41 KONKURRENSVERKET. Uppföljning kalkylstöd. Konkurrensverkets beslut. Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "41 KONKURRENSVERKET. Uppföljning kalkylstöd. Konkurrensverkets beslut. Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare."

Transkript

1 41 KONKURRENSVERKET Dnr 168/2012 1(9) Sveriges Åkeriföretag Box Stockholm Uppföljning kalkylstöd Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare. Ärendet Under vissa omständigheter kan en branschorganisations tillhandahållande av kalkylstöd strida mot förbudet i 2 kap. 1 konkurrenslagen (2008:579) (KL) avseende konkurrensbegränsande samarbeten. År 2006 genomförde Konkurrensverket en enkätundersökning i syfte att bland annat kartlägga vilken typ av stöd branschorganisationer tillhandahåller sina medlemmar. Under enkätundersökningen framkom det att Sveriges Akeriföretag tillhandahåller bland annat kalkylstödet SÅ Calc Ex4, numera SÅ Calc Excel, som är ett kalkylstöd för beräkning av kostnader i åkeribranschen. Utifrån denna information initierade Konkurrensverket, i mars 2012, en utredning i syfte att följa upp och utreda kalkylstödets potentiella konkurrenspåverkan på marknaden. I juni 2014 lanserade Sveriges Åkeriföretag ytterligare ett kalkylstöd med namnet SÅ Calc Webb, tidigare benämnt SÅ Calc Basic. SÅ Calc Webb är i likhet med SÅ Calc Excel ett kalkylstöd för beräkning av kostnader i åkeribranschen. När SA Calc Webb lanserades innehöll kalkylstödet även en funktion, varigenom användare kunde dela sparade kalkyler med andra användare av programmet. Även SÅ Calc Webb har omfattats av Konkurrensverkets utredning. Under utredningens gång har Konkurrensverket inhämtat information från Sveriges Åkeriföretag och från det konsultföretag som har utvecklat SA Calc Excel. Vidare har Konkurrensverket skickat enkäter till slumpvist utvalda användare av SÅ Calc Excel samt genomfört intervjuer med sådana användare i två omgångar. Adress Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon Fax

2 KONKURRENSVERKET Dnr 168/ Bakgrund Sveriges Akeriföretag Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation. Sveriges Akeriföretag har som ändamål att främja den svenska åkerinäringens utveckling, samt att ta till vara och stödja medlemmarnas intressen genom att bland annat stödja deras näringsverksamhet. Sveriges Åkeriföretags medlemmar består av företag som är verksamma i Sverige med yrkesmässiga transporter av gods på väg och närliggande verksamhet. Ar 2014 var åtta av tio åkerier anslutna till Sveriges Åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag tillhandahåller stöd till sina medlemmar såsom kalkylstöd och ett antal index för beräkning av kostnader i åkeribranschen. Sveriges Åkeriföretag har tillhandahållit kalkylstöd i olika former sedan 1970-talet. Kalkylstöden har med tiden kommit att utvecklats till nyare versioner. Sveriges Åkeriföretag tillhandahåller även utbildningar inom transportekonomi. Kursdeltagare får använda sig av Sveriges Åkeriföretags kalkylstöd för att lösa kursens övningsuppgifter. Den verksamhet som Sveriges Åkeriföretag tillhandahåller åkeribranschen bedrivs genom dess helägda dotterbolag AB Åkerikonsult. Av AB Åkerikonsults bolagsordning framgår att bolaget ska bedriva verksamhet av betydelse för åkerinäringens och åkeriföretagens fortbestånd och tillväxt samt främja den svenska åkerinäringens utveckling. Bolaget ska tillgodose medlemmar och transportsäljande företag inom Sveriges Åkeriföretag med tjänster som är ägnade att begränsa åkeriföretagens kostnader och som bidrar till ökade intäkter i deras rörelser. Av AB Åkerikonsults bolagsordning framgår vidare att bolaget särskilt ska tillgodose behov av uppföljning och insatser avseende bland annat transportförsäljning, kalkylering och branschinriktad utbildning. Om godstransporter på väg Godstransporter på väg omfattar transporter av varierande slag. Den övergripande åkerinäringen kan delas in i många olika delar beroende på utförare och/eller vilken typ av transport som efterfrågas. Sveriges Åkeriföretag delar in åkerinäringen i följande huvudgrenar; bygg- och anläggning; fj ärr transport; närdistribution; skogstransport; maskiner; jordbrukstransport; miljötransport; tanktransport och övrigt. Marknadsförhållandena, såsom antal aktörer, etableringshinder och köparmakt, varierar mer eller mindre mellan dessa olika verksamhetsområden. Godstransporter på väg utförs av åkerier i yrkesmässig trafik eller i egen regi av den som har transportbehovet. Åkeriernas tjänster säljs antingen direkt av åkerier eller via lastbilscentraler, speditionsföretag eller andra specialföretag.

3 41 KONKURRENSVERKET Dnr 168/2012 3(9) En stor del av åkeriföretagen i Sverige är anslutna till lastbilscentraler. Lastbilscentraler ägs ofta av fristående åkerier vilka samarbetar och utför transporter för lastbilscentralernas räkning. Lastbilscentraler ombesörjer marknadsföring, försäljning, fakturering och andra administrativa sysslor av gemensamt intresse för de enskilda åkerierna. Enligt Sveriges Åkeriföretag fanns det år 2014 ca åkeriföretag i Sverige. Åkerinäringen omsatte ca 110 miljarder kronor samma år. SÅ Calc Excel SÅ Calc Excel är ett kalkylstöd för beräkning av kostnader i åkeribranschen. Kalkylstödet är ett tilläggsprogram till Microsoft Excel och bygger på en tidigare version av kalkylstödet i formatet DOS. Enligt Sveriges Akeriföretag finns det i huvudsak tre skäl till förekomsten av SA Calc Excel: att tillhandahålla ett verktyg för företag inom åkeribranschen att kunna ta fram en kalkyl, att myndigheterna kräver kalkyleringsförmåga för att utfärda trafiktillstånd samt att förekomsten av kalkylstöd är grundläggande för en väl fungerande marknad. SÅ Calc Excel består av 31 förifyllda kalkylmallar med flertal förifyllda kostnadsvärden. Vidare består kalkylstödet av 23 tomma kalkylmallar som i de flesta fallen inte innehåller några förifyllda kostnadsvärden, men som innehåller detaljerande instruktioner för hur kalkylmallarna ska användas och fyllas i. Kostnadsberäkningar som görs i SÅ Calc Excel kan ge ett värde angivet som kronor per mil och kronor per månad/vecka/dag. De förifyllda kostnadsvärden som finns i kalkylmallarna i SÅ Calc Excel består exempelvis av kostnader för en viss typ av fordon, skatter, ränta, service och löner. Enligt Sveriges Åkeriföretag är de förifyllda kostnadsvärdena, bortsett från skatter och uppgifter som tas fram av arbetsmarknadens parter, påhittade. Dessa kostnadsvärden är avsedda att visa ungefär vad en användare ska ange, men avser inte på något sätt att utgöra rikt- eller normalvärden enligt Sveriges Akeriföretag. Branschorganisationen har vidare framfört att värdena visserligen är fiktiva exempel, men att de inte är orimliga och att de kan vara relevanta i vissa fall. Det krävs inget medlemskap i Sveriges Åkeriföretag för att köpa SÅ Calc Excel. Medlemmar erhåller dock ett rabatterat pris. SÅ Calc Excel används av olika typer av aktörer, däribland transportsäljare och transportköpare. Bland användarna finns lastbilscentraler, enskilda åkerier och speditörer. Därtill används kalkylstödet av ett antal myndigheter, forskningsinstitut och utbildningsverksamheter.

4 41 KONKURRENSVERKET t Dnr 168/2012 4(9) SÅ Calc Webb Liksom SÅ Calc Excel är SÅ Calc Webb ett kalkylstöd för beräkning av kostnader i åkeribranschen. Kalkylstödet är ett webb- och applikationsbaserat program. SÅ Calc Webb avser att vara en mer tillgänglig och användarvänlig version av SÅ Calc Excel. Enligt Sveriges Åkeriföretag är syftet med SÅ Calc Webb att få fler av branschorganisationens medlemmar att räkna på sina kostnader. Med SÅ Calc Webb kan användare göra kostnadsberäkningar för ett specifikt åkeriuppdrag. Kalkylstödet består av ett antal kalkylmallar för kostnadsberäkningar. Ett par av dessa kalkylmallar innehåller vissa förifyllda kostnadsvärden, såsom kostnader för skatter, löner och sociala avgifter. I en av kalkylmallarna kan även beräknad försäljningsintäkt för ett uppdrag anges. SÅ Calc Webb består av ett färre antal förifyllda kalkylmallar i förhållande till SÅ Calc Excel, exempelvis finns kalkylmallar för kostnadsberäkningar för olika typer av fordon inte med i SÅ Calc Webb. Dock består kalkylstödet av ett antal skriftliga instruktioner och instruktionsfilmer som beskriver olika kostnadsposter samt hur kalkylmallarna i kalkylstödet ska användas och fyllas i. I dessa instruktioner finns även vissa förifyllda kosmadsvärden angivna, såsom kostnader för fordon och administration. Enligt Sveriges Åkeriföretag är dessa värden påhittade, men kan i vissa fall vara relevanta. När SÅ Calc Webb lanserades fanns det även en funktion i kalkylstödet som gjorde det möjligt för användare att dela sparade kalkyler med andra användare av programmet. Det krävs inget medlemskap i Sveriges Åkeriföretag för att köpa SÅ Calc Webb. Medlemmar erhåller dock ett rabatterat pris. SÅ Calc Webbs användare består främst av mindre åkerier och transportköpare. Yttrande från Sveriges Akeriföretag Sveriges Åkeriföretag har i en skrivelse till Konkurrensverket den 19 december 2014 förtydligat att branschorganisationen, bortsett från skatter och sådana uppgifter som tas fram av arbetsmarknadens parter, inte kommer att redovisa annat än fiktiva värden i kalkylmallarna utan reell förankring i verkligheten. Sveriges Åkeriföretag kommer även i rimlig omfattning att informera om att sådana värden är påhittade. I samma skrivelse uppges att endast skatter, liksom uppgifter som tas fram av arbetsmarknadens parter, kommer att uppdateras årligen i kalkylstöden framöver. Övriga förifyllda kosmadsvärden kommer inte att uppdateras i SA Calc Excel. I SÅ Calc Webb kan även andra kostnadsvärden än skatter och uppgifter som tas fram av arbetsmarknadens parter komma till att uppdateras, dock enbart om det tillkommer nya instruktioner eller funktioner i programmet.

5 KONKURRENSVERKET Dnr 168/ (9) I skrivelsen den 19 december 2014 framgår även att delningsfunktionen i SÅ Calc Web kommer att avlägsnas från kalkylstödet till följd av de risker som Konkurrensverket har identifierat. Sveriges Åkeriföretag kommer även i rimlig omfattning att erinra och informera om de konkurrensrättsliga aspekterna som kan följa av att företag delar kalkyler. Delningsfunktionen är sedan december 2014 borttagen från SÅ Calc Webb. Konkurrensverkets bedömning Enligt 2 kap. 1 KL är sådana avtal mellan företag som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett märkbart sätt förbjudna. Med avtal jämställs samordnat förfarande av företag och beslut av en sammanslutning av företag, 1 kap. 6 KL. Med samordnat förfarande avses situationer där minst två företag, utan att ha ett direkt avtal, använder ett visst tillvägagångssätt i samförstånd. Med beslut av en sammanslutning av företag avses exempelvis när en branschorganisation, i överensstämmelse med sina stadgar, bestämmer hur medlemmar ska agera på marknaden. Det krävs inte att något formellt beslut har tagits för att avtalskriteriet ska vara uppfyllt. I princip allt en sammanslutning gör i överensstämmelse med sina stadgar och som avspeglar sammanslutningens önskan att samordna medlemmars handlande, utgör ett beslut av en sammanslutriing av företag. 1 Det är inte heller nödvändigt att det är sammanslutningen själv som agerar. Även åtgärder vidtagna av bolag som ägs av sammanslutningen kan betraktas som ett beslut som är taget av en sammanslutning av företag. 2 Förbudet i 2 kap. 1 KL omfattar bland annat avtal som innebär att inköps- eller försäljningspriser, eller andra affärsvillkor, direkt eller indirekt fastställs. Samverkan avseende priser behöver inte gälla det slutliga priset för att omfattas av förbudet. Även samverkan avseende basvärden, från vilka det individuella priset kan beräknas, kan vara otillåtet enligt 2 kap. 1 KL. 3 En prisöverenskommelse behöver inte heller vara bindande för att omfattas av förbudet. Även en rekommendation om att agera på visst sätt kan vara otillåtet. 4 Det finns inget generellt förbud enligt 2 kap. 1 KL för branschorganisationer att tillhandahålla kalkylstöd till sina medlemmar eller andra aktörer. Kalkylstöd som endast underlättar för företag att själva göra beräkningar på sitt kostnadsunderlag och därefter självständigt fastställa sitt försäljningspris, bedöms normalt vara 1 Se b.la. MD 2003:23, Svenska Däckföreningen/Konkurrensverket och MD 2005:5, WSinstallatörernalKonkurrensverket Se b.la. MD 2005:5, VVS-installatörerna/Konkitrrensverket. Se proposition 1992/93:56, Ny konkurrenslagstiftning, s Se proposition 1992/93:56, Ny konkurrenslagstiftning, s. 74. Se även b.la. kommissionens beslut från den 8 februari 1980, ärende nr. 80/257/ECSC, Bundesverbanå Deutscher Stahlhandel, p. 15.

6 KONKURRENSVERKET Dnr 168/ konkurrensneutrala. 5 Således bedöms kalkylsstöd som är begränsade till att indikera, analysera, förklara och klassificera olika kostnadskomponenter som är väsentliga för prisbilden och till att utarbeta metoder för att fördela utgifter på kostnadsställen, normalt vara invändningsfria från konkurrenssynpunkt. 6 Även kalkylstöd som består av förifyllda värden som för företag inte är påverkbara bedöms normalt inte vara konkurrensbegränsande. 7 Kalkylstöd som innehåller specifika värden som för företag är påverkbara, bedöms dock normalt inte vara konkurrensneutrala. Sådana kalkylstöd har i praxis betraktats som prisrekommendationer eller andra former av horisontella prissamarbeten. 8 Den i ärendet aktuella frågan om bedömningen av ett kalkylstöd med en funktion som gör det möjligt för användare att dela kalkyler med andra användare av kalkylstödet, har tidigare inte prövats av Konkurrensverket. Utbyte av information mellan konkurrenter kan dock vara konkurrensbegränsande och strida mot 2 kap. 1 KL. Informationsutbyte riskerar att begränsa konkurrensen då det underlättar för företag att få insyn i konkurrenters marknadsstrategier. Hur informationen som utbyts påverkar konkurrensen beror i sin tur på egenskaperna på den marknad där informationsutbytet sker samt på vilken typ av information som utbyts. 9 Utbyte mellan konkurrenter avseende strategisk information, såsom priser och produktionskostnader, betraktas generellt som problematiskt ur konkurrenshänseende då detta riskerar att påverka företagens möjlighet att fatta självständiga beslut och således minskar företagens incitament att konkurrera. 10 Kalkylstöd medförifyllda kostnadsvärden Företag kan utvecklas och bli mer effektiva om de utbyter erfarenheter och lär av varandra exempelvis inom ramen för en branschorganisation. Ett samarbete får dock aldrig medföra att konkurrensen sätts ur spel och att konsumenter drabbas negativt. Det är generellt tillåtet för branschorganisationer att utarbeta standardavtal, tillhandahålla juridisk rådgivning och utbildning till sina medlemmar. Kalkylstöd och informationsutbyte bedöms dock ligga i en gråzon mellan vad som är tillåtet och otillåtet samarbete enligt 2 kap. 1 KL, och det beror på omständigheterna i det enskilda fallet om kalkylstödet eller informationsutbytet strider mot KL. 5 Jmf kommissionens beslut av den 5 juni 1996, ärende nr. 96/438/EG, Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek, p Se b.la. kommissionens beslut från den 8 februari 1980, ärende nr. 80/257/ECSC, Bundesverband Deutscher Stnhlhandel, p Se b.la. MD 2008:12 Konkurrensverket/Aktiebolaget Bil-B, Bil-M. i Skåne Aktiebolag, Göinge Bil m.fl. Se b.la. MD 2008:12 Konkurrensverket/Aktiebolaget Bil-B, Bil-M. i Skåne Aktiebolag, Göinge Bil m.fl. och kommissionens beslut från den 8 februari 1980, ärende nr. 80/257/ECSC, Bundesverband Deutscher Stahlhandel, p Jmf kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på horisontella samarbetsavtal (2011/C 11/01), p Jmf kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på horisontella samarbetsavtal (2011/C 11/01), p. 86.

7 KONKURRENSVERKET Dnr 168/ (9) De kalkylstöd som Sveriges Åkeriföretag tillhandahåller hjälper företag att göra kosmadsberäloiingar för åkeriuppdrag, vilket i sin tur bistår företag vid den slutliga prisberäkningen. Kalkylstöden får anses vara utbildande i den mån att de innehåller dels beskrivningar av olika kostnadsposter som är relevanta för kostnadsberäkningar av åkeriuppdrag, dels instruktioner på hur beräkningar ska göras. Därtill används SÅ Calc Excel inom ramen för Sveriges Akeriföretags transportekonomiutbildningar. Kalkylstöden som Sveriges Åkeriföretag tillhandahåller består dock även av ett antal omfattande och detaljerade kalkylmallar med ett flertal förifyllda kostnadsvärden. De förifyllda kostnadsvärdena består dels av kostnader som för företag inte är påverkbara, såsom skatter och sociala avgifter, dels kostnadsvärden som för företag normalt är påverkbara, såsom kostnader för fordon, ränta och löner. Antalet förifyllda kalkylmallar med förifyllda kostnadsvärden är väsentligt färre i SÅ Calc Webb i förhållande till SÅ Calc Excel. Dock finns vissa förifyllda kostnadsvärden angivna i de instruktioner som finns i SÅ Calc Webb. I instruktionerna som finns i SÅ Calc Excel framgår ett par skrivningar som antyder att det går snabbare och är enklare att utgå från de förifyllda kalkylmallarna i kalkylstödet. Detta skulle kunna tolkas som att Sveriges Åkeriföretag rekommenderar användare att använda de förifyllda kalkylmallarna vid egna kostnadsberäkningar. På ett flertal andra ställen i SÅ Calc Excel uppmanas dock användarna att ändra de förifyllda värdena efter egna omständigheter. Sådana uppmaningar framgår även på ett flertal ställen i instruktionerna i SÅ Calc Webb. Konkurrensverket anser att det generellt finns en risk för att förifyllda påverkbara kostnadsvärden i ett kalkylstöd som ges ut av en branschorganisation, kan betraktas som rekommenderade värden från branschorganisationen. I den mån användare förhåller sig till förifyllda kostnadsvärden i ett kalkylstöd som rekommenderade värden, finns det en risk för att användare utgår från värdena vid egna kostnadsberäkningar utan att ta hänsyn till sina faktiska kostnader. Likt andra horisontella samarbeten kan detta på vissa marknader och under vissa omständigheter leda till en styrning och likriktning av företags kostnadsberäkningar, och således även den slutliga prissättningen. Ett samarbete avseende påverkbara kostnadsvärden, även om det enbart är att betrakta som en rekommendation, innebär även att konkurrenter med en rimlig grad av säkerhet kan förutse andra företags kostnader och därmed vissa basvärden från vilka det slutliga priset beräknas. Detta kan leda till att företag gör kostnadsberäkningar utan att ta hänsyn till sina faktiska kostnader, vilket i sin tur kan få prisstyrande effekter. En användarens benägenhet att beakta förifyllda påverkbara kostnadsvärden i ett kalkylstöd som rekommenderade värden från en branschorganisation får anses vara högre desto mer realistiska och aktuella, och därmed användbara, värdena

8 </l KONKURRENSVERKET / Dnr 168/ (9) bedöms vara. Vidare får förekomsten av uppmuntran från en branschorganisation att använda förifyllda kostnadsvärden i ett kalkylstöd, eller andra förfaranden som kan föranleda användaren att betrakta de förifyllda värdena som användbara, anses påverka användarens förhållningssätt till de förifyllda värdena. De risker som Konkurrensverket generellt ser med att en branschorganisation tillhandahåller kalkylstöd med förifyllda påverkbara kostnadsvärden kan inträffa på alla marknader där kalkylstödet tillhandahålls. På vissa marknader kan marknadsförhållandena dock vara sådana som gör det enklare för företag att ingå och upprätthålla olika former av konkurrensbegränsande samarbeten. På sådana marknader kan kalkylstöd med förifyllda påverkbara kostnadsvärden få konkurrenshämmande effekter. Delningsfunktion i kalkylstöd Konkurrensverket ser påtagliga risker med att en branschorganisation tillhandahåller ett kalkylstöd som innehåller en funktion som gör det möjligt för programmets användare att dela kostnadskalkyler, och uppgifter om beräknade försäljningsintäkter, med andra användare. En sådan funktion skapar en plattform för konkurrerande företag att utbyta strategisk information avseende ett specifikt uppdrag inom ramen för exempelvis en upphandling eller anbudsförfarande. Utbyte av kostnadsberäkningar och beräknade försäljningsintäkter genom ett kalkylstöd kan, likt andra informationsutbyten, sätta den normala konkurrensen ur spel genom att den osäkerhet som annars råder avseende konkurrenters kostnader och beräknade intäkter helt eller delvis elimineras. Ett sådant informationsutbyte kan medföra att företag anpassar, eller på annat sätt samordnar, sina beräkningar för ett specifikt uppdrag till varandra. Detta kan i sin tur medföra konkurrensbegränsande effekter på vissa marknader under vissa omständigheter. Att en demmgsfunktion tillhandahålls i ett kalkylstöd som ges ut av en branschorganisation torde även bidra till att användare ser funktionen som legitim, vilket kan öka användares benägenhet att dela kalkyler med konkurrerande företag genom kalkylstödet. Skäl för beslutet Konkurrensverket bedömer i varje enskilt fall om den fråga som anmäls eller har utretts ska granskas närmare. Detta sker med utgångspunkt i myndighetens prioriteringspolicy. Vid prioriteringen väger Konkurrensverket in hur allvarligt problemet eller företeelsen är, hur viktigt det är att få ett vägledande avgörande samt om någon annan myndighet eller aktör är bättre lämpad att agera i frågan. I bedömningen vägs även in Konkurrensverkets föratsättiiingar att utreda och bevisa en överträdelse. Konkurrensverket finner mot bakgrund av vad som redovisats ovan, samt mot bakgrund av Sveriges Åkeriföretags skrivelse den 19 december 2014, inte skäl att

9 41 KONKURRENSVERKET i Dnr 168/ (9) fortsatt utreda och i sak pröva de förifyllda påverkbara kostnadsvärdena i kalkylstöden SÅ Calc Excel och SÅ Calc Webb. Det föreligger inte heller skäl att närmare utreda och i sak pröva delningsfunktionen i SÅ Calc Webb, då denna funktion sedan i december 2014 är avlägsnad från kalkylstödet. Konkurrensverkets beslut att inte utreda saken vidare innebär inte ett ställningstagande till om förfarandet strider mot konkurrensreglerna. Särskild talan Konkurrensverkets beslut att inte utreda det påtalade konkurrensproblemet ytterligare kan inte överklagas. Detta följer av 7 kap. 1 konkurrenslagen (2008:579). De företag som berörs av beslutet kan däremot på egen hand väcka talan vid domstol för att få saken prövad enligt 3 kap. 2 konkurrenslagen. Ett berört företag kan t.ex. vara det företag som påtalat ett visst förfarande för Konkurrensverket, om företagets rättsställning påverkas av verkets beslut eller om beslutet får påtaglig verkan för företaget. Särskild talan om förbud mot konkurrensbegränsande samarbete mellan företag, enligt 2 kap. 1 konkurrenslagen, väcks genom ansökan om stämning vid Marknadsdomstolen. Detta beslut har fattats av enhetschefen Göran Karreskog. Föredragande har varit Rinel Patel. fan Karreskog Rinel Patel Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats

Påstått konkurrensproblem avgifter för taxiframkallning m.m. på Arlanda flygplats

Påstått konkurrensproblem avgifter för taxiframkallning m.m. på Arlanda flygplats KKV1004, v1.4, 2013-12-18 BESLUT 2014-05-23 Dnr 455/2013 1 (5) Svenska Taxiförbundet m.fl. Att: Den nya välfärden Chefjuristen Pär Cronhult Box 5625 114 86 STOCKHOLM Påstått konkurrensproblem avgifter

Läs mer

Påstått konkurrensproblem

Påstått konkurrensproblem KKV1024, v1.5, 2014-03-10 BESLUT 2014-10-30 Dnr 559/2013 1 (6) Påstått konkurrensproblem Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare. Ärendet Klagomålet Den 25 september

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet så fungerar reglerna i konkurrenslagen Utdrag ur konkurrenslagen (SFS 2008:579) 3 kap. konkurrenslagen (SFS 2008:579) 27 Staten, en kommun eller ett landsting

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 377/2010 1 (6) Växjö Energi AB Box 497 352 41 VÄXJÖ Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB Konkurrensverkets

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101 21 Stockholm

Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101 21 Stockholm KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 402/2010 1 (6) Part Make Up Store AB, org. nr. 556437-6795, Kungsgatan 5, 111 43 Stockholm Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101

Läs mer

Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket

Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket KKV1000, v1.1, 2010-05-05 2014-12-15 Dnr 596/2013 1 (7) Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket Inledning och syftet med denna uppmaning Konkurrensverket utreder

Läs mer

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-11-24 Dnr 27/2010 1 (6) Räddningshälsan i Stockholm AB Idrottsvägen 4 134 40 Gustavsberg Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård Konkurrensverkets

Läs mer

KONKURRENSVERKET 9 B n E f n

KONKURRENSVERKET 9 B n E f n 9 B n E f n L n u q T nr n, 74/9nnq 1 ffi. Swedish Competition Authority 2010-09-08 Dnr 374/2009 1(5) \ Tele2 Sverige AB:s och Telenor Sverige AB:s samarbete om nätinfrastruktur för mobila tele- och datatjänster

Läs mer

Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39 Stockholm

Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39 Stockholm 2014-03-17 Dnr 72/2014 1 (6) Anmälande företag Swedbank Franchise AB, 556431-1016, Box 644, 101 32 Stockholm Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box

Läs mer

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-05-14 Dnr 761/2013 1 (7) Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet.

Läs mer

Ombud: Advokaterna Kent Karlsson och Christina Mailund, Kastell Advokatbyrå, Box 7169, 103 88 Stockholm

Ombud: Advokaterna Kent Karlsson och Christina Mailund, Kastell Advokatbyrå, Box 7169, 103 88 Stockholm KKV2019, v1.5, 2013-12-16 BESLUT 2015-04-15 Dnr 596/2013 1 (11) Part Bookingdotcom Sverige AB, org.nr 556733-1706, Östermalmsgatan 87 C, 114 59 Stockholm, och Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 december 2004 T 2280-02 KLAGANDE BMA Ombud: advokaten JB MOTPART FV Ombud: advokaterna ML och ES SAKEN Fastställelsetalan m.m. ÖVERKLAGAT

Läs mer

Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) gällande Konkurrensverkets redovisning om vårdjättar som misstänks för olagligt samarbete

Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) gällande Konkurrensverkets redovisning om vårdjättar som misstänks för olagligt samarbete HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-08-28 P 13 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Thomas Österberg p [XX] Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) gällande Konkurrensverkets redovisning

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2014-07-31 Dnr 189/2014 1 (3) Täby kommun 183 80 Täby Täby- Förfrågan angående- ärende och hanteringssystemet Evolution Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket avskriver ärendet och kommer inte att utreda

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 Stockholm Aktbilaga 51 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, tillika protokollförare, Karin Lindell, Per Eklund, Jonas Häckner, Jerker Holm och Anders Stenlund

Läs mer

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m.

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-04-16 Dnr 379/2014 1 (6) Vellinge kommun 235 81 Vellinge Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. Konkurrensverkets beslut Vellinge kommun har brutit mot

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het

Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het W Swedish Competition Authority Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het Bredbandsbåten 29 september 2009 Maria Wieslander, föredragande Mikael Ingemarsson, konkurrensråd ^/KONKURRENSVERKET W Swedish

Läs mer

Ombud: advokaten Lars Johansson och jur.kand. Andres Acevedo, Roschier Advokatbyrå AB, Box 7358, 103 90 Stockholm

Ombud: advokaten Lars Johansson och jur.kand. Andres Acevedo, Roschier Advokatbyrå AB, Box 7358, 103 90 Stockholm Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. BESLUT 2014-07-09 Dnr 388/2014 1 (10) Anmälande företag Sydsvenska Dagbladets AB, 556002-7608, Sydsvenskan, 205 05 Malmö Ombud: advokaten Lars Johansson och jur.kand.

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-01-23 Dnr 54/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI

Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI Innehåll Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI Avsnitt I. Allmänt om konkurrensrätten i Sverige... 1 1. Inledning... 3 2. Syfte och ändamål... 9 3. Huvuddragen i EUs konkurrensregler

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL KKV2023, v1.3, 2011-05-15 20 BESLUT 2014-02-20 Dnr 72/2014 1 (6) Anmälande företag Swedbank Franchise AB, 556431-1016, Box 644, 101 32 Stockholm Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist,

Läs mer

Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln

Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå 2010-03-24 Vilka är MAQS? Ledande fullservicebyrå i Östersjöregionen 280 personer med kontor i

Läs mer

Upphandlingsrättsliga föreningen

Upphandlingsrättsliga föreningen Upphandlingsrättsliga föreningen 11 september 2013 i Göteborg Anbudskarteller, ramavtal och konkurrens - En introduktion på 15 minuter FÖREDRAG BASERAT PÅ ARTIKEL I EUROPARÄTTSLIG TIDSKRIFT 4/2012 (www.ert.se):

Läs mer

Påstått konkurrensproblem - Swedavias uppsägning av arrendeavtal

Påstått konkurrensproblem - Swedavias uppsägning av arrendeavtal KKV1004, v1.3, 2012-07-20 BESLUT 2013-10-10 Dnr 565/2013 1 (5) Bird & Bird Advokat KB Att: David Nilsson Box 7714 103 95 STOCKHOLM Påstått konkurrensproblem - Swedavias uppsägning av arrendeavtal Konkurrensverkets

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:25 2004-10-28 Dnr B 1/04. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:25 2004-10-28 Dnr B 1/04. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:25 2004-10-28 Dnr B 1/04 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE 1. 3 Call Aktiebolag, Box 92002, 120 06 STOCKHOLM 2. 3-Net Aktiebolag, adress som ovan

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-05-21 Dnr 743/2014 1 (5) Norrköpings kommun Utbildningskontoret 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster Konkurrensverkets beslut Norrköpings

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensproblem avseende angörande av bussar vid flygterminal

Ifrågasatt konkurrensproblem avseende angörande av bussar vid flygterminal KKV1004, v1.3, 2012-07-20 BESLUT 2013-06-13 Dnr 186/2012 1 (6) Klagandebolagen genom Danowsky & Partners Advokatbyrå KB Box 16097 103 22 STOCKHOLM Ifrågasatt konkurrensproblem avseende angörande av bussar

Läs mer

och Värmdö Sammanfattning Hemställan

och Värmdö Sammanfattning Hemställan Förbud mot kommunala gym i Stockholm och Värmdö Sammanfattning Sveriges Riksdag beslutade hösten 2009 att ändra konkurrenslagen, i syfte att undanröja konkurrenskonflikter mellan privat och offentlig sektor.

Läs mer

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 261/2014 1 (5) Bostads AB Poseidon Box 1 424 21 Angered Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster Konkurrensverkets beslut Bostads

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Inledning

GWA ARTIKELSERIE. Inledning GWA ARTIKELSERIE Titel: Konkurrensverket attackerar påstådd konkurrensbegränsande säljverksamhet Rättsområde: konkurrensrätt, offentlig rätt Författare: Robert Moldén och Cecilia Hesslén Datum: 2011-09-14

Läs mer

KOMMISSIONENS MEDDELANDE

KOMMISSIONENS MEDDELANDE SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.3.2010 KOM(2010) 100 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper

Läs mer

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-12-19 Dnr 667/2013 1 (8) Anmälande företag Telenor Sverige AB, 556421-0309, Katarinavägen 15, 116 88 Stockholm Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och

Läs mer

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning spisgas

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning spisgas KKV1004, v1.2, 2011-02-05 BESLUT 2012-04-19 Dnr 133/2012 1 (6) Fastighetsägarna Stockholm Box 12871 112 98 STOCKHOLM Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning spisgas Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket

Läs mer

Växjö Energi Aktiebolags ingående av avtal avseende byggnation av serverhall

Växjö Energi Aktiebolags ingående av avtal avseende byggnation av serverhall KKV1015, v1.3, 2012-04-11 BESLUT 2013-03-13 Dnr 290/2012 1 (5) Växjö Energi Aktiebolag Box 497 351 06 Växjö Växjö Energi Aktiebolags ingående av avtal avseende byggnation av serverhall Beslut Konkurrensverket

Läs mer

Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen

Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå 2011-03-22 Konfliktlösningsregeln - bakgrund Kommuner, landsting och staten

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 december 2010 KLAGANDE AA Ombud: Chefjurist Pär Cronhult Jur. kand. Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Årjängs kommun Box 906 672 29

Läs mer

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 KKV1000, v1.0, 2009-01-16 2009-04-16 1 (5) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 Det talade ordet gäller! Välkomna! Det här är mitt första rundabordsmöte,

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2011-03-09 i mål nr T 3930-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE BrilliantSmile Nordic AB, Styrgången

Läs mer

Goldcup 6174 AB, u. ä. t. Office Depot Sweden (Holding) AB, org. nr 556829-3848, Box 7064, 192 07 SOLLENTUNA

Goldcup 6174 AB, u. ä. t. Office Depot Sweden (Holding) AB, org. nr 556829-3848, Box 7064, 192 07 SOLLENTUNA KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-02-18 Dnr 42/2011 1 (6) Anmälande företag Goldcup 6174 AB, u. ä. t. Office Depot Sweden (Holding) AB, org. nr 556829-3848, Box 7064, 192 07 SOLLENTUNA Ombud: advokaten

Läs mer

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst KKV1047, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-08-26 Dnr 53/2015 1 (5) Nordanstigs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box 820 70 Bergsjö Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst Konkurrensverkets beslut

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:21 2003-06-27 Dnr C 23/02

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:21 2003-06-27 Dnr C 23/02 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:21 2003-06-27 Dnr C 23/02 KÄRANDE TDCF Förlag AB, 556109-6149, Box 623, 301 16 HALMSTAD Ombud: advokaten Olof Jisland, Advokatfirman Vinge KB, Box 11025, 404 21 GÖTEBORG SVARANDE

Läs mer

Begäran om uppgifter om bolåneräntor, upplåningskostnader och inlåningsräntor

Begäran om uppgifter om bolåneräntor, upplåningskostnader och inlåningsräntor KKV1000, v1.2, 2011-02-05 ÅLÄGGANDE 2012-06-20 Dnr 387/2012 1 (5) Begäran om uppgifter om bolåneräntor, upplåningskostnader och inlåningsräntor Konkurrensverkets uppdrag består i att arbeta för en effektiv

Läs mer

Öppen utfrågning om finansiell stabilitet ur ett konsumentperspektiv

Öppen utfrågning om finansiell stabilitet ur ett konsumentperspektiv KKV2002, v1.2, 2011-02-05 ANFÖRANDE 2012-03-15 1 (5) Öppen utfrågning om finansiell stabilitet ur ett konsumentperspektiv Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid Riksdagens finansutskott

Läs mer

Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall

Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall KKV1036, v1.0, 2013-01-18 ÖVERKLAGANDE 2014-08-18 Dnr 331/2013 1 (5) Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall Överklagande Klagande Konkurrensverket, 103

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:6 2008-04-11 Dnr B 2/07 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:25 2005-06-30 Dnr A 4/04

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:25 2005-06-30 Dnr A 4/04 1 MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:25 2005-06-30 Dnr A 4/04 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut den 15 april 2004, dnr 727/2003, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Svenska försäkringsmäklares förening,

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-05-21 1319-2009 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torggatan 1 431 35 Mölndal Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige

Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige 1 Lagregler efter 15 års debatt Underprissättningsutredningen på 90-talet Förhandlingar mellan kommunala sidan

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2012-12 Datum: 121114 Utredare: Viktor Robertson, Micha Velasco Utredning avseende kommunal olaglig verksamhet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av boendestöd

Norrköpings kommuns köp av boendestöd KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-15 Dnr 304/2014 1 (6) Norrköpings kommun 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av boendestöd Konkurrensverkets beslut Norrköpings kommun har brutit mot lagen

Läs mer

Påstått konkurrensproblem tillgång till svartfiber

Påstått konkurrensproblem tillgång till svartfiber KKV1004, v1.6, 2014-12-17 BESLUT 2015-07-13 Dnr 220/2015 1 (8) Bahnhof AB Box 7702 103 95 Stockholm TeliaSonera Skanova Access AB Box 93 123 22 Farsta Påstått konkurrensproblem tillgång till svartfiber

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-16 Dnr 207/2012 1 (7) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Era dnr 11-6823,

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:3 2008: Datum 2009-02-17 Dnr B 5/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Abitur AB, Box 2071, 429 12 SÄRÖ SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet - Luleå

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet - Luleå KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-06-22 Dnr 376/2010 1 (6) Lulebo AB, Lunet AB och Luleå kommun Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box 11918 404 39 Göteborg Ifrågasatt konkurrensbegränsning

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:3 2008: Datum 2011-02-09 Dnr C 6/09 KÄRANDE Swemedia AB, Carl Gustafs väg 46, 214 21 Malmö Ombud: advokaten E. T., Advokatbyrån S. & Co AB, Anna Lindhs plats 4, 211 19 Malmö

Läs mer

Europeiska kommissionens grönbok om elektronisk upphandling 2010/4794

Europeiska kommissionens grönbok om elektronisk upphandling 2010/4794 KKV1007, v1.1, 2010-05-05 YTTRANDE 2011-01-04 Dnr 644/2010 1 (6) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Europeiska kommissionens grönbok om elektronisk upphandling 2010/4794 Sammanfattning Konkurrensverket

Läs mer

Remissammanställning Frisläppningsförfarande för vissa spärrade och reserverade domännamn

Remissammanställning Frisläppningsförfarande för vissa spärrade och reserverade domännamn Remissammanställning Frisläppningsförfarande för vissa spärrade och reserverade domännamn 1.1 Bakgrund I slutet på 2012 beslutade.se:s styrelse att ett remissunderlag skulle skickas ut för att inhämta

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad. MOTPART Spendrups Bryggeriaktiebolag, Box 3006, 143 03 Vårby Ombud: bolagsjuristen M. E.

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad. MOTPART Spendrups Bryggeriaktiebolag, Box 3006, 143 03 Vårby Ombud: bolagsjuristen M. E. MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:5 2008: Datum 2011-03-08 Dnr B 3/10 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad MOTPART Spendrups Bryggeriaktiebolag, Box 3006, 143 03 Vårby Ombud: bolagsjuristen

Läs mer

Effektiv förvärvsprövning

Effektiv förvärvsprövning 2011-03-11 1 (6) Med anledning av att koncentrationsregler har funnits i 20 år inom EU ger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom sin bild av hur kontrollen av företagskoncentrationer har utvecklats

Läs mer

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-12-04 Dnr 704/2014 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde 11-9306, 11-9313 och 14-1253

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm ANSÖKAN Swedish Competition Authority 2011-11-18 Dnr 702/11 1(8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Försvarsmakten,

Läs mer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer 1 (5) 2013-06-12 Dnr SU FV-1.1.3-1062-13 Regeringskansliet (Näringsdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Effektivare konkurrenstillsyn (SOU 2013:16) Sammanfattning Juridiska fakultetsnämnden avstyrker

Läs mer

Seminarium konkurrensrätt. Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015

Seminarium konkurrensrätt. Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015 Seminarium konkurrensrätt Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015 1 Dagens agenda»private enforcement»public enforcement» Mäklarfusionen

Läs mer

Erik Segersällsväg 3 B, 126 50 HÄGERSTEN. Marknadsföring av företagskatalog och branschregister

Erik Segersällsväg 3 B, 126 50 HÄGERSTEN. Marknadsföring av företagskatalog och branschregister MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:36 2008: Datum 2009-11-19 Dnr C 31/08 KÄRANDE 1. Eniro AB, 169 87 STOCKHOLM 2. Din Del Aktiebolag, Box 6010, 171 60 SOLNA Ombud för 1 och 2: advokaten A. K. och jur.kand. J.

Läs mer

Undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204)

Undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) BESLUT Dnr 2008-03-18 1402-2007 Svenska Bankföreningen Att: Marie-Louise Ulfward Box 7603 103 94 STOCKHOLM Såsom ombud för: Se bilaga. Undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:13 2008: Datum 2009-06-04 Dnr B 8/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bank2 Bankaktiebolag, Box 7824, 103 97 STOCKHOLM Ombud: advokaten P-E.

Läs mer

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45)

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) 1 Bakgrund Genom beslut i kommunfullmäktige den 22 december 2008 (KF 175) beslutades att bilda en bolagskoncern med Tjörns

Läs mer

SVARANDE 1. M. & Co AB, Box 1219, 114 79 Stockholm 2. J. M., Fredrikslundsvägen 7, 168 34 Bromma. Marknadsföring av företagskataloger m.m.

SVARANDE 1. M. & Co AB, Box 1219, 114 79 Stockholm 2. J. M., Fredrikslundsvägen 7, 168 34 Bromma. Marknadsföring av företagskataloger m.m. MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:10 2008: Datum 2011-04-12 Dnr C 11/10 KÄRANDE Eniro Sverige AB, 169 87 Stockholm Ombud: advokaten L. F. L. och jur.kand. J. B., N. & Co. Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm

Läs mer

Prisjämförelsesajter Och frågan om konkurrensbegränsande informationsutbyte

Prisjämförelsesajter Och frågan om konkurrensbegränsande informationsutbyte UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt Prisjämförelsesajter Och frågan om konkurrensbegränsande informationsutbyte Datum: 2011-06-08 Kandidatuppsats VT 2011 Författare: Johan

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:12 2003-04-28 Dnr B 6/02. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:12 2003-04-28 Dnr B 6/02. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:12 2003-04-28 Dnr B 6/02 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MOTPART Wasa Kredit AB, 556311-9204, Box 7233, 103 89 STOCKHOLM Ombud: advokaten Staffan Wilow,

Läs mer

Ni som arbetar med dessa frågor till vardags gör stora och viktiga insatser på detta område.

Ni som arbetar med dessa frågor till vardags gör stora och viktiga insatser på detta område. 2010-04-20 1 (11) Fungerande konkurrens gynnar försäkringstagarna Tal på Tjänstepensionsdagarna den 20 april 2010 i Stockholm Gunnel Schön, avdelningschef Konkurrensverket Det talade ordet gäller Tack

Läs mer

Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och Spa i Melleruds kommun

Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och Spa i Melleruds kommun Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2010-002 Mellerud Datum: 2011-03-07 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../..

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

Läs mer

Mall. Företagarens namn och adress Undersökares namn och adress

Mall. Företagarens namn och adress Undersökares namn och adress Mall [Länsstyrelsens logotyp] Beslut Sida Datum Dnr Socken: samtliga berörda anges Kommun: samtliga berörda anges Fastighetsbeteckning: samtliga berörda anges RAÄ-nr: alternativt tillfällig arbetsidentitet

Läs mer

Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX

Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX Datum Diarienr 2014-02-07 234-2013 Wihlborgs Fastigheter AB Dockplatsen 16 Box 97 201 20 Malmö Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX Datainspektionens

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter BESLUT 1 (5) Skellefteå Kraft Kanalgatan 71 931 80 Skellefteå Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger

Läs mer

EG:s konkurrensrätt. Vladimir Bastidas Venegas LL.M. Jur.kand. Stockholms Universitet 08-16 43 19 vladimir.bastidas@juridicum.su.

EG:s konkurrensrätt. Vladimir Bastidas Venegas LL.M. Jur.kand. Stockholms Universitet 08-16 43 19 vladimir.bastidas@juridicum.su. EG:s konkurrensrätt Vladimir Bastidas Venegas LL.M. Jur.kand. Stockholms Universitet 08-16 43 19 vladimir.bastidas@juridicum.su.se Föreläsningens struktur Konkurrensrättsteori Syftet med EG:s konkurrensregler

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007: 9 2007-04-05 Dnr C 7/06

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007: 9 2007-04-05 Dnr C 7/06 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007: 9 2007-04-05 Dnr C 7/06 KÄRANDE Allt om Bostad i Skandinavien AB, Birger Jarlsgatan 110, 114 20 STOCKHOLM Ombud: advokaten A. A., Advokatfirman C. i Linköping AB, Teknikringen

Läs mer

En rättsvetenskaplig studie om konkurrensbegränsande horisontella samarbetsavtal - Särskilt om kartellförbudets hårda kärna -

En rättsvetenskaplig studie om konkurrensbegränsande horisontella samarbetsavtal - Särskilt om kartellförbudets hårda kärna - JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Viktor Larsson En rättsvetenskaplig studie om konkurrensbegränsande horisontella samarbetsavtal - Särskilt om kartellförbudets hårda kärna - JURK01 Rättsvetenskaplig

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2006-06-07 i mål nr T 4231-04, se bilaga (ej bilagd här) Konkurrensverket, 103 85 STOCKHOLM

Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2006-06-07 i mål nr T 4231-04, se bilaga (ej bilagd här) Konkurrensverket, 103 85 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:12 Datum 2008-09-10 Dnr A 3/06 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2006-06-07 i mål nr T 4231-04, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE OCH MOTPART Konkurrensverket,

Läs mer

Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1, 411 07 GÖTEBORG

Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1, 411 07 GÖTEBORG MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:2 2008: Datum 2009-02-11 Dnr C 11/08 KÄRANDE Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1,

Läs mer

Martin & Servera AB, 556233-2451, Strandbergsgatan 61, 112 89 STOCKHOLM

Martin & Servera AB, 556233-2451, Strandbergsgatan 61, 112 89 STOCKHOLM KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2014-10-22 Dnr 618/2014 1 (5) Anmälande företag Martin & Servera AB, 556233-2451, Strandbergsgatan 61, 112 89 STOCKHOLM Ombud: advokaten Anna Fernqvist Svensson, Hellström

Läs mer

Konsultation avseende grönbok om betaltjänster i EU

Konsultation avseende grönbok om betaltjänster i EU KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-03-01 Dnr 94/2012 1 (7) Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Att. Markus Forsman 105 33 Stockholm Konsultation avseende grönbok om betaltjänster i EU Sammanfattning

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2010 KOM(2010)293 slutlig 2010/0161 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Polen att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 333/2014 1 (5) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab Konkurrensverkets beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:32 2003-11-06 Dnr C 3/03

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:32 2003-11-06 Dnr C 3/03 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:32 2003-11-06 Dnr C 3/03 KÄRANDE L. Optiker Aktiebolag, 556150-0256, Box 104, 461 23 TROLLHÄTTAN Ställföreträdare: styrelseledamoten P. L., adress som ovan SVARANDE Axet Optik

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-02-06 Dnr 24/2013 1 (5) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:5 2005-02-09 Dnr A 3/04. ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2004-03-02, dnr 498/2002, se bilaga (ej bilagd här)

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:5 2005-02-09 Dnr A 3/04. ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2004-03-02, dnr 498/2002, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:5 2005-02-09 Dnr A 3/04 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2004-03-02, dnr 498/2002, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE VVS-Installatörerna, Box 17537, 118 91 STOCKHOLM

Läs mer