PROGRAMBESKRIVNING SJÖKAPTENSPROGRAMMET. Studenter antagna hösten 2011-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGRAMBESKRIVNING SJÖKAPTENSPROGRAMMET. Studenter antagna hösten 2011-"

Transkript

1 PROGRAMBESKRIVNING SJÖKAPTENSPROGRAMMET Studenter antagna hösten Version: 2.0 Fastställd: (av Utbildningsområdesledare Johan Malmqvist)

2 2 Innehållsförteckning Syfte och övergripande programmål...4 Programmets vision...4 Programmets idé...5 Övriga fordringar...5 Programmål...6 Programdesignmatris Fartygsförlagd utbildning Övriga behörigheter Fartygsbefäl klass V, VII och VIII Lättmatrosbehörighet Kvalitetssäkring Programplan Introduktionsveckor Läsår Läsår Läsår Läsår Progression och spärrkurser Varvad teori och praktik Krav inför kurser Treårig programplan Centrala programprocesser och yrkeskritiska färdigheter Process: Bryggvakt Process: Sjösäkerhet Process: Sjötransportteknik Process: Kommunikation Process: Sjöfartens miljöpåverkan Process: Ledarskap Bilaga 1 Kopplingar till STCW-kraven Navigation at the operational level Cargo handling and stowage at the operational level Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the operational level... 37

3 3 Navigation at the management level Cargo handling and stowage at the management level Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the management level Radiocommunications at the operational level Standards regarding special training requirements for personnel on certain types of ships Section: Mandatory minimum requirements for the training and qualifications of masters, officers and ratings on oil and chemical tankers Section: Mandatory minimum requirements for the training and qualifications of masters, officers and ratings on liquefied gas tankers Section: Mandatory minimum requirements for the training and qualification of masters, officers, ratings and other personnel on passenger ships Mandatory minimum requirements for safety familiarization, basic training and instruction for all seafarers Mandatory minimum requirements for the issue of certificates of proficiency in survival craft, rescue boats and fast rescue boats Mandatory minimum training in advanced fire fighting Mandatory minimum requirements related to medical first aid and medical care Mandatory minimum requirements for the issue of certificates of proficiency for ship security officers Mandatory minimum requirements for security-related training and instruction for all seafarers. 79 Specification of minimum standard of competence in security awareness Specifications of minimum standards of competence for seafarers with designated security duties... 80

4 4 Syfte och övergripande programmål Programmet, som leder till sjökaptensexamen, syftar till att utbilda fartygsbefäl med en bred teoretisk och praktisk kunskapsbas och med rätt uppsättning certifikat och intyg, enligt nationella och internationella regelverk, för att tjänstgöra till sjöss inom handelsflottan, framför allt på tank-, passagerar- och rorofartyg, som befälhavare efter erforderlig sjötid. Programmet skall uppfylla de krav på utbildning som ställs i Högskoleförordningen, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal, Europaparlamentets och -rådets direktiv om minimikrav på utbildning för sjöfolk, Internationella konventionen om utbildning, certifiering och vakthållning för sjöfolk 1978 i dess ändrade lydelse (STCW-konventionen) samt den lokala examensordningen på Chalmers. Programmets vision Genom en högkvalitativ teoretisk och praktisk utbildning i världsklass utbilda fartygsbefäl, för dagens och morgondagens sjöfart, som har ett helhetskunnande inom sjöfart och en bra grund för ett livslångt lärande.

5 5 Programmets idé Följande idéer är centrala vid planering och genomförande av programmet: Programmet skall bygga på STCW-konventionen men i centrala delar nå ytterligare en nivå, bland annat inom ledarskap, sjöfartens miljöpåverkan samt tekniskt avancerad navigation. Programmet har en introduktionskurs som bland annat ger inblick i ett modernt fartygsbefäls vardag samtidigt som en historisk genomgång av sjöfarten görs. Sjökaptensyrket är ett praktiskt yrke i många delar, varför alla kritiska yrkesfärdigheter skall tränas och fördjupas genom övningar i simulator eller på riktiga fartyg. Dessa yrkesfärdigheter repeteras och fördjupas under utbildningen. För att förbereda studenten till att verka inom internationell sjöfart strävas efter att minst kurser motsvarande en termin ges på engelska för att förbättra studenternas språkfärdigheter samt möjliggöra internationella student- och lärarutbyten. Alla praktiska övningar skall ha klart uttalat syfte, lärandemål och examinationskrav angivna. Efter avslutad utbildning skall studenterna inneha de certifikat som är nödvändiga för ett första jobb på de vanligaste fartygstyperna inom svensk handelsflotta. Studenternas förmåga att arbeta i grupp och att kommunicera, både på svenska och engelska, utvecklas och utnyttjas genom integration av dessa färdigheter i kurserna. Det finns en tydlig progression av dessa färdigheter i utbildningen. Studenterna skall ges möjlighet att välja bland valbara kurser som ger en fördjupning inom sjötransportteknik och nautik, eller breddning inom ledarskap, maskinteknik, sjörätt och logistik. Programmet och kurserna är utvecklade genom constructive alignment, d.v.s. det finns en tydlig koppling mellan lärandemål, undervisningsaktivitet och examination. För att säkerställa krav på varvad teori och praktik finns ett antal spärrkurser som måste vara godkända innan fartygsförlagd utbildning i olika nivåer kan påbörjas, samt antal dagar fartygsförlagd utbildning som måste vara avklarad innan vissa kurser kan påbörjas. Spärrkurser säkerställer dessutom att kurser som bygger på varandra läses i rätt ordning. Kurslitteratur i årskurs 3 och 4 är företrädesvis på engelska för att bättre förbereda studenten för en internationell arbetsmiljö. Arbetet med att utveckla programmet sker kontinuerligt i samverkan mellan lärare, administration, studenter och programråd där näringslivet är representerat. Övriga fordringar För sjökaptensexamen på Chalmers skall studenten ha fullgjort kursfordringarna i miljö och hållbar utveckling som skall ingå i utbildningsprogrammet med sammanlagt 7,5 högskolepoäng.

6 6 Programmål Kunskap och förståelse För sjökaptensexamen skall studenten - (1) visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete genom att o (1.1) beskriva ett fartygs generella konstruktion och bärande element o (1.2) beskriva och förklara de krafter som påverkar ett fartyg vid gång i öppet hav, i grunda farvatten, vid gir, ankring och förtöjning o (1.3) beskriva fartygets utsläpp till luft och vatten ur ett miljöperspektiv o (1.4) kunna tillämpa plan och sfärisk trigonometri o (1.5) beskriva meteorologiska och oceanografiska element och processer o (1.6) beskriva tidvattnets uppkomst och beräkna dess höjd och tid o (1.7) använda och förklara ortlinjeteori inom navigation o (1.8) förklara hur fartygsmaskiner och fartygselektriska system fungerar och är uppbyggda o (1.9) beskriva grunderna för ett radionavigeringssystem o (1.10) beskriva och förklara faktorer som påverkar fartygets stabilitet o (1.11) redogöra för sjöfartens utmaningar inom olika områden - (2) visa sådant brett sjöfartstekniskt kunnande som krävs för att i ledande befattning operativt kunna ansvara för besättning, fartyg och last, genom att o (2.1) navigatoriskt planera och genomföra en resa samt ansvara för navigeringen o (2.2) bestämma fartygets position och dess noggrannhet o (2.3) bestämma och korrigera kompassfel o (2.4) genomföra en säker navigationsvakt samt upprätta vaktsystem och vaktprocedurer o (2.5) upprätthålla säker navigering genom användning av information från navigationsutrustning, inklusive ECDIS och relaterade navigationssystem, som hjälp vid beslutsfattande o (2.6) använda radar och ARPA för säker navigation o (2.7) prognostisera väder och sjötillstånd o (2.8) manövrera fartyget i alla situationer o (2.9) operera fjärrkontrollerat fartygets maskineri och tekniska system o (2.10) övervaka, planera och säkerställa säker lastning, stuvning, lastsäkring, lastvård och lossning av last o (2.11) inspektera, rapportera och bedöma skador i lastutrymmen, lastluckor och ballasttankar o (2.12) säkert hantera farligt gods o (2.13) kontrollera trim, stabilitet och skrovpåkänningar o (2.14) kunna använda engelska i tal och skrift samt marina standardfraser o (2.15) sända och ta emot information med visuell signalering - (3) visa sådana kunskaper som krävs för att, i ledande befattning, sköta ett fartygs ledning såväl ekonomiskt, juridiskt som ledarskapsmässigt, genom att o (3.1) övervaka och kontrollera att lagar följs o (3.2) arbeta i och leda en besättning

7 7 o (3.3) säkerställa överensstämmelse med miljöförebyggande regelverk o (3.4) organisera och leda sjukvårdsarbetet ombord o (3.5) beskriva hur sjöfartsbranschen fungerar ur ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv o (3.6) förklara och använda juridiskt viktiga dokument som certepartier och konossement o (3.7) beskriva olika ledarskapsstilar och hur dessa påverkar individer och grupper Färdighet och förmåga För sjökaptensexamen skall studenten - (4) visa förmåga att planera och med adekvata metoder inom givna ramar genomföra uppgifter särskilt avseende sjösäkerhetsåtgärder samt förmåga att i all operativ verksamhet iaktta och verkställa för sjösäkerheten lämpliga åtgärder, genom att o (4.1) planera resor med avseende på sjösäkerheten o (4.2) genomföra en bryggvakt på ett sjösäkert sätt o (4.3) framföra fartyget i alla situationer med uppvisande av gott sjömanskap och i enlighet med nationella och internationella sjötrafikföreskrifter o (4.4) planera lastning och lossning med avseende på sjösäkerheten o (4.5) organisera och leda säkerhetsarbetet vid en nödsituation eller olycka o (4.6) planera och leda säkerhetsövningar samt hantera säkerhetsmaterial och livräddningsutrustning o (4.7) planera och leda underhållsarbete ombord för att maximera fartygets operativa tid och säkra framförande o (4.8) koordinera söknings- och räddningsoperationer o (4.9) reagera på navigatoriska nödsituationer o (4.10) utveckla nödplaner och skadekontroll samt hantera nödsituationer o (4.11) reagera på nödsignaler till sjöss o (4.12) upprätthålla fartygets sjövärdighet o (4.13) hindra, kontrollera och bekämpa bränder ombord o (4.14) tillämpa sjukvård ombord o (4.15) sända och ta emot information genom det globala maritima nöd- och säkerhetssystemet GMDSS - (5) visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information, genom att o (5.1) kritiskt värdera tillgänglig information vid bryggvakt o (5.2) systematiskt planera fartygets framförande och förutse fartygets rörelser o (5.3) kritiskt granska rapporter genom opponering o (5.4) källkritiskt värdera referenser och material - (6) visa förmåga att hantera produkter, processer och arbetsmiljö med hänsyn till människors förutsättningar och behov samt till samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling, genom att o (6.1) hantera miljöfarliga produkter på ett säkert sätt o (6.2) leda och fördela arbete ombord på ett för besättningen säkert sätt och med särskild hänsyn till att motverka utmattning genom trötthet

8 8 o (6.3) använda procedurer och rutiner i tillämpliga situationer o (6.4) optimera lastnings- och lossningsoperationer med avseende på sjösäkerhet, arbetsmiljö och transportekonomi o (6.5) kunna organisera och utveckla verksamheten ombord i positiv riktning - (7) visa förmåga till såväl sjösäkerhetsmässigt tänkande som lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, genom att o (7.1) kunna samarbeta i ett bryggteam o (7.2) använda befintlig skyddsutrustning och följa säkerhetsföreskrifter - (8) visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, genom att o (8.1) skriftligt och muntligt presentera uppgifter på svenska och engelska o (8.2) reflektera och diskutera problem och lösningar Värderingsförmåga och förhållningssätt För sjökaptensexamen skall studenten - (9) visa förmåga att inom sjöfartsområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, genom att o (9.1) göra en bedömning av behövliga säkerhetsmarginaler och agera i enlighet med dessa o (9.2) visa respekt och hänsyn för individer och miljö o (9.3) göra korrekta konsekvensanalyser av eget handlande - (10) visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, genom att o (10.1) förstå hur ergonomiska aspekter påverkar arbetet o (10.2) agera i enlighet med nautiska instruments begränsningar och möjligheter o (10.3) göra väl underbyggda riskbedömningar i given situation, inkluderande tidspressade situationer med begränsad tillgänglig information o (10.4) kunna framföra fartyget på ett ekonomiskt och miljömässigt gynnsamt sätt - (11) visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens, genom att o (11.1) inhämta relevant information i uppgifter där alla parametrar inte är givna o (11.2) självständigt ta initiativ till utveckling av egen kompetens Programmål baserade på externa krav i enlighet med förordning om behörigheter för sjöpersonal samt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal För sjökaptensexamen skall studenten - (12) för att senare kunna tjänstgöra, i däcksbefattningar på lastfartyg upp till befälhavare i oceanfart, o (12.1) för att senare erhålla behörighet som sjökapten, genomgå utbildning som minst uppfyller de krav som anges i STCW-koden, sektion A-II/1 och A-II/2.

9 9 o (12.2) fullgöra godkänd utbildning för att få specialbehörighet som allmänt behörig radiooperatör i GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System), inneha ett allmänt operatörcertifikat för maritim mobil trafik i GMDSS (GOC-certifikat). o (12.3) genomgå godkänd utbildning i hantering av olje- och kemikalielaster. o (12.4) ha fullgjort godkänd utbildning i hantering av farlig last i torrlastfartyg och brandskydd. o (12.5) för att kunna ta ansvar för sjukvården ombord, ha certifikat som sjukvårdare. o (12.6) för att kunna handha livräddningsfarkoster eller beredskapsbåtar ombord, ha certifikat för handhavande av räddningsfarkoster och beredskapsbåtar. o (12.7) ha fullgjort godkänd utbildning i grundläggande säkerhet (basic safety) och ha tillräckliga språkkunskaper för att kunna förstå och vidarebefordra säkerhetsinformation. o (12.8) för att kunna leda brandbekämpning ombord inneha certifikat i avancerad brandbekämpning. o (12.9) för att kunna ansvara för sjöfartsskyddet ombord på fartyg ha certifikat som skyddsansvarig (Ship Security Officer).

10 Stabilitet och fartygskonstruktion Terrester navigation Grundläggande säkerhet Sjömanskap A Grundläggande sjötransportteknik farligt gods Nautisk matematik Sjömanskap B Meteorologi, oceanografi och tidvatten Sjömanskap C Sjöfartsekonomi Navigationssystem A Sjöfartsjuridik Navigationssystem B Engelsk kommunikation Radiokommunikation, ROC Säkerhetskommunikation på engelska Oceannavigering Manövrering och girplanering Maskin- och elteknik bulklaster tanklaster Nödsituationer och skadekontroll Sjukvård Sjöfartens miljöpåverkan Ledarskap ombord Bryggtjänst Radiokommunikation, GOC Avancerad säkerhet Examensarbete Programdesignmatris I = Programmålet introduceras i kursen, men examineras inte och behöver inte vara omnämnd i kursmålen. U = Programmålet tas upp i undervisningen och examineras. A = Kunskaper/färdigheter kopplade till programmålet används och förstärks för att nå andra mål i kursen, men examineras inte specifikt. Årskurs Läsperiod Löpnummer Kurs Programmål 1.1 U U U U U U 1.2 U U U U A A 1.3 U U 1.4 U A 1.5 I U A A A 1.6 U A A 1.7 U A U U A A 1.8 U U A 1.9 U U 1.10 U U U U U U A

11 11 Löpnummer U U U U U U U U U U U A 2.1 U U A U A U U U U U 2.2 U U U U A A 2.3 U A A U A A 2.4 U U U U U 2.5 U U A A 2.6 IU U A A 2.7 U U 2.8 U U A 2.9 I U A 2.10 U U U U 2.11 U 2.12 U 2.13 U U U U U 2.14 U U A U A U A A 2.15 U 3.1 U U 3.2 U A A A U U U A U 3.3 U U U 3.4 U U A 3.5 U U 3.6 U U 3.7 U U 4.1 U U U U 4.2 U U U U U 4.3 U U U A A 4.4 I U U U U 4.5 U U U U U U 4.6 U U 4.7 U

12 12 Löpnummer U 4.9 U A 4.10 U A 4.11 U U U 4.12 I U 4.13 U U 4.14 U U 4.15 U U 5.1 U U U U A U A 5.2 U A A U U 5.3 U U 5.4 U U U U 6.1 U U 6.2 U U 6.3 U U U A A A A U U 6.4 U U U U 6.5 I U U U 7.1 U A A A U 7.2 U U 8.1 U U U U 8.2 U U U U U 9.1 U U U U U U U U U U U 9.2 U U U U U A 9.3 U U A A U U U A A A 10.1 U A 10.2 U A A U U A A 10.3 U U U U 10.4 U U U A 11.1 U U U U U A 11.2 U A

13 13 Löpnummer U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U 12.2 U U U 12.3 U 12.4 U U 12.5 U U 12.6 U 12.7 U 12.8 U U 12.9 U

14 14 Fartygsförlagd utbildning Den fartygsförlagda utbildningen är indelad i fem praktikblock fördelade över de fyra årens studier. Efter genomförd fartygsförlagd utbildning skall denna redovisas och godkännas i enlighet med Kvalitetshandboken. Om inte antalet praktikplatser räcker till görs ett urval då studenterna rangordnas. Rangordningen sker i första hand genom indelning i fyra kategorier (A-D): A. Prioriterade studenter (enligt enskilt beslut) B. Normalstudenter C. Lågprioriterade studenter D. Studenter som inte klarat spärrkurser Kategori A innehåller högprioriterade studenter vilka kan vara studenter som inte kommit ut på tidigare planerad praktik på grund av yttre omständigheter (fartygsförsäljning eller annat negativt besked från rederiet). Enskilt beslut krävs för att hamna i denna kategori. Kategori B innehåller normalprioriterade studenter, d.v.s. studenter som är planerade för aktuell praktikperiod. Kategori C innehåller lågprioriterade studenter, det kan t.ex. vara studenter som söker praktikplats utöver planerade praktikperioder eller som misskött tidigare praktiker (inte utnyttjat hela praktikperioden, brutit mot SUIs överenskommelse med studenten, inte fullgjort praktikuppgifter eller struntat i redovisning av tidigare praktiker) Kategori D innehåller studenter som inte klarat spärrkurser eller som grovt brutit mot SUIs överenskommelse med studenten. Studenter i kategori D kommer inte få någon praktikplats oavsett tillgång. Studenter i kategori A-C kommer att rangordnas utifrån följande kriterier: 1. Avklarade (godkända) poäng på programmet (inkl. tillgodoräknade poäng samt avklarade poäng som utbytesstudent inom programmet) 2. Medelbetyg (på kurser genomförda på Chalmers) 3. Lottning Platserna fördelas sedan från nummer 1 i kategori A och nedåt i listan tills platserna är slut. Rangordning för studenter som skall ut på sin första fartygsförlagda praktikperiod kommer ske genom lottning, där även två studenter kan dela på en praktikplats genom att ta halva tiden vardera.

15 15 Övriga behörigheter Fartygsbefäl klass V, VII och VIII Studenten har uppnått de teoretiska kraven för nedanstående behörigheter efter att nedan angivna kurser är avklarade: Kurskod Kursnamn Omf (hp) Fartygsbefäl klass V Fartygsbefäl klass VII Fartygsbefäl klass VIII FSP075 Säkerhetskommunikation på engelska 3,5 X X X LNC046 Terrester navigation 6,0 X X X LNC047 Sjömanskap A 6,0 X X X LNC061 Stabilitet och fartygskonstruktion 6,0 X X X LNC071 Maskin- och elteknik 5,0 X X - LNC088 Grundläggande sjötransportteknik 5,0 X X - LNC184 Sjukvård 5,0 X - - LNC185 Avancerad säkerhet 3,5 X X - LNC301 Manövrering och girplanering 5,0 X - - SJO112 Grundläggande säkerhet 3,0 X X X SJO117 Sjöfartens miljöpåverkan 7,5 X - - SJO122 Radiokommunikation, ROC 4,0 X X X SJO131 Sjöfartsjuridik 7,5 X X X SJO137 farligt gods 4,0 X X - SJO775 Oceannavigering 7,5 X X - SJO316 Bryggtjänst 7,5 X - - SJO581 Sjömanskap B 3,0 X X X SJO302 Navigationssystem B 4,5 X - - SJO596 Navigationssystem A 4,5 X X - SJO660 Sjömanskap C 3,0 X X X SJO715 Meteorologi, oceanografi och tidvatten 5,0 X X X Totalt antal poäng 106 hp 76,5 hp 47 hp Lättmatrosbehörighet Lättmatrosbehörighet kan sökas hos Transportstyrelsen efter 180 dagars fartygsförlagd utbildning

16 16 Kvalitetssäkring Kvalitetssystemet för sjöfartsutbildningarna på Chalmers består av de krav och kriterier som ställs på utbildningarna samlade i en kvalitetshandbok. För att kvalitetshandboken inte ska bli alltför omfångsrik har hänvisningar gjorts till andra kvalitetsstyrande dokument. Dessa finns samlade i en egen pärm på Institutionen för sjöfart och marin teknik. Övergripande styrande dokument för utbildningarna är även Chalmers verksamhetsplaner, utbildningsplaner för respektive utbildning samt kursplaner. Kvalitetssystemet säkerställs genom kontinuerliga uppföljningar av kvalitetsarbetet. Vid institutionen för sjöfart och marin teknik finns en ledningsgrupp i kvalitetsfrågor bestående av prefekt, viceprefekt, chef för administrationen, programansvarig Sjökaptensprogrammet, programansvarig Sjöingenjörsprogrammet, kvalitetsadministratör/mötessekreterare samt kvalitetsansvarig. Vid behov kan andra befattningshavare inom och utom Chalmers adjungeras. Efter genomförda auditeringar skall ledningsgruppen utvärdera kvalitetssystemet. Uppföljningen ska minst omfatta nedanstående punkter: 1. Genomgång av resultat från interna och externa revisioner. 2. Korrigerande och förebyggande åtgärder och de förbättringar dessa har medfört. 3. Genomgång av utvärderingar av andra organisationer med styrande funktioner på utbildningen. 4. Synpunkter och krav från intressenter. 5. Värdering av kvaliteten på inköpta tjänster. 6. Genomgång av organisationen med avseende på kvalitet, bl.a. personal, tid och andra resurser. 7. Genomgång av mål och måluppfyllelse 8. Kvalitetsmått 9. Ledningens bedömning av systemets effektivitet och lämplighet 10. Övriga frågor. Till grund för genomgången ska ligga krav och önskemål från intressenter, protokoll från interna och externa revisioner, dokumenterad uppföljning av kvalitetsmål, korrigerande åtgärder och protokoll från sammanträden där frågor med avseende på kvaliteten behandlats. Sammanträden ska protokollföras. Dokumentationen förvaras hos kvalitetsadministratören. Kvalitetsansvarig är sammankallande och ansvarig för ledningsgruppens funktion.

17 17 Programplan Introduktionsveckor Det första läsåret inleds med två introduktionsveckor. Under dessa veckor introduceras studenterna till programmet och studiemiljön. Målet med introduktionsveckorna är att studenten skall ha en uppfattning om sin kommande yrkesroll och dess historiska bakgrund, kunskap om de administrativa system som används på Chalmers samt en kort repetition av viktiga matematiska begrepp såsom algebra och trigonometri. Läsår 1 Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Terrester navigation, 6 hp Sjömanskap A, 6 hp Fartygsförlagd utbildning, block 1, 15 hp Nautisk matematik, 7 hp Stabilitet och fartygskonstruktion, 6 hp Grundläggande säkerhet, 3 hp Grundläggande sjötransportteknik, 5 hp farligt gods, 4 hp Meteorologi, oceanografi och tidvatten, 5 hp Sjömanskap B, 3 hp Under första terminen skall studenterna förberedas inför det första fartygsförlagda utbildningsblocket genom grundläggande kurser inom navigation, sjömanskap, sjötransportteknik och säkerhet. De yrkeskritiska färdigheterna och programprocesserna introduceras för att ge studenterna en tydlig målbild. Läsår 2 Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Fartygsförlagd utbildning, block 2, 15 hp Sjöfartsekonomi, 7,5 hp Sjöfartsjuridik, 7,5 hp Oceannavigering, 7,5 hp Navigationssystem A, 4,5 hp Sjömanskap C, 3 hp Navigationssystem B, 4,5 hp Engelsk kommunikation, 3 hp Radiokommunikation, ROC, 4 hp Säkerhetskommunikation på engelska, 3,5 hp Det andra läsåret ger en ökad bredd inom sjöfarten genom kurser i ekonomi, juridik och kommunikation, samtidigt som de navigatoriska färdigheterna fördjupas genom kurser i navigationssystem och oceannavigering.

18 18 Sommaren mellan årskurs 2 och 3 ägnas åt Fartygsförlagd utbildning, block 3. Läsår 3 Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Manövrering och girplanering, 5 hp tanklaster, 7,5 hp Maskin- och elteknik, 5 hp bulklaster, 5 hp Fartygsförlagd utbildning, block 4, 15 hp Valbar kurs, 7,5 hp Sjöfartens miljöpåverkan, 7,5 hp Sjukvård, 5 hp Nödsituationer och skadekontroll, 2,5 hp Det tredje läsåret ger en fördjupning inom sjötransportteknik genom kurser om bulk- och tanklaster. Ytterligare fördjupning inom navigation och sjömanskap sker genom kursen Manövrering och girplanering. I årskurs 3 erbjuds följande valbara kurser: LNC350 Befraktning 7,5 hp SJO290 Sjöförsäkringar 7,5 hp SJO785 Avancerade fartygsoperationer 7,5 hp LNC075 Fördjupad maskinteknik 7,5 hp Läsår 4 Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Examensarbete, 15 hp Bryggtjänst, 7,5 hp Fartygsförlagd utbildning, block 5, 15 hp Ledarskap ombord, 7,5 hp Valbar kurs, 7,5 hp Radiokommunikation GOC, 4 hp Avancerad säkerhet, 3,5 hp Under höstterminen i årskurs 4 skriver studenterna sitt examensarbete på halvfart. Parallellt läser den en ledarskapskurs och valbar kurs. Tredje läsperioden knyter ihop de yrkeskritiska färdigheterna Bryggvakt och Sjösäkerhet, innan studenterna avslutar utbildningen med sista blocket fartygsförlagd utbildning. I årskurs 4 erbjuds följande valbara kurser:

19 19 SJO158 Maritime human factors 7,5 hp SJO126 kondenserade gaser 7,5 hp SJO585 Linjesjöfart och hamnar 7,5 hp LSP271 Business communication 7,5 hp SJO180 Logistikens grunder 7,5 hp Progression och spärrkurser Många kurser bygger på tidigare förvärvade kunskaper och färdigheter, vilket ger en progression i utbildningen. För att förhindra studenter att läsa kurser i omvänd ordning finns ett antal spärrkurser, d.v.s. kurser som spärrar för fortsatta studier om de inte är godkända innan kursstart av den mer avancerade kursen. Varvad teori och praktik Transportstyrelsen kräver att teori och praktik skall varvas i utbildningen. Det finns därför krav på att vissa kurser skall vara godkända innan studenten får påbörja ett visst praktikblock, samt kurser där ett antal dagars fartygsförlagd utbildning krävs. Studenter som enbart läser de teoretiska kurserna kan bortse från detta. Krav inför kurser För att få påbörja kursen: Krävs godkänt i följande kurser: Samt fullgjord fartygsförlagd utbildning om: Fartygsförlagd utbildning, block 1 Grundläggande säkerhet - Fartygsförlagd utbildning, block 2 Fartygsförlagd utbildning, block 1 - Sjömanskap C Sjömanskap B - Oceannavigering Terrester navigation - Nautisk matematik Meteorologi, oceanografi och tidvatten Navigationssystem B Terrester navigation Minst 90 dagar Radiokommunikation, ROC - Minst 90 dagar Fartygsförlagd utbildning, block 3 Fartygsförlagd utbildning, block 2 - Terrester navigation Stabilitet och fartygskonstruktion Grundläggande sjötransportteknik Sjömanskap A Sjömanskap B Sjömanskap C (ARPA) Manövrering och girplanering Terrester navigation Minst 150 dagar Nautiska instrument Sjömanskap A Sjömanskap B Sjömanskap C bulklaster Grundläggande sjötransportteknik - Stabilitet och fartygskonstruktion Fartygsförlagd utbildning, block 4 Fartygsförlagd utbildning, block 3 Navigationssystem A -

20 20 Navigationssystem B tanklaster Grundläggande sjötransportteknik - Stabilitet och fartygskonstruktion Nödsituationer och skadekontroll Stabilitet och fartygskonstruktion Minst 150 dagar Sjömanskap A Grundläggande säkerhet Sjukvård Grundläggande säkerhet - Ledarskap ombord - Minst 150 dagar kondenserade gaser tanklaster - Bryggtjänst Manövrering och girplanering Minst 150 dagar Ledarskap ombord Oceannavigering Avancerad säkerhet Grundläggande säkerhet Minst 150 dagar Nödsituationer och skadekontroll Radiokommunikation, GOC Radiokommunikation, ROC Minst 150 dagar Säkerhetskommunikation på engelska Examensarbete Kurser motsvarande minst 105 hp Minst 150 dagar och med godkänt resultat inom relevant ämnesområde Fartygsförlagd utbildning, block 5 Fartygsförlagd utbildning, block 4 - Sjömanskap C Radiokommunikation ROC Oceannavigering Manövrering och girplanering Sjukvård Avancerad säkerhet Bryggtjänst Dispenser från ovanstående kan ges vid speciella omständigheter i samråd mellan studievägledare, examinator och programansvarig och skall dokumenteras. Treårig programplan Studenter som väljer bort den fartygsförlagda utbildningen kan läsa programmet på tre år med följande programplan: Årskurs 1 Lp 1 (15 hp) Terrester navigation, 6 hp Stabilitet och fartygskonstruktion, 6 hp Grundläggande säkerhet, 3 hp Lp 2 (15,5 hp) Sjömanskap A, 6 hp Grundläggande sjötransportteknik, 5 hp Navigationssystem A, 4,5 hp Lp 3 (15 hp) Sjöfartsjuridik, 7,5 hp Engelsk kommunikation, 3 hp Navigationssystem B, 4,5 hp

21 21 Lp 4 (15 hp) Nautisk matematik, 7 hp Meteorologi, oceanografi och tidvatten, 5 hp Sjömanskap B, 3 hp Årskurs 2 Lp 1 (17,5 hp) Ledarskap ombord, 7,5 hp bulklaster, 5 hp Maskin- och elteknik, 5 hp Lp 2 (14,5 hp) Sjöfartsekonomi, 7,5 hp farligt gods, 4 hp Sjömanskap C, 3 hp Lp 3 (15 hp) tanklaster, 7,5 hp Valbar kurs, 7,5 hp Lp 4 (15 hp) Oceannavigering, 7,5 hp Radiokommunikation ROC, 4 hp Säkerhetskommunikation på engelska, 3,5 hp Årskurs 3 Lp 1 (12,5 hp) Manövrering och girplanering, 5 hp Examensarbete, 7,5 hp Lp 2 (15 hp) Examensarbete, 7,5 hp Valbar kurs, 7,5 hp Lp 3 (15 hp) Bryggtjänst, 7,5 hp Radiokommunikation GOC, 4 hp Avancerad säkerhet, 3,5 hp Lp 4 (15 hp) Sjöfartens miljöpåverkan, 7,5 hp Sjukvård, 5 hp Nödsituationer och skadekontroll, 2,5 hp

GAP MT - A-III-2 Kompetensutvärdering av utbildningsplaner inom programmet Maskinteknik jmf. STCW ANMÄRKNINGAR Enligt utbildningsplan

GAP MT - A-III-2 Kompetensutvärdering av utbildningsplaner inom programmet Maskinteknik jmf. STCW ANMÄRKNINGAR Enligt utbildningsplan KOMPETENS ENLIGT COLUMN 1 I STCW-KODEN A-III /1, Delmål Vaktmaskinmästare KURSER VID MASKINTEKNIk- UTBILDNINGEN VID HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND 2013 2006 2000 Function: Marine engineeringat the operational level

Läs mer

Fartygsbefäl KlassVII uppdragsutbildning

Fartygsbefäl KlassVII uppdragsutbildning Fartygsbefäl KlassVII uppdragsutbildning Version: 2.2 Datum: 2014-06-36 och övergripande mål Utbildningen vänder sig i första hand till personer som tänker söka sig en framtid inom bl.a. kustsjöfart, fiske,

Läs mer

Angående erhållande av behörighet som fartygseltekniker

Angående erhållande av behörighet som fartygseltekniker PM 1 (6) Datum Part: Enligt sändlista Angående erhållande av behörighet som fartygseltekniker Välkommen att ta del av information gällande förfarandet för erhållande av behörighet som fartygseltekniker.

Läs mer

UTVÄRDERINGSRAPPORT Rådet för utvärdering av högskolorna och Rådet för utbildningsutvärdering. UTVÄRDERINGSOBJEKT Ålands yrkesgymnasium

UTVÄRDERINGSRAPPORT Rådet för utvärdering av högskolorna och Rådet för utbildningsutvärdering. UTVÄRDERINGSOBJEKT Ålands yrkesgymnasium UTVÄRDERINGSRAPPORT Rådet för utvärdering av högskolorna och Rådet för utbildningsutvärdering UTVÄRDERINGSOBJEKT Ålands yrkesgymnasium STCW 95 I/8 OCH A-I/8 UTVÄRDERING UTVÄRDERARE Bo Gyllenberg, sjökapten

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I MASKINTEKNIK

UTBILDNINGSPROGRAMMET I MASKINTEKNIK UTBILDNINGSPROGRAMMET I MASKINTEKNIK UTBILDNINGSPLANERS OCH KURSBESKRIVNINGARS FÖRANKRING I STCW-KONVENTIONENS KRAV Utbildningens överensstämmelse med tabell A-III behandlas med hänvisning till Column

Läs mer

KOMPLETTERING OCH GUIDE TILL ISF-JOURNALEN

KOMPLETTERING OCH GUIDE TILL ISF-JOURNALEN KOMPLETTERING OCH GUIDE TILL ISF-JOURNALEN Sjöingenjörsprogrammet Praktikperiod III Namn: Fartyg 1: Fartyg 2: Läsår: Sections to be made during seagoing service III in the engine department. Section 3,

Läs mer

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Sida 1(5) Utbildningsplan Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Master Programme in Economics of Tourism and Events 60 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål

Läs mer

PROGRAMBESKRIVNING SJÖINGENJÖRSPROGRAMMET. Antagna 2012- Version: 2.0 Fastställd: 2013-10-11 av Professor Johan Malmqvist Utbildningsområdesledare

PROGRAMBESKRIVNING SJÖINGENJÖRSPROGRAMMET. Antagna 2012- Version: 2.0 Fastställd: 2013-10-11 av Professor Johan Malmqvist Utbildningsområdesledare PROGRAMBESKRIVNING SJÖINGENJÖRSPROGRAMMET Antagna 2012- Version: 2.0 Fastställd: 2013-10-11 av Professor Johan Malmqvist Utbildningsområdesledare 2 Innehållsförteckning Syfte och övergripande programmål...4

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

Officersprogrammet med Nautisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet med Nautisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan FHS UTBILDNINGSPLAN Sid 1 (5) Officersprogrammet med Nautisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan 1. Nivå Grundnivå. 2. Fastställande Utbildningsplanen har fastställts av Försvarshögskolans

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-2076-10 Sid 1 (5) CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: TEKNISK KEMI SPECIALISATION: ENGINEERING CHEMISTRY 1 Fastställande Denna examensbeskrivning

Läs mer

Genomförande av SSP och SMS i Sverige. Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet?

Genomförande av SSP och SMS i Sverige. Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet? Genomförande av SSP och SMS i Sverige Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet? Vi börjar med SSP State Safety Programme Varje ICAO-stat ska ha ett

Läs mer

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN 1. Säkerhets- och miljöskyddsförklaring 2. Ägarförhållande 3. Säkerhets- och miljöansvarig 4. Ansvar och befogenheter 5. Kompetens och utbildning 6. Checklistor för

Läs mer

Elkraftingenjör, 180 hp

Elkraftingenjör, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Elkraftingenjör, 180 hp Electric Power Engineering, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TEKRG Grundnivå MIUN 2010/1733 Högskolepoäng

Läs mer

UTVÄRDERINGSRAPPORT (utkast) SJÖFARTSVERKET OCH UTBILDNINGSSTYRELSEN 20.4.2007 ÅLANDS SJÖMANSSKOLA 2.2.2007 UTVÄRDERING ENLIGT STCW I/8 OCH A-I/8

UTVÄRDERINGSRAPPORT (utkast) SJÖFARTSVERKET OCH UTBILDNINGSSTYRELSEN 20.4.2007 ÅLANDS SJÖMANSSKOLA 2.2.2007 UTVÄRDERING ENLIGT STCW I/8 OCH A-I/8 Ålands gymnasium Sjöfartsprogrammets kvalitetshandbok Dok. Nr. Del III - 1.02 Utfärdat: 06.02.2012 Version: 1 Sidan 1 av 7 Reviderat: Utgiven av: Kvalitetsansvarig Godkänd av: Styrelsen UTVÄRDERINGSRAPPORT

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp

Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp Mechanical Engineering - Product Development, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TMPRG

Läs mer

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Psykologisk institutionen Utbildningsplan för Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi S2PSA 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master Programme

Läs mer

Kursfördelning enligt STCW- 95/2010

Kursfördelning enligt STCW- 95/2010 Ålands gymnasium Kursfördelning enligt STCW- 95/2010 STCW lathund Kvalitetsansvarig 2013-02-21 Utfärdat: 21.02.2013 Version:1 Sida 1 av 7 Studieplanerna följer ännu STCW-95. Med den nya läroplansreformen,

Läs mer

Elkraftingenjör, 180 hp

Elkraftingenjör, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Elkraftingenjör, 180 hp Electric Power Engineering, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TEKRG Grundnivå MIUN 2010/1733 Högskolepoäng

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 540-420-10 Sid 1 (5) HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: ELEKTRONIK SPECIALISATION: ELECTRONIC ENGINEERING 1 Fastställande Denna examensbeskrivning

Läs mer

Officersprogrammet 08-11 med Nautisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet 08-11 med Nautisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan FHS UTBILDNINGSPLAN Sid 1 (6) Officersprogrammet 08-11 med Nautisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan 1. Nivå Grundnivå. 2. Fastställande Utbildningsplanen har fastställts av Försvarshögskolans

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, naval specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, naval specialization Utbildningsplan 1 (6) Programmets benämning Officersprogrammet med nautisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, naval specialization Högskolepoäng: 180 högskolepoäng

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Läsordning 2015/16 - Sjökapten 4 år

Läsordning 2015/16 - Sjökapten 4 år Läsordning 2015/16 - Sjökapten 4 år K1 K2 K3 K4 Matematik 1 GS Grundl Säkerhet Fartygskonstruktion och stabilitet Tillämpad Matematik och mekanik Terrester Navigation Maritim engelska Tidvatten Radar ochsjövägsregler

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study Programme in

Läs mer

Avdelningen för informations- och kommunikationssystem Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Avdelningen för informations- och kommunikationssystem Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier 1 (6) Utbildningsplan för: Datateknik, 180 hp Computer Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TDATG Grundnivå 2007/127 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning Ansvarig

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Utbildningsplan Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Ladokkod: TGBYI Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings- och utbildningsnämnden 2014-10-22 Gäller från:

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

Undervisningen i ämnet sjöfartssäkerhet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet sjöfartssäkerhet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: SJÖFARTSSÄKERHET Ämnet sjöfartssäkerhet behandlar den teknik och de metoder som används på fartyg för att förhindra och hantera nödsituationer ombord. Ämnet behandlar även arbetsmiljö och skydd av den

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård 60 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (A) VASBS Programbeskrivning Utbildningen syftar till att utbilda specialistsjuksköterskor

Läs mer

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN IT-fakultetsstyrelsen 2013-02-14 Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng (Computer Science, Bachelor s Programme, 180 credits) Grundnivå/First level 1. Fastställande

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Sjöfartshögskolan. Nautik högskolepoäng Nautical Science higher education credits

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Sjöfartshögskolan. Nautik högskolepoäng Nautical Science higher education credits KURSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR KURS NA201K Nautik 31-48 högskolepoäng Nautical Science 31-48 higher education credits Fastställd av 2008-05-29. Kursplanen gäller fr.o.m. höstterminen 2008. Kursen ingår i

Läs mer

Behörighetsbevis eller certifikat i enlighet med STCW-Manila

Behörighetsbevis eller certifikat i enlighet med STCW-Manila 1 (9) Datum 2014-03-03 Behörighetsbevis eller certifikat i enlighet med STCW-Manila Bakgrund För cirka sex år sedan beslutade det internationella sjöfartsorganet International Maritime Organization (IMO)

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovet 4FH17 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4FH17 1.2.

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, naval specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, naval specialization Utbildningsplan 1 (6) Programmets benämning Officersprogrammet med nautisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, naval specialization Högskolepoäng: 180 högskolepoäng

Läs mer

Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, hp

Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, hp 1 (7) Utbildningsplan för: Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, 60-120 hp Master's Programme in Sustainable Information Provision (60 or 120 Credits) Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits Dnr: 943/2006-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program On-Line, 180

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen)

Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) Humaniora och teologi Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) 1. Identifikation Programmets namn Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) Programmets namn

Läs mer

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Moderna och säkra sjövägar Service dygnet runt Framtidens sjöfart Marin ITS Tillämpningar för: e-navigation,

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg;

Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg; Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg; beslutade den 27 maj 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 förordningen (2013:284) om bevakning ombord på svenskt

Läs mer

Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR)

Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Master of Laws Programme, LL. M. Nivå: Grundnivå, examen på avancerad nivå Fastställande Utbildningsplanen för det ursprungliga Juristprogrammet, 270 högskolepoäng,

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, PSYKIATRISK VÅRD, 60hp Graduate Diploma in Specialist Nursing

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2007:12 Sjöfartsverkets föreskrifter om bemanning Innehåll 1 kap. Allmänna bestämmelser...3 Definitioner och förkortningar...4 Bestämmelser om utbildningar och

Läs mer

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Sjöfartshögskolan

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Sjöfartshögskolan KURSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR KURS TR100K Sjötransportteknik, 1-16 högskolepoäng Maritime Transport Technology, 1-16 higher education credits Fastställd av 2007-06-26. Kursplanen gäller fr.o.m. höstterminen

Läs mer

Sammanställning av certifikatkraven för bryggbefäl. Jonathan Eriksson

Sammanställning av certifikatkraven för bryggbefäl. Jonathan Eriksson Sammanställning av certifikatkraven för bryggbefäl Jonathan Eriksson Examensarbete för Sjökapten (YH)-examen Utbildningsprogrammet för sjöfart Åbo 2012 EXAMENSARBETE Författare: Jonathan Eriksson Utbildningsprogram

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande,

Läs mer

Implementering av SMS och SSP i Sverige

Implementering av SMS och SSP i Sverige Implementering av SMS och SSP i Sverige Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi samtidigt mellan tillgänglighet och säkerhet? Vi börjar med SSP State Safety Programme Varje ICAO-stat

Läs mer

Civilingenjör i elektroniksystem, 300 hp

Civilingenjör i elektroniksystem, 300 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Civilingenjör i elektroniksystem, 300 hp Master of Science in Electronics Engineering, 300 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Sjöfartshögskolan. Nautik 1-24 högskolepoäng Nautical Science 1-24 higher education credits

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Sjöfartshögskolan. Nautik 1-24 högskolepoäng Nautical Science 1-24 higher education credits KURSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR KURS NA101K Nautik 1-24 högskolepoäng Nautical Science 1-24 higher education credits Fastställd av 2008-05-29. STCW-referens: Sektion A-II/1 och A-II/2 Utbildningsnivå: Grundnivå

Läs mer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Ref. Del M Subpart F & Del 145 2012-05-02 1 Seminarium för Teknisk Ledning HKP 3maj, 2012, Arlanda Inledning Allmänt Viktigare krav

Läs mer

Utbildningsplan. Maskiningenjör - produktutveckling BSc in Mechanical Engineering - Product Development 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Maskiningenjör - produktutveckling BSc in Mechanical Engineering - Product Development 180 högskolepoäng Utbildningsplan Maskiningenjör - produktutveckling BSc in Mechanical Engineering - Product Development 180 högskolepoäng Ladokkod: TGMAI Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings-

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Maritima riskanalyser för LNG

Maritima riskanalyser för LNG Maritima riskanalyser för LNG Stora Marindagen 2010 27 april 2010 Edvard Molitor, SSPA Sweden AB Innehåll Maritima riskanalyser - FSA - Riskanalysmetodik - Riskidentifiering - Beräkningsverktyg - Acceptanskriterier

Läs mer

Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området

Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området 2012-11-27 I utvärderingen har vi valt att göra några interna klargöranden om hur olika begrepp bör tolkas. Genomgående ska

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Masterprogram, innovations- och tillväxtekonomi Master's Programme, Economics of Innovation and Growth, 120 credits 120,0 högskolepoäng

Masterprogram, innovations- och tillväxtekonomi Master's Programme, Economics of Innovation and Growth, 120 credits 120,0 högskolepoäng Utbildningsplan Masterprogram, innovations- och tillväxtekonomi Master's Programme, Economics of Innovation and Growth, 120 credits 120,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT14.

Läs mer

Ekoentreprenör för hållbar utveckling, 180 hp

Ekoentreprenör för hållbar utveckling, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Ekoentreprenör för hållbar utveckling, 180 hp Eco Entrepreneur for Sustainable Development, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer NEKEG

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Uppsala universitet, 180 hp, 2014/2015

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Uppsala universitet, 180 hp, 2014/2015 P P PM FP UPPSALA UNIVERSITET Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Uppsala universitet, 180 hp, 2014/2015 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Utbildningsplan. Energiingenjör BSc Energy Engineering 180 credits

Utbildningsplan. Energiingenjör BSc Energy Engineering 180 credits Utbildningsplan Energiingenjör BSc Energy Engineering 180 credits Ladokkod: TGENI Version: 2.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Utbildningsutskottet 2015-02-11 Gäller från: HT 2015 Allmänna mål

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att Sida 1(5) Utbildningsplan Energiteknikerprogrammet 120 högskolepoäng Energy Technician Programme 120 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen Dnr. 613/333-00 Fastställd av institutionsstyrelsen 2000-06-07 2 SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATIK OCH LÄRANDE. Särskilda nämnden för lärarutbildning

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATIK OCH LÄRANDE. Särskilda nämnden för lärarutbildning ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATIK OCH LÄRANDE Särskilda nämnden för lärarutbildning 1 Ämnesområde Matematik och lärande som vetenskapligt område fokuserar människans sätt att

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsorganisation på rederier och fartyg som inte omfattas av förordning (EG) nr 336/2006;

Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsorganisation på rederier och fartyg som inte omfattas av förordning (EG) nr 336/2006; Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsorganisation på rederier och fartyg som inte omfattas av förordning (EG) nr 336/2006; beslutade den 21 januari 2009. Transportstyrelsen föreskriver följande

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) BESLUT 2016-03-22 Dnr SU FV-3.2.5-1978- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Pedagogik Education I pedagogik behandlas frågor om hur människor lär, påverkas och utvecklas

Läs mer

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency Kursplan JP1040 Japanska III: Språkfärdighet 15 högskolepoäng, Grundnivå 1 Japanese III: Language Proficiency 15 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska de studerande

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Förutsättningarna för auktorisering av serviceföretag för fartygs säkerhetsanordningar och kraven på deras verksamhet

Förutsättningarna för auktorisering av serviceföretag för fartygs säkerhetsanordningar och kraven på deras verksamhet 1 (6) Utfärdad: 25.9.2015 Träder i kraft: 1.10.2015 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), 83 Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter:

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

180 Higher Education Credits

180 Higher Education Credits KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1FOT Curriculum BFA Programme in Photography First cycle 180 Higher Education Credits

Läs mer

Läkemedels miljöeffekter internationell utveckling på väg. Åke Wennmalm f.d. miljödirektör i Stockholms läns landsting

Läkemedels miljöeffekter internationell utveckling på väg. Åke Wennmalm f.d. miljödirektör i Stockholms läns landsting Läkemedels miljöeffekter internationell utveckling på väg Åke Wennmalm f.d. miljödirektör i Stockholms läns landsting Landstingets miljöarbete med läkemedel under perioden 2000-2010: 2001 Förorening av

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION Sida 1 av 7 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är fastställd av Fakultetsnämnden 2011-05-26

Läs mer

Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP

Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP Examensarbetet är ett ingenjörsarbete som utförs på ett företag Examensarbetet genomförs enskilt eller i par Examensarbetet omfattar 15 hp Examensarbetet genomförs i lp

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Utbildningsplan. Utbildningens mål. Utbildningens omfattning och innehåll. Kunskap och förståelse. Färdigheter och förmågor

Utbildningsplan. Utbildningens mål. Utbildningens omfattning och innehåll. Kunskap och förståelse. Färdigheter och förmågor Utbildningsplan Magisterprogram, entreprenörskap och innovationsledning Master's Programme, Entrepreneurship and Innovation Management, 60 credits 60,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet för Sjöfart/Sjökapten. Programme for Maritime Studies Aaland Maritime Institute

Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet för Sjöfart/Sjökapten. Programme for Maritime Studies Aaland Maritime Institute Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet för Sjöfart/Sjökapten Programme for Maritime Studies Aaland Maritime Institute Sjökapten 210 + 60 sp 2006 Utbildningsplanen avser utbildning

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Skyddade platser : definition "En skyddad plats är" en plats där ett fartyg i behov av assistans kan

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) Dnr SU-FV-3.2.5-1575- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Engelska English Studier inom engelska leder till kunskap och färdigheter inom engelsk språkvetenskap och engelsk

Läs mer

Utbildningsplan 1 (5) Datum Benämning på engelska Advanced Command and Staff Programme with a Military-Technology emphasis.

Utbildningsplan 1 (5) Datum Benämning på engelska Advanced Command and Staff Programme with a Military-Technology emphasis. Utbildningsplan 1 (5) Programmets/ Utbildningens benämning Högre stabsofficersutbildning med militärteknisk inriktning (HSU T). Benämning på engelska Advanced Command and Staff Programme with a Military-Technology

Läs mer

Civilingenjör Maskinteknik. Programmets benämning: Master of Science in Mechanical Engineering

Civilingenjör Maskinteknik. Programmets benämning: Master of Science in Mechanical Engineering Dnr: HNT 2016/332 Fakulteten förhälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Civilingenjör Maskinteknik Programkod: Programmets benämning: TACMA Civilingenjör Maskinteknik Master of Science in Mechanical

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Humanistiska och teologiska fakulteterna ENGX64, Engelska: Språkvetenskaplig inriktning (91-120 hp), 30 högskolepoäng English: Linguistic Option (91-120), 30 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande

Läs mer

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Programme syllabus Programme for Analysis and Evaluation

Läs mer