Föreningsmoms, hur påverkar det de allmännyttiga ideella föreningarna i Sverige? Slutrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningsmoms, hur påverkar det de allmännyttiga ideella föreningarna i Sverige? Slutrapport"

Transkript

1 Föreningsmoms, hur påverkar det de allmännyttiga ideella föreningarna i Sverige? Slutrapport Grupp 4: Åsa Dahlström & Camilla Tordenfeldt-Grafö

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Tillvägagångssätt... 3 Sammanfattning... 3 Vad är en allmännyttig ideell förening?... 4 Varför är föreningar så viktiga i Sverige?... 5 Syftet med föreningsmomsen... 6 Vad är problemet?... 9 Kan föreningarna klara detta administrativt? Intervju med en lokalt förankrad förenings kassör Egna reflektioner Källangivelser Bilagor Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Betänkande Moderniserade skatteregler för ideell sektor Betänkande Nya skatteregler för idrotten Rapporten Mervärdesskatt för ideella sektorn Remissvar Mervärdesskatt för ideella sektorn, m.m Gemensamma systemet för mervärdesskatt Grupp 4: Åsa Dahlström & Camilla Tordenfeldt-Grafö 2

3 Inledning Vi har valt ett ämne som ligger i utkanten av vår utbildning men som vi tror ändå kan vara intressant för oss då vi i framtiden förhoppningsvis kommer att jobba med redovisning och beskattning. Om det blir så att Sverige kommer att tvingas till att införa momsredovisningsplikt för alla föreningar oavsett storlek och omsättning så kan det finnas en möjlighet att våra kunskaper får ytterligare ett verksamhetsområde att täcka in. Det är förstås under förutsättning att inte föreningarna slås ut och att de har råd att betala för de tjänster som vi i så fall kan bistå med. Tillvägagångssätt Genom analys av artiklar från olika tidningars webbsidor vill vi plocka fram information om hur föreningarna har reagerat på förslaget. Även ta hjälp av andra webbsidor. Sammanfattning Vi valde att utveckla hur EU-direktivet om moms för allmännyttiga ideella föreningar kan påverka samhället både på lokal nivå och hur det på sikt i värsta fall kan innebära förfall och kaos i vår del av världen när demokratiska rättigheter och skyldigheter sätts ur spel. Vi har letat efter officiella upplysningar i olika skrivelser som vi bifogar som bilagor i rapporten då dessa är omfattande men kan ses som läsvärda för intresserade i klassen. Då ämnet är omfattande fast det är ställt som en enkel fråga har vi valt ut en del intressanta aspekter och letat efter material som belyser detta. Vi har även täckt upp med en beskrivning av vad som kännetecknar allmännyttiga ideella föreningar och även så berättar vi om föreningarnas tillkomst och ursprungliga betydelse för det svenska samhällets uppbyggnad. Grupp 4: Åsa Dahlström & Camilla Tordenfeldt-Grafö 3

4 Vad är en allmännyttig ideell förening? För att en förening ska anses vara ideell och allmännyttig ställs fyra krav som Skatteverket vid bedömning av föreningarnas skattskyldighet tar hänsyn till. Vid överklagande av beslut är det förvaltningsdomstolarna som gör detsamma. 1. Ändamålskravet Föreningens syfte ska i huvudsak främja allmännyttiga ändamål, dvs 75 % av verksamheten ska vara det för att föreningen ska vara befriad från beskattning. Ändamålet/en får inte begränsas till vissa bestämda personer, föreningens medlemmar eller vill vissa familjer/släkter. Ändamålet får inte ha en alltför särpräglad karaktär. 2. Verksamhetskravet Föreningen skall till minst % av verksamheten tillgodose ändamålen, vilket är en ekonomisk bedömning som innebär att dem mesta av intäkterna ska användas till detta. Om stadgarna är otydliga är det verksamheten som faktiskt genomför som avgör allmännyttan men om stadgarna fastslår att det inte är en allmännyttig verksamhet som bedrivs spelar den verkliga verksamheten ingen roll. 3. Öppenhetskravet Alla ska kunna bli medlemmar i en allmännyttig förening såvida det inte finns särskilda skäl till som hör ihop med verksamhetens art eller omfattning, t ex krav på sångröst och musikalitet i en kör eller musikförening eller ålderskrav i en skytteförening. Likaså kan kön motiveras som i en kvinnoorganisation. Föreningen kan ställa krav på geografisk lokalisering, arbetande på en viss arbetsplats, eller student vid en särskild skola. Medlemsavgiften får inte vara så hög att bara de välbeställda medlemmarna kan få inträde. Grupp 4: Åsa Dahlström & Camilla Tordenfeldt-Grafö 4

5 4. Fullföljdskravet De pengar som föreningens tillgångar ger som avkastning ska minst till % under en femårsperiod komma den allmännyttiga verksamheten till del. De kostnader som härrör till föreningens verksamhet och som hade räknats som avdrag om föreningen hade betalt skatt ska räknas ifrån innan man beräknar storleken på de medel som används till allmännyttan. Detta syftar till att förhindra avsättning av obeskattad kapital och att föreningar utnyttjas av personer för skatteflykt. Skatteverket får bevilja dispens från kravet för max fem år per beslut om man ska genomföra en investering t ex köp, tillbyggnad eller renovering av fastighet eller anläggning som ska användas i föreningens ideella verksamhet. Varför är föreningar så viktiga i Sverige? I Sverige har föreningslivet sin grund i de folkresningar som från 1800-talet uttryckte sitt missnöje mot samhälleliga beslut med protester och kravaller. Detta ansågs så hotfullt mot samhället att det från 1840-talet och framåt bildades organiserade folkrörelser i form av föreningar med syfte att kanalisera missnöjet i mindre samhällskritiska banor. Dessa leddes ofta av samhällstoppen eller medelklassen med en liberal syn, men de arbetade för att främja arbetarnas bildning, välgörenhet och måttlig alkoholförtäring. Även väl och modernt beväpnade föreningar inom skarpskytterörelsen var liberala och dessa protesterade mot det konservativa Sverige, bl a 1864 mot att Sverige inte visade solidaritet mot Danmark i kriget mot Preussen. Detta slutade i kravaller och deras protester ledde till att det i Sverige lagstiftades om mötesfrihet. Mötesfrihet tillsammans med organisationsfrihet och yttrandefrihet är förutsättningar för vårt deltagande i demokratin. Det finns begränsningar då mötets syfte är planering av brott, våldsamma upplopp eller brott mot lokal ordningsstadga vilket ger polisen rätt att stoppa, upplösa eller förbjuda allmänna sammankomster. Efter en storstrejk på 1879 i Sundsvalls sågverksdistrikt förändrades inriktningen på folkrörelselivet. Grupp 4: Åsa Dahlström & Camilla Tordenfeldt-Grafö 5

6 Nykterhetsföreningarna blev utbytta mot amerikanska godtemplareordnar som snabbt blev en central kraft i samhällslivet med egna nykterhetsloger runt om i Sverige. Arbetarna lämnade de liberala föreningarna och organiserade sig i fackföreningar och olika arbetarorganisationer istället. Vid denna tid kom många influenser från utlandet, t ex den marxistiska socialdemokratiska rörelsen från Tyskland. Frälsningsarmén och kooperativa rörelsen från England fick betydelse bland arbetare och bönder. Folkhögskolor med inflytande från danska förebilder hjälpte till att utbilda i självorganisering, kulturell frigörelse och andra behov som fanns för att få till kommunalt självstyre och utveckla kooperativa verksamheter. Snart bildades organisationer som stred för allmän rösträtt, kvinnors rättigheter, fred, idrott och andra intressen och snart fanns det möjlighet att delta i internationella organisationer som inom dessa områden arbetade över nationsgränserna. Med rötter inom väckelserörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelserna har dagens föreningar en så stark förankring i vårt samhälle att det är ett dråpslag mot hela samhället om man börjar rucka på de grunder som dessa existerar på. Syftet med föreningsmomsen Vi har tittat på den politiska bakgrunden till förslaget om beskattning av ideella föreningar. Idag är allmännyttiga ideella föreningar skattemässigt gynnade och betalar i stort sett inte skatt på sin vinst. Detta gör att de som engagerar sig i föreningarnas verksamhet har möjlighet att göra det utan att det ska kosta så mycket i medlemsavgifter och olika avgifter för de aktiviteter som verksamheten bidrar med. Detta har EU satt sig emot då det i EG: s mervärdesskattedirektiv, 2006/112/EG i portalbestämmelsen i artikel 2 beskrivs att leverans av varor eller tjänster mot ersättning som görs inom en medlemsstats territorium av en beskattningsbar person när denne agerar i denna egenskap ska vara föremål för mervärdesskatt. Vad som är en beskattningsbar person definieras i artikel 9 i samma direktiv. Grupp 4: Åsa Dahlström & Camilla Tordenfeldt-Grafö 6

7 En beskattningsbar person är den som oavsett på vilken plats, självständigt bedriver en ekonomisk verksamhet, oberoende av dess syfte eller resultat. Det som är avgörande här är att det bedrivs en ekonomisk verksamhet. Europeiska kommissionen har inlett ett fördragsbrottsförfarande mot Sverige där de i två formella underrättelser ansett att Sveriges lagstiftning inte överrensstämmer med direktivet avseende definitionen av beskattningsbar person samt att det inte är förenligt att med EGrätten att betrakta den allmännyttiga delen av ideella föreningars verksamhet som en del som inte omfattas av mervärdesskattesystemet på grund av att den inte är yrkesmässig enligt den svenska lagen. Enligt kommissionen strider det mot mervärdesdirektivet att de tjänster och varor som tillhandahålls av sådana föreningar inte beskattas med moms. I betänkandet Moderniserade skatteregler för ideell sektor från Stiftelse- och föreningsskatteutredningen från 2009 finns följande förslag - Utredningen föreslår att inkomst från sådan näringsverksamhet som en ideell organisation kan bedriva som ett direkt led i sin allmännyttiga verksamhet eller med naturlig anknytning till denna även fortsättningsvis ska var skattefri. Det kan vara t ex försäljning till medlemmar av olika varor som rör verksamheten, varor för att sprida föreningens budskap, t ex böcker eller tidningar samt sponsring. Likaså räknas service till medlemmar som förfriskningar eller en mindre servering i anknytning till klubblokalen dit. Verksamheter som länge har används för att få in pengar till föreningarna, d v s av hävd har utnyttjats, t ex bingo, lotterier, försäljning av bingolotter, fester, reklam på klubbkläder, dansarrangemang, loppmarknader, marknader och även skogsplantering är inte heller skattepliktig. Föreningar som inte betalar inkomstskatt redovisar inte heller moms. Grupp 4: Åsa Dahlström & Camilla Tordenfeldt-Grafö 7

8 I slutet av mars 2011 kom beskedet att EU-kommissionen sagt nej till förslaget om momsfrihet för svenska ideella föreningar med en omsättning under en miljon kronor. Finansminister Anders Borg planerar dock att fortsätta att arbeta för att undvika att den ideella sektorn drabbas om momsreglerna måste ändras. Dessutom har riksdagsledamot Ulf Berg (m) och skatteutskottet den 12 april diskuterat med och framfört Sveriges åsikt gällande undantaget för ideella föreningars redovisning av moms till EU:s skattekommissionär Algirdas Semeta*. Denne gav inga löften men lovade att titta konstruktivt på frågan enligt Ulf Berg. *Algirdas Semeta är en litauisk politiker och sedan 1 juli 2009 EU-kommissionär. I Kommissionen Barroso II som tillträdde den 10 februari 2010 ansvarar han för skatter och tullar, revision och bedrägeribekämpning. En tröst i det hela är att nuvarande regler för momsfrihet för ideella föreningar kommer att gälla fram tills frågan är avgjord. Sammanfattning av vad moms är Moms är en allmän skatt som ska användas på verksamheter som producerar eller distribuerar varor eller tjänster. Det har Europeiska unionen bestämt och det står i momsdirektivet. (Se Bilaga 1) Moms berör alla varor och tjänster som köps eller säljs inom EU. Den moms man tjänar när man säljer en vara eller tjänst ska man betala in till skatteverket efter att ha dragit av den moms man själv har betalat vid ett köp av vara eller tjänst. Läs mer om momsdirektivet i Bilaga 6. Grupp 4: Åsa Dahlström & Camilla Tordenfeldt-Grafö 8

9 Vad är problemet? Vad kan hända med ett samhälle där ideella föreningsmöjligheter styrs av ekonomiska faktorer? Vi kommer att belysa olika problemställningar som vi ser kan bli besvärliga om direktivet träder i kraft. Många föreningar i dag bygger på en ideellt arbetande medlemsskara som satsar tid och engagemang på att medlemmarna, främst våra barn och ungdomar t ex ska kunna ha en aktiv och meningsfull fritid. För många barnfamiljer är det något som prioriteras även om de kanske inte alltid har råd med det. Man gör det helt enkelt för den goda sakens skull och för att man vill ge barnen en chans att få ta del av samhället utan krav på elittänkande och prestationsångest och samtidigt lära dem att agera tillsammans för en gemensam sak.. Vad händer då om man helt plötsligt ska betala moms för sin verksamhet? Ett exempel En liten föräldraförening som ordnar julfest och någon trevlig utflykt för barnen och finansierar det hela med fika pengar, lotterier och ev. aktivitetsbidrag från kommunen omsätter kanske ca kr om året. Helt plötsligt ska de betala moms på kr vilket blir föräldrarnas extrakostnad. De som alldeles gratis skänkt bullarna, kokat kaffet, köpt både lottvinster och lotter och dessutom skjutsat barnen till julfester och utflykter. De straffas för sin generositet och sin välvilja och vilka drabbar det? Jo, barnen som får nöja sig med Bolibompa och att i bästa fall äta bulle med mjölk hemma i köket istället. Vad kan detta leda till? Ett tänkbart framtidsscenario: Barn som inte får umgås naturligt med andra barn, vilket kanske inte dagens skola inbjuder till, får svårt att se andras behov och förlorar förmågan att samarbeta för att lösa gemensamma uppgifter och problem. Grupp 4: Åsa Dahlström & Camilla Tordenfeldt-Grafö 9

10 Istället härskar konkurrens, stridslystnad och ett elittänkande som tyvärr redan idag uttrycks bland vissa föreningar inom idrotten. Här kommer det att bli värre då den ekonomiska betydelsen för föreningens överlevnad ökar i takt med att pålagorna kan växa. Först moms sedan även beskattning av den vinst som föreningen får på sin verksamhet! Föreningar som inte klarar av den ökade ekonomiska pressen hamnar i kris och slås till och med ut när medlemsavgifter och höjda priser på aktiviteterna blir för dyra för medlemmarna som tvingas gå ur föreningarna. Därmed minskar de demokratiska plattformarna som föreningarna idag utgör och där våra värderingar ligger till grund för människosyn och hur vi behandlar varandra i samhället. Då det demokratiska tänkandet får gro och utvecklas lokalt kan det växa och även omfatta nationella och internationella frågor, vilket främjar mänskligheten i stort. Ifrågasätts detta kan istället den välfärd som byggts upp raseras och samhällets struktur förändras radikalt. Det finns risk för att fattiga människor slutar att engagera sig och att det blir de välbeställda som genom de nätverk som föreningarna skapar kan fortsätta med och öka sitt inflytande i samhället och de svagas ställning blir ännu bräckligare och osynlig. Härigenom skapas förutsättningar för ett osolidariskt tänkande och segregation mellan klasserna och i förlängningen en grogrund för ett hårdare samhällsklimat med ökad brottslighet, ökad utslagning och även möjlighet för odemokratiska politiska rörelser att vinna mark då de lockar folk att göra uppror mot de välbeställda och deras makt. Därmed skulle vi vara tillbaka på slutet av 1700-talet och vem vill det? Grupp 4: Åsa Dahlström & Camilla Tordenfeldt-Grafö 10

11 Kan föreningarna klara detta administrativt? Ett annat problem som ligger inom föreningens verksamhet är hur man ska kunna administrera momsredovisningen. Idag krävs det inte så hög ekonomisk utbildning för att kunna sköta en ideell förenings bokföring. Detta underlättar både för de aktiva och för skattemyndigheten som har tillräckligt att arbeta med ändå. Vem ska utbilda dessa funktionärer som behövs, både kassörer och revisorer behöver ökad kompetens för att göra uppdraget korrekt. Finns det tillräckligt många som har rätt kompetens ute i föreningslivet idag? Har de möjlighet att ta på sig det merarbetet och ansvaret det innebär? Kommer de att bli tvungna att köpa in tjänsterna från t ex redovisningsbyråer eller bokföringsfirmor? Detta blir återigen en kostnad som ska täckas av ökade intäkter eller så blir det ännu en förening som går i graven. Kommer föreningarna att bli tvingade att ha godkända kassaapparater när de säljer sin korv eller fika? Ska de fakturera medlemmarna när de ska betala in medlemsavgiften? Kommer verkligen värdet av nyttan att vara högre än kostnaden i dessa fall? Lite citat från föreningsfolk hämtade från Jonas Nilsson, ordförande, Kågeröds pingisklubb För föreningar som drar in kaffepengar är detta ett slag under bältet. Det kommer bli fantastiskt mycket mer jobb för kassören och vem kommer vilja ställa upp på den posten under årsmötet? Sven-Åke Assarsson, kassör, Bowlingklubben Möllan Det är rena vansinnet. Det är inte lätt att få med folk i styrelsen idag och det är tillräckligt mycket jobb. Vi som kanske omsätter kronor, då är det löjligt. Blir det såhär, ja då lägger jag ner. Bengt Hansson, ordförande, Landskrona Motorklubb Det kommer bara påverka negativt. Folk lägger ner sin själ i föreningarna och så belastas man med mer arbete. Det kommer kosta mer pengar bara istället för att vi kan lägga fokus det vi borde. Torbjörn Brorsson, ordförande, IF Kronan Det blir ju inte lättare att vara kassör i en förening. Jag tycker utvecklingen är bekymmersam och tycker det är ett fullständigt dumt förslag. Vi tänker skicka in en skrivelse till Riksidrottsförbundet. Thomas Persson, ordförande, Glumslövs FF Det är ett hårt slag mot föreningslivet. Nu måste man ha någon som sitter och redovisar för varje såld korv och läsk. Inte många som kommer vilja vara kassörer i en förening. Grupp 4: Åsa Dahlström & Camilla Tordenfeldt-Grafö 11

12 Intervju med en lokalt förankrad förenings kassör Intervju med Gunnel Setterberg, kassör i Hallaryds Sockenråd angående EU:s direktiv gällande moms för föreningar. Känner du till att EU vill att alla föreningar ska vara momsredovisningsskyldiga? Vi har diskuterat det i styrelsen för ca ett år sedan men bestämde att vi får avvakta beslutet. Hur tror du att det kommer att påverka föreningarna? Fattiga föreningar kommer att drabbas värst, kanske till och med blir det så att föreningarna tvingas lägga ner sin verksamhet. Administrationen kommer att öka, och det gör att det kan bli svårt att få medlemmar att ställa upp som kassörer och revisorer. Det drabbar också fattiga medlemmar som kanske inte kommer ha råd att vara med i verksamheten. Det är en risk att det kommer att slå hårt mot många. Vad tror du kommer att hända med förslaget? Föreningslivet har en lång tradition i Sverige och staten värnar om föreningslivet. Regeringen kommer att göra det den kan för att det inte ska gå igenom och jag hoppas att vi får ett undantag så vi kan fortsätta som innan. Grupp 4: Åsa Dahlström & Camilla Tordenfeldt-Grafö 12

13 Egna reflektioner Åsa har under flera år suttit som revisor i olika föreningar och känner att den nivån som de ligger på är väldigt enkel och lättbegriplig. Kvitto på allt och beslutsunderlag från styrelsen som stöder aktiviteter och kostnader tillsammans med att tillgångarna stämmer med verkligheten är det mest väsentliga. Att vara kassör är inte heller så krångligt i dagsläget. Det som hon ser som ett stort problem är att fast det inte är krångligt idag, så är det svårt att få folk att bli engagerade och då är kassör den funktion som efter ordförande är svårast att fylla. Det finns utbildningar/kurser på en dag eller två för kassörer och revisorer och de föreningar som anordnar dessa för att säkerställa att funktionerna upprätthålls får ha en helt annan inriktning på sina kurser om momsen också ska redovisas. Kommer man att ha råd med en utökad kurs? Vem ska stå för de ökade kostnaderna för utbildningarna, föreningarna eller medlemmarna? Kommer man att kunna söka bidrag från EU för kurserna? Vilka krav kommer att ställas inom föreningen för man ska kunna öka intäkterna? Ska alla föreningar oberoende av storlek behöva bli vinstdrivande för att kunna överleva? Källangivelser sv.wikipedia.org Bilagor Bilagorna finns som separata dokument 1. Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser 2. Betänkande Moderniserade skatteregler för ideell sektor 3. Betänkande Nya skatteregler för idrotten 4. Rapporten Mervärdes skatt för ideella sektorn 5. Remissvar Mervärdes skatt för ideella sektorn, m.m. 6. Gemensamma systemet för mervärdesskatt (momsdirektivet) Grupp 4: Åsa Dahlström & Camilla Tordenfeldt-Grafö 13

Yrkesmässig verksamhet i mervärdesskattelagen

Yrkesmässig verksamhet i mervärdesskattelagen Promemoria 2008 12 08 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ulrika Hansson Telefon +46-08-405 1720 Mobil +46-070-624 5600 Uppdrag avseende översyn av mervärdesskattereglerna om yrkesmässig verksamhet

Läs mer

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND... 3 2 MERVÄRDESSKATT OCH MOMSREGISTRERING...

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 augusti 2012 KLAGANDE Föreningen Gnarpsviljan c/o AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2010 KOM(2010)293 slutlig 2010/0161 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Polen att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Friskvårdsföreningar

Friskvårdsföreningar Friskvårdsföreningar en analys ur skatte- och EU-rättslig synvinkel Sammanfattning Advokat Johan Carle Advokat Martin Nilsson www.mannheimerswartling.se 1. Bakgrund FRISK är en branschförening för privata

Läs mer

Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58)

Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58) KKV1007, v1.1, 2010-03-04 YTTRANDE 2010-03-25 Dnr 729/2009 1 (5) Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58) Fi2009/1548 Sammanfattning Konkurrensverket

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 54

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 54 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 54 Målnummer: 1966-06 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2009-05-13 Rubrik: Stiftelse vars verksamhet endast delvis medför skattskyldighet har bedömts som näringsidkare

Läs mer

Vissa skattefrågor för ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser

Vissa skattefrågor för ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser Skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU2 Vissa skattefrågor för ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag

Läs mer

Skattefrihet för ideell second hand-försäljning

Skattefrihet för ideell second hand-försäljning Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Skattefrihet för ideell second hand-försäljning Maj 2015 1 1 Sammanfattning I promemorian föreslås att skattefriheten för allmännyttiga ideella föreningars

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

U 73/2016 rd. elektroniska publikationer)

U 73/2016 rd. elektroniska publikationer) Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till rådets direktiv (om mervärdesskattesats på elektroniska publikationer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska kommissionens

Läs mer

ÅLANDS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND R.F.

ÅLANDS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND R.F. Art: Styrelsemöte 04-2011 Tid: Tisdagen den 10 maj 2011 kl 19:00 Plats: s Elandelslag Kallade: Jan Lindgrén, ordförande Kristian Aller, vice ordf. Johan Mansnerus Sten-Göte Nyman Sam Eklöw Jonas Rosenqvist

Läs mer

Remissvar angående Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58)

Remissvar angående Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58) Hägersten 2010-03-30 Finsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar angående Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58) Sammanfattning Svenskt Friluftslivs uppfattning är att utredningens

Läs mer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Snogeholms slott, Skåne 24 oktober 2011 Innehåll Vilka organisationsformer kan vara aktuella? Vad är skillnaden mellan de olika formerna? Vilken form passar

Läs mer

Lotteriverksamhet. Vem man ska vända sig till beror alltså på om vi ska ha kommunalt, läns eller nationellt lotteri.

Lotteriverksamhet. Vem man ska vända sig till beror alltså på om vi ska ha kommunalt, läns eller nationellt lotteri. Lotteriverksamhet Lotterier har varit en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor genom åren och så är det fortfarande. I lotterilagen och lotteriförordningen regleras lotteriverksamheten i Sverige.

Läs mer

Bolag eller inte bolag? det är frågan

Bolag eller inte bolag? det är frågan Anläggningskonferens 2014-11-05 Bolag eller inte bolag? det är frågan Annika Nordqvist, 08-563 072 44 annika.nordqvist@se.gt.com Tomas Rosenqvist, 018-65 81 21 tomas.rosenqvist@se.gt.com Föreningen inskränkt

Läs mer

Deklarationsmall. för Ideella föreningar

Deklarationsmall. för Ideella föreningar Deklarationsmall för Ideella föreningar Denna mall kan du använda förutsatt att din förening INTE: har personal äger fastighet tjänar pengar på verksamhet eller varor som inte har med föreningens aktiviteter

Läs mer

4. Lagförslag i lagrådsremissen

4. Lagförslag i lagrådsremissen 4. Lagförslag i lagrådsremissen Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Härigenom förskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229) 1 dels att 7 kap. 3 14 ska upphöra att gälla,

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2009/790/EG om bemyndigande för Republiken Polen att tillämpa

Läs mer

Skattefrihet för ideell secondhandförsäljning. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Skattefrihet för ideell secondhandförsäljning. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Skattefrihet för ideell secondhandförsäljning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 augusti 2015 Magdalena Andersson Niklas Ekstrand (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2000 ref. 14

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2000 ref. 14 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2000 ref. 14 Målnummer: 3111-99 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2000-04-18 Rubrik: Lagrum: En ideell förenings utbildningsverksamhet har ansetts bestå till en del av verksamhet

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb 2 Varför starta mc-klubb? Att starta en mc-klubb innebär att man samlas runt det gemensamma intresset motorcykeln. En SMC-klubb visar genom

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning; SFS 2012:843 Utkom från trycket den 14 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Ideell och allmännyttig förening

Ideell och allmännyttig förening Ideell och allmännyttig förening Ekonomisk förening AB Näringsverksamhet Risker Skattskyldig Medlems nytta Ideell och allmännyttig Båtklubb Styrelse ansvar Investeringar Lön Marina Moms Arvoden Medlemsavgifter

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Angående stadgar. Skatteverkets krav för att tilldela organisationsnummer. Av stadgarna skall framgå:

Angående stadgar. Skatteverkets krav för att tilldela organisationsnummer. Av stadgarna skall framgå: Angående stadgar Det är viktigt att klargöra att enligt svensk lag har vem som helst rätt att bilda en förening. Staten kan inte på något sätt förbjuda detta och det finns inte heller någon lag som reglerar

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.6.2016 COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/676/EU om bemyndigande för Rumänien att fortsätta

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 19 maj 2017 KLAGANDE Storytel Sweden AB, 556696-2865 Ombud: AA Ernst & Young AB Box 7850 103 99 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna

Läs mer

12/3/2014. Bakgrund till momsbeskattning. Bakgrund till momsbeskattning. Momsplikt. EU-rättens företräde framför nationell rätt

12/3/2014. Bakgrund till momsbeskattning. Bakgrund till momsbeskattning. Momsplikt. EU-rättens företräde framför nationell rätt Momsföreläsning Introduktion till momsbeskattning Föreläsning den 1 december 2014, Mikaela Sonnerby Disposition Bakgrund till momsbeskattning Grundläggande bestämmelser Urval av specialregler Bakgrund

Läs mer

Inkomstdeklarera för lokalavdelning

Inkomstdeklarera för lokalavdelning Versin: 2012-05-03 Inkmstdeklarera för lkalavdelning En lkalavdelning sm registrerat sig hs Skatteverket ch fått ett rganisatinsnummer är skyldiga att inkmstdeklarera, avsett art ch strlek på intäkterna

Läs mer

HFD 2013 ref 56. Lagrum: 7 kap. 7 andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2013 ref 56. Lagrum: 7 kap. 7 andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2013 ref 56 En idrottsförenings försäljning av skänkta varor har med hänsyn till de former i vilka verksamheten bedrivs ansetts skattefri såsom hävdvunnen finansieringskälla. Förhandsbesked angående

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms Mer om EU- ansökan och moms Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms När du ansöker om EU- bidrag för ett projekt ska du uppge om ditt företag har avdragsrätt för moms på inköp som görs

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.4.2012 COM(2012) 185 final 2012/0093 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/677/EU om bemyndigande för Luxemburg att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Juridik för vattenråd

Juridik för vattenråd Juridik för vattenråd Vattenråd lokal samverkan med olika förutsättningar Vattenråden i Västerhavets vattendistrikt har bildats genom olika initiativ, vilket till viss del påverkar hur de är organiserade.

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering Organisations- och etableringsbidrag Statsbidraget regleras av förordningen om statsbidrag för kvinnors organisering (SFS 2005:1089)

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-03-10 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Nils Dexe och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. Frihet och inflytande kårobligatoriets

Läs mer

KOM(2004) 728 av den 29 oktober 2004, kommissionens förslag när det gäller förenkling av mervärdesskatterättsliga skyldigheter

KOM(2004) 728 av den 29 oktober 2004, kommissionens förslag när det gäller förenkling av mervärdesskatterättsliga skyldigheter PM till riksdagen 2005-10-21 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ekofinrådets möte den 8 november 2005 Dagordningspunkt: MOMS: En enda kontaktpunkt. Lägesrapport Dokument: Tidigare dokument

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Lettland att införa en särskild åtgärd som avviker från artiklarna

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

Förslagen i rapporten

Förslagen i rapporten R-2010/0029 Stockholm den 30 mars 2010 Till Finansdepartementet Fi2009/1548 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 december 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över rapporten Mervärdesskatt

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/678/EU om bemyndigande för Republiken Italien att fortsätta

Läs mer

1. EU-KOMMISSIONENS GRÖNBOK OM MERVÄRDESSKATTENS FRAMTID

1. EU-KOMMISSIONENS GRÖNBOK OM MERVÄRDESSKATTENS FRAMTID Stockholm 2011-05-28 European Commission Directorate-General for Taxation and Customs Union VAT and other turnover taxes Unit C1 Rue Joseph II 79, Office J79 05/093 B-1049 Brussels Belgien TAXUD-VAT-greenpaper@ec.europa.eu

Läs mer

Idrottens föreningslära

Idrottens föreningslära Idrottens föreningslära - grunden Nya Föreningsguiden Målstegen Idrotten vill Normalstadgar Skatter och avgifter PM SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker Plats för eget material från SF och IF

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 september 2012 KLAGANDE Bygeln Factoring AB Birger Jarlsgatan 41 A 111 45 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

3.17 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

3.17 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 3.17 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229) 1 dels att 7 kap. 3 14 ska upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

Aktuellt på stiftelseområdet

Aktuellt på stiftelseområdet Aktuellt på stiftelseområdet Medlemsmöte 16 november 2015 Registreringsplikt för samtliga stiftelser Från och med den 1 januari 2010 ska samtliga stiftelser vara registrerade i stiftelseregistret oavsett

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/53/EU om bemyndigande för Konungariket Belgien

Läs mer

Följande omsättning i en GK är inte momspliktig omsättning enligt betänkandet.

Följande omsättning i en GK är inte momspliktig omsättning enligt betänkandet. Svenska golfklubbars påverkan av regeringens betänkande om Mervärdeskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58) Komplement till Riksidrottsförbundets (RF:s) remissvar Inledning Sveriges Riksidrottsförbund

Läs mer

Förslag om skattereduktion för förnybar mikroproducerad el. Helena Laurell, Svensk Energi 15 oktober 2013

Förslag om skattereduktion för förnybar mikroproducerad el. Helena Laurell, Svensk Energi 15 oktober 2013 Förslag om skattereduktion för förnybar mikroproducerad el Helena Laurell, Svensk Energi 15 oktober 2013 Nettodebiteringsutredningen Uppdraget var bland annat att: Ta fram förslag om införandet av ett

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.8.2011 KOM(2011) 543 slutlig 2011/0235 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr

Förbundsstyrelsens förslag nr Ärende Förbundsstyrelsens förslag nr :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Förslag på Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 avser mellanperioden i strategi 2016 2021. Förslaget innehåller färre

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning All rådgivning på ett ställe Spelregler för hästföretagare Beskattning Spelregler för hästföretagare Beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Ideologisk ram :s arbete utgår alltid från -rörelsens grundsatser. Grundsatserna slår fast att -rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Republiken Polen att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker

Läs mer

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 Demokrati Givarguiden har valt att betygsätta ideella föreningars och trossamfunds demokratiska nivå utifrån organisationernas stadgar. Givarguidens bedömning utgår

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 16 september 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Ullareds IK, 849000-5843 c/o AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatterättsnämndens beslut

Läs mer

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter!

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EU-VAL 2014 Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EHF-manifest November 2013 E uropavalet i maj 2014 blir avgörande för humanister i Europa. De progressiva värden vi värnar står

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 8

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 8 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 8 Målnummer: 5108-02 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2005-04-14 Rubrik: Lagrum: En ideell förening som med aktiv föräldramedverkan bedriver förskole- och fritidshemsverksamhet

Läs mer

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Bilaga 2 Dnr 17-63 Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Inledning Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid

Läs mer

Svensk-Cypriotiska Föreningen

Svensk-Cypriotiska Föreningen Svensk-Cypriotiska Föreningen www.svcyfor.se E-mail: svcy-for@hotmail.com Tfn 073-71 53 589 Postgiro 859 281-8 1 1 Föreningens namn och säte FÖRENINGENS STADGAR A. Föreningens namn är Svensk-cypriotiska

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

En utredning av Juridiska föreningen i Uppsalas skattskyldighet. David Wedar 2015-01-05 070 34 83 130

En utredning av Juridiska föreningen i Uppsalas skattskyldighet. David Wedar 2015-01-05 070 34 83 130 En utredning av Juridiska föreningen i Uppsalas skattskyldighet David Wedar 2015-01-05 070 34 83 130 1. Inledning 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Syfte 3 1.3 Avgränsning 4 1.4 Disposition 4 1.5 Metod 4 2. Juridiska

Läs mer

1 Principer för inkomstbeskattningen

1 Principer för inkomstbeskattningen 19 1 Principer för inkomstbeskattningen m.m. 1.1 Allmänt Kapitlet innehåller en översikt över de grundläggande regler som gäller för inkomstbeskattningen av näringsverksamhet. För fysisk person och dödsbo

Läs mer

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering.

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland ID540 Folkunga PRO, Väderstad, Mjölby kommun har under de senaste åren upplevt en klar försämring i de grundläggande betaltjänster,

Läs mer

Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete

Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete 1 (7) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Karolina Nord 08-731 31 70 2016-02-25 2015:271 Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete Omsorgs- och socialnämndens riktlinjer 2 (7) Innehållsförteckning

Läs mer

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/005 Er referens: Fi2012/4241 1 (6) 2015-04-30 Skatte- och Tullavdelningen Att. Helena Persson Finansdepartementet S-103 33 Stockholm Via e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14 Inledning Att bygga ett nytt trådbundet telekommunikationsnät i Ornö socken är en samhällspåverkande aktivitet. Det kommer att påverka samhället hur man än gör. Man måste även ta i och besluta i många

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

Remissvar avseende Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31

Remissvar avseende Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31 Remissvar avseende Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31 Svenska Bio lämnar härmed sitt yttrande över Kulturdepartementets promemoria Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31). Sammanfattning Att människor tillsammans

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Dalarna, Gävleborg och Värmland i samverkan ... Ekonomisk förening - en företagsform för er? En ekonomisk förening ägs och drivs av minst tre medlemmar. Medlemmar

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen

Antagen av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen Antagen av kommunfullmäktige 2010-04-26 och av kommunstyrelsen 2010-04-13 2010-05-18 POLICY FÖR FÖRENINGSBIDRAG Ärende 2010-05-18 KS 2010/118 Gäller from 2011-01-01 Antaget av Kommunfullmäktige 2010-04-26

Läs mer

Kursplan för SH Samhällskunskap A

Kursplan för SH Samhällskunskap A Kursplan för SH1201 - Samhällskunskap A som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs Eleven ska ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett demokratiskt arbetssätt, kunna

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Inför en omsättningsgräns för moms

Inför en omsättningsgräns för moms Finansminister Magdalena Andersson Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2015-06-05 Inför en omsättningsgräns för moms Sammanfattning Skattskyldighet till moms inträder idag från första kronan

Läs mer

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien ---f----- REG ERI NGSKANSLIET 2010-01-20 Utri kesdepartementet Europeiska kommissionen Generalsekretariatet Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien Svar på motiverat yttrande angående

Läs mer

HAR NI TILLSTÅND FÖR ERT LOTTERI? Att tänka på innan ni startar ett lotteri

HAR NI TILLSTÅND FÖR ERT LOTTERI? Att tänka på innan ni startar ett lotteri HAR NI TILLSTÅND FÖR ERT LOTTERI? Att tänka på innan ni startar ett lotteri INNEHÅLL Lathund för er som tänker starta lotter... 3 Vem får starta ett lotteri?... 4 Vad säger lotterilagen?... 4 Tillstånd

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Republiken Lettland att tillämpa en särskild åtgärd som avviker

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

HFD 2016 Ref kap. 1 och 2 kap. 1 mervärdesskattelagen (1994:200)

HFD 2016 Ref kap. 1 och 2 kap. 1 mervärdesskattelagen (1994:200) HFD 2016 ref. 58 En komplementär i ett kommanditbolag tillhandahåller bolaget förvaltningstjänster mot ett arvode som utgår oavsett resultatet i kommanditbolaget. Tillhandahållandet har ansetts utgöra

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 september 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Fair Pay Please AB6 105 24 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer