Socialnämnden. Siw Nilsson (M) Dag Olofsson (M) Karin Hyberts (M) Margareta Törnquist (M) Jonathan Ashauer (KD)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden. Siw Nilsson (M) Dag Olofsson (M) Karin Hyberts (M) Margareta Törnquist (M) Jonathan Ashauer (KD)"

Transkript

1 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grå, , kl 14:00 15:05 *) Beslutande: Rättelse av utskriftsfel/ Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) 8*) Mikael von Krassow (S) ss 1-`x och 5 15, kl 14:00-14:30 Christina Hanstål (M) Elisabeth Sandberg Kullenberg (M) Anders Malm (M) Carin Olsson (C) Gunnel Aidemark (FP) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) Freddy Jönsson (EP) Anders W Dahl (SD) Övriga närvarande: Utses att justera: Sekreterare Nils-Göran Gisslen (M) Siw Nilsson (M) Dag Olofsson (M) Karin Hyberts (M) Margareta Törnquist (M) Jonathan Ashauer (KD) 9*) Tony Asp (S) tj ersättare för Mikael von Krassow (S) 55X-14 och 16-22, närvarade hela sammanträdet Pia Radil (S) Barbro Widell (S) Anne Viljevik-Hall (EP) Kurth Engwall (SD) Britta Söderberg, socialchef Lars-Göran Nilsson, administrativ chef Elisabeth Alm, sekreterare Liselott Perlhagen och Gun-Inger Sjögren Paragrafer: 1-22 Ordförande Justerare Liselott Perlhagen tvi g n-inger Sjögrin -PIV, Cd` S

2 2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift Stadshuset, Socialförvaltningen Elisabeth Alm q S

3 3 Innehållsförteckning 1 Upplysningar 2 Ersättarnas tjänstgöringsordning i socialnämnden 5 3 Val av fem ledamöter och fem ersättare i socialnämndens arbetsutskott 5 4 Val av två ledamöter varav en ordförande och två ersättare i kommunala pensionärsrådet 5 5 Val av två ledamöter varav en ordförande och två ersättare i kommunala handikapprådet 5 6 Val av kontaktperson i patientnämnden/förtroendenämnden 5 7 Revisionsrapport Institutionsplaceringar barn och ungdomar 8 Utredning vilka aktivitetskrav som kan ställas på mottagare av försörjningsstöd samt åtgärdspaket i syfte att minska bidragsberoendet bland invånarna i Ängelholms kommun i syfte att underlätta egen försörjning 9 Komplettering av slutrapport gällande tilldelade projektmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 10 Angående rutin för kontroll av loggar 11 Enkät från miljökontoret angående inventering av farligt avfall 5 12 Förlängning av projekt Solstrålen 5 13 Ansökan om serveringstillstånd för Restaurang Format, Järnvägsstationen, Ängelholm 5 14 Ny alkohollag från den 1 januari Omdisponeringar av budgetanslag år Översyn av normen för försörjningsstöd samt boendekostnader 5 17 Handlingar för kännedom 18 Meddelanden allmänna forts. Just. si

4 4 ANGELI-ON-MS KOMMUN 19 Meddelanden enskilda 20 Uppföljning av remisser av motioner, skrivelser och medborgarförslag 21 Redovisning av delegeringsbeslut 22 Övrigt/information S

5 5 SN 1 Upplysningar Dagordningen - Punkt nr 23 utgår vid dagen sammanträde och redovisas istället på socialnämndens sammanträde i februari månad. Övrigt/information Under punkten övrigt/information anmäls följande frågor Britta Söderberg, socialchef: - Lediga vårdboendeplatser - social jour - utbildning för nya socialnämnden. Ordförande Jan-Olof Sewring (M): - tackkort. Dcp

6 6 SN 2 Ersättarnas tjänstgöringsordning i socialnämnden beslutar att vid förhinder för ledamöter och då ersättare för eget parti ej kan tjänstgöra, ska ersättare från andra partier kallas in enligt nedan: för M: C, FP, KD för C: M, KD, FP för FP: KD, M, C för KD: FP, M, C för S: EP för EP: S för SD: 1.,5 \Lr

7 7 GELHOLMS KOMMUN SN 3 Val av fem ledamöter och fem ersättare i socialnämndens arbetsutskott Som ordinarie ledamöter i socialnämndens arbetsutskott föreslås (M) Jan-Olof Sewring, ordförande (M) Liselott Perlhagen, 1 vice ordförande (S) Mikael von Krassow, 2 vice ordförande (KD) Katarina Nilsson (S) Gun-Inger Sjögren Som ersättare i socialnämndens arbetsutskott föreslås (M) Elisabeth Sandberg Kullenberg (1V1) Christina Hans tål (FP) Gunnel Aidemark (S) Marita Tuvesson (S) Tony Asp beslutar i enlighet med ovanstående förslag. Beslutet expedieras till: Kommunledningskontoret socialförvaltningens ledningsgrupp

8 8 SN 4 Val av två ledamöter varav en ordförande och två ersättare i kommunala pensionärsrådet Som ordinarie ledamöter i pensionärsrådet föreslås (M) Jan-Olof Sewring (S) Mikael von Krassow Som ersättare i pensionärsrådet föreslås: (C) Carin Olsson (S) Marita Tuvesson beslutar i enlighet med ovanstående förslag. Till ordförande väljs Jan-Olof Sewring. Beslutet expedieras till: sekreterare pensionärsrådet; Lotta Karlsson

9 9 SN 5 Val av två ledamöter varav en ordförande och två ersättare i kommunala handikapprådet Som ordinarie ledamöter i handikapprådet föreslås (M) Jan-Olof Sewring (S) Gun-Inger Sjögren Som ersättare i handikapprådet föreslås: (C) Carin Olsson (S) Mikael von Krassow Till ordförande väljs Jan-Olof Sewring. Beslutet expedieras till: sekreterare i handikapprådet; Mette Schönström

10 10 SN 6 Val av kontaktperson i patientnämnden/förtroendenämnden Som kontaktperson för patientnämnden/förtroendenämnden föreslås medicinskt ansvarig sjuksköterska Birgitta Hofvendahl från och med och under gällande avtalstid, d v s två år med förlängning om inte avtalet sägs upp. Beslutet expedieras till: patientnämnden/ förtroendenämnden kommunstyrelsen, för kännedom Hofvendahl, B kr?

11 1 1 ÄNGELHOLM KOMMUN SN 7 Dnr 2009/264 Revisionsrapport Institutionsplaceringar - barn och ungdomar Ärendebeskrivning Ängelholms kommuns revisorer har uppdragit åt Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB att genomföra en granskning av institutionsplaceringar av barn och ungdomar. Revisionsfråga som ställs är hur nämnden säkerställer att insatsen institutionsplacering av barn och ungdomar används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 17 december 2010 Åtgärdsplan gällande revisionsrapporten "Institutionsplaceringar barn och ungdomar" Beslut beslutar att godkänna ovanstående åtgärdsplan, att åberopa åtgärdsplan i förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på revisionsrapporten. 110 beslutar vidare att justera paragrafen omedelbart. Beslutet expedieras till: Revisionen socialchef Söderberg, B individ- och familjeomsorgschef Boron, B gruppledare Holm, B q-1 5

12 12 ÄNGELHOLM KOMMUN SN 8 Dnr 2010/503 Utredning vilka aktivitetskrav som kan ställas på mottagare av försörjningsstöd samt åtgärdspaket i syfte att minska bidragsberoendet bland invånarna i Ängelholms kommun i syfte att underlätta egen försörjning Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har gett i uppdrag åt socialnämnden att utreda vilka aktivitetskrav som ställs på försörjningsstödstagarna samt att lämna förslag på vilka åtgärder som behövs för att underlätta för att biståndstagarna ska erhålla en egen framtida försörjning. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 21 december 2010 Beslut beslutar att till Kommunstyrelsen redovisa förvaltningens tjänsteutlåtande som föreslagna åtgärder för att effektivisera ett oberoende av försörjningsstöd. Protokollsanteckning Mikael von Krassow (S), Gun-Inger Sjögren (S) och Marita Tuvesson (S) begär och beviljas göra en protokollsanteckning Bilaga SN 8/11 Beslutet expedieras till: kommunstyrelsen socialchef Söderberg, B individ- och familjeomsorgschef Boron, B sektionsledare Andersson, M

13 Bilaga SN 8/11 Ängelholm Protokollsanteckning ärende 11, Utredning vilka aktivitetskrav som kan ställas på mottagare av försörjningsstöd samt åtgärdspaket i syfte att minska bidragsberoendet bland invånarna i Ängelholms kommun i syfte att underlätta egen försörjning, den 11 januari Vid s sammanträde den 11 maj 2010 yrkade vi socialdemokrater avslag att upphäva beslutet om bildandet av ett Finsamförbund. Vi socialdemokrater anser att Ängelholms kommun ska delta i Finsam. En satsning på Finsam är samhällsekonomiskt bra. Syftet med Finsam är att ge ett samlat stöd till den enskilda människan för att komma tillbaka till ett arbete utifrån den enskildes förutsättningar. För övrigt är vi Socialdemokrater mycket kritiska till att tendenserna i Sverige idag pekar åt restriktivare bedömningar vid ansökan om försörjningsstöd och ökade krav/motprestationer. Skräckexemplet är Landskronamodellen med sina hårda motprestationer gentemot de som går på försörjningsstöd. Försörjningsstöd ska hjälpa personer i nöd och skapa möjlighet till egen försörjning. Då är det viktigt att stödja istället för att ställa allt för höga krav som i värsta fall kan stjälpa. Mikael von Krassow 9)94/ r Gun-Inge, Sjö Marita Tuvesson

14 13 ÄNGELMOLMS KOMMUN SN 5 9 Dnr 2007/257 Komplettering av slutrapport gällande tilldelade projektmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Ärendebeskrivning Ängelholms kommun beviljades utvecklingsmedel kr samt kr till kvinnojoursverksamheten i syfte att utveckla och förstärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Slutrapport för den del som avser kvinnojoursverksamhet har redovisats till Länsstyrelsen under år Bifogat lämnas en komplettering av slutrapporten för den del i projektet som avser "Kriscentrum för män". Projektet "Kriscentrum för män" har pågått under tiden Måluppfyllelse samt ekonomisk redovisning framgår i tjänsteutlåtandets bilaga. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 3 januari Beslut s beslutar att godkänna komplettering av slutrapport gällande tilldelade projektmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld samt, att översända den kompletterande slutrapporten till Länsstyrelsen i Skåne Län. Beslutet expedieras till: Länsstyrelsen i Skåne län individ- och familjeomsorgschef Boron, B familjerådgivare Salvigsen, V administrativ chef Nilsson, L-G

15 14 ÄNGELHOLM KOMMUN SN 5 10 Dnr 2010/457 Angående rutin för kontroll av loggar Ärendebeskrivning Socialförvaltningen har upprättat en rutin för kontroll av loggar. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 3 januari Yrkanden och propositioner Ordförande Jan-Olof Sewring (M) yrkar att det ska finnas två loggkontrollansvariga inom social-förvaltningen, IT-ansvarig Carina Lundblad och administrativ chef Lars-Göran Nilsson. Ordföranden ställer proposition på det egna yrkandet och finner att nämnden bifaller yrkandet. Beslut beslutar att godkänna upprättad rutin för kontroll av loggar från socialförvaltningens IT-system, att utse IT-ansvarig Carina Lundblad och administrativ chef Lars-Göran Nilsson som loggkontrollansvarig inom socialförvaltningen. Beslutet expedieras till: IT-ansvarig Lundblad, C administrativ chef Nilsson, L-G Ct

16 15 ÄNGELHOLM KOMMUN SN 11 Dnr 2010/324 Enkät från miljökontoret angående inventering av farligt avfall Ärendebeskrivning Miljökontoret i Ängelholms kommun Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 29 december Beslut beslutar att till miljökontoret överlämna socialförvaltningens redovisning. Beslutet expedieras till: miljökontoret utredningssekreterare Carlsson, E C\ S

17 16 SN 12 Dnr 2010/505 Förlängning av projekt Solstrålen Ärendebeskrivning Solstrålen är en träffpunkt för personer som fått en funktionsnedsättning i vuxen ålder. Solstrålen har under år 2010 drivits som ett projekt innefattande en handledartjänst på 75 procent. Projektet har finansierats genom medel från handikapplanen. Projektet pågår till och med den 31 december Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 21 december Yrkanden och propositioner' Elisabeth Kullenberg (1VI) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Elisabeth Kullenberg yrkar vidare att förvaltningen får i uppdrag att marknadsföra Solstrålen och då gärna i samarbete med Region Skåne. Carin Olsson (C) instämmer i Elisabeth Kullenbergs yrkande. Ordförande Jan-Olof Sewring (M) ställer proposition på Elisabeth Kullenbergs, m fl, yrkande inklusive tillägg och finner att nämnden bifaller yrkande och tilläggsyrkande. att Beslut beslutar träffpunkten Solstrålen får fortsätta sin verksamhet under år 2011, att en utvärdering av verksamheten redovisas för socialnämnden senast i december månad 2011, att finansiering av verksamheten ska ske inom ramen för socialförvaltningens totala budget för år 2010 samt att ge förvaltningen i uppdrag att marknadsföra Solstrålen, gärna i samarbete med Region Skåne. forts. Just sign.

18 17 ÄNGELHOLM KOMMUN SN 12, forts Protokollsanteckning Gun-Inger Sjögren (S), Marita Tuvesson (S) och Tony Asp (S) begär och beviljas göra en protokollsanteckning Bilaga SN 5 12/11 Beslutet expedieras till: verksamhetschef Nilsson, M-L utredningssekreterare Göransson, A-C cas

19 Bilaga SN 12/11 Ängelholm Protokollsanteckning ärende 15, Förslag till förlängning av projekt Solstrålen, den 11 januari Socialdemokraterna i anser att projekt Solstrålen är mycket viktig. Solstrålen gör en stor skillnad för de besökandes livskvalitet och fyller ett stort tomrum i deras vardag. Dessutom får deras personliga assistenter möjlighet att träffas för att utbyta erfarenheter och starta dialoger för att höja den personliga kompetensen. Vid kommande budgetprocess, budget 2012, vill vi Socialdemokrater i att Solstrålen permanentas och blir en ordinarie verksamhet. - ci bm, -Dy( 9~ Gun-Inger Sjö en anta Tuvesson

20 18 SN 13 Dnr 2010/492 Ansökan om serveringstillstånd för Restaurang Format, Järnvägsstationen, Ängelholm Ärendebeskrivning Ulmitovi AB, 54X, ', Järnvägsstationen, Ängelholm ansöker om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker vid ovan angivet serveringsställe till allmänheten dagligen mellan klockan 11:00 och 01:00 samt på uteserveringen under tiden 1 maj till 31 augusti. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 30 december Beslut beslutar att bevilja XX tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten innefattande servering av starköl, vin, sprit och annan jäst alkoholdryck vid Restaurang Format, Järnvägsstationen, Ängelholm, fram till och med 28 februari Serveringstid från k1.11:00 till kl. 01:00. Villkor: Systematiskt brandskyddsarbete skall föras. beslutar vidare att justera paragrafen omedelbart. Beslutet expedieras till: '0( utvecklings- och planeringsledare Karlsson, L \ik\)1

21 19 AricetmoLais KOMMUN SN 14 Dnr 2010/508 Ny alkohollag från den 1 januari 2011 Ärendebeskrivning Från den 1 januari 2011 gäller ny alkohollag (SFS 2010:1622). Beskrivning av de väsentliga förändringarna samt förslag till ny delegeringsordning framgår i tjänsteutlåtande daterat den 29 december Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 29 december Yrkanden och propositioner Ordförande Jan-Olof Sewring (M) yrkar att godkännande av ägarförändringar vid befintliga serveringsställen ska delegeras till arbetsutskottet. Ordföranden yrkar i övrigt bifall till förvaltningens förslag. Efter ställd proposition finner ordföranden att nämnden bifaller ordförandens egna yrkande. Beslut beslutar Beslutet att anta föreslagna delegeringsordning avseende ärenden enligt ny alkohollag (2010:1622) från den 1 januari 2011 med den ändringen att arbetsutskottet erhåller delegation på godkännande av ägarförändringar vid befintliga serveringsställen. expedieras till: alkoholhandläggare Malmberg, G alkoholhandläggare Karlsson, L Just. si (.

22 20 ÄNGELHOLMS KOMMUN SN 15 Dnr 2010/139 Omdisponeringar av budgetanslag år 2011 Ärendebeskrivning I socialnämndens budget för år 2011 uppgår försörjningsstödsanslaget till tkr. Utfallet för år 2010 pekar på en utbetalningsnivå på ca tkr. Socialförvaltningen föreslår en omdisponering av budgetmedel från verksamheterna hemvård och handikappomsorg med tkr för att förstärka försörjningsstödsanslaget. Anslaget för försörjningsstöd för år 2011 kommer därmed att uppgå till brutto tkr. Socialförvaltningen föreslår att budgetmedel motsvarande 300 tkr avsätts inom handikappomsorgen för att finansiera dagverksamheten Solstrålen. Omdisponering av budgetmedel sker från verksamheterna hemvård och handikappomsorg. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 20 december Yrkanden, propositioner och omröstningar Anders Malm (IVI) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Mikael von Krassow (S) och Freddy Jönsson (EP) yrkar avslag på förvaltningens förslag. Ordförande Jan-Olof Sewring (M) ställer proposition på dels Anders Malm, del Mikael von Krassows, m fl, yrkande och finner att Anders Malms yrkande vinner bifall. Omröstning begärs. Ja-röst för Anders Malms yrkande. Nej-röst för Mikael von Krassows, m fl, yrkande. Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster. Omröstningslista Bilaga SN 15/11. 1 Beslut beslutar att omdisponering av budgetmedel för år 2011 görs med tkr från verksamheterna hemvård och handikappomsorg för att förstärka försörjningsstödsanslaget, tkr, samt dagverksamheten Solstrålen, 300 tkr. forts. -15,

23 21 SN 15, forts Reservation Mikael von Krassow (S), Gun-Inger Sjögren (S) och Marita Tuvesson (S) reserverar sig skriftligen mot beslutet Bilaga SN 15/11, 2 Beslutet expedieras till: verksamhetschef Nilsson, M-L verksamhetschef Jönsson, L verksamhetschef Boron, B administrativ chef Nilsson, L-G -^g

24 ÄNGELHOLMS KOMMUN Bitna SN & 15/11, 1 OMRÖSTNINGSLISTA - SOCIALNÄMNDEN Närvarande Ersättare Ja Nej Avstår Liselott Perlhagen, 1 v ordf (M) Mikael von Krassow, 2 v ordf (S) Christina Hanstål (M) Elisabeth Sandberg Kullenberg (M) Anders Malm (M) Carin Olsson (C) Gunnel Aidemark (FP) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) Freddy Jönsson (EP) Anders W Dahl (SD) Jan-Olof Sewring, ordf (M) SUMMA: Justerandes signatur: 4.1,S ckr

25 Bilaga SN 15/11, 2 Ängelholm Reservation ärende 25, Förslag till omdisponeringar av budgetanslag år 2011, den 11 januari Det är inte rimligt att hemvården- och handikappsomsorgen ska minska sina resurser för att täcka de ökade kostnaderna gällande försörjningsstödet. Det saknas tydlig konsekvensbeskrivning av omdisponeringar av budgetanslag. Mikael von Krassow -9)79,4/ Gun-Inger Sjögren

26 22 SN 5 16 Dnr 2011/7 Översyn av normen för försörjningsstöd samt boendekostnader Ärendebeskrivning i Ängelholm använder sig av den s.k. riksnormen som regleras i socialtjänstlagen. De delar som bestäms av regeringen regleras i socialtjänstförordningen och kallas för riksnorm. I riksnormen för personliga kostnader ingår posterna livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, hygien samt barn- och ungdomsförsäkring. I socialtjänstförordningen anges en totalsumma för gemensamma hushållskostnader. I denna ingår dels förbrukningsvaror för skötsel av bostad och kläder och dels avgifter för dagstidning, telefon och TV-licens. Utöver riksnormen utgår försörjningsstöd till kostnader avseende boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, läkarvård/medicin, nödvändig tandvård, glasögon samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. Såsom godtagbara kostnader räknas också barnomsorgs-, hemvårds- och färdtjänstavgifter. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 11 januari 2011 Bi lapsi WAL11 Beslut beslutar att från och med den 1 januari 2011 ska den uppräknade riksnormen gälla enligt bilaga till förvaltningens tjänsteutlåtande, att från och med den 1 januari 2011 fastställa riktlinjerna för högsta godtagbara boendekostnad. Beslutet expedieras till: sektionsledare Andersson, M verksamhetschef Boron, B

27 23 SN 17 Handlingar för kännedom 18.1 Kallelse till utbildning om kvalitetsdeklarationer 18.2 Protokoll KF 186/10: Förändrade avgifter avseende ärenden enligt Alkohollagen 18.3 Protokoll KF 187/10: Förslag till ändrad ekonomisk ersättningsmodell inom socialförvaltningen 18.4 KF 188/10: Justering av taxa samt anmälan av socialnämndens beslut 18.5 Beslut daterat den 29 november 2010 från Socialstyrelsen angående statsbidrag till kommuner och landsting för att förstärka kompetensen bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Socialstyrelsen har beslutat att tilldela Ängelholms kommun kronor för projektet Dialogprojektet 18.6 Protokoll KSAU 469/10: Översyn av socialförvaltningens beredskapsplan Protokoll KS 361/10: Redovisning angående modeller för resursfördelning inom socialtjänstens olika verksamhetsområden 18.8 Skrivelse daterad den 25 oktober 2010 från PRO, Samorganisationen Ängelholm, angående Äldrebarometern. Äldrebarometern Skrivelse daterad den 25 november 2010 från SPF Barkåkra angående ny representant i Pensionärsrådet Godkännande av LSS-register avseende år Information om ny lag om etableringsinsatser beslutar att lägga anmälningsärendena till handlingarna. Bilaga SN 17/11 Jus sgn.

28 24 SN 18 Meddelanden - allmänna 1 Ansökan om plats i särskilt boende/vårdboende per den 31 december 2010 Ansökan särskilt boende/demens per den 31 december 2010 Intresseanmälan trygghetsboende per den 31 december Protokoll KF 5 211/10: Kommunfullmäktiges val till nämnder och styrelser m m 3 Inbjudan från Kommunförbundet Skåne: Nyvalda och omvalda 2010 Ta ditt ansvar! 4 Inbjudan från Kommunförbundet Skåne: Utvecklingsprogram, nyvalda och omvalda 2010, hur går det till att styra en kommun? 5 Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde den 29 november Protokoll från Handikapprådets sammanträde den 9 december Mötestider i kommunala handikapprådet Protokoll från Vårdproduktionsberedningens sammanträde den 8 november Protokoll från Vårdproduktionsberedningens sammanträde den 29 november Minnesanteckningar från möte mellan kommunerna i nordvästra Skåne och Närsjukvårdsberedningens presidium den 19 november Protokoll från Närsjukvårdsberedningens sammanträde den 26 november Protokoll från Kommunalförbundet Medelpunkten, Direktionen, den 29 november Protokoll KSAU 476/10: Bemyndigande att ingå en överenskommelse om att stärka barnets rättigheter 14 Cirkulär 10:70 från Sveriges Kommuner och Landsting; Ny lag om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder 15 Cirkulär 10:71 från Sveriges Kommuner och Landsting; Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år Cirkulär 10:72 från Sveriges Kommuner och Landsting; Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år Cirkulär 10:73 från Sveriges Kommuner och Landsting; Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m m för år 2011 Crl' S forts.

29 25 SN 18, forts. 18 Information daterad den 24 november 2010 från Sveriges Kommuner och Landsting: Prislista för kommunernas nyttjande av landstingens resurser för säkerhetslösningar (SITHS och HSA) inom vård och omsorg 19 Skrivelse daterad den 25 oktober 2010 från PRO, Samorganisationen Ängelholm, angående Äldrebarometern. Bes lut beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. Bilaga SN 18/11, se särskild pärm "Anmälningsärenden i pärm"

30 26 ÄNGELHOLM& 1LOMMUN SN 19 Meddelanden - enskilda Anmäles enskilda anmälningsärenden i pärm Beslut beslutar Bilaga SN 19/11, se särskild pärm "Anmälningsärenden i pärm" at lägga meddelandena till handlingarna.

31 27 ANGEI.HOLMS KOMMUN SN 5 20 Uppföljning av remisser av motioner, skrivelser och medborgarförslag Ärende Handläggare Besvaras senast Förslag till personalpolicy Britta Söderberg Granskning avseende övergripande IT-säkerhet, Ängelholms kommun Revidering av kommunikationsstrategi och grafisk profil Carina Lundblad q 1 'S

32 28 ÄNGBUIOLMS KOMMUN SN 21 Redovisning av delegeringsbeslut Ärendebeskrivning har överlåtit del av sin beslutanderätt till arbetsutskottet och socialförvaltningens tjänstemän enligt en av antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till socialnämnden. Beslutsunderlag Delegeringsbeslut fattade enligt delegeringsordningen inom tidsramarna : 1 Delegeringsbeslut s arbetsutskott 2 Delegeringsbeslut enligt SoL inom Individ- och familjeomsorgen 3 Delegeringsbeslut enligt SoL inom Hemvården 4 Delegeringsbeslut enligt LSS, Handikappomsorgen 5 Delegeringsbeslut avseende dödsboanmälningar 6 Delegeringsbeslut avseende bostadsanpassningsbidrag 7 Delegeringsbeslut enligt Alkohollagen (perioden ) 8 a) Beslut om rätten att beslutsattestera och utöva delegation 8 b) Beslut om förordnande samt beslutsattest och delegationsrätt vid vikariat Beslut beslutar Bilaga SN 21/11, se särskild pärm "Anmälda delegeringsbeslut" att godkänna ovanstående redovisning av delegeringsbeslut.

33 29 ÅNGIKINOLMS KOMMUN SN 22 Övrigt/information Lediga vårdboendeplatser Socialchef Britta Söderberg ger en lägesrapport över lediga platser på särskilda boenden samt antal intresseanmälningar till trygghetsboende inom hemvården Bilaga SN 5 22/11 Social jour Socialchefen meddelar att från och med den 1 januari 2011 köper socialnämnden i Ängelholms kommun tjänster från sociala jouren i Helsingborgs stad. Samtliga kommuner i nordvästra Skåne köper tjänst av social jour genom Helsingborgs stad. Utbildning för nya socialnämnden kommer inom kort att få inbjudan till utbildning inom socialförvaltningens olika verksamhetsområden. Tackkort Ordförande Jan-Olof Sewring (M) läser upp inkomna tackkort: - Eiwor Zetterlund, tidigare ledamot i socialnämnden, tackar för uppvaktningen i samband med sin högtidsdag. - Tack för gåva från en person som erhållit medel ur den sociala samfonden. Bilaga SN 22/11 Cg k?

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, , kl. 13:30-13:50

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, , kl. 13:30-13:50 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-06-17, kl. 13:30-13:50 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Karin Hyberts (M) tj ersättare för Nils-Göran

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, , kl 13:15-15:15. Utses att justera: Katarina Nilsson Paragrafer:

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, , kl 13:15-15:15. Utses att justera: Katarina Nilsson Paragrafer: 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-07-26, kl 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Elisabeth Sandberg

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-02-11, kl. 14:00. Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-02-11, kl. 14:00. Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-02-11, kl. 14:00 Beslutande: Ersättare: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M) Elisabeth Sandberg Kullenberg

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-07-24, kl 13:15-14:00 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gunnel Aidemark (FP) tj ersättare för Jan-Olof Sewring (M) Marita

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2012-11-13, kl 14:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2012-11-13, kl 14:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2012-11-13, kl 14:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M) Elisabeth

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-01-15, kl 13:15-15:30 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark (FP)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M), ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M), ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-05-20, kl. 10:00-12:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M), ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga närvarande: Barbara

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, kl 13:15 15:35. Liselotte Perlhagen (M) deltog i hela sammanträdet, varav som ordförande

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, kl 13:15 15:35. Liselotte Perlhagen (M) deltog i hela sammanträdet, varav som ordförande 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-01-18 kl 13:15 15:35 Beslutande: Liselotte Perlhagen (M) deltog i hela sammanträdet, varav som ordförande 3 och 23-24 Jan-Olof Sewring (M) ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-13, kl 14:00-16:30. Gunnel Aidemark

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-13, kl 14:00-16:30. Gunnel Aidemark 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-13, kl 14:00-16:30 ande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, 2011-06-14, kl 14:00 16:55

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, 2011-06-14, kl 14:00 16:55 1 Plats och tid: Stadshuset, 2011-06-14, kl 14:00 16:55 ande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande, närvarade kl 14:00-15:40, 153 Liselott Perlhagen (M) närvarade hela smtr varav tj ordf 154-179 Mikael von

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grå, , kl 14:00-16:00

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grå, , kl 14:00-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grå, 2012-01-10, kl 14:00-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M) Elisabeth Sandberg

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2012-08-30, kl 13:15-15:25 ande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tj ersättare för Anders

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 22 juni 2010 kl 13:15 14:50

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 22 juni 2010 kl 13:15 14:50 1 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: ande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 22 juni 2010 kl 13:15 14:50 Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-05-15, kl 13:15-14:20 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-04-17, kl 13:15-14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Tony Asp (S) tjänstgörande

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grön, 2011-09-08 kl 13:15-16:05

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grön, 2011-09-08 kl 13:15-16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grön, 2011-09-08 kl 13:15-16:05 ande: Liselott Perlhagen (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Marita Tuvesson (S) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) ej 421 p.g.a. jäv Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) ej 421 p.g.a. jäv Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-10-21, kl. 13:15-14:55 ande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) ej 421 p.g.a. jäv Gun-Inger

Läs mer

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-11-25, kl. 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 26 januari 2010 kl 13:15 15.

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 26 januari 2010 kl 13:15 15. 1 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 26 januari 2010 kl 13:15 15.15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Anders

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grå, 2013-08-13, kl 14:00-15:00

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grå, 2013-08-13, kl 14:00-15:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grå, 2013-08-13, kl 14:00-15:00 ande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M), ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M) Nils-Göran

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S) Christian Juntunen

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2013-04-09, kl 14:00-15:10

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2013-04-09, kl 14:00-15:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2013-04-09, kl 14:00-15:10 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-10-28, kl. 13:15-14:40 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, , kl 14:00-16:20

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, , kl 14:00-16:20 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-10-11, kl 14:00-16:20 ande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S)

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S) 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.10 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-02-28, kl 13:15-14:20 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tj ersättare för Jan-Olof Sewring

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 326A, 2014-06-17, kl. 10:00-11:35 ande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-10-25, kl 13:15-15:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-10-25, kl 13:15-15:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-10-25, kl 13:15-15:10 Beslutande: Liselott Perlhagen (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

Socialnämnden. Marita Tuvesson

Socialnämnden. Marita Tuvesson Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-04-08, kl. 14:00-16:40 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Nils-Göran Gisslén (M) Carin Olsson (C) Gunnel Aidemark

Läs mer

Socialchef Christel Sundberg Nämndsekreterare Anders Svensson. Jane Holmström Björkman. Omedelbart efter sammanträdet. Anders Svensson.

Socialchef Christel Sundberg Nämndsekreterare Anders Svensson. Jane Holmström Björkman. Omedelbart efter sammanträdet. Anders Svensson. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Åsljungarummet, tisdagen den 5 april 2016, klockan 17.00-17.15 Arne Andersson (M), ordförande Christer Unosson (KD), 1:e

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, tisdagen den 12 januari 2010, kl 14:00-15:50. Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C)

SOCIALNÄMNDEN. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, tisdagen den 12 januari 2010, kl 14:00-15:50. Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) 1 SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, tisdagen den 12 januari 2010, kl 14:00-15:50 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S) Åke Eklund (M) Eva

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 25 maj 2010 kl 13:15 16:00

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 25 maj 2010 kl 13:15 16:00 1 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 25 maj 2010 kl 13:15 16:00 Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C), deltar ej

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, , kl 14:00-16:05

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, , kl 14:00-16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2012-12-04, kl 14:00-16:05 ande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Nils-Göran Gisslén (M) Gunnel Aidemark

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-21, kl. 13:15-14:30 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga närvarande:

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-09-23, kl. 13:15-15:00

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-09-23, kl. 13:15-15:00 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-09-23, kl. 13:15-15:00 ande: Jan-Olof Sewring (M), ordförande Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2011-08-23 kl 13:15 16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2011-08-23 kl 13:15 16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2011-08-23 kl 13:15 16:00 Beslutande: Liselott Perlhagen (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD), 397-411 Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 134 Godkännande av ärendelista... 170 135 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 171 136 Riktlinje Skydds- och begränsningsåtgärder revidering... 172 137 Ledningssystem för

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 4-7 2 4 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd - Harrys Alingsås...4 5 Ansökan om utvecklingsmedel för insatser mot våld i nära relationer...5 6 Ansökan om statsbidrag för verksamhet

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden 2008-11-13 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-11-13 kl 08.00-12.30 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordförande Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Plats och tid Konferensrummet Uret kl 13.00 16:00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för Janet

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2013-11-12, kl 14:00. Mikael von Krassow. Christina Hanstål (M) Nils-Göran Gisslén (M)

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2013-11-12, kl 14:00. Mikael von Krassow. Christina Hanstål (M) Nils-Göran Gisslén (M) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2013-11-12, kl 14:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M) Nils-Göran Gisslén

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-10-15, kl 13:15-14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-09-09, kl. 14:00-16:35

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-09-09, kl. 14:00-16:35 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-09-09, kl. 14:00-16:35 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M) Elisabeth Sandberg Kullenberg

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 42-50 2 42 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - SMELOC AB (A Dahlbom)...5 43 Tillfälligt utökat tillstånd för alkoholservering inför Potatisfestivalen 2014 - Restaurang Åkanten...6

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, , kl 13:15-15:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, , kl 13:15-15:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-11-15, kl 13:15-15:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-02-05

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-02-05 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.50 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson (KD) Britt-Marie Berg (S) Kate Nilsson

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38 Socialnämnden 31-38 2 31 Information om projektet Plug In...4 32 Ansökan om serveringstillstånd - Amvrosia, Alingsås...5 33 Ansökan om serveringstillstånd - MX Rockbar, Alingsås...6 34 Ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2006-03-29 20 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.30 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Margaretha Schneider (m) Inga-Lill Gustavsson (c) tj ers Björn Jonasson

Läs mer

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

Roger Magnusson Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Roger Magnusson ANSLAG/BEVIS

Roger Magnusson Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Roger Magnusson ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30 16.00 Ajournering kl. 14.45 15.05 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.05 16.05 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.05 16.05 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.05 16.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M), vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M), vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-11-08 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 8 november kl. 16.00-17.25

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Kjell-Åke Johansson (KD) ersätter Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-31 Sid 1 (13) Instans Socialnämnden Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, kl 17.00 19.30 Beslutande Bertil Nilsson (M) ordförande Björn Jonasson (KD) Birgitta Olsson-Johansson

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 17 augusti 2010 kl 13:15 14:45

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 17 augusti 2010 kl 13:15 14:45 1 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 17 augusti 2010 kl 13:15 14:45 Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-12-06, kl 14:00-17:00. Christina Hanstål

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-12-06, kl 14:00-17:00. Christina Hanstål 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-12-06, kl 14:00-17:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2010-08-25 2 SN 96 Dnr 20.10 700 Extra ärende Följande extra ärende godkännes till dagordningen. - Resursfördelningssystem - Förteckning boendeformer Socialnämnden 2010-08-25 3 SN 97 Dnr

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05 Socialnämnden 2008-06-10 1 (19) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, tisdagen 2008-06-10, kl. 10.00-12.05 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (c) Per Adolfsson (kd), ersättare Siw

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grå, , kl 14:00-16:35

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grå, , kl 14:00-16:35 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grå, 2012-03-13, kl 14:00-16:35 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M) 53-57, kl 14:00-15:45

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2015.02.18 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.51 ande Övriga deltagande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström (S) Ulf Genitz (C) Birgitta

Läs mer

Företräde: Peter Lundstedt, O86. Inger Strand. Bengt Andersson. Inger Strand ANSLAG/BEVIS

Företräde: Peter Lundstedt, O86. Inger Strand. Bengt Andersson. Inger Strand ANSLAG/BEVIS Socialnämnden 2012-10-22 1 Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.45 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 338-341 2 338 Ansökan om serveringstillstånd - Golden Fish, Alingsås...4 339 Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser - Socialförvaltningens ledningsplan...5

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Reidun Lorentzon (KD) Rikard Larsson (S) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare. Reidun Lorentzon (KD) Rikard Larsson (S) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1201111111112020 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2013-12-18 Plats och tid Stora Tjörnsalen, Komnunhuset kl 17.00 19.00 Beslutande och övriga närvarande se nästa sida Utses att justera Rikard Larsson

Läs mer

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ Sida 1 ande organ Plats och tid Hovden, Stadshuset tisdag den 13 september 2016 kl 08:30-10:05 ande Övriga deltagare Justerare Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande Leif Johansson

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 30-37 2 30 Tillsynsplaner för serveringstillstånd, försäljning av receptfria läkemedel och försäljning av tobak och folköl...5 31 Ansökan om serveringstillstånd - Åkantens restaurang och

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Justeringstid Socialkontoret 2013-02-06 kl. 8.00 Paragrafer 1-6. Bosse Svensson, Sekreterare. Elsy Lundberg Östrand, Ordförande, ej 2,3

Justeringstid Socialkontoret 2013-02-06 kl. 8.00 Paragrafer 1-6. Bosse Svensson, Sekreterare. Elsy Lundberg Östrand, Ordförande, ej 2,3 Sida 1 Sammanträdesdatum 2014-01-29 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.50 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande ej 2,3 Bengt-Göran Henningsson (S), ordförande 2,3 Anita Carlsson

Läs mer

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 15.40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Lars Svensson (S), ordförande Jenny Delén (M), 1:e vice ordf Lars Ottosson (PF), 2:e

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-16 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.10 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Per Thorsell (M) Lise Lidbeck (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, tisdagen den 13 april 2010 kl 14:00-15:15. Jan-Olof Sewring (M), ordförande

SOCIALNÄMNDEN. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, tisdagen den 13 april 2010 kl 14:00-15:15. Jan-Olof Sewring (M), ordförande 1 SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, tisdagen den 13 april 2010 kl 14:00-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M), ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S)

Läs mer

Socialkontoret, Malung, kl. 08.15-10,00. Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Birgitta örjas (S)

Socialkontoret, Malung, kl. 08.15-10,00. Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Birgitta örjas (S) lg^' Maiung-Sälens kommun o Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 08.15-10,00 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Birgitta örjas (S) övriga deltagande Kerstin

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden (11) Ann-Christin Larsson (KD) tjg för Gunnar Karlsson (C)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden (11) Ann-Christin Larsson (KD) tjg för Gunnar Karlsson (C) Nr Socialnämnden 2010-11-23 1(11) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 23 november 2010 klockan 08.30-12.30 Beslutande Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Marie Johansson

Läs mer