uttalanden. Detta innebär att min lagstadgade

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "uttalanden. Detta innebär att min lagstadgade"

Transkript

1 Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten Till årsstämman i Concordia Maritime AB (publ). Org nr Det är styrelsen som har ansvaret för bolags styrningsrapporten för år 2014 på sidorna och för att den är upprättad i enlighet med Års redovisningslagen. Jag har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och min kunskap om bolaget och koncernen anser jag att jag har tillräcklig grund för mina uttalanden. Detta innebär att min lagstadgade genomgång av bolagsstyrnings rapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed Sverige har. Jag anser att en bolagsstyrnings rapport har upprättats, och att dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och koncern redovisningen. Göteborg den 2 april 2015 Jan Malm Auktoriserad revisor 66

2 STYRNING AV BOLAG OCH VERKSAMHET Concordia Maritime tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en del av kodtillämpningen. Utöver beskrivningen av själva bolagsstyrningen ges här även en sammanfattande beskrivning av hur den operativa styrningen av den dagliga verksamheten utförs. Rapporten har granskats av bolagets revisorer och det finns inga av vikelser mot koden. MODERBOLAG I Concordia Maritime koncernen är det svenska publika aktiebolaget Concordia Maritime AB (publ) med orga nisationsnummer Utöver moderbolaget består koncernen av 17 hel- eller delägda dotterbolag. Styrelsen har sitt säte i Göteborg. Koncernens huvudkontor har postadress Concordia Maritime AB, Göteborg. Till grund för styrningen av Concordia Maritime ligger den svenska Aktiebolagslagen och Nasdaq Stockholms regelverk, inklusive Svensk kod för bolagsstyrning (koden) liksom andra tilllämpliga svenska och utländska lagar och regler. Concordia Maritime tillämpar koden och Årsredovisningslagen och denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en del av kodtillämpningen. Svensk kod för bolagsstyrning finns på Viss information enligt ÅRL 6 kap 6 punkt 3 finns att läsa i förvaltningsberättelsen. På finns bland annat följande information: Fördjupad information om interna styrdokument, till exempel Bolagsordning. Information från Concordia Maritimes års stämmor; kallelser, protokoll och kommunikéer. Hur fungerar samarbetet mellan Concordia Maritime och Stena Sfären i praktiken? Det nära samarbetet med de närstående bolagen inom Stena Sfären ger tillgång till världsledande kompetens inom sjöfartens samtliga områden: från skeppsbyggnation och teknisk drift till bemanning, befraktning och kommersiell operation. Det skapar också förutsättningar för en kost nadseffektiv egen organisation. Företagsledningen bedömer att samarbetena utgör några av Concordia Maritimes främsta styrkor, även om relationen också är behäftad med en viss risk i och med att tjänster köps från ett fåtal leverantörer. Ända sedan Concordia Maritime grundades har det funnits ett avtal som reglerar förhållandet mellan bolagen vad avser nya affärer. Avtalet ger Concordia Maritime rätten att för varje ny affärsmöjlighet som Stena Bulk utvecklar välja att avstå eller delta med 50 eller 100 procent. En del fartyg befraktas genom Stena Weco, där Stena Bulk är delägare till 50 procent och där VD i Concordia Maritime är styrelseledamot. Avtalet med Stena Weco ser i princip likadant ut, med undantag för affärer kortare än ett år. Inom följande områden köper Concordia Maritime tjänster från bolag inom Stena Sfären: Befraktning av fartyg: Stena Bulk och Stena Weco Kommersiell operation (och administration): Stena Bulk och Stena Weco Drift och bemanning av koncernens fartyg: Northern Marine Management Teknisk support: Stena Teknik Inköp av bunkerolja: Stena Bulk Försäkringstjänster: Stena Rederi AB Kontorshyra och kontorsservice: Stena Rederi AB Samtliga närstående transaktioner sker enligt marknadsmässiga villkor och priser. Avtalen mellan parterna revideras årligen. Som komplement till avtalen finns ett policydokument där bland annat praktisk hantering av affärsmöjlig heter, informationshantering och loggningsförfarande regleras. 67

3 PRINCIPER FÖR BOLAGSSTYRNING 1 Regelverk bolagsstyrning Bokföringslagen Aktiebolagslagen Årsredovisningslagen Svensk kod för bolagsstyrning Regelverk för emittenter IFRS A Ägare utser B Valberedning 2 Bolagsstyrning D Revisor utser avger revisionsberättelse C F Föreslår styrelse och ordförande Stämma Tillsätter styrelse och ordförande Styrelse utser Ersättningskommitté Utför revision Tillsätter VD Utövar kontroll E Concordia Maritime Utövar kontroll Löpande dialog med kund 3 4 Operativa regelverk Operativ styrning Revision Ship Management ISO Sjöfartsmyndigheter Klassningssällskap Flaggstat Hamnmyndigheter FN (IMO) EU Befraktning och Kommersiell operation ISO Inspektion av fartyg Kustbevakning Kund Styrningen och kontrollen av vår verksamhet kan beskrivas utifrån flera olika perspektiv. 1 Som ett publikt och noterat svenskt aktiebolag styrs verksamheten av ett antal lagar och för ordningar. Till de främsta hör Aktiebolagslagen, Årsredovisningslagen, International Financial Reporting Standards, Nasdaq Stockholms noteringsavtal, regelverk för emittenter samt svensk kod för bolagsstyrning. 1 Sett utifrån ett ägarperspektiv styrs verksamheten av en av aktieägarna vald styrelse. Denna lägger upp ramarna för verksamheten, utser VD och utövar kontroll av bolagets ledning. Till sin hjälp har styrelsen en av aktieägarna vald revisor, vars uppgift är att avge revisionsberättelse för Concordia Maritime ABs (publ) årsredovisning och koncernredovisning samt säkerställa styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. 3 Den dagliga verksamheten styrs ytterst av kundernas krav på effektivitet och tillförlitlighet. Vi har valt en strategi som innebär samarbete med ett flertal underleverantörer, bland annat för funktionerna kommersiell operation och ship management. Dessa samarbeten omfattas av såväl avtal och policies som ömsesidigt förtroende och fullständig transparens. Informationsutbytet mellan parterna är omfattande och även här är kontrolloch rapporteringssystemen väl utvecklade. 4 Utöver dessa legala kontroll- och styrmekanismer omfattas och styrs verksamheten även av ett flertal branschspecifika regelverk. Till de främsta här hör FNs, EUs samt amerikanska regelverk relaterade till sjöfart och handel med olja och oljeprodukter, samt oljebolagens egna fartygsinspektioner (vetting). Därtill kommer regelverk relaterade till enskilda flaggstater, klassningssällskap och nationella sjöfartsmyndigheter. Samtliga instanser utövar kontinuerlig kontroll av verksamheten ner på fartygsnivå. 68

4 A Rösträtt C Bolagsstämma Aktiekapitalet består av A-aktier och B-aktier. Samtliga aktier medför samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst och berättigar till lika stor utdelning. Kvotvärdet är SEK 8 per aktie. A-aktien har tio röster och B-aktien har en röst per aktie. Samtliga A-aktier kontrollerades vid årsskiftet av Stena Sfären. Aktiekapitalet uppgick vid utgången av 2014 till MSEK 381,8 fördelat på 47,73 miljoner aktier, varav 43,73 miljoner B-aktier. Totalt uppgår antal röster till 83,73 miljoner. B Nomineringsprocess I nomineringsprocessen för val av styrelse ingår att tillsätta en valberedning bestående av tre ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av vice ordförande samt en representant för var och en av de två till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en representant. Valberedningens sammansättning sker på grundval av aktieägarstatistik per den sista bankdagen i augusti året före stämman. Namnen på representanterna i valberedningen och de aktieägare som de företräder ska offentliggöras via hemsidan så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman. Om kretsen av stora aktieägare förändras under nomineringsprocessen kan valberedningens sammansättning komma att ändras för att återspegla detta. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen gör det via De största ägarnas riktlinjer för urvalet till nominering är att personerna ska ha kunskaper och erfarenheter som är relevanta för Concordia Maritime. De regler som gäller för oberoende styrelseledamöter enligt Svensk kod för bolagsstyrning iakttas. I valberedningens uppgifter ingår att lämna förslag till nästa årsstämma i följande frågor: Ordförande vid stämman Styrelseledamöter Styrelsens ordförande Arvode till var och en av styrelsens ledamöter Ersättning för utskottsarbete Valberedning för följande år Valberedningens förslag, liksom en rapport om dess arbete, offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman. Aktieägare ges möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag. Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet i Concordia Maritime. För att kunna delta i beslut skall aktieägaren vara närvarande vid stämman, personligen eller genom ombud. Vidare krävs att aktieägaren är införd i eget namn i aktieboken vid visst datum före stämman och att anmälan om deltagande gjorts till bolaget i viss ordning. Beslut vid bolagsstämma fattas normalt med enkel majoritet. I vissa frågor ställer dock den svenska Aktiebolagslagen krav på att förslag ska godkännas av en större andel av de på stämman företrädda aktierna och avgivna rösterna. D Revisor Revisorn avger revisionsberättelse för Concordia Maritime ABs (publ) årsredovisning och koncernredovisning, styrelsens och VDs förvaltning av bolaget samt årsredovisningarna för övriga dotterbolag. Revisionen sker i enlighet med Aktiebolagslagen och International Standards on Auditing (ISA) utgivna av International Federation of Accountants (IFAC). Revision av årsredovisningshandlingar för enheter utanför Sverige sker i enlighet med lag och andra regler i respektive E Koncernen Ledning och företagsstruktur Koncernen består av moderbolaget Concordia Maritime AB (publ) och ett antal koncernföretag som ytterst rapporterar till VD. Moderbolagets egen organisation består endast av företagsledningen och administration, övriga funktioner köps in. Det totala antalet sysselsatta genom koncernen uppgick i slutet av 2014 till 410 personer, varav 404 är ombordanställda. Endast de sex landanställda är formellt anställda av Concordia Maritime. VD och koncernledning Koncernledningen består utöver VD av finansdirektör samt VD för dotterbolag. VD utses av och får instruktioner från styrelsen. VD är ansvarig för den löpande förvaltningen av bolaget i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar, tar fram informations- och Årsstämma hålls i Göteborgsområdet under andra kvartalet varje år. Vid årsstämman beslutas i frågor angående fastställande av årsredovisning, utdelning, ersättning till styrelse och revisorer, val av styrelseledamöter och i förekommande fall revisorer, riktlinjer för ersättning till koncernledningen liksom andra viktiga angelägenheter. Enskilda aktieägare som önskar få ett ärende behandlat kan normalt begära detta i god tid före stämman via Extra bolagsstämma kan hållas om styrelsen anser att behov finns eller om bolagets revisorer eller ägare till minst 10 procent av aktierna begär det. land samt i enlighet med god revisionssed enligt IFAC med avgivande av revisionsberättelse för de legala enheterna. Revisorn föreslås av valberedningen och väljs av stämman på ett år. Vid årsstämman 2014 valdes Jan Malm, KPMG, till bolagets externa revisor fram till årsstämman Revisorns arvode debiteras enligt löpande räkning. Under 2014 uppgick ersättning till KPMG om totalt MSEK 2,3. beslutsunderlag inför styrelsemötena samt är föredragande vid dessa möten. VD är även ansvarig för kommunikationen och säkerställande av kvaliteten i kontakten med bolagets samarbetspartners. Ersättning till koncernledningen Vi strävar efter att erbjuda totala ersättningar som är rättvisa och konkurrenskraftiga. Samtliga medarbetare erhåller ersättning i form av fast lön samt möjlighet till bonus. Riktlinjer för ersättning till koncernledningen beslutas av årsstämman. Ersättning till VD beslutas därefter av lönekompensationskommittén. Ersättningar till övriga ledande befattningshavare bereds och beslutas av VD. För ytterligare information om ersättningar, långsiktiga incitaments program och pensionsplaner, se not 4 i den ekonomiska rapporteringen. 69

5 F Styrelse Styrelsens arbetsuppgifter Styrelsens övergripande uppgift är att förvalta koncernens angelägenheter på ett sätt som skapar bästa möjliga förutsättningar för en långsiktigt god kapitalavkastning. Styrelsens arbete regleras bland annat av den svenska Aktiebolagslagen, bolagsordningen, koden och den arbetsordning som styrelsen fastställt för sitt arbete. Styrelsen fattar beslut i frågor angående koncernens övergripande mål, strategiska inriktning och viktigare policies, liksom väsentliga frågor som rör finansiering, investeringar, förvärv och avyttringar. Styrelsen övervakar och behandlar bland annat uppföljningen och kontrollen av verksamheten i koncernen, koncernens informationsgivning och organisationsfrågor, inklusive utvärdering av den operativa ledningen. I styrelsens ansvar ingår att utse och, i förekommande fall, avsätta bolagets VD. Styrelsen har också det övergripande ansvaret för upprättandet av effektiva system för internkontroll och riskhantering. Arbetsordning och styrelsemöten Styrelsen fastställer varje år en arbetsordning för styrelsearbetet. Arbetsordningen revideras därutöver vid behov. I arbetsordningen beskrivs ordförandens särskilda roll och uppgifter, liksom ansvarsområdena för styrelsen. Enligt arbetsordningen ska ordföranden säkerställa att styrelse arbetet utförs på ett effektivt sätt och att styrelsen fullgör sina uppgifter. Ordföranden ska även organisera och fördela styrelsearbetet, säkerställa att styrelsens beslut verkställs på ett effektivt sätt och att styrelsen årligen genomför en utvärdering av det egna arbetet. Arbetsordningen omfattar även detaljerade instruktioner till verkställande direktören och andra bolagsfunktioner om vilka frågor som kräver styrelsens godkännande. Instruktionerna anger bland annat de högsta belopp som olika beslutsorgan inom koncernen har rätt att godkänna när det gäller krediter, investeringar och andra åtaganden. Enligt arbetsordningen ska konstituerande styrelsemöte hållas omedelbart efter årsstämman. Vid detta möte beslutas bland annat om val av vice ordförande och vilka som ska teckna Concordia Maritimes firma. Styrelsen håller därutöver normalt sex ordinarie sammanträden per år. Fyra av dessa möten hålls i samband med publicering av koncernens års- respektive delårsrapporter. Mötena hålls vanligtvis i Göteborg. Ytterligare möten, inklusive telefonmöten, hålls vid behov. Säkerställande av kvaliteten i den finansiella rapporteringen Concordia Maritime är ett företag med begränsat antal kunder och ett begränsat antal anställda. Inom bolaget finns ingen särskild funktion för intern kontroll då antalet transaktioner på årsbasis blir relativt få. Fåtalet transaktioner gör också den finansiella rapporteringen inom bolaget relativt lättkontrollerad. VD är ytterst ansvarig för att den interna kontrollen fungerar tillfredsställande. Det löpande arbetet är dock delegerat till ekonomi- och finansfunktionen. I den arbetsordning som årligen beslutas av styrelsen ingår detaljerade instruktioner om bland annat vilka ekonomiska rapporter och annan finansiell information som ska lämnas till styrelsen. Utöver delårsrapporter och årsredovisning granskas och utvärderas kontinuerligt även annan finansiell information avseende företaget och dess verksamhet. Kontrollmiljö Grundstommen i den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen byggs upp kring koncernens direktiv, riktlinjer och instruktioner samt den ansvars- och befogenhetsstruktur som anpassats till koncernens organisation för att skapa och bibehålla en tillfredställande kontrollmiljö. Principer för intern kontroll samt direktiv och riktlinjer för den finansiella rapporteringen finns samlade i koncernens finanspolicy. Grundläggande för vår kontrollmiljö är den företagskultur som är etablerad i koncernen och som ledare och anställda verkar i. Vi jobbar aktivt med kommunikation och utbildning avseende de värdegrunder som beskrivs i ett internt, gemensamt dokument som binder samman affärs området och utgör en viktig del av den gemensamma kulturen. Riskbedömning Risker avseende den finansiella rapporteringen utvärderas och övervakas av styrelsen som helhet. Någon separat revisionskommitté finns inte, revisionsärenden behandlas istället av hela styrelsen. Granskningen av delårsrapporter och årsredovisning sker på så sätt att styrelsens ledamöter i god tid före publicering, och därtill föregående styrelsemöte, ges tillgång till relevant underlag. Rapporterna gås sedan igenom i detalj på styrelsemötet. Finansdirektören är föredragande av koncernens resultat och finansiella ställning på styrelsemötet och är naturligtvis tillgänglig för eventuella frågor dagarna före mötet. Styrelsen granskar också de mest väsentliga redovisningsprinciper som tillämpas i koncernen avseende den finansiella rapporteringen, liksom väsentliga förändringar av sådana principer. De externa revisorerna rapporterar till styrelsen vid behov och minst en gång per år. Finansiell rapportering och information Concordia Maritimes rutiner och system för informationsgivning syftar till att förse marknaden med relevant, tillförlitlig, korrekt och aktuell information om koncernens utveckling och finansiella ställning. Vi har en informationspolicy som uppfyller de krav som ställs på ett noterat bolag. Finansiell information lämnas regelbundet i form av: Delårsrapporter Årsredovisning Pressmeddelanden om nyheter som kan påverka aktiekursen Hög tillgänglighet till samtliga intressenter via telefon och mail. Möten med finansanalytiker och investerare Samtliga rapporter och pressmeddelanden publiceras på koncernens hemsida Utvärdering av styrelsens arbete Under ledning av vice styrelseordföranden genomför styrelsen årligen en utvärdering av sitt arbete. Utvärderingen avser arbetsformer och arbetsklimat, inriktningen för styrelsens arbete samt tillgång till och behovet av särskild kompetens i styrelsen. Utvärderingen används som ett hjälpmedel att utveckla styrelsens arbete, och utgör därutöver ett underlag för valberedningens nomineringsarbete. Lönekompensationskommitté I styrelsen finns en lönekompensationskommitté, vars huvuduppgift är att föreslå principer för ersättning till VD. Utskottet lämnar förslag på ersättningsriktlinjer avseende: Mål och grunder för beräkning av rörlig ersättning Förhållandet mellan fast och rörlig lön Förändringar i fast eller rörlig lön Kriterier för utvärdering av rörlig lön, långsiktiga incitament, pensionsvillkor och andra förmåner Kommittén beslutar om lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören. Kommittén har under året bestått av styrelsens ordförande, Carl-Johan Hagman och ledamoten Helena Levander. Under 2014 har kommittén träffats två gånger. 70

6 71

7 BOLAGSSTYRNINGEN UNDER 2014 Styrelsens arbete under året Styrelsen höll under året fem ordinarie möten och ett konstituerande möte. Samtliga möten utom ett hölls i Göteborgsområdet. Vid de ordinarie styrelsemötena redogör finans direktören för koncernens resultat och finansiella ställning, inklusive utsikter för de kommande kvar talen. VD behandlar marknads situationer, fartygens sysselsättning, affärsplan, inves teringar, etableringar av nya verksamheter samt förvärv och avyttringar. Bolagets revisor deltog vid styrelsemötet i februari 2015 när bokslutskommunikén för 2014 god kändes. Samtliga sammanträden under året har följt en godkänd dagordning, som tillsammans med dokumentation för varje punkt på dagordningen tillhandahållits ledamöterna en vecka innan styrelsemötena. Karl-Magnus Sjölin, f.d. finanschef på Stena Sessan, har varit sekreterare vid samtliga s tyrelsemöten. Viktigare frågor under året har bland annat berört strategi, marknads bedömningar och finansiella risker. Oberoende Styrelsen har bedömts uppfylla såväl Börsens regelverk som kodens krav på oberoende. Samtliga av årsstämman valda ledamöter utom ledamöterna Dan Sten Olsson och Carl-Johan Hagman bedömdes av valberedningen inför årsstämman 2014 oberoende gentemot såväl de större ägarna som gentemot bolaget och bolags ledningen. Carl-Johan Hagman bedöms beroende gentemot Concordia Maritimes stora ägare då han innehar en ledande funktion inom Stena Sfären. Dan Sten Olsson anses som beroende styrelseledamot i förhållande till Concordia Maritimes genom sin ägarposition i Stena Sessan Rederi AB som innehar cirka 52 procent av kapitalet och 73 procent av totala röstvärdet i Concordia Maritime. Styrelsemöten februari Bokslut 29 april Kvartalsrapport Konstituerande styrelsemöte 13 augusti Halvårsrapport 12 november Kvartalsrapport 9 december Budget Valberedning Inför stämman 2015 består valberedningen av Stefan Brocker (vice ord förande Concordia Maritime), Martin Svalstedt (Stena Sessan Rederi AB) samt Arne Lööw (Fjärde AP-fonden) och representerade cirka 76 procent av aktieägarnas röster. Valberedningens sammansättning meddelades på Concordia Maritimes webbplats den 28 oktober Under 2014 har valberedningen haft två möten och där utöver ett antal telefonkontakter. Årsstämman 2014 Årsstämman ägde rum den 29 april Vid stämman närvarade 95 aktieägare, per sonligen eller genom ombud, vilka representerade 77 procent av rösterna. Samtliga styrelseledamöter valda av stämman var närvarande. På plats fanns även bolagets revisor och ledamöterna i valberedningen. Några av de beslut stämman fattade var följande: Att i enlighet med styrelsens förslag besluta om att ingen utdelning ska utgå för Att årsarvode till styrelsen exklusive reseersättningar ska utgå med SEK , att oförändrat fördelas med SEK till ordföranden och vice ordföranden och med SEK vardera till styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen, samt att revisorerna ska erhålla ersättning för skäliga kostnader enligt räkningar baserade på verklig tidsåtgång för uppdragens fullgörande. Principer för ersättnings- och anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare. Rutiner för valberedningens tillsättande och arbete. Ola Helgesson ny CFO Ola Helgesson tillträdde i oktober 2014 som ny CFO i Concordia Maritime. Ola är civilekonom med gedigen erfarenhet från en rad områden inom ekonomi och finans. Närmast kommer han från positionen som Group CFO på Stena Line. Tidigare erfarenheter omfattar bl a positionerna som CFO på Transatlantic och Hemköpskedjan samt som Ekonomichef på Göteborgs Hamn. 72

8 OPERATIV STYRNING UNDER 2014 En stor del av det dagliga operativa arbetet i form av befraktning och bemanning köps in av närstående leverantörer, huvudsakligen Stena Bulk, Stena Weco och Northern Marine Management (NMM). Stena Bulk och Stena Weco står för befraktning och operation av våra fartyg medan NMM hanterar bemanning, drift och löpande underhåll. Ur ett styrningsperspektiv är Concordia Maritimes främsta uppgift att följa upp och utvärdera att ingångna avtal följs i enlighet med ingångna överenskommelser. Dialogen med Stena Bulk, Stena Weco och NMM är tät och i princip daglig, med formell avstämning kvartalsvis. I slutet av varje år sker en större uppföljning och ut värdering av samarbetet. Befraktning och operation Samarbetet med Stena Bulk och Stena Weco kring befraktning och operation grundas i ett avtal mellan bolagen som följs upp och utvärderas en gång per år. Läs mer om avtalet i not 23. Stena Bulk och Stena Weco sköter den dagliga operationen av fartygen, den löpande kontakten med kunderna samt agerar mellanhand i samband med olika typer av kontroller och inspektioner. Rapporteringen är formaliserad och till de viktigaste inslagen hör regelbundna rapporter om intjäning, utfall på vinstdelningsklausuler samt kostnads uppföljning. Bemanning, drift och löpande underhåll Samarbetet med NMM omfattar tjänster kring bemanning, drift och löpande underhåll. NMM sköter även kontakten med klassningssällskap i samband med deras kontroll. Även detta samarbete följs upp och utvärderas på årsbasis. Till grund för utvärderingen ligger bland annat uppföljning av budget samt uppfyllelse av satta mål. Kontroll och inspektion av fartyg Sjöfart i allmänhet och tanksjöfart i synnerhet är förknippat med ett omfattande regelsystem. Utöver ägarens egna kontroller utförs årligen ett flertal kontroller av olika aktörer; kunder, klassningssällskap, hamnmyndigheter och flaggstat. Till stora delar liknar kontrollerna varandra; fartygen granskas operationellt, tekniskt, maskinellt och säkerhetsmässigt. En del av inspektionerna är planerade, andra sker utan förvarning. Resultaten rapporteras till berörda myndigheter, ägaren och, i vissa fall, även till kunden. Omfattande granskning och egenkontroll Flaggstatens kontroll Varje fartyg måste registreras som hemmahörande i ett visst specifikt land. Ägaren förbinder sig därigenom att följa de lagar och regler som landet upprättat. Vid flaggstatskontrollen säkerställs att fartyget uppfyller gällande lagar och föreskrifter. Hamnmyndighetens kontroll Hamnstatskontroll är en inspektion av utländska fartyg som angör en nations hamn. Avsikten är att kontrollera att fartygen lever upp till ställda krav, att besättningen har rätt kompetens, och att de internationella regelverken (SOLAS, MARPOL och STCW) efterlevs. Klassningssällskapets kontroll Klassningssällskapets inspektioner sker på årsbasis eller efter reparation/modifiering. Vart femte år sker dessutom en mer omfattande kontroll i docka. Särskild vikt läggs vid att undersöka bland annat material i skrov och maskineri, underhållsrutiner och kvalitetsnivån på utförda varvsarbeten. Vetting kundens egen kontroll Vetting utförs av kunden själv eller av denne utsedda inspektörer. Ägaren bjuder in till kontrollerna, som oftast sker i samband med lossning. Kontrollerna är mycket omfattande. Inspektionerna sker utifrån ett standardiserat formulär och resultaten delas mellan oljebolagen via databaser. Vid allvarligare brister kan kunden välja att bryta kontraktet till dess att bristerna är åtgärdade och ny vetting utförd. Systemet gör det möjligt för oljebolagen att kontinuerligt kontrollera huruvida fartygen möter deras interna kriterier, utan att själva behöva inspektera fartyget. Ägarens egen kontroll NMM gör regelbundet planerade, omfattande inspektioner för att kontrollera förhållandena ombord och fartygens kondition. Detta dokumenteras i kvartalsvisa rapporter och varje månad sammanställs även en rapport över vettinginspektioner ombord Concordia Maritimes fartyg. Tillsammans med NMM har Concordia Maritime sedan möten varje kvartal, där man går igenom samtliga fartyg i flottan. Då behandlas allt från intjäning, operation och dockningar till arbetet med hälsa, miljö och säkerhet. 73

9 STYRELSE Carl-Johan Hagman Född Styrelseledamot sedan Ordförande. Jur kand. VD Stena Rederi AB, med ansvar för Stena AB koncernens shippingverksamhet. Bakgrund Tidigare VD för Walleniusrederierna, Stockholm, Eukor Car Carriers, Seoul, Rederi AB Transatlantic, Skärhamn och Höegh Autoliners AS, Oslo. Övriga uppdrag Styrelseledamot Höegh Autoliners AS och Gard P&I Ltd. Speciella kompetenser Har erfarenhet inom sjöfart, sjörättsjurist, sjöofficer och 20 års Asien erfarenhet. Stefan Brocker Född Styrelseledamot sedan Jur kand. Bakgrund Advokat, delägare och tidigare Managing Partner, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB. Övriga uppdrag Ordförande i Mannheimer Swartlings Shipping Group, styrelseledamot European Maritime Lawyers Organization, honorärkonsul Grekland. Styrelseledamot i Handelshögs kolans råd. Speciella kompetenser Rederijuridik. Har varit verksam som jurist inom sjöfart och offshore i närmare 20 år. Helena Levander Född Styrelseledamot sedan Civilekonom. Bakgrund Grundare och ordförande Nordic Investor Services AB, ett rådgivningsföretag inom ägarstyrning. Övriga uppdrag Styrelseledamot Collector AB, Uniflex AB, Stampen AB, Hans Andersson Recycling AB och NeuroVive Pharmaceutical AB. Speciella kompetenser Har lång erfarenhet från finansbranschen genom bland annat ledande posi tioner inom SEB, Nordea Asset Management, Odin Fonder och NeoNet. Har sedan 2003 haft uppdrag i ett flertal styrelser såväl börsnoterade, statliga som privata bolag. Aktieinnehav i Concordia Maritime Michael G:son Löw Född Styrelseledamot sedan Civilekonom. Bakgrund Tidigare VD och koncernchef Preem AB samt i Conoco Inc i ett flertal ledande positioner i Norden och internationellt. Övriga uppdrag Styrelseledamot Preem AB, Boliden AB, Stena Bulk AB, Norstel AB, Sv. Näringsliv, vice ordf. IKEM AB och Sv/Ryska Handelsk. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsak., Chalmers Rådgivande Kom., Sv. EnergiEk. Förening samt Nätverket Olja&Gas. Speciella kompetenser Varit verksam inom olje industrin i 38 år. Tillför kunskap inom energi, raffinaderi, trading, shipping och finansiella frågor. Morten Chr. Mo Född Styrelseledamot sedan Diplomekonom BI (Oslo) och IMDE (PED) Lausanne. Bakgrund Direktör/ordförande i Quillfeldt Rönneberg & Co, Leif Höegh & Co AS, Hator Management AS, VD Stemoco Shipping AS och Lorentzen & Stemoco AS. Övriga uppdrag Styrelseledamot CellVision AS, Bass Pte Ltd. Malaysia, Hadeland Folkehøyskole, Landsbyen Brandu 2020 och Hadeland Maskin AS. Speciella kompetenser Bakgrund som skeppsmäklare, ägare och delägare i olika rederier och aktiv/investerare i start-up-företag. Dan Sten Olsson Född Styrelseledamot och tidigare ordförande sedan Civilekonom. VD och koncernchef Stena AB. Övriga uppdrag Ordförande Stena Line Holding BV, Stena Metall AB, Stena Sessan AB. Vice ordförande Sveriges Redareförening. Speciella kompetenser Gedigen shippingkunskap med erfarenhet som VD och koncernchef för Stenakoncernen sedan Aktieinnehav i Concordia Maritime Via bolag.

10 Styrelsens närvaro och ersättning Oberoende 3) Totalt arvode, kr 4) Närvaro Mats Jansson Född Styrelseledamot sedan Fil kand. Bakgrund Tidigare VD och koncernchef Argonaut och NYKCool AB. Övriga uppdrag Styrelseledamot i MGA Holding AB, Chinsay AB och Hexicon AB. Speciella kompetenser Har sin historia i tankbranschen och hela sitt yrkesverksamma liv i sjöfart. Besitter god kunskap och har stor erfarenhet av de finansiella aspekterna på sjöfart. Carl-Johan Hagman 1) Beroende Stefan Brocker 1) Oberoende Dan Sten Olsson Beroende Helena Levander 2) Oberoende Michael G:son Löw Oberoende Mats Jansson Oberoende Morten Chr Mo Oberoende Mahmoud Sifaf 2), suppleant Oberoende Jörgen Lorén, arbetstagarrepresentant Oberoende Daniel Holmgren, arbetstagarrepresentant Oberoende ) Ingår i lönekompensationskommittén. 2) Invald from 29 april ) Oberoende definieras som oberoende av företaget, dess ledning och större ägare. 4) Ersättning till styrelsen bestäms av årsstämman och utgår till styrelseleda möter i Concordia Maritime. Revisor Jan Malm, Auktoriserad revisor KPMG. Uppdrag sedan Arbetstagarrepresentanter Jörgen Lorén Född Arbetstagarrepresentant. Sjökapten. Dipl CMO (Commercial Management and Organization in Nautical Science). Anställd i Stena koncernen sedan Styrelse ledamot sedan Övriga uppdrag 1:e vice ordförande Sjöbefälsföreningen, Klubbordförande Sjöbefälsföreningen i Stena Line, Vice ordförande Göteborgs Fartygs- Befälhavare Förening. Vice Ordförande Sjömannasällskapet i Göteborg Vice President i IFSMA (International Federation of Shipmasters Association) Arbetstagarrepresentant i styrelserna för Stena AB, Stena Line Scandinavia AB samt Stena Rederi AB. Daniel Holmgren Född Arbetstagar representant. Anställd i Stenakoncernen sedan Styrelse ledamot sedan Övriga uppdrag Representantskapsledamot SEKO Sjöfolk. 1:e vice Klubbordförande SEKO Sjöfolk i Stena Line. Arbetstagarrepresentant i Stena Marine Management AB. Suppleant Stena Line Scandinavia AB. Mahmoud Sifaf Född Suppleant sedan Anställd i Stenakoncernen sedan Övriga uppdrag Styrelseledamot i SEKO Sjöfolk. SEKO Sjöfolk, Klubbordförande Stena Line. SEKO Sjöfolk, Representant i LO Väst Distrikt. Styrelse ledamot Sjöfartsverket Rosenhill. Arbetstagar representant i Stena AB samt Stena Line Scandinavia AB. 75

11 FÖRETAGSLEDNING Kim Ullman Född VD. Ekonom. Anställd sedan 2014 (i Stena sedan 1983). Externa uppdrag Styrelseledamot Stena Weco, Stena Sonangol Suezmax Pool, Sjö fartens Analysinstitut. Ledamot i Sveriges Redar förening, Bulk och Tanksektionen. Aktieinnehav i Concordia Maritime Ola Helgesson Född Finansdirektör. Civilekonom. Anställd sedan 2014 (i Stena sedan 2011). Barbara Oeuvray Född VD, Concordia Maritime AG. Swiss Certified Finance and Accounting Specialist. Anställd sedan 2005 (i Stena sedan 1989). Externa uppdrag Styrelseledamot MISL (Maritime Insurance Solutions Ltd.) Aktieinnehav i Concordia Maritime N. Angelique Burgess Född VD, Concordia Maritime (Bermuda) Ltd. Bachelor of Science, Management Studies. Anställd sedan

tillräcklig grund för mina uttalanden. Detta innebär

tillräcklig grund för mina uttalanden. Detta innebär STYRNING AV BOLAG OCH VERKSAMHET Concordia Maritime tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och denna bolags styrnings rapport har upprättats som en del av kodtillämpningen. Utöver beskrivningen av själva

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Styrning och kontroll av verksamheten i Avanza Bank Holding AB (publ), nedan Avanza, kan beskrivas utifrån flera olika perspektiv. Som ett publikt och noterat svenskt aktiebolag

Läs mer

Initiativ från aktieägare. Större aktieägare. Årsstämma 2013

Initiativ från aktieägare. Större aktieägare. Årsstämma 2013 Bolagsstyrningsrapport FinnvedenBulten AB (publ) är ett svenskt publikt aktie bolag med säte i Göteborg, Sverige. FinnvedenBulten är noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 20 maj 2011. Bolaget följer NASDAQ

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport innehåll 31 Ordförande har ordet 32 Bolagsstyrning 2014 32 Aktieägare 32 Bolagsstämma 33 Valberedning 33 Styrelse 35 Styrelsens ledamöter 38 VD och koncernledning 39 Riktlinjer för

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2014

Bolagsstyrningsrapport 2014 Bolagsstyrningsrapport 2014 Bolagsstyrningsrapport 2014 BTS Group AB är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. BTS Groups bolagsstyrning baseras därför på

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Hoist Kredit AB Hoist Kredit AB (publ) Bolagsstyrningsrapport 014 Bolagsstyrningsrapport God bolagsstyrning syftar till att skapa förutsättningar för ett aktivt engagemang från ägarna med en tydlig och

Läs mer

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef Bolagsstyrning Consiliums aktie är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Consilium tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (koden) sedan 1/7 2008 i enlighet med börsens regelverk. Denna bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 2014 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrning avser de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr bolaget. Tethys Oil AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGS RAPPORT

BOLAGSSTYRNINGS RAPPORT BOLAGSSTYRNINGS RAPPORT Regelverk och bolagsordning Hufvudstaden är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 28 CDON Group AB CDON Group AB Årsredovisning 201 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning. CDON Group är ett svenskt publikt aktiebolag.

Läs mer

Så här styrs Nobina. Bolagsordning Bolagsordningen i sin helhet finns på Nobinas webbplats; www.nobina.com.

Så här styrs Nobina. Bolagsordning Bolagsordningen i sin helhet finns på Nobinas webbplats; www.nobina.com. BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Rapporten beskriver bolagsstyrning, ledning och förvaltning samt hur styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen och samverkar med bolagets oberoende revisorer.

Läs mer

BOLAGSSTYRNING Seamless Bolagsstyrningsrapport 2012

BOLAGSSTYRNING Seamless Bolagsstyrningsrapport 2012 BOLAGSSTYRNING Seamless Bolagsstyrningsrapport 2012 Styrningen av Seamless sker via bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med Aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning. Bolagets

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Styrningen av Avanza Bank Holding AB (publ), ( Avanza Bank ), sker genom bolagsstämman, styrelsen och den verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen (SFS 2005:551),

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2006

Bolagsstyrningsrapport 2006 Bolagsstyrningsrapport 2006 Hufvudstaden är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen,

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Lindab International AB är ett svenskt publikt bolag, som enligt bolagsordningen ska utveckla, producera och försälja produkter till såväl ventilationsbranschen som byggnadsindustrin.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 27 Qliro Group AB Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Denna rapport beskriver Qliro Group AB:s principer för bolagsstyrning. Qliro Group är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets styrning baseras

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport BOLAGSSTYRNING Bolagsstyrningsrapport Swedish Match AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Föremålet för bolagets verksamhet är, i enlighet med bolagsordningen,

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport för 2013

Bolagsstyrningsrapport för 2013 för 2013 NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) (nedan kallat NeuroVive eller Bolaget) är ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556595-6538. Bolaget har sitt säte i Lunds kommun och är listat

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Husqvarna AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Husqvarna tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här 2013 års bolagsstyrningsrapport.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2008

Bolagsstyrningsrapport 2008 Bolagsstyrningsrapport 2008 Hufvudstaden är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen,

Läs mer

bolagsstyrning Bolagsordningen i sin helhet finns på koncernens webbplats www.nobina.com.

bolagsstyrning Bolagsordningen i sin helhet finns på koncernens webbplats www.nobina.com. bolagsstyrning Denna rapport beskriver bolagsstyrning, ledning och förvaltning samt hur styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen och samverkar med bolagets oberoende revisorer.

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 Bolagsstyrningen i Obducat AB (publ) sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), bolagsordningen, årsredovisningslagen

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport H & M Hennes & Mauritz AB 2014

Bolagsstyrningsrapport H & M Hennes & Mauritz AB 2014 Bolagsstyrningsrapport H & M Hennes & Mauritz AB 2014 God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att bolag styrs på ett för aktieägarna så effektivt sätt som möjligt. H&M tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport DGC One AB är ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556624-1732. Bolagets aktie är sedan 16 juni 2008 noterad på Nasdaq OMX Stockholm AB. Enligt årsredovisningslagen ska förvaltningsberättelsen

Läs mer

Avvikelser från Koden Koden, ska enligt statens ägarpolicy, tillämpas i alla statligt ägda bolag. Kodens syfte är att bidra till förbättrad styrning

Avvikelser från Koden Koden, ska enligt statens ägarpolicy, tillämpas i alla statligt ägda bolag. Kodens syfte är att bidra till förbättrad styrning Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapporten är granskad av koncernens revisorer och utgör en del av förvaltningsberättelsen. Rapporten beskriver hur bolaget styrs, hur styrelsens arbete är utformat,

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 41 ASSA ABLOY är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige och med huvudkontor på Klarabergsviadukten 90. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Valberedning Årsstämma Aktieägare Externa revisorer PricewaterhouseCoopers Hans Jönsson Externa regler Som svenskt publikt aktiebolag med värdepapper noterade på Nasdaq OMX Stockholm

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2012 FÖR INTELLECTA AB (PUBL)

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2012 FÖR INTELLECTA AB (PUBL) BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2012 FÖR INTELLECTA AB (PUBL) Bolagsstyrningen i Intellecta syftar till att skapa goda förutsättningar för en aktiv och ansvarstagande ägarroll, fastställa en lämplig ansvarsfördelning

Läs mer

BOLAGSSTYRNING INOM BILLERUDKORSNÄS 2013

BOLAGSSTYRNING INOM BILLERUDKORSNÄS 2013 BOLAGSSTYRNING INOM BILLERUDKORSNÄS 2013 Denna rapport om BillerudKorsnäs-koncernens bolagsstyrning 2013 är utformad enligt reglerna i årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning. BillerudKorsnäs

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport BOLAGSSTYRNING Bolagsstyrningen i Systemair AB (publ) sker via årsstämman, bolagsordningen, styrelsen, koncernchefen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen,

Läs mer