Årsredovisning för Lunds universitets innovationssystem AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för Lunds universitets innovationssystem AB"

Transkript

1 Årsredovisning för Lunds universitets innovationssystem AB Räkenskapsåret

2 Innehåll 3 Verksamhetsberättelse 4 strategiska Innehav 6 Portföljbolag 12 ekonomiska nyckeltal 13 förslag till vinstdisposition 14 koncern 16 moderbolag 18 ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 18 redovisnings- och värderingsprinciper 19 noter 23 Underskrifter Lunds universitets innovationssystem ab the link between business and academia

3 Verksamhetsberättelse / 3 / Lunds universitets innovationssystem AB ska enligt bolagsordningen äga, försälja och förvalta aktier och andelar i hel- eller delägda produkt- och tjänstebolag, vars syfte ska vara att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete syftande till kommersiell exploatering av projekt och kun skaper framtagna eller uppkomna inom ramen för verksamheten vid Lunds universitet. Årets resultat blev för moderbolaget negativt 1,7 miljoner kronor och för koncernen positivt 0,1 miljoner kronor. Det negativa resultatet i moderbolaget är framförallt en konsekvens av nedskrivningar i LU Bio och LU Development samt en förlust vid försäljning av innehavet i Lumitec. Moderbolaget har sålt aktier i noterade portföljbolag för cirka 1,7 miljoner kronor under räkenskapsåret och har fortfarande ett väsentligt värde att realisera i portföljen, samt ett eget kapital som säker ställer framtida möjligheter till investeringar. Lunds universitets innovationssystem har under året också erhållit medel från Vinnova inom programmet Verifiering för tillväxt för tilldelning av bidrag till projekt i tidig forskningsnära fas av kommersialiseringsprocessen har varit ett framgångsrikt år då Lunds universitets innovationssystem har varit delaktiga i att utvärdera 104 idéer, medverka till 22 patent och 16 bolagsbildningar varav Lunds universitets innovationssystem AB har investerat i 6 nya bolag tillsammans med forskare vid Lunds universitet. Dessa bolag bedöms ha en god potential att bidra till en positiv utveckling framöver. Verksamheten under 2012 präglades av fortsatt fokus på E E E Utveckling av befintligt portföljinnehav Nya bolag från forskningen på Lunds universitet Uppstart av Lund University Experts (LUEX) Vi har en mycket spännande tid framför oss och rätt hanterat kommer Lunds universitets innovationssystem AB att kunna bidra med fortsatt god samhällsbyggnad och tillväxt utifrån forskningen på Lunds universitet. Lunds universitets innovationssystem Aktiebolag Box 117 SE Lund / Sweden Visiting adress: Sölvegatan 16 Telephone: Telefax:

4 Strategiska innehav / 4 / Lunds universitets innovationssystem AB driver, och är delägare i, ett antal bolag som på olika sätt understödjer kommersialisering och nyttiggörande. Dessa innehav och dess utveckling redovisas nedan. Dotterbolag Lund University Development AB ägarandel 100 % Under räkenskapsåret har Akademihemmans andel köpts ut och inkråmet sålts över till moderbolaget för att förenkla verksamhetsstrukturen. Lund University Food Science AB ägarandel 100% LU Food Science ligger i passivläge efter att nyemissionen under 2011 inte nådde upp till bestämd miniminivå. Lund University Clean Technology AB ägarandel 100% LU Clean Technology är sedan tidigare lagt i passivläge. Lund University Experts AB ägarandel 100% Bolaget startades under räkenskapsåret och har redan under sitt första verksamhetsår utfört över tio intressanta konsultuppdrag. För att kunna starta denna, för samhället, viktiga verksamhet erhölls bidrag från Vinnova på kronor. Under 2013 fokuseras på att erhålla och utföra större konsultuppdrag till såväl offentlig sektor som till näringslivet. Lunicore Studentkonsult AB ägarandel 90 % Studentkonsultbolaget Lunicore utför kvalificerade uppdrag med särskilt fokus på affärsområdena IT och management. Under 2012 fortsatte Lunicore att utvecklas positivt och till en mer processorienterad organisation. Under året ökade Lunds universitets innovationssystem AB sin ägarandel från 67,5 till 90 procent. Caress AB ägarandel 100% Bolaget ska syssla med och bidra till att utveckla förnyelsebar energi. Sigrun ägarandel 100% Sigrun arbetar för att företag och offentliga organisationer ska bli mer konkurrenskraftiga och effektiva genom att ta forskningsresultat inom mjukvaruteknologi till praktisk användning. Bolaget har arbetat inom ett antal innovationsprojekt under året.

5 / 5 / Övriga strategiska innehav Ideon AB ägarandel 20% Bolaget skall i samverkan med Ideon-företagen stimulera till aktiviteter som främjar Ideon-området som kreativ miljö och Ideon-företagens utveckling. Lunds universitets innovationssystem AB tillträdde som aktieägare under räkenskapsåret. Science Village Scandinavia AB (f.d. Lundamark AB) ägarandel 15% Bolaget skall utveckla markområdet (17 ha) mellan ESS och MAX IV-laboratoriet i Lund. Bolaget ändrade under året namn för att understryka bolagets internationella ambitioner. En företrädesemission på 25 miljoner kronor till befintliga aktie ägare tecknades pro rata. Ekonomin utvecklas enligt plan. Lund University Bioscience AB ägarandel 9,84% LU BioScience har idag fyra bolag med bra potential i sin portfölj. Under räkenskapsåret säkrade några av dem finansiering via externa aktörer.

6 Portföljbolag / 6 / Lunds universitets innovationssystem AB investerar årligen i nya bolag som grundas tillsammans med forskare vid Lunds universitet. Dessa innehav och dess utveckling redovisas under följande rubrik. Nya innehav under 2012 Lunds universitets innovationssystem AB har under 2012 investerat i sex nya bolag vilka redovisas nedan. ConCellae AB ägarandel 5,04% (vid investering) Under året gick Lunds universitets innovationssystem in som delägare i ConCellae som drivs av två forskare från Avdelningen för medicinsk mikrobiologi. Bolaget utvecklar produkter som kan bli viktiga alternativ till dagens antibiotika. Bolaget baseras på forskningsresultat som rör tretton nyttiga mjölk syrabakterier som naturligt finns i bins honungsmage. Efficax Energy AB ägarandel 12,54% (vid investering) Bolaget utvecklar en enhet som gör det möjligt att koppla solfångare direkt till befintliga varmvattenberedare. Detta gör att material- och installationskostnader kan minska med 40 procent utan att systemets kapacitet minskar. Bolaget startades tillsammans med energiforskare vid Lunds Tekniska Högskola. Itacih LU IPR AB ägarandel 19,96% (vid bildande) Bolaget ska hantera de immateriella rättigheter som kommer ut från forskningsprojektet IT support for advanced cancer treatment at home. Saromics Biostructures AB ägarandel 8,65% (vid investering) Bioteknikbolaget Saromics Biostructures har utvecklat en teknik för att testa läkemedelssubstanser med tredimensionella strukturanalyser. Under året blev Lunds universitets innovationssystem tillsammans med Innovationsbron nya delägare i bolaget. Speximo AB ägarandel 20% (vid bildande) Bolaget bildades under 2012 tillsammans med forskare från Enheten för livsmedelsteknologi vid Lunds universitet. Företagets affärsidé är att ersätta kemiska stabiliseringsmedel i hudkrämer med quinoastärkelse. Spiideo AB ägarandel 8% (vid investering) Bolaget har i samarbete med Axis Communications utvecklat en app som gör det möjligt för atleter att filma, analysera och ta tiden på t ex sina egna 100-meters lopp. Bakom bolaget står bland annat matematik- och mjukvaruforskare från Lunds universitet.

7 / 7 / Väsentliga händelser i portföljbolag under 2012 Under 2012 fortsatte portföljen att utvecklas positivt. Flera av våra bolag lyckades att säkra väsentlig finansiering och nådde viktiga kommersiella milstolpar. Qunano AB Bolaget tog in 12,3 miljoner kronor i riskkapital. NeuroVive Pharmaceutical AB Reste nära 55 miljoner kronor i riskkapital Exini Diagnsotics ab Exini fick FDA-godkännande för diagnos av skelettcancer. Bioprocess Control AB Bolaget blev vinstdrivande för första gången på sex år. Avvecklade innehav under 2012 Lunds universitets innovationssystem AB har under 2012 avvecklat innehavet i tre bolag vilka redovisas nedan. Nems AB Nems avvecklades under året då bolaget inte lyckats med marknadsintroduktionen av sin produkt. Phibioscience AB Vår ägarandel såldes tillbaka till forskarna under VibroSense Dynamics AB Lunds universitets innovationssystem sålde tillbaka sin ägarandel till entreprenören under räkenskapsåret. Sammanfattning innehav under 2012 Nedan sammanfattas alla innehav i Lunds universitets innovationssystem ABs portfölj under A1M Pharma AB ägarandel 7,03 % Bolaget bedriver forskning, utveckling och kommersialisering inom medicinsk behandling och diagnostik. Bolaget har under räkenskapsåret gjort ett skifte där två aktier i Preelumina Diagnostics gett en aktie i A1M Pharma. A1M Pharma gjorde även en nyemission under räkenskapsåret där Lunds universitets innovations system deltog. Vår ägarandel uppgår efter skifte och emission till 7,03 procent.

8 Portföljbolag (forts.) / 8 / Acconeer AB ägarandel 16%. Bolaget utvecklar nästa generations radarinstrument för bl a oljetankrar. AcouSort AB ägarandel 19,98% Bolaget ska utveckla och sälja biotekniska metoder och utrustning för separation av celler. B Venture AB ägarandel 10% Bolaget ska bedriva livsmedelsteknisk utvecklingsverksamhet. Bioactive Polymers in Lund AB ägarandel 2,47% Bolaget ska utveckla ytaktiva substanser som förhindrar sammanväxning av mänsklig vävnad vid operationer. Bolaget genomförde under 2012 en nyemission varvid Lunds universitets innovationssystems ägarandel reducerades från 2,84 till 2,47 procent. BioInvent International AB ägarandel 0,027% Bolaget utvecklar och producerar antikroppar för läkemedelsindustrin. Bolaget genomförde under 2012 en nyemission varvid Lunds universitets innovationssystems ägarandel reducerades från 0,04 till 0,027 procent. Bioprocess Control AB ägarandel 3,09% Mjukvaruprogram för kontroll och styrning av biogasanläggningar. Carponovum AB ägarandel 4,92 % Bolaget utvecklar metod och instrument för att skarva ihop tjocktarmen efter operation. ConCellae AB ägarandel 5,04% Bolaget utvecklar produkter baserade på nyttiga mjölksyrabakterier. Detta kan bli viktiga alternativ till antibiotika. Lunds universitets innovationssystem gick in som delägare under räkenskapsåret. Efficax Energy AB ägarandel 12,54% Bolaget utvecklar en enhet som gör det möjligt att koppla solfångare direkt till befintliga varmvattenberedare. Lunds universitets innovationssystem gick in som delägare under räkenskapsåret. Exini Diagnostics AB (f.d. WeAidU in Europe) ägarandel 0,89 % Bolaget ska bedriva utveckling av program for automatisk analys av medicinska data samt erbjuda läkare diagnostiska råd via programvaror såsom Care Heart och Care Brain. Lunds universitets innovationssystem har under räkenskapsåret sålt delar av sitt aktieinnehav. Under 2012 genomförde bolaget också en nyemission, då vår ägarandel reducerades från 1,69 till 0,89 procent. Finja Five AB ägarandel 15 % Bolaget grundades under 2011 och utvecklar ICT-lösningar, till exempel inom informations- och kommunikationsteknologier, förankrade i samhällsvetenskaplig forskning.

9 / 9 / GasPorOx AB ägarandel 7,23 % Bolaget utvecklar optiska, icke-förstörande mätinstrument för mätning av syrgas och andra gaser inom livsmedels-, förpacknings- och läkemedelsindustrin. GasPorOx genomförde under 2012 en emission av teckningsoptioner varvid antalet aktier ökade och vår ägarandel minskade från 7,32 till 7,23 procent. GLO AB ägarandel 0,22 % GLO utvecklar och kommersialiserar helt nya, mycket energieffektiva LEDs baserade på nanotrådar. Bolaget har under räkenskapsåret genomfört nyemission varvid Lunds universitets innovationssystems ägarandel har minskat från 0,46 till 0,22 procent. Hydrogen AB ägarandel 15 % Bolaget bedriver försäljning av know-how, licenser och kemiska substanser inom biokemi och därmed förenlig verksamhet. Idogen AB ägarandel 15% Lunds universitets innovationssystem gick in som delägare i bolaget under räkenskapsåret Bolaget utvecklar ett nytt sätt att förebygga eller behandla autoimmuna sjukdomar samt att förhindra avstötning av transplanterade organ eller celler. Intenz Biosciences AB (f.d. Devenz AB ) ägarandel 13,64 % Bolaget ska kommersialisera forskningsresultat rörande miljövänliga kemikalier. Under räkenskapsåret knoppades bolagets huvudprojekt av i ett nytt bolag, där Intenz ägarandel är 25 procent. INXL Innovation ab (f.d. Avensia Innovation AB) Ägarandel1,04% Bolaget ska utveckla och sälja verktyg för internetbaserad utbildning samt bedriva konsultverksamhet i anslutning härtill. Ägarandelen har ökat genom att de aktier som tidigare har ägts av LU Development har lyfts upp till moderbolaget. Iset AB ägarandel 14,49 % Kommersialisering av patent för produktion av engångsförbrukningsvara för att rena biologiska prover i ett integrerat mikroformat för masspektrometri. Itacih LU IPR AB ägarandel 19.96% Bolaget ska hantera de immateriella rättigheter som kommer ut från forskningsprojektet IT support for advanced cancer treatment at home. Lumito AB ägarandel 15 % Bolaget grundades under 2010 och ska bedriva utveckling, tillverkning och licensiering av avbildning baserad på nanopartiklar. Bolaget slöt en licensaffär under Medviso AB ägarandel 15 % Programvara för analys av medicinska bilder.

10 Portföljbolag (forts.) / 10 / Minervax A/S ägarandel 12,53 % Bolaget utvecklar ett vaccin mot streptokock B-infektioner som kan orsaka allvarliga infektioner hos nyfödda barn. Bolaget har under räkenskapsåret genomfört två nyemis sioner varvid Lunds universitets innovationssystems ägarandel minskat från 14,85 till 12,53 procent. Nems AB Bolaget avvecklades under året. NeuroVive Pharmaceutical AB ägarandel 0,07 % Bolaget, som tidigare hette NeuroPharma i Sverige AB, utvecklar läkemedel primärt för hjärnskador. Forskning sker vid avdelningen för experimentell hjärnforskning vid Lunds universitet. Bolaget har under året genomfört nyemission och Lunds universitets innovationssystem har även sålt av aktier. Vår ägarandel har därmed minskat från 0,15 till 0,07 procent. Nocturnal Vision AB ägarandel 12 % Bolaget bedriver utveckling och försäljning av teknologi för bildbehandling. Bolaget är under avveckling. Optifreeze ab ägarandel 22 % Bolaget som grundades under räkenskapsåret 2011 har utvecklat en metod för att frysta frukt och grönsaker ska bevara sin struktur efter upptining. Phenoliv AB ägarandel 20 % Bolaget utvecklar nyttiga och innovativa produkter av oljebaserade livsmedel. PhibioScience AB ägarandel 0 % Bolaget bedriver forskningsnära utveckling, utbildning, marknadsföring och försäljning av medicintekniska produkter rörande hjärnfunktion. Lunds universitets innovaitonssystem har under räkenskapsåret sålt tillbaka aktierna till forskarna. Vår ägarandel har därmed minskat från 15 till 0 procent. Picology AB ägarandel 10,03 % Licensförsäljning av kommersiella uppfinningar inom området elektrisk mätteknik. Tillämpningen finns inom läkemedel, datachips etc. Qumat Technologies AB ägarandel 9,52 % Utvecklingsbolag inom nanometerteknologi där förväntade användningsområden är extrem högteknologi såsom ljusemittorer och kiselteknologi. QuNano AB ägarandel 0,87 % Bolaget ska bedriva utveckling, framställning och kommersialisering av strukturer för nanoelektronik. Saromics Biostructures ab ägarandel 8,65% Bioteknikbolaget som har utvecklat en teknik för att testa läkemedelssubstanser med hjälp av tredimensionella strukturanalyser. Under räkenskapsåret blev Lunds universitets innovationssystem tillsammans med Innovationsbron nya delägare i bolaget.

11 / 11 / SensoDetect AB (f.d. SchizoDetect AB) ägarandel 0,43 % Testutrustning för diagnosstöd av schizofreni. Lunds universitets innovationssystem har under räkenskapsåret sålt delar av sitt aktieinnehav. Bolagets ägarandel har därmed minskat från 1,02 till 0,43 procent. Sol Voltaics AB ägarandel 0,17% Bolaget utvecklar, framställer och kommersialiserar strukturer för nanoelektronik. Bolaget har under räkenskapsåret genomfört nyemission varvid Lunds universitets innovationssystem har försvarat sin ägarandel. Speximo ab ägarandel 20% Företagets affärsidé är att ersätta kemiska stabiliseringsmedel i hudkrämer med quinoastärkelse. Bolaget bildades under räkenskapsåret tillsammans med forskare från Enheten för livsmedelsteknologi vid Lunds universitet. Spiideo ägarandel 8% Bolaget har i samarbete med Axis Communications utvecklat en app som gör det möjligt för atleter att filma, analysera och ta tiden på t ex sina egna 100-meters lopp. Bakom bolaget står bland annat matematikoch mjukvaruforskare. Lunds universitets innovationssystem gick in som delägare under räkenskapsåret. Techmentum ab ägarandel 10% Bolaget, som bildades 2011, har konstruerat en ny typ av suturnålshållare som gör att de kirurgiska ingreppen går snabbare och lämnar mindre ärrvävnad. Lunds universitets innovationssystem ökade sin andel från 5 till 10 procent under året. Thylabisco AB ägarandel 10 % Bolaget utvecklar en ny typ av aptithämmande substans, baserat på så kallade thylakoider som finns naturligt i spenat. Thylakoider undertrycker aptiten och kontrollerar fettnedbrytningen, vilket gör att övervikt kan motverkas. Bolaget slöt under räkenskapsåret 2011 ett exklusivt licensavtal med Green Leaf Medical. Trafvid AB ägarandel 16,66 % Bolaget grundades under räkenskapsåret 2011 och utvecklar system för trafikräkning och trafiköver vakning. Vibrosense Dynamics AB ägarandel 0 % Bolaget utvecklar en metod att mäta vibrationsskador. Lunds universitets innovationssystem sålde tillbaka sin ägarandel till entreprenören under räkenskapsåret. WNT Research AB ägarandel 2,75 % Bolaget ska generera intäkter via utlicensiering av bolagets läkemedelskandidater för olika metastaserande cancerformer. Bolaget har under räkenskapsåret genomfört nyemission och Lunds universitets innovationssystem har sålt av delar av sitt aktieinnehav. Vår ägarandel har därmed minskat från 3,51 till 2,75 procent. Ytterligare en nyemission har gjorts efter räkenskapsårets utgång varvid minskningen har ökat till 2,19 procent. Zemission AB ägarandel 6,83 % Bolaget utvecklar, marknadsför och förbereder tillverkning av en miljövänlig och bränsleflexibel patenterad förbränningsteknik. Bolaget har under räkenskapsåret genomfört en nyemission där Lunds universitets innovationssystem har försvarat sin ägarandel.

12 Ekonomiska nyckeltal / 12 / Nedan redovisas de viktigaste finansiella nyckeltal för moderbolag respektive koncern. Moderbolag Resultat (MSEK) -1,7-1,7 3,2 1,4 6,9 Eget kapital (MSEK) 38,9 40,6 31,7 19,5 18,6 Kassalikviditet (%) 615 % % 2042 % 674 % 649 % Soliditet (%) 86 % 91 % 91 % 83 % 82 % Koncern Resultat (MSEK) 0,1-6,5-3,5-6,6 3,2 Eget kapital (MSEK) 39,6 39,4 35,5 27,0 29,1 Kassalikviditet (%) 438 % 686 % 734 % 478 % 136 % Soliditet (%) 80 % 85 % 86 % 83 % 50 %

13 Förslag till vinstdisposition / 13 / Bolagets förslag till vinstdisposition (belopp i kronor) Fritt eget kapital i koncernen uppgår till kr Till årsstämmans förfogande finns i moderbolaget följande vinstmedel: Balanserat resultat Årets resultat Totalt Styrelsen och verkställande direktören föreslår att resultatet disponeras på följande sätt: I ny räkning överförs Summa

14 Koncern / 14 / Resultaträkning koncern (belopp i kronor) Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Not Av/nedskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från värdepappershandel Resultat från andelar i intressebolag Resultat från andelar i portföljbolag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Skatt som belastar årets resultat Not Minoritetens andel av årets resultat ÅRETS RESULTAT

15 Balansräkning koncern (belopp i kronor) TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andelar i portföljbolag Andra långfristiga placeringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Minoritetsintresse Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

16 Moderbolag / 16 / Resultaträkning moderbolag (belopp i kronor) Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Not Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och andra liknande poster Resultat från värdepappershandel Resultat från försäljning av aktier och andelar Räntekostnader och andra liknande poster Resultat från andelar i koncernföretag Resultat före skatt Skatt på årets resultat Not ÅRETS RESULTAT

17 Balansräkning moderbolag (belopp i kronor) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Konst Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Not Andelar i intresseföretag Not Aktier i portföljbolag Not Andra långfristiga placeringar Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Not 7 Bundet eget kapital Aktiekapital (100 aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

18 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser / 18 / Nedanstående ställda säkerheter och ansvarsförbindelser gäller moder såväl som koncern (belopp i kronor) STÄLLDA SÄKERHETER st aktier i INXL Innovation (fd Luvit AB) SUMMA STÄLLDA SÄKERHETER ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga Redovisnings- och värderingsprinciper / 18 / Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna Råd. Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolagstillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, som legat till grund för fastställande av köpeskillingen på aktierna. Intressebolag Redovisning av intressebolag sker enligt kapitalandelsmetoden. Intressebolagens koncernresultat ingår i koncernens resultat med moderbolagets kapitalandel. Fordringar Fordringar har upptagits till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Aktier och andelar Värdering av aktier och andelar har upptagits till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet. Beträffande portföljaktierna har bedömning av portföljbolagens sammanlagda värde skett. Värderingsprinciper Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde resp. nominellt värde om inget annat anges i not nedan.

19 Noter / 19 / Not 1 Personal MEDELANTALET ANSTÄLLDA Moderbolag Män 1 1 Kvinnor 0 0 Totalt moderbolag 1 1 Koncern Män Kvinnor 3 12 Totalt koncern LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR Moderbolag Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Totala löner och ersättningar Pensionskostnader styrelse och verkställande direktör Pensionskostnader övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Totala löner och ersättningar, pensionskostnader och soc. avg Koncern Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Totala löner och ersättningar Pensionskostnader styrelse och verkställande direktör Pensionskostnader övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Totala löner och ersättningar, pensionskostnader och soc. avg

20 noter (forts.) / 20 / Not 2 Skatt som belastar årets resultat Koncern Skatt som belastar årets resultat Summa Not 3 Andelar i dotterbolag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Inköp Aktieägartillskott Nedskrivning Omklassificeringar Redovisat värde vid årets slut Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag Dotterföretag / Org nr / Säte Nominellt belopp Andel (%) Redovisat värde Lund University Development AB % , Lund Caress AB, , Lund % SIGRUN AB, , Lund % Lunicore AB, , Lund 20 90% Lund University Experts AB , Lund % Lund University Clean Technology AB, % Lund Lund University Food Science AB , Lund % Not 4 Andelar i intresseföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Inköp Försäljning Nedskrivning Omklassificeringar Redovisat värde vid årets slut

21 Not 5 Aktier i portföljbolag (moder) Bolagets namn Andel Org. nr. Noterat Nom belopp Bokfört värde A1M Pharma AB (fd Preelumina AB) 7,03 % , ,00 Acconeer 16,00 % ,00 AcouSort 19,98 % ,00 B Venture AB 10,00 % ,00 Bioactive Polymers in Lund AB 2,47 % ,00 Bioinvent International AB 0,027 % Noterat 0, ,00 Bioprocess Control Sweden AB 3,09 % ,25 Carponovum AB 4,92 % , ,00 ConCellae AB 5,04 % ,00 EfficaxEnergy AB 12,54 % ,00 Exini Diagnostics AB (publ) 0,89 % Noterat 0, ,75 Finja Five AB 15,00 % ,00 GasPorOx AB 7,23 % , ,00 GLO AB 0,22 % ,72 Hydrogen AB 15,00 % ,00 Idogen 15,00 % ,60 Intenz Biosciences AB (fd Devenz AB) 13,64 % ,00 INXL Innovation AB (fd Avensia Innov. AB) 1,04 % Noterat 0, ,57 ISET AB 14,49 % ,00 Itachi LU IPR AB 19,96 % ,00 Lumito 15,00 % ,00 Medviso AB 15,00 % ,00 MinervaX ApS 12,53 % DK Noterat 1, ,02 Neurovive Pharmaceutical AB 0,07 % Noterat 0, ,00 Nocturnal Vision 12,00 % ,00 Optifreeze AB 22,00 % ,00 Phenoliv AB 20,00 % ,00 Picology AB 10,03 % ,00 Qumat Technologies AB 9,52 % ,80 QuNano AB 0,87 % , ,30 SARomics Biostructures AB 8,65 % ,00 SensoDetect AB 0,43 % Noterat 0, ,42 Sol Voltaics AB 0,17 % , ,50 Speximo AB 20,00 % ,00 Spiideo AB 8,00 % , ,00 Techmentum 10 % ,00 Thylabisco AB 10 % ,00 Trafvid 16,66 % ,00 Wnt Research AB 3,51 % Noterat 0, ,02 Zemission AB 6,83 % ,00 Ideon AB* 20,00 % ,00 Lund University Bioscience AB* 9,84 % ,00 Science Village Scandinavia AB (fd. Lundamark)* 15,00 % , ,95 Bolagsnamn i fetstil utgör sådana placeringar som tillkommit under räkenskapsåret. *Övriga strategiska innehav

22 noter (forts.) / 22 / Not 6 Finansiella anläggningstillgångar Koncern och Moderbolag Antal Ansk. Värde Bokfört Värde Börsvärde Robur penningmarknadsfond , , , ,29 Totalt , , ,29 Not 7 Eget kapital Koncern Aktiekapital Bundna Reserver Fria Reserver Årets Resultat Belopp vid årets början Enligt beslut årsstämma Förskjutning mellan bundna och fria reserver resereserver Förändring i koncernens sammansättning Årets resultat Belopp vid årets slut Minoritetsintresse Moderbolag Belopp vid årets början Enligt beslut årsstämma Årets resultat Belopp vid årets slut

Har du en idé du vill utveckla? Lu innovation system LUnds universitet

Har du en idé du vill utveckla? Lu innovation system LUnds universitet Har du en idé du vill utveckla? Lu innovation system LUnds universitet Har du en idé du vill utveckla? LU Innovation System är navet för innovation och kommersialisering vid Lunds universitet. Vi hjälper

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) 556867-7008 Räkenskapsåret 2013 07 01 2014 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Swecure AB (publ.) Årsredovisning för 556881-0526. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Swecure AB (publ.) Årsredovisning för 556881-0526. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Swecure AB (publ.) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

EV Karlstad Ejendom Holding AB

EV Karlstad Ejendom Holding AB Årsredovisning för EV Karlstad Ejendom Holding AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 1 DF Certifiering AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Org.nr 894000-4792 Räkenskapsår - 2012/12/31 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret - 2012/12/31 Styrelsen för

Läs mer

Linq Capital Sweden AB (publ)

Linq Capital Sweden AB (publ) 1 (9) Årsredovisning för Linq Capital Sweden AB (publ) 556635-3594 Räkenskapsåret 2012 2 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Linq Capital Sweden AB (publ.) får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835 resultaträkning - balansräkning - ställda - tilläggsupplysningar underskrifter ÅRSREDOVISNING för Åkeriservice Syd Aktiebolag Styrelsen och verkstiillande direktören fr hiirrned avkinina årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. CWS Comfort Window System AB 556574-9826

Årsredovisning. CWS Comfort Window System AB 556574-9826 1(11) Årsredovisning CWS Comfort Window System AB Styrelsen och verkställande direktören för CWS Comfort Window System AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2013-09-01-2014-08-31.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer