Årsredovisning för Lunds universitets innovationssystem AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för Lunds universitets innovationssystem AB"

Transkript

1 Årsredovisning för Lunds universitets innovationssystem AB Räkenskapsåret

2 Innehåll 3 Verksamhetsberättelse 4 strategiska Innehav 6 Portföljbolag 12 ekonomiska nyckeltal 13 förslag till vinstdisposition 14 koncern 16 moderbolag 18 ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 18 redovisnings- och värderingsprinciper 19 noter 23 Underskrifter Lunds universitets innovationssystem ab the link between business and academia

3 Verksamhetsberättelse / 3 / Lunds universitets innovationssystem AB ska enligt bolagsordningen äga, försälja och förvalta aktier och andelar i hel- eller delägda produkt- och tjänstebolag, vars syfte ska vara att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete syftande till kommersiell exploatering av projekt och kun skaper framtagna eller uppkomna inom ramen för verksamheten vid Lunds universitet. Årets resultat blev för moderbolaget negativt 1,7 miljoner kronor och för koncernen positivt 0,1 miljoner kronor. Det negativa resultatet i moderbolaget är framförallt en konsekvens av nedskrivningar i LU Bio och LU Development samt en förlust vid försäljning av innehavet i Lumitec. Moderbolaget har sålt aktier i noterade portföljbolag för cirka 1,7 miljoner kronor under räkenskapsåret och har fortfarande ett väsentligt värde att realisera i portföljen, samt ett eget kapital som säker ställer framtida möjligheter till investeringar. Lunds universitets innovationssystem har under året också erhållit medel från Vinnova inom programmet Verifiering för tillväxt för tilldelning av bidrag till projekt i tidig forskningsnära fas av kommersialiseringsprocessen har varit ett framgångsrikt år då Lunds universitets innovationssystem har varit delaktiga i att utvärdera 104 idéer, medverka till 22 patent och 16 bolagsbildningar varav Lunds universitets innovationssystem AB har investerat i 6 nya bolag tillsammans med forskare vid Lunds universitet. Dessa bolag bedöms ha en god potential att bidra till en positiv utveckling framöver. Verksamheten under 2012 präglades av fortsatt fokus på E E E Utveckling av befintligt portföljinnehav Nya bolag från forskningen på Lunds universitet Uppstart av Lund University Experts (LUEX) Vi har en mycket spännande tid framför oss och rätt hanterat kommer Lunds universitets innovationssystem AB att kunna bidra med fortsatt god samhällsbyggnad och tillväxt utifrån forskningen på Lunds universitet. Lunds universitets innovationssystem Aktiebolag Box 117 SE Lund / Sweden Visiting adress: Sölvegatan 16 Telephone: Telefax:

4 Strategiska innehav / 4 / Lunds universitets innovationssystem AB driver, och är delägare i, ett antal bolag som på olika sätt understödjer kommersialisering och nyttiggörande. Dessa innehav och dess utveckling redovisas nedan. Dotterbolag Lund University Development AB ägarandel 100 % Under räkenskapsåret har Akademihemmans andel köpts ut och inkråmet sålts över till moderbolaget för att förenkla verksamhetsstrukturen. Lund University Food Science AB ägarandel 100% LU Food Science ligger i passivläge efter att nyemissionen under 2011 inte nådde upp till bestämd miniminivå. Lund University Clean Technology AB ägarandel 100% LU Clean Technology är sedan tidigare lagt i passivläge. Lund University Experts AB ägarandel 100% Bolaget startades under räkenskapsåret och har redan under sitt första verksamhetsår utfört över tio intressanta konsultuppdrag. För att kunna starta denna, för samhället, viktiga verksamhet erhölls bidrag från Vinnova på kronor. Under 2013 fokuseras på att erhålla och utföra större konsultuppdrag till såväl offentlig sektor som till näringslivet. Lunicore Studentkonsult AB ägarandel 90 % Studentkonsultbolaget Lunicore utför kvalificerade uppdrag med särskilt fokus på affärsområdena IT och management. Under 2012 fortsatte Lunicore att utvecklas positivt och till en mer processorienterad organisation. Under året ökade Lunds universitets innovationssystem AB sin ägarandel från 67,5 till 90 procent. Caress AB ägarandel 100% Bolaget ska syssla med och bidra till att utveckla förnyelsebar energi. Sigrun ägarandel 100% Sigrun arbetar för att företag och offentliga organisationer ska bli mer konkurrenskraftiga och effektiva genom att ta forskningsresultat inom mjukvaruteknologi till praktisk användning. Bolaget har arbetat inom ett antal innovationsprojekt under året.

5 / 5 / Övriga strategiska innehav Ideon AB ägarandel 20% Bolaget skall i samverkan med Ideon-företagen stimulera till aktiviteter som främjar Ideon-området som kreativ miljö och Ideon-företagens utveckling. Lunds universitets innovationssystem AB tillträdde som aktieägare under räkenskapsåret. Science Village Scandinavia AB (f.d. Lundamark AB) ägarandel 15% Bolaget skall utveckla markområdet (17 ha) mellan ESS och MAX IV-laboratoriet i Lund. Bolaget ändrade under året namn för att understryka bolagets internationella ambitioner. En företrädesemission på 25 miljoner kronor till befintliga aktie ägare tecknades pro rata. Ekonomin utvecklas enligt plan. Lund University Bioscience AB ägarandel 9,84% LU BioScience har idag fyra bolag med bra potential i sin portfölj. Under räkenskapsåret säkrade några av dem finansiering via externa aktörer.

6 Portföljbolag / 6 / Lunds universitets innovationssystem AB investerar årligen i nya bolag som grundas tillsammans med forskare vid Lunds universitet. Dessa innehav och dess utveckling redovisas under följande rubrik. Nya innehav under 2012 Lunds universitets innovationssystem AB har under 2012 investerat i sex nya bolag vilka redovisas nedan. ConCellae AB ägarandel 5,04% (vid investering) Under året gick Lunds universitets innovationssystem in som delägare i ConCellae som drivs av två forskare från Avdelningen för medicinsk mikrobiologi. Bolaget utvecklar produkter som kan bli viktiga alternativ till dagens antibiotika. Bolaget baseras på forskningsresultat som rör tretton nyttiga mjölk syrabakterier som naturligt finns i bins honungsmage. Efficax Energy AB ägarandel 12,54% (vid investering) Bolaget utvecklar en enhet som gör det möjligt att koppla solfångare direkt till befintliga varmvattenberedare. Detta gör att material- och installationskostnader kan minska med 40 procent utan att systemets kapacitet minskar. Bolaget startades tillsammans med energiforskare vid Lunds Tekniska Högskola. Itacih LU IPR AB ägarandel 19,96% (vid bildande) Bolaget ska hantera de immateriella rättigheter som kommer ut från forskningsprojektet IT support for advanced cancer treatment at home. Saromics Biostructures AB ägarandel 8,65% (vid investering) Bioteknikbolaget Saromics Biostructures har utvecklat en teknik för att testa läkemedelssubstanser med tredimensionella strukturanalyser. Under året blev Lunds universitets innovationssystem tillsammans med Innovationsbron nya delägare i bolaget. Speximo AB ägarandel 20% (vid bildande) Bolaget bildades under 2012 tillsammans med forskare från Enheten för livsmedelsteknologi vid Lunds universitet. Företagets affärsidé är att ersätta kemiska stabiliseringsmedel i hudkrämer med quinoastärkelse. Spiideo AB ägarandel 8% (vid investering) Bolaget har i samarbete med Axis Communications utvecklat en app som gör det möjligt för atleter att filma, analysera och ta tiden på t ex sina egna 100-meters lopp. Bakom bolaget står bland annat matematik- och mjukvaruforskare från Lunds universitet.

7 / 7 / Väsentliga händelser i portföljbolag under 2012 Under 2012 fortsatte portföljen att utvecklas positivt. Flera av våra bolag lyckades att säkra väsentlig finansiering och nådde viktiga kommersiella milstolpar. Qunano AB Bolaget tog in 12,3 miljoner kronor i riskkapital. NeuroVive Pharmaceutical AB Reste nära 55 miljoner kronor i riskkapital Exini Diagnsotics ab Exini fick FDA-godkännande för diagnos av skelettcancer. Bioprocess Control AB Bolaget blev vinstdrivande för första gången på sex år. Avvecklade innehav under 2012 Lunds universitets innovationssystem AB har under 2012 avvecklat innehavet i tre bolag vilka redovisas nedan. Nems AB Nems avvecklades under året då bolaget inte lyckats med marknadsintroduktionen av sin produkt. Phibioscience AB Vår ägarandel såldes tillbaka till forskarna under VibroSense Dynamics AB Lunds universitets innovationssystem sålde tillbaka sin ägarandel till entreprenören under räkenskapsåret. Sammanfattning innehav under 2012 Nedan sammanfattas alla innehav i Lunds universitets innovationssystem ABs portfölj under A1M Pharma AB ägarandel 7,03 % Bolaget bedriver forskning, utveckling och kommersialisering inom medicinsk behandling och diagnostik. Bolaget har under räkenskapsåret gjort ett skifte där två aktier i Preelumina Diagnostics gett en aktie i A1M Pharma. A1M Pharma gjorde även en nyemission under räkenskapsåret där Lunds universitets innovations system deltog. Vår ägarandel uppgår efter skifte och emission till 7,03 procent.

8 Portföljbolag (forts.) / 8 / Acconeer AB ägarandel 16%. Bolaget utvecklar nästa generations radarinstrument för bl a oljetankrar. AcouSort AB ägarandel 19,98% Bolaget ska utveckla och sälja biotekniska metoder och utrustning för separation av celler. B Venture AB ägarandel 10% Bolaget ska bedriva livsmedelsteknisk utvecklingsverksamhet. Bioactive Polymers in Lund AB ägarandel 2,47% Bolaget ska utveckla ytaktiva substanser som förhindrar sammanväxning av mänsklig vävnad vid operationer. Bolaget genomförde under 2012 en nyemission varvid Lunds universitets innovationssystems ägarandel reducerades från 2,84 till 2,47 procent. BioInvent International AB ägarandel 0,027% Bolaget utvecklar och producerar antikroppar för läkemedelsindustrin. Bolaget genomförde under 2012 en nyemission varvid Lunds universitets innovationssystems ägarandel reducerades från 0,04 till 0,027 procent. Bioprocess Control AB ägarandel 3,09% Mjukvaruprogram för kontroll och styrning av biogasanläggningar. Carponovum AB ägarandel 4,92 % Bolaget utvecklar metod och instrument för att skarva ihop tjocktarmen efter operation. ConCellae AB ägarandel 5,04% Bolaget utvecklar produkter baserade på nyttiga mjölksyrabakterier. Detta kan bli viktiga alternativ till antibiotika. Lunds universitets innovationssystem gick in som delägare under räkenskapsåret. Efficax Energy AB ägarandel 12,54% Bolaget utvecklar en enhet som gör det möjligt att koppla solfångare direkt till befintliga varmvattenberedare. Lunds universitets innovationssystem gick in som delägare under räkenskapsåret. Exini Diagnostics AB (f.d. WeAidU in Europe) ägarandel 0,89 % Bolaget ska bedriva utveckling av program for automatisk analys av medicinska data samt erbjuda läkare diagnostiska råd via programvaror såsom Care Heart och Care Brain. Lunds universitets innovationssystem har under räkenskapsåret sålt delar av sitt aktieinnehav. Under 2012 genomförde bolaget också en nyemission, då vår ägarandel reducerades från 1,69 till 0,89 procent. Finja Five AB ägarandel 15 % Bolaget grundades under 2011 och utvecklar ICT-lösningar, till exempel inom informations- och kommunikationsteknologier, förankrade i samhällsvetenskaplig forskning.

9 / 9 / GasPorOx AB ägarandel 7,23 % Bolaget utvecklar optiska, icke-förstörande mätinstrument för mätning av syrgas och andra gaser inom livsmedels-, förpacknings- och läkemedelsindustrin. GasPorOx genomförde under 2012 en emission av teckningsoptioner varvid antalet aktier ökade och vår ägarandel minskade från 7,32 till 7,23 procent. GLO AB ägarandel 0,22 % GLO utvecklar och kommersialiserar helt nya, mycket energieffektiva LEDs baserade på nanotrådar. Bolaget har under räkenskapsåret genomfört nyemission varvid Lunds universitets innovationssystems ägarandel har minskat från 0,46 till 0,22 procent. Hydrogen AB ägarandel 15 % Bolaget bedriver försäljning av know-how, licenser och kemiska substanser inom biokemi och därmed förenlig verksamhet. Idogen AB ägarandel 15% Lunds universitets innovationssystem gick in som delägare i bolaget under räkenskapsåret Bolaget utvecklar ett nytt sätt att förebygga eller behandla autoimmuna sjukdomar samt att förhindra avstötning av transplanterade organ eller celler. Intenz Biosciences AB (f.d. Devenz AB ) ägarandel 13,64 % Bolaget ska kommersialisera forskningsresultat rörande miljövänliga kemikalier. Under räkenskapsåret knoppades bolagets huvudprojekt av i ett nytt bolag, där Intenz ägarandel är 25 procent. INXL Innovation ab (f.d. Avensia Innovation AB) Ägarandel1,04% Bolaget ska utveckla och sälja verktyg för internetbaserad utbildning samt bedriva konsultverksamhet i anslutning härtill. Ägarandelen har ökat genom att de aktier som tidigare har ägts av LU Development har lyfts upp till moderbolaget. Iset AB ägarandel 14,49 % Kommersialisering av patent för produktion av engångsförbrukningsvara för att rena biologiska prover i ett integrerat mikroformat för masspektrometri. Itacih LU IPR AB ägarandel 19.96% Bolaget ska hantera de immateriella rättigheter som kommer ut från forskningsprojektet IT support for advanced cancer treatment at home. Lumito AB ägarandel 15 % Bolaget grundades under 2010 och ska bedriva utveckling, tillverkning och licensiering av avbildning baserad på nanopartiklar. Bolaget slöt en licensaffär under Medviso AB ägarandel 15 % Programvara för analys av medicinska bilder.

10 Portföljbolag (forts.) / 10 / Minervax A/S ägarandel 12,53 % Bolaget utvecklar ett vaccin mot streptokock B-infektioner som kan orsaka allvarliga infektioner hos nyfödda barn. Bolaget har under räkenskapsåret genomfört två nyemis sioner varvid Lunds universitets innovationssystems ägarandel minskat från 14,85 till 12,53 procent. Nems AB Bolaget avvecklades under året. NeuroVive Pharmaceutical AB ägarandel 0,07 % Bolaget, som tidigare hette NeuroPharma i Sverige AB, utvecklar läkemedel primärt för hjärnskador. Forskning sker vid avdelningen för experimentell hjärnforskning vid Lunds universitet. Bolaget har under året genomfört nyemission och Lunds universitets innovationssystem har även sålt av aktier. Vår ägarandel har därmed minskat från 0,15 till 0,07 procent. Nocturnal Vision AB ägarandel 12 % Bolaget bedriver utveckling och försäljning av teknologi för bildbehandling. Bolaget är under avveckling. Optifreeze ab ägarandel 22 % Bolaget som grundades under räkenskapsåret 2011 har utvecklat en metod för att frysta frukt och grönsaker ska bevara sin struktur efter upptining. Phenoliv AB ägarandel 20 % Bolaget utvecklar nyttiga och innovativa produkter av oljebaserade livsmedel. PhibioScience AB ägarandel 0 % Bolaget bedriver forskningsnära utveckling, utbildning, marknadsföring och försäljning av medicintekniska produkter rörande hjärnfunktion. Lunds universitets innovaitonssystem har under räkenskapsåret sålt tillbaka aktierna till forskarna. Vår ägarandel har därmed minskat från 15 till 0 procent. Picology AB ägarandel 10,03 % Licensförsäljning av kommersiella uppfinningar inom området elektrisk mätteknik. Tillämpningen finns inom läkemedel, datachips etc. Qumat Technologies AB ägarandel 9,52 % Utvecklingsbolag inom nanometerteknologi där förväntade användningsområden är extrem högteknologi såsom ljusemittorer och kiselteknologi. QuNano AB ägarandel 0,87 % Bolaget ska bedriva utveckling, framställning och kommersialisering av strukturer för nanoelektronik. Saromics Biostructures ab ägarandel 8,65% Bioteknikbolaget som har utvecklat en teknik för att testa läkemedelssubstanser med hjälp av tredimensionella strukturanalyser. Under räkenskapsåret blev Lunds universitets innovationssystem tillsammans med Innovationsbron nya delägare i bolaget.

11 / 11 / SensoDetect AB (f.d. SchizoDetect AB) ägarandel 0,43 % Testutrustning för diagnosstöd av schizofreni. Lunds universitets innovationssystem har under räkenskapsåret sålt delar av sitt aktieinnehav. Bolagets ägarandel har därmed minskat från 1,02 till 0,43 procent. Sol Voltaics AB ägarandel 0,17% Bolaget utvecklar, framställer och kommersialiserar strukturer för nanoelektronik. Bolaget har under räkenskapsåret genomfört nyemission varvid Lunds universitets innovationssystem har försvarat sin ägarandel. Speximo ab ägarandel 20% Företagets affärsidé är att ersätta kemiska stabiliseringsmedel i hudkrämer med quinoastärkelse. Bolaget bildades under räkenskapsåret tillsammans med forskare från Enheten för livsmedelsteknologi vid Lunds universitet. Spiideo ägarandel 8% Bolaget har i samarbete med Axis Communications utvecklat en app som gör det möjligt för atleter att filma, analysera och ta tiden på t ex sina egna 100-meters lopp. Bakom bolaget står bland annat matematikoch mjukvaruforskare. Lunds universitets innovationssystem gick in som delägare under räkenskapsåret. Techmentum ab ägarandel 10% Bolaget, som bildades 2011, har konstruerat en ny typ av suturnålshållare som gör att de kirurgiska ingreppen går snabbare och lämnar mindre ärrvävnad. Lunds universitets innovationssystem ökade sin andel från 5 till 10 procent under året. Thylabisco AB ägarandel 10 % Bolaget utvecklar en ny typ av aptithämmande substans, baserat på så kallade thylakoider som finns naturligt i spenat. Thylakoider undertrycker aptiten och kontrollerar fettnedbrytningen, vilket gör att övervikt kan motverkas. Bolaget slöt under räkenskapsåret 2011 ett exklusivt licensavtal med Green Leaf Medical. Trafvid AB ägarandel 16,66 % Bolaget grundades under räkenskapsåret 2011 och utvecklar system för trafikräkning och trafiköver vakning. Vibrosense Dynamics AB ägarandel 0 % Bolaget utvecklar en metod att mäta vibrationsskador. Lunds universitets innovationssystem sålde tillbaka sin ägarandel till entreprenören under räkenskapsåret. WNT Research AB ägarandel 2,75 % Bolaget ska generera intäkter via utlicensiering av bolagets läkemedelskandidater för olika metastaserande cancerformer. Bolaget har under räkenskapsåret genomfört nyemission och Lunds universitets innovationssystem har sålt av delar av sitt aktieinnehav. Vår ägarandel har därmed minskat från 3,51 till 2,75 procent. Ytterligare en nyemission har gjorts efter räkenskapsårets utgång varvid minskningen har ökat till 2,19 procent. Zemission AB ägarandel 6,83 % Bolaget utvecklar, marknadsför och förbereder tillverkning av en miljövänlig och bränsleflexibel patenterad förbränningsteknik. Bolaget har under räkenskapsåret genomfört en nyemission där Lunds universitets innovationssystem har försvarat sin ägarandel.

12 Ekonomiska nyckeltal / 12 / Nedan redovisas de viktigaste finansiella nyckeltal för moderbolag respektive koncern. Moderbolag Resultat (MSEK) -1,7-1,7 3,2 1,4 6,9 Eget kapital (MSEK) 38,9 40,6 31,7 19,5 18,6 Kassalikviditet (%) 615 % % 2042 % 674 % 649 % Soliditet (%) 86 % 91 % 91 % 83 % 82 % Koncern Resultat (MSEK) 0,1-6,5-3,5-6,6 3,2 Eget kapital (MSEK) 39,6 39,4 35,5 27,0 29,1 Kassalikviditet (%) 438 % 686 % 734 % 478 % 136 % Soliditet (%) 80 % 85 % 86 % 83 % 50 %

13 Förslag till vinstdisposition / 13 / Bolagets förslag till vinstdisposition (belopp i kronor) Fritt eget kapital i koncernen uppgår till kr Till årsstämmans förfogande finns i moderbolaget följande vinstmedel: Balanserat resultat Årets resultat Totalt Styrelsen och verkställande direktören föreslår att resultatet disponeras på följande sätt: I ny räkning överförs Summa

14 Koncern / 14 / Resultaträkning koncern (belopp i kronor) Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Not Av/nedskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från värdepappershandel Resultat från andelar i intressebolag Resultat från andelar i portföljbolag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Skatt som belastar årets resultat Not Minoritetens andel av årets resultat ÅRETS RESULTAT

15 Balansräkning koncern (belopp i kronor) TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andelar i portföljbolag Andra långfristiga placeringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Minoritetsintresse Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

16 Moderbolag / 16 / Resultaträkning moderbolag (belopp i kronor) Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Not Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och andra liknande poster Resultat från värdepappershandel Resultat från försäljning av aktier och andelar Räntekostnader och andra liknande poster Resultat från andelar i koncernföretag Resultat före skatt Skatt på årets resultat Not ÅRETS RESULTAT

17 Balansräkning moderbolag (belopp i kronor) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Konst Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Not Andelar i intresseföretag Not Aktier i portföljbolag Not Andra långfristiga placeringar Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Not 7 Bundet eget kapital Aktiekapital (100 aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

18 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser / 18 / Nedanstående ställda säkerheter och ansvarsförbindelser gäller moder såväl som koncern (belopp i kronor) STÄLLDA SÄKERHETER st aktier i INXL Innovation (fd Luvit AB) SUMMA STÄLLDA SÄKERHETER ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga Redovisnings- och värderingsprinciper / 18 / Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna Råd. Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolagstillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, som legat till grund för fastställande av köpeskillingen på aktierna. Intressebolag Redovisning av intressebolag sker enligt kapitalandelsmetoden. Intressebolagens koncernresultat ingår i koncernens resultat med moderbolagets kapitalandel. Fordringar Fordringar har upptagits till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Aktier och andelar Värdering av aktier och andelar har upptagits till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet. Beträffande portföljaktierna har bedömning av portföljbolagens sammanlagda värde skett. Värderingsprinciper Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde resp. nominellt värde om inget annat anges i not nedan.

19 Noter / 19 / Not 1 Personal MEDELANTALET ANSTÄLLDA Moderbolag Män 1 1 Kvinnor 0 0 Totalt moderbolag 1 1 Koncern Män Kvinnor 3 12 Totalt koncern LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR Moderbolag Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Totala löner och ersättningar Pensionskostnader styrelse och verkställande direktör Pensionskostnader övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Totala löner och ersättningar, pensionskostnader och soc. avg Koncern Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Totala löner och ersättningar Pensionskostnader styrelse och verkställande direktör Pensionskostnader övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Totala löner och ersättningar, pensionskostnader och soc. avg

20 noter (forts.) / 20 / Not 2 Skatt som belastar årets resultat Koncern Skatt som belastar årets resultat Summa Not 3 Andelar i dotterbolag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Inköp Aktieägartillskott Nedskrivning Omklassificeringar Redovisat värde vid årets slut Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag Dotterföretag / Org nr / Säte Nominellt belopp Andel (%) Redovisat värde Lund University Development AB % , Lund Caress AB, , Lund % SIGRUN AB, , Lund % Lunicore AB, , Lund 20 90% Lund University Experts AB , Lund % Lund University Clean Technology AB, % Lund Lund University Food Science AB , Lund % Not 4 Andelar i intresseföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Inköp Försäljning Nedskrivning Omklassificeringar Redovisat värde vid årets slut

21 Not 5 Aktier i portföljbolag (moder) Bolagets namn Andel Org. nr. Noterat Nom belopp Bokfört värde A1M Pharma AB (fd Preelumina AB) 7,03 % , ,00 Acconeer 16,00 % ,00 AcouSort 19,98 % ,00 B Venture AB 10,00 % ,00 Bioactive Polymers in Lund AB 2,47 % ,00 Bioinvent International AB 0,027 % Noterat 0, ,00 Bioprocess Control Sweden AB 3,09 % ,25 Carponovum AB 4,92 % , ,00 ConCellae AB 5,04 % ,00 EfficaxEnergy AB 12,54 % ,00 Exini Diagnostics AB (publ) 0,89 % Noterat 0, ,75 Finja Five AB 15,00 % ,00 GasPorOx AB 7,23 % , ,00 GLO AB 0,22 % ,72 Hydrogen AB 15,00 % ,00 Idogen 15,00 % ,60 Intenz Biosciences AB (fd Devenz AB) 13,64 % ,00 INXL Innovation AB (fd Avensia Innov. AB) 1,04 % Noterat 0, ,57 ISET AB 14,49 % ,00 Itachi LU IPR AB 19,96 % ,00 Lumito 15,00 % ,00 Medviso AB 15,00 % ,00 MinervaX ApS 12,53 % DK Noterat 1, ,02 Neurovive Pharmaceutical AB 0,07 % Noterat 0, ,00 Nocturnal Vision 12,00 % ,00 Optifreeze AB 22,00 % ,00 Phenoliv AB 20,00 % ,00 Picology AB 10,03 % ,00 Qumat Technologies AB 9,52 % ,80 QuNano AB 0,87 % , ,30 SARomics Biostructures AB 8,65 % ,00 SensoDetect AB 0,43 % Noterat 0, ,42 Sol Voltaics AB 0,17 % , ,50 Speximo AB 20,00 % ,00 Spiideo AB 8,00 % , ,00 Techmentum 10 % ,00 Thylabisco AB 10 % ,00 Trafvid 16,66 % ,00 Wnt Research AB 3,51 % Noterat 0, ,02 Zemission AB 6,83 % ,00 Ideon AB* 20,00 % ,00 Lund University Bioscience AB* 9,84 % ,00 Science Village Scandinavia AB (fd. Lundamark)* 15,00 % , ,95 Bolagsnamn i fetstil utgör sådana placeringar som tillkommit under räkenskapsåret. *Övriga strategiska innehav

22 noter (forts.) / 22 / Not 6 Finansiella anläggningstillgångar Koncern och Moderbolag Antal Ansk. Värde Bokfört Värde Börsvärde Robur penningmarknadsfond , , , ,29 Totalt , , ,29 Not 7 Eget kapital Koncern Aktiekapital Bundna Reserver Fria Reserver Årets Resultat Belopp vid årets början Enligt beslut årsstämma Förskjutning mellan bundna och fria reserver resereserver Förändring i koncernens sammansättning Årets resultat Belopp vid årets slut Minoritetsintresse Moderbolag Belopp vid årets början Enligt beslut årsstämma Årets resultat Belopp vid årets slut

Året i korthet. Göran Wessman, VD

Året i korthet. Göran Wessman, VD Årsredovisning 2008 2 Året i korthet Viktiga Händelser under 2008 A+ Science-gruppen startade ett omfattande åtgärdsprogram under hösten som kommer att fortgå även under 2009. Vicore Pharmas läkemedelssubstans

Läs mer

Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16

Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16 Årsredovisning 2012 Innehåll Sida Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16 Syntrans Att se möjligheterna Ibland behövs en förändring, en extra gnista, för att

Läs mer

Årsredovisning för verksamhetsåret 2012

Årsredovisning för verksamhetsåret 2012 EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ) Per Aspera Ad Astra Org. nr.: 556404-2769 Årsredovisning för verksamhetsåret 2012 VD har ordet INNEHÅLL Vd har ordet 2 Bolagsstyrningsrapport 4 RÄKENSKAPER Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 1(19) Dignitana AB (publ.) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Räkenskapsåret 2013

Årsredovisning Räkenskapsåret 2013 Årsredovisning Räkenskapsåret 2013 Senzime AB (publ), 556565-5734»» Processövervakning vid utveckling och framställning av läkemedel»» Kontinuerlig och autmatiserad online-mätning inom sjukvård Senzime

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Bixia Vind AB (publ)

Verksamhetsberättelse 2012. Bixia Vind AB (publ) Verksamhetsberättelse 2012 Bixia Vind AB (publ) innehåll Foto: Mats Alm 3 4 4 5 2 Vd har ordet Om Bixia Vind AB (publ) Ägarstruktur Produktion 6 6 7 7 8 10 Bixia Vind AB (publ) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Läs mer

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 för Targeteveryone AB (publ) (tidigare VMSPlay AB) 556526-6748 Årsredovisningen omfattar: Sida VD-ord 2 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Innehåll Året i korthet 3 Vd har ordet 4 Fem år i sammandrag 6 Koncernen 8 KONSULTVERKSAMHETEN Generic Integration Sweden AB 12 Generic Systems Sweden AB 14 TELEKOMVERKSAMHETEN

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för OptiFreeze AB (publ.) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

50org. nr 556470-2065. Årsredovisning 2014 MedCore AB

50org. nr 556470-2065. Årsredovisning 2014 MedCore AB 50org. nr 556470-2065 Årsredovisning 2014 MedCore AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 4 Aktien 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2009 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2009 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ)

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Affärssystem för innovativ logistik Dagens metoder för att boka, transportera och administrera flöden av människor, varor och information, är onödigt

Läs mer

Heliospectra AB 556695-2205 RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01 2013-12-31 ÅRSREDOVISNING FÖR. heliospectra

Heliospectra AB 556695-2205 RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01 2013-12-31 ÅRSREDOVISNING FÖR. heliospectra heliospectra ÅRSREDOVISNING FÖR Heliospectra AB RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01 2013-12-31 INNEHÅLL 2. Förvaltningsberättelse 4. Resultaträkning 5. Balansräkning 6. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Centrecourt AB (publ)

Centrecourt AB (publ) Årsredovisning för Centrecourt Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6. Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

Årsredovisning 2009 MedCore AB

Årsredovisning 2009 MedCore AB Årsredovisning 2009 MedCore AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Marknadsbeskrivning 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning ZinzinoAB

Årsredovisning ZinzinoAB Årsredovisning ZinzinoAB Org nr. 556733-1045 Räkenskapsår 2010-01-01 2010-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Zinzino AB avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837)

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837) ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 5566752837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING We have chosen Xavitech pumps because of the reliability, repeatability, quality, outstanding customer service and

Läs mer

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer

2011 - Ett stort evenemangsår!

2011 - Ett stort evenemangsår! 2011 - Ett stort evenemangsår! Arenabolaget ska bidra till att Linköping är en attraktiv stad för såväl invånare som besökare utifrån. Med ett brett utbud av evenemang och mötesplatser ska invånare ha

Läs mer

Årsredovisning. Mittkapital i Jämtland och Västernorrland AB. för 556784-9426. Räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31. Innehållsförteckning

Årsredovisning. Mittkapital i Jämtland och Västernorrland AB. för 556784-9426. Räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Mittkapital i Jämtland och Västernorrland AB 556784-9426 Räkenskapsåret 2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer