Kallelse till förskolenämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till förskolenämnden"

Transkript

1 FÖRSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till förskolenämnden Tid Torsdag den 21 maj 2015, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och val av justerare 1 Godkännande av föredragningslistan 2 Information från förvaltningen 3 Delårsrapport per 31 mars 2015 för förskolenämnden FSN-2015/ Tillsyn gällande förskolan Riddarborgen FSN-2015/ Information om kön till kommunala förskolor och om förvaltningens pågående arbete för att skapa nya förskoleplatser 6 Revidering av Huddinge kommuns författningssamling HKF 6210, taxebestämmelser för förskolan, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. FSN-2015/ Remiss - Ansökan om markanvisning för uppförande av förskola i Visättra FSN-2015/

2 FÖRSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 2 (2) 8 Remiss - Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) FSN-2015/ Tillagningskök i skolor, förskolor och äldreboende - Motion väckt av Marica Lindblad (MP), Peter Johansson (MP) och Birgitta Ljung (MP) FSN-2015/ Anmälan av delegationsbeslut 11 Delgivningar till nämnden 12 Övriga frågor Huddinge den 4 maj 2015 Karl Henriksson Ordförande Lena Gammal Sekreterare

3 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2015/ (3) HANDLÄGGARE Schönning, Jenny Förskolenämnden Delårsrapport per 31 mars 2015 för förskolenämnden Förslag till beslut Nämnden beslutar för egen del 1. Nämnden godkänner delårsrapporten samt beräknat helårsutfall för 2015 och överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen för avstämning. 2. Nämnden godkänner avrapporteringen av de mål och uppdrag för förskolenämnden som redovisas i delårsrapporten. Nämnden begär hos kommunstyrelsen 3. Nämnden begär 0,3 mnkr för Nattviolens verksamhet som utökats 4. Nämnden begär 2,9 mnkr av tidigare års överskott till utbildning och gemensamma projekt och en utbildningsinsats inom ett förskoleområde. Sammanfattning Förskolenämndens utfall efter tre månader visar ett överskott om 4,6 mnkr. Nämndens prognos för helåret pekar mot ett underskott om 6,0 mnkr vid årets slut på grund av att förskolor öppnats till följd av att bereda plats för barn med garanti. Nattviolens verksamhet beräknar ett underskott till följd av fler barn och behov av större personaltäckning under kvällar, nätter och helger. Underskott beräknas också till följd av händelser som vattenskador och ventilationsarbeten. Förvaltningen och ett förskoleområde vill använda tidigare års överskott (motsvarande sammanlagt 2,9 mnkr). Förvaltningen planerar att använda tidigare års överskott till genomförande av utbildningar till barnskötare (1,3 mnkr), Förskolelyftet 2 (0,1 mnkr) samt till gemensamma projekt om lärplattor (0,2 mnkr) och små barns lärande (0,1mnkr) och försteförskollärare (0,1 mnkr) samt HBTQ utbildning (0,2 mnkr). Det finns också ett förskoleområde som vill använda tidigare års överskott (0,9 mnkr) för en gemensam utbildningsinsats. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

4 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2015/ (3) Osäkerhetsfaktorer för prognosen är antalet barn i verksamheten senare under året, löneöversynen, semesterlöneskuldens förändring, kostnader för samordnad varudistribution. Förändringar i regeringens vårproposition som syftar till att minskade barngruppernas storlek och ökade anslag till omsorg på obekväm arbetstid kommer att påverka verksamheten och ekonomin positivt. Beskrivning av ärendet Enligt beslut i kommunfullmäktige ska en delårsrapport med beräknat helårsutfall upprättas efter tre respektive åtta månader av räkenskapsåret. Den ekonomiska uppföljningen görs per verksamhetsområde enligt Mål och budget Nämndens avvikelse mellan budget och prognos kommenteras. I de fall prognosen innebär en negativ avvikelse ska åtgärder vidtas för att balansera budgeten. Statistik och prestationer eller motsvarande som beskriver utvecklingen av nämndens produktion ska anges. Förvaltningens synpunkter Förskolenämnden har ett positivt resultat om 4,6 mnkr efter tre månader. Årsprognosen beräknas till ett underskott om 6,0 mnkr. Underskottet beror delvis på att förvaltningen öppnat förskolor som Segelbåten och Korpen då alla barn i kön skulle beredas plats i verksamheten. Vidare beräknas ett underskott för Nattviolens verksamhet och underskott till följd av händelser som vattenskador och ventilationsarbeten. Förvaltningen och ett förskoleområde vill använda tidigare års överskott (motsvarande sammanlagt 2,9 mnkr). Förvaltningen planerar att använda tidigare års överskott till genomförande av utbildningar till barnskötare (1,3 mnkr), Förskolelyftet 2 (0,1 mnkr) samt till gemensamma projekt om lärplattor (0,2 mnkr) och små barns lärande (0,1mnkr) och försteförskollärare (0,1 mnkr) samt HBTQ utbildning (0,2 mnkr). Det finns också ett förskoleområde som vill använda tidigare års överskott (0,9 mnkr) för en gemensam utbildningsinsats. Höstens placeringar är osäkerhetsfaktorer i prognosen, detta gäller särskilt i de nya förskolorna som startar under hösten. Andra osäkerhetsfaktorer är förändringen av semesterlöneskulden, kostnader för samordnad varudistribution. Förändringar i regeringens vårproposition som syftar till att minskade barngruppernas storlek och ökade anslag till omsorg på obekväm arbetstid kan komma att påverka verksamheten och ekonomin positivt. Nattviolen som bedriver verksamhet på obekväm arbetstid, under kvällar, nätter och helger, beräknar få ett underskott under året. Anslaget sänktes inför 2015 till 2,0 mnkr. Med ökat antal barn och i stort sett krav på bemanning

5 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2015/ (3) under alla kvällar, nätter och helger ökar kostnaderna. I nuläget är det för tidigt att avgöra om ett nytt statsbidrag utifrån regeringens vårproposition kan minska det prognostiserade underskottet. Den sänkta nedsättningen av sociala avgifter för unga (upp till 25 år) höjer nämndens kostnader. Samtidigt ska det generella statsbidraget till kommunerna höjas för att finansiera kostnadsökningen. Förvaltningen vill använda tidigare års överskott till genomförande av utbildningar till barnskötare, Förskolelyftet 2 samt till gemensamma projekt om lärplattor och små barns lärande. Det finns också ett förskoleområde som vill använda tidigare års överskott för en gemensam utbildningsinsats. Jukka Kuusisto Utbildningsdirektör Bilaga Delårsrapport per 31 mars 2015 för förskolenämnden Beslutet delges Kommunstyrelsen, ekonomikontoret Akten Annelie Glifberg Verksamhetschef för förskolan

6 FSN-2015/ Delårsrapport per 31 mars 2015 för förskolenämnden Barn- och utbildningsförvaltningen/förskoleavdelningen APRIL 2015

7 Innehåll Huddinges vision och mål... 3 Sammanfattning... 3 Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län... 4 Förskolenämndens mål och resultat... 6 Bra att leva och bo... 6 Utbildning med hög kvalitet... 8 Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling Intern kontroll Verksamhetsstatistik nyckeltal Källförteckning... 32

8 Huddinges vision och mål Vision: Huddinge - en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Hållbart Huddinge 2030 I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit. Mål för Huddinge För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är fem övergripande mål formulerade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder. Bra att leva och bo Utbildning med hög kvalitet Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och detta är formulerat i tre strategiska mål under rubriken effektiv organisation som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag. Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling Sammanfattning Förvaltningen arbetar för att erbjuda förskoleplatser utifrån den efterfrågan som finns, vilket är en svårighet eftersom tillgången till förskoleplatser ser olika ut inom kommunen. För att ge fler möjligheter till platser under våren har två förskolor i kommunal regi öppnats. Den 7 januari 2015 öppnades en förskola i Flemingsberg och den 2 mars öppnade en förskola i Segeltorp. Inför höstens placeringar är det nu möjligt för medborgarna att se hur många som står i kö till respektive förskola samt hur många som står i omplaceringskö. Resultaten av den förskoleenkät som genomfördes i november 2014 finns presenterad i delårsrapporten. För de fristående verksamheterna är resultaten genomgående höga. Den samlade svarsfrekvensen för de fristående verk- FÖRSKOLENÄMNDEN 3

9 samheterna uppgår till 86 procent. Pedagogisk omsorg har en svarsfrekvens på 91 procent och förskolorna på 85 procent. Svarsfrekvensen för kommunal förskola blev 84 procent vilket är en förbättring jämfört med 78 procent För 2014 är svarsfrekvensen 94 procent i kommunal pedagogisk omsorg. Totalt har vårdnadshavare till 5440 barn besvarat enkäten 2014, detta gäller både vårdnadshavare till barn i fristående och kommunal verksamhet. Arbete med förvaltningens tre prioriterade områden, matematikutveckling, språkutveckling och IT i undervisningen fortsätter. De tre projekten befinner sig nu i en analysfas. En sammanställning och analys utifrån kartläggningen sker under våren Kostenheten har tillsammans med representanter från förskoleköken och skolköken arbetat fram en meny för våren och sommaren som uppfyller kraven på god och näringsriktig kost. Årets resultat avseende medarbetarenkäten för förskoleverksamheten visar en marginell förbättring av resultatet i jämförelse med förgående år och resultatet ligger över riktvärdet. Alla enheter ska utifrån resultatet av medarbetarenkäten göra en utvecklingsplan för sin enhet. Enheterna följer själva upp sin utvecklingsplan utifrån den planering som görs. Vad gäller målområdet Sund ekonomi så har förskolenämnden ett positivt resultat om 4,6 mnkr efter tre månader. Årsprognosen beräknas till ett underskott om 6,0 mnkr. Underskottet beror delvis på att förvaltningen öppnat förskolorna Segelbåten och Korpen så att barn med garanti skulle beredas plats i verksamheten. Användande av tidigare års överskott och fler barn inom Nattviolen är också anledningar till den negativa prognosen. Förändringar i regeringens vårproposition som syftar till att minskade barngruppernas storlek och ökade anslag till omsorg på obekväm arbetstid kommer att påverka verksamheten och ekonomin positivt Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Vår vision att Huddinge ska vara en av de tre populäraste kommunerna i länet ställer stora krav på våra verksamheter. För att sträva mot visionen måste vi utföra våra uppdrag mycket bra, tåla jämförelser med andra kommuner i länet samt bemöta invånare och företag på ett positivt och professionellt sätt. Arbetet med att nå mot visionen har bara påbörjats och kräver delaktighet från alla medarbetare och verksamheter. Huddinges kärnvärden vad Huddinge skall stå för I varumärkesplattformen slås fyra kärnvärden fast. Kärnvärdena är den värdegrund som Huddinge vilar på; både nu och i framtiden. Dessa kärnvärden ska fungera som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen. Huddinge skall stå för: Mod - betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor. Omtänksamhet - betyder att vi bryr oss om människor, besökare, företagarna och natur. Driv - betyder att vi kraftfullt driver utvecklingen framåt och att vi tar en ledande roll i regionen. Mångfald betyder att vi tar tillvara på variation och omväxling i miljöer, invånare, medarbetare och utbud. Vi vill utnyttja potentialen i mångfalden och skapa ett rikt och flexibelt samhälle. Uppföljning Barn- och utbildningsförvaltningen har valt att integrera arbetet med visionen i arbetet med den pedagogiska plattform som, utifrån aktuell skolforskning, beskriver vad varje barn och elev ska möta i Huddinges verksamheter varje dag. Vi anger vilken pedagogisk miljö vi vill se och vilka kompetenser som behövs för att barn och elever ska nå läroplansmålen. Omtanke om alla barn och elever, mod att ha höga förväntningar och driv att kraftfullt föra utvecklingen framåt kommer tydligt till utryck i den pedagogiska plattformen. Genom den pedagogiska plattformen arbetar vi målmedvetet för att bli en av de tre populäraste skolkommunerna i Stockholms län. 4 DELÅRSRAPPORT 2015

10 Den pedagogiska plattformen håller nu på att implementeras i våra förskolor och skolor genom att alla skolledningar, varje termin, arbetar med minst tre kännetecken ur plattformen tillsammans med all pedagogisk personal. Arbetet har utvärderats av varje skolledning i det systematiska kvalitetsarbetet och en sammanfattning av utvärderingen finns att ta del av under rubriken Utbildning av hög kvalitet. FÖRSKOLENÄMNDEN 5

11 Förskolenämndens mål och resultat I delårsrapporterna följer nämnden upp mål och utvecklingsåtaganden som beslutats i verksamhetsplanen för året. Tidigt på året finns få nya resultat och fokus i delårsrapporten per 31 mars är att följa upp arbetet med nämndens utvecklingsåtaganden och det ekonomiska utfallet. För de mål där det finns nya resultat redovisas och analysera dessa resultat. Bra att leva och bo Fler ska få sitt förstahandsval till förskola och skola Uppföljning delår 1 Förvaltningen arbetar för att erbjuda förskoleplatser utifrån den efterfrågan som finns, vilket är en svårighet eftersom tillgången till förskoleplatser ser olika ut inom kommunen. Två förskolor i kommunal regi har öppnats för att ge fler möjligheter till platser under våren. Den 7 januari 2015 öppnades en förskola i Flemingsberg och den 2 mars öppnade en förskola i Segeltorp. Under 2015 kommer tre stora förskolor att färdigställas, varav en förskola i Skogås/Trångsund och två förskolor i Flemingsberg. Utöver dessa förskolor kan fristående förskolor tillkomma efter ansökan om godkännande och rätt till bidrag. Andelen som fått sitt förstahandsval Förskolan (kommunala och fristående) Utvecklingsåtaganden , Regelbundet redovisa andelen familjer som fått den förskola de önskat. - Fortsätta arbetet med att synliggöra kön till förskolan på hemsidan. Uppföljning delår 1 - I uppgifterna som presenteras ingår både de som fått sitt förstahandsval vid nyplacering samt de som fått sitt val vid omplacering. - Förvaltningen har under våren publicerat en redovisning av förskolekön på Huddinge kommuns hemsida. Platserna som redovisas avser den första 1 Skolverkets föräldraenkät Avser januari mars 2015 september och kommer att aktualiseras varje månad. Ökad delaktighet och gott bemötande Delmålet Ökad delaktighet och gott bemötande avhandlas under kommunfullmäktiges övergripande mål Utbildning med hög kvalitet. Ökad jämlikhet Delmålet Ökad jämlikhet avhandlas under kommunfullmäktiges övergripande mål Utbildning med hög kvalitet. Ökad valfrihet Andelen hos annan utförare Förskolebarn (%) Förskolenämnden är tillsynsmyndighet och godkännande myndighet för fristående förskolor och pedagogisk omsorg som vill etablera sig i Huddinge kommun. I nämndens tillsyn ingår även att ta emot och utreda synpunkter och anmälningar från vårdnadshavare eller medborgare. Våren 2015 planerar förvaltningen att genomföra regelbunden tillsyn av fem familjedaghem och fem förskolor. Hösten 2015 planeras regelbunden tillsyn av fem familjedaghem och fem förskolor. Tillsynsarbetet fortlöper enligt plan. Förskoleenkäten för fristående verksamheter Förskoleenkäten är ett av de verktyg förskoleinspektören har att använda sig av vid bedömningen av de fristående verksamheternas resultat. Förskoleenkäten genomförs årligen och skickas ut till alla föräldrar som har barn i någon av Huddinges förskolor. Förskoleenkätens resultat för de fristående verksamheterna är genomgående högt. Resultatet för fristående pedagogisk omsorg ligger högre än för de fristående förskolorna. Den samlade svarsfrekvensen för de fristående verk- 6 DELÅRSRAPPORT 2015

12 Fristående Nöjdhet pedagogisk omsorg Fristående Fsk samheterna ligger på 86 procent. Pedagogisk omsorg har en svarsfrekvens på 91 procent och förskolorna på 85 procent. Normer och värden Utv och lärande Lärandemiljö Fsk och he m Barns inflytande Styrtalens lägsta resultat handlar för fristående pedagogisk omsorg om området lärandemiljö med 8,6 och då är det innemiljön som får det lägsta resultatet. Även för de fristående förskolorna är det området lärandemiljö som fått lägst resultat med styrtalet 7,3 men där har utemiljön fått det lägsta resultatet. Området Normer och värden får hos fristående pedagogisk omsorg det positiva styrtalsvärdet 9,7, här får förskolorna 8,9. Styrtalsspridningen för pedagogisk omsorg ligger mellan 6,4 och 10,0 och för fristående förskolor mellan 5,1 och 10,0. Det innebär att spridningen är större bland fristående förskolor än inom fristående pedagogisk omsorg. Det område som har störst spridning är för pedagogisk omsorg förskola och hem och för förskola lärandemiljö. Det är liten skillnad mellan könen överlag, både inom pedagogisk omsorg och i förskola. Resultaten för de fristående och de kommunala förskolorna kan jämföras på Huddinge.se i kommunens jämförservice. Klagomål fristående verksamheter Till förvaltningen har sju klagomål inkommit gällande fristående förskolor under perioden januari till och med mars Klagomålen har främst handlat om förskolechefens bemötande av vårdnadshavare, men även bristande information, missnöje kring öppettider samt bristande pedagogisk verksamhet. Något klagomål gällande pedagogisk omsorg har inte inkommit under perioden. Strategiskt område: Vårby Det strategiska området Vårby avhandlas under rubriken Utbildning med hög kvalitet. Strategiskt område: Flemingsberg Det strategiska området Flemingsberg avhandlas under rubriken Utbildning med hög kvalitet. FÖRSKOLENÄMNDEN 7

13 Utbildning med hög kvalitet Resultat som redovisas i detta kapitel avser kommunal förskoleverksamhet. Resultat för kommunal pedagogisk omsorg redovisas särskilt i slutet av kapitlet. Resultat för fristående förskoleverksamhet redovisas under övergripande målet Bra att leva och bo under delmålet Ökad valfrihet. Resultaten kommer framför allt från en förskoleenkät som riktar sig till vårdnadshavare och en självvärdering som förskolechefer genomfört. Förskoleenkäten genomfördes i november Svarsfrekvensen i kommunal förskola blev 84 procent (jämfört med 78 procent 2013). För 2014 är svarsfrekvensen 94 procent i kommunal pedagogisk omsorg. Totalt har vårdnadshavare till 5440 barn i fristående och kommunal regi besvarat enkäten Resultaten i tabellerna uppvisar i båda fallen summan positiva svar per påstående. Vårdnadshavarna svarar på en fyrgradig skala i vilken utsträckning påståendena stämmer med deras upplevelse: 1. Inte alls, 2. I viss mån, 3. Ganska mycket, 4. Helt. Här summeras andelarna som svarat Ganska mycket och Helt. Förskolecheferna svarar på i vilken utsträckning ansvaret uppfylls per påståenden på en sexgradig skala från 1. I viss mån till 6. Helt och med hög kvalitet. Summan positiva svar utgörs här av andelen som svarat med antingen en 5:a eller en 6:a. Det är inte samma påståenden som förskolechefer och vårdnadshavare tar ställning till, men båda utgör mått och på så vis en indikation på respektive måluppfyllelse. Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten (3 4 kap). Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara de nationella målen (Skolverket, 2012). Förskolans nationella mål beskrivs i skollagen och förskolans läroplan. Det är inget som hindrar att huvudmannen formulerar och följer upp egna mål inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet så länge de inte strider mot de nationella målen. Det är dock viktigt att skilja på de olika målen. Därför redovisas nedan en översikt över vilka av förskolenämndens mål som kan sorteras under rubriker i läroplanen: Normer och värden Alla barn är trygga i sin förskolemiljö Ökad jämlikhet Alla barn behandlas likvärdigt oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller livsvillkor. Barns inflytande Alla barn har med stigande ålder ökat inflytande över sitt lärande och det pedagogiska arbetet i förskolan Utveckling och lärande Alla förskolor har en pedagogisk verksamhet som stimulerar och utmanar barnen i deras utveckling och lärande Alla barn i behov av särskilt stöd har handlingsplan som stödjer deras utveckling och lärande Förskola och hem Fler nöjda med förskola Ökad delaktighet och gott bemötande Pedagogisk plattform Uppföljning delår 1 För att utvärdera hur processen kring pedagogisk plattform hittills har fungerat och för att i senare skeden stämma av processens utveckling har en enkät inkluderats i enheternas systematiska kvalitetsdokument. Denna enkät har i och med årets inledande inlämning av de systematiska kvalitetsdokumenten besvarats för första gången. I förskolan och gymnasiet har samtliga enheter deltagit i utvärderingen av processen kring pedagogisk plattform. Gymnasieverksamheten har använt en egen version av enkäten med färre frågor vilket innebär att det inte är möjligt att utvärdera processen för gymnasieskolornas och vuxenutbildningens del i samma utsträckning som för förskole- och grundskoleverksamheten. Enheterna har fått som uppdrag att varje termin arbeta med tre av den pedagogiska plattformens kännetecken vilka ingår under rubrikerna professionell pedagog, professionell skolledare samt stödjande lärmiljö. Cirka 80 procent av enheterna uppger att de har arbetat med tre av kännetecknen i den pedagogiska plattformen. Majoriteten av de enheter som inte har arbetat med alla tre kännetecknen uppger att de har arbetat med plattformen generellt och att de planerar att gå in på enskilda kännetecken under vårterminen Enheterna har till övervägande del valt kännetecken under rubriken professionell pedagog, många har valt samtliga av sina kännetecken utifrån den rubriken. Enheterna har i majoriteten av fallen valt kännetecken utifrån sina utvecklingsområden i enlighet med uppdraget. 8 DELÅRSRAPPORT 2015

14 Det är en stor spridning i hur enheterna arbetat med plattformen och några har redan börjat integrera den i verksamheten. När det gäller hur väl arbetet har gått enligt skolledarna och hur viktigt personalen upplever arbetet med den pedagogiska plattformen så koncentreras svaren kring 5 7 på en 10-gradig skala för båda frågor. När det gäller förskolechefens/rektorns upplevelse av arbetet med den pedagogiska plattformen är medelvärdet detsamma för förskolan och grundskolan men spridningen är större inom förskoleverksamheten och det är fler förskolechefer än grundskolechefer som är mer självkritiska till hur arbetet har fungerat Inga resultat finns att tillgå för gymnasie- och vuxenutbildningen. När det gäller personalens upplevelse av hur viktigt arbetet är skattar förskolan och grundskolan den exakt likadant, ett snittvärde på 6 och en koncentration av svaren kring 5 7 på en 10-gradig skala. När det gäller frågorna om hur stor andel av personalen som känner till respektive kan beskriva plattformen skiljer sig svaren. Som förväntat är det betydligt fler som känner till plattformen än vad det är som kan beskriva den. Snittvärdet är 7 för andelen som känner till plattformen och 5 för andelen som kan beskriva den. På frågan om hur stor andel som känner till plattformen koncentrerar sig spridningen kring svaren 7 10 i grundskolan och kring 6 10 i förskolan. På frågan om hur stor andel som kan beskriva plattformen är förskolan återigen mest självkritisk med snittvärdet 5, grundskolan anger värde 6 och gymnasiet värde 7. Även spridningen är förskjuten åt de högre värdena på skalan i grundskolan och gymnasiet. När det gäller behovet av ytterligare stöd efterfrågar en fjärdedel (10 av 40) av enheterna detta och majoriteten av dessa (7 av 10) är grundskolerektorer. Stödet som efterfrågas handlar om att få ytterligare instruktioner, verktyg och exempel samt erfarenhetsutbyte och uppföljningar från förvaltningens håll ute på skolorna. Framgångsfaktorer hittills har bland annat varit lyckade pedagogiska diskussioner och möjligheten för personalen i hela skolan eller hela rektorsområdet att mötas och få till stånd ett kollegialt lärande. Utmaningarna har bland annat utgjorts av att hitta tid och utrymme till processen, att göra plattformen till en naturlig del av det dagliga arbetet samt att enas om en gemensam tolkning av kännetecknen i arbetsgrupperna och mellan arbetsgrupperna. Förvaltningens tre prioriterade områden Utvecklingsåtaganden - Förvaltningen åtar sig att prioritera arbetet med: - Språkutveckling - Matematikutveckling - IT i undervisningen Uppföljning delår 1 Arbete med förvaltningens tre prioriterade områden, matematikutveckling, språkutveckling och IT i undervisningen fortsätter. De tre projekten befinner sig i en analysfas. En sammanställning och analys utifrån kartläggningen sker under våren Arbetet inom de tre prioriterade områdena lyfts kontinuerligt i förvaltningens ledningsgrupp och på chefsmöten. Matematikutveckling Uppföljning delår 1 Andel förskolechefer som uppger att verksamheten utformas så att barn får de utmaningar de behöver gällande matematik Totalt (antal förskolechefer) Varav svarande i % Total andel positiva svar Av tabellen framgår att förskolecheferna bedömer att arbetet med matematik har utvecklats markant sedan förra året. Främst förklaras de höjda resultaten av att de som gjorde en genomsnittlig bedömning förra året nu gör en högre skattning. Mer än en tredjedel av cheferna gör en högre bedömning jämfört med förra året. De som gjorde en lägre skattning förra året ligger kvar i sin bedömning trots att de uppger sig ha arbetat med matematik, vilket talar för att det fortsatta stödet behöver riktas in på att öka likvärdigheten. Språkutveckling Uppföljning delår 1 Andel förskolechefer som uppger att verksamheten utformas så att barn får de utmaningar de behöver gällande språk Totalt (antal förskolechefer) Varav svarande i % Total andel positiva svar FÖRSKOLENÄMNDEN 9

15 Som framgår av tabellen bedömer förskolecheferna att även arbetet med språk har utvecklats markant sedan förra året. Nästan hälften av förskolecheferna gör en högre bedömning jämfört med förra året, men även här finns skillnader som gör att satsning på likvärdighet är befogad. Barn som kommunicerar med årets pedagog 2011, konstpedagogen Filippa Ydstedt, Österleds förskolor. Utvecklingsåtagande - Prioritera arbetet med modersmålsstöd enligt Skolverkets rekommendationer. Uppföljning delår 1 Arbetet pågår enligt plan. Inga nya resultat finns att tillgå. IT i undervisningen Uppföljning delår 1 Andel förskolechefer som uppger att all personal arbetat med IT i den pedagogiska verksamheten tillsammans med barnen Totalt (antal förskolechefer) Varav svarande i % Total andel positiva svar I tabellen kan utläsas ett oförändrat resultat avseende förskolechefernas bedömning av om all personal arbetat med IT i den pedagogiska verksamheten tillsammans med barnen. Liksom för matematik- och språkutveckling har även här en positiv utveckling skett sedan förra året. Trots att det inte framgår av resultaten i tabellen har likvärdigheten ökat genom att flera av de lägsta resultaten har höjts. Särskilt gäller detta för Vårby och Visättra där förskolecheferna i år gör en betydligt högre bedömning. Alla förskolor har en pedagogisk verksamhet som stimulerar och utmanar barnen i deras utveckling och lärande Uppföljning delår 1 Andel personal med förskollärarutbildning, kommunala förskolor (15 oktober respektive år) Totalt (andel) Ranking i länet Andel personal med pedagogisk högskoleutbildning, kommunala förskolor(15 oktober respektive år) Totalt (andel) Ranking i länet Förvaltningen samlar in och sammanställer uppgifter om personalens utbildningsnivå och personaltäthet. Dessa uppgifter skickas sedan vidare till Statistiska centralbyrån, SCB. Från 2014 ändrade SCB sin insamlingsmetod till individdata. När Skolverket presenterade de insamlade uppgifterna är andelen förskollärare 27 procent i jämförelse med förvaltningens uppgifter om 32 procent. Detta kan bero på att vissa förskollärare inte har fått ut sin examen, förvaltningen behöver genomföra en grundlig analys av skillnaderna och återkommer med detta i nämndens andra delårsrapport. Förskollärarandel 2014 (förändring 2014/2013), Bilderna nedan beskriver förskollärartätheten per område för både kommunala och fristående förskolor. Förskollärartätheten har ökat totalt för både fristånde och kommunala förskolor i alla områden förutom Sjödalen- Fullersta. Förskollärartätheten är generellt lägre inom fristående förskolor i jämförelse med kommunala förskolor. I bild 1 anges i parentesen förändringen i procentenheter jämfört med föregående år. 10 DELÅRSRAPPORT 2015

16 Bild 1. Förskollärarandel områdesvis Bild 2. Personaltäthet Total andel positiva svar Flickor Pojkar Trots behoven att öka andelen förskollärare uppger en majoritet av vårdnadshavarna positiva svar på den enkät som årligen skickas ut. Som framgår av tabellen är också resultaten relativt oförändrade åtminstone avseende om förskolan tar tillvara barnens lust att lära. Vårdnadshavarna verkar något mindre nöjda med i vilken utsträckning förskolan utmanar barnen att lära nya saker. Däremot bedömer förskolecheferna att deras verksamhet i högre utsträckning än förra året utformas så att barn får de utmaningar de behöver gällande matematik, språk, naturvetenskap, teknik, bygg, konstruktion och skapande. Högst bedömning görs på språk och bygg och lägst görs angående teknik. Det är dock få förskoleområden som vidtar åtgärder för arbetet med specifika ämnesområden. Förklaringen ligger troligen i förskolans tradition av att arbeta ämnesintegrerat och projektorienterat. Nästan alla förskoleområden har formulerat åtgärder för läroplanens målområde utveckling och lärande och för nämndmålet om en pedagogisk miljö som stimulerar och utmanar. Liksom tidigare handlar åtgärderna i hög grad om att organisera för en högre kvalitet och likvärdighet. Det görs bland annat genom att ta fram olika stödmaterial, tydliggöra rutiner, gemensamt reflektera kring olika frågor för att skapa samsyn samt förankra ställningstaganden. Vidare arbetar man med fortbildning, handledning och att säkra tiden för avdelningsreflektion. Huvudsakligen kan åtgärderna sägas handla om att utveckla arbetet med pedagogisk dokumentation och lärandemiljön. Men i åtgärderna lyfts även till exempel lärplattan som språkutvecklande verktyg, medveten högläsning varje dag och lekens betydelse för lärande. Personaltätheten, det vill säga antal barn per personal i barngrupp, har försämrats i jämförelse med föregående år. Personaltätheten är överlag lägre i fristående verksamhet än i kommunal förskola. Andel föräldrar som upplever att förskolan tar tillvara deras barns lust att lära Totalt (antal enkäter) Varav svarande i % Total andel positiva svar Flickor Pojkar Andel föräldrar som upplever att förskolan utmanar deras barn att lära sig nya saker Böcker och högläsning får mer utrymme i den dagliga verksamheten i Mörtvik. FÖRSKOLENÄMNDEN 11

17 Andel föräldrar som upplever att innemiljön är lärorik för deras barn Totalt (antal enkäter) Varav svarande i % Total andel positiva svar Flickor Pojkar Andel föräldrar som upplever att utemiljön är lärorik för deras barn Total andel positiva svar Flickor Pojkar Andel förskolechefer som anser att förskolans lärandemiljö utformas så att barnen får tillgång till en bra miljö och material för utveckling och lärande Totalt (antal förskolechefer) Varav svarande i % Total andel positiva svar Som framgår av ovanstående tabell förefaller förskolecheferna mer kritiska än vårdnadshavarna till lärandemiljöerna. Det är dock en förenklad slutsats, både med tanke på att påståendena de båda parterna tar ställning till skiljer sig åt, men också eftersom andel positiva svar räknas på olika sätt. Förskolecheferna bedömer på en sexgradig skala och de två mest positiva svaren räknas här samman. Hade de tre mest positiva svaren räknats hade det visat att 95 procent av cheferna bedömer lärandemiljön positiv. Varje resultat ska därför stå och tolkas i förhållande till sig självt som indikator på målet. Som framgår av tabellen syns ingen skillnad i chefernas bedömning sen förra året. Vid närmare studium av förskoleområdena kan dock konstateras att något färre gör en låg bedömning. Dessutom har vi i år två förskoleområden som bedöms uppfylla detta ansvar helt och med hög kvalitet, Trångsund och Utsälje. Förra året var det ingen chef som gjorde den bedömningen. Det bör också tilläggas att lärandemiljöer är det område där det är störst skillnader mellan förskoleområdena utifrån resultat från enkäten till vårdnadshavarna. Förutsättningarna ser förstås olika ut, men samtidigt verkar det inte alltid vara en överensstämmelse mellan vårdnadshavarnas upplevelse och förskolechefernas bedömning, vilket kan bero på skillnader i perspektiv, prioritering och kompetens. Små barns lärande Forsknings- och utvecklingsprogrammet Små barns lärande, som bedrivs tillsammans med tio andra kommuner, Linnéuniversitetet och Ifous (ett fristående forskningsinstitut för förskola och skola) fortlöper enligt plan. Kommunerna har gjort en halvtidsavstämning och i Huddinge visade den bland annat att utvecklingsarbetet på de deltagande förskolorna fick en ordentlig skjuts redan vid första konferensens studiebesök på andra förskolor. I strävan att hitta modeller för dokumentation av barns förändrade kunnande har bland annat centrala begrepp diskuterats och exempel på mallar och stödverktyg håller på att utvecklas. Alla barn i behov av särskilt stöd har handlingsplan som stödjer deras utveckling och lärande Uppföljning delår 1 Andel förskolechefer som uppger att barn i behov av särskilt stöd får det stöd han eller hon behöver Totalt (antal förskolechefer) Varav svarande i % Total andel positiva svar Förskolechefernas bedömning av om barnen i behov av särskilt stöd får det stöd de behöver har förbättrats sedan förra året, men fortfarande är bedömningen att målet inte uppfyllts. Bland förskoleområdenas åtgärder lyfts vanligen inte specifika åtgärder kopplade till stöd. Det beror troligen mest på att brister åtgärdas omgående och därför inte syns i den långsiktiga planering som utgörs av det systematiska kvalitetsarbetet. I november 2014 gick alla specialpedagoger på konferensen Specialpedagogik i förskolan och de har också gått internutbildningen Ljus och ljud för alla i förskolan som anordnas av förvaltningens hörselpedagog. Specialpedagogerna är indelade i tre grupper och får handledning en gång i månaden av chefen för förskolans stödverksamhet. Utbildning i tydliggörande pedagogik och autismspektrumtillstånd kommer att påbörjas i april 2015 där ett förskoleområde får en föreläsning, följd av ett handledningstillfälle under ledningen av chefen för förskolans stödverksamhet och specialpedagogen. För närvarande har 109 barn tilläggsbelopp och 19 barn har plats i de inkluderande tal- och språkgrupperna. Av de 109 barn med tilläggsbelopp är det 38 barn som har autism, 31 barn som har medicinska svårigheter och 14 barn som har utvecklingsförsening. Andra diagnoser som genererat tilläggsbelopp är down syndrom, synnedsättning, hörselnedsättning och CI-inplantat, ADHD samt barn med 12 DELÅRSRAPPORT 2015

18 tal- och språksvårigheter som inte är placerade på tal- och språkavdelningarna. Utvecklingsåtagande - Kompetensutvecklingsinsatser för chefer och personal på tal- och språkavdelningarna. Uppföljning delår 1 Förskolecheferna och personalen vid de inkluderade taloch språkgrupperna har fått utbildning i TRAS vid sex tillfällen och två tillfällen återstår. TRAS är ett observationsmaterial som riktar sig till de hörbara och de tysta aspekterna i barns kommunikations- och språkutveckling. Genom TRAS får personalen en bild av barngruppens språkliga utveckling samtidigt som de kan hålla fokus på varje barns individuella behov. Talpedagogerna deltar i närverksträffar en gång i månaden. Specialpedagogerna kommer att genomgå en utbildning i tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) i juni. Arbetet pågår därmed enligt plan. Alla barn har med stigande ålder ökat inflytande över sitt lärande och det pedagogiska arbetet i förskolan Uppföljning delår 1 Andel föräldrar som upplever att förskolan tar tillvara deras barns tankar och idéer Totalt (antal enkäter) Varav svarande i % Total andel positiva svar Flickor Pojkar Andel förskolechefer som anser att förskolans arbetsformer utvecklas så att barnens aktiva inflytande gynnas Totalt (antal förskolechefer) Varav svarande i % Total andel positiva svar Tabellen visar relativt oförändrat resultat på enkäten till vårdnadshavarna gällande hur förskolan tar tillvara barnens tankar och idéer. Samtidigt framgår det att förskolecheferna bedömer att arbetsformerna utvecklats så att barnens aktiva inflytande gynnas i högre grad än tidigare. Vid närmare granskning kan dock konstateras en liten positiv förändring även hos vårdnadshavarna genom att något fler i år väljer den högsta bedömningen istället för den näst högsta. Det syns däremot inte i summan av de positiva svaren i tabellen ovan. Trots detta är det ändå en stor skillnad mot den positiva förändringen i chefernas bedömning, vilket troligen mest kan förklaras av att vårdnadshavarna inte i samma utsträckning sett utvecklingen av arbetsformerna och dess konsekvenser för tillvaratagandet av barnens tankar och idéer. Det ska också tilläggas att målområdet barns inflytande är ett av två där likvärdigheten är som minst om man ser till vårdnadshavarnas svar. Skillnaderna inom flera av förskoleområdena är alltså relativt stor. Detta talar sammantaget för åtgärder främst med fokus på information till vårdnadshavarna och särskilt i vissa förskoleområden. Över hälften av förskoleområdena har vidtagit åtgärder för att höja måluppfyllelsen för målområdet barns inflytande. Om förskolechefen vidtagit en åtgärd beror mer på chefens helhetsbedömning än på resultat och spridning på resultat från enkäten till vårdnadshavarna. De åtgärder som vidtagits handlar i hög grad om generella insatser som borde öka likvärdigheten och öka barnens inflytande över verksamheten. De barnintervjuer som genomförts på förskolorna har under ett par år visat att barnen främst upplever sig ha inflytande över sig själva och sin lek. På förskolorna finns därför en strävan att låta barnen få mer inflytande även över verksamheten i övrigt. Däremot är det få åtgärder som handlar om att stärka informationen till vårdnadshavarna. Likvärdigheten gällande barns inflytande kan komma att öka av åtgärder som exempelvis genom att organisera stöd via miljöer och handledare samt skapa barnråd och didaktiska modeller för demokratiska och utmanande samtal. Att kontinuerligt reflektera över pedagogernas påverkan i alla aktiviteter är ytterligare ett exempel, liksom att se över processen för hur barnintervjuerna bearbetas. Exempel på åtgärder som kan leda till att barnen ska få mer inflytande över själva verksamheten är att dokumentera och reflektera ihop med barnen, göra barnen mer delaktiga i beslut, upptäcka barnens intressen via barnintervjuer och/eller med kopplingar till läroplanens mål samt att omsätta dessa intressen som en del i undervisningen. Alla barn är trygga i sin förskolemiljö Uppföljning delår 1 Andel föräldrar som känner sig trygga när deras barn är på förskolan Totalt (antal enkäter) FÖRSKOLENÄMNDEN 13

19 Varav svarande i % Total andel positiva svar Flickor Pojkar Andel föräldrar som upplever att deras barn känner sig tryggt på förskolan Total andel positiva svar Flickor Pojkar Resultaten av den enkät som genomförts bland vårdnadshavare i kommunen visar att deras barn känner sig trygga när de är på förskolan. Liksom tidigare år är målområdet normer och värden det som vårdnadshavarna svarar mest positivt på. Målområdet normer och värden omfattar förutom nämndmålet om trygghet också nämndmålen om ökad jämlikhet och att alla barn ska behandlas likvärdigt, vilka redovisas under nästa rubrik. Även likvärdigheten både inom och mellan förskoleområdena är som störst för detta målområde. De goda resultaten kan vara en förklaring till att normer och värden är det målområde där minst antal förskoleområden (drygt en tredjedel) har vidtagit åtgärder. Exempel på vidtagna åtgärder är att arbeta i mindre grupper, zonindela gården, använda allas kunskaper bättre och tydliggöra rutiner i arbete med incidenter och mot mobbning och våldsnormer. En annan förklaring till färre åtgärder kan vara en strävan efter att prioritera att stärka lärandet för att nå en jämnare balans mellan omsorg och lärande, utifrån kritik från Skol-inspektionen år Både forskning och Skolinspektionens egen rapport (2011:10) visar att det i vissa av landets förskolor förekommer ett behov av ett tydligare fokus på lärande. Huddinges förskolechefer visar detta genom att vidta fler åtgärder för att öka måluppfyllelsen inom målområdet utveckling och lärande än inom normer och värden. Detta kan ha resulterat i att färre förskolechefer än förra året bedömer en mycket god måluppfyllelse inom normer och värden, men det är inte fler än tidigare som uppger en måluppfyllelse som enbart är godtagbar. Resultaten från förskoleenkäten analyseras även utifrån kön- och områdesperspektiv. Skillnaderna mellan hur flickors respektive pojkars vårdnadshavare svarar är alltjämt små på kommunnivå och så även vid jämförelser mellan förskoleområden. Tidigare identifierade skillnader mellan geografiska områden kvarstår dock. Vårby får genomgående lägre resultat medan Flemingsberg och Segeltorp får högre resultat. Bland förskolecheferna är det chefen för Vårby förskoleområde som värderar sin verksamhets kvalitet lägst. Alla barn behandlas likvärdigt oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller livsvillkor Andel föräldrar som upplever att deras barn behandlas likvärdigt oavsett livsvillkor Totalt (antal enkäter) Varav svarande i % Total andel positiva svar Flickor Pojkar Detta är ett av två påståenden i förskoleenkäten där flest vårdnadshavare svarat att de instämmer helt (68 procent). I år bedömer fler förskolechefer att deras personal känner till och arbetar aktivt utifrån planen mot diskriminering och kränkande behandling. Fler bedömer också att deras upprättade planer helt och med hög kvalitet uppfyller lagkraven. Samtidigt har detta arbete intensifierats, se utvecklingsåtagandet nedan. Utvecklingsåtagande - Förvaltningen uppdrar till förskolecheferna att under 2015 inkludera Plan mot diskriminering och kränkande behandling i det dagliga arbetet. Under 2015 kommer förvaltningen att särskilt följa upp förskolornas Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uppföljning delår 1 Förvaltningen har under våren planerat in uppföljning av förskolornas planer mot diskriminering och kränkande behandling. Arbetet pågår enligt plan. Ökad jämlikhet Uppföljning delår 1 14 DELÅRSRAPPORT 2015

20 Fler nöjda med förskola Andel föräldrar nöjda med sitt barns förskola Total andel positiva svar Flickor Pojkar Andel föräldrar som kan rekommendera sitt barns förskola Total andel positiva svar Flickor Pojkar Under den senaste femårsperioden har cirka 90 procent av vårdnadshavarna svarat på en fyrgradig skala något av de positiva svaren att de instämmer helt eller ganska mycket i påståenden redovisade i ovanstående tabell. Dock kan en negativ utveckling anas från 92 procent år 2010 till dagens 88 procent. En majoritet av förskoleområdena har identifierat utvecklingsområden och vidtagit åtgärder för att höja måluppfyllelsen. Alla förskolechefer som tidigare bedömt måluppfyllelsen vara enbart godtagbar har vidtagit åtgärder. Vanligast är åtgärder som handlar om att organisera för en ökad likvärdighet. Nöjdhet är ett av två mål där förskoleområdena har störst spridning avseende resultatet från enkäten till vårdnadshavarna. Åtgärderna handlar exempelvis om genom att ha gemensamt utformade delar i informationsbrev, utveckla underlagen till utvecklingssamtalen samt utveckla olika typer av forum för dialog med vårdnadshavarna. Andra åtgärder handlar om att utveckla användningen av digitala hjälpmedel, att barnen involveras i informationen till vårdnadshavarna och att diskutera och skapa en samsyn kring vissa centrala begrepp som exempelvis undervisning, utveckling och lärande. Ökad delaktighet och gott bemötande Uppföljning delår 1 En viktig förutsättning för att vårdnadshavarna ska kunna vara nöjda med förskoleverksamheten är att de har möjlighet att vara delaktiga. Föräldrarna ska också enligt förskolans läroplan ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan (Skolverket, 2010). Då delaktighet länge varit ett central begrepp i Huddinge kommun har detta komplexa begrepp tydliggjorts genom olika former för delaktighet: information, konsultation, dialog, samarbete och medbestämmande (Huddinge kommun, 2012). Det finns därmed flera olika anledningar till att ställa ett flertal frågor till vårdnadshavarna. Av resultaten nedan framgår dock att skillnaderna från föregående år är små. Största skillnaden är att allt fler vårdnadshavare instämmer helt eller mycket i det påstående som har lägst resultat, dvs. att allt fler upplever sig få veta vad förskolan gör för att stödja deras barn till utveckling och lärande. Andel föräldrar som upplever att de får den information de behöver om förskolans verksamhet Totalt (antal enkäter) Varav svarande i % Total andel positiva svar Flickor Pojkar Andel föräldrar som upplever att förskolan arbetar för att göra målen i förskolans läroplan kända för dem Total andel positiva svar Flickor Pojkar Andel föräldrar som känner sig välkomna att ställa frågor och framföra synpunkter Total andel positiva svar Flickor Pojkar Andel föräldrar nöjda med utvecklingssamtalen Total andel positiva svar Flickor Pojkar Andel föräldrar som upplever sig få veta vad förskolan gör för att stödja deras barns utveckling och lärande Total andel positiva svar Flickor Pojkar Andel föräldrar som upplever att de vuxna i förskolan visar engagemang för deras barn Total andel positiva svar Flickor Pojkar Som framgår av nedanstående tabell bedömer förskolecheferna att ansvaret för att formerna för samarbete mellan förskola och hem uppfylls i samma omfattning som förra året. Förskolecheferna svarar på en sexgradig skala och summan positiva svar utgörs av andelen som svarat antingen med en 5:a eller 6:a. Skulle även andelen 4:or räknas FÖRSKOLENÄMNDEN 15

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-10 FSN-2014/431.601 1 (2) HANDLÄGGARE Schönning, Jenny 08-535 360 12 Jenny.schonning@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och

Läs mer

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-15 FSN-2014/92.119 1 (4) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun Förslag

Läs mer

Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete i Borlänge kommun verksamhetsområde förskolan

Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete i Borlänge kommun verksamhetsområde förskolan Bildningssektorn 2016-04-15 Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete i Borlänge kommun verksamhetsområde förskolan Var är vi? Hur blev det? Vart ska vi? Hur gör vi? Dokumentationen av det systematiska

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN -~--~ -- - - ---, HUDDINGE I

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Datum 140909 1 (5) Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Danderyds kommun epost: kommunen@danderyd.se för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet.

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet. Malmö stad Projekt kvalitetsarbete - barn och ungdom Analysstöd förskola Måluppfyllelse Materialet är tänkt att användas som utgångspunkt vid de tillfällen då rektor/förskolechef tillsammans med personalen

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Bryt heteronormen -gör Huddinge till en regnbågskommun!- motion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt heteronormen -gör Huddinge till en regnbågskommun!- motion väckt av Olof Olsson (MP) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-30 FSN-2013/353.119 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Förskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Bryt heteronormen -gör Huddinge till

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Malmö kommun. Beslut. Malmö kommun Dnr :4548

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Malmö kommun. Beslut. Malmö kommun Dnr :4548 r% Skolinspektionen Beslut Malmö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund Beslut 2(8) Tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2014

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-22 FSN-2013/382.182 1 (2) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning

Läs mer

l Diarieplan Trångsund 2013-01-20 Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet from 2013-03-11.

l Diarieplan Trångsund 2013-01-20 Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet from 2013-03-11. Trångsund 2013-01-20 r----- HUDDINGE'KoMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 2013 Of- l3 - Diörienurnrner l Diarieplan Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Förskoleområde Trångsund 2016

Förskoleområde Trångsund 2016 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2016 Förskoleområde Trångsund 2016 Varje förskoleenhet arbetar enligt skollagen systematiskt och kontinuerligt med att följa upp verksamheten, analysera resultaten och med

Läs mer

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun ein 5 Beslut Örnsköldsviks kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Borevägen

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Borevägen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 FSN-2013/96.642 1 (2) HANDLÄGGARE Castefjord, Christina 08-535 360 61 Christina.Castefjord@huddinge.se Förskolenämnden

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2017/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Vansbro kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Vansbro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax:

Läs mer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Dnr KS/555/2015 Kvalitetsplan 2016 2018 Förskola, obligatoriska skolformer, gymnasie- och gymnasiesärskola samt fritidshem Kommunstyrelsen 2016-01-12, 20 Inledning Varje huvudman inom skolväsendet ska,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Örtagården 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Örtagården 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Örtagården 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Rutiner vid placering och omplacering vid förskola och pedagogisk omsorg

Rutiner vid placering och omplacering vid förskola och pedagogisk omsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-19 FSN-2014/713.601 1 (3) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.berwing@huddinge.se Förskolenämnden Rutiner vid placering och omplacering vid förskola

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2014 för förskolenämnden

Bokslut och verksamhetsberättelse 2014 för förskolenämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-12 FSN-2015/31.182 1 (5) HANDLÄGGARE Schönning, Jenny Jenny.Schonning@huddinge.se Förskolenämnden Bokslut och verksamhetsberättelse

Läs mer

Utredningar & rapporter

Utredningar & rapporter Utredningar & rapporter 2016-06-21 Skolenkät 2016 Rapport för förskolan Barn och föräldrar [Skriv text], Utredning och Statistik 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Karolina Öjemalm, 021-39 14

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på Lidingö En viktig utgångspunkt i allt kvalitetsarbete är att barnets bästa sätts

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 3 (jan mars), läsåret

Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 3 (jan mars), läsåret Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 3 (jan mars), läsåret 2013-14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, Färentuna förskola Ekerö kommun

Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, Färentuna förskola Ekerö kommun Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, 2016 Färentuna förskola Ekerö kommun VÅGA VISA VÅGA VISA är ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet mellan

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Svar på kommunbeslut efter tillsyn av förskoleverksamheten

Svar på kommunbeslut efter tillsyn av förskoleverksamheten ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING BARN, UNGDOM OCH VUXNA BILAGA VP 2012 SID 1 (5) 2011-11-14 Handläggare: Göran Sjödin Telefon: 08-508 21 070 Till Stadsdelsnämnden 2012-12-15 Svar på kommunbeslut efter tillsyn

Läs mer

Får alla barn det alla barn har rätt till?

Får alla barn det alla barn har rätt till? Får alla barn det alla barn har rätt till? Organisation 100% Kvalitetschef 100% Kvalitetsutvecklare 100% Kvalitetsutvecklare 20% Specialpedagogisk samordnare 30% IKT strateg 30% Complianceansvarig 30%

Läs mer

Verksamhetens namn och inriktning: Ormbacka förskola. Förskoleverksamhet barn 1-5 år Namn på rektor/förskolechef: Göran Krok, förskolechef

Verksamhetens namn och inriktning: Ormbacka förskola. Förskoleverksamhet barn 1-5 år Namn på rektor/förskolechef: Göran Krok, förskolechef År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Ormbacka förskola (E) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Ormbacka förskola. Förskoleverksamhet barn 1-5 år Namn på rektor/förskolechef:

Läs mer

Kallelse till förskolenämnden

Kallelse till förskolenämnden FÖRSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till förskolenämnden Tid Torsdag den 19 februari 2015, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Västanvinden 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Ansvariga för planen: Förskolechef Pedagogisk utvecklare/pedagogista Förskolans förskollärare Vår vision Att visa respekt

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Björkbacken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vångens förskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Stavreskolans fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Stavreskolans fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Stavreskolans fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Bofinkens förskola Medåker 2012 Styrdokument Skollagen (6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling) Förskolans huvudman ska se till att förskolan:

Läs mer

Djuptjärns förskola. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017

Djuptjärns förskola. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017 Djuptjärns förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017 1 Innehåll Ledningsdeklaration Styrdokument Upprättande av likabehandlingsplan Definitioner Främjande arbete Kartläggning Förebyggande

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagens förskola Läsår 2016/2017 Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 5 Främjande insatser... 6 Kartläggning... 7 Förebyggande åtgärder...

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005 Avdelningen förskola-skola Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning Handläggare: Katarina Höök Tfn: 508 14 021 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-05-30 Enskede-Årsta stadsdelsnämnd Kvalitetsredovisning för förskola,

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola Utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan för Eneryda förskola 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Presentation av förskolan. 3 2 Årets utvecklingsområden. 4 3 Normer och värden 5 4 Utveckling och lärande.

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling Solbackens förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling Solbackens förskola Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling 2016-2017 Solbackens förskola Reviderad 2017-02 INNEHÅLL Ledningsdeklaration Styrdokument Upprättande av plan Definitioner Kartläggning Förebyggande

Läs mer

Beslut för förskola. i Jönköpings kommun

Beslut för förskola. i Jönköpings kommun Beslut Jönköpings kommun Beslut för förskola i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080 07

Läs mer

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10)

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10) Nattugglans förskola och fritidshem Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 1 (10) Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn ska varje verksamhet

Läs mer

Fö rä ldrärs syn pä fö rsköleverksämheten

Fö rä ldrärs syn pä fö rsköleverksämheten Fö rä ldrärs syn pä fö rsköleverksämheten I Eslövs kommun genomförs varje år en enkätundersökning till föräldrar som har barn i förskolan i Eslövs kommun. Enkäten går ut till de förskolor där kommunen

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Pysslingförskolan Råsten Namn på rektor/förskolechef: Suzanne Forsberg

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Pysslingförskolan Råsten Namn på rektor/förskolechef: Suzanne Forsberg År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Förskolan Råsten (E) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Pysslingförskolan Råsten Namn på rektor/förskolechef: Suzanne Forsberg User:

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Barnens förskola 2016-2017 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017 Dialogmöten fristående verksamheter April 2017 Förskolorna Översikt över kvalitetsgranskningarna som skolinspektionen gjort Skolverkets riktmärke för mindre barngrupper i förskolan - forskningsrapporten

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Verksamhetens namn och inriktning: Dalens förskola - del av enheten Karlslund för- och grundskola. Namn på rektor/förskolechef: Satu Harnesk

Verksamhetens namn och inriktning: Dalens förskola - del av enheten Karlslund för- och grundskola. Namn på rektor/förskolechef: Satu Harnesk År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Dalens förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Dalens förskola - del av enheten Karlslund för- och grundskola. Namn på rektor/förskolechef:

Läs mer

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht vt 2012

Kvalitetsredovisning ht vt 2012 Kvalitetsredovisning ht 2011 - vt 2012 Tallbohovs Förskola Förskola kommunal Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Kristina Ståhle 2012-04-27 1 (7) Innehåll 1. UPPGIFTER OM FÖRSKOLAN... 2 2. RUTINER, DOKUMENTATION

Läs mer

Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun Dnr 43-2014:7993 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för förskola efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun 2(10) Dnr 43-2014:7993 Tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Vad gäller för dig som förälder? 2. Vår definition av diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dnr BUN16/39 RIKTLINJER Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2016-03-22 Dnr BUN16/39 2/10 Innehållsförteckning 1

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kritan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

FSN-2016/ Delårsrapport per 31 augusti 2016 för förskolenämnden

FSN-2016/ Delårsrapport per 31 augusti 2016 för förskolenämnden FSN-2016/381.182 Delårsrapport per 31 augusti 2016 för förskolenämnden Barn- och utbildningsförvaltningen/förskoleavdelningen AUGUSTI 2016 Innehåll Huddinges vision och mål... 3 Sammanfattning... 4 Huddinge

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi reviderar den för att stämma

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden 2014-2015 Förskolechefens ställningstagande På förskolorna på Lyckåkers förskoleområde ska det finnas möjligheter och tillfällen

Läs mer

Andel förskollärare, %

Andel förskollärare, % Österåkers kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Datum: 214-4-27 Ärende/nr: 214/4 Kultur- och utbildningsnämnden Rapport- Uppföljning personal, barn statistik SCB 213 Per den 1 oktober varje år samlar

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Rosen läsåret 14/15

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Rosen läsåret 14/15 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Rosen läsåret 14/15 Om kvalitetsarbetet Verksamheter inom skolväsendet ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten.

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Verksamhetsplan Amiralens förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Ingela Mellbin Förskolechef

Verksamhetsplan Amiralens förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Ingela Mellbin Förskolechef Verksamhetsplan Amiralens förskoleområde SDF Centrum Malmö stad Ingela Mellbin Förskolechef Amiralens förskoleområde Innehållsförteckning 1. Organisationsöversikt 2. Lagar och förordningar 3. Förskolechefens

Läs mer

Kvalitetsrapport 2016 på kommunnivå gällande Normer och värden i förskolan Normer och värden: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

Kvalitetsrapport 2016 på kommunnivå gällande Normer och värden i förskolan Normer och värden: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar Kvalitetsrapport 2016 på kommunnivå gällande Normer och värden i förskolan Normer och värden: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskola

Huvudmannabeslut för förskola Skolinspektionen Umeå kommun Huvudmannabeslut för förskola efter tillsyn i Umeå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, E-post: skolinspektionen.umea@skolinspektionen.se

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Beslut för förskola och pedagogiks omsorg

Beslut för förskola och pedagogiks omsorg Beslut Lidköpings kommun Beslut för förskola och pedagogiks omsorg i Lidköpings kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun

LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun 2013-05-28 Styrdokument: Skollagen (14 a kapitlet) Förskolans huvudman ska se till att förskolan: - bedriver ett målinriktat arbete för att motverka

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2014-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer