PROGRAMBESKRIVNING SJÖKAPTENSPROGRAMMET. Studenter antagna hösten 2011-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGRAMBESKRIVNING SJÖKAPTENSPROGRAMMET. Studenter antagna hösten 2011-"

Transkript

1 PROGRAMBESKRIVNING SJÖKAPTENSPROGRAMMET Studenter antagna hösten Version: 2.0 Fastställd: (av Utbildningsområdesledare Johan Malmqvist)

2 2 Innehållsförteckning Syfte och övergripande programmål...4 Programmets vision...4 Programmets idé...5 Övriga fordringar...5 Programmål...6 Programdesignmatris Fartygsförlagd utbildning Övriga behörigheter Fartygsbefäl klass V, VII och VIII Lättmatrosbehörighet Kvalitetssäkring Programplan Introduktionsveckor Läsår Läsår Läsår Läsår Progression och spärrkurser Varvad teori och praktik Krav inför kurser Treårig programplan Centrala programprocesser och yrkeskritiska färdigheter Process: Bryggvakt Process: Sjösäkerhet Process: Sjötransportteknik Process: Kommunikation Process: Sjöfartens miljöpåverkan Process: Ledarskap Bilaga 1 Kopplingar till STCW-kraven Navigation at the operational level Cargo handling and stowage at the operational level Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the operational level... 37

3 3 Navigation at the management level Cargo handling and stowage at the management level Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the management level Radiocommunications at the operational level Standards regarding special training requirements for personnel on certain types of ships Section: Mandatory minimum requirements for the training and qualifications of masters, officers and ratings on oil and chemical tankers Section: Mandatory minimum requirements for the training and qualifications of masters, officers and ratings on liquefied gas tankers Section: Mandatory minimum requirements for the training and qualification of masters, officers, ratings and other personnel on passenger ships Mandatory minimum requirements for safety familiarization, basic training and instruction for all seafarers Mandatory minimum requirements for the issue of certificates of proficiency in survival craft, rescue boats and fast rescue boats Mandatory minimum training in advanced fire fighting Mandatory minimum requirements related to medical first aid and medical care Mandatory minimum requirements for the issue of certificates of proficiency for ship security officers Mandatory minimum requirements for security-related training and instruction for all seafarers. 79 Specification of minimum standard of competence in security awareness Specifications of minimum standards of competence for seafarers with designated security duties... 80

4 4 Syfte och övergripande programmål Programmet, som leder till sjökaptensexamen, syftar till att utbilda fartygsbefäl med en bred teoretisk och praktisk kunskapsbas och med rätt uppsättning certifikat och intyg, enligt nationella och internationella regelverk, för att tjänstgöra till sjöss inom handelsflottan, framför allt på tank-, passagerar- och rorofartyg, som befälhavare efter erforderlig sjötid. Programmet skall uppfylla de krav på utbildning som ställs i Högskoleförordningen, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal, Europaparlamentets och -rådets direktiv om minimikrav på utbildning för sjöfolk, Internationella konventionen om utbildning, certifiering och vakthållning för sjöfolk 1978 i dess ändrade lydelse (STCW-konventionen) samt den lokala examensordningen på Chalmers. Programmets vision Genom en högkvalitativ teoretisk och praktisk utbildning i världsklass utbilda fartygsbefäl, för dagens och morgondagens sjöfart, som har ett helhetskunnande inom sjöfart och en bra grund för ett livslångt lärande.

5 5 Programmets idé Följande idéer är centrala vid planering och genomförande av programmet: Programmet skall bygga på STCW-konventionen men i centrala delar nå ytterligare en nivå, bland annat inom ledarskap, sjöfartens miljöpåverkan samt tekniskt avancerad navigation. Programmet har en introduktionskurs som bland annat ger inblick i ett modernt fartygsbefäls vardag samtidigt som en historisk genomgång av sjöfarten görs. Sjökaptensyrket är ett praktiskt yrke i många delar, varför alla kritiska yrkesfärdigheter skall tränas och fördjupas genom övningar i simulator eller på riktiga fartyg. Dessa yrkesfärdigheter repeteras och fördjupas under utbildningen. För att förbereda studenten till att verka inom internationell sjöfart strävas efter att minst kurser motsvarande en termin ges på engelska för att förbättra studenternas språkfärdigheter samt möjliggöra internationella student- och lärarutbyten. Alla praktiska övningar skall ha klart uttalat syfte, lärandemål och examinationskrav angivna. Efter avslutad utbildning skall studenterna inneha de certifikat som är nödvändiga för ett första jobb på de vanligaste fartygstyperna inom svensk handelsflotta. Studenternas förmåga att arbeta i grupp och att kommunicera, både på svenska och engelska, utvecklas och utnyttjas genom integration av dessa färdigheter i kurserna. Det finns en tydlig progression av dessa färdigheter i utbildningen. Studenterna skall ges möjlighet att välja bland valbara kurser som ger en fördjupning inom sjötransportteknik och nautik, eller breddning inom ledarskap, maskinteknik, sjörätt och logistik. Programmet och kurserna är utvecklade genom constructive alignment, d.v.s. det finns en tydlig koppling mellan lärandemål, undervisningsaktivitet och examination. För att säkerställa krav på varvad teori och praktik finns ett antal spärrkurser som måste vara godkända innan fartygsförlagd utbildning i olika nivåer kan påbörjas, samt antal dagar fartygsförlagd utbildning som måste vara avklarad innan vissa kurser kan påbörjas. Spärrkurser säkerställer dessutom att kurser som bygger på varandra läses i rätt ordning. Kurslitteratur i årskurs 3 och 4 är företrädesvis på engelska för att bättre förbereda studenten för en internationell arbetsmiljö. Arbetet med att utveckla programmet sker kontinuerligt i samverkan mellan lärare, administration, studenter och programråd där näringslivet är representerat. Övriga fordringar För sjökaptensexamen på Chalmers skall studenten ha fullgjort kursfordringarna i miljö och hållbar utveckling som skall ingå i utbildningsprogrammet med sammanlagt 7,5 högskolepoäng.

6 6 Programmål Kunskap och förståelse För sjökaptensexamen skall studenten - (1) visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete genom att o (1.1) beskriva ett fartygs generella konstruktion och bärande element o (1.2) beskriva och förklara de krafter som påverkar ett fartyg vid gång i öppet hav, i grunda farvatten, vid gir, ankring och förtöjning o (1.3) beskriva fartygets utsläpp till luft och vatten ur ett miljöperspektiv o (1.4) kunna tillämpa plan och sfärisk trigonometri o (1.5) beskriva meteorologiska och oceanografiska element och processer o (1.6) beskriva tidvattnets uppkomst och beräkna dess höjd och tid o (1.7) använda och förklara ortlinjeteori inom navigation o (1.8) förklara hur fartygsmaskiner och fartygselektriska system fungerar och är uppbyggda o (1.9) beskriva grunderna för ett radionavigeringssystem o (1.10) beskriva och förklara faktorer som påverkar fartygets stabilitet o (1.11) redogöra för sjöfartens utmaningar inom olika områden - (2) visa sådant brett sjöfartstekniskt kunnande som krävs för att i ledande befattning operativt kunna ansvara för besättning, fartyg och last, genom att o (2.1) navigatoriskt planera och genomföra en resa samt ansvara för navigeringen o (2.2) bestämma fartygets position och dess noggrannhet o (2.3) bestämma och korrigera kompassfel o (2.4) genomföra en säker navigationsvakt samt upprätta vaktsystem och vaktprocedurer o (2.5) upprätthålla säker navigering genom användning av information från navigationsutrustning, inklusive ECDIS och relaterade navigationssystem, som hjälp vid beslutsfattande o (2.6) använda radar och ARPA för säker navigation o (2.7) prognostisera väder och sjötillstånd o (2.8) manövrera fartyget i alla situationer o (2.9) operera fjärrkontrollerat fartygets maskineri och tekniska system o (2.10) övervaka, planera och säkerställa säker lastning, stuvning, lastsäkring, lastvård och lossning av last o (2.11) inspektera, rapportera och bedöma skador i lastutrymmen, lastluckor och ballasttankar o (2.12) säkert hantera farligt gods o (2.13) kontrollera trim, stabilitet och skrovpåkänningar o (2.14) kunna använda engelska i tal och skrift samt marina standardfraser o (2.15) sända och ta emot information med visuell signalering - (3) visa sådana kunskaper som krävs för att, i ledande befattning, sköta ett fartygs ledning såväl ekonomiskt, juridiskt som ledarskapsmässigt, genom att o (3.1) övervaka och kontrollera att lagar följs o (3.2) arbeta i och leda en besättning

7 7 o (3.3) säkerställa överensstämmelse med miljöförebyggande regelverk o (3.4) organisera och leda sjukvårdsarbetet ombord o (3.5) beskriva hur sjöfartsbranschen fungerar ur ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv o (3.6) förklara och använda juridiskt viktiga dokument som certepartier och konossement o (3.7) beskriva olika ledarskapsstilar och hur dessa påverkar individer och grupper Färdighet och förmåga För sjökaptensexamen skall studenten - (4) visa förmåga att planera och med adekvata metoder inom givna ramar genomföra uppgifter särskilt avseende sjösäkerhetsåtgärder samt förmåga att i all operativ verksamhet iaktta och verkställa för sjösäkerheten lämpliga åtgärder, genom att o (4.1) planera resor med avseende på sjösäkerheten o (4.2) genomföra en bryggvakt på ett sjösäkert sätt o (4.3) framföra fartyget i alla situationer med uppvisande av gott sjömanskap och i enlighet med nationella och internationella sjötrafikföreskrifter o (4.4) planera lastning och lossning med avseende på sjösäkerheten o (4.5) organisera och leda säkerhetsarbetet vid en nödsituation eller olycka o (4.6) planera och leda säkerhetsövningar samt hantera säkerhetsmaterial och livräddningsutrustning o (4.7) planera och leda underhållsarbete ombord för att maximera fartygets operativa tid och säkra framförande o (4.8) koordinera söknings- och räddningsoperationer o (4.9) reagera på navigatoriska nödsituationer o (4.10) utveckla nödplaner och skadekontroll samt hantera nödsituationer o (4.11) reagera på nödsignaler till sjöss o (4.12) upprätthålla fartygets sjövärdighet o (4.13) hindra, kontrollera och bekämpa bränder ombord o (4.14) tillämpa sjukvård ombord o (4.15) sända och ta emot information genom det globala maritima nöd- och säkerhetssystemet GMDSS - (5) visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information, genom att o (5.1) kritiskt värdera tillgänglig information vid bryggvakt o (5.2) systematiskt planera fartygets framförande och förutse fartygets rörelser o (5.3) kritiskt granska rapporter genom opponering o (5.4) källkritiskt värdera referenser och material - (6) visa förmåga att hantera produkter, processer och arbetsmiljö med hänsyn till människors förutsättningar och behov samt till samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling, genom att o (6.1) hantera miljöfarliga produkter på ett säkert sätt o (6.2) leda och fördela arbete ombord på ett för besättningen säkert sätt och med särskild hänsyn till att motverka utmattning genom trötthet

8 8 o (6.3) använda procedurer och rutiner i tillämpliga situationer o (6.4) optimera lastnings- och lossningsoperationer med avseende på sjösäkerhet, arbetsmiljö och transportekonomi o (6.5) kunna organisera och utveckla verksamheten ombord i positiv riktning - (7) visa förmåga till såväl sjösäkerhetsmässigt tänkande som lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, genom att o (7.1) kunna samarbeta i ett bryggteam o (7.2) använda befintlig skyddsutrustning och följa säkerhetsföreskrifter - (8) visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, genom att o (8.1) skriftligt och muntligt presentera uppgifter på svenska och engelska o (8.2) reflektera och diskutera problem och lösningar Värderingsförmåga och förhållningssätt För sjökaptensexamen skall studenten - (9) visa förmåga att inom sjöfartsområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, genom att o (9.1) göra en bedömning av behövliga säkerhetsmarginaler och agera i enlighet med dessa o (9.2) visa respekt och hänsyn för individer och miljö o (9.3) göra korrekta konsekvensanalyser av eget handlande - (10) visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, genom att o (10.1) förstå hur ergonomiska aspekter påverkar arbetet o (10.2) agera i enlighet med nautiska instruments begränsningar och möjligheter o (10.3) göra väl underbyggda riskbedömningar i given situation, inkluderande tidspressade situationer med begränsad tillgänglig information o (10.4) kunna framföra fartyget på ett ekonomiskt och miljömässigt gynnsamt sätt - (11) visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens, genom att o (11.1) inhämta relevant information i uppgifter där alla parametrar inte är givna o (11.2) självständigt ta initiativ till utveckling av egen kompetens Programmål baserade på externa krav i enlighet med förordning om behörigheter för sjöpersonal samt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal För sjökaptensexamen skall studenten - (12) för att senare kunna tjänstgöra, i däcksbefattningar på lastfartyg upp till befälhavare i oceanfart, o (12.1) för att senare erhålla behörighet som sjökapten, genomgå utbildning som minst uppfyller de krav som anges i STCW-koden, sektion A-II/1 och A-II/2.

9 9 o (12.2) fullgöra godkänd utbildning för att få specialbehörighet som allmänt behörig radiooperatör i GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System), inneha ett allmänt operatörcertifikat för maritim mobil trafik i GMDSS (GOC-certifikat). o (12.3) genomgå godkänd utbildning i hantering av olje- och kemikalielaster. o (12.4) ha fullgjort godkänd utbildning i hantering av farlig last i torrlastfartyg och brandskydd. o (12.5) för att kunna ta ansvar för sjukvården ombord, ha certifikat som sjukvårdare. o (12.6) för att kunna handha livräddningsfarkoster eller beredskapsbåtar ombord, ha certifikat för handhavande av räddningsfarkoster och beredskapsbåtar. o (12.7) ha fullgjort godkänd utbildning i grundläggande säkerhet (basic safety) och ha tillräckliga språkkunskaper för att kunna förstå och vidarebefordra säkerhetsinformation. o (12.8) för att kunna leda brandbekämpning ombord inneha certifikat i avancerad brandbekämpning. o (12.9) för att kunna ansvara för sjöfartsskyddet ombord på fartyg ha certifikat som skyddsansvarig (Ship Security Officer).

10 Stabilitet och fartygskonstruktion Terrester navigation Grundläggande säkerhet Sjömanskap A Grundläggande sjötransportteknik farligt gods Nautisk matematik Sjömanskap B Meteorologi, oceanografi och tidvatten Sjömanskap C Sjöfartsekonomi Navigationssystem A Sjöfartsjuridik Navigationssystem B Engelsk kommunikation Radiokommunikation, ROC Säkerhetskommunikation på engelska Oceannavigering Manövrering och girplanering Maskin- och elteknik bulklaster tanklaster Nödsituationer och skadekontroll Sjukvård Sjöfartens miljöpåverkan Ledarskap ombord Bryggtjänst Radiokommunikation, GOC Avancerad säkerhet Examensarbete Programdesignmatris I = Programmålet introduceras i kursen, men examineras inte och behöver inte vara omnämnd i kursmålen. U = Programmålet tas upp i undervisningen och examineras. A = Kunskaper/färdigheter kopplade till programmålet används och förstärks för att nå andra mål i kursen, men examineras inte specifikt. Årskurs Läsperiod Löpnummer Kurs Programmål 1.1 U U U U U U 1.2 U U U U A A 1.3 U U 1.4 U A 1.5 I U A A A 1.6 U A A 1.7 U A U U A A 1.8 U U A 1.9 U U 1.10 U U U U U U A

11 11 Löpnummer U U U U U U U U U U U A 2.1 U U A U A U U U U U 2.2 U U U U A A 2.3 U A A U A A 2.4 U U U U U 2.5 U U A A 2.6 IU U A A 2.7 U U 2.8 U U A 2.9 I U A 2.10 U U U U 2.11 U 2.12 U 2.13 U U U U U 2.14 U U A U A U A A 2.15 U 3.1 U U 3.2 U A A A U U U A U 3.3 U U U 3.4 U U A 3.5 U U 3.6 U U 3.7 U U 4.1 U U U U 4.2 U U U U U 4.3 U U U A A 4.4 I U U U U 4.5 U U U U U U 4.6 U U 4.7 U

12 12 Löpnummer U 4.9 U A 4.10 U A 4.11 U U U 4.12 I U 4.13 U U 4.14 U U 4.15 U U 5.1 U U U U A U A 5.2 U A A U U 5.3 U U 5.4 U U U U 6.1 U U 6.2 U U 6.3 U U U A A A A U U 6.4 U U U U 6.5 I U U U 7.1 U A A A U 7.2 U U 8.1 U U U U 8.2 U U U U U 9.1 U U U U U U U U U U U 9.2 U U U U U A 9.3 U U A A U U U A A A 10.1 U A 10.2 U A A U U A A 10.3 U U U U 10.4 U U U A 11.1 U U U U U A 11.2 U A

13 13 Löpnummer U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U 12.2 U U U 12.3 U 12.4 U U 12.5 U U 12.6 U 12.7 U 12.8 U U 12.9 U

14 14 Fartygsförlagd utbildning Den fartygsförlagda utbildningen är indelad i fem praktikblock fördelade över de fyra årens studier. Efter genomförd fartygsförlagd utbildning skall denna redovisas och godkännas i enlighet med Kvalitetshandboken. Om inte antalet praktikplatser räcker till görs ett urval då studenterna rangordnas. Rangordningen sker i första hand genom indelning i fyra kategorier (A-D): A. Prioriterade studenter (enligt enskilt beslut) B. Normalstudenter C. Lågprioriterade studenter D. Studenter som inte klarat spärrkurser Kategori A innehåller högprioriterade studenter vilka kan vara studenter som inte kommit ut på tidigare planerad praktik på grund av yttre omständigheter (fartygsförsäljning eller annat negativt besked från rederiet). Enskilt beslut krävs för att hamna i denna kategori. Kategori B innehåller normalprioriterade studenter, d.v.s. studenter som är planerade för aktuell praktikperiod. Kategori C innehåller lågprioriterade studenter, det kan t.ex. vara studenter som söker praktikplats utöver planerade praktikperioder eller som misskött tidigare praktiker (inte utnyttjat hela praktikperioden, brutit mot SUIs överenskommelse med studenten, inte fullgjort praktikuppgifter eller struntat i redovisning av tidigare praktiker) Kategori D innehåller studenter som inte klarat spärrkurser eller som grovt brutit mot SUIs överenskommelse med studenten. Studenter i kategori D kommer inte få någon praktikplats oavsett tillgång. Studenter i kategori A-C kommer att rangordnas utifrån följande kriterier: 1. Avklarade (godkända) poäng på programmet (inkl. tillgodoräknade poäng samt avklarade poäng som utbytesstudent inom programmet) 2. Medelbetyg (på kurser genomförda på Chalmers) 3. Lottning Platserna fördelas sedan från nummer 1 i kategori A och nedåt i listan tills platserna är slut. Rangordning för studenter som skall ut på sin första fartygsförlagda praktikperiod kommer ske genom lottning, där även två studenter kan dela på en praktikplats genom att ta halva tiden vardera.

15 15 Övriga behörigheter Fartygsbefäl klass V, VII och VIII Studenten har uppnått de teoretiska kraven för nedanstående behörigheter efter att nedan angivna kurser är avklarade: Kurskod Kursnamn Omf (hp) Fartygsbefäl klass V Fartygsbefäl klass VII Fartygsbefäl klass VIII FSP075 Säkerhetskommunikation på engelska 3,5 X X X LNC046 Terrester navigation 6,0 X X X LNC047 Sjömanskap A 6,0 X X X LNC061 Stabilitet och fartygskonstruktion 6,0 X X X LNC071 Maskin- och elteknik 5,0 X X - LNC088 Grundläggande sjötransportteknik 5,0 X X - LNC184 Sjukvård 5,0 X - - LNC185 Avancerad säkerhet 3,5 X X - LNC301 Manövrering och girplanering 5,0 X - - SJO112 Grundläggande säkerhet 3,0 X X X SJO117 Sjöfartens miljöpåverkan 7,5 X - - SJO122 Radiokommunikation, ROC 4,0 X X X SJO131 Sjöfartsjuridik 7,5 X X X SJO137 farligt gods 4,0 X X - SJO775 Oceannavigering 7,5 X X - SJO316 Bryggtjänst 7,5 X - - SJO581 Sjömanskap B 3,0 X X X SJO302 Navigationssystem B 4,5 X - - SJO596 Navigationssystem A 4,5 X X - SJO660 Sjömanskap C 3,0 X X X SJO715 Meteorologi, oceanografi och tidvatten 5,0 X X X Totalt antal poäng 106 hp 76,5 hp 47 hp Lättmatrosbehörighet Lättmatrosbehörighet kan sökas hos Transportstyrelsen efter 180 dagars fartygsförlagd utbildning

16 16 Kvalitetssäkring Kvalitetssystemet för sjöfartsutbildningarna på Chalmers består av de krav och kriterier som ställs på utbildningarna samlade i en kvalitetshandbok. För att kvalitetshandboken inte ska bli alltför omfångsrik har hänvisningar gjorts till andra kvalitetsstyrande dokument. Dessa finns samlade i en egen pärm på Institutionen för sjöfart och marin teknik. Övergripande styrande dokument för utbildningarna är även Chalmers verksamhetsplaner, utbildningsplaner för respektive utbildning samt kursplaner. Kvalitetssystemet säkerställs genom kontinuerliga uppföljningar av kvalitetsarbetet. Vid institutionen för sjöfart och marin teknik finns en ledningsgrupp i kvalitetsfrågor bestående av prefekt, viceprefekt, chef för administrationen, programansvarig Sjökaptensprogrammet, programansvarig Sjöingenjörsprogrammet, kvalitetsadministratör/mötessekreterare samt kvalitetsansvarig. Vid behov kan andra befattningshavare inom och utom Chalmers adjungeras. Efter genomförda auditeringar skall ledningsgruppen utvärdera kvalitetssystemet. Uppföljningen ska minst omfatta nedanstående punkter: 1. Genomgång av resultat från interna och externa revisioner. 2. Korrigerande och förebyggande åtgärder och de förbättringar dessa har medfört. 3. Genomgång av utvärderingar av andra organisationer med styrande funktioner på utbildningen. 4. Synpunkter och krav från intressenter. 5. Värdering av kvaliteten på inköpta tjänster. 6. Genomgång av organisationen med avseende på kvalitet, bl.a. personal, tid och andra resurser. 7. Genomgång av mål och måluppfyllelse 8. Kvalitetsmått 9. Ledningens bedömning av systemets effektivitet och lämplighet 10. Övriga frågor. Till grund för genomgången ska ligga krav och önskemål från intressenter, protokoll från interna och externa revisioner, dokumenterad uppföljning av kvalitetsmål, korrigerande åtgärder och protokoll från sammanträden där frågor med avseende på kvaliteten behandlats. Sammanträden ska protokollföras. Dokumentationen förvaras hos kvalitetsadministratören. Kvalitetsansvarig är sammankallande och ansvarig för ledningsgruppens funktion.

17 17 Programplan Introduktionsveckor Det första läsåret inleds med två introduktionsveckor. Under dessa veckor introduceras studenterna till programmet och studiemiljön. Målet med introduktionsveckorna är att studenten skall ha en uppfattning om sin kommande yrkesroll och dess historiska bakgrund, kunskap om de administrativa system som används på Chalmers samt en kort repetition av viktiga matematiska begrepp såsom algebra och trigonometri. Läsår 1 Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Terrester navigation, 6 hp Sjömanskap A, 6 hp Fartygsförlagd utbildning, block 1, 15 hp Nautisk matematik, 7 hp Stabilitet och fartygskonstruktion, 6 hp Grundläggande säkerhet, 3 hp Grundläggande sjötransportteknik, 5 hp farligt gods, 4 hp Meteorologi, oceanografi och tidvatten, 5 hp Sjömanskap B, 3 hp Under första terminen skall studenterna förberedas inför det första fartygsförlagda utbildningsblocket genom grundläggande kurser inom navigation, sjömanskap, sjötransportteknik och säkerhet. De yrkeskritiska färdigheterna och programprocesserna introduceras för att ge studenterna en tydlig målbild. Läsår 2 Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Fartygsförlagd utbildning, block 2, 15 hp Sjöfartsekonomi, 7,5 hp Sjöfartsjuridik, 7,5 hp Oceannavigering, 7,5 hp Navigationssystem A, 4,5 hp Sjömanskap C, 3 hp Navigationssystem B, 4,5 hp Engelsk kommunikation, 3 hp Radiokommunikation, ROC, 4 hp Säkerhetskommunikation på engelska, 3,5 hp Det andra läsåret ger en ökad bredd inom sjöfarten genom kurser i ekonomi, juridik och kommunikation, samtidigt som de navigatoriska färdigheterna fördjupas genom kurser i navigationssystem och oceannavigering.

18 18 Sommaren mellan årskurs 2 och 3 ägnas åt Fartygsförlagd utbildning, block 3. Läsår 3 Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Manövrering och girplanering, 5 hp tanklaster, 7,5 hp Maskin- och elteknik, 5 hp bulklaster, 5 hp Fartygsförlagd utbildning, block 4, 15 hp Valbar kurs, 7,5 hp Sjöfartens miljöpåverkan, 7,5 hp Sjukvård, 5 hp Nödsituationer och skadekontroll, 2,5 hp Det tredje läsåret ger en fördjupning inom sjötransportteknik genom kurser om bulk- och tanklaster. Ytterligare fördjupning inom navigation och sjömanskap sker genom kursen Manövrering och girplanering. I årskurs 3 erbjuds följande valbara kurser: LNC350 Befraktning 7,5 hp SJO290 Sjöförsäkringar 7,5 hp SJO785 Avancerade fartygsoperationer 7,5 hp LNC075 Fördjupad maskinteknik 7,5 hp Läsår 4 Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Examensarbete, 15 hp Bryggtjänst, 7,5 hp Fartygsförlagd utbildning, block 5, 15 hp Ledarskap ombord, 7,5 hp Valbar kurs, 7,5 hp Radiokommunikation GOC, 4 hp Avancerad säkerhet, 3,5 hp Under höstterminen i årskurs 4 skriver studenterna sitt examensarbete på halvfart. Parallellt läser den en ledarskapskurs och valbar kurs. Tredje läsperioden knyter ihop de yrkeskritiska färdigheterna Bryggvakt och Sjösäkerhet, innan studenterna avslutar utbildningen med sista blocket fartygsförlagd utbildning. I årskurs 4 erbjuds följande valbara kurser:

19 19 SJO158 Maritime human factors 7,5 hp SJO126 kondenserade gaser 7,5 hp SJO585 Linjesjöfart och hamnar 7,5 hp LSP271 Business communication 7,5 hp SJO180 Logistikens grunder 7,5 hp Progression och spärrkurser Många kurser bygger på tidigare förvärvade kunskaper och färdigheter, vilket ger en progression i utbildningen. För att förhindra studenter att läsa kurser i omvänd ordning finns ett antal spärrkurser, d.v.s. kurser som spärrar för fortsatta studier om de inte är godkända innan kursstart av den mer avancerade kursen. Varvad teori och praktik Transportstyrelsen kräver att teori och praktik skall varvas i utbildningen. Det finns därför krav på att vissa kurser skall vara godkända innan studenten får påbörja ett visst praktikblock, samt kurser där ett antal dagars fartygsförlagd utbildning krävs. Studenter som enbart läser de teoretiska kurserna kan bortse från detta. Krav inför kurser För att få påbörja kursen: Krävs godkänt i följande kurser: Samt fullgjord fartygsförlagd utbildning om: Fartygsförlagd utbildning, block 1 Grundläggande säkerhet - Fartygsförlagd utbildning, block 2 Fartygsförlagd utbildning, block 1 - Sjömanskap C Sjömanskap B - Oceannavigering Terrester navigation - Nautisk matematik Meteorologi, oceanografi och tidvatten Navigationssystem B Terrester navigation Minst 90 dagar Radiokommunikation, ROC - Minst 90 dagar Fartygsförlagd utbildning, block 3 Fartygsförlagd utbildning, block 2 - Terrester navigation Stabilitet och fartygskonstruktion Grundläggande sjötransportteknik Sjömanskap A Sjömanskap B Sjömanskap C (ARPA) Manövrering och girplanering Terrester navigation Minst 150 dagar Nautiska instrument Sjömanskap A Sjömanskap B Sjömanskap C bulklaster Grundläggande sjötransportteknik - Stabilitet och fartygskonstruktion Fartygsförlagd utbildning, block 4 Fartygsförlagd utbildning, block 3 Navigationssystem A -

20 20 Navigationssystem B tanklaster Grundläggande sjötransportteknik - Stabilitet och fartygskonstruktion Nödsituationer och skadekontroll Stabilitet och fartygskonstruktion Minst 150 dagar Sjömanskap A Grundläggande säkerhet Sjukvård Grundläggande säkerhet - Ledarskap ombord - Minst 150 dagar kondenserade gaser tanklaster - Bryggtjänst Manövrering och girplanering Minst 150 dagar Ledarskap ombord Oceannavigering Avancerad säkerhet Grundläggande säkerhet Minst 150 dagar Nödsituationer och skadekontroll Radiokommunikation, GOC Radiokommunikation, ROC Minst 150 dagar Säkerhetskommunikation på engelska Examensarbete Kurser motsvarande minst 105 hp Minst 150 dagar och med godkänt resultat inom relevant ämnesområde Fartygsförlagd utbildning, block 5 Fartygsförlagd utbildning, block 4 - Sjömanskap C Radiokommunikation ROC Oceannavigering Manövrering och girplanering Sjukvård Avancerad säkerhet Bryggtjänst Dispenser från ovanstående kan ges vid speciella omständigheter i samråd mellan studievägledare, examinator och programansvarig och skall dokumenteras. Treårig programplan Studenter som väljer bort den fartygsförlagda utbildningen kan läsa programmet på tre år med följande programplan: Årskurs 1 Lp 1 (15 hp) Terrester navigation, 6 hp Stabilitet och fartygskonstruktion, 6 hp Grundläggande säkerhet, 3 hp Lp 2 (15,5 hp) Sjömanskap A, 6 hp Grundläggande sjötransportteknik, 5 hp Navigationssystem A, 4,5 hp Lp 3 (15 hp) Sjöfartsjuridik, 7,5 hp Engelsk kommunikation, 3 hp Navigationssystem B, 4,5 hp

21 21 Lp 4 (15 hp) Nautisk matematik, 7 hp Meteorologi, oceanografi och tidvatten, 5 hp Sjömanskap B, 3 hp Årskurs 2 Lp 1 (17,5 hp) Ledarskap ombord, 7,5 hp bulklaster, 5 hp Maskin- och elteknik, 5 hp Lp 2 (14,5 hp) Sjöfartsekonomi, 7,5 hp farligt gods, 4 hp Sjömanskap C, 3 hp Lp 3 (15 hp) tanklaster, 7,5 hp Valbar kurs, 7,5 hp Lp 4 (15 hp) Oceannavigering, 7,5 hp Radiokommunikation ROC, 4 hp Säkerhetskommunikation på engelska, 3,5 hp Årskurs 3 Lp 1 (12,5 hp) Manövrering och girplanering, 5 hp Examensarbete, 7,5 hp Lp 2 (15 hp) Examensarbete, 7,5 hp Valbar kurs, 7,5 hp Lp 3 (15 hp) Bryggtjänst, 7,5 hp Radiokommunikation GOC, 4 hp Avancerad säkerhet, 3,5 hp Lp 4 (15 hp) Sjöfartens miljöpåverkan, 7,5 hp Sjukvård, 5 hp Nödsituationer och skadekontroll, 2,5 hp

PROGRAMBESKRIVNING SJÖINGENJÖRSPROGRAMMET. Antagna 2012- Version: 2.0 Fastställd: 2013-10-11 av Professor Johan Malmqvist Utbildningsområdesledare

PROGRAMBESKRIVNING SJÖINGENJÖRSPROGRAMMET. Antagna 2012- Version: 2.0 Fastställd: 2013-10-11 av Professor Johan Malmqvist Utbildningsområdesledare PROGRAMBESKRIVNING SJÖINGENJÖRSPROGRAMMET Antagna 2012- Version: 2.0 Fastställd: 2013-10-11 av Professor Johan Malmqvist Utbildningsområdesledare 2 Innehållsförteckning Syfte och övergripande programmål...4

Läs mer

UTVÄRDERINGSRAPPORT (utkast) SJÖFARTSVERKET OCH UTBILDNINGSSTYRELSEN 20.4.2007 ÅLANDS SJÖMANSSKOLA 2.2.2007 UTVÄRDERING ENLIGT STCW I/8 OCH A-I/8

UTVÄRDERINGSRAPPORT (utkast) SJÖFARTSVERKET OCH UTBILDNINGSSTYRELSEN 20.4.2007 ÅLANDS SJÖMANSSKOLA 2.2.2007 UTVÄRDERING ENLIGT STCW I/8 OCH A-I/8 Ålands gymnasium Sjöfartsprogrammets kvalitetshandbok Dok. Nr. Del III - 1.02 Utfärdat: 06.02.2012 Version: 1 Sidan 1 av 7 Reviderat: Utgiven av: Kvalitetsansvarig Godkänd av: Styrelsen UTVÄRDERINGSRAPPORT

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Läsordning 2015/16 - Sjökapten 4 år

Läsordning 2015/16 - Sjökapten 4 år Läsordning 2015/16 - Sjökapten 4 år K1 K2 K3 K4 Matematik 1 GS Grundl Säkerhet Fartygskonstruktion och stabilitet Tillämpad Matematik och mekanik Terrester Navigation Maritim engelska Tidvatten Radar ochsjövägsregler

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN 1. Säkerhets- och miljöskyddsförklaring 2. Ägarförhållande 3. Säkerhets- och miljöansvarig 4. Ansvar och befogenheter 5. Kompetens och utbildning 6. Checklistor för

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 540-420-10 Sid 1 (5) HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: ELEKTRONIK SPECIALISATION: ELECTRONIC ENGINEERING 1 Fastställande Denna examensbeskrivning

Läs mer

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Utbildningsplan Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Ladokkod: TGBYI Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings- och utbildningsnämnden 2014-10-22 Gäller från:

Läs mer

Sammanställning av certifikatkraven för bryggbefäl. Jonathan Eriksson

Sammanställning av certifikatkraven för bryggbefäl. Jonathan Eriksson Sammanställning av certifikatkraven för bryggbefäl Jonathan Eriksson Examensarbete för Sjökapten (YH)-examen Utbildningsprogrammet för sjöfart Åbo 2012 EXAMENSARBETE Författare: Jonathan Eriksson Utbildningsprogram

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2007:12 Sjöfartsverkets föreskrifter om bemanning Innehåll 1 kap. Allmänna bestämmelser...3 Definitioner och förkortningar...4 Bestämmelser om utbildningar och

Läs mer

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Moderna och säkra sjövägar Service dygnet runt Framtidens sjöfart Marin ITS Tillämpningar för: e-navigation,

Läs mer

Maritima riskanalyser för LNG

Maritima riskanalyser för LNG Maritima riskanalyser för LNG Stora Marindagen 2010 27 april 2010 Edvard Molitor, SSPA Sweden AB Innehåll Maritima riskanalyser - FSA - Riskanalysmetodik - Riskidentifiering - Beräkningsverktyg - Acceptanskriterier

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg;

Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg; Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg; beslutade den 27 maj 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 förordningen (2013:284) om bevakning ombord på svenskt

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande,

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Skyddade platser : definition "En skyddad plats är" en plats där ett fartyg i behov av assistans kan

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Förutsättningarna för auktorisering av serviceföretag för fartygs säkerhetsanordningar och kraven på deras verksamhet

Förutsättningarna för auktorisering av serviceföretag för fartygs säkerhetsanordningar och kraven på deras verksamhet 1 (6) Utfärdad: 25.9.2015 Träder i kraft: 1.10.2015 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), 83 Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Dnr: 207/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

Utbildningsplan. Industriell ekonomi - logistikingenjör BSc in Industrial Engineering - Logistics 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Industriell ekonomi - logistikingenjör BSc in Industrial Engineering - Logistics 180 högskolepoäng Utbildningsplan Industriell ekonomi - logistikingenjör BSc in Industrial Engineering - Logistics 180 högskolepoäng Ladokkod: TGIEL Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings- och

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP

Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP Examensarbetet är ett ingenjörsarbete som utförs på ett företag Examensarbetet genomförs enskilt eller i par Examensarbetet omfattar 15 hp Examensarbetet genomförs i lp

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN INFC50 Ekonomihögskolan Institutionen för Informatik INFC50

LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN INFC50 Ekonomihögskolan Institutionen för Informatik INFC50 Kurskod / Course code Huvudområde/ Main field of study INFC50 Informatik; Informationssystem / Informatics; Information Systems Kursbenämning / Course title Content Management Systems / Content Management

Läs mer

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits Dnr: 1048/2007-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng Computer Engineering Programme,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

AIS Teknik och nätverk

AIS Teknik och nätverk ÅB:s SJÖFARTSDAG 2003-11-18 AIS Teknik och nätverk Rolf Zetterberg Sjöfartsverket Disposition AIS bakgrund Användningsområden Tekniken Standardisering Meddelanden AIS på land - nätverk Bakgrund Behov av

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227

Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227 Utbildningsplan för Bebyggelseantikvariskt kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor of Science in Conservation, with major in Integrated Conservation

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling Bachelor Programme in Social Work Focusing the Development of Agencies 210 högskolepoäng/ects Programkod: SGSOV Gäller från: 2008-07-01

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng Master in Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 credits 1. Identifikation 1.1. Masterprogram

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP)

Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP) Utbildningsplan 1 (10) Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP) Benämning på engelska Advanced Command and Staff Programme Högskolepoäng: 130,5 högskolepoäng Programkod:

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

Institutionen för kostvetenskap

Institutionen för kostvetenskap Stockholms lokalavdelning 2013-01-30 Ylva Mattsson Sydner Institutionen för kostvetenskap Uppsala universitet Institutionen för kostvetenskap Utbildning på grundnivå (3 år) Dietistprogrammet Kostvetarprogrammet

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN 1(6) Institutionen för individ och samhälle SGPER. Examensmål och examenskriterier. Examen

UTBILDNINGSPLAN 1(6) Institutionen för individ och samhälle SGPER. Examensmål och examenskriterier. Examen 1(6) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Personalvetarprogrammet med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi, 180 högskolepoäng Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning,

Läs mer

CIVIL SÄKERHET GENOM UTBILDNING OCH ÖVNING

CIVIL SÄKERHET GENOM UTBILDNING OCH ÖVNING CIVIL SÄKERHET GENOM UTBILDNING OCH ÖVNING UPPLEVELSEBASERAD INLÄRNING Henrik Engqvist September 2014 LÄRANDE ORGANISATION SPELA IN och/eller OBSERVERA ANALYSERA Scenario ÅTERKOPPLA LÄRA OCH BEFÄSTA AGERA

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

FB 7 Lasthanteringsoperationer 1,5 hp

FB 7 Lasthanteringsoperationer 1,5 hp Dnr: 2014/24 3.1.2 Kursplan Fakulteten för teknik Sjöfartshögskolan 1F701K Fartygsbefäl klass VII, 40 högskolepoäng Deck Officer Training Course, Class VII, 40 credits STCW referens Sektion A II/3, A IV/2,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Industriell logistik omfattar förädlingsflöden och deras styrning. Produktionsplanering, transportplanering,

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten LSMA12, Verksamheters karaktär och förutsättningar ur ett logistikperspektiv, 15 högskolepoäng Business Processes from a Logistics Perspective, 15 credits Grundnivå / First

Läs mer

Effektivt stöd för GRC med nya ISO Standarder

Effektivt stöd för GRC med nya ISO Standarder Effektivt stöd för GRC med nya ISO Standarder Anders Carlstedt, Editor ISO/IEC 27002, 27005 & 28008 Partner, Amentor About Amentor A Swedish GRC professional services company, founded in 2004, servicing

Läs mer

Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar. Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola

Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar. Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola Nationella examensordningen för civilingenjörsexamen Färdighet

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng (Bachelor of Science in Electrical Engineering, with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Telekommunikation

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som:

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som: Ekonomihögskolan FEKH60, Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning, 15 högskolepoäng Business Administration: Financial and Management Accounting - Bachelor Course, 15 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - master, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - master, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - master, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2013 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

Programme descriptor for. Master of Business Administration 60 ECTS credit points. (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng)

Programme descriptor for. Master of Business Administration 60 ECTS credit points. (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng) Programme descriptor for Master of Business Administration 60 ECTS credit points (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng) 1. General information The programme offers broad knowledge of Business Administration

Läs mer

Säkerhetsorganisationen på svenska traditionsfartyg

Säkerhetsorganisationen på svenska traditionsfartyg Säkerhetsorganisationen på svenska traditionsfartyg En studie av hur säkerhetsorganisationen i de ideella föreningar som driver traditionsfartyg bör anpassas till gällande regelverk Examensarbete inom

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Exempel Möjligheter,ll samarbete

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Möjligheter -ll samarbete Examensarbeten

Läs mer

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Margaretha Eriksson Civ.Ing. och doktorand i informationssäkerhet KTH irbiskonsult@tele2.se Föreläsning 3 Etiska frågor Säkerhetsfilosofi Etiska frågor Etiska regler

Läs mer

Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in Graphic Storytelling and Sequential Arts)

Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in Graphic Storytelling and Sequential Arts) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ SERIE- OCH BILDBERÄTTARPROGAMMET Programkod: HGSBH Fastställd av HVS-nämnden 2007-05-10 Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 års studier med avlagd kandidatexamen uppfyller särskild behörighet

Läs mer

Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola lokal examensordning för examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola lokal examensordning för examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola lokal examensordning för examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå 2013/2014 Innehållsförteckning Inledning 2 Ansöka

Läs mer

Inledning. Här kan du välja om guiden ska visas på svenska eller engelska.

Inledning. Här kan du välja om guiden ska visas på svenska eller engelska. Inledning ALLMÄNT: De här frågorna har förvalda svar, som emellertid kan ändras utifrån vad som gäller i den aktuella situationen De förvalda svaren är satta för kontroll av ett normalt fartyg som ska

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer