LexCon-BidCon Viewer. Handledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LexCon-BidCon Viewer. Handledning"

Transkript

1 LexCon-BidCon Viewer Handledning

2

3 1 Innehållsförteckning LexCon - BidCon Viewer 1 Innehållsförteckning LexCon - BidCon Viewer 1 Innehållsförteckning LexCon - BidCon Viewer Inledning Consultec Läsanvisning Programmets uppbyggnad Programöversikt LexCon BidCon Viewer Rekommenderad arbetsgång i LexCon - BidCon Viewer Kom igång med LexCon - BidCon Viewer Granska en befintlig projektkalkyl Generell projekt- och kalkylinformation Studera innehåll i olika kalkylposter Utskrifter Lär dig mer om LexCon BidCon Viewer Sök & filtrera Inställningar Skapa egna/gemensamma rapporter Ordlista Bilaga: Installationer Installation av LexCon - BidCon Viewer Bilaga: Lathund för ikoner Consultec ByggProgram AB

4 2 Inledning 2 Inledning 2.1 Consultec Consultec är en svensk företagsgrupp som har rötterna och hjärtat i byggbranschen och ägs av den börsnoterade brittiska koncernen Eleco plc. Det började som en avknoppning från ett byggföretag i Skellefteå 1974 och var inledningsvis ett arkitekt- och konstruktionskontor som tidigt började använda datorteknik internt för våra tjänster. I början av 1990-talet startade utvecklingen av de IT-stöd som i dag nått en marknadsledande ställning. Consultec var först i världen med att skapa ett konstruktionsoch byggprogram anpassat för Windowsmiljö. Consultec ByggProgram är Sveriges ledande leverantör av effektiva IT-verktyg för bygg-, anläggnings-, el- och VVS-branschen. Vi utvecklar och säljer kvalificerade program för byggstyrning, projekthantering, kalkylering, planering, prishantering, inköp, administration samt dimensioneringsberäkningar. För VVS-branschen erbjuder vi även kataloger och tjänster i både elektroniska och tryckta format. 2.2 Läsanvisning Vi på Consultec är måna om att våra kunder skall ha största möjliga nytta av våra produkter. För att LexCon - BidCon Viewer ska vara enkelt att använda har vi tagit fram denna handledning som ska guida er igenom programmet. För att förtydliga i handledningen och för att öka förståelsen om vad som avses i olika avsnitt har vi valt att i handledningen förändra standardtexten på lite olika sätt. Fet stil Blå text Kursiv stil Avser menyval, kommandon & knappar. Exempel: När ett dialogfönster avses presenteras det med fet stil på följande sätt;... en dialog för Nytt/öppna projekt öppnas... Klicka på OK. När tillgängliga alternativ finns och som det finns möjlighet att välja in markeras dessa med blå text och, som i följande exempel: Markera rad med Gjuten kantbalk med kantelement för form. används genomgående i handledningen när något ska förtydligas, till exempel om vad som sker i programmet när en ändring gjorts eller vid olika typer av val. Consultec ByggProgram AB 2

5 3 Programmets uppbyggnad 3 Programmets uppbyggnad 3.1 Programöversikt LexCon - BidCon Viewer är en gratisprodukt där kalkyler gjorda i LexCon BidCon går att öppna och titta på samt skriva ut, men inga ändringar kan göras Grundläggande information om LexCon - BidCon Med hjälp av olika kalkylark har användaren av LexCon BidCon skapat rader med rubriker, kalkylposter och summeringar. De kalkylark som kan finnas tillgängliga är Nettokalkyl, Offertkalkyl och Omkostnadskalkyl. Dessa kan nås från meny Fönster eller via motsvarande flikar i programmet. I programmet kan också en flik för Slutsida presenteras. Kalkylposter i dessa kalkylark kan både vara manuella kalkylposter eller kalkylposter som har en referens till någon uppgift i en uppslagsbok i LexCon BidCon. Allt kalkylarbete för ett projekt i en version av LexCon BidCon har sammanställts, sparats och packats undan i en projektfil. Varje unikt projekt är sparat med filformatet *.PLX. 3 Consultec ByggProgram AB

6 3 Programmets uppbyggnad 3.2 LexCon BidCon Viewer LexCon - BidCon Viewer är uppbyggt med ett antal fönster som kan nås från menyn eller via flikar längst ner till höger i programfönstret. De flikar som LexCon BidCon Viewer presenterar beror på vad som registrerats i själva projektfilen. Finns ingen information i ett kalkylark så visas inte heller någon flik för detta kalkylark i LexCon BidCon Viewer, detsamma gäller även för Slutsidan. Kort beskrivning över de flikar som en projektfil kan innehålla: Nto: Slut: Sam: Off: Omk: Nettokalkylark alla kalkylposter som ett projekt ska innehålla är inlagda här. Slutsida totalsummorna från kalkylarken har överförts hit och har därefter kompletterats med fler uppgifter för att slutligen erhålla en anbudssumma. Kalkylsammanställning presenterar vilka projektresurser som ger stora kostnader i projektet. Offerthantering alla offerter till ett projekt är samlat på detta separata kalkylark. Omkostnadskalkyl här presenteras en detaljerad kalkyl över projektets omkostnader. Consultec ByggProgram AB 4

7 4 Rekommenderad arbetsgång i LexCon - BidCon Viewer 4 Rekommenderad arbetsgång i LexCon - BidCon Viewer För att arbeta på ett strukturerat sätt i programmet så rekommenderar vi följande arbetsgång. 1. Välj och öppna ett befintligt projekt. Sök rätt på aktuell PLX-fil skapad i någon version av LexCon BidCon. 2. Generell projekt- och kalkylinformation. Vad finns det för generella uppgifter i projektkalkylen? 3. Studera innehåll i olika kalkylposter. Syna innehåll i kalkylposterna och skapa bildutskrifter med intressanta byggdelstyper. 4. Skriv ut rapporter. Skapa utskrifter för projektet. 5 Consultec ByggProgram AB

8 5 Kom igång med LexCon - BidCon Viewer 5 Kom igång med LexCon - BidCon Viewer 5.1 Granska en befintlig projektkalkyl Som tidigare nämnts är LexCon - BidCon Viewer en gratisprodukt där kalkyler gjorda i LexCon BidCon går att öppna och granska samt skriva ut, men inga ändringar kan göras. Här nedan beskrivs den rekommenderade arbetsgången lite mera utförligt Välj och öppna ett befintligt projekt 1. Klicka på Öppna projekt. Dialogen Öppna projekt visas och presenterar en lista över de senast öppnade projektfilerna på flik Senaste. På flik Befintligt kan man också välja annan mapp/katalog än den föreslagna. 2. I detta exempel letar vi upp projektfilen Garaget.plx på det lokala nätverket och markerar denna. 3. Klicka på Förhandsgranska, om man är osäker på om det är rätt projektfil och vill kika på en del av innehållet först. En ny dialog visas med vissa uppgifter från aktuellt projekt. LexCon BidCon Viewer har i detta fall funnit att det finns information i nettokalkylarket och på slutsidan. Vad som finns på t ex Slutsida presenteras när man klickar på motsvarande flik. 4. Klicka på för att återgå till dialog Öppna projekt. 5. När rätt projektfil hittas, klicka på knapp OK. Consultec ByggProgram AB 6

9 5 Kom igång med LexCon - BidCon Viewer Samma projekt som vi nyss kikat på visas upp i ny form som till stora delar påminner om hur ett projekt visas i programversionerna för LexCon - BidCon. 7 Consultec ByggProgram AB

10 5 Kom igång med LexCon - BidCon Viewer 5.2 Generell projekt- och kalkylinformation Man kan börja med att ta reda på lite mer om den generella projekt- och kalkylinformationen. 1. Klicka på Projekt- och kalkylinformation. Dialog Projektinformation visas. Här kan man bl a läsa ut projektkod, projektbenämning och typ av projekt, dvs om det är ett BYGG, ANLÄGGNING eller MF95. Man kan se vilken sökordning för tidlistor som är vald, ifall generell eller individuell lönekostnad är aktuell och om á-prisfaktorer är aktiverade eller ej. 2. Klicka på Avbryt. Ifall individuell lönekostnad är vald så kan man på meny Projekt studera de olika uppgifterna i dialog Projektlönekostnader. Consultec ByggProgram AB 8

11 5 Kom igång med LexCon - BidCon Viewer 5.3 Studera innehåll i olika kalkylposter När det gäller kalkylposter och dess innehåll så kan man visa dessa med olika metoder. 1. Markera en kalkylpost i ett kalkylark och klicka sedan på Visa innehåll. Aktuell kalkylpost presenteras i en dialog där ingående skikt och värden för olika uppgifter kan läsas. 2. Markerar man en annan kalkylpost i kalkylarket visas motsvarande information. 3. För att stänga dialogen klicka på. 9 Consultec ByggProgram AB

12 5 Kom igång med LexCon - BidCon Viewer Ett annat sätt är att arbeta med dialogerna för Ändra/visa. 4. Markera samma kalkylpost som tidigare. 5. Dubbelklicka på aktuell rad i kalkylen eller klicka på Ändra/visa kalkylpost. Dialogen Ändra/visa byggdelstyp visas och presenterar aktuell byggdelstyp på ett nytt sätt. De flesta funktioner är här i LexCon BidCon Viewer låsta. Men man kan dock skapa bildutskrift med byggdelstypen. zooma i bilden visa bild i egen dialog visa alla/visa endast aktiva skikt (ändra) /visa ett markerat skikt Raderade skikt kan visas genom att klicka på Visa alla. De markeras med ett R i vänster kant men ingår ej i kalkylposten. 6. Markera alternativet Visa endast aktiva. I matrisen visas de produktionsresultat som ingår i aktuell byggdelstyp med detaljvärden i olika kolumner/celler. 7. Markera i matrisen ett produktionsresultat i denna projektbyggdelstyp, t ex den som heter Betong II C 28/35 [K35] std i sula [kran]. 8. Klicka på Ändra/visa kalkylpost eller dubbelklicka på aktuellt skikt i matrisen. Aktuellt projektproduktionsresultat visas nu i dialog Ändra/visa produktionsresultat. I stort sett alla funktioner är också här låsta. Men man kan dock (ändra) / visa ett markerat skikt I matrisen visas de resurser som ingår i aktuellt produktionsresultat med detaljvärden i olika kolumner/celler. 9. Markera i matrisen en resurs, i detta projektproduktionsresultat, t ex den som heter Betong C 28/35 [K35] std. 10. Klicka på Ändra/visa kalkylpost eller dubbelklicka på aktuellt skikt i matrisen. Consultec ByggProgram AB 10

13 5 Kom igång med LexCon - BidCon Viewer Aktuell projektresurs visas nu i dialog Ändra/visa resurs. Här är alla funktioner låsta. 11. Klicka på Avbryt. 12. Klicka på Avbryt på nytt. Tillbaka i dialogen Ändra/visa byggdelstyp och kalkylpostnivå. Nu kan man antingen avbryta funktionen eller titta på en annan kalkylpost. 13. Pil vänster för föregående kalkylpost och pil höger för nästa. 14. Klicka på Avbryt för att återgå till kalkylarket. 11 Consultec ByggProgram AB

14 5 Kom igång med LexCon - BidCon Viewer 5.4 Utskrifter Utskrift av några olika rapporter för att redovisa ett projekt kan man också utföra. Här följer ett par exempel. 1. Klicka på Skriv ut rapport, denna ikon hittar du i verktygsmenyn i programmet. Dialog Rapporter öppnas. Varje enskild rad representerar en rapport. Vi börjar med att skriva ut vår nettokalkyl. 2. Markera rad med rapporten Nettokalkyl[BDT-innehåll]. 3. Klicka på Skriv ut rapport. Studera gärna innehållet innan det ska skrivas ut. Dialog Rapporturval öppnas. Skriv till Standardskrivare är förvalt. Här finns möjlighet att även välja en alternativ skrivare eller att skriva ut till fil. FormatMall ConRapport svart/vit är redan föreslagen på systemrapporterna, vi behåller denna som design. 4. Klicka på Förhandgranska för att se utskriften på skärm innan vi skriver ut. Consultec ByggProgram AB 12

15 5 Kom igång med LexCon - BidCon Viewer Dialog Förhandsgranska öppnas där sida 1 av aktuell rapportutskrift visas. Studera gärna innehållet innan det ska skrivas ut. 5. Klicka sedan på Skriv ut som finns längst upp i menyn. Programmet visar nu en generell utskriftsdialog där man kan välja vilken skrivare mm som gäller just för denna utskrift. 6. Klicka därefter på Skriv ut. Stäng Förhandsgranska genom att klicka på i dialogens övre högra hörn. Stäng Rapporturval genom att klicka på. 13 Consultec ByggProgram AB

16 5 Kom igång med LexCon - BidCon Viewer Även andra utskrifter kan normalt sett tas fram. I detta exempel finns bl a en slutsida att skriva ut. Skapa med samma förfarande också en utskrift via rapporten Slutsida. 1. Börja med att markera rad för rapport Slutsida. 2. Klicka på Skriv ut rapport. 3. Dialog Rapporturval öppnas. Välj den design på rapportutskriften som önskas. 4. Klicka på Förhandsgranska. 5. Dialog Förhandsgranska öppnas. 6. Klicka som vid förra utskriften på Skriv ut. 7. Klicka därefter på Skriv ut. 8. Stäng sedan dialogerna Förhandsgranska och Rapporturval genom att klicka på. Som alternativ till att använda dessa färdiga rapporter, kan man skapa egna rapporter, se vidare i avsnittet 6.3 Skapa egna/gemensamma rapporter. Consultec ByggProgram AB 14

17 6 Lär dig mer om LexCon BidCon Viewer 6 Lär dig mer om LexCon BidCon Viewer 6.1 Sök & filtrera Sök Ett alternativ till filterfunktionen är att använda en generell funktion för Sök. En fördel är att även sökning av tomma celler kan utföras. 1. Markera en kolumn i den matris/tabell som ska genomsökas. 2. Klicka på Sök. 3. I dialogen väljer man bl a kolumn och egenskap samt skriver in den textsträng som skall uppfyllas. 4. Klicka på knappen Lista. I dialog Söklista listas samtliga träffar. Man kan sortera om söklistan genom att klicka på den rubrik som sorteringen ska ta hänsyn till. Från denna dialog kan man gå vidare med någon av knapparna i dialogens underkant. T ex kan man skriva ut söklistan via Förhandsgranska Filter på kalkylark På samtliga kalkylark finns två typer av filter, kolumnfilter och systemfilter. Kolumnfilterfunktionen är vi bekant med från uppslagsböckerna där vi använt textsökning. I kolumner med numeriska värden kan man även använda sig av ">", "=" eller "<" före värdet. 1. Visa nettokalkylarket med att klicka på. 2. Välj t ex kolumn Material [kr-tot] och ange >15000 som sökkriterium. Exempel från projekt Garaget. Endast två rader blir kvar, de som har Material [kr-tot] > Man ser att kalkylarket är filtrerad då radnummersiffran i kolumnen längst till vänster visas kursivt och att systemfilterbenämningen visas med blå text. Varje kalkylark har sin uppsättning av typiska systemfilter och de blir fler vid högre programnivåer av LexCon BidCon. Dessa filterval är relativt komplexa. 15 Consultec ByggProgram AB

18 6 Lär dig mer om LexCon BidCon Viewer 6.2 Inställningar Kolumninställningar Varje användare kan själv ändra presentationen av olika tabeller i programmet. Kolumninställningarna kommer man åt genom att dubbelklicka direkt på någon av kolumnrubrikerna i en tabell eller ett kalkylark. Kolumninställningarna är en programinställning dvs är oberoende av vilket projekt som är öppet. Dubbelklicka direkt på någon av kolumnrubrikerna i en tabell eller ett kalkylark. Då öppnas dialog Kolumninställningar. I denna dialog finns det möjlighet att använda egna rubrikbenämningar, ange bredd och antal decimaler, dölja ej intressanta kolumner, ange annan kolumnordning et cetera. Samma kolumnmetodik används för rapportutskrifter. Consultec ByggProgram AB 16

19 6 Lär dig mer om LexCon BidCon Viewer 6.3 Skapa egna/gemensamma rapporter Som alternativ till att använda färdiga systemrapporter, kan man också skapa Egna/gemensamma rapporter. Detta görs genom att först kopiera en systemrapport och därefter förändra den. 1. Markera den rapport du vill utgå ifrån. 2. Klicka på Kopiera. 3. Programmet föreslår en rapportidentitet. 4. Klicka därefter på OK. Dialogen Ändra/visa rapport öppnas. 5. Här finns nu möjlighet att ändra benämning, kolumninställningar, marginaler, orientering etc. 6. Avsluta denna dialog med att klicka på OK. Tillbaka i dialogen Rapporter och genom att välja Egen/gemensam, finns nu den rapport som nyss skapats. 17 Consultec ByggProgram AB

20 7 Ordlista 7 Ordlista BSAB 96 Byggdel (BD) Byggdelstyp (BDT) Egen/gemensam Meny Nettokalkylark (Nto) Produktionsresultat (PR) Projekt BSAB-systemet används för att strukturera information i bygg- och förvaltningsprocesserna. Det består av en uppsättning samverkande tabeller som var och en uttrycker sin speciella aspekt på informationen. AB Svensk Byggtjänst har upphovsrätten till BSAB-systemet. LexCon - BidCon är uppbyggt enligt BSAB-systemet. Definieras enligt BSAB 96 som del av byggnadsverk som fyller en huvudfunktion i byggnadsverket. Byggdelar definieras utan hänsyn till teknisk lösning, materiellt innehåll eller produktionsmetod. Byggdelstyperna i LexCon - BidCon är grupperade både enligt BSAB 96, gruppering för byggdelar, och gruppering enligt SBEF s byggdelstabell. Exempel: 65 Invändiga dörrar / glaspartier En byggdelstyp består av en eller flera produktionsresultat (PR). Utifrån systemregistret kan du själv skapa egna byggdelstyper (BDT), produktionsresultat (PR) och resurser (Res). Underhåll av dessa BDT, PR och Res sköts av dig. Vid en ny-/ominstallation av programmet finns dessa alltid kvar. Navigeringsstruktur för verktyg i programmet. Återfinns enligt Windowsstandard som rad näst längst upp i programfönstret. Alla kalkylposter som ett projekt ska innehålla läggs in här. Ett produktionsresultat består av en eller flera resurser. Fil i vilken alla sammanbundna ark nödvändiga i en kalkyl sparas. Resurs (Res) Sammanställning (Sam) Slutsida (Slut) System/Systemregister Uppslagsböcker (register) Det är av resurser som produktionsresultat byggs upp. I LexCon - BidCon delas resurserna in i olika typer, som maskiner (A), material (M), arbetare (G) och UnderEntreprenör (U). Kalkylsammanställning som presenterar vilka projektresurser som ger stora kostnader i projektet. Totalsummorna från kalkylarken överförs hit och kompletteras med fler uppgifter för att slutligen erhålla en anbudssumma. Programmet är vid installationen utrustat med ett stort antal byggdelstyper (BDT), produktionsresultat (PR) och resurser (Res). Dessa är skapade och underhålls av Consultec ByggProgram AB och är en direkt förädling av resurser och produktionsresultat i Byggregister Dessa tabeller/register kan användas oberoende av vilket program man arbetar med. Uppslagsböckerna är olika register över byggdelstyper (BDT), produktionsresultat (PR) och resurser (Res). De innehåller fördefinierad information som enkelt kan anpassas i projektkalkylen. Consultec ByggProgram AB 18

21 8 Bilaga: Installationer 8 Bilaga: Installationer 8.1 Installation av LexCon - BidCon Viewer Se till att avsluta alla andra programvaror innan LexCon - BidCon Viewer installeras. För Windows NT / 2000 / XP måste man ha Administratörs rättigheter för att kunna installera. 1. Hämta hem installation för LexCon BidCon Viewer från Consultec s hemsida Den finns under Produkter och LexCon BidCon Viewer. När du laddat hem filen till din PC gör då följande. 2. Kör filen SetupLexConBidConViewer.exe. Följ anvisningarna vid installationen. Normal installation föreslås till C:\Program\Consultec\Blixt96 men annat val av enhet & mapp kan väljas som så önskas. Programmet LexCon BidCon Viewer kan sedan startas via Startmenyn. 3. Välj Start / Program / Consultec / LexCon BidCon och alternativet LexCon BidCon Viewer. 19 Consultec ByggProgram AB

22 9 Bilaga: Lathund för ikoner 9 Bilaga: Lathund för ikoner De knappar som finns i programmet har i korthet följande funktioner. Öppna ett befintligt projekt Projektinformation Ordna alla fönster Ändra/visa kalkylpost Visa innehåll Sök i kolumn Skriv ut rapport Beräkna Förhandsgranska kalkyl Överför till projekt Fördela mängd på lägen Aktivera/avaktivera filter Consultec ByggProgram AB 20

Bidcon. Handledning. Bidcon Bygg

Bidcon. Handledning. Bidcon Bygg Bidcon Handledning Bidcon Bygg 1 Innehållsförteckning BidCon BYGG 1 Innehållsförteckning BidCon BYGG 1 Innehållsförteckning BidCon BYGG... 1 2 Inledning... 2 2.1 Consultec... 2 2.2 BidCon BYGG... 2 2.3

Läs mer

PlanCon Handledning VVS

PlanCon Handledning VVS PlanCon Handledning VVS 1 Innehållsförteckning PlanCon 1 Innehållsförteckning PlanCon Handledning VVS 1 Innehållsförteckning PlanCon... 1 2 Inledning... 2 2.1 Consultec... 2 2.2 Läsanvisning... 2 2.3

Läs mer

Innehåll. Innehåll. 1 Inledning... 3 1.1 Consultec... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Support och användarstöd... 4 1.4 Framtida utveckling...

Innehåll. Innehåll. 1 Inledning... 3 1.1 Consultec... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Support och användarstöd... 4 1.4 Framtida utveckling... Handledning Innehåll Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Consultec... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Support och användarstöd... 4 1.4 Framtida utveckling... 4 2 Programmets uppbyggnad... 5 2.1 Programöversikt...

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

Användarguide. Solid AB

Användarguide. Solid AB Användarguide Solid AB Copyright 2003-2005, Solid AB Solid AB Sjöviksbacken 24 SE - 117 43 Stockholm SWEDEN Telefon: +46 8-685 10 00 Fax: +46 8-685 10 20 E-post: info@solid.se www.solid.se UG 559 050 920D

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1

RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1 RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1 RemoteX Technologies Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Installera klienten... 2 2.1 Starta klienten... 2 2.2 Logga in... 2 3 Startvy...

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

En tjänst från. Byggnet Manual. En viktig pusselbit för framgång

En tjänst från. Byggnet Manual. En viktig pusselbit för framgång En tjänst från Byggnet Manual En viktig pusselbit för framgång Version Juni 2013 ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad

Läs mer

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Handbok Handledning för administratör/-kontoinnehavare Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Introduktion Tidsedel vänder sig till företag och företagare i byggbranschen.

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial. Datum: 2013-11-04 Rev:

Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial. Datum: 2013-11-04 Rev: Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial Datum: 2013-11-04 Rev: UTBILDNINGSMETERIAL 2 (54) 1 Innehåll 2 Inledning... 5 3 Förutsättningar... 5 4 Mål... 6 5 Del 1 Inledning

Läs mer

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1 Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1 Version: 11.1 Partnr.: MBS.MAN.NEWS.111.SE I Producent och distributör: Postadress Mamut AB Mamut AB Kungsgatan 24, 2 tr

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Introduktion till Klient Version 9.0

Introduktion till Klient Version 9.0 Introduktion till Klient Version 9.0 Enkät Intervjuer Utvärdering Skapa en webb-baserad enkät... 3 Att komma igång... 3 Hur undersökningsenkäter är organiserade i TricTrac... 4 Hur man skapar en ny undersökningsenkät...

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Introduktion. Arbetsgång. Grundregister. Offerter. Kundorder. Tillverkningsorder. Lager/Inköp. Tidsredovisning. Fakturering. Leverantörsreskontra

Introduktion. Arbetsgång. Grundregister. Offerter. Kundorder. Tillverkningsorder. Lager/Inköp. Tidsredovisning. Fakturering. Leverantörsreskontra Inledning Arbetsgång Grundregister Offerter Kundorder Tillverkningsorder Lager/Inköp Tidsredovisning Fakturering Leverantörsreskontra Redovisning Konfigurering System 2007-12-20 Support: 0510 260 70 Inledning

Läs mer

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska FaktaNet live v2 Manual Version: 080919 1 Språk: Svenska Inloggning Antingen via byggfakta.se eller faktanetlive.com, i dagsläget fungerar bara byggfakta profiler. Inte First Index m.fl. varianter. Menyn

Läs mer

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4 En introduktion till en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag version 4.4 Sida 1/26 - INNEHÅLL - 1 Allmänt...3 2 Allmänt om tjänsten...3 2.1 Strukturen...3 2.2 Vad behövs för att köra i gång?...3

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer