Agil användbarhetsutveckling för handhållna enheter TNM082, VT2015, FÖ3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Agil användbarhetsutveckling för handhållna enheter TNM082, VT2015, FÖ3"

Transkript

1 Agil användbarhetsutveckling för handhållna enheter TNM082, VT2015, FÖ3 Scrum Fyra ben som Scrum står på Självorganiserande team TvärfunkHonella team Prioriterade akhviteter i en produktbacklogg IteraHv utveckling 1

2 Scrums tre pelare Scrum använder el iterahvt, inkrementellt HllvägagångssäL för al ophmera förutsägbarhet och hantera risk. Scrum vilar på tre pelare: transparens granskning anpassning Scrumguiden. Transparens Alla vikhga aspekter av processen måste vara synliga, transparenta, för dem som ansvarar för resultaten. För al uppnå transparens krävs al dessa delar är definierade i en gemensam standard så al alla som tar del av resultaten får en gemensam förståelse för det man ser. Till exempel: el gemensamt språk måste användas av alla deltagare när man talar om processen; och en gemensam definihon av "klart måste delas av de som uuör arbetet och de som accepterar arbetsresultatet. 2

3 Transparens Artefakter Scrumtavla (tydligt och vikhgt arbetsredsakp!) Backloggar AkHviteter Dagligt scrummöte Visar status! Granskning Användare av Scrum måste o\a granska scrumartefakter samt vägen mot el mål, för al upptäcka oönskade avvikelser. Granskningarna bör inte ske så o\a al de kommer i vägen för arbetet. De är mest givande när de noga och regelbundet uuörs av skickliga granskare i anslutning Hll arbetet. 3

4 Anpassning Om en granskare ser al en eller flera aspekter av en process avviker utanför acceptabla gränser och den resulterande produkten inte kan accepteras, så måste man justera processen eller det material som man arbetar med. En anpassning måste göras så snart som möjligt för al minimera ylerligare avvikelse. Teamets granskning och anpassning? Granskning och anpassning Scrum har fyra formella gransknings- och anpassningshllfällen: Sprintplaneringsmöte Dagligt scrummöte Sprintgranskning/sprintdemonstraHon Sprintåterblick 4

5 Process Produktägaren och teamet bestämmer Hllsammans vad som ska utvecklas. Vilken funkhonalitet som ska in och hur den ska se ut och användas. Baseras på: backlogg Hdigare sprint resultat (inkrement) hashghet teamets kapacitet Vad? Vad är en backlogg och en sprintlogg? En lista med krav och el urval krav Hur beskrivs krav? 5

6 Användarhistoria - User story 6

7 Användarhistoria En användarhistoria är en kort beskrivning i vardagligt språk av vad en användare vill uppnå. Användarhistoria Som <roll> gäst Vill jag <mål/önskan/händelse> göra en reservahon 7

8 Användarhistoria För al kunna jämföra och prioritera nyla mellan olika krav förtydligas en historia med en kort förklaring Hll varför det finns el behov av kravet (sy\e) Som <roll> Vill jag <mål/önskan/händelse> För al <sy\e> Användarhistoria För al kunna jämföra och prioritera nyla mellan olika krav förtydligas en historia med en kort förklaring Hll varför det finns el behov av kravet (sy\e) Som <roll> Vill jag <mål/önskan/händelse> För al <sy\e> Som gäst Vill jag göra en reservahon Så al jag kan bo på hotellet På det viset ser alla (gruppen och produktägaren) inte bara själva kravet utan även orsaken Hll al det är vikhgt 8

9 Användarhistoria En grundidé är al varje historia ska vara kort och få plats på en post- it lapp. Nummer/ID Prioritet EsHmerad Hd/insats, Prioritera krav/användarhistorier Vem gör det enligt Scrums teori? 9

10 Prioritet Börja med det nyhgaste först NyLa kan beskrivas som den funkhonalitet och de krav som slutanvändaren väntar mest på, det vill säga, har mest nyla av. EL första steg kan vara al göra en grov indelning exempelvis från modellen DSM (Dynamic Systems development Model) som fål namnet MoSCoW. Must have (måste ha) Should have (ska ha) Could have (Kan ha) Won t have this Hme (vill inte ha den här etappen/sprinten) Prioritet Tekniken används för al inte behöva höra al allt är vikhgt av produktägaren. Kan bestämma al produktägaren får som mest Hlldela M (måste ha) Hll 50% av kraven S (Ska ha) Hll 25% C (could have) Hll 25% 10

11 Prioritet Prioritering kan användas för al ange relahoner (eller beroenden) mellan krav Exempelvis: Krav 1, 14 och 21 är alla måste ha och leveransen (resultatet) är inte särskilt mycket värd om el av dessa krav inte ingår Tydlighet i prioritering är Hll hjälp inför slutet av en sprint (etapp) om man är tveksam Hll vad som bör göras (vid Hdsbrist exempelvis). Även om krav 20 står näst på tur enligt listan så vet man al 21 hänger ihop med 1 och 14 och måste bli färdig för al det ska vara nyla med sprintens resultat. Användarhistorier Kan innehåller (för) lite informahon och kan då behöva brytas ned i mindre delar. Tillsammans med produktägaren gå igenom bakgrund och sy\e och skapa uppgi\er. Under sprintplanning när Hden uppskalas beskrivs programmeringsuppgi\er etc. som behövs. IdenHfiera hur en användarhistoria ska bekrä\as, hur produktägaren ska validera den. De måste vara testbara. 11

12 Användarhistorier - uppgi\er Användarhistorier - uppgi\er 12

13 Användarhistorier - uppgi\er Gustavsson, T. (2013). Agil Projektledning. Andra säl - Historik Inom RUP (RaHonal Unified Process) finns något som kallas Use cases (användningsfall). Beskriver hur olika typ av funkhonalitet ska användas av olika roller i el it- system. Beskriver en viss sorts användare, viss typ av funkhonalitet, och ordningen för hur funkhonaliteten ska ingå i systemet. KriHk risk för för mycket dokumentahon Hdigt i el projekt Användarhistorier är en läl variant 13

14 Ett use case modellerar ett antal steg, definieras av interaktioner mellan en roll (actor) och ett system med syftet att uppnå ett mål. (Unified Modelling Language - UML) 14

15 Användarhistoria Som besökare vill jag kunna se de senaste twilringarna från företaget direkt på startsidan. Denna funkhon är vikhg e\ersom den gör al jag få all kommunikahon från företaget samlad på en plats och inte missar något. Acceptanskriterier Webbplatsens startsida visar de 3 senaste tweetsen. Tweetsen visas inom 15 minuter från al de twilrades. Om en tweet raderas ska den inte visas på webbplatsen. Länkar i tweetsen ska fungera. Kommentarer Lägg även en "Följ oss på TwiLer"- knapp i anslutning Hll tweetsen. Scrumtavla 15

16 Scrumtavla Kanban Agila metoder kallas ibland för lälvikhga metoder just för al de är mindre föreskrivande än tradihonella metoder. Både Scrum och Kanban är väldigt adaphva, men relahvt sel är Scrum mer föreskrivande än Kanban. Scrum har fler begräsningar och ger därmed mindre utrymme för alternahv. EL exempel är al Scrum föreskriver Hdsbegränsade iterahoner. Det gör inte Kanban. Man jobbar inte i etapper (sprint i Scrum) Istället för uppstart (sprintplanering) lägger produktägaren Hll krav löpande i ej påbörjat kolumnen när de dyker upp. Kniberg & Skarin. Kanban och Scrum: Få det bästa av två världar. 16

17 Kanban En princip i Kanban är al man ska agera snabbt så fort el beslut är falat, varje akhvitet ska sluuöras så snart som möjligt Fokuserar på en mer detaljerad projeklavla (analys, design, utveckling, test etc.) Förhindrar al lappar (användarhistorier/uppgi\er) fastnar i påbörjat- kolumnen Givet maxantal för antal lappar per kolumn (exempelvis 2) Kanban Vanligt al man ändå försöker få Hll fördelarna med etapptänket och använder mycket av det som finns inom Scrum. Regelbundna träffar med produktägaren (1ggr per vecka) för al diskutera krav som lagts Hll VikHgt med regelbundenhet för förtydliganden, HdsuppskaLning etc. Presentera delresultat (varannan vecka) Erfarenhetsmöten (varje vecka) Kniberg & Skarin. Kanban och Scrum: Få det bästa av två världar. 17

18 EsHmat av arbete Es?mat ger en bild av: Hur mycket arbete kan vi uuöra under en viss Hd? Hur mycket har vi uuört? Hur mycket har vi framför oss? Det finns olika säl al eshmera på men storleken på uppgi\en påverkas allhd av: Hur svår den är och Hur omfalande den är Olika enheter Enheter: Story points T- shirt storlekar XS, S, M, L, XL Bananer Tid (Hmmar, dagar) Etc. Hur många ( ) klarar vi av under en sprint? Svårt al uppskala första gången men man måste börja någonstans! 18

19 Planeringspoker (Hd) Teknik för al genomföra HdsuppskaLningar. Teamet gör individuella HdsuppskaLningar under tystnad genom al använda "spelkort" med förangivna siffror. Däre\er diskuterar gruppen de HdsuppskaLningar som är mest avvikande. En iterahv eshmeringsmetod Planeringspoker Tidses?mat Varje deltagare får en kortlek där varje kort har el eshmat Siffrorna representerar det antal Hmmar som deltagaren uppskalar al en akhvitet kommer ta al sluuöra. 1,2,3,5,8,13,21,34,45? Kaffe Långa hopp mellan varje steg alla måste bestämma sig för anhngen det ena eller det andra värdet. Gruppen slipper långa diskussioner kring om 20 eller 22 är räl värde (e\ersom den exakta siffran ändå inte går al förutsäga) Det handlar trots allt om uppskalningar, relahva uppskalningar. 19

20 Planeringspoker Någon läser en användarhistoria och den diskuteras kort Varje deltagare väljer el kort som representerar hans eller hennes eshmat Alla kort vänds sa al eshmaten visas samhdigt Diskutera skillnader (framförallt ylerligheterna, högst och lägst) FortsäL Hlls eshmaten konvergerar Övning Hur lång Hd tar det al skriva el namn för hand på en papperslapp? 20

21 Planeringspoker Första gången 1. IdenHfiera uppgi\er som är Sma (läl) Medium (medel) Stora (svår) 2. Välj ut en medium som alla känner Hll 3. SäL den Hll exempelvis 5 4. Använd som baseline Planeringspoker Varför planeringspoker fungerar Lägger tonvikten på relahva eshmat Håller eshmat inom en storleksordning Allas åsikt får komma Hll tals De som eshmerar måste mohvera sina eshmat Det går fort Det är roligt 21

22 Planeringspoker Färdiga kortlekar Papper Appar J Grupparbete och grupptryck Hur vikhgt är det al allas åsikter får komma Hll tals? Lägger tonvikten på relahva eshmat Håller eshmat inom en storleksordning Allas åsikt får komma Hll tals De som eshmerar måste mohvera sina eshmat Det går fort Det är roligt 22

23 Konformitet Socialpsykologisk term som betecknar al en individ ger e\er för en grupps förväntningar och uppfalningar (Solomon Asch). Auktoriteter Ibland gör vi saker vi normalt inte skulle göra (av samvetsskäl) när vi lyder en auktoritet. 23

24 HasHghet/velocity ED annat verktyg är has?ghet (velocity) HasHghet är el mål på hur mycket teamet får gjort under en iterahon (sprint i Scrum ). HasHghet är vad som fakhskt gjordes under sista iterahonen (summan av avklarade eshmat) inte vad som var planerat. Gör teamet 10 användarhistorier som har 8 Hmmar under en iterahon är teamets hashghet 80 Hmmar. (Beror på enhet man använder frö eshmat) HasHghet är alltså el mål på hur mycket som blev klart i en sprint mappat mot den enhet man uppskalade kraven med. I Scrum kan hashghet mätas i olika enheter och varje användarhistoria har el visst värde (beroende på dess komplexitet). Första veckan ger lite informahon (men är nödvändig för al ge grund för jämförelse). Däre\er blir teamet bälre på al uppskala Hd och därmed bälre på al förutsäga sin hashghet. HasHghet/velocity Innebär maximal hashghet maximal produkhvitet? 24

25 HasHghet/velocity Innebär maximal hashghet maximal produkhvitet? Nej. Försöker man maximera hashgheten kan det innebära det motsala för teamet istället, man kanske med testning och acceptans, samarbete med produktägaren, struntar i al fixa buggar etc. Kan eventuellt ge en kortvarig posihv effekt men o\ast en negahv på längre sikt. Målet är inte maximal hashghet utan snarare ophmal hashghet över Hd, många faktorer är vikhga exempelvis kvaliteten på slutprodukten (varje inkrement). HasHget/ Velocity 25

26 Teamets kapacitet Ni är 9 i gruppen, ni har 2 dagar i labbet a 8h, är er kapacitet 9x2x8=144h? Nej, al planera så fungerar inte! HasHghet, Hllgängliga Hmmar? annat? Teamets kapacitet För al räkna ut en realishsk kapacitet (från totalt Hllgänglig kapacitet) används en fokus faktor. Fokus faktorn representerar teamets förmåga al fokusera på arbetet utan distrakhoner. MulHplicera total kapacitet med en fokusfaktor och du får en rimlig uppskalning av den Hd/förmåga som finns Hllgänglig de effekhva Hmmar som kan förväntas av teamet. Ligger exempelvis runt 0,6 0,8. Ni är 9 i gruppen, ni har 2 dagar i labbet a 8h, fokusfaktor 0.6, er kapacitet blir 9x2x8x0,6=86,4h. Se exempelvis: Henrik Kniberg. Scrum and Xp from the Trenches. 26

27 Arbetsmängd - RäL arbetsmängd är avgörande Fördelar med ad ed team tar på sig räd mängd arbetet är: De kan göra ed starkt åtagande. EL starkt åtagande betyder al teamet tror på och äger sin egen plan. Man har tagit på sig en utmanande mängd arbete, men inte för mycket. Man kan med gol självförtroende säga al man kommer al leverera det man tagit på sig. Arbetsmängd - RäL arbetsmängd är avgörande Man kan leverera med kvalitet. EL team som har för mycket al göra måste hila någon sorts venhl al venhlera genom. Den allra vanligaste venhlen är produktens kvalitet. Man sänker helt enkelt kvalitetsambihonerna. Det funkar på kort sikt, men är fullständigt förödande på lång sikt. EL team som har tagit på sig räl mängd arbete för en Hd, i Scrum en sprint, har tagit på sig den mängd arbete man kan göra med upprälhållande av hög kvalitet. Det betyder al man inte behöver ta genvägar för al nå målet. Vi vet ju alla al ordspråket är sant: genvägar äro senvägar. Mjukvaruutveckling är inget undantag. 27

28 Arbetsmängd - RäL arbetsmängd är avgörande Moralen förblir hög. I vilket team tror du arbetsmoralen är högst? I teamet som har pressats al ta på sig för mycket arbete, kanske med mohvahonen al "stretch goals" är bra för dem, eller i teamet som under tankfull dialog inbördes och med produktägaren vridit och vänt på arbetet som behöver göras för al hila räl mängd för den kommande sprinten? Min satsning blir på teamet som lagt sin egen ribba. Arbetsmängd - RäL arbetsmängd är avgörande Misslyckande betyder något. Tänk dig el team som av någon anledning övertygas om al ta på sig mer arbete än de själva tror al de kommer al klara av. Tänk dig sedan al de träffas i en sprintåterblick för al prata om varför de inte lyckats leverera enligt plan. Vad tror du al de kommer al säga? Självklart kommer man al peka ut den press man utsals för som orsaken Hll al man inte levererat enligt plan. Tänk dig nu el team som själva väljer ut hur mycket arbete man kommer al klara av den närmaste månaden. Tänk dig nu al även dela team misslyckas, och därför i sin sprintåterblick diskuterar dela. Det kommer al vara lälare för dela team al vända Hllbaks samtalet Hll den egna rollen i misslyckandet. Därför kommer de al kunna lära sig från sil misslyckande. 28

29 Arbetsmängd - RäL arbetsmängd är avgörande Den goda hälsan består. Jag arbetade med el team på Arbetsmiljöverket vid el Hllfälle. En morgon när jag väntade i recephonen på al insläppt bläddrade jag i en publikahon från myndigheten. En siffra stack ut i stahshken som presenterades: al det var så många som led av problem orsakade av al man inte hade kontroll över sin egen arbetssituahon. Det är ju inte så konshgt egentligen - självklart är det stressande al förväntas kunna åstadkomma mer än vad som är realishskt. Det gäller oavsel om man utvecklar mjukvara eller inte. Varför tror vi al det är en bra affär för våra företag al försöka pressa ut mer än vad som är möjligt ur varandra? Arbetsmängd - RäL arbetsmängd är avgörande Så för ad summera: Scrum handlar om al lära sig vad man kan åstadkomma genom al själv få möjligheten al pröva sina vingar. Det lärandet kan inte komma Hll stånd om situahonen kompromeleras av el aldrig så välment tryck al göra mer än vad görararen tycker är möjligt. Du kan välja själv: anhngen får du lite, lite, mer just nu, Hll priset av osäkra åtaganden, dålig kvalitet, låg moral, försvarsmekanismer som förhindrar lärande och dålig hälsa - eller så får du mycket mer på långt sikt, plus leveranssäkerhet, hög kvalitet, hög moral, ständigt lärande och hälsa. 29

30 Är Scrum bara en metod för mjukvaruutveckling? Inte alls! Metoden kan anpassas för alla möjliga typer av projekt t.ex. HdningsprodukHon eller utveckling av medicinsk teknik. Scrum har använts framgångsrikt i allt från bokförfalande Hll brädspels- utveckling och semesterplanering. Är Scrum bara en metod för mjukvaruutveckling? Nu programmeras arbetslivet om. (A\onbladet ). Programmerarkulturen revoluhonerar hur vi arbetar. Hur vi organiserar arbetet det är slut på Hden då några få tänker och resten uuör. belöningar fungerar mycket dåligt för al driva på människor. gemenskap ger däremot resultat. arbeta i mindre team i el rimligt men utmanande tempo med stor variahon, korta feedbackloopar och med inbyggt lärande 30

31 Den scrummande konsulten AL agile spril sig som en löpeld de senaste åren måste ha varit svårt al missa för alla i branschen. Men nu börjar agile sprida sig utanför själva projekten in i andra delar av organisahoner. Hur skulle t.ex. en agil HR (personalavdelning) fungera och arbeta? Hur skulle el företag fungera utan chefer och struktur? Det finns en hel del spännande läsning al ta del av på nätet Utan chefer och struktur handbok för nyanställda 31

32 Varför agil utveckling passar människor Människor är vanedjur - vi gillar ad känna igen oss i det vi gör Scrum och agile utveckling förespråkar många loopar. Från den minsta, i testdriven utveckling, där vi skriver test Hlls vi har el röl test, sen kod Hlls testet blir grönt, sen test igen och så fortsäler cirkeln runt runt. Vi ställer oss i el dagligt scrummöte varje morgon, samma Hd. För al få feedback och hjälpa varandra. Vi gör dela varje dag, så al det blir en vana. Vi börjar varje sprint med sprintplanering, vi avslutar med demonstrahon och återblick. RuHner. Vanor. Varför agil utveckling passar människor Människor är lata Jag vet al iaf jag är lat. Därför passar Hmeboxing mig väldigt bra. En sprint, ju kortare den är desto bälre, tvingar mig al vara effekhv Hdigare. Jag vet al jag kommer al behöva visa al jag har gjort något redan om två veckor. Jag vet i ärlighetens namn al jag måste redogöra redan imorgon, på det dagliga scrummötet, varför jag inte är klar. Scrum mohverar mig al motarbeta min lata natur. Jag tror inte jag är ensam om al påverkas av det här. 32

33 Varför agil utveckling passar människor Människor är sociala Människor fungerar bäst i grupp. Det är ingen som motsäger al vi är flockdjur och jag tror al vi funkar bäst på det sälet. Det är därför vi säler ihop team och låter teamen vara stabila. På det sälet kan vi lära oss av varandra, både genom al man kan ställa frågor vid t.ex. de dagliga scrummötena och även genom parprogramming. Varför agil utveckling passar människor Människor gillar belöningar EL av mina favoritcitat, jag vet inte varhfrån det kommer dock, är Programmers are like puppies, just not as mature.. Enbart denna punkt är egentligen nog för mig för al jag ska förespråka scrum och andra agila metoder. Vi har så många feedbackloopar där man kan känna al man har bidragit och gjort något. AllHfrån al få skrynkla ihop en lapp som är klar, Hll al få dema en färdig user story är belöningar. AL få se el test gå ifrån röl Hll grönt är en belöning. Jag tror al om vi skulle analysera hjärnakhviteten hos en programmerare som jobbar testdrivet skulle vi se seratonin- utsöndringar varje gång alla tester visar grönt, det är en enorm Hllfredsställelse. AL få flyla den sista post it- lappen Hll done; det är en enormt skön känsla av seger. Man vinner nånhng och man har gjort det som el lag. 33

34 Varför agil utveckling passar människor Agila metoder är mänskliga Allt dela sammantaget tycker jag visar på al agila metoder är framtaget med människan i fokus. Det är inte en process som ser Hll produkten först och främst utan Hll människorna som ska producera den. Som kollar på hur får vi människor al producera effekhvt och må bra. Agilt är mänskligt! 34

Idag. Förväntningar. Farhågor 2014-02-03. Agil användbarhetsutveckling för handhållna enheter TNM082, VT2014, FÖ2. Agil utveckling Scrum

Idag. Förväntningar. Farhågor 2014-02-03. Agil användbarhetsutveckling för handhållna enheter TNM082, VT2014, FÖ2. Agil utveckling Scrum Agil användbarhetsutveckling för handhållna enheter TNM082, VT2014, FÖ2 Idag Agil utveckling Scrum Förväntningar En helt ny utmaning. Det ska inte vara som andra kurser Företag har oka erfarenhet inom

Läs mer

Agila Metoder. Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se

Agila Metoder. Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se Agila Metoder Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se Agenda Agila Metoder: Scrum och sprints Lean och Design Workshops Kravställning Agil Utveckling Individer och interaktioner istället för processer Fungerande

Läs mer

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1 " Scrum Scrum en beskrivning a description 1" 1 Scrums principer Värderingar från Agile Manifesto Scrum är mest känt av de agila arbetssätten. Agile Manifesto utgör en gemensam bas för att arbeta agilt

Läs mer

Projektmetodik II. HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik. Projektarbete

Projektmetodik II. HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik. Projektarbete Projektmetodik II HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik Projektarbete Förväntade resultatet är t.ex. en produkt Vi behöver arbeta med Analys Faktainsamling Genomförande Rapportering

Läs mer

SCRUM. En agil projektmetod baserad på empiri - vad fungerar och vad fungerar inte?

SCRUM. En agil projektmetod baserad på empiri - vad fungerar och vad fungerar inte? SCRUM En agil projektmetod baserad på empiri - vad fungerar och vad fungerar inte? Grundprinciper Projektgruppen organiserar och planerar sitt eget arbete Fokus på verksamhetsnytta Alla krav prioriteras

Läs mer

AGILA METODER. (för oss som inte kodar) Nina Berlin

AGILA METODER. (för oss som inte kodar) Nina Berlin AGILA METODER (för oss som inte kodar) Nina Berlin Agila värderingar 1. Individer och interaktioner framför processer och verktyg 2. Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 3. Kundsamarbete

Läs mer

2010-12-27 SCRUM. Vattenfallsmodellen. Analys. Design. Kod. Test. Rational Unified Process Agile. Kallas också linjär sekventiell modell.

2010-12-27 SCRUM. Vattenfallsmodellen. Analys. Design. Kod. Test. Rational Unified Process Agile. Kallas också linjär sekventiell modell. Vattenfallsmodellen SCRUM Analys Kallas också linjär sekventiell modell Introduktion Design Kod Test Rational Unified Process Agile DSDM Adaptive Software Development Crystal Feature-Driven Development

Läs mer

SCRUM och agil utveckling

SCRUM och agil utveckling SCRUM och agil utveckling Johan Åberg johan.aberg@liu.se Agile Manifesto We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through this work we have come to value:

Läs mer

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt johanna.sarna@valtech.com Valtech Vem är jag? Johanna Särnå Jobbar på Valtech sedan 3 år tillbaka Jobbar där med användbarhet och projektledning Certifierad

Läs mer

Kanban. Marcus Hammarberg. torsdag den 15 september 2011 (v.)

Kanban. Marcus Hammarberg. torsdag den 15 september 2011 (v.) Kanban Marcus Hammarberg Kanban? Vad sjutton är Kanban för något? Jag brukar beställa yakiniku... http://blog.huddle.net/wp-content/uploads/2009/08/team-building-exercises-improving-teamwork.jpg Kanban

Läs mer

Scrumguiden. Den definitiva guiden till Scrum: Spelets regler. Juli 2013. Utvecklad och underhållen av Ken Schwaber och Jeff Sutherland

Scrumguiden. Den definitiva guiden till Scrum: Spelets regler. Juli 2013. Utvecklad och underhållen av Ken Schwaber och Jeff Sutherland Scrumguiden Den definitiva guiden till Scrum: Spelets regler Juli 2013 Utvecklad och underhållen av Ken Schwaber och Jeff Sutherland Innehåll Syftet med Scrumguiden... 3 Definitionen av Scrum... 3 Teorin

Läs mer

Metoder för Interaktionsdesign

Metoder för Interaktionsdesign Metoder för Interaktionsdesign Föreläsning 4 Projektmetodik och Scrum Kapitel 9-12 + 14, Scrumbok Det högra spåret Vi lämnar nu det vänstra spåret de mjukare delarna och går in på det högra spåret som

Läs mer

SCRUM och mycket mer

SCRUM och mycket mer Typ av dokument Anvisning Skapad Senaste uppdatering 2008-01-27 2008-11-13 1 (5) Sida 1 Det minsta möjliga? SCRUM och mycket mer Om man nu vill vara agile och inte har allt tid i världen, vad skall man

Läs mer

Whitepaper Green Bullet Agil HR

Whitepaper Green Bullet Agil HR Whitepaper Green Bullet Agil HR Agil HR Inledning Detta whitepaper syftar till att förklara vad Agile är och hur HR bör anpassa sitt arbete för att skapa större värde i en agil organisation. I takt med

Läs mer

HÖSTTERMINEN. Scrum STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Vi vidareutbildar ingenjörer och tekniker. Din partner för livslångt lärande

HÖSTTERMINEN. Scrum STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Vi vidareutbildar ingenjörer och tekniker. Din partner för livslångt lärande STF INGENJÖRSUTBILDNING Vi vidareutbildar ingenjörer och tekniker Scrum STF KOMPETENSINFO NR 63/2011 HÖSTTERMINEN STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för livslångt lärande WWW.STF.SE Scrum i praktiken

Läs mer

ALM Live: Scrum + VSTS

ALM Live: Scrum + VSTS ALM Live: Scrum + VSTS Explained and distilled for Everyone! Micael Herkommer micael.herkommer@inexor.se Introduktion Micael Herkommer Developer Coach & Solutions Architect INEXOR EPiServer Professional

Läs mer

Agil mjukvaruutveckling. 1DV404, Jesper Andersson

Agil mjukvaruutveckling. 1DV404, Jesper Andersson Agil mjukvaruutveckling 1DV404, Jesper Andersson Agilt? Innehållet i alla mjukvaruutvecklingsprocesser! Roller! Aktiviteter! Artefakter Processmodeller Många smaker Unified Process Kanban SCRUM normativ

Läs mer

Agilt arbetssätt i komplexa organisationer. Välkomna! Anna Picetti, IT-HUSET 2011-10-27. www.it-huset.se

Agilt arbetssätt i komplexa organisationer. Välkomna! Anna Picetti, IT-HUSET 2011-10-27. www.it-huset.se Agilt arbetssätt i komplexa organisationer Välkomna! Anna Picetti, IT-HUSET 2011-10-27 Ord från en företagsledare Ett bra genomförande är 90 procent av framgången och strategin 10, varav magkänslan är

Läs mer

BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM

BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM NORDSCRUM BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM NORDSCRUM BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning... 3 SCRUM... 3 Bakgrund... 3 Faser... 3 Ramverket... 3 Nordscrum... 4 StudentProjekt...

Läs mer

TDP023 Projekt: Agil systemutveckling

TDP023 Projekt: Agil systemutveckling TDP023 Projekt: Agil systemutveckling Johan Åberg johan.aberg@liu.se Tre moment Projekt 8hp Marknadsföring av produkt 2hp Kopplat till projektarbetet Individuell rapport 2hp Kopplat till projektarbetet

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

Agile-metoder, XP och ACSD

Agile-metoder, XP och ACSD Användarcentrerad systemdesign. Föreläsning 12 Agile-metoder, XP och ACSD Stefan Blomkvist MDI / IT, stefan.blomkvist@it.uu.se & Profdoc AB www.profdoc.se www.it.uu.se/edu/course /homepage/acsd/s04 XP

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

Testdriven utveckling. Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions

Testdriven utveckling. Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions Testdriven utveckling Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions 2 Soarian Stort projekt, ca 400 personer i projektet Distribuerad utveckling i USA, Indien och Sverige Web baserat lösning med admin client

Läs mer

Tentamen, delkurs Projektstyrning Webbutvecklare SU13, Malmö

Tentamen, delkurs Projektstyrning Webbutvecklare SU13, Malmö Sida 1/14 Tentamen Projektstyrning, Webbutvecklare, WU13, Malmö Tentamen, delkurs Projektstyrning Webbutvecklare SU13, Malmö Plats: Plushögskolan Malmö Tid: fredag 29 november 2013, kl. 9.00-12.00 Tillåtna

Läs mer

Agil testning i SCRUM

Agil testning i SCRUM Agil testning i SCRUM Petter Salomonsson Petter.salomonsson@addq.se Tel: 0708-398435 Kort presentation AddQ Consulting AB tydlig fokus på test och kvalitetssäkringstjänster erbjuder mycket erfarna konsulter

Läs mer

Agila Organisationer

Agila Organisationer Att förändra f och leda Agila Organisationer m.thelin@jaybis.se *Utveckla agil def: Agila organisationer förändra och led! Förändra Möjliggör med ett Core Team Involvera Vision Utbilda Aktivitetsbacklogg

Läs mer

Användbarhet i sitt sammanhang

Användbarhet i sitt sammanhang Användbarhet i sitt sammanhang Världsanvändbarhetsdagen 2009-11-12 Anders Hedberg, Guide Konsult Stockholm Innehåll En helikoptertur över ett projekts olika faser med belysning på användbarhet i förhållande

Läs mer

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10 Projekt Rapport RaidPlanner Jeanette Karlsson UD10 Abstrakt: Denna rapport handlar om mitt projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklings projekt. Rapporten kommer att ta upp hur jag gått tillväga,

Läs mer

Utmaningar & fallgropar med att gå från Vattenfall till Agilt i en traditionell IT-organisation!

Utmaningar & fallgropar med att gå från Vattenfall till Agilt i en traditionell IT-organisation! Utmaningar & fallgropar med att gå från Vattenfall till Agilt i en traditionell IT-organisation! Lean & Agile! MIND Time! NETnet! Resco! Jeanette Jealmo Anna Axelson Det här är Folksam!! Grundades 1908!

Läs mer

Effek%va(App+projekt(

Effek%va(App+projekt( APP+A+THONE 5mars2014 ProjektledningochLeveransprocessför Effek%vaApp+projekt ProjektM+handelHögskolanVäst MatsAhlberg,Connecta 89%avvärldensprojektlyckasintenåsinamål Standish Group International, 2013

Läs mer

Testbara krav. SAST Syd 2012-02-09. Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt

Testbara krav. SAST Syd 2012-02-09. Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt Testbara krav SAST Syd 2012-02-09 Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt Ulf Eriksson Produktägare på ReQtest Specialist på kravhantering och test Grundare

Läs mer

Agil programutveckling

Agil programutveckling Agil programutveckling Pontus Evertsson D00, Lunds Tekniska Högskola d00pe@efd.lth.se Anna Jennerheim D00, Lunds Tekniska Högskola d00aj@efd.lth.se 2003-05-15 1 1. Inledning 3 2. Extreme Programming (XP)

Läs mer

Sammanställning av kursvärdering

Sammanställning av kursvärdering Dnr HS 214/42 Sammanställning av kursvärdering (blanketten används inte för lärarutbildningskurser) Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Sammanställning av vårterminens kurser ska vara underskriven,

Läs mer

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

Modell för agil utveckling och förvaltning av produkter

Modell för agil utveckling och förvaltning av produkter Beslutsdatum: 2014-07-23 MDH 1.1-396/14 1 (4) Beslutande: Förvaltningschefen Ansvarig för tillämpning: Förvaltningschef Dokumentansvarig: Rektors kansli Dokumenttyp: Processbeskrivning Datum för ikraftträdande:

Läs mer

IBM Software Group. Agil Acceptans Test. Annika Kortell annika.kortell@se.ibm.com. SAST 15-års jubileum 2010. 2010 IBM Corporation

IBM Software Group. Agil Acceptans Test. Annika Kortell annika.kortell@se.ibm.com. SAST 15-års jubileum 2010. 2010 IBM Corporation IBM Software Group Agil Acceptans Test Annika Kortell annika.kortell@se.ibm.com SAST 15-års jubileum 2010 2010 IBM Corporation IBM Grundades 1911, i Sverige sedan 1928 400 000 anställda i 170 länder; forskare,

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

TDDD26 Individuell projektrapport

TDDD26 Individuell projektrapport TDDD26 Individuell projektrapport Kort beskrivning av projektet Vi hade som projekt att utveckla en digital media servicer som skulle hjälpa filmentusiasten att organisera sitt filmbibliotek. Programmet

Läs mer

SCRUM på Riksarkivet. Magnus Welander / 2011-05-26

SCRUM på Riksarkivet. Magnus Welander / 2011-05-26 SCRUM på Riksarkivet Magnus Welander / 2011-05-26 Agenda Metoden SCRUM Erfarenheter från Riksarkivet Sverige Metoden SCRUM Varför agile? Källa: Standish Group Önskedrömmar Kunden vet vad de vill ha Utvecklarna

Läs mer

Scaled Agile Framework

Scaled Agile Framework Scaled Agile Framework Grunder för självorganisation Vad är det och är det bra? @svante_lidman svante.lidman@coreboost.se 1 Vem är Svante? Senaste 6-7 åren Konsultat inom Large-Scale Lean/Agile De +20

Läs mer

Agila Avtal. avtalsformer som kan fungera. Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se

Agila Avtal. avtalsformer som kan fungera. Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Agila Avtal Hur man säljer in agila projekt olika avtalsformer som kan fungera Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Min syn på saken och kundens Detta är vad vi alla önskar Lite om mig själv Carina

Läs mer

Projektledare vs ScrumMaster

Projektledare vs ScrumMaster Projektledare vs ScrumMaster Finns det rum för den klassiske projektledaren i en agil värld? Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Lite om mig själv Carina Meurlinger Konsult på Agero sedan 2005

Läs mer

Presentation. Fredrik Runnsjö 1996 Utvecklare 2004 Testare ~2006 Scrum/Canban

Presentation. Fredrik Runnsjö 1996 Utvecklare 2004 Testare ~2006 Scrum/Canban Presentation Fredrik Runnsjö 1996 Utvecklare 2004 Testare ~2006 Scrum/Canban Om AddQ Mission Vi skapar affärsnytta för kunden genom specialisttjänster inom test, kvalitetssäkring och effektivisering Tjänsteområden

Läs mer

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA Hur sätter jag på min surfplatta: Strömbrytaren är placerad på kanten av surfplattan, strömbrytaren känns igen på denna symbol skärmen tänds. Tryck och

Läs mer

Praktikum i programvaruproduktion

Praktikum i programvaruproduktion Praktikum i programvaruproduktion Introduktion Föreläsare/Ansvarig: Pontus Boström Email:pontus.bostrom@abo.fi Rum A5055 Assistent: Petter Sandvik Email: petter.sandvik@abo.fi Rum: A5048 Föreläsningar:

Läs mer

Agila metoder och motivation

Agila metoder och motivation Agila metoder och motivation Varför blir man produktiv av att flytta lappar på en whiteboard? Tomas Jansson tomas.jansson@kau.se Agila metoden Scrum Sprint planning Every 24 hours Daily scrum Sprint backlog

Läs mer

Realtidssystem HT03. Vad är realtidssystem? Inbyggda system. Att programmera, Tasks (Uppgifter) Realtidssystem kräver analys

Realtidssystem HT03. Vad är realtidssystem? Inbyggda system. Att programmera, Tasks (Uppgifter) Realtidssystem kräver analys Realtidssystem HT03 Vad är realtidssystem? Föreläsare: Wang Yi Rum: 1235, yi@it.uu.se, Tel: 471 3110 Assistent: Tobias Amnell Rum: 1216, tobiasa@it.uu.se, Tel: 4717122 Webbsida: www.it.uu.se/edu/course/homepage/realtid/h03

Läs mer

Du fulländar mig! Om synergierna mellan agila metoder och UX. Joakim Holm Adaptiv AB. Erik Hammarström Antrop AB

Du fulländar mig! Om synergierna mellan agila metoder och UX. Joakim Holm Adaptiv AB. Erik Hammarström Antrop AB Du fulländar mig! Om synergierna mellan agila metoder och UX Joakim Holm Adaptiv AB Erik Hammarström Antrop AB Vetenskapliga metoden 1. Observera verkligheten 4. Genomför experiment 2. Utforma hypotes

Läs mer

Agil utveckling ställer nya krav på upphandling. Roland Bäcklin, Jaybis Konsult AB roland.backlin@jaybis.se

Agil utveckling ställer nya krav på upphandling. Roland Bäcklin, Jaybis Konsult AB roland.backlin@jaybis.se Agil utveckling ställer nya krav på upphandling Roland Bäcklin, Jaybis Konsult AB roland.backlin@jaybis.se Roland Bäcklin Tidigare: Utvecklare, Systemarkitekt, Projektledare, CTO, CIO, Riksinstruktör,

Läs mer

IT-projektledning - introduktion 725G62

IT-projektledning - introduktion 725G62 IEI Tommy Wedlund Läsanvisningar, IT-projektledning introduktion, 725G62 IT-projektledning - introduktion 725G62 Läsanvisningar tentamen inför tentamen I tentamen ingår följande kurslitteratur: The IBM

Läs mer

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management 6. Att få mer gjort under en dag - Time Management Tiden är en unik och icke förnybar resurs. Den tid som gått får du inte igen. Du kommer inte att få mer tid, du har ett visst antal timmar till ett visst

Läs mer

Enkelhet Trygghet Effek.vitet

Enkelhet Trygghet Effek.vitet Enkelhet Trygghet Effek.vitet www.reduca.se STYRELSENS BÄSTA VÄN! VÄLKOMMEN TILL REDUCA! Vi har sedan starten hjälpt hundratals bostadsräesföreningar ae effekhvisera och underläea styrelsearbetet. Vår

Läs mer

Scrum + XP = sant. Kristian Björk D06, Lunds Tekniska Högskola dt05kb1@student.lth.se. Frederik Blauenfeldt Jeppsson. dt06fb8@student.lth.

Scrum + XP = sant. Kristian Björk D06, Lunds Tekniska Högskola dt05kb1@student.lth.se. Frederik Blauenfeldt Jeppsson. dt06fb8@student.lth. Scrum + XP = sant Kristian Björk D06, Lunds Tekniska Högskola dt05kb1@student.lth.se Frederik Blauenfeldt Jeppsson D06, Lunds Tekniska Högskola dt06fb8@student.lth.se 2010-03-02 1 Abstract Scrum och XP

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue. Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr

Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue. Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr Inlämnad: 16 januari 2008 1 Softhouse - Crossmedia Avenue Crossmedia Avenue, är ett svenskt företag som ingår

Läs mer

Självständigt arbete på avancerad nivå

Självständigt arbete på avancerad nivå Självständigt arbete på avancerad nivå Independent degree project second cycle Kvalitets- och ledarskapsutveckling Quality Management and Leadership Lean Mjukvaruutveckling Fariborz Bahadori 1 Examinator:

Läs mer

Projektarbete. Grunder

Projektarbete. Grunder Projektarbete Grunder Projektarbete Hur gör man på Spotify, på ett modernt ICTföretag? Se Spotify Engineering Culture (film) Källa: http://labs.spotify.com/2014/03/27/spotify-engineering-culture-part-1/

Läs mer

Lean och Agile En jämförelse inom IT och produktion

Lean och Agile En jämförelse inom IT och produktion Lean och Agile En jämförelse inom IT och produktion DANIEL LYNGMAN MARTIN TALLS MG101X Examensarbete inom Maskinteknik MG103X Examensarbete inom Design och Produktframtagning Stockholm, Sverige 2010 Lean

Läs mer

Therese Hansson & Magnus Jonsson. Motivationsfaktorer - Test inom Agila utvecklingsprojekt

Therese Hansson & Magnus Jonsson. Motivationsfaktorer - Test inom Agila utvecklingsprojekt Motivationsfaktorer - Test inom Agila utvecklingsprojekt Magnus Jonsson & Therese Hansson Flerårig erfarenhet från ett globalt utvecklingsprojekt där vi införde Agile & Scrum metodik i hela organisationen

Läs mer

Självständigt arbete på avancerad nivå

Självständigt arbete på avancerad nivå Självständigt arbete på avancerad nivå Independent degree project - second cycle Huvudområde Industriell ekonomi Val av systemutvecklingsmetod utifrån ett strategiskt perspektiv En fallstudie på SPV Lina

Läs mer

UF 7 Ledarskap och samarbete. Alla i UF tränar si8 ledarskap

UF 7 Ledarskap och samarbete. Alla i UF tränar si8 ledarskap UF 7 Ledarskap och samarbete Alla i UF tränar si8 ledarskap Ledarskap och samarbete Hur får vi alla a8 arbeta åt samma håll? Vad gör vi om någon avviker från den väg som vi har stakat ut? Hur är du själv

Läs mer

SCRUM. på fem minuter

SCRUM. på fem minuter SCRUM på fem minuter DET TALAS MYCKET OM SCRUM OCH LÄTTRÖRLIGA METODER JUST NU STÄLL DIG FÖLJANDE FRÅGOR A simple framework for managing complex projects Traditionella metoder fokuserar på att hålla planen,

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Jenny Ericsson. Kanban. Går metoden att använda för att styra utvecklingsprojekt? Informatik.

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Jenny Ericsson. Kanban. Går metoden att använda för att styra utvecklingsprojekt? Informatik. Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Jenny Ericsson Kanban Går metoden att använda för att styra utvecklingsprojekt? Informatik C-uppsats Datum: VT 2011 Handledare: Examinator: Lars-Erik Axelsson

Läs mer

Gå igenom all praktisk info om dessa 2 dagar.

Gå igenom all praktisk info om dessa 2 dagar. Bild 1 Välkommen Bild 2 PRAKTISK INFO Gå igenom all praktisk info om dessa 2 dagar. Fika 10.00-10.15 Lunch 12.00-13.00 Fika 15.00-15.15 Viktiga telefon nr: Ev övrig info typ kod till hotellet eller dyl

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA

PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA din snabbguide till Lean, Agile, Scrum och XP tomas björkholm & hans brattberg nu också med kanban PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA din snabbguide till Lean, Agile, Scrum och XP

Läs mer

Mappar och filer för webbsidor

Mappar och filer för webbsidor Mappar och filer för webbsidor I de4a dokument illustreras det hur du kan arbeta med mappar och filer, då du skapar webbsidor och ska publicera dem för uppgi=erna. Det visas också hur du skickar in redovisningar

Läs mer

Användningen av Microsoft Team Foundation Server i agila projekt

Användningen av Microsoft Team Foundation Server i agila projekt Julia Andreasson Jessica Appelgren Användningen av Microsoft Team Foundation Server i agila projekt The use of Microsoft Team Foundation Server in agile projects Informatik C-uppsats Termin: Handledare:

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA

PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA din snabbguide till Lean, Agile, Scrum, Kanban och XP tomas björkholm & hans brattberg version 1.2 Tack till Henrik Kniberg för hans bilder, kunnande och pedagogiska förklaringar,

Läs mer

Kandidatarbete I- data

Kandidatarbete I- data Kandidatarbete I- data TDDD83 Aseel Berglund aseel.berglund@liu.se Journey line X KURSINFORMATION Mål Utveckla e? litet webbaserat affärssystem av typ e- bufk. Skriva rapport inkl marknasföringsplan för

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

En snabbare väg till framgång Ett agilt angreppssätt för BI Johan Petersson

En snabbare väg till framgång Ett agilt angreppssätt för BI Johan Petersson En snabbare väg till framgång Ett agilt angreppssätt för BI Johan Petersson Acando Johan Petersson Visit me at LinkedIn: se.linkedin.com/in/johpet 2 Acando 2014-29-08 Acando - översikt Enterprise Consulting

Läs mer

Kanban i Extreme Programming

Kanban i Extreme Programming Kanban i Extreme Programming N. Fors och N. Hansson D06, Lunds Tekniska Högskola [niklas.fors niklas.hansson.06]@gmail.com 2mars2010 Abstract Kanban is a scheduling approach from the work philosophy just-intime

Läs mer

på ett stort spelföretag Andreas Ström

på ett stort spelföretag Andreas Ström på ett stort spelföretag Andreas Ström - Spelföretag som är B2C och B2B orienterat. Bygger en pokerplattform som säljs och driftas som en tjänst till andra företag. - Grundades 1999 i Uppsala - Scrum sedan

Läs mer

Upplevda problem med projektstyrningsmetoden Scrum i systemutvecklingsprojekt - 2012-05-29. Akademin industri och samhälle

Upplevda problem med projektstyrningsmetoden Scrum i systemutvecklingsprojekt - 2012-05-29. Akademin industri och samhälle Upplevda problem med projektstyrningsmetoden Scrum i systemutvecklingsprojekt - En studie av Scrums - relaterade problem hos IT- företag i Borlängeregion Christilinda Göstasson 2012-05-29 Akademin industri

Läs mer

PROJEKTRAPPORT EDA095 NÄTVERKSPROGRAMMERI

PROJEKTRAPPORT EDA095 NÄTVERKSPROGRAMMERI PROJEKTRAPPORT EDA095 NÄTVERKSPROGRAMMERI NG STRESS LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA - 2013-05-22 Projektmedlemmar: Emil Apelgren adi10eap@student.lu.se Fredrik Helander gda10fhe@student.lu.se Jonathan Klingberg

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Övningstenta, examinationsfrågor 2015-03-09

Övningstenta, examinationsfrågor 2015-03-09 Swedish Software Testing Board (SSTB) International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) Agile Tester Certificate in Software Testing Övningstenta, examinationsfrågor 2015-03-09 Tillåten tid:

Läs mer

LÖNSAM HÄLSOSAM LYCKOSAM. Främjande ledarskap och medarbetarskap

LÖNSAM HÄLSOSAM LYCKOSAM. Främjande ledarskap och medarbetarskap LÖNSAM HÄLSOSAM LYCKOSAM ledarskap och medarbetarskap INNEHÅLL Kontakt med författarna kan fås via deras webbplatser: Anders Lugn: www.baralugn.se Birger Rexed: www.rexed.se Ekerlids Förlag Tegnérgatan

Läs mer

konsultprofil Björn Wismén

konsultprofil Björn Wismén Björn är en senior konsult som har arbetat som scrum master och lean och agile coach under ett flertal år. Björn har även mycket lång erfarenhet som systemutvecklare vilket bidrar till att han på ett effektivt

Läs mer

Scrum. på fem minuter

Scrum. på fem minuter Scrum på fem minuter DET TALAS MYCKET OM SCRUM OCH LÄTTRÖRLIGA METODER JUST NU STÄLL DIG FÖLJANDE FRÅGOR A simple method for the management of complex projects... Äldre metoder fokuserar på att hålla planen,

Läs mer

Den agila verktygslådan. Spelutvecklaren Dice måste arbeta agilt. Ivar Jacobson om vår största utmaning. Ger insikt i tid

Den agila verktygslådan. Spelutvecklaren Dice måste arbeta agilt. Ivar Jacobson om vår största utmaning. Ger insikt i tid Ett magasin från Combitech AB Ger insikt i tid Tema: Den agila verktygslådan Nr 2 juni 2009 Den agila verktygslådan Spelutvecklaren Dice måste arbeta agilt Ivar Jacobson om vår största utmaning Tema: Den

Läs mer

Teststrategier och Testcertifiering. Per Strandberg, Maj 2013

Teststrategier och Testcertifiering. Per Strandberg, Maj 2013 Teststrategier och Testcertifiering Per Strandberg, Maj 2013 1 Lite om Test i Allmänhet och ISTQB Certifiering Mål med testning? Förebygga fel Hitta fel eller risk Underlätta och ge stöd vid utveckling

Läs mer

Idag. Camilla Forsell TNM082 VT2013 TNM082, 2013. Camilla Forsell. Camilla Forsell TNM082 VT2013 TNM082, 2013. Camilla Forsell

Idag. Camilla Forsell TNM082 VT2013 TNM082, 2013. Camilla Forsell. Camilla Forsell TNM082 VT2013 TNM082, 2013. Camilla Forsell Agil användbarhetsutveckling för handhållna enheter TNM082, VT2013, FÖ2 Idag Agil utveckling Scrum Agila utvecklingsmetoder Agile är engelska och betyder smidig, vig, lährörlig. Agil systemutveckling är

Läs mer

Kravfångst Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form

Kravfångst Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form Kravfångst? Bra kravarbete handlar om att ställa rätt frågor och att ge rätt svar i rätt form Gästföreläsning Datavetenskap 2011-02-15 Therese Söderlund, Lars Hansson och Jan Bidner (ITS) ITS - Enheten

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Prototyper och användartest

Prototyper och användartest Föreläsning i webbdesign Prototyper och användartest Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Prototyp för en webbplats! Utkast eller enkel variant av webbplatsen" Syfte"

Läs mer

Professional development. Kursutvärdering av BIMA11, Professionell utveckling 1

Professional development. Kursutvärdering av BIMA11, Professionell utveckling 1 BIMA11 (PU 1) HT 2009 Summary Total number of answers 18 Filter no Group by question no Professional development Kursutvärdering av BIMA11, Professionell utveckling 1 Lunds Universitet, Höstterminen 2009

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

BNI Connect Manual Changing the Way the World Does Business

BNI Connect Manual Changing the Way the World Does Business americas europe africa asia australasia W W W. B N I. N U BNI Connect Manual Changing the Way the World Does Business BNI Connect Manual Innehåll 1. Inledande information... 3 1.1 Logga in... 3 1.2 Glömt

Läs mer

Insikt. kräver kunskap, erfarenhet och förståelse

Insikt. kräver kunskap, erfarenhet och förståelse Insikt kräver kunskap, erfarenhet och förståelse Målet är utveckling... håller inte måttet Företag med teknologibaserad utveckling står idag inför många utmaningar. Den viktigaste är utan tvekan förmågan

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

Introduktion till lättrörlig produktutveckling med Lean och Scrum

Introduktion till lättrörlig produktutveckling med Lean och Scrum Introduktion till lättrörlig produktutveckling med Lean och Scrum Mikael Lundgren Introduktion Lean och Agile är populära begrepp idag, då många verksamheter inspireras av Toyotas framgångar och effektiva

Läs mer

Vad är. Domändriven design?

Vad är. Domändriven design? Vad är Domändriven design? 1 Domändriven design är utvecklare och domänexperter som arbetar tillsammans för att skapa mjukvara som är både begriplig och möjlig att underhålla. ett sätt att fånga och sprida

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Mjukvarutest i agil systemutveckling

Mjukvarutest i agil systemutveckling Mjukvarutest i agil systemutveckling En undersökning på ett multinationellt företag Institutionen för informatik Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng Framlagd: December, 2011 Författare: Handledare: Examinatorer:

Läs mer