Föreningsmoms, hur påverkar det de allmännyttiga ideella föreningarna i Sverige? Slutrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningsmoms, hur påverkar det de allmännyttiga ideella föreningarna i Sverige? Slutrapport"

Transkript

1 Föreningsmoms, hur påverkar det de allmännyttiga ideella föreningarna i Sverige? Slutrapport Grupp 4: Åsa Dahlström & Camilla Tordenfeldt-Grafö

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Tillvägagångssätt... 3 Sammanfattning... 3 Vad är en allmännyttig ideell förening?... 4 Varför är föreningar så viktiga i Sverige?... 5 Syftet med föreningsmomsen... 6 Vad är problemet?... 9 Kan föreningarna klara detta administrativt? Intervju med en lokalt förankrad förenings kassör Egna reflektioner Källangivelser Bilagor Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Betänkande Moderniserade skatteregler för ideell sektor Betänkande Nya skatteregler för idrotten Rapporten Mervärdesskatt för ideella sektorn Remissvar Mervärdesskatt för ideella sektorn, m.m Gemensamma systemet för mervärdesskatt Grupp 4: Åsa Dahlström & Camilla Tordenfeldt-Grafö 2

3 Inledning Vi har valt ett ämne som ligger i utkanten av vår utbildning men som vi tror ändå kan vara intressant för oss då vi i framtiden förhoppningsvis kommer att jobba med redovisning och beskattning. Om det blir så att Sverige kommer att tvingas till att införa momsredovisningsplikt för alla föreningar oavsett storlek och omsättning så kan det finnas en möjlighet att våra kunskaper får ytterligare ett verksamhetsområde att täcka in. Det är förstås under förutsättning att inte föreningarna slås ut och att de har råd att betala för de tjänster som vi i så fall kan bistå med. Tillvägagångssätt Genom analys av artiklar från olika tidningars webbsidor vill vi plocka fram information om hur föreningarna har reagerat på förslaget. Även ta hjälp av andra webbsidor. Sammanfattning Vi valde att utveckla hur EU-direktivet om moms för allmännyttiga ideella föreningar kan påverka samhället både på lokal nivå och hur det på sikt i värsta fall kan innebära förfall och kaos i vår del av världen när demokratiska rättigheter och skyldigheter sätts ur spel. Vi har letat efter officiella upplysningar i olika skrivelser som vi bifogar som bilagor i rapporten då dessa är omfattande men kan ses som läsvärda för intresserade i klassen. Då ämnet är omfattande fast det är ställt som en enkel fråga har vi valt ut en del intressanta aspekter och letat efter material som belyser detta. Vi har även täckt upp med en beskrivning av vad som kännetecknar allmännyttiga ideella föreningar och även så berättar vi om föreningarnas tillkomst och ursprungliga betydelse för det svenska samhällets uppbyggnad. Grupp 4: Åsa Dahlström & Camilla Tordenfeldt-Grafö 3

4 Vad är en allmännyttig ideell förening? För att en förening ska anses vara ideell och allmännyttig ställs fyra krav som Skatteverket vid bedömning av föreningarnas skattskyldighet tar hänsyn till. Vid överklagande av beslut är det förvaltningsdomstolarna som gör detsamma. 1. Ändamålskravet Föreningens syfte ska i huvudsak främja allmännyttiga ändamål, dvs 75 % av verksamheten ska vara det för att föreningen ska vara befriad från beskattning. Ändamålet/en får inte begränsas till vissa bestämda personer, föreningens medlemmar eller vill vissa familjer/släkter. Ändamålet får inte ha en alltför särpräglad karaktär. 2. Verksamhetskravet Föreningen skall till minst % av verksamheten tillgodose ändamålen, vilket är en ekonomisk bedömning som innebär att dem mesta av intäkterna ska användas till detta. Om stadgarna är otydliga är det verksamheten som faktiskt genomför som avgör allmännyttan men om stadgarna fastslår att det inte är en allmännyttig verksamhet som bedrivs spelar den verkliga verksamheten ingen roll. 3. Öppenhetskravet Alla ska kunna bli medlemmar i en allmännyttig förening såvida det inte finns särskilda skäl till som hör ihop med verksamhetens art eller omfattning, t ex krav på sångröst och musikalitet i en kör eller musikförening eller ålderskrav i en skytteförening. Likaså kan kön motiveras som i en kvinnoorganisation. Föreningen kan ställa krav på geografisk lokalisering, arbetande på en viss arbetsplats, eller student vid en särskild skola. Medlemsavgiften får inte vara så hög att bara de välbeställda medlemmarna kan få inträde. Grupp 4: Åsa Dahlström & Camilla Tordenfeldt-Grafö 4

5 4. Fullföljdskravet De pengar som föreningens tillgångar ger som avkastning ska minst till % under en femårsperiod komma den allmännyttiga verksamheten till del. De kostnader som härrör till föreningens verksamhet och som hade räknats som avdrag om föreningen hade betalt skatt ska räknas ifrån innan man beräknar storleken på de medel som används till allmännyttan. Detta syftar till att förhindra avsättning av obeskattad kapital och att föreningar utnyttjas av personer för skatteflykt. Skatteverket får bevilja dispens från kravet för max fem år per beslut om man ska genomföra en investering t ex köp, tillbyggnad eller renovering av fastighet eller anläggning som ska användas i föreningens ideella verksamhet. Varför är föreningar så viktiga i Sverige? I Sverige har föreningslivet sin grund i de folkresningar som från 1800-talet uttryckte sitt missnöje mot samhälleliga beslut med protester och kravaller. Detta ansågs så hotfullt mot samhället att det från 1840-talet och framåt bildades organiserade folkrörelser i form av föreningar med syfte att kanalisera missnöjet i mindre samhällskritiska banor. Dessa leddes ofta av samhällstoppen eller medelklassen med en liberal syn, men de arbetade för att främja arbetarnas bildning, välgörenhet och måttlig alkoholförtäring. Även väl och modernt beväpnade föreningar inom skarpskytterörelsen var liberala och dessa protesterade mot det konservativa Sverige, bl a 1864 mot att Sverige inte visade solidaritet mot Danmark i kriget mot Preussen. Detta slutade i kravaller och deras protester ledde till att det i Sverige lagstiftades om mötesfrihet. Mötesfrihet tillsammans med organisationsfrihet och yttrandefrihet är förutsättningar för vårt deltagande i demokratin. Det finns begränsningar då mötets syfte är planering av brott, våldsamma upplopp eller brott mot lokal ordningsstadga vilket ger polisen rätt att stoppa, upplösa eller förbjuda allmänna sammankomster. Efter en storstrejk på 1879 i Sundsvalls sågverksdistrikt förändrades inriktningen på folkrörelselivet. Grupp 4: Åsa Dahlström & Camilla Tordenfeldt-Grafö 5

6 Nykterhetsföreningarna blev utbytta mot amerikanska godtemplareordnar som snabbt blev en central kraft i samhällslivet med egna nykterhetsloger runt om i Sverige. Arbetarna lämnade de liberala föreningarna och organiserade sig i fackföreningar och olika arbetarorganisationer istället. Vid denna tid kom många influenser från utlandet, t ex den marxistiska socialdemokratiska rörelsen från Tyskland. Frälsningsarmén och kooperativa rörelsen från England fick betydelse bland arbetare och bönder. Folkhögskolor med inflytande från danska förebilder hjälpte till att utbilda i självorganisering, kulturell frigörelse och andra behov som fanns för att få till kommunalt självstyre och utveckla kooperativa verksamheter. Snart bildades organisationer som stred för allmän rösträtt, kvinnors rättigheter, fred, idrott och andra intressen och snart fanns det möjlighet att delta i internationella organisationer som inom dessa områden arbetade över nationsgränserna. Med rötter inom väckelserörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelserna har dagens föreningar en så stark förankring i vårt samhälle att det är ett dråpslag mot hela samhället om man börjar rucka på de grunder som dessa existerar på. Syftet med föreningsmomsen Vi har tittat på den politiska bakgrunden till förslaget om beskattning av ideella föreningar. Idag är allmännyttiga ideella föreningar skattemässigt gynnade och betalar i stort sett inte skatt på sin vinst. Detta gör att de som engagerar sig i föreningarnas verksamhet har möjlighet att göra det utan att det ska kosta så mycket i medlemsavgifter och olika avgifter för de aktiviteter som verksamheten bidrar med. Detta har EU satt sig emot då det i EG: s mervärdesskattedirektiv, 2006/112/EG i portalbestämmelsen i artikel 2 beskrivs att leverans av varor eller tjänster mot ersättning som görs inom en medlemsstats territorium av en beskattningsbar person när denne agerar i denna egenskap ska vara föremål för mervärdesskatt. Vad som är en beskattningsbar person definieras i artikel 9 i samma direktiv. Grupp 4: Åsa Dahlström & Camilla Tordenfeldt-Grafö 6

7 En beskattningsbar person är den som oavsett på vilken plats, självständigt bedriver en ekonomisk verksamhet, oberoende av dess syfte eller resultat. Det som är avgörande här är att det bedrivs en ekonomisk verksamhet. Europeiska kommissionen har inlett ett fördragsbrottsförfarande mot Sverige där de i två formella underrättelser ansett att Sveriges lagstiftning inte överrensstämmer med direktivet avseende definitionen av beskattningsbar person samt att det inte är förenligt att med EGrätten att betrakta den allmännyttiga delen av ideella föreningars verksamhet som en del som inte omfattas av mervärdesskattesystemet på grund av att den inte är yrkesmässig enligt den svenska lagen. Enligt kommissionen strider det mot mervärdesdirektivet att de tjänster och varor som tillhandahålls av sådana föreningar inte beskattas med moms. I betänkandet Moderniserade skatteregler för ideell sektor från Stiftelse- och föreningsskatteutredningen från 2009 finns följande förslag - Utredningen föreslår att inkomst från sådan näringsverksamhet som en ideell organisation kan bedriva som ett direkt led i sin allmännyttiga verksamhet eller med naturlig anknytning till denna även fortsättningsvis ska var skattefri. Det kan vara t ex försäljning till medlemmar av olika varor som rör verksamheten, varor för att sprida föreningens budskap, t ex böcker eller tidningar samt sponsring. Likaså räknas service till medlemmar som förfriskningar eller en mindre servering i anknytning till klubblokalen dit. Verksamheter som länge har används för att få in pengar till föreningarna, d v s av hävd har utnyttjats, t ex bingo, lotterier, försäljning av bingolotter, fester, reklam på klubbkläder, dansarrangemang, loppmarknader, marknader och även skogsplantering är inte heller skattepliktig. Föreningar som inte betalar inkomstskatt redovisar inte heller moms. Grupp 4: Åsa Dahlström & Camilla Tordenfeldt-Grafö 7

8 I slutet av mars 2011 kom beskedet att EU-kommissionen sagt nej till förslaget om momsfrihet för svenska ideella föreningar med en omsättning under en miljon kronor. Finansminister Anders Borg planerar dock att fortsätta att arbeta för att undvika att den ideella sektorn drabbas om momsreglerna måste ändras. Dessutom har riksdagsledamot Ulf Berg (m) och skatteutskottet den 12 april diskuterat med och framfört Sveriges åsikt gällande undantaget för ideella föreningars redovisning av moms till EU:s skattekommissionär Algirdas Semeta*. Denne gav inga löften men lovade att titta konstruktivt på frågan enligt Ulf Berg. *Algirdas Semeta är en litauisk politiker och sedan 1 juli 2009 EU-kommissionär. I Kommissionen Barroso II som tillträdde den 10 februari 2010 ansvarar han för skatter och tullar, revision och bedrägeribekämpning. En tröst i det hela är att nuvarande regler för momsfrihet för ideella föreningar kommer att gälla fram tills frågan är avgjord. Sammanfattning av vad moms är Moms är en allmän skatt som ska användas på verksamheter som producerar eller distribuerar varor eller tjänster. Det har Europeiska unionen bestämt och det står i momsdirektivet. (Se Bilaga 1) Moms berör alla varor och tjänster som köps eller säljs inom EU. Den moms man tjänar när man säljer en vara eller tjänst ska man betala in till skatteverket efter att ha dragit av den moms man själv har betalat vid ett köp av vara eller tjänst. Läs mer om momsdirektivet i Bilaga 6. Grupp 4: Åsa Dahlström & Camilla Tordenfeldt-Grafö 8

9 Vad är problemet? Vad kan hända med ett samhälle där ideella föreningsmöjligheter styrs av ekonomiska faktorer? Vi kommer att belysa olika problemställningar som vi ser kan bli besvärliga om direktivet träder i kraft. Många föreningar i dag bygger på en ideellt arbetande medlemsskara som satsar tid och engagemang på att medlemmarna, främst våra barn och ungdomar t ex ska kunna ha en aktiv och meningsfull fritid. För många barnfamiljer är det något som prioriteras även om de kanske inte alltid har råd med det. Man gör det helt enkelt för den goda sakens skull och för att man vill ge barnen en chans att få ta del av samhället utan krav på elittänkande och prestationsångest och samtidigt lära dem att agera tillsammans för en gemensam sak.. Vad händer då om man helt plötsligt ska betala moms för sin verksamhet? Ett exempel En liten föräldraförening som ordnar julfest och någon trevlig utflykt för barnen och finansierar det hela med fika pengar, lotterier och ev. aktivitetsbidrag från kommunen omsätter kanske ca kr om året. Helt plötsligt ska de betala moms på kr vilket blir föräldrarnas extrakostnad. De som alldeles gratis skänkt bullarna, kokat kaffet, köpt både lottvinster och lotter och dessutom skjutsat barnen till julfester och utflykter. De straffas för sin generositet och sin välvilja och vilka drabbar det? Jo, barnen som får nöja sig med Bolibompa och att i bästa fall äta bulle med mjölk hemma i köket istället. Vad kan detta leda till? Ett tänkbart framtidsscenario: Barn som inte får umgås naturligt med andra barn, vilket kanske inte dagens skola inbjuder till, får svårt att se andras behov och förlorar förmågan att samarbeta för att lösa gemensamma uppgifter och problem. Grupp 4: Åsa Dahlström & Camilla Tordenfeldt-Grafö 9

10 Istället härskar konkurrens, stridslystnad och ett elittänkande som tyvärr redan idag uttrycks bland vissa föreningar inom idrotten. Här kommer det att bli värre då den ekonomiska betydelsen för föreningens överlevnad ökar i takt med att pålagorna kan växa. Först moms sedan även beskattning av den vinst som föreningen får på sin verksamhet! Föreningar som inte klarar av den ökade ekonomiska pressen hamnar i kris och slås till och med ut när medlemsavgifter och höjda priser på aktiviteterna blir för dyra för medlemmarna som tvingas gå ur föreningarna. Därmed minskar de demokratiska plattformarna som föreningarna idag utgör och där våra värderingar ligger till grund för människosyn och hur vi behandlar varandra i samhället. Då det demokratiska tänkandet får gro och utvecklas lokalt kan det växa och även omfatta nationella och internationella frågor, vilket främjar mänskligheten i stort. Ifrågasätts detta kan istället den välfärd som byggts upp raseras och samhällets struktur förändras radikalt. Det finns risk för att fattiga människor slutar att engagera sig och att det blir de välbeställda som genom de nätverk som föreningarna skapar kan fortsätta med och öka sitt inflytande i samhället och de svagas ställning blir ännu bräckligare och osynlig. Härigenom skapas förutsättningar för ett osolidariskt tänkande och segregation mellan klasserna och i förlängningen en grogrund för ett hårdare samhällsklimat med ökad brottslighet, ökad utslagning och även möjlighet för odemokratiska politiska rörelser att vinna mark då de lockar folk att göra uppror mot de välbeställda och deras makt. Därmed skulle vi vara tillbaka på slutet av 1700-talet och vem vill det? Grupp 4: Åsa Dahlström & Camilla Tordenfeldt-Grafö 10

11 Kan föreningarna klara detta administrativt? Ett annat problem som ligger inom föreningens verksamhet är hur man ska kunna administrera momsredovisningen. Idag krävs det inte så hög ekonomisk utbildning för att kunna sköta en ideell förenings bokföring. Detta underlättar både för de aktiva och för skattemyndigheten som har tillräckligt att arbeta med ändå. Vem ska utbilda dessa funktionärer som behövs, både kassörer och revisorer behöver ökad kompetens för att göra uppdraget korrekt. Finns det tillräckligt många som har rätt kompetens ute i föreningslivet idag? Har de möjlighet att ta på sig det merarbetet och ansvaret det innebär? Kommer de att bli tvungna att köpa in tjänsterna från t ex redovisningsbyråer eller bokföringsfirmor? Detta blir återigen en kostnad som ska täckas av ökade intäkter eller så blir det ännu en förening som går i graven. Kommer föreningarna att bli tvingade att ha godkända kassaapparater när de säljer sin korv eller fika? Ska de fakturera medlemmarna när de ska betala in medlemsavgiften? Kommer verkligen värdet av nyttan att vara högre än kostnaden i dessa fall? Lite citat från föreningsfolk hämtade från Jonas Nilsson, ordförande, Kågeröds pingisklubb För föreningar som drar in kaffepengar är detta ett slag under bältet. Det kommer bli fantastiskt mycket mer jobb för kassören och vem kommer vilja ställa upp på den posten under årsmötet? Sven-Åke Assarsson, kassör, Bowlingklubben Möllan Det är rena vansinnet. Det är inte lätt att få med folk i styrelsen idag och det är tillräckligt mycket jobb. Vi som kanske omsätter kronor, då är det löjligt. Blir det såhär, ja då lägger jag ner. Bengt Hansson, ordförande, Landskrona Motorklubb Det kommer bara påverka negativt. Folk lägger ner sin själ i föreningarna och så belastas man med mer arbete. Det kommer kosta mer pengar bara istället för att vi kan lägga fokus det vi borde. Torbjörn Brorsson, ordförande, IF Kronan Det blir ju inte lättare att vara kassör i en förening. Jag tycker utvecklingen är bekymmersam och tycker det är ett fullständigt dumt förslag. Vi tänker skicka in en skrivelse till Riksidrottsförbundet. Thomas Persson, ordförande, Glumslövs FF Det är ett hårt slag mot föreningslivet. Nu måste man ha någon som sitter och redovisar för varje såld korv och läsk. Inte många som kommer vilja vara kassörer i en förening. Grupp 4: Åsa Dahlström & Camilla Tordenfeldt-Grafö 11

12 Intervju med en lokalt förankrad förenings kassör Intervju med Gunnel Setterberg, kassör i Hallaryds Sockenråd angående EU:s direktiv gällande moms för föreningar. Känner du till att EU vill att alla föreningar ska vara momsredovisningsskyldiga? Vi har diskuterat det i styrelsen för ca ett år sedan men bestämde att vi får avvakta beslutet. Hur tror du att det kommer att påverka föreningarna? Fattiga föreningar kommer att drabbas värst, kanske till och med blir det så att föreningarna tvingas lägga ner sin verksamhet. Administrationen kommer att öka, och det gör att det kan bli svårt att få medlemmar att ställa upp som kassörer och revisorer. Det drabbar också fattiga medlemmar som kanske inte kommer ha råd att vara med i verksamheten. Det är en risk att det kommer att slå hårt mot många. Vad tror du kommer att hända med förslaget? Föreningslivet har en lång tradition i Sverige och staten värnar om föreningslivet. Regeringen kommer att göra det den kan för att det inte ska gå igenom och jag hoppas att vi får ett undantag så vi kan fortsätta som innan. Grupp 4: Åsa Dahlström & Camilla Tordenfeldt-Grafö 12

13 Egna reflektioner Åsa har under flera år suttit som revisor i olika föreningar och känner att den nivån som de ligger på är väldigt enkel och lättbegriplig. Kvitto på allt och beslutsunderlag från styrelsen som stöder aktiviteter och kostnader tillsammans med att tillgångarna stämmer med verkligheten är det mest väsentliga. Att vara kassör är inte heller så krångligt i dagsläget. Det som hon ser som ett stort problem är att fast det inte är krångligt idag, så är det svårt att få folk att bli engagerade och då är kassör den funktion som efter ordförande är svårast att fylla. Det finns utbildningar/kurser på en dag eller två för kassörer och revisorer och de föreningar som anordnar dessa för att säkerställa att funktionerna upprätthålls får ha en helt annan inriktning på sina kurser om momsen också ska redovisas. Kommer man att ha råd med en utökad kurs? Vem ska stå för de ökade kostnaderna för utbildningarna, föreningarna eller medlemmarna? Kommer man att kunna söka bidrag från EU för kurserna? Vilka krav kommer att ställas inom föreningen för man ska kunna öka intäkterna? Ska alla föreningar oberoende av storlek behöva bli vinstdrivande för att kunna överleva? Källangivelser sv.wikipedia.org Bilagor Bilagorna finns som separata dokument 1. Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser 2. Betänkande Moderniserade skatteregler för ideell sektor 3. Betänkande Nya skatteregler för idrotten 4. Rapporten Mervärdes skatt för ideella sektorn 5. Remissvar Mervärdes skatt för ideella sektorn, m.m. 6. Gemensamma systemet för mervärdesskatt (momsdirektivet) Grupp 4: Åsa Dahlström & Camilla Tordenfeldt-Grafö 13

Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58)

Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58) KKV1007, v1.1, 2010-03-04 YTTRANDE 2010-03-25 Dnr 729/2009 1 (5) Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58) Fi2009/1548 Sammanfattning Konkurrensverket

Läs mer

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND... 3 2 MERVÄRDESSKATT OCH MOMSREGISTRERING...

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 augusti 2012 KLAGANDE Föreningen Gnarpsviljan c/o AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2010 KOM(2010)293 slutlig 2010/0161 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Polen att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Snogeholms slott, Skåne 24 oktober 2011 Innehåll Vilka organisationsformer kan vara aktuella? Vad är skillnaden mellan de olika formerna? Vilken form passar

Läs mer

Deklarationsmall. för Ideella föreningar

Deklarationsmall. för Ideella föreningar Deklarationsmall för Ideella föreningar Denna mall kan du använda förutsatt att din förening INTE: har personal äger fastighet tjänar pengar på verksamhet eller varor som inte har med föreningens aktiviteter

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 16 september 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Ullareds IK, 849000-5843 c/o AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatterättsnämndens beslut

Läs mer

Inför en omsättningsgräns för moms

Inför en omsättningsgräns för moms Finansminister Magdalena Andersson Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2015-06-05 Inför en omsättningsgräns för moms Sammanfattning Skattskyldighet till moms inträder idag från första kronan

Läs mer

Bolag eller inte bolag? det är frågan

Bolag eller inte bolag? det är frågan Anläggningskonferens 2014-11-05 Bolag eller inte bolag? det är frågan Annika Nordqvist, 08-563 072 44 annika.nordqvist@se.gt.com Tomas Rosenqvist, 018-65 81 21 tomas.rosenqvist@se.gt.com Föreningen inskränkt

Läs mer

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien ---f----- REG ERI NGSKANSLIET 2010-01-20 Utri kesdepartementet Europeiska kommissionen Generalsekretariatet Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien Svar på motiverat yttrande angående

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

HAR NI TILLSTÅND FÖR ERT LOTTERI? Att tänka på innan ni startar ett lotteri

HAR NI TILLSTÅND FÖR ERT LOTTERI? Att tänka på innan ni startar ett lotteri HAR NI TILLSTÅND FÖR ERT LOTTERI? Att tänka på innan ni startar ett lotteri INNEHÅLL Lathund för er som tänker starta lotter... 3 Vem får starta ett lotteri?... 4 Vad säger lotterilagen?... 4 Tillstånd

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Ideella föreningar Vad är en ideell förening? En förening är en sammanslutning av ett antal personer för ett gemensamt ändamål. Det finns två huvudtyper

Läs mer

Inkomstdeklarera för lokalavdelning

Inkomstdeklarera för lokalavdelning Versin: 2012-05-03 Inkmstdeklarera för lkalavdelning En lkalavdelning sm registrerat sig hs Skatteverket ch fått ett rganisatinsnummer är skyldiga att inkmstdeklarera, avsett art ch strlek på intäkterna

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Förslag om skattereduktion för förnybar mikroproducerad el. Helena Laurell, Svensk Energi 15 oktober 2013

Förslag om skattereduktion för förnybar mikroproducerad el. Helena Laurell, Svensk Energi 15 oktober 2013 Förslag om skattereduktion för förnybar mikroproducerad el Helena Laurell, Svensk Energi 15 oktober 2013 Nettodebiteringsutredningen Uppdraget var bland annat att: Ta fram förslag om införandet av ett

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2014-03-21 1 (5) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Allmänt

Läs mer

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering Organisations- och etableringsbidrag Statsbidraget regleras av förordningen om statsbidrag för kvinnors organisering (SFS 2005:1089)

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen).

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen). Punktskatter - Reklamskatt Vi är en ideell förening som inte betalar några andra skatter, kan vi vara skattskyldiga för reklamskatt ändå? Ja, skattskyldig för reklamskatt är den som i yrkesmässig verksamhet

Läs mer

Den stora kassaskrotningen - så slår den

Den stora kassaskrotningen - så slår den Den stora kassaskrotningen - så slår den november 2009 Nya regler gör det tufft för säsongsbranscherna Den 12 januari i år klubbades slutgiltigt de nya reglerna om krav på kassaregister igenom. Det betyder

Läs mer

Remissyttrande över Betänkande av mervärdesskatteutredningen (Mervärdesskatt i ett EGrättsligt perspektiv, SOU 2002:74).

Remissyttrande över Betänkande av mervärdesskatteutredningen (Mervärdesskatt i ett EGrättsligt perspektiv, SOU 2002:74). 2003-06-02 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över Betänkande av mervärdesskatteutredningen (Mervärdesskatt i ett EGrättsligt perspektiv, SOU 2002:74). Inledning

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 28 maj 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 18 april 2013 i mål nr 6051-12

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet?

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Om ideella samhällets olika intäktskällor och förslag på förändringar En rapport om finansiell rådgivning av Sid 1(10) Innehållsförteckning

Läs mer

Angående stadgar. Skatteverkets krav för att tilldela organisationsnummer. Av stadgarna skall framgå:

Angående stadgar. Skatteverkets krav för att tilldela organisationsnummer. Av stadgarna skall framgå: Angående stadgar Det är viktigt att klargöra att enligt svensk lag har vem som helst rätt att bilda en förening. Staten kan inte på något sätt förbjuda detta och det finns inte heller någon lag som reglerar

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning All rådgivning på ett ställe Spelregler för hästföretagare Beskattning Spelregler för hästföretagare Beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Utgiven 2002 av Riksskatteverket Skattemyndigheten informerar Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Ideella föreningar Vad är en ideell förening? En förening är en sammanslutning av ett antal

Läs mer

Juridik för vattenråd

Juridik för vattenråd Juridik för vattenråd Vattenråd lokal samverkan med olika förutsättningar Vattenråden i Västerhavets vattendistrikt har bildats genom olika initiativ, vilket till viss del påverkar hur de är organiserade.

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 Demokrati Givarguiden har valt att betygsätta ideella föreningars och trossamfunds demokratiska nivå utifrån organisationernas stadgar. Givarguidens bedömning utgår

Läs mer

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/005 Er referens: Fi2012/4241 1 (6) 2015-04-30 Skatte- och Tullavdelningen Att. Helena Persson Finansdepartementet S-103 33 Stockholm Via e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Kommissionens förslag till ändring av direktiv 2011/16/EU i fråga om automatiskt informationsutbyte för skatteändamål, KOM(2015) 135

Kommissionens förslag till ändring av direktiv 2011/16/EU i fråga om automatiskt informationsutbyte för skatteändamål, KOM(2015) 135 REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/012 Er referens: Fi2015/1644 1 (7) 2015-04-16 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Att. Linda Bolund Thörnell Via e-post till: fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

1 Vad är en STIFTELSE?

1 Vad är en STIFTELSE? 1 Vad är en STIFTELSE? En stiftelse är en självständig förmögenhet som stiftaren har skjutit till och som sköts av en särskild förvaltning och som förverkligar de nyttiga syften som stiftaren bestämt.

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2000 ref. 53

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2000 ref. 53 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2000 ref. 53 Målnummer: 3498-00 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2000-11-10 Rubrik: Lagrum: En idrottsförening har till ett helägt aktiebolag upplåtit rätten att i reklamsammanhang

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Nya regler om omsättningsland för tjänster. Ulrika Hansson, Finansdepartementet Oskar Henkow, Lunds Universitet

Nya regler om omsättningsland för tjänster. Ulrika Hansson, Finansdepartementet Oskar Henkow, Lunds Universitet Nya regler om omsättningsland för tjänster Ulrika Hansson, Finansdepartementet Oskar Henkow, Lunds Universitet Bakgrund Modernisering av reglerna i momsdirektivet som en del i KOM:s strategi för momsen

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Momslagens eventuella anpassning efter momsdirektivet

Momslagens eventuella anpassning efter momsdirektivet Linköpings Universitet Institutionen för Ekonomisk och Industriell Utveckling C-uppsats, 15hp Vårtermin 2010 ISRN-nummer: LIU-IEI-FIL-G 10/00590 SE Momslagens eventuella anpassning efter momsdirektivet

Läs mer

Föreningen behöver inte vara registrerad hos någon myndighet för att ha rättskapacitet.

Föreningen behöver inte vara registrerad hos någon myndighet för att ha rättskapacitet. Ideella föreningar En ideell förening kännetecknas av att ändamålet är ideellt och/eller att dess verksamhet är ideell. En förening som främjar sina medlemmars ekonomiska intressen anses inte ha ett ideellt

Läs mer

Omsättningsland för utbildningstjänster är det möjligt att göra en EG-konform tolkning av de svenska reglerna?

Omsättningsland för utbildningstjänster är det möjligt att göra en EG-konform tolkning av de svenska reglerna? SKATTENYTT 2009 255 Fredrik Lund och Torbjörn Boström Omsättningsland för utbildningstjänster är det möjligt att göra en EG-konform tolkning av de svenska reglerna? Skatteverket har i ett ställningstagande

Läs mer

Innehåll. Vad är UF? Bokföring Inkomstskatt F-skatt A-skatt Moms Anställd personal Övrigt

Innehåll. Vad är UF? Bokföring Inkomstskatt F-skatt A-skatt Moms Anställd personal Övrigt Ung Företagsamhet Ung Företagsamhet Innehåll Vad är UF? Bokföring Inkomstskatt F-skatt A-skatt Moms Anställd personal Övrigt Vad är UF? Vad är huvudsyftet med UF? Vad är UF? Hobbyverksamhet Ett UF-företag

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting

Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-18 LS 1406-0753 Landstingsstyrelsen Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting Föredragande

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

LYCK. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 1-2011 Skatter

LYCK. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 1-2011 Skatter L e k t i o n st i p s f r å n S w e d b a n k o c h S pa r b a n k e r n a LYCK SLANTEN Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 1-2011 Skatter

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2014:940 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

I artikel 11 i mervärdesskattedirektivet föreskrivs angående mervärdesskattegrupper följande.

I artikel 11 i mervärdesskattedirektivet föreskrivs angående mervärdesskattegrupper följande. 2008-11-19 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter, S2 Christoffer Andersson Calafatis Telefon +46 8 405 12 30 Telefax +46 8 10 98 41 E-post christoffer.andersson-calafatis@finance.ministry.se

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Byggnadsrörelsebegreppet i förhållande till moms respektive inkomstskatt

Byggnadsrörelsebegreppet i förhållande till moms respektive inkomstskatt l e o n i e selt i n g Byggnadsrörelsebegreppet i förhållande till moms respektive inkomstskatt I artikeln resonerar författaren kring frågan om det är eller bör vara någon skillnad i innebörden av begreppet

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister Effektivare utredning av ekobrott (SOU 2005:35)

Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister Effektivare utredning av ekobrott (SOU 2005:35) Sida 1 (6) Rättsenheten 2005-09-15 Ert EBM A-2005/0467 Er beteckning Bitr. chefsjuristen Monica Rodrigo 2005-05-23 Fi2005/2479 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister

Läs mer

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål Stadgar För Hagby bygdegård Gällade från 2010 1. Hagby Bygdegårdsförening 2. Ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religöst obunden, har till uppgift till att driva en allmän samlingslokal,

Läs mer

Gymnastikförbundet Syd. Underlag inför eventuell omorganisation av verksamheten.

Gymnastikförbundet Syd. Underlag inför eventuell omorganisation av verksamheten. P M Datum 2012-03-07 Till Gymnastikförbundet Syd Underlag inför eventuell omorganisation av verksamheten. Inför årsmötet har styrelsen i GF Syd önskat få belyst föreningens ställning och vilka regler som

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-18 358 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2013-03-08 1 (6) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Finansdepartementets

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Remissvar avseende Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31

Remissvar avseende Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31 Remissvar avseende Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31 Svenska Bio lämnar härmed sitt yttrande över Kulturdepartementets promemoria Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31). Sammanfattning Att människor tillsammans

Läs mer

Program för samspel mellan kommunen och den ideella sektorn

Program för samspel mellan kommunen och den ideella sektorn Program för samspel mellan kommunen och den ideella sektorn Ks 2007:422 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för samspel mellan kommunen och den ideella sektorn Fastställt

Läs mer

Medlemskap i ideella föreningar

Medlemskap i ideella föreningar Medlemskap i ideella föreningar en mångtydig relation i förändring Gymnastikförbundet, november 2011 Johan Hvenmark (ekon. dr.) Ersta Sköndal högskola Riksidrottsförbundet Tre delar Medlemskap som proxy

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se PROMEMORIA Ärendenummer: FO 2008-05 Datum: 2008-04-12 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende spekulativ verksamhet samt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om skatteregler för idrottsföreningar. Innehåll Idrottsföreningen bildas 3 Registrering hos Skatteverket 3 Det första årsmötet 3

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om hur man startar en idrottsförening och vad som händer de två första åren. Innehåll Det första året 3 Idrottsföreningen bildas

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om skatteregler för idrottsföreningar. Innehåll Idrottsföreningen bildas 3 Registrering hos Skatteverket 3 Det första årsmötet 3

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Ungdomsstyrelsens kommentarer

Ungdomsstyrelsens kommentarer Ungdomsstyrelsens kommentarer till Förordning (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer Förordningen utfärdades av Utbildningsdepartementet den 20 januari år 2011. Regeringen har skrivit

Läs mer