FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. A FÖRFATTNINGAR Pärmens mellanblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. A FÖRFATTNINGAR Pärmens mellanblad"

Transkript

1

2 A FÖRFATTNINGAR Pärmens mellanblad A1 Lag om advokater ( /496, senast ändr /716)... 1 A2 A3 Justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen (Finlands Advokatförbunds stadgar, ( /540, ändr /634)... 2 Stadganden i andra lagar, som gäller ombud och advokater i synnerhet (avlägsnats från pärmen) B ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET B1 Vägledande regler om god advokatsed ( , ändr )... 4 B2 Regler om god advokatsed gällande för advokater inom EU (Code of Conduct for European Lawyers) ( , ändr , och )... 5 B3 Anvisning om advokatarvoden ( , ändr )... 6 B4 Uppgifter som ska lämnas om advokattjänster B4.1 Anvisningar om uppgifter som ska lämnas om advokattjänster ( )... 7 B4.2 Anvisningar om distansförsäljning av advokattjänster ( , ändr )... 7 B4.2 Bilaga 1: Uppdragsbekräftelse (exempel) ( , ändr )... 7 B4.2 Bilaga 2: Ångerblankett ( )... 7 B5 Informationssäkerhet... 8 B5.1 Informationssäkerhetsanvisning ( )....8 B5.2 Informationssäkerhetsguide ( )....8 B6 Klientmedel... 9 B6.1 Reglemente om skötseln av klientmedel ( )... 9 B6.2 Byrågranskningar (2013)... 9 FAF / Januari 2015 Innehåll (3)

3 B6.2 Bilaga: Granskningsberättelse för advokatbyråer ( )... 9 B7 Stadgar för ersättningsfonden inom Finlands Advokatförbund ( , ändr och ) B8 Anvisningar om ansvarsförsäkring för advokat ( , ändr , , och ) B9 Anvisningar om fortbildning för advokater ( ) B10 Rekommendation för bevarande av handlingar ( , senast ändr ) B11 Allmänna tillståndsvillkor för att bedriva advokatverksamhet i aktiebolag ( , ändr , och senast ) B12 Tolkningsanvisningar för anvisningarna om advokatbyrås firma ( , senast ändr ) och rekommendation angående domain ( ) B13 Anvisningar för medling i tvister mellan advokater ( ) B14 Rättshjälp och försvarare B14.1 Rättshjälpslag ( /257, senast ändr /720) B14.2 Statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp ( /290, senats ändr /424) B14.3 Statsrådets förordning om rättshjälp ( /388, senast ändr /1008) B14.4 Lag om rättegång i brottmål ( /689); 2 kap om biträdande av part HT(THsenast ändr /719) B15 Förlikningsförfarande B15.1 Regler för Finlands Advokatförbunds förlikningsförfarande ( ) B15.2 Avtal om förlikningsförfarande ( ) B15.3 Klausul om förlikningsförfarande ( ) FAF / Januari 2015 Innehåll (3)

4 B16 Handbok om rättsskyddsförsäkring ( , ändr ) Bilaga 1: Stadgar för nämnden för arvodestvister (ändr ) - Bilaga 2: Om försäkringsbolagens kvittningspraxis (ändr ) - Bilaga 3: Moms och rättsskyddet för företagen ( ) samt Modellfaktura - Bilaga 4: Anvisningar för rättsskyddsanmälan och fakturering ( ) B17.1 Handbok om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism ( ) Bilaga: Riskbaserad bedömning ( ) B17.2 Sammanfattning av bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism (januari 2013) B17.3 Tumregler för hur penningtvätt och finansiering av terrorism ska förhindras (juni 2013) B 18 Rekommendation till advokaterna om hanteringen av insiderinformation ( , ändr ) Bilaga 1: Modell för insiderregister B 19 Etiska regler B19.1 Internationella regler om god advokatsed (IBA ) B19.2 Commentary on IBA International Principles on Conduct for the Legal Profession ( ) B19.3 Etiska regler för jurister (Finlands Juristförbund rf; ) B20 Finlands Advokatförbunds regler angående användningen av logon Defensor Legis ( ) B21 Anvisningar för advokatjour ( , ändr ) Bilaga: Statistikblankett B22 Bokföringshandbok för advokater ( , ändr ) FAF / Januari 2015 Innehåll (3)

5 A 1 LAG OM ADVOKATER ( /496, senast ändr /716) Given i Helsingfors den 12 december 1958 I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 Advokat är den, som i egenskap av medlem i landets allmänna advokatförening införts i advokatregistret. Ovan avsedda förening benämnes i denna lag advokatföreningen. 2 ( /697) I advokatföreningens stadgar skall uppges åtminstone 1) föreningens namn, 2) den kommun i landet som är föreningens hemort, 3) föreningens syfte, 4) vilka avgifter en medlem är skyldig att betala och hur de fastställs, 5) hur föreningens styrelse sammansätts och för hur lång tid den väljs, 6) när föreningens räkenskaper avslutas och hur granskningen av dem och av förvaltningen verkställs, 7) på vilket sätt delegationen väljs och hur dess verksamhet i övrigt ordnas samt när ordinarie delegationsmöte hålls och, om flera ordinarie möten skall hållas, vilka ärenden som skall behandlas vid vart och ett av dem, 8) på vilket sätt meddelanden delges föreningens medlemmar, 9) hur föreningens stadgar godkänns, samt 10) hur föreningens tillgångar skall användas, om föreningen upplöser sig eller upplöses. I föreningens stadgar kan tas in även andra sådana bestämmelser om föreningen och dess medlemmar som är nödvändiga med tanke på föreningens verksamhet. Advokatföreningens stadgar och ändringar i dem fastställs genom beslut av justitieministeriet och publiceras i Finlands författningssamling efter att de godkänts på det sätt som föreskrivs i föreningens stadgar.

6 2 a ( /197) Beslutanderätten i advokatföreningen utövas av delegationen, som väljs av föreningens medlemmar. Föreningens ärenden sköts av styrelsen, som väljs av delegationen. Styrelsemedlemmarna skall vara advokater. 3 ( /716) Såsom advokat kan godkännas en person som har fyllt 25 år och som 1) är känd för redbarhet samt i fråga om övriga egenskaper och levnadssätt är lämplig att utöva advokatverksamhet, 2) i Finland har avlagt annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt, eller en juridisk examen någon annanstans än i Finland och erhållit ett beslut från Utbildningsstyrelsen i enlighet med lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1093/2007) eller lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (531/1986) om behörighet för en uppgift som förutsätter annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt och fullgjort eventuella tilläggskrav som förutsatts i beslutet, 3) har förvärvat den skicklighet som krävs för utövande av advokatverksamhet och sådan praktisk erfarenhet som föreskrivs i advokatföreningens stadgar, 4) har avlagt en examen om de bestämmelser som gäller advokatverksamhet och vad god advokatsed kräver (advokatexamen), samt 5) inte har försatts i konkurs eller vars handlingsbehörighet inte har begränsats. I enlighet med internationella förpliktelser som trätt i kraft i Finland kan trots bestämmelserna i 1 mom. 2 punkten som advokat även godkännas en i 1 mom. avsedd person som i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har yrkesbehörighet för advokatverksamhet. Sökanden ska i de fall som anges i detta moment avlägga advokatexamen. ( /716) Som advokat kan, utan hinder av 1 mom. 2 punkten och 2 mom., även godkännas en i 1 mom. avsedd person som i någon annan medlemsstat i Europeiska unionen har yrkesbehörighet för advokatverksamhet. I de fall som anges i detta moment förutsätter godkännandet som advokat att sökanden i tre års tid har varit registrerad i det i 5 b 1 mom. avsedda EU-registret som förs av advokatföreningen och, på det sätt som närmare bestäms i justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen (191/1959), visar att han eller hon under en minst lika lång tid har utövat regelbunden advokatverksamhet i Finland. ( /1249) Person i statens eller kommuns tjänst eller befattning eller med annan på tjänsteförhållande grundad anställning må icke vara advokat, med mindre advokatföreningens styrelse av särskilda skäl därtill samtycker. Advokat må icke

7 heller vara person, som innehar sådan anställning eller bedriver annan förvärvsverksamhet, som kan antagas menligt inverka på hans självständighet såsom advokat. ( /31) Justitieministeriet fastställer examensordningen för advokatexamen. ( /716) Om sökanden redan tidigare har avlagt advokatexamen eller annars visat att han eller hon har de kunskaper som förutsätts där, kan advokatföreningens styrelse befria sökanden från att avlägga examen. ( /716) 4 Medlemmarna i advokatföreningen godkännas av föreningens styrelse. Avslås ansökan, skola skälen därtill angivas. Advokatföreningens styrelse skall föra ett register över advokaterna samt ett sådant EU-register som avses i 5 b 1 mom. och årligen tillställa justitieministeriet ett utdrag ur dem. Styrelsen skall hålla registren tillgängliga för alla, och var och en har rätt att mot en skälig avgift få en kopia av registren eller en del av dem. ( /1249) 5 ( /569) En advokat ska redbart och samvetsgrant utföra anförtrodda uppdrag och i all sin verksamhet iaktta god advokatsed. Bestämmelser om förfaranden som från konsumentsynpunkt är otillbörliga eller strider mot god sed finns även i 2 kap. i konsumentskyddslagen (38/1978). Advokatverksamhet får inte bedrivas i bolag med någon annan än en advokat, om inte advokatföreningens styrelse av särskilda skäl beviljar tillstånd. I ett aktiebolag får advokatverksamhet bedrivas endast med tillstånd av advokatföreningens styrelse och på de villkor som den bestämmer. Bolagsordningen för ett sådant aktiebolag får ändras endast med motsvarande tillstånd. En aktieägare i bolaget svarar solidariskt med bolaget för de förpliktelser som följer av de advokatuppdrag som han utför. Om ett advokatuppdrag utförs av någon annan än en aktieägare som är verksam som advokat i bolaget eller om det är oklart vem som utför uppdraget, svarar varje aktieägare som är advokat solidariskt med bolaget för en dylik förpliktelse som har uppkommit medan han hade denna ställning i bolaget. En advokat får inte heller utan tillstånd av advokatföreningens styrelse utöva advokatverksamhet i utlandet någon annanstans än i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. En advokat ska hålla penningmedel och andra tillgångar som tillhör hans huvudmän skilda från sina egna medel. Angående advokats skyldighet att på förordnande av domstol verka såsom biträde eller ombud vid rättegång bestäms särskilt.

8 5 a ( /31) Den som i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har rätt att bedriva advokatverksamhet skall, när han sköter ett uppdrag i Finland, använda den yrkesbeteckning som används i den medlemsstat som han kommer från, uttryckt på denna stats språk och med hänvisningar till den yrkesorganisation som han tillhör eller till den domstol vid vilken han får tjänstgöra. När en advokat utövar verksamhet i samband med att han företräder en klient vid någon domstol eller myndighet eller någon annan verksamhet, skall han utöver de regler för yrkesmässigt uppförande som gäller i Finland iaktta de förpliktelser han har i den stat som han kommer från. Angående skyldigheten för advokatföreningens styrelse att övervaka i 1 mom. nämnda advokaters verksamhet i Finland gäller i tillämpliga delar vad som nedan stadgas om medlemmar av föreningen. Om beslut i vilket en advokat konstateras ha brutit mot god advokatsed skall styrelsen underrätta den behöriga myndigheten i den stat som advokaten kommer från. 5 b ( /1249) En advokat som är berättigad att utöva advokatverksamhet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen har rätt att registrera sig i advokatföreningens register över advokater som har rätt att utöva advokatverksamhet i en annan medlemsstat under sitt hemlands yrkesbeteckning (EU-registret). Vad som i lag och i justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen bestäms om advokater, gäller i tillämpliga delar advokater som registrerats i EU-registret. En advokat som registrerats i EU-registret skall i sin verksamhet iaktta bestämmelserna om advokatverksamhet i Finland. Innan ett disciplinärt förfarande inleds mot en advokat som registrerats i EUregistret skall advokatföreningen underrätta den behöriga myndigheten i advokatens hemland om detta. Advokatföreningen skall, utan att dess beslutanderätt begränsas, under det disciplinära förfarandet samarbeta med den ovan nämnda myndigheten. 5 c ( /626) En advokat eller hans biträde får inte utan lov röja en enskild persons eller en familjs hemlighet eller en affärs- eller yrkeshemlighet som han fått kännedom om i sitt uppdrag. Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 1 mom. döms enligt 38 kap. 1 eller 2 strafflagen, om inte strängare straff för gärningen stadgas på något annat ställe i lag. 6 ( /697) Advokatföreningens styrelse skall se till att advokaterna när de uppträder inför domstol eller någon annan myndighet samt även i sin övriga verksamhet uppfyller sina förpliktelser. En advokat är skyldig att lämna styrelsen de uppgifter som behövs för denna tillsyn. En advokat skall även tillåta en person som har förordnats av styrelsen att göra inspektioner i hans eller hennes byrå, när styrelsen finner att det är nödvändigt för tillsynen, och härvid visa de handlingar som skall granskas vid inspektionen. En styrelsemedlem och den som genomför en

9 inspektion får inte obehörigen röja sekretessbelagda uppgifter som de har fått kännedom om i samband med tillsynen. Vid avgörandet av ärenden som gäller medlemskap i advokatföreningen handlar styrelsemedlemmarna under tjänsteansvar. Justitiekanslern har rätt att anhängiggöra ett sådant tillsynsärende som avses i 7 c om han anser att en advokat inte uppfyller sina förpliktelser. Justitiekanslern har likaså rätt att yrka att advokatföreningens styrelse vidtar åtgärder mot en advokat om denne enligt justitiekanslern inte är behörig att vara advokat. Advokatföreningens styrelse och en advokat är skyldiga att till justitiekanslern lämna de uppgifter och utredningar som är nödvändiga för utförandet av de uppgifter som enligt denna lag ankommer på justitiekanslern. 6 a ( /716) I samband med advokatföreningen finns en oberoende tillsynsnämnd och en oberoende tillsynsenhet vilka sköter de uppgifter i fråga om tillsynen över advokaters verksamhet som anges i denna lag. Enligt vad som föreskrivs i lagen om statliga rättshjälpsbyråer (258/2002) och i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011) sköter tillsynsnämnden och tillsynsenheten också de uppgifter som gäller tillsynen över offentliga rättsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd. Tillsynsnämnden behandlar och avgör sådana tillsynsärenden som avses i 7 c och ger rekommendationer i sådana arvodestvister mellan en advokat och dennes klient som avses i 7 e. Tillsynsenheten bereder de tillsynsärenden och arvodestvister enligt 2 mom. som behandlas i tillsynsnämnden. Tillsynsenhetens verksamhet leds av en jurist som svarar för tillsynen. Juristen ska ha avlagt annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt och vara väl förtrogen med advokatverksamhet. I tillsynsenheten finns det utöver den jurist som svarar för tillsynen ett behövligt antal personer som är sekreterare i tillsynsnämnden. De ska ha avlagt annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt. I tillsynsenheten kan det dessutom finnas annan personal. En anställd vid tillsynsenheten får inte delta i skötseln av advokatföreningens andra ärenden än sådana som avses i 1 mom., om detta kan äventyra en oberoende och opartisk skötsel av tillsynsenhetens uppgifter. 7 ( /716) Om en advokat till följd av omständigheter som framkommit vid behandlingen av ett tillsynsärende konstateras ha handlat i strid med 5 1 mom., ska tillsynsnämnden bestämma en disciplinär påföljd för advokaten. Påföljderna är uteslutning ur advokatföreningen, påförande av påföljdsavgift samt varning och anmärkning.

10 Om en advokat i sitt uppdrag handlar ohederligt eller på annat sätt uppsåtligen kränker någon annans rätt, ska advokaten uteslutas ur advokatföreningen. Om det finns förmildrande omständigheter för advokatens förfarande, kan advokaten åläggas att betala påföljdsavgift eller tilldelas varning. Handlar en advokat annars i strid med god advokatsed, ska advokaten tilldelas varning eller anmärkning. Om en advokat upprepade gånger gör sig skyldig till ett sådant förfarande som avses i detta moment eller i 2 mom. eller om det annars finns försvårande omständigheter, kan advokaten uteslutas ur advokatföreningen eller åläggas att betala påföljdsavgift. Detta moment tillämpas också om en advokat begår en gärning som kan minska aktningen för advokatkåren. Påföljdsavgiften är minst 500 och högst euro. Vid påförandet av påföljdsavgiften beaktas bland annat hur klandervärt advokatens förfarande har varit, advokatens erfarenhet av advokatuppdrag och advokatens ekonomiska förhållanden, så att påföljden står i ett rättvist förhållande till förfarandet. Med påföljdsavgiften, som betalas till advokatföreningen, täcks kostnaderna för tillsynsnämndens och tillsynsenhetens verksamhet. Påföljdsavgift påförs inte, om ett ärende som gäller samma förseelse är föremål för förundersökning eller åtalsprövning eller vid en domstol behandlas som brottmål eller om advokaten genom en lagakraftvunnen dom har dömts till straff för förseelsen. I de fall som avses i 3 mom. behöver påföljdsavgift inte påföras, om advokaten genom sitt förfarande endast i ringa mån bryter mot advokatens skyldigheter och förfarandet i förhållande till dess skadlighet också bedömt som en helhet ska anses ringa. En advokat som har registrerats i EU-registret ska avföras ur registret under samma förutsättningar som en advokat ska uteslutas ur föreningen. Har advokaten upphört att vara medlem i advokatföreningen efter det att tillsynsärendet har blivit anhängigt, kan tillsynsnämnden fortsätta behandlingen av ärendet och uttala sig om huruvida advokaten under sin tid som medlem har förfarit klandervärt och vilken påföljd advokaten på grund av detta skulle ha ådragit sig. Tillsynsnämnden kan bestämma att ett beslut om uteslutning ur advokatföreningen eller om avförande ur EU-registret ska iakttas trots ändringssökande. 7 a ( /716) Tillsynsnämnden består av en ordförande och elva andra medlemmar samt personliga suppleanter för var och en av dem. Ordföranden och ordförandens suppleant samt sex av de övriga medlemmarna och deras suppleanter ska vara advokater. Tre av medlemmarna och deras suppleanter ska vara personer som inte hör till advokatkåren men som har avlagt annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt och är förtrogna med advokatverksamhet och dessutom med domaruppgifter eller med utbildning och

11 forskning i juridik vid universitet. Två av medlemmarna och deras suppleanter ska vara sådana rättegångsbiträden med tillstånd som avses i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd. Mandattiden för tillsynsnämndens medlemmar och suppleanter är tre år. Advokatföreningens delegation väljer tillsynsnämndens ordförande och ordförandens suppleant samt de medlemmar som hör till advokatkåren och en suppleant för var och en av dem. Statsrådet utnämner på framställning av justitieministeriet de medlemmar i tillsynsnämnden som inte hör till advokatkåren samt deras personliga suppleanter. Innan framställningen görs ska justitieministeriet be advokatföreningen om ett utlåtande om de föreslagna personernas behörighet för uppdraget. Utlåtandet ska vara tillstyrkande i fråga om de i 1 mom. avsedda kandidater som inte hör till advokatkåren och inte är rättegångsbiträden med tillstånd. Begäran om utlåtande ska avse dubbelt så många kandidater som det antal medlemmar som ska utnämnas. Tillsynsnämnden väljer varje år tre vice ordförande inom sig. Den som har varit medlem av tillsynsnämnden sex år i följd kan omväljas eller utnämnas till samma uppdrag först för den mandattid som börjar tre år efter det att hans eller hennes föregående mandattid har löpt ut. Den som har varit medlem av nämnden sex år i följd kan dock väljas till ordförande för nämnden. Posten som ordförande för tillsynsnämnden kan innehas högst sex år i följd. Medlemmarna av nämnden och suppleanterna beviljas avsked av det organ som har valt eller utnämnt honom eller henne och som med iakttagande av det föreskrivna förfarandet väljer eller utnämner efterträdare för personen för återstoden av mandattiden. 7 b Tillsynsnämnden kan vara uppdelad på fyra sektioner, vilka var och en består av tre medlemmar. Tillsynsnämnden bestämmer sektionernas sammansättning så att varje sektion som medlemmar har högst två advokater och högst två personer som inte hör till advokatkåren. Ordförande för sektionerna är tillsynsnämndens ordförande och tre vice ordförande. Vid behandlingen av en arvodestvist i en sektion är ordförande dock en i 7 a 1 mom. avsedd medlem som inte är advokat eller rättegångsbiträde med tillstånd. ( /716) Tillsynsnämndens plenum är beslutfört när ordföranden eller en vice ordförande och minst åtta andra medlemmar är närvarande. En sektion i tillsynsnämnden är beslutför när alla dess medlemmar är närvarande. ( /716) Om det uppstår meningsskiljaktigheter avgörs ärendet genom omröstning med iakttagande av samma förfarande som vid en kollegial domstol. Vid behandlingen av ett tillsynsärende iakttas dock det omröstningsförfarande som föreskrivs i 10 kap. i lagen om rättegång i brottmål (689/1997). 7 c ( /697) Ett tillsynsärende blir anhängigt när tillsynsnämnden i fråga om en advokat tar emot ett skriftligt klagomål eller en anmälan från justitiekanslern eller en anmälan som en domstol har gjort med stöd av 15 kap. 10 a i rättegångsbalken. Ett ärende blir också anhängigt när advokatföreningens styrelse har beslutat att överföra

12 ett ärende som har kommit till dess kännedom för behandling i tillsynsnämnden. ( /716) Om ett klagomål är så bristfälligt att ärendet inte kan avgöras på basis av klagomålet, skall klaganden uppmanas att avhjälpa bristen inom utsatt tid. Klaganden skall samtidigt informeras om på vilket sätt klagomålet är bristfälligt och om att tillsynsnämnden kan lämna ärendet utan prövning om klaganden inte följer uppmaningen att komplettera klagomålet. Ett klagomål som gäller ett ärende som har avgjorts tidigare upptas inte till prövning i tillsynsnämnden om inte ny utredning som inverkar på saken läggs fram i klagomålet. Om det har gått längre tid än fem år från de händelser som klagomålet gäller, kan ärendet lämnas utan prövning. 7 d ( /697) Tillsynsärenden behandlas i tillsynsnämndens sektioner eller i plenum. I plenum behandlas de ärenden som tillsynsnämndens ordförande har bestämt att skall behandlas där eller som sektionerna har överfört till plenum. Ärenden som gäller uteslutning ur advokatföreningen eller påförande av en påföljdsavgift avgörs alltid i plenum. Tillsynsärenden behandlas i ett skriftligt förfarande. Beslut om att en advokat utesluts ur advokatföreningen eller åläggs att betala påföljdsavgift kan dock fattas endast om muntlig förhandling har ordnats i ärendet. Tillsynsnämnden eller en sektion kan ordna muntlig förhandling också i andra fall. Advokaten och klaganden skall kallas till den muntliga förhandlingen. Advokaten skall ges tillfälle att bli hörd innan ett ärende avgörs. Advokaten skall öppet och sanningsenligt lämna de upplysningar och utredningar som har begärts. Klaganden skall beredas tillfälle att yttra sig med anledning av advokatens bemötande. Nämnden och sektionerna skall även i övrigt se till att saken blir tillräckligt utredd. 7 e ( /697) En arvodestvist blir anhängig när tillsynsnämnden tar emot en skriftlig ansökan från en advokats huvudman eller någon annan klient. Om ansökan är så bristfällig att ärendet inte kan avgöras på basis av ansökan, ska sökanden uppmanas att avhjälpa bristen inom utsatt tid. Sökanden ska samtidigt informeras om på vilket sätt ansökan är bristfällig och om att tillsynsnämnden kan lämna ansökan utan prövning om sökanden inte följer uppmaningen att komplettera den. ( /716) Parter i förfarandet i en arvodestvist är advokaten och det bolag för vars räkning advokaten har handlat samt sökanden. Advokaten och det bolag för vars räkning advokaten har handlat skall ges tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. Sökanden skall beredas tillfälle att yttra sig med anledning av advokatens och bolagets bemötande.

13 En arvodestvist behandlas i en av tillsynsnämndens sektioner i ett skriftligt förfarande. Sektionen kan ordna muntlig förhandling, till vilken parterna skall kallas. Någon rekommendation ges inte, om sökandens rätt att yrka på sänkning av arvodet har preskriberats enligt lag. En rekommendation är inte verkställbar, och den har inte samma rättsverkningar som en dom. 7 f ( /697) Om samma arvodestvist är anhängig både vid domstol och i tillsynsnämnden och advokatens klient underrättar domstolen om detta innan klienten svarar i huvudsaken, skall behandlingen av ärendet vid domstolen avbrytas tills tillsynsnämnden har givit sin rekommendation. 7 g ( /697) Avgörandet i ett tillsynsärende och i en arvodestvist skall ges i form av en särskild handling. I handlingen skall anges 1) ärendeslaget och dagen för avgörandet, 2) parternas och klagandens namn, 3) de yrkanden som framställts och de bemötanden som avgivits i saken jämte motivering, 4) motiveringen till avgörandet, 5) de lagrum, de punkter i advokatföreningens stadgar och de anvisningar om god advokatsed som har tillämpats i saken, 6) slutresultatet, samt 7) namnet på dem som har hört till den sammansättning som avgjort saken och deras ställning samt om omröstning har ägt rum; om omröstning har ägt rum, skall de avvikande meningarna fogas till den handling som innehåller avgörandet. Till avgörandet i en arvodestvist skall fogas anvisningar om hur sökanden skall gå till väga om han vill föra arvodestvisten till domstol. 7 h ( /697) Tillsynsnämnden ska föra en offentlig dagbok över de tillsynsärenden och arvodestvister som den behandlat. I dagboken ska antecknas uppgifter om klaganden eller sökanden, advokaten och vid behov advokatbolaget, ärendeslaget, dagen för avgörandet och utgången i ärendet. Av dagboken ska även framgå i vilken fas behandlingen av ärendet är. I dagboken antecknas dessutom om advokaten har följt tillsynsnämndens arvodesrekommendation. ( /716)

14 Uppgifterna om ett ärende stryks ur den offentliga dagboken enligt följande: 1) uppgifter om uteslutning och påföljdsavgift tio år efter att avgörandet gavs, 2) uppgifter om varning sex år efter att avgörandet gavs, och 3) uppgifter om anmärkning och om att påföljd inte har bestämts tre år efter att avgörandet gavs. Uppgifterna om en arvodestvist stryks tre år efter att rekommendationen gavs. En uppgift stryks dock inte, om i dagboken beträffande advokaten i fråga finns en sådan nyare uppgift om en påföljd eller en rekommendation om sänkning av arvodet som ännu inte kan strykas enligt 2 eller 3 mom. 7 i ( /716) Tillsynsnämnden ska utarbeta ett offentligt referat över nämndens avgörande i ett tillsynsärende och i en arvodestvist. I referatet ska anges 1) ärendeslaget och dagen för avgörandet, 2) namnet på advokaten och, i en arvodestvist, även namnet på advokatbolaget, 3) ärendet och motiveringen till avgörandet i huvuddrag, 4) de lagrum, de punkter i advokatföreningens stadgar och de anvisningar om god advokatsed som har tillämpats i saken, 5) slutresultatet, 6) namnet på dem som har hört till den sammansättning som avgjort saken och deras ställning samt uppgift om huruvida omröstning har ägt rum; om omröstning har ägt rum, ska till referatet fogas det slutresultat med motivering som de medlemmar som varit av avvikande mening har understött. Tillsynsnämnden ska hålla det offentliga referatet tillgängligt för allmänheten så länge uppgifterna om avgörandet enligt 7 h finns antecknade i den offentliga dagboken. 7 j ( /716) I fråga om jäv för den som deltar i behandlingen av ett tillsynsärende eller en arvodestvist gäller vad som föreskrivs eller bestäms om jäv för advokater och domare. Till den del något annat inte föreskrivs i lag, tillämpas på behandlingen av ett tillsynsärende och en arvodestvist i tillsynsnämnden och tillsynsenheten vad som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) och samiska språklagen (1086/2003).

15 På offentligheten för tillsynsnämndens och tillsynsenhetens handlingar och verksamhet i tillsynsärenden och arvodestvister tillämpas vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), om något annat inte följer av tystnadsplikten för advokater. En handling blir dock inte offentlig förrän tillsynsnämnden har gett sitt avgörande eller avgörandet finns tillgängligt för dem som är delaktiga i saken. 7 k ( /716) Tillsynsnämndens medlemmar handlar under domaransvar, och de får inte obehörigen röja enligt lag sekretessbelagda uppgifter som de har fått kännedom om vid behandlingen av ett tillsynsärende eller en arvodestvist. På en anställd vid tillsynsenheten tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när han eller hon sköter uppgifter som hänför sig till ärenden som avses i 6 a 1 mom. Bestämmelser om skadeståndsansvar för en anställd vid tillsynsenheten när han eller hon sköter nämnda uppgifter finns i skadeståndslagen (412/1974). 8 ( /1249) Den som har uteslutits ur advokatföreningen eller såsom disciplinär påföljd avförts ur EU-registret kan, sedan tre år förflutit från uteslutningen eller avförandet, på ansökan på nytt antas som medlem av föreningen eller registreras i EU-registret. En person vars tillstånd att vara verksam som rättegångsombud och rättegångsbiträde i enlighet med lagen om rättegångsbiträden med tillstånd har återkallats som en disciplinär påföljd, kan inte antas som medlem i advokatföreningen förrän tre år förflutit från det att återkallandet av tillståndet började. ( /716) 9 ( /697) En advokat som är försatt i konkurs eller vars handlingsbehörighet har begränsats upphör att vara medlem av advokatföreningen, och styrelsen ska avföra advokaten ur advokatregistret. ( /716) Om en advokat som registrerats i EU-registret upphör att vara advokat i sitt hemland, skall advokaten avföras ur EU-registret. Om en advokat inte längre uppfyller behörighetsvillkoren enligt 3 1 mom. 1 punkten, skall styrelsen utesluta advokaten ur föreningen. En advokat som upphör att utöva advokatverksamhet eller som av skäl som nämns i 3 4 mom. inte längre har rätt att vara advokat skall anhålla om utträde ur advokatföreningen. Anhåller advokaten inte utan dröjsmål om utträde, skall styrelsen utesluta advokaten ur föreningen. Innan sådana åtgärder som avses i 3 och 4 mom. vidtas skall advokaten ges tillfälle att bli hörd vid en av styrelsen ordnad muntlig förhandling.

16 Advokatföreningens styrelse kan med avvikelse från 4 mom. bevilja en advokat som upphör att utöva advokatverksamhet på grund av att han eller hon går i pension och som omedelbart före pensioneringen utövat sådan verksamhet i minst tio år tillstånd att förbli medlem av föreningen. 10 ( /697) Den vars ansökan enligt 3 4 mom. eller 4 1 mom. har avslagits eller som har vägrats registrering i EU-registret, har rätt att hos Helsingfors hovrätt anföra besvär över beslut av advokatföreningens styrelse. En advokat som berörs av ett tillsynsärende har rätt att hos Helsingfors hovrätt anföra besvär över ett beslut av tillsynsnämnden i ett sådant tillsynsärende som avses i 7 c. Dessutom har den som har uteslutits ur advokatföreningen eller som har avförts ur advokatregistret eller EU-registret rätt att hos Helsingfors hovrätt anföra besvär över ett beslut av advokatföreningens styrelse i ett sådant ärende som avses i 9. ( /716) Justitiekanslern har rätt att anföra besvär över styrelsens och tillsynsnämndens beslut i ärenden som avses i 7 och 9. Tiden för anförande av besvär är 30 dagar. Besvärstiden börjar den dag då beslutet delgavs. Besvärsskriften riktas till Helsingfors hovrätt och ska inom den föreskrivna tiden ges in till tillsynsnämnden. Tillsynsnämnden ska utan dröjsmål sända besvärsskriften med bilagor och en kopia av det överklagade beslutet samt advokatföreningens utlåtande med anledning av besvären till hovrätten. ( /716) Hovrätten skall när den behandlar ett besvärsärende ge justitiekanslern, advokatföreningen och klaganden tillfälle att bli hörda med anledning av besvären och att vid behov lägga fram bevisning och annan utredning i saken. 11 Var, som icke är advokat, men använder yrkesbeteckningen advokat eller benämner sin byrå advokatbyrå eller eljest uppgiver sitt yrkesområde så, att han på grund därav felaktigt kan antagas vara medlem av den allmänna advokatföreningen, straffes med böter. Straffyrkande för en gärning som avses i 1 mom. får framställas av åklagaren eller av advokatföreningen. ( /443) 12 Advokatföreningen må för att förverkliga sina ändamål samt ekonomiskt trygga advokaterna och deras familjer grunda fonder genom att för dessa ändamål insamla särskilda avgifter av sina medlemmar. 13 Genom stadgandena i denna lag inskränkes icke rätten att uppträda såsom rättegångsombud eller -biträde.

17 13 a ( /765) Vad som i denna lag och i justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen (191/1959) föreskrivs om personer med yrkesbehörighet för advokatverksamhet i en medlemsstat i Europeiska unionen tillämpas också på den som har yrkesbehörighet för advokatverksamhet i en stat med vilken Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater har ingått ett avtal om ömsesidigt erkännande av yrkesbehörighet. 13 b ( /716) Närmare bestämmelser om hur arbetet i tillsynsnämnden och tillsynsenheten ska ordnas kan utfärdas i en arbetsordning som fastställs av tillsynsnämnden. 14 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1959, dock så, att stadgandet i lagens 11 skall tillämpas först från och med den 1 december Justitieministeriet åligger att redan innan lagen träder i kraft till interimistisk styrelse för advokatföreningen förordna 12 personer, som samtyckt därtill och av justitieministeriet befinnas lämpliga. Den interimistiska styrelsen, som inom sig utser ordförande och viceordförande och vars mandattid utgår vid advokatföreningens första ordinarie sammanträde, skall uppgöra förslag till stadgar för advokatföreningen, tillsätta interimistiska verksamhetsorgan och vidtaga de övriga åtgärder, som äro nödiga, för att advokat föreningens verksamhet skall kunna påbörjas, då lagen träder i kraft. Advokatföreningens stadgar skola fastställas, innan denna lag träder i kraft. Ikraftträdelsestadganden: /716: Denna lag träder i kraft den 1 januari Denna lag tillämpas också på tillsynsärenden och arvodestvister som är anhängiga vid lagens ikraftträdande. Mandattiden för de personer som är medlemmar i tillsynsnämnden när denna lag träder i kraft fortgår tills den tid för vilken de har valts löper ut. Trots det som föreskrivs i 7 a 1 mom. ska den första utnämningen av rättegångsbiträden med tillstånd och deras suppleanter till medlemmar i tillsynsnämnden ske med tillämpning av de behörighetsvillkor i nämnda moment som gäller andra än advokater och rättegångsbiträden med tillstånd. Mandattiden för den ena medlemmen och dennes suppleant är ett år och för den andra medlemmen och dennes suppleant två år. Vid beräkningen av den längd för medlemskap i tillsynsnämnden som avses i 7 a 3 mom. beaktas också medlemskap i tillsynsnämnden före lagens ikraftträdande. Den som är jurist med ansvar för tillsynen och de som är sekreterare i tillsynsnämndens sektioner när denna lag träder i kraft överförs med stöd av denna lag till tillsynsenheten för att sköta uppdraget som jurist med ansvar för tillsynen och uppdraget som sekreterare i tillsynsnämnden. Den personal som överförs behåller de

18 rättigheter och skyldigheter som vid tidpunkten för överföringen hänför sig till deras anställningsförhållande och sin lön i euro. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

19 A 2 JUSTITIEMINISTERIETS BESLUT OM FASTSTÄLLELSE AV STADGAR FÖR ALLMÄNNA ADVOKATFÖRENINGEN (FINLANDS ADVOKATFÖRBUNDS STADGAR) ( /540) Utfärdad i Helsingfors den 2 oktober 2012 Justitieministeriet med stöd av 2 2 mom. i lagen om advokater (496/58), sådant det lyder i lag 697/2004, fastställt följande stadgarför allmänna advokatföreningen: Allmänna bestämmelser 1 Finlands Advokatförbund, på finska Suomen Asianajajaliitto, är i lagen av den 12 december 1958 om advokater (496/1958) avsedd allmän advokatförening i landet. Förbundet är den behöriga myndighet som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/5/EG om underlättande av stadigvarande utövande av advokatyrket i en annan medlemsstat än den i vilken auktorisation erhölls. Förbundets hemort är Helsingfors. 2 Förbundets syfte är 1) att vidmakthålla och öka sina medlemmars ansvarskänsla och yrkesskicklighet samt att även på annat sätt främja advokatverksamheten i landet så att förbundets medlemmar bildar en advokatkår som tjänar en god rättsvård och åtnjuter allmänt förtroende och aktning, 2) att främja advokaternas fackliga samhörighet och deras gemensamma yrkesintressen och 3) att övervaka advokaternas verksamhet. Förbundet följer rättsutvecklingen i landet samt att genom utlåtanden och initiativ ställer sin erfarenhet till samhällets förfogande. Förbundet kan också grunda fonder som behövs för att främja uppnåendet av förbundets syfte. FAF / Januari 2013 A 2 1 (14)

20 3 Medlemmarnas beslutanderätt utövas av en delegation vars medlemmar väljs vid avdelningarnas möten. Förbundets angelägenheter sköts av en förbundsstyrelse som väljs av delegationen. Förbundet är indelat i avdelningar, var och en med sin egen styrelse. Medlemmarnas rätt att delta i skötseln av sin avdelnings angelägenheter utövas av de vid avdelningsmötet närvarande medlemmarna. Medlemmar 4 Medlemmar i förbundet är de som i den ordning som bestäms i lagen om advokater och i dessa stadgar har antagits som medlemmar i förbundet. En medlem som har införts i det advokatregister som förs av förbundsstyrelsen är advokat och berättigad att använda yrkesbeteckningen advokat. Nedan följer bestämmelser om registrering i EU-registret enligt 5 b i lagen om advokater (1249/1999) som förs av förbundet av en advokat från en annan medlemsstat i Europeiska unionen (EU-advokat), som inte är medlem i förbundet. Förutom advokatmedlemmarna kan förbundet ha medlemmar som före den 31 december 2012 har antagits som passiva medlemmar. När det i dessa stadgar talas om medlem, avses därmed inte passiv medlem. 5 Som medlem kan antas en person som uppfyller de i lagen och i dessa stadgar fastställda behörighetsvillkoren. Den som ansöker om medlemskap ska utföra eller börja utföra advokatuppdrag yrkesmässigt och vara bosatt i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte styrelsen beviljar dispens från kravet på bosättningsort. Personen ska ha förvärvat för utövande av advokatverksamhet behövlig skicklighet samt praktisk erfarenhet genom att, efter avlagd juristexamen och före antagandet som medlem, under minst fyra år ha varit verksam på rättsvårdens område eller i därmed jämförbara befattningar eller uppdrag som förutsätter juridisk utbildning, i varje fall under minst två år som biträdande jurist, som offentligt rättsbiträde eller som självständig handhavare av advo- FAF / Januari 2013 A 2 2 (14)

21 katuppdrag eller i någon annan sådan syssla där han eller hon i motsvarande mån har utfört advokatuppdrag. En EU-advokat kan upptas som medlem tre år efter registreringen i EU-registret, även om han eller hon inte har avlagt för behörighet till domarämbete i Finland föreskrivna kunskapsprov, inte har förvärvat den praktiska erfarenhet och skicklighet som avses i 2 mom. eller inte har avlagt advokatexamen. EU-advokaten ska visa att han eller hon regelbundet har utövat advokatverksamhet i Finland under minst denna tid och lägga fram en sådan redogörelse för sina uppdrag och sin verksamhet som styrelsen kräver. De bestämmelser om medlemskap för personer i statlig tjänst som ingår i 3 4 mom. i lagen om advokater gäller inte offentliga rättsbiträden. En advokat får inte heller utan tillstånd av förbundsstyrelsen utöva advokatverksamhet utomlands i någon stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 6 Medlemskap ska sökas genom en till förbundets styrelse inlämnad skriftlig ansökan, i vilken sökanden försäkrar att han eller hon godtar dessa stadgar. Till ansökan ska fogas en utredning om att sökanden uppfyller de villkor som nämns i 3 i lagen om advokater och 5 i dessa stadgar. Då en person i statens eller kommuns tjänst eller befattning eller i annan på tjänsteförhållande grundad anställning som inte är ett offentligt rättsbiträde ansöker om medlemskap, ska han eller hon lämna in en utredning också om att advokatverksamheten inte strider mot hans eller hennes tjänsteplikt, samt den egna förmannens utlåtande om detta. Förbundets styrelse ska lämna ansökan till vederbörande avdelning inom förbundet, vars styrelse ska utan dröjsmål avge ett skriftligt utlåtande om huruvida sökanden uppfyller de i 3 1 mom. 1 punkten i lagen om advokater och i 5 2 mom. andra meningen i dessa stadgar angivna kraven på medlemmar. 7 En advokat från en annan medlemsstat i Europeiska unionen, som stadigvarande utövar advokatverksamhet i Finland under hemlandets yrkestitel, får registrera sig i EUregistret. Ansökan om upptagning i registret ska göras skriftligt. Sökanden ska uppvisa intyg över att han eller hon har rätt att utöva advokatverksamhet i någon EUmedlemsstat under den yrkestitel som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/5/EG om underlättande av stadigvarande utövande av advokatyrket i en annan medlemsstat än den i vilken auktorisationen erhölls. Intyget får inte vara mer än tre månader gammalt vid uppvisandet. Finlands Advokatförbund ska underrätta den behöriga myndigheten i advokatens hemland om registreringen. FAF / Januari 2013 A 2 3 (14)

22 Vad som i dessa stadgar föreskrivs om förbundets medlemmar gäller i tillämpliga delar EU-advokater. En EU-advokat ska, när han eller hon utövar advokatverksamhet i Finland, uppge den yrkestitel som används i den medlemsstat som han eller hon kommer från, uttryckt på denna stats språk och med hänvisningar till den yrkesorganisation som han eller hon tillhör. 8 En medlem som inleder en sådan anställning som avses i 3 4 mom. 1 meningen i lagen om advokater eller övertar ett uppdrag av nämnda slag är, om han eller hon det oaktat fortfarande önskar vara verksam som advokat, skyldig att utan dröjsmål hos förbundsstyrelsen anhålla om i samma moment nämnt samtycke. Beträffande en sådan ansökan gäller i tillämpliga delar vad som i 6 föreskrivs angående ansökan om medlemskap. 9 Förbundsstyrelsen ska vid behandlingen av ansökningar som avses i 6, 7 och 8 inhämta de tilläggsutredningar som den anser nödvändiga. Sökanden ska omedelbart ges besked om att han eller hon har antagits som medlem. Dessutom ska justitiekanslern omedelbart underrättas om detta. 10 En advokat som går i pension förblir medlem i advokatföreningen, om föreningens styrelse godkänner advokatens ansökan om detta. Ansökan ska lämnas in till vederbörande avdelning inom förbundet, och dennas styrelse ska avge ett utlåtande om huruvida de i 9 6 mom. i lagen om advokater angivna kraven uppfylls. I advokatregistret görs tilläggsanteckningen "pensionerad" beträffande en advokat som fått ett här avsett tillstånd. När advokaten använder yrkesbeteckningen ska han eller hon förfara så att det inte på grund av sammanhanget eller av någon annan orsak felaktigt kan antas att han eller hon fortfarande utövar advokatverksamhet. En pensionerad advokat är befriad från drivande av en byrå, tecknande av ansvarsförsäkring och andra till en advokat hörande förpliktelser som hänför sig till yrkesutövningen och upprätthållandet av yrkesskickligheten. Han eller hon omfattas dock fortfarande av den tillsyn om vilken föreskrivs i 6 1 mom. i lagen om advokater. FAF / Januari 2013 A 2 4 (14)

23 Styrelsen 11 Förbundsstyrelsen, i vilken landets alla delar och båda språkgrupper bör vara företrädda, består av förbundets ordförande och vice ordförande samt sju andra medlemmar. Var och en av de sistnämnda ska ha en personlig suppleant. Samtliga ska vara advokater och de väljs vid delegationens ordinarie vårmöte, varvid deras mandattid börjar. Mandattiden för ordföranden och vice ordföranden varar två år och mandattiden för styrelsemedlemmarna och deras suppleanter varar tre år. Mandattiden för ordföranden och vice ordföranden slutar vid delegationens ordinarie vårmöte det andra året efter valet och mandattiden för medlemmarna och deras suppleanter slutar vid delegationens ordinarie vårmöte det tredje året efter valet. Förbundsordföranden och vice ordföranden kan omväljas till sitt uppdrag en gång för en mandattid på ett eller två år. Om ordföranden omväljs till att fortsätta i sitt uppdrag, ska vice ordföranden omväljas för samma mandattid som ordföranden. Den som har varit medlem av styrelsen sex år i följd kan omväljas till samma uppdrag först för den mandattid som börjar tre år efter det att hans eller hennes föregående mandattid har löpt ut. Vad som ovan sägs hindrar inte att någon som varit styrelsemedlem sex år i följd väljs till förbundsordförande eller vice ordförande. Förbundets ordförande och vice ordförande samt de övriga styrelsemedlemmarna och deras suppleanter får inte höra till förbundsdelegationen eller tillsynsnämnden. I styrelsen ska förutom ordföranden och vice ordföranden ingå 1) två medlemmar från Helsingfors avdelning och en medlem från 2) Åbo eller Satakunta avdelning, 3) Tavastlands, Päijänne-Tavastlands eller Mellersta Finlands avdelning, 4) Kymmene, S:t Michels eller Östra Finlands avdelning, samt 5) Vasa, Uleåborgs eller Lapplands avdelning, samt 6) en representant för de svenskspråkiga advokaterna. 12 Avlider förbundets ordförande eller vice ordförande, någon annan styrelsemedlem eller en suppleant för denne eller upphör han eller hon att vara medlem i förbundet, ska, då styrelsen finner det nödvändigt, förrättas fyllnadsval, varvid i stället för den som avgått utses en annan person för den återstående mandattiden FAF / Januari 2013 A 2 5 (14)

24 13 Styrelsen ska företräda förbundet samt enligt lag och förbundets stadgar och delegationens anvisningar omsorgsfullt ha hand om förbundets angelägenheter. Styrelsen ska utöver vad som föreskrivs i andra avsnitt av dessa stadgar 1) föra det advokatregister som avses i 4 2 mom. och det EU-register som avses i 7 och årligen inom januari tillställa justitieministeriet utdrag ur dem, 2) se till att medlemmarna när de uppträder inför domstol eller någon annan myndighet samt även i sin övriga verksamhet uppfyller sina förpliktelser som advokater och iakttar god advokatsed, 3) företräda förbundet i tillsynsärenden, 4) ha hand om förbundets ekonomiska angelägenheter och dess bokföring, 5) avge utlåtanden som myndigheterna inbegärt av förbundet samt göra framställningar om lagstiftningsåtgärder som behövs för utvecklingen av advokatväsendet eller som annars är nödvändiga på grund av rättsutvecklingen, samt 6) utse förbundets generalsekreterare, den jurist som svarar för tillsynsenhetens verksamhet och annan personal. 14 Förbundets namn tecknas av två styrelsemedlemmar tillsammans eller av en styrelsemedlem tillsammans med generalsekreteraren. 15 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om ordföranden är förhindrad, vice ordföranden på en plats som bestäms av styrelsen eller den som sammankallat mötet. Styrelsen ska sammankallas om minst två styrelsemedlemmar kräver det. Kallelse till styrelsemöte ska senast sju dagar före mötet sändas till styrelsemedlemmarna bevisligen. 16 Styrelsen är beslutför när minst fem medlemmar är närvarande. Ärendena avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller lika avgör den åsikt som ordföranden omfattar. I fråga om uteslutning av medlem gäller emellertid den åsikt som är för uteslutning endast om den omfattas av minst fem av mötesdeltagarna. I fråga om jäv för den som deltar i behandlingen av ett ärende som avser medlemskap i förbundet gäller vad som föreskrivits om domarjäv. Styrelsen kan bemyndiga generalsekreteraren eller ett av styrelsen tillsatt arbetsutskott att sköta föreningens löpande ärenden, vilka styrelsen definierar. FAF / Januari 2013 A 2 6 (14)

25 Delegationen 17 Till delegationsmedlemmar inväljer varje avdelning en medlem jämte suppleant för varje påbörjat fyrtiotal medlemmar i avdelningen (avdelningskvot). Dessutom är delegationens ordförande och vice ordförande, som delegationen valt inom sig, delegationsmedlemmar som inte räknas med i avdelningskvoten. Delegationsmedlemmarna ska vara advokater. Mandattiden för medlemmarna och suppleanterna som avdelningarna invalt börjar den 1 mars det år de invalts och fortgår tre år. Den som har varit medlem i delegationen i sex år i följd kan omväljas till samma uppgift först för den mandattid som börjar tre år efter utgången av hans eller hennes föregående mandattid. Vad som ovan sägs hindrar inte att någon som har varit delegationsmedlem sex år i följd väljs till delegationsordförande eller vice ordförande. Mandattiden för ordföranden och vice ordföranden börjar vid utgången av det delegationsmöte som valt dem och utgår vid utgången av det tredje vintermötet efter valet. Ordföranden och vice ordföranden kan omväljas till sitt uppdrag en gång. 18 Ordinarie delegationsmöte ska hållas varje år senast i januari (vintermöte) och juni (vårmöte). Vid vintermötet 1) väljs ordförande och vice ordförande för delegationen i stället för dem som står i tur att avgå, 2) avges utlåtande till justitieministeriet om de för inval i tillsynsnämnden föreslagna personer som inte hör till advokatkåren, 3) presenteras en verksamhetsplan och budget med beaktande av bestämmelserna i 13 1 mom., 4) fastställs medlemsavgift och andra avgifter som medlemmarna och EU-advokaterna ska betala för förbundets utgifter samt tillsynsavgiften och de passiva medlemmarnas medlemsavgift, 5) fastställs de grunder enligt vilka ersättning för resekostnader ska betalas till deltagarna i styrelsens, tillsynsnämndens och delegationens möten, 6) fastställs de anvisningar som medlemmarna ska följa i sin advokatverksamhet, 7) behandlas ärenden som styrelsen har förelagt mötet, och 8) behandlas av medlemmar gjorda framställningar, vilka har inlämnats skriftligt till styrelsen senast den 15 november närmast före mötet. FAF / Januari 2013 A 2 7 (14)

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 juni 2011 716/2011 Lag om ändring av lagen om advokater Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011 I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. A FÖRFATTNINGAR Pärmens mellanblad

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. A FÖRFATTNINGAR Pärmens mellanblad A FÖRFATTNINGAR Pärmens mellanblad A1 Lag om advokater (12.12.1958/496, senast ändr. 17.6.2011/716)... 1 A2 A3 Justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen (Finlands

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET A 2 JUSTITIEMINISTERIETS BESLUT OM FASTSTÄLLELSE AV STADGAR FÖR ALLMÄNNA ADVOKATFÖRENINGEN (FINLANDS ADVOKATFÖRBUNDS STADGAR) (2.10.2012/540, ändr. 21.8.2013/634) Utfärdad i Helsingfors den 2 oktober 2012

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 8 oktober 2012 540/2012 Justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen Utfärdad i Helsingfors den 2 oktober

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 juni 2011 715/2011 Lag om rättegångsbiträden med tillstånd Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord rättegång, rättegångsbiträde, rättegångsombud, advokat, offentligt rättsbiträde

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord rättegång, rättegångsbiträde, rättegångsombud, advokat, offentligt rättsbiträde PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 25.11.2009 Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Rättegångsbiträdesarbetsgruppen Ordförande Hannu

Läs mer

Lag. om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt. 1 kap. Allmänna bestämmelser. Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt

Lag. om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt. 1 kap. Allmänna bestämmelser. Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt Lag om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt Statens rättshjälps- och

Läs mer

Rättegångsbiträdesnämnden kan kontrollera riktigheten av de uppgifter som sökanden har lämnat.

Rättegångsbiträdesnämnden kan kontrollera riktigheten av de uppgifter som sökanden har lämnat. 1 VIKTIG INFORMATION TILL SÖKANDE AV TILLSTÅND Ansökan Sökanden ska fylla i och underteckna ansökningsblanketten och till ansökan bifoga den utredning som behövs för att avgöra den (examensbetyg, arbetsintyg

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394 Finlex» La gstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 2011» 29.4.2011/394 29.4.2011/394 Beaktats t.o.m. FörfS 479/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Lag om medling i tvistemål och

Läs mer

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149]

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] 8 Kap. Om advokater. 1 För riket skall finnas ett allmänt advokatsamfund. Stadgar för samfundet fastställas av regeringen. Advokat är den som

Läs mer

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2011:861]

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2011:861] Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2011:861] 8 KAP. Om advokater. 1. För riket skall finnas ett allmänt advokatsamfund. Stadgar för samfundet fastställas av regeringen. Advokat är den som

Läs mer

Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar 29.12.1967/656

Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar 29.12.1967/656 Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar 29.12.1967/656 I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 1 Beträffande uppfinning, som gjorts av person i annans tjänst, arbetstagare, och som är patenterbar

Läs mer

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010 20.4.2011 Publikationens titel Det nationella genomförandet av en europeisk övervakningsorder Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen som bereder det nationella genomförandet av en europeisk

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

Advokatkåren i siffror

Advokatkåren i siffror Finlands advokater Vem är advokat? En advokat är en erfaren jurist som har specialiserat sig på att sköta sina klienters ärenden. Enbart jurister som är medlemmar i Finlands Advokatförbund får använda

Läs mer

Genomförande av medlingsdirektivet. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 36/2010

Genomförande av medlingsdirektivet. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 36/2010 20.4.2010 Publikationens titel Genomförande av medlingsdirektivet Författare Justitieministeriets publikation Medlingsarbetsgruppen Ordförande och sekreterare lagstiftningsrådet Maarit Leppänen Betänkanden

Läs mer

Advokatkåren i siffror

Advokatkåren i siffror Finlands advokater Vem är advokat? En advokat är en erfaren jurist som har specialiserat sig på att sköta sina klienters ärenden. Enbart jurister som är medlemmar i Finlands Advokatförbund får använda

Läs mer

STADGAR FÖR CENTRALHANDELSKAMMARENS FASTIGHETSVÄRDERINGSNÄMND 29.9.2009

STADGAR FÖR CENTRALHANDELSKAMMARENS FASTIGHETSVÄRDERINGSNÄMND 29.9.2009 STADGAR FÖR CENTRALHANDELSKAMMARENS FASTIGHETSVÄRDERINGSNÄMND 29.9.2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I FASTIGHETSVÄRDERINGSNÄMNDEN 1 Fastighetsvärderingsnämndens uppgifter 2 Fastighetsvärderingsnämndens mandatperiod

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Marknadsdomstolslag (1527/2001), inkl. lagen 320/2004

Marknadsdomstolslag (1527/2001), inkl. lagen 320/2004 Marknadsdomstolslag (1527/2001), inkl. lagen 320/2004 1 kap Behörighet 1 Marknadsdomstolens behörighet och verksamhetsställe Marknadsdomstolen behandlar de ärenden som hör till dess behörighet enligt 1)

Läs mer

REVISIONSNÄMNDEN FÖR DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE AV OCH TILLSYN ÖVER OFR-REVISORER

REVISIONSNÄMNDEN FÖR DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE AV OCH TILLSYN ÖVER OFR-REVISORER REVISIONSNÄMNDEN FÖR DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE AV OCH TILLSYN ÖVER OFR-REVISORER Godkända i OFR-nämndens sammanträde den 28 januari 2009, 10 Förändringarna godkända

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 147/2005 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar. fartyg och 1 i lagen om verkställighet av böter.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 147/2005 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar. fartyg och 1 i lagen om verkställighet av böter. RIKSDAGENS SVAR 147/2005 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av miljöförorening från fartyg och 1 i lagen om verkställighet av böter Ärende Regeringen

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Generalsekreteraren Cirkulär nr 7/2000

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Generalsekreteraren Cirkulär nr 7/2000 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Generalsekreteraren Cirkulär nr 7/2000 Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund För behandling vid förestående årsmöten inom samfundets avdelningar översänds styrelsens förslag

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om företagssanering

Lag. om ändring av lagen om företagssanering Lag om ändring av lagen om företagssanering I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om företagssanering (47/1993) 91 och 100 a, av dem 100 a sådan den lyder i lag 138/2004, ändras 8 1 mom., 21

Läs mer

Ordförande och sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen. 74/2012 Betänkanden och utlåtanden. OSKARI nummer OM 5/41/2012 HARE nummer OM006:00/2012

Ordförande och sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen. 74/2012 Betänkanden och utlåtanden. OSKARI nummer OM 5/41/2012 HARE nummer OM006:00/2012 14.12.2012 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Genomförande av tolkningsdirektivet Tolkningsarbetsgruppen Ordförande och sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen 74/2012

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015)

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) Enligt 7 i stadgarna för varubesiktning ska varubesiktningsmannen ge parterna vid besiktningen för information den del av stadgarna

Läs mer

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING 1 Ändamål Stockholms Trävaruhandelsförening är en organisation för företag inom handeln med byggoch trävaror inom Stockholmsregionen Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 187/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om

Lag. RIKSDAGENS SVAR 187/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om RIKSDAGENS SVAR 187/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN FÖR ÅBO AKADEMI SR 1 NAMN OCH HEMORT

STADGAR FÖR STIFTELSEN FÖR ÅBO AKADEMI SR 1 NAMN OCH HEMORT STADGAR FÖR STIFTELSEN FÖR ÅBO AKADEMI SR 1 NAMN OCH HEMORT 2 ÄNDAMÅL Stiftelsens namn är Stiftelsen för Åbo Akademi sr, på finska Åbo Akademin säätiö sr och på engelska Åbo Akademi University Foundation

Läs mer

Domstolspraktikanters behörighet. Arbetsgruppen för domstolspraktiken Ordförande: lagman Erkki Hämäläinen Sekreterare: överinspektör Jarkko Mannerhovi

Domstolspraktikanters behörighet. Arbetsgruppen för domstolspraktiken Ordförande: lagman Erkki Hämäläinen Sekreterare: överinspektör Jarkko Mannerhovi 15.6.2010 Publikationens titel Domstolspraktikanters behörighet Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen för domstolspraktiken Ordförande: lagman Erkki Hämäläinen Sekreterare: överinspektör

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

ANVISNINGAR OM GOD OMBUDSSED (godkända vid mötet för nämnden för ombud för industriellt rättsskydd den 13 maj 2015)

ANVISNINGAR OM GOD OMBUDSSED (godkända vid mötet för nämnden för ombud för industriellt rättsskydd den 13 maj 2015) 1 ANVISNINGAR OM GOD OMBUDSSED (godkända vid mötet för nämnden för ombud för industriellt rättsskydd den 13 maj 2015) 1 INLEDNING Ett auktoriserat ombud ska redbart och samvetsgrant utföra de uppdrag på

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

t. Nuläge och föreslagna ändringar RP 98/2000 rd

t. Nuläge och föreslagna ändringar RP 98/2000 rd RP 98/2000 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag tilllagar om ändring av lagen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen och 2 lagen om

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Betänkanden och utlåtanden Serienummer 60/2010

Betänkanden och utlåtanden Serienummer 60/2010 30.6.2010 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Överföring av dömda personer, övervakningsåtgärder och alternativa påföljder Nationellt genomförande av rambeslut Arbetsgruppen

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om hemkommun

Lag. om ändring av lagen om hemkommun RIKSDAGENS SVAR 99/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor; SFS 2002:543 Utkom från trycket den 11 juni 2002 utfärdad den 30 maj 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Nya stiftelselagen medför förnyelser och ändringar

Nya stiftelselagen medför förnyelser och ändringar Nya stiftelselagen medför förnyelser och ändringar Nya stiftelselagen (487/2015) träder i kraft den 1 december 2015. Den nya lagen skapar klarhet i ställningen för stiftelser med fortlöpande finansiering

Läs mer

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening.

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening. Stadgar för Pro Esbo å rf 1. Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf och dess hemort är Esbo stad. Föreningens officiella språk är finska och svenska; protokollsspråket

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd

RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd Regeringens proposition med förslag till godkännande av överenskommelsen mellan parterna i konventionen om upprättandet av Europeiska rymdorganet samt Europeiska rymdorganet

Läs mer

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010 14.4.2010 Publikationens titel Organisering av den internationella indrivningen av underhållsbidrag Författare Justitieministeriet s publikation Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 5/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 5/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 5/2002 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Vid förestående årsmöten inom samfundets avdelningar kommer att behandlas bl.a. följande ärende

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Lag. om nämndemän vid tingsrätterna. Tillämpningsområde

Lag. om nämndemän vid tingsrätterna. Tillämpningsområde I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om nämndemän vid tingsrätterna 1 Tillämpningsområde Denna lag innehåller bestämmelser om i 2 kap. 6 1 mom. i domstolslagen ( / ) avsedda nämndemän vid tingsrätterna.

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:217 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om revisorslagen

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 338/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning. Ärende. Beredning i utskott. Beslut

Lag. RIKSDAGENS SVAR 338/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning. Ärende. Beredning i utskott. Beslut RIKSDAGENS SVAR 338/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om domstolspraktik Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagstiftning om domstolspraktik

Läs mer

RP 318/2010 rd. ska börja omfattas av yrkesetiska skyldigheter och tillsyn, vilket sker genom att det inrättas ett nytt tillståndssystem för

RP 318/2010 rd. ska börja omfattas av yrkesetiska skyldigheter och tillsyn, vilket sker genom att det inrättas ett nytt tillståndssystem för Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om rättegångsbiträden med tillstånd och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Lag om europaandelslag

Lag om europaandelslag Liite 4 Lagförslag Lag om europaandelslag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpliga bestämmelser och tillämpningsområde På ett europaandelslag tillämpas rådets förordning (EG) nr 1435/2003

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården Utkast 14.12.2015 Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015): 1 Yrkesbeteckningen

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4 UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4.1 ANVISNINGAR OM UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKAT TJÄNSTER (3.9.2010) 1 Inledning Europeiska unionens direktiv 2006/123/EG har genomförts i Finland

Läs mer

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Stadgar I. NAMN OCH HEMORT 1 Förbundets namn är Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf. Förkortningen FDUV kan användas som förbundets inofficiella namn. Förbundet

Läs mer

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har

Läs mer

STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige

STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige I Föreningens uppgift 1 Brandskyddsföreningen Sverige, som är en ideell förening, ska verka för ett säkrare Sverige, med särskild inriktning på brandskydd. Föreningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 15 augusti 2014 649/2014 Lag om ändring av lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden Utfärdad i Helsingfors den 8 augusti 2014 I enlighet med

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k.

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. secondment Styrelsen har vid

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (5) Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland Antagen av kommunfullmäktige 1994-05-09. 1 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. 2 Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Härnösand.

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Lag. om ändring av värdepappersmarknadslagen

Lag. om ändring av värdepappersmarknadslagen Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i värdepappersmarknadslagen (746/2012) 1 kap. 1 mom. 8 punkten, 13 och 14 kap., 15 kap. 2 mom. och 16 kap. 3, av dem

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel

Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel 58 kap. Om resning och återställande av försutten tid 1 [5421] Sedan dom i tvistemål vunnit laga kraft, må till förmån

Läs mer

RP 17/2011 rd. som föreskrivits vara verkställbara i rådets förordning om gemenskapens växtförädlarrätt

RP 17/2011 rd. som föreskrivits vara verkställbara i rådets förordning om gemenskapens växtförädlarrätt Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av lagen om stadganden om rättsvård som ansluter sig till medlemskapet i Europeiska unionen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0930/2005, ingiven av Marc Stahl (tysk medborgare), om erkännande i Tyskland av examina

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge.

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Förening Bildades 2011-03-21 Stadgar antogs av konstituerande årsmötet 2011-03-21 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Stadgar Uppgift och organisation 1. Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin är en sammanslutning av läkare och andra

Läs mer

Människorättsdelegationens arbetsordning

Människorättsdelegationens arbetsordning Människorättsdelegationens arbetsordning Antagen den 9 mars 2015 Människorättscentrets delegation är ett nationellt samarbetsorgan för aktörer inom de grundläggande och mänskliga rättigheterna och som

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen RP 307/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas

Läs mer

SVERIGES FRANCHISETAGARE

SVERIGES FRANCHISETAGARE stadgar för SVERIGES FRANCHISETAGARE (802433-3828) Reviderade 2006, 2011 och 2014 1 Stadgar för Sveriges Franchisetagare 1 Firma och säte Föreningens firma är Sveriges Franchisetagare och har sitt säte

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter; SFS 2014:275 Utkom från trycket den 20 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, bildad av registrarer för den nationella

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

STADGAR för Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER. Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER, nedan kallat KJV, är en förening av och för kustjägare.

STADGAR för Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER. Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER, nedan kallat KJV, är en förening av och för kustjägare. STADGAR för Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER 1 SYFTE Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER, nedan kallat KJV, är en förening av och för kustjägare. KJV har till uppgift att verka för att stärka medlemmarnas samhörighetskänsla

Läs mer

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening)

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening) Stadgar för MejDej-kooperativet (Ideell förening) 1 FÖRENINGENS NAMN MM Föreningens namn är MejDej-kooperativet, med säte i Kristianstads kommun och verksamhet på 15 mils radie från Kristianstad. MejDej-kooperativet

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f.

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR FÖR FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR för Finlands Kapplöpningssällskap" r. f. (Godkända å konstituerande möte 3%! 1930.) Register N:o 17669 i. Föreningens fullständiga namn är på

Läs mer