Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om anpassning av vissa direktiv rörande beskattning, med anledning av Kroatiens anslutning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om anpassning av vissa direktiv rörande beskattning, med anledning av Kroatiens anslutning"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den COM(2013) 53 final 2013/0032 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om anpassning av vissa direktiv rörande beskattning, med anledning av Kroatiens anslutning SV SV

2 MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET Förslaget till rådsdirektiv om anpassning av vissa direktiv rörande beskattning föranleds av Kroatiens förestående anslutning till Europeiska unionen. Fördraget om Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen 1 undertecknades i Bryssel den 9 december 2011 av Europeiska unionens samtliga medlemsstater och av Republiken Kroatien. Enligt artikel 3.3 i anslutningsfördraget ska det träda i kraft den 1 juli 2013 under förutsättning att samtliga ratifikationsinstrument har deponerats före den dagen. I enlighet med artikel 3.4 i anslutningsfördraget får unionens institutioner före anslutningen anta de åtgärder som avses bland annat i artikel 50 i akten om villkoren för Republiken Kroatiens anslutning 2. Dessa åtgärder ska endast träda i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget träder i kraft och då samtidigt med detta. I artikel 50 i anslutningsakten fastställs att om anslutningen föranleder anpassningar av institutionernas rättsakter antagna före anslutningen, och dessa anpassningar inte återfinns i nämnda akt eller dess bilagor, ska rådet, eller kommissionen (om de ursprungliga rättsakterna antogs av kommissionen), anta de nödvändiga rättsakterna. I punkt 2 i slutakten 3 hänvisas till den politiska överenskommelse om en serie anpassningar som ska antas av institutionerna som medlemsstaterna och Kroatien nådde i samband med godkännandet av anslutningsfördraget. De höga fördragsslutande parterna uppmanar rådet och kommissionen att före anslutningen anta dessa anpassningar i enlighet med artikel 50 i anslutningsakten, vid behov kompletterade och aktualiserade så att hänsyn tas till unionsrättens utveckling. Föreliggande förslag omfattar rådets samtliga direktiv som med anledning av Kroatiens anslutning, kräver teknisk anpassning på området beskattning vilket motsvarar förhandlingskapitel 16. Föreliggande förslag ingår i en serie förslag till rådsdirektiv som kommissionen utarbetat för rådets räkning, och som i separata förslag till rådsdirektiv omgrupperar de tekniska anpassningarna av direktiv både från rådet och från Europaparlamentet och rådet som motsvarar förhandlingskapitel. Denna struktur är avsedd att göra det lättare för medlemsstaterna att införliva berörda direktiv i sin respektive nationella lagstiftning. Det paket med förslag till rättsakter som kommissionen har överlämnat till rådet består dels av en serie förslag till rådsdirektiv, och dels av ett förslag till en samlad rådsförordning som omfattar relevanta förordningar och beslut från Europaparlamentet och rådet samt relevanta rådsförordningar och rådsbeslut. Detta EUT L 112, , s. 10. EUT L 112, , s. 21. EUT L 112, , s. 95. SV 2 SV

3 ligger i linje med den strategi som tidigare antagits med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning 4. Avsikten är att alla rättsakter som ingår i detta paket ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning på samma dag. Föreliggande förslag och övriga förslag som ingår i detta paket beaktar de tekniska anpassningar av EU:s regelverk som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning till och med den 1 september Anledningen till detta är att ge tillräcklig tid dels åt lagstiftningsprocesserna, och dels åt medlemsstaternas påföljande skyldighet att införliva direktiven och anmäla lagstiftningen. Eventuella anpassningar av EU-regler offentliggjorda i Europeiska unionens officiella tidning efter den 1 september 2012 kommer att beaktas antingen i själva de relevanta akterna eller senare genom lämpligt förfarande. Kommissionen planerar dessutom att informellt till medlemsstaterna i början av juli 2013 överlämna en förteckning över sådan lagstiftning. 2. RESULTAT AV SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENS- BEDÖMNINGAR Eftersom föreliggande förslag är av rent teknisk art och inte medför några politiska valsituationer skulle samråd med berörda parter eller konsekvensbedömningar ha varit meningslösa. 4 EUT L 363, , s. 1. SV 3 SV

4 3. FÖRSLAGETS RÄTTSLIGA ASPEKTER Förslagets rättsliga grund är artikel 50 rörande villkoren för Republiken Kroatiens anslutning. Subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna iakttas till fullo. Åtgärder på unionsnivå är nödvändiga enligt subsidiaritetsprincipen (artikel 5.3 i EU-fördraget) eftersom detta rör tekniska anpassningar av rättsakter som har antagits av unionen. Förslaget överensstämmer med proportionalitetsprincipen (artikel 5.4 i EU-fördraget) eftersom det inte går utöver vad som är nödvändigt för att nå de mål som eftersträvas. 4. BUDGETKONSEKVENSER Förslaget påverkar inte unionens budget. SV 4 SV

5 2013/0032 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om anpassning av vissa direktiv rörande beskattning, med anledning av Kroatiens anslutning EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med beaktande av anslutningsfördraget för Republiken Kroatien, särskilt artikel 3.4, med beaktande av anslutningsakten för Republiken Kroatien, särskilt artikel 50, med beaktande av kommissionens förslag, och av följande skäl: (1) I artikel 50 i anslutningsakten fastställs att om anslutningen föranleder anpassningar av institutionernas rättsakter antagna före anslutningen, och dessa anpassningar inte återfinns i nämnda akt eller dess bilagor, ska rådet med kvalificerad majoritet och på förslag från kommissionen, i detta syfte anta nödvändiga rättsakter, såvida inte den ursprungliga rättsakten antagits av kommissionen. (2) I slutakten från den konferens under vilken anslutningsfördraget utarbetades anges att de höga fördragsslutande parterna har nått en politisk överenskommelse om en serie anpassningar av institutionernas rättsakter som krävs på grund av anslutningen, och rådet och kommissionen uppmanas att anta dessa anpassningar före anslutningen, vid behov kompletterade och aktualiserade så att hänsyn tas till unionsrättens utveckling. (3) Direktiven 83/182/EEG 1, 2003/49/EG 2, 2008/7/EG 3, 2009/133/EG 4 och 2011/96/EU 5 bör därför ändras i enlighet med detta. HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Artikel 1 Direktiven 83/182/EEG, 2003/49/EG, 2008/7/EG, 2009/133/EG och 2011/96/EU ska ändras i enlighet med bilagan EGT L 105, , s. 59. EUT L 157, , s. 49. EUT L 46, , s. 11. EUT L 310, , s. 34. EUT L 345, , s. 8. SV 5 SV

6 Artikel 2 1. Medlemsstaterna ska senast dagen för Kroatiens anslutning till Europeiska unionen anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser. De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med dagen för Kroatiens anslutning till Europeiska unionen. När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda. 2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv. Artikel 3 Detta direktiv träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Kroatien träder i kraft och då samtidigt med detta. Artikel 4 Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. Utfärdat i Bryssel den På rådets vägnar Ordförande SV 6 SV

7 BILAGA BESKATTNING L 0182: Rådets direktiv 83/182/EEG av den 28 mars 1983 om skattebefrielser inom gemenskapen för vissa transportmedel som tillfälligt införs från en annan medlemsstat (EGT L 105, , s. 59): I bilagan ska följande läggas till: KROATIEN poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove) L 0049: Rådets direktiv 2003/49/EG av den 3 juni 2003 om ett gemensamt system för beskattning av räntor och royalties som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater (EUT L 157, , s. 49): (a) I artikel 3 a iii ska följande strecksats läggas till efter noteringen för Frankrike: porez na dobit i Kroatien, (b) I bilagan ska följande stycke läggas till: (ac) Bolag som enligt kroatisk rättsordning går under benämningen 'dioničko društvo' eller 'društvo s ograničenom odgovornošću' samt andra bolag som bildats i enlighet med kroatisk lagstiftning och som omfattas av kroatisk vinstskatt L 0007: Rådets direktiv 2008/7/EG av den 12 februari 2008 om indirekta skatter på kapitalanskaffning (EUT L 46, , s. 11): Bilaga I ska ersättas med följande: BILAGA I FÖRTECKNING ÖVER FÖRETAG SOM AVSES I ARTIKEL 2.1 A (2) Företag som bildats i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag*. (3) Följande typer av företag enligt belgisk rättsordning: i) société anonyme/naamloze vennootschap ii) société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen iii) société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SV 7 SV

8 (4) Följande typer av företag enligt bulgarisk rättsordning: i) Акционерно дружество ii) Командитно дружество с акции iii) Дружество с ограничена отговорност (5) Följande typer av företag enligt tjeckisk rättsordning: i) akciová společnost ii) komanditní společnost iii) společnost s ručením omezeným (6) Följande typer av företag enligt dansk rättsordning: i) aktieselskab ii) kommandit-aktieselskab (7) Följande typer av företag enligt tysk rättsordning: i) Aktiengesellschaft ii) Kommanditgesellschaft auf Aktien iii) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (8) Följande typer av företag enligt estnisk rättsordning: i) täisühing ii) usaldusühing iii) osaühing iv) aktsiaselts v) tulundusühistu (9) Följande typer av företag enligt irländsk rättsordning: companies incorporated with limited liability (10) Följande typer av företag enligt grekisk rättsordning: i) Ανώνυμος Εταιρία ii) Ετερόρρυθμος κατά μετοχάς Εταιρία iii) Εταιρία Περιωρισμένης Ευθύνης (11) Följande typer av företag enligt spansk rättsordning: SV 8 SV

9 i) sociedad anónima ii) sociedad comanditaria por acciones iii) sociedad de responsabilidad limitada (12) Följande typer av företag enligt fransk rättsordning: i) société anonyme ii) société en commandite par actions iii) société à responsabilité limitée (13) Följande typer av företag enligt kroatisk rättsordning: i) dioničko društvo ii) društvo s ograničenom odgovornošću (14) Följande typer av företag enligt italiensk rättsordning: i) società per azioni ii) società in accomandita per azioni iii) società a responsabilità limitata (15) Följande typer av företag enligt cypriotisk rättsordning: εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (16) Följande typer av företag enligt lettisk rättsordning: kapitālsabiedrība (17) Följande typer av företag enligt litauisk rättsordning: i) akcinė bendrovė ii) uždaroji akcinė bendrovė (18) Följande typer av företag enligt luxemburgsk rättsordning: i) société anonyme ii) société en commandite par actions iii) société à responsabilité limitée (19) Följande typer av företag enligt ungersk rättsordning: i) részvénytársaság ii) korlátolt felelősségű társaság (20) Följande typer av företag enligt maltesisk rättsordning: SV 9 SV

10 i) Kumpaniji ta Responsabilità Limitata ii) Soċjetajiet in akkomandita li l-kapital tagħhom jkun maqsum f azzjonijiet (21) Följande typer av företag enligt nederländsk rättsordning: i) naamloze vennootschap ii) besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid iii) open commanditaire vennootschap (22) Följande typer av företag enligt österrikisk rättsordning: i) Aktiengesellschaft ii) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (23) Följande typer av företag enligt polsk rättsordning: i) spółka akcyjna ii) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (24) Följande typer av företag enligt portugisisk rättsordning: i) sociedade anónima ii) sociedade em comandita por acções iii) sociedade por quotas (25) Följande typer av företag enligt rumänsk rättsordning: i) societăți în nume colectiv ii) societăți în comandită simplă iii) societăți pe acțiuni iv) societăți în comandită pe acțiuni v) societăți cu răspundere limitată (26) Följande typer av företag enligt slovensk rättsordning: i) delniška družba ii) komanditna delniška družba iii) družba z omejeno odgovornostjo (27) Följande typer av företag enligt slovakisk rättsordning: SV 10 SV

11 i) akciová spoločnosť ii) spoločnosť s ručením obmedzeným iii) komanditná spoločnosť (28) Följande typer av företag enligt finsk rättsordning: i) osakeyhtiö aktiebolag ii) osuuskunta andelslag iii) säästöpankki sparbank iv) vakuutusyhtiö försäkringsbolag (29) Följande typer av företag enligt svensk rättsordning: i) aktiebolag ii) försäkringsaktiebolag (30) Följande typer av företag enligt brittisk rättsordning: companies incorporated with limited liability. * EGT L 294, , s L 0133: Rådets direktiv 2009/133/EG av den 19 oktober 2009 om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, partiell fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av ett europabolags eller en europeisk kooperativ förenings säte från en medlemsstat till en annan (EUT L 310, , s. 34): Bilaga I ska ersättas med följande: SV 11 SV

12 BILAGA I DEL A FÖRTECKNING ÖVER BOLAG SOM AVSES I ARTIKEL 3 a (a) (b) Europabolag (SE-bolag) som bildats enligt förordning (EG) nr 2157/2001 och av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag* och rådets direktiv 2001/86/EG av den 8 oktober 2001 om komplettering av stadgan för europabolag vad gäller arbetstagarinflytande** och europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar) som bildats enligt förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCEföreningar*** och rådets direktiv 2003/72/EG av den 22 juli 2003 om komplettering av stadgan för europeiska kooperativa föreningar med avseende på arbetstagarinflytande****. Bolag som enligt belgisk rättsordning kallas société anonyme / naamloze vennootschap, société en commandite par actions / commanditaire vennootschap op aandelen, société privée à responsabilité limitée / besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, société coopérative à responsabilité limitée / coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, société coopérative à responsabilité illimitée / coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, société en nom collectif / vennootschap onder firma, société en commandite simple / gewone commanditaire vennootschap, offentliga företag som antagit någon av de ovannämnda associationsformerna samt andra bolag som bildats i enlighet med belgisk lagstiftning och som omfattas av belgisk bolagsskatt. (c) Bolag i bulgarisk rätt som kallas събирателното дружество, командитното дружество, дружеството с ограничена отговорност, акционерното дружество, командитното дружество с акции, кооперации, кооперативни съюзи eller държавни предприятия som bildats i enlighet med bulgarisk lagstiftning och som bedriver kommersiell verksamhet. (d) Bolag som enligt tjeckisk rättsordning kallas akciová společnost eller společnost s ručením omezeným. (e) Bolag som enligt dansk rättsordning kallas aktieselskab eller anpartsselskab samt andra enligt bolagsskattelagen skattepliktiga bolag, i den utsträckning deras beskattningsbara inkomst beräknas och beskattas enligt de allmänna skatterättsliga bestämmelserna för aktieselskaber. (f) Bolag som enligt tysk rättsordning kallas Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft, Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts och andra bolag som bildats enligt tysk lag och som omfattas av tysk bolagsskatt. SV 12 SV

13 (g) (h) (i) (j) (k) (l) Bolag som enligt estnisk rättsordning kallas täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts eller tulundusühistu. Bolag som bildats enligt irländsk rätt eller som i irländsk rätt betraktas som bolag, organ som registrerats enligt Industrial and Provident Societies Act, building societies som bildats enligt Building Societies Acts samt trustee savings banks i den mening som avses i Trustee Savings Banks Act från Bolag som enligt grekisk rättsordning kallas ανώνυμη εταιρεία eller εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.). Bolag som enligt spansk rättsordning kallas sociedad anónima, sociedad comanditaria por acciones eller sociedad de responsabilidad limitada samt offentligrättsliga organ som fungerar enligt civilrättsliga regler. Bolag som enligt fransk rättsordning kallas société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée, sociétés par actions simplifiées, sociétés d assurances mutuelles, caisses d épargne et de prévoyance, sociétés civiles, som automatiskt omfattas av bolagsskatt, coopératives eller unions de coopératives, industriella och affärsdrivande offentliga organ och företag samt andra bolag som bildats i enlighet med fransk lagstiftning och som omfattas av fransk bolagsskatt. Bolag som enligt kroatisk rättsordning kallas dioničko društvo eller društvo s ograničenom odgovornošću samt andra bolag som bildats i enlighet med kroatisk lagstiftning och som omfattas av kroatisk vinstskatt. (m) Bolag som enligt italiensk rättsordning kallas società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa eller società di mutua assicurazione samt privata och offentliga organ vars verksamhet helt och hållet eller huvudsakligen är av kommersiell karaktär. (n) (o) (p) (q) Bolag ( εταιρείες ) enligt cypriotisk rättsordning, enligt definitionen i inkomstskattelagarna. Bolag som enligt lettisk rättsordning kallas akciju sabiedrība eller sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Bolag som bildats enligt litauisk rättsordning. Bolag som enligt luxemburgsk rättsordning kallas société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée, société coopérative, société coopérative organisée comme une société anonyme, association d assurances mutuelles, association d épargne-pension eller entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public samt andra bolag som bildats i enlighet med luxemburgsk lagstiftning och som omfattas av luxemburgsk bolagsskatt. SV 13 SV

14 (r) (s) (t) (u) (v) Bolag som enligt ungersk rättsordning kallas közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, egyesülés, közhasznú társaság eller szövetkezet. Bolag som enligt maltesisk rättsordning kallas Kumpaniji ta Responsabilita Limitata eller Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f azzjonijiet. Bolag som enligt nederländsk rättsordning kallas naamloze vennootschap, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, open commanditaire vennootschap, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, fonds voor gemene rekening, vereniging op coöperatieve grondslag eller "vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt samt andra bolag som bildats i enlighet med nederländsk lagstiftning och som omfattas av nederländsk bolagsskatt. Bolag som enligt österrikisk rättsordning kallas Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung eller Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften. Bolag som enligt polsk rättsordning kallas spółka akcyjna eller spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. (w) Handelsrättsliga bolag eller civilrättsliga bolag i kommersiell form samt andra juridiska personer som bedriver handel eller industriell verksamhet, bildade enligt portugisisk rättsordning. (x) (y) (z) Bolag som enligt rumänsk rättsordning kallas societăţi pe acţiuni, societăţi în comandită pe acţiuni eller societăţi cu răspundere limitată. Bolag som enligt slovensk rättsordning kallas delniška družba, komanditna družba eller družba z omejeno odgovornostjo. Bolag som enligt slovakisk rättsordning kallas akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným eller komanditná spoločnosť. (aa) Bolag som enligt finsk rättsordning kallas osakeyhtiö"/"aktiebolag, osuuskunta / andelslag, säästöpankki / sparbank eller vakuutusyhtiö / försäkringsbolag. (ab) Bolag som enligt svensk rättsordning kallas aktiebolag, bankaktiebolag, försäkringsaktiebolag, ekonomiska föreningar, sparbanker eller ömsesidiga försäkringsbolag. (ac) Bolag som bildats enligt brittisk rättsordning. * EGT L 294, , s. 1. ** EGT L 294, , s. 22. SV 14 SV

15 *** EUT L 207, , s. 1. **** EUT L 207, , s. 25. SV 15 SV

16 DEL B FÖRTECKNING ÖVER SKATTER SOM AVSES I ARTIKEL 3 c impôt des sociétés / vennootschapsbelasting i Belgien, корпоративен данък i Bulgarien, daň z příjmů právnických osob i Tjeckien, selskabsskat i Danmark, Körperschaftsteuer i Tyskland, tulumaks i Estland, corporation tax i Irland, φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα i Grekland, impuesto sobre sociedades i Spanien, impôt sur les sociétés i Frankrike, porez na dobit i Kroatien, imposta sul reddito delle società i Italien, φόρος εισοδήματος i Cypern, uzņēmumu ienākuma nodoklis i Lettland, pelno mokestis i Litauen, impôt sur le revenu des collectivités i Luxemburg, társasági adó i Ungern, taxxa fuq l-income i Malta, vennootschapsbelasting i Nederländerna, Körperschaftsteuer i Österrike, podatek dochodowy od osób prawnych i Polen, imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas i Portugal, impozit pe profit i Rumänien, davek od dobička pravnih oseb i Slovenien, daň z príjmov právnických osôb i Slovakien, SV 16 SV

17 yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund i Finland, statlig inkomstskatt i Sverige, corporation tax i Förenade kungariket L 0096: Rådets direktiv 2011/96/EEG av 30 november 2011 om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater (EUT L 345, , s. 8): a) I bilaga I ska del A ersättas med följande: Förteckning över de slag av bolag som avses i artikel 2 a i (a) Bolag som bildats enligt rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag* och rådets direktiv 2001/86/EG av den 8 oktober 2001 om komplettering av stadgan för europabolag vad gäller arbetstagarinflytande** samt kooperativa föreningar som bildats enligt rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar)*** och rådets direktiv 2003/72/EG av den 22 juli 2003 om komplettering av stadgan för europeiska kooperativa föreningar med avseende på arbetstagarinflytande****. (b) Bolag i belgisk rätt som kallas société anonyme / naamloze vennootschap, société en commandite par actions / commanditaire vennootschap op aandelen, société privée à responsabilité limitée / besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, société coopérative à responsabilité limitée / coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, société coopérative à responsabilité illimitée / coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, société en nom collectif / vennootschap onder firma, société en commandite simple / gewone commanditaire vennootschap, offentliga företag som antagit någon av de ovannämnda associationsformerna samt andra bolag som bildats i enlighet med belgisk rätt och som omfattas av belgisk bolagsskatt. (c) Bolag i bulgarisk rätt som kallas събирателното дружество, командитното дружество, дружеството с ограничена отговорност, акционерното дружество, командитното дружество с акции, неперсонифицирано дружество, кооперации, кооперативни съюзи, държавни предприятия som bildats i enlighet med bulgarisk lagstiftning och som bedriver kommersiell verksamhet. (d) (e) Bolag i tjeckisk rätt som kallas akciová společnost, společnost s ručením omezeným. Bolag i dansk rätt som kallas aktieselskab eller anpartsselskab. Andra enligt bolagsskattelagen skattepliktiga bolag, i den utsträckning deras beskattningsbara inkomst beräknas och beskattas enligt de allmänna skatterättsliga bestämmelserna för aktieselskaber. SV 17 SV

18 (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) Bolag i tysk rätt som kallas Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft, Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, samt andra bolag som bildats i enlighet med tysk rätt och som omfattas av tysk bolagsskatt. Bolag i estnisk rätt som kallas täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts, tulundusühistu. Bolag som bildats enligt irländsk rätt eller som i irländsk rätt betraktas som bolag, organ som registrerats enligt Industrial and Provident Societies Act, building societies som bildats enligt Building Societies Acts samt trustee savings banks i den mening som avses i Trustee Savings Banks Act från Bolag i grekisk rätt som kallas ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) samt andra bolag som bildats i enlighet med grekisk rätt och som omfattas av grekisk bolagsskatt. Bolag i spansk rätt som kallas sociedad anónima, sociedad comanditaria por acciones, sociedad de responsabilidad limitada samt offentligrättsliga organ som fungerar enligt privaträttsliga regler. Andra associationsformer som bildats i enlighet med spansk rätt och som omfattas av spansk bolagsskatt (Impuesto sobre Sociedades). Bolag i fransk rätt som kallas société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée, sociétés par actions simplifiées, sociétés d'assurances mutuelles, caisses d'épargne et de prévoyance, sociétés civiles, som automatiskt omfattas av bolagsskatt, coopératives, unions de coopératives, industriella och affärsdrivande offentliga organ och företag samt andra bolag som bildats i enlighet med fransk rätt och som omfattas av fransk bolagsskatt. Bolag i kroatisk rätt som kallas dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću, samt andra bolag som bildats i enlighet med kroatisk rätt och som omfattas av kroatisk vinstskatt. (m) Bolag i italiensk rätt som kallas società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsibilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione, samt privata och offentliga organ vars verksamhet helt eller huvudsakligen är av kommersiell karaktär. (n) (o) (p) (q) I cypriotisk rätt: εταιρείες enligt definitionen i inkomstskattelagstiftningen. Bolag i lettisk rätt som kallas akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Bolag som är bildade enligt litauisk rätt. Bolag i luxemburgsk rätt som kallas société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée, société coopérative, société coopérative organisée comme une société anonyme, SV 18 SV

19 association d'assurances mutuelles, association d'épargne-pension, entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public samt andra bolag som bildats i enlighet med luxemburgsk rätt och som omfattas av luxemburgsk bolagsskatt. (r) (s) (t) (u) (v) Bolag i ungersk rätt som kallas közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, egyesülés, szövetkezet. Bolag i maltesisk rätt som kallas Kumpaniji ta Responsabilita Limitata, Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f azzjonijiet. Bolag i nederländsk rätt som kallas naamloze vennnootschap, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Open commanditaire vennootschap, Coöperatie", "onderlinge waarborgmaatschappij, Fonds voor gemene rekening, vereniging op coöperatieve grondslag, vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt samt andra bolag som bildats i enlighet med nederländsk rätt och som omfattas av nederländsk bolagsskatt. Bolag i österrikisk rätt som kallas Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, Erwerbsund Wirtschaftsgenossenschaften, Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts eller Sparkassen samt andra bolag som bildats i enlighet med österrikisk rätt och som omfattas av österrikisk bolagsskatt. Bolag i polsk rätt som kallas spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. (w) Enligt portugisisk rätt bildade handelsrättsliga bolag, civilrättsliga bolag i kommersiell form, kooperativ och offentliga företag. (x) (y) (z) Bolag i rumänsk rätt som kallas societăţi pe acţiuni, societăţi în comandită pe acţiuni, societăţi cu răspundere limitată. Bolag i slovensk rätt som kallas delniška družba, komanditna družba, družba z omejeno odgovornostjo. Bolag i slovakisk rätt som kallas akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, komanditná spoločnosť. (aa) Bolag i finsk rätt som kallas osakeyhtiö / aktiebolag, osuuskunta / andelslag, säästöpankki / sparbank eller vakuutusyhtiö / försäkringsbolag. (ab) Bolag i svensk rätt som kallas aktiebolag, försäkringsaktiebolag, ekonomiska föreningar, sparbanker, ömsesidiga försäkringsbolag eller försäkringsföreningar. (ac) Bolag som bildats enligt brittisk rätt. SV 19 SV

20 * EGT L 294, , s. 1. ** EGT L 294, , s. 22. *** EUT L 207, , s. 1. **** EUT L 207, , s. 25. (b) I bilaga I del B (Förteckning över de skatter som avses i artikel 2 a iii) ska följande läggas till efter noteringen för Frankrike: porez na dobit i Kroatien, SV 20 SV

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2003L0049 SV 01.07.2013 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DIREKTIV 2003/49/EG av den 3 juni 2003 om ett gemensamt

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt

Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt April 2015 Sammanfattning I promemorian föreslås för det

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:619 Utkom från trycket den 16 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE INTERNT AVTAL MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, OM ÄNDRING AV DET INTERNA AVTALET AV DEN 18 SEPTEMBER 2000 OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV AVS EG-PARTNERSKAPSAVTALET

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2005:1142 Utkom från trycket den 23 december 2005 utfärdad den 15 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2011 KOM(2011) 377 slutlig 2011/0164 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET

FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN ESTLAND,

Läs mer

Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen?

Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen? MEMO/06/173 Bryssel den 27 april 2006 Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen? EU har nu i två år haft 25 medlemsstater och 20 officiella språk och förbereder sig för att

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Villkor för att få skriva på ett EU-medborgarinitiativ

Villkor för att få skriva på ett EU-medborgarinitiativ Villkr för att få skriva på ett EU-medbrgarinitiativ ALLMÄNNA KRAV För att få stödja ett medbrgarinitiativ måste du vara medbrgare i ett EUland ch tillräckligt gammal för att få rösta i Eurpaparlamentsval

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 16.09.2004 KOM(2004)596 slutlig 2004/0201(CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknandet, på Europeiska gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar,

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [...](2012) XXX utkast BILAGA TILL EASA:S YTTRANDE 06/2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den XXX om ändring av rådets förordning (EU) nr / om tekniska krav

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12/IV/2006 K (2006) 1502 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 12/IV/2006 om ändring av kommissionens beslut K(2005) 1452 slutlig av den 26 maj 2005 om arkivet

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2010 KOM(2010)293 slutlig 2010/0161 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Polen att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater EPP-ED. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa ALDE/ADLE

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater EPP-ED. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa ALDE/ADLE Nya ledamöter och formering av politiska grupper I valet 2009 kommer antalet ledamöter att minska från dagens 785 till 736. Det innebär att Sverige får 18 ledamöter i stället för 19. Om Lissabonfördraget

Läs mer

9.4.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 91/5

9.4.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 91/5 9.4.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 91/5 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 546/2005 av den 8 april 2005 om anpassning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 437/2003 med avseende

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om implicita förpliktelser som kan påverka de offentliga budgetarna

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om implicita förpliktelser som kan påverka de offentliga budgetarna EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.6.2015 COM(2015) 314 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om implicita förpliktelser som kan påverka de offentliga budgetarna SV SV RAPPORT

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

BOLAGSRÄTT RÄTTSLIG GRUND MÅL

BOLAGSRÄTT RÄTTSLIG GRUND MÅL BOLAGSRÄTT Även om det inte finns någon riktig kodifierad europeisk bolagsrätt, har det genom EU-lagstiftningen införts minimistandarder som gäller för alla bolag i EU. Två viktiga lagstiftningsinstrument

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.1.2014 COM(2014) 28 final 2014/0012 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 147/2003 av den 27 januari 2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia

Rådets förordning (EG) nr 147/2003 av den 27 januari 2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia Förordning 147/2003, Somalia [10281] Somalia Rådets förordning (EG) nr 147/2003 av den 27 januari 2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) L 337/46 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1255/2014 av den 17 juli 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag

Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag Februari 2015 1 Sammanfattning I promemorian föreslås att reglerna om fiktiv avräkning

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 21.2.2011. om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 21.2.2011. om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.2.2011 K(2011) 909 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 21.2.2011 om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods SV SV KOMMISSIONENS

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.3.2014 COM(2014) 176 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om tillämpningen

Läs mer

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Europeiskt pensionärsindex Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Innehåll: Inledning... 2 Förväntad levnadsålder... 3 Dåliga levnadsförhållanden... 4 Fysiska behov... 5 Hälsoproblem på grund av otillräcklig

Läs mer

Rådets förordning (EU) nr 401/2013 av den 2 maj 2013 om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma och om upphävande av förordning (EG) nr 194/2008

Rådets förordning (EU) nr 401/2013 av den 2 maj 2013 om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma och om upphävande av förordning (EG) nr 194/2008 Förordning 401/2013, Myanmar/Burma [10321] Myanmar/Burma Rådets förordning (EU) nr 401/2013 av den 2 maj 2013 om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma och om upphävande av förordning (EG) nr 194/2008

Läs mer

Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU. Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011

Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU. Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011 Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011 Varför samordning på EU-nivå? 1. Externaliteter i förhållande till andra länder - kapitalförluster för långivare - behov

Läs mer

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU ! eu-upplysningen EU-upplysningen Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? Hur kommer ett direktiv till? Så fungerar EU FAKTABLAD FRÅN EU-UPPLYSNINGEN

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Du är medborgare i Europeisk a unionen. Information från ASTI (Organisationen för solidaritet med invandrararbetare) och samarbetspartners

Du är medborgare i Europeisk a unionen. Information från ASTI (Organisationen för solidaritet med invandrararbetare) och samarbetspartners Du är medborgare i Europeisk a unionen V Ä L K O M M E N t i l l L u x e m b u r g Information från ASTI (Organisationen för solidaritet med invandrararbetare) och samarbetspartners S A M M A N F A T T

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2000L0079 SV 01.12.2000 000.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DIREKTIV 2000/79/EG av den 27 november 2000 om genomförande

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 18 februari 2014 (OR. en) 17612/1/13 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2005/0214 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 18 februari 2014 (OR. en) 17612/1/13 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2005/0214 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 18 februari 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2005/0214 (COD) 17612/1/13 REV 1 SOC 1032 PENS 5 ECOFIN 1139 CODEC 2912 PARLNAT 328 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2010/18/EU

RÅDETS DIREKTIV 2010/18/EU 18.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 68/13 DIREKTIV RÅDETS DIREKTIV 2010/18/EU av den 8 mars 2010 om genomförandet av det ändrade ramavtalet om föräldraledighet som ingåtts av BUSINESSEUROPE,

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel Maria Ingevaldsson Läkemedelsinspektör Utbildningsdag vårmöte 2013 Innehåll GMP PIC/S och EU Svensk lagstiftning LVFS 1999:4 Läkemedelsverkets föreskrifter och

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? hur kommer ett direktiv till? FakTaBlaD FRÅn EU- UPPlySnInGEn VID SVERIGES RIkSDaG april 2010

Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? hur kommer ett direktiv till? FakTaBlaD FRÅn EU- UPPlySnInGEn VID SVERIGES RIkSDaG april 2010 Fakta snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? hur kommer ett direktiv till? Så fungerar EU FakTaBlaD FRÅn EU- UPPlySnInGEn VID SVERIGES RIkSDaG april

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.07.2006 KOM(2006) 400 slutlig GRÖNBOK OM LAGVAL I FRÅGOR OM MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN, SÄRSKILT NÄR DET GÄLLER DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH ÖMSESIDIGT

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Förslag till. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr / av den [ ]

Förslag till. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr / av den [ ] EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.6.2010 KOM(2010)325 slutlig 2010/0175 (COD) C7-0156/10 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr / av den [ ] om ändring av rådets förordning

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0021 (NLE) 10010/15 CORDROGUE 49 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Utkast till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

SV/JLS/B4/INTEGRATION FUND

SV/JLS/B4/INTEGRATION FUND SV/JLS/B4/INTEGRATION FUND SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 05/III/2008 K (2008) 795 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 05/III/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets beslut

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN GD Inre marknaden

EUROPEISKA KOMMISSIONEN GD Inre marknaden EUROPEISKA KOMMISSIONEN GD Inre marknaden FINANSIELLA INSTITUT Försäkring MARKT/2531/02 SV Rev. 3 Orig. EN Bryssel den 15 juli 2003 SKYNDSAMT PROJEKT FÖR TILLSYN ÖVER ÅTERFÖRSÄKRING Arbetsdokument från

Läs mer

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den?

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? JANUARI 2015 Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? LARS-JOHAN BLOM SVERIGES BYGGINDUSTRIER Infrastrukturskulden Sverige har en infrastrukturskuld på 300 Mdr kr. Hälften eller 150 Mdr kr är relaterat

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.9.2002 KOM(2002) 464 slutlig 2001/0199 (COD) Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2000/13/EG när det gäller

Läs mer

BEGÄRAN OM INFORMATION OM RÄTT TILL FAMILJEFÖRMÅNER I DEN MEDLEMSSTAT DÄR FAMILEMEDLEMMARNA ÄR BOSATTA

BEGÄRAN OM INFORMATION OM RÄTT TILL FAMILJEFÖRMÅNER I DEN MEDLEMSSTAT DÄR FAMILEMEDLEMMARNA ÄR BOSATTA ADMINISTRATIVA KOMMISSIONEN FÖR SOCIAL TRYGGHET FÖR MIGRERANDE ARBETARE Se anvisningarna på sidan 4 E 411 ( 1 ) BEGÄRAN OM INFORMATION OM RÄTT TILL FAMILJEFÖRMÅNER I DEN MEDLEMSSTAT DÄR FAMILEMEDLEMMARNA

Läs mer

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 3.3.2011

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 3.3.2011 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2011 K(2011) 1290 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 3.3.2011 om ändring av beslut 2008/22/EG om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 6.11.2003 KOM(2003) 664 slutlig 2003/0258 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om skyldighet för medlemsstaternas behöriga myndigheter att systematiskt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 januari 2002 ARBETSDOKUMENT om kommissionens förslag till rådets förordning om domstols

Läs mer

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Webinarium 11 december 2014 Niclas Lindgren 070-318 92 31 Agenda elektroniska tjänster mm Bakgrund Var sker beskattning? Skattesatser? Vilka tjänster omfattas?

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.06.2004 KOM(2004) 440 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2320/97 rörande införande av slutgiltiga antidumpningstullar

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 2.3.2011

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 2.3.2011 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.3.2011 K(2011) 1160 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 2.3.2011 om ändring av beslut 2008/456/EG om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer