1907. Petitionsbetänkande N:o 16.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1907. Petitionsbetänkande N:o 16."

Transkript

1 1907. Petitionsbetänkande N:o 16. Ekonomiutskottets betänkande N:o 3 i anledning af särskilda petitionsförslag angående fiskerilagstiftningen och fiskerinäringens höjande. Jämte särskilda protokollsutdrag har Landtdagen i afseende å förberedande behandling hänskjutit till Ekonomiutskottet sju särskilda petitionsförslag angående fiskerilagstiftningen och fiskerinäringens höjande, n:ris 16, 20, 21, 31, 57, 72 och 195 (Bil. IY till Landtdagshandl., ss ); och har utskottet jämväl fått del af de yttranden, hvilka afgifvits vid ärendets remiss. Af förenämnda petitionsförslag af se fyra (n:ris 16, 20, 21 och 31) fiskeriförhållandena inom hela landet, hvaremot tre (n:ris 57, 72 och 195) hänföra sig till lokala förhållanden. Utskottet har funnit lämpligt att handlägga dessa petitionsförslag i ett sammanhang, med undantag af N:o 57, hvilket, såsom berörande mera äganderätts- och aflöningsfrågor än fiskeriförhållanden, i så hög grad skiljer sig från de öfriga, att utskottet icke funnit skäl att upptaga detsamma till behandling i förevarande betänkande. Uti tre af ifrågavarande petitionsförslag (n:ris 20, :21 och 31) anhålles om nedsättande af en kommitté för

2 Petitionsbetänkande N:o 16. beredning af frågan om revision af fiskerilagstiftningen. Då uti petitionsförslaget N:o 16 föreslås, att hos regeringen skulle göras framställning därom, att nästa landtdag måtte föreläggas proposition om ny fiskeristadga, har utskottet ansett jämväl denna petition med af seende å sitt hufvudsakliga innehåll höra till dem, om hvilka kommittén, därest en sådan tillsättes, först bör afgifva yttrande. Af likartad beskaffenhet har utskottet äfven funnit de i petitionsförslagen N:ris 72 och 195 äskade åtgärder vara, hvilka endast afse vissa delar af landet (se sidd. 10 och 13). Utöfver nedsättandet af en kommitté föreslås i petitionsförslaget N:o 20 framställandet af en anhållan därom, att regeringen för höjande af fiskerinäringen och understödande af fiskarbefolkningen, oberoende af kommitténs arbete, skulle l:o beordra ett ångfartyg att om våren frambefordra fångstmän till de platser i Finska viken, hvarest gråsälen framföder sina ungar, och 2:o aflöna instruktörer med uppgift att införa förbättrade metoder för fiskfångst och för förädlande af den infångade varan, äfvensom 3:o bevilja amorteringslån mot billig ränta för inrättandet af förvaringsanstalter. Tillika anhålles i petitionsförslaget N:o 31, att regeringen omedelbart måtte skrida till utgifvande af premier för dödande af gråsäl samt beakta från yrkessammanslutningar inkommande ansökningar om understöd. Utskottet har till en början tagit under öfvervägande de åtgärder, hvilka af regeringen kunde omedelbart vidtagas utan föregången beredning af kommittén, och har utskottet i främsta rummet fäst sin uppmärksamhet vid de klagomål, hvilka såväl i petitionsförslagen som på särskilda håll bland fiskarbefolkningen försports angående den förödelse salen åstadkommit såväl med afseende å fisket som å fiskredskapen. Om storleken af denna förödelse kan man bilda sig en föreställning, då man vet att salen under ett dygn till sin nä-

3 Fiskerinäringens befrämjande. 3 ring använder omkring 5 kg. fisk. Beräknas priset å ett kilogram fisk till endast 20 penni, så förtära 4,500 salar hvilket antal årligen i Finland aflifvas fisk till omkring 1,600,000 marks värde om året. Härtill kommer den skada å fiskbragder, som genom salen, och särskildt den s. k. vikarsälen, vållas. Det väcker ej förvåning, att vår fiskarbefolkning längs hafskusten redan länge klagat öfv.er detta förhållande. Frågan är så mycket mera beaktansvärd som antalet dödade salar år för år minskas. Enligt föreliggande statistiska uppgifter dödades åren i medeltal 6,320 salar om året. Följande tioårsperiod nedgick detta medeltal till 4,890 stycken. År 1905, för hvilket de senaste uppgifterna kunnat erhållas, dödades 4,253 salar. Detta nedåtgående förorsakas synbarligen af en kännbar minskning i sälskyttarnes antal. Enligt af utskottet införskaffade uppgifter utrustas exempelvis från flere byar i Österbotten, hvarifrån för blott några år sedan flere båtlag begåfvo sig på sälfångst, numera få eller inga båtlag, och har som orsak härtill framhållits, att sälfångsten icke längre är ekonomiskt lönande, enär såväl salskinnets som i synnerhet späckets pris sjunkit, hvare- ^mot utrustningen fördyrats. Detta sakläge, som ständigt försämras, kräfver skyndsam bot. Inom utskottet hafva tvifvelsmål visserligen uttalats angående ändamålsenligheten af den föreslagna åtgärden, att ett staten tillhörigt fartyg skulle användas för frambefordring af sälskyttar. Man har till och med betviflat att staten skulle disponera öfver för detta ändamål användbara fartyg. Å andra sidan har man likväl framhållit, att s älfängsten särskildt i Finska viken skulle genom användande af lämpligt fartyg i hög grad befrämjas. Fartyget skulle befordra fångstmännen till kanten af det isfält, hvarå gråsälarna vistas medan deras ungar äro små, samt under fångsttiden där- Ekovwmiutékottets betänkande. N:o 3.

4 Petittonsbetänkande N:o 16. städes utgöra fångstmännens läger- och förrådsplats. Med beaktande häraf har utskottet ansett petitionen förtjäna understöd, om nödigt antal sälfångstbåtlag anmäler sig för dylik färd och om staten har lämpliga fartyg till disposition för detta ändamål. Däremot anser utskottet förslaget att särskild premie borde erläggas för dödad sal böra obetingadt understödas. Då salen i åtminstone lika hög grad bör anses skadlig för fiskerinäringen som t. ex. de fåglar, hvilkas dödande för närvarande premieras, äro skadliga för jordbruket, förefaller det såväl skäligt som rättvist, att samhället genom denna premiering bistår fiskarena i deras för närvarande hopplösa kamp mot detta allt talrikare uppträdande skadedjur. Härtill uppmuntrar af ven grannländernas exempel. I Danmark anses t. ex. salens utrotande vara så viktig för fiskerinäringen, att undervisning i sälfångst bl. a. meddelas uti en där nyligen inrättad fiskar-folkhögskola. I Sveriges kustlän erlägges för dödad sal en premie i medeltal öfverstigande 4 kronor. Så betalas t. ex. i Upsala län 5 kr., Södermanlands län 4 kr., Kalmar län 6 kr., på Gottland 4 kr., i Blekinge 10 kr., Västerbotten 3 kr., Västernorrland 3 kr. o. s. v. Med dessa fakta för ögonen föreslår utskottet, att man äfven i Finland skulle begynna premiera salfångsten, och har utskottet i detta afseende samt såväl med hänsyn till det genomsnittsantal salar, hvilket driftiga båtlag under en fångstperiod kunna döda, som i betraktande af de premier, hvilka erläggas i Sverige, ansett premien i Finland böra fastställas till 5 mark. Efter antalet för närvarande årligen dödade salar skulle staten härför få vidkännas en utgift af omkring 24,000 mark om året, men då det är att hoppas, att.sälfångsten genom denna åtgärd komme att bedrif vas intensivare, har utskottet kommit till den uppfattning, att för ändamålet borde för år 1908 reserveras ett belopp af 30,000 mark.

5 Fiskerinäringens befrämjande. 5 För fiskerinäringens framgång är det nödvändigt att idkarne af denna näring kunna icke allenast på ändamålsenligt sätt utöfva fångst, utan äfven bered* den till försäljning afsedda fisken på sådant sätt, att densamma kan upptaga täflan med från annat håll på marknaden införda goda produkter, l håda dessa hänseenden är vår fiskarbefolkning i hög grad efterblifven. Vid denna omständighet fästes äfven afseende i de till behandling föreliggande petitionsförslagen, såsom ofvan nämnts, och föreslås vidtagande af åtgärder för att härutinnan vinna rättelse. Härvidlag är att märka att regeringen under senaste tid tilldelat särskilda landtbrukssällskap understöd att användas för befrämjande af följande af regeringen anvisade ändamål:,,l:o) Anställande i sällskapets tjänst af en instruktör, som bör hafva genomgått Evois fiskarskola eller äga motsvarande praktiska och teoretiska insikter. Instruktören åligger att såväl praktiskt som teoretiskt arbeta för genomförande af de åtgärder till fiskerinäringens befrämjande, som omnämnas i gällande fiskeriförfattningar. Bland sådana åtgärder kan särskildt nämnas: åstadkommande af fiskelag och f redningsområden, inrättande af lekplatser för fisken samt lämnande af upplysningar om skadligheten af fiskevattnens förorenande och nödvändigheten af fiskvägars öppenhållande. 2: o) Verkande för införande af fiskodling genom utplantering af fisk och genom inrättande af enkla fiskkläckningsanstalter för höstlekande fisk, såsom sik, mujka och forell, samt dragande försorg om konstmessig befruktning af vårlekande fisk, såsom braxen, gädda, gös, id m. fl. 3:o) Införande af rationellt fiske inom visst begränsadt område af sällskapets verkningskrets, hvarvid sagda område bör så utväljas, att inom dess gränser förekomma sjöar eller andra vatten af olika beskaffenhet och därigenom lämpliga för olika slags fisk.

6 Petitionsbetänkande N:o 16. 4:o) Inläggning, konservering och rökning af fisk samt uppförande af fryshus och iskällare för fiskens förvaring. 5:o) Anordnande genom de under punkt l:o) omnämnda instruktörer eller andra sakkunniga personer af praktiska kurser i konstmessig befruktning af fiskrom, inrättande af lekvasar och tillverkning af fiskbragder och fiskkärl. 6:0) Ordnande af fiskhandeln. 7:o) Premiering af välskötta fiskevatten. 8:0) Verka för åstadkommande af ändamålsenliga fiskebåtar och fiskbragder." Denna instruktion angifver de flesta af de ändamål, för hvilkas ernående statens understöd för närvarande skulle behöfvas. Men påtagligt är, att de härintills till fördelning disponibla penningmedlen varit alldeles otillräckliga för att därmed de i instruktionen nämnda syftemål närmelsevis kunde förverkligas. Särskilda landtbrukssällskap hafva också ansökt om dessa fiskeriunderstöd till ett belopp af 84,400 mk, men regeringen har för ändamålet anslagit endast 50,000 mk. Det påbörjade arbetet bör med kraft fortsättas, och anser utskottet det vara mest ändamålsenligt att verksamheten för fiskerinäringens befrämjande äfven framdeles skulle förmedlas genom de lokala yrkesföreningarna, ty erfarenheten har ådagalagt, att af staten omedelbart aflönade instruktörers arbete i allmänhet icke burit sådana frukter som liknande arbete, utfördt af yrkesföreningarnas tjänstemän. I sådana trakter, t. ex. i inlandet, hvarest fisket endast är en binäring vid sidan af jordbruket, bör åtminstone tillsvidare denna understödsverksamhet bedrifvas genom landtbrukssällskapens förmedling. Bland den egentliga fiskarbefolkningen vid kusten och i skärgården kunna däremot med säkerhet särskilda af fiskarena bildade yrkesföreningar i detta afseende verka mera effektivt. Sällskap af båda slagen

7 Fiskerinäringens befrämjande. 7 borde staten kännbart understöda, och föreslår utskottet, att för detta ändamål för år 1908 måtte beviljas ett anslag stort 100,000 ink. Men då vid inrättandet af större förvarings- och insaltningsanstalter jämte understöden erfordras större kapital, än den fattiga fiskarbefolkningen mäktar anskaffa, anser utskottet att staten för dessa ändamål borde ur sin lånefond bevilja amorteringslån åt af fiskarbefolkningen bildade andelslag, med iakttagande af, att lån utgifvas endast åt sådana andelslag, beträffande hvilka det finnes garantier för att lånen skola framgångsrikt användas till med dem afsedda ändamål. Utöfver dessa åtgärder, hvilka regeringen omedelbart kan vidtaga, föreslås i ett flertal af de nämnda petitionsförslagen, såsom redan antydts, att Landtdagen måtte petitionera därom, att regeringen skulle tillsätta en kommitté dels för att uppgöra förslag till reformer och ändringar inom fiskerilagstiftmngen, dels för att dryfta andra af lagstiftningen oberoende åtgärder för ^fiskerinäringens höjande. Missnöjet med lagstadgandena rörande fisket är, som äfven af petitionsförslagen synes, rätt allmänt öfverallt i landet. Och då de längst syftande åtgärderna för höjande af denna näring ovillkorligen erfordra omfattande föregående beredning, har utskottet velat föreslå, att Landtdagen hos regeringen måtte petitionera om nedsättande af en sådan kommitté, och har Utskottet tänkt sig följande program för kommitténs arbete: För det första borde kommittén fästa afseende vid de klagomål, som petitionsförslagen innehålla däröfver, att den obesuttna befolkningen blifvit utan fiskerätt, då nyttjorätten af fiskevattnet är beroende af jordbesittningen, och jordägarena i allt högre grad begynnt tillgodo-

8 Petitionsbetänkande N:o 16. göra sig sin äganderätt och ur densamma härflytande fördelar i det de vägra dem, som icke äga jord, rätt att fiska. Så säges i petitionsförslaget n:r 16, att rätten till fiske borde göras allmän för alla medborgare med i lag tillåtna fångstredskap och på i lag tillåten tid. I petitionsförslaget n:r 31 föreslås åter, att den obesuttna fiskarbefolkningens behof af fiskerätt i den inre skärgården och sjöarna måtte tagas i betraktande vid uppgörandet af ny arrendelag, samt att fiskarbefolkningens rätt till fiske i hafvet och den yttre skärgården måtte tillgodoses sålunda, att delar af fiskevattnen skulle lösgöras från den enskilda j or db e sittningen och upplåtas ti]l fiskeallmännig, som fiskarbefolkningen i de särskilda kommunerna finge begagna antingen fritt eller emot till staten erlagdt arrende. Utan att närmare ingå på en granskning af de i petitionsmemorialen i denna sak gjorda förslagen, vill utskottet endast såsom sin åsikt uttala, att man för tillfredsställande af den obesuttna befolkningens behof af fiskevatten torde kunna anvisa olika utvägar, beroende på om fisket är befolkningens hufvudnäring, såsom fallet är företrädesvis vid kusten och i skärgården, eller endast en binäring såsom i inlandet. Speciellt med hänsyn till den egentliga fiskarbefolkningen borde kommittén pröfva, huruvida det icke vore skäl att till grund för kommitténs arbete skulle införskaffas noggranna statistiska uppgifter om, hvilket antal af de personer, som idka fiske såsom sitt egentliga näringsfång, är i) jordägare, 2) arrendatorer på annans mark eller 3) utan något slags jordbruk, och möjligen ännu uppgifter om andra yrkesfiskarenas förhållanden belysande omständigheter. Likaså borde kommittén, jämte en fullständig redogörelse för fiskevattnens utveckling till privategendom under tidernas lopp, framlägga utredning därom huru långt det i förordningarna påbjudna skiftet af fiskevattnen fortskridit, och hvilka orsakerna äro till att skifte icke på flere

9 Fiskerinäringens befrämjande. 9 orter verkställts. Viktig för denna frågas slutliga lösning är äfven utredning därom, i hvilken mån de ur fisket härflytande förmåner vid lägenhetsköp tagits i betraktande och. till hvilket pris dessa förmåner. Redan 1898 års fiskerikommitté påvisade att fisktillgången var stadd i aftagande såväl i hafvet som i inlandsvattnen och framhöll samtidigt denna företeelses nationalekonomiska betydelse för vårt vattenrika land. Såsom ett exempel på, i hvilken grad minskningen sker, må här enligt statistiska uppgifter nämnas några siffror rörande den årliga fångsten i medeltal af särskilda fiskslag under ett par tiotal år. År. Lax och taimen. Kg. Sik. Kg. Strömming. Kg- Mujkor och nors. Kg , ,500 1,133, ,560 10,291,560 9,038,850 3,307,750 2,482,770 Statistiken ådagalägger sålunda i stort sedt det berättigade i fiskarenas klagomål öfver att tillgången i synnerhet på värdefullare fisklag år för år minskats. Såsom orsak till denna regelbundet aftagande tillgång på fisk har man i allmänhet framhållit användandet af fiskredskap, hvilka, jämte det de äro mycket gifvande, förstöra fiskynglet och tendera till att utrota hela fiskslag, äfvensom dessutom den omständigheten, att gällande fiskeristadga bestämmer för samma fiskslag öfverallt samma fridlysningstid, ehuru erfarenheten tydligen utvisar, att lektiderna äro betydligt olika i skilda delar af landet. Såsom en synbarligen viktig orsak till fiskens aftagande måste man äfven anse strändernas fortgående kalhuggning, hvarigenom fisken i synnerhet under lektiden beröfvas möjlighet att erhålla skydd och näring i' skuggan af skogbevuxna stränder.

10 Petitionsbetänkande N:o 16. Vattenrättsutskottet vid 1900 års landtdag har jämväl beaktat denna omständighet, i det utskottet föreslagit att stränders kalhuggning skulle genom lagstadgandena förbjudas. Förslaget erhöll dock icke denna gång erforderlig ständerpluralitet, och har detta allt mera tilltagande missförhållande fått kvarstå. Förutom ofvan nämnda brist i lagstadgandena, hvilka hämma fiskerinäringen, har af ven i allmänhet försports klagomål däröfver, att stockflottningen medför stor skada för fisket, hvarjämte yrkande framställts, att ersättning för sådan skada skulle genom lagbestämning regleras därhän, att flottning af obarkad stock skulle omöjliggöras. För ernående af detta ändamål innehåller gällande vattenrättslag visserligen stadganden (II kap. 2 2 mom., 5, 6, 19 m. fl.) Men stora trävarubolag hafva vattenrättsägare till skada kunnat kringgå dessa stadganden. Liknande klagomål hafva äfven försports från bebyggarena af strandområden vid inlandets älfvar, i det man gjort gällande att utsläppandet i vattendragen af giftigt af f all m. m. från fabriker inverkar menligt på fisktillgången. För aflägsnande af ofvan nämnda missförhållanden skulle det åligga kommittén att föreslå sådana ändringar i gällande fiskeristadga, att begagnandet af fiskyngel och i allmänhet särskilda fiskslag förödande bragder blefve underkastadt särskild kontroll och vissa villkor. I detta sammanhang kunde kommittén jämväl taga under ompröfning, i hvilken omfattning tillstånd kunde medgiivas till den uti petitionsförslaget N:o 72 föreslagna undantagsåtgärd att begagna vissa uti nuvarande fiskeristadga förbjudna, i petitionsförslaget omnämnda bragder under islossningen och vårfloden i Österbottens älfvar och inre vattendrag, utan att skada härigenom skulle tillfogas fiskfångsten i dessa vatten. Fiskeristadgans föreskrifter angående fridlysningstid borde äfven underka-

11 Fiskerinäringens befrämjande. 11 stås granskning och. afpassas efter resp. fiskslags olika lektider i skilda delar af landet. I och för aflägsnande af de olägenheter, som genom strändernas kalhuggning och genom flottning förorsakas, borde kommittén taga under ompröfning, huruvida icke 13 i gällande skogslag kunde förändras i sådan riktning, att stränderna vid fiskevatten kunde skyddas för kalhuggning, och huruvida icke VII kap. 3 i gällande vattenrättsförordning borde sålunda ändras, att förutom däri nämnda böter för flottning af obarkad stock jämväl borde utsättas vite per stam. I detta sammanhang torde kommittén prof v a, i hvilkenmån fabrikers ofvan nämnda skadliga inverkan på fiskerinäringen kunde på lämpligt sätt förhindras. Dä en stor del af de reformer och förbättringar, hvilka gällande lagstadganden på fiskerinäringens område afse, hafva förblifvit reformer endast på pappret, borde kommittén taga under ompröfning, på hvilket sätt fiskeriförvaltningen i vårt land borde organiseras för att de i utsikt ställda reformerna kunde förverkligas. Utskottet har icke kunnat underlåta att fästa sin uppmärksamhet vid den omständigheten, att de myndigheter i landet, å hvars omvårdnad fiskeriärendena i första hand ankomma, nu i någon mån sakna tillfälle till samverkan med själfva den fiske-idkande befolkningen. Enligt utskottets förmenande borde kommittén fördenskull pröfva, huruvida och på hvilket sätt regelbundna diskussionsmöten, till hvilka idkare af fiskernäringen från olika delar af landet skulle inkallas, kunde anordnas de nuvarande fiskerimyndigheterna 'till bistånd. Emedan fredningsoairådena äro af stor betydelse för fiskbeståndet, borde kommittén främst fästa sin uppmärksamhet på den omständigheten, att dessa områden öfverallt blefve lagenligt ordnade och tydligt utmärkta. För detta ändamål borde kommittén anskaffa fullständig utredning öfver orsaken därtill, att afskiljan- JSkonomiutskottets betänkande N:o 3.

12 Petitionsbetänkande N:o 16. det af fredningsområden icke inom föreskrifven tid verkställts och att af skiljandet icke slutförts öfverallt, hvarest därtill hörande uppmätning af vattenområdet ägt rum. På grund af denna utredning borde kommittén taga till ompröfning frågan, huruvida och i hvilken mån statsbidrag kunde utgifvas vid inrättandet af fredningsområden och huru efterlefnaden af lagstadgandena rörande fredningsområden m. m. effektivt kunde öfvervakas. Det uti petitionsmemorialet N:o 20 framställda förslag om inrättandet af en särskild försäkringsanstalt för försäkring af fiskbragder och farkoster, som användas för fiskeriändamål, är enligt utskottets mening synnerligen beaktansvärdt. En dylik åtgärd vore säkerligen ägnad att betrygga fiskarenas ekonomiska ställning, hvilken för närvarande genom en enda storm kan blifva helt och hållet rubbad. Planer att inrätta sådana anstalter h af va redan länge varit å b ane. Men emedan tankens praktiska förverkligande medför stora svårigheter och grundandet af en dylik försäkringsanstalt erfordrar en preliminär pröfning af alla på frågan om anstaltens organisation och verksamhet inverkande omständigheter, så vore det enligt utskottets tanke icke skäl att skrida till åtgärd i omförmäldt syfte, innan den föreslagna kommittén har häröfver aflämnat sitt utlåtande. Såsom ett ännu verksammare medel till underlättande af fiskarens kamp mot storm och oväder borde därjämte tagas i betraktande möjligheten att anordna ett sådant meteorologiskt signalsystem, som det, hvilket kommit till användning i Danmark. Det skulle alltså åligga kommittén att pröfva, huruvida anledning förekomme att inrätta en anstalt för försäkring af fångst och farkoster, äfvensom att införa ett signalsystem för tillkännagifvande af väderleksförändringar och isförhållanden. Ehuru fiskarbefolkningens yrkesskicklighet torde kunna betydligt höjas genom de instruktörer, hvilka af

13 Fiskerinäringens befrämjande. 13 ofvannämnda föreningar med statens subvention skulle anställas, har dock icke ännu härmed tillgjorts allt, som kunde göras för utvecklande af fiskarenas fackkunskap. Äiven på detta område borde, lika som fallet är på jordbrukets och andra yrkesgrenars gebit, åstadkommas särskilda fackskolor, uti hvilka vår fiskarbefolkning vore i tillfälle att inhämta för yrket behöfliga insikter. Dylika skolor existera t. ex. i Sverige och Danmark. Till anläggning af sådana fiskarskolor och till läroplan för desamma borde kommittén äfven uppgöra förslag. Under disskussionen inom utskottet rörande åtgärder till fiskerinäringens höjande framställdes äfven af fackmän å området behofvet af en väl ordnad fiskexport. Speciellt borde härvid beaktas exporten till Ryssland och denna ställas under uppsikt af särskild handelsombudsman. Utskottet har beslutit föreslå, att äfven denna fråga skulle Öfverlämnas till den blifvande kommitténs handläggning. Slutligen borde kommittén fästa afseende vid de isynnerhet i landets nordligare delar framkomna och i petitionsförslaget n:o 195 omförmälda önskningsmål, att ortsbefolkningen skulle medgifvas friare fiskerätt än härintills uti kronojord underlydande fiskevatten. Beaktande det ekonomiskt tryckta läget uti dessa trakter, anser utskottet att befolkningen därstädes borde, jämväl beträffande fiskerinäringen, medgifvas så stora förmåner som det för bevarande isynnerhet af värdefullare fiskslag är möjligt, och föreslår utskottet med hänsikt därtill, att den afsedda kommittén skulle pröfva, huruvida och i hvilken mån detta önskningsmål kunde tillgodoses och om det måhända vpre skäl att utsträcka enahanda rättighet äfven till andra delar af landet.

14 Petitionsbetänkande N:o 16. På grund af hvad ofvan framhållits får utskottet vördsamt föreslå, att Landtdagen ville till Hans Kejserliga Majestät ingå med underdånig anhållan: att regeringen måtte taga under ompröfning, huruvida ej under vårvintern något lämpligt staten tillhörigt fartyg kunde ställas titt förfogande för transport af fångstmän till platser, där gråsälen framföder sina ungar, ifatt hugade båtlag i tillräcklig mängd anmäla sig; att i premie måtte utbetalas o mk för hvarje dödad sal och att för detta ändamål skulle upptagas å budgeten for år 1908 ett förslagsanslag af 30,000 mk: att särskilda a f fiskeidkare grundade fiskeris amm anslutning ar och sådana landtbrukssällskap, som upptagit fiskerinäringens befrämjande på sitt program, måtte ur statsmedel beviljas tillräckliga understöd för befordrande af den verksamhet till fiskerinäringens forko frän, som dessa föreningar utöfva, samt att for detta ändamål måtte i budgeten for 1908 upptagas ett anslag af 100,000 mk; att ur statsverkets lånefond måtte, för inrättande af fiskkonserverings- och insaltningsanstalter beviljas amorteringslån mot låg ränta åt sådana bland fiskarbefolkningen grundade andelslag, hvilka erbjuda garanti för, att de erhållna lånen användas på ett nyttigt och ändamålsenligt sätt; samt att regeringen snarligen ville tillsätta en kommitté, i hvilken skulle inkallas representanter för den besuttna och obesuttna fiskarbefolkningen såväl från kusttrakterna som från inlandet, med uppdrag att utar-

15 Fiskerinäringens befrämjande. 15 beta förslag till ändring i fiskerilagstiftningen samt att föreslå åtgärder till fiskerinäringens höjande i den riktning, som uti betänkandet antydts, äfvensom att regeringen på grundvalen af den härigenom vunna utredningen snarast möjligt ville skrida till behöriga åtgärder. Uti behandlingen af detta ärende hafva deltagit ordföranden Perttilä, medlemmarna Aalto, Aromaa, Heikkilä (delvis), Hokkanen, Huoponen, Kares, Knuutila (delvis), Mantere (delvis), Reima, Runtti (delvis), Sillanpää, Soininen, Sundblom och Wiljäkäinen samt suppleanterna Ala-Kulju (delvis), Hedberg, Heiskanen, Kivioja och Naaralainen. Helsingfors, den 19 oktober 1907.

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 21. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel för folkskolväsendet under år 1908. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 20. Finlands Landtdags underd å n i g a svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående kommunikationsfonden. Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. - Landtd. Sv. - Prop. N:o 13. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition, innehållande förslag till lag angående brandstodsföreningar. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 223 X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af Bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för året är, med undantag af tvänne längre

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

1908. - Motionsbetänkande N:o 1.

1908. - Motionsbetänkande N:o 1. 1908. - Motionsbetänkande N:o 1. Ekonomiutskottets betänkande N:o 1 med anledning af i Landtdagen väckta motioner med förslag till lag angående förbud för bolag och andelslag samt i vissa fall för enskilda

Läs mer

Ur Nordisk familjebok Uggleupplagan 1908. (se källa) Frihamn (it. porto franco), en hamn, dit varor från

Ur Nordisk familjebok Uggleupplagan 1908. (se källa) Frihamn (it. porto franco), en hamn, dit varor från Ur Nordisk familjebok Uggleupplagan 1908. (se källa) Frihamn (it. porto franco), en hamn, dit varor från alla länder få tullfritt införas. Frihamnen är ett noga begränsadt område, som betraktas liggande

Läs mer

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND För förvaltningen av de medel, som på grund av 1950 och 1951 års avtal angående konjunkturutjämningsavgifter mellan Statens Handels- och Industrikommission, å ena samt Svenska

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. ST. Prop. N:o 22. Finlands Landtdags u n - derdånigasvar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel till de bekof, för hvilkas bestridande de ordinarie statsinkomsterna

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område.

N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område. Malmö stadsfullmäktiges protokoll den 19 december 1913. N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område. Spårvägsstyrelsens framställning i fråga om anläggande af spårväg inom Baltiska

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Lag om flygplatsavgifter Enligt

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 13 aravalagen och av 9 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39 Helsingfors/Mariehamn 21.1.2013 Nr 7/13 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 28.11.2012, nris 187,190, 192, 194, 196, 198 och 200/2012 Till Justitieministeriet

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 november 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över 1. Departementspromemorian Ändringar

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare Resumé 283/54/04 BEVILJANDET OCH ANVÄNDNINGEN AV KOMMUNERNAS FINANSIERINGSUNDERSTÖD ENLIGT PRÖVNING Huvudfrågorna vid revisionen har varit att klargöra grunderna för beviljande av kommunernas finansieringsunderstöd

Läs mer

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND KYRKSLÄTTS KOMMUN 303/103/2008 STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND Innehållsförteckning 1 Fondens syftemål...2 2 Fondens kapital...2 3 Fondens avkastning (Ändr. Fge 31.1.2008 7)...2

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Herrar Högbom (ordf.), Iveroth, Lindeberg, Streyffert, Svennilson och Waldenström. Direktör Wilh. Ekman närvarande vid fastighetsbildningsfrågan.

Herrar Högbom (ordf.), Iveroth, Lindeberg, Streyffert, Svennilson och Waldenström. Direktör Wilh. Ekman närvarande vid fastighetsbildningsfrågan. Protokoll fört vid sammanträde med Industriens Norrlandsutrednings arbetsutskott den 4 maj 1942 kl. 14.30 å Industriens Utredningsinstitut, Malmtorgsgatan 8, Stockholm. Närvarande: Herrar Högbom (ordf.),

Läs mer

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne Gåvobrevet jämte testators önskemål beträffande fondens förvaltning med däri gjorda ändringar LO.m. 2009-10-02 GÅVOBREV Jag Ernst August Bång överlämnar härmed

Läs mer

Småfågelskyddet. länder har man på senare tider begynt allvarligt beakta fågelt

Småfågelskyddet. länder har man på senare tider begynt allvarligt beakta fågelt Småfågelskyddet Skyddandet af de s. k. småfåglarna är en angelägenhet, som tvifvelsutan måste intressera hvarje naturvän. Personer, som äga känsla för det harmoniska och sköna i naturen, kunna icke undgå

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

BOSTADSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING

BOSTADSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING BOSTADSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING BOFS 1987:4 TOB 6 Bostadsstyrelsens föreskrifter och information om ändring av föreskrifterna och informationen till förordningen (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

Delegationen för stiftelser och fonder rf. www.saatiopalvelu.fi

Delegationen för stiftelser och fonder rf. www.saatiopalvelu.fi Delegationen för stiftelser och fonder rf www.saatiopalvelu.fi God stiftelsepraxis Närmare trettio stiftelser och fonder som beviljar stipendier började år 1970 hålla regelbunden kontakt med varandra.

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-04-03 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 27 mars 2002

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

2. Sedelutgifningsrätten.

2. Sedelutgifningsrätten. 36 2. Sedelutgifningsrätten. Dä den under de senast förflutna ären försiggängna betj-dande utveckling af den ekonomiska verksamheten i landet, hvilken särskildt framträdt i grundandet af en mängd nya affärsföretag,

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1 2008-04-23 Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1. Bidrag från socialnämnden kan utgå till föreningar med följande former av verksamhet: verksamhet för pensionärer verksamheter för funktionshindrade

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 156/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2002 uppbärs hos olycksfallsoch trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 Namn Föreningen är ideell och dess namn är Önnereds Båtlag. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att i Önneredsviken och på Sjöbacka i

Läs mer

8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S.

8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S. 8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA Å ALLMÄN SAMMANKOMST DEN 3 MAJ 18fift. S T O C K H O L M. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S. Föreningen T. I. har till ändamål: l:o) att bidraga till

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1

Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 .1.2015 PROTOKOLL Nummer 6 22.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 Närvarande Frånvarande Justerat CG - RN - VT - CA - WV FK

Läs mer

1907. SVENSK FÖRFATTNI~GS-S1UVfLING. N:r 67.

1907. SVENSK FÖRFATTNI~GS-S1UVfLING. N:r 67. 1907. SVENSK FÖRFATTNI~GS-S1UVfLING. N:r 67. (Detta nudlmer hill' från trycket utkommit den 13 september 1907.) (Rubrik och datum kungöras frän predikstolen.) Jja g ang'å~nde sta(lsplan oell tomtin(lelning;

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

STADGAR FÖR ASSISTANSANORDNARNA

STADGAR FÖR ASSISTANSANORDNARNA STADGAR FÖR ASSISTANSANORDNARNA Med personlig assistans förstås i dessa stadgar insatsen personlig assistans i enlighet med lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, eller

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 NAMN OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens namn är Upplandsstiftelsen. 2 Föreningen har till ändamål att inom Uppsala län vara ett för kommunerna och

Läs mer

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 3944/1998 1998-03-26 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 januari 1998 beretts tillfälle att avge yttrande över Försäkringsgarantiutredningens

Läs mer

REGLEMENTE BIDRAG TILL ENSKILDA VÄGAR INOM VÅRGÅRDA KOMMUN

REGLEMENTE BIDRAG TILL ENSKILDA VÄGAR INOM VÅRGÅRDA KOMMUN REGLEMENTE BIDRAG TILL ENSKILDA VÄGAR INOM VÅRGÅRDA KOMMUN Reglementet antaget av KF 137/96 Tillägg till reglementet antaget av KF 8/98 Revidering, kommunfullmäktige 1999-12-08 141. Vårgårda kommun h 447

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 1 (5) BOLAGSORDNING för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt,

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Åsnens fiskevårdsområdesförening

Åsnens fiskevårdsområdesförening Stadgar för Åsnens fiskevårdsområdesförening Namn 1 Föreningens namn är Åsnens fiskevårdsområdesförening. Omfattning 2 Föreningen förvaltar fisket i Åsnens fiskevårdsområde i Skatelövs och Västra Torsås

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

STADGAR. a) har relevant akademisk utbildning eller mångårig chefserfarenhet från befattning inom företags eller organisations ledningsgrupp

STADGAR. a) har relevant akademisk utbildning eller mångårig chefserfarenhet från befattning inom företags eller organisations ledningsgrupp STADGAR för Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter, ESK antagna vid föreningens bildande 1989-09-01 och reviderade vid årsmöten 1989, 1994, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2010 och 2011. 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 239/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav25a 1mom.och41d lagenomstudiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det i bestämmelserna

Läs mer

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4 samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (5) Ert datum 2015-07-03 Er referens Ju2015/05400/L4 Avdelning för risk- och sårbarhetreducerande arbete Farliga ämnen Shulin Nie 010 2404211 shulin.nie@msb.se Regeringskansliet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

STADGAR SVENSKA KONKORDIA- FÖRBUNDET R.F. HELSINGFORS 1934 FÖR

STADGAR SVENSKA KONKORDIA- FÖRBUNDET R.F. HELSINGFORS 1934 FÖR STADGAR FÖR SVENSKA KONKORDIA- FÖRBUNDET R.F. HELSINGFORS 1934 HELSINGFORS 1934 TIDNINGSAKTIEBOLAGET NYLANDS TRYCKERI STADGAR SVENSKA KONKORDIAFÖRBUNDET r. f. 1. Svenska Konkofdiaförbundet har till ändamål

Läs mer

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom Bilaga B STADGAR l Namn Stiftelsens namn skall vara FFNS' STIFTELSE FöR FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING (F-Stiftelsen). 2 Ändamål F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom dels de medel som erhålles

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

Guide för nya delägarlagsaktiva Uppdaterad 15.4.2011. I den här guiden har vi samlat information som varje delägare borde känna till.

Guide för nya delägarlagsaktiva Uppdaterad 15.4.2011. I den här guiden har vi samlat information som varje delägare borde känna till. 1 Guide för nya delägarlagsaktiva Uppdaterad 15.4.2011 I den här guiden har vi samlat information som varje delägare borde känna till. Delägarlaget definieras i lagen om samfälligheter och i skattelagen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juni 2007 Ö 2852-06 KLAGANDE Nordea Bank AB, 516406-0120 Obestånd P340 405 09 Göteborg MOTPARTER 1. ACB 2. Kronofogdemyndigheten 171

Läs mer

lumac0112:txt fil-gh$ ls 20tal 30tal 40tal 50tal 60tal 70tal 80tal 90tal lumac0112:txt fil-gh$ grep -r -Eio 'amatör.*' * 20tal/Betänkande med förslag

lumac0112:txt fil-gh$ ls 20tal 30tal 40tal 50tal 60tal 70tal 80tal 90tal lumac0112:txt fil-gh$ grep -r -Eio 'amatör.*' * 20tal/Betänkande med förslag lumac0112:txt fil-gh$ ls 20tal 30tal 40tal 50tal 60tal 70tal 80tal 90tal lumac0112:txt fil-gh$ grep -r -Eio 'amatör.*' * 20tal/Betänkande med förslag till förordning med tulltaxa - SOU 1927:20.txt:amatörfotografier

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik 1(1) Juridik och internrevision Handläggare Daniel Angermann TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-17 Version Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 14 Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga

Läs mer

Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6

Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6 ELSÄK2000, v1.1, 2011-11-16 PM 1 (6) Horst Blüchert Generaldirektörens stab 08-508 905 51 2012-02-22 Dnr 12EV1004 Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6 Elinstallatörsförordningens (1990:806)

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

antagen av kommunfullmäktige den 23 augusti 1990, 167, med ändring av kommunstyrelsen den 7 maj 1992, 193.

antagen av kommunfullmäktige den 23 augusti 1990, 167, med ändring av kommunstyrelsen den 7 maj 1992, 193. PERSONALSTADGA antagen av kommunfullmäktige den 23 augusti 1990, 167, med ändring av kommunstyrelsen den 7 maj 1992, 193. KAP I INLEDANDE BESTÄMMELSER Tillämpningsområde 1 I den mån inte lag, annan författning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i riksdagsordningen; SFS 2009:1332 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 26 november 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om riksdagsordningen

Läs mer

Bolagsordning för LogPoint AB

Bolagsordning för LogPoint AB 1 (5) Bolagsordning för LogPoint AB 1 Firma Bolagets firma är LogPoint AB 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Torsvik, Jönköpings län. 3 Föremål för bolagets verksamhet Bolagets huvuduppgift är att verka

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-7001_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-7001_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. D, Fabriker och manufakturer. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910.

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning REMISSYTTRANDE 1 (7) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning Finansdepartementets diarienummer Fi2009/1049.

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet R 6634/2000 2000-09-14 Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 juni 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Uppehållstillstånd

Läs mer