Luleå Kommunföretag AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Luleå Kommunföretag AB"

Transkript

1 Luleå Kommunföretag AB Årsredovisning 2012 Luleå Kommunföretag AB Luleå Energi AB Lulebo AB Luleå Lokaltrafik AB Luleå Renhållning AB Luleå Bogserbåts AB Luleå Expo AB Nordiskt FlygTeknikCentrum AB Kronan Exploatering AB Lulekraft AB

2 Luleå Kommunföretag AB Bioenergi i Luleå AB 91 % Luleå Lokaltrafik AB Luleå Energi AB Luleå Energi Elnät AB 100 % Lunet AB 50/50 % Luleå Renhållning AB Lulebo AB Luleå Expo AB Luleå Bogserbåts AB Nordiskt FlygTeknikCentrum AB Kronan Exploatering AB Lulekraft AB 50% Foto: Eivon Carlsson, Luleå (även omslagsbild)

3 Innehåll VD Bernt Grahn. 4 Luleå Kommunföretag AB 5 Luleå Energi AB 6 Lulebo AB 7 Luleå Lokaltrafik AB 8 Luleå Renhållning AB 9 Luleå Bogserbåts AB 10 Luleå Expo AB 11 Nordiskt FlygTeknikCentrum AB 12 Kronan Exploatering AB 13 Lulekraft AB 14 Resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys, notapparat 16 Foto: Susanne Lindblom

4 L U L E Å K O M M U N F Ö R E T A G A B Bernt Grahn, VD Luleå Kommunföretag AB Bolagen är välskötta och den ekonomiska styrkan är mycket god. Detta utgör goda förutsättningar för deras medverkan i byggandet av ett framtida ännu större, starkare och attraktivare Luleå. Ett nytt rekordår för kommunens bolag År 2012 är det bästa verksamhetsåret genom tiderna för Luleå Kommunföretag AB och dess dotterbolag. Bolagskoncernens årsresultat på 136,7 mkr ligger väsentligt över budget och över resultatet föregående års resultat. Den främsta orsaken till detta är Luleå Energi AB:s stora överskott på 113 mkr. De övriga dotterbolagen redovisar även dessa en hög måluppfyllelse. Luleå Energi AB är med sina dotterbolag bolagskoncernens största företagsgrupp med en omsättning på mkr. Luleå Energi AB genomför dessutom omfattande investeringar i form av nya kontorslokaler, infrastrukturinvesteringar för Facebooketableringen i Luleå och andra större investeringar i elnätet. Trots merkostnaderna för detta vidmakthåller Luleå Energi AB positionen som det energibolag som har landets lägsta fjärrvärmetaxor och elnätstaxor. Detta bidrar till att skapa bilden av ett attraktivt Luleå, vilket bl a avspeglas i den årliga kundundersökningen. Lulebo AB är bolagskoncernens näst största bolag. Även detta bolag är inne i en intensiv investeringsperiod. Under året har nya flerfamiljshus producerats med totalt 96 lägenheter. Därutöver genomför bolaget omfattande periodiska underhållsinsatser i sitt befintliga fastighetsbestånd i bl a Kallkällanområdet. Dessa underhållsåtgärder har bl a möjliggjorts genom reavinster från fastighetsförsäljningar, som gjorts under året. Luleå Lokaltrafik AB uppvisar även detta år mycket höga värden i sina resvaneundersökningar. I dessa placerar sig Luleå Lokaltrafik AB på nytt som landets bästa bussföretag på ett antal områden. Bolagets väl utbyggda lokaltrafik har dessutom resulterat i en resandeökning med 4,2% i förhållande till föregående år. Luleå Renhållning AB redovisar ett bättre resultat än föregående år. Bolaget har under året medverkat i en utredning om avfallsverksamhetens organisation i kommunen. Denna utredning resulterade i beslutet att Luleå Renhållning AB övertar det samlade ansvaret för avfallsverksamheten fr o m 1 januari Genom detta får kunder och allmänhet en tydligare kontaktfunktion för avfallsfrågorna i kommunen. Vidare förväntas detta skapa möjligheter till effektiviseringar i verksamheten. Luleå Bogserbåts AB redovisar ett väsentligt bättre resultat än föregående år. Under året har en utredning påbörjats avseende verksamheten i Luleå hamn. Den aktualiserar frågan angående ombildning av förvaltningen Luleå hamn till Luleå Hamn AB. Om detta genomförs blir Luleå Bogserbåts AB det nya bolaget Luleå Hamn AB. Luleå Expo AB redovisar ett sämre resultat än föregående år. Orsaken till detta är främst att det största evenemanget Luleåkalaset i likhet med andra liknande stadsfestivaler redovisar ett stort publiktapp under året. Detta resulterade i en utredning om evenemanget, vilket utmynnade i beslut om en stadsfest (gratisevenemang), som skall genomföras under sommaren Luleå Expo AB kommer även att ha ansvaret för detta evenemang. Nordiskt Flygteknikcentrum AB redovisar ett något sämre resultat än budget på grund av extra kostnader förorsakade av nya myndighetskrav på utbildningarna samt ökat elevantal. De utexaminerade eleverna möter dock en mycket positiv arbetsmarknad där möjligheterna till jobb är mycket goda. Antalet sökande till utbildningarna är fortsatt mycket stort. Kronan Exploatering AB är bolagskoncernens nyaste bolag. Bolaget etablerades under 2012 med syftet att marknadsföra och exploatera den nya stadsdelen Kronan. Nya fastighetsbolag och exploatörer skall intresseras för området så att investeringar i nya bostäder kan påbörjas så snart som möjligt. Luleå Kommunföretag AB koncernen är Norrbottens 7:e största bolagskoncern. Den är därför mycket viktig i samhällsbyggandet för Luleå. Bolagen är välskötta och den ekonomiska styrkan är mycket god. Detta utgör goda förutsättningar för deras medverkan i byggandet av ett framtida ännu större, starkare och attraktivare Luleå. Bernt Grahn VD Luleå Kommunföretag AB 4

5 Å R S R E D O V I S N I N G Luleå Kommunföretag AB Verksamhet Luleå Kommunföretag AB ägs till 100 % av Luleå kommun. Bolaget är holdingbolag för merparten av Luleå kommuns aktiebolag och har en central och koncernstrategisk roll i kommunen. Luleå Kommunföretag AB:s viktigaste uppgift är att optimera koncernens resultat inom ramen för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges mål och principbeslut. Året som gått Luleå Kommunföretag AB:s resultat efter finansiella poster uppgår till 17,8 mkr (16,6 mkr). Soliditeten var vid årsskiftet 71,6 % (69,0 %). Bolagskoncernens resultat efter finansiella poster var 136,7 mkr. Bolagskoncernens soliditet var vid årsskiftet 26,9 % (24,9 %). I tabellen nedan visas bolagens omsättning, resultat efter finansiella poster, balansomslutning, soliditet, räntabilitet och antal anställda. I nedanstående tabell redovisas sammandrag över koncernbolagens ekonomi och antal anställda. Ägd Omsätt- Res efter Balans- Soliditet Ränta- Antal Koncernbolag (tkr) andel % ning fin. poster omslutn % bilitet % anställda Moderbolag Luleå Kommunföretag AB ,6 2,9 - Dotterbolag Luleå Energi AB-koncern ,8 7,6 137 Lulebo AB ,7 5,2* 79 Luleå Lokaltrafik AB ,2 5,7 123 Luleå Renhållning AB ,6 9,1 46 Luleå Bogserbåts AB ,6 11,9 13 Nordiskt FlygTeknik Centrum AB ,9 neg 13 Luleå Expo AB ,1 neg 9 Kronan Exploatering AB ,2 neg - Intressebolag Lulekraft AB ,3 3,0 39 * För Lulebo AB gäller avkastningskrav istället för räntabilitet. 5

6 L U L E Å K O M M U N F Ö R E T A G A B Luleå Energi AB koncernen Pelletsmarknaden är för tillfället mycket svår. Årets resultat visar ändå på ett resultat något över det budgeterade. Resultatet i intressebolaget Kalix Vindkraft AB väntas bli något sämre än förväntningarna. Den årliga kundnöjdhetsundersökningen som utförs av Svensk Kvalitetsindex visar att Luleå Energi koncernen har bland elbranschens mest nöjda kunder i Sverige. Prisjämförelser, bland annat den årliga Nils Holgerssonundersökningen, visar att Luleå Energis fjärrvärmepris är lägst i landet samt att koncernens elnätspriser är bland de lägsta i landet. Verksamhet Moderbolaget Luleå Energi AB producerar och distribuerar fjärrvärme till kunder inom Luleå kommun. Huvuddelen av värmeproduktionen är miljövänlig spillenergi från Lulekraft AB, ett bolag samägt av Luleå Kommunföretag AB och SSAB. I moderbolaget bedrivs också en elhandelsrörelse som köper el på den nordiska elbörsen via portföljförvaltare och säljer el till kunder inom i huvudsak elområde Luleå. Moderbolagets administration omfattar även tjänster till dotterbolag och intressebolag. Dotterbolaget Luleå Energi Elnät AB äger och driver elanläggningar för överföring av elektrisk energi inom i huvudsak Luleå kommun. Dotterbolaget Bioenergi i Luleå AB förädlar bioråvara till produkten träpellets som säljs i Sverige och utomlands. Intressebolaget Lunet AB erbjuder bredbandskommunikation till såväl operatörer, företagskunder som privatkunder. Luleå Energi AB är minoritetsägare i vindkraftsbolaget Kalix Vindkraft AB. Året som gått Sammantaget är årets resultat i koncernen bättre än det budgeterade och föregående års resultat. I moderbolaget har ökade energikostnader för fjärrvärmen under året resultatmässigt kompenserats av låga elpriser som har sänkt elinköpskostnaderna för elhandelsverksamheten. Resultatet i det helägda dotterbolaget Luleå Energi Elnät AB är bättre än det förväntade. Ökning av kundanslutningar har gett högre intäkter samtidigt som kostnaderna generellt har blivit lägre inom flera områden. Bioenergi i Luleå AB tillverkar pellets och ägs av Luleå Energi AB till 91 %. Framtiden Ekonomiskt förväntas fortsatt goda resultat i Luleå Energikoncernen vilket är en nödvändighet för att kunna genomföra bolagets planer och utmaningar bolaget står inför kommande år. För Bioenergi kommer marknaden även framgent att präglas av prispress och en starkt föränderlig råvarumarknad. Koncernens bolag kommer de närmsta åren att gå in i en intensiv investeringsperiod även om fjärrvärmens expansion inom kommunen i princip är klar. Koncernen fortsätter sin satsning på energitjänster och kommer att etablera fler tjänster för privat- och företagskunder. Luleå Energi AB koncernen (tkr) Omsättning Kostnader inkl avskr Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Investeringar Räntabilitet % 7,6 6,4 Soliditet % 68,8 62,1 Antal anställda Frisktal % 82,0 84,0 Sjukfrånvaro % 2,5 2,0 Resultat efter finansiella poster Luleå Energi AB Luleå Energi Elnät AB Lunet AB (50 %) Bioenergi i Luleå AB

7 Å R S R E D O V I S N I N G Lulebo AB ett antal tvättstugor samt uppfört nya på Mjölkudden och i Gammelstad. Bokningssystemen i tvättstugorna gås igenom och uppgraderas. Framtiden Projekt som är planerade för kommande år är ett trygghetsboende på Rödkallens väg med 44 lägenheter som byggs om från ett tidigare äldreboende. I Gammelstad kommer 12 nya lägenheter att tillkomma i ett trygghetsboende som även det omfattar äldre lägenheter. Under 2013 kommer den yttre miljön i bolagets bostadsområden att prioriteras i underhållsprogrammet. Lulebo intensifierar arbetet med att bli den kloke och framsynte samhällsbyggaren i enlighet med sin vision. Lulebo AB (tkr) Verksamhet Lulebo AB har som verksamhetsinriktning att främja bostadsförsörjningen inom Luleå Kommun genom att förvalta både bostads- och kommersiella fastigheter. Lulebo äger tillsammans med Luleå Energi dotterbolaget Lunet AB. Antalet förvaltade lägenheter och lokaler är ca st, respektive ca 260 st. Förvaltning av bolagets lägenheter och lokaler sker i egen regi. Yttre skötsel samt om- och tillbyggnad av fastigheterna har under året köpts på entreprenad. Fastighetsbeståndet är uppdelat i tre geografiska resultatområden. Varje område omfattar ett varierande antal stadsdelar och totalt lägenheter. De tre områdeskontoren är lokaliserade till Hertsön, centrumhalvön och Porsön. Omsättning Kostnader inkl avskr Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Investeringar Avkastningskrav % 5,2 5,5 Soliditet % 9,7 9,2 Antal anställda Frisktal % 86,2 87,9 Sjukfrånvaro % 3,4 2,9 Året som gått Årets resultat efter finansiella poster är 15,5 mkr. Bostadshyrorna ökade i genomsnitt med 2,87 % under året. Genomsnittshyran för bostäder var vid årets slut 859 kr per kvm. Antalet lediga lägenheter har i snitt varit ca 65 st varav ca 35 varit reserverade som evakueringslägenheter. Under året har fastigheten Skatan 4, samt 6 fastigheter på Stadsön sålts. Totalt avyttrades 239 lägenheter. Den reavinst som uppstått har möjliggjort en fortsatt mycket hög underhållsnivå. Under året har etapp 2 på Lulsundsberget påbörjats. Två punkthus uppförs med 96 lägenheter. Beräknat inflyttningsdatum är våren På fastigheten Hönan 4 har de gamla byggnaderna rivits och uppförandet av 49 nya lägenheter pågår. Lulebo har under året renoverat 7

8 L U L E Å K O M M U N F Ö R E T A G A B Luleå Lokaltrafik AB biljetter, hamnar LLT 2012 på en 28:e plats av 42 företag. Trots negativ kundreaktion, på frågan om det är enkelt att köpa företagets biljetter, behåller LLT för 9:e året i rad första platsen avseende hur nöjda kunderna är med bolaget jämfört med 42 andra stadstrafikföretag. Vidare ger kunderna LLT ett sammanfattande (17 frågor) kvalitetsbetyg som 2012 ligger 20 % bättre än Sverigesnittet för samma period. Trots en betydande prishöjning i januari, för att klara de ökade teknikkostnaderna, har kundernas bedömning avseende tätortstrafikresans prisvärdhet i Luleå 2012 placerat LLT som andra mest prisvärda tätortsresan bland 42 bedömda tätorter. Årets upphandling av nya bussar med förnyelsebara bränslen har tyvärr fått avbrytas med anledning av att Luleå Kommuns biogasprojekt inte utvecklats enligt plan. Verksamhet Luleå Lokaltrafik AB har Luleå Kommuns uppdrag att planera, marknadsföra och bedriva tätortstrafiken med buss i Luleå tätortsområde. Bolaget har vidare till föremål att föreslå system, omfattning och upplägg för kollektivtrafikförsörjning i Luleå tätortsområde. Bolaget har under 2012 bedrivit linjetrafik inom tätortsområde Luleå, nattrafik fredag och lördag, närlinjetrafik, personaltransporter till SSAB, viss skoltrafik samt beställningstrafik i Luleå närområde. Året som gått Antalet resor 2012 var all time high, med 4,1 miljoner resor, 4,2 % fler än Årets resandeökning beror bland annat på en fortsatt positiv utveckling för linje 10, direkttrafik Hertsön-Smedjegatan-Storheden. Utökad lördags- och söndagstrafik linje 6, Kronan-Smedjegatan-Karlsvik, samt nyinrättad linje 13, Björkskatan-Porsön-Storheden med tåganslutning vid hållplats Notviken. Även Luleå Kommuns och LLT:s satsning på subventionerade resor för förstaårsstudenter som folkbokför sig i Luleå, har medverkat positivt till årets resandeökning. Tidigare planerad prisstrategi med kontantstopp och ny teknik för kontokortsbetalning ombord genomfördes med start i januari. Kundernas reaktioner på kontantstoppet ombord har kunnat avläsas i nöjdkundmätningar 2011 och På frågan om det är enkelt att köpa bolagets biljetter svarar 61 % att det är enkelt eller mycket enkelt. När kunderna betygsätter hur enkelt det är att köpa bolagets Framtiden Tätortstrafiken med buss är ett av kommunens viktiga verktyg för att minska koldioxidutsläpp, minska luftföroreningar i Centrum, samt öka det disponibla utrymmet på infarter och centrala gator i Luleå. I kommunens arbete mot Vision 2050 går nu koncessionsavtalet, som startade i oktober 2011, in i fas 2. I avtalet aktiveras 2013 gemensamma insatser med berörda förvaltningar och Luleå Lokaltrafik, för att kraftfullt öka det kollektiva resandet med cykel och buss. Med en utvecklad kollektivtrafik, där fler väljer bussen, utvecklas Luleås varumärke. Luleå Lokaltrafik AB (tkr) Omsättning Kostnader inkl avskr Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Investeringar Räntabilitet % 5,7 2,9 Soliditet % 35,2 32,5 Antal anställda Frisktal % 67,0 64,0 Sjukfrånvaro % 5,4 5,3 8

9 Å R S R E D O V I S N I N G Luleå Renhållning AB En expansion och utbredning av verksamheten på nya områden som t ex hushållsslam, hantering av farligt avfall (ADR), samt kompaktering av avfall på avfallsanläggning har medfört nya investeringar av ändamålsenliga fordon. En ny logistik- och produktionschef har under året anställs för att optimera logistiken för den fordonspark som idag omfattar mer än 40 fordon. Den i särklass största händelsen för året är utredningen av kommunens avfallsverksamhet som påbörjades 2011 och som kom att innebära att kommunfullmäktige i juni beslutade att överföra tekniska förvaltningens avfallsenhet till bolaget. Andra halvåret 2012 har därför kommit att domineras av omfattande förberedelser för att stå väl rustade vid inledningen av 2013 som Luleås mest kompletta miljö& återvinningsföretag. Framtiden Verksamhet Luleå Renhållning AB bedriver transport- och servicetjänster inom avfalls- och återvinningsområdet. Insamling och transport av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall sker på uppdrag av Luleå kommun. Företaget består fram till idag av fyra verksamhetsområden. Hushållsavfall insamling, service samt transport till behandlingsanläggning. Container/industri uthyrning containers, insamling, samt transport till behandlingsanläggning. Återvinning- insamling, sortering samt balning av återvinningsmaterial. Slamtömning och slamsugning av brunnar samt transport till behandlingsanläggning. Luleå Renhållning står inför stora strukturella och verksamhetsövergripande förändringar p g a det politiska beslutet som innebär att Luleå Renhållning på kommunens uppdrag får hela ansvaret för avfallsverksamheten inom Luleå Kommun. Utöver tidigare verksamhet och befintliga anläggningstillgångar kommer bolaget framöver även att ansvara för kommunens samtliga återvinningscentraler samt avfallsanläggningen i Sunderbyn. I och med sammanslagningen koncentrerar företaget också sin samlade kompetens i en ny stark organisation. Riksdagen tillsatte under 2012 utredningen Mot det hållbara samhället (SOU 2012:56), som syftar i första hand att utreda framtida ansvarfördelningen mellan kommuner och producenter för insamling av förpackningar. Utredningens slutrapport förordar ett ökat inflytande och ansvar för kommunen avseende insamling och återvinning av olika förpackningsmaterial. Miljödepartementet behandlar remissvaren under våren och ett beslut väntas komma under kvartal 2, Rörelseresultatet har under en lång följd av år varit stabilt för samtliga affärsområden. Året som gått Resultatet för året efter finansiella poster uppgår till ca 6,4 mkr vilket är 3,3 mkr bättre än budget och 1,2 mkr bättre än utfallet Omsättningen ökade ca 5 % under året. Soliditeten uppgick till 27,6 % och räntabiliteten till 9 % vilket är betydligt bättre än budget och något bättre än utfall föregående år. Året har präglats av en allmänt stark konjunktur som vid inledningen av tertial 3 sakta började plana ut. För verksamheten som helhet och specifikt inom verksamhetsavfall har det inneburit mer avfall och mer material för sortering och återvinning. Materialpriserna har momentant följt konjunkturen och har därmed infriat den tidigare prognosen. Luleå Renhållning AB (tkr) Omsättning Kostnader inkl avskr Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Investeringar Räntabilitet % Soliditet % Antal anställda Frisktal % Sjukfrånvaro % ,1 27, ,0 4, ,2 16, ,0 5,7 9

10 L U L E Å K O M M U N F Ö R E T A G A B Luleå Bogserbåts AB Framtiden Godshanteringen i Malmhamnen och Victoriahamnen var för tredje året i rad högt, med väldigt gott ekonomiskt resultat som följd. För 2013 bedöms volymerna något lägre än 2012, vilket innebär att även bolagets antal uppdrag förväntas bli något lägre Under 2013 fortsätter bolaget utredningen kring bolagets framtida flotta. Vidare har en utredning föreslagit att Luleå Bogserbåts AB ombildas till Luleå Hamn AB. Luleå Bogserbåts AB (tkr) Verksamhet Luleå Bogserbåts AB ska bedriva hamnbogsering och isbrytning i Luleå hamn och vid behov i övriga bottenvikshamnar. Verksamheten bedrivs med bogserbåtarna Viscaria, Valkyria och Victoria. Luleå Bogserbåts AB skall i sin verksamhet iaktta en god intern kontroll vars övergripande mål är att skydda bolagets tillgångar. Styrelsen skall fortlöpande hålla sig informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar. Vidare skall bolaget eftersträva öppenhet och vara en aktiv part i marknadsföringen av varumärket LULEÅ. Omsättning Kostnader inkl avskr Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Investeringar Räntabilitet % 11,9 10,4 Soliditet % 64,6 43,0 Antal anställda Frisktal % 77,0 92,0 Sjukfrånvaro % 0,8 1,0 Året som gått Viscaria, Valkyria och Victoria har under issäsongen 2011/2012 varit uthyrda till hamnarna i Luleå, Piteå och Karlsborg. Godsomsättningen för 2012 är något lägre än under föregående år och detta medför också färre uppdrag inom bogsering. Då bolaget valt att inte medverka på mässor/events, nås inte målet såsom formulerat i styrkortet. Däremot har bolaget i samband med Luleå Midnight Swim och Luleåkalaset genomfört marknadsföringsaktiviteter riktade mot allmänheten. Bolaget har också under perioden juli-augusti haft 4 personer i ferieanställning. Under 2012 har bolaget påbörjat en utredning kring bolagets framtida flotta. 10

11 Å R S R E D O V I S N I N G Luleå Expo AB Inspirationsdagen för näringslivet genomfördes för första gången i nov 2012 på Kulturens Hus. Tomas Bodström, författare, advokat och fd justitieminister samt Lisa Ekström, med 20 års ledarskapserfarenhet från SAS förgyllde dagen för 150 deltagare. Framtiden Sommaren 2013 kommer Luleå Hamnfestival att genomföras för första gången. Temat är mångfald, ur alla perspektiv. Festivalen skall vara ett gratisarrangemang för besökarna. Nytt för 2013 är också SMAKA en exklusiv mat- och vinmässa samt Barnmässan som arrangeras i samband med Luleå Expo Vår. Verksamhet Luleå Expo skall generera nya och utveckla befintliga publik- och fackarrangemang inom segmenten mässor, konferenser och event. Syftet är att bidra till utvecklingen av besöksnäringen i Luleå. Året som gått LuleåKalaset genomfördes för 10:e gången första helgen i augusti och lockade besökare under 2 kvällar. Antalet nationella och internationella artister var 14, varav 3 vände sig i huvudsak till en mogen publik. I månadsskiftet juni juli genomfördes Luleå Midnight Swim för andra gången. Arrangemanget genomfördes för att stärka Luleås sommarprofil. 220 simmare var anmälda men endast 115 genomförde loppet p g a den kalla väderleken. Luleå Expo Vår genomfördes den 4-6 maj med temat Hållbar utveckling. Tina Nordström, Jan Söderström samt Rickard Juhlin var dragplåster vid årets evenemang. Luleå Expo Höst samt Hantverksdagarna har i 25 år genomförts allhelgonahelgen. P g a ombyggand av Pontushallen kunde inte mässan genomföras på önskad tidpunkt vilket medförde ett tapp på såväl besökare och utställare. Rekrytera Flera, ett samarbete mellan Luleå Expo, Luleå kommun och kommunens arbetsmarknadsförvaltning var en succé. 50 företag deltog och ca arbetssökande på totalt 6 timmar. Rekrytera flera genomfördes för tredje gången. Luleå Expo AB (tkr) Omsättning Kostnader inkl avskr Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Investeringar Räntabilitet % neg neg Soliditet % 16,1 19,2 Antal anställda 9 8 Frisktal % 69,4 76,4 Sjukfrånvaro % 13,1 3,3 11

12 L U L E Å K O M M U N F Ö R E T A G A B Nordiskt FlygTeknikCentrum AB och studera i Luleå, alla elever har ännu inte tillfredställande boende. Ett antal kurser i ny teknik baserad på Airbus 380 med instruktörer från Airbus i Toulouse har organiserats av bolaget och har slutförts i augusti. Dessa kurser är ett led i att klara av regelverksförändringarna. Bolaget gör ett negativt resultat p g a kostnadsökningar i samband med kostnader dels relaterade till regelverket och ökande krav från transportsstyrelsen. Framtiden Fortsatta reparationer och utbyte samt nyanskaffning av utbildningsmaterial samt administrativa satsningar i och med den 3 terminers YH-utbildningen kommer att genomföras under Organisationen på NFTC kommer att utökas ännu mer för att klara den nya YH-utbildningen och kommande pensionsavgångar. I och med det fortsatt ökade intresset för utbildningen samt den ökade efterfrågan på arbetskraft beräknar bolaget att antalet elever kommer att öka under Verksamhet Bolagets huvudsakliga verksamhet är att utföra, utveckla och tillhandahålla riksrekryterande flygmekaniska och flygtekniska utbildningar på gymnasial- och eftergymnasial nivå samt företagsanpassad uppdragsutbildning. Året som gått Den nationella och internationella efterfrågan av flygtekniskt utbildad personal har ökat även under Under hösten har första 3 terminers Yrkeshögskoleutbildningen till flygtekniker startats. Flygteknikerutbildningen fick 105 sökande till 24 platser. Andra intagningen av elever till den nya GY11 riksrekryterande flygteknikutbildningen har gjorts under hösten. Totalt 32 elever startade utbildningen och ingen har slutat under hösten. Stora regelverksförändringar för utbildningarna har tillkommit under året. Bolaget har arbetat hela hösten för att implementera dessa förändringar, skaffa in kunskap och material samt anställa mer personal. Bolaget har fortsatt att utveckla sitt marknadsföringsmaterial och intensifierat sin marknadsföring både lokalt och på riksnivå. Bolaget har även detta år genomfört ett antal kurser inom området Human Factor (Människa maskin) för externa kunder. För att tillgodose de ökande kraven från transportstyrelsen har bolaget utökat den administrativa delen av organisationen med externa konsulter. Boendet är ett stort och kostsamt problem att brottas med för att eleverna skall kunna stanna Nordiskt Flygteknikcentrum AB (tkr) Omsättning Kostnader inkl avskr Finansiella poster 3 14 Resultat efter finansiella poster Investeringar Räntabilitet % neg 12,2 Soliditet % 15,9 16,4 Antal anställda Frisktal % Sjukfrånvaro %

13 Å R S R E D O V I S N I N G Kronan Exploatering AB ring AB. Samtidigt utsåg kommunfullmäktige styrelse samt godkände bolagsordningen. Arbetet med att rekrytera verkställande direktör för bolaget påbörjades omgående och i oktober presenterade styrelsen verkställande direktör för bolaget som tillträder 1 januari En nyemission är initierad och pågår. Under hösten har bolaget inlett diskussioner med nyckelpersoner inom den kommunala organisationen samt initierat kontakter med externa aktörer. Bolaget genomförde också Byggforum 2012 i samverkan med Luleå kommun och Luleå Näringsliv AB. Syfte var att skapa ett nätverk med intressanta aktörer, potentiella investerare, byggare, fastighetsägare samt arkitekter för det pågående och framtida byggandet i Luleå i allmänhet, samt höja intresset för Kronan i synnerhet. En begäran om utredning av en automatbana mellan Luleå City och Kronan lämnades in till Stadsbyggnadskontoret, begäran behandlas i Plan- och Tillväxtutskottet efter årsskiftet. Verksamhet Kronan Exploatering AB skall planera och genomföra exploateringsåtgärder samt äga, förvalta och försälja fastigheter och byggrätter inom Kronanområdet. Bolaget ska marknadsföra området för att få olika fastighets- och byggföretag att etablera sig i området. I uppdraget ingår att samarbeta med kommunens förvaltningar, andra fastighetsbolag och exploatörer i omvandlingen av Kronan till en attraktiv stadsdel. Bolaget ska därigenom aktivt medverka till att utveckla Luleå kommun till en attraktiv tillväxtkommun. Året som gått Kronan ska utvecklas till en attraktiv och hållbar stadsdel med kvaliteter i form av närhet till Luleå centrum, god service och närhet till rekreation och mötesplatser. För att skapa tryck och öka tempot i utvecklingen av Kronan bildades Kronan Exploatering AB med uppdrag att fullfölja exploateringen av området. Den 2 maj 2012 beslutade kommunfullmäktige att godkänna att Luleå Kommunföretag AB bildar det helägda dotterbolaget Kronan Exploate- Framtiden Fokus för 2013 ligger initialt på att ta fram affärsplan och budget på både kort och lång sikt för bolaget. Parallellt pågår förhandlingar för att förvärva mark och befintligt fastighetsbestånd inom området från Luleå kommun. I samverkan med de kommunala förvaltningarna kommer nödvändiga utredningar av områdets förutsättningar att genomföras som förberedelse för fortsatt exploatering. För att skapa intresse för Kronan hos externa exploatörer genomförs ett Byggforum 2013 i Stockholm i maj och vid bygg- och fastighetsbranschens stora mässa i september, Business Arena, deltar bolaget tillsammans med Luleå kommun och Luleå Näringsliv AB. Kronan Exploatering AB (tkr) Omsättning - - Kostnader inkl avskr -148,0 - Finansiella poster - - Resultat efter finansiella poster -148,0 - Investeringar - - Räntabilitet % neg - Soliditet % 98,2-13

14 L U L E Å K O M M U N F Ö R E T A G A B Lulekraft AB Energi med leveranser av fjärrvärme från sin hetvattencentral. SSAB:s gasleveranser uppgick till GWh (1 881) och vårt oljebehov blev 105 GWh (106). Den producerade energin uppgick till 841 GWh (776) fjärrvärme, 516 GWh (531) elkraft, 91 GWh (88) torkgas och 27 GWh (27) processånga. Resultatet efter finansiella poster blev 6,2 mkr, soliditeten 12,3% och räntabiliteten 3,0%. Lulekraft AB (tkr) Omsättning Kostnader inkl avskr Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Investeringar Räntabilitet % 3,0 0,4 Soliditet % 12,3 12,5 Verksamhet Lulekraft driver ett kraftvärmeverk och ägs till lika delar av Luleå kommun och SSAB. Med SSAB:s processgaser som energiråvara producerar Lulekraft elkraft, hetvatten, processånga och torkgaser. Vid behov används en mindre mängd olja de kallaste dagarna för att fullgöra leveransen av hetvatten till Luleå Energis fjärrvärmenät. Ett normalår utgör oljan 3% av den totala energiråvaran. Året som gått Lulekraft har under stora delar av verksamhetsåret kört med delvis reducerad produktionstakt, allt orsakat av rådande konjunktur på stålmarknaden. Kraftvärmeverket var i drift timmar eller 93,6% av årets alla timmar, en mycket bra siffra. Under revisionsstoppet bidrog Luleå 14

15 Å R S R E D O V I S N I N G Isvägen i Norra hamn. Foto: Per Pettersson 15

16 L U L E Å K O M M U N F Ö R E T A G A B Resultaträkning Belopp i tkr Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag Not Nettoomsättning Punkskatter Förändring av varor under tillverkning, färdiga varor samt pågående arbeten för annans räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag/intresseföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatter/skatteeffekt på koncernbidrag Minoritetens andel i årets resultat Årets resultat

17 Å R S R E D O V I S N I N G Balansräkning Belopp i tkr Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Elcertifikat Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Fordringar hos koncernföretag Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m 19 Råvaror och förnödenheter Pågående arbeten för annans räkning Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar Luleå kommun, koncernkonto Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

18 L U L E Å K O M M U N F Ö R E T A G A B Balansräkning - koncernen Belopp i tkr Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 21 Aktiekapital Bundna reserver Anteciperad utdelning Koncernbidrag, eget kapitalandel Fria reserver Årets resultat Minoritetsintresse Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Avsättningar för skatter Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 24, Övriga skulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder - 6 Skulder till Luleå kommun/koncernföretag Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA eget kapital och skulder STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar 25 Fastighetsinteckningar Inga Inga Övriga ställda panter och säkerheter Fastighetsinteckningar Inga Inga Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser, övriga Inga Inga

19 Å R S R E D O V I S N I N G Kassaflödesanalys Belopp i tkr Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Lämnade aktieägartillskott Förvärv av dotterföretag Avyttring av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella tillgångar Avyttring/minskning av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av lån Lämnad utdelning Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Minskning av fordringar hos koncernföretag Av- och nedskrivningar av tillgångar Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar Avsättningar till pensioner Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank Tillgodohavande på koncernkonto hos Luleå kommun

20 L U L E Å K O M M U N F Ö R E T A G A B Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i tkr om inget annat anges. Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Skatt Företaget och koncernen tillämpar bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2001:1 Redovisning av Inkomstskatter. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt (tidigare kallad Betald skatt) är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Temporära skillnader beaktas ej i koncernmässig goodwill och inte heller i skillnader hänförliga till andelar i dotter- och intresseföretag som inte förväntas bli beskattade inom överskådlig framtid. I juridisk person redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som inkomst redovisar koncernbolagen det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bolagen redovisar därför inkomst tillnominellt värde (fakturabelopp) om bolagen får ersättningen i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Inkomsten från bolagens försäljning av varor redovisas som intäkt när följande villkor är uppfyllda; de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen, bolagen behåller inte något engagemang i den löpande förvaltningen och utövar inte heller någon reell kontroll över de varor som sålts, inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som bolagen ska få av transaktionen kommer att tillfalla bolagen, och de utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Hyresintäkter periodiseras i enlighet med hyresavtal. Detta innebär att förskottshyror redovisas som förutbetalda hyresintäkter. Vinstavräkning av pågående tjänsteuppdrag på löpande räkning görs i den takt arbetet utförs, i enighet med BFN s huvudregel i BFNR 2003:3. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete. Avskrivningar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod och redovisas som kostnad i resultaträkningen. Följande avskrivningstider tillämpas Nyttjandeperiod Nyttjandeperiod Koncernen Moderföretaget Byggnader år - Maskiner och andra tekniska anläggningar 7-30 år - Inventarier, verktyg och installationer 3-10 år - Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Varulager Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen, respektive verkligt värde. Därvid har inkuransrisk beaktats. I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskostnader och skälig andel av indirekta kostnader. Pågående arbeten Pågående arbeten har värderats till nedlagda kostnader samt pålägg för indirekta kostnader hänförliga till tillverkningen. Koncernredovisning Koncernredovisning har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. Koncernredovisningen omfattar de företag i vilka moderföretaget direkt eller genom dotterföretag innehar mer än 50% av röstetalet, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Den innebär bl.a. att det i koncernredovisningen inte redovisas några bokslutsdispositioner och obeskattade reserver. Dessa poster fördelas med 22,0 % som uppskjuten skattekostnad/skuld och 78,0 % som årets resultat/eget kapital. Intresseföretag Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20 % och högst 50 % av rösterna eller på annat sätt har ett betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen, redovisas normalt enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen bokförda värdet på aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna kapital samt eventuella restvärden på koncernmässiga över- och undervärden. Koncernbidrag och aktieägartillskott Koncernbidrag redovisas, tillsammans med tillhörande aktuell skatt, i eget kapital bland balanserade vinstmedel. Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren i den mån nedskrivning ej erfordras. Koncernuppgifter Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 15 % (14 %) av inköpen och 15 % (14 %) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrup som koncernen tillhör. 20

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Robert Friman International AB Box 90 335 22 Gnosjo 0370-992 70 ir@robertfriman.se www.robertfriman.se BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - 2014 Robert Friman International AB Innehåll VD har ordet 1 Översikt 2 Resultat

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI 2013 KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGAR 71

GÖTEBORG ENERGI 2013 KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGAR 71 Resultaträkningar KONCERNEN MODERFÖRETAGET Belopp i mkr Not 2013 2012 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 6 922 6 956 3 861 3 902 Anslutningsavgifter 95 89 43 43 Aktiverat arbete för egen räkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 1 Styrelse Från vänster: Sören Sjöholm, Jan Henriksson vice ordförande, Claes Wetterström ordförande, Camilla Stridh, Kenneth Karlsson, Lars-Inge Green, Birger Andersson 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Årsredovisning 2004 1 Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lerum Energiproduktion AB, med organisationsnummer 556527-7638, får

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr , får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr , får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll:

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer