BÅSTADS. KOMMUN Kommunstyrelse. KALLELSE till sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott. Datum: Onsdag 29 april 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BÅSTADS. KOMMUN Kommunstyrelse. KALLELSE till sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott. Datum: Onsdag 29 april 2015"

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelse 1 (2) KALLELSE till sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: Onsdag 29 april 2015 Tid: Plats: Studiebesök på Karlslund och Äppeldalen: Samling vid kommunhuset för samåkning! Cirka Sammanträde Astrakanen, kommunkontoret i Båstad Handläggare Besluts- Ärendemening instans Sid. 1. Upprop Protokolljustering: I tur att justera: Christer de la Motte. Ersättare: Kerstin Gustafsson. Justeringen äger rum tisdagen den 5 maj kl Godkännande av dagordningen lnformationsärenden: 4 a). Kl : Narkotika på Bjäre (Kent och repr. från lokalpolisen) b). Invigningen av "Skåne lyfter" den 16 maj (Brita) c) Info: Försörjningsstöd (Henrik) d). Pågående planarbete för del av Hemmeslöv 10:10 m.fl. fastigheter på Heden i Hemmeslöv (Camilla) e). Regional kulturplan (Helene) t). Markpreparering inför byggnation av ny idrottsanläggning i Båstad (Sven-Inge) 5. Delgivningar Ny VA-taxa (NSVA närvarar kl.10-11) Fredrik Jönsson KF Omläggning av VA-ledningar i Grevie Fredrik Jönsson KF Begäran om tilläggsanslag 8. Godkännande av försäljning av fastigheten Sven-Inge KS Torekov 98:121 Granlund 9. Backaskolan i Grevie - Kostnadskalkyl och konsekvens- Mia Lindell KS 65 beskrivning av avyttring/rivning (kompletteras senare) 10. Ansökan om serveringstillstånd på Hevins Pizzeria Per-Martin KS au i Torekov Boklund 11. Ansökan om serveringstillstånd på Åkagårdens Per-Martin KS au Golfrestaurang Boklund 12.!Del 2/ Ansökan om serveringstillstånd på Veranda Per-Martin KSau Cafä & Bistro Boklund

2 2 (2) 13. Samverkansavtal mellan Polisen och Båstads kommun Anders Nilsson 14. Detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17 Emma Johansson - Beslut om samråd 15. Köpe- och exploateringsavtal avseende del av Per Sellden fastigheten Vistorp 7 :19 (kompletteras senare) 16. Detaljplan Vistorp 7:19 m.fl. (Vistorps industriområde Camilla Nermark i Förslöv) - Beslut om antagande 17. Omgrävning av Stensån -Återkallande av vattendoms- Magnus Sjeldrup ansökan (kompletteras senare) 18. [Del 3/3[ Svar på medborgarförslag angående hantering av riksintressen i kommunens planprocesser Lisa Rönnberg 19. Svar på medborgarförslag angående naturistbad Jenny Hertsgård 20. Svar på medborgarförslag angående ökat mottagande Patrik Sumner av nyanlända invandrare 21. Svar på medborgarförslag angående förtydligande av Henrik Andersson riktlinjer som beslutats av kommunfullmäktige 22. Inköps- och upphandlingspolicy för Båstads kommun Jeanette Hall 23. Svar på revisionens granskningsrapport avseende Jeanette Hall upphandlingsverksamheten 24. Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet AV Media Skåne Johan Linden 25. Tfkommunchef under semestern 2015 Katarina Pelin 26. Införande av läsplattor till förtroendevalda Henrik Andersson i Båstads kommun Catharina Elofsson Johan Linden KS KS KS 116 KF KS KF KF KF KF KF KS KF KS KF Båstad 22 april 2015 Bo Wendt Ordförande ~L Henrik Andersson, e.u. N ämndsekreterare

3 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott KSau Godkännande av dagordningen Beslut Arbetsutskottet beslutar: 1. Dagordningen godkänns. Justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande - v

4 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KSau KS / (se även dnr. på resp. punkt) I nformationsärenden a) Narkotika på Bjäre (Kent och representant från lokalpolisen) b) Invigningen av "Skåne lyfter" den 16 maj (Brita) c) Info: Försörjningsstöd (Henrik) d) Pågående planarbete för del av Hemmeslöv 10:10 m.fl. fastigheter på Heden i Hemmeslöv (Camilla) e) Regional kulturplan (Helene) fj Markpreparering inför byggnation av ny idrottsanläggning i Båstad (Sven-Inge) j usterandes sil!naturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande A - "t-

5 rj:ij BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KSau KS / (se även dnr. på resp. punkt) Delgivningar 1. Ekonomirapport januari-mars Dnr: KS / j usterandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -0

6 BÅSTADS KOMMUN Kommunsl)'rel!en l 6 Dnr\~... ';;J.~~.~~\~\;J Ekonomirapportjani1.~irT = ma rs 2 01s S- l\\:)(o Prognos årets resultat Rapporttidpunkt Februari Mars budget +13,6 +13,6 prognos awikelse +3,5-10,1 +1,3-12,3 Resultatet för helåret beräknas bli ett överskott på + 1,3 ( +3,5) mkr, en negativ avvikelse mot budget med -12,3 (-10,1) mkr. Verksamhetsområdenas avvikelser gentemot budget beräknas bli sammanlagt -19,1 (-10,1) mkr inklusive utnyttjad demografireserv. Avvikelsen för finansförvaltningen beräknas uppgå till +6, 7 (±0,0) mkr. Verksamhetsområdenas negativa avvikelser beror främst på stora underskott inom skolpeng barnomsorg/grundskola med -8,0 mkr samt hemvårds- och boendepeng med -10,4 respektive -3,6 mkr. Det prognostiserade resultatet på + 1,3 mkr innebär att balanskravet kommer att uppfyllas. Prognosen innebär att inget av de två, av kommunfullmäktige beslutade, finansiella målen kommer att uppfyllas. Överskottet uppgår endast till 0,2 procent av skatteintäkter och bidrag mot målet på 2 procent och investeringarna täcks inte fullt ut av skattemedel. Prognostiserade avvikelser -12,3 (-10,1) Kommunfullmäktige KF -skolpengbo/grsk KF-skolpenggynm KF - hemvårdspeng KF - boendepeng Valnämnd, överf, Kom rev MN - myndighetsnämnd MN - samhäl lsskydd KS - kommunstyrelse KS - kommunledning KS - teknik &service sk.fin. KS - samhällsbygg KS - s amhäl lsskydd KS - bildning & arbete UN - utbildningsnämnd UN - barn &skola ram UN- barn &skola RE UN - bildning & arbete ram UN - bildning & arbete RE VN -vård- och omsorgsnämnd VN-vård&omsorg Reserv för demografi Rnansförvaltning ::.! Kommunfullmäktige -22,0 (-13,0) KF - Skolpeng, barnomsorg/grundskola -8,0 {±0,0) Skolpeng barnomsorg/grundskola prognostiserar ett underskott om 8 mkr, vilket beror på att det prognostiseras bli drygt 120 fler barn och elever än vad det budgeteras för. Elevantalet för budget 2015 baseras på det elevantal som fanns i verksamheten mars För barnomsorgen baseras budgeten på KAAB befolkningsprognos för åldrarna 1-5 år. När budget 2015 gjordes kunde det inte förutses att inflyttningen av barn och elever skulle bli så kraftig. Under perioden mars april 2015 har netto inflyttningen inom åldrarna 1-15 år varit 102 st. Antalet barn och elever med skyddad identitet har även de ökat kraftigt under Förutom ökat barn- och elevantal beräknas det bli högre andel barn som är inskrivna i barnomsorgen än vad det budgeterats för. Andelen barn som är inskrivna mer än 15 timmar/vecka och därmed berättigad full förskolepeng är fler än budgeterat och andelen barn som är inskrivna mindre än 15 timmar/vecka är färre än budgeterat, vilket medför ökade kostnader. Antalsstatistik i nedanstående diagram är hämtad från KID. [fij BÅSTADS ~ KOMMUN Besök oss på bastad.se -6-

7 Netto in- och utflytt, period Födelseår Hemvårdspeng-10,4 (-10,5) För köp av hemvårdstimmar prognostiseras det en avvikelse om -11,1 mkr, vilket beror på att det befaras bli ungefär fler hemvårdstimmar under 2015 än vad det finns budget för. Omvårdnadsavgifterna beräknas gå med 0, 7 mkr i överskott. Boendepeng -3,6 (-2,5) För köp av boendedygn prognostiseras det en avvikelse om -3,6 mkr. Detta på grund av högre behov av boendeplatser än budgeterat. När den nya avdelningen på Skogsliden öppnade ökade antalet platser och det har inte funnit möjlighet att minska motsvarande antal platser på Bjärehemmet på grund av det höga behovet. Den prognostiserade avvikelsen om -3,6 mkr, avser främst köp av externa korttidsplatser samt hög beläggning på Bjärehemmet. Valnämnd -0,2 (-0,2) Beslut om omval togs i december och därför finns inte budget för detta. Kostnaden för valet beräknas till ca 550 tkr. Kommunen kommer att få statsbidrag på 258 tkr. Det innebär att valnämnden troligen kommer att få en avvikelse om ca -200 tkr. Överförmyndare -0,5 (-0,5) Verksamheten är lagstadgad. I de fall huvudmannen inte själv kan, betalar kommunen ersättning till den gode mannen eller förvaltaren. Antalet huvudmän har ökat liksom handläggningen på överförmyndarens kansli. Därför väntas en budgetavvikelse på -0,5 mkr vid årets slut. Kommunstyrelsen -3,2 (-2,3) KS - Kommunledningskontor -0,2 (-0,2) IT-avdelning-0,2 (-0,2) På grund av ökande antal datorer och ett ökat antal ärenden samt nya arbetsuppgifter för kommunens korthantering prognostiseras ett överskridande på 150 tkr avseende personalkostnader. KS - Teknik och service -0,2 (-0,2) Mindre avvikelser finns inom de olika verksamheterna men sammantaget prognostiseras en negativ avvikelse om 200 tkr för verksamhetsområde hänförligt till Måltidsverksamheten. Måltidsverksamheten förlorade intäkter motsvarande 850 tkr för lunch och kvällsmat, beräknat på helårsbasis, när Åslidens vårdboende övergick i annan regi. Detta intäktsbortfall kompenseras med ca 650 tkr ifrån en ny kund, Montessori. Kvarvarande intäktsbortfall om 200 tkr är i dagsläget inte finansierat varför den avvikelsen prognostiseras. Vinterns stormar och stormskador kostnadsberäknas till tkr men då vi bland annat inte haft några större vinterväghållningskostnader beräknar Teknik och service att kunna hantera dessa inom befintlig ram. 1HJ BÅSTADS ~ KOMMUN Besök oss på bastad.se - 7 -

8 KS - Samhällsbygg-1,0 (±0,0) Med anledning av att ett flertal aktuella planarbeten inte genererar några intäkter prognostiseras 0,5 mkr i mindre intäkter på plansidan. Tillsammans med ökade kostnader för bostadsanpassning med 0,5 mkr blir det en total prognostiserad avvikelse mot budget med -1,0 mkr. KS - Samhällsskydd -0,8 (-0,9) Den prognostiserade awikelsen beror på lägre intäkter från tunneltillsynen. Arbete pågår med hur verksamheten ska kunna kompenseras för detta. Awikelsen blir sannolikt något lägre på grund av vakanser för miljöchef och säkerhetssamordnare medan rekrytering pågår. KS - Bildning & arbete -1,0 (-1,0) Försörjningsstödet fortsätter att ligga relativt högt i förhållande till budget. Arbetet med att sänka försörjningsstödet fortgår. Bland annat genom att anställa en person som skall arbeta med personer som uppburit försörjningsstöd under längre tid, förväntas försörjningsstödet succesivt att sjunka. Utifrån rådande siffror prognostiseras försörjningsstödet en awikelse om -1,0 mkr. Utbildningsnämnd UN - Bildning & arbete-0,3 (-0,3) Resultatenheter-0,3 (-0,3) Prognostiserad avvikelse beror på färre antal gymnasieelever i verksamheten än vad som budgeterats, vilket gör att personaltätheten ska ses över. I verksamheten finns också nyanlända elever som har stora behov av anpassningar och särskilt stöd. Vård- och omsorgsnämnd Vård & omsorg +3,4 (+2,2) Resultatenheter+ 2,6 ( + 1,4) Alla hemvårdsgrupper utom två prognostiserar ett överskott på grund av bra samordning. De två grupperna med negativ prognos jobbar med att få balans mellan intäkter och personalkostnader. Korttiden prognostiserar ett positivt resultat då de har haft hög beläggning och bemanningen har kunnat hållas på en bra nivå. Åsliden prognostiserar ett negativt resultat som beror på engångskostnader i samband med överlämnandet till extern utförare. Ett mindre boende prognostiserar ett positivt resultat som delvis kan förklaras med en högre ersättning per dygn samt hög beläggning. Övriga enheter +0, 7 ( +0,8) Centralt som främst består av administration, ledningsresurser, verksamhetsförändringar och utbildning har en positiv prognostiserad awikelse på 2, 9 mkr. Prognosen beror på öronmärkta pengar för verkställighet av insatsen bostad med särskild service 9:9 som ej kan verkställas i år. Stöd och omsorg har en negativ prognostiserad awikelse på -2,2 mkr. Köp av plats SOL prognostiserar en negativ avvikelse på -1,9 mkr då omständigheter för närvarande kräver köp av en dyrare boendeplats än budgeterat. Servicelägenheter LSS prognostiserar en negativ awikelse som beror på att två beslut av insatsen bostad med särskild service 9:9 ej har kunnat verkställas på en gruppbostad utan istället har de verkställts på servicelägenheter LSS. Finansiering +10,5 (+3,7) Finansförvaltning +6,7 (±0,0) För finansförvaltningen beräknas vid årets slut en positiv avvikelse mot budget på ca +6,7 mkr. En stor anledning till det prognostiserade överskottet är att AFA Försäkrings styrelse beslutat om att återbetala 2004 års inbetalda premier till kommuner och landsting för försäkringarna AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring. Båstads kommuns återbetalade premie beräknas uppgå till drygt 5,2 mkr. Pensionskostnaderna väntas överstiga budget med ca -4,0 mkr. Av dessa avser -2,7 mkr kostnader för en ingången särskild avtalspension. Övriga del av underskottet för pensionerna (-1,3 mkr) baseras på en erfarenhetsbedömning för föregående års utfall. Prognosen för skatteintäkterna pekar på en negativ budgetawikelse på ca -1, 7 mkr. Det låga ränteläget som innebär låga räntekostnader på rörliga lån uppskattas ge en positiv budgetawikelse beträffande kommunens räntekostnader för långfristiga lån. Avskrivningskostnader på befintliga anläggningar väntas minska med anledning av införandet av komponentredovisning. Likaså förväntas avskrivningskostnader för nya anläggningar bli lägre än budgeterat med anledning av förskjutningar av investeringsverksamheten till senare på året och i vissa fall till nästkommande år. Sammantaget uppskattas en positiv budgetawikelse avseende räntekostnader och avskrivningskostnader uppstå om drygt+ 7,3 mkr. [iti BÅSTADS ~ KOMMUN Besök oss på bastad.se -8-

9 Demografi reserv +3,7 (+3,7) Demografireserven ska täcka eventuellt ökade kostnader till följd av ökade volymer kopplade till demografiska förändringar inom hemtjänst och äldreboende samt grundskole- och gymnasieverksamhet. Investeringar -13,0 (±0,0) Avser investeringar inklusive medfinansiering statlig infrastruktur och exklusive exploatering. Teknik & service +13,0 {±0,0) Skattefinansierad verksamhet +11,0 (±0,0) Sammantaget beräknas en positiv avvikelse om 11 mkr gentemot årsbudget eftersom två projekt inte kommer genomföras under Dessa medel är dock tänkta att flyttas till 2016 för genomförande av detsamma. Under projekteringen beträffande värme och ventilation för Östra Karups skola har man insett att det kommer att bli ett mer omfattande projekt i tid vilket innebär att skolan måste utrymmas i etapper. Ett nytt fläktrum ska byggas på taket på befintlig byggnad och samtliga kanaler måste bytas ut vilket resulterar i att alla klassrum berörs i större utsträckning än tidigare tänkt. Skolan måste därför bitvis utrymmas och moduler hyras in. Det finns dock inga moduler att tillgå förrän i oktober så projektet kommer att starta i januari 2016 med barn i moduler hela VT 2016 och klart för inflyttning HT Viss del av investeringarna finns därför kvar för att täcka projekteringen. Vidare är kostnadsuppskattningen för Skogsbyns förskola försenad från entreprenör vilket resulterar i attbeslut av ombyggnation alternativt nybyggnation kan tas av politiken först i sommar /höst. Viss del av investeringarna finns därför kvar för att täcka kostnaden för de moduler som inrymmer Skogsbyns förskola i Förslöv idag samt en liten del för eventuell projektering. Avgiftsfinansierad verksamhet +2,0 (±0,0) För VA-verksamheten prognostiseras en positiv avvikelse gentemot årsbudget om 2,0 mkr tillföljd av att landsbygdsinvesteringen vid Öllövsstrand har skjutits fram i tiden. Beslut i ärendet är ej ännu fattat vilket sannolikt medför att det inte kommer ske någon entreprenad under Befolkning Den 31 mars uppgick antalet invånare till (14 419) vilket är en ökning med 13 personer sedan årsskiftet (14 419). Motsvarande uppgift för januarimars 2014 är en ökning med 12 personer till Ökningen innevarande år beror på ett positivt inflyttningsnetto på +40 samt ett negativt födelsenetto på -27. Det flyttade ut 158 personer och 198 flyttade in och det föddes 26 barn och 53 personer avled. Uppgifterna är hämtade från Tekis Kid. rilj BÅSTADS ~ KOMMUN Besök oss på bastad.se -9-

10 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KSau dnr. KS Ny VA-taxa Beskrivning av ärendet NSVA har tillsammans med Teknik och Service utarbetat ett nytt förslag till VA-taxa med bilagor. Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson, daterad den 17 april 2014, med tillhörande bilagor Föredragande Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Ny VA-taxa antas att gälla fr.o.m. den 1 juli 2015 vad gäller Anläggningsavgifter (inkl. Taxebilaga 1) och fr.o.m. den 1 januari 2016 vad gäller Brukningsavgifter och Särskilda serviceåtaganden mm (inkl Taxebilaga 2 och 3). 2. Avgifterna baseras på indextalen för maj månad 2014 med reglering av avgifterna den 1 januari om huvudmannen så finner lämpligt 3. Kommunstyrelsen bemyndigas att göra de tolkningar som krävs vid tillämpningen av taxan. Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/närnnd KF Utdrags bestyrkande ~~ IV

11 BÅSTADS KOMMUN Teknik & service Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum: Handläggare: Fredrik Jönsson Dnr: Till: Kommunfullmäktige Beslutet skall expedieras till: NSVA Bilagor till tjänsteskrivelsen: Tjänsteskrivelse från NSVA, Va-taxa 2015, Va-taxa 2015 med kommentarer, Taxebilaga 1-3 Samråd har skett med: Ny Va-taxa Bakgrund NSVA har tillsammans med Teknik och Service utarbetat ett nytt förslag till VA-taxa med bilagor. Stora förändringar föreslås mot dagens taxa, för mer information läs bifogad tjänsteskrivelse från NSVA Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar: Att antaga ny VA-taxa att gälla from vad gäller Anläggningsavgifter (inkl Taxebilaga 1) och from vad gäller Brukningsavgifter och Särskilda serviceåtaganden mm (inkl Taxebilaga 2 och 3), Att avgifterna baseras på indextalen för maj månad 2014 med reglering av avgifterna den 1 januari om huvudmannen så finner lämpligt, samt Att bemyndiga kommunstyrelsen att göra de tolkningar som krävs vid tillämpningen av taxan. Båstad 'tri~f,l. ~ ~~()""' Fredrik Jönsson Projektingenjör \7df\fj

12 Kommunstyrelsen NSVA VA-taxa from för Anläggningsavgifter och för Brukningsavgifter och Övriga avgifter NSVA har tillsammans med Teknik och Service utarbetat ett nytt förslag till VA-taxa med bilagor. Förslaget följer i sto1i sett Svenskt Vattens grundförslag. Anläggningsavgifter Taxebilaga 1 Anläggningsavgifterna är för närvarande låga, vilket inneburit ett underskott vid nyexploatering som i sin tur gjort att kapitalkostnaderna har ökat och brukningsavgifterna har fått höjas. Ingen tomtyteavgift utgår, vilket innebär att det inte är dyrare att bygga på stora tomter. Utbyggnaden är dock betydligt dyrare. Vid en jämförelse med kommunerna inom NSVA samt Halmstads, Höganäs, Laholms och Ängelholms kommuner har Båstad lägst avgifter och mest påtagligt är det för industrier (Annan fastighet). Förslag till nya avgifter har upprättats och de beräknas ge en täckningsgrad på 105 % för de utbyggnadsplaner som nu gäller. Anledningen till denna procentsats är att avgiften ska ge ett visst bidrag till den kapacitetsökning som krävs i befintliga anläggningar för att klara utbyggnaderna. Förbindelsepunktsavgiften har höjts, vilket fördelar om avgifterna mellan fastigheter med få respektive många lägenheter. Tomtyteavgift har tillkommit, vilket innebär att det inte längre är en enhetstaxa för enfamiljsfastigheter. Anläggningsavgiften för Annan fastighet för tomter över ca 760 m 2 kommer att till övervägande del bestå av tomtytcavgift. Lägenhetsavgiften har sänkts samtidigt som trappan för avgiften har tagits bmi och den ingår numera inte som en avgift för Annan fastighet. För ett enfamiljshus med en tomt på 800 m 2 blir höjningen 61 % och för ett flerfamiljshus med 15 lägenheter blir höjningen 12 %. Avgiften för flerfamiljshuset är enligt dagens taxa högst i Skåne. Den nya konstruktionen gör att de inte får samma höjning som övriga. För "Annan fastighet" blir avgifterna betydligt högre och de stora fastigheterna med liten byggnation får de högsta höjningarna på grund av den ändrade konstruktionen. Tidigare har gällt att indexuppräkning skett enligt konsumentprisindex. Nu har föreslagits att Entreprenadindex ska tillämpas i stället med tanke på att den indexserien bättre speglar de förändringar beträffande kostnader som sker inom anläggningsarbeten. Som basmånad ska gälla maj

13 Bruknings avgifter Taxebilaga 2 Kostnaderna har delats upp på vatten, spill- och dagvatten. Förslag har sedan upprättats så att intäkterna stämmer överens med kostnaderna. Tidigare har en dagvattenavgift utgått per fastighet med 337 kronor (421 kronor inkl moms) oavsett storlek på fastigheten och det har täckt endast ca 25 % av dagvattenkostnaden. Detta innebär att den avgiften har höjs kraftigt i nu framlagt förslag. Intäkterna för dagvatten har fördelats så att 50% ska inkomma från fastigheterna (tomtmark) och 50% från gator och allmänna platser. Enligt Lagen om allmänna vattentjänster 27 ska den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls (normalt Trafikverket och Kommunen) betala avgift. Kostnaderna för omhändertagande av dagvatten från lokalgator har fördelats till va-kollektivet (fastighetsägare inom verksamhetsområden med dagvatten). En schablon föreslås debiteras bostäder, dvs småhus samt lägenheter i flerfamiljshus Gämförbara). Det är endast ca 60 % av småhusen som ligger inom områden med dagvatten och en stor del av dessa (ca 32 %) ligger inom områden med enbart dagvatten gata. Övriga fastigheter föreslås debiteras per m 2 tomt. Beslut har tidigare tagits om att samtliga abonnenter utom bostäder och jämförbara fastigheter ska ha vattenmätare. Det är fortfarande en stor andel som inte har fått installerat mätare varför det föreligger en stor osäkerhet vad gäller förbrukningsmängden. En del av kunderna, som har fått vattenmätare under hösten, har fått en stor avgiftshöjning och kan i vissa fall få en sänkning nu på grund av att kubikmeteravgiften har sänkts. I dessa fallen rör det sig om kunder som har små fastigheter med relativt hög förbrukning. Följande förändringar sker för de olika grupperna (beräknad på nuvarande förbrukning och antal abonnenter): Småhus Ett småhus med vatten, spill- och dagvatten får en höjning med 5,3%. Kund som endast har vatten och spillvatten får en sänkning med 7,5%, den som endast har vatten får en sänkning med 11 % och den som endast har spillvatten får ca 40 % lägre avgift (allt beräknat på 5 enheter). Flerfamiljshus Den genomsnittliga Lägenheten enligt Svenskt Vattens hustyp B (15 lägenheter med 2 mätare) får en höjning med ca 7,5 % (beräknat på 1,5 enheter/lägenhet). Lägenhet som endast har Vatten och Spillvatten får oförändrad avgift. Eftersom ett flerfamiljshus med tex 30 lägenheter endast har betalat en dagvattenavgift om 421 kronor inkl moms per år har de i stort sett betalt samma avgift som dem, som saknat dagvattentjänsten. En beräkning har gjorts beträffande Båstadshems fastigheter och de får i snitt en höjning om 3 %. Övriga (banker, industrier, skolorm fl) Här kan inte anges någon procentsats eftersom mätare fortfarande inte finns hos samtliga och förbrukningen därför inte kan beräknas. De med hög förbrukning och liten fastighet får lägre avgift och de med låg förbrukning och stor fastighet får höjda avgifter. Enhetsavgiften finns inte kvar i nu uppgjort taxeförslag. -13-

14 Tidigare har ingen fast avgift debiterats obebyggda fastigheter som har framdragna serviser/ förbindelsepunkter. I detta föreslaget föreslås att en viss del av avgifterna ska debiteras i enlighet med gällande vattentjänstlag. Taxebilaga 3 Avgifterna gäller för särskilda abonnemang, serviceåtaganden, överhaltsavgifter och övrigt (tex avstängning av vattentillförsel). Ett stort antal av dessa arbeten utförs av NSV A som har hand om driften inom bolagets ägarekommuner. Därför föreslås samma avgifter för samtliga punkter utom de, som har en direkt koppling till respektive kommuns avgifter för mätarestorlek eller kubikmeterpris. Avgifterna är baserade på konsumentprisindex för maj månad När detta index ändras har huvudmannen rätt att reglera avgifterna. Första regleringen bör ske tidigast from På grund av främst osäkerheten som råder vad gäller förbrukningsmängden för fastigheter, som inte utgörs av bostäder, är det svårt att göra en beräkning av intäkterna. Dagvattenavgiften i nuvarande taxa utgör så liten del att det kan antas att fastighetsägare som inte nyttjar tjänsten eventuellt ändå betalar för den. Antas taxan kommer fakturan som skickas ut till kunderna att tydligt ange vilka tjänster kunden betalar för. Detta kan innebära förändringar i underlaget.tex har en genomgång skett tillsammans med Båstads kommun vilka fastigheter som har ett annex, verksamhet e d på fastigheten utöver ett småhus och i detta underlag har det räknats som en tillkommande lägenhet Gämförbart). Uppdraget har varit att ca kronor ska inkomma i brukningsavgifter 2016 men med den osäkerhet som råder kan ingen säker siffra anges. NSVA föreslår att avgiftshöjningen för Anläggningsavgifter träder i kraft den 1 juli 2015 och övriga avgifter den 1januari2016. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att antaga ny VA-taxa att gälla from vad gäller Anläggningsavgifter (inkl Taxebilaga 1) och from vad gäller Brukningsavgifter och Särskilda serviceåtaganden mm (inkl Taxebilaga 2 och 3), att avgifterna baseras på indextalen för maj månad 2014 med reglering av avgifterna den 1 januari om huvudmannen så finner lämpligt, samt att bemyndiga kommunstyrelsen att göra de tolkningar som krävs vid tillämpningen av taxan. -14-

15 BÅSTADS KOMMUN TAXA för Båstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2015-xx-xx, xx. Anläggningsavgifterna gäller from och Brukningsavgifterna from Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Båstads kommun. Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Båstads kommun. 1 För att täcka nödvändiga kostnader för Båstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dagvatten gata (Dg) är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 2 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 3 I dessa taxeföreskrifter avses med Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål, dvs småhus och flerfamiljshus. Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas med kolonistugor jämställs med bostadsfastighet. Beträffande anläggningsavgifter jämställs även fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunld, med bostadsfastighet Exempel på sådana byggnader är: Kontor Butiker Hotell Hantverk Utbildning Förvaltning Utställningslokaler Restauranger Småindustri Sjukvård Sto1marknader Sporthallar 1(12) - 15-

16 Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts. Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet lägenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas vaije påbö1jat 150-tal m 2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS som en lägenhet. Allmän platsmark: mai k som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mai k som i övrigt motsvarar sådan mark Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: Andamål Anläggningsavgift Brukningsavgift V, vattenförsörjning Ja Ja S, spillvattenavlopp Ja Ja Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja 4.2 Avgiftsskyldighet för vali och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt (FP) för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunl(t upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bmiledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. Härvid förutsätts att samtliga i 24 första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 4.3 A vgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bo1iledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 4.4 A vgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarai för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningaina i 27 i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. 2(12) -16-

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2)

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Nummer: 13:2 Blad: (1) Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Ekerövatten AB och handhas av Roslagsvatten

Läs mer

Föreskrifter med principer för vattenoch avloppstaxa i Eskilstuna kommun

Föreskrifter med principer för vattenoch avloppstaxa i Eskilstuna kommun Föreskrifter med principer för vattenoch avloppstaxa i Eskilstuna kommun 1 Taxa för Eskilstuna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11. Huvudman för den allmänna

Läs mer

VA-taxa. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28

VA-taxa. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28 VA-taxa Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28 Innehållsförteckning TAXA... 3 Anläggningsavgifter ( 5 13)... 5 Brukningsavgifter ( 14 22)... 10 2 TAXA för kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

VA-taxa 2013 VETLANDA KOMMUN

VA-taxa 2013 VETLANDA KOMMUN VA-taxa 2013 VETLANDA KOMMUN 1 TAXA för Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-19 Antagen av Vetlanda Energi och Teknik AB:s styrelse 2013-05-06 Huvudman

Läs mer

VA-taxa 2014 VETLANDA KOMMUN

VA-taxa 2014 VETLANDA KOMMUN VA-taxa 2014 VETLANDA KOMMUN 1 TAXA för Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18 Antagen av Vetlanda Energi och Teknik AB:s styrelse 2013-10-21 Huvudman

Läs mer

VA-taxa 2015 VETLANDA KOMMUN

VA-taxa 2015 VETLANDA KOMMUN VA-taxa 2015 VETLANDA KOMMUN 1 TAXA för Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-19 Antagen av Vetlanda Energi och Teknik AB:s styrelse 2014-10-22 Huvudman

Läs mer

VA-taxa 2009. Upplands Väsby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-16 att gälla från och med 1 april 2009

VA-taxa 2009. Upplands Väsby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-16 att gälla från och med 1 april 2009 VA-taxa 2009 Upplands Väsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-16 att gälla från och med 1 april 2009 Ersätter tidigare taxa gällande från januari 1991 med revideringar gjorda från 1996 och 2003

Läs mer

VA-taxa 20132015 INNEHÅLL

VA-taxa 20132015 INNEHÅLL VA-taxa 20132015 Taxa för Upplands Väsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige xx, att gälla fr.o.m. 20132015-01-01. Ersätter tidigare taxa gällande från 20122013.

Läs mer

VA-taxa 2015 Varberg. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 att gälla från 2015-01-01

VA-taxa 2015 Varberg. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 att gälla från 2015-01-01 VA-taxa 2015 Varberg Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 att gälla från 2015-01-01 Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Varberg Vatten AB. Drift av verksamheten utförs av Vatten och Miljö i

Läs mer

VA-taxa 2015 Falkenberg

VA-taxa 2015 Falkenberg VA-taxa 2015 Falkenberg Antagen 2014-10-16 av FAVRAB att gälla fr o m 2015-01-01 Avgifter enligt denna taxa betalas till Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB (FAVRAB). Drift av verksamheten utförs av Vatten

Läs mer

VA-taxa 2013-01-01. Vatten- och avloppsavgifter för Skellefteå kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

VA-taxa 2013-01-01. Vatten- och avloppsavgifter för Skellefteå kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster VA-taxa 2013-01-01 Vatten- och avloppsavgifter för Skellefteå kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-06 att gälla från och med 2013-01-01 Ersätter tidigare VA-taxa

Läs mer

Taxa för Partille kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 14

Taxa för Partille kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 14 Taxa för Partille kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 14 1 TAXA för Partille kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2014-05-20 48 och gäller från

Läs mer

Taxebestämmelser för Ljusdals kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxebestämmelser för Ljusdals kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxebestämmelser för Ljusdals kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2011-09-26 att gälla från och med 2012-01-01. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA 2015 VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA för Borås Energi och Miljö Inklusive lagstadgad mervärdesskatt 25 %. Antagen av Borås kommunfullmäktige 2014-12-18 att gälla fr o m 2015-01-01 tills vidare. TAXA För Borås

Läs mer

Taxa för Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning 540:1 Taxa för Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-17--18.

Läs mer

Taxa för Munkfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Munkfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Munkfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2 TAXA FÖR MUNKFORS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av kommun fullmäktige, Kf 242 2011-12-06, att gälla från 2012-01-01.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (11) TAXA FÖR HÖGANÄS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (11) TAXA FÖR HÖGANÄS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (11) Ersätter KFS 2013:35 2015:02 TAXA FÖR HÖGANÄS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Höganäs kommun.

Läs mer

VA-TAXA 2015. Beslutad av kommunfullmäktige den 15 december 2014, 171 och 28 november 2011, 226. 0480-45 12 10 www.kalmarvatten.se

VA-TAXA 2015. Beslutad av kommunfullmäktige den 15 december 2014, 171 och 28 november 2011, 226. 0480-45 12 10 www.kalmarvatten.se VA-TAXA 2015 Beslutad av kommunfullmäktige den 15 december 2014, 171 och 28 november 2011, 226 0480-45 12 10 www.kalmarvatten.se Bolag Huvudman för Kalmar kommuns allmänna va-anläggning är sedan den 1

Läs mer

VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN

VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN Gäller från 2014-01-01 VA-TAXA FÖR VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN 1 ROSLAGSVATTEN AB genom VALLENTUNAVATTEN AB TAXA för Vallentuna kommuns allmänna vatten-

Läs mer

taxa modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi 2015 års taxa för Svenljunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ...

taxa modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi 2015 års taxa för Svenljunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ... modell plan policy program regel riktlinje rutin taxa 2015 års taxa för Svenljunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning strategi............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-11-24 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-11-24 1. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-11-24 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00-20.40 (ajournering kl. 18.00-18.40 & 19.40-20.10) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

TAXA - TAXEBESTÄMMELSER. Förvaltningen av kommunens VA-anläggningar handhas under kommunstyrelsen av Tekniska kontoret, nedan kallat VA-verket

TAXA - TAXEBESTÄMMELSER. Förvaltningen av kommunens VA-anläggningar handhas under kommunstyrelsen av Tekniska kontoret, nedan kallat VA-verket 2012-04-17 TAXA - TAXEBESTÄMMELSER För Ragunda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 2012-06-27, 28. Förvaltningen av kommunens VA-anläggningar handhas under kommunstyrelsen

Läs mer

TAXA. För den allmänna va-anläggningen i Timrå. Reviderad januari 2012

TAXA. För den allmänna va-anläggningen i Timrå. Reviderad januari 2012 TAXA För den allmänna va-anläggningen i Timrå. Reviderad januari 2012 Innehåll Allmänt ( 1 4) Sidan 1 BETALNINGSANSVARIG 4 2 AVGIFTER 4 3 FASTIGHETSINDELNING 4 4 AVGIFTSSKYLDIGHET 5 Anläggningsavgifter

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-02-07

Sammanträdesdatum 2006-02-07 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-02-07 Blad 1 (31) Plats och tid Grelsgård, Folkets Hus, Strömsund, kl. 11.00-14.40 Beslutande Gudrun Hansson (s) Karin Stierna (c) Lars Andreasson (s) Birgitta

Läs mer

Vatten- och avloppstaxa

Vatten- och avloppstaxa Vatten- och avloppstaxa 2014 Antagen av Kommunfullmäktige i Malung- Sälens kommun 2013-12-16 för att gälla från 2014-01-01 I INLEDNING 1 För att täcka kostnader för den allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

Arvodes- och taxebilaga 2015

Arvodes- och taxebilaga 2015 Arvodes- och taxebilaga 2015 Kommunfullmäktige 2014- Kommunstyrelsen 2014- Innehållsförteckning Sida Arvodesbilaga 4-7 Kommunstyrelsens taxor 8 Barn- och utbildningsnämndens taxor 9 13 Omsorgsnämndens

Läs mer

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(7) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 25 november 2014 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1.

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV ÅRJÄNGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Samt LAV, VATTENTJÄNSTLAGEN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV ÅRJÄNGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Samt LAV, VATTENTJÄNSTLAGEN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV ÅRJÄNGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Samt LAV, VATTENTJÄNSTLAGEN Antagna av kommunfullmäktige den 17 december 2008 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och. avloppsanläggning

ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och. avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning: ABVA allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-04-10 1 (18) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-04-10 kl. 18.30-21.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-04-10 1 (18) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-04-10 kl. 18.30-21. SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-04-10 1 (18) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-04-10 kl. 18.30-21.35 Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän

Läs mer