Arbets- och näringslivsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbets- och näringslivsnämnden 2009-05-05 43"

Transkript

1 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Arbets- och näringslivsnämnden Plats och tid Åges, Unnaryd kl Beslutande Gunnar Schoberg (C), ordförande Wiveca Norén () Kjell Wåxnäs (M) Bruno Granath (C) Beatrice Artursson (S) Tord Wahlström (KV) Pontus Andersson (KV) Övriga deltagande Nicklas Erlandsson (FP) Johan Edenholm (KV) Sten Liljedahl, Arbets- och näringslivschef Christer Grähs, Arbetsmarknadschef Sara Lall, sekreterare Utses att justera Tord Wahlström Justeringens plats och tid Arbets- och näringslivskontoret Underskrifter Sekreterare Paragrafer Sara Lall Ordförande Justerande Gunnar Schoberg Tord Wahlström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Arbets- och näringslivsnämnden - AU Sammanträdesdatum Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Arbets- och näringslivskontoret Underskrift Utdragsbestyrkande

2 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Arbets- och näringslivsnämnden ANN 34 Godkännande av ärendelistan Ärendelistan har varit utskickad och arbets- och näringslivsnämnden beslutar att arbeta efter den: 1. Godkännande av ärendelistan 2. Val av justerare 3. Information 4. Meddelanden 5. Ekonomisk uppföljning 6. Bidragsansökan föreningen NÝSIR 7. Vänortsarbete 8. Kvalitetsarbete kvalitetsanalys Förändringar i delegationsordning IFO 10. Äskande av fonderade flyktingmedel AME 11. Äskande av fonderade flyktingmedel SFI 12. Avskrivning av fordringar 13. Övrigt Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Arbets- och näringslivsnämnden ANN 35 Val av justerare Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att jämte ordföranden Gunnar Schoberg (C) utse Tord Wahlström (KV) att justera protokollet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Arbets- och näringslivsnämnden ANN 36 Information FoU SocialCentrum Region Halland Representanter från FoU SocialCentrum bjuds in till nämndens möte den 18/ SISU Idrottsutbildarna Halland Konjunkturläget i Halland, 31 mars Vårpropositionens påverkan på försörjningsstödet Christer Grähs Företagsklimat Svenskt Näringslivs ranking (4 maj) Hylte kommun upp till plats Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Arbets- och näringslivsnämnden ANN 37 Meddelanden Sammanfattning Bilagda ärenden föredras och läggs till handlingarna KS 26 - Förslag till resultatbalansering av 2008 års resultat Samverkansprotokoll Remiss Vindkraft (Utställningshandling) Arbets- och näringslivsnämndens beslut Arbets- och näringslivsnämnden har tagit del av meddelandena. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Arbets- och näringslivsnämnden ANN 38 Ekonomisk uppföljning Sammanfattning Redovisning av utfallsprognos efter 3 månader och budgetuppföljning för IFO jan mars Beslutsunderlag Utfallsprognos mars 2009 Utfallsprognos efter tre månaders utfall Kommunledningskontoret Budgetuppföljning IFO jan mars 2009 Månadsuppföljning april 2009 Arbets- och näringslivsnämndens beslut Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna budgetutfallsprognosen 3 månader, månadsuppföljning april och budgetuppföljning för IFO (jan-mars 2009) och lägga dessa till handlingarna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Arbets- och näringslivsnämnden ANN 39 Dnr ANN0115 Bidragsansökan föreningen Nýsir Sammanfattning Föreningen Nýsir har inkommit med en ansökan till kommunen beträffande bidrag till lokal så att föreningen kan utveckla sin verksamhet som stöd för att minska utanförskapet för utsatta grupper. Den fördel som finns med föreningar som Nýsir är att de kan fungera som ett komplement till kommunala insatser. De kan också ta emot personer som av olika skäl inte vill ha myndighetskontakter och därför undviker kommunala stödinsatser. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Bidragsansökan föreningen NÝSIR ( ) Bidragsansökan Föreningen NÝSIR Arbets- och näringslivsnämndens beslut Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att under 2009 bistå föreningen Nýsir med en lokal. Lokalkostnader finansieras via verksamhet Betalning sker direkt från Hylte kommun till hyresvärden. Beslutet gäller under förutsättning att föreningen Nýsir ger Hylte kommun obegränsad tillgång till föreningens ekonomiska redovisningar och att föreningen i samband med årsmöte skickar in en fullständig årsberättelse. Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att senast november 2009 utvärdera hyresbidraget. Utskick Arbetsmarknadsenheten NÝSIR Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Arbets- och näringslivsnämnden ANN 40 Dnr ANN0058 Vänortsarbete Sammanfattning Hylte kommun har ett etablerat vänortssamarbete med Piecki i Polen, Lihula i Estland och Panzhihua i Kina. KSAU har översänt ärendet till ANN för nämndens syn på ett fortsatt vänortssamarbete utifrån verksamhetsområde. Beslutsunderlag KSAU 13 Vänorter till Hylte kommun Bitte Rosén Nilsson/Eva Nordgaard Tjänsteskrivelse Vänortsarbete Sten Liljedahl ( ) Arbets- och näringslivsnämndens beslut Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna skrivelsen om vänortsarbete och lämna den vidare till KSAU. Utskick Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Arbets- och näringslivsnämnden ANN 41 Dnr ANN0046 Kvalitetsarbete Kvalitetsanalys 2009 Sammanfattning Syftet med att göra en kvalitetsanalys är dels att bilda ett underlag för förbättringsarbete och dels att skapa ett underlag i en omvärldsanalys för nästa måloch resursplan. Kvalitetsanalysen från varje nämnd skall lämnas till ekonomienheten för kommunövergripande sammanställning och analys. Kvalitetsanalysen skall också resultera i en handlingsplan för nämndernas kvalitetsarbete. Beslutsunderlag Kvalitetsanalyser för Vuxnas Lärande; Arbete/försörjning; Fritid och Folkhälsa; Företag ( ) Kvalitetsanalys 2009 (Tjänsteskrivelse ) Arbets- och näringslivsnämndens beslut Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna kvalitetsanalysen enligt bilaga och skicka den vidare till kommunledningskontoret för vidarebehandling. Utskick Kommunledningskontoret Lärcentrum Hälsocenter Arbetsmarknadsenheten Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Arbets- och näringslivsnämnden ANN 42 Dnr ANN0140 Förändringar i delegationsordning för IFO och riktlinjer för försörjningsstöd Sammanfattning Från den 1 april 2009 finns inte längre en 1:e socialsekreterare på Arbetsmarknadsenheten. Det innebär att delegationslistan ändras till enhetschefen i dessa fall. Andra förändringar av betydelse är att beloppen för högsta godtagbara hyreskostnad har uppjusterats. Att enhetschefen får besluta om reparationskostnader (över 0,5 basbelopp) för lägenheter där nämnden står för kontraktet. Möjligheten att lämna eftergift eller anstånd av ersättningsskyldighet ändras från AU till enhetschef. Utöver dessa har det skett förtydligande, tillägg av mindre vikt, strykningar av text och årsspecifika uppgifter och smärre språkliga justeringar. Beslutsunderlag Riktlinjer för försörjningsstöd Delegationsordning Yrkanden Kjell Wåxnäs (M): Tillägg i Riktlinjerna för försörjningsstöd under punkt 3:13.2 Kostnader i samband med närståendes begravning : delegering till enhetschef. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till riktlinjer och på Wåxnäs yrkande och finner att arbets- och näringslivsnämnden beslutar i enlighet med Wåxnäs förslag. Arbets- och näringslivsnämndens beslut Arbets- och näringslivsnämnden antar uppdaterad delegationsordning och riktlinjer för försörjningsstöd enligt bilaga. Utskick Arbetsmarknadsenheten Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Arbets- och näringslivsnämnden ANN 43 Dnr ANN0141 Äskande av fonderade flyktingmedel - AME Sammanfattning Kommunen får en schabloniserad ersättning för varje flykting och annan utlänning som tas emot och omfattas av ersättningsförordningen. Ersättningen är tänkt att täcka kommunens ökade kostnader under tre år. Schablonersättningen, enligt 2009 års nivåer: kronor för vuxna 16 till och med 64 år kronor för barn under 16 år kronor för äldre från 65 år Schablonersättningen fördelas under två års tid och utbetalningarna sker var tredje månad. Överskottet för respektive år tillförs fonderade flyktingmedel. Under 2009 kommer Arbetsmarknadsenheten ha merkostnader för flyktingar under deras tredje år i form av försörjningsstöd. Merkostnaderna beräknas till kr. Beslutsunderlag Sekretessbelagd lista på aktuella personer och utbetalt försörjningsstöd i år (förvaras på Arbetsmarknadsenheten) Tjänsteskrivelse Äskande av fonderade flyktingmedel AME ( ) Arbets- och näringslivsnämndens beslut Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att äska kr från fonderade flyktingmedel för att täcka kostnader inom Arbetsmarknadsenheten för flyktingar år tre. Utskick Kommunstyrelsen Arbetsmarknadsenheten Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Arbets- och näringslivsnämnden ANN 44 Dnr ANN0142 Äskande av fonderade flyktingmedel - SFI Sammanfattning Kommunen får en schabloniserad ersättning för varje flykting och annan utlänning som tas emot och omfattas av ersättningsförordningen. Ersättningen är tänkt att täcka kommunens ökade kostnader under tre år. Schablonersättningen, enligt 2009 års nivåer: kronor för vuxna 16 till och med 64 år kronor för barn under 16 år kronor för äldre från 65 år Schablonersättningen fördelas under två års tid och utbetalningarna sker var tredje månad. Överskottet för respektive år tillförs fonderade flyktingmedel. Under 2009 kommer Hyltebygdens lärcentrum ha en kostnad för SFI-undervisning för flyktingar efter år två på kr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Äskande av fonderade flyktingmedel SFI ( ) Arbets- och näringslivsnämndens beslut Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att äska kr från fonderade flyktingmedel för att täcka kostnader inom Hyltebygdens lärcentrum för SFIundervisning för flyktingar efter år två. Utskick Kommunstyrelsen Lärcentrum Justerandes sign Utdragsbestyrkande

13 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Arbets- och näringslivsnämnden ANN 45 Dnr ANN0147 Avskrivning av fordringar Sammanfattning Ekonomikontoret föreslår en bokföringsmässig avskrivning av en fordring avseende arbets- och näringslivsnämndens verksamhet på sammanlagt kr. Detta innebär att fordringen i praktiken kvarstår mot gäldenären, men att den inte längre finns med i bokföringen. En bokföringsmässig avskrivning gör att värdet på kommunens fordringar i bokslutet blir mer rättvisande. Beslutsunderlag Skrivelse ekonomikontoret Avskrivningar fordringar, (Anneli Lindgren) Lista över osäkra fordringar Tjänsteskrivelse Avskrivningar av fordringar ( ) Arbets- och näringslivsnämndens beslut Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att göra en bokföringsmässig avskrivning på en fordring till en summa av kr. Utskick Ekonomienheten Justerandes sign Utdragsbestyrkande

14 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Arbets- och näringslivsnämnden ANN 46 Övrigt Tord Wahlström (KV) efterfrågar utsmyckningen av rondellen och belysning vintertid i de större samhällena på strategiska platser. Sten Liljedahl svarar att man på samhällsbyggnadskontoret har tagit fram bilder på hur infarten till Hyltebruk skulle kunna se ut. Dessa bilder skall finnas för påseende vid nästa nämndsmöte den 10 juni. Lars Johansson på samhällsbyggnadskontoret skall också bjudas in till ett kommande nämndsmöte för att diskutera dessa frågor Justerandes sign Utdragsbestyrkande

15 Kvalitetsanalys 2009 för Arbets- och näringslivsnämnden Nämndens Serviceområde Arbete/försörjning fåçãçãê ÇÉí~êÄÉí~êîáãÉÇ~ííëí íí~ééêëçåéêáìíë~íí~ëáíì~íáçåéêkf~êäéíéíãéç ãáëëäêìâ~êî êçëâ~é~êîáíáääë~ãã~åëãéç~åçê~~âí êéêéåî êçâéçà~ñ ê~íí ãáëëäêìâ~êå~ëâ~ääâìåå~ñ Üà äéãéçëáåãáëëäêìâëéêçääéã~íáâkfåçãéâçåçãáëâí Äáëí åçëí íí~ëééêëçåéêãéççíáääê ÅâäáÖ~áåâçãëíÉêÖÉåçãÑ êë êàåáåöëëí ÇçÅÜÉå Üà äéñ ê~ííé ëáâíääáëà äîñ êë êà~åçékdéåçãñäóâíáåöãçíí~öåáåöéåü~êîáéå áåíêççìâíáçåëçãëóñí~êíáää~ííáåíéöêéê~âçããìåéä~åéê~çéñäóâíáåö~êáçéíëîéåëâ~ ~êäéíëäáîéíkjéçüà äé~î~êäéíëã~êâå~çë íö êçéêëí íí~ëçéééêëçåéêëçãü~êëî êí~íí ÇáêÉâíâçãã~ìíé ÇÉåçêÇáå~êáÉ~êÄÉíëã~êâå~ÇÉåK Resultat péêîáåé í~ö~åçéåñ ê~êäéíëjçåüå êáåöëäáîëå ãåçéåü~ê~åí~öáíëñ êommviãéç~å ìíîéåâäáåöëã äéåä êà~êö ää~ñê åomnmkj íåáåöëãéíççéê ê ååìáåíéñê~ãí~öå~ñ ê ~êäéíëjçåüå êáåöëäáîëå ãåçéåëîéêâë~ãüéíëçãê ÇÉIîáäâÉíÄÉíóÇÉê~íí âî~äáíéíë~å~äóëéåñ êommvë~ãã~åñ~íí~ëìíáñê åommu êëêéëìäí~ík Serviceområdets tilldelade resurser 2009, tkr Budget Budget Utfall Avvikelse Verksamhet månader 3 månader 3 månader RROfåëíáíìíáçåëî êçñ êîìñå~ NQTR PSV NQQ OOR RRU ééå~áåë~íëéêîìñå~ ãáëëäêìâ~êé VNO OOU NVR PP RTN îêáöîìñéåî êç NMR OS OM T RTRbâçåçãáëâíÄáëí åç SPSQ NRVN OOUN JSVM RUOfcl êéåçéü~åçä ÖÖåáåÖIîìñÉå OVVV TRM TSO JNO SMMcäóâíáåÖãçíí~ÖåáåÖ JPUV JVT JQRS PRV SNM^êÄÉíëã~êâå~Çë íö êçéê PPVQ UQV NUPM JVUO péêîáåéçãê ÇÉ^êÄÉíÉLÑ êë êàåáåö NQUSM PTNS QTTS JNMSM Analys k ãåçéåë~îëáâí ê~ííìí~êäéí~ã íãéíççéêâçééä~ííáääáåçáâ~íçêéêå~ñ êî~êàé ëéêîáåé í~ö~åçéáåçãå ãåçéåëëéêîáåéçãê ÇÉåìåÇÉêOMMVKmä~åÉêáåÖÑ ê ê~ééçêíéêáåöçåüêéççîáëåáåöëâ~ääçåâë ë~ãã~åëí ää~ëk hî~äáíéíë~êäéíéíìåçéêommvëâ~ääêéëìäíéê~áéåü~åçäáåöëéä~åñ êìééñ äàåáåöçåü êéççîáëåáåöñ êâçãã~åçé êk^êäéíéíãéç~ííí~ñê~ãéåü~åçäáåöëéä~åëâ~ääëâéáéå ~êäéíëöêìééäéëí ÉåÇÉ~îâî~äáíÉíëÜ~åÇäÉÇ~êÉIÉåÜÉíëÅÜÉÑÉêIâçåíçêëÅÜÉÑçÅÜìíîÉÅâä~êÉ é ^êäéíëjçåüå êáåöëäáîëâçåíçêéíkhî~äáíéíë~êäéíéíëâ~äääéëí ~î~ííâä~êö ê~îáäâ~

16 áåçáâ~íçêéêçåüã íãéíççéêëçãâçåíçêéíëîéêâë~ãüéíéêëâ~ää~åî åç~ëáö~îá ìééñ äàåáåöéåçåüêéççîáëåáåöéå~îëéêîáåé í~ö~åçéåçåüìíîéåâäáåöëã äkaéëëìíçã ëâ~ääéåççâìãéåíéêáåöëéêçåéëëé Ä êà~ëáåçãâçåíçêéíç êçäáâ~áåëíêìâíáçåéêçåü ~åîáëåáåö~êëâ~ääë~ãã~åëí ää~ëkaçâìãéåíéêáåöéå~îçéî~åäáö~ëíéçåüîáâíáö~ëíé ~êäéíëéêçåéëëéêå~çåüâìåëâ~ééêå~ëâ~ääö ê~ëñ ê~ííãáåáãéê~ééêëçåäéêçéåçéíçåü Ñ ê~ííëâ~é~çêçåáåöëëóëíéãk ^å~äóë^êäéíélñ êë êàåáåöjommu NKaìëçã êñäóâíáåö ÉêÄàìÇëÉíí áåíêççìâíáçåëéêçöê~ãáåçã Éåã å~ç NK^îîáâÉäëÉåÑê å áåíêççìâíáçåëéêçöê~ããéí Ñ êî~ê~ü ÖëíNRB ~îîáâéäëéj ê~ééçêíéêáåö aéñäóâíáåö~êëçã âçããéêü~êëáå Ñ êëí~íê ÑÑãÉÇ Ü~åÇä ÖÖ~êÉáåçã îéåâ~çåü é Ä êà~êpcféääéê éê~âíáâáåçãéå ã å~çk ^îîáâéäëéåüáííáääë á ê êmb OKaìëçãÑ êëçåá~ääáçê~ö ÉêÄàìÇëÉå ëóëëéäë ííåáåöëö~ê~åíáiaì ëçã êãéää~ånujoq ê ÉêÄàìÇëëóëëÉäë ííåáåöáåçã ÑÉãÇ~Ö~êçÅÜaìëçã ê äçêéáåçãëéñã å~çéê OK^îîáâÉäëÉåÑê å ëóëëéäë ííåáåöëö~ê~åíáå Ñ êî~ê~ü ÖëíNMB ~îîáâéäëéj ê~ééçêíéêáåö aéëçãìééä ê ëçåá~ääáçê~ö ÉêÄàìÇë ëóëëéäë ííåáåöé oé~äáíéíéåi e~åçí~öéí ÉääÉêé éê~âíáâéä~íëk bàìééã íík PKaìëçãÜ~êÉíí~âìí ÄÉÜçî~îëçÅá~äÄáÇê~Ö ÉêÄàìÇëÉåéÉêëçåäáÖâçåí~âí ÉääÉêâçåí~âíîá~íÉäÉÑçå ë~ãã~ç~ö PK^îîáâÉäëÉÑê å í~ö~åçéíñ êî~ê~ü Öëí RB ~îîáâéäëéj ê~ééçêíéêáåö méêëçåäáöâçåí~âí ÑáååëíáääÖ åöäáö ë~ãíäáö~ îéåâçç~ö~ê ãéçüà äé~î ëçåá~äàçìêéåk ^îîáâéäëémb QKaìëçãÜ~êÄÉîáäà~íë ëçåá~ääáçê~öëâ~ñ ÇÉí ìíäéí~äíëéå~ëíéñíéêíêéç~ö~ê QK^îîáâÉäëÉÑê å í~ö~åçéíñ êî~ê~ü Öëí RB ~îîáâéäëéj ê~ééçêíéêáåö ríäéí~äåáåöëâéê íáääp Çê~eÉëíê~ ëé~êä~åâ å ëíâçãã~åçé Ç~ÖK_~åâÉå ëâáåâ~êëéç~å ééåö~êå~îáç~êékf åçêã~äñ~ääéí êééåö~êå~ íáääö åöäáö~é áåçáîáçéåëâçåíç áåçãíêéç~ö~êk rí~êäéí~åçé~î ã íãéíççéê é Ö êk

17 fëäìíéí~îommuü~êñ êìíë ííåáåö~êå~áçãî êäçéåñ ê åçê~íëkhçåàìåâíìêéåü~ê â~í ÄÉÜçîÉí~î~êÄÉíëã~êâå~Çë íö êçéêçåüëí êêéöêìéééêü~êääáîáí~âíìéää~ñ ê ~êäéíëã~êâå~çëéåüéíéåkp~ãîéêâ~åãéç~êäéíëñ êãéçäáåöéåü~êääáîáí ååìîáâíáö~êé åíáçáö~êék fåçããáëëäêìâ~êäéíéíü~êîáöàçêíéåëíçêë~íëåáåöé âçãééíéåëìíîéåâäáåö~î ééêëçå~äéåksáü~êëâ~é~íãéêáåë~íëéêé ÜÉãã~éä~åçÅÜÇ êãéçâ~åîáãáåëâ~î ê~ âçëíå~çéêñ êéñíéêå~éä~åéêáåö~êk s êëóëëéäë ííåáåöëö~ê~åíáöéåçãñ êëçåüçéíáååéä ê~ííîáãçíîéêâ~êé~ëëáîáíéíçåü ìíëä~öåáåöñê å~êäéíëã~êâå~çéåk fåíêççìâíáçåéåñìåöéê~êäê~çåüñ ÑäóâíáåÖ~êâî~êëí êá~êäéíëä ëüéíå êéêë ííåáåö~êå~ Ñê åjáöê~íáçåëîéêâéíìééü êk sáü~êñçêíñ~ê~åçééííêéä~íáîíëíçêí~åí~ä îéêâä~ö~åçé~îî ê~äéëäìíçãéâçåçãáëâí Äáëí åççåüáã~àçêáíéíéå~îççã~êå~ñ êîáê íík

18 Kvalitetsanalys 2009 för Arbets- och näringslivsnämnden Nämndens Serviceområde Fritid och Folkhälsa êå~ü~ääéåëü äëçåéåíê~ êçéååéåíê~ä~ã íéëéä~íëéåñ êcêáíáççåücçäâü äë~kdéåçã ~ííáåî å~êå~ã êäê~çåüñ êã àäáöüéí~ííëí êâ~ëáöëà äîáçäáâ~ñêáíáçë~âíáîáíéíéêö ê îááeóäíéâçããìåíáääéå~ííê~âíáîéä~íë~ííäççåüîéêâ~ákc êéåáåöëäáîéíëí ÇëÖÉåçã Ñ êéåáåöëäáçê~öçåüî äìíîéåâä~çëéêîáåékfå ê~ë~ã~êäéíéãéçi~åçëíáåöéíe~ää~åç ëâ~éíí~âíáîíñçäâü äëç~êäéíéäéçêáî~ëk Resultat péêîáåé í~ö~åçéåñ ê~êäéíëjçåüå êáåöëäáîëå ãåçéåü~ê~åí~öáíëñ êommviãéç~å ìíîéåâäáåöëã äéåä êà~êö ää~ñê åomnmkj íåáåöëãéíççéê ê ååìáåíéñê~ãí~öå~ñ ê ~êäéíëjçåüå êáåöëäáîëå ãåçéåëîéêâë~ãüéíëçãê ÇÉIîáäâÉíÄÉíóÇÉê~íí âî~äáíéíë~å~äóëéåñ êommvë~ãã~åñ~íí~ëìíáñê åommu êëêéëìäí~ík Serviceområdets tilldelade resurser 2009, tkr Budget Budget Utfall Avvikelse Verksamhet månader 3 månader 3 månader PMM^ääã åñêáíáçëîéêâë~ãüéí NPVR PQV SNQ JOSS PNMpí ÇíáääëíìÇáÉçêÖ~åáë~íáçåÉê PMM TR ONP JNPU PQMfÇêçííëJçÅÜÑêáíáÇë~åä ÖÖåáåÖ~ê QPRQ NMUV NMSR OP PQMe äëçåéåíéê SMNU NRMQ NRUS JUO péêîáåéçãê ÇÉcêáíáÇçÅÜcçäâÜ äë~ NOMST PMNT PQTU JQSP Analys k ãåçéåë~îëáâí ê~ííìí~êäéí~ã íãéíççéêâçééä~ííáääáåçáâ~íçêéêå~ñ êî~êàé ëéêîáåé í~ö~åçéáåçãå ãåçéåëëéêîáåéçãê ÇÉåìåÇÉêOMMVKmä~åÉêáåÖÑ ê ê~ééçêíéêáåöçåüêéççîáëåáåöëâ~ääçåâë ë~ãã~åëí ää~ëk hî~äáíéíë~êäéíéíìåçéêommvëâ~ääêéëìäíéê~áéåü~åçäáåöëéä~åñ êìééñ äàåáåöçåü êéççîáëåáåöñ êâçãã~åçé êk^êäéíéíãéç~ííí~ñê~ãéåü~åçäáåöëéä~åëâ~ääëâéáéå ~êäéíëöêìééäéëí ÉåÇÉ~îâî~äáíÉíëÜ~åÇäÉÇ~êÉIÉåÜÉíëÅÜÉÑÉêIâçåíçêëÅÜÉÑçÅÜìíîÉÅâä~êÉ é ^êäéíëjçåüå êáåöëäáîëâçåíçêéíkhî~äáíéíë~êäéíéíëâ~äääéëí ~î~ííâä~êö ê~îáäâ~ áåçáâ~íçêéêçåüã íãéíççéêëçãâçåíçêéíëîéêâë~ãüéíéêëâ~ää~åî åç~ëáö~îá ìééñ äàåáåöéåçåüêéççîáëåáåöéå~îëéêîáåé í~ö~åçéåçåüìíîéåâäáåöëã äkaéëëìíçã ëâ~ääéåççâìãéåíéêáåöëéêçåéëëé Ä êà~ëáåçãâçåíçêéíç êçäáâ~áåëíêìâíáçåéêçåü ~åîáëåáåö~êëâ~ääë~ãã~åëí ää~ëkaçâìãéåíéêáåöéå~îçéî~åäáö~ëíéçåüîáâíáö~ëíé ~êäéíëéêçåéëëéêå~çåüâìåëâ~ééêå~ëâ~ääö ê~ëñ ê~ííãáåáãéê~ééêëçåäéêçéåçéíçåü Ñ ê~ííëâ~é~çêçåáåöëëóëíéãk

19 ^å~äóëcêáíáççåücçäâü äë~jommu NKaìëçã êäéë â~êé ÉêÄàìÇëëí Ç~î Ü äëçåç~åü ~IÉåâ í rí~êäéí~åçé~î âìåçéåâ íéêé Ö ê çåüäéê âå~ë~íí ÖÉåçãÑ ê~ëìåçéê î êéåommvk OKaìëçã êäéë â~êé ÉêÄàìÇëÉíí ÄÉÜçîë~åé~ëë~í î~êáéê~íìíäìç NJOK ~Iå àçüéíëöê~çéå Ää~åÇÄÉë â~êéé Ü äëçåéåíéêëâ~ â~ ÄI â~ ÄÉë âëñêéâîéåëéå é êå~ü~ääéå ãéçnmmb ÄIÄÉë âëj ÑêÉâîÉåë _Éë âëñêéâîéåëéå Ü~êáåíÉâìåå~íã í~ëíáääñ êäáíäáöíé ÖêìåÇ~î áåâéjñìåöéê~åçéé~ëëéêëóëíéãk aéíí~ êççåâã àäáöíñê åçåü ãéçëééíéãäéêommuç åóíí ëóëíéãë~ííéëáñìåâíáçåk PKaìëçã ê~âíáîáéå Ñ êéåáåöéêäàìçë ëéêîáåé~îééêëçå~äá êéåééíáçåéå PK~âíáîáíÉíëÖê~ÇÉå áñ êéåáåöëäáîéíëâ~ â~ Éåâ í rí~êäéí~åçé~î ã íãéíççéêé Ö êk c êéåáåö~êå~â~ååì î åç~ëáöíáääêéåééíáçåéå Ñ ê~ííñ ëéêîáåék ríîéåâäáåöéåâêáåö êå~ü~ääéåëe äëçåéåíê~ êâä~êíéçëáíáîíkfë~ãä~åçãéççéååó~ íê åáåöëäçâ~äéåáéåíê éä~åë Ü~êÑäÉêÄ êà~ííê å~kpéç~åommuáëééíéãäéêü~êîáéíí åóííâ~ëë~jçåüé~ëëéêëóëíéãiîáäâéíö ê~ííîááñê~ãíáçéåä ííêéâ~åñ äà~ìíîéåâäáåöéåk e äëçåç~åüñìåâíáçåéåñìåöéê~êäê~çåüáåíêéëëéíñ ê~ííåóííà~çéå â~êüéä~íáçéåk jçíáçåëìíäìçéíñ ê åçê~ëüéä~íáçéåéñíéêéñíéêñê Ö~åKaÉíëçãäáÖÖÉêå êã~ëí Ñê~ã îéê ê~ííëé îéê éééííáçéêå~ìíáñê åçé åëâéã äëçãñê~ãâçããáíñê å ÄÉë â~êék hçåíáåìéêäáö~ã íéåãéçñ êéåáåöëäáîéíü~êöàçêíëçåüêéä~íáçåéåãéçñ êéåáåö~êå~ü~ê ìíîéåâä~íëáéçëáíáîêáâíåáåöçéíëéå~ëíé êéíkqáääö åöíáääíê åáåöëíáçéêáü~ää~ê ê ëí åçáöíñ êéã äñ êçáëâìëëáçåkcìåâíáçåéåñ êíáçëäçâåáåöéå~îü~ääíáçéêü~ê ìíîéåâä~íëçåüîáëëçéäâ~åáç~öëâéîá~áåíéêåéík ríäìçéíáeóäíéâçããìåü~êìí â~íëöéåçã~ííéåëéçåí~åáçêçííëéä~íëâçããéê~ííääá âä~êìåçéêî êéåommvksáç~êéü~êéåêéîáçéêáåö~îçéåêéöáçå~ä~ñçäâü äëçéçäáåóå ëâéííçåüìíáñê åçéåå~âçããéêéåäçâ~äü~åçäáåöëéä~å~ííìí~êäéí~ëìåçéêommvk

20 Kvalitetsanalys 2009 för Arbets- och näringslivsnämnden Nämndens Serviceområde Företag séêâë~ãüéíéåáåçãëéêîáåéçãê ÇÉå~ êìééäóööç~âêáåöíêéëé êx - pí~êí~ñ êéí~öeñ êåóëí~êí~åçéñ êéí~öf - ^ÑÑ êëjçåüâçãééíéåëìíîéåâä~çáííñ êéí~öeñ êéí~ääéê~çéñ êéí~öf - c êéí~öëäçíëeë~ãä~çâçåí~âíãéçãóåçáöüéíëñìåâíáçåéêf Resultat péêîáåé í~ö~åçéåñ ê~êäéíëjçåüå êáåöëäáîëå ãåçéåü~ê~åí~öáíëñ êommviãéç~å ìíîéåâäáåöëã äéåä êà~êö ää~ñê åomnmkj íåáåöëãéíççéê ê ååìáåíéñê~ãí~öå~ñ ê ~êäéíëjçåüå êáåöëäáîëå ãåçéåëîéêâë~ãüéíëçãê ÇÉIîáäâÉíÄÉíóÇÉê~íí âî~äáíéíë~å~äóëéåñ êommvë~ãã~åñ~íí~ëìíáñê åommu êëêéëìäí~ík Serviceområdets tilldelade resurser 2009, tkr Budget Budget Utfall Avvikelse Verksamhet månader 3 månader 3 månader OOMk êáåöëäáîëñê ãà~åçé íö êçéê PUM VR RN QQ péêîáåéçãê ÇÉc êéí~ö PUM VR RN QQ Analys k ãåçéåë~îëáâí ê~ííìí~êäéí~ã íãéíççéêâçééä~ííáääáåçáâ~íçêéêå~ñ êî~êàé ëéêîáåé í~ö~åçéáåçãå ãåçéåëëéêîáåéçãê ÇÉåìåÇÉêOMMVKmä~åÉêáåÖÑ ê ê~ééçêíéêáåöçåüêéççîáëåáåöëâ~ääçåâë ë~ãã~åëí ää~ëk hî~äáíéíë~êäéíéíìåçéêommvëâ~ääêéëìäíéê~áéåü~åçäáåöëéä~åñ êìééñ äàåáåöçåü êéççîáëåáåöñ êâçãã~åçé êk^êäéíéíãéç~ííí~ñê~ãéåü~åçäáåöëéä~åëâ~ääëâéáéå ~êäéíëöêìééäéëí ÉåÇÉ~îâî~äáíÉíëÜ~åÇäÉÇ~êÉIÉåÜÉíëÅÜÉÑÉêIâçåíçêëÅÜÉÑçÅÜìíîÉÅâä~êÉ é ^êäéíëjçåüå êáåöëäáîëâçåíçêéíkhî~äáíéíë~êäéíéíëâ~äääéëí ~î~ííâä~êö ê~îáäâ~ áåçáâ~íçêéêçåüã íãéíççéêëçãâçåíçêéíëîéêâë~ãüéíéêëâ~ää~åî åç~ëáö~îá ìééñ äàåáåöéåçåüêéççîáëåáåöéå~îëéêîáåé í~ö~åçéåçåüìíîéåâäáåöëã äkaéëëìíçã ëâ~ääéåççâìãéåíéêáåöëéêçåéëëé Ä êà~ëáåçãâçåíçêéíç êçäáâ~áåëíêìâíáçåéêçåü ~åîáëåáåö~êëâ~ääë~ãã~åëí ää~ëkaçâìãéåíéêáåöéå~îçéî~åäáö~ëíéçåüîáâíáö~ëíé ~êäéíëéêçåéëëéêå~çåüâìåëâ~ééêå~ëâ~ääö ê~ëñ ê~ííãáåáãéê~ééêëçåäéêçéåçéíçåü Ñ ê~ííëâ~é~çêçåáåöëëóëíéãk

21 ^å~äóëc êéí~öjommu NKsáâçããÉêíáääë~ãã~åë ãéççáöëçã êñ êéí~ö~êéí~ Ñê~ãÉííäçâ~äí íáääî ñíéêçöê~ã NKsáÇ êëëâáñíéímtlmuñáååë Éííâä~êíî äöéåçã~êäéí~í äçâ~äííáääî ñíéêçöê~ã ~îîáâéäëéj ê~ééçêíéêáåö c êëä~öíáää íáääî ñíéêçöê~ãü~ê î~êáíìíë åíé íà åëíéã~åå~êéãáëë ìåçéêî êéåommuçåü âçããéê~ííëäìíñ ê~ë ìåçéêî êéåommvk OKaìëçãÑ êéí~ö~êéáåäàìçë íáää íéêâçãã~åçé Ñ êéí~öëíê ÑÑ~ê OKs~êàÉ êü ääëñóê~ Ñ êéí~öëíê ÑÑ~êáâçããìåÉåë êéöá ~îîáâéäëéj ê~ééçêíéêáåö SÑêìâçëíã íéå çåüsâî ääëã íéå PKsáëâ~Ü~ â~ç å àçüéíëöê~çüçëçéäçâ~ä~ Ñ êéí~ö~êå~k PKj íëöéåçãpîéåëâí å êáåöëäáîë êäáö~ âçããìåê~âåáåö~î Ñ êéí~öëâäáã~íéíápîéêáöéë ë~ãíäáö~âçããìåéê Ç~í~áåë~ãäáåÖ mä~íëonoommtiéä~íë OOO êommsiéä~íë OPN êommr QKaìëçãí åâéêëí~êí~éíí åóííñ êéí~öáî êâçããìå ÉêÄàìÇëÉåéÉêëçåäáÖÅç~ÅÜ ìåçéêçéñ êëí~íêé êéå PKbåéÉêëçåäáÖÅç~ÅÜÉêÄàìÇë ~îîáâéäëéj ê~ééçêíéêáåö ûêáåñ êíöéåçã Éåå êáåöëäáîëëéêîáåé ÑìåâíáçåçÅÜ åóñ êéí~ö~êå íîéêâk `ç~åüñìåâíáçåéå âçããéê~íí îáç~êéìíîéåâä~íë ìåçéêçéâçãã~åçé êéåk råçéêommuü~êîáìíîéåâä~íîéêâë~ãüéíéåáéåéçëáíáîêáâíåáåöáñ êü ää~åçéíáääçé ëéêîáåé í~ö~åçéåiîáäâ~ü~êäéëäìí~íëksáü~êöéåçãñ êíñäéê~íê ÑÑ~êãÉÇÑ êéí~öáñçêã ~îñêìâçëíã íéåçåüáåçãê~ãéåñ êbåíêééêéå êëâçä~åkaéíëçãöàçêíçéåëíçê~ Ñ ê åçêáåöéåìåçéêommu êçéíéêçàéâíëçã êñáå~åëáéê~í~îêéöáçå~äñçåçéåebrj ãéçéäfçåüoéöáçåe~ää~åçö ää~åçéñ êéí~öëìíîéåâä~êéçåü~êäéíéíãéç~ííäóöö~ìéé Éííëí ÇëóëíÉãâêáåÖéêçÇìâíJçÅÜÑ êéí~öëìíîéåâäáåök sáìééäéîéêéåãéêéçëáíáî~ííáíóçíáääâçããìåéåñê åñ êéí~ö~êå~öéåéêéääíìåçéê OMMUKaÉíÜ~åÇä~êçã~ííëå~ÄÄíâìåå~ëî~ê~ìééçÅÜíóÇäáÖíáÑ êü ää~åçéíáääçéê~ë åëâéã äéääéêñ êñê ÖåáåÖ~êKfåÑ ê~åçéí~îéåñìåâíáçåñ êc êéí~öëäçíë êéííéñéãééä é ÜìêîááâçããìåÉåÜ~êëâ~é~íÉå â~çíóçäáöüéíçãüìêîá~êäéí~êáåíéêåíá âçããìåéåå êçéíö ääéêãóåçáöüéíëâçåí~âíéêk ^êäéíéíãéççéíäçâ~ä~íáääî ñíéêçöê~ããéíâçããéê~ííñçêíö ìåçéêommvksáâçããéê Ñê~ã îéê~ííëéãéêé åóñ êéí~ö~åçéíçåüëí ÇÉíâêáåÖê ÇÖáîåáåÖÉåÑ ê~ííñ ÑäÉê~íí ëí~êí~ñ êéí~ökj àäáöüéííáääéåééêëçåäáöåç~åü êéííë íí~ííìíîéåâä~çéíëí ÇÉíK

22 Kvalitetsanalys 2009 för Arbets- och näringslivsnämnden Nämndens Serviceområde Vuxnas Lärande eóäíéäóöçéåëä êåéåíêìãìíö êéåã íéëéä~íëñ êä ê~åçéçåüâçãééíéåëìíîéåâäáåöñ ê ~íííáääöçççëéîìñå~ëäéüçî~îééêëçåäáöìíîéåâäáåöçåüñ êéí~öéåëäéüçî~î âçãééíéåëìíîéåâäáåökkìãéê~ü~êi êåéåíêìãéíí êäáöí éééíü ää~åçéçåüç Ü~ê íáääö åöäáöüéíéåé í~öäáöíñ êä ííê~íëkdéåçã~ííâçåëéâîéåííáää ãé~î~äáçéêáåöñ ê~íí â~êíä ÖÖ~ÇÉëíìÇÉê~åÇÉëíáÇáÖ~êÉÉêÑ~êÉåÜÉíÉêë â~åéå~çéâî~íìíäáäçåáåöëéä~å ìééê íí~ëëçãö êçéëíìçéê~åçéãçíáîéê~çéçåüìíäáäçåáåöéåãéêâçëíå~çëéññéâíáîk déåçãë~ã~êäéíéãéç~êäéíëã~êâå~çëéåüéíéåçåü~êäéíëñ êãéçäáåöéåë Ñ êä ííê~ë Ñ êìíë ííåáåö~êå~íáää~ííâìåå~éêäàìç~çéäí~ö~êå~éê~âíáâçåüëóëëéäë ííåáåöáëóñíé~íí Ü îç~éå~âíáîáíéíëjçåü~êäéíëäáåàék Resultat péêîáåé í~ö~åçéåñ ê~êäéíëjçåüå êáåöëäáîëå ãåçéåü~ê~åí~öáíëñ êommviãéç~å ìíîéåâäáåöëã äéåä êà~êö ää~ñê åomnmkj íåáåöëãéíççéê ê ååìáåíéñê~ãí~öå~ñ ê ~êäéíëjçåüå êáåöëäáîëå ãåçéåëîéêâë~ãüéíëçãê ÇÉIîáäâÉíÄÉíóÇÉê~íí âî~äáíéíë~å~äóëéåñ êommvë~ãã~åñ~íí~ëìíáñê åommu êëêéëìäí~ík Serviceområdets tilldelade resurser 2009, tkr Budget Budget Utfall Avvikelse Verksamhet månader 3 månader 3 månader QTMdêìåÇä ÖÖ~åÇÉîìñÉåìíÄáäÇåáåÖ QRO NNP NQM JOT QTOdóãå~ëá~äîìñÉåìíÄáäÇåáåÖë~ãí é ÄóÖÖå~Ç NUVP QTP PNS NRT QTPi êåéåíêìã NVOP QUN PSU NNP QTSråÇÉêîáëåáåÖpcf UPU OMV PMO JVP péêîáåéçãê ÇÉsìñå~ëi ê~åçé RNMS NOTS NNOS NRM Analys k ãåçéåë~îëáâí ê~ííìí~êäéí~ã íãéíççéêâçééä~ííáääáåçáâ~íçêéêå~ñ êî~êàé ëéêîáåé í~ö~åçéáåçãå ãåçéåëëéêîáåéçãê ÇÉåìåÇÉêOMMVKmä~åÉêáåÖÑ ê ê~ééçêíéêáåöçåüêéççîáëåáåöëâ~ääçåâë ë~ãã~åëí ää~ëk hî~äáíéíë~êäéíéíìåçéêommvëâ~ääêéëìäíéê~áéåü~åçäáåöëéä~åñ êìééñ äàåáåöçåü êéççîáëåáåöñ êâçãã~åçé êk^êäéíéíãéç~ííí~ñê~ãéåü~åçäáåöëéä~åëâ~ääëâéáéå ~êäéíëöêìééäéëí ÉåÇÉ~îâî~äáíÉíëÜ~åÇäÉÇ~êÉIÉåÜÉíëÅÜÉÑÉêIâçåíçêëÅÜÉÑçÅÜìíîÉÅâä~êÉ é ^êäéíëjçåüå êáåöëäáîëâçåíçêéíkhî~äáíéíë~êäéíéíëâ~äääéëí ~î~ííâä~êö ê~îáäâ~ áåçáâ~íçêéêçåüã íãéíççéêëçãâçåíçêéíëîéêâë~ãüéíéêëâ~ää~åî åç~ëáö~îá ìééñ äàåáåöéåçåüêéççîáëåáåöéå~îëéêîáåé í~ö~åçéåçåüìíîéåâäáåöëã äkaéëëìíçã

23 ëâ~ääéåççâìãéåíéêáåöëéêçåéëëé Ä êà~ëáåçãâçåíçêéíç êçäáâ~áåëíêìâíáçåéêçåü ~åîáëåáåö~êëâ~ääë~ãã~åëí ää~ëkaçâìãéåíéêáåöéå~îçéî~åäáö~ëíéçåüîáâíáö~ëíé ~êäéíëéêçåéëëéêå~çåüâìåëâ~ééêå~ëâ~ääö ê~ëñ ê~ííãáåáãéê~ééêëçåäéêçéåçéíçåü Ñ ê~ííëâ~é~çêçåáåöëëóëíéãk ^å~äóësìñå~ëi ê~åçéjommu NKaìÉêÄàìÇëÉåâçåí~âíãÉÇ ëíìçáéjçåüóêâéëî ÖäÉÇ~êÉ áåçãñéãç~ö~ê NK^îîáâÉäëÉÑ ê íáääö åöéå~î ëíìçáéjçåü óêâéëî ÖäÉÇåáåÖ Ñ êî~ê~ü ÖëíRB ~îîáâéäëéj ê~ééçêíéêáåö ^îîáâéäëéå êéà ìééã ííãéå ìééëâ~ííåáåöëîáë äáööéêöê åëî êçéíä ÖêÉK OKaìëçã êñ êéí~ö~êéñ ê íáääö åöíáääëâê ÇÇ~êëóÇÇ~ ìíäáäçåáåö~ê OKk àçüéíëöê~ç ÜçëÑ êéí~öëâ~ î~ê~vmb Éåâ í j íáåëíêìãéåíéí êìåçéê ìí~êäéíåáåöá ë~ãîéêâ~åãéç Ñ êéí~ö~êéçåü~åçê~äéê êç~k PKaìëçãä ëéêé ÇÉå âçããìå~ä~îìñéåìíäáäçåáåöéå ÉêÄàìÇëÉåìíÄáäÇåáåÖ~îÖçÇ âî~äáí PKk àçüéíëöê~ç ÜçëÄêìâ~êÉëâ~ î~ê~vmb Éåâ í j íáåëíêìãéåíéí êìåçéê ìí~êäéíåáåöá ë~ãîéêâ~åãéç Ñ êéí~ö~êéçåü~åçê~äéê êç~k QKaìÑ êã àäáöüéí~ííë â~ íí~ü ÖëâçäÉâìêëÉêÑ êä~öç~ é Çáëí~åëáeóäíÉâçããìå î~êàé ê QKaÉí~åçêÇå~ë íí~ Ü ÖëâçäÉâìêëÉê Ñ êä~öç~é Çáëí~åë áeóäíéâçããìå î~êàé ê qêéü ÖëâçäÉâìêëÉê é Çáëí~åëÉêÄà Çë ìåçéêñ êëí~ü~äî êéíë~ãí óííéêäáö~êéíêé ìåçéê~åçê~ü~äî êéík RKaìëçãîáäää ë~ëîéåëâ~ñ ê áåî~åçê~êéepcfféêäàìçëéå éä~íëáåçãnqç~ö~ê RK^îîáâÉäëÉá â íáçéåñ êpcfñ ê î~ê~ü ÖëíRBI Ç~íìãÑ ê áåëâêáîåáåöëí ãë ~îãéçâìêëëí~êík ~îîáâéäëéj ê~ééçêíéêáåö aéíëâéêéííâçåíáåìéêäáöíáåí~ö ~îpcfëíìçéê~åçéë Öê åëî êçéíäéç ãëî~ê~ ìééñóääík rééñóää~åçéí~îëéîáåé í~ö~åçéå~öéåíéãçíçéäí~ö~êå~lâìåçéêå~ñ êäéíéåâå~ëëçã ÖçÇçÅÜîÉêâë~ãÜÉíÉåÜ~êëçãã ä~ííñ ê åçê~ë îéêíáçä~ëéê~íé ÇÉâçåíáåìÉêäáÖ~ çãî êäçë~å~äóëéêëçãöéåçãñ êëkdéåçãçéå~ãäáíáçåëçãëí ääíëìéé~ííäêéçç~ ìíäáäçåáåöëìíäìçéíçåü~ííö Ñê åäéå ãåáåöéåä êåéåíêìãíáäääéå ãåáåöéå íáääî ñíåéåíêìãë îáë~êçéíí~é ÉííçÑÑÉåëáîíÑ êü ääåáåöëë íí~ííîáäà~éñé~åçéê~ îéêâë~ãüéíéåiîáäâéíäéü îëñ ê~ííã í~çéíäéüçîçåüçéåéñíéêñê Ö~åëçãâçããÉê ~ííî~ê~éåé í~öäáöêé~äáíéíáåíéãáåëíáê Ç~åÇÉä ÖâçåàìåâíìêKe êü~êëí~íéåéííëíçêí ~åëî~êñ ê~ííñáå~åëáéê~éåë Ç~å åëâî êçìíîéåâäáåök

24 1. ALLMÄNT 1:1.1 Mål för försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen. Rätten till bistånd (Kap. 4) Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt på de villkor som anges i 4 kap SoL. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Syftet med biståndet skall vara att primärt avhjälpa en ekonomisk bristsituation. Det är i huvudsak för detta syfte normen för bistånd är utarbetad. Dessutom förekommer bistånd där det förebyggande och/eller rehabiliterande syftet är viktigast. Den enskilde skall stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till bistånd eller ha godtagbart skäl till att inte stå till arbetsmarknadens förfogande Allt bistånd till den enskilde skall lämnas planmässigt och på ett sådant sätt att det inte passiviserar. Det är viktigt både för den enskilde och för samhället att hjälpen ges på ett sådant sätt och i sådan omfattning att några negativa effekter inte uppkommer. Hjälpen får inte lämnas slentrianmässigt. Förenklade utbetalningsrutiner får inte innebära att bistånd ges i sådana former och på ett sådant sätt att det passiviserar mottagaren och motverkar hans möjligheter att få och behålla ett arbete och försörja sig själv. När åtgärder rör barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnens bästa kräver. Se Socialstyrelsens publikation Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd, Se även Socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd. 1:1.2 Kommunens yttersta ansvar. (Kap 2) Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän. I fråga om den som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande finns särskilda regler i den lagen. Efterföljande bestämmelser är endast att betrakta som vägledande vid beslut om bistånd av olika slag i det enskilda fallet. Bestämmelserna skall tillämpas inom ramen för socialtjänstlagen och med beaktande av dess bestämmelser om helhetssyn och flexibilitet. 1

25 1:2 Beslut om försörjningsstöd och bistånd till livsföring i övrigt Enligt 4 kap socialtjänstlagen förutsätts att biståndet utges efter beslut i socialnämnden. I Hylte kommun fattas besluten av arbetsutskottet i arbets- och näringslivsnämnden tillika socialnämnd. DELEGERING I följande bestämmelser anges vilka beslut tjänstemännen har rätt att fatta med stöd av delegering. Delegering lämnas till socialsekreterare eller avdelningschef. Om beslutanderätt med stöd av delegering ej lämnas till tjänstemän, är beslutanderätten delegerad till arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott. En förutsättning för utövande av den delegerade beslutanderätten är att rätt till bistånd föreligger enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen. Dessutom skall principiella ärenden underställas arbetsutskottets prövning, även om kostnaderna ligger inom tjänstemännens delegeringsgräns. Handläggande socialsekreterare beslutar om avslag när ansökan gäller ekonomiskt bistånd utöver norm och vad som anges i kommunens riktlinjer. Däremot får socialsekreterare inte bevilja ansökan om ekonomiskt bistånd utöver norm och riktlinjer. Om handläggarens bedömning är att en sådan ansökan bör beviljas, beslutar arbetsutskottet. I ärenden som är mycket brådskande och som gäller synnerligen viktiga behov för sökanden, kan beslut fattas av nämndens ordförande. Det gäller enbart i de fall då utskottets sammanträde ej kan avvaktas eller då extra sammanträde ej kan sammankallas.. Socialsekr AU. Ordförande Beslut i ärende, som behandlas i kommunens riktlinjer och som gäller ansökan om bistånd enligt 4 kap 1, vägran eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd enligt 4 kap 5 kan överklagas genom förvaltningsbesvär hos Länsrätten. 2

Försörjningsstöd 2011

Försörjningsstöd 2011 Försörjningsstöd 2011 NORMER OCH RIKTLINJER Handläggning av ekonomiskt bistånd Torsås kommun Sidan 1 av 30 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2011-06-28 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 2. SOCIALTJÄNSTLAGEN...4 2.2. 2

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) 2003-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) 2003-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) Handläggare: Unni Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 1.1 MÅL OCH SYFTE FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT ENLIGT 4 KAP 1 SOL 3 1.2 ÅTERKRAV

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Innehållsförteckning

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Innehållsförteckning RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND Innehållsförteckning 1 Allmänt om försörjningsstöd och annat bistånd SoL 4 kap 1.1 Barnperspektiv 1.2 Individuell prövning 1.3 Biståndsparagrafen (4 kap 1 sol) 1.4 Skälig

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Fastställd av socialnämnden Reviderad 2010-08-25 Reviderad 2013-12-04 Inledning Detta dokument innehåller riktlinjer för ekonomiskt bistånd enligt 4 kap.1

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd

Riktlinjer för försörjningsstöd Åstorps kommuns Riktlinjer för försörjningsstöd Beslutat av Socialnämnden 2014-03-17, 42 Dnr 2014/62 1 Innehållsförteckning Inledning 5 Barnperspektiv 5 Våld i nära relationer 5 Förutsättningar för rätten

Läs mer

Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (82) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (82) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (82) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Eskilstuna kommun 2 (82 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Socialnämnden i Ronneby 2012 1 Innehållsförteckning sida Lagtext 3 5 1. Allmänna riktlinjer 6

Läs mer

RIKTLINJER ARBETE OCH FÖRSÖRJNING

RIKTLINJER ARBETE OCH FÖRSÖRJNING Sidan 1 (av 25) RIKTLINJER FÖR ARBETE OCH FÖRSÖRJNING Antagna av Utskottet för arbete och försörjning, 2014-04-07, 11 Sidan 2 (av 25) 1 INLEDNING 4 1.1 Målsättning 4 1.2 Allmänt 4 1.3 Barnperspektivet

Läs mer

Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (61) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Inledning 6 Utgångspunkter

Läs mer

Kils kommun. Socialförvaltningen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Kils kommun. Socialförvaltningen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. <Socialförvaltningen> Kils kommun Socialförvaltningen Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013 2013-12-19 Socialförvaltningen i Kil Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1. Allmänt 1.1 Översyn

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN KILS KOMMUN

SOCIALFÖRVALTNINGEN KILS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutade av SN 184 2014-11-19 SOCIALFÖRVALTNINGEN KILS KOMMUN Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2014 2014-11-05 Socialförvaltningen i Kil Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning

Läs mer

Lärande- och arbetsnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen

Lärande- och arbetsnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen Lärande och arbetsförvaltningen Lärande- och arbetsnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen 2014 Antagna av LAN 2014- Lärande- och arbetsförvaltningen 2 (34)

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-01-07 Diarienummer AMN-2015-0067 Arbetsmarknadsnämnden Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt Förslag till

Läs mer

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Antagen av humanistiska nämnden 2014 Antagen av: Humanistiska nämnden 2014-09-16, 108 Dokumentägare: Avdelningschef Social utredning Ersätter dokument:

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Köpings kommun Antagen av: Social- och arbetsmarknadsnämnden 19 december 2012, 134 Reviderad 19 juni 2013, 54 samt 25 september 2013 71 RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND

Läs mer

Normer och riktlinjer för

Normer och riktlinjer för OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 1 Normer och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Gäller från 2006-01-01 med justeringar Beslut av Socialnämnden 2004-04-14 1 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1 Februari 2006 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1. ALLMÄNT OM EKONOMISKT BISTÅND sid 1.1 Socialtjänstlagen 4 1.2 Individuell behovsprövning..6 1.3 Samordning med annat bistånd..6 1.4

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25 Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (68) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen 2013-11-25 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25 Eskilstuna kommun 2 (68) Eskilstuna kommun 3 (68) Riktlinjer för

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - Försörjningsstöd. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - Försörjningsstöd. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - Försörjningsstöd Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig 1:e socialsekreterare, IFO Anita Eklund Reviderad

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Dnr 2015/110.754 Id 21882 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Enheten för arbete och försörjning Antagna av socialnämnden 2015-03-19 33 2(34) Innehåll 1 ALLMÄNT... 6 2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD...

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form Antagen i socialnämnden 111 Socialnämndens vision Kvalité i varje möte och socialförvaltningens värdegrund I varje möte har vi ett

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd 1 1 INLEDNING... 3 2 RIKTLINJERNAS OMFATTNING... 3 3 RÄTTEN TILL BISTÅND... 3 3.1 Allmänna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2009-12-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. LAGTEXT Socialtjänstlag (2001:453)... 5 2 kap. Kommunens ansvar

Läs mer

telefon och TV-licens

telefon och TV-licens Sidan 1 (av 20) Sidan 2 (av 20) Sidan 3 (av 20) Sidan 4 (av 20) Utgångspunkten i arbetet med försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd skall vara individens eget ansvar för att förändra sin situation. Försörjningsstödet

Läs mer

Ekonomiskt bistånd Normer och riktlinjer för rätten till bistånd till försörjningsstöd och för livsföring i övrigt.

Ekonomiskt bistånd Normer och riktlinjer för rätten till bistånd till försörjningsstöd och för livsföring i övrigt. Ekonomiskt bistånd Normer och riktlinjer för rätten till bistånd till försörjningsstöd och för livsföring i övrigt. 1 Innehåll 4 kap. Rätten till bistånd Socialtjänstlag (2001:453)... 4 Riksnorm... 4 Skäliga

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer Töreboda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 Ansvarig för uppdatering Enhetschef för Individ- och familjeomsorg EKONOMISKT BISTÅND Innehållsförteckning ALLMÄNT

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Socialförvaltningen Författare: Caroline Schnell Yvonne Wahlbeck Granskad av: Kenneth Lindholm Fastställd av: Socialnämnden Utgivningsdag 2012-11-01 Utgåva nr 1 Giltig tom 2014-11-01 Riktlinjer för ekonomiskt

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2015-02-22 Revidering: Textdelen som rör bilagan om boendestöd har tagits bort enlig socialnämndens beslut, istället ska Försäkringskassans föreskrifter om högsta godtagbara

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun 1 (62) Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun Fastställda av Socialnämnden den 2010-02-22, 17 Postadress Enköpings kommun 745 80 ENKÖPING Besöksadress Kungsgatan 69 C Telefon, växel Telefax

Läs mer

RIKTLINJER. För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun. Reviderad upplaga 2015. Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen

RIKTLINJER. För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun. Reviderad upplaga 2015. Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen VK300S v1.0 040416, Riktlinjer 150203 redigerat RIKTLINJER För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun Reviderad upplaga 2015 Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Vingåkers kommun,

Läs mer