Bilaga1. Trädinventering Folketspark. Förklaring och innebörd av inventering strukturen. Oktober 2012 VIÖS AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga1. Trädinventering Folketspark. Förklaring och innebörd av inventering strukturen. Oktober 2012 VIÖS AB"

Transkript

1

2

3

4 Bilaga1. Trädinventering Folketspark Förklaring och innebörd av inventering strukturen Oktober 01 VIÖS AB 1

5 Inventeringsrubrik Olika typer av benämningar inom rubriken Förklaring till benämningen Nr Nr Trädnummer enligt kartor från uppdragsgivaren. Ålder Ålder Uppskattning av trädets ålder. Artnamn Artnamn Trädartens vetenskapliga namn. Ståndort Gräs Ståndorten har valts efter den ståndortstyp som är dominerande under trädkronan. Gräs. Krondiameter Krondiametern Trädets krondiameter, räknas ut som snitt av kronans diameter. Åldersfas Ungt Vuxet Gammalt Trädet bedöms vara i dess juvenila fas. Trädet bedöms vara i dess vuxna fas. Trädet bedöms vara i dess gamla fas. Tillbakagång "Die back" Tillbakagång "Die back" Kronan/trädet visar tecken på att dö tillbaka. Vitalitetsklass Rotskador A B C Inga God vitalitet. Trädet kan ha skador, men tillväxten och övervallningen är ändå god. Något begränsad tillväxt och/eller större skador som övervallas hyfsat. Trädet bedöms kunna återhämta sig till A-vitalitet. Trädet har en dålig vitalitet med mycket begränsad chans till återhämtning. Större skador utan god övervallning. Inga rotskador. Det finns mindre skador på rothalsarna, ex. från gräsklippare. Begränsade partier saknar bark, men ingen röta syns.

6 Stamskador Kronskador Inga Inga Rötangrepp, större ihåligheter, lossnande bark utan övervallning. Det finns tecken på att grävarbeten har utförts nära stammen. Inga stamskador. Mindre skador, exempelvis från beskärning. Begränsade skador, mindre ihåligheter, mindre rötangrepp. Rötskador, påköringsskador, större barkbitar som har lossnat. Inga kronskador. Mindre skador, exempelvis från beskärning. Begränsade skador, mindre ihåligheter, mindre rötangrepp, mindre toppröta, döda grenar, intorkade grenar, skadat eller dött toppskott. Större rötangrepp, stora döda grenar, stora partier av död grenar. Riskklass 1 Extrem risk. Trädet innebär direkt risk för egendom eller person. En omedelbar åtgärd bör genomföras. Hög risk. Trädet bör snarast åtgärdas för att hindra att en skada uppkommer på egendom eller person. Måttlig risk. Trädet kan innebära viss risk för skada på egendom eller person Låg risk. Trädet har en låg sannolikhet att orsaka skador på egendom eller person inom överskådlig tid Obstruktion Obstruktion Det finns tekniska installationer (vägar, ledningar, byggnader etc) mycket nära trädet. Dessa kan leda till att trädet, eller installationen, skadas i framtiden. Åtgärdsförslag Underhållsbeskärning Funktionsbeskärning Normala trädvårdsinsatser, konkurrerande grenar, etc. uppstamning till så kallad fri väghöjd. Beskärning av döda grenar. Utskjutande grenar kortas in så att kronan avlastas för att undvika skador i kronan på grund av fläkning.

7 Kronstabilisering Markförbättring Regelbunden besiktning Kronstabilisering används där det bedöms att trädet behöver stabiliseras i kronan för att inte fläkas eller klyvas. Någon form av marförbättrande åtgärd rekommenderas för att få till stånd en bättre tillväxt. T.ex. borttagning av hårdgjord beläggning, luckring, gödsling osv. Upptäckta skador och defekter bör årligen hållas under uppsikt så att dessa inte förvärras. En mer ingående besiktning av trädet bör göras om fem år. Vid tveksamheter på trädets status och för säkrare underlag för om ett träd ska tas ned, utförs en besiktning av trädets invärtes kondition t.ex. med en resistograf. Anmärkningar Gles krona Kronan och dess bladmassa är glesare än vad som är naturligt.

8 Ytterligare förtydligande av riskklasserna: Klass Beteckning Innebörd Exempel 1 Extrem risk Trädet innebär direkt risk för egendom eller person. En omedelbar åtgärd bör genomföras. Hög risk Trädet bör snarast åtgärdas för att hindra att en skada uppkommer på egendom eller person. Måttlig risk Trädet kan innebära viss risk för skada på egendom eller person. Låg risk Trädet riskerar inte att orsaka någon skada inom överskådlig tid. Stora döda grenar över gator, vägar eller cykelbanor. Större angrepp av röta vid stambasen. Röta i större rötter. Svampangrepp. Lutande träd utan märkbar stabilisering. Kombination av flera skador som ökar risken för skadeuppkomst. Mindre döda grenar över gator, vägar eller cykelbanor. Ihåligheter på stam eller i krona. Större områden med invuxen bark. Träd med större toppröta Större grenar med dålig infästning. Viss dieback. Mindre grenar med invuxen bark. Mindre bark/stamskador. Gles bladmassa. Träd med mindre toppröta. Mindre grenar med dålig infästning. Trädet ser bra ut och visar inga tendenser till försvagning. Trädet är för litet för att kunna skada egendom eller person. 5

9 Övergripande kommentarer Riskklassificeringen är endast en bedömning av trädens status då inventeringen genomfördes. Riskklassen kan snabbt förändras och träden bör därför kontrolleras regelbundet, exempelvis bör träden även granskas på hösten för att svampar ska kunna observeras. Att uppskatta ett träds ålder är mycket svårt. Trädens storlek påverkas mycket av den miljö som trädet växter i och kan därmed variera väsentligt. Den trädålder som anges i protokollen är därför endast kvalificerade gissningar som kan ge en indikation på trädens ålder. Om ny information framkommer kring trädens ålder bör dessa uppgifter korrigeras. För de äldre ekarna har trädåldern helt uteslutits då det är extremt svårt att uppskatta deras ålder. Statistik Tabell över vitalitetsfördelningen av träd inom området Vitalitet Antal totalt Procent A 15 % B % C 1 8 % Tabell över riskklassfördelningen av träd inom området Riskklass Antal totalt Procent 1 5 % 8 5,5 % 68 6 % 8 5,5 % Träden I riskklass 1 och bör, som framgår av förklaringarna av inventeringsparametrarna, åtgärdas så snart som möjligt. Det är dock viktigt att påpeka att det inte alltid måste betyda att träden ska tas bort, det kan ibland hjälpa att endast göra beskärningar på träden. 6

10 Trädinventeringstabell Åtgärdförslag Tas bort omgående Ub Underhållsbeskärning Ska bevaras Folketspark Fb Funktionsbeskärning Ska ympas för att forlevnad Ks Kronstabilisering Inv september -oktober 01 Mf Markförbättring Fl Fällning nyplantering Rb Regelbunden besikting Ungt Vuxet Gammalt Tillbakagång/Die back Vitalitetsklass Rotskador Stamskador Kronskador Riskklass Nr Artnamn Ub Fb Ks Mf Fl Rb Anmärkning Obstruktion 1 Pinus sylvestris Tall x A x x Schaktavstånd minst meter Pinus sylvestris Tall x A x x x Schaktavstånd minst meter Pinus sylvestris Tall x B x x Schaktavstånd minst meter Betula pendula Björk x B Schaktavstånd minst meter 5 Picea abies Gran x x C x 6 Betula pendula Björk x x B x Schaktavstånd minst meter 7 Pinus sylvestris Tall x A x x Schaktavstånd minst meter 8 Pinus sylvestris Tall x A x Schaktavstånd minst meter 9 Pinus sylvestris Tall x B x Schaktavstånd minst meter 10 Betula pendula Björk x B x Schaktavstånd minst meter 11 Quercus robur Ek x x C x x x Tidigare grävningar nära stamm 1 Betula pendula Björk x B x x Tidigare grävningar nära stamm 1 Quercus robur Ek x B Schaktavstånd meter 1 Quercus robur Ek x x C Tidigare grävningar nära stamm 15 Betula pendula Björk x x C Gles intorkad krona 16 Quercus robur Ek x B Smal och gles krona, ful 17 Quercus robur Ek x B Smal och gles krona, ful 18 Quercus robur Ek x C Död topp 19 Quercus robur Ek A 0 Quercus robur Ek x A 1 Quercus robur Ek x A Schaktavstånd minst 5 meter Schaktavstånd minst 5 meter Schaktavstånd minst 5 meter Quercus robur Ek x A Schaktavstånd minst 5 meter Quercus robur Ek x A Quercus robur Ek x A 5 Quercus robur Ek x A 6 Fagus sylvatica Bok x x C Dödda grenar, synliga skadade rötter, markkompaktering 7 Quercus robur Ek x x C Markkompaktering avgrävda rötter 8 Quercus robur Ek x x B Markkompaktering troligt avgrävda rötter

11 Trädinventeringstabell Åtgärdförslag Tas bort omgående Ub Underhållsbeskärning Ska bevaras Folketspark Fb Funktionsbeskärning Ska ympas för att forlevnad Ks Kronstabilisering Inv september -oktober 01 Mf Markförbättring Fl Fällning nyplantering Rb Regelbunden besikting Ungt Vuxet Gammalt Tillbakagång/Die back Vitalitetsklass Rotskador Stamskador Kronskador Riskklass Nr Artnamn Ub Fb Ks Mf Fl Rb Anmärkning Obstruktion 9 Quercus robur Ek x x C Markkompatring, svamp vid stambasen, mycket döda grenar 0 Betula pendula Björk x x C Trädet är döende 1 Betula pendula Björk x B Gles krona, markkompaktering Quercus robur Ek x x B Markkompatering Quercus robur Ek x x B Markkompaktering, skadat rotssytem Quercus robur Ek x x B Markkompaktering, skadat rotssytem 5 Quercus robur Ek x x B Markkompaktering, skadat rotssytem 6 Salix Caprea x x B 7 Quercus robur Ek x B Markkompaktering 8 Betula pendula Björk x x C Markkompaktering 9 Betula pendula Björk x B Gles krona, markkompaktering 0 Betula pendula Björk x B Ensidig gles 1 Betula pendula Björk x x C Gles, lutar över tomtgräns Betula pendula Björk x x C 1 Gles krona, avgeävda rötter lutar åt tomtgräns Betula pendula Björk x x C 1 Lutar mot tomtgräns, röta vid stambas Betula pendula Björk x x C 1 Lutar mot tomtgräns, röta vid stambas 5 Betula pendula Björk x x C 1 Lutar mot tomtgräns, röta vid stambas 6 Quercus robur Ek x B Lutar mot tomtgräns, dubbelstam, döda grenar 7 Pinus sylvestris Tall x x B 8 Pinus sylvestris Tall x B Schaktavstånd meter 9 Pinus sylvestris Tall x B Schaktavstånd meter 50 Pinus sylvestris Tall x B Schaktavstånd meter 51 Pinus sylvestris Tall x B 5 Laburnum Gullregn x x B Måttlig Schaktavstånd meter Föryngringsbeskär, släpp upp nga skott 5 Betula pendula Björk x B Osymetriskt ful 5 Betula pendula Björk x B Osymetriskt ful 55 Betula pendula Björk x x B Osymetrisk ful 56 Sorbus aucuparia Rönn x x C Död topp 57 Betula pendula Björk x B Dubbelstam gles, ful 58 Sorbus aucuparia Rönn x B Dubbeltopp

12 Trädinventeringstabell Åtgärdförslag Tas bort omgående Ub Underhållsbeskärning Ska bevaras Folketspark Fb Funktionsbeskärning Ska ympas för att forlevnad Ks Kronstabilisering Inv september -oktober 01 Mf Markförbättring Fl Fällning nyplantering Rb Regelbunden besikting Ungt Vuxet Gammalt Tillbakagång/Die back Vitalitetsklass Rotskador Stamskador Kronskador Riskklass Nr Artnamn Ub Fb Ks Mf Fl Rb Anmärkning Obstruktion 59 Sorbus aucuparia Rönn x x C Död topp 60 Betula pendula Björk x B Högt uppstammad, gles 61 Betula pendula Björk x B Gles, lutar, ful 6 Betula pendula Björk x B Gles, lutar, ful 6 Sorbus intermedia Oxel x x C Död topp, röta vid stambasen 6 Tilia cordata Lind x B Örjan Stål ska ta ympris period, Dec - mars 65 Betula pendula Björk x B Dubbeltopp, gles 66 Prunus avium Fågelbär x x C Död topp, svamp på stam 67 Prunus avium Fågelbär x x B Torra grenar i kronan 68 Sorbus intermedia Oxel x x B Gles död topp 69 Betula pendula Björk x x C Död topp 70 Betula pendula Björk x x B 71 Quercus robur Ek x A Inbuktad stam, döda grenar Schaktavstånd 10 meter 7 Sorbus aucuparia Rönn x x B Utträngd mot ek 7 Salix Caprea Sälg x A Lågt värde 7 Salix Caprea Sälg x A Lågt värde 75 Acer platanoides Lönn x x B Döda grenar i kronan, gles, nära väg 76 Betula pendula Björk x x C Döende 77 Betula pendula Björk x x C Döende 78 Quercus robur Ek x x B Gles krona, döda grenar 79 Sorbus aucuparia Rönn x x C Död topp 80 Quercus robur Ek x x C Stora döda grenar 81 Betula pendula Björk x x C Döende röta vid stam 8 Pinus sylvestris Tall x A Schaktavstånd meter 8 Pinus sylvestris Tall x A Schaktavstånd meter 8 Pinus sylvestris Tall x B Schaktavstånd meter 85 Betula pendula Björk x x B Gles krona, ful 86 Pinus sylvestris Tall x x B Gles tunn krona 87 Betula pendula Björk x x B Dubbeltopp, gles 88 Betula pendula Björk x x B 89 Betula pendula Björk x B Gles, högt uppstammad 90 Quercus robur Ek x x B Ta bort ansfalt - 5 meters radie på ny asfalt från stam

13 Trädinventeringstabell Åtgärdförslag Tas bort omgående Ub Underhållsbeskärning Ska bevaras Folketspark Fb Funktionsbeskärning Ska ympas för att forlevnad Ks Kronstabilisering Inv september -oktober 01 Mf Markförbättring Fl Fällning nyplantering Rb Regelbunden besikting Ungt Vuxet Gammalt Tillbakagång/Die back Vitalitetsklass Rotskador Stamskador Kronskador Riskklass Nr Artnamn Ub Fb Ks Mf Fl Rb Anmärkning Obstruktion 91 Laburnum Gullregn x B Flerstammig, dålig 9 Fagus sylvatica Bok x x B Asfalt intill stam 9 Pinus sylvestris Tall x A Asfalt intill stam 9 Pinus sylvestris Tall x A 95 Quercus robur Ek x x B Asfalt nära stam mot grannfastighet 96 Betula pendula Björk x x C Ska tas bort - allmän fara / ska tas bort! 97 Picea abies Gran x x C 1 Placerad på tomtgräns, risk för vindfälla Ska tas bort! 98 Quercus robur Ek x x B 99 Pinus sylvestris Tall x x B 100 Pinus sylvestris Tall x A 101 Pinus sylvestris Tall x B 10 Picea abies Gran x x B 10 Acer platanoides Lönn x x B Flerstammig 10 Quercus robur Ek x B Nära husfasad 105 Quercus robur Ek x x C Död topp 106 Quercus robur Ek x x C Gles krona, svamp på stam 107 Quercus robur Ek x x C Döda grenar 108 Quercus robur Ek x x B 109 Fagus sylvatica Bok x x B Ska det grävas närmare än 5 meter från stam så ska den tas bort. Annars bevara. 110 Quercus robur Ek x x B Ska det grävas närmare än 5 meter från stam så ska den tas bort. Annars bevara. Markförbättring 111 Pinus sylvestris Tall x x B Ska det grävas närmare än meter från stam så ska den tas bort. Annars bevara. 11 Quercus robur Ek x B Ska det grävas närmare än 5 meter från stam så ska den tas bort. Annars bevara. Markförbättring 11 Pinus sylvestris Tall x x C 11 Quercus robur Ek x x C 115 Quercus robur Ek x x C 116 Pinus sylvestris Tall x x B Schaktgräns minst meter Schaktgräns minst meter Schaktgräns minst meter 117 Quercus robur Ek x x C Schaktgräns minst meter 118 Quercus robur Ek x x B Schaktgräns minst meter 119 Betula pendula Björk x x x C Gles krona, många döda grenar

14 Trädinventeringstabell Åtgärdförslag Tas bort omgående Ub Underhållsbeskärning Ska bevaras Folketspark Fb Funktionsbeskärning Ska ympas för att forlevnad Ks Kronstabilisering Inv september -oktober 01 Mf Markförbättring Fl Fällning nyplantering Rb Regelbunden besikting Ungt Vuxet Gammalt Tillbakagång/Die back Vitalitetsklass Rotskador Stamskador Kronskador Riskklass Nr Artnamn Ub Fb Ks Mf Fl Rb Anmärkning Obstruktion 10 Betula pendula Björk x x x C Gles krona, många döda grenar 11 Betula pendula Björk x x x C Gles krona, många döda grenar 1 Betula pendula Björk x x x C Gles krona, många döda grenar 1 Betula pendula Björk x x x C Gles krona, många döda grenar 1 Betula pendula Björk x B Sned, ful 15 Betula pendula Björk x x C Död topp 16 Betula pendula Björk x x C Döende 17 Quercus robur Ek x A Uppfylld mark 18 Quercus robur Ek x B Uppfylld mark 19 Pinus sylvestris Tall x B Uppfylld mark 10 Quercus robur Ek x B Uppfylld mark 11 Quercus robur Ek x B Uppfylld mark 1 Quercus robur Ek x x A Uppfylld mark 1 Quercus robur Ek x x x B Dubbeltopp 1 Quercus robur Ek x x B 15 Quercus robur Ek x B 16 Quercus robur Ek x B 17 Quercus robur Ek x B 18 Betula pendula Björk x x C 19 Populus tremula Asp x A Lågt värde 10 Quercus robur Ek x B 11 Pinus sylvestris Tall x B 1 Pinus sylvestris Tall x B 1 Quercus robur Ek x B 1 Pinus sylvestris Tall x x B 15 Quercus robur Ek x A 16 Betula pendula Björk x B 17 Betula pendula Björk x B Gles, ful 18 Salix alba Pil x B Lågt värde 19 Pinus sylvestris Tall x A Schaktavstånde minst 5 meter

Inventering och besiktning av träden vid delar av Vandraren 8 och Orienteraren 8 i Hallonbergen November 2014

Inventering och besiktning av träden vid delar av Vandraren 8 och Orienteraren 8 i Hallonbergen November 2014 Inventering och besiktning av träden vid delar av Vandraren 8 och Orienteraren 8 i Hallonbergen November 2014 Svartsjö Trädkonsult cathrine.bernard@telia.com 0704-905281 1 Trädinventering På uppdrag av

Läs mer

Inventering och besiktning av träden vid Vandraren 8 & Orienteraren 8 i Hallonbergen. Svartsjö Trädkonsult

Inventering och besiktning av träden vid Vandraren 8 & Orienteraren 8 i Hallonbergen. Svartsjö Trädkonsult Inventering och besiktning av träden vid Vandraren 8 & Orienteraren 8 i Hallonbergen Svartsjö Trädkonsult cathrine.bernard@telia.com 0704-905281 1 Trädinventering vid Vandraren 8 och Orienteraren 8 På

Läs mer

Inventering och besiktning av träden vid Bävern 2, Sundbyberg augusti 2013

Inventering och besiktning av träden vid Bävern 2, Sundbyberg augusti 2013 Inventering och besiktning av träden vid Bävern 2, Sundbyberg augusti 2013 Svartsjö Trädkonsult cathrine.bernard@telia.com 0704-905281 1 Datum 2013-08-22 Trädinventering vid Bävern 2, Sundbyberg augusti

Läs mer

Trädinventering & okulär besiktning. Brandstegen Midsommarkransen,

Trädinventering & okulär besiktning. Brandstegen Midsommarkransen, Trädinventering & okulär besiktning Brandstegen Midsommarkransen, 2015-03-31 Ansvarig för utförd trädinventering är Anders Ohlsson Sjöberg,, telefon: 0733-14 93 10, e-post: anders@arborkonsult.se 2 av

Läs mer

Okulär trädbesiktning vid Runby Gårdar augusti 2009

Okulär trädbesiktning vid Runby Gårdar augusti 2009 Okulär trädbesiktning vid Runby Gårdar augusti 2009 Svartsjö Trädkonsult cathrine.bernard@telia.com 0704-90 52 81 Svartsjö Trädkonsult Runby Gårdar augusti 2009 1 Uppdrag På uppdrag av Jacksons Trädvård

Läs mer

Utvärdering till möjlighet för flytt av träd

Utvärdering till möjlighet för flytt av träd Vegetation & Infrastruktur AB TRÄDFLYTT LERUMS STATIONS OMRÅDE 001-040 Lerums Kommun Utvärdering till möjlighet för flytt av träd Bakgrund Skrivandes var på syn vid Lerums stationsområde 2014-01-15 för

Läs mer

Ekonomisk värdering av urbana träd Alnarpsmodellen. Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: Johan.Ostberg@slu.se

Ekonomisk värdering av urbana träd Alnarpsmodellen. Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: Johan.Ostberg@slu.se Ekonomisk värdering av urbana träd Alnarpsmodellen Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: Johan.Ostberg@slu.se Var ska vi dra gränsen för vad som ska vara med i värderingen? Arbetet med Alnarpsmodellen

Läs mer

Nr Art DBH Risk klass. Bev. värde 11 Ek 41 B plus Något nedsatt biologisk kondition. Stumpar från inkorrekt beskärning.

Nr Art DBH Risk klass. Bev. värde 11 Ek 41 B plus Något nedsatt biologisk kondition. Stumpar från inkorrekt beskärning. 1 Tall 45 B plus Obalanserad krona. Avlastande beskärning. Avlägsnande av döda grenar. 2 Tall 49 B plus Obalanserad krona. Avlastande beskärning. Avlägsnande av döda grenar. 3 Björk 24 A plus Stumpar från

Läs mer

Godkänt dokument - Martin Styring, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, , Dnr

Godkänt dokument - Martin Styring, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, , Dnr 2 av 8 Trädinventering och okulär besiktning En okulär besiktning samt inventering har utförts av träden vid Klockelund, Farsta. Arbetet har utförts av Cathrine Bernard och Anders Ohlsson Sjöberg på uppdrag

Läs mer

Trädinventering och okulär trädbesiktning för Steninge anläggningssamfällighet Augusti 2013

Trädinventering och okulär trädbesiktning för Steninge anläggningssamfällighet Augusti 2013 Trädinventering och okulär trädbesiktning för Steninge anläggningssamfällighet Augusti 2013 BILD Jacksons Trädvård AB Katarina Bangata 65 116 42 Stockholm 08-410 470 70 www.jtvab.se Trädinventering och

Läs mer

Hvilken verdi har et tre? Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: Johan.Ostberg@slu.se

Hvilken verdi har et tre? Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: Johan.Ostberg@slu.se Hvilken verdi har et tre?, Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: Johan.Ostberg@slu.se www.inventering.nu www.inventering.nu 234 olika organisationer Nära 450 nedladdningar Solitärt Bestånd Biologisk

Läs mer

Trädbesiktningsprotokoll Valören 1+2 Eskilstuna

Trädbesiktningsprotokoll Valören 1+2 Eskilstuna 1 2 3 4 i c DBH i c Kronradie i Höjd i vitalitet Risk 106 33 5 12 God - Låg Dåliga 67 21 3 9 Nedsatt Låg Dåliga 64 20 2 8 Nedsatt Låg Dåliga 62 19 2 9 Nedsatt Låg Dåliga 5 Vårtbjörk (Betula pendula) 41

Läs mer

Implementering av vindskademodellen enligt Lagergren et al. i Heureka

Implementering av vindskademodellen enligt Lagergren et al. i Heureka Implementering av vindskademodellen enligt Lagergren et al. i Heureka Översiktlig beskrivning av beräkningsgång Nedan beskrivs hur stormskada beräknas för enskilda träd på provytan. Här följer en översiktlig

Läs mer

Trädvårdsplan 2005 SÄTER KOMMUN. Inventering och åtgärdsprogram för kommunens träd inom tätortsområdet

Trädvårdsplan 2005 SÄTER KOMMUN. Inventering och åtgärdsprogram för kommunens träd inom tätortsområdet Trädvårdsplan 2005 SÄTER KOMMUN Inventering och åtgärdsprogram för kommunens träd inom tätortsområdet Träd nr 1 Jönshyttevägen höger sida Tilia europea Kongslinde Kungslind Trädet har två toppar. Den ena

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDNR: Mål och metod 4. Övergripande beskrivning 5-6. Förklaringar till protokollet 7-9. Konditionsbedömning 10

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDNR: Mål och metod 4. Övergripande beskrivning 5-6. Förklaringar till protokollet 7-9. Konditionsbedömning 10 TRÄDVÅRDSPLAN BRF NIO LÄNGOR BLACKEBERG - HÖSTEN 04 KONTAKTA OSS HSB Stockholm, Mark & Trädgård Kajsa Falkman, Landskapsingenjör 00-44 4 5 mark.tradgard@hsb.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDNR: Mål och metod

Läs mer

Trädinventering och okulär trädbesiktning för Lindar vid Stora Nyckelviken 27:e Oktober 2014 Besiktningsdatum: 21-22 Oktober 2014

Trädinventering och okulär trädbesiktning för Lindar vid Stora Nyckelviken 27:e Oktober 2014 Besiktningsdatum: 21-22 Oktober 2014 Trädinventering och okulär trädbesiktning för 27:e Oktober 2014 Besiktningsdatum: 21-22 Oktober 2014 Katarina Bangata 65 116 42 Stockholm 08 41047070 www.jacksonstradvard.se Trädinventering och okulär

Läs mer

Bedömning av nertagna träd på Vasagatan i april 2014

Bedömning av nertagna träd på Vasagatan i april 2014 Bedömning av nertagna träd på Vasagatan i april 2014 Sammanfattning Park och naturförvaltningen tog under 3-4 april ner 13 riskträd på Vasagatan. Förvaltningen har därefter gjort en efterkontroll av träden

Läs mer

TRÄDINVENTERING OCH MURINVENTERING, BLÅKRÅKAN KVARTERSPARK

TRÄDINVENTERING OCH MURINVENTERING, BLÅKRÅKAN KVARTERSPARK TRÄDINVENTERING OCH MURINVENTERING, BLÅKRÅKAN KVARTERSPARK Bilaga till program för upprustning och bevarande Februari 0 NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING Trädinventering och murinventering - Blåkråkan kvarterspark

Läs mer

Trädstandarder redskap för förvaltning av träd. Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: johan@trädkonsult.nu

Trädstandarder redskap för förvaltning av träd. Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: johan@trädkonsult.nu Trädstandarder redskap för förvaltning av träd Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: johan@trädkonsult.nu 2 Mitt mål för de närmsta 40 min Informera er om viktiga projekt Inspirerar er med vad som

Läs mer

Trädvård åtgärder på individnivå

Trädvård åtgärder på individnivå Trädvård åtgärder på individnivå - vanliga problem och åtgärder kopplade till risk Dani Mladoniczky Trädliv AB dani@tradliv.se 0721-509 000 www.trädliv.se Innehåll Övergripande mål med åtgärder Standardåtgärder

Läs mer

Trädvårdsplan för stadsparken i Södertälje

Trädvårdsplan för stadsparken i Södertälje Trädvårdsplan för stadsparken i Södertälje Grupp 2 : Sarasvati, Sofi, Heidi, Rafaella, Victor, Susanne, Annelie, Johan, Emil Innehållsförteckning Inledning Historik/beskrivning av området Inventeringsresultat

Läs mer

Översiktlig trädinventering längs med. Lidingöbanan 2012-07-31

Översiktlig trädinventering längs med. Lidingöbanan 2012-07-31 Översiktlig trädinventering längs med Lidingöbanan 2012-07-31 Ansvarig för utförd trädinventering är Anders Ohlsson Sjöberg, Arbor Konsult AB, telefon: 0733-14 93 10, e-post: anders@arborkonsult.se Inventeringen

Läs mer

Trädplan. Aktivitetsdel -remissversion-

Trädplan. Aktivitetsdel -remissversion- Trädplan Aktivitetsdel -remissversion- Producerad av Trollhättans Stad, Stadsbyggnadsförvaltningen Projektledare Sofia Svensson, Kandidatexamen i Landskapsarkitektur Referensgrupp Sandra Paasioja Joelsson,

Läs mer

Trädplan AKTIVITETSDEL

Trädplan AKTIVITETSDEL Trädplan AKTIVITETSDEL ANTAGANDEHANDLING AUGUSTI 2016 Producerad av Trollhättans Stad, Stadsbyggnadsförvaltningen Projektledare Referensgrupp Text & Foto Sofia Svensson, Kandidatexamen i Landskapsarkitektur

Läs mer

Förslag till yttrande, medborgarförslag om skyltning av träd i Skolparken Nora

Förslag till yttrande, medborgarförslag om skyltning av träd i Skolparken Nora 1 (2) Förslag till yttrande, medborgarförslag om skyltning av träd i Skolparken Nora Förslag till beslut Direktionen föreslås besluta att anta förslag till yttrande gällande medborgarförslag om skyltning

Läs mer

Trädinventering samt åtgärdsplan för Bäcken Samfällighet i Segeltorp utförd av Rubisco Trädvård den 4/

Trädinventering samt åtgärdsplan för Bäcken Samfällighet i Segeltorp utförd av Rubisco Trädvård den 4/ Trädinventering samt åtgärdsplan för Bäcken Samfällighet i Segeltorp utförd av Rubisco Trädvård den 4/12 2015 Bakgrund Bäckens samfällighet är ett radhusområde i Segeltorp med grönt inslag av varierad

Läs mer

Områden som berörs av Banverkets projekt Trädsäkring av järnvägen på Lunds kommuns fastigheter

Områden som berörs av Banverkets projekt Trädsäkring av järnvägen på Lunds kommuns fastigheter En trädsäker järnväg I snitt faller ett träd om dagen över järnvägen med kostsamma skador på kontaktledningarna som följd. Tågförseningarna som följer orsakar stora samhälleliga kostnader och järnvägens

Läs mer

Okulär besiktning av träd kv Stenhöga juni-augusti 2013

Okulär besiktning av träd kv Stenhöga juni-augusti 2013 Okulär besiktning av träd kv Stenhöga juni-augusti 2013 BILD Katarina Bangata 65 116 42 Stockholm 08 41047070 www.jacksonstradvard.se Uppdrag: På uppdrag av Natanael Bachtiar (Forsen projekt AB) utförde

Läs mer

Ekonomisk trädvärdering vid Gredbyvägen/Rinmansparken, Eskilstuna december 2016 & mars 2017

Ekonomisk trädvärdering vid Gredbyvägen/Rinmansparken, Eskilstuna december 2016 & mars 2017 Ekonomisk trädvärdering vid Gredbyvägen/Rinmansparken, Eskilstuna december 2016 & mars 2017 Svartsjö Trädkonsult Nöttesta 30 151 96 Enhörna 0704-90 52 81 cathrine.bernard@telia.com 1 Datum 2017-03-28 Lisa

Läs mer

MOVIUM FAKTA #

MOVIUM FAKTA # MOVIUM FAKTA # 4 2012 Foto: Lars Lindoff. TRÄDINVENTERINGAR I STADSMILJÖ Område Landskapsutveckling vid SLU i Alnarp startade 2010 ett forskningsoch utvecklingsprojekt med målet att ta fram riktlinjer

Läs mer

Trädinventering vid Kvarteret Nystavaren, Eskilstuna maj 2016

Trädinventering vid Kvarteret Nystavaren, Eskilstuna maj 2016 Trädinventering vid Kvarteret Nystavaren, Eskilstuna maj 2016 Svartsjö Trädkonsult Nöttesta 30 151 96 Enhörna 0704-90 52 81 cathrine.bernard@telia.com 1 Datum 2016-05-31 Fredrik Eklund Park & Naturavdelningen

Läs mer

Ekonomisk trädvärdering vid Kvarteret Nystavaren, Eskilstuna maj 2016

Ekonomisk trädvärdering vid Kvarteret Nystavaren, Eskilstuna maj 2016 Ekonomisk trädvärdering vid Kvarteret Nystavaren, Eskilstuna maj 2016 Svartsjö Trädkonsult Nöttesta 30 151 96 Enhörna 0704-90 52 81 cathrine.bernard@telia.com 1 Datum 2016-05-31 Fredrik Eklund Park & Naturavdelningen

Läs mer

Projekt City Link etapp 2 Trädbesiktning ventilationsschakt

Projekt City Link etapp 2 Trädbesiktning ventilationsschakt Vegetation & Infrastruktur Örjan Stål AB Projekt City Link etapp 2 Trädbesiktning ventilationsschakt Inledning Vid anläggande av byggnader och teknisk infrastruktur i naturmark och nära äldre värdefulla

Läs mer

Principer för skötsel av vegetation vid fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5.

Principer för skötsel av vegetation vid fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5. Principer för skötsel av vegetation vid fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5. Inledning Denna text är den grund på vilken den framtida skötseln kommer att baseras. Så länge området inte är projekterat

Läs mer

Grupparbete Starrkärrs kyrkogård

Grupparbete Starrkärrs kyrkogård Grupparbete Starrkärrs kyrkogård Bakgrund I september 2013 gjordes en inventering av träden på Starrkärrs nya och gamla kyrkogård. Då såg man att samtliga almar hade tecken på almsjuka och de flesta är

Läs mer

TRÄDVÅRDSPLAN. GRÖNOMRÅDE ONSALA (Fastighet 1:20)

TRÄDVÅRDSPLAN. GRÖNOMRÅDE ONSALA (Fastighet 1:20) TRÄDVÅRDSPLAN GRÖNOMRÅDE ONSALA (Fastighet 1:20) Landskapsgruppen AB Telefon: 031-749 60 00 Torsgatan 5 Telefax: 031-749 60 01 411 04 Göteborg Org nr: 556253 5988 Innehållsförteckning 1. Utgångsläge...

Läs mer

MOVIUM FAKTA #

MOVIUM FAKTA # MOVIUM FAKTA # 4 2013 Foto: Johan Östberg. TRÄDVÄRDERING I STADSMILJÖ Att kunna värdera urbana träd ekonomiskt är viktigt för att försvara trädens betydelse i stadsmiljön samt för att förhindra skadegörelse

Läs mer

Trädvårdsplan Brf Skuggviolen. Upprättad av Berg & Landskap AB

Trädvårdsplan Brf Skuggviolen. Upprättad av Berg & Landskap AB Trädvårdsplan 2015 Brf Skuggviolen Upprättad av Innehållsförteckning 1.1 Syfte 3 1.2 Mål 3 1.3 Strategi 3 1.4 Utförande 4 2.1 Avsett området 5 2.2 Träd på området 6-22 2 1.1 Syfte Syftet med detta dokument

Läs mer

Därför har det inte varit nödvändigt att utföra djupare inspektioner.

Därför har det inte varit nödvändigt att utföra djupare inspektioner. 1 Lena, Tidigare inventeringar av Hartill träd expert gjort av Johan Gustavsson 2010 leder till att vi hittade ingen träd som hade allvarligt angrepp av någon svamp. Därför har det inte varit nödvändigt

Läs mer

Trädbesiktning Skellefteå stadspark Februari 2013

Trädbesiktning Skellefteå stadspark Februari 2013 Trädbesiktning Skellefteå stadspark Februari 2013 Katarina Bangata 65 116 42 Stockholm 08-410 470 70 www.jacksonstradvard.se Okulär trädbesiktning Skelleftå stadspark, februari 2013 Uppdrag På uppdrag

Läs mer

MOVIUM FAKTA #

MOVIUM FAKTA # MOVIUM FAKTA # 4 2014 Gren som knäckts på grund av hög påfrestning. riskträd identifikation och åtgärder För en förvaltare av urbana träd är det viktigt att kunna bedöma vilka träd som kan utgöra en fara

Läs mer

trädplantering i Skånes landskap

trädplantering i Skånes landskap Materialet är framtaget inom projektet Skyddsvärda träd i Skåne och är tänkt att, för kommuner, entreprenörer och privatpersoner mfl, fungera som en handledning till val av träd vid plantering. Häftet

Läs mer

Trädvårdsplan. Gullmarsberg naturreservat. Rapport 2011:08

Trädvårdsplan. Gullmarsberg naturreservat. Rapport 2011:08 Trädvårdsplan Gullmarsberg naturreservat Rapport 2011:08 Rapportnr: 2011:08 ISSN: 1403 168X Rapportansvarig: Anna Stenström Författare: Vikki Bengtsson och Mattias Lindholm, Utgivare: Länsstyrelsen i Västra

Läs mer

Skydd av träd vid byggnation 21/ Uppsala

Skydd av träd vid byggnation 21/ Uppsala Skydd av träd vid byggnation 21/10 2015 Uppsala Exempel på skyddsåtgärder vid bevarande av vegetation i olika skeden VIÖS AB Örjan Stål orjan.stal@viosab.se Mobil: 070-6578424 www.viosab.se Men vi har

Läs mer

Inventering av värdefulla träd Inför anläggning av 400 Kv kabel under mark, mellan Örby och Snösätra.

Inventering av värdefulla träd Inför anläggning av 400 Kv kabel under mark, mellan Örby och Snösätra. Inventering av värdefulla träd Inför anläggning av 400 Kv kabel under mark, mellan Örby och Snösätra. 2016.06.14 Tyréns AB Sammanfattning Denna rapport innehåller en förteckning av träd som är värdefulla

Läs mer

Trädinventering av Allégatan i Mönsterås

Trädinventering av Allégatan i Mönsterås 2014-12-16 Trädinventering av Allégatan i Mönsterås Ecocom AB på uppdrag av Mönsterås kommun Inledning Ecocom AB har fått i uppdrag av Mönsterås kommun att genomföra en inventering av träden längs Allégatan

Läs mer

Introduktion TRÄDENS BEHOV, HÄLSA OCH SKÖTSEL TRÄDLIV AB

Introduktion TRÄDENS BEHOV, HÄLSA OCH SKÖTSEL TRÄDLIV AB Introduktion TRÄDENS BEHOV, HÄLSA OCH SKÖTSEL Innehåll Trädvård bakgrund & historisk översikt Trädens behov och livscykel Trädhälsa och sjukdom Skötsel och skydd Trädet behöver Energi vatten ljus

Läs mer

SKÄRVOR SÄTTS IHOP. Kristina Eriksson Carolina Horn Stdio-Stadens offentliga rum LK0150 2012-03-09

SKÄRVOR SÄTTS IHOP. Kristina Eriksson Carolina Horn Stdio-Stadens offentliga rum LK0150 2012-03-09 I nordvästra Uppsala, mellan stadsdelarna Luthagen, Svartbäcken, Tuna backar och Librobäck ligger området för Uppsalas nya stadspark. Uppsalas förtätning med stadigt ökande befolkning kräver fler rekreativa

Läs mer

TRÄDVÅRDSPLAN BRF DALEN. Vitmossevägen, Gustavsberg - Februari 2015

TRÄDVÅRDSPLAN BRF DALEN. Vitmossevägen, Gustavsberg - Februari 2015 TRÄDVÅRDSPLAN BRF DALEN Vitmossevägen, Gustavsberg - Februari 2015 KONTAKTA OSS HSB Stockholm, Mark & Trädgård Pauline Bjuhr 010-442 11 78 mark.tradgard@hsb.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål och metod 3 Förklaringar

Läs mer

Action A3 Inventering gamla träd och sammanställning av befintligt underlag i Kalmars län

Action A3 Inventering gamla träd och sammanställning av befintligt underlag i Kalmars län Action A3 Inventering gamla träd och sammanställning av befintligt underlag i Kalmars län NR DIAMETER TRADSLAG TRADSTAT OMGIVNING ATGBEHOV KARAKTAR1 KARAKTAR2 KOMM DATUM OMRADE 1 56 Ek Levande Betesmark

Läs mer

Infrastruktursektorn

Infrastruktursektorn Infrastruktursektorn Lindesplanaden stadens gröna ryggrad 26.11.2015 Med hänvisning till infrastrukturnämndens arbetsprogram 2015 om en plan för underhåll och förnyelse av Esplanadparken har markenheten

Läs mer

Fenologimanual. instruktioner för växtfenologiska observationer

Fenologimanual. instruktioner för växtfenologiska observationer Fenologimanual instruktioner för växtfenologiska observationer Introduktion Svenska fenologinätverket samlar in observationer av naturens kalender via hemsidan www.naturenskalender.se, appen Naturens kalender

Läs mer

Åldersbestämning av träd

Åldersbestämning av träd Åldersbestämning av träd För att få veta exakt hur gammalt ett träd är så måste man borra i det med en tillväxtborr och räkna årsringarna. Men man kan lära sig att uppskatta ålder på träd genom att studera

Läs mer

REGEMENTSPARKEN 1 Växjö kommun

REGEMENTSPARKEN 1 Växjö kommun REGEMENTSPARKEN 1 Växjö kommun I N V E N TE R I N G, AN AL Y S O C H R E K O M M E N D AT I O N E R Kalmar GRÖNA RUMMET LANDSKAPSARKITEKTER AB Bo Tallhage Landskapsarkitekt LAR/MSA Uppdragsnummer 201407

Läs mer

Äger du ett gammalt träd?

Äger du ett gammalt träd? Äger du ett gammalt träd? Då har du något speciellt i din vård Projektet Värna skyddsvärda träd ska öka kunskapen om trädens värde. Sexton kommuner i Västra Götaland och Halland vill gemensamt visa hur

Läs mer

TECKENFÖRKLARING. Träd som rivs. Träd, speciell åtgärd vidtas. Streckad linje visar bef. krondiameter. Träd, speciell hänsyn vidtas. Ny lind.

TECKENFÖRKLARING. Träd som rivs. Träd, speciell åtgärd vidtas. Streckad linje visar bef. krondiameter. Träd, speciell hänsyn vidtas. Ny lind. TECKENFÖRKLARING Nr X: Träd som berörs av föreslagna åtgärder (ny byggnad och mark). Beskrivning och åtgärdsförslag på efterföljande sidor. Numrering överensstämmer också med Stallmästaregården, Trädvårdsplan

Läs mer

1994 :13. Merlo park genom tiderna En dokumentationsrapport Timrå socken Medelpad. Länsmuseets Uppdragsverksamhet EKOLOGI REFERENSEXEMPLAR

1994 :13. Merlo park genom tiderna En dokumentationsrapport Timrå socken Medelpad. Länsmuseets Uppdragsverksamhet EKOLOGI REFERENSEXEMPLAR 1994 :13 Merlo park genom tiderna En dokumentationsrapport Timrå socken Medelpad 1964 1994 Länsmuseets Uppdragsverksamhet EKOLOGI REFERENSEXEMPLAR MERLO PARK 1 INLEDNING MerIo slott/villa ligger i Medelpad

Läs mer

Träd vid spårväg Vedartad vegetation intill spårvägsräls och luftledningar

Träd vid spårväg Vedartad vegetation intill spårvägsräls och luftledningar Träd vid spårväg Vedartad vegetation intill spårvägsräls och luftledningar Rapport 2012:12 Version 1.0 2013-10-24 Utskriftsformat A3 Dokumentinformation Titel Träd vid spårväg Rapport nr 2012:12 Författare

Läs mer

4.Östra Täby. 4. Östra Täby. Skala 1:18000

4.Östra Täby. 4. Östra Täby. Skala 1:18000 4. Östra Täby 1 2 3 4 9 5 6 10 11 8 12 7 13 Skala 1:18000 177 4. Östra Täby 1. Jaktvillans naturpark Arninge Kundvägen = Fornlämningsområde Skala 1:2000 = Fornminnesobjekt =Kulturlämning 178 1. Jaktvillans

Läs mer

Standard för trädinventering i urban miljö Version 2.0

Standard för trädinventering i urban miljö Version 2.0 LANDSKAPSARKITEKTUR TRÄDGÅRD VÄXTPRODUKTIONSVETENSKAP Rapportserie Standard för trädinventering i urban miljö Version 2.0 Johan Östberg Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Läs mer

Asiatiska långhorningar och deras effekt på trädbeståndet i tio nordiska städer

Asiatiska långhorningar och deras effekt på trädbeståndet i tio nordiska städer Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Område Landskapsutveckling Asiatiska långhorningar och deras effekt på trädbeståndet i tio nordiska städer

Läs mer

Skötselplan för ytor utanför spelplanen

Skötselplan för ytor utanför spelplanen Fastställd 2010 Skötselplan för ytor utanför spelplanen Bakgrund Skötselplan för ytor utanförs spelplanen syftar till kombinera banan som en attraktiv plats att spela golf på med banan som en värdefull

Läs mer

Exempel på målbeskrivningsplan. Tät flerskiktad bokskog. Tät enskiktad bokskog

Exempel på målbeskrivningsplan. Tät flerskiktad bokskog. Tät enskiktad bokskog Exempel på målbeskrivningsplan En målbeskrivningsplan ska användas som ett stödjande dokument för framtida drift- och underhållsåtgärder. Syftet är att tydliggöra avsikten med planteringarna, att beskriva

Läs mer

TRÄD OCH TRÄ. Natur- och kulturstig. Målgrupp: Mellanstadium gymnasium

TRÄD OCH TRÄ. Natur- och kulturstig. Målgrupp: Mellanstadium gymnasium TRÄD OCH TRÄ Natur- och kulturstig Målgrupp: Mellanstadium gymnasium Träd och trä Lär känna 15 träd och buskar och deras användning I den botaniska trädgården på Fredriksdal finns alla Skånes vildväxande

Läs mer

Slutna delar med fuktig lövblandskog. Öppen torräng

Slutna delar med fuktig lövblandskog. Öppen torräng INVENTERING AV FALSTERBO STADSPARK Sommaren 2011 av Stina Höglund Landskapsarkitektspraktikant Bakgrund På uppdrag av Lisa Sundgren Stadsträdgårdsmästare på Vellinge kommun har en inventering tagit plats

Läs mer

Ekosystemtjänster i svenska skogar. Micael Jonsson, institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet

Ekosystemtjänster i svenska skogar. Micael Jonsson, institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet Ekosystemtjänster i svenska skogar Micael Jonsson, institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet SKOG TRÄD SKOG DJUR BÄR SVAMPAR TRÄD SKOG BÄR DJUR SVAMPAR JAKT TRÄD SKOG BÄR DJUR

Läs mer

MOVIUM FAKTA STADSTRÄD I TIO NORDISKA STÄDER

MOVIUM FAKTA STADSTRÄD I TIO NORDISKA STÄDER MOVIUM FAKTA # 1 2012 Gatuplantering av gulblommande kinesträd, Koelreuteria paniculata, i Bratislava, Slovakien. Foto: Henrik Sjöman. STADSTRÄD I TIO NORDISKA STÄDER Det framhålls ofta att antalet trädarter

Läs mer

Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig

Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig Naturtypsinventering av område Garpkölen med omnejd Området norr om Garpkölen domineras av produktionsskog med stora ytor med contortatall (Pinus contorta).

Läs mer

Bildflora över en lund nära Grimstaskogen. Tarza Salah Tensta Gymnasium 2005/06 Handledare: Per & Karin

Bildflora över en lund nära Grimstaskogen. Tarza Salah Tensta Gymnasium 2005/06 Handledare: Per & Karin Bildflora över en lund nära Grimstaskogen Tarza Salah Tensta Gymnasium 2005/06 Handledare: Per & Karin FÖRORD Intresset för att förbättra kunskapen om växter dykte upp då jag gjorde en bildflora tillsammans

Läs mer

Artkunskap Träd i närområdet

Artkunskap Träd i närområdet Foto: Malmö stad / Eva Hörnblad Artkunskap Träd i närområdet åk 1-3 www.malmo.se/pedagogiskakartor Hitta blad Mål: Att börja ställa frågor om naturen. Material: Ett papper med bilder av olika sorters blad

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk 2013-12-09 Inledning I december 2013 utfördes en övergripande inventering av skogsområdena med syfte att

Läs mer

Vi sprängning inom 100 meter från träd skall förbesiktning ske av kultur- och fritidsförvaltningen.

Vi sprängning inom 100 meter från träd skall förbesiktning ske av kultur- och fritidsförvaltningen. Bilaga park- och naturmark Skyddsåtgärder vid träd Ska grävning göras i närheten av träd (tumregel: närmare än dubbla krondiametern) skall tillståndsgivaren kontaktas för överenskommelse om lämpliga skyddsåtgärder/förbesiktning.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TRÄD I GATUMILJÖ

RIKTLINJER FÖR TRÄD I GATUMILJÖ RIKTLINJER FÖR TRÄD I GATUMILJÖ Från planering till plantering Redan i detaljplaneringsskedet är det viktigt att ha en idé om trädens roll i gaturummets utformning, och att avsätta tillräckligt med plats

Läs mer

Trädarter i von Bahrska häcken Projektrapport David Landbecker Sommarterminen 2009 SLU:s kurs Geografiska informationssystem och geografisk analys

Trädarter i von Bahrska häcken Projektrapport David Landbecker Sommarterminen 2009 SLU:s kurs Geografiska informationssystem och geografisk analys Trädarter i von Bahrska häcken Projektrapport David Landbecker Sommarterminen 2009 SLU:s kurs Geografiska informationssystem och geografisk analys 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... sidan 3 2 Introduktion

Läs mer

Törringe kyrkogård. Trädvårdsplan, 2016:33, del 2 Åsa Jakobsson

Törringe kyrkogård. Trädvårdsplan, 2016:33, del 2 Åsa Jakobsson Törringe kyrkogård Trädvårdsplan, 2016:33, del 2 Åsa Jakobsson Rapport 2016:33 Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, 2016 www.regionmuseet.se Dnr: K12.80-159-16, 1384 Text och foto: Åsa Jakobsson

Läs mer

Trä dbesiktning Jä rnvä gspärken, Uppländs Vä sby

Trä dbesiktning Jä rnvä gspärken, Uppländs Vä sby Trä dbesiktning Jä rnvä gspärken, Uppländs Vä sby mars 2015 Trädliv AB Bergsrådsvägen 68, 12842 Bagarmossen info@tradliv.se, www.trädliv.se, +46(0)721-509 000 Trädbesiktning, Järnvägsparken, Upplands Väsby

Läs mer

EKSJÖHOVGÅRDSÄNGEN GESTALTNINGSPROGRAM

EKSJÖHOVGÅRDSÄNGEN GESTALTNINGSPROGRAM EKSJÖHOVGÅRDSÄNGEN EKSJÖHOVGÅRDSÄNGEN - SÄVSJÖ KOMMUN - - 2015-06-18 2/9 Bakgrund Strax öster om Sävsjö samhälle, mellan väg 128 och Eksjöhovgårdsvägen, ligger Eksjöhovgårdsängen. Pontarius AB har fått

Läs mer

ARBORETET. Träd i Höganäs som sponsras. Conny Fahlcrantz December 2010. Foto Anders Tegefelt, AT-Teknik

ARBORETET. Träd i Höganäs som sponsras. Conny Fahlcrantz December 2010. Foto Anders Tegefelt, AT-Teknik ARBORETET Träd i Höganäs som sponsras Conny Fahlcrantz December 2010 Foto Anders Tegefelt, AT-Teknik Trädgården är mina somrars fröjd och mina vintrars oro Ur tankar och tal Erik Axel Karlfeldt ARBORETET...

Läs mer

Detta kallas kärnved och består av tätvuxna celler med hårdare och starkare byggnad. Den ljusa, lösare delen i ytterkanten kallas ytved eller splint.

Detta kallas kärnved och består av tätvuxna celler med hårdare och starkare byggnad. Den ljusa, lösare delen i ytterkanten kallas ytved eller splint. Trädstammens tvärsnittsyta kännetecknas av årsringarna. I centrum av dessa finns märgen. Denna består av döda celler i de äldre delarna av stammen och har endast en levande funktion i de unga träden och

Läs mer

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening www.skanssundet.se Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening Skogsvårdsplan Skanssundets Samfällighetsförening BG 20140302 Sid 1 Bakgrund Skanssundets samfällighet har sedan dess bildande

Läs mer

BESKÄRNING Morfologi och grundläggande strukturer, samt kort om trädsjukdomar. Vi börjar med stammen och grenens uppbyggnad

BESKÄRNING Morfologi och grundläggande strukturer, samt kort om trädsjukdomar. Vi börjar med stammen och grenens uppbyggnad BESKÄRNING 2017-02-21 Morfologi och grundläggande strukturer, samt kort om trädsjukdomar. Vi börjar med stammen och grenens uppbyggnad Träd och buskar är uppbyggda av Små små celler. Alla växtceller har

Läs mer

Stadsrumsanalys Arkivet 1

Stadsrumsanalys Arkivet 1 Stadsrumsanalys Arkivet 1 Denna analys har utförts av FOJAB Arkitekter på uppdrag av Lunds Nation Arkivet AB och ska ligga till grund för fortsatt förslags- och utredningsarbete för kvarteret Arkivet 1

Läs mer

Standardiserad trädinventering och insamling av data för träd i urban miljö

Standardiserad trädinventering och insamling av data för träd i urban miljö LANDSKAP TRÄDGÅRD JORDBRUK Rapportserie Standardiserad trädinventering och insamling av data för träd i urban miljö Johan Östberg, Tim Delshammar, Ann-Mari Fransson och Anders Busse Nielsen Område landskapsutveckling,

Läs mer

Detaljplan Eds allé Naturvärden

Detaljplan Eds allé Naturvärden Detaljplan Eds allé Naturvärden 2010-11-05 1 Bakgrund CONEC konsulterande ekologer har gjort en inventering av de ekologiska värdena på uppdrag av NCC inför detaljplanläggning av Eds allé i Upplands Väsby

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING 14 UPPDRAGSNUMMER: 3840003 FÖR DETALJPLAN LÅNGREVET, VÄSTERVIK 2014-04-03 Sweco Architects AB Ulrika Kanstrup Sweco 14 1 Sammanfattning Naturen i bostadsområdet utgörs av mindre skogspartier med främst

Läs mer

Gatuträd i Bagarmossen

Gatuträd i Bagarmossen Gatuträd i Bagarmossen av Linda Christensen Kandidatarbeten vid institutionen för stad och land VT 2008 BACHELOR THESIS AT THE DEPARTMENT OF URBAN AND RURAL DEVELOPMENT Kandidatarbeten vid institutionen

Läs mer

Naturvårdspolicy i anslutning till exploatering av fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5.

Naturvårdspolicy i anslutning till exploatering av fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5. Naturvårdspolicy i anslutning till exploatering av fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5. Denna redogörelse beskriver den naturvårdspolicy som kommer att tillämpas vid exploateringen av fastigheterna

Läs mer

Skogsvårdsplan. Kungshamns Samfällighetsförening

Skogsvårdsplan. Kungshamns Samfällighetsförening Skogsvårdsplan Kungshamns Samfällighetsförening Anders Larsson Mammut konsult Yxlan 22 April 2014 Sid 1 Skötselbeskrivning av naturmark, allmänt. Kungshamns Samfällighetsförening. Området är mycket vackert,

Läs mer

Ekonomisk värdering av urbana träd - Alnarpsmodellen

Ekonomisk värdering av urbana träd - Alnarpsmodellen LANDSKAP TRÄDGÅRD JORDBRUK Rapportserie Ekonomisk värdering av urbana träd - Alnarpsmodellen Johan Östberg 1, Johan Sjögren 2, Anders Kristoffersson 1 1 Institutionen för landskapsarkitektur, planering

Läs mer

Skötselplan för naturpark inom Laggarudden etapp 4

Skötselplan för naturpark inom Laggarudden etapp 4 Janolof Hermansson, 0240-86138 janolof.hermansson@ludvika.se RAPPORT 1(8) Skötselplan för naturpark inom Laggarudden etapp 4 Uppdragsgivare: 2(8) 3(8) Innehåll 1 Inledning och/eller bakgrund... 4 2 Uppdrag

Läs mer

Hur kan träd skadas vid arbeten?

Hur kan träd skadas vid arbeten? Grävningsarbeten i närheten av träd Inledning Tillsammans med byggnader utgör träd stadens stomme och spelar en viktig roll för att ge staden dess speciella identitet och karaktär. Vid grävningsarbeten

Läs mer

Utredningar av eken på Oxenstiernsgatan Redovisning av metoder

Utredningar av eken på Oxenstiernsgatan Redovisning av metoder Björn Embrén Stadsmiljö 08-508 262 13 bjorn.embren@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-05-24 Utredningar av eken på Oxenstiernsgatan Redovisning av metoder Förslag till beslut 1. Trafik-

Läs mer

Tylömarks. lilla gröna om... Trädvård

Tylömarks. lilla gröna om... Trädvård Tylömarks lilla gröna om... Trädvård Expertis med flera grenar Hand i hand med grönyte- och parkskötsel går vården av träd och områden med naturmarkskaraktär. Ofta överlappar de varandra, men träd- och

Läs mer

Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen

Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen Naturinventering Väsjö norra, Sollentuna Juni 2011 Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen Utfört av: Tengbomgruppen AB. Medverkande: Jenny Andersson och Agnetha Meurman.

Läs mer

Lättfattligt om Naturkultur

Lättfattligt om Naturkultur Lättfattligt om Naturkultur Optimering av skogens långsiktiga värdeavkastning Mats Hagner 29-11-11 Skogsägarens nettoinkomst om trädet skördas nu 15 1 5 UBICON Rapport 6, 29 ISSN 1654-4455 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Hamla dina träd. Så här gör du

Hamla dina träd. Så här gör du Hamla dina träd Så här gör du Att skära grenar på träd för att samla löv till djuren är det äldsta sättet att skaffa vinterfoder på. Det gjordes långt innan man började skörda hö. Det hade många namn i

Läs mer

Trädvårdplan Skönstaholm

Trädvårdplan Skönstaholm LANDSKAPSLAGET AB Peter Myndes Backe 12 118 46 Stockholm +46 8 442 48 20 info@landskapslaget.se www.landskapslaget.se Trädvårdplan Skönstaholm TRÄDVÅRDPLAN 2011.12.22 TRÄDVÅRDPLAN 2011.12.22 2 TRÄDVÅRDPLAN

Läs mer

Kartering av förekomst av läderbagge Stockholms län

Kartering av förekomst av läderbagge Stockholms län Fakta 2016:12 Kartering av förekomst av läderbagge Stockholms län Publiceringsdatum 2016-11-02 Författare: Stanislav Snäll Foton: Stanislav Snäll Kontaktperson Miguel Jaramillo Enheten för naturvård Tfn

Läs mer

räd Värdefulla THestra Inventerare: Hanna Torén, Biolog

räd Värdefulla THestra Inventerare: Hanna Torén, Biolog Denna lind vid vägkanten i Kyrkobol är det största trädet i Gislaveds kommun. Linden har en omkrets på 646 cm i brösthöjd. Värdefulla räd THestra Inventerare: Hanna Torén, Biolog Värdefulla träd i Hestra

Läs mer