Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om anpassning av vissa direktiv rörande beskattning, med anledning av Kroatiens anslutning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om anpassning av vissa direktiv rörande beskattning, med anledning av Kroatiens anslutning"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den COM(2013) 53 final 2013/0032 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om anpassning av vissa direktiv rörande beskattning, med anledning av Kroatiens anslutning SV SV

2 MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET Förslaget till rådsdirektiv om anpassning av vissa direktiv rörande beskattning föranleds av Kroatiens förestående anslutning till Europeiska unionen. Fördraget om Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen 1 undertecknades i Bryssel den 9 december 2011 av Europeiska unionens samtliga medlemsstater och av Republiken Kroatien. Enligt artikel 3.3 i anslutningsfördraget ska det träda i kraft den 1 juli 2013 under förutsättning att samtliga ratifikationsinstrument har deponerats före den dagen. I enlighet med artikel 3.4 i anslutningsfördraget får unionens institutioner före anslutningen anta de åtgärder som avses bland annat i artikel 50 i akten om villkoren för Republiken Kroatiens anslutning 2. Dessa åtgärder ska endast träda i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget träder i kraft och då samtidigt med detta. I artikel 50 i anslutningsakten fastställs att om anslutningen föranleder anpassningar av institutionernas rättsakter antagna före anslutningen, och dessa anpassningar inte återfinns i nämnda akt eller dess bilagor, ska rådet, eller kommissionen (om de ursprungliga rättsakterna antogs av kommissionen), anta de nödvändiga rättsakterna. I punkt 2 i slutakten 3 hänvisas till den politiska överenskommelse om en serie anpassningar som ska antas av institutionerna som medlemsstaterna och Kroatien nådde i samband med godkännandet av anslutningsfördraget. De höga fördragsslutande parterna uppmanar rådet och kommissionen att före anslutningen anta dessa anpassningar i enlighet med artikel 50 i anslutningsakten, vid behov kompletterade och aktualiserade så att hänsyn tas till unionsrättens utveckling. Föreliggande förslag omfattar rådets samtliga direktiv som med anledning av Kroatiens anslutning, kräver teknisk anpassning på området beskattning vilket motsvarar förhandlingskapitel 16. Föreliggande förslag ingår i en serie förslag till rådsdirektiv som kommissionen utarbetat för rådets räkning, och som i separata förslag till rådsdirektiv omgrupperar de tekniska anpassningarna av direktiv både från rådet och från Europaparlamentet och rådet som motsvarar förhandlingskapitel. Denna struktur är avsedd att göra det lättare för medlemsstaterna att införliva berörda direktiv i sin respektive nationella lagstiftning. Det paket med förslag till rättsakter som kommissionen har överlämnat till rådet består dels av en serie förslag till rådsdirektiv, och dels av ett förslag till en samlad rådsförordning som omfattar relevanta förordningar och beslut från Europaparlamentet och rådet samt relevanta rådsförordningar och rådsbeslut. Detta EUT L 112, , s. 10. EUT L 112, , s. 21. EUT L 112, , s. 95. SV 2 SV

3 ligger i linje med den strategi som tidigare antagits med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning 4. Avsikten är att alla rättsakter som ingår i detta paket ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning på samma dag. Föreliggande förslag och övriga förslag som ingår i detta paket beaktar de tekniska anpassningar av EU:s regelverk som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning till och med den 1 september Anledningen till detta är att ge tillräcklig tid dels åt lagstiftningsprocesserna, och dels åt medlemsstaternas påföljande skyldighet att införliva direktiven och anmäla lagstiftningen. Eventuella anpassningar av EU-regler offentliggjorda i Europeiska unionens officiella tidning efter den 1 september 2012 kommer att beaktas antingen i själva de relevanta akterna eller senare genom lämpligt förfarande. Kommissionen planerar dessutom att informellt till medlemsstaterna i början av juli 2013 överlämna en förteckning över sådan lagstiftning. 2. RESULTAT AV SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENS- BEDÖMNINGAR Eftersom föreliggande förslag är av rent teknisk art och inte medför några politiska valsituationer skulle samråd med berörda parter eller konsekvensbedömningar ha varit meningslösa. 4 EUT L 363, , s. 1. SV 3 SV

4 3. FÖRSLAGETS RÄTTSLIGA ASPEKTER Förslagets rättsliga grund är artikel 50 rörande villkoren för Republiken Kroatiens anslutning. Subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna iakttas till fullo. Åtgärder på unionsnivå är nödvändiga enligt subsidiaritetsprincipen (artikel 5.3 i EU-fördraget) eftersom detta rör tekniska anpassningar av rättsakter som har antagits av unionen. Förslaget överensstämmer med proportionalitetsprincipen (artikel 5.4 i EU-fördraget) eftersom det inte går utöver vad som är nödvändigt för att nå de mål som eftersträvas. 4. BUDGETKONSEKVENSER Förslaget påverkar inte unionens budget. SV 4 SV

5 2013/0032 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om anpassning av vissa direktiv rörande beskattning, med anledning av Kroatiens anslutning EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med beaktande av anslutningsfördraget för Republiken Kroatien, särskilt artikel 3.4, med beaktande av anslutningsakten för Republiken Kroatien, särskilt artikel 50, med beaktande av kommissionens förslag, och av följande skäl: (1) I artikel 50 i anslutningsakten fastställs att om anslutningen föranleder anpassningar av institutionernas rättsakter antagna före anslutningen, och dessa anpassningar inte återfinns i nämnda akt eller dess bilagor, ska rådet med kvalificerad majoritet och på förslag från kommissionen, i detta syfte anta nödvändiga rättsakter, såvida inte den ursprungliga rättsakten antagits av kommissionen. (2) I slutakten från den konferens under vilken anslutningsfördraget utarbetades anges att de höga fördragsslutande parterna har nått en politisk överenskommelse om en serie anpassningar av institutionernas rättsakter som krävs på grund av anslutningen, och rådet och kommissionen uppmanas att anta dessa anpassningar före anslutningen, vid behov kompletterade och aktualiserade så att hänsyn tas till unionsrättens utveckling. (3) Direktiven 83/182/EEG 1, 2003/49/EG 2, 2008/7/EG 3, 2009/133/EG 4 och 2011/96/EU 5 bör därför ändras i enlighet med detta. HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Artikel 1 Direktiven 83/182/EEG, 2003/49/EG, 2008/7/EG, 2009/133/EG och 2011/96/EU ska ändras i enlighet med bilagan EGT L 105, , s. 59. EUT L 157, , s. 49. EUT L 46, , s. 11. EUT L 310, , s. 34. EUT L 345, , s. 8. SV 5 SV

6 Artikel 2 1. Medlemsstaterna ska senast dagen för Kroatiens anslutning till Europeiska unionen anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser. De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med dagen för Kroatiens anslutning till Europeiska unionen. När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda. 2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv. Artikel 3 Detta direktiv träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Kroatien träder i kraft och då samtidigt med detta. Artikel 4 Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. Utfärdat i Bryssel den På rådets vägnar Ordförande SV 6 SV

7 BILAGA BESKATTNING L 0182: Rådets direktiv 83/182/EEG av den 28 mars 1983 om skattebefrielser inom gemenskapen för vissa transportmedel som tillfälligt införs från en annan medlemsstat (EGT L 105, , s. 59): I bilagan ska följande läggas till: KROATIEN poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove) L 0049: Rådets direktiv 2003/49/EG av den 3 juni 2003 om ett gemensamt system för beskattning av räntor och royalties som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater (EUT L 157, , s. 49): (a) I artikel 3 a iii ska följande strecksats läggas till efter noteringen för Frankrike: porez na dobit i Kroatien, (b) I bilagan ska följande stycke läggas till: (ac) Bolag som enligt kroatisk rättsordning går under benämningen 'dioničko društvo' eller 'društvo s ograničenom odgovornošću' samt andra bolag som bildats i enlighet med kroatisk lagstiftning och som omfattas av kroatisk vinstskatt L 0007: Rådets direktiv 2008/7/EG av den 12 februari 2008 om indirekta skatter på kapitalanskaffning (EUT L 46, , s. 11): Bilaga I ska ersättas med följande: BILAGA I FÖRTECKNING ÖVER FÖRETAG SOM AVSES I ARTIKEL 2.1 A (2) Företag som bildats i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag*. (3) Följande typer av företag enligt belgisk rättsordning: i) société anonyme/naamloze vennootschap ii) société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen iii) société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SV 7 SV

8 (4) Följande typer av företag enligt bulgarisk rättsordning: i) Акционерно дружество ii) Командитно дружество с акции iii) Дружество с ограничена отговорност (5) Följande typer av företag enligt tjeckisk rättsordning: i) akciová společnost ii) komanditní společnost iii) společnost s ručením omezeným (6) Följande typer av företag enligt dansk rättsordning: i) aktieselskab ii) kommandit-aktieselskab (7) Följande typer av företag enligt tysk rättsordning: i) Aktiengesellschaft ii) Kommanditgesellschaft auf Aktien iii) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (8) Följande typer av företag enligt estnisk rättsordning: i) täisühing ii) usaldusühing iii) osaühing iv) aktsiaselts v) tulundusühistu (9) Följande typer av företag enligt irländsk rättsordning: companies incorporated with limited liability (10) Följande typer av företag enligt grekisk rättsordning: i) Ανώνυμος Εταιρία ii) Ετερόρρυθμος κατά μετοχάς Εταιρία iii) Εταιρία Περιωρισμένης Ευθύνης (11) Följande typer av företag enligt spansk rättsordning: SV 8 SV

9 i) sociedad anónima ii) sociedad comanditaria por acciones iii) sociedad de responsabilidad limitada (12) Följande typer av företag enligt fransk rättsordning: i) société anonyme ii) société en commandite par actions iii) société à responsabilité limitée (13) Följande typer av företag enligt kroatisk rättsordning: i) dioničko društvo ii) društvo s ograničenom odgovornošću (14) Följande typer av företag enligt italiensk rättsordning: i) società per azioni ii) società in accomandita per azioni iii) società a responsabilità limitata (15) Följande typer av företag enligt cypriotisk rättsordning: εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (16) Följande typer av företag enligt lettisk rättsordning: kapitālsabiedrība (17) Följande typer av företag enligt litauisk rättsordning: i) akcinė bendrovė ii) uždaroji akcinė bendrovė (18) Följande typer av företag enligt luxemburgsk rättsordning: i) société anonyme ii) société en commandite par actions iii) société à responsabilité limitée (19) Följande typer av företag enligt ungersk rättsordning: i) részvénytársaság ii) korlátolt felelősségű társaság (20) Följande typer av företag enligt maltesisk rättsordning: SV 9 SV

10 i) Kumpaniji ta Responsabilità Limitata ii) Soċjetajiet in akkomandita li l-kapital tagħhom jkun maqsum f azzjonijiet (21) Följande typer av företag enligt nederländsk rättsordning: i) naamloze vennootschap ii) besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid iii) open commanditaire vennootschap (22) Följande typer av företag enligt österrikisk rättsordning: i) Aktiengesellschaft ii) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (23) Följande typer av företag enligt polsk rättsordning: i) spółka akcyjna ii) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (24) Följande typer av företag enligt portugisisk rättsordning: i) sociedade anónima ii) sociedade em comandita por acções iii) sociedade por quotas (25) Följande typer av företag enligt rumänsk rättsordning: i) societăți în nume colectiv ii) societăți în comandită simplă iii) societăți pe acțiuni iv) societăți în comandită pe acțiuni v) societăți cu răspundere limitată (26) Följande typer av företag enligt slovensk rättsordning: i) delniška družba ii) komanditna delniška družba iii) družba z omejeno odgovornostjo (27) Följande typer av företag enligt slovakisk rättsordning: SV 10 SV

11 i) akciová spoločnosť ii) spoločnosť s ručením obmedzeným iii) komanditná spoločnosť (28) Följande typer av företag enligt finsk rättsordning: i) osakeyhtiö aktiebolag ii) osuuskunta andelslag iii) säästöpankki sparbank iv) vakuutusyhtiö försäkringsbolag (29) Följande typer av företag enligt svensk rättsordning: i) aktiebolag ii) försäkringsaktiebolag (30) Följande typer av företag enligt brittisk rättsordning: companies incorporated with limited liability. * EGT L 294, , s L 0133: Rådets direktiv 2009/133/EG av den 19 oktober 2009 om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, partiell fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av ett europabolags eller en europeisk kooperativ förenings säte från en medlemsstat till en annan (EUT L 310, , s. 34): Bilaga I ska ersättas med följande: SV 11 SV

12 BILAGA I DEL A FÖRTECKNING ÖVER BOLAG SOM AVSES I ARTIKEL 3 a (a) (b) Europabolag (SE-bolag) som bildats enligt förordning (EG) nr 2157/2001 och av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag* och rådets direktiv 2001/86/EG av den 8 oktober 2001 om komplettering av stadgan för europabolag vad gäller arbetstagarinflytande** och europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar) som bildats enligt förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCEföreningar*** och rådets direktiv 2003/72/EG av den 22 juli 2003 om komplettering av stadgan för europeiska kooperativa föreningar med avseende på arbetstagarinflytande****. Bolag som enligt belgisk rättsordning kallas société anonyme / naamloze vennootschap, société en commandite par actions / commanditaire vennootschap op aandelen, société privée à responsabilité limitée / besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, société coopérative à responsabilité limitée / coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, société coopérative à responsabilité illimitée / coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, société en nom collectif / vennootschap onder firma, société en commandite simple / gewone commanditaire vennootschap, offentliga företag som antagit någon av de ovannämnda associationsformerna samt andra bolag som bildats i enlighet med belgisk lagstiftning och som omfattas av belgisk bolagsskatt. (c) Bolag i bulgarisk rätt som kallas събирателното дружество, командитното дружество, дружеството с ограничена отговорност, акционерното дружество, командитното дружество с акции, кооперации, кооперативни съюзи eller държавни предприятия som bildats i enlighet med bulgarisk lagstiftning och som bedriver kommersiell verksamhet. (d) Bolag som enligt tjeckisk rättsordning kallas akciová společnost eller společnost s ručením omezeným. (e) Bolag som enligt dansk rättsordning kallas aktieselskab eller anpartsselskab samt andra enligt bolagsskattelagen skattepliktiga bolag, i den utsträckning deras beskattningsbara inkomst beräknas och beskattas enligt de allmänna skatterättsliga bestämmelserna för aktieselskaber. (f) Bolag som enligt tysk rättsordning kallas Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft, Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts och andra bolag som bildats enligt tysk lag och som omfattas av tysk bolagsskatt. SV 12 SV

13 (g) (h) (i) (j) (k) (l) Bolag som enligt estnisk rättsordning kallas täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts eller tulundusühistu. Bolag som bildats enligt irländsk rätt eller som i irländsk rätt betraktas som bolag, organ som registrerats enligt Industrial and Provident Societies Act, building societies som bildats enligt Building Societies Acts samt trustee savings banks i den mening som avses i Trustee Savings Banks Act från Bolag som enligt grekisk rättsordning kallas ανώνυμη εταιρεία eller εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.). Bolag som enligt spansk rättsordning kallas sociedad anónima, sociedad comanditaria por acciones eller sociedad de responsabilidad limitada samt offentligrättsliga organ som fungerar enligt civilrättsliga regler. Bolag som enligt fransk rättsordning kallas société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée, sociétés par actions simplifiées, sociétés d assurances mutuelles, caisses d épargne et de prévoyance, sociétés civiles, som automatiskt omfattas av bolagsskatt, coopératives eller unions de coopératives, industriella och affärsdrivande offentliga organ och företag samt andra bolag som bildats i enlighet med fransk lagstiftning och som omfattas av fransk bolagsskatt. Bolag som enligt kroatisk rättsordning kallas dioničko društvo eller društvo s ograničenom odgovornošću samt andra bolag som bildats i enlighet med kroatisk lagstiftning och som omfattas av kroatisk vinstskatt. (m) Bolag som enligt italiensk rättsordning kallas società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa eller società di mutua assicurazione samt privata och offentliga organ vars verksamhet helt och hållet eller huvudsakligen är av kommersiell karaktär. (n) (o) (p) (q) Bolag ( εταιρείες ) enligt cypriotisk rättsordning, enligt definitionen i inkomstskattelagarna. Bolag som enligt lettisk rättsordning kallas akciju sabiedrība eller sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Bolag som bildats enligt litauisk rättsordning. Bolag som enligt luxemburgsk rättsordning kallas société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée, société coopérative, société coopérative organisée comme une société anonyme, association d assurances mutuelles, association d épargne-pension eller entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public samt andra bolag som bildats i enlighet med luxemburgsk lagstiftning och som omfattas av luxemburgsk bolagsskatt. SV 13 SV

14 (r) (s) (t) (u) (v) Bolag som enligt ungersk rättsordning kallas közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, egyesülés, közhasznú társaság eller szövetkezet. Bolag som enligt maltesisk rättsordning kallas Kumpaniji ta Responsabilita Limitata eller Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f azzjonijiet. Bolag som enligt nederländsk rättsordning kallas naamloze vennootschap, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, open commanditaire vennootschap, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, fonds voor gemene rekening, vereniging op coöperatieve grondslag eller "vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt samt andra bolag som bildats i enlighet med nederländsk lagstiftning och som omfattas av nederländsk bolagsskatt. Bolag som enligt österrikisk rättsordning kallas Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung eller Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften. Bolag som enligt polsk rättsordning kallas spółka akcyjna eller spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. (w) Handelsrättsliga bolag eller civilrättsliga bolag i kommersiell form samt andra juridiska personer som bedriver handel eller industriell verksamhet, bildade enligt portugisisk rättsordning. (x) (y) (z) Bolag som enligt rumänsk rättsordning kallas societăţi pe acţiuni, societăţi în comandită pe acţiuni eller societăţi cu răspundere limitată. Bolag som enligt slovensk rättsordning kallas delniška družba, komanditna družba eller družba z omejeno odgovornostjo. Bolag som enligt slovakisk rättsordning kallas akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným eller komanditná spoločnosť. (aa) Bolag som enligt finsk rättsordning kallas osakeyhtiö"/"aktiebolag, osuuskunta / andelslag, säästöpankki / sparbank eller vakuutusyhtiö / försäkringsbolag. (ab) Bolag som enligt svensk rättsordning kallas aktiebolag, bankaktiebolag, försäkringsaktiebolag, ekonomiska föreningar, sparbanker eller ömsesidiga försäkringsbolag. (ac) Bolag som bildats enligt brittisk rättsordning. * EGT L 294, , s. 1. ** EGT L 294, , s. 22. SV 14 SV

15 *** EUT L 207, , s. 1. **** EUT L 207, , s. 25. SV 15 SV

16 DEL B FÖRTECKNING ÖVER SKATTER SOM AVSES I ARTIKEL 3 c impôt des sociétés / vennootschapsbelasting i Belgien, корпоративен данък i Bulgarien, daň z příjmů právnických osob i Tjeckien, selskabsskat i Danmark, Körperschaftsteuer i Tyskland, tulumaks i Estland, corporation tax i Irland, φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα i Grekland, impuesto sobre sociedades i Spanien, impôt sur les sociétés i Frankrike, porez na dobit i Kroatien, imposta sul reddito delle società i Italien, φόρος εισοδήματος i Cypern, uzņēmumu ienākuma nodoklis i Lettland, pelno mokestis i Litauen, impôt sur le revenu des collectivités i Luxemburg, társasági adó i Ungern, taxxa fuq l-income i Malta, vennootschapsbelasting i Nederländerna, Körperschaftsteuer i Österrike, podatek dochodowy od osób prawnych i Polen, imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas i Portugal, impozit pe profit i Rumänien, davek od dobička pravnih oseb i Slovenien, daň z príjmov právnických osôb i Slovakien, SV 16 SV

17 yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund i Finland, statlig inkomstskatt i Sverige, corporation tax i Förenade kungariket L 0096: Rådets direktiv 2011/96/EEG av 30 november 2011 om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater (EUT L 345, , s. 8): a) I bilaga I ska del A ersättas med följande: Förteckning över de slag av bolag som avses i artikel 2 a i (a) Bolag som bildats enligt rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag* och rådets direktiv 2001/86/EG av den 8 oktober 2001 om komplettering av stadgan för europabolag vad gäller arbetstagarinflytande** samt kooperativa föreningar som bildats enligt rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar)*** och rådets direktiv 2003/72/EG av den 22 juli 2003 om komplettering av stadgan för europeiska kooperativa föreningar med avseende på arbetstagarinflytande****. (b) Bolag i belgisk rätt som kallas société anonyme / naamloze vennootschap, société en commandite par actions / commanditaire vennootschap op aandelen, société privée à responsabilité limitée / besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, société coopérative à responsabilité limitée / coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, société coopérative à responsabilité illimitée / coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, société en nom collectif / vennootschap onder firma, société en commandite simple / gewone commanditaire vennootschap, offentliga företag som antagit någon av de ovannämnda associationsformerna samt andra bolag som bildats i enlighet med belgisk rätt och som omfattas av belgisk bolagsskatt. (c) Bolag i bulgarisk rätt som kallas събирателното дружество, командитното дружество, дружеството с ограничена отговорност, акционерното дружество, командитното дружество с акции, неперсонифицирано дружество, кооперации, кооперативни съюзи, държавни предприятия som bildats i enlighet med bulgarisk lagstiftning och som bedriver kommersiell verksamhet. (d) (e) Bolag i tjeckisk rätt som kallas akciová společnost, společnost s ručením omezeným. Bolag i dansk rätt som kallas aktieselskab eller anpartsselskab. Andra enligt bolagsskattelagen skattepliktiga bolag, i den utsträckning deras beskattningsbara inkomst beräknas och beskattas enligt de allmänna skatterättsliga bestämmelserna för aktieselskaber. SV 17 SV

18 (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) Bolag i tysk rätt som kallas Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft, Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, samt andra bolag som bildats i enlighet med tysk rätt och som omfattas av tysk bolagsskatt. Bolag i estnisk rätt som kallas täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts, tulundusühistu. Bolag som bildats enligt irländsk rätt eller som i irländsk rätt betraktas som bolag, organ som registrerats enligt Industrial and Provident Societies Act, building societies som bildats enligt Building Societies Acts samt trustee savings banks i den mening som avses i Trustee Savings Banks Act från Bolag i grekisk rätt som kallas ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) samt andra bolag som bildats i enlighet med grekisk rätt och som omfattas av grekisk bolagsskatt. Bolag i spansk rätt som kallas sociedad anónima, sociedad comanditaria por acciones, sociedad de responsabilidad limitada samt offentligrättsliga organ som fungerar enligt privaträttsliga regler. Andra associationsformer som bildats i enlighet med spansk rätt och som omfattas av spansk bolagsskatt (Impuesto sobre Sociedades). Bolag i fransk rätt som kallas société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée, sociétés par actions simplifiées, sociétés d'assurances mutuelles, caisses d'épargne et de prévoyance, sociétés civiles, som automatiskt omfattas av bolagsskatt, coopératives, unions de coopératives, industriella och affärsdrivande offentliga organ och företag samt andra bolag som bildats i enlighet med fransk rätt och som omfattas av fransk bolagsskatt. Bolag i kroatisk rätt som kallas dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću, samt andra bolag som bildats i enlighet med kroatisk rätt och som omfattas av kroatisk vinstskatt. (m) Bolag i italiensk rätt som kallas società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsibilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione, samt privata och offentliga organ vars verksamhet helt eller huvudsakligen är av kommersiell karaktär. (n) (o) (p) (q) I cypriotisk rätt: εταιρείες enligt definitionen i inkomstskattelagstiftningen. Bolag i lettisk rätt som kallas akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Bolag som är bildade enligt litauisk rätt. Bolag i luxemburgsk rätt som kallas société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée, société coopérative, société coopérative organisée comme une société anonyme, SV 18 SV

19 association d'assurances mutuelles, association d'épargne-pension, entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public samt andra bolag som bildats i enlighet med luxemburgsk rätt och som omfattas av luxemburgsk bolagsskatt. (r) (s) (t) (u) (v) Bolag i ungersk rätt som kallas közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, egyesülés, szövetkezet. Bolag i maltesisk rätt som kallas Kumpaniji ta Responsabilita Limitata, Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f azzjonijiet. Bolag i nederländsk rätt som kallas naamloze vennnootschap, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Open commanditaire vennootschap, Coöperatie", "onderlinge waarborgmaatschappij, Fonds voor gemene rekening, vereniging op coöperatieve grondslag, vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt samt andra bolag som bildats i enlighet med nederländsk rätt och som omfattas av nederländsk bolagsskatt. Bolag i österrikisk rätt som kallas Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, Erwerbsund Wirtschaftsgenossenschaften, Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts eller Sparkassen samt andra bolag som bildats i enlighet med österrikisk rätt och som omfattas av österrikisk bolagsskatt. Bolag i polsk rätt som kallas spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. (w) Enligt portugisisk rätt bildade handelsrättsliga bolag, civilrättsliga bolag i kommersiell form, kooperativ och offentliga företag. (x) (y) (z) Bolag i rumänsk rätt som kallas societăţi pe acţiuni, societăţi în comandită pe acţiuni, societăţi cu răspundere limitată. Bolag i slovensk rätt som kallas delniška družba, komanditna družba, družba z omejeno odgovornostjo. Bolag i slovakisk rätt som kallas akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, komanditná spoločnosť. (aa) Bolag i finsk rätt som kallas osakeyhtiö / aktiebolag, osuuskunta / andelslag, säästöpankki / sparbank eller vakuutusyhtiö / försäkringsbolag. (ab) Bolag i svensk rätt som kallas aktiebolag, försäkringsaktiebolag, ekonomiska föreningar, sparbanker, ömsesidiga försäkringsbolag eller försäkringsföreningar. (ac) Bolag som bildats enligt brittisk rätt. SV 19 SV

20 * EGT L 294, , s. 1. ** EGT L 294, , s. 22. *** EUT L 207, , s. 1. **** EUT L 207, , s. 25. (b) I bilaga I del B (Förteckning över de skatter som avses i artikel 2 a iii) ska följande läggas till efter noteringen för Frankrike: porez na dobit i Kroatien, SV 20 SV

För delegationerna bifogas dokument COM(2016) 685 final ANNEXES 1-2.

För delegationerna bifogas dokument COM(2016) 685 final ANNEXES 1-2. Europeiska unionens råd Bryssel den 26 oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0337 (CNS) 13730/16 ADD 1 FISC 170 IA 99 FÖLJENOT från: inkom den: 26 oktober 2016 till: Jordi AYET PUIGARNAU,

Läs mer

BILAGOR. till. förslaget till rådets direktiv. om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas. {SWD(2016) 341 final} {SWD(2016) 342 final}

BILAGOR. till. förslaget till rådets direktiv. om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas. {SWD(2016) 341 final} {SWD(2016) 342 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 25.10.2016 COM(2016) 683 final ANNEXES 1 to 2 BILAGOR till förslaget till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas {SWD(2016) 341 final} {SWD(2016)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2004:614 Utkom från trycket den 28 juni 2004 utfärdad den 17 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

1. 31969 L 0335: Rådets direktiv 69/335/EEG av den 17 juli 1969 om skatt på kapitalanskaffning (EGT L 249, 3.10.1969, s.

1. 31969 L 0335: Rådets direktiv 69/335/EEG av den 17 juli 1969 om skatt på kapitalanskaffning (EGT L 249, 3.10.1969, s. BESKATTNING 1. 31969 L 0335: Rådets direktiv 69/335/EEG av den 17 juli 1969 om skatt på kapitalanskaffning (EGT L 249, 3.10.1969, s. 25), ändrat genom 11972 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2011L0096 SV 01.07.2013 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DIREKTIV 2011/96/EU av den 30 november 2011 om ett

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.12.2003 KOM(2003) 841 slutlig 2003/0331 (CNS) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2003/49/EG om ett gemensamt system för beskattning

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2003L0049 SV 01.07.2013 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DIREKTIV 2003/49/EG av den 3 juni 2003 om ett gemensamt

Läs mer

Lagrådsremiss. Genomförande av ändringar i moder- och dotterbolagsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremiss. Genomförande av ändringar i moder- och dotterbolagsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförande av ändringar i moder- och dotterbolagsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 23 september 2004 Bosse Ringholm Anita Saldén Enérus (Finansdepartementet)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); utfärdad den 24 oktober 2013. SFS 2013:787 Utkom från trycket den 5 november 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till

Läs mer

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDET AV EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDET AV EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONVENTION OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS, REPUBLIKEN MALTAS, REPUBLIKEN POLENS, REPUBLIKEN SLOVENIENS OCH

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 17 Übereinkommen schwedisch SV (Normativer Teil) 1 von 19

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 17 Übereinkommen schwedisch SV (Normativer Teil) 1 von 19 64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 17 Übereinkommen schwedisch SV (Normativer Teil) 1 von 19 KONVENTION OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS,

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOLL OM ÄNDRING AV PROTOKOLLET OM ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER, FOGAT TILL FÖRDRAGET

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: FÖRDRAGET UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Rekommendation till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Rekommendation till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 20.12.2007 KOM(2007) 839 slutlig 2007/0283 (CNS) Rekommendation till RÅDETS BESLUT om Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:619 Utkom från trycket den 16 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:270 Utkom från trycket den 29 maj 2012 utfärdad den 16 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 37 kap.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 101/2014 (Finlands författningssamlings nr 1018/2014) Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet om

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: SLUTAKT UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt

Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt April 2015 Sammanfattning I promemorian föreslås för det

Läs mer

BILAGA. till. Förslag till rådets beslut

BILAGA. till. Förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 BILAGA till Förslag till rådets beslut om undertecknande, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN,

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN, AVTAL OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS, REPUBLIKEN MALTAS, REPUBLIKEN POLENS, REPUBLIKEN SLOVENIENS OCH REPUBLIKEN

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 augusti 2006 Nr 65 66 INNEHÅLL Nr Sidan 65 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

Regeringens proposition 2006/07:94

Regeringens proposition 2006/07:94 Regeringens proposition 2006/07:94 Skattelättnader för hushållstjänster, m.m. Prop. 2006/07:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 mars 2007 Fredrik Reinfeldt Anders

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen SV SV MOTIVERING

Läs mer

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 23 AVTAL OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS,

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 1978L0660 SV 10.04.2012 010.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS FJÄRDE DIREKTIV av den 25 juli 1978 grundat på artikel

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland SV SV MOTIVERING

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.1.2004 KOM(2004) 32 slutlig 2004/0009 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2017 COM(2017) 640 final 2017/0282 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EESkommittén avseende

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll

Läs mer

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/sv 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/sv 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/sv 1 FA/TR/EU/HR/sv 2 I. SLUTAKTENS TEXT 1. De befullmäktigade ombuden för HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG, REPUBLIKEN BULGARIENS PRESIDENT, REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT, HENNES MAJESTÄT

Läs mer

AVTAL OM REPUBLIKEN BULGARIENS OCH RUMÄNIENS DELTAGANDE I EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

AVTAL OM REPUBLIKEN BULGARIENS OCH RUMÄNIENS DELTAGANDE I EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET AVTAL OM REPUBLIKEN BULGARIENS OCH RUMÄNIENS DELTAGANDE I EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET EEE/BG/RO/sv 1 EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN TJECKIEN, KONUNGARIKET DANMARK,

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av Utrikesdepartementet SÖ 2006: 46 Nr 46 Konventionen om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands,

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2009/790/EG om bemyndigande för Republiken Polen att tillämpa

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

9. Protokoll om anslutningsfördraget och

9. Protokoll om anslutningsfördraget och Slutakten innehåller en förteckning över bindande protokoll och icke-bindande förklaringar. Slutakt KONFERENSEN MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, som samlades i Bryssel den trettionde

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde Skatter m.m./skatter m.m. 1 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde 1 [2101] Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt ([3501] o.f.), lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Läs mer

KONVENTIONEN OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS,

KONVENTIONEN OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS, KONVENTIONEN OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS, REPUBLIKEN MALTAS, REPUBLIKEN POLENS, REPUBLIKEN SLOVENIENS

Läs mer

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE INTERNT AVTAL MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, OM ÄNDRING AV DET INTERNA AVTALET AV DEN 18 SEPTEMBER 2000 OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV AVS EG-PARTNERSKAPSAVTALET

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 22/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av den konvention som gäller Europeiska unionens nya medlemsstaters anslutning till konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - schwedischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - schwedischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - schwedischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 KONVENTIONEN OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS,

Läs mer

SLUTAKT. AF/CE/BA/sv 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/sv 1 SLUTAKT AF/CE/BA/sv 1 De befullmäktigade för KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, REPUBLIKEN TJECKIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN ESTLAND, REPUBLIKEN GREKLAND,

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6798 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/53/EU om bemyndigande för Konungariket Belgien

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/677/EU om bemyndigande för Luxemburg att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 FÖRSLAG från: inkom den: 8 juni 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU,

Läs mer

Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 3 september 2015 Magdalena

Läs mer

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte samt Erklärungen - Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte samt Erklärungen - Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte samt Erklärungen - Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/sv 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte

Läs mer

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/EEE/BG/RO/sv 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2007 Utgiven i Helsingfors den 16 april 2007 Nr 39 40 INNEHÅLL Nr Sidan 39 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6782 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 06 (OR. en) 355/6 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: JAI 856 DAPIX 8 CRIMORG 33 ENFOPOL 359 ENFOCUSTOM 68 RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om automatiskt utbyte

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna,

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Republiken Lettland att tillämpa en särskild åtgärd som avviker

Läs mer

SÖ 2003: 52 EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND,

SÖ 2003: 52 EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, Nr 52 Avtal om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.12.2015 COM(2015) 643 final 2015/0293 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina om undantag från viseringskravet

Läs mer

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT AF/CE/AL/sv 1 2 von 7 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare mottagen

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2010 KOM(2010)280 slutlig 2010/0168 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om obligatorisk tillämpning av föreskrifter nr 100 från Förenta nationernas ekonomiska kommission

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.11.2011 KOM(2011) 710 slutlig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.1.2016 COM(2016) 3 final 2016/0008 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar vid det sjunde mötet i den mellanstatliga

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.2.2009 KOM(2009) 55 slutlig 2009/0020 (CNS) C7-0014/09 Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska

Läs mer

7115/15 KSM/cc 1 DGD 1

7115/15 KSM/cc 1 DGD 1 Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) 7115/15 Interinstitutionellt ärende: 2015/0059 (NLE) VISA 91 COLAC 26 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Avtal mellan Europeiska unionen

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) 15992/17 ADD 1 FÖLJENOT från: inkom den: 14 december 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: AGRI 716 ENV 1087 PHYTOSAN 31 PESTICIDE 6 Jordi AYET

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 20 oktober 2015 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 20 oktober 2015 (OR. en) Conseil UE Europeiska unionens råd Bryssel den 20 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0233 (NLE) 12446/15 LIMITE PUBLIC CORLX 94 CFSP/PESC 573 RELEX 754 COAFR 276 COARM 217 FIN 642

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 1 juli 2013

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 1 juli 2013 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 1 juli 2013 56/2013 (Finlands författningssamlings nr 518/2013) Statsrådets förordning om sättande i kraft av fördraget om Kroatiens

Läs mer

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/sv 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.6.2016 COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/676/EU om bemyndigande för Rumänien att fortsätta

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/678/EU om bemyndigande för Republiken Italien att fortsätta

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 15.12.2015 COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av provisoriska åtgärder på området för internationellt skydd till förmån

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 101 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vanuatu om undantag från

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2016 COM(2016) 669 final 2016/0330 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal i form av skriftväxling mellan

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.10.2015 COM(2015) 474 final 2015/0228 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fördelningen av fiskemöjligheterna i enlighet med protokollet om fastställande för en

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.5.2005 KOM(2005) 200 slutlig 2005/0095 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanada om behandling

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.10.2016 COM(2016) 651 final 2016/0318 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Konsoliderat lagstiftningsdokument 13.12.2011 EP-PE_TC2-COD(2009)0035 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 13 december 2011 inför antagandet

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2011 KOM(2011) 377 slutlig 2011/0164 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.3.2014 C(2014) 1642 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 13.3.2014 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 7.7.2006 KOM(2006) 371 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN om tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2003/88/EG (arbetstidens förläggning för arbetstagare

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer