Stadgar för Eskilstuna OL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar för Eskilstuna OL"

Transkript

1 Stadgar för Eskilstuna OL Eskilstuna OL, tidigare Eskilstunafors OL har bildats genom ett samgående mellan Eskilstuna Orienteringsklubb och Tunafors orienteringssektion. Samgåendet har föregåtts av ett tränings- och tävlingssamarbete som påbörjats den 15 februari Föreningen har sin hemort i Eskilstuna Kommun. Stadgarna är antagna vid årsmöte Ändamål Föreningen har som ändamål att genom idrott och föreningsliv främst orientering främja medlemmarnas fysiska och psykiska utveckling, skapa en god kamrat- och idrottsanda samt sträva för att genom goda tävlingsresultat ge PR åt Eskilstuna kommun. Föreningen skall aven sprida kunskap om hur vi bäst värnar om vår natur ur miljösynpunkt och rätten till ett rörligt friluftsliv. Medlemskap 1 Den som önskar bli medlem inlämnar skriftlig ansökan, som skall åtföljas av inträdesavgift, om sådan fastställs av ordinarie möte (årsmöte). Styrelsen kan utse särskild person att bevilja inträde. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att den sökande kommer att motarbeta föreningens intressen eller att det framkommer att det finns oreglerade skulder för medlemsavgifter eller andra beslutade avgifter i annan förening. Genom beslut av ordinarie möte får person på förslag av styrelsen kallas till ständig medlem eller hedersmedlem i föreningen. Föreningsmedlem som fyllt 75 år och som tillhört föreningen i 25 år, varav minst 20 år som aktiv, blir automatiskt hedersmedlem i föreningen. (Tiden får räknas från inträde som medlem i Eskilstuna OK resp Tunafors SK orienteringssektion). 2 Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Har medlemmen ej betalat föreskrivna avgifter, eller på annat sätt häftar i skuld till föreningen, bestämmer styrelsen i samråd med medlemmen hur detta skall regleras.

2 Medlem som inte har betalat årsavgift under två efter varandra följande år, anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. 3 Medlem får efter beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen om medlemmen: Försummat att betala förfallna avgifter Motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål Uppenbarligen skadat föreningens intressen Underlåtit att följa idrottens fastställda regler Eller i övrigt uppträtt på ett klandervärt sätt Beslut om uteslutning får inte fattas förrän vederbörande inom 30 dagar beretts tillfälle att yttra sig. Beslut om uteslutning skall delges medlemmen i rekommenderad skrivelse med mottagningsbevis. Av skrivelsen skall framgå orsaken till beslutet. Medlem som uteslutits har rätt att vid ordinarie möte försöka få ändring i styrelsens beslut. Vederbörande skall då inom 14 dagar efter delgivning av beslutet skriftligen besvära sig. Sådant besvärsärende skall föreläggas det ordinarie möte som hålls närmast efter besvärstidens utgång. I kallelse till mötet skall framgå, att ett besvärsärende skall behandlas. Den som besvärat sig skall kallas genom rekommenderat brev vilket skall vara vederbörande tillhanda senast 8 dagar före mötestillfället. Om uteslutningen beror på bristande betalning av årsavgifter eller andra avgifter, skall styrelsen återkalla beslutet om förfallna avgifter betalats före besvärstidens utgång. Medlem 4 Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna. Medlem har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter. Medlem skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats inom föreningen. Medlem har inte rätt till del i föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen. 5 Medlem skall erlägga den årsavgift som varje år fastställs av årsmötet. Avgiften skall vara inbetald senast 3 månader efter årsmötet. Hedersmedlem är befriad från årsavgift. Medlemskort får inte utlånad eller överlåtas.

3 6 Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Medlem får inte utan styrelsens medgivande representera föreningen. Sådant medgivande anses föreligga vid orienteringstävlingar såvida inte styrelsen uttryckligen motsatt sig detta beträffande viss tävling. Medlem har inte rätt att på annat sätt än som föreskrives i vederbörande specialförbunds stadgar och bestämmelser deltaga i tävling och uppvisning, som omfatta idrottsgrenar anslutna till riksidrottsförbundet och som anordnas av organisation utanför förbundet eller vari utom förbundet stående idrottsutövare deltar. Styrelsen 7 Föreningen leds av en styrelse bestående av ordförande, sekreterare och kassör samt kommittéernas ordförande. Föreningens verksamhet bedrivs i ett antal kommittéer som beslutas på årsmötet. Ordförande, sekreterare, kassör samt kommittéernas ledamöter utses vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade medlemmar. Styrelsens ordförande väljs på ett år. Övriga medlemmar i styrelsen väljs på ett år övriga medlemmar i styrelsen väljs växelvis på två år. Kommittéledamöter, utöver kommittéordförande, väljs på ett år. Löpande ärenden handlägges av ett arbetsutskott (AU) bestående av föreningens ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, vice sekreterare samt ur ekonomikommittén en vice kassör. Kommittéerna utser inom sig sekreterare. Vid kommittéordförandes frånvaro vid styrelsesammanträden skall annan ledamot i respektive kommitté träda in i dennes ställe. 8 Styrelsen och kommittéerna sammanträder på kallelse av respektive ordförande och är beslutsmässiga då samtliga ledamöter kallats och minst halva antalet ledamöter är närvarande. 9 Styrelsen skall verka för föreningens framåtskridande och tillvarata dess intressen. Ordföranden är föreningens officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar dessa stadgars efterlevnad. AU handhar den löpande verksamheten.

4 Kommittéernas organisation och storlek fastställes på föreningens årsmöte. Kassören är ordförande i ekonomikommittén. Styrelsen fastställer arbetsfördelningen mellan kommittéerna. 10 Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för förvaltningen. Föreningen tecknas av ordförande och kassören var för sig. 11 Kommittéerna handhar och genomför de arbetsuppgifter som angetts för kommittén i arbetsfördelningsplan enligt 9 och inom fastställd budget. Viktigare beslut i kommitté kan upptas till behandling vid sammanträde med föreningens styrelse. Kommittéerna upprättar förslag till utgifts- och inkomststat samt arbetsplan för verksamheten under verksamhetsåret. För föreningen viktigare ekonomiska beslut som tävlingsarrangemang, kartframställning m.m. skall framställas i en flerårig handlingsplan. Styrelsen har rätt att vidta ändringar i förslaget, fastställer och protokollför utgifts- och inkomststaten samt arbetsplan för varje kommitté. Kommittéernas beslut skall protokollföras och protokollen distribueras enligt av styrelsen uppgjord plan. Årsmöte 12 Ordinarie möte (årsmöte) hålls i februari månad. Extra möten hålls vid behov. Tidpunkt och plats för mötena bestäms av styrelsen. Kallelse till ordinarie möte skall utannonseras senast 14 dagar före mötet. Om mötet upptar stadgeändring, större ekonomiska beslut eller beslut om upplösning av föreningen skall detta framgå av kallelsen. 13 Rösträtt har medlem som erlagt förfallna avgifter och som under året uppnår en ålder av lägst 15 år, samt hedersmedlemmar. Rösträtt får inte utövas med fullmakt. Icke röstberättigad medlem har yttranderätt men inte förslagsrätt. 14 Mötet är beslutsmässigt med närvarande röstberättigade medlemmar.

5 15 Vid ordinarie möte skall upptas följande frågor: 1. Fråga om mötets behöriga utlysande. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet. 4. Styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelser samt föreningens resultat- och balansräkning. 5. Revisorernas berättelser. 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och kommittéerna för den tid revisionen omfattar. 7. Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår. 8. Fastställande av kommittéorganisation för kommande verksamhetsår. 9. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 14 dagar före årsmötet. Förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen minst 30 dagar före mötet. 10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår. 11. Val av föreningsfunktionärer för nästa verksamhetsår (i förekommande fall med hänsyn till växelvisa val enligt 7): a) föreningens ordförande för en tid av 1 år b) sekreterare för en tid av 2 år c) kassör för en tid av 2 år d) kommittéordförande för en tid av 1 år e) kommittéledamöter för en tid av 1 år f) två revisorer samt två revisorssuppleanter för en tid av 1 år g) valberedning för nästkommande ordinarie möte 16 Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom votering (öppen eller sluten). Vid votering bestäms utgången utom i frågor som nämns i 20 genom enkel majoritet. Om vid öppen votering, som inte avser val, uppstår lika röstetal, skall det förslag gälla som biträdes av ordföranden. Vid val och sluten omröstning skall vid lika röstetal, lotten avgöra. 17 Ekonomiska beslut får inte fattas om frågan inte varit upptagen i mötets föredragningslista. Verksamhets- och räkenskapsår samt revision 18 Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie möte t o m närmast följande ordinarie möte. Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår (1 januari 1 december). Räkenskaperna (jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning m m) tillhandahålles revisorerna senast 21 dagar före ordinarie möte.

6 19 Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senas 10 dagar före ordinarie möte. Styrelsens årsredovisning, revisionsberättelse samt nästa års budgetförslag skall senast 7 dagar före årsmötet hållas tillgängliga för medlemmarna. Stadgefrågor 20 Förslag om ändring av dessa stadgar får endast behandlas vid ordinarie möte och skall vara kungjort i kallelsen till mötet. För godkännande krävs att beslutet stöds av minst 2/3 av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar. 21 Upplösning av föreningen får behandlas endast vid ordinarie möte. Frågan skall tas upp vid två ordinarie möten. Beslutet skall stödjas av minst 2/3 av de vid mötet närvarande röstberättigade medlemmarna. Beslut om upplösning av föreningen skall innehålla föreskrifter om användning av föreningens tillgångar för bestämda, idrottsfrämjande ändamål. Beslutet skall skriftligt delges respektive specialförbund. Till skrivelsen bifogas bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, revisionsberättelse, balansräkning samt vinst- och förlusträkning. 22 Utöver dessa stadgar gäller riksidrottsförbundets stadgar, allmänna tävlingsbestämmelser och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. Ordförande och sekreteraren är ansvariga för att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar vid behov finns tillgänglig för föreningens medlemmar.

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR Antagna den 20 juni 1949 Senaste ändring 2003 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E STADGAR GÄVLE GK Antagna den 20 juni 1949. REVIDERINGSHISTORIK Ändrade 1968,

Läs mer

Förslag på ny Stadgar för Södertälje SS 2015-02-20 V0.2

Förslag på ny Stadgar för Södertälje SS 2015-02-20 V0.2 STADGAR SÖDERTÄLJE SIMSÄLLSKAP 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT 3 1 ÄNDAMÅL 3 2 TILLHÖRIGHET 3 3 BESLUTANDE ORGAN 3 4 FIRMATECKNING 3 5 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR 3 FÖRENINGENS MEDLEMMAR 4 6 Medlemskap

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Stadgar för Lunds Tyngdlyftningsklubb (LTK)

Stadgar för Lunds Tyngdlyftningsklubb (LTK) Stadgar för Lunds Tyngdlyftningsklubb (LTK) Lunds Tyngdlyftningsklubb bildades den 17 september 1945 och vann inträde i Svenska Riksidrottsförbundet den 2 oktober 1945. Klubben har till syfte att verka

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Stadgar för Borås Dansförening STADGAR. För. den ideella föreningen Borås Dansförening med hemort i Borås kommun bildad den 3 februari 1980

Stadgar för Borås Dansförening STADGAR. För. den ideella föreningen Borås Dansförening med hemort i Borås kommun bildad den 3 februari 1980 Antagna den 3 februari 1980 Fastställda av Årsmötet den 15 februari 1980 Reviderade av Årsmötet den 2 mars 1992 Reviderade av Årsmötet den 22 februari 1993 Reviderade av Årsmötet den 20 februari 1995 Reviderade

Läs mer

NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB

NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB Till grund för dessa stadgar ligger -RF:S NORMALSTADGAR FÖR IDROTTSFÖRENINGantagna av Riksidrottsstyrelsen 1992-10-15. STADGAR För den ideella föreningen -NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB- med hemort i Norrköpings

Läs mer

GÖTEBORGS TURNFÖRENING

GÖTEBORGS TURNFÖRENING För den ideella föreningen Göteborgs Turnförening (GTF) med hemort i Göteborgs kommun. Föreningen bildades 19 november 1932 na senast fastställda / ändrades av årsmöte den 4 april 1998, och justerades

Läs mer

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR för den ideella föreningen Uppsala Klätterklubb med hemort i Uppsala kommun bildad den 16 november 1974. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte 1993, 1996, 1997, 2003,

Läs mer

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance Antagna av TEAM Kungsbacka Endurance 2013-06-17 STADGAR för den ideella föreningen TEAM Kungsbacka Endurace med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 16 Juni

Läs mer

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * IDROTTENS VERKSAMHETSIDÉ... 1 * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 1 2 Sammansättning... 1 3 Tillhörighet

Läs mer

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping Sid. 1(9) Stadgar för (kallat DS) med hemort på DS verksamhetsidé DS skall ta till vara och sprida kompetens beträffande datorer, datornätverk och mjukvara. DS skall utforma sin verksamhet så att alla

Läs mer

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR BRYNÄS IF, Ishockeyförening Brynäs IF:s vision och inriktning VISION Brynäs IF ska leda utvecklingen inom Svensk Hockey. FÖRENINGSIDÉ ÄNDAMÅL Brynäs IF erbjuder en professionell hockeyverksamhet

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

STADGAR Föreningen Pure Power

STADGAR Föreningen Pure Power STADGAR Föreningen Pure Power Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 2014-08- 04 STADGAR för den ideella föreningen Pure Power med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 22 augusti

Läs mer

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB April 2013 HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB Normalstadgar antagna av Svenska Golfförbundets Förbundsstyrelse 1994-09-16, reviderade 1995-01-20, 1996-02-21, 2004-08-19 och 2011-04-16

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb STADGAR för Linköpings Orienteringsklubb Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 Ändamål...3 2 Sammansättning...3 3 Tillhörighet m.m...3 4 Beslutande organ...3 5 Firmateckning...3 6 Verksamhets- och räkenskapsår...4

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Vimmerby kampsportsförening STADGAR

Vimmerby kampsportsförening STADGAR Vimmerby kampsportsförening STADGAR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningen bedriver kamp inriktad idrott för både barn, ungommar och vuxna. Föreningen verkar för en alkohol, drog, doping och fördomsfri

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor.

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor. Stadgar för Svenska Conductorsföreningen 1 Ändamål Föreningen skall organisera conductorer verksamma i första hand i Sverige. Föreningen skall bidra till dels en kvalitetssäkring av medlemmarnas yrkesutövning,

Läs mer