PROGRAMBESKRIVNING SJÖKAPTENSPROGRAMMET. Studenter antagna hösten 2011-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGRAMBESKRIVNING SJÖKAPTENSPROGRAMMET. Studenter antagna hösten 2011-"

Transkript

1 PROGRAMBESKRIVNING SJÖKAPTENSPROGRAMMET Studenter antagna hösten Version: 2.0 Fastställd: (av Utbildningsområdesledare Johan Malmqvist)

2 2 Innehållsförteckning Syfte och övergripande programmål...4 Programmets vision...4 Programmets idé...5 Övriga fordringar...5 Programmål...6 Programdesignmatris Fartygsförlagd utbildning Övriga behörigheter Fartygsbefäl klass V, VII och VIII Lättmatrosbehörighet Kvalitetssäkring Programplan Introduktionsveckor Läsår Läsår Läsår Läsår Progression och spärrkurser Varvad teori och praktik Krav inför kurser Treårig programplan Centrala programprocesser och yrkeskritiska färdigheter Process: Bryggvakt Process: Sjösäkerhet Process: Sjötransportteknik Process: Kommunikation Process: Sjöfartens miljöpåverkan Process: Ledarskap Bilaga 1 Kopplingar till STCW-kraven Navigation at the operational level Cargo handling and stowage at the operational level Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the operational level... 37

3 3 Navigation at the management level Cargo handling and stowage at the management level Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the management level Radiocommunications at the operational level Standards regarding special training requirements for personnel on certain types of ships Section: Mandatory minimum requirements for the training and qualifications of masters, officers and ratings on oil and chemical tankers Section: Mandatory minimum requirements for the training and qualifications of masters, officers and ratings on liquefied gas tankers Section: Mandatory minimum requirements for the training and qualification of masters, officers, ratings and other personnel on passenger ships Mandatory minimum requirements for safety familiarization, basic training and instruction for all seafarers Mandatory minimum requirements for the issue of certificates of proficiency in survival craft, rescue boats and fast rescue boats Mandatory minimum training in advanced fire fighting Mandatory minimum requirements related to medical first aid and medical care Mandatory minimum requirements for the issue of certificates of proficiency for ship security officers Mandatory minimum requirements for security-related training and instruction for all seafarers. 79 Specification of minimum standard of competence in security awareness Specifications of minimum standards of competence for seafarers with designated security duties... 80

4 4 Syfte och övergripande programmål Programmet, som leder till sjökaptensexamen, syftar till att utbilda fartygsbefäl med en bred teoretisk och praktisk kunskapsbas och med rätt uppsättning certifikat och intyg, enligt nationella och internationella regelverk, för att tjänstgöra till sjöss inom handelsflottan, framför allt på tank-, passagerar- och rorofartyg, som befälhavare efter erforderlig sjötid. Programmet skall uppfylla de krav på utbildning som ställs i Högskoleförordningen, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal, Europaparlamentets och -rådets direktiv om minimikrav på utbildning för sjöfolk, Internationella konventionen om utbildning, certifiering och vakthållning för sjöfolk 1978 i dess ändrade lydelse (STCW-konventionen) samt den lokala examensordningen på Chalmers. Programmets vision Genom en högkvalitativ teoretisk och praktisk utbildning i världsklass utbilda fartygsbefäl, för dagens och morgondagens sjöfart, som har ett helhetskunnande inom sjöfart och en bra grund för ett livslångt lärande.

5 5 Programmets idé Följande idéer är centrala vid planering och genomförande av programmet: Programmet skall bygga på STCW-konventionen men i centrala delar nå ytterligare en nivå, bland annat inom ledarskap, sjöfartens miljöpåverkan samt tekniskt avancerad navigation. Programmet har en introduktionskurs som bland annat ger inblick i ett modernt fartygsbefäls vardag samtidigt som en historisk genomgång av sjöfarten görs. Sjökaptensyrket är ett praktiskt yrke i många delar, varför alla kritiska yrkesfärdigheter skall tränas och fördjupas genom övningar i simulator eller på riktiga fartyg. Dessa yrkesfärdigheter repeteras och fördjupas under utbildningen. För att förbereda studenten till att verka inom internationell sjöfart strävas efter att minst kurser motsvarande en termin ges på engelska för att förbättra studenternas språkfärdigheter samt möjliggöra internationella student- och lärarutbyten. Alla praktiska övningar skall ha klart uttalat syfte, lärandemål och examinationskrav angivna. Efter avslutad utbildning skall studenterna inneha de certifikat som är nödvändiga för ett första jobb på de vanligaste fartygstyperna inom svensk handelsflotta. Studenternas förmåga att arbeta i grupp och att kommunicera, både på svenska och engelska, utvecklas och utnyttjas genom integration av dessa färdigheter i kurserna. Det finns en tydlig progression av dessa färdigheter i utbildningen. Studenterna skall ges möjlighet att välja bland valbara kurser som ger en fördjupning inom sjötransportteknik och nautik, eller breddning inom ledarskap, maskinteknik, sjörätt och logistik. Programmet och kurserna är utvecklade genom constructive alignment, d.v.s. det finns en tydlig koppling mellan lärandemål, undervisningsaktivitet och examination. För att säkerställa krav på varvad teori och praktik finns ett antal spärrkurser som måste vara godkända innan fartygsförlagd utbildning i olika nivåer kan påbörjas, samt antal dagar fartygsförlagd utbildning som måste vara avklarad innan vissa kurser kan påbörjas. Spärrkurser säkerställer dessutom att kurser som bygger på varandra läses i rätt ordning. Kurslitteratur i årskurs 3 och 4 är företrädesvis på engelska för att bättre förbereda studenten för en internationell arbetsmiljö. Arbetet med att utveckla programmet sker kontinuerligt i samverkan mellan lärare, administration, studenter och programråd där näringslivet är representerat. Övriga fordringar För sjökaptensexamen på Chalmers skall studenten ha fullgjort kursfordringarna i miljö och hållbar utveckling som skall ingå i utbildningsprogrammet med sammanlagt 7,5 högskolepoäng.

6 6 Programmål Kunskap och förståelse För sjökaptensexamen skall studenten - (1) visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete genom att o (1.1) beskriva ett fartygs generella konstruktion och bärande element o (1.2) beskriva och förklara de krafter som påverkar ett fartyg vid gång i öppet hav, i grunda farvatten, vid gir, ankring och förtöjning o (1.3) beskriva fartygets utsläpp till luft och vatten ur ett miljöperspektiv o (1.4) kunna tillämpa plan och sfärisk trigonometri o (1.5) beskriva meteorologiska och oceanografiska element och processer o (1.6) beskriva tidvattnets uppkomst och beräkna dess höjd och tid o (1.7) använda och förklara ortlinjeteori inom navigation o (1.8) förklara hur fartygsmaskiner och fartygselektriska system fungerar och är uppbyggda o (1.9) beskriva grunderna för ett radionavigeringssystem o (1.10) beskriva och förklara faktorer som påverkar fartygets stabilitet o (1.11) redogöra för sjöfartens utmaningar inom olika områden - (2) visa sådant brett sjöfartstekniskt kunnande som krävs för att i ledande befattning operativt kunna ansvara för besättning, fartyg och last, genom att o (2.1) navigatoriskt planera och genomföra en resa samt ansvara för navigeringen o (2.2) bestämma fartygets position och dess noggrannhet o (2.3) bestämma och korrigera kompassfel o (2.4) genomföra en säker navigationsvakt samt upprätta vaktsystem och vaktprocedurer o (2.5) upprätthålla säker navigering genom användning av information från navigationsutrustning, inklusive ECDIS och relaterade navigationssystem, som hjälp vid beslutsfattande o (2.6) använda radar och ARPA för säker navigation o (2.7) prognostisera väder och sjötillstånd o (2.8) manövrera fartyget i alla situationer o (2.9) operera fjärrkontrollerat fartygets maskineri och tekniska system o (2.10) övervaka, planera och säkerställa säker lastning, stuvning, lastsäkring, lastvård och lossning av last o (2.11) inspektera, rapportera och bedöma skador i lastutrymmen, lastluckor och ballasttankar o (2.12) säkert hantera farligt gods o (2.13) kontrollera trim, stabilitet och skrovpåkänningar o (2.14) kunna använda engelska i tal och skrift samt marina standardfraser o (2.15) sända och ta emot information med visuell signalering - (3) visa sådana kunskaper som krävs för att, i ledande befattning, sköta ett fartygs ledning såväl ekonomiskt, juridiskt som ledarskapsmässigt, genom att o (3.1) övervaka och kontrollera att lagar följs o (3.2) arbeta i och leda en besättning

7 7 o (3.3) säkerställa överensstämmelse med miljöförebyggande regelverk o (3.4) organisera och leda sjukvårdsarbetet ombord o (3.5) beskriva hur sjöfartsbranschen fungerar ur ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv o (3.6) förklara och använda juridiskt viktiga dokument som certepartier och konossement o (3.7) beskriva olika ledarskapsstilar och hur dessa påverkar individer och grupper Färdighet och förmåga För sjökaptensexamen skall studenten - (4) visa förmåga att planera och med adekvata metoder inom givna ramar genomföra uppgifter särskilt avseende sjösäkerhetsåtgärder samt förmåga att i all operativ verksamhet iaktta och verkställa för sjösäkerheten lämpliga åtgärder, genom att o (4.1) planera resor med avseende på sjösäkerheten o (4.2) genomföra en bryggvakt på ett sjösäkert sätt o (4.3) framföra fartyget i alla situationer med uppvisande av gott sjömanskap och i enlighet med nationella och internationella sjötrafikföreskrifter o (4.4) planera lastning och lossning med avseende på sjösäkerheten o (4.5) organisera och leda säkerhetsarbetet vid en nödsituation eller olycka o (4.6) planera och leda säkerhetsövningar samt hantera säkerhetsmaterial och livräddningsutrustning o (4.7) planera och leda underhållsarbete ombord för att maximera fartygets operativa tid och säkra framförande o (4.8) koordinera söknings- och räddningsoperationer o (4.9) reagera på navigatoriska nödsituationer o (4.10) utveckla nödplaner och skadekontroll samt hantera nödsituationer o (4.11) reagera på nödsignaler till sjöss o (4.12) upprätthålla fartygets sjövärdighet o (4.13) hindra, kontrollera och bekämpa bränder ombord o (4.14) tillämpa sjukvård ombord o (4.15) sända och ta emot information genom det globala maritima nöd- och säkerhetssystemet GMDSS - (5) visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information, genom att o (5.1) kritiskt värdera tillgänglig information vid bryggvakt o (5.2) systematiskt planera fartygets framförande och förutse fartygets rörelser o (5.3) kritiskt granska rapporter genom opponering o (5.4) källkritiskt värdera referenser och material - (6) visa förmåga att hantera produkter, processer och arbetsmiljö med hänsyn till människors förutsättningar och behov samt till samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling, genom att o (6.1) hantera miljöfarliga produkter på ett säkert sätt o (6.2) leda och fördela arbete ombord på ett för besättningen säkert sätt och med särskild hänsyn till att motverka utmattning genom trötthet

8 8 o (6.3) använda procedurer och rutiner i tillämpliga situationer o (6.4) optimera lastnings- och lossningsoperationer med avseende på sjösäkerhet, arbetsmiljö och transportekonomi o (6.5) kunna organisera och utveckla verksamheten ombord i positiv riktning - (7) visa förmåga till såväl sjösäkerhetsmässigt tänkande som lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, genom att o (7.1) kunna samarbeta i ett bryggteam o (7.2) använda befintlig skyddsutrustning och följa säkerhetsföreskrifter - (8) visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, genom att o (8.1) skriftligt och muntligt presentera uppgifter på svenska och engelska o (8.2) reflektera och diskutera problem och lösningar Värderingsförmåga och förhållningssätt För sjökaptensexamen skall studenten - (9) visa förmåga att inom sjöfartsområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, genom att o (9.1) göra en bedömning av behövliga säkerhetsmarginaler och agera i enlighet med dessa o (9.2) visa respekt och hänsyn för individer och miljö o (9.3) göra korrekta konsekvensanalyser av eget handlande - (10) visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, genom att o (10.1) förstå hur ergonomiska aspekter påverkar arbetet o (10.2) agera i enlighet med nautiska instruments begränsningar och möjligheter o (10.3) göra väl underbyggda riskbedömningar i given situation, inkluderande tidspressade situationer med begränsad tillgänglig information o (10.4) kunna framföra fartyget på ett ekonomiskt och miljömässigt gynnsamt sätt - (11) visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens, genom att o (11.1) inhämta relevant information i uppgifter där alla parametrar inte är givna o (11.2) självständigt ta initiativ till utveckling av egen kompetens Programmål baserade på externa krav i enlighet med förordning om behörigheter för sjöpersonal samt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal För sjökaptensexamen skall studenten - (12) för att senare kunna tjänstgöra, i däcksbefattningar på lastfartyg upp till befälhavare i oceanfart, o (12.1) för att senare erhålla behörighet som sjökapten, genomgå utbildning som minst uppfyller de krav som anges i STCW-koden, sektion A-II/1 och A-II/2.

9 9 o (12.2) fullgöra godkänd utbildning för att få specialbehörighet som allmänt behörig radiooperatör i GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System), inneha ett allmänt operatörcertifikat för maritim mobil trafik i GMDSS (GOC-certifikat). o (12.3) genomgå godkänd utbildning i hantering av olje- och kemikalielaster. o (12.4) ha fullgjort godkänd utbildning i hantering av farlig last i torrlastfartyg och brandskydd. o (12.5) för att kunna ta ansvar för sjukvården ombord, ha certifikat som sjukvårdare. o (12.6) för att kunna handha livräddningsfarkoster eller beredskapsbåtar ombord, ha certifikat för handhavande av räddningsfarkoster och beredskapsbåtar. o (12.7) ha fullgjort godkänd utbildning i grundläggande säkerhet (basic safety) och ha tillräckliga språkkunskaper för att kunna förstå och vidarebefordra säkerhetsinformation. o (12.8) för att kunna leda brandbekämpning ombord inneha certifikat i avancerad brandbekämpning. o (12.9) för att kunna ansvara för sjöfartsskyddet ombord på fartyg ha certifikat som skyddsansvarig (Ship Security Officer).

10 Stabilitet och fartygskonstruktion Terrester navigation Grundläggande säkerhet Sjömanskap A Grundläggande sjötransportteknik farligt gods Nautisk matematik Sjömanskap B Meteorologi, oceanografi och tidvatten Sjömanskap C Sjöfartsekonomi Navigationssystem A Sjöfartsjuridik Navigationssystem B Engelsk kommunikation Radiokommunikation, ROC Säkerhetskommunikation på engelska Oceannavigering Manövrering och girplanering Maskin- och elteknik bulklaster tanklaster Nödsituationer och skadekontroll Sjukvård Sjöfartens miljöpåverkan Ledarskap ombord Bryggtjänst Radiokommunikation, GOC Avancerad säkerhet Examensarbete Programdesignmatris I = Programmålet introduceras i kursen, men examineras inte och behöver inte vara omnämnd i kursmålen. U = Programmålet tas upp i undervisningen och examineras. A = Kunskaper/färdigheter kopplade till programmålet används och förstärks för att nå andra mål i kursen, men examineras inte specifikt. Årskurs Läsperiod Löpnummer Kurs Programmål 1.1 U U U U U U 1.2 U U U U A A 1.3 U U 1.4 U A 1.5 I U A A A 1.6 U A A 1.7 U A U U A A 1.8 U U A 1.9 U U 1.10 U U U U U U A

11 11 Löpnummer U U U U U U U U U U U A 2.1 U U A U A U U U U U 2.2 U U U U A A 2.3 U A A U A A 2.4 U U U U U 2.5 U U A A 2.6 IU U A A 2.7 U U 2.8 U U A 2.9 I U A 2.10 U U U U 2.11 U 2.12 U 2.13 U U U U U 2.14 U U A U A U A A 2.15 U 3.1 U U 3.2 U A A A U U U A U 3.3 U U U 3.4 U U A 3.5 U U 3.6 U U 3.7 U U 4.1 U U U U 4.2 U U U U U 4.3 U U U A A 4.4 I U U U U 4.5 U U U U U U 4.6 U U 4.7 U

12 12 Löpnummer U 4.9 U A 4.10 U A 4.11 U U U 4.12 I U 4.13 U U 4.14 U U 4.15 U U 5.1 U U U U A U A 5.2 U A A U U 5.3 U U 5.4 U U U U 6.1 U U 6.2 U U 6.3 U U U A A A A U U 6.4 U U U U 6.5 I U U U 7.1 U A A A U 7.2 U U 8.1 U U U U 8.2 U U U U U 9.1 U U U U U U U U U U U 9.2 U U U U U A 9.3 U U A A U U U A A A 10.1 U A 10.2 U A A U U A A 10.3 U U U U 10.4 U U U A 11.1 U U U U U A 11.2 U A

13 13 Löpnummer U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U 12.2 U U U 12.3 U 12.4 U U 12.5 U U 12.6 U 12.7 U 12.8 U U 12.9 U

14 14 Fartygsförlagd utbildning Den fartygsförlagda utbildningen är indelad i fem praktikblock fördelade över de fyra årens studier. Efter genomförd fartygsförlagd utbildning skall denna redovisas och godkännas i enlighet med Kvalitetshandboken. Om inte antalet praktikplatser räcker till görs ett urval då studenterna rangordnas. Rangordningen sker i första hand genom indelning i fyra kategorier (A-D): A. Prioriterade studenter (enligt enskilt beslut) B. Normalstudenter C. Lågprioriterade studenter D. Studenter som inte klarat spärrkurser Kategori A innehåller högprioriterade studenter vilka kan vara studenter som inte kommit ut på tidigare planerad praktik på grund av yttre omständigheter (fartygsförsäljning eller annat negativt besked från rederiet). Enskilt beslut krävs för att hamna i denna kategori. Kategori B innehåller normalprioriterade studenter, d.v.s. studenter som är planerade för aktuell praktikperiod. Kategori C innehåller lågprioriterade studenter, det kan t.ex. vara studenter som söker praktikplats utöver planerade praktikperioder eller som misskött tidigare praktiker (inte utnyttjat hela praktikperioden, brutit mot SUIs överenskommelse med studenten, inte fullgjort praktikuppgifter eller struntat i redovisning av tidigare praktiker) Kategori D innehåller studenter som inte klarat spärrkurser eller som grovt brutit mot SUIs överenskommelse med studenten. Studenter i kategori D kommer inte få någon praktikplats oavsett tillgång. Studenter i kategori A-C kommer att rangordnas utifrån följande kriterier: 1. Avklarade (godkända) poäng på programmet (inkl. tillgodoräknade poäng samt avklarade poäng som utbytesstudent inom programmet) 2. Medelbetyg (på kurser genomförda på Chalmers) 3. Lottning Platserna fördelas sedan från nummer 1 i kategori A och nedåt i listan tills platserna är slut. Rangordning för studenter som skall ut på sin första fartygsförlagda praktikperiod kommer ske genom lottning, där även två studenter kan dela på en praktikplats genom att ta halva tiden vardera.

15 15 Övriga behörigheter Fartygsbefäl klass V, VII och VIII Studenten har uppnått de teoretiska kraven för nedanstående behörigheter efter att nedan angivna kurser är avklarade: Kurskod Kursnamn Omf (hp) Fartygsbefäl klass V Fartygsbefäl klass VII Fartygsbefäl klass VIII FSP075 Säkerhetskommunikation på engelska 3,5 X X X LNC046 Terrester navigation 6,0 X X X LNC047 Sjömanskap A 6,0 X X X LNC061 Stabilitet och fartygskonstruktion 6,0 X X X LNC071 Maskin- och elteknik 5,0 X X - LNC088 Grundläggande sjötransportteknik 5,0 X X - LNC184 Sjukvård 5,0 X - - LNC185 Avancerad säkerhet 3,5 X X - LNC301 Manövrering och girplanering 5,0 X - - SJO112 Grundläggande säkerhet 3,0 X X X SJO117 Sjöfartens miljöpåverkan 7,5 X - - SJO122 Radiokommunikation, ROC 4,0 X X X SJO131 Sjöfartsjuridik 7,5 X X X SJO137 farligt gods 4,0 X X - SJO775 Oceannavigering 7,5 X X - SJO316 Bryggtjänst 7,5 X - - SJO581 Sjömanskap B 3,0 X X X SJO302 Navigationssystem B 4,5 X - - SJO596 Navigationssystem A 4,5 X X - SJO660 Sjömanskap C 3,0 X X X SJO715 Meteorologi, oceanografi och tidvatten 5,0 X X X Totalt antal poäng 106 hp 76,5 hp 47 hp Lättmatrosbehörighet Lättmatrosbehörighet kan sökas hos Transportstyrelsen efter 180 dagars fartygsförlagd utbildning

16 16 Kvalitetssäkring Kvalitetssystemet för sjöfartsutbildningarna på Chalmers består av de krav och kriterier som ställs på utbildningarna samlade i en kvalitetshandbok. För att kvalitetshandboken inte ska bli alltför omfångsrik har hänvisningar gjorts till andra kvalitetsstyrande dokument. Dessa finns samlade i en egen pärm på Institutionen för sjöfart och marin teknik. Övergripande styrande dokument för utbildningarna är även Chalmers verksamhetsplaner, utbildningsplaner för respektive utbildning samt kursplaner. Kvalitetssystemet säkerställs genom kontinuerliga uppföljningar av kvalitetsarbetet. Vid institutionen för sjöfart och marin teknik finns en ledningsgrupp i kvalitetsfrågor bestående av prefekt, viceprefekt, chef för administrationen, programansvarig Sjökaptensprogrammet, programansvarig Sjöingenjörsprogrammet, kvalitetsadministratör/mötessekreterare samt kvalitetsansvarig. Vid behov kan andra befattningshavare inom och utom Chalmers adjungeras. Efter genomförda auditeringar skall ledningsgruppen utvärdera kvalitetssystemet. Uppföljningen ska minst omfatta nedanstående punkter: 1. Genomgång av resultat från interna och externa revisioner. 2. Korrigerande och förebyggande åtgärder och de förbättringar dessa har medfört. 3. Genomgång av utvärderingar av andra organisationer med styrande funktioner på utbildningen. 4. Synpunkter och krav från intressenter. 5. Värdering av kvaliteten på inköpta tjänster. 6. Genomgång av organisationen med avseende på kvalitet, bl.a. personal, tid och andra resurser. 7. Genomgång av mål och måluppfyllelse 8. Kvalitetsmått 9. Ledningens bedömning av systemets effektivitet och lämplighet 10. Övriga frågor. Till grund för genomgången ska ligga krav och önskemål från intressenter, protokoll från interna och externa revisioner, dokumenterad uppföljning av kvalitetsmål, korrigerande åtgärder och protokoll från sammanträden där frågor med avseende på kvaliteten behandlats. Sammanträden ska protokollföras. Dokumentationen förvaras hos kvalitetsadministratören. Kvalitetsansvarig är sammankallande och ansvarig för ledningsgruppens funktion.

17 17 Programplan Introduktionsveckor Det första läsåret inleds med två introduktionsveckor. Under dessa veckor introduceras studenterna till programmet och studiemiljön. Målet med introduktionsveckorna är att studenten skall ha en uppfattning om sin kommande yrkesroll och dess historiska bakgrund, kunskap om de administrativa system som används på Chalmers samt en kort repetition av viktiga matematiska begrepp såsom algebra och trigonometri. Läsår 1 Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Terrester navigation, 6 hp Sjömanskap A, 6 hp Fartygsförlagd utbildning, block 1, 15 hp Nautisk matematik, 7 hp Stabilitet och fartygskonstruktion, 6 hp Grundläggande säkerhet, 3 hp Grundläggande sjötransportteknik, 5 hp farligt gods, 4 hp Meteorologi, oceanografi och tidvatten, 5 hp Sjömanskap B, 3 hp Under första terminen skall studenterna förberedas inför det första fartygsförlagda utbildningsblocket genom grundläggande kurser inom navigation, sjömanskap, sjötransportteknik och säkerhet. De yrkeskritiska färdigheterna och programprocesserna introduceras för att ge studenterna en tydlig målbild. Läsår 2 Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Fartygsförlagd utbildning, block 2, 15 hp Sjöfartsekonomi, 7,5 hp Sjöfartsjuridik, 7,5 hp Oceannavigering, 7,5 hp Navigationssystem A, 4,5 hp Sjömanskap C, 3 hp Navigationssystem B, 4,5 hp Engelsk kommunikation, 3 hp Radiokommunikation, ROC, 4 hp Säkerhetskommunikation på engelska, 3,5 hp Det andra läsåret ger en ökad bredd inom sjöfarten genom kurser i ekonomi, juridik och kommunikation, samtidigt som de navigatoriska färdigheterna fördjupas genom kurser i navigationssystem och oceannavigering.

18 18 Sommaren mellan årskurs 2 och 3 ägnas åt Fartygsförlagd utbildning, block 3. Läsår 3 Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Manövrering och girplanering, 5 hp tanklaster, 7,5 hp Maskin- och elteknik, 5 hp bulklaster, 5 hp Fartygsförlagd utbildning, block 4, 15 hp Valbar kurs, 7,5 hp Sjöfartens miljöpåverkan, 7,5 hp Sjukvård, 5 hp Nödsituationer och skadekontroll, 2,5 hp Det tredje läsåret ger en fördjupning inom sjötransportteknik genom kurser om bulk- och tanklaster. Ytterligare fördjupning inom navigation och sjömanskap sker genom kursen Manövrering och girplanering. I årskurs 3 erbjuds följande valbara kurser: LNC350 Befraktning 7,5 hp SJO290 Sjöförsäkringar 7,5 hp SJO785 Avancerade fartygsoperationer 7,5 hp LNC075 Fördjupad maskinteknik 7,5 hp Läsår 4 Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Examensarbete, 15 hp Bryggtjänst, 7,5 hp Fartygsförlagd utbildning, block 5, 15 hp Ledarskap ombord, 7,5 hp Valbar kurs, 7,5 hp Radiokommunikation GOC, 4 hp Avancerad säkerhet, 3,5 hp Under höstterminen i årskurs 4 skriver studenterna sitt examensarbete på halvfart. Parallellt läser den en ledarskapskurs och valbar kurs. Tredje läsperioden knyter ihop de yrkeskritiska färdigheterna Bryggvakt och Sjösäkerhet, innan studenterna avslutar utbildningen med sista blocket fartygsförlagd utbildning. I årskurs 4 erbjuds följande valbara kurser:

19 19 SJO158 Maritime human factors 7,5 hp SJO126 kondenserade gaser 7,5 hp SJO585 Linjesjöfart och hamnar 7,5 hp LSP271 Business communication 7,5 hp SJO180 Logistikens grunder 7,5 hp Progression och spärrkurser Många kurser bygger på tidigare förvärvade kunskaper och färdigheter, vilket ger en progression i utbildningen. För att förhindra studenter att läsa kurser i omvänd ordning finns ett antal spärrkurser, d.v.s. kurser som spärrar för fortsatta studier om de inte är godkända innan kursstart av den mer avancerade kursen. Varvad teori och praktik Transportstyrelsen kräver att teori och praktik skall varvas i utbildningen. Det finns därför krav på att vissa kurser skall vara godkända innan studenten får påbörja ett visst praktikblock, samt kurser där ett antal dagars fartygsförlagd utbildning krävs. Studenter som enbart läser de teoretiska kurserna kan bortse från detta. Krav inför kurser För att få påbörja kursen: Krävs godkänt i följande kurser: Samt fullgjord fartygsförlagd utbildning om: Fartygsförlagd utbildning, block 1 Grundläggande säkerhet - Fartygsförlagd utbildning, block 2 Fartygsförlagd utbildning, block 1 - Sjömanskap C Sjömanskap B - Oceannavigering Terrester navigation - Nautisk matematik Meteorologi, oceanografi och tidvatten Navigationssystem B Terrester navigation Minst 90 dagar Radiokommunikation, ROC - Minst 90 dagar Fartygsförlagd utbildning, block 3 Fartygsförlagd utbildning, block 2 - Terrester navigation Stabilitet och fartygskonstruktion Grundläggande sjötransportteknik Sjömanskap A Sjömanskap B Sjömanskap C (ARPA) Manövrering och girplanering Terrester navigation Minst 150 dagar Nautiska instrument Sjömanskap A Sjömanskap B Sjömanskap C bulklaster Grundläggande sjötransportteknik - Stabilitet och fartygskonstruktion Fartygsförlagd utbildning, block 4 Fartygsförlagd utbildning, block 3 Navigationssystem A -

20 20 Navigationssystem B tanklaster Grundläggande sjötransportteknik - Stabilitet och fartygskonstruktion Nödsituationer och skadekontroll Stabilitet och fartygskonstruktion Minst 150 dagar Sjömanskap A Grundläggande säkerhet Sjukvård Grundläggande säkerhet - Ledarskap ombord - Minst 150 dagar kondenserade gaser tanklaster - Bryggtjänst Manövrering och girplanering Minst 150 dagar Ledarskap ombord Oceannavigering Avancerad säkerhet Grundläggande säkerhet Minst 150 dagar Nödsituationer och skadekontroll Radiokommunikation, GOC Radiokommunikation, ROC Minst 150 dagar Säkerhetskommunikation på engelska Examensarbete Kurser motsvarande minst 105 hp Minst 150 dagar och med godkänt resultat inom relevant ämnesområde Fartygsförlagd utbildning, block 5 Fartygsförlagd utbildning, block 4 - Sjömanskap C Radiokommunikation ROC Oceannavigering Manövrering och girplanering Sjukvård Avancerad säkerhet Bryggtjänst Dispenser från ovanstående kan ges vid speciella omständigheter i samråd mellan studievägledare, examinator och programansvarig och skall dokumenteras. Treårig programplan Studenter som väljer bort den fartygsförlagda utbildningen kan läsa programmet på tre år med följande programplan: Årskurs 1 Lp 1 (15 hp) Terrester navigation, 6 hp Stabilitet och fartygskonstruktion, 6 hp Grundläggande säkerhet, 3 hp Lp 2 (15,5 hp) Sjömanskap A, 6 hp Grundläggande sjötransportteknik, 5 hp Navigationssystem A, 4,5 hp Lp 3 (15 hp) Sjöfartsjuridik, 7,5 hp Engelsk kommunikation, 3 hp Navigationssystem B, 4,5 hp

21 21 Lp 4 (15 hp) Nautisk matematik, 7 hp Meteorologi, oceanografi och tidvatten, 5 hp Sjömanskap B, 3 hp Årskurs 2 Lp 1 (17,5 hp) Ledarskap ombord, 7,5 hp bulklaster, 5 hp Maskin- och elteknik, 5 hp Lp 2 (14,5 hp) Sjöfartsekonomi, 7,5 hp farligt gods, 4 hp Sjömanskap C, 3 hp Lp 3 (15 hp) tanklaster, 7,5 hp Valbar kurs, 7,5 hp Lp 4 (15 hp) Oceannavigering, 7,5 hp Radiokommunikation ROC, 4 hp Säkerhetskommunikation på engelska, 3,5 hp Årskurs 3 Lp 1 (12,5 hp) Manövrering och girplanering, 5 hp Examensarbete, 7,5 hp Lp 2 (15 hp) Examensarbete, 7,5 hp Valbar kurs, 7,5 hp Lp 3 (15 hp) Bryggtjänst, 7,5 hp Radiokommunikation GOC, 4 hp Avancerad säkerhet, 3,5 hp Lp 4 (15 hp) Sjöfartens miljöpåverkan, 7,5 hp Sjukvård, 5 hp Nödsituationer och skadekontroll, 2,5 hp

JONATHAN SVENSSON JESPER EINARSSON. Examensarbete inom Sjökaptensprogrammet

JONATHAN SVENSSON JESPER EINARSSON. Examensarbete inom Sjökaptensprogrammet Anlöpsinformation för ett ankommande fartyg till Energihamnen i Göteborg Analys samt utvärdering av hur anlöpsinformationen ser ut för ett anlöpande tankfartyg Examensarbete inom Sjökaptensprogrammet JONATHAN

Läs mer

CERTIFIKAT-, UTBILDNINGS- OCH MEDICINSKA KRAV för LÄTTA FLYGPLAN LAPL (A)

CERTIFIKAT-, UTBILDNINGS- OCH MEDICINSKA KRAV för LÄTTA FLYGPLAN LAPL (A) CERTIFIKAT-, UTBILDNINGS- OCH MEDICINSKA KRAV för LÄTTA FLYGPLAN LAPL (A) TILLÄGG till LUFTFARTSSYSTEMET och FLYGOPERATIVA PROCEDURER för PPL KSAB 2014:2 FÖRORD Tillägg för den som önskar utbilda sig

Läs mer

INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN

INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN Report December 2013 Andreas Hanning, Chalmers University of Technology 12/16/2013 In this report the preliminary findings from the study Inventory of offshore

Läs mer

erhse krav Entreprenörer

erhse krav Entreprenörer HSE-krav entre prenör er E.ON Värmekraft Sverige AB Dokumentslag Sida Verksamhetsstyrande 1 (21) Datum Dokumentid 2014-03-10 D14-0003653 Ersätter tidigare dokument Utgåva Skapat av Sekretessklass Godkänt

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Analytic orientation 180/300 higher education credits, first/second

Läs mer

INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN

INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN Report April 2014 Andreas Hanning, Chalmers University of and Offshore Academy, OffshoreVäst 4/25/2014 In this report the findings from the study Inventory of

Läs mer

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng (Bachelor of Science in Electrical Engineering, with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Telekommunikation

Läs mer

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Självvärdering Lärosäte: Lunds Universitet Utvärderingsärende reg.nr 643-01844-12 Huvudområde: Trådlös Kommunikation Masterexamen Organisation och ledning

Läs mer

Sjöfartsåret. Sveriges Redareförenings verksamhet

Sjöfartsåret. Sveriges Redareförenings verksamhet 08 09 Sjöfartsåret Sveriges Redareförenings verksamhet 341 279 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret 2008 2009 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Forskning och utbildning...9 Miljö...10

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

2015:17. Forskning. Kännetecken för välfungerande ledningssystem i säkerhetskritisk verksamhet. Roland Akselsson. Författare:

2015:17. Forskning. Kännetecken för välfungerande ledningssystem i säkerhetskritisk verksamhet. Roland Akselsson. Författare: Författare: Roland Akselsson Forskning 2015:17 Kännetecken för välfungerande ledningssystem i säkerhetskritisk verksamhet Rapportnummer: 2015:17 ISSN: 2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.se

Läs mer

Oil should always travel First Class

Oil should always travel First Class Å R S R E D O V I S N I N G 1 9 9 9 Fraktmarknaden starkt negativ under året. Hög skrotningstakt. 35 (16) VLCC skrotade. Resultat efter finansnetto MSEK -72,0 (114,0). Omfinansiering genomförd. Byggnationen

Läs mer

Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management

Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management Sida 1 av 8 2012-04-26 Dnr: Bilagor, ärende 4 Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling (HST) ansöker om att inrätta en Filosofie

Läs mer

RML-V-6B RML-V-6B SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN

RML-V-6B RML-V-6B SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN Underavdelning B - auktoriserade underhållsorganisationer för andra luftfartsprodukter än luftfartyg med komponenter Subpart B - authorised organisations for maintenance of aeronautical products other

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr.o.m. 2013 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Programme in Business and Economics Analytic orientation 180/300

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

FB 7 Lasthanteringsoperationer 1,5 hp

FB 7 Lasthanteringsoperationer 1,5 hp Dnr: 2014/24 3.1.2 Kursplan Fakulteten för teknik Sjöfartshögskolan 1F701K Fartygsbefäl klass VII, 40 högskolepoäng Deck Officer Training Course, Class VII, 40 credits STCW referens Sektion A II/3, A IV/2,

Läs mer

Vem få r jobbet fo rst?

Vem få r jobbet fo rst? Sjökaptensprogrammet Självständigt arbete Vem få r jobbet fo rst? - Arbetsgivarnas syn på kompetens hos de nyexaminerade styrmännen Mikael Carlsson, Johan Erblad 2014-02-22 Program: Sjökaptensprogrammet

Läs mer

Bilaga 1. Kompletteringsutbildning för inte aktivt fartygsbefäl och inte aktivt maskinbefäl

Bilaga 1. Kompletteringsutbildning för inte aktivt fartygsbefäl och inte aktivt maskinbefäl Bilaga 1 Bilaga 1. Kompletteringsutbildning för inte aktivt fartygsbefäl och inte aktivt maskinbefäl 1. Inte aktivt fartygsbefäl En kompletteringsutbildning för inte aktivt fartygsbefäl, vars utbildning

Läs mer

RML-V-7F RML-V-7F SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN. Subpart F - Training organisation - Aeronautical products

RML-V-7F RML-V-7F SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN. Subpart F - Training organisation - Aeronautical products Underavdelning F - Utbildningsorganisation - Luftfartsprodukter Subpart F - Training organisation - Aeronautical products V.7.F.1 Allmänt V.7.F.1.1 I denna Underavdelning F skall den behöriga myndigheten

Läs mer

Arbetsmiljömanual för sjöfarten

Arbetsmiljömanual för sjöfarten Arbetsmiljömanual för sjöfarten Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2004:30 SFH 1.2.1.8

Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2004:30 SFH 1.2.1.8 Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2004:30 SFH 1.2.1.8 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om livräddningsutrustning och livräddningsanordningar för fartyg som inte omfattas av 1974 års

Läs mer

Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531

Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531 Shipboard Management Praktiska verktyg för ledarskap till sjöss Av: Gustav Carlsson Gustav Carlsson Författare B o.s.v. Högskolan på Åland serienummer 30/2014 Program: Sjöfart Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180

UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180 UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 Tid: 2015-06-01: kl 16:00-16:50 Plats: Regionens hus, sal A 100 RJL2015 /785 Remiss: För framtidens hälsa en ny läkarutbildning - SOU 2013:15 Beslut

Läs mer

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Betänkande av Läkarutbildningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann

Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann Kursmål och programmål består inte bara av fina ord utan har flera viktiga syften. Den här texten beskriver bland annat hur lärandemål hänger

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer