AVTAL. mellan. Sverige Radio AB. och. Sveriges Författarförbund. avseende. nyttjande av Sveriges Författarförbunds medlemmars verk m.m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVTAL. mellan. Sverige Radio AB. och. Sveriges Författarförbund. avseende. nyttjande av Sveriges Författarförbunds medlemmars verk m.m."

Transkript

1 AVTAL mellan Sverige Radio AB och Sveriges Författarförbund avseende nyttjande av Sveriges Författarförbunds medlemmars verk m.m. i Sveriges Radio AB (SR)

2 2 1 AVTALETS OMFATTNING TIDIGARE EJ UTGIVNA LITTERÄRA VERK ERSÄTTNING FÖR TEXTARBETE OCH SÄNDNING... 2 MOM 1 ERSÄTTNING FÖR TEXTARBETE... 2 Litterärt verk... 2 Översättning av litterärt verk... 3 Radiomanuskript... 3 Talat faktainslag som kräver förberedelse... 4 MOM 2 SÄNDNINGSERSÄTTNING FÖR TIDIGARE EJ UTGIVNA LITTERÄRA VERK... 4 Elektroniska nätverk- tillgängliggörande på begäran TIDIGARE UTGIVNA LITTERÄRA VERK ERSÄTTNING FÖR SÄNDNING M.M MOM 1 RAPPORTERING OCH UTBETALNING Sändning på originalspråk Nationella sändningar Övriga sändningar Sändning av översättning... 9 MOM 2 ELEKTRONISKA NÄTVERK- TILLGÄNGLIGGÖRANDE PÅ BEGÄRAN MEDVERKAN I SÄNDNING M.M PROGRAM PRODUCERADE FÖRE DETTA AVTAL MOM 1 TIDIGARE EJ UTGIVNA LITTERÄRA VERK MOM 2 TIDIGARE UTGIVNA LITTERÄRA VERK ÖVRIG NYTTJANDERÄTT MOM 1 INSPELNING OCH KOPIERING MOM 2 SÄNDNINGAR I SR:S UTLANDSPROGRAM MOM 3 MARKNADSFÖRING M.M MOM 4 KORTA AVSNITT MOM 5 SERVICEKOPIOR ÖVRIGA BESTÄMMELSER MOM 1 RESOR MOM 2 SAMMANTRÄDESARVODE MOM 3 UTBETALNING AV ERSÄTTNING ENLIGT 2, 4 OCH MOM 4 SOCIALA AVGIFTER, ALLMÄN FÖRSÄKRING SAMT MOMS MOM 5 ORDNINGSFÖRESKRIFTER M.M MENINGSSKILJAKTIGHETER GILTIGHETSTID... 13

3 1 AVTAL mellan Sveriges Radio AB (SR) och Sveriges Författarförbund (SFF) avseende nyttjande av SFF-medlemmars verk m.m. i SR. SR har rätt, att på de villkor som framgår av detta avtal, själv eller genom annan spela in medlems verk och medlems medverkan i sändning. SR äger vidare rätt att sända, samt i övrigt nyttja medlems verk och medlems medverkan i sändning i Sverige i enlighet med detta avtal. Anmärkning Parterna konstaterar att detta avtal, med avseende på sändning samt tillgängliggörande på begäran av utgivna litterära verk utgör en s.k. avtalslicens enligt upphovsrättslagen (URL). 1 AVTALETS OMFATTNING Tidigare ej utgivna litterära verk se 2 Tidigare ej utgivna översättningar av litterära verk se 2 Radiomanuskript se 2 Talade faktainslag se 2 Tidigare utgivna litterära verk se 3 Tidigare utgivna översättningar av litterära verk se 3 Medverkan i sändning mm se 4 Program producerade före detta avtal se 5 För sådan sk sekundäranvändning av program där avtal beträffande litterära verk föreligger genom Copyswede skall ifrågavarande avtal mellan Copyswede och SR gälla. Anmärkningar Med tidigare utgivna litterära verk avses verk som före aktuell sändning blivit utgivna på sätt som anges i 8 2 st URL. SR och SFF är ense om att litterärt verk beställt enligt 2 i detta avtal, med undantag för mom 2 d) och e), när det sänds efter första sändningsomgången, i betalnings- och rapporteringshänseende

4 skall behandlas enligt avtalets regler för utgivet litterärt verk (se 3, mom 1, punkt 1.1). 2 Detta avtal är ej tillämpligt på medlem som inom ramen för anställning vid SR, i tjänsten utför prestationer omfattade av detta avtal. Bestämmelserna om talade faktainslag samt medverkan i sändning är inte tillämpliga då medlem agerar som tjänsteman eller representant för politiskt parti, facklig eller ideell organisation. 2 TIDIGARE EJ UTGIVNA LITTERÄRA VERK ERSÄTTNING FÖR TEXTARBETE OCH SÄNDNING Skriftligt kontrakt skall tecknas mellan SR och medlem om ersättningen beräknas uppgå till minst kronor. I kontraktet skall uttryckligen hänvisas till detta avtal. Mom 1 Ersättning för textarbete Angivna belopp utgör lägsta ersättningar. Sändningsersättning enligt mom 2 skall utges. Litterärt verk Prosa Manuskript för upp till 3 min sändningstid, kr: Manuskript mer än 3 men max 5 min sändningstid, kr: Ersättning per minut för sändningstid därutöver, kr: 349 Lyrik Manuskript för upp till 6 min sändningstid, kr: Ersättning per minut för sändningstid därutöver, kr: 310 Medverkandeersättning utges (i förekommande fall) enligt 4. Särreglering beträffande följetonger Med följetong avses avsnitt av verk som sända åtskilda av andra programinslag står i närmare beroende av varandra (återger t ex delar av samma händelseförlopp). Sänds följetongsavsnitt, vilka samtidigt antagits för sändning, utan längre tid mellan två på varandra följande avsnitt än två veckor, skall ersättning utges som om avsnitten sänts sammanhängande under en programpunkt.

5 3 Översättning av litterärt verk Prosa Manuskript för upp till 3 min sändningstid, kr: 869 Manuskript mer än 3 men max 5 min sändningstid, kr: 976 Ersättning per minut för sändningstid därutöver, kr: 117 Lyrik Manuskript för upp till 6 min sändningstid, kr: Ersättning per minut för sändningstid därutöver, kr: 310 Medverkandeersättning utges (i förekommande fall) enligt 4. Särreglering beträffande följetonger Med följetong avses avsnitt av verk som sända åtskilda av andra programinslag står i närmare beroende av varandra (återger t ex delar av samma händelseförlopp). Sänds följetongsavsnitt, vilka samtidigt antagits för sändning, utan längre tid mellan två på varandra följande avsnitt än två veckor, skall ersättning utges som om avsnitten sänts sammanhängande under en programpunkt. Anmärkningar 1. För översättning från ljudband eller liknande utgår ersättning enligt överenskommelse i varje enskilt fall. 2. För översättning under tidspress skall SR och medlemmen träffa särskild överenskommelse om tilläggsersättning. Sådan ersättning skall dock alltid uppgå till minst 30 % av ersättningen för textarbete. Radiomanuskript Avser manuskript som består dels av egen text, dels av inslag av författaren gjorda intervjuer eller av författaren valda illustrationer av olika slag (musik, lyrik, prosa). Ersättning för manuskript och medverkan lägst: Upp till 15 min sändningstid kr: Upp till 20 min sändningstid kr: Upp till 25 min sändningstid kr: Upp till 30 min sändningstid kr: Upp till 35 min sändningstid kr: Upp till 40 min sändningstid kr: Tid därutöver per 5-minutersperiod 851 Anmärkning Denna bestämmelse omfattar inte s.k. skivpratarprogram som t.ex. "Sommar".

6 4 Sändningsersättning enligt mom 2 skall utges. Talat faktainslag som kräver förberedelse Avser föreberedda framställningar av informativ, vetenskaplig och populärvetenskaplig art samt debattinlägg med eller utan manuskript. Hit räknas även framföranden som av programtekniska skäl sker i en med intervjun likartad form, men där framställningen bygger på den intervjuades kompetens som författare. Ersättning utges för Manuskript el motsvarande för upp till 10 min sändningstid, kr: Tillägg per minut från 11 till 15 min sändningstid kr: 558 Tillägg per minut för sändningstid över 15 min kr: 349 Sändningsersättning enligt mom 2 skall utges. Medverkandeersättning utges (i förekommande fall) enligt 4. Mom 2 Sändningsersättning för tidigare ej utgivna litterära verk Sändningsersättning beräknas utifrån vid varje tidpunkt gällande ersättning enligt mom 1 ovan. För det fall enskilt överenskommen ersättning beloppsmässigt överstiger i mom 1 angiven ersättning, beräknas sändningsersättning på den överenskomna ersättningen. Antal sändningar 2 inom 30 dagar a) Nationella kanaler 50 % b) Lokala/regionala kanaler 1 kanal 7,5 % 2-5 kanaler 15 % 6-10 kanaler 30 % 11 kanaler 50 % c) Rikssändningar av sameradio, finska sändningar, sändningar på övriga utländska språk 10 % d) Särskilda DAB-sändningar 5 % (obegränsat antal sändningar under ett år) e) Särskilda webbsändningar 5 % (obegränsat antal sändningar under ett år)

7 5 f) Nattrepriser För sändningar k l (inom 30 dagar) utges ingen sändningsersättning. Vid ytterligare sändningar utgår ersättning i enlighet med 3. Elektroniska nätverk- tillgängliggörande på begäran SR har rätt att hålla produktion tillgängligt för allmänheten i elektroniskt nätverk (t ex Internet), på plats för vilken SR ansvarar, under högst 30 dagar efter sändning. För nyttjande av detta slag skall SR till medlemmen utge en ersättning motsvarande 10 % av ersättningen för textarbete, dock lägst 600 kronor. För följetong gäller att samtliga avsnitt kan tillgängliggöras t o m 30 dagar efter sändning av det sista avsnittet i följetongen. För följetong gäller i ersättningshänseende begränsningen att ersättningen enligt första stycket maximeras till 2000 kronor/följetong. SR kan även utan direkt anslutning till föregående sändning tillgängliggöra tidigare sända produktioner enligt ovan. För följetong gäller ersättningsmässigt dock ej ovan angivna begränsningsregel om 2000 kronor/följetong. Se även 6 förhandlingsprotokollet. Anmärkningar 1. Vid samtidig sändning av d + e utges ersättning med 7,5 %. 2. Parterna är, mot bakgrund av det blygsamma antal digitala radiomottagare som finns i landet samt de relativt sett små möjligheter som erbjuds för att lyssna på SRs program via webbradio, ense om att under avtalsperioden följa utvecklingen av sändningar enligt d) och e) ovan, med avseende på såväl omfattningen sändningstid som omfattas av detta avtal, som utvecklingen av antalet lyssnare på dessa typer av sändningar. För det fall sändningstid/lyssnande på digital radio respektive på webbradio under avtalsperioden skulle öka väsentligt i förhållande till sändningstid/lyssnande på företagets analoga utsändningar, äger part påkalla förhandling om översyn av ersättningen enligt d) respektive e). 3. Sändning enligt d) och e) medför inte att verk betraktas som utgivet enligt detta avtal (jfr 1 anmärkning 1). 4. Vid sändning över mer än en lokal/regional kanal enligt b ) förutsätts att sändningarna är oförändrade och tidsmässigt står i nära anknytning till varandra. 5. Parterna är, mot bakgrund av att nyttjandet i elektroniska nätverk på begäran idag utgör ett komplement till SR:s sändningar samt att detta nyttjande för

8 6 närvarande är mycket blygsamt i förhållande till sändningar, ense om att under avtalsperioden gemensamt följa utvecklingen av detta nyttjande med avseende såväl nyttjandets omfattning som utvecklingen av antalet lyssnare på detta slag av tillgängliggörande. För det fall nyttjandets omfattning/lyssnandet via elektroniska nätverk under avtalsperioden skulle öka väsentligt äger part påkalla förhandling om översyn av ersättningen för nyttjandet. 3 TIDIGARE UTGIVNA LITTERÄRA VERK ERSÄTTNING FÖR SÄNDNING M.M. Mom 1 Rapportering och utbetalning SR skall fortlöpande till SFF rapportera varje nyttjande av tidigare utgivet litterärt verk, dock ej nattsändningar. SR ansvarar för att det finns ett elektroniskt system för rapportering till SFF av företagets nyttjande av tidigare utgivna litterära verk. SR ansvarar också för att det finns en central funktion som svarar för rapporteringens form och innehåll. Särskild överenskommelse beträffande den närmare utformningen av rapporteringsrutinerna träffas separat mellan SR och SFF. Varje kvartal erlägger SR, mot faktura, till SFF som á conto ¼ av det belopp som fakturerats av SFF föregående år. Eventuell ytterligare ersättning till följd av att á contobeloppet ej skulle vara tillräckligt för att täcka SR:s rapporterade nyttjande med tillämpning av i detta Avtal redovisad minuttariff, erläggs som tilläggsersättning i form av klumpersättning i samband med nästkommande kvartals fakturering. Skulle det rapporterade nyttjandet istället innebära att SR utbetalt en ersättning överstigande detta, äger SR vid kommande utbetalning innehålla motsvarande belopp. Denna avstämning skall ske senast 30 dagar efter utgången av föregående period. SFF fördelar utifrån SR:s rapportering ersättning enligt nedan till berörda upphovsmän/rättighetshavare. SFF förpliktigar sig i förhållande till SR att fördela ersättning enligt denna paragraf till berörda upphovsmän/rättighetshavare oavsett om vederbörande är medlem i SFF eller ej. SRs ersättning till SFF för administration av utbetalningar enligt detta avtal utges med ett tillägg om 10 % på den ersättning som utges till SFF för vidarebefordran till berörda upphovsmän enligt denna paragraf.

9 7 Parterna är överens om att samarbetet enligt ovan syftar till en långsiktig och väl fungerande relation. Parterna skall därför i möjligaste mån verka för att underlätta motpartens åtaganden i den utsträckning det är möjligt. Med SFF avses i denna paragraf SFF eller den som SFF utser i sitt ställe. 1. Sändning på originalspråk Nedanstående ersättning ger rätt till två (2) sändningar inom 30 dagar. 1.1 Nationella sändningar Prosa Upp till 3 min sändningstid kr 4 min sändningstid kr därefter 167kr/minut 15 min sändningstid kr därefter 132 kr/minut 25 min sändningstid 4 367Kr därefter 109 kr/minut Lyrik Upp till 3 min sändningstid kr 4 min sändningstid kr därefter 255 kr/minut 15 min sändningstid kr därefter 201 kr/minut 25 min sändningstid kr därefter 164 kr/minut För sådan återutsändning av tidigare ej utgivna verk som avses i 1 anmärkning 1 räknas ovanstående belopp upp med 50 %. Talade faktainslag samt radiomanuskript behandlas härvidlag som prosa. Sådan ersättning kan dock aldrig överstiga ersättning enligt vid varje tidpunkt gällande tariff enligt 2. Särreglering beträffande följetonger Med följetong avses avsnitt av verk som sända åtskilda av andra programinslag står i närmare beroende av varandra (återger t ex delar av samma händelseförlopp). Sänds följetongsavsnitt, vilka samtidigt antagits för sändning, utan längre tid mellan två på varandra följande avsnitt än två veckor, skall ersättning utges som om avsnitten sänts sammanhängande under en programpunkt.

10 8 1.2 Övriga sändningar a) Lokala/regionala kanaler 1 kanal 2-5 kanaler 6 kanaler b) Rikssändningar av sameradio, finska sändningar, sändningar på Ersättning i förhållande till nationell sändning 35 % 75 % 100 % 60 % övriga utländska språk c) Särskilda DAB-sändningar 25 % (obegränsat antal sändningar under ett år) d) Särskilda webbsändningar 25 % (obegränsat antal sändningar under ett år) e) Nattrepriser För sändningar kl (inom 30 dagar) utges ingen ersättning för sändning. 1. Vid samtidig sändning av c + d utges ersättning med 35 %. 2. Parterna är, mot bakgrund av det blygsamma antal digitala radiomottagare som finns i landet samt de relativt sett små möjligheter som erbjuds för att lyssna på SRs program via webbradio, ense om att under avtalsperioden följa utvecklingen av sändningar enligt d) och e) ovan, med avseende på såväl omfattningen sändningstid som omfattas av detta avtal, som utvecklingen av antalet lyssnare på dessa typer av sändningar. För det fall sändningstid/lyssnande på digital radio respektive på webbradio under avtalsperioden skulle öka väsentligt i förhållande till sändningstid/ lyssnande på företagets analoga utsändningar, äger part påkalla förhandling om översyn av ersättningen enligt d) respektive e). 3. Vid sändning över mer än en lokal/regional kanal enligt a) förutsätts att sändningarna är oförändrade och tidsmässigt står i nära anknytning till varandra. 4. Vid sändning från kommersiellt fonogram som innehåller framförande på scen eller för motsvarande syfte i ljudradio eller television skriven taltext utges vid varje sändningstillfälle 50 % av sändningsersättningen enligt ovan. 5. Vid sändning från kommersiellt fonogram som innehåller talad text utges vid varje sändningstillfälle sändningsersättning enligt ovan.

11 9 2. Sändning av översättning Med översättning menas översättning såväl till och från svenska som mellan olika andra språk. Vid sändning av prosaöversättning utges sändningsersättning till både översättare och originalförfattare med hälften av ersättningen enligt ovan för prosa (1.1.1). Vid sändning av lyriköversättning utges full sändningsersättning till både översättare och originalförfattare enligt ovan för lyrik (1.1.2). Mom 2 Elektroniska nätverk- tillgängliggörande på begäran SR har rätt att hålla produktion innehållande SFF-medlems verk tillgängligt för allmänheten i elektroniskt nätverk (t ex Internet), på plats för vilken SR ansvarar, under högst 30 dagar efter sändning. För nyttjande av detta slag får medlemmen ersättning motsvarande 10 % av sändningsersättningen ovan, dock lägst 400 kronor. För följetong gäller att samtliga avsnitt kan tillgängliggöras t o m 30 dagar efter sändning av det sista avsnittet i följetongen. För följetong gäller i ersättningshänseende begränsningen att ersättningen enligt första stycket maximeras till 2000 kronor/följetong. SR kan även utan direkt anslutning till föregående sändning tillgängliggöra tidigare sända produktioner enligt ovan. För följetong gäller ersättningsmässigt dock ej ovan angivna begränsningsregel om 2000 kronor/följetong. Se även 6 förhandlingsprotokollet. Anmärkningar 1. Parterna är, mot bakgrund av att nyttjandet i elektroniska nätverk på begäran idag utgör ett komplement till SRs sändningar samt att detta nyttjande för närvarande är mycket blygsamt i förhållande till sändningar, ense om att under avtalsperioden gemensamt följa utvecklingen av detta nyttjande. SR skall inom ramen för det överenskomna rapporteringssystemet (se Mom 1 ovan) löpande under avtalsperioden till SFF rapportera vilka verk som nyttjas på detta sätt. För det fall nyttjandets omfattning/lyssnandet via elektroniska nätverk under avtalsperioden skulle öka väsentligt äger part påkalla förhandling om översyn av ersättningen för nyttjandet.

12 10 4 MEDVERKAN I SÄNDNING M.M. Ersättning utges av SR till medlem för medverkan i två (2) sändningar inom 30 dagar i samband med sändning av medlems eget eller andras verk eller om eget eller andras författarskap enligt detta avtal. Upp till 10 min sändningstid kr: Upp till 15 min sändningstid kr: Därefter med tillägg för varje 15 minuter med kr: 488 Vid återutsändning utges 50 % av ovanstående ersättning per sändning. Vid återutsändning i 1 5 lokala kanaler utges istället 20 % av ovanstående ersättning. Detta nyttjande rapporteras av SR till SFF som därefter utbetalar ersättning till medlemmen. Deltagande som kräver personlig inställelse i paneler, debatter och samtal och som på grund av medlemmens speciella kompetens som författare ej kräver specifik förberedelse för aktuell programmedverkan ersätts enligt individuell överenskommelse. Anmärkning Parterna konstaterar att då medlem engageras som uppläsare av eget eller annans verk utges ersättning enligt avtalet för artister mellan SR och Teaterförbundet om medverkan i Sveriges Radio. 5 PROGRAM PRODUCERADE FÖRE DETTA AVTAL Mom 1 Tidigare ej utgivna litterära verk Parterna är överens om att SR, i de fall man önskar återutsända verk som beställts/producerats och sänts första gången enligt villkor gällande före , dessförinnan med berörd medlem skall träffa överenskommelse om att återutsändningen och SR:s övriga fortsatta nyttjanden av verket skall ske på i detta avtal angivna villkor och ersättas enligt 3. Sådan överenskommelse bör vara skriftlig. SR är skyldigt att särskilt upplysa medlemmen om den närmare innebörden av dessa villkor. SFF skall underrätta sina medlemmar närmare om innebörden av den förändrade regleringen och rekommendera att de följer det nya avtalet. Mom 2 Tidigare utgivna litterära verk Rapporteras och ersätts enligt 3.

13 11 6 ÖVRIG NYTTJANDERÄTT Mom 1 Inspelning och kopiering SR har rätt att göra eller låta göra inspelning samt att framställa det antal kopior av en produktion, som är nödvändiga för att kunna använda verk förvärvade enligt detta avtal. Mom 2 Sändningar i SR:s utlandsprogram Om program även sänds i SR:s utlandsprogram, utgår för denna sändning ingen särskild ersättning till medlem. Mom 3 Marknadsföring m.m. SR äger rätt att utan särskild ersättning använda produktion eller del därav däri verk förvärvat enligt detta avtal ingår - för demonstrations- och liknande ändamål, - för uppspelning vid festivaler och liknande tillfällen, samt - vid marknadsföring, oavsett spridningssätt, av enskild produktion eller av företaget. Mom 4 Korta avsnitt Avsnitt om högst 2 minuter av program får utan särskild ersättning användas inom ramen för SR:s presentation av kommande eller eljest aktuella program. Produktion får dock inte huvudsakligen bestå av sådana avsnitt. Hela dikter får inte heller användas. Mom 5 Servicekopior SR äger rätt att framställa högst 50 kopior av en produktion vari verk förvärvat enligt detta avtal ingår för att erbjuda personer som önskar ta del av programmet för sitt enskilda bruk. Även enstaka kopior till företag och institutioner för internt bruk omfattas av denna rätt. För denna rätt erlägger SR till SFF en ersättning om kronor per kalenderår. Försäljning av fler än 50 exemplar, kommersiell försäljning, inklusive erbjudanden utöver vad som framgår av föregående stycke, regleras i särskilt avtal. 7 ÖVRIGA BESTÄMMELSER Mom 1 Resor Vid tjänsteresa gäller samma bestämmelser som för anställda vid SR.

14 Mom 2 Sammanträdesarvode Deltar medlem på anmodan av SR på redaktionssammanträde utgår ersättning med 418 kr per timme, dock lägst 832 kr. Mom 3 Utbetalning av ersättning enligt 2, 4 och 7 Ersättning enligt 2, 4 och 7 utbetalas när verket förvärvats eller senast 30 bankdagar efter det att verket/medverkan sänts eller sammanträdet hållits. 12 Mom 4 Sociala avgifter, allmän försäkring samt moms Samtliga ersättningar förutsätter att medlemmen själv erlägger avgifter enligt lagen om allmän försäkring. Skulle så inte vara fallet äger SR rätt att dra av sina inbetalda sociala avgifter från ersättning enligt detta avtal. Samtliga ersättningar enligt detta avtal är angivna exklusive moms. Vid såväl fakturering som vid utbetalning enligt kontrakt utan föregående fakturering, skall moms enligt lag läggas på beloppet. Anmärkning Semesterersättning har i förekommande fall räknats in i ersättningsbeloppen enligt detta avtal. Mom 5 Ordningsföreskrifter m.m. Ändringar SR har rätt att självt göra de smärre förändringar som är nödvändiga av produktions- och sändningstekniska skäl. Om ändringarna är av mer väsentlig karaktär skall medlemmen godkänna dem. Medlems förbudsrätt Om medlem inte önskar sändning av sina utgivna verk eller något av dem eller inte vill att viss person används för framförande av verket, måste medlemmen meddela detta i rekommenderat brev till SR som är skyldigt respektera medlemmens önskemål. Återgång av rättigheter till medlemmen Om SR inte sänt verk enligt 2 första gången inom 2 år från det datum verket förvärvats/radiomanuskript godkänts av SR återgår samtliga rättigheter på författaren. Medlemmens rätt att använda verket utanför SR När SR förvärvat verk enligt 2 får verket inte utan SR:s tillstånd användas i något annat sammanhang förrän 1 månad efter första sändning i radio.

15 13 Därefter återgår alla rättigheter, utom rätten till radioproduktionen, till medlemmen. Rätten att förfoga över radioproduktionen enligt detta avtal ligger kvar hos SR. Medlemsförteckning SFF åtar sig att kontinuerligt underrätta SR om nya och avgående medlemmar. 8 MENINGSSKILJAKTIGHETER Uppstår meningsskiljaktigheter mellan SR och medlem rörande i detta avtal eller i kontrakt upptagna bestämmelser, skall förhandling ske mellan SR och medlemmen och, om enighet ej uppnåtts, därefter mellan parterna i detta avtal. 9 GILTIGHETSTID Detta avtal gäller fr o m 1 april 2014 t o m den 31 december 2014 och prolongeras därefter tills vidare med 30 dagars uppsägningstid. Stockholm Stockholm den 2014 den 2014 Sveriges Radio AB Sveriges Författarförbund Björn Löfdahl Maria Martinsson Sveriges Radio AB Jyrki Elo

Avtal. Sveriges Utbildningsradio. Sveriges Författarförbund

Avtal. Sveriges Utbildningsradio. Sveriges Författarförbund 2016-01-01 2018-12-31 Avtal mellan Sveriges Utbildningsradio och Sveriges Författarförbund avseende utnyttjande av Sveriges Författarförbunds medlemmars verk m m i radio - 2 - INNEHÅLL 1 Avtalets omfattning...

Läs mer

Sveriges Utbildningsradio AB. Sveriges Författarförbund

Sveriges Utbildningsradio AB. Sveriges Författarförbund 1 januari 2016 31 december 2018 AVTAL mellan Sveriges Utbildningsradio AB och Sveriges Författarförbund avseende nyttjande av Sveriges Författarförbunds medlemmars verk m m i television INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

rätt att dramatisera utgivet litterärt verk

rätt att dramatisera utgivet litterärt verk RAMAVTAL mellan Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Författarförbund avseende nyttjande av Sveriges Författarförbunds medlemmars verk mm i television om rätt att dramatisera utgivet litterärt verk

Läs mer

Sveriges Television AB Sveriges Utbildningsradio AB. Sveriges Författarförbund

Sveriges Television AB Sveriges Utbildningsradio AB. Sveriges Författarförbund 1 januari 2015 31 december 2015 AVTAL mellan Sveriges Television AB Sveriges Utbildningsradio AB och Sveriges Författarförbund avseende nyttjande av Sveriges Författarförbunds medlemmars verk m m i television

Läs mer

Sveriges Television AB Sveriges Utbildningsradio AB. Sveriges Författarförbund

Sveriges Television AB Sveriges Utbildningsradio AB. Sveriges Författarförbund 1 januari 2010 31 december 2011 AVTAL mellan Sveriges Television AB Sveriges Utbildningsradio AB och Sveriges Författarförbund avseende nyttjande av Sveriges Författarförbunds medlemmars verk m m i television

Läs mer

Standardformulär för tilläggsavtal avseende e-böcker, ljudböcker och digitala ljudböcker mellan översättare och förlag rekommenderat av SFF och SvF

Standardformulär för tilläggsavtal avseende e-böcker, ljudböcker och digitala ljudböcker mellan översättare och förlag rekommenderat av SFF och SvF Standardformulär för tilläggsavtal avseende e-böcker, ljudböcker och digitala ljudböcker mellan översättare och förlag rekommenderat av SFF och SvF Med hänvisning till det ramavtal som Sveriges Författarförbund

Läs mer

Bildupphovsrätt i Sverige ekonomisk förening

Bildupphovsrätt i Sverige ekonomisk förening 1.1.2010 31.12.2011 AVTAL mellan Sveriges Television AB Sveriges Utbildningsradio AB och Bildupphovsrätt i Sverige ekonomisk förening Avseende nyttjande av konstverk, brukskonst och fotografier vid Sveriges

Läs mer

MÖNSTERAVTAL BESTÄLLNINGSTRYCK (PRINT ON DEMAND)

MÖNSTERAVTAL BESTÄLLNINGSTRYCK (PRINT ON DEMAND) MÖNSTERAVTAL BESTÄLLNINGSTRYCK (PRINT ON DEMAND) Denna villkorsbilaga har antagits av Sveriges Författarförbund den 30 september 2004 och rekommenderas av förbundet för tillämpning i avvaktan på lagstiftning

Läs mer

Bildupphovsrätt i Sverige ekonomisk förening

Bildupphovsrätt i Sverige ekonomisk förening 1.1.2014 31.12.2014 AVTAL mellan Sveriges Television AB Sveriges Utbildningsradio AB och Bildupphovsrätt i Sverige ekonomisk förening Avseende nyttjande av konstverk, brukskonst och fotografier vid Sveriges

Läs mer

1.1.2010 31.12.2011 Medverkan AVTAL. mellan. Sveriges Television AB Sveriges Utbildningsradio AB. och

1.1.2010 31.12.2011 Medverkan AVTAL. mellan. Sveriges Television AB Sveriges Utbildningsradio AB. och 1.1.2010 31.12.2011 Medverkan AVTAL mellan Sveriges Television AB Sveriges Utbildningsradio AB och Föreningen Svenska Tecknare Föreningen Sveriges Konsthantverkare och Industri formgivare Konstnärernas

Läs mer

A V T A L. 4. Licenstagarens rapportering och redovisning Licenstagarens redovisning och musikrapportering till IFPI/SAMI framgår av bilaga 2.

A V T A L. 4. Licenstagarens rapportering och redovisning Licenstagarens redovisning och musikrapportering till IFPI/SAMI framgår av bilaga 2. Mellan å ena sidan [LICENSTAGARENS NAMN], [ORG- ALT PERSONNUMMER], nedan kallad Licenstagaren, samt å andra sidan IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) Svenska Gruppen och SAMI (Svenska

Läs mer

Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Hur lång är skyddstiden? Vad skyddas av upphovsrätten? Vad innebär symbolen?

Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Hur lång är skyddstiden? Vad skyddas av upphovsrätten? Vad innebär symbolen? S V E R I G E S F Ö R FAT TA R F Ö R B U N D I N F O R M E R A R O M U P P H OV S R ÄT T E N i Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Upphovsrättslagen ger upphovsmän ensamrätt att förfoga över sitt verk

Läs mer

AVTAL. Närradioföreningen äger inte utan särskild överenskommelse med Organisationerna upplåta rättigheterna till text till annan enligt detta Avtal.

AVTAL. Närradioföreningen äger inte utan särskild överenskommelse med Organisationerna upplåta rättigheterna till text till annan enligt detta Avtal. Mellan Närradioföreningen X (nedan kallad Närradioföreningen) och Administration av litterära rättigheter i Sverige, ALIS som företrädare för anslutna upphovsmän och rättighetshavare, samt Läromedelsförfattarnas

Läs mer

TILLGÄNGLIGGÖRANDE AV E-BOK

TILLGÄNGLIGGÖRANDE AV E-BOK MÖNSTERAVTAL E-BOK Denna villkorsbilaga har antagits av Sveriges Författarförbund den 30 september 2004 och rekommenderas av förbundet för tillämpning i avvaktan på lagstiftning innebärande att de litterära

Läs mer

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar ÖVERENSKOMMELSE Ärende: Parter: Tid och plats: Närvarande för KFO: för PTK: Antagande av omställningsavtal Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO) Privattjänstemannakartellen (PTK) 7 december 1998,

Läs mer

A V T A L. Standardavtal icke kommersiell podcast 2017

A V T A L. Standardavtal icke kommersiell podcast 2017 Mellan å ena sidan [ ], nedan kallad Licenstagaren, och å andra sidan IFPI Svenska Gruppen (International Federation of the Phonographic Industry) nedan kallat IFPI samt SAMI (Svenska Artisters och Musikers

Läs mer

Rubrik: Internationell upphovsrättsförordning (1994:193)

Rubrik: Internationell upphovsrättsförordning (1994:193) SFS nr: 1994:193 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L3 Rubrik: Internationell upphovsrättsförordning (1994:193) Utfärdad: 1994-04-14 Ändring införd: t.o.m. SFS 2009:1420 1 I denna förordning

Läs mer

Innehållsförteckning. BILAGA 1 Pjäskontrakt... 12

Innehållsförteckning. BILAGA 1 Pjäskontrakt... 12 Avtal mellan Svensk Scenkonst och Sveriges Dramatikerförbund avseende förvärv och framförande av dramatiska verk och översättningar (teatrar) 2013.06.01 2015-05.31 2013 2015 Innehållsförteckning 1 Ersättning

Läs mer

INLÄSARE AV TALBÖCKER

INLÄSARE AV TALBÖCKER INLÄSARE AV TALBÖCKER 2012-05-01 2013-04-30 Medieföretagen Teaterförbundet, fackförbundet för scen och media Innehållsförteckning KOLLEKTIVAVTAL... 2 1 Avtalets omfattning... 2 2 Anställning... 2 3 Anställningens

Läs mer

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Avtal Datum Dnr Sid 1 (5) AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Parter 1. Umeå universitet, institutionen för (namn),

Läs mer

AVTAL FÖR KONSTNÄRERS MEDVERKAN OCH ERSÄTTNING VID UTSTÄLLNINGAR

AVTAL FÖR KONSTNÄRERS MEDVERKAN OCH ERSÄTTNING VID UTSTÄLLNINGAR AVTAL FÖR KONSTNÄRERS MEDVERKAN OCH ERSÄTTNING VID UTSTÄLLNINGAR mellan svenska staten, representerad av Statens kulturråd å ena sidan och Konstnärernas Riksorganisation, Föreningen Sveriges Konsthantverkare

Läs mer

MU-avtalet AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M.M.

MU-avtalet AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M.M. MU-avtalet MU-avtalet AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M.M. mellan svenska staten, representerad av Statens kulturråd å ena sidan och Konstnärernas

Läs mer

Bilaga 2 till cirkulär 2001:88. SKOLBANDNINGSAVTAL «Komnr» mellan å ena sidan

Bilaga 2 till cirkulär 2001:88. SKOLBANDNINGSAVTAL «Komnr» mellan å ena sidan SKOLBANDNINGSAVTAL «Komnr» mellan å ena sidan COPYSWEDE ek.för. såsom företrädare för sig själv och för rättigheter tillkommande sina medlemsorganisationer samt producentorganisationer och radioföretag,

Läs mer

UPPHOVSRÄTTSRÅDET Utlåtande 2007:16

UPPHOVSRÄTTSRÅDET Utlåtande 2007:16 UPPHOVSRÄTTSRÅDET Utlåtande 2007:16 Ärende Sökande Upphovsrättslig bedömning av IPTV Hibox Systems Oy Ab Given 16.11.2007 Sammanfattning IPTV-verksamheten, så som den beskrivs i ansökan, innebär överföring

Läs mer

Avtalsextra 7 juni 2017

Avtalsextra 7 juni 2017 Avtalsextra 7 juni 2017 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2017 31 maj 2020. Avtalets värde är 6,5 % under avtalsperioden

Läs mer

Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter HTF, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 267. Bemanningsföretagen

Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter HTF, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 267. Bemanningsföretagen Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter HTF, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 267 Bemanningsföretagen Omställningsavtal Utdrag ur Förhandlingsprotokoll Datum 2004-05-13

Läs mer

Avtalet berör inte den rätt att kopiera och tillgängliggöra som följer av annan bestämmelse i upphovsrättslagen än 12, 42 c och 42 h.

Avtalet berör inte den rätt att kopiera och tillgängliggöra som följer av annan bestämmelse i upphovsrättslagen än 12, 42 c och 42 h. ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KOPIERING OCH TILLGÄNGLIGGÖRANDE I SKOLORNA FR.O.M. 2018 1. Utgångspunkter för avtalet Lärare och elever har pedagogiska och praktiska behov av att kunna kopiera och tillgängliggöra

Läs mer

Upphovsrätten i informationssamhället ändringar i upphovsrättslagen

Upphovsrätten i informationssamhället ändringar i upphovsrättslagen Cirkulärnr: 2005:60 Diarienr: 2005/1478 Handläggare: Agneta Lefwerth Sektion/Enhet: Juridiska enheten Datum: 2005-06-22 Mottagare: Gemensam kommunadministration Kultur Bibliotek Grundskola Gymnasieskola

Läs mer

Standardformulär för avtal mellan översättare och förlag rekommenderat av SFF och SvF

Standardformulär för avtal mellan översättare och förlag rekommenderat av SFF och SvF Standardformulär för avtal mellan översättare och förlag rekommenderat av SFF och SvF Med hänvisning till det ramavtal som Sveriges Författarförbund och Svenska Förläggareföreningen ingick den 2 april

Läs mer

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln Bilaga 6 Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln 1 Avtalets omfattning 1.1 Tillämpningsområde Detta avtal gäller tjänstemän som omfattas av avtalet för tjänstemän inom detaljhandeln.

Läs mer

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %.

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %. Nyheter i Flygplatsavtalet med Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och förtecknade Saco-förbund samt nyheter i bilagan till Flygplatsavtalet med SEKO. KFS har tecknat ett

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk; SFS 2013:691 Utkom från trycket den 9 juli 2013 utfärdad den 27 juni 2013. Enligt riksdagens

Läs mer

2. Frilansmedarbetares ställning Med frilansmedarbetare förstås fysisk person som, utan att vara anställd, utför journalistiskt arbete.

2. Frilansmedarbetares ställning Med frilansmedarbetare förstås fysisk person som, utan att vara anställd, utför journalistiskt arbete. 1. Reglernas omfattning Reglerna avser de tidskriftsföretag som är medlemmar i Medie- och Informationsarbetsgivarna (MIA) samt de frilansmedarbetare som är medlemmar i, och tillämpas om inte annat särskilt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond; SFS 2014:1522 Utkom från trycket den 19 december 2014 utfärdad den 11 december 2014. Regeringen föreskriver

Läs mer

L I C E N S A V T A L

L I C E N S A V T A L Mellan å ena sidan [LICENSTAGARENS NAMN], [ORG NUMMER], nedan kallad Licenstagaren, och IFPI Svenska Gruppen (International Federation of the Phonographic Industry), nedan kallat IFPI, har träffats följande

Läs mer

AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M

AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M 1 AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M mellan svenska staten, representerad av Statens kulturråd å ena sidan och Konstnärernas Riksorganisation,

Läs mer

SVENSKA TIDNINGSUTGIVAREFÖRENINGEN

SVENSKA TIDNINGSUTGIVAREFÖRENINGEN Kollektivavtal mellan SVENSKA TIDNINGSUTGIVAREFÖRENINGEN och SVENSKA JOURNALISTFÖRBUNDET för frilansmedarbetare 1994 AVTAL FÖR FRILANSMEDARBETARE Enligt parternas gemensamma uppfattning är det angeläget

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Kollektivavtal. angående tariff vid fonograminspelning. 1 januari 2011 t o m 31 december IFPI Sverige och Musikerförbundet

Kollektivavtal. angående tariff vid fonograminspelning. 1 januari 2011 t o m 31 december IFPI Sverige och Musikerförbundet Kollektivavtal angående tariff vid fonograminspelning 1 januari 2011 t o m 31 december 2014 IFPI Sverige och Musikerförbundet Innehållsförteckning I INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde II ALLMÄNNA

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Innehållsförteckning. Tnr: 692

Innehållsförteckning. Tnr: 692 Tnr: 692 Innehållsförteckning KOLLEKTIVAVTAL... 2 1 Avtalets omfattning... 2 2 Anställning... 2 3 Anställningens upphörande... 3 4 Arvode... 3 5 Utbetalning av arvode... 5 6 Semesterersättning... 5 7 Pensioner

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Lönerevision för Unionen

Lönerevision för Unionen Lönerevision för Unionen 2017-2019 1 Lönehöjningar 1.1 Beräkning av löneutrymme för individuell höjning den 1 juli 2017, 1 maj 2018 och 1 maj 2019 30 juni 2017. 30 april 2018. 30 april 2019. 1.2 Förstärkt

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

2. Lönehöjning 2013-05-01, 2014-05-01 och 2015-05-01 Allmän pott för lokala förhandlingar

2. Lönehöjning 2013-05-01, 2014-05-01 och 2015-05-01 Allmän pott för lokala förhandlingar Löner m m 1. Löneprinciper Lönesättningen skall vara individuell och differentierad. BILAGA A LÖNER M M Bilaga A Lönerna skall bestämmas med hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden i arbetsuppgi erna

Läs mer

3. Parterna enas om att prolongera avtalet om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän.

3. Parterna enas om att prolongera avtalet om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän. ÖVERENSKOMMELSE mellan Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF) och Sveriges Ingenjörer 1. Parterna enas om att för tiden från den 1 maj 2010 till och med den 29 februari 2012 prolongera senast gällande

Läs mer

Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en real löneutveckling.

Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en real löneutveckling. Avtal om löner m m 1 Löner 1.1 Regler för lönesättning Gemensamma utgångspunkter Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en real löneutveckling. Det är av stor vikt

Läs mer

3 Styrelse Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.

3 Styrelse Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm. 1 STADGAR för PATIENTFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN fastställda av regeringen den 19 december 1996 med ändringar fastställda av regeringen den 30 maj 2002, 8 september 2011, den 25 april 2013. 1 Namn och ändamål

Läs mer

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS Stadgar för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS 1 Ändamål och verksamhet Föreningen vars firma är ALIS, stiftad av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, Svenska

Läs mer

3. Parterna enas om att prolongera avtalet om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän.

3. Parterna enas om att prolongera avtalet om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän. ÖVERENSKOMMELSE mellan Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund (PAF) och Sveriges Ingenjörer 1. Parterna enas om att för tiden från den 1 maj 2010 till och med den 29 februari 2012 prolongera senast gällande

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

REKLAMFILMSPRODUKTIONSAVTAL

REKLAMFILMSPRODUKTIONSAVTAL REKLAMFILMSPRODUKTIONSAVTAL Följande avtal har ingåtts om produktion av reklamfilm samt rättighetsöverlåtelse av reklamfilmen ( Avtalet ) mellan: Annonsören : org. nr och Produktionsbolaget : org. nr 1.

Läs mer

Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken

Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken L A N T M Ä T E R I E T 1 (5) AVTAL Arken 20 - Dnr Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken Mellan Staten genom Lantmäteriverket (org.nr 202100-4888), 801 82 Gävle,

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen.

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen. Vårdföretagarna och Svenska Kommunalarbetareförbundet träffade den 23 april 2012 överenskommelse om nytt kollektivavtal gällande personliga assistenter. Förhandlingarna har bedrivits under det att Svenska

Läs mer

Ersättning för arbete på förskjuten arbetstid samt för beredskapstjänst

Ersättning för arbete på förskjuten arbetstid samt för beredskapstjänst Ersättning för arbete på förskjuten arbetstid samt för beredskapstjänst Riktlinjer rörande ersättning för arbete i driften och på serviceavdelningar på förskjuten arbetstid Nedanstående riktlinjer är avsedda

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

L I C E N S A V T A L

L I C E N S A V T A L Mellan å ena sidan [LICENSTAGARENS NAMN], [ORG NUMMER], nedan kallad Licenstagaren, och IFPI Svenska Gruppen (International Federation of the Phonographic Industry), nedan kallat IFPI, har upprättats följande

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Konsulttjänst. Programvaror och tjänster Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Konsulttjänst. Programvaror och tjänster Systemutveckling Sid 1 (5) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Konsulttjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (5) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilda åtaganden 2 3

Läs mer

Informationsplikt till konsument

Informationsplikt till konsument Informationsplikt till konsument Informationsskyldighet för elhandelföretag Informationsskyldighet vid upphörande av avtal 8 kap. 5 En elleverantör som levererar el till en elanvändare i en viss uttagspunkt

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

Avtal med övergripande villkor kring köp av rättigheter. Mellan. Egmont Holding AB. , nedan kallad Uppdragstagaren 1 SYFTE

Avtal med övergripande villkor kring köp av rättigheter. Mellan. Egmont Holding AB. , nedan kallad Uppdragstagaren 1 SYFTE Avtal med övergripande villkor kring köp av rättigheter Mellan Egmont Holding AB Och, nedan kallad Uppdragstagaren 1 SYFTE 1.1 Syftet med detta avtal är att reglera förhållandet mellan Egmont HOLDING AB

Läs mer

(2) Socialnämnden ("Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL

(2) Socialnämnden (Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL Mellan (1) Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm ("Socialstyrelsen") Telefax: 075-247 31 62 Kontaktperson: Katarina Munier E-postadress:katarina.munier@socialstyrelsen.se (2) Socialnämnden ("Licenstagaren

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

TÄVLINGSREGLER MELODIFESTIVAL 2014

TÄVLINGSREGLER MELODIFESTIVAL 2014 TÄVLINGSREGLER MELODIFESTIVAL 2014 Sektion A: Inbjudan, bakgrund, regler och urvalsprocess Sektion B: Regler för det insända bidraget Sektion C: Regler för bidrag som väljs ut att tävla Sektion D: Övriga

Läs mer

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG 1 Årligen kopieras det över 1 miljard sidor i finska företag. Enligt undersökningar består 2 till 15 procent av alla kopior av upphovsrättsskyddat material såsom tidningar,

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på plåt- och ventilationsavtalet Avtalsperiod och löneperiod

Information till hängavtalsbundna företag på plåt- och ventilationsavtalet Avtalsperiod och löneperiod Information till hängavtalsbundna företag på plåt- och ventilationsavtalet Avtalsperiod och löneperiod Avtalsperioden är på 3 år, fr o m 1 maj t o m 30 april 2020 Avtalsperiod 1: 2017-05-01-2018-04-30

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

AVTAL OM ENKELT BOLAG

AVTAL OM ENKELT BOLAG AVTAL OM ENKELT BOLAG Mellan registrerande bolagsmän har denna dag överrenskommits om att i enkelt bolag bedriva tränings- och tävlingsverksamhet med travhäst. Verksamheten bedrivs som enkelt bolag under

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

FÖRHANDLINGS- ORDNING

FÖRHANDLINGS- ORDNING FÖRHANDLINGS- ORDNING Huvudavtalet, som träffades 1957 mellan SAF och PTK och som sen antagits av Sif och respektive arbetsgivarförbund, upphörde, efter uppsägning, att gälla 1976. Dock är parterna överens

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

AVTAL 1 (5) Adressuppgifter institutionen. Mobiltelefon alternativt e-post. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO

AVTAL 1 (5) Adressuppgifter institutionen. Mobiltelefon alternativt e-post. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO AVTAL 1 (5) Avtal Mellan nedanstående parter, benämnda uppdragsgivare (köpare) respektive uppdragstagare (säljare) har följande avtal träffats. Placeringsavtalet omfattar nedanstående avtalsvillkor. Parter

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Avtal om lönebildning

Avtal om lönebildning Avtal om lönebildning för fristående skolor och förskolor samt uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen och Lärarförbundet & Lärarnas Riksförbund, 1 maj 2007 31 dec 2009 SKTF, 1 maj 2007 31 dec

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Privatkopieringsersä/ning

Privatkopieringsersä/ning IMK-seminarium den 26 maj 2014 Privatkopieringsavgift Advokat Stefan Widmark 1919 års lag om rätt till litterära och musikaliska verk (LL) 1919 års lag om rätt till verk av bildande konst (KL) 1919 års

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Löner och allmänna anställningsvillkor, Privatteateravtalet Svensk Scenkonst Teaterförbundet Datum Den 14 och 24 juni 2013 Plats Närvarande för Svensk Scenkonsts lokaler

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE ----------------------- Avtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras med följande ändringar:

ÖVERENSKOMMELSE ----------------------- Avtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras med följande ändringar: ÖVERENSKOMMELSE EnergiFöretagens Arbetsgivareförening (EFA) och Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och SEKO har idag träffat nedanstående avtal att gälla vid samtliga EFAs medlemsföretag för tiden 1

Läs mer

FÖRLAGSAVTAL UTGIVNING AV TRYCKTA LÄROMEDEL

FÖRLAGSAVTAL UTGIVNING AV TRYCKTA LÄROMEDEL FÖRLAGSAVTAL UTGIVNING AV TRYCKTA LÄROMEDEL Mellan (Förlaget), och 1. 2. 3. 4. (n), har härmed följande avtal träffats beträffande utgivning av ns verk med titeln: (Verket) avsett för (målgrupp). 1 UPPLÅTELSE

Läs mer

Konsultansvarsförsäkring

Konsultansvarsförsäkring Konsultansvarsförsäkring Försäkringsvillkor 2004-04-01 1 Innehåll A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid A.1 Försäkringens giltighet 3 A.2 Förlängning av försäkring 3 A.3 Riskbelopp och självrisk 3 A.4 Årlig premiejustering

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969 FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969 Parter Ärende Lokal Närvarande för arbetsgivareparten för tjänstemannaparten Svenska Arbetsgivareföreningen och Svenska Industritjänstemannaförbundet Rekommendationer

Läs mer

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Bakgrund och syfte 2. Ändamål

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Ändamål, medlemskap 1 Kommunförbundet Norrbotten är en intresseorganisation för kommunerna i Norrbottens län. Juridiskt är förbundet en ideell förening. Förbundet

Läs mer

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM]

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] Avtal om tillhandhållande av fastigheten Hässleholm Kärråkra 114:19 Detta avtal har denna dag träffats mellan

Läs mer

Ersättning per timme. Ersättning per deltagare

Ersättning per timme. Ersättning per deltagare Ersättningsvillkor 1 Ersättningssystemet 1.1 Allmänt Ersättningssystemet består av två delar: dels beskrivningssystemet som beskriver patientens kontakter med vården, dels ersättningsmodellen som omfattar

Läs mer

DATERAT DEN 18 DECEMBER

DATERAT DEN 18 DECEMBER DATERAT DEN 18 DECEMBER 2014 (1) FILM & TV-PRODUCENTERNA -och- (2) SVERIGES DRAMATIKERFÖRBUND RAMAVTAL INNEHÅLL 1 OMFATTNING... 3 2 DEFINITIONER... 3 3 UPPDRAGET... 5 4 RÄTTIGHETSUPPLÅTELSE... 8 5 ERSÄTTNING...

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

1(1) YTTRANDE Hälso- och sjukvårdsnämnden

1(1) YTTRANDE Hälso- och sjukvårdsnämnden YTTRANDE 2006-06-27 1(1) Hälso- och sjukvårdsnämnden Förslag om anslutning till överenskommelse om hälsooch sjukvård för asylsökande m fl Landstingsförbundets styrelse har den 19 maj 2006 godkänt överenskommelse

Läs mer

Folkbildningsförbundet. Folkbildningsförbundet Lärarnas samverkansråd Teaterförbundet Handelsanställdas förbund

Folkbildningsförbundet. Folkbildningsförbundet Lärarnas samverkansråd Teaterförbundet Handelsanställdas förbund Förhandlingsprotokoll Ärende: Överenskommelse om allmänna anställningsvillkor och löner för perioden 2012-09-01 2014-08-31 för cirkelledare m.fl.ledare/lärare. Tid: 2013-01-09 Plats Parter Justeras av

Läs mer

Standardformulär för avtal mellan översättare och förlag rekommenderat av SFF och SvF

Standardformulär för avtal mellan översättare och förlag rekommenderat av SFF och SvF Standardformulär för avtal mellan översättare och förlag rekommenderat av SFF och SvF Med hänvisning till det ramavtal som Sveriges Författarförbund och Svenska Förläggareföreningen ingick den 13 december

Läs mer

Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation.

Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Tjänstegruppliv Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Dessa avtalsvillkor gäller för ITP-P avdelning 2. För att ta del av bestämmelser

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen HÖGSKOLEAVTALET 2014

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen HÖGSKOLEAVTALET 2014 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen HÖGSKOLEAVTALET 2014 Avtalet gäller alla lärosäten Avtalet omfattar högskoleutbildning enligt högskolelagen samt sådan utbildning som kan leda fram

Läs mer

SEKRETESSAVTAL. i den mån den Anställde, inom ramen av sina arbetsskyldigheters utförande gentemot Bolaget, kommer att

SEKRETESSAVTAL. i den mån den Anställde, inom ramen av sina arbetsskyldigheters utförande gentemot Bolaget, kommer att Översättning Sida 1 av 5 SEKRETESSAVTAL UAB Orange Group Baltic, identifikationsnummer 301506053 med säte Naujojiu Uosto 8, Klaipeda (vidare enbart Bolag ) representerat av Dalius Dabasinskas som agerar

Läs mer