Idrottspolit isk t program

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idrottspolit isk t program 2010-2014"

Transkript

1 Idrottspolit isk t program Förord För oss moderater är frågan om barn och ungdomars uppväxtvillkor väldigt viktig. Vi vill att alla som växer upp i Nacka ska kunna växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi vill också ge bra förutsättningar för god folkhälsa. Detta givetvis främst för den enskildes skull, men också för att för framtiden minska pressen på sjukvården och andra vårdinsatser. Kommunens politik för idrott och fritid är därför för oss en stor fråga. Kommunen ska skapa goda förutsättningar för föreningar, enskilda och företag att verka inom idrotts- och fritidsområdet. Kommunen ska medverka till att nya fritidsanläggningar kommer till och ge bra bidrag till idrotten och föreningslivet. Kommunen ska också sköta sina egna anläggningar väl. Under den gångna mandatperioden har vi investerat ca 175 mkr i nya eller renoverade anläggningar. Dessa satsningar kommer att fortgå allt i takt med kommunens utbyggnad och Nackabornas efterfrågan. I detta idrottspolitiska program ger vi grunddragen i den politik vi i valet 2010 vill få förtroende för att förverkliga under mandatperioden In ledn in g Möjligheterna till en meningsfull och aktiv fritid ska vara många genom ett brett idrottsoch kulturliv. Alla som växer upp i Nacka ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Flickor och pojkar skall ha likvärdiga förutsättningar. En meningsfull och innehållsrik fritid är väsentlig för goda uppväxtvillkor, kunskapsinhämtning, livsglädje och en framtida god hälsa. Vi eftersträvar en samverkan mellan brett idrottande utifrån lekens och det sociala mötets värdegrund och rent idrottsliga utmaningar. Moderaterna vill bygga vidare på de framgångsrika samarbeten, som Nacka kommun har utvecklat med föreningar och företag. Detta erbjuder Nackas ungdomar ett rikt och varierat utbud av fritidsaktiviteter. Det ekonomiska stödet ska ges obyråkratiskt, med generella villkor och utan att kränka anordnarnas självbestämmande. Systemet ska utformas så att ungdomar som är aktiva inom idrotter eller kulturverksamheter som bedrivs av annan anordnare än en förening inte missgynnas. Det gäller inte minst många flickors aktiviteter, såsom aerobics eller ridning, som inte alltid bedrivs i förenings regi. Flera nya eller upprustade idrottsanläggningar har byggts eller tillkommer i Nacka. Bl.a. flera nya konstgräsplaner i Boo, Nacka Sportcentrum och Älta, spontanidrottsplatser i alla kommundelar, islada i Saltsjöbaden, sporthall (gymnastikanpassad) i Västra Sickla med konstgräsplan bredvid, Skuruhallen, skatepark etc.

2 Ridsporten är den tredje största idrotten i landet och en av de största idrotterna bland flickor. Ridning är dessutom den största sporten för funktionshindrade i Sverige. I Nacka, med stora sammanhängande skog- och parkområden, finns naturliga förutsättningar för ridsporten att utvecklas. Kommunen bör understödja en sådan utveckling genom att både rusta upp och bygga till i Velamsund med stallar och ett andra ridhus, bygga ny ridanläggning i Källtorp (söder om Hellasgården) och pröva om den befintliga anläggningen vid Fisksätra/Drevinge kan bli en ridskola. Moderaterna vill också att kommunen på andra sätt underlättar för hästhållning och ridning bl.a. genom att märka ut ridstigar i kommunen och i positiv anda behandla förslag som leder till fler stallplatser. Viktiga moderata punkter för idrotten och föreningslivet i Nacka 1. Respekt för idrottsrörelsen Kommunen ska visa stor respekt för idrottsrörelsen och föreningslivet i övrigt. Lyhördhet och förtroende är hörnstenar i samarbetet med föreningarna. Nacka Idrottsallians är en given samtalspartner för kommunen i frågor om idrottens allmänna villkor inom Nacka. Systemet med brukarråd vid våra större anläggningar ska fortsätta att utvecklas. Stockholms Idrottsförbund är en viktig partner för det regionala samarbetet. 2. Kommungemensamt stöd Det generella föreningsstödet ska vara lika i hela kommunen (och inte uppdelat på kommundelarna). Kommunens föreningstjänst är här en viktig del i den gemensamma servicen. Beslut skall fattas utifrån en nämnd, Fritidsnämnden, som har det politiska huvudansvaret för idrottsfrågor i hela kommunen. Vi säger totalt nej till att dela upp idrotts- och föreningsfrågorna på några nya kommundelsvisa nämnder eller motsvarande. 3. Kommungemensamma principer för lokalupplåtelser Principerna för upplåtelse av anläggningar ska vara lika i hela kommunen (och inte uppdelat på kommundelarna) och ske som idag, i nära samverkan med föreningslivet. 4. Höjt aktivitetsstöd Aktivitetsstödet ska höjas i första hand för åldern år. Det är bra med generellt stöd så att verksamheterna kan planeras och utvecklas. 5. Inga beslut över huvudet på idrotten Genomgripande förändringar av kommunens villkor i något som rör samspelet med idrotten ska inte beslutas utan ordentligt samråd. Ska exempelvis kommunens system för bidrag till idrotten förändras framöver är det ett absolut krav att det görs ihop med idrottsföreningarna. Inga politiska manövrar över huvudet på idrotten! Detsamma gäller principerna för upplåtelse av anläggningarna.

3 6. Jämställd idrott och fritid Vi vill arbeta vidare med fritid på likvärdiga villkor för flickor och pojkar. Detta omsätts i prioriteringarna på olika områden och i samspelet med föreningarna. Vi ser också att det arbete som redan gjorts har varit framgångsrikt genom en ökad andel flickor inom verksamheterna och då på attraktiva tider. 7. Generös hållning gentemot handikappidrotten Fortsatt generös hållning till handikappidrottsföreningarna, bl.a. vad gäller hur deltagare från andra kommuner får räknas in i bidragsunderlagen. Ett nytt avtal med Nacka Handikappidrott ger dem större frihet och mer generellt stöd. Ett arbete för att inventera behoven och möjligheterna vad det gäller fritid för funktionshindrade och utvecklingsstörda pågår och kommer att leda till särkilda satsningar i syfte att vidga utbudet av aktiviteter och ge ännu bättre fritidsmöjligheter. 8. Ledarutbildning, värderingar och normer Det värdegrundsarbete som påbörjats tillsammans med föreningslivet skall fördjupas. Det skall ske så att fler föreningar etablerar modeller anpassade för föreningens verksamhet för hur värdegrundsfrågor skall påverka och utveckla ledare och utövare i den egna föreningen. Fortsatt stöd till ledarutbildning, som skapar värdenormer och ger förebilder 9. Idrottslyftet För att erbjuda barnen prova på möjligheter inom olika smala som breda idrotter fortsätter vi att stödja samordningen av skolornas och föreningarnas framgångsrika verksamhet inom idrottslyftet. 10. Fortlöpande renovering och uppgradering av anläggningarna Vi har under den gångna perioden genomfört många upprustningar av omklädningsrum och cafeterior. Vi ser nu att en mer genomgripande upprustning av sporthallar tillkomna på 70- talet behöver ske. En plan för detta skall göras t.ex. för Stavsborgshallen och Tippenhallen. Fortsatt konvertering av grusplaner till konstgräs planeras. 11. Städning med kvalitet i anläggningarna Vi fortsätter att bevaka och kvalitetskontrollera städningen i de kommunala anläggningarna. 12. Effektiv skötsel och öppenhet för föreningsdrift Fortsatt effektiv skötsel av idrottsanläggningarna, där konkurrens bör utnyttjas för bästa kvalitet och ekonomi. Stor öppenhet för föreningar att kunna lägga anbud på skötsel samtidigt som professionell drift måste eftersträvas för många anläggningar inte minst de som både utnyttjas av föreningar, allmänhet och skolor.

4 13. Markupplåtelser och borgen Fortsatt stöd till föreningar med billiga markupplåtelser och saklig prövning av ev. borgen för lån till anläggningsbyggen etc. 14. Nya sporthallar i Tollare, Skuru, Västra Sickla, Älta och Kvarnholmen Nya sporthallar anläggas invid skolorna i Tollare, Skuru och Sickla samtliga fullstora. Sicklahallen blir dessutom gymnastikanpassad. Nya hallar planeras också i Älta och Kvarnholmen. 15. Nacka sportcentrum Nacka Sportcentrum, ligger centralt i kommunen och erbjuder ett brett idrottsutbyte. Detta område är lämpligt för att tillskapa en större hall genom utbyggnad av nuvarande bollhall samt att erbjuda andra idrotter som idag är trångbodda bättre möjligheter t.ex. budosporterna. Parkerings- och angöringsfrågorna kan förbättras genom tydligare entréskyltning och större samordning med Forum Nacka för att bl.a. vid stora arrangemang kunna samutnyttja de 1800 parkeringsplatserna. 16. Kvaliteten på isbanor/hallar Altaround Genom tillkomsten av ishallar, Nacka B-hall och Saltsjöbaden, blir kvaliten högre och istiderna fler i kommunen. Detta både för ishockeyn och konståkningen, som kommit stort i Nacka. Konståkningen har tillförts en helt ny typ av hoppsele, Altaround en världsnyhet, i Älta. Vi vill att den kan tillföras också andra hallar. 17. Saltsjöbadens IP utvecklas vidare Saltsjöbadens IP har 2006 fått konstgräs och nya löparbanor mm, klart i anslutning till Saltsjöbadens Idrottsförenings 100-årsjubileum. Idrottsplatsen ska utvecklas vidare med bl.a ombyggnad av den gamla huvudbyggnaden för omklädningsrum. Konstgräs där isbanan tidigare låg samt att strandkanten måste säkras i samband med detta. 18. Sporthallen i Älta Genom konstruktivt samarbete med Älta IF fortsätta vi planeringen för ny sporthall och renovering av Stavsborgshallen. En samlokalisering med Stavsborgsskolan och ishallen är första prioritet, men problem med markförhållandena kan tvinga fram annan lokalisering. 19. Boovallen, Björknäs IP och Myrsjö IP utvecklas Boovallen har under den gångna perioden fått ännu en stor konstgräsplan i samverkan med Boo FF. Nu behövs även nya omklädningsrum som skall planeras ihop med Boo FF. Detta bör ske snarast. Myrsjö IP är föremål för en upprustning, vilken planeras ihop med skolan och dem som utnyttjar IP. Björknäs IP behöver utvecklas bl.a. med omklädningsrum för att friidrotten skall få en fortsatt bra utveckling liksom andra utnyttjare, t.ex. fotbollen.

5 20. Spontanidrott i Fisksätra Den spontanidrottsplan som byggts vid Lännboskolan har blivit en succé. Därför planerar vi för en liknande spontanidrottsplan vid Fisksätrahallen, med närhet till bl.a. Fisksätraskolan och Fritidsgården. Kampsportslokalen i Fisksätra Centrum har blivit välbesökt och ännu en träffpunkt. 21. Nytt ridhus Källtorp och upprustning av Nacka Ridhus, Velamsund Ridning, landets största flicksport, måste få ökat utrymme i kommunen. Ett nytt ridhus med ridskola projekteras i kommunen. Ridskolan ska byggas vid Källtorp, 1½ km sydost om Hellasgården (i anslutning till Ältavägen och med bra kollektivtrafik). Häststallarna i Velamsund rustas upp och genom ett andra ridhus ges ökad kapacitet. Det bör också prövas om stallet och ridhuset i Fisksätra/Drevinge kan utvecklas till allmän ridskola. Vi vill också pröva om en ridskolecheck kan införas för att underlätta för fler unga, oftast flickor, att kunna rida inom kommunen. Även i övrigt ska kommunen praktisera en positiv hållning till ridsporten, t.ex. genom generös upplåtelse av mark för bete och ridning. 22. Vinterstadion utvecklas Samarbetet med Saltsjöbadens Slalomklubb kring skidanläggningen i Saltsjöbaden ska fortsätta. Genom klubbens goda arbete har verksamheten ökat markant under senare år. Kommunen har bidragit med investeringar för stegvis uppgradering. 23. Sickla IP utvecklas I samband med att sporthallen färdigställs kommer en stor konstgräsplan att byggas intill sporthallen och Sickla skola. 24. Fritidsgårdarna i Nacka ska utvecklas Våra Fritidsgårdar är viktiga mötesplatser och är en del av de lokala fritidsmiljöerna för ungdomar i tonåren. Vi vill fortsätta att utveckla verksamheterna efter de behov som de lokala gårdarna möter. 25. Fotbollen utvecklas genom konvertering från grus till konstgräs Fotbollen i Nacka har utvecklats fantastiskt på senare år med en otrolig bredd. Boo FF och en rad andra klubbar runt om i kommunen är mycket framgångsrika. Både 11-, 7- och 5- manna konstgräsplaner behöver fortsätta att byggas ut. Konvertering av grus till konstgräs med kompletterande belysning har tillfört många nya attraktiva aktivitetsmöjligheter. 26. Innebandy, handboll, basket mm I samband med att alla våra nya inomhushallar blir färdigställda kommer inomhusidrotterna att erbjudas ökad volym och kvalité.

6 27. Stöd till Skota Hem handikappsegling Fortsatt stöd till Skota Hems handikappsegling i Saltsjöbaden (vid norra Europas enda kompletta handikappseglarcenter). Utifrån Nacka-horisonten en smal idrottsverksamhet, men som bidrar väldigt väl till att höja livskvaliteten för många fysiskt funktionshindrade. Underlaget finns i en stor del av landet, men bidrar också direkt för oss här i Nacka. 28. Orienteringen stor i Nacka Inom Nacka har klubbar som OK Ravinen och Järla IF gjort orienteringen till en riktigt stor sport och där klubbarnas aktiva är mycket framgångsrika på stora tävlingar av olika slag. Kommunens arbete, bl.a. med IP Skogen och stöd till klubbarnas utveckling av klubbhus med omklädning, kartproduktion, folkhälsoprojekt och projekt som HittaUt ska fortsätta. 29. Stöd integrationsprojekt typ Marwin Vi vill ge fortsatt stöd till Marwin-projektet (basket i Fisksätra och Fisksätra/Saltsjöbaden, SIF) och andra liknande projekt, som stöder integration. 30. Stöd till de unga vuxna Vi vill arbeta vidare tillsammans med Fritidsgårdarna i den formen av stöd till unga vuxna, som sker genom aktiviteter på vissa sena kvällar och helger i sporthallarna i Fisksätra och Orminge. 31. Simkunnigheten behöver stärkas De två simhallar som idag finns inom kommunen behöver kompletteras. Den simundervisning som skolan ska ge behöver stärkas. Simning är också en väldigt bra motions- och breddidrott. En ny simhall behöver därför komma till och då i Orminge/Boo. Eftersom simhallar är mycket tunga ekonomiskt, både investeringsmässigt och vad gäller driftskostnader, är det viktigt att storlek, inriktning, finansiering och driftsfrågor noggrant blir belysta innan beslut tas. Ett första viktigt underlag har tagits fram inom Fritidsnämnden. Olika alternativ behöver dock ytterligare tas fram. Erfarenheterna från Värmdös nya äventyrsbad, som blivit väldigt tungt för kommunen, visar att kostnaderna lätt springer iväg om inte projekten styrs omsorgsfullt. En intressant inriktning är att pröva dels en koppling till byggandet av ett betydande antal nya bostäder på Nybackaskolans tomt och där exploateringsvinsterna skulle bilda grundplåt för investeringen i den nya simhallen. Frågan om privat drift av hallen ska också prövas. 32. Dansen stor i Nacka Dansen är stor i Nacka. Därför är det viktigt att bevaka förutsättningarna för dansen, som liksom många verksamheter har speciella behov av lokaler.

7 33. Kanot, paddling och utvecklat friluftsliv på vatten Tillkomsten av Boo IF s kanothus i Velamsund har blivit ett stort lyft för kajakverksamheten, liksom stöd till olika bryggor också på andra håll så att kanotlederna kan nyttjas. Hela naturreservatet Velamsund görs tillgängligt med fler parkeringplatser vid bl a Vikingshill och Knarrnäs, upprustad vandringsled, rastplatser och kanotuthyrning liksom att fiskeintresset skall bevakas. 34. Skyttet stor nationell sport Skyttet, bl.a. viktig handikappsport, har utvecklats genom utrustning som placerats i Järlahallen. Viktigt att fortsatt stödja skyttet i kommunen, bl.a. genom att bevaka att befintliga utomhusbanor kan finnas kvar. 35. Segling med lång tradition Seglingen har lång tradition i Nacka. Förutom en rad framgångsrika seglare och klubbar har vi också glädjen att se att två av de stora riksorganisationerna, KSSS och Svenska Kryssarklubben, har sina huvudkontor i Nacka. Seglingens möjligheter ska fortsatt bevakas och stöd till utveckling ska fortsätta, exempelvis på det sätt kommunen lämnat stöd till Boo IF Seglingssektions verksamhet vid Mjölkudden, eller vid större ungdomstävlingar bistå med olika stöd t.ex. vid JSM i Saltsjöbaden, som skedde under sommaren Fler motionsspår Kommunen bör aktivt och i samarbete med föreningarna utöka systemet av preparerade motionsspår, gärna med belysning. 37. Långfärdsskridsko och längdskidåkning I samspel med befintliga klubbar bör systemet med plogade banor på isarna för skridskoåkning resp. spårdragning för längdskidåkning utvecklas. Kommunens information på nätet om bra åkmöjligheter bör utvecklas tillsammans med föreningarna. Ett bra sätt att öka möjligheten till spontanidrott. 38. Skateåkning, dirtbike och inlines är nyare sporter Dessa sporter har särskilt uppmärksammats genom anläggning av en skatepark med pool i Nacka sportcentrum och dirtbikebana i Boo Dessa sporter, som av den etablerade vuxenvärlden inte uppfattas som sporter, måste ges fortsatt rimliga förutsättningar. Detta sker genom nära samverkan med de ungdomar som är nyttjare och kommer med goda initiativ. 39. Spontanidrottsanläggningar En spännande form för att öka möjligheten till rolig spontanidrott är anläggandet av mindre s.k. multisportanläggningar. Under gångna perioden har flera sådana byggts i alla kommundelar, i olika storlek och utformning och efter lokal dialog med nyttjare. Vi avser att fortsätta att bygga för spontana aktiviteter. Överhuvudtaget är det viktigt att bevaka möjligheterna till idrott, motion, lek och rörelse runt om i bostadsmiljön.

8 40. Stöd till smalare idrotter Vi kommer att bevaka tillkomsten och utvecklingen av mindre frekventerade idrotter och fritidsverksamheter för att se vad vi i samverkan med nyttjare kan åstadkomma 41. Kolloverksamheter Den kolloverksamhet som erbjudits under 2010 och bedrivits på Barnens Ö har blivit välrenommerad. Det är viktigt att på detta sätt komplettera de övriga verksamheter som erbjuds barn och ungdomar på sommaren i form av dagläger mm. Vi avser att fortsätta erbjuda kolloplatser. 42. Samarbete med Stockholm Vi vill ha fortsatt utveckling av samarbetet med Stockholms stad kring idrott och fritid i gränsområdet mellan Nacka och Stockholm (Sickla-Hammarby Sjöstad). Ett exempel är tillkomsten av nya kanotleder genom Nacka. 43. Investeringsstöd i samverkan Kommunen har av naturliga skäl genom åren lagt mest kraft på det vi kan kalla skolidrottsanläggningar när investeringar ska göras. Vi är dock helt öppna för att, som också gjorts en del här i Nacka, tillsammans med föreningslivet kunna samverka kring andra typer av anläggningar. Detta för att ge möjligheter till ny utveckling av verksamheter som riktar sig till barn och ungdom. Exempel på sådana områden där vi medverkat är inom scoutrörelsen, orienteringen och ridsporten. 44. Idrotten i skolan kan utvecklas i samarbete med föreningslivet I vårt utbildningspolitiska program tar vi upp en modell för hur skulle kunna erbjuda alla unga i Nacka 1-3 timmar extra idrott i anslutning till skolan. Det är en angelägen uppgift att erbjuda våra unga mer fysisk rörelse och aktivitet. Modellen innebär också ett intressant ledarlyft eftersom tanken är att utnyttja ungdomar och unga vuxna som ledare. Läs mer på. 45. Boulesporten viktig bl.a. för äldre Boule är en sport som blivit alltmer populär inte minst bland äldre. Även om kommunens inriktning vad gäller idrott och fritid i första hand ska kretsa kring barns och ungdomars behov vill vi gärna underlättat för boule i Nacka. 46. Utegym möjlighet oberoende av tid och egen ekonomi Utegym har många fördelar. De ger många en möjlighet till ökad fysisk belastning, som är oberoende av tid eller egen ekonomi. Utegym som koncept för ökad livskvalitet i Nacka behöver utvecklas i samverkan med kommunens invånare. Platser för utegym bör variera så att många inspireras till fysisk aktivitet.

Behov av ökad kapacitet av anläggningar och ytor för fritid, idrott och rekreation

Behov av ökad kapacitet av anläggningar och ytor för fritid, idrott och rekreation 2015-09-14 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2015/100-820 Fritidsnämnden Behov av ökad kapacitet av anläggningar och ytor för fritid, idrott och rekreation Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att föreslå

Läs mer

Metoden i nämndens utredningsarbete om lokalbehov framåt baseras på

Metoden i nämndens utredningsarbete om lokalbehov framåt baseras på STRATEGI Fritidslokaler och Dokumentets syfte Dokumentet beskriver vilka lokaler och anläggningar som på sikt behövs för att kunna erbjudanackaborna ett utbud av fritidsaktivieter under den kommande tioårsperioden,

Läs mer

Aktiv Fritid Vallentuna

Aktiv Fritid Vallentuna Aktiv Fritid Vallentuna Föreningsmöte 14 april 2015 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 14/4 2015 Kvällens hållpunkter 19.00 Fritidsnämnden ny mandatperiod Nämndens uppgift och planer för perioden 19.20 Kultur-

Läs mer

Bidrag till föreningar för preparering av skidspår

Bidrag till föreningar för preparering av skidspår 2015-05-28 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2014/173 Fritidsnämnden Bidrag till föreningar för preparering av skidspår Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att i fast bidrag bevilja Järla Orientering

Läs mer

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2014/140-041 KFKS 2014/240-041 Fritidsnämnden Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling

Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling 2010-09-13 Ft 223/2009 Jan Alinski Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling Till berörda remissinstanser 1. Inledning Fotbollen

Läs mer

Minnesanteckningar Idrottsforum

Minnesanteckningar Idrottsforum Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-31 1 (6) Kultur- och fritidsförvaltningen Kommunikation och administration Åsa Karlsson, 016-710 18 27 Minnesanteckningar Idrottsforum Tid: Måndag 31 mars 2014, kl. 18.00-20.00

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Redovisning av antalet besökare och kostnader för fritidsgårdar 2013

Redovisning av antalet besökare och kostnader för fritidsgårdar 2013 2013-11-13 RAPPORT 1 (11) Redovisning av antalet besökare och kostnader för fritidsgårdar 2013 Sammanfattning I Nacka kommun är fritidsnämnden ansvarig för mål, uppdrag, finansiering och uppföljning av

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta Kommunledningskontoret 2015-02-25 1 (5) Ekonomi och kvalitet Benny Larsson 016-710 87 26 KSKF2015:135 Kommunstyrelsen Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och

Läs mer

SOMMARLOV Det finns mycket att se, göra, UPPLEVA och besöka när man är ledig!

SOMMARLOV Det finns mycket att se, göra, UPPLEVA och besöka när man är ledig! VÄRT ATT VETA SOMMARLOV Det finns mycket att se, göra, UPPLEVA och besöka när man är ledig! DAGLÄGER IDROTTSLÄGER DANS, TEATER, SKAPANDE MÖTESPLATSER NÅGONSTANS ATT HÄNGA SIMHALLAR BADPLATSER FRILUFTSLIV,

Läs mer

Majoritetsprogram 2011-2014. Moderaterna, Folkpartiet liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna

Majoritetsprogram 2011-2014. Moderaterna, Folkpartiet liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna Majoritetsprogram 2011-2014 Moderaterna, Folkpartiet liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna Ur Regeringsförklaringen 5 oktober 2010: Alliansen bärs av en idé om Sverige. Vi vill ta ansvar för

Läs mer

Idrotten. en resurs för kommunen

Idrotten. en resurs för kommunen Idrotten en resurs för kommunen AVSIKTSFÖRKLARING 2010 1 Idrottsrörelsen tar starkt avstånd från användandet av droger, våld och dopning. Idrotten står för rent spel. Idrotten och dess ledare är i många

Läs mer

Varmvattenbassäng för vattengymnastik/rehab - Friidrotten behöver ytor för kastgrenar. - På sikt vad händer med Hofvallen = borde vara 8 löparbanor.

Varmvattenbassäng för vattengymnastik/rehab - Friidrotten behöver ytor för kastgrenar. - På sikt vad händer med Hofvallen = borde vara 8 löparbanor. Bygga ihop Ladängen och Gustavsbergsbacken (och ett bättre snökanonsystem så vi kan få tidig snö) Kampsportens Hus. Konstgräsplaner (Inget ombytesrum, Tallvallen, 2 sportfält, 1 råplan, 1 Odenvallen, 1

Läs mer

SOMMARLOV. nacka.se VÄRT ATT VETA DAGLÄGER IDROTTSLÄGER MUSIK, DANS, TEATER, SKAPANDE STÄLLEN ATT VARA PÅ BADPLATSER SIMHALLAR

SOMMARLOV. nacka.se VÄRT ATT VETA DAGLÄGER IDROTTSLÄGER MUSIK, DANS, TEATER, SKAPANDE STÄLLEN ATT VARA PÅ BADPLATSER SIMHALLAR VÄRT ATT VETA SOMMARLOV DAGLÄGER IDROTTSLÄGER MUSIK, DANS, TEATER, SKAPANDE STÄLLEN ATT VARA PÅ BADPLATSER SIMHALLAR Snart är det sommar och här kan du läsa om läger och aktiviteter som barn och ungdomar

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Partiernas svar om ridsporten

Partiernas svar om ridsporten Partiernas svar om ridsporten Svenska Ridsportförbundet har inför valet i september frågat samtliga riksdagspartier hur de ställer sig till de två frågor vi har fokuserat på inför valet. Ridsport ska räknas

Läs mer

Tillgänglighet i idrottsoch fritidsanläggningar

Tillgänglighet i idrottsoch fritidsanläggningar 2014-06-17 Tillgänglighet i idrottsoch fritidsanläggningar Återkoppling 2 Här kommer en återkoppling på de synpunkter som ni i invånarpanelen hade när det gäller tillgängligheten i kommunens fritids- och

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Under 2013 har följande uppföljningar och undersökningar genomförts;

Under 2013 har följande uppföljningar och undersökningar genomförts; 2014-01-29 1 (13) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/114 Fritidsnämnden Bilaga 2 Verksamhetsberättelse 2013 för fritidsnämnden Fritidsnämnden ska följa utvecklingen i frågor som rör invånarnas fritid samt ta initiativ

Läs mer

Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur-

Läs mer

Resultat Invånardialog. Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar

Resultat Invånardialog. Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar Resultat Invånardialog Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar 1 Panelfråga om tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar I Kungsbacka kommun arbetar vi aktivt med

Läs mer

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till Fyra frågor från idrottsrörelsen i Västra Götaland Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till de politiska partier som finns representerade i Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Svaren

Läs mer

Nya NackaIdrottsAllians - Nya Nacka IdrottsAllians har som övergripande mål att; Målsättning målet samverka med det lokala näringslivet.

Nya NackaIdrottsAllians - Nya Nacka IdrottsAllians har som övergripande mål att; Målsättning målet samverka med det lokala näringslivet. Nya Ansökan till Fritidsnämnden i Nacka kommun för utveckling och uppbyggnad i tre steg, av en väl fungerande föreningsallians med visionen Öppenhet och Mångfald inom idrotten Historia Nacka IdrottsAllians

Läs mer

IDROTTSINFO Till samtliga idrottsföreningar inom idrotts- och fritidssektorn i Lund kommun

IDROTTSINFO Till samtliga idrottsföreningar inom idrotts- och fritidssektorn i Lund kommun IDROTTSINFO Till samtliga idrottsföreningar inom idrotts- och fritidssektorn i Lund kommun Hej! Här kommer årets första idrottsinfo! Januari 2011 Stortorget 1 222 23 Lund Tfn: 35 50 00 E:post: kulturfritid@lund.se

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1

Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid Nacka Stadshus 18.00 20.10 Beslutande Berglund Lars, ordf (M) Anders Selin (S) Niveman Bo (M) Hsu Pernilla (M) Sturén Monia (FP) Sahlgren Ingmar (C) Peter Bladh (M)

Läs mer

Jönköpings Fältrittklubb

Jönköpings Fältrittklubb Jönköpings Fältrittklubb -Klubben, verksamheten och arbetet Verksamhetsplan 2015 JFK är som ridskola och förening en förebild för andra föreningar i landet. Vår verksamhet präglas av god kvalitet, god

Läs mer

Plan infrastrukturutveckling för fotboll i Piteå Kommun

Plan infrastrukturutveckling för fotboll i Piteå Kommun Plan infrastrukturutveckling för fotboll i Piteå Kommun Del i Piteå Kommuns avsiktsförklaring 43 000 invånare 2020 Tillsammans kan pitebor, näringsliv, föreningsliv, aktörer och kommunen utveckla Piteå

Läs mer

IK Bolton. Värdegrund Engagemang Gemenskap Ständig utveckling

IK Bolton. Värdegrund Engagemang Gemenskap Ständig utveckling Handboll för alla IK Bolton IK Bolton erbjuder handboll som är glädjefylld och tillgodoser barns, ungdomars och seniorers vilja att utvecklas som handbollsspelare, vilket bidrar till att ge alla medverkande

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Alla erbjuds ta del av kultur- och fritidsutbudet i Eskilstuna är utgångs punkten i arbetet för att utveckla

Läs mer

Fritids- och föreningslivet en arena för integration och hälsa

Fritids- och föreningslivet en arena för integration och hälsa Fritids- och föreningslivet en arena för integration och hälsa Hur ökar vi deltagandet hos nyanlända flyktingar? Projektledare: Anton Olofsson anton.olofsson@olif.se Fritids- och föreningslivet en arena

Läs mer

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 2013-07-31 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/106 Fritidsnämnden Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden fastställer avgifter för besök i simhallar från och

Läs mer

NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA

NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA 2010-03-08 NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA Enkätundersökning Sammanställning Enkätundersökningen är föredragen och sammanställd av Mikael Andersson, Trygghetssamordnare Kommundel Trandared Sedan det beslutades

Läs mer

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön beräkningsmodell och checklista Idrotts- och föreningsförvaltningen, augusti 2013 Kontaktperson: Carola Helltén, verksamhetsutvecklare, Förening Telefon:

Läs mer

Inledande projektplan för utveckling av Sättra Ridanläggning

Inledande projektplan för utveckling av Sättra Ridanläggning Projektplan t.f. Kultur- och fritidschef 2014-11-25 Maria Röstberg 08-590 971 56 Dnr Fax 08-590 733 40 KFN/2014:33 maria.rostberg@upplandsvasby.se KS/2014:128 Inledande projektplan för utveckling av Sättra

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Utvecklar svensk ridsport Idrottslyftet är regeringens riktade satsning på barn- och ungdomsidrott. Här kan föreningar inom Svenska Ridsportförbundet läsa om hur ni

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Idrottens framtida finansiering är säkrad Fortsatt verka för ett starkt och ökat samhällsstöd till svensk(skånsk) idrott på såväl nationell som regional och kommunnal

Läs mer

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010 Idrott och integration - en statistisk undersökning STOCKHOLM JUNI ANDRÈN & HOLM FOTO: FREDRIK RODHE Förord Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk idrotts värdegrund, antagen

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01 Taxor och avgifter vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar Gäller från och med 2013-05-01 Fastställda av Kultur- och fritidsnämnden 1 INFORMATION

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Röbäcks IF. Reklam & sponsorskap

Röbäcks IF. Reklam & sponsorskap Röbäcks IF Reklam & sponsorskap Erbjudande: 1. Reklamskylt på sarg, plats på Röbäcks IF hemsida ingår *: 5000kr/2år Tillkommer skyltkostnad och reklamskatt 8% 2. Reklamskylt i hallen, plats på Röbäcks

Läs mer

I Norrtälje har du nära till allt och bara 1 timme till Arlanda och Stockholm. Rätta läget för ert träningsläger.

I Norrtälje har du nära till allt och bara 1 timme till Arlanda och Stockholm. Rätta läget för ert träningsläger. Lagkänsla. I Norrtälje har du nära till allt och bara 1 timme till Arlanda och Stockholm. Välkommen till Norrtälje Sportcentrum! Nästan oavsett vilken som är din favoritsport kan vi lova dig en riktigt

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Fritidsanläggningar i Sverige. Uppgifter från åren 1990, 2000 och 2006

Fritidsanläggningar i Sverige. Uppgifter från åren 1990, 2000 och 2006 Fritidsanläggningar i Sverige Uppgifter från åren 1990, 2000 och 2006 Uppgifter om fritidsanläggningar Svenska Kommunförbundet har från 1983 återkommande samlat in uppgifter om fritidsanläggningar i Sverige.

Läs mer

Medborgardialog om ny idrottshall i Strömsund

Medborgardialog om ny idrottshall i Strömsund Sammanställning Medborgardialog om ny idrottshall i Strömsund 2012-05-07, kl 18:30-20:15, Folkets Hus, Strömsund Antal deltagare Antal kvinnor Antal män Antal unga (under 20 år) 33 stycken exklusive föredragare

Läs mer

SKÅ IDROTTSKLUBB. och Bygdegård

SKÅ IDROTTSKLUBB. och Bygdegård SKÅ IDROTTSKLUBB och Bygdegård FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2012 Inledning Under 2011 har stor kraft ägnats åt att ta ett samlat grepp om klubbens ekonomi. Detta arbete har nu slutförts och samtliga sektioners

Läs mer

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt 1 (8) Plats och tid 4:anHuset kl 16:00-17:40 Paragrafer 60-63 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman (S) Håkan Joelsson (S) Thomas Settergren

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

WRK FÖRENINGSUTVECKLINGSKVÄLL 2013-05-05

WRK FÖRENINGSUTVECKLINGSKVÄLL 2013-05-05 WRK FÖRENINGSUTVECKLINGSKVÄLL 2013-05-05 De viktigaste frågorna att ta tag i direkt! Utbilda domare, överdomare och banbyggare inom klubben. Arrangera nationell tävling i någon form: Samverka med andra

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Kommunen kom överens med föreningarna inom Arenastaden att dessa skulle bli ägare av sina respektive arenor.

Kommunen kom överens med föreningarna inom Arenastaden att dessa skulle bli ägare av sina respektive arenor. Vision Arenastaden Arenastaden i Växjö är ett centrum för idrott, utbildning, ledarskap och evenemang och skapar möten mellan människor. Med så många arenor i nära anslutning till varandra, där 15 olika

Läs mer

Utvecklingsavdelningen. Fritid efter kön

Utvecklingsavdelningen. Fritid efter kön Utvecklingsavdelningen Fritid efter kön Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 7, december 20 SAMMANFATTNING Av pojkarna är 62 procent aktiva och av flickorna är 57 procent aktiva i

Läs mer

Bygg i kapp och bygg i takt tillgången till idrottsytor för barn och ungdomar!

Bygg i kapp och bygg i takt tillgången till idrottsytor för barn och ungdomar! Bygg i kapp och bygg i takt tillgången till idrottsytor för barn och ungdomar! Idrotten är med och bidrar. Idrottsföreningar ger inte bara barn och ungdomar en rolig och utvecklande idrottsverksamhet.

Läs mer

SVERIGES MEST SAMVERKANDE IDROTTSREGION

SVERIGES MEST SAMVERKANDE IDROTTSREGION SVERIGES MEST SAMVERKANDE IDROTTSREGION FOKUS Regionala anläggningar och andra idrottsmiljöer Seminarium 12 september 2013 i Älvsjö Ett samarrangemang mellan FSKF (Föreningen Storstockholms Kultur- och

Läs mer

Ung livsstil i Helsingborg

Ung livsstil i Helsingborg Ung livsstil i Helsingborg Idrotts- och fritidsnämnden den 18 juli 2013. Några första resultat. av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 08/ 604 45 18 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening Sponsorbrev 2014 Trelleborgs Ryttarförening Trelleborgs Ryttarförening är en helt ideell förening som grundades 1971 och driver sin verksamhet på Brosjödals gård, föreningen har ca 350 medlemmar. Vår vision

Läs mer

Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun

Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun Ks 2011:527 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun Fastställt av

Läs mer

Fördelningsprinciper

Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper för idrottsanläggningar Det är en stor efterfrågan på kommunens lokaler och anläggningar för idrottsverksamhet. Därför har kultur- och fritidsnämnden tagit fram

Läs mer

Svenska folkets idrotts- och motionsvanor

Svenska folkets idrotts- och motionsvanor Svenska folkets idrotts- och motionsvanor 1 Svenskarnas idrottsvanor Vi vet att idrott och motion tillhör svenskarnas mest populära fritidsintressen. Men hur mycket motionerar vi? Vilka idrotter ägnar

Läs mer

Taxor & avgifter (idrottsanläggningar)

Taxor & avgifter (idrottsanläggningar) Taxor & avgifter (idrottsanläggningar) Anläggning Solnaföre ning Seniortax a Externföre ning Privatkund Hallar/gymnastiksalar Bollhall 266:-/tim 400:-/tim Stor gymnastiksal (matcher 212:-/tim 319:-/tim

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Idrott ger högre studieresultat.

Idrott ger högre studieresultat. Mer idrott roligt och utvecklande med en stor bredd samt djupgående kunskaper och färdigheter. 2 x 55 minuter samt ett 90 minuters idrottsval, totalt 200 minuter idrott/vecka. Idrott ger högre studieresultat.

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Sammanfattning av rapporter från Open Space-forum i Fröding Arena den 10 september

Sammanfattning av rapporter från Open Space-forum i Fröding Arena den 10 september Sammanfattning av rapporter från Open Space-forum i Fröding Arena den 10 september Den 10 september 2013 hölls ett Open Space-forum om hur vi kan göra Karlstad till en idrottskommun för alla på Fröding

Läs mer

Kundundersökning Strömvallens isbana

Kundundersökning Strömvallens isbana Kundundersökning Strömvallens isbana Februari 2011 TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Inledning...4 2. Syfte...4 3. Metod...5 3.1 Bakgrundsfrågor...6 4. Resultat

Läs mer

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet Utredning taxor för vuxna i föreningslivet Bakgrund och uppdrag I Huddinge kommun har all föreningsverksamhet inklusive studieförbunden oavsett ålder på deltagarna, 0-taxa för träning, seriespel, interna

Läs mer

Budget 2015 Lerums Kommun. Utveckling kräver mod

Budget 2015 Lerums Kommun. Utveckling kräver mod Budget 2015 Lerums Kommun Utveckling kräver mod Ekonomi i balans 98 % Nettokostnadsandel Ekonomiska prioriteringar för ökad kvalitet Riktade åtgärder till barn och unga som inte uppnår målen 6 mnkr Mindre

Läs mer

VISION FÖR FRAMTIDEN KFUM Norrköpings vision av verksamhet och organisation 2020

VISION FÖR FRAMTIDEN KFUM Norrköpings vision av verksamhet och organisation 2020 VISION FÖR FRAMTIDEN KFUM Norrköpings vision av verksamhet och organisation 2020 1 2 KFUM Norrköping är en av de största ungdomsföreningarna i Norrköping, med ett unikt brett utbud av utvecklande verksamheter

Läs mer

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014 Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014 2014-04-23 Piteå kommuns idrottsanläggningar och samlingslokaler Kultur, park och fritid har uppdraget att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - sommarfotbollsläger Flemingsberg

Ansökan om projektbidrag - sommarfotbollsläger Flemingsberg i HUDDINGE KOMMUN KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN T JÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2014-03-13 KFN-20 14/90.387 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslen, Mats 08-53531737 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson Förord Forskningsenheten vid idrotts- och kulturförvaltningarna genomför kontinuerligt

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Specifikation verksamhetsfo ra ndringar 2016-2018 per programomra de

Specifikation verksamhetsfo ra ndringar 2016-2018 per programomra de Specifikation verksamhetsfo ra ndringar 2016-2018 per programomra de Allmänt Koalitionens överenskommelse för mandatperioden visar på en ambition om ökat bostadsbyggande. Detta ställer krav på fortsatt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

ntagen av ommunullmäktige 009-04-21 Dispositionsplan

ntagen av ommunullmäktige 009-04-21 Dispositionsplan ntagen av ommunullmäktige 009-04-21 Dispositionsplan Arenastaden Möjligheternas prestationscentrum där akademi och idrotter möts Arenastaden ska ha en dispositionsplan som är utvecklingsbar och hållbar

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall Kommunfullmäktige 2009-10-26 161 380 Kommunstyrelsen 2009-10-12 190 507 Arbets- och personalutskottet 2009-09-14 185 398 Dnr 09.543-825 oktkf11 Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Sverigedemokraterna Eskilstuna Sverigedemokraterna Eskilstuna Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen...

Läs mer

Skolverksamhet. Samtliga elever på respektive högstadieskola, som under öppettiden har rast eller håltimma.

Skolverksamhet. Samtliga elever på respektive högstadieskola, som under öppettiden har rast eller håltimma. Grundsyn/definition Fritidsgården skall vara en plats för trygga möten i en drogfri miljö mellan i första hand unga människor oavsett ålder, kön, funktionshinder, livsstil, etnisk bakgrund, politisk eller

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-23 KFN-2014/344.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

2. Pilotkommun för serviceutveckling vad är gjort & vad ska göras?

2. Pilotkommun för serviceutveckling vad är gjort & vad ska göras? 2014-12-19 Dialogmöte Åseda 2014 11 19 1. Välkomna Presentation av deltagare: Magda Gyllenfjell, projektledare Ingela Olsson, kultur och fritidskonsulent Annie Öhman, planerare/utvecklare Peter Skog Lindman,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007 F R I T I D S N Ä M N D E N

Verksamhetsberättelse 2007 F R I T I D S N Ä M N D E N Verksamhetsberättelse 2007 F R I T I D S N Ä M N D E N Bilden på framsidan visar isbanan en kall dag. Organisation FRITIDSNÄMND AU Ungdomsutskott Fritidschef Administrativ service Sekreterare Utredare

Läs mer

Gruppuppgift UTVÄRDERA FÖSRLAGET. Grupp 1 INLAGSGÄRDE IDROTTSOMRÅDE, KUNGSBACKA WORKSHOP 4 2011.12.07

Gruppuppgift UTVÄRDERA FÖSRLAGET. Grupp 1 INLAGSGÄRDE IDROTTSOMRÅDE, KUNGSBACKA WORKSHOP 4 2011.12.07 UTVÄRDERA FÖSRLAGET Grupp 1 Bra idé att samla kanslifunktionerna. Effektivt att samordna alla olika föreningars kansli. Man skulle kunna dela på kontorsresurser ev. även på personal. Prioritet är ett bilfritt

Läs mer

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 2 Innehåll: Förord Nacka valfrihetens huvudstad Kommunens ekonomi Ordning och reda i ekonomin

Läs mer

Verksamhetsplan. Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014. Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll

Verksamhetsplan. Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014. Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll Verksamhetsplan Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014 Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll Södermanlands Handikappidrottsförbund är Svenska Handikappidrottsförbundets

Läs mer

Idrottsanläggningar i Östersunds kommun

Idrottsanläggningar i Östersunds kommun Idrottsanläggningar i s kommun 2014-01-22 Tommy Lindgren Anläggning Inriktning/innehåll Huvudsaklig verksamhet Område Ansvarig Badanläggningar Brunflobadet badhus, 25 m bassäng simning, simskola, vattengymnastik

Läs mer