Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsmäklarinspektionens avgörande"

Transkript

1 Beslutet i webbversion 1 (13) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om distansavtal, uppdragsavtal, journal, återgångsvillkor, överlåtelsehandlingar, kundkännedom - grundläggande åtgärder och god fastighetsmäklarsed. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin informationsskyldighet enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Dessutom har det prövats om mäklaren informerat uppdragsgivaren om att uppdragsavtalet innehöll ett samtycke till att påbörja tjänsten och att det inte skulle finnas någon ångerrätt när tjänsten hade fullgjorts. Anteckningarna i journalen har också granskats. Frågan om mäklaren har verkat för att ett återgångsvillkor skulle tas med i köpeköpekontraktet har bedömts. Även frågan om mäklaren har gått igenom överlåtelsehandlingarna med parterna har berörts. Beslutet innehåller även en bedömning av om mäklaren har vidtagit grundläggande åtgärder för att uppnå kundkännedom om uppdragsgivaren. Slutligen har köparens rätt att ta del av dokumentation som rör mäklarens avtalsförhållanden med en annan person omfattats av beslutet. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Fastighetsmäklarinspektionen meddelar fastighetsmäklaren NN en erinran. Ärendet I en anmälan till Fastighetsmäklarinspektionen har kritik riktats mot fastighetsmäklaren NN med anledning av två förmedlingsuppdrag. Anmälaren har lämnat in flera yttranden samt gett in kopior av två uppdragsavtal, ett sjukintyg, en objektsbeskrivning, ett lånelöfte, e- POSTADRESS TELEFON EPOST Fastighetsmäklarinspektionen Box 22034, Stockholm BESÖKSADRESS TELEFAX WEBBPLATS Fleminggatan

2 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 2 (13) postkonversationer, en villkorsbilaga till ett skuldebrev, säljarens hävning av köpekontraktet, ett förlikningsavtal samt ett depositionsavtal. NN har yttrat sig över anmälan samt gett in kopior av journalen, ett depositionsavtal och dokumentationen över de vidtagna åtgärderna för att uppnå kundkännedom om anmälaren. Anmälan Av anmälarens yttranden framgår bland annat följande. Den 16 juni 2014 kom NN hem till anmälaren. De ingick ett förmedlingsuppdrag avseende hennes bostadsrätt A. Uppdragsavtalet var färdigskrivet när NN kom hem till anmälaren. Avtalet saknade information om den ångerrätt som hon har enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Anmälaren har inte fått någon information över huvud taget om att hon hade någon ångerrätt. Den 19 juni 2014 köpte anmälaren två bostadsrätter (B och C) som NN förmedlade. De två bostadsrätterna var ombyggda till en lägenhet. Hon fick ta del av köpekontraktet först 45 minuter innan kontraktsskrivningen. Anmälaren har svårt att förstå juridiska termer på svenska. NN gick inte igenom köpekontraktet med henne. Detta innebar att anmälaren inte var införstådd med vad hon skrev under. Vid kontraktsskrivningen strök NN ett villkor om att en förutsättning för att köpet skulle bli bindande var att anmälaren fick sin dåvarande bostad såld. NN verkade inte för att ett sådant villkor skulle tas med i köpekontraktet. Anmälaren var tvungen att ha ett sådant återgångsvillkor för att kunna fullfölja köpet. Detta visste NN eftersom hon även hade i uppdrag att förmedla anmälarens bostadsrätt. Anmälaren hade ett lånelöfte från sin bank som var villkorat av att hennes egen bostadsrätt såldes först. Detta framgick av lånelöftet eftersom det stod att hennes egen insats var tvungen att vara minst kr. NN har inte kontrollerat lånelöftet med banken. Från den 1 juli fram till den 1 september 2014 hyrde anmälaren bostadsrätterna av säljaren. Under hyrestiden påbörjade anmälaren en

3 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 3 (13) renovering av bostadsrätterna som hon hade säljarens godkännande för. Hon har lagt ut cirka kr på renoveringen. Efter kontraktsskrivningen blev anmälaren arbetslös. Anmälaren fick inte något lån av banken, eftersom lånelöftet gällde under förutsättning av att hennes återbetalningsförmåga inte hade försämrats och att hon hade sålt sin bostadsrätt. Detta borde NN ha tagit reda på och gett henne rådet att ta med ett återgångsvillkor i köpekontraktet. Banken gick senare med på att eventuellt bevilja ett lån om bankens mäklare samtidigt fick ta över uppdraget att försöka förmedla bostadsrätten A. Detta gick inte NN med på. Därefter ingick NN den 12 augusti 2014 ett uppdragsavtal med anmälaren om förmedling av de två bostadsrätterna B och C. Tanken var att sälja bostadsrätterna på nytt innan tillträdet om anmälaren inte hade möjlighet att betala för köpet av bostadsrätterna. NN hade med sig ett uppdragsavtal där det redan var ikryssat att uppdragsgivaren avsade sig ångerrätten. Anmälaren blev pressad av NN att skriva under avtalet. Anmälaren tillträdde inte bostadsrätterna den 1 september 2014 och säljarna hävde därför köpekontraktet. NN fick i uppdrag av säljarna att på nytt förmedla bostadsrätterna B och C. Bostadsrätterna såldes till ett lägre pris än vad anmälaren hade köpt dem för. Säljarna krävde henne därför på skadestånd. Efter diskussioner kom anmälaren överens med säljaren om en förlikning den 12 december 2014 som innebar att säljaren fick behålla handpenningen på kr. I denna summa ingick bland annat det mäklararvode på kr som säljarna hade betalat till NN. Anmälaren har begärt att från NN få en kopia av fakturan på det arvode som hon har betalat, men det har hon inte fått. Hon behöver fakturan för att kunna göra avdrag i sin deklaration. Förlikningen innebar även att hon inte fick tillbaka de kr som hon hade lagt på renoveringen. NN har inte kontrollerat anmälarens identitet. Hon har heller inte fått ta del av journalerna från någon av förmedlingarna. Handlingarna

4 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 4 (13) Uppdragsavtalet A Uppdragsavtalet avser förmedlingen av anmälarens bostadsrätt A. Avtalet är underskrivet av anmälaren (uppdragsgivaren) och NN den 16 juni Uppdragsavtalet B och C Uppdragsavtalet avser förmedlingen av bostadsrätterna B och C. Avtalet är underskrivet av anmälaren (uppdragsgivaren) och NN den 12 augusti Avsnittet med rubriken Ångerrätt innehåller följande text. Uppdragsgivaren har begärt att förmedlingsuppdraget ska påbörjas under den tid då ångerrätten gäller, och därmed gått med på att det inte ska finnas någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts. Om uppdragsgivaren väljer att frånträda avtalet inom den tid då ångerrätten gäller, blir uppdragsgivaren skyldig att ersätta fastighetsmäklaren för den utförda delen av förmedlingsuppdraget. Köpekontraktet Köpekontraktet avser överlåtelsen av bostadsrätterna B och C till anmälaren. Avtalet är underskrivet av parterna den 19 juni Tillträdet är satt till den 1 september I 15 står följande. Detta köp har inte gjorts beroende av att köparen ska sälja sin nuvarande bostad. Dock kan köparen tillträda när köparens lägenhet [adress], är såld och tillträdd. Köparen ska hålla säljaren och fastighetsmäklaren underrättad om datum för tillträde köparens lägenhet. Ny tillträdes dag, dock senast den 1 november 2014, ska då bestämmas och tilläggsavtal upprättas mellan parterna. Lånelöftet Av lånelöftet, som är daterat den 16 juni 2014, framgår bland annat följande. Lånelöfte lämnas enligt nedanstående förutsättningar: Ändamål Lånelöfte Köpeskilling (max) kr Lånebelopp (max) kr Egen insats (min) kr

5 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 5 (13) Månadsavgift bostadsrätt (max) kr Lånelöftet gäller t o m Övriga villkor [ ] Banken vill särskilt uppmärksamma om följande: Lånelöfte gäller under förutsättning att låntagarens återbetalningsförmåga inte försämras. [ ] När det är aktuellt att skriva köpekontrakt bör låntagaren kontakta banken för att få slutgiltigt besked om lån kan beviljas. Bindande köpekontrakt bör inte tecknas dessförinnan. Dokumentationen om kundkännedom beträffande uppdragsgivaren Av dokumentationen framgår det att NN har kontrollerat identiteten på uppdragsgivaren (anmälaren) den 16 juni Hon har även gett in en kopia av uppdragsgivarens identitetskort. Journalen Av journalen över det förmedlingsuppdrag som avser anmälarens köp av bostadsrätterna B och C finns det inga anteckningar om följande. Att mäklaren har upplyst tilltänkta köpare hur säljaren avser att genomföra försäljningen. Att mäklaren har tillhandahållit tilltänkta köpare bostadsrättsföreningens årsredovisning alternativt ekonomiska plan. Att mäklaren har erbjudit köparen en skriftlig beräkning av boendekostnaderna. Att mäklaren har kontrollerat årsavgiften i nära anslutning till kontraktsskrivningen. Att mäklaren har uppmärksammat köparen på behovet av en återgångsklausul. Att mäklaren har mottagit handpenningen från köparen. Fastighetsmäklarens yttrande NN har genom sitt ombud uppgett bland annat följande.

6 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 6 (13) Uppdragsavtalet A Hon har muntligt informerat anmälaren om ångerrätten och hennes rättigheter enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Anmälaren begärde därefter att uppdraget skulle påbörjas trots att tidsfristen för ångerrätten inte hade löpt ut. Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler började gälla för mäklarnas uppdragsavtal den 14 juni På grund av att uppdragsavtalet ingicks endast två dagar efter det att lagen började gälla var hennes mäklarsystem ännu inte uppdaterat med den nödvändiga skriftliga informationen. Hon dokumenterade därför att hon hade informerat om ångerrätten genom att göra en anteckning i journalen. Köpekontraktet Innan hon upprättade köpekontraktet om överlåtelsen av bostadsrätterna B och C till anmälaren undersökte hon vilka eventuella villkor som kunde vara aktuella för överlåtelsen. Den 18 juni 2014 skickade hon via e-post en kopia av köpekontraktet för genomläsning till parterna. Kontraktsskrivningen ägde rum på eftermiddagen den 19 juni Parterna hade inga invändningar mot kontraktsförslaget. Hon gick noggrant igenom köpekontraktet, frågelistan, depositionsavtalet och objektsbeskrivningen med parterna. Anmälaren uppgav att hon var nöjd med den undersökning av bostadsrätterna som hon hade gjort vid visningen den 16 juni De diskuterade särskilt att köpet inte hade villkorats av att köparen skulle sälja sin egen bostad. Även ansvaret för bostadsrätternas skick fram till tillträdesdagen och tidpunkten för tillträde diskuterades ingående. Genomgången av köpekontraktet tog uppskattningsvis två och en halv timmar. Hon var noggrann med att parterna skulle förstå innebörden av samtliga villkor. Hon påpekade för parterna att påtala om något var oklart och att hon i sådana fall skulle förtydliga innebörden ytterligare. Det framstod inte som om någon av parterna inte hade förstått innebörden av köpekontraktet. Anmälaren var väldigt pratsam. Hon uppfattade det inte som att anmälaren hade svårt att förstå svenska. Ingen av parterna visade något tecken på att de inte skulle vara införstådda med innehållet i de handlingar som hon hade upprättat.

7 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 7 (13) Lånelöftet Som fastighetsmäklare har hon ingen generell skyldighet att kontrollera köparens ekonomi. Hon frågade anmälaren om hur hon avsåg att finansiera köpet. Anmälaren uppgav att hon hade ett lånelöfte från en bank. Hon fick veta att lånelöftet var villkorat av att anmälarens egna boende skulle säljas först. Hon verkade för att köpet skulle villkoras av att anmälaren beviljades lån. Hon ville i 15 köpekontraktet skapa en möjlighet för anmälaren att sälja sin bostad. Detta skapade emellertid en het diskussion mellan säljaren och anmälaren. Parterna enades sedan om att det inte skulle finnas någon sådan möjlighet för anmälaren. Det var viktigt för säljaren att få lägenheterna sålda, eftersom han behövde pengarna för att finansiera ett köp av en ny bostad. Säljaren ville därför inte ge anmälaren någon möjlighet att dra sig ur köpet. Anmälaren var väldigt mån om att få köpa lägenheterna och gick därför med på säljarens krav. Hon verkade för att köpet skulle villkoras av att köparens bostad såldes innan tillträdesdagen. Att parterna sedan enades om en annan lösning kan inte hon lastas för. Hon informerade dem om riskerna med en sådan lösning. Under diskussionerna som följde kom det fram att säljaren aldrig skulle överlåta bostadsrätterna till någon som krävde ett sådant återgångsvillkor. Detta klargjordes även för anmälaren. Uppdragsavtalet B och C Av uppdragsavtalet om förmedlingen av bostadsrätterna B och C framgår det att anmälaren hade begärt att förmedlingsuppdraget skulle påbörjas under den tid då ångerrätten gällde. Detta hade skett efter diskussion och i samråd med anmälaren. Journalerna När det gäller de två förmedlingsuppdragen som hon hade ingått med anmälaren den 16 juni (A) respektive den 12 augusti 2014 (B och C) har hon skickat över journalerna till anmälaren. Hon har inte fått tillbaka något underskrivet exemplar. Det finns inte heller någon skyldighet för henne att se till att parterna skriver under att de har mottagit journalerna.

8 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 8 (13) Hon har inte överlämnat någon journal över det förmedlingsuppdrag där anmälaren köpte bostadsrätterna B och C av den enkla anledningen att anmälaren aldrig blev köpare. Det stämmer att vissa anteckningar saknas i journalen, men hon bestrider att det skulle utgöra en grund för en påföljd. Fakturan Anmälaren har inte betalat någon provision till henne. Hon vet inte vad det är för faktura som anmälaren syftar på. Anmälaren och säljaren träffade ett skriftligt förlikningsavtal avseende anmälarens skadeståndsskyldighet som bland annat omfattade det belopp som säljaren betalade till henne i provision. Det avtalet utgör mer än väl ett underlag för anmälarens deklaration, vilket hon har informerat anmälaren om vid flera tillfällen. Fastighetsmäklarinspektionens bedömning Av 8 fastighetsmäklarlagen (2011:666) framgår det att fastighetsmäklaren ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. Mäklaren ska ta till vara både säljarens och köparens intresse. Inom ramen för de krav som god fastighetsmäklarsed ställer ska mäklaren särskilt beakta uppdragsgivarens ekonomiska intressen. Köpekontraktet Enligt 21 fastighetsmäklarlagen ska mäklaren verka för att köparen och säljaren träffar överenskommelse i frågor som behöver lösas i samband med överlåtelsen. Om inte något annat har avtalats, ska mäklaren hjälpa köparen och säljaren att upprätta de handlingar som behövs för överlåtelsen. I förarbetena till den nu gällande fastighetsmäklarlagen anges bland annat följande (prop. 2010/11:15 s. 49). Om en presumtiv köpare är beroende av att beviljas eller få överta lån för att kunna betala köpeskillingen, är mäklaren i princip skyldig att verka för att köpets giltighet villkoras av att lån beviljas eller övertas (jfr rättsfallen NJA 1997 s. 127 I och II). Bestämmelsen innebär även att en mäklare, som känner till att en presumtiv köpare inte har sådan ekonomi att denne kan förväntas genomföra köpet, upplyser om detta.

9 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 9 (13) I tidigare förarbeten anges bland annat följande (prop. 1983/84:16 s. 41). I samband med en överlåtelse uppkommer olika frågor som måste lösas mellan parterna. Många av dessa är av rent praktisk natur, medan andra kan vara mera komplicerade och gripa in i själva överlåtelseavtalet. Enligt förevarande paragraf har mäklaren en handlingsplikt vid avtalsslutet mellan parterna. Han bör vara aktiv och observant på frågor som måste lösas. Han bör också lägga fram förslag till en överenskommelse som kan tillfredsställa båda parterna. Som exempel kan nämnas att säljaren vill friskriva sig från ansvar för dolda fel i fastigheten. Mäklaren bör då klargöra för köparen vad en sådan friskrivningsklausul kan innebära för denne för det fall att ett dolt fel senare visar sig i fastigheten. Ett annat exempel är att mäklaren bör vara uppmärksam på om någon av parterna rimligen bör villkora köpet. Ett inte ovanligt fall är att köpet inte skall vara bindande förrän köparen har fått sin fastighet såld. Eller också görs köpet beroende av att köparen erhåller lån på vissa villkor. I alla dessa fall åligger det mäklaren att klargöra köpevillkorets innebörd och se till att det blir tydligt utformat i köpehandlingen. Anmälaren har uppgett att NN inte gick igenom köpekontraktet med henne. Hon har även uppgett att NN inte har verkat för att ta med ett återgångsvillkor som inneburit att köpet inte skulle vara bindande förrän hennes bostad var såld. NN har tillbakavisat anmälarens uppgifter. De delar i köpekontraktet som är överstrukna talar för att NN har verkat för att köpet skulle villkoras. Ord står mot ord om vad som därefter har hänt och diskuterats vid kontraktsskrivningen. Vid bedömningen av en fastighetsmäklares agerande får omständigheter som är graverande för mäklaren läggas till grund för disciplinära åtgärder endast om dessa kan slås fast otvetydigt (se RÅ 1998 ref. 83). Mot bakgrund av de motstridiga uppgifterna kan det inte anses otvetydigt fastställt att NN har brustit i sin omsorgsplikt eller agerat i strid med god fastighetsmäklarsed vid sin medverkan i samband med kontraktsskrivningen. Ångerrätten

10 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 10 (13) Enligt 2 kap. 2 och 5 lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler är mäklaren skyldig att informera en konsument om bland annat den ångerrätt som konsumenten har enligt 2 kap. 10 i samma lag. Informationen ska ges klart och begripligt i en handling eller, om konsumenten samtycker till det, i en annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. När ett avtal har ingåtts ska näringsidkaren ge konsumenten en kopia av det undertecknade avtalet eller en bekräftelse på avtalet. Kopian eller bekräftelsen ska ges i en handling eller, om konsumenten samtycker till det, i en annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. Av 2 kap. 10 och 12 lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler framgår det bland annat att en konsument har rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då avtalet ingås. Enligt 2 kap lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gäller inte ångerrätten för avtal som avser en tjänst som har fullgjorts, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts. Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler fick sin nuvarande lydelse genom en lagändring som trädde i kraft den 13 juni Uppdragsavtalet A Anmälaren har uppgett att NN inte har gett henne någon information över huvud taget om ångerrätten i samband med att hon skrev under uppdragsavtalet A den 16 juni NN har förklarat att hon endast gett informationen muntligt till anmälaren. Den information som mäklaren är skyldig att ge uppdragsgivaren enligt 2 kap. 2 och 5 lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ska som huvudregel ges i en handling. Enligt förarbetena menas ett pappersdokument (prop. 2013/14:15 s. 85). Endast om konsumenten samtycker till det, får informationen ges i en annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. Fastighetsmäklarinspektionen finner att NN har underlåtit att lämna information på ett korrekt sätt. Mot bakgrund av att fastighetsmäklares skyldigheter vid avtal utanför affärslokaler började gälla endast tre dagar :18

11 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 11 (13) innan uppdragsavtalet ingicks anser Fastighetsmäklarinspektionen att förseelsen kan stanna vid en erinran. Uppdragsavtalet B och C Anmälaren har uppgett att det i uppdragsavtalet var ikryssat att hon hade begärt att förmedlingsuppdraget skulle påbörjas under den tid då ångerrätten gällde utan att hon uppmärksammades på detta. NN har uppgett att överenskommelsen skedde efter diskussion och i samråd med anmälaren. Fastighetsmäklarinspektionen anser att det inte är otvetydigt fastställt att NN har agerat i strid med sina skyldigheter och att det därför saknas grund för någon påföljd i denna del. De grundläggande åtgärderna för att uppnå kundkännedom Det följer av 2 kap. 2, 3, 9 och 11 lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) att en fastighetsmäklare ska vidta grundläggande åtgärder för att uppnå kundkännedom vid etableringen av en affärsförbindelse. Med grundläggande åtgärder för kundkännedom avses 1. kontroll av kundens identitet genom identitetshandling, registerutdrag eller på annat tillförlitligt sätt, 2. kontroll av den verkliga huvudmannens identitet och 3. inhämtande av information om affärsförbindelsens syfte och art. En fastighetsmäklare får inte medverka vid en fastighetsöverlåtelse om kundkännedom inte har uppnåtts om både säljaren och köparen. Mäklaren ska ha slutfört kontrollerna av uppdragsgivarens och den verkliga huvudmannens identitet innan uppdragsavtalet undertecknas. Kontrollerna av köparens och den verkliga huvudmannens identitet ska vara slutförda innan parterna undertecknar köpekontraktet. Anmälaren har uppgett att NN inte har kontrollerat identiteten på henne. Av den dokumentation som NN har lämnat in i ärendet framgår det att hon har vidtagit de grundläggande åtgärderna för att uppnå kundkännedom om anmälaren innan eller i samband med att uppdragsavtalet A ingicks den 16 juni Fastighetsmäklarinspektionen finner ingen anledning att kritisera NN i detta avseende :18

12 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 12 (13) Journalen Enligt 20 fastighetsmäklarlagen ska fastighetsmäklaren föra anteckningar över förmedlingsuppdraget. Dokumentationen ska överlämnas till uppdragsgivaren när uppdraget slutförts. Om ett överlåtelseavtal ingås, ska även den som har köpt eller sålt fastigheten få dokumentationen när uppdraget slutförts. I förarbetena till lagen (prop. 2010/11:15 s. 61) anges bland annat följande. Det är förmedlingsuppdraget som ska dokumenteras. Skyldigheten omfattar uppgifter om när uppdraget ingicks, när och på vilket sätt en åtgärd vidtagits samt när uppdraget upphör. Av särskild betydelse är anteckningar om de förpliktelser som följer av lagen, t.ex. utförandet av rådgivnings- och upplysningsskyldigheten (se 16 ), kontrollen av förfoganderätts- och inskrivningsförhållanden (se 17 ) samt tillhandahållandet av en objektsbeskrivning (se 18 ). I journalen över förmedlingsuppdraget som avser anmälarens köp av bostadsrätterna B och C har NN medgett att det saknas anteckningar om följande moment i förmedlingsuppdraget. Att hon har upplyst tilltänkta köpare hur säljaren avser att genomföra försäljningen. Att hon har tillhandahållit tilltänkta köpare bostadsrättsföreningens årsredovisning alternativt ekonomiska plan. Att hon har erbjudit köparen en skriftlig beräkning av boendekostnaderna. Att hon har kontrollerat årsavgiften i nära anslutning till kontraktsskrivningen. Att hon har uppmärksammat köparen på behovet av en återgångsklausul. Att hon har mottagit handpenningen från köparen. Fastighetsmäklarinspektionen anser att bristerna i journalen förtjänar en erinran. Ord står mot ord i frågan om NN har överlämnat kopior av journalen till anmälaren i förmedlingsuppdragen avseende bostadsrätten A respektive :18

13 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 13 (13) bostadsrätterna B och C. Mot bakgrund av att detta inte är otvetydigt fastställt saknas det grunder för Fastighetsmäklarinspektionen att meddela NN en påföljd i denna frågeställning. Fakturan Anmälaren har genom en förlikning betalat skadestånd till säljaren av bostadsrätterna B och C. Skadeståndet omfattade bland annat det belopp som säljaren har betalat i provision till NN. Anmälaren har begärt att få ta del av fakturan på den provision som hon anser att hon har betalat genom skadeståndet till säljaren. En tredje part har emellertid ingen rätt att få ut dokumentation som rör mäklarens avtalsförhållanden med en annan person. Fastighetsmäklarinspektionen anser därför att det inte finns någon grund påföljd i denna del. Övrigt Det som i övrigt har kommit fram i ärendet ger inte anledning till någon åtgärd av Fastighetsmäklarinspektionen. Påföljd NN meddelas en erinran för underlåtenheten att lämna skriftlig information i enlighet med 2 kap. 2 och 5 lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler samt för bristerna i journalen :18

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om överlåtelsehandlingar, journal och budgivning. Prövning av fastighetsmäklarens skyldighet att verka för att

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning, kundkännedom - dokumentation och bevarande, journal och anbudsförteckning. Prövning av om

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder och återgångsvillkor. Prövning av fastighetsmäklarens underlåtenhet att

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, journal och kundkännedom - dokumentation och bevarande. Prövning av

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om journal och objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att i objektsbeskrivningen

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, objektsbeskrivning och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren har

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om information om köparens undersökningsplikt, journal och mäklarens agerande. Prövning av om fastighetsmäklarens

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - dokumentation och bevarande och mäklarens agerande. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - skärpta åtgärder och kundkännedom - dokumentation och bevarande. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om överlåtelsehandlingar, information om köparens undersökningsplikt och mäklarens agerande. Prövning av fastighetsmäklarens

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om journal, anbudsförteckning, omsorgsplikt och objektsbeskrivning. Prövning av fastighetsmäklarens utformning

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om deposition, rådgivnings- och upplysningsskyldighet och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om besiktningsklausul och journal. Prövning av fastighetsmäklarens utformning av en besiktningsklausul, liksom

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (13) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om uppdragsavtal, överlåtelsehandlingar, anbudsförteckning, kundkännedom - grundläggande åtgärder och journal.

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om deposition, kundkännedom - dokumentation och bevarande och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om omsorgsplikt, närståendeförmedling och objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklaren har åsidosatt sin

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppnått kundkännedom avseende uppdragsgivarna

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - skärpta åtgärder, objektsbeskrivning, uppdragsavtal och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om försäkring för köpare eller säljare, omsorgsplikt och överlåtelsehandlingar. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (10) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder och kundkännedom - dokumentation och bevarande. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder och mäklarens kontrollskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, marknadsföring och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren har brustit

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder och mäklarens agerande. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att uppnå

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om överlåtelsehandlingar och rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av fastighetsmäklarens skyldighet

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om uppdragsavtal och provision och annan ersättning. Prövning av fastighetsmäklarens utformning av ett avtalsvillkor

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder, mäklarens agerande och objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (11) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om besiktningsklausul, objektsbeskrivning, kundkännedom - grundläggande åtgärder, journal och energideklaration.

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har varit skyldig att informera köparen

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet och omsorgsplikt. Prövning av om fastighetsmäklaren har varit skyldig

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (12) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om omsorgsplikt, rådgivnings- och upplysningsskyldighet, kundkännedom - grundläggande åtgärder, kundkännedom -

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om självinträde och god fastighetsmäklarsed. Prövning av om fastighetsmäklarens förvärv av en bostadsrättslägenhet

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (10) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning, kundkännedom - dokumentation och bevarande, anbudsförteckning, journal och rådgivnings-

Läs mer

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om deposition och journal. Prövning av fastighetsmäklarens medverkan till utformningen av villkoren i ett depositionsavtal

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (10) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder, uppdragsavtal, omsorgsplikt, överlåtelsehandlingar och marknadsföring.

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har fullgjort sin rådgivnings- och

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (11) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om omsorgsplikt, information om köparens undersökningsplikt, anbudsförteckning, objektsbeskrivning, journal och

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om visning och sidoverksamhet. Prövning av om fastighetsmäklaren har vidtagit förmedlingsåtgärder i form av en

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om dokumentation och objektsbeskrivning. Prövning av fastighetsmäklarens medverkan till att parterna träffade de

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om deposition, överlåtelsehandlingar och journal. Prövning av om journalen innehåller alla de anteckningar över

Läs mer

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (10) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder och kundkännedom - dokumentation och bevarande. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (11) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - skärpta åtgärder, budgivning och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren har utfört skärpta

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning och överlåtelsehandlingar. Prövning av om fastighetsmäklaren har anpassat handlingarna till

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning och rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har lämnat

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Saken. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Saken. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin rådgivning- och upplysningsskyldighet

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (11) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om omsorgsplikt, rådgivnings- och upplysningsskyldighet, överlåtelsehandlingar, journal och kundkännedom - dokumentation

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (11) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring, journal och rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har följt

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om omsorgsplikt och rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har haft en skyldighet

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om mäklarens kontrollskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren i tillräcklig omfattning har kontrollerat om

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, uppdragsavtal och mäklarens kontrollskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (14) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, besiktningsklausul, kundkännedom - grundläggande åtgärder, kundkännedom

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om budgivning och anbudsförteckning. Prövning av fastighetsmäklarens skyldighet att dokumentera anbud och därmed

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om mäklarens kontrollskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren i tillräcklig omfattning har kontrollerat om

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring, objektsbeskrivning och rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om uppgifterna om

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (15) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning, kundkännedom - skärpta åtgärder, journal och redbarhet och lämplighet. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - skärpta åtgärder och uppdragsavtal. Prövning av fastighetsmäklarens åtgärder för att uppnå kundkännedom

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder, kundkännedom - dokumentation och bevarande, omsorgsplikt, uppdragsavtal

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning, anbudsförteckning och budgivning. Prövning av fastighetsmäklarens skyldighet att tillhandhålla

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om dokumentation. Prövning av fastighetsmäklarens medverkan till utformningen av ett tilläggsavtal med säljarnas

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning och budgivning. Prövning av om uppgifterna om en bostadsrätts andelstal måste finnas med

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om marknadsföring, rådgivnings- och upplysningsskyldighet, nyproduktion och överlåtelsehandlingar. Prövning av

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om redbarhet och lämplighet, journal, anbudsförteckning, kundkännedom - grundläggande åtgärder och objektsbeskrivning.

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (12) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, kundkännedom - skärpta åtgärder, objektsbeskrivning, anbudsförteckning

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om tillträde och dokumentation. Prövning av om fastighetsmäklaren har brustit i sin omsorgsplikt genom att medverka

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har varit skyldig att informera köparna

Läs mer

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring och anbudsförteckning. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om deposition. Prövning av om fastighetsmäklaren har betalat ut deponerad handpenning i enlighet med parternas

Läs mer

Tematisk tillsyn om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Tematisk tillsyn om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism PM 1 (5) Emil Cargill-Ek 08-580 069 06 Tematisk tillsyn om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Reviderad version) Tillsynsprojektet I juni 2015 beslutade Fastighetsmäklarinspektionen

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning och marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens uppgifter om en gemensamhetsanläggning

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om deposition och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren har återbetalat handpenningen till köparen i strid

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om överlåtelsehandlingar, uppdragsavtal, budgivning, anbudsförteckning, information om sidotjänster och omsorgsplikt.

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (14) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om journal, objektsbeskrivning, information om köparens undersökningsplikt, överlåtelsehandlingar, rådgivnings-

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (12) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, objektsbeskrivning, journal och kundkännedom - dokumentation och bevarande.

Läs mer

Beslut om varning med tillämpning av fastighetsmäklarlagen (2011:666)

Beslut om varning med tillämpning av fastighetsmäklarlagen (2011:666) Fastighetsmäklarinspektionens nyhetsbrev den 11 september 2014 Detta nyhetsbrev innehåller kortare redogörelser av de beslut om påföljd som Disciplinnämnden fattade på sammanträdet i augusti 2014. Vidare

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, objektsbeskrivning och pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (11) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - skärpta åtgärder, objektsbeskrivning, journal och rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om besiktningsklausul och ombud. Prövning av om fastighetsmäklaren har medverkat till en ofullständig och oklar

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning, omsorgsplikt, rådgivnings- och upplysningsskyldighet och budgivning. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklarens har lämnat en korrekt uppgift i objektsbeskrivningen

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att i objektsbeskrivningen

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (17) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om uppdragsavtal, kundkännedom - skärpta åtgärder, kundkännedom - dokumentation och bevarande, objektsbeskrivning

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft.

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om budgivning. Prövning av om en fastighetsmäklare har haft skyldighet att meddela en spekulant om att en annan

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och pris i marknadsföring.

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och pris i marknadsföring. Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, överlåtelsehandlingar, deposition och dokumentation. Prövning av fastighetsmäklarens

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om nyproduktion, överlåtelsehandlingar och rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av fastighetsmäklarens

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om journal, anbudsförteckning och kundkännedom - grundläggande åtgärder. Prövning av om den av fastighetsmäklaren

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (10) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om besiktningsklausul, dokumentation, omsorgsplikt, deposition och journal. Prövning av fastighetsmäklarens medverkan

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning. Prövning av fastighetsmäklarens skyldighet att i objektsbeskrivningen avseende en bostadsrätt

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om sidoverksamhet och självinträde. Prövning av om fastighetsmäklaren har åsidosatt god fastighetsmäklarsed genom

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning och marknadsföring. Prövning av fastighetsmäklarens uppgifter om en uteplats med trädgård

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (11) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om besiktningsklausul, medhjälpare och kundkännedom - dokumentation och bevarande. Prövning av fastighetsmäklarens

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av flera förmedlingsobjekt

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om kundkännedom - skärpta åtgärder. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sina skyldigheter att vidta

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om medhjälpare. Prövning av det förhållandet att fastighetsmäklaren har låtit en mäklarassistent utföra centrala

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning, kundkännedom - grundläggande åtgärder, kundkännedom - dokumentation och bevarande, journal

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av tre bostadsrätter

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om anbudsförteckning. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att upprätta en fullständig

Läs mer

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om uppdragsavtal. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att ingå ett skriftligt uppdragsavtal

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft.

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om dokumentation, rådgivnings- och upplysningsskyldighet och journal. Prövning av fastighetsmäklarens upplysningsskyldighet

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om handel med fastigheter. Prövning av om en fastighetsmäklares köp och försäljningar av bostadsrätter under perioden

Läs mer