LexCon-BidCon Viewer. Handledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LexCon-BidCon Viewer. Handledning"

Transkript

1 LexCon-BidCon Viewer Handledning

2

3 1 Innehållsförteckning LexCon - BidCon Viewer 1 Innehållsförteckning LexCon - BidCon Viewer 1 Innehållsförteckning LexCon - BidCon Viewer Inledning Consultec Läsanvisning Programmets uppbyggnad Programöversikt LexCon BidCon Viewer Rekommenderad arbetsgång i LexCon - BidCon Viewer Kom igång med LexCon - BidCon Viewer Granska en befintlig projektkalkyl Generell projekt- och kalkylinformation Studera innehåll i olika kalkylposter Utskrifter Lär dig mer om LexCon BidCon Viewer Sök & filtrera Inställningar Skapa egna/gemensamma rapporter Ordlista Bilaga: Installationer Installation av LexCon - BidCon Viewer Bilaga: Lathund för ikoner Consultec ByggProgram AB

4 2 Inledning 2 Inledning 2.1 Consultec Consultec är en svensk företagsgrupp som har rötterna och hjärtat i byggbranschen och ägs av den börsnoterade brittiska koncernen Eleco plc. Det började som en avknoppning från ett byggföretag i Skellefteå 1974 och var inledningsvis ett arkitekt- och konstruktionskontor som tidigt började använda datorteknik internt för våra tjänster. I början av 1990-talet startade utvecklingen av de IT-stöd som i dag nått en marknadsledande ställning. Consultec var först i världen med att skapa ett konstruktionsoch byggprogram anpassat för Windowsmiljö. Consultec ByggProgram är Sveriges ledande leverantör av effektiva IT-verktyg för bygg-, anläggnings-, el- och VVS-branschen. Vi utvecklar och säljer kvalificerade program för byggstyrning, projekthantering, kalkylering, planering, prishantering, inköp, administration samt dimensioneringsberäkningar. För VVS-branschen erbjuder vi även kataloger och tjänster i både elektroniska och tryckta format. 2.2 Läsanvisning Vi på Consultec är måna om att våra kunder skall ha största möjliga nytta av våra produkter. För att LexCon - BidCon Viewer ska vara enkelt att använda har vi tagit fram denna handledning som ska guida er igenom programmet. För att förtydliga i handledningen och för att öka förståelsen om vad som avses i olika avsnitt har vi valt att i handledningen förändra standardtexten på lite olika sätt. Fet stil Blå text Kursiv stil Avser menyval, kommandon & knappar. Exempel: När ett dialogfönster avses presenteras det med fet stil på följande sätt;... en dialog för Nytt/öppna projekt öppnas... Klicka på OK. När tillgängliga alternativ finns och som det finns möjlighet att välja in markeras dessa med blå text och, som i följande exempel: Markera rad med Gjuten kantbalk med kantelement för form. används genomgående i handledningen när något ska förtydligas, till exempel om vad som sker i programmet när en ändring gjorts eller vid olika typer av val. Consultec ByggProgram AB 2

5 3 Programmets uppbyggnad 3 Programmets uppbyggnad 3.1 Programöversikt LexCon - BidCon Viewer är en gratisprodukt där kalkyler gjorda i LexCon BidCon går att öppna och titta på samt skriva ut, men inga ändringar kan göras Grundläggande information om LexCon - BidCon Med hjälp av olika kalkylark har användaren av LexCon BidCon skapat rader med rubriker, kalkylposter och summeringar. De kalkylark som kan finnas tillgängliga är Nettokalkyl, Offertkalkyl och Omkostnadskalkyl. Dessa kan nås från meny Fönster eller via motsvarande flikar i programmet. I programmet kan också en flik för Slutsida presenteras. Kalkylposter i dessa kalkylark kan både vara manuella kalkylposter eller kalkylposter som har en referens till någon uppgift i en uppslagsbok i LexCon BidCon. Allt kalkylarbete för ett projekt i en version av LexCon BidCon har sammanställts, sparats och packats undan i en projektfil. Varje unikt projekt är sparat med filformatet *.PLX. 3 Consultec ByggProgram AB

6 3 Programmets uppbyggnad 3.2 LexCon BidCon Viewer LexCon - BidCon Viewer är uppbyggt med ett antal fönster som kan nås från menyn eller via flikar längst ner till höger i programfönstret. De flikar som LexCon BidCon Viewer presenterar beror på vad som registrerats i själva projektfilen. Finns ingen information i ett kalkylark så visas inte heller någon flik för detta kalkylark i LexCon BidCon Viewer, detsamma gäller även för Slutsidan. Kort beskrivning över de flikar som en projektfil kan innehålla: Nto: Slut: Sam: Off: Omk: Nettokalkylark alla kalkylposter som ett projekt ska innehålla är inlagda här. Slutsida totalsummorna från kalkylarken har överförts hit och har därefter kompletterats med fler uppgifter för att slutligen erhålla en anbudssumma. Kalkylsammanställning presenterar vilka projektresurser som ger stora kostnader i projektet. Offerthantering alla offerter till ett projekt är samlat på detta separata kalkylark. Omkostnadskalkyl här presenteras en detaljerad kalkyl över projektets omkostnader. Consultec ByggProgram AB 4

7 4 Rekommenderad arbetsgång i LexCon - BidCon Viewer 4 Rekommenderad arbetsgång i LexCon - BidCon Viewer För att arbeta på ett strukturerat sätt i programmet så rekommenderar vi följande arbetsgång. 1. Välj och öppna ett befintligt projekt. Sök rätt på aktuell PLX-fil skapad i någon version av LexCon BidCon. 2. Generell projekt- och kalkylinformation. Vad finns det för generella uppgifter i projektkalkylen? 3. Studera innehåll i olika kalkylposter. Syna innehåll i kalkylposterna och skapa bildutskrifter med intressanta byggdelstyper. 4. Skriv ut rapporter. Skapa utskrifter för projektet. 5 Consultec ByggProgram AB

8 5 Kom igång med LexCon - BidCon Viewer 5 Kom igång med LexCon - BidCon Viewer 5.1 Granska en befintlig projektkalkyl Som tidigare nämnts är LexCon - BidCon Viewer en gratisprodukt där kalkyler gjorda i LexCon BidCon går att öppna och granska samt skriva ut, men inga ändringar kan göras. Här nedan beskrivs den rekommenderade arbetsgången lite mera utförligt Välj och öppna ett befintligt projekt 1. Klicka på Öppna projekt. Dialogen Öppna projekt visas och presenterar en lista över de senast öppnade projektfilerna på flik Senaste. På flik Befintligt kan man också välja annan mapp/katalog än den föreslagna. 2. I detta exempel letar vi upp projektfilen Garaget.plx på det lokala nätverket och markerar denna. 3. Klicka på Förhandsgranska, om man är osäker på om det är rätt projektfil och vill kika på en del av innehållet först. En ny dialog visas med vissa uppgifter från aktuellt projekt. LexCon BidCon Viewer har i detta fall funnit att det finns information i nettokalkylarket och på slutsidan. Vad som finns på t ex Slutsida presenteras när man klickar på motsvarande flik. 4. Klicka på för att återgå till dialog Öppna projekt. 5. När rätt projektfil hittas, klicka på knapp OK. Consultec ByggProgram AB 6

9 5 Kom igång med LexCon - BidCon Viewer Samma projekt som vi nyss kikat på visas upp i ny form som till stora delar påminner om hur ett projekt visas i programversionerna för LexCon - BidCon. 7 Consultec ByggProgram AB

10 5 Kom igång med LexCon - BidCon Viewer 5.2 Generell projekt- och kalkylinformation Man kan börja med att ta reda på lite mer om den generella projekt- och kalkylinformationen. 1. Klicka på Projekt- och kalkylinformation. Dialog Projektinformation visas. Här kan man bl a läsa ut projektkod, projektbenämning och typ av projekt, dvs om det är ett BYGG, ANLÄGGNING eller MF95. Man kan se vilken sökordning för tidlistor som är vald, ifall generell eller individuell lönekostnad är aktuell och om á-prisfaktorer är aktiverade eller ej. 2. Klicka på Avbryt. Ifall individuell lönekostnad är vald så kan man på meny Projekt studera de olika uppgifterna i dialog Projektlönekostnader. Consultec ByggProgram AB 8

11 5 Kom igång med LexCon - BidCon Viewer 5.3 Studera innehåll i olika kalkylposter När det gäller kalkylposter och dess innehåll så kan man visa dessa med olika metoder. 1. Markera en kalkylpost i ett kalkylark och klicka sedan på Visa innehåll. Aktuell kalkylpost presenteras i en dialog där ingående skikt och värden för olika uppgifter kan läsas. 2. Markerar man en annan kalkylpost i kalkylarket visas motsvarande information. 3. För att stänga dialogen klicka på. 9 Consultec ByggProgram AB

12 5 Kom igång med LexCon - BidCon Viewer Ett annat sätt är att arbeta med dialogerna för Ändra/visa. 4. Markera samma kalkylpost som tidigare. 5. Dubbelklicka på aktuell rad i kalkylen eller klicka på Ändra/visa kalkylpost. Dialogen Ändra/visa byggdelstyp visas och presenterar aktuell byggdelstyp på ett nytt sätt. De flesta funktioner är här i LexCon BidCon Viewer låsta. Men man kan dock skapa bildutskrift med byggdelstypen. zooma i bilden visa bild i egen dialog visa alla/visa endast aktiva skikt (ändra) /visa ett markerat skikt Raderade skikt kan visas genom att klicka på Visa alla. De markeras med ett R i vänster kant men ingår ej i kalkylposten. 6. Markera alternativet Visa endast aktiva. I matrisen visas de produktionsresultat som ingår i aktuell byggdelstyp med detaljvärden i olika kolumner/celler. 7. Markera i matrisen ett produktionsresultat i denna projektbyggdelstyp, t ex den som heter Betong II C 28/35 [K35] std i sula [kran]. 8. Klicka på Ändra/visa kalkylpost eller dubbelklicka på aktuellt skikt i matrisen. Aktuellt projektproduktionsresultat visas nu i dialog Ändra/visa produktionsresultat. I stort sett alla funktioner är också här låsta. Men man kan dock (ändra) / visa ett markerat skikt I matrisen visas de resurser som ingår i aktuellt produktionsresultat med detaljvärden i olika kolumner/celler. 9. Markera i matrisen en resurs, i detta projektproduktionsresultat, t ex den som heter Betong C 28/35 [K35] std. 10. Klicka på Ändra/visa kalkylpost eller dubbelklicka på aktuellt skikt i matrisen. Consultec ByggProgram AB 10

13 5 Kom igång med LexCon - BidCon Viewer Aktuell projektresurs visas nu i dialog Ändra/visa resurs. Här är alla funktioner låsta. 11. Klicka på Avbryt. 12. Klicka på Avbryt på nytt. Tillbaka i dialogen Ändra/visa byggdelstyp och kalkylpostnivå. Nu kan man antingen avbryta funktionen eller titta på en annan kalkylpost. 13. Pil vänster för föregående kalkylpost och pil höger för nästa. 14. Klicka på Avbryt för att återgå till kalkylarket. 11 Consultec ByggProgram AB

14 5 Kom igång med LexCon - BidCon Viewer 5.4 Utskrifter Utskrift av några olika rapporter för att redovisa ett projekt kan man också utföra. Här följer ett par exempel. 1. Klicka på Skriv ut rapport, denna ikon hittar du i verktygsmenyn i programmet. Dialog Rapporter öppnas. Varje enskild rad representerar en rapport. Vi börjar med att skriva ut vår nettokalkyl. 2. Markera rad med rapporten Nettokalkyl[BDT-innehåll]. 3. Klicka på Skriv ut rapport. Studera gärna innehållet innan det ska skrivas ut. Dialog Rapporturval öppnas. Skriv till Standardskrivare är förvalt. Här finns möjlighet att även välja en alternativ skrivare eller att skriva ut till fil. FormatMall ConRapport svart/vit är redan föreslagen på systemrapporterna, vi behåller denna som design. 4. Klicka på Förhandgranska för att se utskriften på skärm innan vi skriver ut. Consultec ByggProgram AB 12

15 5 Kom igång med LexCon - BidCon Viewer Dialog Förhandsgranska öppnas där sida 1 av aktuell rapportutskrift visas. Studera gärna innehållet innan det ska skrivas ut. 5. Klicka sedan på Skriv ut som finns längst upp i menyn. Programmet visar nu en generell utskriftsdialog där man kan välja vilken skrivare mm som gäller just för denna utskrift. 6. Klicka därefter på Skriv ut. Stäng Förhandsgranska genom att klicka på i dialogens övre högra hörn. Stäng Rapporturval genom att klicka på. 13 Consultec ByggProgram AB

16 5 Kom igång med LexCon - BidCon Viewer Även andra utskrifter kan normalt sett tas fram. I detta exempel finns bl a en slutsida att skriva ut. Skapa med samma förfarande också en utskrift via rapporten Slutsida. 1. Börja med att markera rad för rapport Slutsida. 2. Klicka på Skriv ut rapport. 3. Dialog Rapporturval öppnas. Välj den design på rapportutskriften som önskas. 4. Klicka på Förhandsgranska. 5. Dialog Förhandsgranska öppnas. 6. Klicka som vid förra utskriften på Skriv ut. 7. Klicka därefter på Skriv ut. 8. Stäng sedan dialogerna Förhandsgranska och Rapporturval genom att klicka på. Som alternativ till att använda dessa färdiga rapporter, kan man skapa egna rapporter, se vidare i avsnittet 6.3 Skapa egna/gemensamma rapporter. Consultec ByggProgram AB 14

17 6 Lär dig mer om LexCon BidCon Viewer 6 Lär dig mer om LexCon BidCon Viewer 6.1 Sök & filtrera Sök Ett alternativ till filterfunktionen är att använda en generell funktion för Sök. En fördel är att även sökning av tomma celler kan utföras. 1. Markera en kolumn i den matris/tabell som ska genomsökas. 2. Klicka på Sök. 3. I dialogen väljer man bl a kolumn och egenskap samt skriver in den textsträng som skall uppfyllas. 4. Klicka på knappen Lista. I dialog Söklista listas samtliga träffar. Man kan sortera om söklistan genom att klicka på den rubrik som sorteringen ska ta hänsyn till. Från denna dialog kan man gå vidare med någon av knapparna i dialogens underkant. T ex kan man skriva ut söklistan via Förhandsgranska Filter på kalkylark På samtliga kalkylark finns två typer av filter, kolumnfilter och systemfilter. Kolumnfilterfunktionen är vi bekant med från uppslagsböckerna där vi använt textsökning. I kolumner med numeriska värden kan man även använda sig av ">", "=" eller "<" före värdet. 1. Visa nettokalkylarket med att klicka på. 2. Välj t ex kolumn Material [kr-tot] och ange >15000 som sökkriterium. Exempel från projekt Garaget. Endast två rader blir kvar, de som har Material [kr-tot] > Man ser att kalkylarket är filtrerad då radnummersiffran i kolumnen längst till vänster visas kursivt och att systemfilterbenämningen visas med blå text. Varje kalkylark har sin uppsättning av typiska systemfilter och de blir fler vid högre programnivåer av LexCon BidCon. Dessa filterval är relativt komplexa. 15 Consultec ByggProgram AB

18 6 Lär dig mer om LexCon BidCon Viewer 6.2 Inställningar Kolumninställningar Varje användare kan själv ändra presentationen av olika tabeller i programmet. Kolumninställningarna kommer man åt genom att dubbelklicka direkt på någon av kolumnrubrikerna i en tabell eller ett kalkylark. Kolumninställningarna är en programinställning dvs är oberoende av vilket projekt som är öppet. Dubbelklicka direkt på någon av kolumnrubrikerna i en tabell eller ett kalkylark. Då öppnas dialog Kolumninställningar. I denna dialog finns det möjlighet att använda egna rubrikbenämningar, ange bredd och antal decimaler, dölja ej intressanta kolumner, ange annan kolumnordning et cetera. Samma kolumnmetodik används för rapportutskrifter. Consultec ByggProgram AB 16

19 6 Lär dig mer om LexCon BidCon Viewer 6.3 Skapa egna/gemensamma rapporter Som alternativ till att använda färdiga systemrapporter, kan man också skapa Egna/gemensamma rapporter. Detta görs genom att först kopiera en systemrapport och därefter förändra den. 1. Markera den rapport du vill utgå ifrån. 2. Klicka på Kopiera. 3. Programmet föreslår en rapportidentitet. 4. Klicka därefter på OK. Dialogen Ändra/visa rapport öppnas. 5. Här finns nu möjlighet att ändra benämning, kolumninställningar, marginaler, orientering etc. 6. Avsluta denna dialog med att klicka på OK. Tillbaka i dialogen Rapporter och genom att välja Egen/gemensam, finns nu den rapport som nyss skapats. 17 Consultec ByggProgram AB

20 7 Ordlista 7 Ordlista BSAB 96 Byggdel (BD) Byggdelstyp (BDT) Egen/gemensam Meny Nettokalkylark (Nto) Produktionsresultat (PR) Projekt BSAB-systemet används för att strukturera information i bygg- och förvaltningsprocesserna. Det består av en uppsättning samverkande tabeller som var och en uttrycker sin speciella aspekt på informationen. AB Svensk Byggtjänst har upphovsrätten till BSAB-systemet. LexCon - BidCon är uppbyggt enligt BSAB-systemet. Definieras enligt BSAB 96 som del av byggnadsverk som fyller en huvudfunktion i byggnadsverket. Byggdelar definieras utan hänsyn till teknisk lösning, materiellt innehåll eller produktionsmetod. Byggdelstyperna i LexCon - BidCon är grupperade både enligt BSAB 96, gruppering för byggdelar, och gruppering enligt SBEF s byggdelstabell. Exempel: 65 Invändiga dörrar / glaspartier En byggdelstyp består av en eller flera produktionsresultat (PR). Utifrån systemregistret kan du själv skapa egna byggdelstyper (BDT), produktionsresultat (PR) och resurser (Res). Underhåll av dessa BDT, PR och Res sköts av dig. Vid en ny-/ominstallation av programmet finns dessa alltid kvar. Navigeringsstruktur för verktyg i programmet. Återfinns enligt Windowsstandard som rad näst längst upp i programfönstret. Alla kalkylposter som ett projekt ska innehålla läggs in här. Ett produktionsresultat består av en eller flera resurser. Fil i vilken alla sammanbundna ark nödvändiga i en kalkyl sparas. Resurs (Res) Sammanställning (Sam) Slutsida (Slut) System/Systemregister Uppslagsböcker (register) Det är av resurser som produktionsresultat byggs upp. I LexCon - BidCon delas resurserna in i olika typer, som maskiner (A), material (M), arbetare (G) och UnderEntreprenör (U). Kalkylsammanställning som presenterar vilka projektresurser som ger stora kostnader i projektet. Totalsummorna från kalkylarken överförs hit och kompletteras med fler uppgifter för att slutligen erhålla en anbudssumma. Programmet är vid installationen utrustat med ett stort antal byggdelstyper (BDT), produktionsresultat (PR) och resurser (Res). Dessa är skapade och underhålls av Consultec ByggProgram AB och är en direkt förädling av resurser och produktionsresultat i Byggregister Dessa tabeller/register kan användas oberoende av vilket program man arbetar med. Uppslagsböckerna är olika register över byggdelstyper (BDT), produktionsresultat (PR) och resurser (Res). De innehåller fördefinierad information som enkelt kan anpassas i projektkalkylen. Consultec ByggProgram AB 18

21 8 Bilaga: Installationer 8 Bilaga: Installationer 8.1 Installation av LexCon - BidCon Viewer Se till att avsluta alla andra programvaror innan LexCon - BidCon Viewer installeras. För Windows NT / 2000 / XP måste man ha Administratörs rättigheter för att kunna installera. 1. Hämta hem installation för LexCon BidCon Viewer från Consultec s hemsida Den finns under Produkter och LexCon BidCon Viewer. När du laddat hem filen till din PC gör då följande. 2. Kör filen SetupLexConBidConViewer.exe. Följ anvisningarna vid installationen. Normal installation föreslås till C:\Program\Consultec\Blixt96 men annat val av enhet & mapp kan väljas som så önskas. Programmet LexCon BidCon Viewer kan sedan startas via Startmenyn. 3. Välj Start / Program / Consultec / LexCon BidCon och alternativet LexCon BidCon Viewer. 19 Consultec ByggProgram AB

22 9 Bilaga: Lathund för ikoner 9 Bilaga: Lathund för ikoner De knappar som finns i programmet har i korthet följande funktioner. Öppna ett befintligt projekt Projektinformation Ordna alla fönster Ändra/visa kalkylpost Visa innehåll Sök i kolumn Skriv ut rapport Beräkna Förhandsgranska kalkyl Överför till projekt Fördela mängd på lägen Aktivera/avaktivera filter Consultec ByggProgram AB 20

Bidcon. Handledning. Bidcon Bygg

Bidcon. Handledning. Bidcon Bygg Bidcon Handledning Bidcon Bygg 1 Innehållsförteckning BidCon BYGG 1 Innehållsförteckning BidCon BYGG 1 Innehållsförteckning BidCon BYGG... 1 2 Inledning... 2 2.1 Consultec... 2 2.2 BidCon BYGG... 2 2.3

Läs mer

Bidcon. Handledning. Bidcon Anläggning

Bidcon. Handledning. Bidcon Anläggning Bidcon Handledning Bidcon Anläggning 0 Innehållsföreteckning 1 Innehållsförteckning BidCon ANLÄGGNING 1 Innehållsförteckning BidCon ANLÄGGNING... 1 2 Inledning... 2 2.1 Consultec... 2 2.2 BidCon ANLÄGGNING...

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

NYHETER SiteCon version 2.50

NYHETER SiteCon version 2.50 NYHETER SiteCon version 2.50 Sammanfattning Med version 2.50 fortsätter vi utvecklingen av SiteCon. Vi förbättrar processen kring Arbetsorder samt öppnar upp för kopplingar till andra administrativa lösningar.

Läs mer

Manual för upprättande av MB Brounderhåll

Manual för upprättande av MB Brounderhåll Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 1 2 REVIDERING PROGRAM MARS 2011... 1 3 INSTALLATION... 1 4 FUNKTIONER I MB BROUNDERHÅLL... 2 5 SKAPA MÄNGDBESKRIVNING... 3 6 SPARA OCH SKRIV UT... 6 1 INLEDNING I detta

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

Lathund Blanketthotell Komma igång

Lathund Blanketthotell Komma igång Lathund Blanketthotell Komma igång Introduktion Denna lathund innehåller lite samlade råd och tips för de som ska använda tjänster från NT Smartwork. (För de som redan börjat använda Blanketthotellet finns

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2012 Checklista Om du redan har ett löneprogram som kan skapa diskett eller annat datamedium med redovisning av kontrolluppgifter till Skatteverket

Läs mer

18. Skriva ut inbetalningskort

18. Skriva ut inbetalningskort 18. Skriva ut inbetalningskort version 2007-04-23 18.1 18. Skriva ut inbetalningskort Snabbguide se sid 18.12 Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut inbetalningskort från SPFs medlemsregister

Läs mer

Människor i Nederluleå 1776-1805

Människor i Nederluleå 1776-1805 Människor i Nederluleå 1776-1805 Människor i Nederluleå 1776-1805 är en sammanställning av kyrkoarkivalier från Nederluleå församling åren 1776-1805. Under den tiden omfattade Nederluleå nuvarande Nederluleå,

Läs mer

Låt "Personlig mappfil för Office Outlook (.pst)" vara markerad. Klicka på OK

Låt Personlig mappfil för Office Outlook (.pst) vara markerad. Klicka på OK Flytta Outlookobjekt med hjälp av Personlig mapp Avsnitt: Skapa en Personlig mapp i Outlook 2007 Skapa en Personlig mapp i Outlook 2010 Flytta Outlookobjekt till den personliga mappen Spara undan den Personliga

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL XP RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Kapitel 1 Komma i gång... 5

Kapitel 1 Komma i gång... 5 DDS-CAD Arkitekt 10 Komma i gång Kapitel 1 1 Kapitel Sida Kapitel 1 Komma i gång... 5 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljö Windows... 6 Begrepp... 6 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner.

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. RengöringsSystemet V4 På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. Översikt över innehåll i bifogad dokumentation: Visa / Visa ej flikar/knappar i

Läs mer

Kapitel 1 Komma igång... 3

Kapitel 1 Komma igång... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2013 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Nya utskriftsinställningar

Nya utskriftsinställningar 1 Nya utskriftsinställningar Mallar inställningar för utskriftsformat Innehållet och utseendet i varje utskriftsform styrs av en mall. Mallarna för de ingående delarna är samlade i en Inställningsmall.

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Valutakurser. Gå till Arkiv Programunderhåll Valutakurser.

Valutakurser. Gå till Arkiv Programunderhåll Valutakurser. Valutakurser I Visma Administration 1000 måste du själv välja att arbeta med valuta och språk. Det gör du genom att välja Arkiv Företagsunderhåll Valuta/språk. I dialogrutan som visas markerar du både

Läs mer

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem.

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Generellt Allmänt Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Tilläggsmodul Pocket är en tilläggsmodul till Näsgård

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

1 Nya färdiga utskriftsinställningar

1 Nya färdiga utskriftsinställningar 1 Nya färdiga utskriftsinställningar Nu finns det nya utskriftsinställningar tillgängliga för Disgen 8.2d. De som vill använda sig av färdiga mallar för utskrifter, men vill ha något annat än Disgens standardinställningar,

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

PlanCon Handledning VVS

PlanCon Handledning VVS PlanCon Handledning VVS 1 Innehållsförteckning PlanCon 1 Innehållsförteckning PlanCon Handledning VVS 1 Innehållsförteckning PlanCon... 1 2 Inledning... 2 2.1 Consultec... 2 2.2 Läsanvisning... 2 2.3

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

Användardokumentation för Rullande Resultatskärmar i lokalt nätverk

Användardokumentation för Rullande Resultatskärmar i lokalt nätverk Användardokumentation för Rullande Resultatskärmar i lokalt nätverk Cup- och Matchplaneringssystem för PC Efkon AB 2008-2014 Innehållsförteckning: 1 INLEDNING... 1 2 FÖRBEREDELSE OCH PLANERING AV NÄTVERKET...

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

COGNIsoft-I Hemmaträning

COGNIsoft-I Hemmaträning 2 1 Introduktion När man har elever, klienter eller patienter i kognitiv träning och använder COGNIsoft-I som ett redskap i träningen, kan det några gånger vara praktiskt att kunna ge eleverna hemuppgifter,

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura När du loggar in i websesam finns rubriken efaktura i menyn till höger. Här kan du söka fram fakturor du vill granska på två olika sätt: a) Ange vilken

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Kom igång-guide: Spara tusenlappar med Libreoffice - IDG.se

Kom igång-guide: Spara tusenlappar med Libreoffice - IDG.se 1 av 6 2013-03-10 09:03 DETTA ÄR EN UTSKRIFT FRÅN PC FÖR ALLA Artikelns webbadress: http://www.idg.se/2.1085/1.495243 /kom-igang-guide--spara-tusenlappar-med-libreoffice 2013-03-10 08:33 - PC för Alla:

Läs mer

HIR-Växt- Näsgård Karta. HIR-Växt och Näsgård Karta

HIR-Växt- Näsgård Karta. HIR-Växt och Näsgård Karta HIR-Växt och Näsgård Karta Allmänt Denna instruktion visar hur du kan presentera uppgifter från HIRVäxt på en karta i Näsgård Karta Advicer. Mer ingående instruktioner om t.ex. import av kartor, kart redigering,

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Webbskribent @ Tjörn. Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19. Tjörn Möjligheternas ö

Webbskribent @ Tjörn. Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19. Tjörn Möjligheternas ö Webbskribent @ Tjörn Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19 Tjörn Möjligheternas ö Grundutbildning för skribenter på hemsidan och/eller intranätet Upplägg: Vi tar en titt på hur hemsidan

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

15 Skapa en Start-Diskett

15 Skapa en Start-Diskett 151 15 Skapa en Start-Diskett När du startar din PC så letar den efter vissa uppstartningsfiler. Sökningen börjar på din diskettenhet och därefter på hårddisken. Detta innebär att om något är fel med din

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Bilder Innehåll: Inledning Minneskort Ansluta kamera eller minneskort Föra över bilder, ett sätt Föra över bilder, ett a nnat sätt

Bilder Innehåll: Inledning Minneskort Ansluta kamera eller minneskort Föra över bilder, ett sätt Föra över bilder, ett a nnat sätt Bilder Innehåll: Inledning 1 Minneskort 1 Ansluta kamera eller minneskort 1 Föra över bilder, ett sätt 2 Föra över bilder, ett annat sätt 4 Var finns bilderna på datorn 6 Avslutning 6 Inledning 2 Välkommen

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Sammanfattning av nyheterna i version 6.17

Sammanfattning av nyheterna i version 6.17 Sammanfattning av nyheterna i version 1. Nytt artikelregister införs. Innehåller artikel, benämning, ställtid och stycktid. 2. Import av artikelregister införs. 3. Nya bokningsvyer 24 dagar och 6 veckor

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Lathund FE-edit i Typo3

Lathund FE-edit i Typo3 1(6) Lathund Front-end-editing (FE-edit) i Typo3 Front-end-editing (FE-edit) är ett förenklat sätt att redigera innehåll med Typo3. Helt kort går det ut på att man redigerar innehållet medan man surfar

Läs mer

Denna guide beskriver hur en nyhetsfunktion sätts upp med nyheter från DN. Två delmoment krävs för denna funktionalitet:

Denna guide beskriver hur en nyhetsfunktion sätts upp med nyheter från DN. Två delmoment krävs för denna funktionalitet: Lathund RSS Det går att hämta nyheter från externa källor med hjälp av RSS. RSS står för Rich Site Summary och är ett standardformat för att överföra nyhetsrubriker på webben. SiteVision kan hämta data

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

IrfanView. Manual 3.80. www.resurs.folkbildning.net. Christina Hemström & Sven E Carlsson

IrfanView. Manual 3.80. www.resurs.folkbildning.net. Christina Hemström & Sven E Carlsson IrfanView Manual 3.80 www.resurs.folkbildning.net hristina Hemström & Sven arlsson Innehållsförteckning Om programmet IrfanView...3. Funktioner i menyerna...3 Hämta IrfanView från Internet...4 Installera

Läs mer

Importera och använda en textdatabas i Excel

Importera och använda en textdatabas i Excel Importera och använda en textdatabas i Excel I denna beskrivning tänkte jag visa hur man kan hantera information från en databas, som är sparad som en semikolonseparerad textfil. Textfilen kommer att behandlas

Läs mer

Publicera material i Blackboard

Publicera material i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-25 (Bb Learn 9.1.8) Publicera material i Blackboard Innehåll Att tänka på... 2 Mappar och Lärmoduler... 2 Skapa en mapp... 2 Skapa en lärmodul...

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

MegTax CardCenterPro

MegTax CardCenterPro 09-09-25 n 1 1 (7) MegTax CardCenterPro 1. Installation... 2 2. Hantering... 3 2.1. Tömning... 3 2.2. Fliken Kortrutiner... 4 2.3. Visa logg & Visa ej tömda... 5 2.4. Fliken Fakturafil... 5 2.5. Fliken

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång (Pyramid Business Studio från version 3.41A) (2013-11-27) I detta dokument beskrivs arbetsgången i Pyramid rutin 962 Kontoersättning. Dialogen ger möjlighet att utföra

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Hur formuläret är ifyllt

Hur formuläret är ifyllt Uppdatera i TD Hur formuläret är ifyllt Börja med att titta på hur din TDinformation ser ut för besökare. Det gör du antingen via länken som finns på er egen hemsida, eller på den interna lista som finns

Läs mer

Manual Demoväska RFID. Manual Demoväska. Sara Svensson/Monika Lindgren/Fredrik Karlsson Version 1.6.0. BnearIT AB 1(17)

Manual Demoväska RFID. Manual Demoväska. Sara Svensson/Monika Lindgren/Fredrik Karlsson Version 1.6.0. BnearIT AB 1(17) .doc 1 (17) RFID 1(17) .doc 2 (17) Innehållsförteckning 1 Installation... 3 1.1 Installation av ActiveX-kontroller... 3 1.2 Programvara till läsaren... 3 2 Start av demoväskan... 4 2.1 Ange IP-nummer eller

Läs mer

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network!

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network! Integrerade tjänster Skicka Välkommen till InExchange Network! Innehåll Logga in... 2 Skickade fakturor... 3 Sök efter och ta fram skickade fakturor... 3 Hur sammanställer jag en rapport på skickade fakturor?...

Läs mer

Hej och välkommen till nya IT-miljön på

Hej och välkommen till nya IT-miljön på Hej och välkommen till nya IT-miljön på Inloggning Ditt användarnamn är detsamma som förut. Det är FirstClass lösenordet som du ska använda när du loggar in. Windows 7 nytt operativsystem! När du har loggat

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Manual för fjärrinloggning

Manual för fjärrinloggning Manual för fjärrinloggning Innehållsförteckning Installation av programmet för fjärrinloggning... 2 Installation på dator på jobbet... 2 Installation på privat dator... 2 Aktivera fjärrinloggning första

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Att komma igång med ELDA

Att komma igång med ELDA Att komma igång med ELDA SmartDisk används tillsammans med programmet ELDA som måste vara installerat på din dator. Programmet laddas ned från Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.om du inte har

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Alla filer och program vi behöver finns under katalogen c:/ocad8/. Kartorna vi använder som bakgrundsfiler finns under c:/ocad8/kartor/. De är sedan indelade

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 KOM-IGÅNG-GUIDE Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 Smelink.se l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Uppdaterad: 121019 Del 1 Logga in Välkommen att ta

Läs mer

Användarhandledning. Svenska Turistföreningen. Wordmallar Office 2010 2013-03-01

Användarhandledning. Svenska Turistföreningen. Wordmallar Office 2010 2013-03-01 Användarhandledning Svenska Turistföreningen Wordmallar Office 2010 2013-03-01 Inledning Nedan följer en kort instruktion om hur man går till väga för att använda STFs Wordmallar för Office 2010. Handledning

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer