Arbets- och näringslivsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbets- och näringslivsnämnden 2009-05-05 43"

Transkript

1 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Arbets- och näringslivsnämnden Plats och tid Åges, Unnaryd kl Beslutande Gunnar Schoberg (C), ordförande Wiveca Norén () Kjell Wåxnäs (M) Bruno Granath (C) Beatrice Artursson (S) Tord Wahlström (KV) Pontus Andersson (KV) Övriga deltagande Nicklas Erlandsson (FP) Johan Edenholm (KV) Sten Liljedahl, Arbets- och näringslivschef Christer Grähs, Arbetsmarknadschef Sara Lall, sekreterare Utses att justera Tord Wahlström Justeringens plats och tid Arbets- och näringslivskontoret Underskrifter Sekreterare Paragrafer Sara Lall Ordförande Justerande Gunnar Schoberg Tord Wahlström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Arbets- och näringslivsnämnden - AU Sammanträdesdatum Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Arbets- och näringslivskontoret Underskrift Utdragsbestyrkande

2 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Arbets- och näringslivsnämnden ANN 34 Godkännande av ärendelistan Ärendelistan har varit utskickad och arbets- och näringslivsnämnden beslutar att arbeta efter den: 1. Godkännande av ärendelistan 2. Val av justerare 3. Information 4. Meddelanden 5. Ekonomisk uppföljning 6. Bidragsansökan föreningen NÝSIR 7. Vänortsarbete 8. Kvalitetsarbete kvalitetsanalys Förändringar i delegationsordning IFO 10. Äskande av fonderade flyktingmedel AME 11. Äskande av fonderade flyktingmedel SFI 12. Avskrivning av fordringar 13. Övrigt Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Arbets- och näringslivsnämnden ANN 35 Val av justerare Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att jämte ordföranden Gunnar Schoberg (C) utse Tord Wahlström (KV) att justera protokollet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Arbets- och näringslivsnämnden ANN 36 Information FoU SocialCentrum Region Halland Representanter från FoU SocialCentrum bjuds in till nämndens möte den 18/ SISU Idrottsutbildarna Halland Konjunkturläget i Halland, 31 mars Vårpropositionens påverkan på försörjningsstödet Christer Grähs Företagsklimat Svenskt Näringslivs ranking (4 maj) Hylte kommun upp till plats Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Arbets- och näringslivsnämnden ANN 37 Meddelanden Sammanfattning Bilagda ärenden föredras och läggs till handlingarna KS 26 - Förslag till resultatbalansering av 2008 års resultat Samverkansprotokoll Remiss Vindkraft (Utställningshandling) Arbets- och näringslivsnämndens beslut Arbets- och näringslivsnämnden har tagit del av meddelandena. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Arbets- och näringslivsnämnden ANN 38 Ekonomisk uppföljning Sammanfattning Redovisning av utfallsprognos efter 3 månader och budgetuppföljning för IFO jan mars Beslutsunderlag Utfallsprognos mars 2009 Utfallsprognos efter tre månaders utfall Kommunledningskontoret Budgetuppföljning IFO jan mars 2009 Månadsuppföljning april 2009 Arbets- och näringslivsnämndens beslut Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna budgetutfallsprognosen 3 månader, månadsuppföljning april och budgetuppföljning för IFO (jan-mars 2009) och lägga dessa till handlingarna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Arbets- och näringslivsnämnden ANN 39 Dnr ANN0115 Bidragsansökan föreningen Nýsir Sammanfattning Föreningen Nýsir har inkommit med en ansökan till kommunen beträffande bidrag till lokal så att föreningen kan utveckla sin verksamhet som stöd för att minska utanförskapet för utsatta grupper. Den fördel som finns med föreningar som Nýsir är att de kan fungera som ett komplement till kommunala insatser. De kan också ta emot personer som av olika skäl inte vill ha myndighetskontakter och därför undviker kommunala stödinsatser. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Bidragsansökan föreningen NÝSIR ( ) Bidragsansökan Föreningen NÝSIR Arbets- och näringslivsnämndens beslut Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att under 2009 bistå föreningen Nýsir med en lokal. Lokalkostnader finansieras via verksamhet Betalning sker direkt från Hylte kommun till hyresvärden. Beslutet gäller under förutsättning att föreningen Nýsir ger Hylte kommun obegränsad tillgång till föreningens ekonomiska redovisningar och att föreningen i samband med årsmöte skickar in en fullständig årsberättelse. Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att senast november 2009 utvärdera hyresbidraget. Utskick Arbetsmarknadsenheten NÝSIR Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Arbets- och näringslivsnämnden ANN 40 Dnr ANN0058 Vänortsarbete Sammanfattning Hylte kommun har ett etablerat vänortssamarbete med Piecki i Polen, Lihula i Estland och Panzhihua i Kina. KSAU har översänt ärendet till ANN för nämndens syn på ett fortsatt vänortssamarbete utifrån verksamhetsområde. Beslutsunderlag KSAU 13 Vänorter till Hylte kommun Bitte Rosén Nilsson/Eva Nordgaard Tjänsteskrivelse Vänortsarbete Sten Liljedahl ( ) Arbets- och näringslivsnämndens beslut Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna skrivelsen om vänortsarbete och lämna den vidare till KSAU. Utskick Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Arbets- och näringslivsnämnden ANN 41 Dnr ANN0046 Kvalitetsarbete Kvalitetsanalys 2009 Sammanfattning Syftet med att göra en kvalitetsanalys är dels att bilda ett underlag för förbättringsarbete och dels att skapa ett underlag i en omvärldsanalys för nästa måloch resursplan. Kvalitetsanalysen från varje nämnd skall lämnas till ekonomienheten för kommunövergripande sammanställning och analys. Kvalitetsanalysen skall också resultera i en handlingsplan för nämndernas kvalitetsarbete. Beslutsunderlag Kvalitetsanalyser för Vuxnas Lärande; Arbete/försörjning; Fritid och Folkhälsa; Företag ( ) Kvalitetsanalys 2009 (Tjänsteskrivelse ) Arbets- och näringslivsnämndens beslut Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna kvalitetsanalysen enligt bilaga och skicka den vidare till kommunledningskontoret för vidarebehandling. Utskick Kommunledningskontoret Lärcentrum Hälsocenter Arbetsmarknadsenheten Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Arbets- och näringslivsnämnden ANN 42 Dnr ANN0140 Förändringar i delegationsordning för IFO och riktlinjer för försörjningsstöd Sammanfattning Från den 1 april 2009 finns inte längre en 1:e socialsekreterare på Arbetsmarknadsenheten. Det innebär att delegationslistan ändras till enhetschefen i dessa fall. Andra förändringar av betydelse är att beloppen för högsta godtagbara hyreskostnad har uppjusterats. Att enhetschefen får besluta om reparationskostnader (över 0,5 basbelopp) för lägenheter där nämnden står för kontraktet. Möjligheten att lämna eftergift eller anstånd av ersättningsskyldighet ändras från AU till enhetschef. Utöver dessa har det skett förtydligande, tillägg av mindre vikt, strykningar av text och årsspecifika uppgifter och smärre språkliga justeringar. Beslutsunderlag Riktlinjer för försörjningsstöd Delegationsordning Yrkanden Kjell Wåxnäs (M): Tillägg i Riktlinjerna för försörjningsstöd under punkt 3:13.2 Kostnader i samband med närståendes begravning : delegering till enhetschef. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till riktlinjer och på Wåxnäs yrkande och finner att arbets- och näringslivsnämnden beslutar i enlighet med Wåxnäs förslag. Arbets- och näringslivsnämndens beslut Arbets- och näringslivsnämnden antar uppdaterad delegationsordning och riktlinjer för försörjningsstöd enligt bilaga. Utskick Arbetsmarknadsenheten Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Arbets- och näringslivsnämnden ANN 43 Dnr ANN0141 Äskande av fonderade flyktingmedel - AME Sammanfattning Kommunen får en schabloniserad ersättning för varje flykting och annan utlänning som tas emot och omfattas av ersättningsförordningen. Ersättningen är tänkt att täcka kommunens ökade kostnader under tre år. Schablonersättningen, enligt 2009 års nivåer: kronor för vuxna 16 till och med 64 år kronor för barn under 16 år kronor för äldre från 65 år Schablonersättningen fördelas under två års tid och utbetalningarna sker var tredje månad. Överskottet för respektive år tillförs fonderade flyktingmedel. Under 2009 kommer Arbetsmarknadsenheten ha merkostnader för flyktingar under deras tredje år i form av försörjningsstöd. Merkostnaderna beräknas till kr. Beslutsunderlag Sekretessbelagd lista på aktuella personer och utbetalt försörjningsstöd i år (förvaras på Arbetsmarknadsenheten) Tjänsteskrivelse Äskande av fonderade flyktingmedel AME ( ) Arbets- och näringslivsnämndens beslut Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att äska kr från fonderade flyktingmedel för att täcka kostnader inom Arbetsmarknadsenheten för flyktingar år tre. Utskick Kommunstyrelsen Arbetsmarknadsenheten Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Arbets- och näringslivsnämnden ANN 44 Dnr ANN0142 Äskande av fonderade flyktingmedel - SFI Sammanfattning Kommunen får en schabloniserad ersättning för varje flykting och annan utlänning som tas emot och omfattas av ersättningsförordningen. Ersättningen är tänkt att täcka kommunens ökade kostnader under tre år. Schablonersättningen, enligt 2009 års nivåer: kronor för vuxna 16 till och med 64 år kronor för barn under 16 år kronor för äldre från 65 år Schablonersättningen fördelas under två års tid och utbetalningarna sker var tredje månad. Överskottet för respektive år tillförs fonderade flyktingmedel. Under 2009 kommer Hyltebygdens lärcentrum ha en kostnad för SFI-undervisning för flyktingar efter år två på kr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Äskande av fonderade flyktingmedel SFI ( ) Arbets- och näringslivsnämndens beslut Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att äska kr från fonderade flyktingmedel för att täcka kostnader inom Hyltebygdens lärcentrum för SFIundervisning för flyktingar efter år två. Utskick Kommunstyrelsen Lärcentrum Justerandes sign Utdragsbestyrkande

13 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Arbets- och näringslivsnämnden ANN 45 Dnr ANN0147 Avskrivning av fordringar Sammanfattning Ekonomikontoret föreslår en bokföringsmässig avskrivning av en fordring avseende arbets- och näringslivsnämndens verksamhet på sammanlagt kr. Detta innebär att fordringen i praktiken kvarstår mot gäldenären, men att den inte längre finns med i bokföringen. En bokföringsmässig avskrivning gör att värdet på kommunens fordringar i bokslutet blir mer rättvisande. Beslutsunderlag Skrivelse ekonomikontoret Avskrivningar fordringar, (Anneli Lindgren) Lista över osäkra fordringar Tjänsteskrivelse Avskrivningar av fordringar ( ) Arbets- och näringslivsnämndens beslut Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att göra en bokföringsmässig avskrivning på en fordring till en summa av kr. Utskick Ekonomienheten Justerandes sign Utdragsbestyrkande

14 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Arbets- och näringslivsnämnden ANN 46 Övrigt Tord Wahlström (KV) efterfrågar utsmyckningen av rondellen och belysning vintertid i de större samhällena på strategiska platser. Sten Liljedahl svarar att man på samhällsbyggnadskontoret har tagit fram bilder på hur infarten till Hyltebruk skulle kunna se ut. Dessa bilder skall finnas för påseende vid nästa nämndsmöte den 10 juni. Lars Johansson på samhällsbyggnadskontoret skall också bjudas in till ett kommande nämndsmöte för att diskutera dessa frågor Justerandes sign Utdragsbestyrkande

15 Kvalitetsanalys 2009 för Arbets- och näringslivsnämnden Nämndens Serviceområde Arbete/försörjning fåçãçãê ÇÉí~êÄÉí~êîáãÉÇ~ííëí íí~ééêëçåéêáìíë~íí~ëáíì~íáçåéêkf~êäéíéíãéç ãáëëäêìâ~êî êçëâ~é~êîáíáääë~ãã~åëãéç~åçê~~âí êéêéåî êçâéçà~ñ ê~íí ãáëëäêìâ~êå~ëâ~ääâìåå~ñ Üà äéãéçëáåãáëëäêìâëéêçääéã~íáâkfåçãéâçåçãáëâí Äáëí åçëí íí~ëééêëçåéêãéççíáääê ÅâäáÖ~áåâçãëíÉêÖÉåçãÑ êë êàåáåöëëí ÇçÅÜÉå Üà äéñ ê~ííé ëáâíääáëà äîñ êë êà~åçékdéåçãñäóâíáåöãçíí~öåáåöéåü~êîáéå áåíêççìâíáçåëçãëóñí~êíáää~ííáåíéöêéê~âçããìåéä~åéê~çéñäóâíáåö~êáçéíëîéåëâ~ ~êäéíëäáîéíkjéçüà äé~î~êäéíëã~êâå~çë íö êçéêëí íí~ëçéééêëçåéêëçãü~êëî êí~íí ÇáêÉâíâçãã~ìíé ÇÉåçêÇáå~êáÉ~êÄÉíëã~êâå~ÇÉåK Resultat péêîáåé í~ö~åçéåñ ê~êäéíëjçåüå êáåöëäáîëå ãåçéåü~ê~åí~öáíëñ êommviãéç~å ìíîéåâäáåöëã äéåä êà~êö ää~ñê åomnmkj íåáåöëãéíççéê ê ååìáåíéñê~ãí~öå~ñ ê ~êäéíëjçåüå êáåöëäáîëå ãåçéåëîéêâë~ãüéíëçãê ÇÉIîáäâÉíÄÉíóÇÉê~íí âî~äáíéíë~å~äóëéåñ êommvë~ãã~åñ~íí~ëìíáñê åommu êëêéëìäí~ík Serviceområdets tilldelade resurser 2009, tkr Budget Budget Utfall Avvikelse Verksamhet månader 3 månader 3 månader RROfåëíáíìíáçåëî êçñ êîìñå~ NQTR PSV NQQ OOR RRU ééå~áåë~íëéêîìñå~ ãáëëäêìâ~êé VNO OOU NVR PP RTN îêáöîìñéåî êç NMR OS OM T RTRbâçåçãáëâíÄáëí åç SPSQ NRVN OOUN JSVM RUOfcl êéåçéü~åçä ÖÖåáåÖIîìñÉå OVVV TRM TSO JNO SMMcäóâíáåÖãçíí~ÖåáåÖ JPUV JVT JQRS PRV SNM^êÄÉíëã~êâå~Çë íö êçéê PPVQ UQV NUPM JVUO péêîáåéçãê ÇÉ^êÄÉíÉLÑ êë êàåáåö NQUSM PTNS QTTS JNMSM Analys k ãåçéåë~îëáâí ê~ííìí~êäéí~ã íãéíççéêâçééä~ííáääáåçáâ~íçêéêå~ñ êî~êàé ëéêîáåé í~ö~åçéáåçãå ãåçéåëëéêîáåéçãê ÇÉåìåÇÉêOMMVKmä~åÉêáåÖÑ ê ê~ééçêíéêáåöçåüêéççîáëåáåöëâ~ääçåâë ë~ãã~åëí ää~ëk hî~äáíéíë~êäéíéíìåçéêommvëâ~ääêéëìäíéê~áéåü~åçäáåöëéä~åñ êìééñ äàåáåöçåü êéççîáëåáåöñ êâçãã~åçé êk^êäéíéíãéç~ííí~ñê~ãéåü~åçäáåöëéä~åëâ~ääëâéáéå ~êäéíëöêìééäéëí ÉåÇÉ~îâî~äáíÉíëÜ~åÇäÉÇ~êÉIÉåÜÉíëÅÜÉÑÉêIâçåíçêëÅÜÉÑçÅÜìíîÉÅâä~êÉ é ^êäéíëjçåüå êáåöëäáîëâçåíçêéíkhî~äáíéíë~êäéíéíëâ~äääéëí ~î~ííâä~êö ê~îáäâ~

16 áåçáâ~íçêéêçåüã íãéíççéêëçãâçåíçêéíëîéêâë~ãüéíéêëâ~ää~åî åç~ëáö~îá ìééñ äàåáåöéåçåüêéççîáëåáåöéå~îëéêîáåé í~ö~åçéåçåüìíîéåâäáåöëã äkaéëëìíçã ëâ~ääéåççâìãéåíéêáåöëéêçåéëëé Ä êà~ëáåçãâçåíçêéíç êçäáâ~áåëíêìâíáçåéêçåü ~åîáëåáåö~êëâ~ääë~ãã~åëí ää~ëkaçâìãéåíéêáåöéå~îçéî~åäáö~ëíéçåüîáâíáö~ëíé ~êäéíëéêçåéëëéêå~çåüâìåëâ~ééêå~ëâ~ääö ê~ëñ ê~ííãáåáãéê~ééêëçåäéêçéåçéíçåü Ñ ê~ííëâ~é~çêçåáåöëëóëíéãk ^å~äóë^êäéíélñ êë êàåáåöjommu NKaìëçã êñäóâíáåö ÉêÄàìÇëÉíí áåíêççìâíáçåëéêçöê~ãáåçã Éåã å~ç NK^îîáâÉäëÉåÑê å áåíêççìâíáçåëéêçöê~ããéí Ñ êî~ê~ü ÖëíNRB ~îîáâéäëéj ê~ééçêíéêáåö aéñäóâíáåö~êëçã âçããéêü~êëáå Ñ êëí~íê ÑÑãÉÇ Ü~åÇä ÖÖ~êÉáåçã îéåâ~çåü é Ä êà~êpcféääéê éê~âíáâáåçãéå ã å~çk ^îîáâéäëéåüáííáääë á ê êmb OKaìëçãÑ êëçåá~ääáçê~ö ÉêÄàìÇëÉå ëóëëéäë ííåáåöëö~ê~åíáiaì ëçã êãéää~ånujoq ê ÉêÄàìÇëëóëëÉäë ííåáåöáåçã ÑÉãÇ~Ö~êçÅÜaìëçã ê äçêéáåçãëéñã å~çéê OK^îîáâÉäëÉåÑê å ëóëëéäë ííåáåöëö~ê~åíáå Ñ êî~ê~ü ÖëíNMB ~îîáâéäëéj ê~ééçêíéêáåö aéëçãìééä ê ëçåá~ääáçê~ö ÉêÄàìÇë ëóëëéäë ííåáåöé oé~äáíéíéåi e~åçí~öéí ÉääÉêé éê~âíáâéä~íëk bàìééã íík PKaìëçãÜ~êÉíí~âìí ÄÉÜçî~îëçÅá~äÄáÇê~Ö ÉêÄàìÇëÉåéÉêëçåäáÖâçåí~âí ÉääÉêâçåí~âíîá~íÉäÉÑçå ë~ãã~ç~ö PK^îîáâÉäëÉÑê å í~ö~åçéíñ êî~ê~ü Öëí RB ~îîáâéäëéj ê~ééçêíéêáåö méêëçåäáöâçåí~âí ÑáååëíáääÖ åöäáö ë~ãíäáö~ îéåâçç~ö~ê ãéçüà äé~î ëçåá~äàçìêéåk ^îîáâéäëémb QKaìëçãÜ~êÄÉîáäà~íë ëçåá~ääáçê~öëâ~ñ ÇÉí ìíäéí~äíëéå~ëíéñíéêíêéç~ö~ê QK^îîáâÉäëÉÑê å í~ö~åçéíñ êî~ê~ü Öëí RB ~îîáâéäëéj ê~ééçêíéêáåö ríäéí~äåáåöëâéê íáääp Çê~eÉëíê~ ëé~êä~åâ å ëíâçãã~åçé Ç~ÖK_~åâÉå ëâáåâ~êëéç~å ééåö~êå~îáç~êékf åçêã~äñ~ääéí êééåö~êå~ íáääö åöäáö~é áåçáîáçéåëâçåíç áåçãíêéç~ö~êk rí~êäéí~åçé~î ã íãéíççéê é Ö êk

17 fëäìíéí~îommuü~êñ êìíë ííåáåö~êå~áçãî êäçéåñ ê åçê~íëkhçåàìåâíìêéåü~ê â~í ÄÉÜçîÉí~î~êÄÉíëã~êâå~Çë íö êçéêçåüëí êêéöêìéééêü~êääáîáí~âíìéää~ñ ê ~êäéíëã~êâå~çëéåüéíéåkp~ãîéêâ~åãéç~êäéíëñ êãéçäáåöéåü~êääáîáí ååìîáâíáö~êé åíáçáö~êék fåçããáëëäêìâ~êäéíéíü~êîáöàçêíéåëíçêë~íëåáåöé âçãééíéåëìíîéåâäáåö~î ééêëçå~äéåksáü~êëâ~é~íãéêáåë~íëéêé ÜÉãã~éä~åçÅÜÇ êãéçâ~åîáãáåëâ~î ê~ âçëíå~çéêñ êéñíéêå~éä~åéêáåö~êk s êëóëëéäë ííåáåöëö~ê~åíáöéåçãñ êëçåüçéíáååéä ê~ííîáãçíîéêâ~êé~ëëáîáíéíçåü ìíëä~öåáåöñê å~êäéíëã~êâå~çéåk fåíêççìâíáçåéåñìåöéê~êäê~çåüñ ÑäóâíáåÖ~êâî~êëí êá~êäéíëä ëüéíå êéêë ííåáåö~êå~ Ñê åjáöê~íáçåëîéêâéíìééü êk sáü~êñçêíñ~ê~åçééííêéä~íáîíëíçêí~åí~ä îéêâä~ö~åçé~îî ê~äéëäìíçãéâçåçãáëâí Äáëí åççåüáã~àçêáíéíéå~îççã~êå~ñ êîáê íík

18 Kvalitetsanalys 2009 för Arbets- och näringslivsnämnden Nämndens Serviceområde Fritid och Folkhälsa êå~ü~ääéåëü äëçåéåíê~ êçéååéåíê~ä~ã íéëéä~íëéåñ êcêáíáççåücçäâü äë~kdéåçã ~ííáåî å~êå~ã êäê~çåüñ êã àäáöüéí~ííëí êâ~ëáöëà äîáçäáâ~ñêáíáçë~âíáîáíéíéêö ê îááeóäíéâçããìåíáääéå~ííê~âíáîéä~íë~ííäççåüîéêâ~ákc êéåáåöëäáîéíëí ÇëÖÉåçã Ñ êéåáåöëäáçê~öçåüî äìíîéåâä~çëéêîáåékfå ê~ë~ã~êäéíéãéçi~åçëíáåöéíe~ää~åç ëâ~éíí~âíáîíñçäâü äëç~êäéíéäéçêáî~ëk Resultat péêîáåé í~ö~åçéåñ ê~êäéíëjçåüå êáåöëäáîëå ãåçéåü~ê~åí~öáíëñ êommviãéç~å ìíîéåâäáåöëã äéåä êà~êö ää~ñê åomnmkj íåáåöëãéíççéê ê ååìáåíéñê~ãí~öå~ñ ê ~êäéíëjçåüå êáåöëäáîëå ãåçéåëîéêâë~ãüéíëçãê ÇÉIîáäâÉíÄÉíóÇÉê~íí âî~äáíéíë~å~äóëéåñ êommvë~ãã~åñ~íí~ëìíáñê åommu êëêéëìäí~ík Serviceområdets tilldelade resurser 2009, tkr Budget Budget Utfall Avvikelse Verksamhet månader 3 månader 3 månader PMM^ääã åñêáíáçëîéêâë~ãüéí NPVR PQV SNQ JOSS PNMpí ÇíáääëíìÇáÉçêÖ~åáë~íáçåÉê PMM TR ONP JNPU PQMfÇêçííëJçÅÜÑêáíáÇë~åä ÖÖåáåÖ~ê QPRQ NMUV NMSR OP PQMe äëçåéåíéê SMNU NRMQ NRUS JUO péêîáåéçãê ÇÉcêáíáÇçÅÜcçäâÜ äë~ NOMST PMNT PQTU JQSP Analys k ãåçéåë~îëáâí ê~ííìí~êäéí~ã íãéíççéêâçééä~ííáääáåçáâ~íçêéêå~ñ êî~êàé ëéêîáåé í~ö~åçéáåçãå ãåçéåëëéêîáåéçãê ÇÉåìåÇÉêOMMVKmä~åÉêáåÖÑ ê ê~ééçêíéêáåöçåüêéççîáëåáåöëâ~ääçåâë ë~ãã~åëí ää~ëk hî~äáíéíë~êäéíéíìåçéêommvëâ~ääêéëìäíéê~áéåü~åçäáåöëéä~åñ êìééñ äàåáåöçåü êéççîáëåáåöñ êâçãã~åçé êk^êäéíéíãéç~ííí~ñê~ãéåü~åçäáåöëéä~åëâ~ääëâéáéå ~êäéíëöêìééäéëí ÉåÇÉ~îâî~äáíÉíëÜ~åÇäÉÇ~êÉIÉåÜÉíëÅÜÉÑÉêIâçåíçêëÅÜÉÑçÅÜìíîÉÅâä~êÉ é ^êäéíëjçåüå êáåöëäáîëâçåíçêéíkhî~äáíéíë~êäéíéíëâ~äääéëí ~î~ííâä~êö ê~îáäâ~ áåçáâ~íçêéêçåüã íãéíççéêëçãâçåíçêéíëîéêâë~ãüéíéêëâ~ää~åî åç~ëáö~îá ìééñ äàåáåöéåçåüêéççîáëåáåöéå~îëéêîáåé í~ö~åçéåçåüìíîéåâäáåöëã äkaéëëìíçã ëâ~ääéåççâìãéåíéêáåöëéêçåéëëé Ä êà~ëáåçãâçåíçêéíç êçäáâ~áåëíêìâíáçåéêçåü ~åîáëåáåö~êëâ~ääë~ãã~åëí ää~ëkaçâìãéåíéêáåöéå~îçéî~åäáö~ëíéçåüîáâíáö~ëíé ~êäéíëéêçåéëëéêå~çåüâìåëâ~ééêå~ëâ~ääö ê~ëñ ê~ííãáåáãéê~ééêëçåäéêçéåçéíçåü Ñ ê~ííëâ~é~çêçåáåöëëóëíéãk

19 ^å~äóëcêáíáççåücçäâü äë~jommu NKaìëçã êäéë â~êé ÉêÄàìÇëëí Ç~î Ü äëçåç~åü ~IÉåâ í rí~êäéí~åçé~î âìåçéåâ íéêé Ö ê çåüäéê âå~ë~íí ÖÉåçãÑ ê~ëìåçéê î êéåommvk OKaìëçã êäéë â~êé ÉêÄàìÇëÉíí ÄÉÜçîë~åé~ëë~í î~êáéê~íìíäìç NJOK ~Iå àçüéíëöê~çéå Ää~åÇÄÉë â~êéé Ü äëçåéåíéêëâ~ â~ ÄI â~ ÄÉë âëñêéâîéåëéå é êå~ü~ääéå ãéçnmmb ÄIÄÉë âëj ÑêÉâîÉåë _Éë âëñêéâîéåëéå Ü~êáåíÉâìåå~íã í~ëíáääñ êäáíäáöíé ÖêìåÇ~î áåâéjñìåöéê~åçéé~ëëéêëóëíéãk aéíí~ êççåâã àäáöíñê åçåü ãéçëééíéãäéêommuç åóíí ëóëíéãë~ííéëáñìåâíáçåk PKaìëçã ê~âíáîáéå Ñ êéåáåöéêäàìçë ëéêîáåé~îééêëçå~äá êéåééíáçåéå PK~âíáîáíÉíëÖê~ÇÉå áñ êéåáåöëäáîéíëâ~ â~ Éåâ í rí~êäéí~åçé~î ã íãéíççéêé Ö êk c êéåáåö~êå~â~ååì î åç~ëáöíáääêéåééíáçåéå Ñ ê~ííñ ëéêîáåék ríîéåâäáåöéåâêáåö êå~ü~ääéåëe äëçåéåíê~ êâä~êíéçëáíáîíkfë~ãä~åçãéççéååó~ íê åáåöëäçâ~äéåáéåíê éä~åë Ü~êÑäÉêÄ êà~ííê å~kpéç~åommuáëééíéãäéêü~êîáéíí åóííâ~ëë~jçåüé~ëëéêëóëíéãiîáäâéíö ê~ííîááñê~ãíáçéåä ííêéâ~åñ äà~ìíîéåâäáåöéåk e äëçåç~åüñìåâíáçåéåñìåöéê~êäê~çåüáåíêéëëéíñ ê~ííåóííà~çéå â~êüéä~íáçéåk jçíáçåëìíäìçéíñ ê åçê~ëüéä~íáçéåéñíéêéñíéêñê Ö~åKaÉíëçãäáÖÖÉêå êã~ëí Ñê~ã îéê ê~ííëé îéê éééííáçéêå~ìíáñê åçé åëâéã äëçãñê~ãâçããáíñê å ÄÉë â~êék hçåíáåìéêäáö~ã íéåãéçñ êéåáåöëäáîéíü~êöàçêíëçåüêéä~íáçåéåãéçñ êéåáåö~êå~ü~ê ìíîéåâä~íëáéçëáíáîêáâíåáåöçéíëéå~ëíé êéíkqáääö åöíáääíê åáåöëíáçéêáü~ää~ê ê ëí åçáöíñ êéã äñ êçáëâìëëáçåkcìåâíáçåéåñ êíáçëäçâåáåöéå~îü~ääíáçéêü~ê ìíîéåâä~íëçåüîáëëçéäâ~åáç~öëâéîá~áåíéêåéík ríäìçéíáeóäíéâçããìåü~êìí â~íëöéåçã~ííéåëéçåí~åáçêçííëéä~íëâçããéê~ííääá âä~êìåçéêî êéåommvksáç~êéü~êéåêéîáçéêáåö~îçéåêéöáçå~ä~ñçäâü äëçéçäáåóå ëâéííçåüìíáñê åçéåå~âçããéêéåäçâ~äü~åçäáåöëéä~å~ííìí~êäéí~ëìåçéêommvk

20 Kvalitetsanalys 2009 för Arbets- och näringslivsnämnden Nämndens Serviceområde Företag séêâë~ãüéíéåáåçãëéêîáåéçãê ÇÉå~ êìééäóööç~âêáåöíêéëé êx - pí~êí~ñ êéí~öeñ êåóëí~êí~åçéñ êéí~öf - ^ÑÑ êëjçåüâçãééíéåëìíîéåâä~çáííñ êéí~öeñ êéí~ääéê~çéñ êéí~öf - c êéí~öëäçíëeë~ãä~çâçåí~âíãéçãóåçáöüéíëñìåâíáçåéêf Resultat péêîáåé í~ö~åçéåñ ê~êäéíëjçåüå êáåöëäáîëå ãåçéåü~ê~åí~öáíëñ êommviãéç~å ìíîéåâäáåöëã äéåä êà~êö ää~ñê åomnmkj íåáåöëãéíççéê ê ååìáåíéñê~ãí~öå~ñ ê ~êäéíëjçåüå êáåöëäáîëå ãåçéåëîéêâë~ãüéíëçãê ÇÉIîáäâÉíÄÉíóÇÉê~íí âî~äáíéíë~å~äóëéåñ êommvë~ãã~åñ~íí~ëìíáñê åommu êëêéëìäí~ík Serviceområdets tilldelade resurser 2009, tkr Budget Budget Utfall Avvikelse Verksamhet månader 3 månader 3 månader OOMk êáåöëäáîëñê ãà~åçé íö êçéê PUM VR RN QQ péêîáåéçãê ÇÉc êéí~ö PUM VR RN QQ Analys k ãåçéåë~îëáâí ê~ííìí~êäéí~ã íãéíççéêâçééä~ííáääáåçáâ~íçêéêå~ñ êî~êàé ëéêîáåé í~ö~åçéáåçãå ãåçéåëëéêîáåéçãê ÇÉåìåÇÉêOMMVKmä~åÉêáåÖÑ ê ê~ééçêíéêáåöçåüêéççîáëåáåöëâ~ääçåâë ë~ãã~åëí ää~ëk hî~äáíéíë~êäéíéíìåçéêommvëâ~ääêéëìäíéê~áéåü~åçäáåöëéä~åñ êìééñ äàåáåöçåü êéççîáëåáåöñ êâçãã~åçé êk^êäéíéíãéç~ííí~ñê~ãéåü~åçäáåöëéä~åëâ~ääëâéáéå ~êäéíëöêìééäéëí ÉåÇÉ~îâî~äáíÉíëÜ~åÇäÉÇ~êÉIÉåÜÉíëÅÜÉÑÉêIâçåíçêëÅÜÉÑçÅÜìíîÉÅâä~êÉ é ^êäéíëjçåüå êáåöëäáîëâçåíçêéíkhî~äáíéíë~êäéíéíëâ~äääéëí ~î~ííâä~êö ê~îáäâ~ áåçáâ~íçêéêçåüã íãéíççéêëçãâçåíçêéíëîéêâë~ãüéíéêëâ~ää~åî åç~ëáö~îá ìééñ äàåáåöéåçåüêéççîáëåáåöéå~îëéêîáåé í~ö~åçéåçåüìíîéåâäáåöëã äkaéëëìíçã ëâ~ääéåççâìãéåíéêáåöëéêçåéëëé Ä êà~ëáåçãâçåíçêéíç êçäáâ~áåëíêìâíáçåéêçåü ~åîáëåáåö~êëâ~ääë~ãã~åëí ää~ëkaçâìãéåíéêáåöéå~îçéî~åäáö~ëíéçåüîáâíáö~ëíé ~êäéíëéêçåéëëéêå~çåüâìåëâ~ééêå~ëâ~ääö ê~ëñ ê~ííãáåáãéê~ééêëçåäéêçéåçéíçåü Ñ ê~ííëâ~é~çêçåáåöëëóëíéãk

21 ^å~äóëc êéí~öjommu NKsáâçããÉêíáääë~ãã~åë ãéççáöëçã êñ êéí~ö~êéí~ Ñê~ãÉííäçâ~äí íáääî ñíéêçöê~ã NKsáÇ êëëâáñíéímtlmuñáååë Éííâä~êíî äöéåçã~êäéí~í äçâ~äííáääî ñíéêçöê~ã ~îîáâéäëéj ê~ééçêíéêáåö c êëä~öíáää íáääî ñíéêçöê~ãü~ê î~êáíìíë åíé íà åëíéã~åå~êéãáëë ìåçéêî êéåommuçåü âçããéê~ííëäìíñ ê~ë ìåçéêî êéåommvk OKaìëçãÑ êéí~ö~êéáåäàìçë íáää íéêâçãã~åçé Ñ êéí~öëíê ÑÑ~ê OKs~êàÉ êü ääëñóê~ Ñ êéí~öëíê ÑÑ~êáâçããìåÉåë êéöá ~îîáâéäëéj ê~ééçêíéêáåö SÑêìâçëíã íéå çåüsâî ääëã íéå PKsáëâ~Ü~ â~ç å àçüéíëöê~çüçëçéäçâ~ä~ Ñ êéí~ö~êå~k PKj íëöéåçãpîéåëâí å êáåöëäáîë êäáö~ âçããìåê~âåáåö~î Ñ êéí~öëâäáã~íéíápîéêáöéë ë~ãíäáö~âçããìåéê Ç~í~áåë~ãäáåÖ mä~íëonoommtiéä~íë OOO êommsiéä~íë OPN êommr QKaìëçãí åâéêëí~êí~éíí åóííñ êéí~öáî êâçããìå ÉêÄàìÇëÉåéÉêëçåäáÖÅç~ÅÜ ìåçéêçéñ êëí~íêé êéå PKbåéÉêëçåäáÖÅç~ÅÜÉêÄàìÇë ~îîáâéäëéj ê~ééçêíéêáåö ûêáåñ êíöéåçã Éåå êáåöëäáîëëéêîáåé ÑìåâíáçåçÅÜ åóñ êéí~ö~êå íîéêâk `ç~åüñìåâíáçåéå âçããéê~íí îáç~êéìíîéåâä~íë ìåçéêçéâçãã~åçé êéåk råçéêommuü~êîáìíîéåâä~íîéêâë~ãüéíéåáéåéçëáíáîêáâíåáåöáñ êü ää~åçéíáääçé ëéêîáåé í~ö~åçéåiîáäâ~ü~êäéëäìí~íëksáü~êöéåçãñ êíñäéê~íê ÑÑ~êãÉÇÑ êéí~öáñçêã ~îñêìâçëíã íéåçåüáåçãê~ãéåñ êbåíêééêéå êëâçä~åkaéíëçãöàçêíçéåëíçê~ Ñ ê åçêáåöéåìåçéêommu êçéíéêçàéâíëçã êñáå~åëáéê~í~îêéöáçå~äñçåçéåebrj ãéçéäfçåüoéöáçåe~ää~åçö ää~åçéñ êéí~öëìíîéåâä~êéçåü~êäéíéíãéç~ííäóöö~ìéé Éííëí ÇëóëíÉãâêáåÖéêçÇìâíJçÅÜÑ êéí~öëìíîéåâäáåök sáìééäéîéêéåãéêéçëáíáî~ííáíóçíáääâçããìåéåñê åñ êéí~ö~êå~öéåéêéääíìåçéê OMMUKaÉíÜ~åÇä~êçã~ííëå~ÄÄíâìåå~ëî~ê~ìééçÅÜíóÇäáÖíáÑ êü ää~åçéíáääçéê~ë åëâéã äéääéêñ êñê ÖåáåÖ~êKfåÑ ê~åçéí~îéåñìåâíáçåñ êc êéí~öëäçíë êéííéñéãééä é ÜìêîááâçããìåÉåÜ~êëâ~é~íÉå â~çíóçäáöüéíçãüìêîá~êäéí~êáåíéêåíá âçããìåéåå êçéíö ääéêãóåçáöüéíëâçåí~âíéêk ^êäéíéíãéççéíäçâ~ä~íáääî ñíéêçöê~ããéíâçããéê~ííñçêíö ìåçéêommvksáâçããéê Ñê~ã îéê~ííëéãéêé åóñ êéí~ö~åçéíçåüëí ÇÉíâêáåÖê ÇÖáîåáåÖÉåÑ ê~ííñ ÑäÉê~íí ëí~êí~ñ êéí~ökj àäáöüéííáääéåééêëçåäáöåç~åü êéííë íí~ííìíîéåâä~çéíëí ÇÉíK

22 Kvalitetsanalys 2009 för Arbets- och näringslivsnämnden Nämndens Serviceområde Vuxnas Lärande eóäíéäóöçéåëä êåéåíêìãìíö êéåã íéëéä~íëñ êä ê~åçéçåüâçãééíéåëìíîéåâäáåöñ ê ~íííáääöçççëéîìñå~ëäéüçî~îééêëçåäáöìíîéåâäáåöçåüñ êéí~öéåëäéüçî~î âçãééíéåëìíîéåâäáåökkìãéê~ü~êi êåéåíêìãéíí êäáöí éééíü ää~åçéçåüç Ü~ê íáääö åöäáöüéíéåé í~öäáöíñ êä ííê~íëkdéåçã~ííâçåëéâîéåííáää ãé~î~äáçéêáåöñ ê~íí â~êíä ÖÖ~ÇÉëíìÇÉê~åÇÉëíáÇáÖ~êÉÉêÑ~êÉåÜÉíÉêë â~åéå~çéâî~íìíäáäçåáåöëéä~å ìééê íí~ëëçãö êçéëíìçéê~åçéãçíáîéê~çéçåüìíäáäçåáåöéåãéêâçëíå~çëéññéâíáîk déåçãë~ã~êäéíéãéç~êäéíëã~êâå~çëéåüéíéåçåü~êäéíëñ êãéçäáåöéåë Ñ êä ííê~ë Ñ êìíë ííåáåö~êå~íáää~ííâìåå~éêäàìç~çéäí~ö~êå~éê~âíáâçåüëóëëéäë ííåáåöáëóñíé~íí Ü îç~éå~âíáîáíéíëjçåü~êäéíëäáåàék Resultat péêîáåé í~ö~åçéåñ ê~êäéíëjçåüå êáåöëäáîëå ãåçéåü~ê~åí~öáíëñ êommviãéç~å ìíîéåâäáåöëã äéåä êà~êö ää~ñê åomnmkj íåáåöëãéíççéê ê ååìáåíéñê~ãí~öå~ñ ê ~êäéíëjçåüå êáåöëäáîëå ãåçéåëîéêâë~ãüéíëçãê ÇÉIîáäâÉíÄÉíóÇÉê~íí âî~äáíéíë~å~äóëéåñ êommvë~ãã~åñ~íí~ëìíáñê åommu êëêéëìäí~ík Serviceområdets tilldelade resurser 2009, tkr Budget Budget Utfall Avvikelse Verksamhet månader 3 månader 3 månader QTMdêìåÇä ÖÖ~åÇÉîìñÉåìíÄáäÇåáåÖ QRO NNP NQM JOT QTOdóãå~ëá~äîìñÉåìíÄáäÇåáåÖë~ãí é ÄóÖÖå~Ç NUVP QTP PNS NRT QTPi êåéåíêìã NVOP QUN PSU NNP QTSråÇÉêîáëåáåÖpcf UPU OMV PMO JVP péêîáåéçãê ÇÉsìñå~ëi ê~åçé RNMS NOTS NNOS NRM Analys k ãåçéåë~îëáâí ê~ííìí~êäéí~ã íãéíççéêâçééä~ííáääáåçáâ~íçêéêå~ñ êî~êàé ëéêîáåé í~ö~åçéáåçãå ãåçéåëëéêîáåéçãê ÇÉåìåÇÉêOMMVKmä~åÉêáåÖÑ ê ê~ééçêíéêáåöçåüêéççîáëåáåöëâ~ääçåâë ë~ãã~åëí ää~ëk hî~äáíéíë~êäéíéíìåçéêommvëâ~ääêéëìäíéê~áéåü~åçäáåöëéä~åñ êìééñ äàåáåöçåü êéççîáëåáåöñ êâçãã~åçé êk^êäéíéíãéç~ííí~ñê~ãéåü~åçäáåöëéä~åëâ~ääëâéáéå ~êäéíëöêìééäéëí ÉåÇÉ~îâî~äáíÉíëÜ~åÇäÉÇ~êÉIÉåÜÉíëÅÜÉÑÉêIâçåíçêëÅÜÉÑçÅÜìíîÉÅâä~êÉ é ^êäéíëjçåüå êáåöëäáîëâçåíçêéíkhî~äáíéíë~êäéíéíëâ~äääéëí ~î~ííâä~êö ê~îáäâ~ áåçáâ~íçêéêçåüã íãéíççéêëçãâçåíçêéíëîéêâë~ãüéíéêëâ~ää~åî åç~ëáö~îá ìééñ äàåáåöéåçåüêéççîáëåáåöéå~îëéêîáåé í~ö~åçéåçåüìíîéåâäáåöëã äkaéëëìíçã

23 ëâ~ääéåççâìãéåíéêáåöëéêçåéëëé Ä êà~ëáåçãâçåíçêéíç êçäáâ~áåëíêìâíáçåéêçåü ~åîáëåáåö~êëâ~ääë~ãã~åëí ää~ëkaçâìãéåíéêáåöéå~îçéî~åäáö~ëíéçåüîáâíáö~ëíé ~êäéíëéêçåéëëéêå~çåüâìåëâ~ééêå~ëâ~ääö ê~ëñ ê~ííãáåáãéê~ééêëçåäéêçéåçéíçåü Ñ ê~ííëâ~é~çêçåáåöëëóëíéãk ^å~äóësìñå~ëi ê~åçéjommu NKaìÉêÄàìÇëÉåâçåí~âíãÉÇ ëíìçáéjçåüóêâéëî ÖäÉÇ~êÉ áåçãñéãç~ö~ê NK^îîáâÉäëÉÑ ê íáääö åöéå~î ëíìçáéjçåü óêâéëî ÖäÉÇåáåÖ Ñ êî~ê~ü ÖëíRB ~îîáâéäëéj ê~ééçêíéêáåö ^îîáâéäëéå êéà ìééã ííãéå ìééëâ~ííåáåöëîáë äáööéêöê åëî êçéíä ÖêÉK OKaìëçã êñ êéí~ö~êéñ ê íáääö åöíáääëâê ÇÇ~êëóÇÇ~ ìíäáäçåáåö~ê OKk àçüéíëöê~ç ÜçëÑ êéí~öëâ~ î~ê~vmb Éåâ í j íáåëíêìãéåíéí êìåçéê ìí~êäéíåáåöá ë~ãîéêâ~åãéç Ñ êéí~ö~êéçåü~åçê~äéê êç~k PKaìëçãä ëéêé ÇÉå âçããìå~ä~îìñéåìíäáäçåáåöéå ÉêÄàìÇëÉåìíÄáäÇåáåÖ~îÖçÇ âî~äáí PKk àçüéíëöê~ç ÜçëÄêìâ~êÉëâ~ î~ê~vmb Éåâ í j íáåëíêìãéåíéí êìåçéê ìí~êäéíåáåöá ë~ãîéêâ~åãéç Ñ êéí~ö~êéçåü~åçê~äéê êç~k QKaìÑ êã àäáöüéí~ííë â~ íí~ü ÖëâçäÉâìêëÉêÑ êä~öç~ é Çáëí~åëáeóäíÉâçããìå î~êàé ê QKaÉí~åçêÇå~ë íí~ Ü ÖëâçäÉâìêëÉê Ñ êä~öç~é Çáëí~åë áeóäíéâçããìå î~êàé ê qêéü ÖëâçäÉâìêëÉê é Çáëí~åëÉêÄà Çë ìåçéêñ êëí~ü~äî êéíë~ãí óííéêäáö~êéíêé ìåçéê~åçê~ü~äî êéík RKaìëçãîáäää ë~ëîéåëâ~ñ ê áåî~åçê~êéepcfféêäàìçëéå éä~íëáåçãnqç~ö~ê RK^îîáâÉäëÉá â íáçéåñ êpcfñ ê î~ê~ü ÖëíRBI Ç~íìãÑ ê áåëâêáîåáåöëí ãë ~îãéçâìêëëí~êík ~îîáâéäëéj ê~ééçêíéêáåö aéíëâéêéííâçåíáåìéêäáöíáåí~ö ~îpcfëíìçéê~åçéë Öê åëî êçéíäéç ãëî~ê~ ìééñóääík rééñóää~åçéí~îëéîáåé í~ö~åçéå~öéåíéãçíçéäí~ö~êå~lâìåçéêå~ñ êäéíéåâå~ëëçã ÖçÇçÅÜîÉêâë~ãÜÉíÉåÜ~êëçãã ä~ííñ ê åçê~ë îéêíáçä~ëéê~íé ÇÉâçåíáåìÉêäáÖ~ çãî êäçë~å~äóëéêëçãöéåçãñ êëkdéåçãçéå~ãäáíáçåëçãëí ääíëìéé~ííäêéçç~ ìíäáäçåáåöëìíäìçéíçåü~ííö Ñê åäéå ãåáåöéåä êåéåíêìãíáäääéå ãåáåöéå íáääî ñíåéåíêìãë îáë~êçéíí~é ÉííçÑÑÉåëáîíÑ êü ääåáåöëë íí~ííîáäà~éñé~åçéê~ îéêâë~ãüéíéåiîáäâéíäéü îëñ ê~ííã í~çéíäéüçîçåüçéåéñíéêñê Ö~åëçãâçããÉê ~ííî~ê~éåé í~öäáöêé~äáíéíáåíéãáåëíáê Ç~åÇÉä ÖâçåàìåâíìêKe êü~êëí~íéåéííëíçêí ~åëî~êñ ê~ííñáå~åëáéê~éåë Ç~å åëâî êçìíîéåâäáåök

24 1. ALLMÄNT 1:1.1 Mål för försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen. Rätten till bistånd (Kap. 4) Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt på de villkor som anges i 4 kap SoL. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Syftet med biståndet skall vara att primärt avhjälpa en ekonomisk bristsituation. Det är i huvudsak för detta syfte normen för bistånd är utarbetad. Dessutom förekommer bistånd där det förebyggande och/eller rehabiliterande syftet är viktigast. Den enskilde skall stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till bistånd eller ha godtagbart skäl till att inte stå till arbetsmarknadens förfogande Allt bistånd till den enskilde skall lämnas planmässigt och på ett sådant sätt att det inte passiviserar. Det är viktigt både för den enskilde och för samhället att hjälpen ges på ett sådant sätt och i sådan omfattning att några negativa effekter inte uppkommer. Hjälpen får inte lämnas slentrianmässigt. Förenklade utbetalningsrutiner får inte innebära att bistånd ges i sådana former och på ett sådant sätt att det passiviserar mottagaren och motverkar hans möjligheter att få och behålla ett arbete och försörja sig själv. När åtgärder rör barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnens bästa kräver. Se Socialstyrelsens publikation Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd, Se även Socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd. 1:1.2 Kommunens yttersta ansvar. (Kap 2) Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän. I fråga om den som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande finns särskilda regler i den lagen. Efterföljande bestämmelser är endast att betrakta som vägledande vid beslut om bistånd av olika slag i det enskilda fallet. Bestämmelserna skall tillämpas inom ramen för socialtjänstlagen och med beaktande av dess bestämmelser om helhetssyn och flexibilitet. 1

25 1:2 Beslut om försörjningsstöd och bistånd till livsföring i övrigt Enligt 4 kap socialtjänstlagen förutsätts att biståndet utges efter beslut i socialnämnden. I Hylte kommun fattas besluten av arbetsutskottet i arbets- och näringslivsnämnden tillika socialnämnd. DELEGERING I följande bestämmelser anges vilka beslut tjänstemännen har rätt att fatta med stöd av delegering. Delegering lämnas till socialsekreterare eller avdelningschef. Om beslutanderätt med stöd av delegering ej lämnas till tjänstemän, är beslutanderätten delegerad till arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott. En förutsättning för utövande av den delegerade beslutanderätten är att rätt till bistånd föreligger enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen. Dessutom skall principiella ärenden underställas arbetsutskottets prövning, även om kostnaderna ligger inom tjänstemännens delegeringsgräns. Handläggande socialsekreterare beslutar om avslag när ansökan gäller ekonomiskt bistånd utöver norm och vad som anges i kommunens riktlinjer. Däremot får socialsekreterare inte bevilja ansökan om ekonomiskt bistånd utöver norm och riktlinjer. Om handläggarens bedömning är att en sådan ansökan bör beviljas, beslutar arbetsutskottet. I ärenden som är mycket brådskande och som gäller synnerligen viktiga behov för sökanden, kan beslut fattas av nämndens ordförande. Det gäller enbart i de fall då utskottets sammanträde ej kan avvaktas eller då extra sammanträde ej kan sammankallas.. Socialsekr AU. Ordförande Beslut i ärende, som behandlas i kommunens riktlinjer och som gäller ansökan om bistånd enligt 4 kap 1, vägran eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd enligt 4 kap 5 kan överklagas genom förvaltningsbesvär hos Länsrätten. 2

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Du är välkommen Till Datum.Kl Om du får förhinder ring återbud, tfn 0144-350 03 eller skicka e-post till ifo@odeshog.se Postadress Besöksadress Ödeshögs kommun Storgatan

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Antagen av socialnämnden 2008-03-19 VAD ÄR FÖRSÖRJNINGSSTÖD? Den som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt, har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun Ekonomiskt bistånd Information från Tranås kommun Vem har rätt till ekonomiskt bistånd? Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun Information om ekonomiskt bistånd - i Hofors kommun Hofors kommun 2009 Rätten till bistånd I 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (SoL) regleras den enskildes rätt till bistånd. Ekonomiskt bistånd är inkomst- och

Läs mer

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Henrik Erlingson (c) ordförande Ahova Lood (s) Kjell Wåxnäs (m) Bruno Granath (c) Ingemar Andersson (s) Johan Edenholm (kv) Nicklas Erlandsson (fp)

Henrik Erlingson (c) ordförande Ahova Lood (s) Kjell Wåxnäs (m) Bruno Granath (c) Ingemar Andersson (s) Johan Edenholm (kv) Nicklas Erlandsson (fp) Arbets- och näringslivsnämnden 2010-09-21 1 (8) Plats och tid Nissaströms kursgård 15.00-17.00 Beslutande Henrik Erlingson (c) ordförande Ahova Lood (s) Kjell Wåxnäs (m) Bruno Granath (c) Ingemar Andersson

Läs mer

Bra att veta om ekonomiskt bistånd

Bra att veta om ekonomiskt bistånd Bra att veta om ekonomiskt bistånd Vad är ekonomiskt bistånd? Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Du har i första hand eget

Läs mer

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter.

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter. ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN Tillämpningsanvisningar avseende försörjningsstöd år 2009 Regeringen fattar varje år beslut om ändringar i den del av socialtjänstförordningen som behandlar riksnormen. I riksnormen

Läs mer

Information om försörjningsstöd 2015

Information om försörjningsstöd 2015 Västerviks kommun Enheten för arbete och kompetens Nygatan 12 593 80 Västervik Tfn 0490-25 54 00 vasterviks.kommun@vastervik.se Information om försörjningsstöd 2015 Rätt till försörjningsstöd Alla som

Läs mer

Försörjningsstöd Socialbidrag

Försörjningsstöd Socialbidrag Försörjningsstöd Socialbidrag Vem har rätt till försörjningsstöd? Alla som vistas i kommunen har rätt till försörjningsstöd, om de själva inte kan försörja sig eller tillgodose sina behov på annat sätt.

Läs mer

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar FÖRSÖRJNINGS- STÖD och bistånd till livsföringen i övrigt Ett urval av frågor och svar Alla som bor i Strömsunds kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Den som vistas eller bor i kommunen och

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd k Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd 2015 YDRE KOMMUN Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på något annat sätt tillgodose sin försörjning har rätt att

Läs mer

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd FÖRSÖRJNINGSSTÖD Information till dig som söker försörjningsstöd Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Laholms kommun Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-onsdag 10-16, torsdag 10-17 och fredag 10-15. Lunchstängt

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun Ekonomiskt bistånd i Lessebo kommun Rätten till bistånd Rätten till bistånd (stöd) regleras i 4 kap, 1, Socialtjänstlagen (SoL). Rättigheten förutsätter dock att man inte själv kan tillgodose sina behov

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd Om du inte själv kan försörja dig och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd Försörjningsstöd (ofta kallat socialbidrag)

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivning Jonas Persson 046 35 64 64 jonas.persson@lund.se Marie Magnusson 046 35 67 68 marie.magnusson@lund.se Dokumentation och sekretess Inte myndighetsutövning Kostnadsfritt Sekretess

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR BERGS KOMMUN 1 (3) EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR Alla invånare i Bergs kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Det innebär att de som vistas i Bergs kommun och som inte kan försörja sig och

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9)

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9) Rev 2002-12-11 1(9) Kommentarer till HEMTJÄNSTTAXA Taxan är insats- och inkomstrelaterad samt innehåller "golv" och "tak" i form av lägsta och högsta avgifter. Taxan innehåller bl a bestämmelser för inkomstberäkning

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 30 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden Örebro kommun Box 34220 701 35 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2015 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun

Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun Introduktionsenheten 1 Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun Som försörjningsform för personer som tas emot inom ramen för den kommunala introduktionen kan en kommun

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Information och ansökan om ekonomiskt bistånd

Information och ansökan om ekonomiskt bistånd Information och ansökan om ekonomiskt bistånd Du har tid för nybesök...dagen den... /... kl... hos... Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 Läs igenom denna information och fyll i ansökan innan du kommer på

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende Mars 2014 Februari 2015 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgift omsorg i hemmet... 3 Trygghetslarm... 3 Matleverans...

Läs mer

Avgifter. Vård och Omsorg

Avgifter. Vård och Omsorg Stenungsunds kommun Avgifter för Vård och Omsorg År 2015 Innehållsförteckning OLIKA TYPER AV AVGIFTER... 3 AVGIFTSUNDERLAG... 4 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 5 HÖGSTA AVGIFT FÖR OMSORG, MAXTAXA... 6 VAD INGÅR I

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Välfärdssystemets yttersta skyddsnät. Ska ge hjälp när de generella systemen är otillräckliga eller när ersättning inte kan beviljas.

Välfärdssystemets yttersta skyddsnät. Ska ge hjälp när de generella systemen är otillräckliga eller när ersättning inte kan beviljas. Välfärdssystemets yttersta skyddsnät. Ska ge hjälp när de generella systemen är otillräckliga eller när ersättning inte kan beviljas. Biståndets uppgift är att träda in tillfälligtvis eller vid korta perioder

Läs mer

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd www.norrtalje.se SOCIALKONTORET 2 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd av

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) K. 11 RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND I LOMMA KOMMUN Socialtjänstens mål Rätten till ekonomiskt bistånd regleras i socialtjänstlagen (2001:453). I portalparagrafen 1 kap 1 kan

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

REVIDERADE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD I TRELLEBORGS KOMMUN

REVIDERADE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD I TRELLEBORGS KOMMUN REVIDERADE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD I TRELLEBORGS KOMMUN Komplement till Socialstyrelsens riktlinjer och JP socialnet Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Arbetsmarknadsnämnden Postadress:

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende 2013 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgiftsutrymme... 3 Avgift omsorg i hemmet... 4 Trygghetslarm... 4 Matleverans...

Läs mer

Socialbidrag till omfattande tandvård. En undersökning i Motala kommun och Södra distriktet i Norrköpings kommun

Socialbidrag till omfattande tandvård. En undersökning i Motala kommun och Södra distriktet i Norrköpings kommun 1999 Socialbidrag till omfattande tandvård En undersökning i Motala kommun och Södra distriktet i Norrköpings kommun 2 1999-05-21 502-5420-1999 FÖRORD I denna rapport presenteras en undersökning av avslagsbeslut

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Avgifter och tillämpningsanvisningar

Avgifter och tillämpningsanvisningar Avgifter och tillämpningsanvisningar för hemtjänst, hyror och måltidskostnader Gäller fr o m 2010-01-01 HEMTJÄNSTAVGIFT Vem skall betala hemtjänstavgift? Avgift erläggs för bistånd enligt 4 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Studenters rätt till socialbidrag

Studenters rätt till socialbidrag Linköpings universitet Ekonomiska institutionen Statsvetenskap 1 2005-04-26 Studenters rätt till socialbidrag Paulina Bumbul Jonas Gummesson Rebecka Johansson Henrik Skagervik Innehållsförteckning SYFTE...

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2014 1 ; beslutade den 2 december 2013 i anslutning

Läs mer

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården Avgifter 2015 För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården I Västerviks kommun finns en avgift för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH LIVSFÖRING I ÖVRIGT RIKTLINJER FÖR EKONOMIENHETEN

FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH LIVSFÖRING I ÖVRIGT RIKTLINJER FÖR EKONOMIENHETEN FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH LIVSFÖRING I ÖVRIGT RIKTLINJER FÖR EKONOMIENHETEN Av Socialtjänstlagen kap 4, 1 framgår: Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2015 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

KALIX KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING. Mål och riktlinjer för introduktionsersättning i Kalix kommun

KALIX KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING. Mål och riktlinjer för introduktionsersättning i Kalix kommun Mål och riktlinjer för introduktionsersättning i Kalix kommun 1 Riktlinjer för introduktionsersättning fr o m 1 januari 2011 Enligt lag (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra

Läs mer

Maxtaxa 2010. Särskilt boende

Maxtaxa 2010. Särskilt boende Maxtaxa 2010 Särskilt boende Maxtaxa 2010 Särskilt boende Gävle kommun har satt en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1 696 kronor/månad

Läs mer

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård.

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Hemvård Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Avgiften för hemvård betalas månadsvis, 12 månader om året. Räkningen skall betalas senast den siste i månaden. Även om du anlitar en annan

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster För dig som vill veta mer om Servicetjänster Innehåll Servicetjänster - så fungerar det sidan 3 Vad ingår i servicetjänsterna? sidan 3 Personlig omvårdnad sidan 3 Vad kan man inte få hjälp med? sidan 3

Läs mer

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster:

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster: Borgholms kommuns taxor 2014 SOCIALNÄMNDEN Avgifter för vård och omsorg Inkomstbegrepp Avgiftsunderlaget beräknas utifrån de aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen.

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Taxa för hemvårdsavgift Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Taxa Socialnämnden Socialtjänsten Antagen 2012-11-12, Kf 87/12 Ansvar Socialchefen Hemvård Hemtjänst och

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn.

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. 1 BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. Bakgrund Barnperspektivet och socialtjänstlagen Två av barnkonventionens huvudprinciper,

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN.

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Inledning Kommunfullmäktige har i juni 2012 beslutat om ny taxa och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Allmänt om avgifter Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldre- och handikappomsorg regleras i social-tjänstlagens 8:e kapitel. Kommunfullmäktige

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Försörjningsstöd Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Om du inte har någon inkomst eller tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd.

Läs mer

omvårdnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende

omvårdnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende omvårdnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Över ett halvt basbelopp.

Över ett halvt basbelopp. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd och bistånd till livsföring i övrigt samt bistånd där speciella skäl finns. Antagna av vård- och omsorgsnämnden 2007-04-24, 38 Riktlinjerna gäller fr

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 Tillämpningsanvisningar 20131203 11 Fastställd av omsorgsnämnden 20131218 Gäller 1 april 2014 t.o.m 31 mars 2015 Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 2 2 Tillämpningsanvisningar för

Läs mer

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter Gullspångs kommun Äldreomsorgsavgifter 2012 Kommunfullmäktige har 2011-12-12 152 fattat beslut om följande avgifter inom äldreomsorgen Hemvård Förbehållsbelopp Förbehållsbeloppet består av hyra, minimibelopp

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN 2010 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift som betalas för hjälp i hemmet omvårdnad trygghetslarm matdistribution

Läs mer

Normer för ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Normer för ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Normer för ekonomiskt bistånd (socialbidrag) 1985 2005 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2015 1 ; beslutade den 1 december 2014 i anslutning

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101 SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD 2012 Gäller från 150101 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift

Läs mer

Normer och riktlinjer för

Normer och riktlinjer för OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 1 Normer och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Gäller från 2006-01-01 med justeringar Beslut av Socialnämnden 2004-04-14 1 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - Försörjningsstöd. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - Försörjningsstöd. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - Försörjningsstöd Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig 1:e socialsekreterare, IFO Anita Eklund Reviderad

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

Avgifter för äldre- och handikappomsorg Avgifter för äldre- och handikappomsorg Vad kostar hjälpen jag får? Maj 2004 FALKÖPINGS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen

Läs mer

Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet.

Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet. Omsorgsförvaltningen TAXA 2008 AVGIFTER I ORDINÄRT BOENDE 1(6) Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet. Taxan gäller från och med 1 juli 2002 och senast reviderad

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-22, 63 1. Allmänt...3 2. Begreppsdefinitioner...3 2.1 Förkortningar... 3 2.2 Prisbasbelopp... 3 2.3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

14/09/SKUSAN - Vissa kostnader vid bestämmande av betalningsutrymme vid skuldsanering

14/09/SKUSAN - Vissa kostnader vid bestämmande av betalningsutrymme vid skuldsanering 14/09/SKUSAN - Vissa kostnader vid bestämmande av betalningsutrymme vid skuldsanering Dnr 801-4916-09/121 2009-10-28 Vid bedömningen av vad en gäldenär ska få förbehålla sig för sin egen och sin familjs

Läs mer

Om avslaget överklagas och domstolen bedömer att den enskilde hade rätt till bistånd kan socialnämnden behöva justera beräkningarna.

Om avslaget överklagas och domstolen bedömer att den enskilde hade rätt till bistånd kan socialnämnden behöva justera beräkningarna. Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL, Förvaltningschefer Nr 7/2013 Juni 2013 Ändringar i socialtjänstlagen den 1 juli 2013 som gäller ekonomiskt bistånd Från och

Läs mer

Pensionsmyndighetens författningssamling

Pensionsmyndighetens författningssamling Pensionsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-4745 Pensionsmyndighetens föreskrifter om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd; Utkom från trycket den 23

Läs mer

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet OMVÅRDnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1

Läs mer

Avgifter 2013 - för omsorgsservice

Avgifter 2013 - för omsorgsservice Avgifter 2013 - för omsorgsservice Reviderad 2013-04-17 Innehållsförteckning Avgifter gällande äldreomsorg 3 Inkomstuppgifter 3 Vid beräkning av avgiftsutrymme för makar 3 Bostadskostnad 3 Hur räknar jag

Läs mer

Vård- och omsorgstaxa

Vård- och omsorgstaxa Vård- och omsorgstaxa Gäller från och med 1:a januari 2015 1 Innehåll Förutsättningar vid beräkning av avgifter 3 Garanterad levnadsnivå Individuella tillägg på förbehållsbeloppet 4 Avdrag på förbehållsbeloppet

Läs mer

Riktlinje för taxor och avgifter inom äldreomsorgen

Riktlinje för taxor och avgifter inom äldreomsorgen DATUM UTSKRIFT 2015-01-13 SIDA 1/7 KAPITEL MYNDIGHETSUTÖVNING AVSNITT TAXOR OCH AVGIFTER GILTIGT INOM SOCIALTJÄNSTEN, VALLENTUNA KOMMUN GODKÄNT DATUM DOKUMENTANSVARIG MONIKA FERNLUND GODKÄNT AV SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn FÖRSKOLAN Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn Fastställd i Kommunfullmäktige 2005-11-28 55 Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-26 27 Reviderad: 2006-06-13, 2008-09-16, 2010-05-24

Läs mer