PROGRAMBESKRIVNING SJÖKAPTENSPROGRAMMET. Studenter antagna hösten 2011-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGRAMBESKRIVNING SJÖKAPTENSPROGRAMMET. Studenter antagna hösten 2011-"

Transkript

1 PROGRAMBESKRIVNING SJÖKAPTENSPROGRAMMET Studenter antagna hösten Version: 2.0 Fastställd: (av Utbildningsområdesledare Johan Malmqvist)

2 2 Innehållsförteckning Syfte och övergripande programmål...4 Programmets vision...4 Programmets idé...5 Övriga fordringar...5 Programmål...6 Programdesignmatris Fartygsförlagd utbildning Övriga behörigheter Fartygsbefäl klass V, VII och VIII Lättmatrosbehörighet Kvalitetssäkring Programplan Introduktionsveckor Läsår Läsår Läsår Läsår Progression och spärrkurser Varvad teori och praktik Krav inför kurser Treårig programplan Centrala programprocesser och yrkeskritiska färdigheter Process: Bryggvakt Process: Sjösäkerhet Process: Sjötransportteknik Process: Kommunikation Process: Sjöfartens miljöpåverkan Process: Ledarskap Bilaga 1 Kopplingar till STCW-kraven Navigation at the operational level Cargo handling and stowage at the operational level Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the operational level... 37

3 3 Navigation at the management level Cargo handling and stowage at the management level Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the management level Radiocommunications at the operational level Standards regarding special training requirements for personnel on certain types of ships Section: Mandatory minimum requirements for the training and qualifications of masters, officers and ratings on oil and chemical tankers Section: Mandatory minimum requirements for the training and qualifications of masters, officers and ratings on liquefied gas tankers Section: Mandatory minimum requirements for the training and qualification of masters, officers, ratings and other personnel on passenger ships Mandatory minimum requirements for safety familiarization, basic training and instruction for all seafarers Mandatory minimum requirements for the issue of certificates of proficiency in survival craft, rescue boats and fast rescue boats Mandatory minimum training in advanced fire fighting Mandatory minimum requirements related to medical first aid and medical care Mandatory minimum requirements for the issue of certificates of proficiency for ship security officers Mandatory minimum requirements for security-related training and instruction for all seafarers. 79 Specification of minimum standard of competence in security awareness Specifications of minimum standards of competence for seafarers with designated security duties... 80

4 4 Syfte och övergripande programmål Programmet, som leder till sjökaptensexamen, syftar till att utbilda fartygsbefäl med en bred teoretisk och praktisk kunskapsbas och med rätt uppsättning certifikat och intyg, enligt nationella och internationella regelverk, för att tjänstgöra till sjöss inom handelsflottan, framför allt på tank-, passagerar- och rorofartyg, som befälhavare efter erforderlig sjötid. Programmet skall uppfylla de krav på utbildning som ställs i Högskoleförordningen, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal, Europaparlamentets och -rådets direktiv om minimikrav på utbildning för sjöfolk, Internationella konventionen om utbildning, certifiering och vakthållning för sjöfolk 1978 i dess ändrade lydelse (STCW-konventionen) samt den lokala examensordningen på Chalmers. Programmets vision Genom en högkvalitativ teoretisk och praktisk utbildning i världsklass utbilda fartygsbefäl, för dagens och morgondagens sjöfart, som har ett helhetskunnande inom sjöfart och en bra grund för ett livslångt lärande.

5 5 Programmets idé Följande idéer är centrala vid planering och genomförande av programmet: Programmet skall bygga på STCW-konventionen men i centrala delar nå ytterligare en nivå, bland annat inom ledarskap, sjöfartens miljöpåverkan samt tekniskt avancerad navigation. Programmet har en introduktionskurs som bland annat ger inblick i ett modernt fartygsbefäls vardag samtidigt som en historisk genomgång av sjöfarten görs. Sjökaptensyrket är ett praktiskt yrke i många delar, varför alla kritiska yrkesfärdigheter skall tränas och fördjupas genom övningar i simulator eller på riktiga fartyg. Dessa yrkesfärdigheter repeteras och fördjupas under utbildningen. För att förbereda studenten till att verka inom internationell sjöfart strävas efter att minst kurser motsvarande en termin ges på engelska för att förbättra studenternas språkfärdigheter samt möjliggöra internationella student- och lärarutbyten. Alla praktiska övningar skall ha klart uttalat syfte, lärandemål och examinationskrav angivna. Efter avslutad utbildning skall studenterna inneha de certifikat som är nödvändiga för ett första jobb på de vanligaste fartygstyperna inom svensk handelsflotta. Studenternas förmåga att arbeta i grupp och att kommunicera, både på svenska och engelska, utvecklas och utnyttjas genom integration av dessa färdigheter i kurserna. Det finns en tydlig progression av dessa färdigheter i utbildningen. Studenterna skall ges möjlighet att välja bland valbara kurser som ger en fördjupning inom sjötransportteknik och nautik, eller breddning inom ledarskap, maskinteknik, sjörätt och logistik. Programmet och kurserna är utvecklade genom constructive alignment, d.v.s. det finns en tydlig koppling mellan lärandemål, undervisningsaktivitet och examination. För att säkerställa krav på varvad teori och praktik finns ett antal spärrkurser som måste vara godkända innan fartygsförlagd utbildning i olika nivåer kan påbörjas, samt antal dagar fartygsförlagd utbildning som måste vara avklarad innan vissa kurser kan påbörjas. Spärrkurser säkerställer dessutom att kurser som bygger på varandra läses i rätt ordning. Kurslitteratur i årskurs 3 och 4 är företrädesvis på engelska för att bättre förbereda studenten för en internationell arbetsmiljö. Arbetet med att utveckla programmet sker kontinuerligt i samverkan mellan lärare, administration, studenter och programråd där näringslivet är representerat. Övriga fordringar För sjökaptensexamen på Chalmers skall studenten ha fullgjort kursfordringarna i miljö och hållbar utveckling som skall ingå i utbildningsprogrammet med sammanlagt 7,5 högskolepoäng.

6 6 Programmål Kunskap och förståelse För sjökaptensexamen skall studenten - (1) visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete genom att o (1.1) beskriva ett fartygs generella konstruktion och bärande element o (1.2) beskriva och förklara de krafter som påverkar ett fartyg vid gång i öppet hav, i grunda farvatten, vid gir, ankring och förtöjning o (1.3) beskriva fartygets utsläpp till luft och vatten ur ett miljöperspektiv o (1.4) kunna tillämpa plan och sfärisk trigonometri o (1.5) beskriva meteorologiska och oceanografiska element och processer o (1.6) beskriva tidvattnets uppkomst och beräkna dess höjd och tid o (1.7) använda och förklara ortlinjeteori inom navigation o (1.8) förklara hur fartygsmaskiner och fartygselektriska system fungerar och är uppbyggda o (1.9) beskriva grunderna för ett radionavigeringssystem o (1.10) beskriva och förklara faktorer som påverkar fartygets stabilitet o (1.11) redogöra för sjöfartens utmaningar inom olika områden - (2) visa sådant brett sjöfartstekniskt kunnande som krävs för att i ledande befattning operativt kunna ansvara för besättning, fartyg och last, genom att o (2.1) navigatoriskt planera och genomföra en resa samt ansvara för navigeringen o (2.2) bestämma fartygets position och dess noggrannhet o (2.3) bestämma och korrigera kompassfel o (2.4) genomföra en säker navigationsvakt samt upprätta vaktsystem och vaktprocedurer o (2.5) upprätthålla säker navigering genom användning av information från navigationsutrustning, inklusive ECDIS och relaterade navigationssystem, som hjälp vid beslutsfattande o (2.6) använda radar och ARPA för säker navigation o (2.7) prognostisera väder och sjötillstånd o (2.8) manövrera fartyget i alla situationer o (2.9) operera fjärrkontrollerat fartygets maskineri och tekniska system o (2.10) övervaka, planera och säkerställa säker lastning, stuvning, lastsäkring, lastvård och lossning av last o (2.11) inspektera, rapportera och bedöma skador i lastutrymmen, lastluckor och ballasttankar o (2.12) säkert hantera farligt gods o (2.13) kontrollera trim, stabilitet och skrovpåkänningar o (2.14) kunna använda engelska i tal och skrift samt marina standardfraser o (2.15) sända och ta emot information med visuell signalering - (3) visa sådana kunskaper som krävs för att, i ledande befattning, sköta ett fartygs ledning såväl ekonomiskt, juridiskt som ledarskapsmässigt, genom att o (3.1) övervaka och kontrollera att lagar följs o (3.2) arbeta i och leda en besättning

7 7 o (3.3) säkerställa överensstämmelse med miljöförebyggande regelverk o (3.4) organisera och leda sjukvårdsarbetet ombord o (3.5) beskriva hur sjöfartsbranschen fungerar ur ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv o (3.6) förklara och använda juridiskt viktiga dokument som certepartier och konossement o (3.7) beskriva olika ledarskapsstilar och hur dessa påverkar individer och grupper Färdighet och förmåga För sjökaptensexamen skall studenten - (4) visa förmåga att planera och med adekvata metoder inom givna ramar genomföra uppgifter särskilt avseende sjösäkerhetsåtgärder samt förmåga att i all operativ verksamhet iaktta och verkställa för sjösäkerheten lämpliga åtgärder, genom att o (4.1) planera resor med avseende på sjösäkerheten o (4.2) genomföra en bryggvakt på ett sjösäkert sätt o (4.3) framföra fartyget i alla situationer med uppvisande av gott sjömanskap och i enlighet med nationella och internationella sjötrafikföreskrifter o (4.4) planera lastning och lossning med avseende på sjösäkerheten o (4.5) organisera och leda säkerhetsarbetet vid en nödsituation eller olycka o (4.6) planera och leda säkerhetsövningar samt hantera säkerhetsmaterial och livräddningsutrustning o (4.7) planera och leda underhållsarbete ombord för att maximera fartygets operativa tid och säkra framförande o (4.8) koordinera söknings- och räddningsoperationer o (4.9) reagera på navigatoriska nödsituationer o (4.10) utveckla nödplaner och skadekontroll samt hantera nödsituationer o (4.11) reagera på nödsignaler till sjöss o (4.12) upprätthålla fartygets sjövärdighet o (4.13) hindra, kontrollera och bekämpa bränder ombord o (4.14) tillämpa sjukvård ombord o (4.15) sända och ta emot information genom det globala maritima nöd- och säkerhetssystemet GMDSS - (5) visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information, genom att o (5.1) kritiskt värdera tillgänglig information vid bryggvakt o (5.2) systematiskt planera fartygets framförande och förutse fartygets rörelser o (5.3) kritiskt granska rapporter genom opponering o (5.4) källkritiskt värdera referenser och material - (6) visa förmåga att hantera produkter, processer och arbetsmiljö med hänsyn till människors förutsättningar och behov samt till samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling, genom att o (6.1) hantera miljöfarliga produkter på ett säkert sätt o (6.2) leda och fördela arbete ombord på ett för besättningen säkert sätt och med särskild hänsyn till att motverka utmattning genom trötthet

8 8 o (6.3) använda procedurer och rutiner i tillämpliga situationer o (6.4) optimera lastnings- och lossningsoperationer med avseende på sjösäkerhet, arbetsmiljö och transportekonomi o (6.5) kunna organisera och utveckla verksamheten ombord i positiv riktning - (7) visa förmåga till såväl sjösäkerhetsmässigt tänkande som lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, genom att o (7.1) kunna samarbeta i ett bryggteam o (7.2) använda befintlig skyddsutrustning och följa säkerhetsföreskrifter - (8) visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, genom att o (8.1) skriftligt och muntligt presentera uppgifter på svenska och engelska o (8.2) reflektera och diskutera problem och lösningar Värderingsförmåga och förhållningssätt För sjökaptensexamen skall studenten - (9) visa förmåga att inom sjöfartsområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, genom att o (9.1) göra en bedömning av behövliga säkerhetsmarginaler och agera i enlighet med dessa o (9.2) visa respekt och hänsyn för individer och miljö o (9.3) göra korrekta konsekvensanalyser av eget handlande - (10) visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, genom att o (10.1) förstå hur ergonomiska aspekter påverkar arbetet o (10.2) agera i enlighet med nautiska instruments begränsningar och möjligheter o (10.3) göra väl underbyggda riskbedömningar i given situation, inkluderande tidspressade situationer med begränsad tillgänglig information o (10.4) kunna framföra fartyget på ett ekonomiskt och miljömässigt gynnsamt sätt - (11) visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens, genom att o (11.1) inhämta relevant information i uppgifter där alla parametrar inte är givna o (11.2) självständigt ta initiativ till utveckling av egen kompetens Programmål baserade på externa krav i enlighet med förordning om behörigheter för sjöpersonal samt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal För sjökaptensexamen skall studenten - (12) för att senare kunna tjänstgöra, i däcksbefattningar på lastfartyg upp till befälhavare i oceanfart, o (12.1) för att senare erhålla behörighet som sjökapten, genomgå utbildning som minst uppfyller de krav som anges i STCW-koden, sektion A-II/1 och A-II/2.

9 9 o (12.2) fullgöra godkänd utbildning för att få specialbehörighet som allmänt behörig radiooperatör i GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System), inneha ett allmänt operatörcertifikat för maritim mobil trafik i GMDSS (GOC-certifikat). o (12.3) genomgå godkänd utbildning i hantering av olje- och kemikalielaster. o (12.4) ha fullgjort godkänd utbildning i hantering av farlig last i torrlastfartyg och brandskydd. o (12.5) för att kunna ta ansvar för sjukvården ombord, ha certifikat som sjukvårdare. o (12.6) för att kunna handha livräddningsfarkoster eller beredskapsbåtar ombord, ha certifikat för handhavande av räddningsfarkoster och beredskapsbåtar. o (12.7) ha fullgjort godkänd utbildning i grundläggande säkerhet (basic safety) och ha tillräckliga språkkunskaper för att kunna förstå och vidarebefordra säkerhetsinformation. o (12.8) för att kunna leda brandbekämpning ombord inneha certifikat i avancerad brandbekämpning. o (12.9) för att kunna ansvara för sjöfartsskyddet ombord på fartyg ha certifikat som skyddsansvarig (Ship Security Officer).

10 Stabilitet och fartygskonstruktion Terrester navigation Grundläggande säkerhet Sjömanskap A Grundläggande sjötransportteknik farligt gods Nautisk matematik Sjömanskap B Meteorologi, oceanografi och tidvatten Sjömanskap C Sjöfartsekonomi Navigationssystem A Sjöfartsjuridik Navigationssystem B Engelsk kommunikation Radiokommunikation, ROC Säkerhetskommunikation på engelska Oceannavigering Manövrering och girplanering Maskin- och elteknik bulklaster tanklaster Nödsituationer och skadekontroll Sjukvård Sjöfartens miljöpåverkan Ledarskap ombord Bryggtjänst Radiokommunikation, GOC Avancerad säkerhet Examensarbete Programdesignmatris I = Programmålet introduceras i kursen, men examineras inte och behöver inte vara omnämnd i kursmålen. U = Programmålet tas upp i undervisningen och examineras. A = Kunskaper/färdigheter kopplade till programmålet används och förstärks för att nå andra mål i kursen, men examineras inte specifikt. Årskurs Läsperiod Löpnummer Kurs Programmål 1.1 U U U U U U 1.2 U U U U A A 1.3 U U 1.4 U A 1.5 I U A A A 1.6 U A A 1.7 U A U U A A 1.8 U U A 1.9 U U 1.10 U U U U U U A

11 11 Löpnummer U U U U U U U U U U U A 2.1 U U A U A U U U U U 2.2 U U U U A A 2.3 U A A U A A 2.4 U U U U U 2.5 U U A A 2.6 IU U A A 2.7 U U 2.8 U U A 2.9 I U A 2.10 U U U U 2.11 U 2.12 U 2.13 U U U U U 2.14 U U A U A U A A 2.15 U 3.1 U U 3.2 U A A A U U U A U 3.3 U U U 3.4 U U A 3.5 U U 3.6 U U 3.7 U U 4.1 U U U U 4.2 U U U U U 4.3 U U U A A 4.4 I U U U U 4.5 U U U U U U 4.6 U U 4.7 U

12 12 Löpnummer U 4.9 U A 4.10 U A 4.11 U U U 4.12 I U 4.13 U U 4.14 U U 4.15 U U 5.1 U U U U A U A 5.2 U A A U U 5.3 U U 5.4 U U U U 6.1 U U 6.2 U U 6.3 U U U A A A A U U 6.4 U U U U 6.5 I U U U 7.1 U A A A U 7.2 U U 8.1 U U U U 8.2 U U U U U 9.1 U U U U U U U U U U U 9.2 U U U U U A 9.3 U U A A U U U A A A 10.1 U A 10.2 U A A U U A A 10.3 U U U U 10.4 U U U A 11.1 U U U U U A 11.2 U A

13 13 Löpnummer U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U 12.2 U U U 12.3 U 12.4 U U 12.5 U U 12.6 U 12.7 U 12.8 U U 12.9 U

14 14 Fartygsförlagd utbildning Den fartygsförlagda utbildningen är indelad i fem praktikblock fördelade över de fyra årens studier. Efter genomförd fartygsförlagd utbildning skall denna redovisas och godkännas i enlighet med Kvalitetshandboken. Om inte antalet praktikplatser räcker till görs ett urval då studenterna rangordnas. Rangordningen sker i första hand genom indelning i fyra kategorier (A-D): A. Prioriterade studenter (enligt enskilt beslut) B. Normalstudenter C. Lågprioriterade studenter D. Studenter som inte klarat spärrkurser Kategori A innehåller högprioriterade studenter vilka kan vara studenter som inte kommit ut på tidigare planerad praktik på grund av yttre omständigheter (fartygsförsäljning eller annat negativt besked från rederiet). Enskilt beslut krävs för att hamna i denna kategori. Kategori B innehåller normalprioriterade studenter, d.v.s. studenter som är planerade för aktuell praktikperiod. Kategori C innehåller lågprioriterade studenter, det kan t.ex. vara studenter som söker praktikplats utöver planerade praktikperioder eller som misskött tidigare praktiker (inte utnyttjat hela praktikperioden, brutit mot SUIs överenskommelse med studenten, inte fullgjort praktikuppgifter eller struntat i redovisning av tidigare praktiker) Kategori D innehåller studenter som inte klarat spärrkurser eller som grovt brutit mot SUIs överenskommelse med studenten. Studenter i kategori D kommer inte få någon praktikplats oavsett tillgång. Studenter i kategori A-C kommer att rangordnas utifrån följande kriterier: 1. Avklarade (godkända) poäng på programmet (inkl. tillgodoräknade poäng samt avklarade poäng som utbytesstudent inom programmet) 2. Medelbetyg (på kurser genomförda på Chalmers) 3. Lottning Platserna fördelas sedan från nummer 1 i kategori A och nedåt i listan tills platserna är slut. Rangordning för studenter som skall ut på sin första fartygsförlagda praktikperiod kommer ske genom lottning, där även två studenter kan dela på en praktikplats genom att ta halva tiden vardera.

15 15 Övriga behörigheter Fartygsbefäl klass V, VII och VIII Studenten har uppnått de teoretiska kraven för nedanstående behörigheter efter att nedan angivna kurser är avklarade: Kurskod Kursnamn Omf (hp) Fartygsbefäl klass V Fartygsbefäl klass VII Fartygsbefäl klass VIII FSP075 Säkerhetskommunikation på engelska 3,5 X X X LNC046 Terrester navigation 6,0 X X X LNC047 Sjömanskap A 6,0 X X X LNC061 Stabilitet och fartygskonstruktion 6,0 X X X LNC071 Maskin- och elteknik 5,0 X X - LNC088 Grundläggande sjötransportteknik 5,0 X X - LNC184 Sjukvård 5,0 X - - LNC185 Avancerad säkerhet 3,5 X X - LNC301 Manövrering och girplanering 5,0 X - - SJO112 Grundläggande säkerhet 3,0 X X X SJO117 Sjöfartens miljöpåverkan 7,5 X - - SJO122 Radiokommunikation, ROC 4,0 X X X SJO131 Sjöfartsjuridik 7,5 X X X SJO137 farligt gods 4,0 X X - SJO775 Oceannavigering 7,5 X X - SJO316 Bryggtjänst 7,5 X - - SJO581 Sjömanskap B 3,0 X X X SJO302 Navigationssystem B 4,5 X - - SJO596 Navigationssystem A 4,5 X X - SJO660 Sjömanskap C 3,0 X X X SJO715 Meteorologi, oceanografi och tidvatten 5,0 X X X Totalt antal poäng 106 hp 76,5 hp 47 hp Lättmatrosbehörighet Lättmatrosbehörighet kan sökas hos Transportstyrelsen efter 180 dagars fartygsförlagd utbildning

16 16 Kvalitetssäkring Kvalitetssystemet för sjöfartsutbildningarna på Chalmers består av de krav och kriterier som ställs på utbildningarna samlade i en kvalitetshandbok. För att kvalitetshandboken inte ska bli alltför omfångsrik har hänvisningar gjorts till andra kvalitetsstyrande dokument. Dessa finns samlade i en egen pärm på Institutionen för sjöfart och marin teknik. Övergripande styrande dokument för utbildningarna är även Chalmers verksamhetsplaner, utbildningsplaner för respektive utbildning samt kursplaner. Kvalitetssystemet säkerställs genom kontinuerliga uppföljningar av kvalitetsarbetet. Vid institutionen för sjöfart och marin teknik finns en ledningsgrupp i kvalitetsfrågor bestående av prefekt, viceprefekt, chef för administrationen, programansvarig Sjökaptensprogrammet, programansvarig Sjöingenjörsprogrammet, kvalitetsadministratör/mötessekreterare samt kvalitetsansvarig. Vid behov kan andra befattningshavare inom och utom Chalmers adjungeras. Efter genomförda auditeringar skall ledningsgruppen utvärdera kvalitetssystemet. Uppföljningen ska minst omfatta nedanstående punkter: 1. Genomgång av resultat från interna och externa revisioner. 2. Korrigerande och förebyggande åtgärder och de förbättringar dessa har medfört. 3. Genomgång av utvärderingar av andra organisationer med styrande funktioner på utbildningen. 4. Synpunkter och krav från intressenter. 5. Värdering av kvaliteten på inköpta tjänster. 6. Genomgång av organisationen med avseende på kvalitet, bl.a. personal, tid och andra resurser. 7. Genomgång av mål och måluppfyllelse 8. Kvalitetsmått 9. Ledningens bedömning av systemets effektivitet och lämplighet 10. Övriga frågor. Till grund för genomgången ska ligga krav och önskemål från intressenter, protokoll från interna och externa revisioner, dokumenterad uppföljning av kvalitetsmål, korrigerande åtgärder och protokoll från sammanträden där frågor med avseende på kvaliteten behandlats. Sammanträden ska protokollföras. Dokumentationen förvaras hos kvalitetsadministratören. Kvalitetsansvarig är sammankallande och ansvarig för ledningsgruppens funktion.

17 17 Programplan Introduktionsveckor Det första läsåret inleds med två introduktionsveckor. Under dessa veckor introduceras studenterna till programmet och studiemiljön. Målet med introduktionsveckorna är att studenten skall ha en uppfattning om sin kommande yrkesroll och dess historiska bakgrund, kunskap om de administrativa system som används på Chalmers samt en kort repetition av viktiga matematiska begrepp såsom algebra och trigonometri. Läsår 1 Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Terrester navigation, 6 hp Sjömanskap A, 6 hp Fartygsförlagd utbildning, block 1, 15 hp Nautisk matematik, 7 hp Stabilitet och fartygskonstruktion, 6 hp Grundläggande säkerhet, 3 hp Grundläggande sjötransportteknik, 5 hp farligt gods, 4 hp Meteorologi, oceanografi och tidvatten, 5 hp Sjömanskap B, 3 hp Under första terminen skall studenterna förberedas inför det första fartygsförlagda utbildningsblocket genom grundläggande kurser inom navigation, sjömanskap, sjötransportteknik och säkerhet. De yrkeskritiska färdigheterna och programprocesserna introduceras för att ge studenterna en tydlig målbild. Läsår 2 Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Fartygsförlagd utbildning, block 2, 15 hp Sjöfartsekonomi, 7,5 hp Sjöfartsjuridik, 7,5 hp Oceannavigering, 7,5 hp Navigationssystem A, 4,5 hp Sjömanskap C, 3 hp Navigationssystem B, 4,5 hp Engelsk kommunikation, 3 hp Radiokommunikation, ROC, 4 hp Säkerhetskommunikation på engelska, 3,5 hp Det andra läsåret ger en ökad bredd inom sjöfarten genom kurser i ekonomi, juridik och kommunikation, samtidigt som de navigatoriska färdigheterna fördjupas genom kurser i navigationssystem och oceannavigering.

18 18 Sommaren mellan årskurs 2 och 3 ägnas åt Fartygsförlagd utbildning, block 3. Läsår 3 Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Manövrering och girplanering, 5 hp tanklaster, 7,5 hp Maskin- och elteknik, 5 hp bulklaster, 5 hp Fartygsförlagd utbildning, block 4, 15 hp Valbar kurs, 7,5 hp Sjöfartens miljöpåverkan, 7,5 hp Sjukvård, 5 hp Nödsituationer och skadekontroll, 2,5 hp Det tredje läsåret ger en fördjupning inom sjötransportteknik genom kurser om bulk- och tanklaster. Ytterligare fördjupning inom navigation och sjömanskap sker genom kursen Manövrering och girplanering. I årskurs 3 erbjuds följande valbara kurser: LNC350 Befraktning 7,5 hp SJO290 Sjöförsäkringar 7,5 hp SJO785 Avancerade fartygsoperationer 7,5 hp LNC075 Fördjupad maskinteknik 7,5 hp Läsår 4 Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Examensarbete, 15 hp Bryggtjänst, 7,5 hp Fartygsförlagd utbildning, block 5, 15 hp Ledarskap ombord, 7,5 hp Valbar kurs, 7,5 hp Radiokommunikation GOC, 4 hp Avancerad säkerhet, 3,5 hp Under höstterminen i årskurs 4 skriver studenterna sitt examensarbete på halvfart. Parallellt läser den en ledarskapskurs och valbar kurs. Tredje läsperioden knyter ihop de yrkeskritiska färdigheterna Bryggvakt och Sjösäkerhet, innan studenterna avslutar utbildningen med sista blocket fartygsförlagd utbildning. I årskurs 4 erbjuds följande valbara kurser:

19 19 SJO158 Maritime human factors 7,5 hp SJO126 kondenserade gaser 7,5 hp SJO585 Linjesjöfart och hamnar 7,5 hp LSP271 Business communication 7,5 hp SJO180 Logistikens grunder 7,5 hp Progression och spärrkurser Många kurser bygger på tidigare förvärvade kunskaper och färdigheter, vilket ger en progression i utbildningen. För att förhindra studenter att läsa kurser i omvänd ordning finns ett antal spärrkurser, d.v.s. kurser som spärrar för fortsatta studier om de inte är godkända innan kursstart av den mer avancerade kursen. Varvad teori och praktik Transportstyrelsen kräver att teori och praktik skall varvas i utbildningen. Det finns därför krav på att vissa kurser skall vara godkända innan studenten får påbörja ett visst praktikblock, samt kurser där ett antal dagars fartygsförlagd utbildning krävs. Studenter som enbart läser de teoretiska kurserna kan bortse från detta. Krav inför kurser För att få påbörja kursen: Krävs godkänt i följande kurser: Samt fullgjord fartygsförlagd utbildning om: Fartygsförlagd utbildning, block 1 Grundläggande säkerhet - Fartygsförlagd utbildning, block 2 Fartygsförlagd utbildning, block 1 - Sjömanskap C Sjömanskap B - Oceannavigering Terrester navigation - Nautisk matematik Meteorologi, oceanografi och tidvatten Navigationssystem B Terrester navigation Minst 90 dagar Radiokommunikation, ROC - Minst 90 dagar Fartygsförlagd utbildning, block 3 Fartygsförlagd utbildning, block 2 - Terrester navigation Stabilitet och fartygskonstruktion Grundläggande sjötransportteknik Sjömanskap A Sjömanskap B Sjömanskap C (ARPA) Manövrering och girplanering Terrester navigation Minst 150 dagar Nautiska instrument Sjömanskap A Sjömanskap B Sjömanskap C bulklaster Grundläggande sjötransportteknik - Stabilitet och fartygskonstruktion Fartygsförlagd utbildning, block 4 Fartygsförlagd utbildning, block 3 Navigationssystem A -

20 20 Navigationssystem B tanklaster Grundläggande sjötransportteknik - Stabilitet och fartygskonstruktion Nödsituationer och skadekontroll Stabilitet och fartygskonstruktion Minst 150 dagar Sjömanskap A Grundläggande säkerhet Sjukvård Grundläggande säkerhet - Ledarskap ombord - Minst 150 dagar kondenserade gaser tanklaster - Bryggtjänst Manövrering och girplanering Minst 150 dagar Ledarskap ombord Oceannavigering Avancerad säkerhet Grundläggande säkerhet Minst 150 dagar Nödsituationer och skadekontroll Radiokommunikation, GOC Radiokommunikation, ROC Minst 150 dagar Säkerhetskommunikation på engelska Examensarbete Kurser motsvarande minst 105 hp Minst 150 dagar och med godkänt resultat inom relevant ämnesområde Fartygsförlagd utbildning, block 5 Fartygsförlagd utbildning, block 4 - Sjömanskap C Radiokommunikation ROC Oceannavigering Manövrering och girplanering Sjukvård Avancerad säkerhet Bryggtjänst Dispenser från ovanstående kan ges vid speciella omständigheter i samråd mellan studievägledare, examinator och programansvarig och skall dokumenteras. Treårig programplan Studenter som väljer bort den fartygsförlagda utbildningen kan läsa programmet på tre år med följande programplan: Årskurs 1 Lp 1 (15 hp) Terrester navigation, 6 hp Stabilitet och fartygskonstruktion, 6 hp Grundläggande säkerhet, 3 hp Lp 2 (15,5 hp) Sjömanskap A, 6 hp Grundläggande sjötransportteknik, 5 hp Navigationssystem A, 4,5 hp Lp 3 (15 hp) Sjöfartsjuridik, 7,5 hp Engelsk kommunikation, 3 hp Navigationssystem B, 4,5 hp

21 21 Lp 4 (15 hp) Nautisk matematik, 7 hp Meteorologi, oceanografi och tidvatten, 5 hp Sjömanskap B, 3 hp Årskurs 2 Lp 1 (17,5 hp) Ledarskap ombord, 7,5 hp bulklaster, 5 hp Maskin- och elteknik, 5 hp Lp 2 (14,5 hp) Sjöfartsekonomi, 7,5 hp farligt gods, 4 hp Sjömanskap C, 3 hp Lp 3 (15 hp) tanklaster, 7,5 hp Valbar kurs, 7,5 hp Lp 4 (15 hp) Oceannavigering, 7,5 hp Radiokommunikation ROC, 4 hp Säkerhetskommunikation på engelska, 3,5 hp Årskurs 3 Lp 1 (12,5 hp) Manövrering och girplanering, 5 hp Examensarbete, 7,5 hp Lp 2 (15 hp) Examensarbete, 7,5 hp Valbar kurs, 7,5 hp Lp 3 (15 hp) Bryggtjänst, 7,5 hp Radiokommunikation GOC, 4 hp Avancerad säkerhet, 3,5 hp Lp 4 (15 hp) Sjöfartens miljöpåverkan, 7,5 hp Sjukvård, 5 hp Nödsituationer och skadekontroll, 2,5 hp

GAP MT - A-III-2 Kompetensutvärdering av utbildningsplaner inom programmet Maskinteknik jmf. STCW ANMÄRKNINGAR Enligt utbildningsplan

GAP MT - A-III-2 Kompetensutvärdering av utbildningsplaner inom programmet Maskinteknik jmf. STCW ANMÄRKNINGAR Enligt utbildningsplan KOMPETENS ENLIGT COLUMN 1 I STCW-KODEN A-III /1, Delmål Vaktmaskinmästare KURSER VID MASKINTEKNIk- UTBILDNINGEN VID HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND 2013 2006 2000 Function: Marine engineeringat the operational level

Läs mer

Fartygsbefäl KlassVII uppdragsutbildning

Fartygsbefäl KlassVII uppdragsutbildning Fartygsbefäl KlassVII uppdragsutbildning Version: 2.2 Datum: 2014-06-36 och övergripande mål Utbildningen vänder sig i första hand till personer som tänker söka sig en framtid inom bl.a. kustsjöfart, fiske,

Läs mer

Utbildningsplan. Fakulteten för teknik. Sjökaptensprogrammet 3 årigt, 180 högskolepoäng Nautical Science Programme (3 years), 180 credits

Utbildningsplan. Fakulteten för teknik. Sjökaptensprogrammet 3 årigt, 180 högskolepoäng Nautical Science Programme (3 years), 180 credits Dnr: UGA 2013/594 3.1.1 Utbildningsplan Fakulteten för teknik Sjökaptensprogrammet 3 årigt, 180 högskolepoäng Nautical Science Programme (3 years), 180 credits Nivå Grundnivå Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Angående erhållande av behörighet som fartygseltekniker

Angående erhållande av behörighet som fartygseltekniker PM 1 (6) Datum Part: Enligt sändlista Angående erhållande av behörighet som fartygseltekniker Välkommen att ta del av information gällande förfarandet för erhållande av behörighet som fartygseltekniker.

Läs mer

UTVÄRDERINGSRAPPORT Rådet för utvärdering av högskolorna och Rådet för utbildningsutvärdering. UTVÄRDERINGSOBJEKT Ålands yrkesgymnasium

UTVÄRDERINGSRAPPORT Rådet för utvärdering av högskolorna och Rådet för utbildningsutvärdering. UTVÄRDERINGSOBJEKT Ålands yrkesgymnasium UTVÄRDERINGSRAPPORT Rådet för utvärdering av högskolorna och Rådet för utbildningsutvärdering UTVÄRDERINGSOBJEKT Ålands yrkesgymnasium STCW 95 I/8 OCH A-I/8 UTVÄRDERING UTVÄRDERARE Bo Gyllenberg, sjökapten

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I MASKINTEKNIK

UTBILDNINGSPROGRAMMET I MASKINTEKNIK UTBILDNINGSPROGRAMMET I MASKINTEKNIK UTBILDNINGSPLANERS OCH KURSBESKRIVNINGARS FÖRANKRING I STCW-KONVENTIONENS KRAV Utbildningens överensstämmelse med tabell A-III behandlas med hänvisning till Column

Läs mer

KOMPLETTERING OCH GUIDE TILL ISF-JOURNALEN

KOMPLETTERING OCH GUIDE TILL ISF-JOURNALEN KOMPLETTERING OCH GUIDE TILL ISF-JOURNALEN Sjöingenjörsprogrammet Praktikperiod III Namn: Fartyg 1: Fartyg 2: Läsår: Sections to be made during seagoing service III in the engine department. Section 3,

Läs mer

Utbildningsplan. Fakulteten för teknik

Utbildningsplan. Fakulteten för teknik Dnr: 2015/3937 3.1.1 Utbildningsplan Fakulteten för teknik Fartygselteknik, högskoleingenjör med fartygs och verkstadsförlagd praktik, 255 högskolepoäng Marine Electrical Engineering, Bachelor of Science

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Risk Management Riskhantering i flygföretag

Risk Management Riskhantering i flygföretag Risk Management Riskhantering i flygföretag Nytt krav inom ledningssystemet ORO.GEN.200(a)(3) med vidhängande AMC1 ORO.GEN.200(a)(1);(2);(3);(5) Magnus Molitor Transportstyrelsen 1 Riskhantering i sitt

Läs mer

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Sida 1(5) Utbildningsplan Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Master Programme in Economics of Tourism and Events 60 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål

Läs mer

PROGRAMBESKRIVNING SJÖINGENJÖRSPROGRAMMET. Antagna 2012- Version: 2.0 Fastställd: 2013-10-11 av Professor Johan Malmqvist Utbildningsområdesledare

PROGRAMBESKRIVNING SJÖINGENJÖRSPROGRAMMET. Antagna 2012- Version: 2.0 Fastställd: 2013-10-11 av Professor Johan Malmqvist Utbildningsområdesledare PROGRAMBESKRIVNING SJÖINGENJÖRSPROGRAMMET Antagna 2012- Version: 2.0 Fastställd: 2013-10-11 av Professor Johan Malmqvist Utbildningsområdesledare 2 Innehållsförteckning Syfte och övergripande programmål...4

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Officersprogrammet med Nautisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet med Nautisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan FHS UTBILDNINGSPLAN Sid 1 (5) Officersprogrammet med Nautisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan 1. Nivå Grundnivå. 2. Fastställande Utbildningsplanen har fastställts av Försvarshögskolans

Läs mer

Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng

Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng Sida 1(5) Utbildningsplan Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng Building Engineering Programme 180 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-2072-10 Sid 1 (5) CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: TEKNISK DATAVETENSKAP SPECIALISATION: COMPUTING SCIENCE AND ENGINEERING 1 Fastställande

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-2076-10 Sid 1 (5) CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: TEKNISK KEMI SPECIALISATION: ENGINEERING CHEMISTRY 1 Fastställande Denna examensbeskrivning

Läs mer

Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2006:36) om transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk (IGC-koden) SJÖFS 2008:12

Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2006:36) om transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk (IGC-koden) SJÖFS 2008:12 Föreskrifter och allmänna råd om ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2006:36) om transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk (IGC-koden); SJÖFS 2008:12 Utkom från trycket den 11 juli 2008

Läs mer

Undervisningen i ämnet däckstjänst ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet däckstjänst ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: DÄCKSTJÄNST Ämnet däckstjänst handlar om fartygs säkra framförande. I detta ingår kunskaper i navigation och sjömanskap. Ämnet behandlar den teknik och de metoder som används för drift och underhåll inom

Läs mer

Genomförande av SSP och SMS i Sverige. Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet?

Genomförande av SSP och SMS i Sverige. Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet? Genomförande av SSP och SMS i Sverige Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet? Vi börjar med SSP State Safety Programme Varje ICAO-stat ska ha ett

Läs mer

UTVÄRDERINGSRAPPORT (utkast) SJÖFARTSVERKET OCH UTBILDNINGSSTYRELSEN 20.4.2007 ÅLANDS SJÖMANSSKOLA 2.2.2007 UTVÄRDERING ENLIGT STCW I/8 OCH A-I/8

UTVÄRDERINGSRAPPORT (utkast) SJÖFARTSVERKET OCH UTBILDNINGSSTYRELSEN 20.4.2007 ÅLANDS SJÖMANSSKOLA 2.2.2007 UTVÄRDERING ENLIGT STCW I/8 OCH A-I/8 Ålands gymnasium Sjöfartsprogrammets kvalitetshandbok Dok. Nr. Del III - 1.02 Utfärdat: 06.02.2012 Version: 1 Sidan 1 av 7 Reviderat: Utgiven av: Kvalitetsansvarig Godkänd av: Styrelsen UTVÄRDERINGSRAPPORT

Läs mer

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Dnr: HL/2009 0110 Utbildningsplan Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Internationell administration med språk, 180 högskolepoäng International Administration

Läs mer

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN 1. Säkerhets- och miljöskyddsförklaring 2. Ägarförhållande 3. Säkerhets- och miljöansvarig 4. Ansvar och befogenheter 5. Kompetens och utbildning 6. Checklistor för

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Product Design and Development Programme - Degree of Bachelor of Science in Engineering 180 Credits*

Product Design and Development Programme - Degree of Bachelor of Science in Engineering 180 Credits* Sida 1(6) Utbildningsplan Maskinteknik: Produkt- och Konstruktionsutveckling - Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng Product Design and Development Programme - Degree of Bachelor of Science in Engineering

Läs mer

Elkraftingenjör, 180 hp

Elkraftingenjör, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Elkraftingenjör, 180 hp Electric Power Engineering, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TEKRG Grundnivå MIUN 2010/1733 Högskolepoäng

Läs mer

R/T cert och taxning Jukka Salo Slfu

R/T cert och taxning Jukka Salo Slfu Jukka Salo Slfu 1 Tillämpning för taxning av luftfartyg för innehavare av Del-66 certifikat. Blir en Tillämpning Ges ut som MFL 2 CAT.GEN.MPA.125, NCO.GEN.115 Taxiing of aeroplanes An aeroplane shall only

Läs mer

Kursfördelning enligt STCW- 95/2010

Kursfördelning enligt STCW- 95/2010 Ålands gymnasium Kursfördelning enligt STCW- 95/2010 STCW lathund Kvalitetsansvarig 2013-02-21 Utfärdat: 21.02.2013 Version:1 Sida 1 av 7 Studieplanerna följer ännu STCW-95. Med den nya läroplansreformen,

Läs mer

Civilingenjör i teknisk design, 300 hp

Civilingenjör i teknisk design, 300 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Civilingenjör i teknisk design, 300 hp Master of Science in Engineering - Industrial Design Engineering, 300 credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; beslutade den 22 november 2017. TSFS 2017:105 Utkom från trycket

Läs mer

Byggingenjör 180 högskolepoäng

Byggingenjör 180 högskolepoäng Utbildningsplan Byggingenjör 180 högskolepoäng Building Engineering 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2007-12-20 Gäller fr.o.m. 2008-07-01 *) 1 Higher Education

Läs mer

Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp

Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp Mechanical Engineering - Product Development, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TMPRG

Läs mer

Officersprogrammet 08-11 med Nautisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet 08-11 med Nautisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan FHS UTBILDNINGSPLAN Sid 1 (6) Officersprogrammet 08-11 med Nautisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan 1. Nivå Grundnivå. 2. Fastställande Utbildningsplanen har fastställts av Försvarshögskolans

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, naval specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, naval specialization Utbildningsplan 1 (6) Programmets benämning Officersprogrammet med nautisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, naval specialization Högskolepoäng: 180 högskolepoäng

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Sportteknologi maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp

Sportteknologi maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Sportteknologi maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp Sports Technology Mechanical Engineering within Innovative Product Development, 180 Credits Allmänna data

Läs mer

Elkraftingenjör, 180 hp

Elkraftingenjör, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Elkraftingenjör, 180 hp Electric Power Engineering, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TEKRG Grundnivå MIUN 2010/1733 Högskolepoäng

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora

Fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2015/573 3.1.1 Utbildningsplan Fakulteten för konst och humaniora Internationell administration med språk, 180 högskolepoäng International Administration Programme with foreign language, 180 credits

Läs mer

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Psykologisk institutionen Utbildningsplan för Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi S2PSA 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master Programme

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 540-420-10 Sid 1 (5) HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: ELEKTRONIK SPECIALISATION: ELECTRONIC ENGINEERING 1 Fastställande Denna examensbeskrivning

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Civilingenjör i teknisk kemi, 300 hp

Civilingenjör i teknisk kemi, 300 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Civilingenjör i teknisk kemi, 300 hp Master of Science in Chemical Engineering, 300 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TCTKM Grundnivå

Läs mer

Läsordning 2015/16 - Sjökapten 4 år

Läsordning 2015/16 - Sjökapten 4 år Läsordning 2015/16 - Sjökapten 4 år K1 K2 K3 K4 Matematik 1 GS Grundl Säkerhet Fartygskonstruktion och stabilitet Tillämpad Matematik och mekanik Terrester Navigation Maritim engelska Tidvatten Radar ochsjövägsregler

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study Programme in

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp Master in behavioural- and social sciences, 120 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod SBETA

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

SOP SPO.OP.230 Operativa standardförfaranden riskbedömning inneboende farorna riskerna riskreducerande åtgärder

SOP SPO.OP.230 Operativa standardförfaranden riskbedömning inneboende farorna riskerna riskreducerande åtgärder SOP SPO.OP.230 Operativa standardförfaranden a) Innan en specialiserad flygverksamhet påbörjas ska operatören göra en riskbedömning där verksamhetens komplexitet bedöms för att fastställa de inneboende

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

Fartygsförlagd utbildning Sedan Godkänd av Transportstyrelsen

Fartygsförlagd utbildning Sedan Godkänd av Transportstyrelsen Fartygsförlagd utbildning Sedan 1989 - Godkänd av Transportstyrelsen Innehåll Sida Ditt uppdrag som handledare 3 Handledarens olika uppgifter 3 STCW Sektion A-I/6 4 Första viktiga mötet/introduktionen

Läs mer

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Utbildningsplan Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Ladokkod: TGBYI Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings- och utbildningsnämnden 2014-10-22 Gäller från:

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Programmets benämning: Master of Science in Computer Engineering

Programmets benämning: Master of Science in Computer Engineering Dnr: HNT 2016/335 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Civilingenjör Datateknik Programkod: Programmets benämning: TACDA Civilingenjör Datateknik Master of Science in Computer

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Filosofie magisterexamen med huvudområdet socialt arbete Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Social Work 1. Fastställande

Läs mer

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Sjöfartshögskolan. Nautik högskolepoäng Nautical Science higher education credits

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Sjöfartshögskolan. Nautik högskolepoäng Nautical Science higher education credits KURSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR KURS NA201K Nautik 31-48 högskolepoäng Nautical Science 31-48 higher education credits Fastställd av 2008-05-29. Kursplanen gäller fr.o.m. höstterminen 2008. Kursen ingår i

Läs mer

Kursplan. FR1026 Franska: Muntlig språkfärdighet. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Oral Proficiency

Kursplan. FR1026 Franska: Muntlig språkfärdighet. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Oral Proficiency Kursplan FR1026 Franska: Muntlig språkfärdighet 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 French Oral Proficiency 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursen syftar till att utveckla färdigheter

Läs mer

Avdelningen för informations- och kommunikationssystem Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Avdelningen för informations- och kommunikationssystem Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier 1 (6) Utbildningsplan för: Datateknik, 180 hp Computer Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TDATG Grundnivå 2007/127 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning Ansvarig

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård 60 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (A) VASBS Programbeskrivning Utbildningen syftar till att utbilda specialistsjuksköterskor

Läs mer

Undervisningen i ämnet sjöfartssäkerhet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet sjöfartssäkerhet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: SJÖFARTSSÄKERHET Ämnet sjöfartssäkerhet behandlar den teknik och de metoder som används på fartyg för att förhindra och hantera nödsituationer ombord. Ämnet behandlar även arbetsmiljö och skydd av den

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN IT-fakultetsstyrelsen 2013-02-14 Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng (Computer Science, Bachelor s Programme, 180 credits) Grundnivå/First level 1. Fastställande

Läs mer

Läsårsplanering Lå Årskurs 1(antagna HT-16)

Läsårsplanering Lå Årskurs 1(antagna HT-16) Läsårsplanering Lå 2016-17 Årskurs 1(antagna HT-16) SO1 Elsystem och Felsökning 1ER21U Elsystem och Felsökning 1ER21U Lp2,3,4 Pumpar o Fläktar 1FT12U Pumpar o Fläktar 1FT12U Lp4,1,2 Fartyg System o komp

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

Behörighetsbevis eller certifikat i enlighet med STCW-Manila

Behörighetsbevis eller certifikat i enlighet med STCW-Manila 1 (9) Datum 2014-03-03 Behörighetsbevis eller certifikat i enlighet med STCW-Manila Bakgrund För cirka sex år sedan beslutade det internationella sjöfartsorganet International Maritime Organization (IMO)

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, naval specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, naval specialization Utbildningsplan 1 (6) Programmets benämning Officersprogrammet med nautisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, naval specialization Högskolepoäng: 180 högskolepoäng

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande,

Läs mer

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp Public Health, Society and Project Management, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VFOLG

Läs mer

Civilingenjör i elektroniksystem, 300 hp

Civilingenjör i elektroniksystem, 300 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Civilingenjör i elektroniksystem, 300 hp Master of Science in Electronics Engineering, 300 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp Master (one year) of Working Life, Health and Rehabilitation, 60 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter

Läs mer

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp Electrical Engineering BA (C), Thesis Project, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå

Läs mer

Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR)

Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Master of Laws Programme, LL. M. Nivå: Grundnivå, examen på avancerad nivå Fastställande Utbildningsplanen för det ursprungliga Juristprogrammet, 270 högskolepoäng,

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Ref. Del M Subpart F & Del 145 2012-05-02 1 Seminarium för Teknisk Ledning HKP 3maj, 2012, Arlanda Inledning Allmänt Viktigare krav

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, PSYKIATRISK VÅRD, 60hp Graduate Diploma in Specialist Nursing

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng (30 högskolepoäng motsvarar kurser från avancerad nivå inom socionomprogrammet) Programme for Master of Social Science with a Major

Läs mer

Masterprogram i biomedicin

Masterprogram i biomedicin 1 Medicinska fakultetsstyrelsen Masterprogram i biomedicin 120 högskolepoäng (hp) Nivå A LADOK VABME Programbeskrivning Masterprogrammet utgörs av kurser inom huvudområdet biomedicin. Programmet har en

Läs mer

Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, hp

Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, hp 1 (7) Utbildningsplan för: Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, 60-120 hp Master's Programme in Sustainable Information Provision (60 or 120 Credits) Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2007:12 Sjöfartsverkets föreskrifter om bemanning Innehåll 1 kap. Allmänna bestämmelser...3 Definitioner och förkortningar...4 Bestämmelser om utbildningar och

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen)

Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) Humaniora och teologi Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) 1. Identifikation Programmets namn Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) Programmets namn

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits Dnr: 943/2006-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program On-Line, 180

Läs mer

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Sjöfartshögskolan

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Sjöfartshögskolan KURSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR KURS TR100K Sjötransportteknik, 1-16 högskolepoäng Maritime Transport Technology, 1-16 higher education credits Fastställd av 2007-06-26. Kursplanen gäller fr.o.m. höstterminen

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg;

Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg; Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg; beslutade den 27 maj 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 förordningen (2013:284) om bevakning ombord på svenskt

Läs mer

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Sjöfartshögskolan. Nautik 1-24 högskolepoäng Nautical Science 1-24 higher education credits

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Sjöfartshögskolan. Nautik 1-24 högskolepoäng Nautical Science 1-24 higher education credits KURSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR KURS NA101K Nautik 1-24 högskolepoäng Nautical Science 1-24 higher education credits Fastställd av 2008-05-29. STCW-referens: Sektion A-II/1 och A-II/2 Utbildningsnivå: Grundnivå

Läs mer

Sammanställning av certifikatkraven för bryggbefäl. Jonathan Eriksson

Sammanställning av certifikatkraven för bryggbefäl. Jonathan Eriksson Sammanställning av certifikatkraven för bryggbefäl Jonathan Eriksson Examensarbete för Sjökapten (YH)-examen Utbildningsprogrammet för sjöfart Åbo 2012 EXAMENSARBETE Författare: Jonathan Eriksson Utbildningsprogram

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Pedagogik Education I pedagogik behandlas frågor om hur människor lär, påverkas och utvecklas såväl i vardagsliv som i utbildning och arbetsliv.

Läs mer

Maritima riskanalyser för LNG

Maritima riskanalyser för LNG Maritima riskanalyser för LNG Stora Marindagen 2010 27 april 2010 Edvard Molitor, SSPA Sweden AB Innehåll Maritima riskanalyser - FSA - Riskanalysmetodik - Riskidentifiering - Beräkningsverktyg - Acceptanskriterier

Läs mer

Utbildningsplan. Energiingenjör BSc Energy Engineering 180 credits

Utbildningsplan. Energiingenjör BSc Energy Engineering 180 credits Utbildningsplan Energiingenjör BSc Energy Engineering 180 credits Ladokkod: TGENI Version: 2.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Utbildningsutskottet 2015-02-11 Gäller från: HT 2015 Allmänna mål

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovet 4FH17 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4FH17 1.2.

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Masterprogram, innovations- och tillväxtekonomi Master's Programme, Economics of Innovation and Growth, 120 credits 120,0 högskolepoäng

Masterprogram, innovations- och tillväxtekonomi Master's Programme, Economics of Innovation and Growth, 120 credits 120,0 högskolepoäng Utbildningsplan Masterprogram, innovations- och tillväxtekonomi Master's Programme, Economics of Innovation and Growth, 120 credits 120,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT14.

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer