ANVISNINGAR OM ANVÄNDNINGEN AV LANDSKAPSUTVECKLINGSPENGAR Ansökan om och beviljande av landskapsutvecklingspengar Genomförande och uppföljning av

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVISNINGAR OM ANVÄNDNINGEN AV LANDSKAPSUTVECKLINGSPENGAR Ansökan om och beviljande av landskapsutvecklingspengar Genomförande och uppföljning av"

Transkript

1 ANVISNINGAR OM ANVÄNDNINGEN AV LANDSKAPSUTVECKLINGSPENGAR Ansökan om och beviljande av landskapsutvecklingspengar Genomförande och uppföljning av projektet Villkor gällande utbetalning och användning av stöd Övervakning av det beviljade stödets användning Nylands förbund 2014

2 Sökande Beredare Kontaktperson Utbetalningsgranskare Projektansökan Finansieringsbeslut Övervakning Utbetalningsbeslut 1. ANSÖKAN OM OCH BEVILJANDE AV LANDSKAPSUTVECKLINGSPENGAR Ansökan om landskapsutvecklingspengar och handlingarnas offentlighet Ansökan och därtill hörande beslutsfattande 4 2. GENOMFÖRANDE OCH UPPFÖLJNING AV PROJEKTET Styrgruppens uppgifter Uppföljning och rapportskrivning av projektets resultat Uppföljning av ekonomin Mellan-/slutrapport Ändringar av projekt- och finansieringsplanen Information Förvaring av projektmaterialet 6 3. VILLKOR GÄLLANDE UTBETALNING OCH ANVÄNDNING AV STÖD Utbetalning av förskott Förutsättningarna för utbetalning Innehållet i utbetalningsansökan Godtagbara kostnader i utbetalningsansökan Naturaprestationer Konkurrensutsättning av upphandlingar De minimisregeln, d.v.s. den s.k. regeln om stöd av mindre betydelse 8 4. ÖVERVAKNING AV DET BEVILJADE STÖDETS ANVÄNDNING OCH RÄTT ATT GRANSKA VERKSAMHETEN Återkrav av understöd eller återbetalning 9 5. LÄNKAR TILL LAGAR OCH FÖRORDNINGAR ANVISNINGAR OCH BLANKETTER SOM FINNS PÅ FÖRBUNDETS WEBBPLATS 10 2 : Anvisningar om användningen av landskapsutvecklingspengar Nylands förbund

3 1. ANSÖKAN OM OCH BEVILJANDE AV LANDSKAPSUTVECKLINGSPENGAR Landskapsutvecklingspengarna anvisas i statsbudgeten som ett nationellt medel för regionutveckling. Nylands förbund beviljar stöd huvudsakligen för regional utveckling och för samarbetsprojekt som främjar näringspolitiskt samarbete kommunerna emellan. Stöd beviljas även för beredningen av projekt som får EU-finansiering. De projekt som beviljas stöd med landskapsutvecklingspengar ska främja genomförandet av landskapsprogrammet och dess genomförandeplan. Grunderna för beviljande av landskapsutvecklingspengar definieras i: Lag om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014) Lag om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014) Statsrådets förordning om finansiering av vissa program och projekt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (1695/2009) (den s.k. finansieringsförordningen) Stadgarna i statsunderstödslagen (688/2001) ska alltid följas när stöd beviljas, används, utbetalas och användningen övervakas, ifall inget annat stadgas om det i lagen eller förordningen. Stöd kan beviljas för skäliga kostnader som uppstår i ett utvecklingsprojekt samt för godtagbara kostnader av projektgenomförandet som har presenterats i projektplanen och i dess kostnadsförslag. Det regionala utvecklingsstödet kan uppgå till högst 70 procent av projektets godtagbara totala kostnader. Sökande ska också själv delta i finansieringen. Investeringar i anslutning till ett utvecklingsprojekt kan beviljas stöd om det är nödvändigt för att genomföra utvecklingsprojektet och stödet utgör mindre än hälften av projektets godtagbara totala kostnader. Stöd kan beviljas till offentliga och privaträttsliga juridiska personer. Stöd kan också beviljas gemensamt till flera än en sökande, varvid ansökan ska göras gemensamt. Sökande bör då före stödet beviljas förete ett avtal om projektgenomförandet och om överföring av stödet. Landskapsförbundet kan inte bevilja stöd för utveckling av affärsverksamheten vid ett enskilt företag. 1.1 Ansökan om landskapsutvecklingspengar och handlingarnas offentlighet Ansökan om landskapsutvecklingspengar riktas skriftligt till Nylands förbund på en ansökningsblankett som finns på webbadressen Ansökan kan göras året runt. Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) avser statens och kommunens myndigheter. Enligt lagen är de handlingar (t.ex. ansökningar) som har skickats till myndigheterna och handlingar som myndigheterna har upprättat (t.ex. beslut) offentliga. Undantag från offentlighet är frågor som berör affärshemligheter och skydd av sekretess. Endast sakägande får uppgifter om sekretessbelagda handlingar. Ansökan om landskapsutvecklingspengar blir offentlig när den har antecknats i myndighetens diarie. Beslutet är offentligt genast när det har fattats. För ansökan och beslut om utbetalning följs samma princip. Rapporterna som upprättas i projektet är offentliga när de har skickats till myndigheten. Granskningsrapporten är offentlig när myndigheten fastställt dess riktighet eller när den som genomför projektet till denna del har hörts. Anvisningar om användningen av landskapsutvecklingspengar Nylands förbund : 3

4 1.2 Ansökan och därtill hörande beslutsfattande Ansökan blir anhängig när den har inlämnats till Nylands förbund och förbundets beredare av finansieringsbeslut har bedömt att projektansökan fyller villkoren som ställs för en ansökan. Uppgifterna som ska skickas i samband med ansökan har definierats i Statsrådets förordning om finansiering av vissa program och projekt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 1695/2009, 18. uppgifter om den sökande och den sökandes organisation och vid behov om dess ekonomiska situation samt om projektets kontaktpersoner, projektets namn och specificerade innehåll, en beskrivning av hur projektet genomförs samt inverkan av överföringen av eventuellt stöd enligt 12 finansieringslagen på projektets genomförande, uppgifter om de instanser som deltar i projektets genomförande, de olika instansernas ansvar för projektets genomförande och finansiering samt eventuella avtalsarrangemang, projektets kostnadskalkyl jämte kostnadsspecifikation, projektets finansieringsplan och projektintäkter, projektets målsättningar, åtgärder, resultatmål och konsekvenser, en beskrivning av rapporteringen om projektresultaten och av hur informationen ska lämnas, en redogörelse för hur den verksamhet som ansökan gäller kommer att fortsätta efter att stödet upphört, ifall det inte på grund av verksamhetens natur är uppenbart onödigt, en anmälan om stöd som erhållits för projektet eller om annat offentligt stöd som ansökts för projektet, en anmälan om stöd av mindre betydelse som sökanden erhållit under det innevarande och de två föregående skatteår specificerat för varje sökande eller projektdeltagare, om det är fråga om stöd i enlighet med 11 4 mom. i finansieringslagen, andra uppgifter som den stödbeviljande myndigheten kräver. När projektansökan har antecknats i myndighetens diarie utses för projektet en beredare av finansieringsbeslut och som bedömer huruvida projektet förverkligar målen i landskapsprogrammet och om projektet för övrigt fyller förutsättningarna för genomförande- och stödduglighet. Beredaren tar i finansieringsbeslutets beredningsskede vid behov kontakt med sökande. Tiden för genomförande av projektet godkänns i Nylands förbunds finansieringsbeslut. Projektet ska inledas vid den tidpunkt som anges i finansieringsbeslutet. Stödet kan beviljas endast för kostnader som uppstått efter ansökan om stöd. Ifall projektet inleds innan finansieringsbeslut har utfärdats startar sökande projektet på egen risk. Landskapsstyrelsen beslutar om projektfinansiering när det ansökta stödet överstiger euro eller projektets totala kostnader är större än euro. Landskapsdirektören fattar beslut om mindre summor. Finansieringsbeslutet fattas ca fyra månader efter att ansökan har lämnats in. Alla åtgärder som ingår i projektet ska slutföras före den tidpunkt som anges i finansieringsbeslutet. 4 : Anvisningar om användningen av landskapsutvecklingspengar Nylands förbund

5 2. GENOMFÖRANDE OCH UPPFÖLJNING AV PROJEKTET Nylands förbund utser i finansieringsbeslutet en kontaktperson för projektet. Kontaktpersoner följer upp att projektet genomförs enligt planen. Kontaktpersonen har rätt att delta i styrgruppens möten och i projektverksamheten. Projektgenomföraren ska hålla kontaktpersonen à jour med projektets förlopp. Väsentligt material om projektet, såsom protokoll, mellanrapporter och övriga resultat ska skickas till kontaktpersonen. När projektet avslutas bedömer kontaktpersonen också projektets resultat och effektfullhet. 2.1 Styrgruppens uppgifter En styrgrupp kan tillsättas för att styra och följa upp projektet. Myndigheten som har beviljat stödet godkänner styrgruppens sammansättning. Den som ansöker om stöd kan framlägga för finansiären ett eget förslag till styrgruppens sammansättning. Projektets genomförande, innehåll och ändringsbehov behandlas av styrgruppen innan ansökan om det lämnas in till myndigheten som beviljar stöd. Vid beredningen av EU-projekt behöver inte en styrgrupp tillsättas. 2.2 Uppföljning och rapportskrivning av projektets resultat När det gäller projekt som finansieras med landskapsutvecklingspengar sammanställs projektets resultat i en rapport som skickas med utbetalningsansökan. Den som erhåller finansiering är skyldig att ge uppföljningsuppgifter, vilket också är en förutsättning för att beviljade stöd utbetalas. 2.3 Uppföljning av ekonomin Understödstagaren ska i bokföringen hålla uppföljningen av projektets ekonomi och rapportering på ett eget kostnadsställe (i anslutning till sin övriga bokföring). Projektets utgifter och inkomster samt finansieringsandelar som utomstående har betalat till projektet ska framgå av bokföringen. Anvisningar om användningen av landskapsutvecklingspengar Nylands förbund : 5

6 2.4 Mellan-/slutrapport Till varje utbetalningsansökan som skickas till Nylands förbund ska bifogas en mellanrapport med åtminstone följande uppgifter: a) en beskrivning av projektets mål och centrala funktioner samt om projektets fortskridande under utbetalningsperioden b) projektorganisation och centrala samarbetspartner c) en utredning om den förverkligade finansieringen av projektet och kostnader d) resultaten av projektet hittills e) underskrift och datum Slutrapporten som skickas till Nylands förbund ska innehålla sammanfattat åtminstone följande uppgifter: a) en beskrivning av projektets mål och centrala funktioner b) projektorganisation och centrala samarbetspartner c) en utredning om den förverkligade projektfinansieringen och kostnader d) projektets resultat och effektfullhet e) utnyttjande av projektets resultat framdeles och en utredning om hur verksamheten som är föremål för ansökan kommer att fortsätta när stödet upphör f) information om var projektmaterialet förvaras g) underskrift och datum För projekt som förbereder för EU-projekt behöver man inte överlåta någon mellan- eller slutrapport. I samband med utbetalningsansökan ska den sökande bifoga ett intyg eller bevis över att sökande har lämnat in en tekniskt godtagbar EU-ansökan som motsvarar den ansökan som anges i finansieringsbeslutet. 2.5 Ändringar av projekt- och finansieringsplanen Ifall det vid projektgenomförandet uppstår behov att på grund av väsentliga ändringar revidera projektets godkända genomförandeplan och/eller kostnadsförslaget och finansieringsplanen eller förlänga tidtabellen fattar Nylands förbund beslut i saken. Även ändringar av mindre betydelse kräver skriftlig ansökan jämte motiveringar som projektets kontaktperson ska godkänna. Om en styrgrupp har tillsatts för projektet ska alla dylika ändringsförslag godkännas av styrgruppen innan de skickas till landskapsförbundet. Ansökan om eventuell tilläggstid för projektet ska inom ramen för projektets egentliga tidtabell ansökas skriftligt hos Nylands förbund. 2.6 Information Vid information om projektet ska finansiären, Nylands förbund, uppges och förbundets logotyp användas. Logotyp och anvisningar om dess användning finns på förbundets webbsidor Nylands förbund önskar att projektets koppling till Nylandsprogrammet i den mån det är möjligt skulle föras fram i kommunikationen i samband med projektet. Närmare anvisningar om hur man kan ge Nylandsprogrammet synlighet i kommunikationen finns på Nylands förbund webbsidor om anvisningar och blanketter för ansökan om landskapsutvecklingspengar. Adressen är Samma anvisningar finns också på Nylandsprogrammets sida på adressen Förvaring av projektmaterialet När det gäller projekt som finansieras med landskapsutvecklingspengar följs bokföringslagens stadgar om skyldigheten att bevara handlingar. Skyldigheten omfattar bl.a. ansökningshandlingar, styrgruppens protokoll, mellan- och slutrapporter, bokföringsmaterial inklusive verifikat, utbetalningsansökan o.a. bilagematerial som kan anses vara nödvändigt. 6 : Anvisningar om användningen av landskapsutvecklingspengar Nylands förbund

7 3. VILLKOR GÄLLANDE UTBETALNING OCH ANVÄNDNING AV STÖD 3.1 Utbetalning av förskott Förskott kan utbetalas för ett projekt ifall det är nödvändigt för projektgenomförandet. Förskottet kan uppgå till högst 30 % av stödet som har beviljats projektet. Förskottet ska ansökas separat och behovet av förskott ska motiveras. Förskott kan endast utbetalas en gång. 3.2 Förutsättningarna för utbetalning Utbetalning av stöd ska ansökas skriftligt hos myndigheten som beviljar stödet. Stödet utbetalas retroaktivt i en eller flera rater på basis av förverkligade och godtagbara kostnader samt enligt stödprocenten som har bestämts i finansieringsbeslutet. Blanketten som är avsedd för utbetalningsansökan skickas till projektgenomföraren i samband med finansieringsbeslutet. Blanketterna kan också begäras separat från förbundets kansli eller skrivas ut på förbundets webbsidor. Kontaktpersonen ger ytterligare information i utbetalningsfrågor. En utredning om projektets fortskridande (se punkt 2.4), en huvudboksrapport som baserar sig på projektets bokföringsuppgifter samt övrigt material som är nödvändigt för att kunna granska projektets utgifter och finansiering ska fogas till ansökan om utbetalning. Ifall huvudbokens överföringsförklaringar inte ger tillräcklig information om utgiftens karaktär ska uppgifterna i ansökan till denna del kompletteras, t.ex. med bokföringens nyckel. Projektets sista utbetalningsansökan ska lämnas in fyra (4) månader efter den tid som har beviljats för projektet. Utbetalning kan inte göras på basis av försenad utbetalningsansökan utan myndigheten är tvungen att fatta ett negativt utbetalningsbeslut. Före utbetalningen av stödets sista rat ska understödstagaren avge en godtagbar utredning över hur den finansierade verksamheten ska fortsätta (se punkt 2.4). I finansieringsförordningen (357/2014) 21 stadsgas om utbetalning av stöd. 3.3 Innehållet i utbetalningsansökan En sammandragstabell (Excel) över projektets godkända kostnadsförslag och finansieringsplan samt över tidigare förverkligade och ackumulerade utgifter, inkomster och finansiering under den tid som avses i utbetalningsansökan ska fogas till utbetalningsansökan. Sammandraget underlättar och gör att utbetalningsansökan kan behandlas snabbare på Nylands förbund. I samprojekt ska huvudgenomföraren upprätta en sammanställning av de olika parternas bokföringsuppgifter till grund för utbetalningsansökan. Därutöver ska alla parters ovan avsedda bokföringsutskrifter fogas till utbetalningsansökan. Nylands förbund fattar beslut om en utbetalning till huvudgenomföraren, vars uppgift är att i förhållande till finansieringsandelarna fördela det utbetalda stödet vidare till de övriga parterna. Beroende på projektets fas ska antingen en utredning över projektets framskridande eller en mellan-/slutrapport fogas till utbetalningsansökan. Alla utredningar och rapporter ska vara sakenligt undertecknade och daterade. För projekt som förbereder för EU-projekt behöver man inte överlåta någon mellan- eller slutrapport. I samband med utbetalningsansökan ska den sökande bifoga ett intyg eller bevis över att sökande har lämnat in en tekniskt godtagbar EU-ansökan som motsvarar den ansökan som anges i finansieringsbeslutet. Därtill ska Nylands förbund kunna bekräfta att den inlämnade EU-ansökan är i enlighet med finansieringsbeslutet. Utbetalningsansökan ska vara undertecknad av en person som enligt sökandes handelsregisterutdrag eller annan motsvarande handling har officiell namnteckningsrätt. 3.4 Godtagbara kostnader i utbetalningsansökan Projektkostnaderna ska vara nödvändiga med hänsyn till genomförandet och till beloppet måttliga. Anvisningar om användningen av landskapsutvecklingspengar Nylands förbund : 7

8 För lönekostnadernas del ska en utredning om till vem lön har utbetalats samt de projektanställdas befattningsbeskrivning fogas till utbetalningsansökan. Till ansökan bifogas också en rapport över projektets samtliga deltidsanställda personers arbetstid. Rapporten görs på en uppföljningsblankett där timmarna bokförs per dag. Av blanketten bör framgå vilka arbeten har gjorts i projektet. Kostnaderna allokeras på projektet i förhållande till uppföljningsperiodens totala arbetstid. Lagstadgade lönebikostnader som berör personalens löner godkänns som kostnader i projektet. Dessa ska motsvara de verkliga kostnaderna som åsamkas sökande. Enbart en koefficient eller en procentandel som avser lönernas totala bikostnader är inte tillräckliga för att påvisa de faktiska kostnaderna. Måttliga kostnader för arbetshälsovård beaktas som stödberättigade allmänna kostnader. Beroende på projekttiden godkänns vid maskinoch anläggningsanskaffningar antingen en årlig planenlig avskrivning eller anskaffningspriset som projektkostnader. Ifall projekttiden är kortare än avskrivningstiden godkänns endast avskrivningar under den tid projektet förverkligas. Stödmottagarens avskrivningsplan ska fogas till ansökan om utbetalning. Andelen maskin- och anläggningsanskaffningar får i utvecklingsprojekt vara högst hälften av projektets godtagbara kostnader. Indirekta kostnader och allmänna förvaltningskostnader i projektet (hyror, kopieringskostnader, telefonkostnader etc.) är godtagbara endast om de har direkt anknytning till projektgenomförandet. Projektkostnader som baserar sig på procentandelar eller koefficienter kan inte allokeras till projektet. Definitionsgrunderna godkänns i finansieringsbeslutet och de bör framläggas i utbetalningsansökan. Godtagbara kostnader för projekt som bereder för EU-projekt är personalutgifter och resekostnader samt sakkunnigtjänster. 3.5 Naturaprestationer Projektets egenfinansiering kan också bestå av arbete och produktionssatsningar utan vederlag, d.v.s. i form av naturaprestationer. Naturaprestationens pennigvärde och beräkningsgrund godkänns i stödbeslutet. Naturaprestationens värde kan utgöra högst hälften av den egna finansieringsandelen. En naturaprestation ska bokföras så att dess penningbelopp kan utredas. I naturaprestationens värde beaktas maximalt de kostnader som har uppstått eller lön som har betalats för motsvarande arbete. För produktionssatsningarnas del kan servicen eller produktens gängse värde eller omkostnader beaktas. Naturaprestationens värde i pengar ska godkännas i finansieringsbeslutet. 3.6 Konkurrensutsättning av upphandlingar Ifall lagen om offentlig upphandling (348/2007) inte har tillämpats vid projektets upphandlingar bör stödmottagaren genom att förete en utredning om att kostnaden grundar sig på normal prisnivå påvisa att kostnaden för upphandlingen är måttlig. 3.7 De minimisregeln, d.v.s. den s.k. regeln om stöd av mindre betydelse Sökande samt privata företag som i egenskap av förmånstagare deltar i projektet ska företagsspecifikt meddela om det offentliga stöd som de har mottagit under de tre (3) senaste åren. Det totala stödet som enligt de minimisregeln beviljas ett företag kan under en period på tre (3) år uppgå till högst euro. Treårsperioden räknas börja från den tidpunkt då ett företag eller en därmed jämförbar enhet för första gången beviljas de minimisstöd. I beloppet inräknas alla offentliga stöd som företaget beviljats som de minimisstöd, oberoende av stödets form eller användningsändamål. Alla de minimisstöd som företaget beviljats för olika projekt räknas alltså ihop. I en situation där stödets söks av flera företag, räknas de minimisstödets belopp ut skilt för vart och ett företag. Ifall stödet inte söks av ett företag bör man utreda vad/vilka stödets egentliga mål är. Ifall den sökande är en s.k. förmedlande organisation räknas de minimisstödets belopp ut skilt för vart och ett av de företag som är stödets slutliga understödstagare. Företagsbegreppet i EG:s bestämmelser om statligt stöd är inte bundet till bolagsformen. Det centrala i företagsbegreppet är att verksamheten är förknippad med ekonomisk risk. Även en fysisk person (t.ex. en yrkesutövare) kan vara ett här avsett företag. Företaget är skyldigt att redan i ansökningsskedet uppge tidigare erhållna offentliga stöd. 8 : Anvisningar om användningen av landskapsutvecklingspengar Nylands förbund

9 4. ÖVERVAKNING AV DET BEVILJADE STÖDETS ANVÄNDNING OCH RÄTT ATT GRANSKA VERKSAMHETEN Nylands förbund övervakar användningen av stödet och har rätt att utföra nödvändiga granskningar av användningen. I samprojekt med många parter som har solidariskt ansvar sträcker sig förbundets granskningsrätt till bokföring och annat material hos samtliga parter som deltar i projektet. Vid granskningarna är understödstagaren skyldig att framlägga allt bokföringsmaterial, övriga handlingar samt annat behövligt material, samt även i övrigt bistå vid granskningarna. Därtill har arbets- och näringsministeriet, statsrevisorerna och statens revisionsverk rätt att övervaka användningen av beviljat stöd. Granskningsrapporterna är offentliga handlingar då deras riktighet har fastställts eller projektgenomföraren till dessa delar har hörts. 4.1 Återkrav av understöd eller återbetalning I lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014) stadgas om avbrott i utbetalning av beviljat stöd och återkrav av utbetalat stöd. Nylands förbund ska besluta att utbetalningen av stöd ska upphöra samt att redan utbetalt stöd ska återkrävas, om för beviljandet, utbetalningen eller övervakningen av stödet har lämnats felaktiga eller vilseledande uppgifter eller om uppgifter har hemlighållits och lämnandet av felaktiga eller vilseledande uppgifter eller hemlighållandet av dem har inverkat på erhållandet av finansiering; stödmottagaren för utbetalningen eller övervakningen av stödet har vägrat lämna behövliga uppgifter, handlingar eller annat material eller i samband med granskningen har vägrat uppfylla andra i lag bestämda förpliktelser för stödmottagaren för att granskningen ska kunna utföras; stödet har använts för något annat ändamål än vad det har beviljats för; stödmottagaren väsentligen har underlåtit att följa villkoren i stödbeslutet; stödet eller en del av det har beviljats eller utbetalats på felaktiga grunder. Anvisningar om användningen av landskapsutvecklingspengar Nylands förbund : 9

10 5. LÄNKAR TILL LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Lag om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014) Lag om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014) Statsrådets förordning om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (357/2014) Statsunderstödslag 688/2001 Lag om offentlig upphandling 348/2007 Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/ ANVISNINGAR OCH BLANKETTER SOM FINNS PÅ FÖRBUNDETS WEBBPLATS Material som finns på Nylands förbunds webbsida ( Anvisningarna: ansökan om landskapets utvecklingspengar, projektgenomförande, rapportering och utbetalning Blankett för ansökan om landskapets utvecklingspengar Ansökan om utbetalning av landskapets utvecklingspengar Bilagor till ansökan om utbetalning: Dagbok för talkoarbete Checklista, bilaga till utbetalningsansökan Timbokföring, bilaga till utbetalningsansökan Logotyp + anvisningar /logo Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Helsinki-Uusimaa Region Esterinportti 2 B Helsinki Finland uudenmaanliitto.fi 10 : Anvisningar om användningen av landskapsutvecklingspengar Nylands förbund

FINANSIERING FÖR REGIONALA INNOVATIONER OCH FÖRSÖK (AIKO)

FINANSIERING FÖR REGIONALA INNOVATIONER OCH FÖRSÖK (AIKO) FINANSIERING FÖR REGIONALA INNOVATIONER OCH FÖRSÖK (AIKO) Ansökan om och beviljande av AIKO-finansiering Genomförande och uppföljning av projektet Villkor gällande utbetalning och användning av stöd Övervakning

Läs mer

Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett

Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett 1 (6) Projektet är ett Regionalt utvecklingsprojekt Projekt som förbereder för ett EU-finansierat projekt Gäller En ny ansökan Ansökan om fortsatt

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013)

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) Vid beviljande, användning, utbetalning och tillsyn över användningen av landskapsutvecklingspengar och anslaget för utveckling av landsbygden iakttas lagen om

Läs mer

0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan

0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan 1(5) LANDSKAPSUTVECKLINGSPENGAR Anvisningar för ifyllande av blanketten för finansieringsansökan 0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan Ny ansökan är den första

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Innehåll 1. Statsunderstöd... 1 2. Anvisningar i anslutning till användningen av statsunderstöd... 1 2.1. Allmänna anvisningar i

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV UTBETALNINGSANSÖKAN I ERUF- OCH ESF-PROJEKT

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV UTBETALNINGSANSÖKAN I ERUF- OCH ESF-PROJEKT ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV UTBETALNINGSANSÖKAN I ERUF- OCH ESF-PROJEKT Anvisningen gäller ESF-projekt som fått finansieringsbeslut av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten fr.o.m.

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare 3.7.2008 Bilaga 11 ANVISNING OM ANSÖKNINGAR OM UTBETALNING 1. Allmänt Projektets totalkostnader är godkända i finansieringsbeslutet och i den godkända projektplanen. I finansieringsbeslutet har även uppställts

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014):

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014): 1(5) FÖRESKRIFT Nr 53/15 Dnr 1189/54/2015 Giltighetstid 2.7.2015-31.12.2023 LANDSBYGDSVERKETS FÖRESKRIFT OM ANSÖKAN OM UTBETALNING AV STÖD FÖR UTVECKLINGSPROJEKT, FÖRETAGSSTÖD FÖR LANDSBYGDEN OCH VERKSAMHETSPENNING

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE 2/500/2016/OPH ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om ansökan, användning och övervakning av behovsprövade statsunderstöd Godkänd

Läs mer

Produktionsincitament för den audiovisuella branschen

Produktionsincitament för den audiovisuella branschen Produktionsincitament för den audiovisuella branschen Godtagbara kostnader och projektuppföljning Finansieringsvillkoren: Produktionsincitament för den audiovisuella branschen 5.5.2017 Copyright Tekes

Läs mer

FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR

FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR 1 (5) ANVISNING VM139:00/2013 30.4.2014 FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR 1. ICT-stöd i kommun- och servicestrukturförändringar Regeringen genomför

Läs mer

Kontrollerad projektavslutning. ESF-koordinator Sanna Laiho EU-inspektör Mikael Posti

Kontrollerad projektavslutning. ESF-koordinator Sanna Laiho EU-inspektör Mikael Posti Kontrollerad projektavslutning ESF-koordinator Sanna Laiho EU-inspektör Mikael Posti Kontrollerad projektavslutning 6.5.2013 Att avsluta ett projekt Att avsluta projektet är en av de kritiska faserna i

Läs mer

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt 12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN Allmänt Anvisningen om startmöten är uppgjord för att stöda verkställaren, finansiären samt projektets målsättningar och resultat. Startmötet är i idealfallet

Läs mer

STÖDANSÖKAN UTVECKLINGS- OCH INVESTERINGPROJEKT

STÖDANSÖKAN UTVECKLINGS- OCH INVESTERINGPROJEKT STÖDANSÖKAN UTVECKLINGS- OCH INVESTERINGPROJEKT 1 Blankett 3306A Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Ny ansökan Rättelse/komplettering till föregående

Läs mer

X 2015 X 2017. Bilaga. Kostnadsspecifikation. Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016

X 2015 X 2017. Bilaga. Kostnadsspecifikation. Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016 Bilaga Kostnadsspecifikation Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016 X 2015 X 2017 Beloppen anges i EURO Beloppen anges: Exkl. moms Inkl. moms Utgifter

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 Av Österbottens förbunds finansieringsram står 880 000 euro EU-stöd att sökas hos Birkalands förbund för utvecklingsprojekt som faller under

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 24 9.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Roger Nordlund Finansieringshandläggare

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001):

Läs mer

Version 1.2. Uppdaterad 5.2.2009 PROJEKTHANDBOK FÖR PROJEKTSÖKANDE

Version 1.2. Uppdaterad 5.2.2009 PROJEKTHANDBOK FÖR PROJEKTSÖKANDE 1 PROJEKTHANDBOK FÖR PROJEKTSÖKANDE 2 TILL LÄSAREN... 3 1. FRÅN IDÉ TILL PROJEKT... 4 2. ANSÖKAN OM FINANSIERING OCH FINANSIERINGSBESLUT... 5 2.1 HUR MAN FYLLER I FINANSIERINGSANSÖKAN... 5 2.2 HUR FINANSIERINGSANSÖKAN

Läs mer

deras rättsliga ställning och hur de finansieras. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en marknad.

deras rättsliga ställning och hur de finansieras. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en marknad. Bilaga 1 - Allmänna villkor Affärsutvecklingscheckar 2014 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor för Affärsutvecklingscheckar

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN Godkänd: Landskapets samarbetsgrupp 23.5.2014 Fastställd: Landskapsstyrelsen 23.6.2014 Ikraftträdande: 1.7.2014 1 kapitel Landskapets samarbetsgrupp

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 18 20.8.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Finansieringshandläggare

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN Tillämpningsområde och status Vid finansiering av projekt inom ramen för Ålands operativa program

Läs mer

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas.

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas. Bilaga 2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Förvaltningsavdelningen Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1 Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1 (6) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum: Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 18 9.7.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Finansieringshandläggare

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 7 april 2015 351/2015 Statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor Utfärdad i Helsingfors den 2 april 2015 I enlighet med statsrådets

Läs mer

Beslut. Beviljande av specialunderstöd

Beslut. Beviljande av specialunderstöd Sida 1 / 5 Beslut Referens Ärende Er ansökan Beviljande av specialunderstöd Undervisnings- och kulturministeriet har på grund av anslagens otillräcklighet med stöd av 44 1 mom. i lagen om finansiering

Läs mer

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek. 8.7.2008 Bilaga 13 KOMMUN-, ÖVRIG OFFENTLIG OCH PRIVAT FINANSIERING I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1667 17 FS 1999:18 Utkom från trycket Länsstyrelsens i Värmlands län föreskrifter om den 28 juni 1999 vissa stöd från EG:s strukturfonder; beslutade

Läs mer

Asien-programmet Utbildningssamarbete

Asien-programmet Utbildningssamarbete 1 Asien-programmet Utbildningssamarbete Utlysning 2012 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt viktiga för Finland,

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6)

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) Rundvirkesstiftelsen Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd från Rundvirkesstiftelsen. Rundvirkesstiftelsen har som ändamål att stödja verksamhet som är

Läs mer

8.7.2008 Bilaga 12. Verkställande av åtgärdsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning

8.7.2008 Bilaga 12. Verkställande av åtgärdsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning 8.7.2008 Bilaga 12 ANVISNING OM SAMPROJEKT Verkställande av åtgärdsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning Åtgärdsprogrammen förverkligas i form av projekt. Enligt strukturfondslagen

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 15 18.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Finansieringshandläggare

Läs mer

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till projektverksamhet som främjar

Läs mer

INLÄMNING AV ANSÖKAN OM UTBETALNING OCH UTBETALNING AV STÖDET

INLÄMNING AV ANSÖKAN OM UTBETALNING OCH UTBETALNING AV STÖDET 1(5) ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV BLANKETT 3317 ANSÖKAN OM UTBETALNING AV VERKSAMHETSPENNING TILL AKTIONSGRUPP Blnr 3316A EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar

Läs mer

Mål 1 Södra skoglänsregionen

Mål 1 Södra skoglänsregionen Länsstyrelsen i Jämtlands län är förvaltnings- och utbetalande myndighet för Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Strukturfondsdelegationens kansli finns vid länsstyrelsen i Jämtlands län. Beredningssekretariat

Läs mer

Kostnadsförslag och finansieringsplan. Information för dig som gör kostnadsförslaget:

Kostnadsförslag och finansieringsplan. Information för dig som gör kostnadsförslaget: Kostnadsförslag och finansieringsplan Sökandes namn: Projektets namn: Projekttid: Moms ingår i beloppen, ja/nej: Kostnadsförslag per år Lönekostnader Xbefattning anställd på xx % av heltid: Bruttolön/månad

Läs mer

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Bilaga Idr nr 2/14.12.2005 93 Bilaga Idr nr 2/19.12.2007 108 Bilaga Idr nr 8/10.12.2009 104 BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Godkänt i idrottsnämnden 14.12.2005 93 Ändrad 19.12.2007

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 13 10.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Finansieringshandläggare

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING INOM KULTURTURISMEN. Guide för ansökan år 2015

PRODUKTUTVECKLING INOM KULTURTURISMEN. Guide för ansökan år 2015 PRODUKTUTVECKLING INOM KULTURTURISMEN Guide för ansökan år 2015 Undervisnings- och kulturministeriet 2014 Innehåll Förord... 2 1 Allmänna kriterier... 2 2. Bedömningsgrunder... 3 3. Att ansöka om statsunderstöd...

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22 ALLMÄNNA VILLKOR 2012 FÖR STÖD TILL PROJEKT Version 1.0 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor 2012 för stöd till

Läs mer

Projekt: Villkorshandlingen skall vara huvudsekretariatet tillhanda inom 1 månad efter beslutsdatum.

Projekt: Villkorshandlingen skall vara huvudsekretariatet tillhanda inom 1 månad efter beslutsdatum. Innovativa Åtgärder VILLKORSHANDLING Denna handling skall efter undertecknande sändas till huvudsekretariatet för Innovativa Åtgärder, Industriell Dynamik, : Åke Lindén Box 1091 405 23 GÖTEBORG Villkorshandlingen

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen

Läs mer

Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel (Beslutet), Lär 201x/xxx.

Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel (Beslutet), Lär 201x/xxx. Bilaga 1 Villkor för Beslutet 2014-06-10 Dnr: Lär 201x/xxx Projekt Nummer Villkor för beslutet Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel

Läs mer

Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor

Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor Illustration: Sara Nilsson Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, fördelar en gång per år bidrag till projekt som stimulerar

Läs mer

ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN

ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN SMDno-2015-1965 ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN Giltighetstid 15.10.2014 - Författningar: Lagen om brandskyddsfonden (306/2003) Statsunderstödslagen (688/2001) Förvaltningslagen

Läs mer

Finlands filmstiftelse STÖDANVISNINGAR

Finlands filmstiftelse STÖDANVISNINGAR Finlands filmstiftelse STÖDANVISNINGAR ANVISNINGAR FÖR STÖD TILL KULTUREXPORT Fastställd av filmstiftelsens styrelse 10.5.2012 Ändringar i förhållande till tidigare stödanvisningar i avsnitt 2.1, 2.2 och

Läs mer

ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG

ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG Ungdomstjänster Trädgårdsgatan 14 A, PB 126 Tfn (02) 262 3129 20100 Åbo, 20101 Åbo Fax (02) 262 3128 www.turku.fi/ungdomar 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt om bidragen

Läs mer

Bokföringsfrågor. Statsbidragsutbildning Redovisningschef Juha Kekkonen

Bokföringsfrågor. Statsbidragsutbildning Redovisningschef Juha Kekkonen Bokföringsfrågor Statsbidragsutbildning 11.10.2016 Redovisningschef Juha Kekkonen 1 Separat projektbokföring Den bokföring som gäller projektet ska vara tillräckligt klart separerad från understödstagarens

Läs mer

Behandling av STEA-understödsbetalningar i e-tjänsten

Behandling av STEA-understödsbetalningar i e-tjänsten Behandling av STEA-understödsbetalningar i e-tjänsten 1 Allmänt STEA börjar betala ut nya understöd efter social- och hälsovårdsministeriets understödsbeslut. Sättet på vilket understödet betalas ut anges

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

ANVISNING FÖR HANTERING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER SOM ÄR FÖRENLIGA MED STÖDBESLUTET

ANVISNING FÖR HANTERING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER SOM ÄR FÖRENLIGA MED STÖDBESLUTET Kommunikationsverket Promemoria 1 (6) ANVISNING FÖR HANTERING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER SOM ÄR FÖRENLIGA MED STÖDBESLUTET 1 SYFTE OCH INNEHÅLL I ansökningar om stöd och utbetalning för kommunikationsnät

Läs mer

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet.

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bilaga till beslut om bidrag Version 2011:2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1. Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet

Läs mer

STADSSTYRELSENS ALLMÄNNA SEKTIONS UNDERSTÖDSFORMER

STADSSTYRELSENS ALLMÄNNA SEKTIONS UNDERSTÖDSFORMER STADSSTYRELSENS ALLMÄNNA SEKTIONS UNDERSTÖDSFORMER Stadsstyrelsen i Vanda beviljar årligen stadsstyrelsens allmänna sektion ett anslag att användas till att stödja organisationer som främjar Vandabornas

Läs mer

Principer för allokering av allmänna kostnader samt tillämpningsföreskrifter

Principer för allokering av allmänna kostnader samt tillämpningsföreskrifter Denna anvisning tillämpas på STEA:s understöd som beviljas den 1 januari 2017 eller senare. På penningautomatunderstöd som beviljats före 2017 tillämpas de bestämmelser och anvisningar som gällde vid tidpunkten

Läs mer

I forskningsbidraget ingår en omkostnadsandel på 12,5 procent som är primärt avsedd att täcka kostnader för forskningens basresurser.

I forskningsbidraget ingår en omkostnadsandel på 12,5 procent som är primärt avsedd att täcka kostnader för forskningens basresurser. ALLMÄNNA VILLKOR TILL UNIVERSITET, STATENS FORSKNINGSINSTITUT OCH ÄMBETSVERK SAMT ANSVARIGA LEDARE FÖR FORSKNINGSPROJEKT OM FINLANDS AKADEMIS FINANSIERINGSBESLUT (5.9.2006) Forskningsfinansiering som beviljats

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt

Allmänna villkor för stöd till projekt Allmänna villkor för stöd till projekt 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på projekt där det framgår av beslutet att Allmänna villkor för stöd till projekt ska tillämpas

Läs mer

Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015.

Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015. Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015. 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Villkor

Läs mer

BEHANDLING AV ANSÖKNINGAR FÖR UTVECKLINGSPROJEKT SOM OMFATTAR FLERA FILMER

BEHANDLING AV ANSÖKNINGAR FÖR UTVECKLINGSPROJEKT SOM OMFATTAR FLERA FILMER ANSÖKNINGSANVISNINGAR Utvecklingsstöd/utvecklingsprojekt för flera filmer (slate)/5.10.2015 1 BEHANDLING AV ANSÖKNINGAR FÖR UTVECKLINGSPROJEKT SOM OMFATTAR FLERA FILMER Ansökan om stöd sker via ett elektroniskt

Läs mer

Värmlands Folkblad Drift AB, Box 67, Karlstad

Värmlands Folkblad Drift AB, Box 67, Karlstad BESLUT 2016-10-19 Dnr: 16/01804 SÖKANDE Värmlands Folkblad Drift AB, Box 67, 651 03 Karlstad SAKEN Utvecklingsstöd enligt förordningen (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar

Läs mer

STÖDBERÄTTIGANDE KOSTNADER UNDER PROGRAMPERIODEN 2007 2013

STÖDBERÄTTIGANDE KOSTNADER UNDER PROGRAMPERIODEN 2007 2013 1 Bilaga A.1 STÖDBERÄTTIGANDE KOSTNADER UNDER PROGRAMPERIODEN 2007 2013 UTGIFTERS STÖDBERÄTTIGANDE I 3 i statsrådets förordning om stödberättigande utgifter som medfinansieras av strukturfonderna (1079/2007)

Läs mer

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år Studera anvisningarna för hur blanketten ska fyllas i på sidorna 8-9 och villkoren på sidan 7 i ansökningsblanketten innan

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

Allmänna villkor för finansiering av offentlig forskning

Allmänna villkor för finansiering av offentlig forskning 1.1.2015 1 (11) Allmänna villkor för finansiering av offentlig forskning Innehåll 1 Tillämpningsområde och finansieringsbeslutets offentlighet... 2 2 Genomförande av projekt... 2 2.1 Styrgruppens sammansättning

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 1 (7) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt. Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer. Kontaktperson Telefon kontaktperson E-post kontaktperson

Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt. Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer. Kontaktperson Telefon kontaktperson E-post kontaktperson REKVISITION Inkom (plats för Region Norrbottens stämpel) Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt Annat Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer Betalningsmottagare Organisationsnummer Postadress Kontaktperson

Läs mer

ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD

ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD Inledning Denna anvisning är avsedd att vara till hjälp vid uppgörandet av ansökan om utbetalning av företagsstöd (Landsbygdsverkets

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som vill ansöka om utbetalning

Läs mer

Tidningsföreningen Proletären, Box 3117, Göteborg

Tidningsföreningen Proletären, Box 3117, Göteborg BESLUT 2016-10-19 Dnr: 16/01965 SÖKANDE Tidningsföreningen Proletären, Box 3117, 400 32 Göteborg SAKEN Utvecklingsstöd enligt förordningen (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

Ansökningsblankett för stipendier Anvisningar om ansökningsförfarandet finns på www.arbetetsvanner.fi. Se också blankettens sista sida.

Ansökningsblankett för stipendier Anvisningar om ansökningsförfarandet finns på www.arbetetsvanner.fi. Se också blankettens sista sida. Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfond Ansökningsblankett för stipendier Anvisningar om ansökningsförfarandet finns på www.arbetetsvanner.fi. Se också blankettens sista sida. Sektion A: Uppgifter

Läs mer

2.7.2008 Bilaga 2. 1. Anvisningens syfte

2.7.2008 Bilaga 2. 1. Anvisningens syfte 2.7.2008 Bilaga 2 ANVISNING OM ÅTSKILLNAD AV FUNKTIONER I FÖRVALTNINGEN OCH GENOMFÖRANDET AV EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDENS OCH EUROPEISKA SOCIALFONDENS VERKSAMHET 1. Anvisningens syfte Syftet

Läs mer

Seminarium 28 januari 2015

Seminarium 28 januari 2015 Seminarium 28 januari 2015 Ansökan om avräkning och Villkor för verksamhetsbidrag, Resurscentra för kvinnor 2013-2015 1 Verksamhetsbidrag i förskott Ansökan om verksamhetsbidrag och förskott, gäller för

Läs mer

Presstödsnämnden beslutar att bevilja Sydöstran AB utvecklingsstöd för Sydöstran med kronor.

Presstödsnämnden beslutar att bevilja Sydöstran AB utvecklingsstöd för Sydöstran med kronor. BESLUT 2016-10-19 Dnr: 16/01749 SÖKANDE Sydöstran AB, 371 88 Karlskrona SAKEN Utvecklingsstöd enligt förordningen (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar BESLUT Presstödsnämnden

Läs mer

Nopef administreras som fond av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) under ett kontrakt mellan Nordiska Ministerrådet (NMR) och NEFCO.

Nopef administreras som fond av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) under ett kontrakt mellan Nordiska Ministerrådet (NMR) och NEFCO. RIKTLINJER För Nordic Project Trust Fund ( Nopef ) handläggning fastställda av Nopefs styrkommitté, godkända av Nordiska Ministerrådet och gällande från den 24.4.2015. 1. Verksamhet Nopef administreras

Läs mer

Ändringar i finansieringsbeslut Anvisningar för de forskare och forskningsplatser som har beviljats finansiering av Finlands Akademi

Ändringar i finansieringsbeslut Anvisningar för de forskare och forskningsplatser som har beviljats finansiering av Finlands Akademi Ändringar i finansieringsbeslut Anvisningar för de forskare och forskningsplatser som har beviljats finansiering av Finlands Akademi 1.12.2014 1.12.2014/ AKA/3/02.04.10/2014 BILAGA 1: ÄNDRINGAR I FINANSIERINGSBESLUT

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om stödberättigande kostnader som medfinansieras av strukturfonderna Utfärdad i Helsingfors den 12 maj 2011 I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets-

Läs mer

HB Svenska Dagbladet AB & Co, Stockholm

HB Svenska Dagbladet AB & Co, Stockholm BESLUT 2016-10-19 Dnr: 16/01976 SÖKANDE HB Svenska Dagbladet AB & Co, 105 15 Stockholm SAKEN Utvecklingsstöd enligt förordningen (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar BESLUT

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER För ansvariga organisationer i Sverige Uppdaterad 2014-09-30 Sida 1 av 9 OLOF PALMES INTERNATIONELLA

Läs mer

/DJ 5,.6'$*(1669$5UG 5HJHULQJHQVSURSRVLWLRQPHGI UVODJWLOOODJRP %HUHGQLQJLXWVNRWW. buhqgh %HVOXW

/DJ 5,.6'$*(1669$5UG 5HJHULQJHQVSURSRVLWLRQPHGI UVODJWLOOODJRP %HUHGQLQJLXWVNRWW. buhqgh %HVOXW 5,.6'$*(1669$5UG 5HJHULQJHQVSURSRVLWLRQPHGI UVODJWLOOODJRP lqgulqjdyodjhqrpuhjlrqdoxwyhfnolqj buhqgh Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring av lagen om

Läs mer

Avtal om av kommunen beviljat stöd

Avtal om av kommunen beviljat stöd 1 (6) Avtal om av kommunen beviljat stöd Projektet Bredband för alla 2015: Emsalö projektet Avtalsparter Beställare och Borgå stad (nedan Kommunen ) stödgivare Stadshusgatan 7 06100 BORGÅ FO-nummer 1061512-1

Läs mer

Tillväxtverkets författningssamling

Tillväxtverkets författningssamling Tillväxtverkets författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, chefsjurist ISSN 2000-4494 Svenska ESF-rådets föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska socialfonden (ESF) inom ramen för nationellt

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

HB Svenska Dagbladet AB & Co, Stockholm

HB Svenska Dagbladet AB & Co, Stockholm BESLUT 2016-10-19 Dnr: 16/01977 SÖKANDE HB Svenska Dagbladet AB & Co, 105 15 Stockholm SAKEN Utvecklingsstöd enligt förordningen (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar BESLUT

Läs mer

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015)

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) Enligt 7 i stadgarna för varubesiktning ska varubesiktningsmannen ge parterna vid besiktningen för information den del av stadgarna

Läs mer