Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL) med IT-stöd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL) med IT-stöd"

Transkript

1 1(24) RUTIN HSL/SOL Ansvarig för rutin: MAS samt Myndighetschef, SoL HUMANISTISK SERVICE VÅRD OCH OMSORG Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL) med IT-stöd

2 2(24) 1. Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL) Definition Syfte Regelverk och dokument som handläggningen grundar sig på Processen Dokumentation Regionens betalningsansvar Kommunens betalningsansvar Arkivering Allmänna rutiner SVPL med IT stöd Samtycke Bevakningsansvar samtliga yrkesgrupper Aktiva roller eller endast läsbehörighet i SVPL processen Personnummerregeln Förkortningar och ikoner att känna igen i IT stödet Felsökning IT stödet, vanliga frågor/problem som kan uppstå Samordnad vårdplanering när ordinarie vårdplanerare tjänstgör, vårdtagare i ordinärt boende Inskrivningsmeddelande Kallelse till samordnad vårdplanering Vårdplanering Upprättande och justering av vårdplan samt rehabplan Förenklad vårdplanering Efter vårdplaneringen Meddelande om utskrivningsklar och utskrivningsmeddelande Samordnad vårdplanering vid ordinarie vårdplanerares frånvaro Ersättare vid längre eller planerad frånvaro av vårdplanerare Ersättare vid kortare, oplanerad frånvaro av vårdplanerare Inskrivningsmeddelande Kallelse till samordnad vårdplanering Vårdplanering Förenklad vårdplanering Upprättande av vårdplan Efter vårdplaneringen Meddelande om utskrivningsklar och utskrivningsmeddelande Samordnad vårdplanering gällande vårdtagare på särskilt boende Sjuksköterskan på boendet aktiv roll... 22

3 3(24) 6. SVPL flöde Rutin för vårdplanering 2 (VPL 2) Syfte Sammankallande till vårdplanering Deltagare vårdplanering

4 4(24) 1. Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL) 1.1 Definition Samordnad vårdplanering (förkortas fortsättningsvis SVPL) sker enligt överenskommelse mellan kommunen och Region Skåne. För vårdtagaren är den samordnade vårdplaneringen en av de viktigaste delarna i vårdkedjan. 1.2 Syfte Att på bästa sätt utreda, planera och tillgodose vårdtagarens behov av vård, omvårdnad och rehabilitering efter utskrivning från slutenvården. Att vårdgivarna på bästa sätt ska använda sina resurser för en god och säker vård och omsorg för vårdtagaren. Att på ett säkert och korrekt sätt överföra den medicinska och sociala rapporteringen mellan vårdgivare. 1.3 Regelverk och dokument som handläggningen grundar sig på SOSFS 2005:27, Samverkan vid in och utskrivning av patienter i slutenvård SFS 1991:1278, Förordningen om kommunernas betalningsansvar för viss hälsooch sjukvård Betalningsansvarslagen, 2003:193 Förvaltningslagen, 1986:223 Offentlighets och Sekretesslagen, 2009:400 Personuppgiftslagen, 1998:284 Arkivlagen, 1990:782 Kommunallagen om delegation, 1991:900 Socialtjänstlagen SoL, 2001:453 Hälso och sjukvårdslagen HSL, SFS 1982:763 Socialnämndens Riktlinjer för tillämpning av Socialtjänstlagen ( ) Samverkansavtal mellan kommunen och Region Skåne. Samordnad vårdplanering i samverkan mellan Kommunförbundet och Region Skåne Gränssnittsöverenskommelsen mellan Region Skåne och kommunen. 1.4 Processen SVPL består av fyra delprocesser: Underrätta om inskrivning i slutenvård

5 5(24) Kalla till samordnad vårdplanering Upprätta en samordnad vårdplan Underrätta om utskrivningsklar Roller i processen: Vårdtagare Vårdplanerare Sjuksköterska i kommunen Sjuksköterska slutenvård Sjuksköterska särskilt boende Läkare primärvård Läkare slutenvården Rehabpersonal i kommunen Biståndshandläggare 1.5 Dokumentation Dokumentation gällande vårdtagaren sker enligt respektive lagrum och interna rutiner samt görs av respektive vårdgivare. Vårdplanen som upprättas skrivs ut från IT stödet och scannas in i dokumentationssystemet Treserva. 1.6 Regionens betalningsansvar Om läkare i primärvården anser att de inte kan överta ansvaret för de läkarinsatser som vårdtagaren behöver efter utskrivning kan inte vårdtagaren förklaras utskrivningsklar. All vård under permissioner inklusive läkemedel, personalkostnader, förband och annat material betalas av Region Skåne. 1.7 Kommunens betalningsansvar Läkare inom slutenvården gör bedömningen om vårdtagaren är utskrivningsklar. Kommunens betalningsansvar inträder dagen efter det att vårdtagaren är utskrivningsklar och en samordnad vårdplan är upprättad.

6 6(24) Betalningsansvaret för en vårdtagare inom somatisk akutsjukvård eller geriatrisk vård inträder tidigast 5 vardagar efter det att kallelse till SVPL är mottagen (lördag, midsommarafton, julafton och nyårsafton oräknade). Betalningsansvaret för en vårdtagare inom psykiatrin inträder tidigast 30 vardagar efter det att kallelse till SVPL är mottagen (lördag, midsommarafton, julafton och nyårsafton oräknade). Vårdplanerare eller myndighetschef beslutar om en vårdtagare får stanna kvar inom slutenvården med kommunalt betalningsansvar. 1.8 Arkivering Justerad vårdplan scannas in i Treserva av kvitteringsansvarig på VOMS. Justerad vårdplan i särskilt boende förvaras i respektive journal på enheten. Vårdplan/rehabplan som är justerad av rehabpersonal scannas in i journalsystemet Treserva i respektive HSL journal. Formulär 1 Inskrivningsmeddelande Formulär 2:1 2 Kallelse till SVPL Formulär 4:1 2 Utskrivningsmeddelande Formulär 3:1 2 Samordnad vårdplan, rehabiliteringsplan Är inte att betrakta som journalhandling. Förvaras i IT stödets digitala arkiv. Är att betrakta som journalhandling. Ska scannas in i Treserva.

7 7(24) 2. Allmänna rutiner - SVPL med IT-stöd Först öppnar och loggar du in på din dator som vanligt. Därefter stoppar du in ditt SITHS kort i kortläsaren på tangentbordet. Du når det webbaserade SVPLprogrammet via internet. Adressen är Välj fortsätt till den här webbplatsen. Klicka OK. Du får då en förfrågan om din sexsiffriga legitimationskod. Därefter kommer du till startsidan. Titta direkt uppe till höger så du ser vilket område du är inloggad på. Tryck på enhetsväljaren om du behöver byta till annan enhet. I startsidan kan du följa ärendehanteringen via färgmarkeringarna: Grönt = ärendet fortskrider och bollen ligger inte hos dig, är alla fyra flikarna gröna så är ärendet avslutat. Gult betyder att något är på gång i ärendet hos någon annan vårdgivare. Rött signalerar att du ska göra något aktivt i ärendet. Grått informerar om att ärendet avbrutits, vårdtagaren kanske har ångrat sig och vill inte ha kommunens hjälp. 2.1 Samtycke Samtliga delprocesser kräver vårdtagarens samtycke. Slutenvården frågar vårdtagaren om informationsutbytet men om de gjort en menprövning så avser denna endast slutenvårdens agerande och kommunen måste göra motsvarande. 2.2 Bevakningsansvar samtliga yrkesgrupper Samtliga yrkesgrupper: vårdplanerare, rehabpersonal, distriktssköterskor, biståndshandläggare, LSS handläggare samt sjuksköterskor på särskilt boende ansvarar för att gå in i IT stödet och aktivt bevaka sina aktuella ärenden tre gånger dagligen: Direkt på morgonen, efter kl samt på eftermiddagen innan arbetsdagen är slut. Vid någon kollegas eventuella frånvaro gäller att ersättare måste ha som rutin att även bevaka sin kollegas aktuella ärenden tre gånger dagligen. Ärenden får inte lämnas okvitterade för att någon inte är i tjänst.

8 8(24) 2.3 Aktiva roller eller endast läsbehörighet i SVPL-processen Vårdplanerare har en aktiv roll och ansvarar för att kvittera, skriva, justera samt skicka administrativa meddelanden i ärendena. Vårdplanerare bjuder in övriga berörda deltagare som exempelvis rehabpersonal, distriktssköterskor, biståndshandläggare, LSS handläggare eller handläggare på IFO och ger dessa antingen endast läsbehörighet för kännedom, eller aktiv behörighet i ärendena. Aktiv behörighet innebär att dessa roller också förväntas göra någonting aktivt i ärendet, till exempel justera en vårdplan. Vid vårdplanerares frånvaro är antingen vikarierande vårdplanerare eller biståndshandläggare kvitteringsansvarig; dvs ansvarig för att kvittera, skriva, justera samt skicka administrativa meddelanden i ärendena. Kvitteringsansvarig bjuder även in övriga berörda deltagare i ärendena samt ger dessa enbart läsbehörighet eller aktiva roller (se vidare i rutinen under avsnitten 4.1 och 4.2 gällande vårdplanerares olika typer av frånvaro). Sjuksköterska på särskilt boende har en aktiv roll och ansvarar för att kvittera, skriva, justera samt skicka administrativa meddelanden i ärendena som berör vårdtagare på särskilt boende (se vidare under avsnittet 7, Samordnad vårdplanering särskilt boende). 2.4 Personnummerregeln Vårdplaneringar för vårdtagare på särskilt boende går direkt ut till området via personnummerregeln och hanteras av sjusköterskorna på särskilt boende Personnummer för vårdtagare som bor på särskilt boendes listas och uppdateras via beställarens systemadministratör. Biståndshandläggare ska omgående meddela förändringar gällande personuppgifter för personer som bor på särskilt boende till beställarens systemadministratör. Systemadministratören uppdaterar dessa uppgifter en gång/vecka.

9 9(24) 2.5 Förkortningar och ikoner att känna igen i IT-stödet * Att göra innebär att användaren till exempel ska kvittera ett meddelande eller justera en vårdplan.

10 10(24) 2.6 Felsökning IT-stödet, vanliga frågor/problem som kan uppstå Vid övriga fel eller frågor: Kontakta beställarens systemadministratör.

11 11(24) 3. Samordnad vårdplanering när ordinarie vårdplanerare tjänstgör, vårdtagare i ordinärt boende 3.1 Inskrivningsmeddelande När vårdtagaren skrivs in i slutenvården publiceras ett inskrivningsmeddelande till kommunen. Vårdplanerare kvitterar inskrivningsmeddelandet. Vårdplanerare bjuder in sjukgymnast, arbetsterapeut och sjuksköterska genom att lägga till dessa roller i processen. Vid meddelande om MRSA smitta ska medicinskt ansvarig sjuksköterska (förkortas fortsättningsvis MAS) kontaktas (se särskild rutin: Staffnet/Vård och omsorg/mas sida/hsl rutiner/hygien/ Vård av patient med antibiotikaresistent bakterie ). Om behov finns av kontakt med individ och familjeomsorgen (förkortas fortsättningsvis IFO) bjuder vårdplanerare in berörd handläggare i ärendet samt kontaktar denne via telefon. Ärendet ska följa: Rutin för samverkan mellan IFO och VOMS avseende klienter aktuella inom psykiatrin (Staffnet/Vård och omsorg /MAS sida/hslrutiner/informationsöverföring/ Rutin för samverkan mellan IFO och VOMS avseende patienter aktuella inom psykiatrin.) Om slutenvården begärt en vårdrapport för vårdtagaren informerar vårdplaneraren omvårdnadsansvarig sjuksköterska (förkortas fortsättningsvis OAS) om detta. OAS skapar och publicerar en vårdrapport i IT stödet vilket knyts samman med inskrivningsmeddelandet. Om vårdtagaren inte har någon hemsjukvård meddelar vårdplanerare biståndshandläggare som skapar och publicerar en vårdrapport. En dokumentsymbol i högra kanten i ärendeöversikten indikerar att en vårdrapport är bifogad inskrivningsmeddelandet. Observera att denna rutin endast gäller i de fall slutenvården begär en vårdrapport i IT stödet. Vid övriga ärenden där vårdtagare skickas in akut till sjukhuset gäller som tidigare rutinen att blankett Information vid akutbesök ska skickas med vårdtagaren.

12 12(24) Omvårdnadsansvarig sjuksköterska (förkortas fortsättningsvis OAS) i kommunen ska, efter samtycke från vårdtagaren, rapportera det som är av väsentlig betydelse för vårdtagarens fortsatta vård till slutenvården. 3.2 Kallelse till samordnad vårdplanering Vårdplanerare kvitterar kallelse om samordnad vårdplanering. Vårdplanerare avgör vid kallelsen om inbjudna berörda roller endast ska ha kännedom om ärendet genom läsbehörighet eller om de förväntas vara aktiva i processen och till exempel ska kunna justera vårdplanen. Om rollen ska vara aktiv i processen ska ärendet ansvarsöverflyttas vid en förenklad vårdplanering. Se tillvägagångssätt vid ansvarsöverflyttning under rubrik förenklad vårdplanering 3.5. Vårdplanerare gör en bedömning om vårdtagaren är planeringsbar eller inte, eventuellt tas kontakt med OAS, biståndshandläggare, rehabpersonal i kommunen etc. Checklista finns (se Staffnet/Vård och omsorg/mas sida/hsl rutiner/informationsöverföring/ Checklista SVPL ). För boende i Safety Living som sedan tidigare har HSL insatser från sjuksköterska har vårdplanerare dialog med denna och inte med sjuksköterska i ordinärt boende. Vid behov kontaktar vårdplanerare ansvarig läkare i primärvården via fax. Vårdplanerare återkommer till slutenvården via antingen administrativt meddelande eller telefonsamtal inom 24 timmar från det att kallelsen publicerats. Om det är aktuellt med ett personligt möte ska det administrativa meddelandet till slutenvården innehålla uppgifter om datum, klockslag och plats för vårdplaneringen. Vid behov samordnar vårdplanerare med övriga deltagare från kommunen. Slutenvården ansvarar för att samordna med anhöriga. Om slutenvården har föreslagit förenklad vårdplanering och vårdplanerare önskar annan mötesform så ska slutenvården makulera sin kallelse och publicera en ny. Datum och klockslag gäller dock från då första kallelsen publicerats. Bevaka att slutenvården ändrar datum för när den nya kallelsen publiceras om det är förändrade insatser sedan första kallelsen publicerats, då detta inte sker automatiskt. För att få fram de olika datum för när kallelserna publicerats expandera listan.

13 13(24) 3.3 Vårdplanering Vårdplanerare fattar beslut om förenklat bistånd, inklusive korttidsvistelse, som gäller de första två veckorna efter utskrivning. Vid vårdplanering lämnas relevant information till vårdtagare samt anhöriga utifrån vårdtagarens behov. Skriftlig information lämnas till ansvarig sjuksköterska i slutenvården om var medicinsk information ska faxas. 3.4 Upprättande och justering av vårdplan samt rehabplan Efter vårdplaneringen publiceras en vårdplan av slutenvården. Vårdplanen ska innehålla en medicinsk och social ansvarsfördelning, dvs vem som är ansvarig för vad gällande vårdtagarens vård och omvårdnad efter utskrivning från slutenvården (se checklista: Staffnet/Vård och omsorg/massida/hsl rutiner/informationsöverföring/ Checklista SVPL ). Vårdplanerare justerar vårdplanen när samtliga uppgifter är ifyllda för boende i ordinärt boende, även vid enbart planerade HSL insatser. Vid behov ska rehabpersonal också fylla i en rehabplan vilken finns tillgänglig i anslutning till kommunens vårdplan. Denna del är skrivbar redan då kallelsen publiceras och är redigeringsbar fram tills vårdplanen slutjusterats. När samtliga vårdgivare (slutenvård, öppenvård och kommun) skrivit sina delar justeras helheten i vårdplanen. När siste man justerat, inom 24 timmar, anses ärendet slutjusterat. Ångrar/saknar man något i vårdplanen kontaktas slutenvården då det endast är de som kan bryta en slutjustering. Vårdplanerare skriver ut ett exemplar av den slutjusterade vårdplanen och scannar in denna i Treserva. Vårdplan/rehabplan som är justerad av rehabpersonal skrivs ut och scannas in i Treserva av rehab. Efter justering informerar vårdplanerare berörda parter om planeringen för att förbereda inför hemgång för vårdtagaren.

14 14(24) 3.5 Förenklad vårdplanering Vid förenklad vårdplanering gör vårdplaneraren en bedömning över telefon och ansvarar sedan för att den förenklade vårdplanen innehåller överenskomna uppgifter. Om det endast är aktuellt med HSL insatser till exempel insatser av sjuksköterska ska ärendet ansvarsöverflyttas. Vårdplaneraren ansvarsöverflyttar ärendet från SVPL enheten till enheten ordinärt boende genom att välja rollerna: Handläggare Sjukgymnast och arbetsterapeut eller sjuksköterska Detta innebär att ärendet inte blir synligt för deltagarna i SVPL enheten. Om deltagarna i SVPL enheten vill följa ärendet får detta sökas upp under enheten ordinärt boende. Vid förenklad vårdplanering är det endast kommunen som skriver i den förenklade vårdplanen. Den förenklade vårdplanen ska innehålla datum och eventuellt klockslag för hemgång. 3.6 Efter vårdplaneringen Vårdplanerare upprättar ett vårdplaneringsdokument i Treserva. Meddelande i Treserva skickas till berörda parter om upprättat dokument. Beslut om beviljade insatser registreras i Treserva av vårdplanerare. Vid behov av HSL insatser informerar vårdplanerare OAS detta genom meddelandefunktionen i Treserva. Uppdrag om SoL insatser skickas till ansvarig utförare av vårdplanerare. Vid beviljande av korttidsplats kontaktas ansvarig sjuksköterska på korttidsenheten av vårdplanerare för överrapportering om vårdtagarens omvårdnadsbehov. Vårdplanerare informerar även om när betalningsansvaret för kommunen inträder. Sektionschef samt rehabansvarig på korttiden informeras via meddelande i Treserva. 3.7 Meddelande om utskrivningsklar och utskrivningsmeddelande Meddelande om utskrivningsklar ska publiceras av slutenvården senast klockan dagen innan vårdtagaren beräknas vara utskrivningsklar. Efter klockan räknas utskrivningsklar först från nästkommande vardag.

15 15(24) Vårdplanerare ansvarar för att kvittera meddelande om utskrivningsklar samt bevaka betalningsansvaret. Om vårdtagaren inte är utskrivningsklar och kan åka hem dagen efter meddelande om utskrivningsklar publicerats skall slutenvården informera berörda parter genom ett avbrott av utskrivningsklar och makulera det publicerade meddelandet om utskrivningsklar. Orsak till avbrott ska meddelas av slutenvården. Om vårdtagarens tillstånd förändras och genomförd planering därmed inte längre är aktuell ska vårdplanen och kallelse makuleras och ny kallelse, med nytt datum, publiceras av slutenvården när vårdtagaren åter är planeringsbar. Vårdplanerare kontrollerar att berörda utförare är informerade om hemgången. Sjuksköterska som tar över patientansvaret skall se till att få de dokument och den medicinska rapport som behövs. OAS ansvarar för att skriva avvikelserapport om upprättad vårdplan inte följs. Vårdplanerare lämnar ärendet till ansvarig biståndshandläggare för planering om uppföljning av beviljade SoL insatser. Meddelande om utskrivning publiceras samma dag som vårdtagaren lämnar slutenvården. Detta meddelande kvitteras inte.

16 16(24) 4. Samordnad vårdplanering vid ordinarie vårdplanerares frånvaro 4.1 Ersättare vid längre eller planerad frånvaro av vårdplanerare Vikarierande vårdplanerare är en fast utsedd sjuksköterska som ersätter vårdplanerares ansvarsuppgifter i form av HSL beslut och samordning av vårdplaneringar. Är stationerad på VOMS i Rådhuset. Vikarierande vårdplanerare ansvarar för att kvittera, skriva, justera samt skicka administrativa meddelanden i ärendena samt för att bjuda in övriga berörda roller i vårdplaneringsprocessen, om inte annat överenskommes. Biståndshandläggare deltar vid vårdplaneringar på sjukhus samt vid förenklade vårdplaneringar. Biståndshandläggare beslutar om preliminärt bistånd inklusive korttidsvistelse som ska gälla de första två veckorna efter utskrivning från slutenvården. 4.2 Ersättare vid kortare, oplanerad frånvaro av vårdplanerare I första hand ersätter fast utsedd sjuksköterska avseende HSL beslut och samordning. I andra hand tjänstgörande OAS. Biståndshandläggare ansvarar för att kvittera, skriva, justera samt skicka administrativa meddelanden i ärendena samt för att bjuda in övriga berörda roller i vårdplaneringsprocessen om inte annat överenskommes. Biståndshandläggare deltar i vårdplaneringar samt beslutar om förenklat bistånd inklusive korttidsvistelse som ska gälla de första två veckorna efter utskrivning. Observera att samtliga uppgifter som ansvaras för av vikarierande vårdplanerare alternativt ersättande OAS måste övertas av tjänstgörande sjuksköterska vid någon av dessas frånvaro. Meddelanden får inte lämnas okvitterade för att någon inte är i tjänst.

17 17(24) 4.3 Inskrivningsmeddelande När vårdtagaren skrivs in i slutenvården publiceras ett inskrivningsmeddelande till kommunen. Kvitteringsansvarig av publicerade SVPL meddelanden kvitterar inskrivningsmeddelandet. Bjuder in sjukgymnast, arbetsterapeut och sjuksköterska genom att lägga till dessa roller i processen. Vid meddelande om MRSA smitta ska MAS kontaktas (se särskild rutin: Staffnet/Vård och omsorg/mas sida/hsl rutiner/hygien/ Vård av patient med antibiotikaresistent bakterie ). Om behov finns av kontakt med IFO bjuder kvitteringsansvarig in berörd handläggare i ärendet samt kontaktar denne via telefon. Ärendet ska följa: Rutin för samverkan mellan IFO och VOMS avseende klienter aktuella inom psykiatrin (Staffnet/Vård och omsorg/mas sida/hslrutiner/informationsöverföring/ Rutin för samverkan mellan IFO och VOMS avseende patienter aktuella inom psykiatrin ). Om slutenvården begärt en vårdrapport för vårdtagaren informerar kvitteringsansvarig omvårdnadsansvarig sjuksköterska (förkortas fortsättningsvis OAS) om detta. OAS skapar och publicerar en vårdrapport i ITstödet vilket knyts samman med inskrivningsmeddelandet. En dokumentsymbol i högra kanten i ärendeöversikten indikerar att en vårdrapport är bifogad inskrivningsmeddelandet. Om vårdtagaren inte har någon hemsjukvård ska biståndshandläggare skapa och publicera en vårdrapport. En dokumentsymbol i högra kanten i ärendeöversikten indikerar att en vårdrapport är bifogad inskrivningsmeddelandet. Observera att denna rutin endast gäller i de fall slutenvården begär en vårdrapport i IT stödet. Vid övriga ärenden där vårdtagare skickas in akut till sjukhuset gäller som tidigare rutinen att blankett Information vid akutbesök ska skickas med vårdtagaren. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska (förkortas fortsättningsvis OAS) i kommunen ska, efter samtycke från vårdtagaren, rapportera det som är av väsentlig betydelse för vårdtagarens fortsatta vård till slutenvården. 4.4 Kallelse till samordnad vårdplanering Kvitteringsansvarig kvitterar kallelse om samordnad vårdplanering.

18 18(24) Kvitteringsansvarig återkommer till slutenvården via telefonsamtal eller administrativt meddelande inom 24 timmar från det att kallelsen publicerats. Kvitteringsansvarig gör en bedömning om vårdtagaren är planeringsbar eller inte, eventuellt tas kontakt med OAS, biståndshandläggare, rehabpersonal i kommunen etc. Checklista finns (se Staffnet/Vård och omsorg/mas sida/hsl rutiner/informationsöverföring/ Checklista SVPL ). För boende i Safety Living som sedan tidigare har HSL insatser från sjuksköterska har kvitteringsansvarig dialog med denna och inte med sjuksköterska i ordinärt boende. Vid behov kontaktar kvitteringsansvarig ansvarig läkare i primärvården via fax. Om det är aktuellt med ett personligt möte ansvarar kvitteringsansvarig för att det administrativa meddelandet till slutenvården innehåller uppgifter om datum, klockslag och plats för vårdplaneringen. Vid behov samordnar kvitteringsansvarig med övriga deltagare från kommunen. Slutenvården ansvarar för att samordna med anhöriga. Om slutenvården har föreslagit förenklad vårdplanering och kvitteringsansvarig önskar annan mötesform så ska slutenvården makulera sin kallelse och publicera en ny. Datum och klockslag gäller dock från då första kallelsen publicerats. Bevaka att slutenvården ändrar datum för när den nya kallelsen publiceras om det är förändrade insatser sedan första kallelsen publicerats, då detta inte sker automatiskt. För att få fram de olika datum för när kallelserna publicerats expandera listan. 4.5 Vårdplanering Vikarierande vårdplanerare/oas och biståndshandläggare vårdplanerar. Vid behov är paramedicinare med. Biståndshandläggare fattar beslut om förenklat bistånd enligt SoL inklusive korttidsvistelse som gäller de första två veckorna efter utskrivning. Vikarierande vårdplanerare eller tjänstgörande OAS fattar beslut om HSL insatser samt överrapporterar till patientansvarig sjuksköterska i kommunen. Vid vårdplanering lämnas relevant information till vårdtagare samt anhöriga utifrån vårdtagarens behov.

19 19(24) Skriftlig information lämnas till ansvarig sjuksköterska på sjukhuset om var medicinsk information ska faxas. 4.6 Förenklad vårdplanering Vid förenklad vårdplanering gör kvitteringsansvarig en bedömning över telefon efter eventuellt samråd med berörda yrkeskategorier kring vårdtagaren. Kvitteringsansvarig ansvarar sedan för att den förenklade vårdplanen innehåller överenskomna uppgifter. Om det endast är aktuellt med HSL insatser till exempel insatser av sjuksköterska ska ärendet ansvarsöverflyttas. Kvitteringsansvarig ansvarsöverflyttar ärendet från SVPL enheten till enheten ordinärt boende genom att välja rollerna: Handläggare Sjukgymnast och arbetsterapeut eller sjuksköterska Detta innebär att ärendet inte blir synligt för deltagarna i SVPL enheten. Om deltagarna i SVPL enheten vill följa ärendet får detta sökas upp under enheten ordinärt boende. Vid förenklad vårdplanering är det endast kommunen som skriver i den förenklade vårdplanen. Den förenklade vårdplanen ska innehålla datum och eventuellt klockslag för hemgång. 4.7 Upprättande av vårdplan Efter vårdplaneringen publiceras en vårdplan av slutenvården. Vårdplanen ska innehålla en medicinsk och social ansvarsfördelning, dvs vem som är ansvarig för vad gällande vårdtagarens vård och omvårdnad efter utskrivning från slutenvården (se checklista: Staffnet/Vård och omsorg/massida/hsl rutiner/informationsöverföring/ Checklista SVPL ). För vårdtagare i ordinärt boende justeras vårdplanen av biståndshandläggare. Vid enbart planerade HSL insatser justerar kvitteringsansvarig. Vid behov ska rehabpersonal också fylla i en rehabplan vilken finns tillgänglig i anslutning till kommunens vårdplan. Denna del är skrivbar redan då kallelsen publiceras och är redigeringsbar fram tills vårdplanen slutjusterats. När samtliga vårdgivare (slutenvård, öppenvård och kommun) skrivit sina delar justeras helheten i vårdplanen. När siste man justerat, inom 24 timmar,

20 20(24) anses ärendet slutjusterat. Ångrar/saknar man något i vårdplanen kontaktas slutenvården då det endast är de som kan bryta en slutjustering. Biståndshandläggare skriver ut ett exemplar av den slutjusterade vårdplanen och scannar in denna i Treserva. Vårdplan/rehabplan som är justerad av rehabpersonal skrivs ut och scannas in i Treserva av rehab. Efter justering informerar kvitteringsansvarig berörda parter om planeringen för att förbereda inför hemgång för vårdtagaren. 4.8 Efter vårdplaneringen Beslut om beviljade HSL insatser registreras i Treserva under sökordet Sammansatt status av vikarierande vårdplanerare. Biståndshandläggare registrerar beslut om SoL insatser i Treserva. Vid behov av HSL insatser informerar kvitteringsansvarig OAS detta genom meddelandefunktionen i Treserva. Uppdrag om SoL insatser skickas till ansvarig utförare av biståndshandläggare. Vid beviljande av korttidsplats kontaktas ansvarig sjuksköterska på korttidsenheten av kvitteringsansvarig för överrapportering av HSL insatser. Sektionschef samt rehabansvarig för korttidsenheten informeras via meddelande i Treserva. Biståndshandläggare upprättar ett vårdplaneringsdokument i Treserva. Dokumentet faxas till korttidsenheten. Kvitteringsansvarig för SVPL meddelanden informerar om när betalningsansvaret för kommunen inträder. 4.9 Meddelande om utskrivningsklar och utskrivningsmeddelande Meddelande om utskrivningsklar ska publiceras av slutenvården senast klockan dagen innan vårdtagaren beräknas vara utskrivningsklar. Efter klockan räknas utskrivningsklar först från nästkommande vardag. Kvitteringsansvarig ansvarar för att kvittera meddelande om utskrivningsklar samt bevaka betalningsansvaret. Om vårdtagaren inte är utskrivningsklar och kan åka hem dagen efter meddelande om utskrivningsklar publicerats skall slutenvården informera berörda parter genom ett avbrott av utskrivningsklar och makulera det

21 21(24) publicerade meddelandet om utskrivningsklar. Orsak till avbrott ska meddelas av slutenvården. Om vårdtagarens tillstånd förändras och genomförd planering därmed inte längre är aktuell ska vårdplanen och kallelse makuleras och ny kallelse, med nytt datum, publiceras av slutenvården när vårdtagaren åter är planeringsbar. Kvitteringsansvarig kontrollerar att berörda utförare är informerade om hemgången. Sjuksköterska som tar över patientansvaret skall se till att få de dokument och den medicinska rapport som behövs. Epikris ska medfölja patienten vid utskrivning. OAS ansvarar för att skriva avvikelserapport om upprättad vårdplan inte följs. Kvitteringsansvarig lämnar ärendet till ansvarig biståndshandläggare för planering om uppföljning av beviljade SoL insatser. Meddelande om utskrivning publiceras samma dag som vårdtagaren lämnar slutenvården. Detta meddelande kvitteras inte.

22 22(24) 5. Samordnad vårdplanering gällande vårdtagare på särskilt boende 5.1 Sjuksköterskan på boendet - aktiv roll Om vårdtagaren bor på särskilt boende kommer SVPL ärendet gå direkt ut till boendets sjuksköterska via personnummerregeln. Sjuksköterska på boendet har en aktiv roll och ska ansvara för att kvittera, skriva, justera samt skicka administrativa meddelanden i samtliga steg i SVPLprocessen (det vill säga inskrivning, kallelse, förenklad vårdplan eller vårdplan, samt utskrivningsklar). Sjukgymnast, arbetsterapeut samt biståndshandläggare får automatiskt läsbehörighet. Viktigt att sjuksköterskan kommunicerar med arbetsterapeut och sjukgymnast före justering av vårdplan om det är förändrade insatser av arbetsterapeut och/eller sjukgymnast vid hemgång. Sjuksköterska på särskilt boende ansvarar också för att skriva ut ett exemplar av den klarmarkerade vårdplanen som förvaras i respektive journal på enheten. Sjukgymnast/arbetsterapeut skriver ut rehabplan om det finns en sådan och sparar denna.

23 23(24) 6. SVPL-flöde Slutenvård Öppenvård Kommun Start Start Start Skapa ärende Samtycke, skapa inskrivning, och ev. begära vårdrapport Skapa kallelse Skriv/justera vårdplan Meddela om utskrivningsklar Meddela att patient lämnat avd Läsa/kvittera inskrivning Läsa/kvittera kallelse Skriv/justera vårdplan Läsa/kvittera inskrivning Ev. skriva vårdrapport Läsa/kvittera kallelse Meddela tid för svpl Skriv/justera vårdplan Kvittera meddelande om utskrivningsklar

24 24(24) 7. Rutin för vårdplanering 2 (VPL 2) 7.1 Syfte Att följa upp föregående förenklat biståndsbeslut senast två veckor efter utskrivning från sjukhus. Att upprätta vårdplan/kontrakt/genomförandeplan med vårdtagaren om fortsatta vård och omvårdnadsinsatser. 7.2 Sammankallande till vårdplanering 2 I hemvården: biståndshandläggare alternativt OAS sammankallar och ansvarar även för att övriga deltagare från kommunen kallas. För vårdtagare boende i särskilt boende: OAS sammankallar och ansvarar även för att övriga berörda deltagare från kommunen kallas. Samtliga professioner kring vårdtagaren kan uppmärksamma behov av vårdplanering genom att meddela den sammankallande om detta. Sammankallande ansvarar för att vårdplanering 2 sker inom två veckor från det att förenklat beslut fattats. För vårdtagare på korttiden, se korttidsrutin (G:\Humanistisk service\voms\sekretess\dokument (färdigt)\rutiner\sol\korttidsplatser ). 7.3 Deltagare vårdplanering 2 Vårdtagarens behov avgör vilka professioner som skall delta i vårdplanering 2.

Rutin för Samordnad vårdplanering i verktyget Mina Planer (fd. SVPL-IT)

Rutin för Samordnad vårdplanering i verktyget Mina Planer (fd. SVPL-IT) Ansvarig Anna-Lisa Simonsson verksamhetschef Dokumentnamn Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL-IT) Mina vårdplaner Upprättad av Gunilla Marcusson och Liselott Trinse Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9

Läs mer

1. SAMORDNAD VÅRDPLANERING SVPL-IT påverkar inte regelverket för Samordnad Vårdplanering

1. SAMORDNAD VÅRDPLANERING SVPL-IT påverkar inte regelverket för Samordnad Vårdplanering 1. SAMORDNAD VÅRDPLANERING SVPL-IT påverkar inte regelverket för Samordnad Vårdplanering 2. SVPL-IT Inloggning Öppna och logga in på din dator som vanligt. Stoppa in ditt SITHS - kort i kortläsaren Gå

Läs mer

Diarienummer Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL-IT) Mina Planer

Diarienummer Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL-IT) Mina Planer Ansvarig Jakob Thorsteinsson verksamhetschef Dokumentnamn Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL-IT) Mina vårdplaner Upprättad av Gunilla Marcusson och Anna- Lisa Simonsson Ledningssystem Enligt SOSFS

Läs mer

Samordnad Vårdplanering

Samordnad Vårdplanering Samordnad Vårdplanering Rutiner vid Samordnad vårdplanering i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Gäller från 2007-03-01, anpassad 2011-01-28 Rutiner SVPL 2011 1 (16) Innehållsförteckning

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Samordnad vårdplanering (SVPL) Dokumentansvarig Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument

Läs mer

Rutin för samordnad vårdplanering

Rutin för samordnad vårdplanering 1(12) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2005-12-19 Gäller från och med: 20150301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun 2015-02-18 Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun Vad är Link? Link är ett verktyg/system för att förenkla den samordnade vårdplaneringen mellan slutenvården, kommunen och primärvården.

Läs mer

Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland med stöd av Meddix

Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland med stöd av Meddix Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland med stöd av Meddix Denna riktlinje är gemensamt framtagen av representanter från Region Halland och kommunerna

Läs mer

Hälso- och sjukvården Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner

Hälso- och sjukvården Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner MANUAL 1(7) Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner Samverkan vid in och utskrivning av patienter i slutenvård. (SOSFS 2005:27 ) 1) Signal till socialtjänsten vid inläggning. Vid inskrivning av samtliga

Läs mer

Riktlinje för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter

Riktlinje för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter Riktlinje för samverkan vid in- och utskrivning av i slutenvård samt betalningsansvar för utskrivningsklara Samverkan mellan Värmlands kommuner och Landstinget i Värmland. (2015 06 01 2017 05 31) - Dokumenttyp

Läs mer

Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik

Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik Särskilt boende Senast reviderad 2008-06-25 Syfte och ansvar Syftet med en samordnad vårdplanering är att den enskilde tillsammans med alla berörda enheter skall

Läs mer

COSMIC LINK Lathund för slutenvården i Kalmar län

COSMIC LINK Lathund för slutenvården i Kalmar län Utformad av BAL och samverkansgruppen i Kalmar län Godkänd av Styrgruppen 2011-09-26 Reviderad 2014-10-20 Upplaga 2 COSMIC LINK Lathund för slutenvården i Kalmar län Ett Link-ärende öppnar du genom att

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Giltighet 2012-11-06 2013-11-06 Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp Samtliga vårdgivare inom psykiatriförvaltningen Ansvarig

Läs mer

RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION

RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION Reviderad 101108 VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090916 RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION Biståndsärende bedömer och beslutar efter ansökan från den enskilde. n skickar uppdraget till enhetschefen

Läs mer

Samarbetsformer gällande samordnad vårdplanering mellan Jämtlans läns landsting och kommunerna i Jämtlands län.

Samarbetsformer gällande samordnad vårdplanering mellan Jämtlans läns landsting och kommunerna i Jämtlands län. Kommunförbundet Jämtlands län Ersätter dokument, Vårdplaneringsrutiner mellan Jämtlands läns landsting och kommunerna i Jämtland/Härjedalen Fastställd av, Karin Strandberg Nöjd, landstingsdirektör och

Läs mer

Var? SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX

Var? SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX När? Var? SVP Hur? Varför? r? Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX Beslutad på strategisk nivå 2012-03-02 Ersätter tidigare dokument

Läs mer

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för. Kommunens användare

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för. Kommunens användare SVPL-IT Region Skåne Övningsmaterial för Kommunens användare Eva Alfredsson 2011-08-19 Version 1.4 K anv 1(5) INNEHÅLL Sida Inledning och förutsättningar...2 Övningsuppgift 1 Kvitteringar och skriva vårdplan.....3

Läs mer

Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård SVENSKA Bilaga 1 KOMMUNFÖRBUNDET 2003-06-30 Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård 1 En kommun skall betala ersättning till ett landsting för kostnader för hälsooch

Läs mer

Riktlinje för samordnad vårdplanering inom LGS-området Beslutad av ledningsgruppen för samverkan, LGS

Riktlinje för samordnad vårdplanering inom LGS-området Beslutad av ledningsgruppen för samverkan, LGS Riktlinje för samordnad vårdplanering inom LGS-området 2011 Beslutad av ledningsgruppen för samverkan, LGS 2011-03-21 Gäller from1april 2011 2 2011-07-07 A. Allmänt 1. Inkomna meddelanden (Inkorgen) ska

Läs mer

Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL

Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL Uppdragsgivare: Regional SAMSA Version: version 3.0 baserad på Gemensam Rutin i Västra Götaland

Läs mer

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för sjuksköterska i. slutenvården

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för sjuksköterska i. slutenvården SVPL-IT Region Skåne Övningsmaterial för sjuksköterska i slutenvården Eva Alfredsson Marcus Johansson 2011-08-18 Version 1.4 SV ssk 1(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida Inledning, Förutsättningar, Anvisningar...2

Läs mer

SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING AV PATIENTER I SLUTENVÅRDEN I SÖRMLAND Informationsöverföring och upprättande av samordnad plan

SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING AV PATIENTER I SLUTENVÅRDEN I SÖRMLAND Informationsöverföring och upprättande av samordnad plan RIKTLINJER FÖR SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING AV PATIENTER I SLUTENVÅRDEN I SÖRMLAND Informationsöverföring och upprättande av samordnad plan Enligt SOSFS 2005:27 Riktlinjerna avser en process som syftar

Läs mer

Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter

Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter 2003-03-27 rev 2006-03-22 Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter Inledning Ändringar i Lag (1990:1404) om

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin

Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin Bakgrund Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för alla patienter som bor permanent i särskilda boendeformer eller vistas tillfälligt

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR SVPL Version 1.2.2

ANVÄNDARMANUAL FÖR SVPL Version 1.2.2 ANVÄNDARMANUAL FÖR SVPL Version 1.2.2 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Uppstart av systemet... 6 2. Startsida... 8 2.1 Byte av enhet... 8 2.2 Ärendeöversikt... 9 3. Flikar i systemet... 11 4. Skapa

Läs mer

Definition av vissa begrepp utifrån lagen (2002/03:20) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.

Definition av vissa begrepp utifrån lagen (2002/03:20) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Äldreenheten Definition av vissa begrepp utifrån lagen (2002/03:20) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Inskrivningsmeddelande 10 a När en patient skrivs in i landstingets slutna

Läs mer

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för utbildare. i öppenvården

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för utbildare. i öppenvården SVPL-IT Region Skåne Övningsmaterial för utbildare i öppenvården Eva Alfredsson Marcus Johansson 2011-08-17 Version 1.2 Utb ÖV 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida Övningsuppgift 1 Samordnad vårdplanering...3

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Ny lag om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Prop.2016/17:106 Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 för den somatiska vården och 1 januari 2019 för den psykiatriska

Läs mer

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (10)

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (10) Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS 2017-03-03 1.0 1 (10) Link Slutenvård psykiatri Samordnad vårdplanering i Cosmic Link är det verktyg som ger möjlighet för slutenvård, primärvård, här ersatt med psykiatrisk

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Utarbetad av Utvecklingsgruppen Vårdkedjan somatik Ersätter Riktlinjer till överenskommelse om vårdkedjan i Uppsala län somatik, 2008-11-14 Version

Läs mer

KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg 2015-08-13 Version 2

KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg 2015-08-13 Version 2 KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus 1 Innehåll Bakgrund och beskrivning 3 Grafisk ärendeöversikten 4 Sök ärende 5 Registrera kontakter 6 Kallelse och underlag till vårdplanering 7 Samordnad plan

Läs mer

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för utbildare. i slutenvården

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för utbildare. i slutenvården SVPL-IT Region Skåne Övningsmaterial för utbildare i slutenvården Eva Alfredsson Marcus Johansson 2011-08-16 Version 1.2 Utb SV 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida Övningsuppgift 1 Samordnad vårdplanering...3

Läs mer

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus När? Var? SVP Hur? Varför? r? Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus Gäller fr o m: 2006-12-01 Ersätter: 2005-09-01 Blanketterna reviderade juni 2007

Läs mer

Överenskommelse mellan landsting och kommun inom Hässelby- Vällingby stadsdel

Överenskommelse mellan landsting och kommun inom Hässelby- Vällingby stadsdel HÄSSELBY- VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING 12 februari 2009 Överenskommelse mellan landsting och kommun inom Hässelby- Vällingby stadsdel Rutiner för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten

Läs mer

IT-verktyget Meddix används för informationsöverföring mellan olika vårdgivare.

IT-verktyget Meddix används för informationsöverföring mellan olika vårdgivare. Lokal rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL) Inledning Denna lokala rutin för samordnad vårdplanering för MT-kliniken är baserad på; Lagen om kommuners betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (SFS

Läs mer

1(10) Samordnad vårdplanering. Styrdokument

1(10) Samordnad vårdplanering. Styrdokument 1(10) Styrdokument 2(10) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 112 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-11-27 Reviderad 2013-12-16,

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING Sida 2 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR

Läs mer

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX När? Var? SVP Hur? Varför? r? Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX Gäller fr.o.m. 2010-04-12 Ersätter tidigare dokument ÖVERENSKOMMELSE

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin

Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Hemsjukvård... 2 Inskrivning hemsjukvård patient som vistas på sjukhus... 3 Inskrivning hemsjukvård patient

Läs mer

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (8)

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (8) Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS 2017-03-07 1.1 1 (8) Link Psykiatrisk öppenvård Samordnad vårdplanering i Cosmic Link är det verktyg som ger möjlighet för slutenvård, primärvård, här ersatt med psykiatrisk

Läs mer

När den ena handen vet vad den andra gör... Riktlinjer för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i

När den ena handen vet vad den andra gör... Riktlinjer för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i När den ena handen vet vad den andra gör När dem Riktlinjer för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvården i Östergötland När den ena handen vet vad den andra gör... Riktlinjer för samverkan

Läs mer

Region Norrbotten, Norrbotten Kommuner Luleå kommun, Haparanda kommun Luleå Blått spår... 7 Slutenvård blått spår... 7

Region Norrbotten, Norrbotten Kommuner Luleå kommun, Haparanda kommun Luleå Blått spår... 7 Slutenvård blått spår... 7 Rutin Pilot 25 april 9 juni 2017 INNEHÅLL Blått spår... 7 Slutenvård blått spår... 7 Sök patient... 7 Samtycke... 7 Inskrivningsmeddelande... 7 Underlag (vänster meny under SPU i Lifecare)... 7 ADL (vänster

Läs mer

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Hallänningen ska kunna känna sig trygg med att få sina behov av hälso och sjukvård tillgodosedda. Målsättningen är att möta upp behoven på ett så tidigt stadium

Läs mer

Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter

Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter Rubrik specificerande dokument RIKTLINJER Omfattar område/verksamhet/enhet Hälso- och sjukvård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp alt. namn, befattning) Beslutande organ Gäller från datum Arbetsgrupp

Läs mer

Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Gäller från januari 2018 Nytt arbetssätt gäller vid behov av samordning av insatser Idag finns brister i samordning av insatser för den

Läs mer

Gemensamma Blekingerutiner för Samordnad Vårdplanering

Gemensamma Blekingerutiner för Samordnad Vårdplanering Gemensamma Blekingerutiner för Samordnad Vårdplanering UVO Gäller från 28 September 2010 Version 1 1(21) För att trygga vårdtagarens rätt till en god och säker vård krävs samverkan mellan Blekingesjukhuset,

Läs mer

Utskrivningsklar patient - Rutin för informationsöverföring - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Utskrivningsklar patient - Rutin för informationsöverföring - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(10) Dokument ID: 09-93823 Fastställandedatum: 2017-05-30 Giltigt t.o.m.: 2018-05-30 Upprättare: Anna G Eriksson Fastställare: Roger Olof Nilsson Utskrivningsklar patient

Läs mer

Rutin för hemrehabilitering

Rutin för hemrehabilitering 1(5) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2008-01 Gäller från och med: 2008-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Anette Björk, Enhetschef

Läs mer

SAMORDNAD PLANERING. Rutiner för samverkan mellan kommunerna och landstinget i Dalarna vid in och utskrivning av patienter i slutenvård.

SAMORDNAD PLANERING. Rutiner för samverkan mellan kommunerna och landstinget i Dalarna vid in och utskrivning av patienter i slutenvård. Sida 1(14) Handläggare Mona-Lisa Lundqvist 023-77 70 97 mona-lisa.lundqvist@regiondalarna.se Datum Reviderat 2013-05-21 SAMORDNAD PLANERING Rutiner för samverkan mellan kommunerna och landstinget i Dalarna

Läs mer

1 Överenskommelsens parter

1 Överenskommelsens parter 1 OÖ verenskommelse mellan Region Va stmanland och kommunerna i Va stmanland om samverkan fo r trygg och effektiv utskrivning fra n sluten ha lso- och sjukva rd 1 Överenskommelsens parter Arboga kommun

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad:

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad: Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård Fastställd: 2014-12-11 Reviderad: Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Åtgärd... 4 Ansvarsfördelning... 4 Kommunalt ansvar:... 4 Annan

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Bilaga 1. Lokal rutin för vad som åligger Uppsala kommun Kontoret för hälsa vård och omsorg gällande kommunikation i Prator somatik

Bilaga 1. Lokal rutin för vad som åligger Uppsala kommun Kontoret för hälsa vård och omsorg gällande kommunikation i Prator somatik Huvudprojekt LEAN- Vårdkedjeprocesser mellan Uppsala kommun och landstinget somatik & psykiatri Delprojekt inom Somatik Lokal rutin för vad som åligger Uppsala kommun Kontoret för hälsa vård och omsorg

Läs mer

Samordnad Individuell Plan

Samordnad Individuell Plan Så här fungerar det när en Samordnad individuell plan ska genomföras. Samordnad Individuell Plan En Samordnad Individuell Plan (SIP) ska göras när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten

Läs mer

Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland

Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för individer

Läs mer

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Flödesschema från ansökan till flytt till 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Vem: Bistånds -handläggare : Ta emot ansökan Skicka broschyr till VT med info om Boka tid för hembesök Inleda ärende i Utreda

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Riktlinje Utgåva nr 3 sida 1 (6) Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald

Läs mer

Rutiner vid samordnad vårdplanering i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne. Samordnad vårdplanering

Rutiner vid samordnad vårdplanering i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne. Samordnad vårdplanering Samordnad vårdplanering Rutiner vid samordnad vårdplanering i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Definitioner och begrepp...5 Inledning...7

Läs mer

Samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården;

Samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården; 1(15) Samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården; Lokala riktlinjer för Norrtälje kommun Inskrivning Samordnad vårdplanering Utskrivning Patient skrivs ut Verkställande av beslut Inskrivningsmeddelande

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Rutiner och kriterier för korttidplats enligt SoL

Rutiner och kriterier för korttidplats enligt SoL Rutiner och kriterier för korttidplats enligt SoL Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2011-11-23 (fastställd av mynd.chefer och VOS) 1.0 Sig-Britt Persson, Karin Boijertz, Åsa Ollerstam-

Läs mer

Riktlinjer för akuta läkarbesök

Riktlinjer för akuta läkarbesök Riktlinjer för akuta läkarbesök gällande från 2009-01-12 Komplettering till SAMORDNAD VÅRDPLANERING Rutiner vid samordnad vårdplanering i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Upprättad

Läs mer

RUTINER OCH RIKTLINJER FÖR SAMVERKAN VÅRDPLANERING UTSKRIVNINGSKLARA I KRONOBERGS LÄN

RUTINER OCH RIKTLINJER FÖR SAMVERKAN VÅRDPLANERING UTSKRIVNINGSKLARA I KRONOBERGS LÄN RUTINER OCH RIKTLINJER FÖR SAMVERKAN VÅRDPLANERING UTSKRIVNINGSKLARA I KRONOBERGS LÄN Rutiner och riktlinjer gäller fr.o.m. 2003-09-15 1 INLEDNING 3 2 Meddelanden/dokument i den samverkande vårdkedjan

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Avdelningen för juridik. Handikappomsorg Juridik Äldreomsorg Hälso- och sjukvård Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Avdelningen för juridik. Handikappomsorg Juridik Äldreomsorg Hälso- och sjukvård Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 12:2 Diarienr: 12/0254 Handläggare: Avdelning: Ellinor Englund Datum: 2012-01-11 Mottagare: Rubrik: Avdelningen för juridik Handikappomsorg

Läs mer

Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b

Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b www.meddix.se Innehållsförteckning 1 Inloggning...3 2 Huvudbild

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Bild 1. Presentation SVPL-teamet projekt 4 juni

Bild 1. Presentation SVPL-teamet projekt 4 juni Bild 1. Presentation SVPL-teamet projekt 4 juni Vi kommer från Äldreomsorgen i Härryda kommun och jag heter Ann Bergström och arbetar som arbetsterapeut och jag heter Karina Gustafsson och arbetar som

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL. Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI)

Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL. Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI) Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI) LGS-området 2011-05-02-2012-03-31 Utförd av: LGS SAMSA mars 2012 1 Sammanfattning

Läs mer

Datum Äldrenämnden

Datum Äldrenämnden Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Thomaz Ohlsson Datum 2014-02-06 Diarienummer ALN-2013-0274.30 Äldrenämnden Riktlinjer för korttidsvård Förslag till beslut Äldrenämnden

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

Ansvarig: FO Meddix i Halland Senast uppdaterad: Sida 1

Ansvarig: FO Meddix i Halland Senast uppdaterad: Sida 1 Ansvarig: FO Meddix i Halland Senast uppdaterad: 2012-11-16 Sida 1 Ändringsförteckning Version Datum Ändring Ändrat av 1.0 Annika Wallentin 1.1 2012-06-27 Uppdatering med aktuella skärmbilder 1.2 2012-11-16

Läs mer

MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011

MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011 MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011 AVVIKELSEHANTERING En del i kvalitetssystemet i hälso- och sjukvård (se Handbok för hälso- och sjukvårdspersonal www.vårdhandboken.se) handlar

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Riktlinje för dokumentation i patientjournalen

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Riktlinje för dokumentation i patientjournalen Riktlinjer för hälso- och sjukvård Riktlinje för dokumentation i patientjournalen RIKTLINJER 1 Riktlinje för dokumentation i patientjournalen Ersätter Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation i

Läs mer

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Rutin Dokumenttyp: Rutin Beslutat av: Förvaltningschef Fastställelsedatum: 2011-03-29 Ansvarig: Verksamhetschef Revideras: årligen Följas upp: årligen RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Innehåll

Läs mer

MANUAL SLUTENVÅRD https://www.meddix.se Samordnad vårdplanering Inloggning Stark autentisering

MANUAL SLUTENVÅRD https://www.meddix.se Samordnad vårdplanering Inloggning Stark autentisering INNEHÅLLSFÖRTECKNING: MANUAL SLUTENVÅRD 2016-03-15 https://www.meddix.se Samordnad vårdplanering Inloggning Stark autentisering Skriva in patient... 2 Inskrivningsmeddelande... 3 Detaljinfo... 4 Inneliggande

Läs mer

Vilket ansvar har de olika huvudmännen? Hällefors pilotprojekt SIP kommun, primärvård Lindesbergs lasarett

Vilket ansvar har de olika huvudmännen? Hällefors pilotprojekt SIP kommun, primärvård Lindesbergs lasarett Hur kan ett samarbete se ut? Vilket ansvar har de olika huvudmännen? Hällefors pilotprojekt SIP kommun, primärvård Lindesbergs lasarett 2017-09-27 Inskrivningsmeddelande Inskrivningsmeddelande skall skickas

Läs mer

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Eva Andersson 2014-11-14 Diarienummer ALN-2014-0436.37 Äldrenämnden Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Diarienummer NHO-2014-0254 ALN-2014-0436 Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande nämndernas

Läs mer

Samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården;

Samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården; Samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården; Rutin som gäller för samtliga aktörer i vårdkedjan i Norrtälje kommun Trygghetskvitto Vård- och omsorgsinsatser Vårdplanering Kallelse Medföljande information

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 Blekingesjukhuset Ögonkliniken 1 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 Blekingesjukhuset Ögonkliniken 2 Bakgrund Huvudproblemet har definierats som att patienter som behöver fortsatt

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: Korttidsvård

Regel för Hälso och sjukvård: Korttidsvård Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-04-28 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: Korttidsvård Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

FÖRBEREDELSER INFÖR KALLELSE TILL UTSKRIVNINGSPLANERING FÖR LÄKARE I SLUTENVÅRDEN... 3

FÖRBEREDELSER INFÖR KALLELSE TILL UTSKRIVNINGSPLANERING FÖR LÄKARE I SLUTENVÅRDEN... 3 Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Övergripande rutiner utifrån riktlinje för samverkan vid inoch utskrivning av patienter i den somatiska slutenvården i Uppsala län Utarbetad av Utvecklingsgrupp

Läs mer

Korttidsvård. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (8)

Korttidsvård. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (8) Sida 1 (8) 2016-02-16 Korttidsvård MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (8) Innehåll Inledning... 3 Kriterier för korttidsvård...

Läs mer

Lathund för Kommun. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 2 2012-02-26

Lathund för Kommun. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 2 2012-02-26 KLARA SVPL Lathund för Kommun sid Bakgrund och beskrivning Inkomna meddelanden d Kvittera meddelande 5 Administrativt meddelande 6 Inkomna meddelanden Felsänt meddelande 7 Byt medverkande part 8 Lägga

Läs mer

Flödesbeskrivning Meddix SVP. Öppen psykiatrisk tvångsvård. Öppen rättspsykiatrisk vård

Flödesbeskrivning Meddix SVP. Öppen psykiatrisk tvångsvård. Öppen rättspsykiatrisk vård Flödesbeskrivning Meddix SVP Öppen psykiatrisk tvångsvård och Öppen rättspsykiatrisk vård 2011-01-13 Ewa Lundström Sida 2/23 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Huvudsida...5 3 Administration...6 3.1

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen Enhet/Handläggare Raili Karlsson. Datum Rev: Rutin Hemmateam

Omvårdnadsförvaltningen Enhet/Handläggare Raili Karlsson. Datum Rev: Rutin Hemmateam Omvårdnadsförvaltningen Enhet/Handläggare Raili Karlsson Datum 2008-09-12 Rev: 2010-12-27 Rutin Hemmateam Hemmateam Vårdplanering Sjukhuset inskrivning Kontaktpunkten skickar information till hemmateamet

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE FÖR SAMVERKAN mellan kommunens Äldreförvaltning och Husläkarmottagningarna i Haninge Se också bilagd HANDBOK

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE FÖR SAMVERKAN mellan kommunens Äldreförvaltning och Husläkarmottagningarna i Haninge Se också bilagd HANDBOK 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE FÖR SAMVERKAN mellan kommunens Äldreförvaltning och Husläkarmottagningarna i Haninge Se också bilagd HANDBOK Gäller hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende för personer över

Läs mer

Riktlinjer. Hemdok. Riktlinjer Hemdok HSLpärm Uppdaterad 2013-01-07

Riktlinjer. Hemdok. Riktlinjer Hemdok HSLpärm Uppdaterad 2013-01-07 1 Riktlinjer Hemdok 2 Innehållsförteckning Riktlinje Hemdok sid 3 Vem upprättar och ansvarar för Hemdok? sid 3 Anskaffning av material till Hemdok sid 3 Hemdokregister sid 4 Hemdok innehåll sid 5 Rapportblad

Läs mer

Samordnad individuell plan med stöd av IT-tjänsten Prator - öppenvårdsmodul

Samordnad individuell plan med stöd av IT-tjänsten Prator - öppenvårdsmodul Samordnad individuell plan med stöd av IT-tjänsten Prator - öppenvårdsmodul Överenskommelse mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i Västerbotten. Överenskommelsen ska ge vägledning till samverkan

Läs mer

1(11) Egenvård. Styrdokument

1(11) Egenvård. Styrdokument 1(11) Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-09-08 148 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska/alb Reviderad 3(11) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Kommittédirektiv Betalningsansvarslagen Dir. 2014:27 Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar

Läs mer

Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering. Medicinskt Ansvariga

Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering. Medicinskt Ansvariga Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-02-14 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD KONTAKT MED LÄKARE OCH ÖVRIG HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL vid förändring

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer