultur- och fritidsvaneundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2013

Ekerö kommun. Kultur- och fritidsvaneundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2013 Ekerö kommun Kultur- och fritidsvaneundersökning Genomförd av CMA Research AB Augusti 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Bilaga 1 Jämförelser mellan grupper 16 Fakta om undersökningen 3 Resultat

Läs mer

Nya simhallar i Nacka

Nya simhallar i Nacka 2015-04-17 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/310-299 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Nya simhallar i Nacka Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökningen

Kultur- och fritidsvaneundersökningen LERUM Kultur- och fritidsvaneundersökningen Frivan en källa att ösa ur Barn, kultur och natur ska göras till bärare av kommunens identitet Saxat ur kommunens inriktningsmål 2009-2011 Bakgrund Kultur- och

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Ansökan Järvalyftet Idrott 2013/14

Ansökan Järvalyftet Idrott 2013/14 Ansökan Järvalyftet Idrott 2013/14 Den budget som är lagd är tänkt att gälla 1 aug 2013 31 juli 2014. Idrottsatsningen i Järvalyftet har hittills verkat i sex år och det finns ett fortsatt stort behov

Läs mer

SOMMARLOV Det finns mycket att se, göra, UPPLEVA och besöka när man är ledig!

SOMMARLOV Det finns mycket att se, göra, UPPLEVA och besöka när man är ledig! VÄRT ATT VETA SOMMARLOV Det finns mycket att se, göra, UPPLEVA och besöka när man är ledig! DAGLÄGER IDROTTSLÄGER DANS, TEATER, SKAPANDE MÖTESPLATSER NÅGONSTANS ATT HÄNGA SIMHALLAR BADPLATSER FRILUFTSLIV,

Läs mer

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön beräkningsmodell och checklista Idrotts- och föreningsförvaltningen, augusti 2013 Kontaktperson: Carola Helltén, verksamhetsutvecklare, Förening Telefon:

Läs mer

Årsbudget 2016. Fritidsnämnden. Bilaga 2 KFN 68/2015 Sidan 1 av 7

Årsbudget 2016. Fritidsnämnden. Bilaga 2 KFN 68/2015 Sidan 1 av 7 Sidan 1 av 7 Årsbud 2016 Fritidsnämnden Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro Box 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat 0173-175 37 212000-0290 233-1361 S-742

Läs mer

Budget 2015 Lerums Kommun. Utveckling kräver mod

Budget 2015 Lerums Kommun. Utveckling kräver mod Budget 2015 Lerums Kommun Utveckling kräver mod Ekonomi i balans 98 % Nettokostnadsandel Ekonomiska prioriteringar för ökad kvalitet Riktade åtgärder till barn och unga som inte uppnår målen 6 mnkr Mindre

Läs mer

Fritids- och föreningslivet en arena för integration och hälsa

Fritids- och föreningslivet en arena för integration och hälsa Fritids- och föreningslivet en arena för integration och hälsa Hur ökar vi deltagandet hos nyanlända flyktingar? Projektledare: Anton Olofsson anton.olofsson@olif.se Fritids- och föreningslivet en arena

Läs mer

Plan infrastrukturutveckling för fotboll i Piteå Kommun

Plan infrastrukturutveckling för fotboll i Piteå Kommun Plan infrastrukturutveckling för fotboll i Piteå Kommun Del i Piteå Kommuns avsiktsförklaring 43 000 invånare 2020 Tillsammans kan pitebor, näringsliv, föreningsliv, aktörer och kommunen utveckla Piteå

Läs mer

Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september.

Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. FRAMTIDSPARTIET I VÄSTERVIKS KOMMUN FRAMTIDSP A R TIET I VÄSTERVIKS KOMMUN EN BÄTTRE

Läs mer

Inriktning för reviderade riktlinjer för föreningsbidrag

Inriktning för reviderade riktlinjer för föreningsbidrag 2016-05-17 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr FRN 2016/68 Fritidsnämnden Inriktning för reviderade riktlinjer för föreningsbidrag Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att de nuvarande riktlinjerna för

Läs mer

Värdegrund. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse

Värdegrund. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse Värdegrund Ingarö IF 2008-10-16 Ingarö IF Styrelse Värdegrund Ingarö IF: s verksamhet är till för alla! Grundidén är att barn, ungdomar och vuxna som tycker det är roligt med idrott alltid ska känna sig

Läs mer

Vilka anläggningar/verksamheter

Vilka anläggningar/verksamheter Vilka anläggningar/verksamheter tycker de fysiskt inaktiva vuxna att Stockholms stad ska satsa på under 2009-2013? Av Ulf Blomdahl, Stig Elofsson och Jari Öhman Forskningen Förord Forskningsenheten vid

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Tillgänglighet i idrottsoch fritidsanläggningar

Tillgänglighet i idrottsoch fritidsanläggningar 2014-06-17 Tillgänglighet i idrottsoch fritidsanläggningar Återkoppling 2 Här kommer en återkoppling på de synpunkter som ni i invånarpanelen hade när det gäller tillgängligheten i kommunens fritids- och

Läs mer

Teknik- & fritidsnämnden Framtidsforum 2009-2017

Teknik- & fritidsnämnden Framtidsforum 2009-2017 1 Teknik- & fritidsnämnden Framtidsforum 2009-2017 2 Innehåll sid Inledning 3 Bakgrund intentioner 4 Dokumentbeskrivning 5 Uppdragets frågeställningar 6 Samrådshandling årsvis med sammanfattning av remissyttranden

Läs mer

Majoritetsprogram 2011-2014. Moderaterna, Folkpartiet liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna

Majoritetsprogram 2011-2014. Moderaterna, Folkpartiet liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna Majoritetsprogram 2011-2014 Moderaterna, Folkpartiet liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna Ur Regeringsförklaringen 5 oktober 2010: Alliansen bärs av en idé om Sverige. Vi vill ta ansvar för

Läs mer

Aktivitetslokal i Fisksätra centrum

Aktivitetslokal i Fisksätra centrum 2015-09-08 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2014/157-828 Fritidsnämnden Aktivitetslokal i Fisksätra centrum Förslag till beslut 1. Aktivitetslokalen i Fisksätra ska vara tillgänglig för föreningar som i samverkan

Läs mer