Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om anpassning av vissa direktiv rörande beskattning, med anledning av Kroatiens anslutning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om anpassning av vissa direktiv rörande beskattning, med anledning av Kroatiens anslutning"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den COM(2013) 53 final 2013/0032 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om anpassning av vissa direktiv rörande beskattning, med anledning av Kroatiens anslutning SV SV

2 MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET Förslaget till rådsdirektiv om anpassning av vissa direktiv rörande beskattning föranleds av Kroatiens förestående anslutning till Europeiska unionen. Fördraget om Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen 1 undertecknades i Bryssel den 9 december 2011 av Europeiska unionens samtliga medlemsstater och av Republiken Kroatien. Enligt artikel 3.3 i anslutningsfördraget ska det träda i kraft den 1 juli 2013 under förutsättning att samtliga ratifikationsinstrument har deponerats före den dagen. I enlighet med artikel 3.4 i anslutningsfördraget får unionens institutioner före anslutningen anta de åtgärder som avses bland annat i artikel 50 i akten om villkoren för Republiken Kroatiens anslutning 2. Dessa åtgärder ska endast träda i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget träder i kraft och då samtidigt med detta. I artikel 50 i anslutningsakten fastställs att om anslutningen föranleder anpassningar av institutionernas rättsakter antagna före anslutningen, och dessa anpassningar inte återfinns i nämnda akt eller dess bilagor, ska rådet, eller kommissionen (om de ursprungliga rättsakterna antogs av kommissionen), anta de nödvändiga rättsakterna. I punkt 2 i slutakten 3 hänvisas till den politiska överenskommelse om en serie anpassningar som ska antas av institutionerna som medlemsstaterna och Kroatien nådde i samband med godkännandet av anslutningsfördraget. De höga fördragsslutande parterna uppmanar rådet och kommissionen att före anslutningen anta dessa anpassningar i enlighet med artikel 50 i anslutningsakten, vid behov kompletterade och aktualiserade så att hänsyn tas till unionsrättens utveckling. Föreliggande förslag omfattar rådets samtliga direktiv som med anledning av Kroatiens anslutning, kräver teknisk anpassning på området beskattning vilket motsvarar förhandlingskapitel 16. Föreliggande förslag ingår i en serie förslag till rådsdirektiv som kommissionen utarbetat för rådets räkning, och som i separata förslag till rådsdirektiv omgrupperar de tekniska anpassningarna av direktiv både från rådet och från Europaparlamentet och rådet som motsvarar förhandlingskapitel. Denna struktur är avsedd att göra det lättare för medlemsstaterna att införliva berörda direktiv i sin respektive nationella lagstiftning. Det paket med förslag till rättsakter som kommissionen har överlämnat till rådet består dels av en serie förslag till rådsdirektiv, och dels av ett förslag till en samlad rådsförordning som omfattar relevanta förordningar och beslut från Europaparlamentet och rådet samt relevanta rådsförordningar och rådsbeslut. Detta EUT L 112, , s. 10. EUT L 112, , s. 21. EUT L 112, , s. 95. SV 2 SV

3 ligger i linje med den strategi som tidigare antagits med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning 4. Avsikten är att alla rättsakter som ingår i detta paket ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning på samma dag. Föreliggande förslag och övriga förslag som ingår i detta paket beaktar de tekniska anpassningar av EU:s regelverk som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning till och med den 1 september Anledningen till detta är att ge tillräcklig tid dels åt lagstiftningsprocesserna, och dels åt medlemsstaternas påföljande skyldighet att införliva direktiven och anmäla lagstiftningen. Eventuella anpassningar av EU-regler offentliggjorda i Europeiska unionens officiella tidning efter den 1 september 2012 kommer att beaktas antingen i själva de relevanta akterna eller senare genom lämpligt förfarande. Kommissionen planerar dessutom att informellt till medlemsstaterna i början av juli 2013 överlämna en förteckning över sådan lagstiftning. 2. RESULTAT AV SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENS- BEDÖMNINGAR Eftersom föreliggande förslag är av rent teknisk art och inte medför några politiska valsituationer skulle samråd med berörda parter eller konsekvensbedömningar ha varit meningslösa. 4 EUT L 363, , s. 1. SV 3 SV

4 3. FÖRSLAGETS RÄTTSLIGA ASPEKTER Förslagets rättsliga grund är artikel 50 rörande villkoren för Republiken Kroatiens anslutning. Subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna iakttas till fullo. Åtgärder på unionsnivå är nödvändiga enligt subsidiaritetsprincipen (artikel 5.3 i EU-fördraget) eftersom detta rör tekniska anpassningar av rättsakter som har antagits av unionen. Förslaget överensstämmer med proportionalitetsprincipen (artikel 5.4 i EU-fördraget) eftersom det inte går utöver vad som är nödvändigt för att nå de mål som eftersträvas. 4. BUDGETKONSEKVENSER Förslaget påverkar inte unionens budget. SV 4 SV

5 2013/0032 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om anpassning av vissa direktiv rörande beskattning, med anledning av Kroatiens anslutning EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med beaktande av anslutningsfördraget för Republiken Kroatien, särskilt artikel 3.4, med beaktande av anslutningsakten för Republiken Kroatien, särskilt artikel 50, med beaktande av kommissionens förslag, och av följande skäl: (1) I artikel 50 i anslutningsakten fastställs att om anslutningen föranleder anpassningar av institutionernas rättsakter antagna före anslutningen, och dessa anpassningar inte återfinns i nämnda akt eller dess bilagor, ska rådet med kvalificerad majoritet och på förslag från kommissionen, i detta syfte anta nödvändiga rättsakter, såvida inte den ursprungliga rättsakten antagits av kommissionen. (2) I slutakten från den konferens under vilken anslutningsfördraget utarbetades anges att de höga fördragsslutande parterna har nått en politisk överenskommelse om en serie anpassningar av institutionernas rättsakter som krävs på grund av anslutningen, och rådet och kommissionen uppmanas att anta dessa anpassningar före anslutningen, vid behov kompletterade och aktualiserade så att hänsyn tas till unionsrättens utveckling. (3) Direktiven 83/182/EEG 1, 2003/49/EG 2, 2008/7/EG 3, 2009/133/EG 4 och 2011/96/EU 5 bör därför ändras i enlighet med detta. HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Artikel 1 Direktiven 83/182/EEG, 2003/49/EG, 2008/7/EG, 2009/133/EG och 2011/96/EU ska ändras i enlighet med bilagan EGT L 105, , s. 59. EUT L 157, , s. 49. EUT L 46, , s. 11. EUT L 310, , s. 34. EUT L 345, , s. 8. SV 5 SV

6 Artikel 2 1. Medlemsstaterna ska senast dagen för Kroatiens anslutning till Europeiska unionen anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser. De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med dagen för Kroatiens anslutning till Europeiska unionen. När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda. 2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv. Artikel 3 Detta direktiv träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Kroatien träder i kraft och då samtidigt med detta. Artikel 4 Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. Utfärdat i Bryssel den På rådets vägnar Ordförande SV 6 SV

7 BILAGA BESKATTNING L 0182: Rådets direktiv 83/182/EEG av den 28 mars 1983 om skattebefrielser inom gemenskapen för vissa transportmedel som tillfälligt införs från en annan medlemsstat (EGT L 105, , s. 59): I bilagan ska följande läggas till: KROATIEN poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove) L 0049: Rådets direktiv 2003/49/EG av den 3 juni 2003 om ett gemensamt system för beskattning av räntor och royalties som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater (EUT L 157, , s. 49): (a) I artikel 3 a iii ska följande strecksats läggas till efter noteringen för Frankrike: porez na dobit i Kroatien, (b) I bilagan ska följande stycke läggas till: (ac) Bolag som enligt kroatisk rättsordning går under benämningen 'dioničko društvo' eller 'društvo s ograničenom odgovornošću' samt andra bolag som bildats i enlighet med kroatisk lagstiftning och som omfattas av kroatisk vinstskatt L 0007: Rådets direktiv 2008/7/EG av den 12 februari 2008 om indirekta skatter på kapitalanskaffning (EUT L 46, , s. 11): Bilaga I ska ersättas med följande: BILAGA I FÖRTECKNING ÖVER FÖRETAG SOM AVSES I ARTIKEL 2.1 A (2) Företag som bildats i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag*. (3) Följande typer av företag enligt belgisk rättsordning: i) société anonyme/naamloze vennootschap ii) société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen iii) société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SV 7 SV

8 (4) Följande typer av företag enligt bulgarisk rättsordning: i) Акционерно дружество ii) Командитно дружество с акции iii) Дружество с ограничена отговорност (5) Följande typer av företag enligt tjeckisk rättsordning: i) akciová společnost ii) komanditní společnost iii) společnost s ručením omezeným (6) Följande typer av företag enligt dansk rättsordning: i) aktieselskab ii) kommandit-aktieselskab (7) Följande typer av företag enligt tysk rättsordning: i) Aktiengesellschaft ii) Kommanditgesellschaft auf Aktien iii) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (8) Följande typer av företag enligt estnisk rättsordning: i) täisühing ii) usaldusühing iii) osaühing iv) aktsiaselts v) tulundusühistu (9) Följande typer av företag enligt irländsk rättsordning: companies incorporated with limited liability (10) Följande typer av företag enligt grekisk rättsordning: i) Ανώνυμος Εταιρία ii) Ετερόρρυθμος κατά μετοχάς Εταιρία iii) Εταιρία Περιωρισμένης Ευθύνης (11) Följande typer av företag enligt spansk rättsordning: SV 8 SV

9 i) sociedad anónima ii) sociedad comanditaria por acciones iii) sociedad de responsabilidad limitada (12) Följande typer av företag enligt fransk rättsordning: i) société anonyme ii) société en commandite par actions iii) société à responsabilité limitée (13) Följande typer av företag enligt kroatisk rättsordning: i) dioničko društvo ii) društvo s ograničenom odgovornošću (14) Följande typer av företag enligt italiensk rättsordning: i) società per azioni ii) società in accomandita per azioni iii) società a responsabilità limitata (15) Följande typer av företag enligt cypriotisk rättsordning: εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (16) Följande typer av företag enligt lettisk rättsordning: kapitālsabiedrība (17) Följande typer av företag enligt litauisk rättsordning: i) akcinė bendrovė ii) uždaroji akcinė bendrovė (18) Följande typer av företag enligt luxemburgsk rättsordning: i) société anonyme ii) société en commandite par actions iii) société à responsabilité limitée (19) Följande typer av företag enligt ungersk rättsordning: i) részvénytársaság ii) korlátolt felelősségű társaság (20) Följande typer av företag enligt maltesisk rättsordning: SV 9 SV

10 i) Kumpaniji ta Responsabilità Limitata ii) Soċjetajiet in akkomandita li l-kapital tagħhom jkun maqsum f azzjonijiet (21) Följande typer av företag enligt nederländsk rättsordning: i) naamloze vennootschap ii) besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid iii) open commanditaire vennootschap (22) Följande typer av företag enligt österrikisk rättsordning: i) Aktiengesellschaft ii) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (23) Följande typer av företag enligt polsk rättsordning: i) spółka akcyjna ii) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (24) Följande typer av företag enligt portugisisk rättsordning: i) sociedade anónima ii) sociedade em comandita por acções iii) sociedade por quotas (25) Följande typer av företag enligt rumänsk rättsordning: i) societăți în nume colectiv ii) societăți în comandită simplă iii) societăți pe acțiuni iv) societăți în comandită pe acțiuni v) societăți cu răspundere limitată (26) Följande typer av företag enligt slovensk rättsordning: i) delniška družba ii) komanditna delniška družba iii) družba z omejeno odgovornostjo (27) Följande typer av företag enligt slovakisk rättsordning: SV 10 SV

11 i) akciová spoločnosť ii) spoločnosť s ručením obmedzeným iii) komanditná spoločnosť (28) Följande typer av företag enligt finsk rättsordning: i) osakeyhtiö aktiebolag ii) osuuskunta andelslag iii) säästöpankki sparbank iv) vakuutusyhtiö försäkringsbolag (29) Följande typer av företag enligt svensk rättsordning: i) aktiebolag ii) försäkringsaktiebolag (30) Följande typer av företag enligt brittisk rättsordning: companies incorporated with limited liability. * EGT L 294, , s L 0133: Rådets direktiv 2009/133/EG av den 19 oktober 2009 om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, partiell fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av ett europabolags eller en europeisk kooperativ förenings säte från en medlemsstat till en annan (EUT L 310, , s. 34): Bilaga I ska ersättas med följande: SV 11 SV

12 BILAGA I DEL A FÖRTECKNING ÖVER BOLAG SOM AVSES I ARTIKEL 3 a (a) (b) Europabolag (SE-bolag) som bildats enligt förordning (EG) nr 2157/2001 och av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag* och rådets direktiv 2001/86/EG av den 8 oktober 2001 om komplettering av stadgan för europabolag vad gäller arbetstagarinflytande** och europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar) som bildats enligt förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCEföreningar*** och rådets direktiv 2003/72/EG av den 22 juli 2003 om komplettering av stadgan för europeiska kooperativa föreningar med avseende på arbetstagarinflytande****. Bolag som enligt belgisk rättsordning kallas société anonyme / naamloze vennootschap, société en commandite par actions / commanditaire vennootschap op aandelen, société privée à responsabilité limitée / besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, société coopérative à responsabilité limitée / coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, société coopérative à responsabilité illimitée / coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, société en nom collectif / vennootschap onder firma, société en commandite simple / gewone commanditaire vennootschap, offentliga företag som antagit någon av de ovannämnda associationsformerna samt andra bolag som bildats i enlighet med belgisk lagstiftning och som omfattas av belgisk bolagsskatt. (c) Bolag i bulgarisk rätt som kallas събирателното дружество, командитното дружество, дружеството с ограничена отговорност, акционерното дружество, командитното дружество с акции, кооперации, кооперативни съюзи eller държавни предприятия som bildats i enlighet med bulgarisk lagstiftning och som bedriver kommersiell verksamhet. (d) Bolag som enligt tjeckisk rättsordning kallas akciová společnost eller společnost s ručením omezeným. (e) Bolag som enligt dansk rättsordning kallas aktieselskab eller anpartsselskab samt andra enligt bolagsskattelagen skattepliktiga bolag, i den utsträckning deras beskattningsbara inkomst beräknas och beskattas enligt de allmänna skatterättsliga bestämmelserna för aktieselskaber. (f) Bolag som enligt tysk rättsordning kallas Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft, Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts och andra bolag som bildats enligt tysk lag och som omfattas av tysk bolagsskatt. SV 12 SV

13 (g) (h) (i) (j) (k) (l) Bolag som enligt estnisk rättsordning kallas täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts eller tulundusühistu. Bolag som bildats enligt irländsk rätt eller som i irländsk rätt betraktas som bolag, organ som registrerats enligt Industrial and Provident Societies Act, building societies som bildats enligt Building Societies Acts samt trustee savings banks i den mening som avses i Trustee Savings Banks Act från Bolag som enligt grekisk rättsordning kallas ανώνυμη εταιρεία eller εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.). Bolag som enligt spansk rättsordning kallas sociedad anónima, sociedad comanditaria por acciones eller sociedad de responsabilidad limitada samt offentligrättsliga organ som fungerar enligt civilrättsliga regler. Bolag som enligt fransk rättsordning kallas société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée, sociétés par actions simplifiées, sociétés d assurances mutuelles, caisses d épargne et de prévoyance, sociétés civiles, som automatiskt omfattas av bolagsskatt, coopératives eller unions de coopératives, industriella och affärsdrivande offentliga organ och företag samt andra bolag som bildats i enlighet med fransk lagstiftning och som omfattas av fransk bolagsskatt. Bolag som enligt kroatisk rättsordning kallas dioničko društvo eller društvo s ograničenom odgovornošću samt andra bolag som bildats i enlighet med kroatisk lagstiftning och som omfattas av kroatisk vinstskatt. (m) Bolag som enligt italiensk rättsordning kallas società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa eller società di mutua assicurazione samt privata och offentliga organ vars verksamhet helt och hållet eller huvudsakligen är av kommersiell karaktär. (n) (o) (p) (q) Bolag ( εταιρείες ) enligt cypriotisk rättsordning, enligt definitionen i inkomstskattelagarna. Bolag som enligt lettisk rättsordning kallas akciju sabiedrība eller sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Bolag som bildats enligt litauisk rättsordning. Bolag som enligt luxemburgsk rättsordning kallas société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée, société coopérative, société coopérative organisée comme une société anonyme, association d assurances mutuelles, association d épargne-pension eller entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public samt andra bolag som bildats i enlighet med luxemburgsk lagstiftning och som omfattas av luxemburgsk bolagsskatt. SV 13 SV

14 (r) (s) (t) (u) (v) Bolag som enligt ungersk rättsordning kallas közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, egyesülés, közhasznú társaság eller szövetkezet. Bolag som enligt maltesisk rättsordning kallas Kumpaniji ta Responsabilita Limitata eller Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f azzjonijiet. Bolag som enligt nederländsk rättsordning kallas naamloze vennootschap, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, open commanditaire vennootschap, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, fonds voor gemene rekening, vereniging op coöperatieve grondslag eller "vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt samt andra bolag som bildats i enlighet med nederländsk lagstiftning och som omfattas av nederländsk bolagsskatt. Bolag som enligt österrikisk rättsordning kallas Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung eller Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften. Bolag som enligt polsk rättsordning kallas spółka akcyjna eller spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. (w) Handelsrättsliga bolag eller civilrättsliga bolag i kommersiell form samt andra juridiska personer som bedriver handel eller industriell verksamhet, bildade enligt portugisisk rättsordning. (x) (y) (z) Bolag som enligt rumänsk rättsordning kallas societăţi pe acţiuni, societăţi în comandită pe acţiuni eller societăţi cu răspundere limitată. Bolag som enligt slovensk rättsordning kallas delniška družba, komanditna družba eller družba z omejeno odgovornostjo. Bolag som enligt slovakisk rättsordning kallas akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným eller komanditná spoločnosť. (aa) Bolag som enligt finsk rättsordning kallas osakeyhtiö"/"aktiebolag, osuuskunta / andelslag, säästöpankki / sparbank eller vakuutusyhtiö / försäkringsbolag. (ab) Bolag som enligt svensk rättsordning kallas aktiebolag, bankaktiebolag, försäkringsaktiebolag, ekonomiska föreningar, sparbanker eller ömsesidiga försäkringsbolag. (ac) Bolag som bildats enligt brittisk rättsordning. * EGT L 294, , s. 1. ** EGT L 294, , s. 22. SV 14 SV

15 *** EUT L 207, , s. 1. **** EUT L 207, , s. 25. SV 15 SV

16 DEL B FÖRTECKNING ÖVER SKATTER SOM AVSES I ARTIKEL 3 c impôt des sociétés / vennootschapsbelasting i Belgien, корпоративен данък i Bulgarien, daň z příjmů právnických osob i Tjeckien, selskabsskat i Danmark, Körperschaftsteuer i Tyskland, tulumaks i Estland, corporation tax i Irland, φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα i Grekland, impuesto sobre sociedades i Spanien, impôt sur les sociétés i Frankrike, porez na dobit i Kroatien, imposta sul reddito delle società i Italien, φόρος εισοδήματος i Cypern, uzņēmumu ienākuma nodoklis i Lettland, pelno mokestis i Litauen, impôt sur le revenu des collectivités i Luxemburg, társasági adó i Ungern, taxxa fuq l-income i Malta, vennootschapsbelasting i Nederländerna, Körperschaftsteuer i Österrike, podatek dochodowy od osób prawnych i Polen, imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas i Portugal, impozit pe profit i Rumänien, davek od dobička pravnih oseb i Slovenien, daň z príjmov právnických osôb i Slovakien, SV 16 SV

17 yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund i Finland, statlig inkomstskatt i Sverige, corporation tax i Förenade kungariket L 0096: Rådets direktiv 2011/96/EEG av 30 november 2011 om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater (EUT L 345, , s. 8): a) I bilaga I ska del A ersättas med följande: Förteckning över de slag av bolag som avses i artikel 2 a i (a) Bolag som bildats enligt rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag* och rådets direktiv 2001/86/EG av den 8 oktober 2001 om komplettering av stadgan för europabolag vad gäller arbetstagarinflytande** samt kooperativa föreningar som bildats enligt rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar)*** och rådets direktiv 2003/72/EG av den 22 juli 2003 om komplettering av stadgan för europeiska kooperativa föreningar med avseende på arbetstagarinflytande****. (b) Bolag i belgisk rätt som kallas société anonyme / naamloze vennootschap, société en commandite par actions / commanditaire vennootschap op aandelen, société privée à responsabilité limitée / besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, société coopérative à responsabilité limitée / coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, société coopérative à responsabilité illimitée / coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, société en nom collectif / vennootschap onder firma, société en commandite simple / gewone commanditaire vennootschap, offentliga företag som antagit någon av de ovannämnda associationsformerna samt andra bolag som bildats i enlighet med belgisk rätt och som omfattas av belgisk bolagsskatt. (c) Bolag i bulgarisk rätt som kallas събирателното дружество, командитното дружество, дружеството с ограничена отговорност, акционерното дружество, командитното дружество с акции, неперсонифицирано дружество, кооперации, кооперативни съюзи, държавни предприятия som bildats i enlighet med bulgarisk lagstiftning och som bedriver kommersiell verksamhet. (d) (e) Bolag i tjeckisk rätt som kallas akciová společnost, společnost s ručením omezeným. Bolag i dansk rätt som kallas aktieselskab eller anpartsselskab. Andra enligt bolagsskattelagen skattepliktiga bolag, i den utsträckning deras beskattningsbara inkomst beräknas och beskattas enligt de allmänna skatterättsliga bestämmelserna för aktieselskaber. SV 17 SV

18 (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) Bolag i tysk rätt som kallas Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft, Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, samt andra bolag som bildats i enlighet med tysk rätt och som omfattas av tysk bolagsskatt. Bolag i estnisk rätt som kallas täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts, tulundusühistu. Bolag som bildats enligt irländsk rätt eller som i irländsk rätt betraktas som bolag, organ som registrerats enligt Industrial and Provident Societies Act, building societies som bildats enligt Building Societies Acts samt trustee savings banks i den mening som avses i Trustee Savings Banks Act från Bolag i grekisk rätt som kallas ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) samt andra bolag som bildats i enlighet med grekisk rätt och som omfattas av grekisk bolagsskatt. Bolag i spansk rätt som kallas sociedad anónima, sociedad comanditaria por acciones, sociedad de responsabilidad limitada samt offentligrättsliga organ som fungerar enligt privaträttsliga regler. Andra associationsformer som bildats i enlighet med spansk rätt och som omfattas av spansk bolagsskatt (Impuesto sobre Sociedades). Bolag i fransk rätt som kallas société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée, sociétés par actions simplifiées, sociétés d'assurances mutuelles, caisses d'épargne et de prévoyance, sociétés civiles, som automatiskt omfattas av bolagsskatt, coopératives, unions de coopératives, industriella och affärsdrivande offentliga organ och företag samt andra bolag som bildats i enlighet med fransk rätt och som omfattas av fransk bolagsskatt. Bolag i kroatisk rätt som kallas dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću, samt andra bolag som bildats i enlighet med kroatisk rätt och som omfattas av kroatisk vinstskatt. (m) Bolag i italiensk rätt som kallas società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsibilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione, samt privata och offentliga organ vars verksamhet helt eller huvudsakligen är av kommersiell karaktär. (n) (o) (p) (q) I cypriotisk rätt: εταιρείες enligt definitionen i inkomstskattelagstiftningen. Bolag i lettisk rätt som kallas akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Bolag som är bildade enligt litauisk rätt. Bolag i luxemburgsk rätt som kallas société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée, société coopérative, société coopérative organisée comme une société anonyme, SV 18 SV

19 association d'assurances mutuelles, association d'épargne-pension, entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public samt andra bolag som bildats i enlighet med luxemburgsk rätt och som omfattas av luxemburgsk bolagsskatt. (r) (s) (t) (u) (v) Bolag i ungersk rätt som kallas közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, egyesülés, szövetkezet. Bolag i maltesisk rätt som kallas Kumpaniji ta Responsabilita Limitata, Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f azzjonijiet. Bolag i nederländsk rätt som kallas naamloze vennnootschap, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Open commanditaire vennootschap, Coöperatie", "onderlinge waarborgmaatschappij, Fonds voor gemene rekening, vereniging op coöperatieve grondslag, vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt samt andra bolag som bildats i enlighet med nederländsk rätt och som omfattas av nederländsk bolagsskatt. Bolag i österrikisk rätt som kallas Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, Erwerbsund Wirtschaftsgenossenschaften, Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts eller Sparkassen samt andra bolag som bildats i enlighet med österrikisk rätt och som omfattas av österrikisk bolagsskatt. Bolag i polsk rätt som kallas spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. (w) Enligt portugisisk rätt bildade handelsrättsliga bolag, civilrättsliga bolag i kommersiell form, kooperativ och offentliga företag. (x) (y) (z) Bolag i rumänsk rätt som kallas societăţi pe acţiuni, societăţi în comandită pe acţiuni, societăţi cu răspundere limitată. Bolag i slovensk rätt som kallas delniška družba, komanditna družba, družba z omejeno odgovornostjo. Bolag i slovakisk rätt som kallas akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, komanditná spoločnosť. (aa) Bolag i finsk rätt som kallas osakeyhtiö / aktiebolag, osuuskunta / andelslag, säästöpankki / sparbank eller vakuutusyhtiö / försäkringsbolag. (ab) Bolag i svensk rätt som kallas aktiebolag, försäkringsaktiebolag, ekonomiska föreningar, sparbanker, ömsesidiga försäkringsbolag eller försäkringsföreningar. (ac) Bolag som bildats enligt brittisk rätt. SV 19 SV

20 * EGT L 294, , s. 1. ** EGT L 294, , s. 22. *** EUT L 207, , s. 1. **** EUT L 207, , s. 25. (b) I bilaga I del B (Förteckning över de skatter som avses i artikel 2 a iii) ska följande läggas till efter noteringen för Frankrike: porez na dobit i Kroatien, SV 20 SV

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET

FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN ESTLAND,

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Somalia. Förordning 356/2010, Somalia [6960 A]

Somalia. Förordning 356/2010, Somalia [6960 A] Förordning 356/2010, Somalia [6960 A] Somalia Rådets förordning (EU) nr 356/2010 av den 26 april 2010 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa fysiska eller juridiska personer, enheter

Läs mer

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 II (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt) BESLUT KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE INTERNT AVTAL MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, OM ÄNDRING AV DET INTERNA AVTALET AV DEN 18 SEPTEMBER 2000 OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV AVS EG-PARTNERSKAPSAVTALET

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 28.1.2009 KOM(2009) 21 slutlig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 593/2008. av den 17 juni 2008. om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 593/2008. av den 17 juni 2008. om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) L 177/6 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.7.2008 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) EUROPAPARLAMENTET

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av

Rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av Rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92 Rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen Förslag till RÅDETS DIREKTIV om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen MOTIVERING I. INLEDNING Information till och samråd med arbetstagare

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA MARS 2010 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/1 F E U KONSOLIDERADE VERSIONER F E U F AV FÖRDRAGET OM

Läs mer

Vägledning 2004:11 Version 4. Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner,

Vägledning 2004:11 Version 4. Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, m.m. Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om om en gemenskapskodex om gränspassage för personer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om om en gemenskapskodex om gränspassage för personer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.5.2004 KOM(2004) 391 slutlig 2004/0127 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om om en gemenskapskodex om gränspassage för personer. (présentée par la

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.9.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.9.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.9.2014 C(2014) 6840 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.9.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2005 Utgiven i Helsingfors den 20 juli 2005 Nr 70 INNEHÅLL Nr Sidan 70 Republikens presidents förordning om provisorisk

Läs mer

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13 Innehåll Termer och förkortningar...9 1 Promemorians innehåll...13 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen...17 3 Tillkomsten av Lissabonfördraget...21

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (omarbetning)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (omarbetning) L 403/18 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (omarbetning) (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.1.2014 COM(2014) 28 final 2014/0012 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009

Läs mer

(EGT L 123, 24.4.1998, s. 1) nr sida datum M1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29 L 284 1 31.10.

(EGT L 123, 24.4.1998, s. 1) nr sida datum M1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29 L 284 1 31.10. 1998L0008 SV 17.12.2012 024.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 98/8/EG av den 16

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2003L0087 SV 01.07.2013 005.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2003/87/EG av den

Läs mer

KONVERGENSRAPPORT MAJ 2010

KONVERGENSRAPPORT MAJ 2010 SV KONVERGENSRAPPORT MAJ 2010 Alla :s publikationer under 2010 kommer att ha ett motiv från 500-eurosedeln. KONVERGENSRAPPORT MAJ 2010 Europeiska centralbanken, 2010 Besöksadress Kaiserstrasse 29 60311

Läs mer

PROGRAMGUIDE PROGRAMMET KULTUR (2007 2013)

PROGRAMGUIDE PROGRAMMET KULTUR (2007 2013) PROGRAMMET KULTUR Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur EUROPEISKA KOMMISSIONEN PROGRAMGUIDE PROGRAMMET KULTUR (2007 2013) Generaldirektoratet för utbildning och kultur http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Läs mer

3 Inkomst av näringsverksamhet

3 Inkomst av näringsverksamhet 119 3 Inkomst av näringsverksamhet 3.1 Obegränsad skattskyldighet Fysisk person Juridisk person Formella kriterier, registrering etc. Byte av hemvist EEIG civilrätt 3.1.1 I Sverige hemmahörande En fysisk

Läs mer

Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter

Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 382, 31/12/1986 s. 0017-0021

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006. av den 5 juli 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006. av den 5 juli 2006 26.7.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 204/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006 av den 5 juli 2006 om rättigheter

Läs mer

KONVERGENSRAPPORT juni 2014

KONVERGENSRAPPORT juni 2014 SV KONVERGENSRAPPORT juni 2014 Under 2014 kommer alla :s publikationer att ha ett motiv hämtat från 20-eurosedeln. KONVERGENSRAPPORT juni 2014 Europeiska centralbanken, 2014 Adress Kaiserstrasse 29 60311

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal SV SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.07.2006 KOM(2006) 400 slutlig GRÖNBOK OM LAGVAL I FRÅGOR OM MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN, SÄRSKILT NÄR DET GÄLLER DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH ÖMSESIDIGT

Läs mer