YTTRANDE MED ANLEDNING AV FINANSINSPEKTIONENS SKRIVELSE, FI Dnr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "YTTRANDE MED ANLEDNING AV FINANSINSPEKTIONENS SKRIVELSE, FI Dnr 12-11158."

Transkript

1 Justitiekanslern Box STOCKHOLM YTTRANDE MED ANLEDNING AV FINANSINSPEKTIONENS SKRIVELSE, FI Dnr I sitt yttrande med anledning av Justitiekanslerns ärendenummer Dnr och , har Finansinspektionen inkommit med synpunkter, förtydliganden och hänvisningar för att ytterligare understryka att myndighetens agerande mot Custodia skulle ha varit korrekt. FI menar att Custodia hade agerat på ett sätt som inte stod i överenstämmelse med det regelverk som gällde för institutet, och att FI därmed hade laglig grund för att ingripa mot bolaget. Myndigheten uppger vidare att man tydligt angivit grunderna till varför beslutet inte stannade vid en varning, och hävdar att man varken handlade felaktigt eller försumligt vid beslutet att återkalla Custodias tillstånd att bedriva finansieringsverksamhet. Jag vill härmed bemöta det myndigheten framför i sitt yttrande. FINANSINSPEKTIONENS AGERANDE INNAN BESLUTET FI hänvisar till 15 kap. 1 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt till prop. 2002/03:139 s. 383 i sitt yttrande till JK, för att belysa vilka regler myndigheten hade att följa vid sitt ingripande mot Custodia. Vad som med säkerhet kan utläsas av lagen är att FI skall ingripa när ett institut åsidosatt sina skyldigheter. Vidare föreskriver lagen att ingripande i så fall sker genom utfärdande eller föreläggande att vidta åtgärd inom viss tid, förbud att verkställa beslut eller genom anmärkning. Om överträdelsen är allvarlig skall kreditinstitutets tillstånd återkallas eller, om det är tillräckligt, varning meddelas. I prop. 2002/03:139 s. 383 kan man läsa att en varning bör vara ett alternativ till återkallelse av tillståndet samt att en varning bör kunna tillgripas när förutsättningar för återkallelse i och för sig finns men en varning i det särskilda fallet framstår som en tillräcklig åtgärd. En sådan förutsättning kan vara att institutet inte befaras upprepa överträdelsen och att prognosen därför är god. Det är således uteslutande upp till FI:s eget godtycke att bedöma om ett institut överträtt lagen, hur allvarlig överträdelsen varit samt vilken åtgärd myndigheten bör välja för att få institutet att komma tillrätta med sina brister. Det enda egentliga kravet lagen ställer är att FI har en skyldighet att ingripa 1

2 men lämnar sedan över till myndigheten att själv avgöra hur. Det är ett mycket stort ansvar för en och samma myndighet att axla, vilket professor Wiweka Warnling-Nerep också uttrycker en stark oro över i sin promemoria om Custodia, första stycket sidan 4. Professorns promemoria finns att läsa i min begäran om skadestånd från i bilaga 9. Att tilldela exempelvis polismyndigheten motsvarande befogenheter är för de flesta otänkbart, då polisen i så fall själv skulle utreda, åtala, döma, avgöra straff och verkställa straffet - utan föregående domstolsprövning. Vid sin granskning av hur FI bedriver sin tillsynsverksamhet, publicerad våren 2006, konstaterar Riksrevisionen att FI som regel lämnar en form av åtgärdsförslag till ett institut då brister bedöms föreligga, vilka därefter följs upp genom skriftlig brevväxling tills dess att FI konstaterat att bristerna åtgärdats av institutet, se bilaga 1. I kombination med detta har FI också laglig rätt att tillsätta en extern revisor i institutet, utfärda förelägganden, meddela en anmärkning eller varning - vid behov i kombination med böter på upp till 50 miljoner kronor. Ytterst kan ett instituts tillstånd återkallas, men i så fall krävs mycket starka skäl samt att prognosen för institutet enligt myndighetens bedömning inte är god. Hur ser då FI:s hantering av Custodia ut vid en jämförelse med Riksrevisionens granskning av hur myndigheten normalt sett agerar i ett tillsynsärende? Som tidigare påtalats förekom ingen kommunikation från FI:s sida efter det att man framfört sin kritik mot Custodia, trots upprepade försök från bolagets sida att få till stånd en dialog med myndigheten. Det är tänkbart att FI sedermera insåg att ett sådant agerande inte var förenligt med god myndighetsutövning, i alla fall valde FI att i efterhand publicera felaktig information om hur man agerat mot Custodia efter platsundersökningen i november På dagen för Custodias konkurs, den 28:e augusti 2006, offentliggjorde FI en sammanfattning kallad FI:s tillsyn av Custodia en historik, se bilaga 2. I denna sammanfattning, utlagd på FI:s hemsida, informerades allmänheten om att FI inledde en intensiv dialog med Custodia för att utreda om det fanns förutsättningar för bolaget att trots det (FI:s kritik) fortsätta sin verksamhet. Denna intensiva dialog skulle enligt FI ha ägt rum efter det att platsundersökningen genomfördes i november 2005 fram tills dess att FI:s styrelse fattade sitt beslut att återkalla Custodias tillstånd. Som motsats till detta uttalande, pekade Custodia tvärtom på problemet att ingen dialog alls gick att få till stånd med myndigheten, efter det att platsundersökningen hade ägt rum. Vid en närmare granskning av FI:s promemoria, Custodia AB kronologi vilken FI själv bifogade sitt yttrande till JK i ärendet, framkommer det med all tydlighet att FI inte på något sätt inledde en intensiv dialog med Custodia under denna period. Tvärtom informerades Custodia direkt efter platsundersökningen att tillståndet skulle kunna komma att återkallas av myndigheten - samt att så 2

3 kunde ske även om bolaget vidtog kraftfulla förbättringsåtgärder, se nämnda promemoria per Det faktum att FI i efterhand valde att publicera felaktig information på detta sätt, kan svårligen tolkas annorlunda än att myndigheten önskat dölja sitt agerande för Custodias sparare, vilka vid denna tidpunkt var mycket kritiska till FI:s handläggning av Custodia ärende. Professor Wiweka Warnling- Nerep belyser också FI:s anmärkningsvärda agerande i sin promemoria, överst på sidan 7. FINANSINSPEKTIONENS BESLUT Hela grunden för FI:s beslut att återkalla Custodias tillstånd med omedelbar verkan, baserades på den platsundersökning som FI genomförde under endast två dagar i slutet av november Detta var också den enda platsundersökning som FI genomförde hos Custodia under bolagets sextonåriga historia, i vart fall innan myndighetens beslut. FI menar i sitt yttrande till JK att myndighetens beslut att återkalla Custodias tillstånd var korrekt, eftersom en varning inte var en tillräckligt skarp sanktion i Custodias fall då bolagets prognos enligt myndighetens bedömning inte var tillräckligt god. I sitt beslut använder FI det faktum att Custodia sex år tidigare meddelats en varning, som ett skäl till varför en återkallelse av tillståndet nu skulle vara berättigat. Detta som om någon form av ackumulerad bedömning av bolagets brister skulle ha förelegat från myndighetens sida, där Custodia under ytterligare sex år skulle ha tillåtits bedriva sin verksamhet med de brister som FI påpekade i varningen och att det därmed nu var rätt att återkalla bolagets tillstånd. I själva verket tog Custodia myndighetens varning i början av år 2000 på stort allvar, och korrigerade till alla delar de brister FI då påpekade, se bilaga 2 i min begäran om skadestånd från Åren efter den varning som Custodia tilldelades år 2000, hade bolaget en stark utveckling vilken följdes av FI via de rapporter bolaget punktligt insände under åren fram till konkursen hösten Den 1 juli 2004 erhöll Custodia rätten att erbjuda sina sparkunder statlig insättningsgaranti, vilket torde betyda att FI var tillfreds med hur Custodia bedrev sin verksamhet. I detta sammanhang bör nämnas att Custodias balansomslutning vid tidpunkten för FI:s varning år 2000 uppgick till ca. 20 MSEK i slutet av 2005 var den närmare 300 MSEK. Från början av 2000 fram till dess att tillståndet återkallades, fattade Custodia kreditbeslut om närmare 2.5 miljarder kronor, och det är inte korrekt att jämföra Custodia år 2000 med det bolag Custodia hade utvecklats till sex år senare. I FI:s beslut samt i myndighetens promemoria, Custodia AB kronologi, påpekas också det faktum att Custodias revisor uttalat sig kritiskt mot Custodia vid två tillfällen, se och Revisorns kritik kom till FI:s kännedom vid platsundersökningen i november 2005, då revisorns rapporter var bilagda Custodias styrelsemötesprotokoll vilka FI fick ta del av vid undersökningen. Revisorns rapporter kom då att användas av myndigheten på ett för Custodia förgörande sätt. Trots att 3

4 revisorn intervjuades av FI:s handläggare i samband med platsundersökningen, och då beskrev att den kritik han framfört skulle uppfattas som konstruktiv och utvecklande för bolaget, använde FI:s handläggare istället revisorns rapporter som underlag för att rekommendera FI:s styrelse att återkalla Custodias tillstånd. Revisorn tillfrågades i maj 2006 att uttala sig om Custodia och den kritik han tidigare framfört, se bilaga 3. Revisorns uttalande i denna bilaga motsäger kraftfullt det myndigheten påstod i sitt beslut att återkalla Custodias tillstånd, och även sedermera framförde som argument till Länsrätten i den efterföljande rättsprocessen. Baserat på hur Custodia agerade vid varningen år 2000 tillsammans med den korrekta bakgrunden till revisorns kritik, och inte minst mot bakgrund av att ägarna privat hade investerat 10 miljoner kronor i Custodias kapitalbas bara en månad innan FI:s platsundersökning, torde ha visat för FI att Custodia både hade ambitionen och resurserna att korrigera de brister FI bedömde att Custodia hade vid tiden för platsundersökningen. Custodias prognos var mot bakgrund av detta god, och FI:s sanktion borde på sin höjd ha stannat vid en varning. LÄNSRÄTTENS DOM Till grund för att myndigheten skulle ha agerat korrekt i Custodias fall, lutar sig FI mot att Länsrätten i en dom från april 2006 dömde i enlighet med FI:s beslut. Det bör i detta sammanhang understrykas att Custodia överklagade Länsrättens dom till Kammarrätten och beviljades prövningstillstånd, dock hann aldrig Kammarrätten avgöra om FI:s beslut i Custodias fall var korrekt eller ej, då bolagets konkurs förhindrade en sådan prövning. Dessutom kan det starkt ifrågasättas om Länsrättens bedömning gjordes med utgångspunkt i de underlag och omständigheter som FI:s styrelse lade till grund för sitt beslut mot Custodia. Det förflöt tre månader mellan FI:s beslut och Länsrättens prövning av detsamma, och under denna period utökade FI kraftigt sin kritik mot Custodia vilket Länsrätten löpande informerades om. Custodias ombud, advokat Magnus Lindstedt vid Cederquist Advokatbyrå, varnade för just det faktum att FI normalt sett slipade knivarna i de fall där ett tillsynsobjekt vågade överklaga myndighetens beslut. I Custodias fall mynnade detta ut i ytterligare platsundersökningar av tjänstemän från både FI och Insättningsgarantinämnden (IGN), dessutom tillsatte FI en extern revisor för att i detalj granska bolaget. Detta skedde således efter det att Custodias tillstånd återkallats, tveklöst var FI:s syfte att få fram försvårande omständigheter som skulle förstärka den negativa bild av Custodia som FI målade upp inför Länsrättens prövning. 4

5 Tidigare godkända förlagslån underkändes vid dessa granskningar, vilket fick till följd att Custodias kapitalbas plötsligt påstods understiga den lagstadgade nivån. Kapitalbasens storlek avgjorde också hur stora krediter ett bolag som Custodia fick lov att godkänna, när nu FI påstod att Custodias kapitalbas var lägre än vad bolaget hade rapporterat, fick detta också till följd att tidigare godkända krediter framstod som otillåtet stora exponeringar. FI upplyste löpande Länsrätten om dessa nya, för Custodia försvårande omständigheter genom sina inlagor i processen, se Länsrättens dom i Mål nr , sista stycket sidan 20, sista stycket sidan 21 och hela sidan 22. Länsrättens dom finns i bilaga 14 i FI:s yttrande till JK. De tillkommande brister FI påpekade efter sitt beslut mot Custodia gällande Custodias kapitaltäckningsgrad och otillåtna exponeringar, vilket var synnerligen allvarliga brister om de hade varit korrekta, baserades uteslutande på FI:s felaktiga bedömning av Custodias förlagslån. Custodia hävdade under hela processen att förlagslånen var korrekt upprättade, och inhämtade även skriftliga intyg från respektive förlagslångivare att det naturligtvis var fråga om förlagslån även ur deras synvinkel. Trots detta fortsatte FI envist inför Länsrätten att hävda att det inte rörde sig om korrekt upprättade förlagslån enligt myndighetens bedömning. I en av Hovrätten över Skåne och Blekingen fastställd dom konstaterades några år senare att Custodias förlagslån var korrekt upprättade, se bilaga 7 i min begäran om skadestånd från Domen visar att FI hade fel i sin bedömning av förlagslånen, men skadan för Custodia var naturligtvis vid det tillfället oåterkallelig. Det är svårt att bortse från att FI kan ha känt ett behov av att försvåra Custodias möjligheter att vinna framgång i Länsrätten, genom att underkänna bolagets förlagslån av rent taktiska skäl. Genom att göra så sänkte FI Custodias kapitaltäckningsgrad på ett för Länsrätten missledande sätt, och syftet var tveklöst att påverka domstolen i dess bedömning. I sitt yttrande till JK har FI inte ens försökt försvara sin felaktiga bedömning av Custodias förlagslån och de effekter detta medförde, utan hävdar istället att det inte är myndighetens lagliga skyldighet att godkänna just förlagslån. Det är anmärkningsvärt att FI i egenskap av den myndighet som är satt att granska institut på finansmarknaden, påpekar att lagen inte ställer krav på att myndigheten skall godkänna de förlagslån som ingår i banker- och kreditmarknadsbolags kapitalbas. Kapitaltäckningsgraden är ett lagstadgat mått på hur stor kapitalbas en bank- eller kreditmarknadsbolag lägst måste ha. Det är helt enkelt ett krav på hur mycket pengar ägarna till en bank- eller kreditmarknadsbolag själva måste riskera i relation till det kapital bolaget lånar upp från allmänheten. När kapitaltäckningsgraden beräknas utgår man ifrån institutets kapitalbas, och i kapitalbasen inräknas eventuella förlagslån. Det torde därmed vara av största intresse för FI att kontrollera hur ett tillsynsobjekts kapitalbas är uppbyggt, och vid förekomsten av förlagslån följaktligen också granska dessa inom ramen för sin löpande tillsyn. Custodia informerade FI när ökningar av kapitalbasen gjordes under löpande verksamhet, samt om 5

6 ökningen skedde genom upptagande av förlagslån. I och med att FI informerades om detta samt det faktum att myndigheten också meddelade Custodia att inga frågor fanns från myndighetens sida med anledning därav, kan detta inte tolkas på annat sätt än att FI också godkände Custodias förlagslån långt innan dess att myndigheten senare valde att underkänna dem inför Länsrättens prövning. I FI:s yttrande till JK, bilaga 1 och 2 framgår Custodias kommunikation med FI med anledning av kapitalbasens ökning, samt myndighetens godkännande till detsamma. Jag hänvisar även till punkt 4 i professor Wiweka Warnling-Nereps promemoria gällande Länsrättens bedömning. Professorn avslutar på följande sätt: Slutligen kan konstateras, att enligt uppgift hade inte Länsrätten tillgång till FI:s konsekvensanalys vid sin prövning, vilket torde ha försvårat den proportionalitetsbedömning som jag menar var förutsatt på rent europarättslig grund (jfr ovan) vid valet av sanktioner. Det är svårt att frigöra sig från intrycket att Länsrättens prövning inte var tillräckligt självständig i förhållande till FI:s tidigare bedömningar, och på så sätt kom ett antal rena felbedömningar att tillmätas vikt vid prövningen. Custodia överklagade Länsrättens dom till Kammarrätten, som beviljade prövningstillstånd. Dock tvingades Custodia av likviditetskäl att ansöka om konkurs den 28:e augusti 2006, då utmätning annars skulle ha skett samma dag. Trycket från uppskrämda sparkunder, vilka genom Kronofogden begärt ut sitt sparande som en effekt av FI:s beslut, blev helt enkelt för stort för bolaget. Ca tre veckor senare avslog Kammarrätten Custodias överklagande av Länsrättens dom, dock uteslutande av den anledningen att Custodia vid tillfället för Kammarrättens prövning var försatt i konkurs. Omständigheterna i målet är inte sådana att det finns skäl att pröva om återkallelse skall ske även på annan grund meddelade domstolen, se Kammarrättens dom i bilaga 16 bifogat FI:s yttrande till JK. KONSEKVENSANALYSEN FI förtydligar i sitt yttrande till JK att den konsekvensanalys som upprättades inför styrelsens beslut mot Custodia inte låg till grund för beslutet, och att den därför inte överlämnades till Länsrätten inför domstolens prövning. Detta är inte korrekt - vid en granskning av FI:s promemoria inlämnad till JK, Custodia AB kronologi under rubriken Omständigheter i ärende på sidan 8, framgår det att FI bedömde att konsekvensanalysen utgjorde en sekretessbelagd handling, och att det var anledningen till att den inte lämnades ut. Redan i början av februari 2006 nekade FI Custodias ombud att få ut konsekvensanalysen med hänvisning till sekretessregler. Detta var tre månader innan Länsrättens prövning, och självklart ville Custodias ombud ta del av hur myndigheten resonerat avseende proportionalitetsprincipen vid återkallandet av Custodias tillstånd. FI gjorde vad man kunde för att dölja konsekvensanalysen för Custodias ombud, vilket myndigheten också lyckades med ända fram tills juni 2006, då handlingen till slut blev offentlig efter påtryckningar i Kammarrätten. Det har i 6

7 efterhand varit omöjligt att få reda på vilka tjänstemän som upprättade konsekvensanalysen, vilket datum handlingen upprättades eller vilket diarienummer den gavs. Omständigheterna runt konsekvensanalysen beskrivs i professor Wiweka Warnling-Nereps promemoria, överst sidan 9. Detta förhållningssätt till en uppenbart allmän handling från myndighetens sida, kommenterades också av professorn i en artikel i Dagens Industri, se bilaga 4, där hon menade att myndighetens beslut att vägra lämna ut konsekvensanalysen snarast är ett tecken på en ondsint förvaltning. I sitt yttrande till JK påpekar FI att man enligt lag har befogenhet att återkalla ett tillstånd om vissa förutsättningar är uppfyllda, och att ett sådant beslut inte bedömas som oproportionerligt enbart med anledning av att konsekvenserna av beslutet blir att bolaget går i konkurs. Det har undertecknad heller aldrig hävdat. Däremot måste det naturligtvis ställas mycket höga krav på att myndigheten fullgör sin undersökningsplikt inför sina beslut på ett noggrant, grundligt och kompetent sätt så att styrelsen drar korrekta slutsatser. Särskilt mot bakgrund av att vissa beslut styrelsen fattar - som i Custodias fall - sannolikt leder till tillsynsobjektets konkurs. Fullgör inte myndigheten sin undersökningsplikt, riskerar detta i så fall leda till att styrelsen fattar felaktiga, försumliga och oproportionerliga beslut. SAMMANFATTNING Mot bakgrund av de omständigheter jag beskrivit inom ramen för min skadeståndsbegäran till JK, hävdar jag att FI inte fullgjorde sin undersökningsplikt i Custodias fall. Den korta undersökningen följdes av tystnad från myndighetens sida, ett faktum som myndigheten senare försökte dölja. FI:s styrelse fattade beslutet att återkalla Custodias tillstånd endast en kort tid efter undersökningen, trots att bolagets prognos även i myndighetens ögon torde sett god ut mot bakgrund av vad bolaget anförde i frågan. På styrelsemötet den 27:e januari 2006 återkallas hela tre tillstånd samtidigt, vilket är fullständigt unikt vid en jämförelse med Riksrevisionens granskning av hur FI normalt sett bedriver sin tillsyn, där myndigheten tvärtom kritiseras för att använda sig av sina sanktioner allt för sällan. Det är inte osannolikt att Riksrevisionens kritik föranledde FI att överreagera, där bl. a Custodia drabbades. Den konsekvensanalys myndigheten upprättade och som föredrogs styrelsen inför beslutet, visade på en snabb konkurs som resultat om Custodias tillstånd skulle återkallas, med stora skador som följd för de konsumenter myndigheten hade som uppdrag att skydda. Detta hindrade dock inte myndigheten från att fatta just det beslutet. FI:s agerande efter beslutet mot Custodia förstärker intrycket av att myndigheten inte hade fullgjort sin undersökningsplikt i Custodias fall. Omfattande resurser tillsattes först i efterhand och kompletterande utredningar genomfördes först inför Länsrättens prövning, vilket visar att myndigheten själv insett det 7

8 faktum att man helt enkelt inte hade tillräckliga grunder för det beslut man fattat. Istället för att ompröva beslutet, valde myndigheten att ta till desperata knep för att i efterhand försvara sitt beslut, bl. a genom att plötsligt underkänna förlagslån som tidigare godkänts, undanhålla konsekvensanalysen med hänvisning till sekretess samt utöka kritiken mot Custodia med allvarliga anklagelser dock på helt felaktiga grunder vilket i efterhand har visats inom ramen för olika rättsprocesser. Dessutom valde en av de tre tjänstemän som närvarade vid platsundersökningen hos Custodia i november 2005, chefen för FI:s tillsyn över kreditmarknadsbolagen, Ingemar Hägg, att hoppa av utredningen runt Custodia innan dess att FI:s styrelse fattade sitt beslut. Han uttalade sig i Svenska Dagbladet några månader efter FI:s beslut, där han valde att sammanfatta FI:s agerande mot Custodia på följande sätt: - Det är stor tragik, för ägarna, inlånarna, för oss på Finansinspektionen. Det är ett misslyckande, för alla parter. Ingemar Häggs uttalande nämns i professor Wiweka Warnling-Nereps promemoria, sidan 8 andra stycket. Beslutet att återkalla Custodias verksamhetstillstånd utgjorde en felaktig och försumlig myndighetsutövning, mot bakgrund av de omständigheter jag redogjort för i min skadeståndsbegäran till JK. Det faktum att FI:s styrelse vid tidpunkten för beslutet dessutom var medveten om att beslutet sannolikt skulle leda till Custodias konkurs, med oerhörda förluster för de konsumenter myndigheten hade som uppdrag att skydda, är enlig min mening ett klart brott mot proportionalitetsprincipen. Enligt allmänna skadeståndståndsrättsliga principer skall staten därmed ersätta den skada Finansinspektionen orsakade genom sitt beslut, och myndighetens yttrande till JK ändrar inte min inställning till detta. Malmö /Niclas Rundgren 8

9 Bilagor 1. Utdrag ur Riksrevisionens rapport Konsumentskyddet inom det finansiella området fungerar tillsynen? 2. FI:s tillsyn av Custodia en historik 3. Revisorns uttalande om fortsatt drift 4. Artikel i Dagens Industri

10

11

12 FI:s tillsyn av Custodia en historik Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE Stockholm [Sveavägen 167] Tel Fax fick Custodia tillstånd att driva finansieringsrörelse. - Custodia meddelades varning av FI 2000 Bolaget kritiserades för brister i rapportering, stora exponeringar och brister i kapitalbasen. - Genom den nya bank- och finansieringsrörelselagen som trädde i kraft den 1 juli 2004 fick Custodia (och andra kreditmarknadsbolag), enligt lagen, automatiskt rätt att ta emot inlåning från allmänheten. Bolaget började under hösten 2004 att erbjuda inlåning till en relativt hög ränta. - I november 2005 genomförde FI en platsundersökning hos bolaget. Stora brister upptäcktes. - FI inledde en intensiv dialog med Custodia för att utreda om det fanns förutsättningar för bolaget att trots det fortsätta sin verksamhet. - Den 27 januari 2006 återkallade Finansinspektionen tillståndet för Custodia. Bolaget bedömdes inte klara av att driva verksamheten på grund av stora brister i den interna styrningen och kontrollen och allvarliga brister i hanteringen av krediter. - Direkt efter beslutet tillsatte Finansinspektionen en revisor i Custodia för att tillvarata spararnas intressen. - FI informerade i mars Ekobrottsmyndigheten om att Custodia lånat ut pengar till Sterling Waterhouse, ett bolag som i det skedet avsåg att förvärva Custodia. - Finansinspektionens återkallelsebeslut överklagades till Länsrätten som fastställde FI:s beslut den den 27 april Custodia överklagade länsrättens beslut till kammarrätten. Den processen pågår. - FI har efter det att tillståndet drogs uppmärksammat flera ytterligare brister i Custodia, bl.a. bristande kapitalbas och otillåtna stora exponeringar. - FI har under våren uppmärksammat svagheter i lagstiftningen. I en skrivelse till finansdepartementet föreslår FI åtgärder. - Custodia lämnade inte in någon årsredovisning för 2005 inom lagstadgad tid (30 juni 2006) vilket FI informerade Ekobrottsmyndigheten om. - Den 25 augusti presenterar Custodia ännu en gång förslag till ekonomisk lösning av situationen. Denna är dock villkorad av att bolaget får tillbaka tillståndet. FI anser fortfarande att bolagets problem inte är endast av ekonomisk karaktär utan till största delen består av bristande 1(2)

13 kompetens i bolagets ledning och en dålig styrning och kontroll av verksamheten. - Den 28 augusti lämnade Custodia in en ansökan om att bolaget ska försättas i konkurs. Bolaget försattes i konkurs samma dag. 2

14

15 KRITISK. Wiweka Warling-Nerep. MALMO professor pa Stockholms harvarit Mangamisstag Oeh i fallet Custodia raknar hon upp rader av misstag:...finansinspektionen uppiattade en konsekvensanalys av beslutet att dra in tillstandet for Custodia. Analysen visade riskerna for vaidiga laeditforluster och for konkurs. Finansinspektionen nekade Custodia att ta del av analysen. "Det var etr fullstandigt felaktigt beslut oeh snarast ett teeken pa ondsint forvalt- ning", sager Wiweka Warnling-Nerep till DI....Finansinspektionen pastod att Skatteverket var engagerat i en sarskild undersakning av konkurser dar agarbrodema varit aktiva tidigare. Men Finansinspektionen "Finansinspektionens befogenheter far betecknas som exceptionella bland vara tillsynsorgan. Den fungerar som tillst::1ndsgivare,tillsynsorgan, nonngivare oeh producent av allmanna rad. Samtidigt ar den i praktiken ocksa polis, lliagare oeh domstol", skriver hon. anser att FI:s agerande i Custodiaaffaren ~.;;;.;. FAKTA i konkurs hittills det enda finansbb!agetdar spararna forlorat pengar eftersom bankgarantin endast tacker belopp upp till kronor. Custodia gick.custodiaar i FI:s nya kommitte som ska ge rad vid F!:ssanktionsbeslut. Hon ingar fran arsskiftet ocksa ar professor i ofientlig ratl vid Stockholms universitet. Hennes granskning av FJargjord pa uppdragav Custodias agare..wiweka Warnling-Nerep Radgivare till FI Di universitet, Skarp kritik Hon har oeksa en principiell kritik dar hon pekar pa direkta faror med Finansinspektionens myndighetsutovning: juridik", sager hon och syftar pa sig sjaiv. "Men hanteringen innehaner skeenden som jag inte lean forklam" som inger olust oeh som inte hor hemmai objektiv myndighetsutovning", sager Wiweka WarnlingNerep. "Man kan faktiskt nndra om det inte ar Finansinspektionen som i det har fallet atminstone varit farligast for den finansiella stabiliteten som den ska varna." I forra veckan friade tingsratten de bada huvudagarna i det kraschade finansbolaget Custodia fran atalet for grovt bokforingsbrott. I en PM skjuter professorn och nyblivna rndgivaren till Finansinspektionen, FI, Wiweka Warnling-Nerep sonder FI:s agerande kring Custodia. l)et finns mycket idet mate:ial sam jag tagit del av som ~ederfram till antagandet att Fl faktiskt kan ha haft intresse art framstalla Custodia oeh iess styrelse som brottsliga", 5:mver professor Wiweka ;t"arnling-nerep i sin PM ar daterad imaj i fjol. SViil Grova yttranden Hon fortsatter i sin prome=oria att konstatera att rena ~laktigheter am Custodia l= lagts till grund for olika ::edomningar som dessutom :w- forts vidare till bade 51atteverket och Ekobrotts;:r::'TIdigheten. -net ar ganska grova p:ist:aenden for att komma forsiktig professor i ::-an en undermaligt. FOTa: JOEY ABRAIT. sa inte att Skatteverkets undersoming inte gett stod formisstankarna", heter det i hennes PM sam drar foljande slutsats: "Bakgrundend1irtillskulle kunna vara att i efterhand forstarka intrycket av att det ingripande som agde rum i januari 2006, oeh som fiek myeket drastiska foljder, verkligen var motiverat" Efterlyser dialog En av de allvartigaste punktema gailer hennes misstankar am att Finansinspektionen lean ha slagittill mot Custodia for att visa handlingslaaft sedan Riksrevisionen franrfort en del kritik mot FI. "Jag vill inte giirna tro att behovet att visa laafttag var en anledning. Men det gar mig lite deprimerad att tiinka pa det", sager Wiweka Warnling-Nerep, sam i stallet efterlyser dialog och forebyggande insatser fran Finansinspektionen. LARS TULIN

BEGÄRAN OM SKADESTÅND

BEGÄRAN OM SKADESTÅND Justitiekanslern Box 2308 103 17 STOCKHOLM BEGÄRAN OM SKADESTÅND PARTER Sökande Niclas Rundgren 700316-4196 Byvägen 32, 232 51 ÅKARP Svarande Finansinspektionen (FI) SKADESTÅNDSBELOPP Undertecknad begär

Läs mer

Frågor och svar om Custodia Credit AB

Frågor och svar om Custodia Credit AB Frågor och svar om Custodia Credit AB Uppdaterat 2006-06-16 Innehåll (länkar) 1. Om beslutet den 27 januari 2006 (Uppdaterad 2006-06-16) 2. Vad var skälet till FI:s beslut? 3. Överklagan till Kammarrätten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Lagtext... 7 1.1 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet

Läs mer

Återkallelse av tillstånd

Återkallelse av tillstånd 2007-04-25 BESLUT Michael Östlund & Company FI Dnr 07-3048-342 Fondkommission AB (Anges alltid vid svar) Att. Johan Östlund Box 7749 103 95 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm

Läs mer

Publicering av fonders innehav på Finansinspektionens hemsida

Publicering av fonders innehav på Finansinspektionens hemsida 2004-09-07 = Verkställande direktören FI Dnr 04-435-313 Enligt sändlista Publicering av fonders innehav på Finansinspektionens hemsida Sammanfattning Finansinspektionen återgår i samband med kvartalsrapporteringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om inlåningsverksamhet; SFS 2004:299 Utkom från trycket den 2 juni 2004 utfärdad den 19 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde 1 Denna

Läs mer

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS.

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS. '" 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-12-02 Avdelning mitt Gustav Grek gustav.grek@ivo.se BESLUT Dnr 8.7.3-33481/2014-1 1(6) Personlig Brukareassistans i Skandinavien AB Köpmangatan 7, 1 tr 702 10 Örebro

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet

Läs mer

Föreläggande att upphöra med tillståndspliktig verksamhet

Föreläggande att upphöra med tillståndspliktig verksamhet 2015-10-12 BESLUT TrustBuddy AB FI Dnr 15-13913 Att. Styrelsens ordförande Delgivning nr 1 Biblioteksgatan 9 111 46 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 juli 2015 Ö 1266-14 KLAGANDE AP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Avvisning av åtal ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten

Läs mer

Beslut om återkallelse av tillstånd

Beslut om återkallelse av tillstånd 2013-04-15 BESLUT Key Equipment Finance Nordic AB FI Dnr 12-6004 genom styrelsens ordförande Stureplan 4 c 114 35 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

finansiella systemet. Garantin syftar dock framför allt till att skydda enskilda och företags spar- och transaktionsmedel. Till grund för regleringen

finansiella systemet. Garantin syftar dock framför allt till att skydda enskilda och företags spar- och transaktionsmedel. Till grund för regleringen Kommittédirektiv Ersättning från insättningsgarantin, m.m. en översyn av regelverket Dir. 2007:60 Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2007. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-03-04 BESLUT North Investment Group AB FI Dnr 14-15736 Advokaterna Peter Sarkia och Hans Schedin Delgivning nr 2 MAQS Advokatbyrå Box 7009 103 86 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT - EN LATHUND

MYNDIGHETSBESLUT - EN LATHUND MYNDIGHETSBESLUT - EN LATHUND AV CHRISTER NILSSON Denna handbok är mera en lathund än en handbok. Syftet är att innehållet ska bestå av beslut från myndigheter som kan ge en viss vägledning om hur en rättsfråga

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 februari 2014 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet om att

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)...

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 2 Ärendet... 11 3 Straffavgift vid bristande kreditprövning...

Läs mer

BESLUT. Justitieombudsmannen Kerstin André. Bakgrund M.L. och J.K. har tillsammans en son M., född 1998. J.K. har ensam vårdnaden om M.

BESLUT. Justitieombudsmannen Kerstin André. Bakgrund M.L. och J.K. har tillsammans en son M., född 1998. J.K. har ensam vårdnaden om M. BESLUT Justitieombudsmannen Kerstin André Datum 2006-09-22 Dnr 5006-2005 Sid 1 (5) Fråga om en socialnämnd som svar på en domstols begäran om upplysningar enligt 6 kap. 19 andra stycket föräldrabalken

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2004:298 Utkom från trycket den 2 juni 2004 utfärdad den 19 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

SFS 2009:244. 3 kap. 5 kap. Fattas beslut vid ett sammanträde, ska protokollet justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet.

SFS 2009:244. 3 kap. 5 kap. Fattas beslut vid ett sammanträde, ska protokollet justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet. Svensk författningssamling Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220); SFS 2009:244 Utkom från trycket den 7 april 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om stiftelselagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617); SFS 1999:222 Utkom från trycket den 4 maj 1999 utfärdad den 15 april 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om bankrörelselagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall

Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall KKV1036, v1.0, 2013-01-18 ÖVERKLAGANDE 2014-08-18 Dnr 331/2013 1 (5) Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall Överklagande Klagande Konkurrensverket, 103

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Viss kreditgivning till konsumenter Enligt

Läs mer

Utdrag ur föräldrabalken

Utdrag ur föräldrabalken Utdrag ur föräldrabalken Inledande bestämmelser 1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Sociala resursnämnden i Malmö stad Tillståndsenheten 205 80 Malmö MOTPARTER 1. P1 2. P2 Ombud för 1 och 2: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 952-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2015-09-08 B E S L U T Orexo AB FI Dnr 15-8937 Verkställande direktören Nikolaj Sörensen Delgivning nr 2 Box 303 751 05 Uppsala Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel

Läs mer

En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter

En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter BESLUT Chefsjustitieombudsmannen Claes Eklundh Datum 1999-12-06 Dnr 1806-1998 Sid 1 (5) En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter I ett

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europabolag; SFS 2004:575 Utkom från trycket den 18 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde

Läs mer

Överträdelse av reglerna i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Överträdelse av reglerna i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden 2014-02-17 BESLUT Riksförbundet Bostadsrätterna FI Dnr 13-11935 Sverige Ekonomisk förening Delgivning nr 2 c/o advokaten Annika Andersson Advokatfirman Lindahl KB Box 1065 101 39 Stockholm Finansinspektionen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2014 Ö 4853-13 ANMÄLARE Stockholms tingsrätt, avd 4 Box 8307 104 20 Stockholm PARTER Kärande vid tingsrätten Ekonomigruppen

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2011-09-08 BESLUT Triaxis Trust AG FI Dnr 11-608 Gutenbergstrasse 10 P.O. Box 8027 CH-8027 Zürich Switzerland Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelad i Stockholm den 9 juni 2015 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen om resning.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2014-04-29 BESLUT Midway Holding Aktiebolag FI Dnr 14-1162 Verkställande direktören Peter Svensson Delgivning nr 2 Gustav Adolfs Torg 47 211 39 MALMÖ Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 11 december 2014 KLAGANDE AA, Ombud: Advokat Hans Fritzheimer Esplanaden 11, 2 tr 852 31 Sundsvall MOTPART Transportstyrelsen 701 97 Örebro

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om utgivning av elektroniska pengar; SFS 2002:149 Utkom från trycket den 16 april 2002 utfärdad den 4 april 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se SLUTLIG BEDÖMNING Ärendenummer: FO 2007-001 Datum: 2007-03-12 Utredare: Mårten Hyltner Utredning om indragna serveringstillstånd

Läs mer

Varning enligt 51 konsumentkreditlagen (2010:1846)

Varning enligt 51 konsumentkreditlagen (2010:1846) Datum 2013-12-18 Dnr 2012/1336 McGreg Invest Box 1187 432 36 Varberg Varning enligt 51 konsumentkreditlagen (2010:1846) Konsumentverkets beslut Konsumentverket meddelar McGreg Invest AB (org.nr. 556756

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-07-21 BESLUT Carnegie Fonder AB FI Dnr 14-8288 Verkställande direktören Hans Hedström Delgivning nr 2 Box 7828 103 97 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3]

Läs mer

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149]

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] 8 Kap. Om advokater. 1 För riket skall finnas ett allmänt advokatsamfund. Stadgar för samfundet fastställas av regeringen. Advokat är den som

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-03-27 BESLUT Oppenheimer Funds, Inc. c/o advokat Magnus Pauli FI Dnr 14-14726 Advokatfirman Vinge KB Delgivning nr 2 Box 11025 404 21 Göteborg Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Innehåll Inledning... 4 Fakta om PuL... 5 Så här kan du få rättelse... 6 Rätten till registerutdrag... 6 Möjligheten att själv

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Presentation av Tord Gransbo, Finansdepartementet

Presentation av Tord Gransbo, Finansdepartementet Försäkringsförmedling Presentation av Tord Gransbo, Aktörer Försäkringsbolagen - anställda säljare Ombud enbolagsombud flerbolagsombud specialombud franchisetagare fritidsombud bancassurance Försäkringsmäklare

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anna Romell Stenmark Advokatfirman Lindahl KB Box 1203 751 42 Uppsala MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer 1 (5) 2013-06-12 Dnr SU FV-1.1.3-1062-13 Regeringskansliet (Näringsdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Effektivare konkurrenstillsyn (SOU 2013:16) Sammanfattning Juridiska fakultetsnämnden avstyrker

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2010-01-11 BESLUT Rottneros AB FI Dnr 09-4836 Finansinspektionen Box 600 Delgivning nr 2 194 26 UPPLANDS VÄSBY P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 5749-2014 Sid 1 (6) Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 Deltagare från JO m.m. På uppdrag av justitieombudsmannen

Läs mer

S e t t e r w a l l s

S e t t e r w a l l s Till 11 maj 2006 Regeringsrätten Klagande Göteborgs Tele & Datadistribution AB (numera upplöst) 556223-6602 c/o Ulf Wiberg Box 853 414 51 Göteborg Ombud Motpart Överklagade avgöranden Advokat Torsten Leman

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2008-04-28 BESLUT Nefab Aktiebolag FI Dnr 07-10343 P O Box 2184 Delgivning nr 2 550 02 JÖNKÖPING Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 3891-03 KLAGANDE Carina Ahlström Förvaltning AB i konkurs Ställföreträdare: TA MOTPART FöreningsSparbanken AB Ombud: bankjuristen

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln - Fullbordanstidpunkten - Normalbrott/ringa brott - Huvudsaksrekvisitet - Åtalsprövningsregeln Aktuella rättsfrågor ARF 2014:5 September 2014

Läs mer

Dnr 2006-1081 2007-12-06 D 52/07 2006-1480

Dnr 2006-1081 2007-12-06 D 52/07 2006-1480 Dnr 2006-1081 2007-12-06 D 52/07 2006-1480 LR: dom 2008-05-09, mål nr 921-08 D 52/07 1. Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan från en privatperson och en anmälan från Finansinspektionen

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2008-07-17 BESLUT Borås Wäfveri Aktiebolag FI Dnr 08-1791 Box 24117 Delgivning nr 2 400 22 GÖTEBORG Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, 556016-9095 115 77 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, 556016-9095 115 77 Stockholm Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2010 T 156-09 KLAGANDE Korsnäs Aktiebolag, 556023-8338 801 81 Gävle Ombud: Advokaterna O N och O H MOTPART AB Fortum Värme samägt

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-04-14 809 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Digibiz AB (org/pers nr 556913-6095) Box 5339 102 47 Stockholm Ombud: Advokatfirman Cederquist Att: Jens Tillqvist och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Varför finns Finansinspektionen? Finansinspektionen (FI) arbetar för att kunder i Finland tryggt ska kunna sköta sina ärenden hos tjänsteleverantörer

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser. a) Jämförande information avseende avvecklad verksamhet

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser. a) Jämförande information avseende avvecklad verksamhet Beslut 8/2012 Stockholm den 15 juni 2012 Beslut Nordic Growth Market NGM AB (Börsen) avslutar ärendet rörande NN ABs (Bolaget) delårsrapport för första kvartalet 2012 genom att rikta en skriftlig anmärkning

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 2012-04-20 Dnr 1.4-10032/2012 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Johanna Eksgård Johanna.eksgard@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

Viktiga frågor för fondbolagen

Viktiga frågor för fondbolagen ANFÖRANDE Datum: 2015-06-04 Talare: Martin Noréus Möte: Fondbolagens förening Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Särskild avgift för överträdelse av handelsförbudet i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella

Särskild avgift för överträdelse av handelsförbudet i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella 2011-05-16 BESLUT AB Industrivärden FI Dnr 11-2537 c/o advokaten Sven Unger Delgivning nr 2 Box 7821 Mannheimer Swartling advokatbyrå Box 1711 111 87 STOCKHOLM Finansinspektionen SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-06-02 B E S L U T Skandinaviska Enskilda Banken AB FI Dnr 15-1411 Verkställande direktören Annika Falkengren Delgivning nr 2 Kungsträdgårdsgatan 8 106 40 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datum Diarienr 2011-10-05 466-2011 Likviditetskontroll Kreditfakta i Norrköpings KB Linköpingsvägen 55 602 36 Norrköping Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datainspektionens

Läs mer

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 maj 2007 Ö 959-07 KLAGANDE LOK Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-ON MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52)

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) YTTRANDE 1 (5) Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) (Fi2014/2275) Inledande synpunkter Hovrätten

Läs mer

Aktie Ansvar AB FI Dnr 11-4539 Att: Styrelsens ordförande Delgivning nr 2 Box 55659 102 15 STOCKHOLM

Aktie Ansvar AB FI Dnr 11-4539 Att: Styrelsens ordförande Delgivning nr 2 Box 55659 102 15 STOCKHOLM 2011-06-28 BESLUT Aktie Ansvar AB FI Dnr 11-4539 Att: Styrelsens ordförande Delgivning nr 2 Box 55659 102 15 STOCKHOLM Beslut om anmärkning och straffavgift Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Sociala resursnämnden i Göteborgs stad Tillståndsenheten Box 5282 402 25 Göteborg MOTPART Fortress Restaurang AB,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Händelseförloppet i hanteringen av Carnegie

Händelseförloppet i hanteringen av Carnegie 2008-11-14 Dnr 2008/1780 Händelseförloppet i hanteringen av Carnegie Mot bakgrund av att olika uppgifter framförts i medierna kring händelseförloppet i samband med att Riksgälden gick in som ägare av Carnegie

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om utgivning av säkerställda obligationer; SFS 2003:1223 Utkom från trycket den 14 januari 2004 utfärdad den 18 december 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 mars 2015 T 5670-13 KLAGANDE MH Ombud och målsägandebiträde: Advokat SL MOTPART SG Ombud: Advokat FH SAKEN Skadestånd ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande:

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande: R-2005/0939 Stockholm den 14 september 2005 Till Finansdepartementet Fi2005/2479 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 maj 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Krav på kassaregister

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-03-26 BESLUT Östersjöstiftelsen FI Dnr 14-454 c/o Södertörn högskola Delgivning nr 2 141 89 Huddinge Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-09-01 B E S L U T Swedbank Robur Fonder AB Att. Tomas Hedberg FI Dnr 15-10434 105 34 STOCKHOLM Delgivning nr 2 Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:456 Utkom från trycket den 12 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2013-09-04 BESLUT Bellander et al AB FI Dnr 13-8322 Lill-Jans plan 5 Delgivning nr 2 114 25 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 maj 2006 Ö 1420-03 KLAGANDE International Hotel Consultant B.V. Paulus Potterstraat 6 NL-1071 C 7 Amsterdam Nederländerna Ombud:

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer