Läroverksungdomars yrkesdrömmar i studentexamensuppsatser : Fallenhetens hegemoni utmanas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läroverksungdomars yrkesdrömmar i studentexamensuppsatser 1930-68: Fallenhetens hegemoni utmanas"

Transkript

1 Konferenspaper Sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen: tvärvetenskapliga perspektiv Uppsala universitet, augusti 2015 Session 24 Fostran till yrkeslivet Majid Asgari doktorand i Ekonomisk historia, Uppsala universitet Läroverksungdomars yrkesdrömmar i studentexamensuppsatser : Fallenhetens hegemoni utmanas När riksdagen 1964 beslutade att om fyra år avskaffa studentexamen och införa en ny gymnasieskola var en av bevekelsegrunderna den sociala snedrekryteringen till läroverken. Endast en femtondedel av de ungdomar som i början av 60-talet klarade att ta studenten hade en arbetarklassbakgrund. Trots en kraftig utbildningsexpansion under senare delen av 1950-talet och under 60-talet hade gymnasiet bevarat mycket av sin elitkaraktär och framstod som en skolform främst för medelklassens olika skikt. Utbildningsväsendets utbyggnad hade drivits på av en historiskt unik välståndsutveckling och av välfärdsstatens framväxt. Industrin krävde tekniker, ekonomer och administratörer, men kanske framförallt behövde den expanderande välfärdsstaten rekrytera kvalificerade tjänstemän. Utvecklingen, där utbildningssystemet tilldelades en nyckelroll, medförde tillkomsten av en rad nya positioner i arbetslivet och tillblivelsen av en ny medelklass, ett samhälleligt mellanskikt. För de ungdomar som vid denna tid studerade på läroverken kunde samhällsomvandlingarna bland annat översättas i nya möjligheter och begränsningar för valet av det framtida yrket. Med andra ord kan vi säga att det uppstod nya förutsättningar för läroverksungdomars identitetsarbete. Rimligtvis påverkades detta arbete även av andra för perioden kännetecknande faktorer, som konsumtionssamhällets utbredning och ungdomskulturernas ökande betydelse. I mitt avhandlingsarbete fokuseras just hur utsagor om den egna identiteten, i relation till andra gruppers identiteter, ändrar karaktär under perioden I avhandlingen studeras den svenska medelklassens reproduktion genom en diskursanalys av förekomsten av identitetspositioner i student- och realexamensuppsatser som handlar om arbete och fritid. 2 Studentuppsatsen i svenska var en given del av studentexamen under dess drygt hundraåriga historia. De första studentuppsatserna skrevs 1864 och våren 1968 gavs möjligheten att ta studentexamen en sista gång. Uppsatsskrivningen gick till så att provdeltagarna, samtidigt i hela landet, fick en lista med några olika ämnen av vilka ett skulle väljas. Ämnena hade fastställts centralt av Skolöverstyrelsen och var alltså desamma oavsett på vilken ort provet förrättades. De flesta ämnen anknöt till något gymnasieämne men det fanns alltid ett eller ett par ämnen som var av mer allmän karaktär. De allmänna ämnena inbjöd inte sällan till skribentens personliga reflektioner. Vissa ämnen 1 Avhandlingen har arbetstiteln Fostran till samhällselit: Läroverksungdomars identitetsskapande Uppsatserna härrör från tre Uppsalaläroverk: Katedralskolan, Lundellska skolan och Magdeburgska skolan, samt ett privatinternat: Solbacka läroverk. Ca 700 uppsatser ingår i avhandlingens analys. 1

2 återkom med några års mellanrum vilket givetvis gör dessa särskilt intressanta för en historisk undersökning. Ur en källkritisk synvinkel kan det explicit uttryckta i uppsatstexterna karaktäriseras som tillrättalagt i enlighet med av skolan omhuldade normer, så som dessa uppfattades av eleven. Därutöver kan man genom att uppmärksamma hur gymnasisterna väljer att uttrycka sig försöka tränga djupare i texten för att blottlägga de tysta premisserna. 3 I föreliggande text som bygger på en del av källmaterialet för avhandlingen fokuseras läroverksungdomarnas föreställningar om fallenhetens (begåvningens/anlagens) betydelse för valet av det framtida yrket. 4 De utvalda Den sociala reproduktionen, med skolan som en viktig socialisationsagent, omfattar bland annat förberedandet av ungdomar för olika positioner i det framtida yrkeslivet. Vuxenidentitet förknippas inte minst med oberoende och en plats i samhället och ungdomstiden i sig betraktas ofta som en tid av förberedelse inför den stundande samhällsetableringen och en ekonomisk och social självständighet. 5 Sammanflätningen av hur erfarenheter och livsvillkor formar och påverkar drömmar om framtida livschanser och utarbetandet av framtidsstrategier utgör en central frågeställning inom forskningen om den sociala, kulturella och ekonomiska reproduktionen. 6 Inom den forskningstradition som ansluter sig till den s.k. Birminghamskolan fokuseras hur det sociala livet skapas i relation till rådande livsvillkor, och i centrum för denna forskning finns ofta frågor om hur den sociala klasstillhörigheten bestämmer ungdomars liv. 7 Huvudfrågan i Paul Willis etnografiska studie Fostran till lönearbete (1981) är varför arbetarklassbarn nästan alltid får arbetarklassjobb medan medelklassbarn får medelklassjobb. Till synes väljer arbetarklassungdomarna själva sin framtid, men i själva verket är verkstadsgolvet den enda möjlighet som återstår eftersom den motkultur som dessa ungdomar odlat i skolan hindrat dem från att tillägna sig den utbildning som kanske skulle ha öppnat upp fler alternativ i framtiden. 8 Ett gemensamt drag för de analyserade uppsatserna i min studie (i synnerhet pojkarnas uppsatser), oavsett om det är real- eller studentexamensuppsatser, är upplevelsen av en utvaldhet som inte bara kan härledas från vetskapen om att man tillhör en privilegierad minoritet, utan framförallt speglas mot de möjligheter som man utgår från står tillbuds i framtiden. Framtiden framstår som i hög utsträckning valbar och öppen för individen att själv skapa. De pojkar som tar studentexamen, får givetvis mycket bra yrken, men det är inte alla som kan det. 9 3 Jmf. Backman Prytz (2014) där konstruktioner av manlighet respektive kvinnlighet i studentexamensuppsatser och elevtidningar, , undersöks. 4 Följande studentexamensuppsatsämnen ingår i analysen som ligger till grund för denna text: Vid skiljevägen. Två nyblivna studenter samtala om sina framtidsplaner (1931), Ungdomen inför yrkesvalet (1935), Betydelsefulla faktorer vid yrkesvalet (1950) samt Vilka faktorer bör få inverka vid yrkesvalet? (1963). 5 Jmf. Kåks s Jönsson et al s Ibid. s Willis Ulf, rex (realexamensuppsats) 1953 Katedralskolan. 2

3 Att ha möjlighet att studera och på så sätt slippa börja arbeta efter folkskolan ses överlag som en förmån och flera jämför sin situation explicit med arbetarklassungdomar som anses antingen vara nödgade att förvärvsarbeta för att kunna försörja sig, eller välja bort studier för att de inte är läshuvuden. 10 Från statens sida uppfattades skolsystemets exkluderande karaktär, som bland annat påtalades i 1960 års gymnasieutredning, som ett allvarligt problem och angavs som ett viktigt skäl för de reformer som följde under slutet av sextiotalet. 11 I uppsatserna framställs studentexamen inte bara som ett betyg på en hög och aktad utbildningsnivå utan betraktas även som ett intyg på en människas ansvarskänsla och karaktär. Staffan Wennerholm har bland annat studerat hur läroverksungdomarna i sina gymnasieföreningar odlade en bild av sig själva som ambitiösa medborgare med ansvar för samhällsutvecklingen och siktet inställt på framtidens toppositioner. 12 Min analys av uppsatserna bekräftar en sådan självbild och antyder att denna känsla av att tillhöra en elit var sanktionerad av skolan. Det var helt enkelt den gängse bilden av gymnasisten i samhället. I Astas studentexamensuppsats porträtteras den ideale studenten: Starka, fristående, av andra oberoende människor ha fört världen framåt, och det är sådana den nu behöver mer än någonsin. 13 Det i särklass populäraste uppsatsämnet för studentexamen vårterminen 1931 var Vid skiljevägen. Två nyblivna studenter samtala om sina framtidsplaner.. Ämnet påbjuder en dialoguppbyggd uppsats och i flertalet uppsatser tecknas en bild av det framtida yrket som ett levnadskall eller en livsuppgift. Det finns även en uppfattning om att alla jobb är olika och en tro på möjligheten till tillfredsställelse genom arbetet. Dessa föreställningar utgör också enligt Paul Willis några av skillnaderna mellan hur medelklassungdomar och arbetarklassungdomar ser på yrkeslivet. 14 I de uppsatser om framtida yrkes- och framtidsplaner som jag analyserat tycks samtliga mena att det gäller att se på sin framtida anställning som mycket betydelsefull, och att tänka stort. För att säga dig sanningen, tager Bengt till orda, så skulle jag bra gärna vilja bliva köpman. Inte en vanlig liten kryddbodshandlande utan en stor handelsman. 15 Rimligen, menar Willis, medför den av skolan överförda betoningen på värdet av individuella prestationer och idén om befordran efter förtjänst att övergången från skola till arbetsliv för många medelklassungdomar blir svårare än för arbetarklassungdomar, vilka är bättre förberedda för de av kompetensnivån oberoende auktoritetsförhållandena och arbetslivets produktivitetskrav. Arbetarklassungdomarna upplever inte att det är någon större skillnad på de olika typerna av manuella 10 jmf t.ex. Göran, stx (studentexamensuppsats) 1935 Lundellska skolan. 11 Sundkvist, ss Wennerholm s Asta, stx 1931 Magdeburgska skolan. 14 Willis ss. 184, Hans, stx 1931 Lundellska skolan. 3

4 yrken. 16 I de undersökta uppsatserna finns många reflektioner kring yrkesvalet och den framtida yrkesrollen som ett sätt att skapa sig ett namn eller att skapa sig en samhällsställning. Många drömmer om högre befattningar och det framtida arbetet tilldelas stor vikt, inte bara för individen utan även för samhället. Sådana framställningar är typiska för och 40-talsuppsatserna, men saknar inte exempel bland 50- och 60-talsuppsatserna. Man känner då, att man har någon betydelse för samhället, och att man inte är en absolut överflödig människa. 17 Gossen och flickan växer upp, deras skolutbildning börjar, och därmed börjar också klättringen mot målet: att med ett yrke en gång kunna göra nytta i samhället. 18 Yrkesvalet ses även som ett slutgiltigt beslut och det sammantaget med det stora individuella och samhälleliga värde man tillmäter sin framtida karriär ger valet en speciell dignitet. De viktigaste stegen i en människas liv är nog i de flesta fall, när hon skall välja yrke, gifta sig och skriva sitt testamente. 19 I flera uppsatser från 1950-talet nämns psykologiska tester och skolornas yrkesrådgivning som ska underlätta det viktiga yrkesvalet. Samtidigt förmedlas en ganska stelbent syn på såväl människan som de olika yrkeskategoriernas faktiska innehåll. Det tycks inte finnas mycket utrymme för anpassning åt något håll. Varje student är utifrån anlag och intressen ämnad för något meningsfullt yrke, tycks man mena, och den ångestfyllda uppgiften att välja rätt blir genom olika tester en aning enklare. Således förstärks också uppfattningen att utbildning är en av flera betydelsefulla faktorer vid yrkesvalet. Ett intellektuellt arbete, därtill en livsuppgift, kräver mer än en god utbildning. Numera finns det dock möjligheten att åtminstone i någon mån få reda på om man fyller dessa krav genom undersökningar vid psykologiska institut och genom yrkesrådgivning av skolade psykologer. 20 Som ska visas längre fram är dock de till synes fritt svävande faktorerna anlag eller läggning i själva verket begränsande i relation till det fria valet och betraktas som överordnade det personliga intresset för en viss levnadsbana. För att bättre förstå i uppsatserna angivna betydelsefulla faktorer för val av yrke är det också värdefullt att uppmärksamma hur föreställningar om framtiden är sammankopplade med den kulturella repertoaren och även med erfarenheter av framgång i skolan. Kulturmönstren är av stor betydelse för känslan av utvaldhet för framtida, viktiga samhällspositioner och förstärks ytterligare av individuella prestationer i skolan, vilka ger intrycket att man kvalificerat sig på egna meriter. 21 I sin undersökning av bland annat hur läroverkselevers sociala bakgrund hänger samman 16 Willis, ss. 198, Ulla, rex 1938 Magdeburgska skolan. 18 Barbro, stx 1950 Lundellska skolan. 19 Rolf, stx 1950 Solbacka läroverk. 20 Ingrid, stx 1950 Magdeburgska skolan. 21 Jönsson, Trondman, Arnman & Palme, s

5 med deras ambitioner att fortsätta studera efter studentexamen, menar Christina Florin och Ulla Johansson att benägenheten att börja yrkesarbeta efter studenten till stor del berodde på erfarenheter av framgång i skolan. De sociala faktorerna var dock nog så viktiga för vidare studier och kunde i en del fall väga tyngre för beslutet. 22 Känslan av utvaldhet förstärks naturligtvis också av läroverksgemenskapen och de mer kollektivistiskt betonade aspekterna av skoltiden, främst den informella skolkulturen. Den elevkultur och gemenskapskänsla mellan gymnasisterna som odlades i läroverken organiserades inte sällan i olika sammanslutningar som fortsatte att engagera långt efter studentexamen, exempelvis Solbackapojkarna som fortfarande är verksam. Dessa sammanslutningar konserverade gymnasietidens upplevelse av samhörighet och var säkerligen inte betydelselösa som framtidens resursbanker för det sociala kapitalet. Över tid går det i uppsatserna att utläsa en märkbar förändring i synen på yrkesvalet som ett definitivt beslut och även på yrket som livsmission. Särskilt tydligt blir detta i uppsatserna från Likaså blir det vanligare med pessimistiska kommentarer om värdet av studentexamen i uppsatsskrivarnas framtidsföreställningar. Den totala optimism och i det närmaste romantiska skimmer som omsluter utsagor om studentexamen i 1930-talets uppsatser står inte längre att finna i 60- talsuppsatserna. Våra drömmars mål, studentexamen, som ständigt hägrat framför oss, ha vi då äntligen uppnått, utbrister den ene av studenterna. O, det är en underbar känsla. Livet tycks mig så förunderligt lätt och ljust. Tänk, att ej längre vara bunden av skolplugg och tvång, tänk, att vara en alldeles fri och oberoende människa. O, du vita mössa, frihetens symbol! 23 Citatet ovan från Britas uppsats 1931 bör också förstås utifrån det faktum att studentexamen betydde något annat för många flickor än vad det gjorde för många läroverkspojkar. I sin akademiska avhandling från 1988, inspirerad av Paul Willis Fostran till lönearbete och till viss del baserad på analyser av högstadieungdomars uppsatser om framtidsplaner, menar socialpedagogen Hans-Erik Hermansson att medelklasspojkarnas framtidsföreställningar är ljusa och att majoriteten anser att framtiden är utstakad, medan medelklassflickorna, trots att de är studiemotiverade, är mindre optimistiska, offensiva och kalkylerande. Likheterna mellan medelklassflickornas och arbetarklasspojkarnas och arbetarklassflickornas uppsatser är större, medan medelklasspojkarnas uppsatser utmärker sig genom sin självsäkerhet och grundtrygghet. 24 För Brita var studentexamen inte nödvändigtvis ett steg på vägen in till arbetsmarknaden utan kunde även vara en anhalt inför äktenskapet. Hennes studentexamen var kanske ämnad för den privata sfären. Känslan av att vara utvald förstärktes sannolikt av skolan, i synnerhet under gymnasietiden. Medan folkskolan för flertalet barn utgjorde den högsta nivån av utbildning utskiljdes en minoritet, en elit, genom fortsatta studier i realskolan och gymnasiet. I detta sammanhang framträder en av den svenska 22 Florin & Johansson, s Brita, stx 1931 Lundellska skolan. 24 Hermansson, ss ,

6 1900-talsskolans paradoxer, nämligen en uttalad vilja i läroplanerna att agera klassutjämnande samtidigt som realskolans och framförallt gymnasieskolans murar i praktiken utestängde arbetarklassens barn. De i uppsatserna frekvent förekommande markeringarna mot arbetarklassungdomar kan inte enbart förstås som utslag för ett slags sociala ryggsäckar som eleverna hade med sig till skolan hemifrån, utan måste också i hög grad ses som produkter av skolans identitetsskapande funktion. Yrkesvalet ses i uppsatserna som mycket viktigt enbart för de ungdomar som fortsatt sina studier efter grundskolan. Det är en tendens som håller i sig för hela den undersökta perioden. Att välja praktiskt yrke, menar exempelvis Göran 25, är inte komplicerat eftersom inte så många faktorer kan spela in i valet. Flera menar också att det överhuvudtaget är fel att börja arbeta direkt efter grundskolan. 26 Att tänka på framtiden, vänta in framtiden, istället för att ta första bästa jobb för att tjäna pengar utgör en tydlig gräns mot arbetarklassungdomar som förekommer även i uppsatserna från 1963: Elever som i grundskolan specialiserar sig på ett yrke, tänker oftast på att försöka få anställning fortast möjligt för att förtjäna pengar. Naturligtvis tänker även en student på lönsamheten av ett arbete, men han eller hon fäster också uppmärksamheten på framtiden, huruvida sysselsättningen inom hans eller hennes fack väntas bli god eller mindre god. 27 Såväl resonemangen om det framtida yrkesvalet, som uppfattningar om anlagen som kvalificerar för de skilda typerna av arbete, kroppsligt eller intellektuellt, visar på att läroverksungdomens självbild alltjämt på 60-talet komponerades av känslan av att tillhöra en elit i samhället, åtminstone i förhållande till arbetarklassens ungdomar. De som avgår från enhetsskolan har ju helt andra yrken att välja mellan, än den som avslutar utbildningen vid ett gymnasium eller en ännu högre anstalt. Intelligensen spelar därvid en stor roll. Den avgör ofta, vilken skola man kommer ifrån. 28 Kjell menar att helt andra faktorer gäller vid yrkesvalet för den arbetande ungdomen och tillägger: Här betyder kanske lediga platser en hel del, och ibland kanske rena kroppskrafter inverkar på yrkesvalet. Med enbart folkskola finns det inte så många yrken att välja på. De kan bli fabriksarbetare eller affärsbiträden. 29 På liknande sätt tecknas i flera uppsatser, även från 1963, en bild av arbetarungdomar som drivna av mer materialistiska begär och oförmögna att tänka och planera mer långsiktigt. I samma drag framställs läroverkseleven som framtidsinriktad och tillskrivs även möjligheter att fritt (förhållandevis) välja den egna framtiden. 25 Göran, stx Lundellska skolan. 26 t.ex. Hans 1947 rex, Kerstin 1963 stx. Lundellska skolan. 27 Alf, stx Lundellska skolan. 28 Per-Olov, stx Katedralskolan. 29 Kjell, stx Lundellska skolan. 6

7 I den samhälleliga reproduktionen spelade skolan rollen som bevarare och förstärkare av olika sociala skikts olika livsvillkor. 30 Visserligen var den av skolan inducerade utvaldheten, känslan av att vara annorlunda och bättre, många gånger implicit. Men det är inte svårt att se tydliga spår av den i skolans olika praktiker, allt ifrån morgonbönen till de alltmer specialiserade yrkesvalstesterna och yrkesrådgivningen under skoltid som skulle se till att denna dyrbara och begränsade resursbank, som gymnasieeleverna utgjorde, kunde exploateras på det för samhället fördelaktigaste sättet, att rätt man hamnade på rätt plats. Det fanns ingen tvekan om att skolan fostrade det framtida samhällets stöttepelare. Med tiden skulle dock känslan av utvaldhet till viss del urholkas. I de undersökta uppsatserna märks detta kanske allra tydligast i diskussioner om värdet av studentexamen. I 30- talsuppsatserna finns många kommentarer som vittnar om en optimistisk syn på framtiden och för den som har tagit studentexamen tycks möjligheterna till vidare utbildning och karriär vara oändliga. Men denna självkänsla och framtidsbild tillhör undantagen i 60-talsuppsatserna och många påpekar istället meritinflationens gissel. Fallenhetens hegemoni utmanas vid varje människas val av yrke är [det] hennes plikt att välja det, hon förnimmer som det rätta, som det högsta goda. Först då kunna vi människor leva i samförstånd med varandra inom ramen av våra dagars samhälle. 31 I uppsatser där gymnasisterna uppehåller sig kring vilka faktorer som bör tillåtas påverka yrkesvalet finns en märkbar samstämmighet oavsett om uppsatsen är skriven av en flicka eller pojke och oavsett om den är från 1930-, 40- eller 50-talet. Fallenhet, anlag, läggning eller begåvning är återkommande ord som används för att beskriva den absolut viktigaste faktorn. Varje människa, tycks man mena, är bäst lämpad för ett visst yrke, har sin bestämda plats i det stora samhällsmaskineriet, och bör rannsaka sig själv för att så träffsäkert och objektivt som möjligt upptäcka det rätta kallet. Varje människa har en speciell läggning och fallenhet för ett visst yrke, och det är sålunda av största vikt, att hon så tidigt som möjligt själv kommer underfund sin läggning. 32 Sålunda hamnar det personliga intresset och den fria viljan i skymundan och faktum är att dessa faktorer knappt nämns i uppsatserna från och 40-talet och förekommer endast sparsamt i 50- talsuppsatserna. Det är först i 60-talets uppsatser om faktorer vid yrkesvalet som vi, parallellt med anlag och läggning, ser det egna intresset leta sig in i texten. I ett fall lyckas hävdandet av det personliga intresset till och med konkurrera ut kommentarer om anlag och läggning, som gymnasisten 30 Arnman & Jönsson, Rolf, stx 1950, Solbacka. 32 Göran, stx 1950, Solbacka läroverk. 7

8 menar endast är viktiga faktorer att ta hänsyn till om det råkar vara så att man intresserar sig för ett konstnärligt yrke. 33 Men då har den examinerande läraren känt sig manad att ta till rödpennan och anteckna sin kritik mot att en persons anlag och förutsättningar har endast beaktats beträffande de konstnärliga yrkena. Ytterligare en gymnasist, Per 34, skriver i sin uppsats att anlag, som han beskriver som en medfödd talang kan vara viktigt ifråga om exempelvis teckning, men att det i övrigt inte spelar större roll då det ju går att öva upp sina anlag. Sammantaget är det uppenbart att eleverna inte förväntades ange känslomässigt baserade skäl till val av det framtida yrket. För samhällets bästa förväntades gymnasisten odla ett rationellt förhållningssätt till arbetslivet och en framtida karriär och då fick den personliga viljan stryka på foten. Som gymnasist skulle man välja vad man kunde bli, snarare än vad man ville bli. Om det var så att arbetarklassungdomar inte hade möjligheten att välja yrke efter intresse, utan valde sina yrken baserat på förväntad lön, vilket exempelvis antyds i Paul Willis studie, så fick medelklassungdomarna offra det personliga intresset för det gemensamma godas skull. Så ser det i alla fall ut på ytan, för det är rimligt att anta att det egna intresset för gymnasisterna spelade en viktigare roll än vad som går att utläsa från deras real- och studentexamensuppsatser. När till synes naturgivna faktorer som anlag och fallenhet överdrivs sker det inte bara på bekostnad av den personliga viljan, utan paradoxalt nog, från skolans perspektiv, blir en konsekvens att vikten av utbildningsmeriter diskursivt får en underordnad betydelse för valet av yrke. Den valbara och möjliga framtiden framstår inte längre som lika öppen när det största hindret att överkomma på vägen till drömyrket inte bara heter utbildning utan framförallt handlar om att lära känna sina inherenta begränsningar och förutsättningar. Det är värt att notera att inte alla uppsatsskribenter skrev in sig i den skoldiskurs som ovan berörts. Fallenhetens hegemoni utmanas bland annat genom gymnasisternas resonemang om lönens vikt, vilket belyses i avhandlingen. Men undantagsvis får fallenhet och anlag också träda tillbaka för faktorer som utbildning: Den mest betydelsefulla faktorn vid yrkesvalet är, enligt min mening, vilken examen som man har bakom sig. En pojke eller flicka med realskolexamen kan ju, som vi alla vet, inte komma in på någon av våra högskolor eller universitet, utan får inrikta sig på ett yrke, som är tillgängligt för honom eller henne. 35 Förändringen av synen på arbetet, vars början går att utläsa i 60-talsuppsatserna, är sannolikt än mer påtaglig i våra dagar. Om en människas personlighet, eller fallenhet, skulle avgöra yrkesvalet på 30- eller 50-talet, så ser ungdomar idag arbetet som en av flera sfärer inom vilka man kan skapa och utveckla sin personlighet. I en studie som statens ungdomsstyrelse låtit utföra, Ny tid Nya tankar (1998), visas att tre fjärdedelar av de ca 4000 deltagande ungdomarna framhåller att arbetet är viktigt för den sociala gemenskapen och för personlighetens utveckling. Dock anses de värden som skapas 33 Ann-Marie, stx 1963, Katedralskolan. 34 Per, stx Lundellska skolan. 35 Rolf, stx 1950, Solbacka. 8

9 inom fritiden vara betydligt viktigare i jämförelse med arbetslivet. 36 Studiens resultat passar väl in i forskningsbilden för kulturellt identitetsskapande. Paul Willis menar att den individuella identiteten till stor del är formad av den kulturellt inlärda innebörden och subjektiva upplevelsen av arbetskraften. 37 I sina nyare skrifter har han vidgat eller modifierat produktionsbegreppet till att även inbegripa det symboliska arbetet, som till mestadels sker på fritiden och även innefattar en del konsumtion, och fortsätter på så vis att hävda att arbete är ytterst viktigt för formandet av ungdomens identitet. 38 Som tidigare nämnts bör man ha i åtanke att den förändring i synen på arbete och dess samband med individens identitetsskapande som är tydlig och enkelriktad på en diskursiv nivå, i praktiken torde anta mer komplexa och svårtydda skepnader. Ser vi till skolans budskap står det klart att anlag ansågs vara den viktigaste faktorn vid yrkesvalet. Var och en var ämnad för ett visst yrke, en livsmission, och det gällde att ta reda på sitt kall. I samma anda utvecklades under 40-talet en rad olika psykologiska test, vilka fick stor spridning under 50-talet och skulle hjälpa ungdomar att rannsaka sig själva så att de kunde välja rätt yrke. Under samma tid etablerades också yrkesrådgivningsverksamheter i de flesta real- och gymnasieskolor. Allt detta talar för en syn på identitetsskapande som dels orörligt, man var den man var, dels intimt sammankopplat med arbetet. I realiteten var det nog knappast så enkelt för ungdomen. Vi ser i uppsatserna att skolans linje följdes lydigt fram till 60-talet, då intresse och anlag ofta återfinns parallellt. I Normalitet, kön och klass: Liv och lärande i svenska läroverk skriver Ulla Johansson att diskursen om begåvning också kunde användas av arbetarklassungdomar och flickor för att legitimera att de hörde hemma på läroverket. På så sätt spelade det mindre roll vilken social bakgrund man hade, om man var tillräckligt begåvad. Å andra sidan användes begåvning, inte minst utifrån en rashygienisk förståelse av begreppet, i början av trettiotalet som argument för att stänga ute den stora massan av ungdomar. Men efter andra världskriget blev det istället viktigare att ta tillvara på begåvningsreserven för att säkra landets framtid. Läroverken skulle då vara också en institution för social mobilitet och en naturlig hemvist för nationens begåvade ungdomar, rika som fattiga och pojkar som flickor. 39 Den begåvning som Johansson uppehåller sig kring handlar visserligen om kriterier för inträde till läroverken, och egentligen inte om begåvning eller anlag som faktorer vid yrkesvalet. Men säkerligen är skolans framhållande av begåvning, fallenhet eller anlag också vid yrkesvalet en del av samma diskursiva berättelse. Den inkluderande, demokratiserande aspekten av begåvningsdiskursen vid antagningen till läroverken går inte att förneka, men man bör även ha i åtanke att begåvning också kunde kopplas ihop med klasstillhörighet, inte sällan genom en sammanflätning med synen på arbete som antingen kroppsligt eller intellektuellt, och på detta sätt också få en exkluderande funktion. Enligt Pierre 36 Statens ungdomsstyrelse: Ny tid nya tankar. Ungdomsstyrelsens utredningar nr 10/ Willis, s Willis, Ungdomars symboliska arbete, ss i Löfgren & Norell (red.), Att förstå ungdom. 39 Johansson,

10 Bourdieu och Jean-Claude Passeron, som bland annat undersökt studenters attityder till utbildning, ingår i fallenhetens ideologi en stark tro på sin egen överlägsna begåvning i förhållande till andra grupper av ungdomar. 40 Genomgången av uppsatserna visar dessutom, och kanske framförallt, att begåvning/anlag/fallenhet som överordnad faktor vid yrkesvalet stod i vägen för den egna viljan. Först i uppsatserna från 1963 ifrågasätts denna ordning genom att det egna intresset framhävs. Vad man själv vill bli, vilket yrke man drömmer om, nämns knappt i uppsatser från 30-talet och förekommer sparsamt i 50-talsuppsatserna. I uppsatserna från 1963 framstår dock det egna intresset som en värdig konkurrent till fallenhet och lyckas i flera fall till och med vinna kampen som den mest betydelsefulla faktorn vid yrkesvalet. Arbetet ses inte längre lika självklart som en livsmission, utan istället betonas andra värden, som möjligheterna till fritid och att senare kanske kunna byta jobb. Ännu betraktas kanske arbetet inte fullt ut som en passion, som deras innersta privatliv direkt uttryckt genom att de utger sin arbetskraft, som Willis menar kan karaktärisera arbetets mening för de som utgör arbetarklassungdomarnas motpol. 41 Men uppenbart har synen på arbete, utifrån ett identitetsperspektiv, förändrats. Genom att fästa en större vikt vid det egna intresset utmanas i 63-uppsatserna tanken om att en individ rent objektivt, utifrån fallenheten, är lämpad för ett visst yrke. Yrket uppfattas inte längre som en förlängning av den man redan är, utan plockas in i berättelsen om vem man vill vara. Litteratur: Arnman, Göran & Jönsson, Ingrid. Segregation och svensk skola. En studie av utbildning, klass och boende. Lund Backman Prytz, Sara. Borgerlighetens döttrar och söner. Kvinnliga och manliga ideal bland läroverksungdomar, ca Uppsala Bourdieu, Pierre & Passeron, Jean-Claude. The inheritors: French students and their relation to culture. Chicago Florin, Christina & Johansson, Ulla. Där de härliga lagrarna gro. Kultur, klass och kön i det svenska läroverket Stockholm Hermansson, Hans-Erik. Fristadens barn. Om ungdomars livsstilar, kulturer och framtidsperspektiv i 1980-talets Sverige. Göteborg Johansson, Ulla. Normalitet, kön och klass: liv och lärande i svenska läroverk Stockholm Jönsson, Ingrid & Trondman, Mats & Arnman, Göran & Palme, Mikael. Skola fritid framtid. Lund Kåks, Helena. Mellan erfarenhet och förväntan: Betydelser av att bli vuxen i ungdomars livsberättelser. Linköping Sundkvist, Maria. Klassens klasser: Gymnasieföreningar i läroverk och gymnasieskolor Stockholm Statens ungdomsstyrelse. Ny tid nya tankar. Ungdomsstyrelsens utredningar nr 10/98. Wennerholm, Staffan. Framtidsskaparna: vetenskapens ungdomskultur vid svenska läroverk Lund Willis, Paul. Fostran till lönearbete. Göteborg Willis, Paul. Ungdomars symboliska arbete i Att förstå ungdom. Löfgren, Anders (red.) Bourdieu & Passeron, ss En studie (genomförd under 1960-talet) av franska studenters attityder till utbildning och kultur. 41 Willis, s

Elevers sociala bakgrund och skolprestation

Elevers sociala bakgrund och skolprestation Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 5 poäng Elevers sociala bakgrund och skolprestation Pupils social background and their achievement at school Peter Pripp Gymnasielärarutbildning, Praktisk-pedagogisk

Läs mer

Verklighetens klassamhälle

Verklighetens klassamhälle Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Verklighetens klassamhälle - en studie av sambandet mellan socioekonomisk klass och betyg Reality of class society Mikael

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

RUT-avdrag för läxhjälp - En utmaning för skolans likvärdighet

RUT-avdrag för läxhjälp - En utmaning för skolans likvärdighet RUT-avdrag för läxhjälp - En utmaning för skolans likvärdighet Tatiana Andreasson Examensarbete 15 hp, LAU 325 Handledare: Bo G Eriksson Rapportnummer: VT14-2480-21 Abstract Examensarbete inom lärarutbildningen

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Elevers intresse för fysik och matematik utifrån egna berättelser

Elevers intresse för fysik och matematik utifrån egna berättelser Institutionen för pedagogik Elevers intresse för fysik och matematik utifrån egna berättelser Erik Backlund Examensarbete 12 poäng Kurs: OXA 299 Höstterminen 2006 ABSTRACT Erik Backlund Elevers intresse

Läs mer

Synen på flickors inträde i gymnasiet

Synen på flickors inträde i gymnasiet Södertörns högskola VT 2005 AUO 3, C-uppsats, 10 poäng Handledare: Boel De Geer Synen på flickors inträde i gymnasiet En studie över högre allmänna läroverkets gymnasium i Västerås 1927 1937 Författare:

Läs mer

Skolgården som catwalk

Skolgården som catwalk Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Magisteruppsats 10 poäng HT 2004 Skolgården som catwalk - En kvalitativ studie av hur ungdomar skapar identiteter genom konsumtion av kläder Författare:

Läs mer

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Siw Hammar & Lotta Svensson Arbetsrapport från FoU-Centrum Söderhamn Innehåll: Förord Del 1: sida Inledning: ungdomar socialt

Läs mer

Ungas framtid. En hermeneutisk studie om hur ungdomar upplever sin framtid.

Ungas framtid. En hermeneutisk studie om hur ungdomar upplever sin framtid. Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Vt 2012 Ungas framtid En hermeneutisk studie om hur ungdomar upplever sin framtid. Uppsats kandidatnivå Författare: Madeleine Bengtsson

Läs mer

Olika måttstockar. Om jämställdhet, karriär och chefskap. Charlotta Krafft

Olika måttstockar. Om jämställdhet, karriär och chefskap. Charlotta Krafft Olika måttstockar Om jämställdhet, karriär och chefskap 2012 Charlotta Krafft Omslag: Erik Lidsheim är civilekonom med en magisterutbildning från Handelshögskolan i Göteborg med inriktning mot småföretagande

Läs mer

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

Att vara lärare bilder ur två traditioner

Att vara lärare bilder ur två traditioner UTBILDNING & DEMOKRATI 1999, VOL 8, NR 2, 33-56 Att vara lärare bilder ur två traditioner Kerstin Skog-Östlin I debatten om skolan förekommer två termer som inte särskilt ofta problematiseras utan mest

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen?

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FoU skriftserie nr 3 Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FÖRFATTARE Claes Nilholm, Malmö högskola Kerstin Göransson, Mälardalens högskola Forsknings- och utvecklingsrapport om Inkluderande

Läs mer

Bitar ur livspusslet

Bitar ur livspusslet Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier - ISV Bitar ur livspusslet Arbete, livsvillkor och jämställdhet Nathalie Vilenius & Ayan Hassan Cecilia Pääkkönen & Christina Kabro Ellen Ahlqvist & Josefine

Läs mer

Wanna Be Journalist?

Wanna Be Journalist? Wanna Be Journalist? En uppsats om journalistrollen som yrkesroll. KSM C-uppsats Författare: Dana Jaja, Emil Jakobsson Handledare: Per-Anders Forstorp Sammanfattning Under denna termin har vi funderat

Läs mer

Slöjden. - ett viktigt ämne. Hans Svensson & Anna Danielsson Examensarbete 10 poäng HT 05

Slöjden. - ett viktigt ämne. Hans Svensson & Anna Danielsson Examensarbete 10 poäng HT 05 Slöjden - ett viktigt ämne Hans Svensson & Anna Danielsson Examensarbete 10 poäng HT 05 Examensarbete på lärarprogrammet, 10 p Institutionen för estetiska ämnen Sammanfattning I Skolverkets Nationella

Läs mer

EXAMENSARBETE. Klassresan Akademiker av första generation

EXAMENSARBETE. Klassresan Akademiker av första generation EXAMENSARBETE 2006:114 Klassresan Akademiker av första generation Jan Andersson Dag Almevall Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Utbildningsvetenskap

Läs mer

Här får du inte vara med om du inte flyttar härifrån

Här får du inte vara med om du inte flyttar härifrån Lotta Svensson Här får du inte vara med om du inte flyttar härifrån Om ungdom och regional utveckling Att flytta eller inte är frågan för många unga som växer upp i landsbygden eller i mindre orter i Sverige.

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

PERSPEKTIV PÅ HÖGSKOLAN

PERSPEKTIV PÅ HÖGSKOLAN PERSPEKTIV PÅ HÖGSKOLAN i ett förändrat Sverige Perspektiv på högskolan i ett förändrat Sverige Högskoleverket 2002 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax

Läs mer

Akademiska yrkesutbildningar i Växjö Program, studenter och arbetsmarknad

Akademiska yrkesutbildningar i Växjö Program, studenter och arbetsmarknad Akademiska yrkesutbildningar i Växjö Program, studenter och arbetsmarknad Gunnar Olofsson & Magnus Persson (red) Linnaeus University Press Akademiska yrkesutbildningar i Växjö Program, studenter och arbetsmarknad

Läs mer

Lärares kriterier vid val av skola

Lärares kriterier vid val av skola Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2003 Lärares kriterier vid val av skola Hur ska den kommunala gymnasieskolan locka till sig lärare i framtiden? Författare:

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer

Ledarskap. - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap. Leadership.

Ledarskap. - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap. Leadership. Sofie Ihlberg Ledarskap - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap Leadership - A study on experienced attitudes and experiences about male and female

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

Rätt elev i rätt klass

Rätt elev i rätt klass Rätt elev i rätt klass Skola, begåvning och styrning 1910 1950 Thom Axelsson Linköping Studies in Arts and Science No. 379 Linköpings universitet, Institutionen för Tema Linköping 2007 Linköping Studies

Läs mer

Att välja yrke kvinnor för sig, män för sig

Att välja yrke kvinnor för sig, män för sig Examensarbete 10 poäng Att välja yrke kvinnor för sig, män för sig To choose a profession - women by themselves, men by themselves Författare: Tanja Myrskog Lärarhögskolan Handledare: Ann-Christine Ringström

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer