SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 30 MARS 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 30 MARS 2004"

Transkript

1 2-001 SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 30 MARS ORDFÖRANDESKAP: ONESTA Vice talman (Sammanträdet öppnades kl ) Patakis (GUE/NGL). (EL) Herr talman! I dag och under de närmaste dagarna kommer många jordbrukare från Karditsa, Trikala, Larissa och Magnisia i Thessalien och från andra delar av Grekland att anklagas för att ha deltagit i demonstrationer. Jordbrukarna har demonstrerat för att avvisa den gemensamma jordbrukspolitikens fullskaliga angrepp på dem och för att inte bli utplånade, utan för att kunna stanna kvar i sina byar och behålla sina marker. Den förra regeringen bemötte jordbrukarnas rimliga krav genom att upprätta hundratals landsbygdsdomstolar i hela landet och döma jordbrukarna i syfte att kväsa deras kamplust. Regeringar kommer och går men domstolar består. Avsikten med att kriminalisera bondedemonstrationerna var att terrorisera dem som kämpar för de fattiga och för medelklassen inom jordbruket. Man vill stoppa deras kamp mot en politik som har gjort det så besvärligt för produkter från Medelhavsområdet och jordbrukarnas inkomster och som har lett till en flykt från landsbygden. Den nya grekiska regeringen som i oppositionsställning sade sig vara motståndare till dessa förföljelser håller tyst likt en ny Pontius Pilatus. Från denna talarstol fördömer vi den ännu pågående förföljelsen av landsbygdsrörelsens förkämpar och kräver att den upphör omedelbart. Ingen domstol eller dom kan försvaga deras stridsvilja. De fattiga jordbrukarna kommer att kämpa för att få stanna kvar i sina byar och på sina marker, och de kommer att fortsätta med sin produktion, eftersom det handlar om överlevnad för dem och deras familjer Avtal om politisk dialog och samarbete mellan EG och Centralamerika respektive Andinska gemenskapen Talmannen. Nästa punkt på föredragningslistan är en gemensam debatt om betänkandet (A5-0120/2004) av Raimon Obiols i Germà för utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Costa Rica, Republiken El Salvador, 1 Anslagsöverföringar Avtalstexter översända av rådet: se protokollet. Republiken Guatemala, Republiken Honduras, Republiken Nicaragua och Republiken Panama, å andra sidan betänkandet (A5-0119/2004) av José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik om förslaget till rådets beslut om undertecknande av ett avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Andinska gemenskapen och dess medlemsstater Republiken Bolivia, Republiken Colombia, Republiken Ecuador, Republiken Peru och Republiken Venezuela, å andra sidan Patten, kommissionen. (EN) Herr talman! Det gläder mig att kunna delta i denna debatt, och med tanke på talarlistan är jag övertygad om att den har varit värd att vänta på! Det är mycket viktigt att vi återigen får tillfälle att diskutera Europeiska unionens förbindelser med Latinamerika, och det gläder mig särskilt att två mycket framstående kolleger, som har stor kunskap om denna fråga och som under de senaste åren har engagerat sig så entusiastiskt och kunnigt i stärkandet av våra förbindelser, kommer att dela med sig av sina åsikter. De avtal som vi diskuterar i dag markerar ett ytterst viktigt steg framåt i våra förbindelser med Centralamerika och Andinska gemenskapen. Jag är därför tacksam för att Europaparlamentet stöder dessa avtal. Som parlamentet vet fastställdes åtagandet att förhandla om nya avtal om politisk dialog och samarbete med varje region vid toppmötet EU Latinamerika/Västindien som ägde rum i Madrid Europeiska unionen har fullföljt detta åtagande. Förhandlingarna slutfördes framgångsrikt och snabbt efter bara två rundor i oktober 2003, och båda avtalen undertecknades den 15 december i Rom. Dessa nya avtal är ambitiösa. Först och främst bidrar de till att institutionalisera och stärka den politiska dialogen: San José-dialogen med Centralamerika som inleddes 1984 och den politiska dialog som förs med Andinska gemenskapen på ministernivå, vilken har sitt ursprung i Romförklaringen För det andra bidrar avtalen till att vidga ramen för både den politiska dialogen och Europeiska unionens befintliga samarbete med de två regionerna, till exempel genom att ett antal nya områden, såsom migration, konfliktförebyggande, god förvaltningssed och bekämpning av terrorism införs i dialogen. Det är självklart inte tillräckligt att vi har förhandlat fram dessa avtal så snabbt som möjligt. Vi måste också se till att de snabbt träder i kraft, och jag hoppas att ratificeringsförfarandena på båda sidor kommer att ske

2 skyndsamt. Detta är viktigt, eftersom de nya områden som tas upp i avtalen återspeglar de båda regionernas mycket verkliga bekymmer. Vid toppmötet EU Latinamerika/Västindien i Madrid enades man om att omständigheterna inte var de rätta för att inleda förhandlingar om associeringsavtal. Dessa avtal om politisk dialog och samarbete sågs som ett övergångsstadium: syftet med avtalen var att skapa de rätta förutsättningarna för framtida förhandlingar om associeringsavtal, bland annat frihandelsavtal. Stats- och regeringscheferna fastställde även de huvudsakliga kraven för att man skall kunna göra framsteg mot ett associeringsavtal, i synnerhet att åstadkomma en djupare regional integration och slutföra Doharundan. Jag vill ta tillfället i akt för att betona vikten av de avtal som vi nyligen förhandlat fram. De är ett instrument för att nå vårt gemensamma mål: att inleda förhandlingar om associeringsavtal med dessa regioner i framtiden. Det har gått två år sedan det senaste toppmötet och vi står nu inför ett annat toppmötet i Guadalajara och det är nu nödvändigt att vi omvärderar våra förbindelser med dessa regioner. Vi har många frågor att besvara. I vilken utsträckning är de villkor vi fastställde i Madrid fortfarande meningsfulla mot bakgrund av den senaste utvecklingen? Hur kommer det faktum att vi inte har gjort några konkreta framsteg i de multilaterala handelsförhandlingarna att inverka på våra förbindelser med dessa regioner? Hur kan vi se till att vi inte av misstag undergräver vårt främsta mål för handeln; att främja multilaterala avtal och slutföra utvecklingsagendan från Doha? Skulle vi inte i annat fall riskera att inledandet av sådana förhandlingar bara blir en politisk gest, eftersom vi vill ha avtal med innehåll, som går längre än vad som kan nås på multilateral nivå? Finns det ett godtagbart politiskt recept för att infria alla dessa mål? Regional integration är fortfarande av central vikt: den kan bidra till att stödja politisk stabilitet, ekonomisk och social utveckling och social sammanhållning inom varje underregion. Kommissionen anser att ytterligare framsteg mot en djupare integration är ett tecken på politisk och ekonomisk mognad. Hur kan vi mäta framstegen när det gäller regional integration? Jag anser att grundförutsättningarna för att mäta framstegen utgörs av tre grundläggande faktorer: ett fullständigt fungerande institutionellt ramverk, existensen av en tullunion och minskade hinder för intraregional handel. Nästa gemensamma steg bör vara att utvärdera de framsteg som båda regionerna har gjort för att förbereda sig inför inledandet av förhandlingar. Jag vill betona att denna process bör genomföras på ett objektivt sätt och att vi inte bör fastställa omöjliga standarder, som kanske bara leder till frustration bland våra motparter. Kommissionen har alltid stött regional integration. Vi är övertygade om att det är viktigt att fortsätta att stödja denna. Detta stöd är inte bara ord: inom ramen för vårt regionala program för Centralamerika har kommissionen godkänt ett projekt till stöd för den centralamerikanska tullunionen som är värt åtta miljoner euro under 2001, och ett andra projekt till stöd för institutioner för regional integration och det civila samhällets deltagande i den regionala integrationsprocessen som uppgick till 15 miljoner euro under Ytterligare ett projekt till stöd för utveckling och genomförande av gemensam politik till ett värde av 10 miljoner euro förbereds för närvarande. I Andinska gemenskapen genomförs projekt om statistik, tullfrågor, konkurrens och handelsrelaterat tekniskt bistånd, som tillsammans uppgår till över 15 miljoner euro, och det finns planer på att stärka denna samarbetsform i den förestående översynen av det regionala strategidokumentet, genom att avsätta ytterligare fyra miljoner euro för målet med ekonomisk integration. När det gäller Centralamerika, Andinska gemenskapen och Latinamerika som helhet, råder det ingen brist på intresse från vår sida. I den nuvarande budgetplanen för är de medel som avsatts för Latinamerika cirka 20 procent högre än i den förra budgetplanen. Ur gemenskapsbudgeten används cirka 0,15 euro per capita för Asien, medan tre gånger så mycket per capita används för Latinamerika. Det viktigaste är kanske att vi nu faktiskt utnyttjar de medel som vi har avsatt. Under 2003 utnyttjades 100 procent av betalningarna och 100 procent av åtagandena. Jag vill återigen betona att förbindelserna med Latinamerika är en geostrategisk prioritering för Europeiska unionen. Det gläder mig särskilt att jag under de senaste veckorna har haft möjlighet att diskutera våra förbindelser med företrädare för Mercosur, med alla utrikesministrar från Andinska gemenskapen och med företrädare för Centralamerika. Jag hoppas verkligen att vi kommer att få ett framgångsrikt toppmöte som kommer att inriktas på regional och social integration, och som kan följa upp toppmötet i Madrid. Jag hyser också stort hopp om att vi under toppmötet i Guadalajara kommer att få se en ytterligare utveckling i våra förbindelser med de två regioner som vi helt nyligen har förhandlat fram förnuftiga avtal med. (Applåder) Obiols i Germà (PSE), föredragande. (ES) Herr talman! Kommissionsledamotens ord gläder mig. De är ett tydligt tecken på intresse och känsla för prioriteringar. Jag skulle vilja säga att hans bedömning av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och Centralamerika framför allt är beroende av en faktor, nämligen vilka möjligheter den period som kommissionsledamoten har beskrivit som en övergångsperiod kommer att öppna inför framtiden. I våra ögon och enligt Europaparlamentets resolution av den 15 november 2001 måste den här typen av politiska samarbetsavtal bana väg för associeringsavtal, inklusive ett frihandelsavtal. Detta ligger i linje med våra centralamerikanska partners målmedvetna strävan och

3 enligt min mening helt i linje med Europeiska unionens politiska, ekonomiska och kommersiella intressen. Den centrala frågan är med andra ord om det verkligen kommer att inledas förhandlingar om ett associeringsavtal med de centralamerikanska länderna, och även med Andinska gemenskapens länder ett avtal som i relevanta stycken påminner om avtalen med Mexiko och Chile och om det avtal som nu förhandlas fram med Mercosurområdet dvs. om detta är upptakten till en mer generell strategi för ett övergripande interregionalt avtal och ett frihandelsområde mellan EU och Latinamerika. Vid det tredje toppmötet i maj får vi tillfälle att visa förutseende och framsynthet genom att uttryckligen öppna för en sådan möjlighet. Det pågår förändringar i regionen, en region som vi alla vet plågas av svåra strukturella och ekonomiska förhållanden, allvarliga sådana. Men det finns uppmuntrande tecken: regionens presidenter har en gemensam vilja att göra praktiska framsteg för ekonomisk integration, Centralamerikanska banken för ekonomisk integration inleder en ny etapp som verkar mycket hoppingivande och det finns planer på att reformera det integrerade områdets institutioner, framför allt ganska långtgående reformer av det centralamerikanska parlamentet. I det sammanhanget måste Europeiska unionens närvaro och röst tydligt visa att vi inte bara ägnar oss åt diplomati i konfliktsituationer, utan att vi satsar lika hårt och prioriterar detta lika mycket som när vi gav ett avgörande stöd i regionens fredsprocess. Vi måste visa att vi har viljan kvar och att vi är fast beslutna att förbättra den politiska, ekonomiska och sociala situationen i en region där de historiska och nuvarande problemen har varit så förödande. Herr kommissionär! Jag skulle vilja att toppmötet i Guadalajara i maj utan tvivel blir början till en etapp då största möjliga vilja inriktas på att genomföra avtalet. Detta skulle också innebära att regionens länder får behålla sina handelsförmåner inom ramen för den särskilda narkotikaordningen inom det allmänna preferenssystemet, men framför allt att toppmötet mynnar ut i ett åtagande att förhandla fram ett verkligt associeringsavtal. Apropå toppmötet i Guadalajara vill jag vända mig till Chris Patten och nämna något som egentligen inte har med Centralamerika att göra men som skulle kunna bli en framgång för toppmötet på ett visst område: det finns flera svarta hål i det nuvarande internationella läget och ett av dem heter Haiti. Ett åtagande från Europeiska unionens sida om ett förlängt och förstärkt stöd, i samförstånd med de latinamerikanska partnerländerna och enligt avtalet med Caricom, Amerikanska samarbetsorganisationen OAS och FN, skulle kunna bli en framgång för toppmötet i Guadalajara. Framgången skulle befästas om de goda avsikterna sedan följdes av beslutsamma och varaktiga insatser Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE), föredragande. (ES) Herr talman! Jag skulle först vilja tacka kommissionsledamot Chris Patten för att han var mån om att delta i denna debatt, trots svårigheterna med att få tidsschemat att gå ihop. För att skingra alla tvivel vill jag också gratulera kommissionen som arbetat hårt för att kunna lägga fram riktlinjer för ingåendet av avtalen om politisk dialog och samarbete, och jag är övertygad om att Chris Patten minns våra möten inför toppmötet i Madrid, där också Pascal Lamy närvarade. Jag vill även gratulera kommissionen därför att den förhandlat fram dessa avtal med stor uthållighet, effektivitet och snabbhet. Parlamentet betraktar avtalen som förelöpare till associeringsavtal, vilket Raimon Obiols i Germà nyss påpekade. En etapp fullbordas nu i och med diskussionen i utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik, den enhälliga omröstningen om dessa två avtal vilket inte händer så ofta och dagens debatt i kammaren med efterföljande omröstning. Samtidigt inleds en ny etapp, som präglas av det kommande toppmötet i Guadalajara. Som Chris Patten vet bättre än någon annan lever vi i en komplicerad värld, där Europeiska unionen har både interna ansvarstaganden såsom konstitutionens tillkomst och utvidgningen och externa ansvarstaganden såsom de nya förbindelserna med Ryssland, våra fortsatta problem på Balkan, vårt ansvar i Centralasien, Iran, Irak och Afghanistan, Mellanösternproblemet och uppgiften att omorientera förbindelserna med Förenta staterna. Sammanfattningsvis, herr talman: världen är stor och Latinamerika är bara en del av den. Men det är mycket glädjande att vi hävdar att Latinamerika fortfarande är ett prioriterat område för Europeiska unionen, vilket kommissionsledamoten gjorde, bland annat därför att vi har gemensamma värderingar och en gemensam historia. Den 19 mars hölls ett möte mellan en stor delegation från Europaparlamentet och företrädare för de latinamerikanska, andinska och centralamerikanska parlamenten, deras talmän samt företrädare för Mercosurs parlamentariska kommission och dess ordförande. Vid detta möte mellan parlamentariker företräddes således mer än en miljard invånare i EU och Latinamerika. Mötesdeltagarna enades om vägen till ett biregionalt strategiskt partnerskap, som utformats vid de två föregående toppmötena. Vi parlamentsledamöter som närvarade Raimon Obiols var där och andra ledamöter som deltar i denna debatt drog slutsatsen att vi inte behöver en lång rad förklaringar och uttalanden, utan helt enkelt en mängd konkreta förslag för att kunna förverkliga det biregionala strategiska partnerskapet. Dessa förslag fastställde vi i form av tio budord.

4 Dessa tio budord är i grunden koncentrerade till tre områden. När det gäller den politiska dialogen och viljan vi får nämligen inte glömma att dessa förbindelser har utvecklats under senare år tack vare en politisk vilja föreslår vi att det inrättas en parlamentarisk församling för EU och Latinamerika, i likhet med den församling som inrättats för förbindelserna mellan EU och länderna i Medelhavsområdet. Vi föreslår att den politiska ministerdialogen förnyas och uppdateras, att EU och Latinamerika samordnar sina ståndpunkter i internationella forum och inom FN-systemet samt att EU och Latinamerika undertecknar en stadga för fred och stabilitet med siktet inställt på att skapa ett forum där vi på ett seriöst sätt kan hantera frågor om säkerhet och försvar, frågor som för närvarande saknar ett särskilt forum. Men framför allt föreslår vi en förnyelse av den biregionala politiska dagordningen, så att vi kan diskutera frågor som har att göra med terrorism, en reform av FN-systemet, hoten mot styret av länderna, en översyn av fattigdomsbekämpningen och många andra initiativ. Herr kommissionär! Hur framgångsrik en politisk dialog än är kommer den att ta slut och inte ge någonting om vi inte omsätter våra ord i handling. Handelsförbindelser är helt uppenbart ett område där vi måste agera konkret. Vi föreslår därför att specifika datum anges vid toppmötet i Guadalajara för de andinska och centralamerikanska ländernas associering, utan att vi ställer upp diskriminerande villkor vilket vi inte har gjort för andra länder eller grupper av länder. Och ni talade om integration här finns det anledning att diskutera om integration bör vara ett föregående villkor eller om den bör bli ett resultat av ländernas associering. Parlamentets uppfattning är att vi måste göra verkliga framsteg i riktning mot integration, men det är fullt möjligt att integration blir ett resultat av associeringsavtalen. Vi förstår också och delar viljan att slutföra förhandlingarna om ett balanserat avtal med Mercosur före årets slut. Samtidigt som vi uppfyller åtagandena i bilaterala och regionala avtal som har förhandlats fram eller som håller på att förhandlas fram anser parlamentet att vi också bör främja ett slags amerikanskt frihandelsområde med själ, i europeisk stil, där vi tillför den institutionella dimensionen och en fullständig geografisk täckning för förbindelserna mellan Europeiska unionen och Latinamerika. Herr kommissionär! Vi behöver också en samarbetspolitik som på något sätt kan anpassas till detta nya begrepp, till denna nya idé om associering. På den punkten och ni vet hur vi tänker har parlamentet insisterat på en differentierad rättslig ram. Vi behöver vidare främja en rad olika åtgärder inom utbildning, kultur, yrkesutbildning samt vetenskapligt och tekniskt samarbete. Som ni vet har parlamentet föreslagit att det inrättas en biregional solidaritetsfond, och vi vill inte tillföra fler byråkratiska strukturer genom detta initiativ. Enligt vår mening bör det tolkas flexibelt och införlivas med kommissionens förslag, men vi anser också att initiativet bör utnyttja de finansieringsmöjligheter som erbjuds av både Europeiska investeringsbanken och Interamerikanska utvecklingsbanken. Herr kommissionär! Jag vill till sist säga att parlamentets förslag är extremt långtgående. Vi hoppas att denna ambition delas av medlemsstaterna och kommer till uttryck i det meddelande som kommissionen nu arbetar med, så att vi kan framföra ett tydligt och bestämt budskap om EU:s åtaganden till Latinamerika. För att detta budskap skall bli effektivt och nå bred spridning skulle jag också vilja säga och detta föreslår jag på min politiska grupps vägnar att vi så snart som möjligt bör återupprätta och befästa den strategiska förbindelsen och det harmoniska partnerskapet mellan Europaparlamentet och kommissionen. Det har nämligen skapat mycket stora framsteg mellan Europeiska unionen och Latinamerika. (Applåder) Miranda de Lage (PSE), föredragande för yttrandet från utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi. (ES) Herr talman! Jag skulle vilja tacka kommissionsledamoten för hans ord till oss, eftersom de öppnar mer intressanta framtidsutsikter i förbindelserna mellan Europeiska unionen och Latinamerika. Kanske vore det just därför intressant med en kort historik över dessa förbindelser under senare tid. Efter att ha varit så gott som frånvarande på 1970-talets politiska dagordning stärktes förbindelserna under det följande årtiondet, vilket sammanföll med diktaturernas fall och demokratins utbredning. Då kom den första generationens avtal till stånd och de ekonomiska bidragen för ökat samarbete höjdes. Under det följande årtiondet, 1990-talet, ingicks den tredje generationens avtal, som innefattade klausuler med villkorskrav samt stöd till och främjande av fredsprocesser. Denna mer förpliktande politik gav Europeiska unionen ökat genomslag och ledde till att århundradet avslutades med förhandlingar om ett associeringsavtal med Mexiko en milstolpe i EU:s politik. Allt detta ledde till förväntningar på att vi skulle fortsätta längs denna väg. Men under första halvan av det här årtiondet har man endast ingått associeringsavtal med Chile. Ambitionen om en ny strategi tycks ha förlamats, vilket märkligt nog sammanfaller med unionens utvidgning. Under tiden fortsätter Förenta staterna att utvidga och fullfölja sina bilaterala förhandlingar för att stärka sin ställning i regionen vilket för övrigt inte är något nytt med samma länder som EU kräver skall underteckna ett hypotetiskt associeringsavtal som ett förhandsvillkor för regional integration. Två helt olika förhållningssätt. Om några få månader kommer subkontinentens statsoch regeringschefer och Europeiska unionen att träffas i Mexiko. Detta toppmöte kommer att bli ett viktigt tillfälle, som kommissionsledamoten sade. Idén bakom

5 detta möte är fantastisk, under förutsättning att det ger mer än en lista över goda avsikter. Kommissionsledamoten skulle kanske kunna ge oss närmare information, så att vi får veta mer om dagordningen. Staden Puebla var som påpekats nyligen värd för ett möte mellan ledamöter från Europaparlamentet och parlamenten i det politiskt integrerade Latinamerika. Debatten gav upphov till en rad överenskommelser och mål som formulerades i slutdokumentet och som kan sammanfattas med ökat biregionalt samarbete, ökad integration samt en förstärkning av den parlamentariska dialogen och dagordningen för associering. De avtal vi granskar i dag är utan tvekan mer långtgående än dem som undertecknades Vi får lita på att de träder i kraft inom en mer rimlig tid. Personligen är jag gärna optimistisk och ser dessa avtal som värdefulla redskap när det gäller att gå vidare med associeringen. Det nuvarande handelsutbytet är visserligen blygsamt vilket också återspeglas i texten från utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi också med hänsyn till handelsförmånerna inom ramen för det allmänna preferenssystemet. Exporten i fråga har dessutom inte tillräcklig bredd och drabbas ständigt av sänkta internationella marknadspriser. Associering är dock mer än ett handelsavtal, ett genomdrivande av en ekonomisk politik eller ett projekt för utvecklingssamarbete. I dessa tider, i den tid vi lever i då ingenting kan stå emot globaliseringen terrorismen inbegripen måste associeringsavtal också ses som redskap för kollektiv säkerhet. Vi talar om länder med svårigheter, länder med så höga fattigdomsnivåer att fattigdomen kan bli ett hot mot den inre freden. Samtidigt har de en enorm potential, de står oss nära kulturellt och ser oss som ett föredöme i fråga om möjligheter. Herr talman! Med tanke på att avtalen inte kan ändras bör denna debatt åtminstone bidra till att parlamentets ståndpunkt vägs in om det till sist fattas beslut om att göra ett större åtagande och, som i fallet med länderna söder om Medelhavet, att göra framsteg när det gäller en associering med de andinska länderna, de centralamerikanska länderna och inte att förglömma länderna i Mercosurområdet Van den Berg (PSE), föredragande för yttrandet från utskottet för utveckling och samarbete. (NL) Herr talman! Kommissionens två förslag rör avtal om politisk dialog och samarbete, snarare än associeringsavtal. I förslagen saknar vi därför intresse för en integrerad ekonomisk och social utvecklingsstrategi, vilket man knappast behöver påpeka att regionen förtjänar. För det första kan ett partnerskapsorienterat avtal om samarbete med de andinska länderna bidra till att mildra den explosiva politiska och sociala situationen i regionen. Jag skulle vilja nämna Colombia som ett typexempel. Under de senaste 15 åren har fler än två miljoner människor fördrivits från sina hem i detta land. De humanitära behoven är enorma. Vi behöver intensifiera våra ansträngningar att finna en politisk lösning på de väpnade konflikterna och återinföra fred och social rättvisa. De sociala förhållandena i de andinska länderna förtjänar ökad uppmärksamhet. Många invånare lever fortfarande i yttersta misär. Låt mig nämna två extremfall: i Colombia, det så kallat rikaste landet, tvingas en fjärdedel av befolkningen klara sig på mindre än två US-dollar per dag. I Ecuador, regionens fattigaste land, ligger denna andel till och med över 50 procent. I de centralamerikanska länderna lever i snitt en tredjedel av befolkningen på mindre än två USdollar per dag. För bara fyra år sedan i Nicaragua stod 10 procent av de fattigaste i landet för mindre än 1 procent av den totala konsumtionen, medan 10 procent av landets rikaste invånare svarade för mer än hälften av den totala konsumtionen. Undernäring har i många år varit ett allvarligt problem i de här länderna, och i Guatemala har situationen förvärrats. I den politiska dialogen fokuserar kommissionen fortfarande på regeringar och statsapparater. Detta är nödvändigt, men det är också mycket viktigt att få regionens parlament och det civila samhället att delta i dialogen. Detta betyder mer för mänskliga rättigheter, demokrati och insyn än om vi endast koncentrerar oss på de diplomatiska kanalerna. EU bör därför inte bara bredda den politiska dialogens räckvidd genom att tillföra fler partner, utan även komplettera den genom att införa en social och ekonomisk strategi som en viktig prioritering Fernández Martín (PPE-DE). (ES) Herr talman! Chris Patten definierade dessa avtal med två ord: strategi och övergång. Jag måste tacka honom för hans uppriktighet, för på ett sätt är dessa två begrepp motstridiga. Debatten om avtalen om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och Centralamerika respektive Andinska gemenskapen är ett bra exempel på det aktuella läget i våra förbindelser med dessa länder, som jag utöver de ord ni använde skulle vilja kalla otillfredsställande. Detta är ett avtal om politisk dialog och samarbete men vi gör inga framsteg i våra handelsförbindelser. I realiteten har våra förbindelser med dessa områden i världen inte framskridit på det sätt som parlamentet skulle ha velat. Krisen i alla andinska länder sammantaget och i varje enskilt land har inte bidragit till att förbättra förbindelserna. Colombia, Venezuela, Ecuador, Peru och Bolivia genomgår mycket svåra tider, vilket har hämmat deras subregionala integration, och detta har i sin tur inte underlättat framsteg i våra förbindelser med dem. Detsamma kan sägas om Centralamerika där stora befolkningsgrupper, särskilt ungdomar som blir alltmer marginaliserade och kriminella eftersom de slås ut från

6 samhället, håller på att bli ett akut problem för dessa små centralamerikanska stater. Jag hoppas att avtalet med Mercosur, som undertecknas inom kort om allt går som planerat, läggs till avtalen med Chile och Mexiko, och att dessa två regioner får mer ambitiösa avtal. Resultatet kommer inte dagens kommission och parlament att få se, utan våra efterträdare Medina Ortega (PSE). (ES) Herr talman! Parlamentet har inga invändningar mot dessa avtal, och det beror helt enkelt på att det är två fullkomligt innehållslösa förslag. Jag skulle kunna beteckna dessa två avtal som himlen: mycket av det goda och inget dåligt alls. Vi är alla för samarbete, handel, demokratins utveckling osv., men det finns inget konkret i avtalen. Här finns inga finansiella åtaganden, inga handelsåtaganden och inga institutionella åtaganden. Detta sker dessutom i en tid när Latinamerika, trots sina svårigheter, upplever en period av stabilitet. Visst råder det oro på sina håll, men trots fattigdomen som Margrietus van den Berg talade om är dagens Latinamerika i stort sett en fredlig och lugn subkontinent och där finns inga internationella konflikter. Visst pågår interna konflikter, men de är mycket begränsade jämfört med konflikterna under 1980-talet. Mitt intryck är att det är dags för oss att verkligen hjälpa det hyggliga folket i Latinamerika att gå framåt. För att göra detta behöver vi först av allt en särskild politik för regionen. Jag vet inte om denna politik måste vara en strikt frihandelspolitik eller en politik för ökad handel, men denna politik behöver åtminstone hjälpa dem att bilda en enhet som skiljer ut sig. Det som utmärker Latinamerika just nu är nämligen att regionen är mycket olik andra regioner i världen. Kommissionens misslyckande att anta en särskild budgetförordning för Latinamerika är mot denna bakgrund ett enormt misstag. Det viktiga från och med nu är inte att erbjuda färdiga formler eller rekommendationer, utan att lyssna till de latinamerikanska länderna och arbeta tillsammans med dem för att hjälpa dem framåt. Kanske kan vi, om kontinenten fortsätter att utvecklas, i Latinamerika finna den nödvändiga motvikt som vi för närvarande saknar i andra delar av världen Ribeiro (GUE/NGL). (PT) Herr talman! Dessa betänkanden förtjänar uppskattning eftersom de bekräftar Europaparlamentets ståndpunkt i den viktiga frågan om samarbete och solidaritet. Men de visar också på den svaghet som det innebär att de bara är svar i ett samrådsförfarande och inte har status som yttranden från parlamentet. Trots denna begränsning förmedlar de mycket tydligt parlamentets ståndpunkt i fråga om kravet på att avtalen blir med långtgående än vad som avses med politisk dialog och samarbete, nämligen att de blir verkliga associeringsavtal. Det var faktiskt bara tre personer som röstade emot dessa två betänkanden och de fyra yttrandena enhällighet uppnåddes inte på grund av yttrandena från utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi. Samtidigt som vi alla vet att parlamentet inte nöjer sig med att enbart skapa de nödvändiga politiska förutsättningarna genom att införa en modell att rätta sig efter och samtidigt som det är beklagligt att kommissionens förslag enbart öppnar för framtida förhandlingar, använder sig parlamentet av dessa betänkanden och föreslår att de avtal som vi rådfrågats om bör fungera som övergång och förberedelse. Vi upplever att själva begreppet samarbete står på spel. Vi vill därför gå längre, vilket förordas i yttrandena från utskottet för utveckling och samarbete. Det är faktiskt beklagligt att avtalen koncentreras på att skapa politiska ramar som gör sakfrågorna beroende av frihandelsavtal och att avtalen inte betraktas som en del av en integrerad strategi för ekonomisk och social utveckling i kampen mot fattigdom. För att låna ett uttryck som kommissionsledamot Pascal Lamy använde vid det sjunde sammanträdet i den gemensamma parlamentariska AVS EG-församlingen: i och med dessa avtal är det möjligt att de klausuler som uteslöts vid WTO:s möte i Cancún kommer tillbaka bakvägen. AVS-länderna försöker förhindra att detta sker i avtalen om ekonomiska partnerskap. Bland annat försöker de förhindra att olika former av avreglering tvingas fram på områden där de försöker hitta lösningar som bäst passar deras nationella förhållanden, särskilda egenskaper och processer. Vi talar då framför allt om offentliga tjänster, hälso- och sjukvård, utbildning och vattenförsörjning, särskilt det sistnämnda, eftersom det är avgörande för många av dessa länder. I avtalen finns många olika metoder, men det är tydligt att ändamålet är detsamma, nämligen att smyga in ett visst samhälles ekonomiska modell på en marknad som är fri men inte rättvis. Samarbetet omfattar för närvarande inte ekonomiska och sociala utvecklingsstrategier för fattigdomsbekämpning, och allting är beroende av en marknads- och vinststyrd ideologi. De redan chockerande sociala skillnaderna blir därmed ännu större Howitt (PSE). (EN) Herr talman! När vi stöder den politiska dialogen med Andinska gemenskapen är det viktigt att vi minns att Colombias president Álvaro Uribe bara för en månad sedan besökte kammaren för att tala för sin så kallade demokratiska säkerhetspolitik. Denna politik är emellertid inte demokratisk, eftersom våldsamma hotelser ledde till att kandidaturer drogs tillbaka i 100 kommuner under valet i oktober förra året. Denna politik kan inte ge den välbehövliga säkerhet som det colombianska folket förtjänar. Álvaro Uribes politik med godtyckliga massarresteringar ledde till att antalet fängslade ökade med över förra året. Landsbygden är fylld av militärpersonal, och en order om att döda människor i grupper på högst fyra personer har utfärdats i ett vidrigt försök att minska antalet registrerade massakrer, utan någon verklig minskning av det ohyggliga antal dödsoffer som drabbar landet. Bevis från den colombianska juristkommissionen, som får stöd

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2000/0328(COD) 3 april 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling 8.7.2015 B8-0000/2015 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om Ecuadors

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för utveckling 2014/0059(COD) 7.1.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för internationell handel över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 14.10.2009 2009/0072(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för kultur och utbildning över förslaget

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 22 oktober 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 15 december 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regionalpolitik, transport och

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 8.10.2013 B7-0000/2013 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen om Kosovos europeiska

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 10.5.2012 2012/2037(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal (2012/2037(INI))

Läs mer

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare I. SYFTE 1. Stöd till människorättsförsvarare är sedan länge ett inslag i de yttre förbindelserna i Europeiska unionens

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730 NOT från: Generalsekretariatet till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 17477/10

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 18.3.2015 2014/2210(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Familjeföretag i Europa (2014/2210(INI)) Utskottet för industrifrågor,

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetkontrollutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetkontrollutskottet EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 8.4.2008 ARBETSDOKUMENT 1 nr 2 om budgetöversynen Godtagbar risk för fel Budgetkontrollutskottet Föredragande: Herbert Bösch 1 Ett arbetsdokument är

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2171(INI) 8.4.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 (PE439.256v01-00) Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna:

Läs mer

Anförande av Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso. Konferens. Anordnad av ReK och Malmö kommun. Malmö, den 4 oktober 2011 Inledningssession

Anförande av Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso. Konferens. Anordnad av ReK och Malmö kommun. Malmö, den 4 oktober 2011 Inledningssession Ordförandens kansli Bryssel den 3 oktober 2011 GSPI Anförande av Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso Konferens "Mot Rio+20 lokala och regionala åtgärder för en grön ekonomi" Anordnad av ReK och

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

MARKT/2513/02 SV Orig. EN. UTKAST TILL BESLUT OCH SLUTSATSER VID FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉNS 30:e SAMMANTRÄDE

MARKT/2513/02 SV Orig. EN. UTKAST TILL BESLUT OCH SLUTSATSER VID FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉNS 30:e SAMMANTRÄDE MARKT/2513/02 SV Orig. EN UTKAST TILL BESLUT OCH SLUTSATSER VID FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉNS 30:e SAMMANTRÄDE Bryssel den 16 april 2002 1. Dagordning Dagordningen för sammanträdet antogs. 2. Protokoll för det

Läs mer

HAR FRIHANDELS- OVÄNNERNA NÅGOT STÖD?

HAR FRIHANDELS- OVÄNNERNA NÅGOT STÖD? Rapport från Svensk Handel HAR FRIHANDELS- Johan Norberg Paula Werenfels Röttorp HAR FRIHANDELS- september 2000 SVENSK HANDEL 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 5 Positiva till frihandel 6 U-landsfrågan 7

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Sverige i Europa och världen En aktiv utrikespolitik Sverige ska föra en aktiv

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 januari 2002 ARBETSDOKUMENT om kommissionens förslag till rådets förordning om domstols

Läs mer

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Fiskeriutskottet 7.11.2014 2014/0238(NLE) *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av ett partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan Europeiska

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22 Den Dover (PE400.662v02-00) Kvinnor och vetenskap (2007/2206(INI)) AM\712026.doc

Läs mer

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE INTERNT AVTAL MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, OM ÄNDRING AV DET INTERNA AVTALET AV DEN 18 SEPTEMBER 2000 OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV AVS EG-PARTNERSKAPSAVTALET

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren. 1. Förslaget i korthet

LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren. 1. Förslaget i korthet LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren 2014-06-17 Dnr: 470/2014 Saknr: 6.3 Nya regler om utförsel av vissa fiskarter från Östersjöområdet samt upphävande av Livsmedelsverkets

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 12 december 2001 PE 305.728/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Marie-Thérèse Hermange (PE 305.728) RESULTATTAVLAN

Läs mer

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG DEBATT Språken i EU AXEL MOBERG Vilka av EU:s snart tjugo officiella språk ska fungera som arbetsspråk? Den svenska regeringen har föreslagit att ett medlemsland måste betala varje gång det önskar sitt

Läs mer

21:a mötet. 16 18 maj 2011. BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA. och ARBETSPROGRAM

21:a mötet. 16 18 maj 2011. BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA. och ARBETSPROGRAM 17.3.2011 21:a mötet 16 18 maj 2011 BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA och ARBETSPROGRAM OJ\861352.doc Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingens webbplats: http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

Hur viktigt är det att vara lycklig? Om lycka, mening och moral

Hur viktigt är det att vara lycklig? Om lycka, mening och moral Hur viktigt är det att vara lycklig? Om lycka, mening och moral Bengt Brülde Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori Göteborgs Universitet Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Förslag till ny dataskyddsförordning och dess konsekvenser för registerbaserad forskning

Förslag till ny dataskyddsförordning och dess konsekvenser för registerbaserad forskning Förslag till ny dataskyddsförordning och dess konsekvenser för registerbaserad forskning 21 maj 2014 Förslag till ny dataskyddsförordning (allmän uppgiftsskyddsförordning) Europaparlamentets och Rådets

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Sammanfattning av frågeställningar som diskuteras under ACTA-förhandlingarna (inofficiell svensk översättning) Bakgrund

Sammanfattning av frågeställningar som diskuteras under ACTA-förhandlingarna (inofficiell svensk översättning) Bakgrund Sammanfattning av frågeställningar som diskuteras under ACTA-förhandlingarna (inofficiell svensk översättning) Bakgrund Den internationella handeln med varumärkesförfalskade och piratkopierade varor utgör

Läs mer

Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal

Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal EIOPA-BoS-14/165 SV Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Läs mer

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET EPSU, UNI Europa, EFSU, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION 1. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att alla arbetsplatser har en resultatinriktad policy som behandlar frågan

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk, 7 april, Luxemburg DAGORDNINGSPUNKT 6 EPSU:s styrelse, Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk Med utgångspunkt i kongressresolution R.1.

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Fondkommission och en ny kommissionslag (SOU 2005:120)

Fondkommission och en ny kommissionslag (SOU 2005:120) 2006-08-16 REMISSVAR Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Amina Lundqvist 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 29.10.2009 2009/0072(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 Förslag till yttrande Karima Delli (PE430.326v01-00) över förslaget till rådets beslut om Europeiska

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../..

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄR VERSION 2002/0222(COD) 21 november 2002 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Utskottet för rättsliga frågor 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0137(COD) 10.1.2005 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för medborgerliga

Läs mer

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen EU-översättning i ett nötskal Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen SFÖ Gävle 4.5.2012 Innehåll Kort om språk och översättning i EU Översättning vid EU-kommissionen Kommissionens

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 20.6.2012 2012/2116(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om avskaffande av könsstereotyper i EU (2012/2116(INI))

Läs mer

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning LAGFÖRSLAG I enlighet med riksdagens beslut upphävs i livsmedelslagen (23/2006) 3 4 mom., sådant det lyder i lag 352/2011, ändras 3 1 mom. 19 punkten, 6 28 och 29 punkten, 9 4 mom., 22, 30 9 punkten, 34

Läs mer

PRELIMINÄR DAGORDNING 2212:e mötet i STÄNDIGA REPRESENTANTERNAS KOMMITTÉ (Coreper I) Datum: Onsdagen den 16 januari 2008 (kl. 15.

PRELIMINÄR DAGORDNING 2212:e mötet i STÄNDIGA REPRESENTANTERNAS KOMMITTÉ (Coreper I) Datum: Onsdagen den 16 januari 2008 (kl. 15. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 7 januari 2008 (15.1) (OR. en) 5247/08 OJ/CRP1 2 PRELIMINÄR DAGORDNING Möte: 2212:e mötet i STÄNDIGA REPRESENTANTERNAS KOMMITTÉ (Coreper I) Datum: Onsdagen den 16 januari

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor JURI(2015)0223_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Måndagen den 23 februari 2015 kl. 15.00 18.30 Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9.00

Läs mer

En investeringsplan för Europa

En investeringsplan för Europa En investeringsplan för Europa Den goda triangeln INVESTERINGAR STRUKTUR- REFORMER BUDGETANSVAR 1 En investeringsplan för Europa MOBILISERA FINANSIERING FÖR INVESTERINGAR Kraftigt stöd till strategiska

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

Sessionsinfo 17-20 april 2012, Strasbourg. Parlamentet har sista ordet om avtal mellan EU och USA om flygpassagerares uppgifter...

Sessionsinfo 17-20 april 2012, Strasbourg. Parlamentet har sista ordet om avtal mellan EU och USA om flygpassagerares uppgifter... Sessionsinfo 17-20 april 2012, Strasbourg Parlamentet har sista ordet om avtal mellan EU och USA om flygpassagerares uppgifter..................................................................... 3 Ett

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 16.12.2014 C(2014) 9950 final Kommissionens tillkännagivande av den 16.12.2014 Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU)

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

MARKT/2526/02 SV Orig. EN GATS och den internationella utvecklingen Lägesrapport

MARKT/2526/02 SV Orig. EN GATS och den internationella utvecklingen Lägesrapport MARKT/2526/02 SV Orig. EN GATS och den internationella utvecklingen Lägesrapport Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgien. Telefon: +32-2-299.11.11 Kontor: C107

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.3.2010 KOM(2010)114 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna

Läs mer