Risk Consulting. Försäkring och riskhantering i de baltiska staterna. Hanteringen av avtalsrisker: inte enbart juristernas sak!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Risk Consulting. Försäkring och riskhantering i de baltiska staterna. Hanteringen av avtalsrisker: inte enbart juristernas sak!"

Transkript

1 Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / Försäkring och riskhantering i de baltiska staterna Hanteringen av avtalsrisker: inte enbart juristernas sak!

2 Innehåll Ledare Tallinn turistbyrå Osäkra tider Sprinkler räddar liv 6 Betydelsen av underhåll och automation vid förebyggandet av skador på transformatorer 13 Försäkring och riskhantering i de baltiska staterna 28 Bäst på risk Sprinkler räddar liv Domsjö Fabriker undviker skador med hjälp av hög säkerhetsnivå Riskhanteringschefen är en mångsysslare...10 Betydelsen av underhåll och automation vid förebyggandet av skador på transformatorer Förpackningen en viktig del av varuleveransen Olycksfall inom skogsindustrin Captivebolag ett mångsidigt riskfinansieringsverktyg Hanteringen av avtalsrisker: inte enbart juristernas sak! Fördelar och risker med genetiskt modifierade organismer och försäkring av GMO Försäkring och riskhantering i de baltiska staterna RM-avdelningen växer och förstärks är försäkringsmarknaden på väg? eller Vartåt Vart lutar aktiemarknaden? eller Hur är det med räntenivån och kreditspridningen? Idag går försäkringsliksom många andra branscher en osäkrare framtid till mötes. Det är i själva verket rimligt att säga att framtiden aldrig varit så oförutsägbar som i dagens läge. För det första belastas försäkringsbranschen av en kraftig uppgång av skadekostnaderna, speciellt till följd av ökade kostnader inom verkstads- och byggnadsbranschen. Denna inflation står i skarp kontrast till den fortsatt låga allmänna konsumtionsökningen inom euroområdet. Försäkringsgivarnas driftkostnader fortsätter likaså att stiga, främst till en följd av växande lönekostnader i kombination med en häftig konkurrens på kompetensmarknaden. För det andra ökar osäkerheten beträffande avkastningen på försäkringsgivarnas framtida investeringar. I somras och höstas kännetecknades aktiemarknaden av kraftiga fluktuationer och den globala obligationsmarknaden omskakades av turbulensen på den amerikanska marknaden för s.k. subprime-lån. Generellt sett stiger räntenivån fortfarande (vilket har en negativ effekt på investeringarnas avkastning på kort sikt men en positiv effekt på lång sikt beroende på obligationsportföljens löptid). På den senaste tiden har emellertid räntenivån i USA åter börjat sjunka. För det tredje ser vi nu en rad företagsfusioner och -förvärv inom finansservicebranschen. De flesta försäkringsgivare är fortfarande starkt kapitaliserade och deras ekonomiska styrka ger dem stor strategisk flexibilitet. Följaktligen håller det nordiska skadeförsäkringslandskapet på att förändras, liksom även de strategiska riktlinjerna för många företag, med ökad fokusering på geografisk expansion i ett försök att dra nytta av storskaliga ekonomier. Frågan är vart försäkringsmarknaden är på väg. I ett försök att hitta ett svar på detta deltog försäkringsbolagen på bred front i den årligen arrangerade Monte Carlo Rendezvous-konferensen. Även detta år var alla viktiga aktörer på plats och, som vanligt, uppstod en mängd frågor. I år gavs däremot väldigt få svar. Kanske vi helt enkelt måste lära oss att leva med osäkerheten? Morten Thorsrud Utgivare If Hallonnäsgränd 8 A, Helsingfors FIN IF industrial Chefredaktör Juha Ettala Redaktionsråd Olav Breen Ken Henningson Lars von Hertzen Harry Nordqvist Inkeri Salin Anna Maria Vähäkuopus Produktion Markkinointiviestintä Dialogi Oy Tryckeri PunaMusta Oy Adressändringar Risk Consulting utkommer även på engelska och på finska. ISSN Omslagsbild Tallinn turistbyrå IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 2/2007 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 2/2007

3 Efter en period med relativt få storföretagsskador i Norden har ett antal mer omfattande händelser inträffat det senaste dryga året, exempelvis den dramatiska branden hos Danish Crown i Danmark. Intensifierat arbete med att förebygga skador och en noggrannare premiesättning blir följden, säger Ifs koncernchef Torbjörn Magnusson i den här intervjun. Bäst på risk De senaste årens internationella skadediskussion har i hög grad kretsat kring de enorma naturskador som skett, inte minst i USA. Här i Norden hade vi för ett par år sedan stormen Gudrun som det stora samtalsämnet riskspecialister emellan. Däremot har det varit ganska tyst om storskador på företagssidan, traditionellt den dominerande storskadetypen. Orsaken till det är naturligtvis att Norden varit ämförelsevis förskonat från sådana under några år. Nu ser det emellertid ut som att Norden är på väg upp mot samma storskadenivå som i början av 2000-talet. Det senaste året har några riktigt stora ska- dor inträffat. Den våldsamma branden på danska slakteriet Danish Crown är sannolikt en av de tio största industriskadorna i Norden någonsin. En annan mycket uppmärksammad skada är branden i kyrkan i Borgå i Finland. För en del aktörer kan detta bli ett uppvaknande som gör att de måste räkna om sina riskantaganden. Sannolikt betyder det att premierna för vissa riskgrupper kommer att korrigeras, säger Torbjörn Magnusson, koncernchef på If. Parallellt måste man göra en väldigt noggrann analys hade de här skadorna kunnat undvikas med rimliga skadeförebyggande åtgärder? Som ett professionellt försäkringsbolag vet vi ju att det finns en slumpmässighet i stora skador. Alla kan drabbas. Det avgörande för oss är hur kunden sköter sin riskhantering. Den som vidtar bra åtgärder för att begränsa sin exponering, kanske i samarbete med oss, har alla möjligheter att komma väl ut. Både vad gäller att minska antalet skador man drabbas av, och i premiediskussionerna. Att vara bäst på risk är den bärande framtidsstrategin för If. Den är utgångspunkten för ansträngningarna att ytterligare förstärka positionen som Nordens ledande aktör inom risk consulting för storföretag och i arbetet med att tillsammans med kunderna analysera och förebygga skador. För stora företag handlar riskhantering i grunden om en avvägning mellan förebyggande insatser och ekonomi, säger Torbjörn Magnusson. Ett ledande försäkringsbolag som If har en bred internationell erfarenhet av kundens bransch. Vi har sektorsexperter över i stort sett hela fältet, pappersindustri, metallindustri, tjänsteområdet... Det gör att vi kan rådge kunden om vad som är ungefär rätt mängd åtgärder att sätta in för att förebygga skador inom brand-, projekt-, olycksfall- och ansvarsrisker. Samtidigt som storskadorna har ökat i Norden så kommer nu flera tecken på att den amerikanska situationen där i första hand ansvarsskador varit föremål för intensiv domstolsprövning nu är på väg att förändras något till det bättre genom åtgärder på både federal och delstatlig nivå. Problemet har ju bland annat varit att de administrativa kostnaderna för rättstvister blivit orimligt höga för företag och försäkringsbolag, säger Torbjörn Magnusson. Vad vi nu ser är en levande diskussion i USA om hur man kan hitta en vettigare avvägning mellan rättssäkerhet och omkostnader. Bäst på risk-tänkandet inom If riktar inte bara in sig mot stora kunder utan genomsyrar hela verksamheten. För småföretag har If exempelvis lanserat ett nätbaserat säkerhetstest som finns i skräddarsydda varianter för ett 90-tal olika branscher. Testet är det första i sitt slag och ett nytt sätt att snabbt och effektivt föra ut kunskap om hur man förebygger skador till många företagskunder. Satsningen har blivit en succé med över genomförda säkerhetstester bara i Finland. Affärsområde Industri Affärsområde Industri är marknadsledande på industriförsäkringar i Norden. Kunderna är i huvudsak stora nordiska bolag med en omsättning på över 500 miljoner kronor och fler än 300 anställda. Antalet kunder är cirka If TrygVesta Codan Länsförsäkringar Gjensidige Topdanmark Folksam Pohjola Tapiola SpareBank 1 Fennia Nordiska skadeförsäkringspremier 006, SEK Miljarder,0 4, 5,8 8,1 8,5 11,0 16,4 15, 0, 1,8 GWP enligt årsredovisningar. För Länsförsäkringar visas netto premieintäkt, för Gjensidige och Folksam visas netto premieinkomst. (GWP ej tillgängligt). Valutakurser enligt Sveriges Riksbank. Testet har direkt och konkret betydelse för våra kunder. Vi ser i våra uppföljningar att de som gjort det har färre skador än andra, säger Torbjörn Magnusson. Även för privatkunderna har en rad nya initiativ tagits, från pionjärlanseringen av If Tracker för en tid sedan, ett GPS- och GSM-baserat larm för båtar som gör det möjligt att snabbt återfinna en stulen båt, till den ganska omfattande riskrådgivning på nätet som nu erbjuds privatkunderna., Bäst på risk-tänkandet är idag en företagskultur inom If, säger Torbjörn Magnusson. Ulf Bäckman 4 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 2/2007 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 2/2007 5

4 Oberoende av land har man vid undersökningar av dödsfallen i bränder kunnat observera vissa riskgrupper, såsom äldre människor och boende på vårdinrättningar. Å andra sidan är också männens andel stor. Bland offren finns även vanliga familjer. Man känner emellertid till orsakerna till branddödsfallen och också hur man kan minska antalet bränder med dödlig utgång. Det behövs olika åtgärder, men antalet dödsfall i bränder kan de facto reduceras betydligt. Industrin Den automatiska sprinkleranläggningen utvecklades på 1860-talet inom textilindustrin. Så småningom utvecklades sprinklern till ett nödvändigt skydd för produktionsmässiga och kommersiella objekt inom olika branscher där det förekom upprepade brandtillbud, brandbelastning och stora brandsektioner. På detta sätt fick man brandriskerna och personriskerna under kontroll. I dag är dödsfall i bränder sällsynta inom industrin. Den största riskfaktorn är den rök som uppstår i samband med branden. Sprinkler räddar liv I Norden omkommer många människor i eldsvådor jämfört med de övriga industriländerna. Under de senaste åren har det i Sverige, Norge och Danmark årligen inträffat i genomsnitt branddödsfall per en miljon invånare. I Finland är motsvarande antal 20 och i fjol var antalet förolyckade hela 23, vilket torde höra till de högsta siffrorna i Västeuropa. Arbetstagarna har vid en eldsvåda i allmänhet möjlighet att avlägsna sig från byggnaden i tid, såvida branddetektorerna är i funktion och utrymningsvägarna också kan användas i onormal belysning. I allmänhet är i synnerhet produktionslinjerna och lagren inom storindustrin sprinklade, vilket bidrar till att öka personsäkerheten betydligt. Riskhanteringstänkandet i företagen har i regel utgått från att brandutvecklingen beaktats vid definitionen av skyddsnivån: om den uppskattade brandutvecklingen i objektet är så snabb att släckningsstyrkorna inte kan begränsa eller släcka en brand, ska objektet förses med automatisk släckanläggning. På detta sätt kan man undvika övertändning, dvs. att hela brandsektionen antänds, och minska eventuella egendoms- och personrisker. Således har industrin i allmänhet en bättre skyddsnivå än myndighetsbestämmelserna förutsätter. Bostadslokaler Risken för dödsfall i bränder berör oss alla, eftersom ödesdigra bränder ofta inträffar i bostadslokaler. Offren dör i all- mänhet av kolos och giftiga brandgaser, inte av lågorna eller hettan. Kolos är farligt, eftersom det är en luktfri, smaklös och färglös gas. Också brännskadorna kan leda till att den skadade avlider. De förödande bränderna kännetecknas typiskt av oförsiktig hantering av eld och övertändning. Många av offren är berusade, och nästan hälften av branddödsfallen inträffar mellan midnatt och klockan åtta på morgonen. Tobaksrökning är den vanligaste antändningsorsaken i dödliga bränder. Också levande ljus orsakar tidvis många eldsvådor med dödlig utgång. Bränderna får även ofta sin början från elapparater som används i strid med bruksanvisningarna, eller så har man t.ex. glömt spisen på. Merparten av branddödsfallen inträffar i egnahemshus och småhus. I en bostadslägenhet utvecklas en dödlig brand på cirka 2 3 minuter. Största delen av brandoffren är män. En viss riskgrupp utgör äldre människor, vars andel av branddödsfallen har ökat oroväckande. Åldringarnas andel av befolkningen ökar betydligt, och samtidigt minskar t.ex. vårdplatserna i Finland och åldringarna flyttas till öppenvården. Andra specialgrupper är bl.a. handikappade, drogmissbrukare och alkoholister, som inte kan handla ändamålsenligt och rationellt i händelse av en brand. Branddödsfallen berör emellertid också vanliga människor och familjer. Ett liknande tänkesätt eller en sådan riskhanteringskultur som tillämpas inom hanteringen av egendomsrisker i företagen och inom industrin har av en eller annan orsak emellertid inte tillämpats på boende, även om det inte ens går att jämföra människoliv med materiell egendom. Motsvarande utgångspunkt och krav i fråga om boendesäkerheten kunde vara: En brand i en bostadslägenhet måste kunna begränsas eller släckas med olika åtgärder (brandvarnare, automatisk släckanläggning, släckningsstyrkor, konstruktiva lösningar) på så sätt att dödliga gaser inte kan bildas och en övertändning inte kan inträffa samt att en räddning i en brandsituation är möjlig. Metoder för att minska branddödsfallen I Norden har man undersökt branddödsfall och gjort upp olika program för att minska dödsfallen i bränder. I Norge utreddes för några år sedan brandvarnarnas funktion och inverkan på branddödsfallen. Brandvarnare har varit obligatoriska i Norge sedan år Utifrån kartläggningar som gjorts i Skien och Oslo kom man till den slutsatsen att effektiv upplysning fungerar men inte ensamt räcker till. Målet att höja andelen brandvarnare till 90 % kan enligt norrmännen endast lyckas t.ex. genom personliga inspektioner i bostäderna av sotare eller disponenter. I Finland, där situationen är sämst, har man på regeringsnivå startat ett åtgärdsprogram för att på fem år minska antalet dödsfall i bränder till en bråkdel av det nuvarande. Vad kan vi göra nu? Vi kan redan nu inverka mycket på vår egen säkerhet genom rätt inställning och handlande samt genom att använda olika skyddsmetoder: Värna om brandsäkerheten. Var och en kan genom sitt eget beteende förbättra brandsäkerheten så att en eldsvåda inte antänds eller en hotande situation inte uppstår. Vid hanteringen av öppen eld måste man vara omsorgsfull, levande ljus och öppen eld får inte lämnas utan bevakning och de ska också placeras så att de inte kan antända brännbara material och textilier. Elapparater ska användas i enlighet med bruksanvisningarna och får t.ex. inte överbelastas. Bostäder ska värmas upp tryggt: Vid uppvärmning med eld får elden inte lämnas utan bevakning, spjällen får inte stängas förrän alla lågor har slocknat och rökkanalerna ska sotas regelbundet. Eldrivna värmeanordningar får inte övertäckas och säkerhetsavstånden till brännbara material ska iakttas. Alla boende ska känna till utrymningsvägarna i hemmet och veta hur man handlar rätt i händelse av If rekommenderar sprinkler i bostäder och beviljar i många fall en ansenlig rabatt på brandförsäkringspremien för de hem eller bostäder som försetts med sprinkler enligt sprinklerbestämmelserna. en brand. Om man så bor hemma eller firar semester på sommarstugan är det alltid lika viktigt att alla känner till utrymningsvägarna i händelse av en eldsvåda. Om man inte kan använda de normala utrymningsvägarna, ska familjemedlemmarna känna till alternativa räddningsvägar, såsom andra dörrar eller utrymningsstegar via fönstret eller balkongen. Utrymningsvägarna ska hållas fria från hinder. I höghus är det viktigt att de boende vet hur man handlar tryggt i händelse av en brand. Från en brinnande bostad sprids lätt mängder av giftig rök ut i trappuppgången. Det är därför tryggast för grannarna att stanna kvar i sina egna bostäder med dörrarna stängda. Höghusen är byggda så att en brand inte lätt kan sprida sig från en bostad till en annan. Man ska inte försöka ta sig ut via en rökfylld trappuppgång, eftersom röken snabbt bedövar! I bostadslokalerna ska finnas tillräckligt med fungerande brandvarnare och också kolosvarnare rekommenderas. Brandvarnarna ska hållas i Kuvapörssi Oy / Jupiterimages skick bl.a. genom att regelbundet byta ut batterierna och testa deras funktionsförmåga. På sommarstugan eller i andra hus med eldstäder rekommenderas utöver brandvarnare också kolosvarnare eller en kombinerad brand- och kolosvarnare. På marknaden finns redan nätdrivna brandvarnare, som med tanke på elavbrott har utrustats med ett reservdriftsbatteri i centralenheten och vars batteristatus sköts automatiskt via systemet. Funktionen i en brandvarnare utlöser också larm i de andra brandvarnarna. Ett sådant brandvarnarsystem kan anslutas till en robottelefon, som ringer upp ett bestämt nummer. Det lönar sig att installera systemet i byggnadsskedet eller i samband med renovering, varvid varje varnare kopplas samman och vidare till elcentralen. Systemets fördelar, pålitlighet och lätta underhåll är obestridliga. Spisen kan förses med kopplingsur med överhettningsskydd eller tidur. Om spisen blir så het att den kan antända en eld, bryter tiduret eltillförseln till spisen. 6 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 2/2007 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 2/2007

5 Det här är en uppföljning av en artikel som publicerades i nummer 1 av Risk Consulting 2006 och som finns att läsa på Internet på adressen Elapparater kan förses med en s.k. brandvakt. Brandvakten bryter strömmen från tv:n, tvättmaskinen eller någon annan elapparat då röklarmet slår larm. Bostaden kan också förses med automatisk släckanläggning. Användningen av sprinkler, dvs. automatisk släckanläggning, i bostäder är ett mycket effektivt sätt att minska branddödsfallen och samtidigt reducera egendomsskadornas omfattning. Skyddsåtgärderna betraktas ofta utifrån deras kostnadseffektivitet. Det lönar sig att hålla brandvarnarna i funktionsdugligt skick, eftersom de är en billig livförsäkring. De har räddat många människoliv och man sparar ännu mer på att uppmuntra och utveckla användningen av brandvarnare. Enbart brandvarnare räcker emellertid inte till utan man måste också använda andra former av tekniska skydd. En teknisk skyddsmetod har fått en avgörande roll i reduceringen av branddödsfall: sprinkler i bostäder. Sprinkler i bostäder Bostadssprinkler har utvecklats bl.a. i USA i över 25 år, och i vissa delar av landet förses alla bostäder med sprinkler. Också i Kanada, i Vancouver som är något större än Helsingfors, har alla nya bostäder försetts med sprinkler sedan år År 2005 var 37 % av alla bostäder försedda med sprinkleranläggning. Resultaten har varit övertygande: t.ex. omkom i början av 1970-talet i bränder årligen personer, men på 2000-talet har antalet branddödsfall i Vancouver i praktiken varit noll. I Norden har användningen av bostadssprinkler ännu inte vunnit insteg, men i servicehus, på olika vårdinrättningar, sjukhus och hotell är det redan allmänt. Exempelvis i Finland har man den senaste tiden aktivt installerat sprinkler i servicehus, men egentliga privatbostäder har mycket sällan sprinkler, med undantag av trähus med 3 4 våningar, som måste förses med sprinkler. Redan nu finns emellertid exempel på att sprinkler räddat liv. Den moderna tekniken lämpar sig för bostäder: man installerar snabbverkande sprinkler, där sprinklern snabbt utlöses när temperaturen stiger till en bestämd nivå och släcker elden med minimala vattenskador som följd. Samtidigt sjunker de giftiga brandgaserna ner till golvet, varvid människorna kan avlägsna sig tryggt. Antalet branddödsfall och allvarliga skador har minskat betydligt i bostäder med sprinkler: dödsfallen med % och brandskadorna med cirka 90 %! Finansbranschens Centralförbund i Finland färdigställde i juni i år bostadssprinklerbestämmelser enligt standard CEA Jämfört med den ursprungliga standarden har man i den finländska versionen emellertid gjort vissa nationella tillägg, varmed användningsområdet för bostadssprinkler har utvidgats att också gälla t.ex. mindre hotell, motell, semesterhem och hälsocentralernas bäddavdelningar. Också i de övriga nordiska länderna gäller bostadssprinklerbestämmelser med i stort samma innehåll, vilka alla bygger på standard NFPA 13 R. Syftet med sprinkler i bostäder är att observera eldsvådan och släcka den eller begränsa den till ett rum så att människorna tryggt kan ta sig ut ur byggnaden. I sprinklerbestämmelserna ställs inte samma krav på vattensystemet i bostadsbyggnader som för industribyggnader. De nya bestämmelserna gör det möjligt att kostnadseffektivt installera släckanläggningar i bostadslägenheter. I nybyggnader, också småhus, utgör sprinklerns andel endast 1 3 % av byggnadskostnaderna, vilket är ungefär lika mycket som parkettgolvet i bostaden kostar. Sprinkleranläggning kan installeras i bostaden också i efterskott. If rekommenderar sprinkler i bostäder och beviljar i många fall en ansenlig rabatt på brandförsäkringspremien beroende på land och fall för de hem eller bostäder som försetts med sprinkler enligt sprinklerbestämmelserna. Pentti Kautto Ledande expert, Inspecta Ari Ahonen Domsjö Fabriker i Örnsköldsvik har utvecklats från ett traditionellt massabruk i skogsindustrin till ett bioraffinaderi, som bedriver avancerad träkemi. Idag står man inför ett stort utvecklingssteg av raffinaderiet, med investeringar på omkring en halv miljard kronor. De största av de nio investeringsprojekten är två torkar för lignosulfonat. Investeringarna omfattar emellertid betydligt mer än utveckling av den kemiska processen. En del gäller vidareutbildning och utveckling av medarbetarna i bland annat skydds- och säkerhetsfrågor, något som Domsjö Fabriker satsar hårt på. I personalutvecklingen ingår bland annat brandskyddsutbildning av samtliga skyddsombud. Eftersom brandskyddet ingår i vårt systematiska arbetsmiljöarbete, ska skyddsombuden lära sig att upptäcka brandrisker, säger Christer Larsson, skydds- och säkerhetschef på Domsjö Fabriker. Utbildningen sköts av Örnsköldsviks räddningstjänst. Vi har för övrigt en medarbetare från räddningstjänsten anställd på halvtid. Rapporteringsprogram uppföljer och bevakar Arbetet med att finslipa Domsjös systematiska arbetsmiljöarbete, internt kallat Samba, pågår kontinuerligt. För att bland annat förbättra uppföljningen av inrapporterade olyckshändelser och incidenter har man investerat i ett nytt webbbaserat dataprogram Flexite, som hanterar alla slags avvikelser. Systemet ger en bra överblick över hanteringen av alla skaderapporter. Flexite kan också utnyttjas för produktionsuppföljning genom Domsjö Fabriker undviker skador med hjälp av hög säkerhetsnivå att rapporterna för avvikelser i produktionen matas in i databasen och ny statistik kan tas fram. Arbetsmiljö- och brandskyddsrapporteringen ska göras i Flexite, säger Christer Larsson. Det innebär att så fort en avvikelse rapporteras, får berörda och ansvariga direkt information via e-post. Den ansvarige upprättar en handlingsplan och sätter slutdatum för åtgärderna. Programmet bevakar handlingsplanen och skickar påminnelser via e-post. En avvikelserapport kan inte arkiveras om inte den ansvarige intygar att alla åtgärder är vidtagna. Programmet upprättar statistik och ansvariga kan hela tiden övervaka att arbetsmiljö- och brandskyddsarbetet sköts kontinuerligt och systematiskt. I kölvattnet från dessa investeringar installerar Domsjö Fabriker också ett uppgraderat system för brandlarm, berättar Christer Larsson. Vi får det modernaste larmet som finns på marknaden. Nära samarbete med räddningstjänsten Domsjö Fabriker Anders Tjärnberg, riskingenjör på If, har följt utvecklingen på Domsjö Fabriker under många år och ingår i den grupp som varje år besiktigar Domsjö-anläggningen i Örnsköldsvik från ett försäkringsperspektiv. Han konstaterar att det kontinuerliga förbättrings- och förändringsarbetet de senaste sju till åtta åren fungerat mycket bra. Det som särskilt utmärker deras säkerhetsarbete är viljan att fånga upp alla incidenter, tillbud, avvikelser och olyckor och att hantera dem på ett professionellt och effektivt sätt, säger han. Det nära samarbetet med räddningstjänsten i Örnsköldsvik är unikt. Det har bidraget till att höja säkerhetsnivån och riskmedvetandet. På anläggningen finns också en industribrandkår, som naturligtvis bidrar till ett aktivt risktänkande. Proffsigt risk managementarbete Anders Tjärnberg poängterar även företagsledningens engagemang och intresse för säkerhets- och miljöfrågor. På Domsjö finns också ett proffsigt risk management-arbete som starkt bidragit den goda säkerhetskulturen. Säkerhetstänkandet har blivit en naturlig del av den dagliga verksamheten. Vid alla projekt, nyinköp med mera så beaktas alltid säkerhetsfrågorna. Alla entreprenörer som arbetar på anläggningen genomgår en grundläggande säkerhetsutbildning. En hög skyddsnivå kostar pengar, men sparar också mycket pengar genom att man undviker skador och sjukskrivna medarbetare. Ledningen har föredömligt valt att investera i säkerhet och har bevisligen tagit rätt beslut. Anders Tjärnberg kan se en svaghet i fabrikens skyddsorganisation: Den är delvis personrelaterad. Några eldsjälar driver stora delar av skyddsarbetet och organisationen blir därför sårbar om dessa personer skulle vara frånvarande. Till min glädje ser jag samtidigt att man arbetar för att minska detta personberoende, säger Anders Tjärnberg. Hit hör vidareutvecklingen av det systematiska miljöarbetet med bland annat investeringen i Flexite. I ett bioraffinaderi utnyttjas vedråvaran på ett resurseffektivt och miljövänligt sätt. Vedråvarans delar - cellulosa, hemicellulosa och lignin utvecklas till specialcellulosa, etanol och lignosulfonat. I Domsjö fabriker produceras dessutom energi, hartsolja, jordförbättringsmedel, kolsyra och metangas. De kompletterande produkterna blir allt fler genom utvecklingen av bioraffinaderiet. Anders Kumm 8 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 2/2007 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 2/2007

6 Kuvapörssi Oy / Jupiterimages Riskmanagern är en mångsysslare Chief Risk Officer, CFO eller Riskmanagern, har befäst sin ställning i finska företag. RM ansvarar för ett större arbetsområde och tyngdpunkten förskjuts allt mer från skaderisker till affärsrisker. Den viktigaste utmaningen är att samordna riskhantering med ledningssystem och affärsprocesser. För att lyckas måste riskmanagern övertyga hela linjeledningen om vikten av riskhantering. I takt med att verksamheten för en helhetsinriktad RM Enterprise Risk Management, ERM blivit vanligare har en ny yrkeskår av riskmanager vuxit fram. I en enkät som Ernst & Young gjorde våren 2007 tillsammans med Suomen riskienhallintayhdistys ville man ha synpunkter på den utvidgade arbetssituationen och de utmaningar som RM står inför. Målgrupp för enkäten var riskhan- teringsexperter i finska företag och organisationer. Påfallande för riskmanager idag är hur varierande yrkesbakgrund de har (bild 1). Det beror sannolikt dels på att hela yrket är rätt nytt, dels på att riskhantering som arbetsfält i sin helhet är mycket omfattande och tangerar många olika yrkesområden. De riskmanager som svarade på enkäten representerade 15 olika yrkeskarriärer vad gäller utbildning och tidigare arbetserfarenhet. Endast 17 procent av de svarande uppgav att deras utbildning och arbetserfarenhet uttryckligen hade koppling till riskhantering. Merparten, över 80 procent, har således kommit in på riskhantering från något annat område, det vanligaste är försäkringsbranschen. Företagssäkerhet, redovisning och finansiering är andra områden som riskhanteringscheferna tidigare sysslat med. Säkerhet genom riskhantering De krav som organisationen ställer på RM är en viktig utgångspunkt för en riskmanagers arbete (bild 2). Bland de organisationer som deltog i enkäten var det vanligaste målet för riskhanteringen att säkerställa att målen uppnås, vilket tre fjärdedelar av de svarande uppgav. Denna målsättning återspeglar idén med ERM, som säger att alla faktorer som kan göra det svårare att uppnå affärsmålen ska betraktas som risker oavsett vilken risktyp det gäller. Andra vanliga mål gäller bättre riskmedvetenhet och ledarskap i organisationen, att förebygga skador samt trygga affärens kontinuitet. Däremot fastställs endast sällan ERMmål som berör ekonomi eller finansiering, som minskad fluktuation i resultat och kassaflöde eller att säkerställa resultatprognoser. Företagsekonomiska eller finansiella kunskaper tycks alltså inte i någon större omfattning tillämpas i det praktiska RM-arbetet. Detta trots att både företagsekonomi och finansiering är ganska väl yrkesrepresenterade bland RM-experterna och att riskmanagern ofta rapporterar direkt till ekonomichefen. RM-chefen är något av en mångsysslare. För att nå företagets mål måste han arbeta inom ett brett riskfält, som omfattar både materiella och immateriella frågor, tekniska och kommersiella risker och interna och externa hot. Detta innebär emellertid inte att han verkligen ansvarar för av alla dessa risker. Enligt praxis fungerar risk managementfunktionen i första hand som samordnare och intern konsult för affärsenheternas ledare. De har det primära ansvaret för riskhanteringen. Utifrån undersökningens resultat är det betydligt vanligare att RM-chefen deltar i utvecklandet och koordineringen av riskhanteringen än att han själv ansvarar för hela verksamheten. Endast direkta skaderisker tycks vara hot som oftare tycks höra till RM-chefens ansvarsområde. Bedömningen av skaderisker var enligt utredningen det område som RMchefen måste satsa mest på (bild 3). Skaderiskerna är hans traditionella arbetsfält liksom säkerhetsriskerna, som upptar mycket av arbetstiden. Det har emellertid skett förändringar i yrket genom att det vid sidan av de traditionella riskerna har dykt upp nya som gäller marknadsföring, kunder, konkurrenter och distributionskedjor. I framtiden får de strategiska riskerna större tyngd Den framtida utvecklingen går i samma riktning. På frågan om vilka risker RMchefen kommer att satsa mest på under de följande tre åren var risker i anslutning till marknadsföring, kunder, konkurrenter, samarbete med kompanjoner och nätverk de vanligaste. Tyngdpunkten i RM-arbetet tycks i Bild 1. Bild 2. Bild IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 2/2007 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 2/

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 6. Dags att förbereda sig inför klimatförändringen

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 6. Dags att förbereda sig inför klimatförändringen Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 6 Dags att förbereda sig inför klimatförändringen Domsjö Fabriker här jobbar de hårt för hög säkerhet Innehåll Ledare På jakt efter

Läs mer

Risk Consulting. Skanska satsar på skadeförebyggande arbete. Ansvarsrisiko og risk management Hvem har ansvaret? IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 1/2004

Risk Consulting. Skanska satsar på skadeförebyggande arbete. Ansvarsrisiko og risk management Hvem har ansvaret? IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 1/2004 Risk Consulting IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 1/2004 Skanska satsar på skadeförebyggande arbete Ansvarsrisiko og risk management Hvem har ansvaret? Innehåll Transportriskerna har förändrats 12 För många

Läs mer

Risk Consulting. Varutransporternas framtid. Global riskhantering i triangelsamarbete I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 8

Risk Consulting. Varutransporternas framtid. Global riskhantering i triangelsamarbete I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 8 Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 8 Varutransporternas framtid Global riskhantering i triangelsamarbete Innehåll Ledare Managing Risks Together Ta lärdom av skadorna

Läs mer

HMS-arbeid i Veidekke 26. Internationella risker kräver expertkunskap... 4. Brandskydd en del av riskhantering inom transport... 6

HMS-arbeid i Veidekke 26. Internationella risker kräver expertkunskap... 4. Brandskydd en del av riskhantering inom transport... 6 Risk Consulting IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 2/2004 Brandskydd en del av riskhantering inom transport Ökad lönsamhet och mindre risker genom fokus på kvalitets-miljö och säkerhetsarbete Innehåll Kartlegging

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 innehåll 2 Koncernchefen har ordet Det här är Folksam Organisation och styrning Kunder Ägarstyrning Medarbetare Trafikforskning Miljöarbete Folksams forskningsstiftelse Priser

Läs mer

Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott

Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott Kriminologiska institutionen Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott Röster från säkerhetsbranschen, lokalpressen och försäkringsbolag Examensarbete 15 hp Kriminologi Kriminologi III (30 hp)

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Risk Consulting. VD- och styrelseansvar. Ansvarsnavigator erfarenheter av praktisk riskhantering

Risk Consulting. VD- och styrelseansvar. Ansvarsnavigator erfarenheter av praktisk riskhantering Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 9 VD- och styrelseansvar Ansvarsnavigator erfarenheter av praktisk riskhantering Innehåll Ledare Konsten att fokusera Risk- och

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab arbetsmiljöhandbok arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab sammanfattning Fjärrvärmebranschens farliga varor - el, gas, kemikalier, ånga och hetvatten gör den riskfylld att

Läs mer

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel?

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel? ? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Utgiven av S V E N S K T N Ä R I N G S L I V 2010 Svenskt Näringsliv 2010 ISBN 978-91-7152-972-5 Produktion: XRDSi Stockholm-Brussels

Läs mer

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det!

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! Rapport 2001:2 DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! 1. SAMMANFATTNING... 4 2. INLEDNING... 6 2.1. Bakgrund och syfte... 6 2.2. IT - vad är det?... 6 2.3. Rapportens uppläggning... 7 3.

Läs mer

Förebygg stölder på byggarbetsplatsen

Förebygg stölder på byggarbetsplatsen Förebygg stölder på byggarbetsplatsen Förord 2000-2002 genomförde FoU-Väst en studie om stölder på byggarbetsplatser med stöd från SBUF. Projektet finns dokumenterat som Stoppa tjuven! Brott och brottsförebyggande

Läs mer

31 rekommendationer för ökad lönsamhet i byggandet att minska slöserier!

31 rekommendationer för ökad lönsamhet i byggandet att minska slöserier! 31 rekommendationer för ökad lönsamhet i byggandet att minska slöserier! Per-Erik Josephson och Lasse Saukkoriipi Centrum för management i byggsektorn Avdelningen för construction management Chalmers tekniska

Läs mer

Dåligt brandskydd i radhus

Dåligt brandskydd i radhus Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2007 Dåligt brandskydd i radhus sid 7 Så klarar vi samhällets risker år 2020 sid 15-19 Har inte råd att skydda gamla Visby sid 20-21 2 inledaren Sirenen Nr 5 Augusti

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15 European Employee Index 2014 Sverige 2014 - Årgång 15 Innehåll 04 06 08 10 Sveriges arbetsglädje är fortsatt i topp 10 Ledarskapskvalitet utan styrfart Svensk prestationskulturs styrkor och svagheter Världen

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2013

Hållbarhets redovisning 2013 Hållbarhets redovisning 2013 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING På sikt vill vi förstås bli klimatneutrala av egen kraft. Men den resan kan vi inte göra själva. Då måste både du, jag och alla andra

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

2006 WWW.SUNGARD.SE FINNS STÖRSTA SÄKERHETSHOTET HOS CHEFEN? KAMPEN MELLAN DE ONDA OCH DE GODA

2006 WWW.SUNGARD.SE FINNS STÖRSTA SÄKERHETSHOTET HOS CHEFEN? KAMPEN MELLAN DE ONDA OCH DE GODA En tidning om det som du inte vill ska hända ditt företag FINNS STÖRSTA SÄKERHETSHOTET HOS CHEFEN? KAMPEN MELLAN DE ONDA OCH DE GODA 2006 WWW.SUNGARD.SE SunGards VD Thomas Enmark: Det största säkerhetshotet

Läs mer

Företagsnyckeln KLOKA FÖRETAGARE HAR KRISBEREDSKAP DE SMARTASTE FÖRBEREDER REDAN NÄSTA UPPGÅNG. I detta nummer:

Företagsnyckeln KLOKA FÖRETAGARE HAR KRISBEREDSKAP DE SMARTASTE FÖRBEREDER REDAN NÄSTA UPPGÅNG. I detta nummer: Företagsnyckeln I detta nummer: En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 2/2009 Reagera i tid - viktigt för företagaren att säkerställa sin ekonomiska ställning s. 16-17 Lean production

Läs mer

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik. s juridiska årsbok 2015» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.» 1 Inledning Innehållsförteckning För fjärde året i rad har vi på tagit fram en juridisk årsbok. Rapporterna är ett led i

Läs mer

FÖRETAGETS SOCIALA ANSVAR

FÖRETAGETS SOCIALA ANSVAR FÖRETAGETS SOCIALA ANSVAR INTERVJU MED VICE KONCERNCHEF HUMAN RESOURCES MÅNGFALD ARBETSHÄLSA OCH SÄKERHET AFFÄRSPRINCIPER KOMMUNIKATION SAMHÄLLSENGAGEMANG PRINCIPER INTERVJU MED VICE KONCERNCHEF Ansvar

Läs mer

Kräver obligatorisk incidentrapportering

Kräver obligatorisk incidentrapportering intervju sid 16 Forskning sid 20 Säker på sitt Malmö Skiftet äger räddningstjänsten En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #15 2012 beredskap Det kan vi lära från Utøya Hjärtat

Läs mer

2007 Vad är entreprenörskap?

2007 Vad är entreprenörskap? #1 2007 Vad är entreprenörskap? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln E-spegeln är ett unikt forskningsprojekt och en spegling av den glädje, sorg, och vedermödor som alla vi som startar nya affärsverksamheter

Läs mer

Elektroniska affärer Status och trender 2006

Elektroniska affärer Status och trender 2006 Peter Fredholm Elektroniska affärer Status och trender 2006 Utgiven av NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, maj 2006 Boken kan köpas i din bokhandel, alternativt beställas direkt från: booksondemand.e-butik.se.

Läs mer