BÅSTADS. KOMMUN Kommunstyrelse. KALLELSE till sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott. Datum: Onsdag 29 april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BÅSTADS. KOMMUN Kommunstyrelse. KALLELSE till sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott. Datum: Onsdag 29 april 2015"

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelse 1 (2) KALLELSE till sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: Onsdag 29 april 2015 Tid: Plats: Studiebesök på Karlslund och Äppeldalen: Samling vid kommunhuset för samåkning! Cirka Sammanträde Astrakanen, kommunkontoret i Båstad Handläggare Besluts- Ärendemening instans Sid. 1. Upprop Protokolljustering: I tur att justera: Christer de la Motte. Ersättare: Kerstin Gustafsson. Justeringen äger rum tisdagen den 5 maj kl Godkännande av dagordningen lnformationsärenden: 4 a). Kl : Narkotika på Bjäre (Kent och repr. från lokalpolisen) b). Invigningen av "Skåne lyfter" den 16 maj (Brita) c) Info: Försörjningsstöd (Henrik) d). Pågående planarbete för del av Hemmeslöv 10:10 m.fl. fastigheter på Heden i Hemmeslöv (Camilla) e). Regional kulturplan (Helene) t). Markpreparering inför byggnation av ny idrottsanläggning i Båstad (Sven-Inge) 5. Delgivningar Ny VA-taxa (NSVA närvarar kl.10-11) Fredrik Jönsson KF Omläggning av VA-ledningar i Grevie Fredrik Jönsson KF Begäran om tilläggsanslag 8. Godkännande av försäljning av fastigheten Sven-Inge KS Torekov 98:121 Granlund 9. Backaskolan i Grevie - Kostnadskalkyl och konsekvens- Mia Lindell KS 65 beskrivning av avyttring/rivning (kompletteras senare) 10. Ansökan om serveringstillstånd på Hevins Pizzeria Per-Martin KS au i Torekov Boklund 11. Ansökan om serveringstillstånd på Åkagårdens Per-Martin KS au Golfrestaurang Boklund 12.!Del 2/ Ansökan om serveringstillstånd på Veranda Per-Martin KSau Cafä & Bistro Boklund

2 2 (2) 13. Samverkansavtal mellan Polisen och Båstads kommun Anders Nilsson 14. Detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17 Emma Johansson - Beslut om samråd 15. Köpe- och exploateringsavtal avseende del av Per Sellden fastigheten Vistorp 7 :19 (kompletteras senare) 16. Detaljplan Vistorp 7:19 m.fl. (Vistorps industriområde Camilla Nermark i Förslöv) - Beslut om antagande 17. Omgrävning av Stensån -Återkallande av vattendoms- Magnus Sjeldrup ansökan (kompletteras senare) 18. [Del 3/3[ Svar på medborgarförslag angående hantering av riksintressen i kommunens planprocesser Lisa Rönnberg 19. Svar på medborgarförslag angående naturistbad Jenny Hertsgård 20. Svar på medborgarförslag angående ökat mottagande Patrik Sumner av nyanlända invandrare 21. Svar på medborgarförslag angående förtydligande av Henrik Andersson riktlinjer som beslutats av kommunfullmäktige 22. Inköps- och upphandlingspolicy för Båstads kommun Jeanette Hall 23. Svar på revisionens granskningsrapport avseende Jeanette Hall upphandlingsverksamheten 24. Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet AV Media Skåne Johan Linden 25. Tfkommunchef under semestern 2015 Katarina Pelin 26. Införande av läsplattor till förtroendevalda Henrik Andersson i Båstads kommun Catharina Elofsson Johan Linden KS KS KS 116 KF KS KF KF KF KF KF KS KF KS KF Båstad 22 april 2015 Bo Wendt Ordförande ~L Henrik Andersson, e.u. N ämndsekreterare

3 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott KSau Godkännande av dagordningen Beslut Arbetsutskottet beslutar: 1. Dagordningen godkänns. Justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande - v

4 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KSau KS / (se även dnr. på resp. punkt) I nformationsärenden a) Narkotika på Bjäre (Kent och representant från lokalpolisen) b) Invigningen av "Skåne lyfter" den 16 maj (Brita) c) Info: Försörjningsstöd (Henrik) d) Pågående planarbete för del av Hemmeslöv 10:10 m.fl. fastigheter på Heden i Hemmeslöv (Camilla) e) Regional kulturplan (Helene) fj Markpreparering inför byggnation av ny idrottsanläggning i Båstad (Sven-Inge) j usterandes sil!naturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande A - "t-

5 rj:ij BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KSau KS / (se även dnr. på resp. punkt) Delgivningar 1. Ekonomirapport januari-mars Dnr: KS / j usterandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -0

6 BÅSTADS KOMMUN Kommunsl)'rel!en l 6 Dnr\~... ';;J.~~.~~\~\;J Ekonomirapportjani1.~irT = ma rs 2 01s S- l\\:)(o Prognos årets resultat Rapporttidpunkt Februari Mars budget +13,6 +13,6 prognos awikelse +3,5-10,1 +1,3-12,3 Resultatet för helåret beräknas bli ett överskott på + 1,3 ( +3,5) mkr, en negativ avvikelse mot budget med -12,3 (-10,1) mkr. Verksamhetsområdenas avvikelser gentemot budget beräknas bli sammanlagt -19,1 (-10,1) mkr inklusive utnyttjad demografireserv. Avvikelsen för finansförvaltningen beräknas uppgå till +6, 7 (±0,0) mkr. Verksamhetsområdenas negativa avvikelser beror främst på stora underskott inom skolpeng barnomsorg/grundskola med -8,0 mkr samt hemvårds- och boendepeng med -10,4 respektive -3,6 mkr. Det prognostiserade resultatet på + 1,3 mkr innebär att balanskravet kommer att uppfyllas. Prognosen innebär att inget av de två, av kommunfullmäktige beslutade, finansiella målen kommer att uppfyllas. Överskottet uppgår endast till 0,2 procent av skatteintäkter och bidrag mot målet på 2 procent och investeringarna täcks inte fullt ut av skattemedel. Prognostiserade avvikelser -12,3 (-10,1) Kommunfullmäktige KF -skolpengbo/grsk KF-skolpenggynm KF - hemvårdspeng KF - boendepeng Valnämnd, överf, Kom rev MN - myndighetsnämnd MN - samhäl lsskydd KS - kommunstyrelse KS - kommunledning KS - teknik &service sk.fin. KS - samhällsbygg KS - s amhäl lsskydd KS - bildning & arbete UN - utbildningsnämnd UN - barn &skola ram UN- barn &skola RE UN - bildning & arbete ram UN - bildning & arbete RE VN -vård- och omsorgsnämnd VN-vård&omsorg Reserv för demografi Rnansförvaltning ::.! Kommunfullmäktige -22,0 (-13,0) KF - Skolpeng, barnomsorg/grundskola -8,0 {±0,0) Skolpeng barnomsorg/grundskola prognostiserar ett underskott om 8 mkr, vilket beror på att det prognostiseras bli drygt 120 fler barn och elever än vad det budgeteras för. Elevantalet för budget 2015 baseras på det elevantal som fanns i verksamheten mars För barnomsorgen baseras budgeten på KAAB befolkningsprognos för åldrarna 1-5 år. När budget 2015 gjordes kunde det inte förutses att inflyttningen av barn och elever skulle bli så kraftig. Under perioden mars april 2015 har netto inflyttningen inom åldrarna 1-15 år varit 102 st. Antalet barn och elever med skyddad identitet har även de ökat kraftigt under Förutom ökat barn- och elevantal beräknas det bli högre andel barn som är inskrivna i barnomsorgen än vad det budgeterats för. Andelen barn som är inskrivna mer än 15 timmar/vecka och därmed berättigad full förskolepeng är fler än budgeterat och andelen barn som är inskrivna mindre än 15 timmar/vecka är färre än budgeterat, vilket medför ökade kostnader. Antalsstatistik i nedanstående diagram är hämtad från KID. [fij BÅSTADS ~ KOMMUN Besök oss på bastad.se -6-

7 Netto in- och utflytt, period Födelseår Hemvårdspeng-10,4 (-10,5) För köp av hemvårdstimmar prognostiseras det en avvikelse om -11,1 mkr, vilket beror på att det befaras bli ungefär fler hemvårdstimmar under 2015 än vad det finns budget för. Omvårdnadsavgifterna beräknas gå med 0, 7 mkr i överskott. Boendepeng -3,6 (-2,5) För köp av boendedygn prognostiseras det en avvikelse om -3,6 mkr. Detta på grund av högre behov av boendeplatser än budgeterat. När den nya avdelningen på Skogsliden öppnade ökade antalet platser och det har inte funnit möjlighet att minska motsvarande antal platser på Bjärehemmet på grund av det höga behovet. Den prognostiserade avvikelsen om -3,6 mkr, avser främst köp av externa korttidsplatser samt hög beläggning på Bjärehemmet. Valnämnd -0,2 (-0,2) Beslut om omval togs i december och därför finns inte budget för detta. Kostnaden för valet beräknas till ca 550 tkr. Kommunen kommer att få statsbidrag på 258 tkr. Det innebär att valnämnden troligen kommer att få en avvikelse om ca -200 tkr. Överförmyndare -0,5 (-0,5) Verksamheten är lagstadgad. I de fall huvudmannen inte själv kan, betalar kommunen ersättning till den gode mannen eller förvaltaren. Antalet huvudmän har ökat liksom handläggningen på överförmyndarens kansli. Därför väntas en budgetavvikelse på -0,5 mkr vid årets slut. Kommunstyrelsen -3,2 (-2,3) KS - Kommunledningskontor -0,2 (-0,2) IT-avdelning-0,2 (-0,2) På grund av ökande antal datorer och ett ökat antal ärenden samt nya arbetsuppgifter för kommunens korthantering prognostiseras ett överskridande på 150 tkr avseende personalkostnader. KS - Teknik och service -0,2 (-0,2) Mindre avvikelser finns inom de olika verksamheterna men sammantaget prognostiseras en negativ avvikelse om 200 tkr för verksamhetsområde hänförligt till Måltidsverksamheten. Måltidsverksamheten förlorade intäkter motsvarande 850 tkr för lunch och kvällsmat, beräknat på helårsbasis, när Åslidens vårdboende övergick i annan regi. Detta intäktsbortfall kompenseras med ca 650 tkr ifrån en ny kund, Montessori. Kvarvarande intäktsbortfall om 200 tkr är i dagsläget inte finansierat varför den avvikelsen prognostiseras. Vinterns stormar och stormskador kostnadsberäknas till tkr men då vi bland annat inte haft några större vinterväghållningskostnader beräknar Teknik och service att kunna hantera dessa inom befintlig ram. 1HJ BÅSTADS ~ KOMMUN Besök oss på bastad.se - 7 -

8 KS - Samhällsbygg-1,0 (±0,0) Med anledning av att ett flertal aktuella planarbeten inte genererar några intäkter prognostiseras 0,5 mkr i mindre intäkter på plansidan. Tillsammans med ökade kostnader för bostadsanpassning med 0,5 mkr blir det en total prognostiserad avvikelse mot budget med -1,0 mkr. KS - Samhällsskydd -0,8 (-0,9) Den prognostiserade awikelsen beror på lägre intäkter från tunneltillsynen. Arbete pågår med hur verksamheten ska kunna kompenseras för detta. Awikelsen blir sannolikt något lägre på grund av vakanser för miljöchef och säkerhetssamordnare medan rekrytering pågår. KS - Bildning & arbete -1,0 (-1,0) Försörjningsstödet fortsätter att ligga relativt högt i förhållande till budget. Arbetet med att sänka försörjningsstödet fortgår. Bland annat genom att anställa en person som skall arbeta med personer som uppburit försörjningsstöd under längre tid, förväntas försörjningsstödet succesivt att sjunka. Utifrån rådande siffror prognostiseras försörjningsstödet en awikelse om -1,0 mkr. Utbildningsnämnd UN - Bildning & arbete-0,3 (-0,3) Resultatenheter-0,3 (-0,3) Prognostiserad avvikelse beror på färre antal gymnasieelever i verksamheten än vad som budgeterats, vilket gör att personaltätheten ska ses över. I verksamheten finns också nyanlända elever som har stora behov av anpassningar och särskilt stöd. Vård- och omsorgsnämnd Vård & omsorg +3,4 (+2,2) Resultatenheter+ 2,6 ( + 1,4) Alla hemvårdsgrupper utom två prognostiserar ett överskott på grund av bra samordning. De två grupperna med negativ prognos jobbar med att få balans mellan intäkter och personalkostnader. Korttiden prognostiserar ett positivt resultat då de har haft hög beläggning och bemanningen har kunnat hållas på en bra nivå. Åsliden prognostiserar ett negativt resultat som beror på engångskostnader i samband med överlämnandet till extern utförare. Ett mindre boende prognostiserar ett positivt resultat som delvis kan förklaras med en högre ersättning per dygn samt hög beläggning. Övriga enheter +0, 7 ( +0,8) Centralt som främst består av administration, ledningsresurser, verksamhetsförändringar och utbildning har en positiv prognostiserad awikelse på 2, 9 mkr. Prognosen beror på öronmärkta pengar för verkställighet av insatsen bostad med särskild service 9:9 som ej kan verkställas i år. Stöd och omsorg har en negativ prognostiserad awikelse på -2,2 mkr. Köp av plats SOL prognostiserar en negativ avvikelse på -1,9 mkr då omständigheter för närvarande kräver köp av en dyrare boendeplats än budgeterat. Servicelägenheter LSS prognostiserar en negativ awikelse som beror på att två beslut av insatsen bostad med särskild service 9:9 ej har kunnat verkställas på en gruppbostad utan istället har de verkställts på servicelägenheter LSS. Finansiering +10,5 (+3,7) Finansförvaltning +6,7 (±0,0) För finansförvaltningen beräknas vid årets slut en positiv avvikelse mot budget på ca +6,7 mkr. En stor anledning till det prognostiserade överskottet är att AFA Försäkrings styrelse beslutat om att återbetala 2004 års inbetalda premier till kommuner och landsting för försäkringarna AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring. Båstads kommuns återbetalade premie beräknas uppgå till drygt 5,2 mkr. Pensionskostnaderna väntas överstiga budget med ca -4,0 mkr. Av dessa avser -2,7 mkr kostnader för en ingången särskild avtalspension. Övriga del av underskottet för pensionerna (-1,3 mkr) baseras på en erfarenhetsbedömning för föregående års utfall. Prognosen för skatteintäkterna pekar på en negativ budgetawikelse på ca -1, 7 mkr. Det låga ränteläget som innebär låga räntekostnader på rörliga lån uppskattas ge en positiv budgetawikelse beträffande kommunens räntekostnader för långfristiga lån. Avskrivningskostnader på befintliga anläggningar väntas minska med anledning av införandet av komponentredovisning. Likaså förväntas avskrivningskostnader för nya anläggningar bli lägre än budgeterat med anledning av förskjutningar av investeringsverksamheten till senare på året och i vissa fall till nästkommande år. Sammantaget uppskattas en positiv budgetawikelse avseende räntekostnader och avskrivningskostnader uppstå om drygt+ 7,3 mkr. [iti BÅSTADS ~ KOMMUN Besök oss på bastad.se -8-

9 Demografi reserv +3,7 (+3,7) Demografireserven ska täcka eventuellt ökade kostnader till följd av ökade volymer kopplade till demografiska förändringar inom hemtjänst och äldreboende samt grundskole- och gymnasieverksamhet. Investeringar -13,0 (±0,0) Avser investeringar inklusive medfinansiering statlig infrastruktur och exklusive exploatering. Teknik & service +13,0 {±0,0) Skattefinansierad verksamhet +11,0 (±0,0) Sammantaget beräknas en positiv avvikelse om 11 mkr gentemot årsbudget eftersom två projekt inte kommer genomföras under Dessa medel är dock tänkta att flyttas till 2016 för genomförande av detsamma. Under projekteringen beträffande värme och ventilation för Östra Karups skola har man insett att det kommer att bli ett mer omfattande projekt i tid vilket innebär att skolan måste utrymmas i etapper. Ett nytt fläktrum ska byggas på taket på befintlig byggnad och samtliga kanaler måste bytas ut vilket resulterar i att alla klassrum berörs i större utsträckning än tidigare tänkt. Skolan måste därför bitvis utrymmas och moduler hyras in. Det finns dock inga moduler att tillgå förrän i oktober så projektet kommer att starta i januari 2016 med barn i moduler hela VT 2016 och klart för inflyttning HT Viss del av investeringarna finns därför kvar för att täcka projekteringen. Vidare är kostnadsuppskattningen för Skogsbyns förskola försenad från entreprenör vilket resulterar i attbeslut av ombyggnation alternativt nybyggnation kan tas av politiken först i sommar /höst. Viss del av investeringarna finns därför kvar för att täcka kostnaden för de moduler som inrymmer Skogsbyns förskola i Förslöv idag samt en liten del för eventuell projektering. Avgiftsfinansierad verksamhet +2,0 (±0,0) För VA-verksamheten prognostiseras en positiv avvikelse gentemot årsbudget om 2,0 mkr tillföljd av att landsbygdsinvesteringen vid Öllövsstrand har skjutits fram i tiden. Beslut i ärendet är ej ännu fattat vilket sannolikt medför att det inte kommer ske någon entreprenad under Befolkning Den 31 mars uppgick antalet invånare till (14 419) vilket är en ökning med 13 personer sedan årsskiftet (14 419). Motsvarande uppgift för januarimars 2014 är en ökning med 12 personer till Ökningen innevarande år beror på ett positivt inflyttningsnetto på +40 samt ett negativt födelsenetto på -27. Det flyttade ut 158 personer och 198 flyttade in och det föddes 26 barn och 53 personer avled. Uppgifterna är hämtade från Tekis Kid. rilj BÅSTADS ~ KOMMUN Besök oss på bastad.se -9-

10 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KSau dnr. KS Ny VA-taxa Beskrivning av ärendet NSVA har tillsammans med Teknik och Service utarbetat ett nytt förslag till VA-taxa med bilagor. Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson, daterad den 17 april 2014, med tillhörande bilagor Föredragande Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Ny VA-taxa antas att gälla fr.o.m. den 1 juli 2015 vad gäller Anläggningsavgifter (inkl. Taxebilaga 1) och fr.o.m. den 1 januari 2016 vad gäller Brukningsavgifter och Särskilda serviceåtaganden mm (inkl Taxebilaga 2 och 3). 2. Avgifterna baseras på indextalen för maj månad 2014 med reglering av avgifterna den 1 januari om huvudmannen så finner lämpligt 3. Kommunstyrelsen bemyndigas att göra de tolkningar som krävs vid tillämpningen av taxan. Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/närnnd KF Utdrags bestyrkande ~~ IV

11 BÅSTADS KOMMUN Teknik & service Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum: Handläggare: Fredrik Jönsson Dnr: Till: Kommunfullmäktige Beslutet skall expedieras till: NSVA Bilagor till tjänsteskrivelsen: Tjänsteskrivelse från NSVA, Va-taxa 2015, Va-taxa 2015 med kommentarer, Taxebilaga 1-3 Samråd har skett med: Ny Va-taxa Bakgrund NSVA har tillsammans med Teknik och Service utarbetat ett nytt förslag till VA-taxa med bilagor. Stora förändringar föreslås mot dagens taxa, för mer information läs bifogad tjänsteskrivelse från NSVA Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar: Att antaga ny VA-taxa att gälla from vad gäller Anläggningsavgifter (inkl Taxebilaga 1) och from vad gäller Brukningsavgifter och Särskilda serviceåtaganden mm (inkl Taxebilaga 2 och 3), Att avgifterna baseras på indextalen för maj månad 2014 med reglering av avgifterna den 1 januari om huvudmannen så finner lämpligt, samt Att bemyndiga kommunstyrelsen att göra de tolkningar som krävs vid tillämpningen av taxan. Båstad 'tri~f,l. ~ ~~()""' Fredrik Jönsson Projektingenjör \7df\fj

12 Kommunstyrelsen NSVA VA-taxa from för Anläggningsavgifter och för Brukningsavgifter och Övriga avgifter NSVA har tillsammans med Teknik och Service utarbetat ett nytt förslag till VA-taxa med bilagor. Förslaget följer i sto1i sett Svenskt Vattens grundförslag. Anläggningsavgifter Taxebilaga 1 Anläggningsavgifterna är för närvarande låga, vilket inneburit ett underskott vid nyexploatering som i sin tur gjort att kapitalkostnaderna har ökat och brukningsavgifterna har fått höjas. Ingen tomtyteavgift utgår, vilket innebär att det inte är dyrare att bygga på stora tomter. Utbyggnaden är dock betydligt dyrare. Vid en jämförelse med kommunerna inom NSVA samt Halmstads, Höganäs, Laholms och Ängelholms kommuner har Båstad lägst avgifter och mest påtagligt är det för industrier (Annan fastighet). Förslag till nya avgifter har upprättats och de beräknas ge en täckningsgrad på 105 % för de utbyggnadsplaner som nu gäller. Anledningen till denna procentsats är att avgiften ska ge ett visst bidrag till den kapacitetsökning som krävs i befintliga anläggningar för att klara utbyggnaderna. Förbindelsepunktsavgiften har höjts, vilket fördelar om avgifterna mellan fastigheter med få respektive många lägenheter. Tomtyteavgift har tillkommit, vilket innebär att det inte längre är en enhetstaxa för enfamiljsfastigheter. Anläggningsavgiften för Annan fastighet för tomter över ca 760 m 2 kommer att till övervägande del bestå av tomtytcavgift. Lägenhetsavgiften har sänkts samtidigt som trappan för avgiften har tagits bmi och den ingår numera inte som en avgift för Annan fastighet. För ett enfamiljshus med en tomt på 800 m 2 blir höjningen 61 % och för ett flerfamiljshus med 15 lägenheter blir höjningen 12 %. Avgiften för flerfamiljshuset är enligt dagens taxa högst i Skåne. Den nya konstruktionen gör att de inte får samma höjning som övriga. För "Annan fastighet" blir avgifterna betydligt högre och de stora fastigheterna med liten byggnation får de högsta höjningarna på grund av den ändrade konstruktionen. Tidigare har gällt att indexuppräkning skett enligt konsumentprisindex. Nu har föreslagits att Entreprenadindex ska tillämpas i stället med tanke på att den indexserien bättre speglar de förändringar beträffande kostnader som sker inom anläggningsarbeten. Som basmånad ska gälla maj

13 Bruknings avgifter Taxebilaga 2 Kostnaderna har delats upp på vatten, spill- och dagvatten. Förslag har sedan upprättats så att intäkterna stämmer överens med kostnaderna. Tidigare har en dagvattenavgift utgått per fastighet med 337 kronor (421 kronor inkl moms) oavsett storlek på fastigheten och det har täckt endast ca 25 % av dagvattenkostnaden. Detta innebär att den avgiften har höjs kraftigt i nu framlagt förslag. Intäkterna för dagvatten har fördelats så att 50% ska inkomma från fastigheterna (tomtmark) och 50% från gator och allmänna platser. Enligt Lagen om allmänna vattentjänster 27 ska den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls (normalt Trafikverket och Kommunen) betala avgift. Kostnaderna för omhändertagande av dagvatten från lokalgator har fördelats till va-kollektivet (fastighetsägare inom verksamhetsområden med dagvatten). En schablon föreslås debiteras bostäder, dvs småhus samt lägenheter i flerfamiljshus Gämförbara). Det är endast ca 60 % av småhusen som ligger inom områden med dagvatten och en stor del av dessa (ca 32 %) ligger inom områden med enbart dagvatten gata. Övriga fastigheter föreslås debiteras per m 2 tomt. Beslut har tidigare tagits om att samtliga abonnenter utom bostäder och jämförbara fastigheter ska ha vattenmätare. Det är fortfarande en stor andel som inte har fått installerat mätare varför det föreligger en stor osäkerhet vad gäller förbrukningsmängden. En del av kunderna, som har fått vattenmätare under hösten, har fått en stor avgiftshöjning och kan i vissa fall få en sänkning nu på grund av att kubikmeteravgiften har sänkts. I dessa fallen rör det sig om kunder som har små fastigheter med relativt hög förbrukning. Följande förändringar sker för de olika grupperna (beräknad på nuvarande förbrukning och antal abonnenter): Småhus Ett småhus med vatten, spill- och dagvatten får en höjning med 5,3%. Kund som endast har vatten och spillvatten får en sänkning med 7,5%, den som endast har vatten får en sänkning med 11 % och den som endast har spillvatten får ca 40 % lägre avgift (allt beräknat på 5 enheter). Flerfamiljshus Den genomsnittliga Lägenheten enligt Svenskt Vattens hustyp B (15 lägenheter med 2 mätare) får en höjning med ca 7,5 % (beräknat på 1,5 enheter/lägenhet). Lägenhet som endast har Vatten och Spillvatten får oförändrad avgift. Eftersom ett flerfamiljshus med tex 30 lägenheter endast har betalat en dagvattenavgift om 421 kronor inkl moms per år har de i stort sett betalt samma avgift som dem, som saknat dagvattentjänsten. En beräkning har gjorts beträffande Båstadshems fastigheter och de får i snitt en höjning om 3 %. Övriga (banker, industrier, skolorm fl) Här kan inte anges någon procentsats eftersom mätare fortfarande inte finns hos samtliga och förbrukningen därför inte kan beräknas. De med hög förbrukning och liten fastighet får lägre avgift och de med låg förbrukning och stor fastighet får höjda avgifter. Enhetsavgiften finns inte kvar i nu uppgjort taxeförslag. -13-

14 Tidigare har ingen fast avgift debiterats obebyggda fastigheter som har framdragna serviser/ förbindelsepunkter. I detta föreslaget föreslås att en viss del av avgifterna ska debiteras i enlighet med gällande vattentjänstlag. Taxebilaga 3 Avgifterna gäller för särskilda abonnemang, serviceåtaganden, överhaltsavgifter och övrigt (tex avstängning av vattentillförsel). Ett stort antal av dessa arbeten utförs av NSV A som har hand om driften inom bolagets ägarekommuner. Därför föreslås samma avgifter för samtliga punkter utom de, som har en direkt koppling till respektive kommuns avgifter för mätarestorlek eller kubikmeterpris. Avgifterna är baserade på konsumentprisindex för maj månad När detta index ändras har huvudmannen rätt att reglera avgifterna. Första regleringen bör ske tidigast from På grund av främst osäkerheten som råder vad gäller förbrukningsmängden för fastigheter, som inte utgörs av bostäder, är det svårt att göra en beräkning av intäkterna. Dagvattenavgiften i nuvarande taxa utgör så liten del att det kan antas att fastighetsägare som inte nyttjar tjänsten eventuellt ändå betalar för den. Antas taxan kommer fakturan som skickas ut till kunderna att tydligt ange vilka tjänster kunden betalar för. Detta kan innebära förändringar i underlaget.tex har en genomgång skett tillsammans med Båstads kommun vilka fastigheter som har ett annex, verksamhet e d på fastigheten utöver ett småhus och i detta underlag har det räknats som en tillkommande lägenhet Gämförbart). Uppdraget har varit att ca kronor ska inkomma i brukningsavgifter 2016 men med den osäkerhet som råder kan ingen säker siffra anges. NSVA föreslår att avgiftshöjningen för Anläggningsavgifter träder i kraft den 1 juli 2015 och övriga avgifter den 1januari2016. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att antaga ny VA-taxa att gälla from vad gäller Anläggningsavgifter (inkl Taxebilaga 1) och from vad gäller Brukningsavgifter och Särskilda serviceåtaganden mm (inkl Taxebilaga 2 och 3), att avgifterna baseras på indextalen för maj månad 2014 med reglering av avgifterna den 1 januari om huvudmannen så finner lämpligt, samt att bemyndiga kommunstyrelsen att göra de tolkningar som krävs vid tillämpningen av taxan. -14-

15 BÅSTADS KOMMUN TAXA för Båstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2015-xx-xx, xx. Anläggningsavgifterna gäller from och Brukningsavgifterna from Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Båstads kommun. Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Båstads kommun. 1 För att täcka nödvändiga kostnader för Båstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dagvatten gata (Dg) är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 2 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 3 I dessa taxeföreskrifter avses med Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål, dvs småhus och flerfamiljshus. Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas med kolonistugor jämställs med bostadsfastighet. Beträffande anläggningsavgifter jämställs även fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunld, med bostadsfastighet Exempel på sådana byggnader är: Kontor Butiker Hotell Hantverk Utbildning Förvaltning Utställningslokaler Restauranger Småindustri Sjukvård Sto1marknader Sporthallar 1(12) - 15-

16 Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts. Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet lägenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas vaije påbö1jat 150-tal m 2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS som en lägenhet. Allmän platsmark: mai k som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mai k som i övrigt motsvarar sådan mark Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: Andamål Anläggningsavgift Brukningsavgift V, vattenförsörjning Ja Ja S, spillvattenavlopp Ja Ja Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja 4.2 Avgiftsskyldighet för vali och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt (FP) för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunl(t upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bmiledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. Härvid förutsätts att samtliga i 24 första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 4.3 A vgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bo1iledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 4.4 A vgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarai för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningaina i 27 i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. 2(12) -16-

17 Anläggningsavgifter ( 5-13) Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. Anläggningsavgifternas belopp fastställs i Taxebilaga För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift per fastighet enligt följande: a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df. b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df c) en avgift per m 2 tomtyta. d) en avgift per lägenhet. e )* en grundavgift för bortledande av Df om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkter för Df upprättas. *Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) enligt 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta fall inte lagts respektive upprättats. 5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. 5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt fönättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e). Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. I det fall kolonistugor enligt avtal inte får användas som åretruntboende utgår en reduktion med 50 % av avgiften 5.1 d). 5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b ). 5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet. 3(12) -17-

18 5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Dfupprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e) För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift per fastighet enligt följande: a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df. b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df. c) en avgift per m 2 tomtyta. d) * en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats. *Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och b) enligt 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta fall inte lagts respektive upprättats. 6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. 6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt föltättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. 6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning. 6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b ). 6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd Tillkommer b01iledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Dfupprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d). 4(12) Utestående belopp löper med ränta enligt 5 räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 räntelagen. -18-

19 7 7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift per fastighet enligt följande: Avgift Bostadsfastighet Annan f astigltet Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100% Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100% 6.1 b) 100% Tomtyteavgift 5.1 c) 100% 6.1 c) 70% Lägenhetsavgift 5.1 d) 0% - Grundavgift för Df, om 5.1 e) 100% 6.1 d) 100% FP för Df inte upprättats Avgifterna är uttlyckta i procent av full avgift. Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och b ), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för Dfinte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e),jfr 5.3 andra stycket. 7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande: Avgift Bostadsfastighet Annan fastighet Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30% Lägenhetsavgift 5.1 d) 100% - Avgifterna är uttlyckta i procent av fitll avgift. * Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föresla-iften i 5. 3 andra stycket så medger Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas reducerade avgifter enligt följande: Avgifter för framdragen servisledning En ledning 70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) Två ledningar 85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 5(12) -19-

20 Avgifter i övrigt: V s Df Dg Bostadsfastighet Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30% 50% 20% - Tomtyteavgift 5.1 c) 30% 50% - 20% Lägenhetsavgift 5.1 d) 30% 50% - 20% Grundavgift Df utan FP 5.1 e) % - Annan fastighet Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30% 50% 20% - T omtyteavgift 6.1 c) 30% 50% - 20% Grundavgift Df utan FP 6.1 d) % - Avgifterna är uttiyckta i procent av fitll avgift. För avgiftsändamålet Dftas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) respektive 6.1 d). 8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1. Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna däimed blivit högre. 8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten debiteras avgift enligt huvudmannens självkostnad. 9 Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga anläggningsavgift. Avgiften regleras i särskilt avtal. 10 Avgifter enligt taxebilaga 1 är baserade på indextalet för maj 2014 (105,8) i Entreprenadindex, litt 221 (Jan 2011=100). När detta index ändras, hat huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen däi efter, dock inte oftare än en gång årligen. Erhållna belopp höjs till närmast hundratal kronor eller, beträffande tomtbeloppen, närmast tiotal ören. 6(12) -20-

VA-taxa För Essunga kommuns allmänna VA-anläggning

VA-taxa För Essunga kommuns allmänna VA-anläggning VA-taxa För Essunga kommuns allmänna VA-anläggning Antagen av kommunfullmäktige 2013 11 18 81 Innehållsförteckning Taxa 3 Anläggningsavgifter ( 5 13) 5 Brukningsavgifter ( 14 22) 10 2 Taxa för Essunga

Läs mer

VA-taxa 2016 osthammar.se

VA-taxa 2016 osthammar.se osthammar.se VA-taxa 2016 Taxa för Östhammar kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-10, 101 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Östhammars

Läs mer

VA-taxa. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2010

VA-taxa. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2010 VA-taxa För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2010 Innehållsförteckning Taxa... 2 Anläggningsavgifter ( 5 13)... 4 Brukningsavgifter ( 13 20)... 10 1 Taxa för Vänersborg kommuns allmänna vatten-

Läs mer

Taxa för Norsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Norsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Norsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Förslag oktober 2008 TAXA för Norsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den... Huvudman för den allmänna

Läs mer

VA-taxa. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28

VA-taxa. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28 VA-taxa Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28 Innehållsförteckning TAXA... 3 Anläggningsavgifter ( 5 13)... 5 Brukningsavgifter ( 14 22)... 10 2 TAXA för kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

TAXA för Helsingborgs stads allmänna vatten- och avloppsanläggning

TAXA för Helsingborgs stads allmänna vatten- och avloppsanläggning TAXA för Helsingborgs stads allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-14, 170 att gälla from 2012-01-15. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Stadsbyggnadsförvaltningen.

Läs mer

VA-taxa. för Krokoms kommun. Antagen 2008-10-22 av Kf 97 Prissatt

VA-taxa. för Krokoms kommun. Antagen 2008-10-22 av Kf 97 Prissatt VA-taxa för Krokoms kommun Antagen 2008-10-22 av Kf 97 Prissatt TAXA för Krokom kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 22 oktober 2008. Huvudman för den allmänna

Läs mer

TAXA för Årjängs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

TAXA för Årjängs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning TAXA för Årjängs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 2014-12-17 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Årjängs kommun Avgifter enligt denna

Läs mer

VA-taxa 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-03 243

VA-taxa 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-03 243 VA-taxa 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-03 243 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Vårgårda kommun. Huvudmannaskapet utövas av Kommunstyrelsen. Avgifter enligt denna

Läs mer

Taxa för Dorotea kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Dorotea kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Dorotea kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2014-10-07 Dorotea kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-11-24, 82 Innehåll ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 1-4... 3 1 Avgiftsskyldighet... 3 2

Läs mer

VA-taxa För Boxholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-taxa För Boxholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-taxa För Boxholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Innehållsförteckning Inledande bestämmelser...2 Anläggningsavgifter ( 5 13)...4 Brukningsavgifter ( 14 22)...10 Taxans införande...14

Läs mer

Taxa för Motala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Motala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Kommunal författningssamling Taxa för Motala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Motala kommun Gäller från 2014-01-01 Antagna av: Kommunfullmäktige Diarienummer: 08/KS 0134 Datum: 2008-08-25

Läs mer

Taxa för Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Gäller från och med 2009-01-01

Taxa för Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Gäller från och med 2009-01-01 Taxa för Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Gäller från och med 2009-01-01 Innehållsförteckning Anläggningsavgifter ( 5 13)...5 Brukningsavgifter ( 14 22)...11 TAXANS INFÖRANDE...

Läs mer

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. VA-taxa 4 (18) VA-TAXA 2013 TAXA för Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den.. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Hudiksvalls

Läs mer

Förslag till VA-taxa Lindesbergs kommun 2016 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Anläggningsavgifter... 5 Brukningsavgifter.. 10 Taxans införande 13 2 TAXA för Lindesbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Läs mer

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2)

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Nummer: 13:2 Blad: (1) Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Ekerövatten AB och handhas av Roslagsvatten

Läs mer

Taxa för kommunens allmänna vattenoch avloppsanläggning

Taxa för kommunens allmänna vattenoch avloppsanläggning Taxa för kommunens allmänna vattenoch avloppsanläggning Fastställd av kommunfullmäktige 2015-11-23, 191 Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Taxa för Oskarshamns kommun allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA 2017

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA 2017 VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA 2017 Söderköpings kommun Kommunfullmäktige Antagen 2016-12-07 151 Taxor och avgifter för vatten och avlopp Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Söderköpings

Läs mer

Taxeföreskrifter 2010-01-01

Taxeföreskrifter 2010-01-01 Ändring 12 punkt 12.1 och punkt 12.2. Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 77 Taxeföreskrifter 2010-01-01 TAXA för Kinda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Småhusfastighet: Fastighet som är bebyggd eller avsedd att bebyggas med en eller tvåfamiljshus.

Småhusfastighet: Fastighet som är bebyggd eller avsedd att bebyggas med en eller tvåfamiljshus. FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Taxa för allmänna vatten och avloppsanläggningar Gäller från: 2016 03 15 Antagen: KF 4, 2016 02 15 TAXA för Karlshamns kommuns allmänna

Läs mer

Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2016, 152. Huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Marks kommun. Avgifter

Läs mer

TAXA FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2013

TAXA FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2013 TAXA FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2013 För Sävsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den... Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Sävsjö kommun.

Läs mer

VA-taxa. för Danderyds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-taxa. för Danderyds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VAtaxa för Danderyds kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning 2012 Inledande bestämmelser... 1 1. Avgiftsskyldig... 1 2. Avgiftstyper... 1 3. Definitioner... 1 4. Vattentjänster och tidpunkt för betalningsskyldighet...

Läs mer

Taxa för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA Taxa för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Kommunfullmäktige 2014-11-10 Att gälla från och med 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-10, gällande från och med 2015-01-01.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 09/KS0196 KFS 2009:6 Ers KFS 2008:10 TAXA FÖR MOTALA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING (Antagen av kommunfullmäktige den 25 maj 2009 66, gäller fr o m den 1 juli 2009.) Huvudman

Läs mer

VA-Taxa. för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-04 Gäller från och med 2014-01-01

VA-Taxa. för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-04 Gäller från och med 2014-01-01 VA-Taxa för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-04 Gäller från och med 2014-01-01 2 (15) Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

VA-taxa För Degerfors Kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Gäller från och med 2013-07-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-29

VA-taxa För Degerfors Kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Gäller från och med 2013-07-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-29 VA-taxa För Degerfors Kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Gäller från och med 2013-07-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-29 Innehållsförteckning Anläggningsavgifter 5-13 sid 2 Brukningsavgifter

Läs mer

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Båstads kommun.

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Båstads kommun. TAXA för Båstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-03, 111. Anläggningsavgifterna gäller from 2015-07-01 och Brukningsavgifterna from 2016-01-01. Huvudman

Läs mer

TAXA 2017 för Skurups kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

TAXA 2017 för Skurups kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning TAXA 2017 för Skurups kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17, KF 355. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Skurups kommun. Avgifter

Läs mer

Taxa. Vatten och avlopp. Gullspångs kommun. Antagen av kommunfullmäktige Gullspångs kommun 2015-11-30

Taxa. Vatten och avlopp. Gullspångs kommun. Antagen av kommunfullmäktige Gullspångs kommun 2015-11-30 Taxa Vatten och avlopp Gullspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige Gullspångs kommun 2015-11-30 VA-taxa för Gullspångs kommun Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Sida: 2 (16) Taxa för Gullspångs kommuns allmänna

Läs mer

för Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar år 2014.

för Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar år 2014. VA-TAXA för Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar år 2014. Antagen av kommunfullmäktige i Trosa kommun den 4:e december 2013. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

ALVESTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

ALVESTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING ALVESTA KOMMUN VA-taxa 2016 FÖR ALVESTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Förvaltningen för Samhällsplanering 342 80 ALVESTA 0472-15000 TAXA FÖR ALVESTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

Läs mer

Hjo kommun. Taxa för Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Taxa. 1. Dokumenttyp. Taxa. 2. Fastställande/upprättad

Hjo kommun. Taxa för Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Taxa. 1. Dokumenttyp. Taxa. 2. Fastställande/upprättad Hjo kommun Taxa Taxa för Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 1. Dokumenttyp Taxa 2. Fastställande/upprättad 2009-12-14 av Kommunfullmäktige 135 3. Senast reviderad - 4. Detta dokument gäller

Läs mer

Nedanstående avgifter är antagna av kommunfullmäktige och gäller från och med

Nedanstående avgifter är antagna av kommunfullmäktige och gäller från och med TAXA för Eksjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-26 190. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Eksjö Energi AB. Avgifter enligt

Läs mer

ÅNGE KOMMUN VA-TAXA Antagen av Ånge kommunfullmäktige , 93

ÅNGE KOMMUN VA-TAXA Antagen av Ånge kommunfullmäktige , 93 ÅNGE KOMMUN VA-TAXA 2016 Antagen av Ånge kommunfullmäktige 2015-11-30, 93 ÅNGE KOMMUN Tekniska förvaltningen TAXA för Ånge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-30

Läs mer

VA-TAXA. För Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXA. För Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA För Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-02. VA-taxan träder i kraft den 1 januari

Läs mer

VA-TAXA För Karlstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXA För Karlstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA För Karlstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Dessa taxeföreskrifter är antagna av kommunfullmäktige 2009-08-27 och trädde i kraft 1 januari 2010. Taxenivåerna ses i regel över årligen.

Läs mer

Antagen Kf 110, 2008-12-17. VA-taxa. för Åtvidabergs Vatten AB:s allmänna Vatten- och Avloppsanläggning. Giltig from 2009-01-01

Antagen Kf 110, 2008-12-17. VA-taxa. för Åtvidabergs Vatten AB:s allmänna Vatten- och Avloppsanläggning. Giltig from 2009-01-01 Antagen Kf 110, 2008-12-17 VA-taxa för Åtvidabergs Vatten AB:s allmänna Vatten- och Avloppsanläggning Giltig from 2009-01-01 TAXA för Åtvidabergs Vatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen

Läs mer

VA-taxa Hällefors kommun 2016

VA-taxa Hällefors kommun 2016 VA-taxa Hällefors kommun 2016 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Anläggningsavgifter... 5 Brukningsavgifter.. 10 Taxans införande 13 2 TAXA för Hällefors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Läs mer

VA-taxa 2016 För Trollhättans kommuns allmänna VA-anläggning

VA-taxa 2016 För Trollhättans kommuns allmänna VA-anläggning VA-taxa 2016 För Trollhättans kommuns allmänna VA-anläggning Innehållsförteckning Anläggningsavgifter ( 5 12)... 4 Brukningsavgifter ( 13 21)... 9 1 VA-TAXA 2016 för Trollhättans kommuns allmänna vatten-

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 43 / 2014 TAXA FÖR DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2014 och gällande från den 1 januari 2015 1 (9) TAXA FÖR

Läs mer

Föreskrifter med principer för vattenoch avloppstaxa i Eskilstuna kommun

Föreskrifter med principer för vattenoch avloppstaxa i Eskilstuna kommun Föreskrifter med principer för vattenoch avloppstaxa i Eskilstuna kommun 1 Taxa för Eskilstuna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11. Huvudman för den allmänna

Läs mer

VA-TAXA 2016 ARBOGA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-26, 156

VA-TAXA 2016 ARBOGA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-26, 156 VA-TAXA 2016 ARBOGA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-26, 156 TAXA För Arboga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-26, KF 156. Huvudman för den

Läs mer

för VA SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Eslövs kommun

för VA SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Eslövs kommun TAXA för VA SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Eslövs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 2015-11-30. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är VA SYD. Avgifter enligt

Läs mer

VA-taxa för Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-taxa för Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-taxa för Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Tranås kommunfullmäktige den 2016-12-05 301. TAXA FÖR TRANÅS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGNING Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

VA-taxa 2013 VETLANDA KOMMUN

VA-taxa 2013 VETLANDA KOMMUN VA-taxa 2013 VETLANDA KOMMUN 1 TAXA för Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-19 Antagen av Vetlanda Energi och Teknik AB:s styrelse 2013-05-06 Huvudman

Läs mer

VA-taxa. Pajala kommun. Gäller fr.o.m. 1 juli 2009 Enligt beslut i kommunfullmäktige , 36,

VA-taxa. Pajala kommun. Gäller fr.o.m. 1 juli 2009 Enligt beslut i kommunfullmäktige , 36, VA-taxa 2009 Pajala kommun Gäller fr.o.m. 1 juli 2009 Enligt beslut i kommunfullmäktige 2009-06-04, 36, 2011-10-24 61 Ersätter VA-taxa för Pajala kommun antagen 22 juni 1977 Innehållsförteckning VA-taxa

Läs mer

VA-taxa 2014. Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2013 att gälla från och med 1 januari 2014.

VA-taxa 2014. Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2013 att gälla från och med 1 januari 2014. VA-taxa 2014 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2013 att gälla från och med 1 januari 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Taxa...2 Anläggningsavgifter ( 5-13).4 Brukningsavgifter ( 14-21)..9 Taxans införande.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2009/0373 346 KFS 2010:01 Taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (Antagen av kommunfullmäktige den xx 2011) (Gäller från

Läs mer

2 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter).

2 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter). VA-TAXA 2016 Taxa för Tranemo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning I denna taxa hänvisas till vattentjänstlagen och då avses Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

VA-taxa. För Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2014

VA-taxa. För Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2014 VA-taxa För Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2014 Inledande bestämmelser... 1 1. Avgiftsskyldig... 1 2. Avgiftstyper... 1 3. Definitioner... 1 4. Vattentjänster och tidpunkt för betalningsskyldighet...

Läs mer

TAXA 2015. För Mullsjö kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning

TAXA 2015. För Mullsjö kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning 1(14) TAXA 2015 För Mullsjö kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning Antagen av Mullsjö kommunfullmäktige( 56Dnr 2010/1017, 2010-05-25) att gälla fr.o.m. 2010-07-01 Avgifter i Taxan är justerade i

Läs mer

VA-taxa Hällefors kommun 2015

VA-taxa Hällefors kommun 2015 VA-taxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Anläggningsavgifter... 5 Brukningsavgifter.. 10 Taxans införande 13 2 TAXA för Hällefors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Läs mer

Förslag till vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr. o. m. 2014-01-01

Förslag till vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr. o. m. 2014-01-01 Förslag till vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr. o. m. 2014-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-26, 92 Förvaltningen av den allmänna

Läs mer

2 Avgiftstyper Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

2 Avgiftstyper Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Reviderad Kf 2009-09-28. Gällande from 2010-01-01 Reviderad Kf 2010-06-21. Gällande from 2010-08-01 Reviderad Kf 2011-09-26. Gällande from 2012-01-01 Reviderad Kf 2012-12-17. Gällande from 2013-01-01 Reviderad

Läs mer

Taxa för Aneby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Aneby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Aneby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Aneby Miljö & Vatten AB. Avgifter

Läs mer

VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN

VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN Gäller från 2014-01-01 VA-TAXA FÖR VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN 1 ROSLAGSVATTEN AB genom VALLENTUNAVATTEN AB TAXA för Vallentuna kommuns allmänna vatten-

Läs mer

TAXA för Finspångs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2014

TAXA för Finspångs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2014 1(13) 1(13) TAXA för Finspångs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2014 Taxans konstruktion är antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2008. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter).

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter). 1(12) TAXA för Solna Vattens allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige den 18 februari 2008. Huvudman för den allmänna anläggningen är Solna Vatten AB. Avgifter enligt denna

Läs mer

ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Gäller från och med 2012-07-01 Torsås kommun är huvudman för den allmänna VA-anläggningen. Förvaltningen av denna handhas under

Läs mer

VAXHOLMSVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

VAXHOLMSVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Gäller från 2012-07-01 VA-TAXA FÖR VAXHOLMSVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VAXHOLMS STAD 1 ROSLAGSVATTEN AB genom VAXHOLMSVATTEN AB TAXA för Vaxholms stads allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

Taxa för Vännäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Vännäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Vännäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Gäller fr.o.m. 2015 01-01 Taxa för Vännäs kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar antagen av kommunfullmäktige 2014-12-08 129 INNEHÅLL

Läs mer

VA-taxa. För Filipstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-18 Gäller från och med 2015-01-01

VA-taxa. För Filipstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-18 Gäller från och med 2015-01-01 VA-taxa För Filipstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-18 Gäller från och med 2015-01-01 Innehållsförteckning Inledning ( 1-4).2 Anläggningsavgifter

Läs mer

VA-taxa Vindeln. Taxa för Vindelns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-16. Träder i kraft 2016-01-01.

VA-taxa Vindeln. Taxa för Vindelns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-16. Träder i kraft 2016-01-01. VA-taxa Vindeln Taxa för Vindelns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Innehållsförteckning I denna taxa hänvisas till vattentjänstlagen och då avses Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412)

Läs mer

för VA SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Lunds kommun

för VA SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Lunds kommun TAXA för VA SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Lunds kommun Antagen av kommunfullmäktige den 24 september 2015. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Lunds kommun är VA

Läs mer

Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 151/2015.

Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 151/2015. Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 151/2015. Huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Marks kommun.

Läs mer

HELSINGBORGS STAD VA-TAXA TAXEBILAGA 1 NSVA. ANLÄGGNINGSAVGIFTER Kronor Kronor Kronor 2015 2015 2013-2014 exkl moms inkl moms inkl moms

HELSINGBORGS STAD VA-TAXA TAXEBILAGA 1 NSVA. ANLÄGGNINGSAVGIFTER Kronor Kronor Kronor 2015 2015 2013-2014 exkl moms inkl moms inkl moms HELSINGBORGS STAD VA-TAXA TAXEBILAGA 1 Gäller from 2015-01-01 (indexreglerad) avloppsanläggning. ANLÄGGNINGSAVGIFTER Kronor Kronor Kronor 2015 2015 2013-2014 Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet

Läs mer

Förslag till ny VA-taxa för Arvidsjaurs kommun

Förslag till ny VA-taxa för Arvidsjaurs kommun Förslag till ny VA-taxa för Arvidsjaurs kommun 2009-06-26 Arvidsjaurs kommun Uppdragsnr 0909 Förslag till ny VA-taxa för Arvidsjaurs kommun ARVIDSJAURS KOMMUN BESTÄLLARE Arvidsjaurs kommun Mårten Enoksson

Läs mer

VATTEN OCH AVLOPPSTAXA

VATTEN OCH AVLOPPSTAXA VATTEN OCH AVLOPPSTAXA 2015 Lagstadgad mervärdesskatt ingår i de i taxan angivna beloppen. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-20, gäller från 2015-01-01. VA-Taxa 2010 1 Taxa för Lekebergs kommuns allmänna

Läs mer

TAXA för Finspångs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2016

TAXA för Finspångs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2016 1(11) TAXA för Finspångs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2016 Taxan fastställs av kommunfullmäktige. Huvudman för den allmänna vattenoch avloppsanläggningen är Finspångs Tekniska Verk AB.

Läs mer

Taxa. Bjurholms allmänna vatten- och avloppsanläggningstaxa KS14-355 346. Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi

Taxa. Bjurholms allmänna vatten- och avloppsanläggningstaxa KS14-355 346. Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi KS14-355 346 Bjurholms allmänna vatten- och avloppsanläggningstaxa Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-11-11 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 86 Innehåll

Läs mer

Taxa. Vatten och avlopp. Mariestads kommun. Antagen av kommunfullmäktige Mariestads kommun 2015-12-14

Taxa. Vatten och avlopp. Mariestads kommun. Antagen av kommunfullmäktige Mariestads kommun 2015-12-14 Taxa Vatten och avlopp Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige Mariestads kommun 2015-12-14 VA-taxa för Mariestads kommun Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Sida: 2 (16) Taxa för Mariestads kommuns allmänna

Läs mer

för Strömstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

för Strömstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Vatten- och avloppstaxa 2016 1(12) TAXA för Strömstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Antagen av kommunfullmäktige i Strömstads kommun 2015-12-17 Huvudman för den allmänna vatten- och

Läs mer

BJUVS KOMMUN VA-TAXA TAXEBILAGA 1 NSVA. ANLÄGGNINGSAVGIFTER Kronor Kronor Kronor 2015 2015 2013-2014 exkl moms inkl moms inkl moms

BJUVS KOMMUN VA-TAXA TAXEBILAGA 1 NSVA. ANLÄGGNINGSAVGIFTER Kronor Kronor Kronor 2015 2015 2013-2014 exkl moms inkl moms inkl moms BJUVS KOMMUN VA-TAXA TAXEBILAGA 1 NSVA Gäller from 2015-01-01 (indexreglerad) Bilaga till av kommunfullmäktige 2013-02-28 5 antagen taxa för Bjuvs kommuns allmänna vattenoch ANLÄGGNINGSAVGIFTER Kronor

Läs mer

TAXA FÖR FAGERSTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH

TAXA FÖR FAGERSTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH 1 TAXA FÖR FAGERSTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av kommunfullmäktige (KF) 1998-09-29, 125, att gälla fr o m 1998-10-01. Reviderad av kommunfullmäktige (KF) 2015-06-15, 83 att

Läs mer

Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar inom Sandvikens kommun Gäller från 2015-01-01 och tills vidare

Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar inom Sandvikens kommun Gäller från 2015-01-01 och tills vidare Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar inom Sandvikens kommun Gäller från 2015-01-01 och tills vidare Avgifterna i 5.1, 6.1, 14.1 och 21 är uppdaterade följande datum: 2010-01-01 2011-01-01

Läs mer

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Söderhamn NÄRA AB.

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Söderhamn NÄRA AB. TAXA för Söderhamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxeföreskrifterna fastställdes av kommunfullmäktige 2009-12-14. Avgiftsbeloppen fastställdes av Söderhamn NÄRAs styrelse 2014-10-20.

Läs mer

ALVESTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

ALVESTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING ALVESTA KOMMUN VA-taxa 2015 FÖR ALVESTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Förvaltningen för Samhällsplanering 342 80 ALVESTA 0472-15000 TAXA FÖR ALVESTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

Läs mer

VA-TAXA ATT GÄLLA FR O M 2015-01 - 01

VA-TAXA ATT GÄLLA FR O M 2015-01 - 01 VA-TAXA ATT GÄLLA FR O M 2015-01 - 01 1 VA-TAXA fr o m 2015-01 - 01 För Hallstahammars kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. VA-taxan är antagen av tekniska nämnden 2014-11-17. Huvudman för den

Läs mer

TAXA FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2016

TAXA FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2016 TAXA FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2016 För Sävsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 2015-11-16 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Sävsjö

Läs mer

VA-taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar

VA-taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 1 (11) Typ: Taxa Giltighetstid: Tills vidare Version: 0.1 Fastställd: 2006-03-01, 13 Uppdateras: Förvaltningen av VA-anläggningen handhas av teknik- och serviceförvaltningen, nedan kallad VA-verksamheten.

Läs mer

För Hässleholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

För Hässleholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. VA-TAXA För Hässleholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2010-01-25 enligt 1 och uppdaterad enligt beslut i kommunfullmäktige 2014-12-15 enligt 185.

Läs mer

VA-TAXA 2015 för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun

VA-TAXA 2015 för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun VA-TAXA 2015 för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun

Läs mer

HERRLJUNGA VATTEN AB

HERRLJUNGA VATTEN AB HERRLJUNGA VATTEN AB 2015 ÅRS TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I HERRLJUNGA KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I HERRLJUNGA 2015-02-17 KF 7 KS 3 TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

Läs mer

VA-taxa. För Köpings kommun

VA-taxa. För Köpings kommun VA-taxa För Köpings kommun Innehållsförteckning Allmän information ( 1 4)... 1 Anläggningsavgifter (vid ny eller ändrad anläggning)... 3 5. Anläggningsavgift för bostadsfastighet... 3 6. Anläggningsavgift

Läs mer

VA-taxa 2016. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning

VA-taxa 2016. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning VA-taxa 2016 För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2 Innehållsförteckning Innehåll För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning... 1 Taxa... 3 1... 3 2... 3 3... 3 4... 4 Anläggningsavgifter (

Läs mer

VA-taxa för Nykvarns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-taxa för Nykvarns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-taxa för Nykvarns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Gällande från 1 januari år 2016 Antagen av kommunfullmäktige den 27-10 år 2015 Ändringar införda till och med KF, [nr/år] Taxa för Nykvarns

Läs mer

för Älvdalens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

för Älvdalens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar VA-TAXA för Älvdalens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Ändrad genom beslut av Tekniska nämnden 2008-06-18 57. Förvaltningen av va-anläggningarna

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik T Titel VA TAXA 2013

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik T Titel VA TAXA 2013 Ersätter Utbytt den Sign 1 TAXA för Melleruds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige den 21 november 2012, 115. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

För Båstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2013-06-26

För Båstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2013-06-26 VA-TAXA 2014 För Båstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2013-06-26 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Båstads kommun. Avgifter

Läs mer

Nedanstående avgifter är antagna av kommunfullmäktige 2015-11-26 342 och gäller från och med 2016-01-01.

Nedanstående avgifter är antagna av kommunfullmäktige 2015-11-26 342 och gäller från och med 2016-01-01. TAXA för Eksjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-26 190. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Eksjö Energi AB. Avgifter enligt

Läs mer

TAXA 2012. för. Allmänna vatten- och avloppsanläggningar

TAXA 2012. för. Allmänna vatten- och avloppsanläggningar TAXA 2012 för Allmänna vatten- och avloppsanläggningar Taxan antagen av kommunfullmäktige 2012-02-20, Kf 22 dnr 2011-000521 (gäller fr o m 2012-04-01) Förvaltning av VA-anläggningen handhas av Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

VA-TAXA 2015 FÖR BRÄCKE KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

VA-TAXA 2015 FÖR BRÄCKE KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR VA-TAXA 2015 FÖR BRÄCKE KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Antagen Kf 1995-12-20, 100 Dnr 95/278 34 Ändrad Kf 2004-11-17, 64 Dnr 04/207 04 Ändrad Kf 2008-11-12, 97 Dnr 08/200 34 Indexjusterad

Läs mer

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Kävlinge kommun.

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Kävlinge kommun. TAXA för Kävlinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-04 10 att gälla from 2013-03-01 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Kävlinge

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Taxa för Sollentuna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-26, 55/2014. Huvudman Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Sollentuna Energi

Läs mer

VA-TAXA. Taxa för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Kommunfullmäktige Att gälla från och med

VA-TAXA. Taxa för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Kommunfullmäktige Att gälla från och med VA-TAXA Taxa för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Kommunfullmäktige 2010-02-15 Att gälla från och med 2010-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVGIFTSSKYLDIGHET OCH TAXANS KONSTRUKTION (

Läs mer

FÖRSLAG PÅ FÖRFATTNINGSTEXT

FÖRSLAG PÅ FÖRFATTNINGSTEXT 2015-09-16 FÖRSLAG PÅ FÖRFATTNINGSTEXT VA-TAXA Taxa för Trelleborg kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning I denna taxa hänvisas till vattentjänstlagen och då avses Lagen om allmänna vattentjänster

Läs mer

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter).

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter). TAXA för Osby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-15, 67. Taxan gäller från 2015-07-01. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Samhällsbyggnad

Läs mer

VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24. VA-taxa för Laholms kommun 2016

VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24. VA-taxa för Laholms kommun 2016 VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24 VA-taxa för Laholms kommun 2016 Taxa för Laholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2 LAHOLMSBUKTENS VA VATTEN & AVLOPP VA-TAXA 2015 Antagen

Läs mer

VA-taxa för Gnesta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

VA-taxa för Gnesta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans VA-taxa för Gnesta kommuns allmänna vatten- och Taxa Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Teknikchef KoT.2014.212 2014-12-15

Läs mer