FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET"

Transkript

1 FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #18 Måndag 9/ Styrelserummet, Smedjan Kl. 18: Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 18:01..2 Val av sekreterare Frida Wandborg valdes till sekreterare..3 Val av justerare Mia Batljan och Christoffer Hintze valdes till justerare..4 Justering av röstlängd.5 Närvarande Beslutsrätt Yttranderätt Christoffer Hintze.. Anel Mulisic.. Frida Wandborg.. Emelie Norling.. Mia Batljan.. Jimmy Hagelfors.. Jenny Holmgren (från 18:38).. Stephanie Viljava.. Benjamin Geralf.. Johanna Fejne (18:01-20:01). Antonia Cruz Olsson. Mina Fagerfjäll (från 18:18)..6 Godkännande av föredragningslista Föredragningslistan godkänndes följande övriga punkter; - Diskussionspunkt: Miss Business Day Föredragande: Mia Batljan - Diskussionspunkt: Språk på protokoll och kallelser Föredragande: Jenny Holmgren

2 - Diskussionspunkt: Representation MÄ Föredragande: Christoffer Hintze.7 Uppföljning av föregående mötes beslutslogg - Jenny Holmgren, Anel och Christoffer åläggs att ta fram förslag på styrelsemedaljer. Pågående, ska träffa Sporrong på onsdag. - Emelie, Frida och Jimmy åläggs att utveckla delegationsordningen fram till mötet den 1 mars. Ska ha möte 16/2. - Emelie, Frida & Christoffer åläggs att upprätta lokalspecifika checklistor. På gång, arbetsrummet är kvar. - De som inte gjort den än åläggs att kolla igenom sin mejl efter godkända projektplaner och skicka dessa till Benjamin. Alla lägger in detta själva. Denna stryks och alla åläggs att själva lägga upp godkända projektplaner och budgetar. - Mia, Anel och Benjamin åläggs att ta fram en policy gällande krav på medlemskap innan 5/2. Har ej gjorts. - Frida och Christoffer åläggs att färdigställa brandlarmsrutiner. Pågående. - Frida åläggs att kolla med Skattmästeriet angående möjlig betalning för overaller. Har ej gjorts..8 Godkännande av föregående mötesprotokoll Inga protokoll godkändes på detta möte..9 Incheckning Anses behandlad..10 Avrapportering alla ansvarsområden Christoffer Hintze: Mädda SBP, Mädda Fadderiet, Tillsynskontroll brandmyndigheten, Lokalmöte akademiska

3 hus, Städdag, Presentation för alla nya studenter, löpande arbete, Skidresan, Nordea Career Night, IS-möte, Rådsmöte, Lunchföreläsning Scania, Amphioxgasque, Målmöte, Lunch med Stockholm Banco, Finsittning SBP/Fadderiet. Frida Wandborg: Mingel Café Opera Fadderiet & SBP, Möte med PrU, LG-möte, spexplanering, IC-möte, Nordea Career Night, Fadderiet Laserdome, Lunchföreläsning Scania, Amphioxgasque, Diskussionsmöte (mål), Superbowl, Fadderiet Uppdrag på stan, Möte 24SEVEN, SBP 7-kamp, Fadderiet sittning 1, Fadderiet Idrottsdag och löpande. Jimmy Hagelfors: Skidresan, Finsittning eftersläpp, MU-möte #1, MU-möte #2, MU-workshop, Breakfast Club partnermöte, LG-möte, Diskussionsmöte (mål). Anel Mulisic: Möte Utbildningsutskottet, Fadderiet Café Opera, LG-möte, Medlemskapsmöte Benjamin, IS-möte, Nordea Career Night, Scania-föreläsning, Amphioxgasque, Målmöte, Superbowl, Medaljmöte, Möte Fakultetsnämnden, Möte Utbildningsnämnden, Fadderiet Sittning, Möte Quality Office, SFR-möte, löpande. Jenny Holmgren: IU-möte, Mingel Café Opera Fadderiet & SBP, spexplanering, Nordea Career Night, Diskussionsmöte (mål), medaljmöte, SBP 7-kamp, SBP finsittning, möte med sakrevisor/överlämning, löpande. Stephanie Viljava: Budgetmöte med Coordinators, Budgetmöte med Fadderiet, Mädda Fadderiet, Skidresan, Diskussionsmöte (Mål), Nordea Career night, EY-gala, Fadderiet Uppdrag på stan, Möte 24SEVEN, SBP 7-kamp, Fadderiet sittning 1 och löpande. Emelie Norling: Budgetmöte med Coordinators, Budgetmöte med Faddergeneraler, MÄdda Fadderiet, Skidresan, OMG-möte, Nordea Career Night, Diskussionsmöte (mål), Fadderiet

4 "Uppdrag på stan", Budgetmöte 24SEVEN, Fadderiet Sittning 1, löpande. Benjamin Geralf: SBP-finsittning, SBP 7-kamp, diskussionsmöte, ITC-möte, hemside-workshop 50 years, Scania föreläsning, OMG-möte, löpande. Mia Batljan: möte green food, academic work, my acadamy, miss busniess day, rådet, målmöte, scania föreläsning, nordea event, middag med kpmg, faddereit sittning 1 och löpande..11 Avrapportering LG PrU anordnar 3P 11 april. UU planerar att hålla en ledarskapskurs. CaseAkademien är inte längre ett fristående projekt utan det ligger nu under UU och projektledare håller på att tillsättas. Nästa F.E.ST. Featuring... blir med stor sannolikhet 13 mars. Nästa möte 20/2 18: Avrapportering Skattmästeriet Föreningen har slagit rekord i barförsäljning på Fadderiets och SBPs sittning. Fadderiets bokningar är färdiga och ett preliminärt resultat är färdigt. Styrelsens budget ser bra ut så här långt..13 Avrapportering 50-årsjublieum Annika Falkengren har tackat ja till att komma, Mikael Wolf tackade nej. Förfest i Ljusgården är spikat till den 27/2. Marknadsföringsevent där heliumballonger släpptes upp Aula Magna den 2/2 blev mycket lyckat..14 Anmälningsärenden - Anmälningärende: Vice ordförande i Eventutskottet VT15 Föredragande: Frida Wandborg Erica Plahn är ny vice ordförande för Eventutskottet VT Anmälningsärende: Målmötesdag Föredragande: Christoffer Hintze (Bilaga 1)

5 Anses behandlad. Se bilaga..16 Beslutspunkt: Revidering av Brandbook Föredragande: Jimmy Hagelfors (Bilaga 2) Styrelsen diskuterar de föreslagna ändringar som gjorts i Brandbook, särskilt kring huruvida reglering av loggans storlek och placering skall vara kvar. Beslutades att ändringar skall göras till nästa möte. Yrkande att styrelsen godkänner den reviderade versionen av Brandbook. Mina Fagerfjäll ansluter till mötet 18:18. Jenny Holmgren justeras in 18:38. Beslut att styrelsen bordlägger beslutspunkt Revidering av Brandbook då ytterligare ändringar skall göras. Mötet ajourneras 19:51. Mötet återupptas 20:01 Johanna Fejne lämnar mötet 20:01.17 Diskussionspunkt: Diskussionsforum för ekonomistudenter Föredragande: Anel Mulisic (Bilaga 3) Diskussion fördes kring huruvida ett standardiserat meddelande skall postas i Diskussionsforum för ekonomistudenter vid SU på Facebook med en påminnelse att svara på kursenkäterna. Styrelsen tycker att det är en bra idé att påminna om att det är viktigt att vara med och påverka utbildningen.

6 .18 Diskussionspunkt: Andra ordinarie föreningsmöte Föredragande: Frida Wandborg (Bilaga 4) Diskussion fördes om lämpligt datum för föreningsmöte. Ett förslag var att hålla mötet på en helgdag men det var svårt att hitta ett lämpligt datum. Diskussion fördes även kring när ansökan skall öppnas till nästkommande styrelse. Styrelsen har beslutat om följande datum: Föreningsmöte: 8 april Föredragningslista ut: 1 april Motioner och propositioner in: 25 mars Kallelse ut: 18 mars Ansökan stänger: 18 mars Marknadsföring ut för ansökan till styrelse: 25 februari.19 Diskussionspunkt: Stockholm Banco Föredragande: Christoffer Hintze (Bilaga 5) Diskussion fördes kring huruvida Stockholm Banco skall förvärvas under Föreningens namn. Styrelsen diskuterade fördelar, nackdelar och vad det skulle innebära rent organisatoriskt samt kostnadsmässigt. Styrelsen beslutar att ordförande, näringslivsansvarig och skattmästeriet håller möte med Stockholm Banco för att närmare diskutera att möjligt framtida förvärv..20 Diskussionspunkt: Kontorsmaterial med tryckt logga Föredragande: Anel Mulisic (Bilaga 6) Diskussion fördes kring huruvida föreningen skall beställa in kontorsmaterial med logga på. Fördel är till marknadsföring vid t.ex. Meet & Greet. Förr har det funnits block med föreningens logga på med annonser inuti vilket kan vara en möjlig idé för finansiering. 300 pennor skulle kosta 1500 kronor. Anel åläggs att undersöka detta vidare till nästa möte.

7 .21 Övriga punkter - Diskussionspunkt: Miss Business Day Föredragande: Mia Batljan Miss Business Day är i nuläget ett helt fristående projekt som får hjälp av SBS med lokaler och marknadsföring. Består av en dag med inspirerande föreläsningar som främst riktar sig mot tjejer som vill göra karriär. Annika Falkengren är en av de som kommer att tala under årets event. Diskussion fördes kring möjligt samarbete med Föreningen Ekonomerna. Diskussionspunkt: Språk på protokoll och kallelser Föredragande: Jenny Holmgren Det finns i nu läget inget som reglerar föreningens officiella språk. Det som står i Språkpolicyn är att protokollet skall föras på det språk som mötet hålls på. Diskussion fördes kring hur styrelsen skall göra med språk vid protokollföring under möten. Förslag som tagits upp är att ha protokollet helt på svenska, helt på engelska eller att lägga till en bilaga med punkter med diskussion/information på engelska. Styrelsen kom överens om att hålla protokollet helt på engelska för att möjliggöra för alla medlemmar att ta del av innehållet. Diskussionspunkt: Representation MÄ Föredragande: Christoffer Hintze MÄ önskar att få rabatterat pris till 50-årsjubileumet då det är obligatoriskt deltagande för dem. Christoffer Hintze skall föra dialog med Öfvermarskalk angående vad detta innebär. Mina och Antonia lämnar rummet 21:59. Emelie Norling justeras ut 22:04. Mina och Antonia kommer in i rummet 22:10.22 Planering inför veckan som kommer, alla ansvarsområden

8 .23 Beslutslogg Jenny Holmgren, Anel och Christoffer åläggs att ta fram förslag på styrelsemedaljer. Emelie, Frida och Jimmy åläggs att utveckla delegationsordningen fram till mötet den 1 mars. Emelie, Frida & Christoffer åläggs att upprätta lokalspecifika checklistor. Mia, Anel och Benjamin åläggs att ta fram en policy gällande krav på medlemskap innan 5/2. Frida och Christoffer åläggs att färdigställa brandlarmsrutiner. Frida åläggs att kolla med Skattmästeriet angående möjlig betalning för overaller. Anel Mulisic åläggs att författa ett standardiserat meddelande till Diskussionsforum. Samtliga åläggs att se över sina befattningsbeskrivningar till nästa möte. Ordförande, näringslivsansvarig och skattmästeriet åläggs att hålla ett möte med Stockholm Banco för att diskutera ett möjligt förvärv. Anel Mulisic åläggs att ta fram prisförslag på till nästa styrelsemöte. Jenny Holmgren åläggs att uppdatera språkpolicyn..24 Nästa möte Nästa möte är satt till den 19/2 18: Mötets avslutande

9 Christoffer Hintze förklarade mötet avslutat 22:18.

10 Bilaga 1 Anmälningsärende: Målmöte Föredragande: Christoffer Hintze Information Den 1/ hade styrelse ett målmötesdag där man diskuterade uppföljning av styrelsens övergripande strategiska mål. Bland annat diskuterades delegationsordningen, internationaliseringen, kårstatus, överlämning samt intern kommunikation (Podio). Bilaga 2 Beslutspunkt: Revidering av Brandbook Föredragande: Jimmy Hagelfors Information Brandbook behöver uppdateras för att utöka Föreningens marknadsförares egna ansvar samt för att sätta en modernare prägel på den. Denna uppdaterade version tar bort ansvar från Marknadsföringsutskottet, uppdaterar så att ägarförhållanden vid samordnade projekt blir tydligare och gör marknadsföringen mindre matematisk. Logotypen är här borttagen från Brandbook i bildformat och återges istället i ordform, detta för att skapa utrymme för jubileumslogotyper och dylikt men samtidigt skydda mot framtida missbruk av möjligheten till att redigera logotypen. Jag yrkar att styrelsen godkänner den reviderade versionen av Brandbook. Bilaga 3 Diskussionspunkt: Diskussionsforum för ekonomistudenter Föredragande: Anel Mulisic Information Efter ett antal möten med Thomas Bay och Quality Office har kursvärderingsprocessen, kursenkäter och svarsfrekvensen av dessa diskuterats flitigt. Då diskussionsforumet används av så pass många kan vi använda det till att uppmuntra studenter att svara på kursenkäterna, förslagsvis genom en notis som läggs upp och pinnas efter varje avslutad

11 period (4 gånger per termin). Tanken är att notisen/meddelandet ska vara pinnad så länge enkäterna är öppna, vilket brukar vara en vecka. Syftet med detta är att (i) påverka vår utbildning genom ökad svarsfrekvens och (ii) öka vår legitimitet gentemot SBS. Bilaga 4 Diskussionspunkt: Andra ordinarie föreningsmöte Föredragande: Frida Wandborg. Information Styrelsen bör fastställa datum för Andra ordinarie föreningsmöte. I och med fastställande av datum ger detta oss en deadline för att skicka in motioner och propositioner till Föreningsmötet. Styrelsen bör börja utforma dessa för att ha god tid på sig att gå igenom dem. Bilaga 5 Diskussionspunkt: Stockholm Banco Föredragande: Christoffer Hintze Information Stockholm Banco är en tidning som riktar sig till ekonomistudenter och är väletablerad med ungefär 30 aktiva involverade i tidningen, alltifrån skribenter till chefsredaktör m.m Tidningen skickas ut till nästintill 5000 studenter med två utlagor varje termin. Styrelsen bör diskutera fördelar samt nackdelar med att förvärva Stockholm Banco under Föreningen Ekonomernas namn och organisation. Bilaga 6 Diskussionspunkt: Kontorsmaterial med tryckt logga Föredragande: Anel Mulisic Information I samband med att vi är värdar för nästa U9-konferens kan det vara lämpligt att beställa in kontorsmaterial (pennor, block och dylikt) med vår logga på; dels för att vi vill visa upp oss, dels för att det är vanligt bland andra studentföreningar/kårer och dels för att det skulle uppskattas av våra medlemmar under t.ex. utskottsmöten. Mer information kring priser ges på plats.

12 Vid protokollet Frida Wandborg Justerare Justerare Christoffer Hintze Mia Batljan

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #9 Måndag 20/10 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.00 21:00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 17.01..2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #6 Torsdag 18/9 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.30 20.30.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 17:33..2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #2 Tisdag 29/7 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.45 23.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 18:50.2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #14 Onsdag 3/12 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:30 21.30.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 18:38..2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #11 Onsdag 12/11 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 15.00 18.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat kl. 15.05..2 Val

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #13 Måndag 25/11 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.00 21.00.1 Mötets öppnande Sead Kadric öppnar mötet 17.04.2 Val av sekreterare Johanna

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #6 Tisdag 18/9 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 22.00.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.00..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #5 Onsdag 5/9 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.30 22.30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.34..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #9 Onsdag 17/10 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 22:00.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18:00..2 Val av sekreterare.

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #10 Måndag 14/10 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 21.00.1 Mötets öppnande Sead öppnar mötet 18:06.2 Val av sekreterare Emmie Argus väljs

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #4 Onsdag 22/8 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.30 22.30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.33..2 Val av sekreterare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981 ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30 Org.nummer: 802011-9981 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 Året som gått... 1 Investeringar... 1 Medlemssystem... 1 Fakultetsbidraget... 2 Arvodering...

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Styrelsemöte #20 Tisdag 15/02 2011 VIP-rummet, Smedjan Kl. 17.00 21.00 Paus: kl. 19.41-19.50.1 Mötets öppnande Martin Lagus öppnade mötet kl 17.02.2 Val

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Amer Ali förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Amer Ali valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Amer Ali förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Amer Ali valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-11 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Frida Christensen, Josefine Strömsrud, Julia Persson, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Föreningsmöte ordinarie #2 - Bilagor Måndag 07/04/2014 Kl. 17.00 22.00, Gröjersalen Kräftriket..6 Bilaga 1 Rapportering av föreningens ekonomiska situation.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den 20 januari 2013 kl. 13.30 i Clasonska gården

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den 20 januari 2013 kl. 13.30 i Clasonska gården Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den kl. 13.30 i Clasonska gården Närvarande: Ordförande Eric Lennerth Vice ordförande Jesper Röjdeby Sekreterare Johan Camber Skattmästare Ordförande

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. Bilaga 1 Närvarollista. A. Sektionsmedlemmar

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. Bilaga 1 Närvarollista. A. Sektionsmedlemmar Bilaga 1 Närvarollista A. Sektionsmedlemmar Förnamn Efternamn KIM ARDINGE ANTON BACKLUND MARCUS BEIDEGÅRDH FILIP BENGTSSON NICKLAS BOHMAN TOBIAS EDSTRÖM MOA ERIKSSON CHRISTOPHER FORMSARK JACOB FREDRIKSSON

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18 Arbetsbeskrivningar Innehållsförteckning 1. Översikt... 5 1.1 Styrelsen... 6 1.2 Utskott... 6 2. Styrelsen... 7 2.1 Ordförande... 7 2.1.1 Ansvarsområde...

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 mars 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.17 Närvarande: Julia Yates, Sofia Wirell, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades.

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades. Mötesprotokoll Datum:2014-05-02 Tid:12:15 Plats:R27 Närvarande: Karin Elgh, Mikael Mäkinen, Henrik Lillberg, Nikodemus Rudolfsson, Josef Kling, Olof Karlsson, Amanda Forsén, Nopparat Ngaon, Mikaela Hahn,

Läs mer

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-03

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-03 Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015-03-03 kl. 17.00 Plats: Pepparholm Närvarande: 26 förtroendevalda och 3 personer från projektgruppen för I-forum. Ärenden: 1. Mötet

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 13.09 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Joanna Hellström, Emilie

Läs mer

Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 5/3-14 Tid: 19.15 21.00 Plats: Wallenberg Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer