41 KONKURRENSVERKET. Uppföljning kalkylstöd. Konkurrensverkets beslut. Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "41 KONKURRENSVERKET. Uppföljning kalkylstöd. Konkurrensverkets beslut. Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare."

Transkript

1 41 KONKURRENSVERKET Dnr 168/2012 1(9) Sveriges Åkeriföretag Box Stockholm Uppföljning kalkylstöd Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare. Ärendet Under vissa omständigheter kan en branschorganisations tillhandahållande av kalkylstöd strida mot förbudet i 2 kap. 1 konkurrenslagen (2008:579) (KL) avseende konkurrensbegränsande samarbeten. År 2006 genomförde Konkurrensverket en enkätundersökning i syfte att bland annat kartlägga vilken typ av stöd branschorganisationer tillhandahåller sina medlemmar. Under enkätundersökningen framkom det att Sveriges Akeriföretag tillhandahåller bland annat kalkylstödet SÅ Calc Ex4, numera SÅ Calc Excel, som är ett kalkylstöd för beräkning av kostnader i åkeribranschen. Utifrån denna information initierade Konkurrensverket, i mars 2012, en utredning i syfte att följa upp och utreda kalkylstödets potentiella konkurrenspåverkan på marknaden. I juni 2014 lanserade Sveriges Åkeriföretag ytterligare ett kalkylstöd med namnet SÅ Calc Webb, tidigare benämnt SÅ Calc Basic. SÅ Calc Webb är i likhet med SÅ Calc Excel ett kalkylstöd för beräkning av kostnader i åkeribranschen. När SA Calc Webb lanserades innehöll kalkylstödet även en funktion, varigenom användare kunde dela sparade kalkyler med andra användare av programmet. Även SÅ Calc Webb har omfattats av Konkurrensverkets utredning. Under utredningens gång har Konkurrensverket inhämtat information från Sveriges Åkeriföretag och från det konsultföretag som har utvecklat SA Calc Excel. Vidare har Konkurrensverket skickat enkäter till slumpvist utvalda användare av SÅ Calc Excel samt genomfört intervjuer med sådana användare i två omgångar. Adress Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon Fax

2 KONKURRENSVERKET Dnr 168/ Bakgrund Sveriges Akeriföretag Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation. Sveriges Akeriföretag har som ändamål att främja den svenska åkerinäringens utveckling, samt att ta till vara och stödja medlemmarnas intressen genom att bland annat stödja deras näringsverksamhet. Sveriges Åkeriföretags medlemmar består av företag som är verksamma i Sverige med yrkesmässiga transporter av gods på väg och närliggande verksamhet. Ar 2014 var åtta av tio åkerier anslutna till Sveriges Åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag tillhandahåller stöd till sina medlemmar såsom kalkylstöd och ett antal index för beräkning av kostnader i åkeribranschen. Sveriges Åkeriföretag har tillhandahållit kalkylstöd i olika former sedan 1970-talet. Kalkylstöden har med tiden kommit att utvecklats till nyare versioner. Sveriges Åkeriföretag tillhandahåller även utbildningar inom transportekonomi. Kursdeltagare får använda sig av Sveriges Åkeriföretags kalkylstöd för att lösa kursens övningsuppgifter. Den verksamhet som Sveriges Åkeriföretag tillhandahåller åkeribranschen bedrivs genom dess helägda dotterbolag AB Åkerikonsult. Av AB Åkerikonsults bolagsordning framgår att bolaget ska bedriva verksamhet av betydelse för åkerinäringens och åkeriföretagens fortbestånd och tillväxt samt främja den svenska åkerinäringens utveckling. Bolaget ska tillgodose medlemmar och transportsäljande företag inom Sveriges Åkeriföretag med tjänster som är ägnade att begränsa åkeriföretagens kostnader och som bidrar till ökade intäkter i deras rörelser. Av AB Åkerikonsults bolagsordning framgår vidare att bolaget särskilt ska tillgodose behov av uppföljning och insatser avseende bland annat transportförsäljning, kalkylering och branschinriktad utbildning. Om godstransporter på väg Godstransporter på väg omfattar transporter av varierande slag. Den övergripande åkerinäringen kan delas in i många olika delar beroende på utförare och/eller vilken typ av transport som efterfrågas. Sveriges Åkeriföretag delar in åkerinäringen i följande huvudgrenar; bygg- och anläggning; fj ärr transport; närdistribution; skogstransport; maskiner; jordbrukstransport; miljötransport; tanktransport och övrigt. Marknadsförhållandena, såsom antal aktörer, etableringshinder och köparmakt, varierar mer eller mindre mellan dessa olika verksamhetsområden. Godstransporter på väg utförs av åkerier i yrkesmässig trafik eller i egen regi av den som har transportbehovet. Åkeriernas tjänster säljs antingen direkt av åkerier eller via lastbilscentraler, speditionsföretag eller andra specialföretag.

3 41 KONKURRENSVERKET Dnr 168/2012 3(9) En stor del av åkeriföretagen i Sverige är anslutna till lastbilscentraler. Lastbilscentraler ägs ofta av fristående åkerier vilka samarbetar och utför transporter för lastbilscentralernas räkning. Lastbilscentraler ombesörjer marknadsföring, försäljning, fakturering och andra administrativa sysslor av gemensamt intresse för de enskilda åkerierna. Enligt Sveriges Åkeriföretag fanns det år 2014 ca åkeriföretag i Sverige. Åkerinäringen omsatte ca 110 miljarder kronor samma år. SÅ Calc Excel SÅ Calc Excel är ett kalkylstöd för beräkning av kostnader i åkeribranschen. Kalkylstödet är ett tilläggsprogram till Microsoft Excel och bygger på en tidigare version av kalkylstödet i formatet DOS. Enligt Sveriges Akeriföretag finns det i huvudsak tre skäl till förekomsten av SA Calc Excel: att tillhandahålla ett verktyg för företag inom åkeribranschen att kunna ta fram en kalkyl, att myndigheterna kräver kalkyleringsförmåga för att utfärda trafiktillstånd samt att förekomsten av kalkylstöd är grundläggande för en väl fungerande marknad. SÅ Calc Excel består av 31 förifyllda kalkylmallar med flertal förifyllda kostnadsvärden. Vidare består kalkylstödet av 23 tomma kalkylmallar som i de flesta fallen inte innehåller några förifyllda kostnadsvärden, men som innehåller detaljerande instruktioner för hur kalkylmallarna ska användas och fyllas i. Kostnadsberäkningar som görs i SÅ Calc Excel kan ge ett värde angivet som kronor per mil och kronor per månad/vecka/dag. De förifyllda kostnadsvärden som finns i kalkylmallarna i SÅ Calc Excel består exempelvis av kostnader för en viss typ av fordon, skatter, ränta, service och löner. Enligt Sveriges Åkeriföretag är de förifyllda kostnadsvärdena, bortsett från skatter och uppgifter som tas fram av arbetsmarknadens parter, påhittade. Dessa kostnadsvärden är avsedda att visa ungefär vad en användare ska ange, men avser inte på något sätt att utgöra rikt- eller normalvärden enligt Sveriges Akeriföretag. Branschorganisationen har vidare framfört att värdena visserligen är fiktiva exempel, men att de inte är orimliga och att de kan vara relevanta i vissa fall. Det krävs inget medlemskap i Sveriges Åkeriföretag för att köpa SÅ Calc Excel. Medlemmar erhåller dock ett rabatterat pris. SÅ Calc Excel används av olika typer av aktörer, däribland transportsäljare och transportköpare. Bland användarna finns lastbilscentraler, enskilda åkerier och speditörer. Därtill används kalkylstödet av ett antal myndigheter, forskningsinstitut och utbildningsverksamheter.

4 41 KONKURRENSVERKET t Dnr 168/2012 4(9) SÅ Calc Webb Liksom SÅ Calc Excel är SÅ Calc Webb ett kalkylstöd för beräkning av kostnader i åkeribranschen. Kalkylstödet är ett webb- och applikationsbaserat program. SÅ Calc Webb avser att vara en mer tillgänglig och användarvänlig version av SÅ Calc Excel. Enligt Sveriges Åkeriföretag är syftet med SÅ Calc Webb att få fler av branschorganisationens medlemmar att räkna på sina kostnader. Med SÅ Calc Webb kan användare göra kostnadsberäkningar för ett specifikt åkeriuppdrag. Kalkylstödet består av ett antal kalkylmallar för kostnadsberäkningar. Ett par av dessa kalkylmallar innehåller vissa förifyllda kostnadsvärden, såsom kostnader för skatter, löner och sociala avgifter. I en av kalkylmallarna kan även beräknad försäljningsintäkt för ett uppdrag anges. SÅ Calc Webb består av ett färre antal förifyllda kalkylmallar i förhållande till SÅ Calc Excel, exempelvis finns kalkylmallar för kostnadsberäkningar för olika typer av fordon inte med i SÅ Calc Webb. Dock består kalkylstödet av ett antal skriftliga instruktioner och instruktionsfilmer som beskriver olika kostnadsposter samt hur kalkylmallarna i kalkylstödet ska användas och fyllas i. I dessa instruktioner finns även vissa förifyllda kosmadsvärden angivna, såsom kostnader för fordon och administration. Enligt Sveriges Åkeriföretag är dessa värden påhittade, men kan i vissa fall vara relevanta. När SÅ Calc Webb lanserades fanns det även en funktion i kalkylstödet som gjorde det möjligt för användare att dela sparade kalkyler med andra användare av programmet. Det krävs inget medlemskap i Sveriges Åkeriföretag för att köpa SÅ Calc Webb. Medlemmar erhåller dock ett rabatterat pris. SÅ Calc Webbs användare består främst av mindre åkerier och transportköpare. Yttrande från Sveriges Akeriföretag Sveriges Åkeriföretag har i en skrivelse till Konkurrensverket den 19 december 2014 förtydligat att branschorganisationen, bortsett från skatter och sådana uppgifter som tas fram av arbetsmarknadens parter, inte kommer att redovisa annat än fiktiva värden i kalkylmallarna utan reell förankring i verkligheten. Sveriges Åkeriföretag kommer även i rimlig omfattning att informera om att sådana värden är påhittade. I samma skrivelse uppges att endast skatter, liksom uppgifter som tas fram av arbetsmarknadens parter, kommer att uppdateras årligen i kalkylstöden framöver. Övriga förifyllda kosmadsvärden kommer inte att uppdateras i SA Calc Excel. I SÅ Calc Webb kan även andra kostnadsvärden än skatter och uppgifter som tas fram av arbetsmarknadens parter komma till att uppdateras, dock enbart om det tillkommer nya instruktioner eller funktioner i programmet.

5 KONKURRENSVERKET Dnr 168/ (9) I skrivelsen den 19 december 2014 framgår även att delningsfunktionen i SÅ Calc Web kommer att avlägsnas från kalkylstödet till följd av de risker som Konkurrensverket har identifierat. Sveriges Åkeriföretag kommer även i rimlig omfattning att erinra och informera om de konkurrensrättsliga aspekterna som kan följa av att företag delar kalkyler. Delningsfunktionen är sedan december 2014 borttagen från SÅ Calc Webb. Konkurrensverkets bedömning Enligt 2 kap. 1 KL är sådana avtal mellan företag som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett märkbart sätt förbjudna. Med avtal jämställs samordnat förfarande av företag och beslut av en sammanslutning av företag, 1 kap. 6 KL. Med samordnat förfarande avses situationer där minst två företag, utan att ha ett direkt avtal, använder ett visst tillvägagångssätt i samförstånd. Med beslut av en sammanslutning av företag avses exempelvis när en branschorganisation, i överensstämmelse med sina stadgar, bestämmer hur medlemmar ska agera på marknaden. Det krävs inte att något formellt beslut har tagits för att avtalskriteriet ska vara uppfyllt. I princip allt en sammanslutning gör i överensstämmelse med sina stadgar och som avspeglar sammanslutningens önskan att samordna medlemmars handlande, utgör ett beslut av en sammanslutriing av företag. 1 Det är inte heller nödvändigt att det är sammanslutningen själv som agerar. Även åtgärder vidtagna av bolag som ägs av sammanslutningen kan betraktas som ett beslut som är taget av en sammanslutning av företag. 2 Förbudet i 2 kap. 1 KL omfattar bland annat avtal som innebär att inköps- eller försäljningspriser, eller andra affärsvillkor, direkt eller indirekt fastställs. Samverkan avseende priser behöver inte gälla det slutliga priset för att omfattas av förbudet. Även samverkan avseende basvärden, från vilka det individuella priset kan beräknas, kan vara otillåtet enligt 2 kap. 1 KL. 3 En prisöverenskommelse behöver inte heller vara bindande för att omfattas av förbudet. Även en rekommendation om att agera på visst sätt kan vara otillåtet. 4 Det finns inget generellt förbud enligt 2 kap. 1 KL för branschorganisationer att tillhandahålla kalkylstöd till sina medlemmar eller andra aktörer. Kalkylstöd som endast underlättar för företag att själva göra beräkningar på sitt kostnadsunderlag och därefter självständigt fastställa sitt försäljningspris, bedöms normalt vara 1 Se b.la. MD 2003:23, Svenska Däckföreningen/Konkurrensverket och MD 2005:5, WSinstallatörernalKonkurrensverket Se b.la. MD 2005:5, VVS-installatörerna/Konkitrrensverket. Se proposition 1992/93:56, Ny konkurrenslagstiftning, s Se proposition 1992/93:56, Ny konkurrenslagstiftning, s. 74. Se även b.la. kommissionens beslut från den 8 februari 1980, ärende nr. 80/257/ECSC, Bundesverbanå Deutscher Stahlhandel, p. 15.

6 KONKURRENSVERKET Dnr 168/ konkurrensneutrala. 5 Således bedöms kalkylsstöd som är begränsade till att indikera, analysera, förklara och klassificera olika kostnadskomponenter som är väsentliga för prisbilden och till att utarbeta metoder för att fördela utgifter på kostnadsställen, normalt vara invändningsfria från konkurrenssynpunkt. 6 Även kalkylstöd som består av förifyllda värden som för företag inte är påverkbara bedöms normalt inte vara konkurrensbegränsande. 7 Kalkylstöd som innehåller specifika värden som för företag är påverkbara, bedöms dock normalt inte vara konkurrensneutrala. Sådana kalkylstöd har i praxis betraktats som prisrekommendationer eller andra former av horisontella prissamarbeten. 8 Den i ärendet aktuella frågan om bedömningen av ett kalkylstöd med en funktion som gör det möjligt för användare att dela kalkyler med andra användare av kalkylstödet, har tidigare inte prövats av Konkurrensverket. Utbyte av information mellan konkurrenter kan dock vara konkurrensbegränsande och strida mot 2 kap. 1 KL. Informationsutbyte riskerar att begränsa konkurrensen då det underlättar för företag att få insyn i konkurrenters marknadsstrategier. Hur informationen som utbyts påverkar konkurrensen beror i sin tur på egenskaperna på den marknad där informationsutbytet sker samt på vilken typ av information som utbyts. 9 Utbyte mellan konkurrenter avseende strategisk information, såsom priser och produktionskostnader, betraktas generellt som problematiskt ur konkurrenshänseende då detta riskerar att påverka företagens möjlighet att fatta självständiga beslut och således minskar företagens incitament att konkurrera. 10 Kalkylstöd medförifyllda kostnadsvärden Företag kan utvecklas och bli mer effektiva om de utbyter erfarenheter och lär av varandra exempelvis inom ramen för en branschorganisation. Ett samarbete får dock aldrig medföra att konkurrensen sätts ur spel och att konsumenter drabbas negativt. Det är generellt tillåtet för branschorganisationer att utarbeta standardavtal, tillhandahålla juridisk rådgivning och utbildning till sina medlemmar. Kalkylstöd och informationsutbyte bedöms dock ligga i en gråzon mellan vad som är tillåtet och otillåtet samarbete enligt 2 kap. 1 KL, och det beror på omständigheterna i det enskilda fallet om kalkylstödet eller informationsutbytet strider mot KL. 5 Jmf kommissionens beslut av den 5 juni 1996, ärende nr. 96/438/EG, Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek, p Se b.la. kommissionens beslut från den 8 februari 1980, ärende nr. 80/257/ECSC, Bundesverband Deutscher Stnhlhandel, p Se b.la. MD 2008:12 Konkurrensverket/Aktiebolaget Bil-B, Bil-M. i Skåne Aktiebolag, Göinge Bil m.fl. Se b.la. MD 2008:12 Konkurrensverket/Aktiebolaget Bil-B, Bil-M. i Skåne Aktiebolag, Göinge Bil m.fl. och kommissionens beslut från den 8 februari 1980, ärende nr. 80/257/ECSC, Bundesverband Deutscher Stahlhandel, p Jmf kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på horisontella samarbetsavtal (2011/C 11/01), p Jmf kommissionens riktlinjer för tillämpningen av artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på horisontella samarbetsavtal (2011/C 11/01), p. 86.

7 KONKURRENSVERKET Dnr 168/ (9) De kalkylstöd som Sveriges Åkeriföretag tillhandahåller hjälper företag att göra kosmadsberäloiingar för åkeriuppdrag, vilket i sin tur bistår företag vid den slutliga prisberäkningen. Kalkylstöden får anses vara utbildande i den mån att de innehåller dels beskrivningar av olika kostnadsposter som är relevanta för kostnadsberäkningar av åkeriuppdrag, dels instruktioner på hur beräkningar ska göras. Därtill används SÅ Calc Excel inom ramen för Sveriges Akeriföretags transportekonomiutbildningar. Kalkylstöden som Sveriges Åkeriföretag tillhandahåller består dock även av ett antal omfattande och detaljerade kalkylmallar med ett flertal förifyllda kostnadsvärden. De förifyllda kostnadsvärdena består dels av kostnader som för företag inte är påverkbara, såsom skatter och sociala avgifter, dels kostnadsvärden som för företag normalt är påverkbara, såsom kostnader för fordon, ränta och löner. Antalet förifyllda kalkylmallar med förifyllda kostnadsvärden är väsentligt färre i SÅ Calc Webb i förhållande till SÅ Calc Excel. Dock finns vissa förifyllda kostnadsvärden angivna i de instruktioner som finns i SÅ Calc Webb. I instruktionerna som finns i SÅ Calc Excel framgår ett par skrivningar som antyder att det går snabbare och är enklare att utgå från de förifyllda kalkylmallarna i kalkylstödet. Detta skulle kunna tolkas som att Sveriges Åkeriföretag rekommenderar användare att använda de förifyllda kalkylmallarna vid egna kostnadsberäkningar. På ett flertal andra ställen i SÅ Calc Excel uppmanas dock användarna att ändra de förifyllda värdena efter egna omständigheter. Sådana uppmaningar framgår även på ett flertal ställen i instruktionerna i SÅ Calc Webb. Konkurrensverket anser att det generellt finns en risk för att förifyllda påverkbara kostnadsvärden i ett kalkylstöd som ges ut av en branschorganisation, kan betraktas som rekommenderade värden från branschorganisationen. I den mån användare förhåller sig till förifyllda kostnadsvärden i ett kalkylstöd som rekommenderade värden, finns det en risk för att användare utgår från värdena vid egna kostnadsberäkningar utan att ta hänsyn till sina faktiska kostnader. Likt andra horisontella samarbeten kan detta på vissa marknader och under vissa omständigheter leda till en styrning och likriktning av företags kostnadsberäkningar, och således även den slutliga prissättningen. Ett samarbete avseende påverkbara kostnadsvärden, även om det enbart är att betrakta som en rekommendation, innebär även att konkurrenter med en rimlig grad av säkerhet kan förutse andra företags kostnader och därmed vissa basvärden från vilka det slutliga priset beräknas. Detta kan leda till att företag gör kostnadsberäkningar utan att ta hänsyn till sina faktiska kostnader, vilket i sin tur kan få prisstyrande effekter. En användarens benägenhet att beakta förifyllda påverkbara kostnadsvärden i ett kalkylstöd som rekommenderade värden från en branschorganisation får anses vara högre desto mer realistiska och aktuella, och därmed användbara, värdena

8 </l KONKURRENSVERKET / Dnr 168/ (9) bedöms vara. Vidare får förekomsten av uppmuntran från en branschorganisation att använda förifyllda kostnadsvärden i ett kalkylstöd, eller andra förfaranden som kan föranleda användaren att betrakta de förifyllda värdena som användbara, anses påverka användarens förhållningssätt till de förifyllda värdena. De risker som Konkurrensverket generellt ser med att en branschorganisation tillhandahåller kalkylstöd med förifyllda påverkbara kostnadsvärden kan inträffa på alla marknader där kalkylstödet tillhandahålls. På vissa marknader kan marknadsförhållandena dock vara sådana som gör det enklare för företag att ingå och upprätthålla olika former av konkurrensbegränsande samarbeten. På sådana marknader kan kalkylstöd med förifyllda påverkbara kostnadsvärden få konkurrenshämmande effekter. Delningsfunktion i kalkylstöd Konkurrensverket ser påtagliga risker med att en branschorganisation tillhandahåller ett kalkylstöd som innehåller en funktion som gör det möjligt för programmets användare att dela kostnadskalkyler, och uppgifter om beräknade försäljningsintäkter, med andra användare. En sådan funktion skapar en plattform för konkurrerande företag att utbyta strategisk information avseende ett specifikt uppdrag inom ramen för exempelvis en upphandling eller anbudsförfarande. Utbyte av kostnadsberäkningar och beräknade försäljningsintäkter genom ett kalkylstöd kan, likt andra informationsutbyten, sätta den normala konkurrensen ur spel genom att den osäkerhet som annars råder avseende konkurrenters kostnader och beräknade intäkter helt eller delvis elimineras. Ett sådant informationsutbyte kan medföra att företag anpassar, eller på annat sätt samordnar, sina beräkningar för ett specifikt uppdrag till varandra. Detta kan i sin tur medföra konkurrensbegränsande effekter på vissa marknader under vissa omständigheter. Att en demmgsfunktion tillhandahålls i ett kalkylstöd som ges ut av en branschorganisation torde även bidra till att användare ser funktionen som legitim, vilket kan öka användares benägenhet att dela kalkyler med konkurrerande företag genom kalkylstödet. Skäl för beslutet Konkurrensverket bedömer i varje enskilt fall om den fråga som anmäls eller har utretts ska granskas närmare. Detta sker med utgångspunkt i myndighetens prioriteringspolicy. Vid prioriteringen väger Konkurrensverket in hur allvarligt problemet eller företeelsen är, hur viktigt det är att få ett vägledande avgörande samt om någon annan myndighet eller aktör är bättre lämpad att agera i frågan. I bedömningen vägs även in Konkurrensverkets föratsättiiingar att utreda och bevisa en överträdelse. Konkurrensverket finner mot bakgrund av vad som redovisats ovan, samt mot bakgrund av Sveriges Åkeriföretags skrivelse den 19 december 2014, inte skäl att

9 41 KONKURRENSVERKET i Dnr 168/ (9) fortsatt utreda och i sak pröva de förifyllda påverkbara kostnadsvärdena i kalkylstöden SÅ Calc Excel och SÅ Calc Webb. Det föreligger inte heller skäl att närmare utreda och i sak pröva delningsfunktionen i SÅ Calc Webb, då denna funktion sedan i december 2014 är avlägsnad från kalkylstödet. Konkurrensverkets beslut att inte utreda saken vidare innebär inte ett ställningstagande till om förfarandet strider mot konkurrensreglerna. Särskild talan Konkurrensverkets beslut att inte utreda det påtalade konkurrensproblemet ytterligare kan inte överklagas. Detta följer av 7 kap. 1 konkurrenslagen (2008:579). De företag som berörs av beslutet kan däremot på egen hand väcka talan vid domstol för att få saken prövad enligt 3 kap. 2 konkurrenslagen. Ett berört företag kan t.ex. vara det företag som påtalat ett visst förfarande för Konkurrensverket, om företagets rättsställning påverkas av verkets beslut eller om beslutet får påtaglig verkan för företaget. Särskild talan om förbud mot konkurrensbegränsande samarbete mellan företag, enligt 2 kap. 1 konkurrenslagen, väcks genom ansökan om stämning vid Marknadsdomstolen. Detta beslut har fattats av enhetschefen Göran Karreskog. Föredragande har varit Rinel Patel. fan Karreskog Rinel Patel Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats

Påstått konkurrensproblem avgifter för taxiframkallning m.m. på Arlanda flygplats

Påstått konkurrensproblem avgifter för taxiframkallning m.m. på Arlanda flygplats KKV1004, v1.4, 2013-12-18 BESLUT 2014-05-23 Dnr 455/2013 1 (5) Svenska Taxiförbundet m.fl. Att: Den nya välfärden Chefjuristen Pär Cronhult Box 5625 114 86 STOCKHOLM Påstått konkurrensproblem avgifter

Läs mer

Påstått konkurrensproblem

Påstått konkurrensproblem KKV1024, v1.5, 2014-03-10 BESLUT 2014-10-30 Dnr 559/2013 1 (6) Påstått konkurrensproblem Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare. Ärendet Klagomålet Den 25 september

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Gävle Hamn

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Gävle Hamn KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-17 Dnr 434/2010 1 (5) Gävle Hamn AB Fredriksskans 805 95 GÄVLE Ifrågasatt konkurrensbegränsning Gävle Hamn Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket avskriver ärendet

Läs mer

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla KKV1025, v1.4, 2013-02-05 BESLUT 2014-03-06 Dnr 509/2013 1 (5) Uddevalla Omnibus AB S Järnvägsgatan 2 451 50 Uddevalla Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla Konkurrensverkets beslut

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority Swedish Competition Authority 2015-11-04 Dnr584/2014 1 (5) 21 Grams AB Lumaparksvägen 9 Box 43 121 25 Stockholm Påstått konkurrensproblem - sorteringsprogram för postsändningar Konkurrensverkets beslut

Läs mer

fl KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

fl KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority fl KONKURRENSVERKET 2011-12-01 327/2010 1 (6) C ~ '? 7 1-1 r- Akihi! hf Företaget Björn Hägglunds Maskiner AB, 556745-4508, Högsta 29, 755 93 Uppsala Ombud: Advokat Erik Hovstadius, Ahlford Advokatbyrå

Läs mer

Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket

Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket KKV1000, v1.1, 2010-05-05 2014-12-15 Dnr 596/2013 1 (7) Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket Inledning och syftet med denna uppmaning Konkurrensverket utreder

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Norrköpings hamn

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Norrköpings hamn KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-06-22 Dnr 435/2010 1 (5) Norrköpings Hamn och Stuveri Aktiebolag Europa Transport i Norrköping AB c/o Dhunér Järvengren Advokatbyrå Att: Advokat Karl Johan Dhunér

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet så fungerar reglerna i konkurrenslagen Utdrag ur konkurrenslagen (SFS 2008:579) 3 kap. konkurrenslagen (SFS 2008:579) 27 Staten, en kommun eller ett landsting

Läs mer

Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101 21 Stockholm

Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101 21 Stockholm KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 402/2010 1 (6) Part Make Up Store AB, org. nr. 556437-6795, Kungsgatan 5, 111 43 Stockholm Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 377/2010 1 (6) Växjö Energi AB Box 497 352 41 VÄXJÖ Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB Konkurrensverkets

Läs mer

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning KKV1004, v1.2, 2011-02-05 BESLUT 2012-03-07 Dnr 470/2011 1 (5) Patent- och Registreringsverket Box 5055 102 42 Stockholm Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket

Läs mer

Påstått konkurrensproblem marknaden för bilannonseringsplattformar

Påstått konkurrensproblem marknaden för bilannonseringsplattformar 2017-06-15 Dnr 601/2015 1 (7) Påstått konkurrensproblem marknaden för bilannonseringsplattformar Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare. Ärendet Klagomål Under

Läs mer

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning KKV1004, v1.2, 2011-02-05 BESLUT 2012-03-02 Dnr 632/2009 1 (5) Sodastream International Ltd. Advokat Johan Karlsson Advokatfirman Vinge KB Box 1703 111 87 Stockholm Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; försäljning och distribution av pocketböcker

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; försäljning och distribution av pocketböcker KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-06-15 Dnr 287/2010 1 (5) Anmälande företag Bonnierförlagen AB, org.nr 556023-8445, Box 3159, 103 63 STOCKHOLM Ombud: advokaten Lars Johansson, Nord & Co Advokatbyrå

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning matbeställningsplattform online

Ifrågasatt konkurrensbegränsning matbeställningsplattform online KKV1004, v1.7, 2015-12-16 BESLUT 2016-04-14 Dnr 658/2015 1 (5) Apphero Sweden AB Strandvägen 16 791 42 FALUN Ifrågasatt konkurrensbegränsning matbeställningsplattform online Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket

Läs mer

Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare.

Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare. KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-11-19 Dnr 590/2009 1 (6) NAI Svefa AB Box 3316 103 66 Stockholm Anmälan om konkurrensbegränsande säljverksamhet Skogsstyrelsens och Lantmäteriets konsultverksamhet

Läs mer

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-11-24 Dnr 27/2010 1 (6) Räddningshälsan i Stockholm AB Idrottsvägen 4 134 40 Gustavsberg Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård Konkurrensverkets

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-03 Dnr 142/2012 1 (5) Post- och Telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Er referens 11-9384

Läs mer

Företaget. Saken (2008:579) Beslut. KKV2004, v1.4,

Företaget. Saken (2008:579) Beslut. KKV2004, v1.4, 2016-11-099 Dnr 184/2014 1 (8) Företaget Ragn Sells AB, 556057 3452, Box 952, 191 29 Sollentuna Ombud: advokaterna Jörgen Ekström och David Nilsson, Bird & Bird Advokat KB, Box 7714,103 95 Stockholm Saken

Läs mer

Konkurrensverkets hantering av tips och förfrågningar

Konkurrensverkets hantering av tips och förfrågningar Konkurrensverkets hantering av tips och förfrågningar Konkurrensverket tar gärna emot tips och förfrågningar Det är värdefullt för Konkurrensverket att få information om problem inom både konkurrens-

Läs mer

Ombud: advokaten Leif Gustafsson och jur. kand. Caroline Khattar Boström, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Box 180, 101 23 STOCKHOLM

Ombud: advokaten Leif Gustafsson och jur. kand. Caroline Khattar Boström, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Box 180, 101 23 STOCKHOLM KKV2023, v1.2, 2011-02-06 BESLUT 2012-05-14 Dnr 211/2012 1 (5) Anmälande företag Posten AB, org.nr 556128-6559, 105 00 STOCKHOLM Ombud: advokaten Leif Gustafsson och jur. kand. Caroline Khattar Boström,

Läs mer

KONKURRENSVERKET 9 B n E f n

KONKURRENSVERKET 9 B n E f n 9 B n E f n L n u q T nr n, 74/9nnq 1 ffi. Swedish Competition Authority 2010-09-08 Dnr 374/2009 1(5) \ Tele2 Sverige AB:s och Telenor Sverige AB:s samarbete om nätinfrastruktur för mobila tele- och datatjänster

Läs mer

Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39 Stockholm

Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39 Stockholm 2014-03-17 Dnr 72/2014 1 (6) Anmälande företag Swedbank Franchise AB, 556431-1016, Box 644, 101 32 Stockholm Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box

Läs mer

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77)

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) 2018-01-03 Dnr 532/2017 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) Fi2017/03967/K Sammanfattning Konkurrensverket avstyrker utredningens

Läs mer

Ifrågasatt samarbete gällande Glasbranschföreningens prisrekommendationer

Ifrågasatt samarbete gällande Glasbranschföreningens prisrekommendationer 2008-03-26 Dnr 349/2005 1 (5) Glasbranschföreningen c/o advokat Eric Ericsson Chamottevägen 13 134 40 GUSTAVSBERG Ifrågasatt samarbete gällande Glasbranschföreningens prisrekommendationer Konkurrensverkets

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2014-07-31 Dnr 189/2014 1 (3) Täby kommun 183 80 Täby Täby- Förfrågan angående- ärende och hanteringssystemet Evolution Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket avskriver ärendet och kommer inte att utreda

Läs mer

Transportstyrelsens begäran om yttrande över ansökan om tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens (TSTRYT 2010/14051)

Transportstyrelsens begäran om yttrande över ansökan om tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens (TSTRYT 2010/14051) KKV1007, v1.1, 2010-03-23 YTTRANDE 2010-05-05 Dnr 240/2010 1 (5) Transportstyrelsen 701 98 Örebro Transportstyrelsens begäran om yttrande över ansökan om tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007: Dnr A 5/06

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007: Dnr A 5/06 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:23 2007-11-01 Dnr A 5/06 ÖVERKLAGAT Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2006-09-01 AVGÖRANDE i mål nr T 15163-04, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Konkurrensverket, 103 85 STOCKHOLM

Läs mer

Vertikala konkurrensbegränsande avtal

Vertikala konkurrensbegränsande avtal Näringsutskottets betänkande 2010/11:NU5 Vertikala konkurrensbegränsande avtal Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2009/10:236) till ändringar i lagen (2008:581) om gruppundantag

Läs mer

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2015-10-22 Dnr 336/2015 1 (5) Finansdepartementet Kommunenheten 103 33 STOCKHOLM En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Fi 2015/1581 Konkurrensverket begränsar sitt

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet KKV1000, v1.1, 2009-04-05 2009-11-26 1 (5) Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet Underlag till anförande i Malmö den 26 november 2009 Generaldirektör Dan Sjöblom, Konkurrensverket Det talade ordet

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Magnus Ulriksson (skiljaktig), Lennart Göranson och Anders Stenlund

MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Magnus Ulriksson (skiljaktig), Lennart Göranson och Anders Stenlund 1 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål A 2/12 2012-12-03 Aktbilaga 48 Föredragning i Stockholm MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Magnus Ulriksson (skiljaktig), Lennart Göranson och Anders

Läs mer

med Lantmäteriets tillhandahållande av geografisk information och fastighetsinformation

med Lantmäteriets tillhandahållande av geografisk information och fastighetsinformation KKV1024, v1.3, 2012-07-20 BESLUT 2012-11-05 Dnr 601/2011 1 (6) Lantmäteriet Att: Ulrica Olsson 801 82 Gävle Lantmäteriets tillhandahållande av geografisk information och fastighetsinformation Konkurrensverkets

Läs mer

KONKURRENSVERKET i/ Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET i/ Swedish Competition Authority i/ 2012-06-18 Dnr607/2011 1 (6) Part RKV-köp, Rationella Kontors Varuinköp AB, org. nr. 556112-2358, Bryggaregatan 19-21,503 38 Borås Ombud: Advokaten Mikael Åström, Setterwalls Advokatbyrå AB, P.O. Box

Läs mer

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-05-14 Dnr 761/2013 1 (7) Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet.

Läs mer

Ifrågasatt offentlig säljverksamhet trådlös internetanslutning

Ifrågasatt offentlig säljverksamhet trådlös internetanslutning KKV1024, v1.6, 2014-12-17 BESLUT 2015-12-14 Dnr 706/2014 1 (5) Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg Ifrågasatt offentlig säljverksamhet trådlös internetanslutning Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket

Läs mer

Konkurrensverkets riktlinjer PRÖVNING AV PÅFÖLJDS- AVGIFTENS STORLEK

Konkurrensverkets riktlinjer PRÖVNING AV PÅFÖLJDS- AVGIFTENS STORLEK RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KONKURRENSLAG 3/2011 Konkurrensverkets riktlinjer PRÖVNING AV PÅFÖLJDS- AVGIFTENS STORLEK Konkurrensverkets riktlinjer Prövning av påföljdsavgiftens storlek Design Harri Heikkilä

Läs mer

Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) gällande Konkurrensverkets redovisning om vårdjättar som misstänks för olagligt samarbete

Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) gällande Konkurrensverkets redovisning om vårdjättar som misstänks för olagligt samarbete HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-08-28 P 13 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Thomas Österberg p [XX] Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) gällande Konkurrensverkets redovisning

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het

Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het W Swedish Competition Authority Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het Bredbandsbåten 29 september 2009 Maria Wieslander, föredragande Mikael Ingemarsson, konkurrensråd ^/KONKURRENSVERKET W Swedish

Läs mer

Ombud: Advokaterna Kent Karlsson och Christina Mailund, Kastell Advokatbyrå, Box 7169, 103 88 Stockholm

Ombud: Advokaterna Kent Karlsson och Christina Mailund, Kastell Advokatbyrå, Box 7169, 103 88 Stockholm KKV2019, v1.5, 2013-12-16 BESLUT 2015-04-15 Dnr 596/2013 1 (11) Part Bookingdotcom Sverige AB, org.nr 556733-1706, Östermalmsgatan 87 C, 114 59 Stockholm, och Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE,

Läs mer

Konkurrensbegränsande samarbete mellan företag. Förfarandet är förbjudet om följande kriterier är uppfyllda: 1. Företagskriteriet 1.

Konkurrensbegränsande samarbete mellan företag. Förfarandet är förbjudet om följande kriterier är uppfyllda: 1. Företagskriteriet 1. Konkurrensbegränsande samarbete mellan företag Artikel 81.1 EGF / 6 KL Förfarandet är förbjudet om följande kriterier är uppfyllda: Art 81.1 EGF 6 KL 1. Företagskriteriet 1. Företagskriteriet 2. Avtalskriteriet

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11 KLAGANDE Däckia Aktiebolag, Box 2980, 187 29 Täby Ombud: advokaterna E. E., Advokatfirman Delphi, Box 1432, 111 84 Stockholm, och E. E., Strandvägen

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 Stockholm Aktbilaga 51 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, tillika protokollförare, Karin Lindell, Per Eklund, Jonas Häckner, Jerker Holm och Anders Stenlund

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-01-23 Dnr 54/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

RevisionenVästra Götalandsregionen, VGR Granskning av externa intäkter

RevisionenVästra Götalandsregionen, VGR Granskning av externa intäkter Granskning Externa intäkter Dnr: Rev 53-2010 Genomförd av: PWC AB Behandlad av Revisorskollegiet den 8 juni 2010 www.pwc.com/se RevisionenVästra Götalandsregionen, VGR Granskning av externa intäkter Lotta

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-01-14. Förbud enligt 25 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

BESLUT. Datum 2013-01-14. Förbud enligt 25 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. BESLUT 1 (6) Datum 2013-01-14 Vår beteckning PART Region Skåne 291 89 Kristianstad SAKEN Förbud enligt 25 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

Läs mer

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:23 2000-10-24 Dnr A 15/98. Konkurrensverkets beslut 1997-12-18, dnr 753/96, bilaga (ej bilagd här)

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:23 2000-10-24 Dnr A 15/98. Konkurrensverkets beslut 1997-12-18, dnr 753/96, bilaga (ej bilagd här) 1 AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:23 2000-10-24 Dnr A 15/98 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 1997-12-18, dnr 753/96, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Taxi Beställningscentral i Linköping

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 december 2004 T 2280-02 KLAGANDE BMA Ombud: advokaten JB MOTPART FV Ombud: advokaterna ML och ES SAKEN Fastställelsetalan m.m. ÖVERKLAGAT

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation 2005-01-21 Dnr 1136/2004 1 (6) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation (Ärendebeteckning 04-6749, 04-6950 a) Sammanfattning

Läs mer

Betänkandet Ekonomiskt värde och samhällsnytta förslag till en ny statlig ägarförvaltning (SOU 2012:14)

Betänkandet Ekonomiskt värde och samhällsnytta förslag till en ny statlig ägarförvaltning (SOU 2012:14) KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-06-29 Dnr 241/2012 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Ekonomiskt värde och samhällsnytta förslag till en ny statlig ägarförvaltning (SOU 2012:14)

Läs mer

Samarbete eller kartell? Sveriges Offentliga Inköpares årskonferens 2017 den 26 april 2017 Biträdande enhetschef Tove Kockum

Samarbete eller kartell? Sveriges Offentliga Inköpares årskonferens 2017 den 26 april 2017 Biträdande enhetschef Tove Kockum Samarbete eller kartell? Sveriges Offentliga Inköpares årskonferens 2017 den 26 april 2017 Biträdande enhetschef Tove Kockum Vår vision Välfärd genom väl fungerande marknader Uppgifter»Lagtillämpning och

Läs mer

Datum. 1 denna överenskommelse avses med

Datum. 1 denna överenskommelse avses med Konsument verket KO, Datum Dnr 2013-09-27 2013/1180 Branschöverenskommelse om marknadsföring av kampanjer på webbplatser 1. Tillämpningsområde Denna överenskommelse gäller vid marknadsföring till konsumenter

Läs mer

Påstått konkurrensproblem Färjelinje mellan Strömstad och Sandefjord

Påstått konkurrensproblem Färjelinje mellan Strömstad och Sandefjord KKV1004, v1.5, 2014-03-10 BESLUT 2014-12-19 Dnr 314/2014 1 (6) Fjord Line AS Advokatfirman Vinge KB Box 110 25 404 21 Göteborg Påstått konkurrensproblem Färjelinje mellan Strömstad och Sandefjord Konkurrensverkets

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2001: Dnr A 7/00. Stockholms tingsrätts, avd. 8, dom i mål nr T , se bilaga (ej bilagd här)

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2001: Dnr A 7/00. Stockholms tingsrätts, avd. 8, dom i mål nr T , se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2001:30 2001-12-19 Dnr A 7/00 1 ÖVERKLAGAD DOM Stockholms tingsrätts, avd. 8, dom 2000-06-28 i mål nr T 19703-98, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Telia AB, 556103-4249, 123 86

Läs mer

Begäran om uppgifter om bolåneräntor, upplåningskostnader och inlåningsräntor

Begäran om uppgifter om bolåneräntor, upplåningskostnader och inlåningsräntor KKV1000, v1.2, 2011-02-05 ÅLÄGGANDE 2012-06-20 Dnr 387/2012 1 (5) Begäran om uppgifter om bolåneräntor, upplåningskostnader och inlåningsräntor Konkurrensverkets uppdrag består i att arbeta för en effektiv

Läs mer

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 HE 2013-02-26 Innehåll Åkeribarometern... 3 Sammanfattning... 4 Nettotal... 6 Den senaste tiden... 9 Jämfört med förra året samma tid...11 Nuläge...12 Den närmaste framtiden...15

Läs mer

och Värmdö Sammanfattning Hemställan

och Värmdö Sammanfattning Hemställan Förbud mot kommunala gym i Stockholm och Värmdö Sammanfattning Sveriges Riksdag beslutade hösten 2009 att ändra konkurrenslagen, i syfte att undanröja konkurrenskonflikter mellan privat och offentlig sektor.

Läs mer

Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln

Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå 2010-03-24 Vilka är MAQS? Ledande fullservicebyrå i Östersjöregionen 280 personer med kontor i

Läs mer

Nytt hemvist för den statliga arkeologiska uppdragsverksamheten

Nytt hemvist för den statliga arkeologiska uppdragsverksamheten KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2013-02-20 Dnr 63/2013 1 (5) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Nytt hemvist för den statliga arkeologiska uppdragsverksamheten (Ku2013/106/KA) Sammanfattning Konkurrensverket

Läs mer

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m.

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-04-16 Dnr 379/2014 1 (6) Vellinge kommun 235 81 Vellinge Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. Konkurrensverkets beslut Vellinge kommun har brutit mot

Läs mer

Konkurrensbegränsande avtal om. avtal om tekniköverföring anpassning till nya EU-regler. I

Konkurrensbegränsande avtal om. avtal om tekniköverföring anpassning till nya EU-regler. I Näringsutskottets betänkande 2013/14:NU22 Konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring anpassning till nya EUregler Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2013/14:221 Konkurrensbegränsande

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 2016-09-07 Dnr 516/2016 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Stockholms stad, 105 35 Stockholm Saken

Läs mer

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-12-04 Dnr 704/2014 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde 11-9306, 11-9313 och 14-1253

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2012-12 Datum: 121114 Utredare: Viktor Robertson, Micha Velasco Utredning avseende kommunal olaglig verksamhet

Läs mer

RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Adrian Engman, referent, samt tf. hovrättsassessorn Teresia Danielsson

RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Adrian Engman, referent, samt tf. hovrättsassessorn Teresia Danielsson 1 SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL Aktbilaga Patent- och 2016-10-26 Mål nr PMÖÄ 8867-16 marknadsöverdomstolen Föredragning i Rotel 020109 Stockholm RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Adrian Engman, referent,

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:26 2000-11-07 Dnr A 9/99

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:26 2000-11-07 Dnr A 9/99 1 AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:26 2000-11-07 Dnr A 9/99 ÖVERKLAGAT BESLUT Stockholms tingsrätts, avd. 8, beslut 1999-05-12 i ärende Ä 8-19-96, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE 1. Västerbottens

Läs mer

Tipsa oss om karteller!

Tipsa oss om karteller! Tipsa oss om karteller! Om du vill ha informationen i ett alternativt format, som till exempel på lättläst svenska, punktskrift eller inläst på kassett/cd, kontaktar du Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:6 2008-04-11 Dnr B 2/07 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:21 2004-09-07 Dnr A 1/04. Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2003-12-12 i mål T 5467-03, se bilaga (ej bilagd här)

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:21 2004-09-07 Dnr A 1/04. Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2003-12-12 i mål T 5467-03, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:21 2004-09-07 Dnr A 1/04 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2003-12-12 i mål T 5467-03, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE 1. Staten genom Vägverket, 781

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:2 2003-01-24 Dnr A 1/02

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:2 2003-01-24 Dnr A 1/02 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:2 2003-01-24 Dnr A 1/02 ÖVERKLAGAT Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2001-12-18 AVGÖRANDE i mål nr T 10594-99, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Uponor AB, 556548-9738, Industrivägen

Läs mer

Lag. om konkurrensrättsligt skadestånd. Tillämpningsområde

Lag. om konkurrensrättsligt skadestånd. Tillämpningsområde I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om konkurrensrättsligt skadestånd 1 Tillämpningsområde Denna lag tillämpas på ersättande av skador som orsakats av överträdelse av förbud i artiklarna 101

Läs mer

Konkurrensverkets författningssamling

Konkurrensverkets författningssamling Konkurrensverkets författningssamling ISSN 1103-6303 Konkurrensverkets allmänna råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift KKVFS 2015:1 Utkom från trycket den 30 december 2014 beslutat den

Läs mer

Göteborgs Hamn Aktiebolags ingående av avtal med Älvsborg RO/RO AB rörande terminalverksamhet

Göteborgs Hamn Aktiebolags ingående av avtal med Älvsborg RO/RO AB rörande terminalverksamhet KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BESLUT 2011-11-02 Dnr 35/2011 1 (6) Göteborgs Hamn Aktiebolags ingående av avtal med Älvsborg RO/RO AB rörande terminalverksamhet Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet från

Läs mer

Västtrafiks tilldelning av kontrakt för köp av tåg till regiontrafiken

Västtrafiks tilldelning av kontrakt för köp av tåg till regiontrafiken KKV1013, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-04-27 Dnr 225/2011 1 (6) Västtrafik AB Box 405 401 26 Göteborg Västtrafiks tilldelning av kontrakt för köp av tåg till regiontrafiken Beslut Konkurrensverket avskriver

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL KKV2023, v1.3, 2011-05-15 20 BESLUT 2014-02-20 Dnr 72/2014 1 (6) Anmälande företag Swedbank Franchise AB, 556431-1016, Box 644, 101 32 Stockholm Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist,

Läs mer

Yttrande över Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2016:12)

Yttrande över Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2016:12) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

TLV underrättade Omnia Läkemedel AB om att TLV mot ovanstående bakgrund övervägde att ta ut en sanktionsavgift på kronor.

TLV underrättade Omnia Läkemedel AB om att TLV mot ovanstående bakgrund övervägde att ta ut en sanktionsavgift på kronor. BESLUT 1 (5) Datum Diarienummer 2015-06-25 872/2015 Part Omnia Läkemedel AB (org. nr. 556555-5108) Järnvägsgatan 11 252 24 Helsingborg Saken Sanktionsavgift enligt 25 a första stycket 2 lagen (2002:160)

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-05-21 Dnr 743/2014 1 (5) Norrköpings kommun Utbildningskontoret 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster Konkurrensverkets beslut Norrköpings

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Inledning

GWA ARTIKELSERIE. Inledning GWA ARTIKELSERIE Titel: Konkurrensverket attackerar påstådd konkurrensbegränsande säljverksamhet Rättsområde: konkurrensrätt, offentlig rätt Författare: Robert Moldén och Cecilia Hesslén Datum: 2011-09-14

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2011-03-09 i mål nr T 3930-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE BrilliantSmile Nordic AB, Styrgången

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift KKV2039, v1.2, 2011-06-30 ANSÖKAN 2012-06-27 Dnr 394/2012 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority Swedish Competition Authority 2010-11-10 Dnr521/2007 1(6) AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad c/o Advokatfirman Vinge KB Att: Advokat Johan Karlsson Box 1703 111 87 Stockholm Ifrågasatt missbruk

Läs mer

Goldcup 6174 AB, u. ä. t. Office Depot Sweden (Holding) AB, org. nr 556829-3848, Box 7064, 192 07 SOLLENTUNA

Goldcup 6174 AB, u. ä. t. Office Depot Sweden (Holding) AB, org. nr 556829-3848, Box 7064, 192 07 SOLLENTUNA KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-02-18 Dnr 42/2011 1 (6) Anmälande företag Goldcup 6174 AB, u. ä. t. Office Depot Sweden (Holding) AB, org. nr 556829-3848, Box 7064, 192 07 SOLLENTUNA Ombud: advokaten

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-02-06 Dnr 86/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Sveriges

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:25 2004-10-28 Dnr B 1/04. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:25 2004-10-28 Dnr B 1/04. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:25 2004-10-28 Dnr B 1/04 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE 1. 3 Call Aktiebolag, Box 92002, 120 06 STOCKHOLM 2. 3-Net Aktiebolag, adress som ovan

Läs mer

Konkurrensen på läkemedelsmarknaden problem, processer och aktuella exempel. Varför konkurrens?

Konkurrensen på läkemedelsmarknaden problem, processer och aktuella exempel. Varför konkurrens? Konkurrensen på läkemedelsmarknaden problem, processer och aktuella exempel Läkemedelsmarknadsdagen 24 september 2013 Karin Roberts, Konkurrenssakkunning Konkurrensavdelning 4 Mångfald och valfrihet Prispress

Läs mer

Konkurrensverket. Malmö den 26 januari Johan Jonzon

Konkurrensverket. Malmö den 26 januari Johan Jonzon Konkurrensverket Malmö den 26 januari 2017 Johan Jonzon 1 Agenda: Allmänt om konkurrensverket KOS-reglerna Konkurrensverkets utvärdering av reglerna Prioriteringspolicy och vägen framåt Ytterligare vägledning

Läs mer

Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige

Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige 1 Lagregler efter 15 års debatt Underprissättningsutredningen på 90-talet Förhandlingar mellan kommunala sidan

Läs mer

Kodex för god förvaltningssed för anställda vid Europeiska kemikaliemyndigheten

Kodex för god förvaltningssed för anställda vid Europeiska kemikaliemyndigheten Kodex för god förvaltningssed för anställda vid Europeiska kemikaliemyndigheten Konsoliderad version Antagen genom styrelsens beslut MB/11/2008 av den 14 februari 2008 Ändrad genom styrelsens beslut MB/21/2013

Läs mer

Upphandlingsrättsliga föreningen

Upphandlingsrättsliga föreningen Upphandlingsrättsliga föreningen 11 september 2013 i Göteborg Anbudskarteller, ramavtal och konkurrens - En introduktion på 15 minuter FÖREDRAG BASERAT PÅ ARTIKEL I EUROPARÄTTSLIG TIDSKRIFT 4/2012 (www.ert.se):

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2003:19 2003-06-11 Dnr A 3/02. ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2002-06-19, dnr 207/2002, bilaga (ej bilagd här)

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2003:19 2003-06-11 Dnr A 3/02. ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2002-06-19, dnr 207/2002, bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2003:19 2003-06-11 Dnr A 3/02 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2002-06-19, dnr 207/2002, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Gustavus Holding AB, 556576-4874, Box 11046,

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall

Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall KKV1036, v1.0, 2013-01-18 ÖVERKLAGANDE 2014-08-18 Dnr 331/2013 1 (5) Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall Överklagande Klagande Konkurrensverket, 103

Läs mer

Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI

Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI Innehåll Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI Avsnitt I. Allmänt om konkurrensrätten i Sverige... 1 1. Inledning... 3 2. Syfte och ändamål... 9 3. Huvuddragen i EUs konkurrensregler

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 december 2010 KLAGANDE AA Ombud: Chefjurist Pär Cronhult Jur. kand. Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Årjängs kommun Box 906 672 29

Läs mer