Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av högpatogen aviär influensa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av högpatogen aviär influensa"

Transkript

1 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 1/VLA/2008 Datum Dnr /01/2007 Ikraftträdande- och giltighetstid tillsvidare Upphäver / Ändrar Bestämmelser om bemyndigande 8 4 mom., 12 2 och 4 mom. (ändr. 303/2006), 13 2 mom. (ändr. 424/1994) och 16 i lagen om djursjukdomar (55/1980) 4 och 5 i lagen om bekämpande av djursjukdomar, som med lätthet sprida sig (488/1960, ändr. 304/2006) 10 i lagen om medicinsk behandling av djur (617/1997) 5 och 6 i förordningen om bekämpning av djursjukdomar vid djurtransporter (1363/1994) Motsvarande EG-rättsakter Rådets direktiv 2005/94/EG (32005L0094); EUT nr L 10, , s.16 Kommissionens beslut 2006/437/EG (32006D0437); EUT nr L 237, , s.1 Kommissionens beslut 2007/118/EG (32007D0118); EUT nr L 51, , s.19 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av högpatogen aviär influensa I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen av den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980), 4 och 5 i lagen av den 16 december 1960 om bekämpande av djursjukdomar, som med lätthet sprida sig (488/1960), sådana dessa paragrafer lyder i lag 304/2006, 10 i lagen av den 27 juni 1997 om medicinsk behandling av djur (617/1997) samt 5 och 6 i förordningen av den 22 december 1994 om bekämpning av djursjukdomar vid djurtransporter (1363/1994): 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Syfte och tillämpningsområde I denna förordning föreskrivs om bekämpning av högpatogen aviär influensa hos fjäderfä och andra fåglar. Syftet med förordningen är att vid ett sjukdomsutbrott hindra att sjukdomen sprids till andra djur och människor och möjliggöra effektiv utrotning av smittan. Denna publikation fås från jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa Besöksadress Postadress Telefon Fax Mariegatan 23 PB 30 (09) (09) HELSINGFORS STATSRÅDET

2 Förordningen är inte tillämplig på bekämpning av högpatogen aviär influensa hos vilda fåglar. 2 2 Förhållande till andra bestämmelser I jord- och skogsbruksministeriets förordning om förhindrande av spridning av aviär influensa hos vilda fåglar (226/2006) och i jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa mellan vilda fåglar och fjäderfä (386/2006) finns bestämmelser om förhindrande av spridning av aviär influensa hos vilda fåglar. I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel finns bestämmelser om bearbetning och bortskaffande av djur som självdött eller avlivats, ägg och naturgödsel från dem och andra ämnen som eventuellt är infekterade med aviära influensavirus. I kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg (277/2002) bestäms särskilt om transport av smittfarligt material. I denna förordning avses med 3 Definitioner 1) fjäderfä alla fåglar som föds upp eller hålls i fångenskap för produktion av kött, konsumtionsägg eller andra produkter, för vidmakthållande av viltstammen eller för program för uppfödning med tanke på produktion av ovan nämnda fåglar 2) andra fåglar sådana andra fåglar än de som avses i 1 punkten som hålls i fångenskap för uppvisningar, utställningar, tävlingar, uppfödning, försäljning eller andra skäl, inbegripet fåglar för djurparker, permanenta djurutställningar, cirkusar, nöjesparker och försökslaboratorier, 3) djurhållningsplats en eller flera anläggningar, byggnader eller ett eller flera hägn eller andra platser där fjäderfä och andra fåglar i fångenskap hålls, föds upp eller hanteras, inbegripet cirkusar, djurparker, sällskapsdjursaffärer och sådana inhägnade områden där djur hålls för jakt eller något annat motsvarande ändamål, 4) högpatogen aviär influensa infektion hos fjäderfä eller andra fåglar som orsakas av ett influensavirus A med ett intravenöst patogenitetsindex (IVPI) på över 1,2 hos sex veckor gamla kycklingar, eller infektion som orsakas av ett influensavirus A av subtyp H5 eller H7 med en genomsekvens som kodar för flerbasiska aminosyror vid hemagglutininmolekylens klyvningsställe, motsvarande den genomsekvens som har påvisats för andra högpatogena aviära influensavirus och som tyder på att heagglutininmolekylen kan klyvas med hjälp av allmänt förekommande proteaser i värdcellen, 5) smittad anläggning en djurhållningsplats där högpatogen aviär influensa har bekräftats hos djuren eller där högpatogen aviär influensa av grundad anledning misstänks hos fjäderfä eller andra fåglar,

3 6) smittoområde en smittad anläggning eller ett område inom vilket det förekommer eller av grundad anledning misstänks förekomma högpatogen aviär influensa hos fjäderfä eller andra fåglar, 7) skyddszon ett område vars gräns på alla ställen ligger på minst tre kilometers avstånd från det smittade området och i vilket smittoområdet ingår, 8) övervakningszon ett område vars gräns på alla ställen ligger på minst tio kilometers avstånd från smittoområdet och i vilket skyddszonen ingår, 9) produktionsenhet en sådan separat byggnad, ett sådant separat hägn eller en sådan separat plats på en djurhållningsplats som bildar en epidemiologisk enhet och som inte har några funktionella eller andra länkar till de övriga epidemiologiska enheterna på djurhållningsplatsen, 10) dagsgamla kycklingar fjäderfä som inte är äldre än 72 timmar och ännu inte, med undantag för myskankor (Cairina moschata) eller deras korsningar, har utfodrats, 11) värpningsklara unghöns fjäderfä som är äldre än 72 timmar och som ännu inte är i värpstadiet, 12) husdjur djur av en däggdjursart som hålls för produktionsändamål, som hobby eller som sällskapsdjur, 13) beredskapsveterinär en kommunalveterinär eller någon annan veterinär som utbildats för bekämpning av djursjukdomar som med lätthet sprider sig, 14) transportfordon fordon, fartyg eller någon annan transportmateriel som används för att transportera djur, 15) inkubationstid perioden mellan den tidpunkt då smittan nått djurhållningsplatsen och den tidpunkt då symtomen observerats, 16) nationell beredskapsplan en av Livsmedelssäkerhetsverket, nedan Evira, utarbetad beredskapsplan för effektiv eliminering av högpatogen aviär influensa som innehåller mera detaljerade anvisningar än i lagstiftningen när det gäller åtgärder vid misstanke om och konstaterad högpatogen aviär influensa samt arrangemang som är nödvändiga för åtgärderna, 17) expertgrupp för aviär influensa en av Evira utsedd grupp som består av sakkunniga som nämns i den nationella beredskapsplanen, 18) färskt kött färskt kött, organ, malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött som inte har upphettningsbehandlats tillräckligt för att aviära influensavirus skall förstöras, 19) slakteri i enlighet med 15 i livsmedelslagen ett fjäderfäslakteri som har godkänts av Livsmedelssäkerhetsverket, eller ett litet fjäderfäslakteri eller ett litet slakteri för hägnat vilt som har godkänts av den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten, 20) gränskontrollstation en kontrollplats som avses i bilaga 1 till jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinära gränskontroller av djur (398/2004) och där veterinära gränskontroller utförs, och 21) kommissionen Europeiska gemenskapernas kommission. 3 2 kap. Åtgärder vid misstanke om högpatogen aviär influensa 4 Anmälan om sjukdom och anvisningar I 9 i lagen om djursjukdomar (55/1980) bestäms om anmälningsskyldighet som gäller misstanke om aviär influensa och om skyldighet att isolera djur som misstänks ha insjuknat. Utöver sjukdomssymtom kan en högre dödlighet än normalt och betydande förändringar i produktionen tyda på högpatogen aviär influensa hos fjäderfä. Om djuren

4 befinner sig i ett transportfordon skall de isoleras i fordonet tills kommunalveterinären har gett tillstånd till att djuren förflyttas till någon annan lämplig plats. I jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomar som skall bekämpas och om anmälan om djursjukdomar (1346/1995) bestäms om veterinärers anmälningsskyldighet som gäller misstanke om aviär influensa. Veterinären skall ge den som ansvarar för djurhållningsplatsen eller dennes representant behövliga anvisningar. Veterinären skall uppmana till att ingen avlägsnar sig från djurhållningsplatsen, att inga utomstående kommer till djurhållningsplatsen, att onödig rörelse i djurstallen undviks och att det inte överlåts djur, djurprodukter eller varor från djurhållningsplatsen. 4 5 Myndigheternas verksamhet Evira ansvarar i hela landet och länsveterinären inom sitt verksamhetsområde för förebyggandet och bekämpningen av högpatogen aviär influensa. I 5 i lagen om djursjukdomar bestäms om länsveterinärens rätt att förordna kommunalveterinären att utföra länsveterinärens eller en annan kommunalveterinärs uppgifter i sådana fall då länsveterinären anser det vara nödvändigt för att uppgifterna skall utföras på ett ändamålsenligt sätt. I 5 i lagen om djursjukdomar bestäms också om att andra veterinärer än myndigheter kan förordnas att utföra uppgifter i anslutning till bekämpning av djursjukdomar. Länsveterinären skall i första hand förordna kommunalveterinärer som är verksamma som beredskapsveterinärer att utföra kommunalveterinärens uppgifter. För att utföra en epidemiologisk undersökning skall i första han förordnas en sådan veterinär som fått specialutbildning för uppgiften. 6 Länsveterinärens besök på djurhållningsplatsen och spärrbestämmelser Om en länsveterinär mottar en anmälan om misstanke om aviär influensa eller om länsveterinären av någon annan orsak misstänker förekomst av högpatogen aviär influensa på en djurhållningsplats, skall han eller hon utan dröjsmål bege sig till platsen och inleda undersökningar för att bekräfta eller utesluta misstanken. Om länsveterinären inte kan utesluta misstanken om högpatogen aviär influensa, skall länsveterinären meddela den som ansvarar för djurhållningsplatsen spärrbestämmelser för hela djurhållningsplatsen genom vilka 1) det åläggs att tillräckligt noggrant förteckna fåglarna och de övriga husdjuren på djurhållningsplatsen samt komplettera förteckningen med uppgifter om djurens födelse, död eller sannolika insjuknande, 2) det åläggs att förteckna gruppvis hur mycket kött, köttprodukter, ägg, fjädrar, gödsel, foder och strö det förvaras i djurhållningsplatsens lager, 3) det förbjuds att ta in fåglar och andra husdjur till djurhållningsplatsen eller föra dem bort därifrån,

5 4) det åläggs att fjäderfä och andra fåglar skall hållas inomhus, 5) det förbjuds att från djurhållningsplatsen föra bort fjäderfäkött, ägg, foder, gödsel och använt strö, kadaver av fåglar samt sådana ämnen eller redskap som kan sprida aviär influensa, 6) det förbjuds person- och fordonstrafik till och från djurhållningsplatsen med undantag för nödvändig förflyttning av djurskyddsmässiga eller medicinska skäl, samt 7) det åläggs att se till att personer och deras varor rengörs och desinficeras på tillbörligt sätt i anslutning till djurstallarna och in- och utgångarna till djurhållningsplatsen. Spärrbestämmelserna skall utsträckas till att gälla alla djurhållningsplatser med epidemiologiska länkar. Länsveterinären kan bestämma att förbuden och åläggandena enligt 2 mom. inte alls behöver iakttas eller att bara en del av dem skall iakttas, om länsveterinären anser det vara osannolikt att högpatogen aviär influensa diagnostiseras. 5 7 Avvikelse från spärrbestämmelser Länsveterinären kan från fall till fall bevilja tillstånd att avvika från förbuden eller åtgärderna enligt 6 2 mom. 3 7 punkten, om beviljande av tillstånd inte ökar risken för att infektionen sprids till andra djurhållningsplatser. Bortförsel av ägg från anläggningen kan dock tillåtas endast så att äggen förs direkt för att bortskaffas eller för att bearbetas i enlighet med anvisningar från Evira vid en anläggning som tillverkar äggprodukter. 8 Insamling av uppgifter och provtagning I samband med ett inspektionsbesök som avses i 6 skall länsveterinären samla in uppgifter om den dagliga dödligheten, äggproduktionen samt foder- och vattenförbrukningen vid djurhållningsplatsen med början senast den sjunde dagen innan de kliniska symtomen visat sig. Uppgifterna skall tillställas Evira för kännedom. Länsveterinären ser till att prover tas från fåglarna på djurhållningsplatsen. Proverna sänds till Evira på det snabbast tänkbara försändelsesättet. 9 När länsveterinären och andra veterinärer lämnar djurhållningsplatsen och karenstid efter besök på djurhållningsplatsen En veterinär som undersökt misstanke om högpatogen aviär influensa eller som besökt en smittad anläggning får inte besöka en sådan djurhållningsplats där det hålls fjäderfä, andra fåglar eller husdjur förrän den av Evira godkända karenstiden har gått ut efter besöket på en misstänkt eller en smittad anläggning. Veterinären skall se till att han eller hon rengör sig och desinficeras tillräckligt när han eller hon lämnar djurstallet eller anläggningen liksom att skyddskläderna, den

6 veterinärmedicinska utrustningen och bilen tvättas och desinficeras efter besöket på djurhållningsplatsen. 10 Epidemiologisk undersökning Länsveterinären skall påbörja en epidemiologisk undersökning redan vid misstanke om högpatogen aviär influensa på en djurhållningsplats och i den omfattning det är nödvändigt med hänsyn till hur pass sannolikt det är att högpatogen aviär influensa diagnostiseras. Undersökningen färdigställs när misstanken om högpatogen aviär influensa har bekräftats. Av undersökningen skall framgå: 1) hur länge högpatogen aviär influensa kan ha förekommit på djurhållningsplatsen före misstanken om sjukdomen eller före anmälan om sjukdomen, 2) varifrån högpatogen aviär influensa eventuellt har kommit till djurhållningsplatsen, 3) andra sådana djurhållningsplatser där djuren kan ha infekterats av samma källa, 4) sådan förflyttning av personer, fordon, fåglar och andra djur, djurkroppar, kött, ägg, gödsel, foder samt andra varor, föremål och ämnen som misstänks ha spridit aviär influensa till och från djurhållningsplatsen, samt 5) eventuella övriga djurhållningsplatser som har haft direkta eller indirekta kontakter med den djurhållningsplats där sjukdomen misstänks förekomma. Om infektion misstänks på ett slakteri, vid en gränskontrollstation eller i ett transportfordon skall de uppgifter som behövs för att spåra infektionen och som finns vid inrättningarna och i transportfordonen lämnas till länsveterinären för epidemiologisk undersökning. Den epidemiologiska undersökningen skall utföras enligt det blankettunderlag som ingår i den nationella beredskapsplanen Åtgärder på kontaktdjurhållningsplatser Om länsveterinären på basis av en epidemiologisk undersökning enligt 10 har anledning att misstänka att högpatogen aviär influensa har kunnat införas till djurhållningsplatsen från andra djurhållningsplatser eller att den har kunnat spridas från djurhållningsplatsen till andra djurhållningsplatser med personer, djur, kläckningsägg eller transportfordon eller på något annat sätt, skall länsveterinären förordna kommunalveterinären att inspektera dessa djurhållningsplatser och ta behövliga prover. Kommunalveterinären skall inspektera djurhållningsplatsens produktions- och hälsobokföring samt samla in uppgifterna om den dagliga dödligheten, äggproduktionen samt foder- och vattenförbrukningen vid djurhållningsplatsen med början senast den sjunde dagen före den dag då aviär influensa kan ha spridits från eller till djurhållningsplatsen. Uppgifterna skall tillställas Evira och länsstyrelsen för kännedom. Kommunalveterinären skall meddela spärrbestämmelser för dem som ansvarar för djurhållningsplatserna med undantag för situationer där infektion på en djurhållningsplats som avses i 6 inte anses vara sannolik. I fråga om spärrbestämmelser iakttas i övrigt 6 2 och 3 mom. samt 7.

7 Om den djurhållningsplats från vilken eller till vilken infektionen kan ha spridit sig finns inom ett annat län, skall länsveterinären anmäla detta till länsveterinären i det länet. Denne skall meddela kommunalveterinären ovan nämnda föreskrifter om inspektioner och provtagningar Förebyggande avlivning Om sannolikheten för infektion på en djurhållningsplats som avses i 6 eller 11 är stor på basis av kliniska symtom eller epidemiologiska uppgifter, kan Evira i förekommande fall bestämma att fjäderfä och andra fåglar på djurhållningsplatsen skall avlivas redan innan diagnosen har bekräftats genom laboratorieundersökningar. Vid avlivning och desinficering efter avlivningen skall 17 och 18 iakttas i tillämpliga delar. Länsveterinären skall se till att det i samband med avlivningen av fåglarna tas prover på dem i enlighet anvisningar från Evira, om det inte redan tidigare har tagits prover. 13 Återkallande av spärrbestämmelser Om infektion med högpatogen aviär influensa utesluts genom laboratorieundersökningar och om det inte finns någon annan grundad anledning att misstänka att sjukdomen förekommer på en djurhållningsplats som avses i 6, skall länsveterinären utan dröjsmål återkalla de spärrbestämmelser som avses i 6 och 11. De spärrbestämmelser för kontaktgårdar som avses i 11 skall återkallas också när de åtgärder som avses i 11 eller 12 har genomförts. För återkallandet förutsätts att inte ett enda djur på djurhållningsplatsen har symtom som tyder på högpatogen aviär influensa och att undersökningsresultaten är negativa för de prover som tagits på djurhållningsplatsen. 3 kap. Åtgärder när sjukdomen har konstaterats 14 Bekräftelse av högpatogen aviär influensa och spärrbestämmelser Evira fastställer förekomsten av högpatogen aviär influensa på en djurhållningsplats. Så snart som möjligt efter det att diagnosen högpatogen aviär influensa har bekräftats skall Evira sända virusstammen till gemenskapens referenslaboratorium. Länsveterinären skall utan dröjsmål meddela spärrbestämmelser för dem som ansvarar för den smittade anläggningen och kommunalveterinären skall meddela spärrbestämmelser för dem som ansvarar för de djurhållningsplatser som avses i 11, om sådana ännu inte har meddelats i enlighet med 6 eller 11. I fråga om spärrbestämmelser iakttas 6 2 och 3 mom.

8 Tillstånd att avvika från spärrbestämmelserna kan beviljas i enlighet med 7. Tillstånd kan dock inte beviljas för att föra bort fjäderfä, kadaver av fåglar, kött av fjäderfä, ägg, gödsel eller använt strö från en smittad anläggning, med undantag för transport av fåglar direkt för avlivning på så sätt att det inte medför risk för spridning av högpatogen aviär influensa, och transport av kadaver, kött, ägg, gödsel eller strö direkt för bortskaffande eller bearbetning i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (biproduktsförordningen) Enheter för sjukdomsbekämpning och expertenheter Efter det att högpatogen aviär influensa har bekräftats skall Evira omedelbart inrätta ett nationellt centrum för sjukdomsbekämpning, som ansvarar för bekämpningen av högpatogen aviär influensa i hela landet och samordnar och styr de regionala bekämpningsåtgärderna. Utöver det nationella centrumet för sjukdomsbekämpning skall länsveterinärerna inrätta regionala centrum för sjukdomsbekämpning i de län där sjukdomsutbrott har konstaterats. De regionala centrumen för sjukdomsbekämpning skall ansvara för den regionala bekämpningen av högpatogen aviär influensa. Evira kan vid behov bestämma att de också skall utföra uppgifter som hör till uppgifterna för det nationella centrumet för sjukdomsbekämpning. En av Evira tillsatt expertgrupp för aviär influensa bistår länsveterinärerna med att utföra epidemiologiska undersökningar och det nationella centrumet för sjukdomsbekämpning med att planera provtagningar samt i övriga frågor i anslutning till bekämpning av sjukdomen. 16 Undersökning av andra djur på djurhållningsplatsen Efter det att högpatogen aviär influensa har bekräftats skall länsveterinären se till att eventuella svin på djurhållningsplatsen undersöks kliniskt och att det tas prover på svinen för att utesluta infektion med aviär influensa senast den dag då de fåglar som smittats avlivas. Evira ger anvisningar om provtagningen. Också den produktions- och hälsobokföring som gäller svinen skall inspekteras. Svinen får inte flyttas bort från djurhållningsplatsen förrän undersökningsresultaten har blivit klara. Vid behov bestämmer Evira att andra djur på djurhållningsplatsen än fåglar och svin skall undersökas avseende aviär influensa.

9 17 9 Avlivning av djur och bortskaffande av kadaver på djurhållningsplatsen Efter det att högpatogen aviär influensa har bekräftats skall Evira bestämma att fjäderfä och andra fåglar på djurhållningsplatsen skall avlivas utan dröjsmål under övervakning av länsveterinären. Länsveterinären skall se till att det tas prover på de djur som skall avlivas, för epidemiologiska undersökningar. Länsveterinären skall dessutom se till att kadavren av de avlivade djuren och av de djur som självdött på anläggningen bortskaffas omedelbart efter det att de har avlivats eller dött. Kadavren skall bortskaffas vid en bearbetnings- eller förbränningsanläggning som avses i biproduktsförordningen. På de avlägsna områden som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bortskaffande av animaliska biprodukter på avlägsna områden och bortskaffande av döda sällskapsdjur (1374/2004) får kadavren dock bortskaffas även genom nedgrävning på det sätt som föreskrivs i förordningen. I sådana fall då det är nödvändigt för att förhindra spridning av sjukdomen eller på grund av begränsad kapacitet att behandla kadavren kan kadavren till skillnad från 2 mom. bortskaffas genom förbränning eller nedgrävning på anläggningen eller någon annanstans i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 811/2003 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 avseende förbud mot återanvändning inom arten för fisk, nedgrävning och förbränning av animaliska biprodukter samt vissa övergångsbestämmelser. 18 Behandling och bortskaffande av animaliska ämnen, avfall och andra varor samt desinficering på djurhållningsplatsen Länsveterinären skall se till att alla produkter, biprodukter, ämnen och avfall, såsom kött, ägg, foder, gödsel och använt strö, som finns på djurhållningsplatsen och som sannolikt har kontaminerats med aviär influensa bortskaffas eller bearbetas så att de aviära influensavirus de innehåller förstörs. När fjäderfä och andra djur på djurhållningsplatsen som det bestämts skall avlivas har avlivats och kadavren bortskaffats eller transporterats bort skall länsveterinären se till att de byggnader där djuren har hållits, deras omgivning, de fordon som använts för transport av kadavren, de arbetsredskap som använts vid djurskötseln och all annan materiel och utrustning som sannolikt har kontaminerats rengörs och desinficeras. Om redskapen och anordningarna inte kan desinficeras skall de bortskaffas. Också övriga byggnader, såsom foderlager och bostadslägenheter, samt betesområden och utehägn skall desinficeras vid behov, om det kan antas att även de har kontaminerats med aviära influensavirus. I jordoch skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings anvisning om desinfektionsåtgärder vid bekämpning av djursjukdomar (17/VLA/95) nämns ämnen som lämpar sig för desinfektion och ämnenas koncentration. Evira meddelar närmare anvisningar om rengöringen och desinficeringen. Länsveterinären övervakar desinficeringen och för detaljerad förteckning över de ämnen och tillbehör som skall bortskaffas.

10 19 10 Avlivning av andra djur än fåglar på smittade lägenheter Om det vid undersökningar enligt 16 bekräftas att svin har smittats med högpatogen aviär influensa, bestämmer Evira att alla svin på djurhållningsplatsen skall avlivas utan dröjsmål under övervakning av länsveterinären. Vid avlivning och bortskaffande av kadavren skall 17 iakttas. Evira kan också besluta att svinen inte skall avlivas, om det utifrån en riskbedömning kan anses att svinen inte är förenade med risk för sjukdomsspridning. Evira kan i förekommande fall bestämma att även andra djur än fåglar och svin skall avlivas, om djuren har varit i nära kontakt med djur som misstänks ha insjuknat eller har konstaterats ha insjuknat eller om det hos djuren redan har konstaterats högpatogen aviär influensa eller antikroppar mot viruset. Om det bestäms att andra djur än fåglar eller svin skall avlivas, skall länsveterinären se till att det i samband med avlivningen av djuren tas sådana prover på dem som Evira har bestämt, om det inte redan tidigare har tagits prover. 20 Spårning, behandling och bortskaffande av produkter från smittade anläggningar På basis av de epidemiologiska undersökningarna skall länsveterinären informera den aktör i livsmedelskedjan som har tagit emot produkter om att de kött- och äggpartier som under sjukdomens inkubationstid samt under tiden mellan det att symtomen observerats och spärrbestämmelser meddelats har fåtts från fåglarna på en smittad anläggning eventuellt har smittats med aviära influensavirus. Avsikten är att aktören skall kunna vidta behövliga åtgärder för att bortskaffa eller bearbeta produkterna. En anmälan skall också göras till kommunalveterinären i den kommun där anläggningen är belägen. Utöver de krav i fråga om kontaktdjurhållningsplatser som anges i 11 skall länsveterinären också se till att kött och ägg från en smittad anläggning som eventuellt kontaminerats under den tid som avses i 1 mom. bortskaffas eller bearbetas i enlighet med biproduktsförordningen på de gårdsbruksenheter till vilka köttet eller äggen har levererats från den smittade anläggningen. 21 Förebyggande avlivning på områden med stor fjäderfätäthet Konstateras förekomst av högpatogen aviär influensa på ett område med stor fjäderfätäthet kan Evira bestämma att fjäderfä, andra fåglar eller husdjur som hålls på området skall avlivas, om det finns stor risk för att infektionen sprids till dessa djur. Vid avlivning av djuren och vid desinficeringen efter avlivningen skall 17 och 18 iakttas i tillämpliga delar. Länsveterinären skall se till att det tas prover på de avlivade djuren.

11 22 11 Återkallande av spärrbestämmelser Länsveterinären skall återkalla spärrbestämmelserna för en smittad anläggning när det har gått 21 dygn efter att bortskaffnings-, rengörings- och desinfektionsåtgärderna på djurhållningsplatsen har slutförts på den smittade anläggningen. 23 Återinsättning av djur i djurhållningsplatser När länsveterinären återkallar spärrbestämmelser för en smittad anläggning skall han eller hon meddela nya spärrbestämmelser för en djurhållningsplats där fjäderfä hålls i kommersiellt syfte. Genom de nya spärrbestämmelserna förbjuds bortförsel av fjäderfä och andra fåglar från djurhållningsplatsen, åläggs det att sörja för tillbörlig desinficering av personer vid in- och utgångarna till djurhållningsplatsen samt åläggs det att föra bok över nyckeltal som beskriver tillväxt och produktion som gäller fåglarna på djurhållningsplatsen, över fåglarnas insjukningsdagar och dödsdagar samt antalet insjuknade och döda fåglar. Med länsveterinärens tillstånd får förbudet att föra bort fjäderfä och andra fåglar frångås, förutsatt att bortförseln inte medför risk för spridning av högpatogen aviär influensa. Inom 21 dygn efter anskaffningen av de första nya djuren skall följande åtgärder vidtas på djurhållningsplatsen: 1) kommunalveterinären inspekterar minst en gång djurhållningsplatsens produktions- och hälsobokföring och det fjäderfä som kommit till djurhållningsplatsen avseende infektion med högpatogen aviär influensa så att den sista inspektionen i mån av möjlighet utförs strax innan tidsfristen 21 dygn går ut, 2) kommunalveterinären tar prover på djurhållningsplatsen för högpatogen aviär influensa, och 3) de fåglar som självdött på djurhållningsplatsen undersöks för högpatogen aviär influensa. Länsveterinären skall återkalla spärrbestämmelserna enligt 1 mom. efter det att de undersökningar som avses i 2 mom. har utförts och resultaten är negativa och det inte finns någon annan grundad anledning att misstänka att sjukdomen förekommer på djurhållningsplatsen. Utifrån Eviras riskbedömning meddelar länsveterinären separata nya föreskrifter om anskaffning av nya fåglar till djurhållningsplatsen i följande fall: 1) fjäderfä eller andra fåglar anskaffas till en djurhållningsplats där fjäderfä hålls i något annat än kommersiellt syfte, och 2) andra fåglar anskaffas till en djurhållningsplats där fjäderfä hålls i kommersiellt syfte.

12 4 kap. Undantag för särskilda djurhållningsplatser Djurhållningsplatser som består av separata produktionsenheter Om en smittad anläggning består av två eller flera produktionsenheter kan Evira till skillnad från 17 besluta att djuren i produktionsenheter där det inte förekommer högpatogen aviär influensa inte skall avlivas. I fråga om produktionsenheten tillämpas då inte heller För tillämpning av 1 mom. förutsätts att enheterna före förekomsten av sjukdomen på djurhållningsplatsen har uppfyllt och fortfarande uppfyller följande krav: 1) enheterna är funktionsmässigt och strukturellt helt fristående från enheter med smittade djur och belägna på tillräckligt avstånd, 2) de fåglar som hålls i enheterna sköts av annan personal än den personal som sköter de fåglar som finns i den smittade produktionsenheten och även annan verksamhet vid enheten, såsom att fåglarna hålls utomhus, försiggår separat från den smittade enheten, 3) de redskap och anordningar som används vid skötseln av fåglarna är separata och de förvaras i separata utrymmen, samt 4) personer som har tillträde till djurstallarna använder skyddsklädsel och skodon som inte används utanför enheterna. 25 Högpatogen aviär influensa på cirkusar, i djurparker och vilddjursparker eller på andra särskilda platser Med avvikelse från 17 kan Evira besluta att djuren på en djurhållningsplats eller en del av dem inte skall avlivas, om det att djuren hålls vid liv inte medför risk för spridning av högpatogen aviär influensa utanför djurhållningsplatsen och om djurhållningsplatsen är 1) en cirkus, 2) en sällskapsdjursaffär, 3) en djurpark, 4) ett laboratorium, 5) en vilddjurspark, 6) en permanent djurutställning, 7) ett inhägnat område där fjäderfä eller andra fåglar hålls för vetenskaplig forskning eller för bevarande av utrotningshotade eller sällsynta arter eller raser, 8) ett område på vilket fjäderfä eller andra fåglar hålls för jakt eller något annat motsvarande ändamål och det i praktiken är omöjligt att bortskaffa alla fåglar på området, eller 9) någon annan sådan djurhållningsplats i fråga om vilken det på basis av Eviras riskbedömning anses att infektionen inte kan spridas utanför djurhållningsplatsen. Evira skall utan dröjsmål underrätta jord- och skogbruksministeriet om tillämpningen av denna paragraf.

13 26 13 Åtgärder på särskilda platser enligt 25 Om fåglarna eller en del av fåglarna på en djurhållningsplats som avses i 25 inte avlivas, skall på djurhållningsplatsen likväl iakttas i tillämpliga delar. Dessutom skall de fåglar som hålls vid liv och bokföringen över dem inspekteras och prover tas på fåglarna för att det skall kunna säkerställas att det inte finns någon risk för spridning av infektionen utanför djurhållningsplatsen. Länsveterinären skall i förekommande fall ge den som ansvarar för djurhållningsplatsen råd om hur åtgärder för att förebygga spridning av infektionen kan effektiviseras på området. Evira kan vid behov helt och hållet stänga anläggningen eller området för allmänheten eller annars begränsa person- och fordonstrafiken till och från anläggningen eller området tills risken för spridning av infektionen på området är förbi. När de inspektioner och undersökningar som avses i 1 mom. har utförts på djurhållningsplatsen och när de visar att djurhållningsplatsen inte längre är förenad med någon betydande risk för spridning av infektionen, kan länsveterinären bevilja tillstånd att transportera fåglarna för slakt eller till någon annan djurhållningsplats inom Finlands territorium. Tillstånd att leverera fåglar till ett annat medlemsland får dock inte beviljas förrän det har säkerställts att det aktuella medlemslandet samtycker till att ta emot fåglarna. I övrigt kan undantag från spärrbestämmelserna för djurhållningsplatsen beviljas så som bestäms i 6 och 7. Länsveterinären skall återkalla spärrbestämmelserna när de prover som krävs har tagits på djurhållningsplatsen och behövliga rengörings- och desinfektionsåtgärder har genomförts och djurhållningsplatsen inte längre kan anses vara förenad med risk för spridning av infektionen utanför djurhållningsplatsen. 27 Misstanke om högpatogen aviär influensa på slakterier, vid gränskontrollstationer eller i transportfordon Om det misstänks att högpatogen aviär influensa förekommer på ett slakteri, vid en gränskontrollstation eller i ett transportfordon, åläggs inte genom spärrbestämmelser för djurhållningsplatsen till skillnad från 6 att det skall föras förteckning över sådana produkter och biprodukter eller förbjudas bortföring av sådana köttpartier eller ägg från djurhållningsplatsen vilka inte misstänks vara kontaminerade med aviär influensavirus. Om det misstänks att högpatogen aviär influensa förekommer på ett slakteri, skall Evira på basis av en riskbedömning bestämma att allt fjäderfä på slakteriet antingen skall avlivas eller slaktas där för att användas som livsmedel. När det misstänks att högpatogen aviär influensa förekommer vid en gränskontrollstation eller i ett transportfordon, skall Evira bestämma att allt fjäderfä och de andra fåglarna på djurhållningsplatsen skall avlivas, slaktas för att användas som livsmedel eller för tiden för undersökningar isoleras på en sådan plats på eller utanför djurhållningsplatsen där det inte finns något annat fjäderfä eller några andra fåglar. Evira kan dock bestämma att detta inte

14 skall gälla sådana andra fåglar vid gränskontrollstationen som enligt riskbedömningen inte kan ha smittats. Om det i enlighet med 2 eller 3 mom. bestäms att fåglarna skall slaktas för att användas som livsmedel, skall fågelkropparna med organ, biprodukterna av dem och annat eventuellt kontaminerat fjäderfäkött och biprodukter lagras separat från andra slaktkroppar, annat kött och andra biprodukter under övervakning av besiktningsveterinären tills undersökningsresultaten har blivit klara Infektion med högpatogen aviär influensa på slakterier, vid gränskontrollstationer eller i transportfordon Bestämmelserna i 17 och 18 skall tillämpas på avlivning av djur på grund av förekomst av högpatogen aviär influensa på slakterier, vid gränskontrollstationer eller i transportfordon samt på bortskaffande av kadaver, produkter, biprodukter, ämnen och avfall. Spärrbestämmelserna för slakterierna, gränskontrollstationerna eller transportfordonen skall till skillnad från 22 återkallas när det har gått 24 timmar efter det att desinfektionsåtgärderna har slutförts vid dessa djurhållningsplatser. 5 kap. Smittoområden, skyddszoner och övervakningszoner 29 Upprättande av ett smittoområde, en skyddszon och en övervakningszon när högpatogen aviär influensa har konstaterats I 4 i förordningen om bekämpning av djursjukdomar vid djurtransporter (1363/1994), nedan transportförordningen, bestäms om upprättande av smittoområden, skyddszoner och övervakningszoner på grund av förekomst av högpatogen aviär influensa. Det behövs inte någon framställning om upprättande av ett smittoområde eller zoner, om högpatogen aviär influensa har konstaterats hos andra fåglar på en djurhållningsplats enligt 25 och om det på djurhållningsplatsen inte samtidigt hålls fjäderfä eller om högpatogen aviär influensa har konstaterats på en djurhållningsplats enligt 28 och om det dessutom enligt en riskbedömning av Evira anses att uteblivna zoner inte äventyrar möjligheterna att genomföra åtgärder för bekämpning av högpatogen aviär influensa. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet avseende upprättande av zonerna kan vid behov utfärdas bestämmelser om indelning av övervakningszoner i delar så att åtgärder, förbud och begränsningar som avviker från kraven enligt denna förordning skall iakttas i den yttre delen av zonen.

15 30 15 Spårning av djur och produkter från zonerna Länsveterinären skall försöka spåra sådana fåglar, ägg, köttpartier, foder, biprodukter, transportfordon och andra motsvarande ämnen och varor som transporterats någon annanstans från djurhållningsplatser inom skydds- och övervakningszonerna och med vilka en eventuell infektion kan ha spridits. De som ansvarar för djurhållningsplatserna eller anläggningarna skall lämna länsveterinären alla uppgifter som behövs för spårningen. Vid de djurhållningsplatser eller anläggningar som avses i 1 mom. skall vidtas nödvändiga åtgärder i syfte att förebygga infektionsspridning och utrota den eventuella smittan. Om djur, produkter, biprodukter eller varor har transporterats till ett annat län, skall länsveterinären informera länsveterinären i länet. Denne skall vidta de åtgärder som avses i denna paragraf. 31 Framställningar om indragning av smittoområden, skyddszoner och övervakningszoner Evira gör en framställning hos jord- och skogsbruksministeriet om indragning av en skyddszon, när 1) det har gått minst 21 dygn sedan den preliminära desinfektionen på den smittade anläggningen, och 2) det på djurhållningsplatserna inom skyddszonen har utförts undersökningar och resultaten är negativa. Efter det att skyddszonen har dragits in kvarstår områdena inom zonen alltjämt inom övervakningszonen. Evira gör en framställning hos jord- och skogsbruksministeriet om indragning av ett smittoområde och en övervakningszon, när 1) det har gått minst 30 dygn efter den preliminära desinfektionen på den smittade anläggningen, och 2) kontroller och undersökningar har genomförts på djurhållningsplatserna inom övervakningszonen och resultaten är negativa. 32 Upprättande av smittoområden, skyddszoner eller övervakningszoner i fall där infektionen inte har bekräftats Om ett smittoområde, en skyddszon eller en övervakningszon upprättas i enlighet med 4 i transportförordningen på grund av en motiverad sjukdomsmisstanke eller om en skyddseller övervakningszon upprättas i sådana fall då högpatogen aviär influensa förekommer utanför Finlands gränser och risken för spridning till Finland är uppenbar, är inte åtgärderna, förbuden eller begränsningarna enligt denna förordning tillämpliga på smittoområdet eller zonerna, om inte något annat förskrivs någon annanstans i lag.

16 16 6 kap. Åtgärder, förbud och begränsningar som gäller skyddszoner 33 Inspektion av djurhållningsplatser inom skyddszoner Länsveterinären skall omedelbart göra en förteckning över alla djurhållningsplatser som är belägna inom en skyddszon. Förteckningen skall hållas aktuell. Kommunalveterinären skall så snart som möjligt efter det att en zon har upprättats besöka alla de djurhållningsplatser där fjäderfä hålls för kommersiell kött- eller äggproduktion. I samband med besöket skall kommunalveterinären inspektera fåglarna och bokföringen över dem samt vid behov ta prover för högpatogen aviär influensa. Andra djurhållningsplatser skall inspekteras innan en skyddszon som avses i 31 återkallas. Kommunalveterinären skall föra förteckning över sina inspektionsbesök och resultaten av dem. 34 Åtgärder som gäller förande av förteckning över och förebyggande av infektionsspridning på djurhållningsplatser inom skyddszoner På djurhållningsplatser inom skyddszoner skall följande åtgärder genomföras: 1) allt fjäderfä och andra fåglar på djurhållningsplatsen skall stängas in, 2) fågelkadaver skall bortskaffas eller bearbetas i enlighet med biproduktsförordningen, 3) de personer som besöker djurhållningsplatsen skall se till att de desinficeras på tillbörligt sätt och vidta andra åtgärder som är nödvändiga för att förhindra smittspridning när de kommer till och lämnar djurhållningsplatsen, samt 4) den som ansvarar för djurhållningsplatsen skall föra förteckning över de personer som besöker djurhållningsplatsen, med undantag för dem som bor stadigvarande vid djurhållningsplatsen eller besöker bostadsbyggnaderna, slakteriet, gränskontrollstationen eller en sådan djurhållningsplats, såsom en djurpark eller en vilddjurspark, där de inte kommer i direkt kontakt med fåglarna eller de platser där fåglarna vistas. Till skillnad från 1 mom. 1 punkten kan länsveterinären bevilja tillstånd att hålla fåglarna ute på en sådan plats på djurhållningsplatsens område där de kan isoleras från andra fåglar på djurhållningsplatsen och från vilda fåglar. 35 Transportbegränsningar för fjäderfä och andra fåglar inom skyddszoner Det är förbjudet att transportera fjäderfä och andra fåglar, kadaver av dem och deras ägg inom skyddszonen samt att låta fjäderfä och andra fåglar röra sig utanför djurhållningsplatsen. Förbudet gäller inte för transitering på väg eller järnväg utan uppehåll eller lossning, transport av kadaver från en djurhållningsplats inom skyddszonen för att

17 bortskaffas direkt eller bearbetas i enlighet med biproduktsförordningen och inte för de prover som tjänsteveterinären skickar för undersökningar av djursjukdomar Förflyttnings- och transportbegränsningar för andra djur inom skyddszoner Husdjur får inte föras till eller bort från djurhållningsplatsen. Förbudet gäller inte för sådana husdjur som hålls uteslutande i bostadslägenheter för människor och som inte har någonting att göra med fjäderfä, andra fåglar, deras burar, djurstall eller utehägn. Länsveterinären kan bevilja tillstånd att frångå det förbud som avses i 1 mom., om verksamheten inte medför risk för spridning av högpatogen aviär influensa. I tillståndet uppställs nödvändiga tillståndsvillkor för bekämpning av sjukdomen. 37 Transport av fjäderfä för slakt från djurhållningsplatser inom skyddszoner Länsveterinären kan bevilja tillstånd att frångå förbudet enligt 35 när det gäller att transportera fjäderfä för slakt från en djurhållningsplats inom en skyddszon till ett slakteri som nämns i tillståndet, förutsatt att 1) kommunalveterinären har inspekterat djurhållningsplatsens produktions- och hälsobokföring samt kontrollerat fjäderfäet vid alla produktionsenheter på djurhållningsplatsen avseende symtom som tyder på högpatogen aviär influensa och resultaten är negativa, 2) kommunalveterinären har tagit prover av fåglarna för att utesluta eventuell förekomst av högpatogen aviär influensa, och 3) slakteriet tillåter att fjäderfäet förs för slakt. Transporten kan påbörjas först när kommunalveterinären har förseglat transportfordonet eller det har förseglats under hans eller hennes övervakning. Länsveterinären informerar besiktningsveterinären vid slakteriet om beviljandet av tillstånd. Besiktningsveterinären inspekterar fåglarna genast när de anländer till slakteriet. I slakteriet skall fjäderfäet hållas åtskilt från fjäderfä utanför zonen och slaktas någon annanstans eller vid någon annan tid än sådant fjäderfä. Vid post mortem-besiktningen av fåglarna skall särskild uppmärksamhet fästas vid eventuella förändringar i slaktkropparna orsakade av högpatogen aviär influensa. Efter slakt skall linjen och andra eventuellt kontaminerade områden tvättas och desinficeras innan annat fjäderfä slaktas på samma plats. Besiktningsveterinären meddelar länsveterinären när fjäderfäet har slaktats. 38 Identifieringsmärkning, bearbetning och användning av fjäderfäkött från skyddszoner Färskt kött av fjäderfä som i enlighet med 37 sänts för slakt från en djurhållningsplats inom en skyddszon skall

18 1) förses med hälsomärke i enlighet med 16 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om köttbesiktning (38/VLA/2006) och bearbetas i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav i fråga om vissa djursjukdomar vid produktion, bearbetning och distribution av animaliska livsmedel (13/VLA/2004) vid en anläggning som länsveterinären har godkänt för detta ändamål i syfte att förstöra aviära influensavirus, 2) förses med ett identifieringsmärke enligt 17 2 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om köttbesiktning (38/VLA/2006) och användas för nationell konsumtion, eller 3) förses med en identifieringsmärkning enligt bilagan till kommissionens beslut 2007/118/EG om detaljerade bestämmelser för alternativ identifieringsmärkning i enlighet med rådets direktiv 2002/99/EG och användas för nationell konsumtion. Under den tid kött som avses i 1 mom. bearbetas, styckas, transporteras och lagras skall det hållas åtskilt från kött utanför skyddszonen, om inte köttet från skyddszonen redan har bearbetats i enlighet med 1 mom. 1 punkten Transport av fjäderfä från områden utanför skyddszoner till skyddszoner för slakt Länsveterinären kan bevilja tillstånd att frångå förbudet enligt 35 när det gäller att transportera fjäderfä från områden utanför en skyddszon för slakt till ett slakteri inom en skyddszon, förutsatt att verksamheten inte medför risk för spridning av högpatogen aviär influensa. I tillståndet uppställs nödvändiga tillståndsvillkor för bekämpning av sjukdomen. Länsveterinären informerar besiktningsveterinären vid slakteriet om beviljandet av tillstånd. I slakteriet skall fjäderfäet hållas åtskilt från fjäderfä från skyddszonen och slaktas någon annanstans eller vid någon annan tid än fjäderfä från zonen. Besiktningsveterinären meddelar länsveterinären när fjäderfäet har slaktats. Under den tid köttet bearbetas, styckas, transporteras och lagras skall det hållas åtskilt från fjäderfäkött utanför skyddszonen. 40 Transport av dagsgamla kycklingar från djurhållningsplatser inom skyddszoner Länsveterinären kan bevilja tillstånd att frångå förbudet enligt 35 när det gäller att transportera dagsgamla kycklingar från ett kläckeri inom en skyddszon till en annan djurhållningsplats i Finland, förutsatt att de dagsgamla kycklingarna har kläckts ur kläckningsägg som har kommit till kläckeriet från en djurhållningsplats utanför skydds- och övervakningszoner och kläckningsäggen och de dagsgamla kycklingarna hela tiden i kläckeriet har hållits tillräckligt och på ett tillförlitligt sätt åtskilda från kläckningsägg och dagsgamla kycklingar från zonen. Tillstånd kan också beviljas för transport av dagsgamla kycklingar som har kläckts ur kläckningsägg från en djurhållningsplats inom en skyddszon, förutsatt att transporten inte medför risk för spridning av högpatogen aviär influensa. Den mottagande djurhållningsplatsen skall i första hand vara belägen utanför skydds- eller övervakningszoner. Av särskilda skäl kan det tillåtas att dagsgamla kycklingar transporteras till en annan djurhållningsplats inom en skydds- eller övervakningszon. En

19 sådan transport kan påbörjas först när kommunalveterinären har förseglat transportfordonet eller det har förseglats under hans eller hennes övervakning. Under transporten och på den djurhållningsplats som utgör destination skall det genomföras tillräckliga förebyggande åtgärder för skydd mot infektion med högpatogen aviär influensa. Dagsgamla kycklingar och annat fjäderfä får inte förflyttas från en mottagande djurhållningsplats utanför zonerna förrän det har gått 21 dygn sedan de dagsgamla kycklingarna anlände dit Transport av värpningsklara unghöns från djurhållningsplatser inom skyddszoner Länsveterinären kan bevilja tillstånd att frångå förbudet enligt 35 när det gäller att transportera värpningsklara unghöns från en djurhållningsplats inom en skyddszon till en annan djurhållningsplats som i första hand finns inom en skydds- eller övervakningszon, förutsatt att 1) det inte finns annat fjäderfä på den mottagande djurhållningsplatsen, 2) kommunalveterinären har inspekterat djurhållningsplatsens produktions- och hälsobokföring samt kliniskt kontrollerat fjäderfäet och de andra fåglarna vid alla produktionsenheter på djurhållningsplatsen före transporten och det inte hos en enda fågel har konstaterats symtom som tyder på högpatogen aviär influensa, samt 3) kommunalveterinären har tagit behövliga prover på fåglarna för att utesluta förekomst av högpatogen aviär influensa och provresultaten är negativa. Transporten kan påbörjas först när kommunalveterinären har förseglat transportfordonet eller det har förseglats under hans eller hennes övervakning. Av särskilda skäl kan det tillåtas att värpningsklara unghöns transporteras till en djurhållningsplats utanför skyddseller övervakningszoner. Värpningsklara unghöns får inte förflyttas från den mottagande djurhållningsplatsen utanför skyddszonen förrän det har gått 21 dygn sedan de anlände dit. 42 Transport av kläckningsägg inom skyddszoner Länsveterinären kan bevilja tillstånd att frångå förbudet enligt 35 när det gäller att transportera kläckningsägg från vilken djurhållningsplats som helst till ett sådant kläckeri inom en skyddszon som länsveterinären har godkänt för ändamålet, förutsatt att detta inte medför risk för spridning av högpatogen aviär influensa. Tillstånd kan också beviljas för transport av kläckningsägg från en djurhållningsplats inom en skyddszon till ett sådant kläckeri utanför skyddszonen som nämns i tillståndet, förutsatt att 1) den flock som kläckningsäggen härstammar från har undersökts avseende högpatogen aviär influensa och detta inte misstänks förekomma i flocken, 2) kläckningsäggen transporteras i celler och ställ som används en gång eller som desinficerats omsorgsfullt före transporten, 3) det vid den avsändande och den mottagande djurhållningsplatsen förs bok över kläckningsäggsförsändelserna så att kläckningsäggen kan spåras om det behövs, samt

20 4) det i kläckeriet genomförs tillräckliga förebyggande åtgärder för skydd mot infektion med högpatogen aviär influensa. Den transport som avses i 2 mom. kan påbörjas först när kommunalveterinären har förseglat transportfordonet eller det har förseglats under hans eller hennes övervakning Transport av konsumtionsägg inom skyddszoner Länsveterinären kan bevilja tillstånd att frångå förbudet enligt 35 när det gäller att transportera konsumtionsägg 1) till en sådan förpackningsanläggning för ägg som nämns i tillståndet, 2) till en anläggning som tillverkar äggprodukter för att bearbetas i enlighet med bestämmelserna i bilaga II kapitel XI i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien och bilaga III avsnitt X kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, eller 3) för bortskaffande eller bearbetning i enlighet med biproduktsförordningen. För beviljande av tillstånd förutsätts att transporten inte medför risk för spridning av högpatogen aviär influensa. Ägg som transporteras till en förpackningsanläggning för ägg skall förpackas i förpackningar som används en gång, och vid transporten skall det genomföras tillräckliga förebyggande åtgärder för skydd mot infektion med högpatogen aviär influensa. 44 Desinficering av transportbilar och andra fordon De fordon och redskap som använts för att transportera fjäderfä, andra fåglar, kött av dem, ägg och kadaver, fjäderfäfoder, gödsel och använt strö skall tvättas och desinficeras så snart som möjligt efter lossningen. Också fordonen för de personer som besöker djurhållningsplatser inom skyddszoner skall tvättas och desinficeras, om de kan ha blivit kontaminerade i samband med besöket. Fordonen skall tvättas och desinficeras till behövliga delar innan de lämnar djurhållningsplatsen och till övriga delar så snabbt som möjligt efter att de har lämnat djurhållningsplatsen och i vilket fall som helst innan de kommer till en annan djurhållningsplats. I jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings anvisning om desinfektionsåtgärder vid bekämpning av djursjukdomar (17/VLA/95) beskrivs hur desinficeringen skall genomföras samt nämns ämnen som lämpar sig för desinfektion och ämnenas koncentration.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning. om bekämpning av Newcastlesjuka

Jord- och skogsbruksministeriets förordning. om bekämpning av Newcastlesjuka JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 25/14 Datum Dnr 10.12.2014 1238/14/2013 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.1.2015- tillsvidare Upphäver / Ändrar Jord- och skogsbruksministeriets veterinär-

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av elakartad lungsjuka hos nötkreatur

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av elakartad lungsjuka hos nötkreatur JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 21/2013 Datum Dnr 2.12.2013 2299/21/2013 Ikraftträdande och giltighetstid 1.1.2014 tillsvidare Ändrar/Upphäver Bemyndigande 20 3 mom., 22 3 mom., 23 4 mom.,

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 25/2013 Datum Dnr 2.12.2013 2303/14/2013 Ikraftträdande och giltighetstid 1.1.2014 -tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 26/VLA/2006. I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 26/VLA/2006. I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 26/VLA/2006 Datum Dnr 31.5.2006 2482/01/2006 Ikraftträdelse- och giltighetstid 15.6.2006 - tills vidare Ändrar Jord- och skogsbruksministeriets veterinär-

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 28/VLA/2006. I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 28/VLA/2006. I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 28/VLA/2006 Datum Dnr 31.5.2006 2484/01/2006 Ikraftträdelse- och giltighetstid 15.6.2006 - tills vidare Ändrar Jord- och skogsbruksministeriets veterinär-

Läs mer

Jord och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av afrikansk svinpest

Jord och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av afrikansk svinpest JORD OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 12/16 Datum Dnr 8.9.2016 1078/01.04/2016 Ikraftträdelse och giltighetstid 26.9.2016 tills vidare Ändrar Jord och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning

Läs mer

UTKAST Jord- och skogsbruksministeriets förordning. om bekämpning av TSE hos får och getter

UTKAST Jord- och skogsbruksministeriets förordning. om bekämpning av TSE hos får och getter UTKAST 30.5.2016 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om djursjukdomar

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av tuberkulos hos hägnade hjortdjur

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av tuberkulos hos hägnade hjortdjur JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr Datum 22/VLA/2010 Dnr 30.3.2010 3034/14/2009 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.5.2010 tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder i anslutning till TSE-sjukdomar som gäller slakterier och styckningslokaler

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder i anslutning till TSE-sjukdomar som gäller slakterier och styckningslokaler JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 7/VLA/2009 Datum Dnr 13.5.2009 2781/01/2008 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.6.2009 - tills vidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning 1 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som för bekämpning av djursjukdomar ställs på sådan sperma från hästdjur som samlas in för inrikeshandel Utfärdad i Helsingfors den 2014 I enlighet

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av BSE hos nötkreatur

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av BSE hos nötkreatur JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr Datum 6/VLA/2007 Dnr 1.6.2007 959/01/2007 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.7.2007 -tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och

Läs mer

Upphäver / Ändrar. Bemyndigande

Upphäver / Ändrar. Bemyndigande JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 13/VLA/2004 Datum Dnr 30.12.2004 5550/01/2004 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.1.2005 - tills vidare Upphäver / Ändrar - Bemyndigande 5, 8 och 12 i lagen

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tfn: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tfn: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tfn: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE-sjukdomar hos får och getter

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE-sjukdomar hos får och getter JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 32/VLA/2006 Datum Dnr 6.6.2006 3508/01/2005 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.8.2006 - tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

BEKÄMPNING AV DJURSJUKDOMAR SOM MED LÄTTHET SPRIDER SIG

BEKÄMPNING AV DJURSJUKDOMAR SOM MED LÄTTHET SPRIDER SIG Bild: Katri Kaaro BEKÄMPNING AV DJURSJUKDOMAR SOM MED LÄTTHET SPRIDER SIG Djursjukdomar som med lätthet sprider sig Djursjukdom som medför stor samhällsekonomisk skada eller som förhindrar eller i avsevärd

Läs mer

Epizootihandboken_Del II 01 Afrikask hästpest20110315

Epizootihandboken_Del II 01 Afrikask hästpest20110315 1 DEL II KAPITEL 1 AFRIKANSK HÄSTPEST....3 A. Åtgärder vid misstanke om afrikansk hästpest... 3 B. Åtgärder då afrikansk hästpest har konstaterats... 6 C. Skyddsområde och övervakningsområde... 8 D. Vaccination...

Läs mer

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung 1 Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015 Evira/Enheten för livsmedelshygien Överinspektör Noora Tolin

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen vid produktion och överlåtelse av mjölk Utfärdad i Helsingfors den 26 september 2013 I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 20 december 2013 1035/2013 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur, embryon och könsceller vid förflyttning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 13 maj 2011 432/2011 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av salmonellasmitta hos nötkreatur och svin Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärers läkemedelsjournal

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärers läkemedelsjournal JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING 22/14 Datum Dnr 17.11.2014 2164/14/2014 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.12.2014 - tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärernas

Läs mer

Epizootihandboken_Del_II_05_Vattenbruksdjur110315

Epizootihandboken_Del_II_05_Vattenbruksdjur110315 1 DEL II KAPITEL 5 EPIZOOTISKA SJUKDOMAR HOS VATTENBRUKSDJUR... 3 A. Åtgärder vid misstanke om epizootisk sjukdom hos vattenbruksdjur... 3 B. Åtgärder då epizootisk sjukdom hos vattenbruksdjur har konstaterats...

Läs mer

Epizootihandboken 2006 Del II 03 Aviär influensa

Epizootihandboken 2006 Del II 03 Aviär influensa 1 DEL II KAPITEL 3 AVIÄR INFLUENSA... 3 A. Åtgärder vid misstanke om aviär influensa... 3 B. Åtgärder då högpatogen aviär influensa (HPAI) har konstaterats i en anläggning... 8 C. Åtgärder i spärrförklarade

Läs mer

För att ge en nödvändig helhetsbild av sjukdomen beskrivs PRRS allmänna sjukdomsbild och hur sjukdomens sprids i punkt 1.

För att ge en nödvändig helhetsbild av sjukdomen beskrivs PRRS allmänna sjukdomsbild och hur sjukdomens sprids i punkt 1. D 80 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET BESLUT nr 18/VLA/98 Veterinär- och livsmedelsavdelningen Datum 5.11.1998 Dnr 743/50-98 Ikraftträdelse- och giltighetstid 20.11.1998 - tills vidare Upphäver / Ändrar

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om fastställande av djurhälsoregler

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärernas bokföring över medicinsk behandling

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärernas bokföring över medicinsk behandling JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 8/VLA/2008 Datum Dnr 16.12.2008 2843/01/2008 Ikraftträdande 1.1.2009 Bemyndigande Lag om medicinsk behandling av djur (617/1997) 44 Läkemedelslag (395/1987,

Läs mer

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning LAGFÖRSLAG I enlighet med riksdagens beslut upphävs i livsmedelslagen (23/2006) 3 4 mom., sådant det lyder i lag 352/2011, ändras 3 1 mom. 19 punkten, 6 28 och 29 punkten, 9 4 mom., 22, 30 9 punkten, 34

Läs mer

Epizootihandboken Del II Del II 02 Afrikansk svinpest_130902

Epizootihandboken Del II Del II 02 Afrikansk svinpest_130902 1 DEL II KAPITEL 2 AFRIKANSK SVINPEST... 3 A. Åtgärder vid misstanke om afrikansk svinpest... 3 B. Åtgärder då afrikansk svinpest har konstaterats i en anläggning... 7 C. Åtgärder i spärrförklarade kontaktanläggningar...

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av ljus ringröta på potatis

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av ljus ringröta på potatis JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 38/07 Datum Dnr 5.7.2007 1820/01/2007 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.8.2007 - tills vidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets beslut om utrotning

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

INSPEKTIONSBERÄTTELSE Salmonellakontrollbesök på djurhållningsplats för fjäderfä

INSPEKTIONSBERÄTTELSE Salmonellakontrollbesök på djurhållningsplats för fjäderfä 1 (6) Inspektionsdatum: Inspektionsbesökets dnr: UPPGIFTER OM DJURHÅLLNINGSPLATSEN Ansvarig aktör för djurhållningsplatsen Telefon E-post Adress Kommun Djurhållningsplatsens adress (om annan än ovan) Lägenhetssignum

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om provtagning på djur, m.m.; SFS 2006:815 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 3 juli 2008 Nr 470 INNEHÅLL Nr Sidan 470 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur...

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om villkor för handlare, transportörer

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 20 mars 2012 134/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om salmonellakontroll i anläggningar inom köttbranschen Utfärdad i Helsingfors den

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version

Läs mer

Eviras anvisning om övervakning av tvärvillkor gällande övervakning av djursjukdomar år 2015

Eviras anvisning om övervakning av tvärvillkor gällande övervakning av djursjukdomar år 2015 Sida/sidor 1 / 6 Eviras anvisning om övervakning av tvärvillkor gällande övervakning av djursjukdomar år 2015 En myndighets verksamhet skall bygga på den befogenhet som föreskrivs i lag och lagen skall

Läs mer

RP 146/2006 rd. 1. Nuläge och föreslagna ändringar

RP 146/2006 rd. 1. Nuläge och föreslagna ändringar RP 146/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 i jaktlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att jaktlagen klargörs så att länsstyrelsen

Läs mer

D 43 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET. Veterinär- och livsmedelsavdelningen. BESLUT nr 5/VLA/96. Datum Dnr 1201/50-95

D 43 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET. Veterinär- och livsmedelsavdelningen. BESLUT nr 5/VLA/96. Datum Dnr 1201/50-95 D 43 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Veterinär- och livsmedelsavdelningen BESLUT nr 5/VLA/96 Datum 31.1.1996 Dnr 1201/50-95 Ikraftträdelse- och giltighetstid 15.2.1996- tills vidare Upphäver Jord- och

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 23/04. Ikraftträdelse- och giltighetstid 14.4.2004 - tillsvidare

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 23/04. Ikraftträdelse- och giltighetstid 14.4.2004 - tillsvidare JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 23/04 Datum Dnr 31.3.2004 1608/01/2004 Ikraftträdelse- och giltighetstid 14.4.2004 - tillsvidare Stadganden om bemyndigande 9 och 26 foderlagen (396/1998)

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 i jaktlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att jaktlagen klargörs så att länsstyrelsen för

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Omfattning 1

Läs mer

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 )

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 ) Föredragande Virva Valle Sida/sidor 1 / 5 Anvisning till foderblandningscentraler och andra aktörer, bl.a. förmedlare, om import av animaliska biprodukter från en annan EU-medlemsstat, Norge eller Schweiz

Läs mer

INNEHÅLL BILAGA 1. KÖTTBESIKTNING

INNEHÅLL BILAGA 1. KÖTTBESIKTNING 6 1470/2011 INNEHÅLL BILAGA 1. KÖTTBESIKTNING... 7 Kapitel 1. Information från livsmedelskedjan... 7 1.1. Beslut om information från livsmedelskedjan... 7 Kapitel 2. Ante mortem-besiktning... 7 2.1. Särskilda

Läs mer

Jag, undertecknad, intygar (2) att det ovan beskrivna djuret uppfyller följande hälsokrav:

Jag, undertecknad, intygar (2) att det ovan beskrivna djuret uppfyller följande hälsokrav: 3134 HÄLSOINTYG (1) BILAGA A Detta intyg skall utfärdas på en blankett, som innehåller texten minst på ett av de officiella språken i den stat från vilken de avsänts och den stat till vilken de är destinerade.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 2 december 2011 1193/2011 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillsyn över aktörer som bearbetar vissa animaliska biprodukter och därav

Läs mer

D 42 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET. Veterinär- och livsmedelsavdelningen. BESLUT nr 31/VLA/95. Datum Dnr 1085/50-95

D 42 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET. Veterinär- och livsmedelsavdelningen. BESLUT nr 31/VLA/95. Datum Dnr 1085/50-95 Sivu 1/17 D 42 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Veterinär- och livsmedelsavdelningen BESLUT nr 31/VLA/95 Datum 22.9.95 Dnr 1085/50-95 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.10.1995- tills vidare Ersätter -

Läs mer

Kontrollhandbok Provtagning

Kontrollhandbok Provtagning Kontrollhandbok Provtagning Del 6 Provtagning för kontroll av salmonella Foto: Borbála Katona Innehåll Salmonella i livsmedelslagstiftningen... 3 Salmonellakrav i förordning (EG) nr 2073/2005... 3 Nationell

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Utkom från trycket 29 december 2005 beslutade den 20 december 2005. Med stöd

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig och förebyggande

Läs mer

Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [8121] Denna förordning har till syfte att 1. förebygga att smittsamma eller ärftliga djursjukdomar kommer in i landet och

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 41/2007 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 41/2007 rd RIKSDAGENS SVAR 41/2007 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av livsmedelslagen och upphävande av 1 2 mom. i lagen om Livsmedelssäkerhetsverket Ärende Regeringen har till riksdagen

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk salmonellakontroll

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Anläggning för hantering och lagring av animaliska biprodukter 1 - krav för godkännande samt krav på verksamheten

Anläggning för hantering och lagring av animaliska biprodukter 1 - krav för godkännande samt krav på verksamheten INFORMATION Detta dokument är en sammanställning av delar ur Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav

Läs mer

Nr 1022 2651. Bilaga 2. Krav vid lagring av animaliskt avfall... 2653

Nr 1022 2651. Bilaga 2. Krav vid lagring av animaliskt avfall... 2653 Nr 1022 2651 BILAGOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida Bilaga 1. Krav vid insamling och transport av animaliskt avfall... 2652 1. Transportmedel... 2652 2. Transportdokument... 2652 3. Transportbeteckningar...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om foder och animaliska biprodukter; SFS 2006:814 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Läkemedelsförordning (2015:458)

Läkemedelsförordning (2015:458) Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 1 kap. Förordningens tillämpningsområde Innehåll [4761] I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till (2015:315) ([4701] o.f.). Uttryck

Läs mer

Statsrädets förordning om ändring av statsrädets förordning om föreskrivna

Statsrädets förordning om ändring av statsrädets förordning om föreskrivna utkast 8.12.2016 Statsrädets förordning om ändring av statsrädets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven pä god jordbrukshävd

Läs mer

1. Provtagning av dagsgamla kycklingar i uppfödningsstall för avelshönor

1. Provtagning av dagsgamla kycklingar i uppfödningsstall för avelshönor 3160 Nr 1148 Bilaga I PROVTAGNINGSMETODER Om förpackning och sändning av proverna skall särskilt överenskommas med det laboratorium som utför undersökningen. Proverna skall sändas till laboratoriet under

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX SANCO/10667/2012 (POOL/G4/2012/10667/10667-EN.doc) D023049/06 [ ](2013) XXX draft KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX om ändring av bilagorna till Europaparlamentets

Läs mer

Nedgrävning av döda djur, slaktbiprodukter och biprodukter från biodling

Nedgrävning av döda djur, slaktbiprodukter och biprodukter från biodling 1(10) 2015-01-30 Avdelningen för djurskydd och hälsa Nedgrävning av döda djur, slaktbiprodukter och biprodukter från biodling Jordbruksverket 551 82 Jönköping www.jordbruksverket.se jordbruksverket@jordbruksverket.se

Läs mer

SÄRSKILDA KRAV SOM GÄLLER BEHANDLINGEN AV KÖTTVAROR

SÄRSKILDA KRAV SOM GÄLLER BEHANDLINGEN AV KÖTTVAROR 3926 BILAGA 1 SÄRSKILDA KRAV SOM GÄLLER BEHANDLINGEN AV KÖTTVAROR Kraven enligt denna bilaga gäller sådana varor vid vars framställning använts kött som enligt 6 10 inte får levereras obehandlat till andra

Läs mer

Förordning (1971:810) med allmän veterinärinstruktion [Fakta & Historik]

Förordning (1971:810) med allmän veterinärinstruktion [Fakta & Historik] SFS 1971:810 Förordning (1971:810) med allmän veterinärinstruktion [Fakta & Historik] Inledande bestämmelser 1 I förordningen meddelas bestämmelser för länsveterinärer, för distrikts- och besiktningsveterinärorganisationerna

Läs mer

Föreskrift 1/2010 1/(8)

Föreskrift 1/2010 1/(8) Föreskrift 1/2010 1/(8) Anmälan, som bör göras av tillverkaren vid risksituationer berörande hälso- och sjukvårdsprodukter och -utrustning Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Promemorians lagförslag

Promemorians lagförslag Promemorians lagförslag Bilaga 2 Förslag till lag om ändring i epizootilagen (1999:657) Härigenom föreskrivs i fråga om epizootilagen (1999:657) dels att 3, 5 och 7 8 skall ha följande lydelse, dels att

Läs mer

Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård. Katja Korkalainen Fodersektionen

Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård. Katja Korkalainen Fodersektionen Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård Katja Korkalainen Fodersektionen Neuvo 2020 December 2014 Allmänt om foderkontroll på djurgårdar Foder Ämnen och produkter som är avsedda för utfodring av djur

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd

RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd Regeringens proposition med förslag till godkännande av överenskommelsen mellan parterna i konventionen om upprättandet av Europeiska rymdorganet samt Europeiska rymdorganet

Läs mer

Skydda dina fåglar mot fågelinfluensa

Skydda dina fåglar mot fågelinfluensa Skydda dina fåglar mot fågelinfluensa Till dig som äger hobbyfåglar Skydda dina fåglar Att vara ägare av hobbyfåglar är förknippat med mycket nöje, en hel del arbete men naturligtvis också ett ansvar.

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

RP 48/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 33 och 34 i jaktlagen

RP 48/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 33 och 34 i jaktlagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 33 och 34 i jaktlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att jaktlagen ändras i syfte att förhindra

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om uppfödning,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.09.2003 KOM(2003)546 slutlig KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Om läget när det gäller förbuden mot utfodring av animalieproduktionens djur med animaliskt

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3

Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3 PROTOKOLL Nummer 3 10.9.2014 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3 Närvarande Frånvarande Justerat CG RN VT CA FK WV JE Omedelbart Ordförande

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning 1(7) 2012-04-13 Version 1.0 Dnr 33-3994/12 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning vid slakt Fastställd 2012-04-13

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk hälsoövervakning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 130/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om djursjukdomar och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 4.6.2014 L 165/33 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 592/2014 av den 3 juni 2014 om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller användning av animaliska biprodukter och därav framställda produkter

Läs mer

Aktuellt om MRSA-bakterien på svingårdar

Aktuellt om MRSA-bakterien på svingårdar Aktuellt om MRSA-bakterien på svingårdar Detta informationspaket innehåller bakgrundsuppgifter om meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) och dess spridning och betydelse för svinens hälsa. Dessutom

Läs mer

Förslag till ändringar i Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien (LIVSFS 2005:20)

Förslag till ändringar i Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien (LIVSFS 2005:20) PM 1 (5) Förslag till ändringar i Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien (LIVSFS 2005:20) Bakgrund I Sverige bekämpas salmonella i hela livsmedelskedjan, och lagstiftningens främsta syfte är

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande om de EG-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804); SFS 2006:1032 Utkom från trycket den 18 juli 2006 beslutat den 6 juli 2006. Regeringen

Läs mer

Produkter av animaliskt ursprung [8521]

Produkter av animaliskt ursprung [8521] Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur Anm. Förordningsrubriken

Läs mer

FÖRELÄGGANDE VID VITE ATT FÖRETAGET SKALL FÖLJA GÄLLANDE LAGSTIFTNING SOM REGLERAR HANTERING AV ANIMALT AVFALL KATEGORI 1

FÖRELÄGGANDE VID VITE ATT FÖRETAGET SKALL FÖLJA GÄLLANDE LAGSTIFTNING SOM REGLERAR HANTERING AV ANIMALT AVFALL KATEGORI 1 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN BESLUT DNR 2008-010386-351 SID 1 (4) 2008-10-01 Marc Hess Stadsveterinär 08-508 28 817 lars.thoang@miljo.stockholm.se Fruängens Kött och Fläsk AB Box 5050 121 05 JOHANNESHOV

Läs mer

FÅGELINFLUENSA INFORMATION TILL ANSTÄLLDA

FÅGELINFLUENSA INFORMATION TILL ANSTÄLLDA DATUM: MITTEN AV OKTOBER 2005 FÅGELINFLUENSA INFORMATION TILL ANSTÄLLDA Efter omkring tre år har den nu aktuella stammen av fågelinfluensa (=influensa typ A, stam H5NI), slutligen nått Europa från Asien.

Läs mer

Epizootihandboken Del I 19 Transporter20100326

Epizootihandboken Del I 19 Transporter20100326 1 DEL I KAPITEL 19 TRANSPORTER... 3 A. Allmänt... 3 B. Transportfordon och behållare... 4 C. På- och avlastning... 5 D. Försegling m.m.... 7 E. Skyddskläder och smittrening... 7 F. Journalföring och rapportering...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 26 september 2001 Nr 802 806 INNEHÅLL Nr Sidan 802 Inrikesministeriets förordning om rengöring av ventilationskanaler och ventilationsanordningar

Läs mer

5/2013 GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDEL. Föreskrift 4.12.2013 Dnr 000396/00.01.02/2013

5/2013 GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDEL. Föreskrift 4.12.2013 Dnr 000396/00.01.02/2013 Föreskrift 4.12.2013 Dnr 000396/00.01.02/2013 5/2013 Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDEL Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Läs mer

Utbildningsmateriel gällande djursjukdomar som med lätthet sprider sig för användning vid husdjursutbildning

Utbildningsmateriel gällande djursjukdomar som med lätthet sprider sig för användning vid husdjursutbildning 1 Utbildningsmateriel gällande djursjukdomar som med lätthet sprider sig för användning vid husdjursutbildning Detta utbildningsmaterial, som är producerat vid enheten för djurens hälsa och välfärd vid

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2012:347 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

Instruktion om förande av djur till lantbruksutställningar och andra motsvarande evenemang

Instruktion om förande av djur till lantbruksutställningar och andra motsvarande evenemang Utarbetad av Sari Salminen Sida/sidor 1 / 6 Instruktion om förande av djur till lantbruksutställningar och andra motsvarande evenemang Livsmedelssäkerhetsverket Evira har i den här instruktionen samlat

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om bekämpning av ljus ringröta

Läs mer

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat Föredragande Lehtolainen Sida/sidor 1 / 6 Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat 1 Vad är egenkontroll Egenkontroll är aktörens egen verksamhet som säkerställer att de gödselfabrikat

Läs mer