ÅRSREDOVISNING. Lantbrukarnas Regionförbund i Södermanland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING. Lantbrukarnas Regionförbund i Södermanland"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING Lantbrukarnas Regionförbund i Södermanland 2013

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1. Årsstämma Länsförbundsstämma hölls den 12 mars på Prins Wilhelmgymnasiet i Flen. Till stämman hade det inkommit 13 motioner. Stämman beslutade att sända fem motioner, som behandlade avvattning av skog och jordbruksmark, föreslagen utvidgning av strandskydd till 300 m, älgförvaltningsgrupper, skatt på köttkonsumtion samt tillståndsplikt för utfodring av vildsvin, vidare till riksförbundsstämman. Stämman antog även ett uttalande om strandskydd. 2. Regionstyrelsen Styrelsen, som utgörs av stämmovalda ledamöter, har bestått av Margareta Malmquist, Runtuna, Kjell Johansson, Jönåker, Annelie Karlsson, Barva, Hans Andersson, Ripsa, Karin Ericson, Eskilstuna, Johan Lagerholm, Björkvik, Sara Helgstrand, Ålberga och Clas Rydberg, Björkvik. Regionstyrelsen har under det gångna verksamhetsåret sammanträtt 6 gånger. 3. Revisorer LRF Södermanlands revisorer har varit Jörgen Sundkvist och Peter Reuterström, med Gun Fursjö och Håkan Karlsson som suppleanter. 4. Utmärkelser Årets Sörmlandsbonde Utmärkelsen Årets Sörmlandsbonde tillföll detta år Oscar Dieden, Skalltorp Säteri, Katrineholm. Pristagaren utses av LRF, Länsstyrelsen och tidningen Sörmlandsbygden och delas ut i samband med Jordbrukets dag. 4.2 Årets Silvergryta Utmärkelsen Silvergrytan tillföll detta år Magnus Johansson, Rinkeby strutsoch kalkonfarm, Jönåker. Det är LRF i Södermanland som årligen ger priset till någon som främjat sörmländsk mat. Priset delades ut i samband med Jordbrukets dag. 4.3 Årets nötköttsföretagare Kjulaby Charolais med ägare Alf Gustafsson utsågs som årets nötköttsföretagare i Södermanland under året. 4.4 Årets lokalavdelning Till årets lokalavdelning i Södermanland utsågs av länsförbundsstämman Kafjärdens LRF-avdelning.

3 4.5 LRFs silvernål och Bernhard Ekström-stipendiet Silvernålen utdelades år 2013 till Börje Andersson, Tystberga, Majvor Andersson, Lid, Anders Pettersson, Strängnäsbygden samt Claes Eric Johansson, Stigtomta. Bernhard Ekström-stipendiet utdelades till Sara Helgstrand, Ålberga. 5. Årets verksamhet i korthet 5.1 De gröna näringarnas politiska förutsättningar Regionen har under året arbetat aktivt med att förbättra de gröna näringarnas politiska förutsättningar, genom möten, uppvaktningar och skrivelser till myndigheter, politiker och organisationer. Medlemsmöten har ordnats för att stärka organisationens arbete och sprida information Referensgruppsmöten med länsstyrelsen Referensgruppen med Länsstyrelsen har träffats för att diskutera aktuella frågor, bland annat djurskydd, vatten- och viltfrågor samt strategier för att lyfta regional livsmedelsproduktion Jordbrukspolitik och strukturfonder Den enskilt största frågan inom området jordbrukspolitik har varit LRFs 500 miljonerskampanj, vars syfte har varit att få regeringen att avsätta 500 miljoner till landsbygdsprogrammet. Styrelsen har påverkat bla genom ett öppet brev till riksdagsledamöter i Södermanlands län samt medverkade utanför Harpsund när regeringen hade sin årliga budgetförhandling. Jordbrukspolitiken var en av programpunkterna för den konferens som ordnades för förtroendevalda i lokalavdelningar och kommungrupper i oktober. Regionen deltar även aktivt i arbetet med strukturfonderna genom arbete i partnerskapet. LRF har även deltagit i Länsstyrelsens partnerskap för frågor inom ramen för landsbygdsprogrammet och fört fram viktiga frågor för landsbygdens utveckling. Regionen har medverkat på landsbygdstinget samt Landsbygdsnätverket. LRF sitter med i Länsbygderådet och regionen har bla anordnat bredbandsmöten tillsammans med Länsbygderådet Skog Under hösten genomfördes en välbesökt skogsdag med tema jämställda mål för produktion och miljö samt balans mellan vilt och foderresurser. Även politiker bjöds in till dagen som samarrangerades med Mellanskog. Regionen har under året bevakat den skogspolitiska debatten och har haft möjlighet att ge inspel till remissyttrande om miljömålsberedningen.

4 5.1.4 Särskilda politikeraktiviteter I maj månad uppvaktade Regionstyrelsen de sörmländska riksdagspolitikerna från moderaterna. Dessutom har ett antal mer informella kontakter tagits med riskdagspolitikerna under året. Under vårvintern genomfördes en skogsdag i samverkan med Mellanskog där länets riksdagspolitiker bjöds in för att ge inspel i arbetet med miljömålsberedningen Vilt LRF är representerat i Södermanlands viltförvaltningsdelegation och man har nominerat personer inför kommande period. Man har regelbundna nätverksträffar om viltförvaltning med Länsstyrelsen, Jordägareförbundet och Svenska Jägareförbundet. Under året har möten genomförts för att utveckla och stötta länets älgförvaltningsgrupper. Styrelsen har till Länsstyrelsen skickat in en skrivelse om handlingsplan för att hantera akuta lägen vid rovdjursangrepp. Styrelsen har även aktivt medverkat i framtagande av en regional förvaltningsplan för vildsvin. Regionen har varit aktiv och medverkat vid framtagande av LRFs vildsvinspolicy. Med anledning av stora skadeproblem av hjort har man drivit frågor i Länsstyrelsen om skyddsjakt och målsättning för regional förvaltning av dovhjort. Man har även aktivt bidragit med inspel till jaktlagsutredningen. Ett Viltmatsveckor-projekt har genomförts med syfte att minska viltskadorna genom ökad avskjutning och användning av viltkött. Läs mer under projekt Miljö, vatten och klimat Arbetet med miljö- och vattenfrågor är en del av det löpande arbetet hos förtroendevalda och personal hos LRF Södermanland. Under hösten ordnades därför en uppskattad utbildningsdag om aktuella miljöfrågor för förtroendevalda i kommungrupper och regionstyrelsen. LRF är medlem i Nyköpingsåarnas, Trosaåns, Mälarens samt Hjälmarens vattenvårdsförbund. Regionen har aktivt bevakat verksamheten genom styrelsearbete samt närvaro vid årsmöten, arbetsmöten och andra vattenrådsträffar som ordnats av förbunden. Mälarens vattenvårdsförbund ordnade en särskild seminarieserie om olika verksamheters (dagvatten, jordbruk mm) påverkan på vatten som noga har bevakats. LRF har under 2013 lämnat Södermanlands luftvårdsförbund där regionen tidigare var representerad i styrelsen. Regionen ingår i den referensgrupp kring rådgivningsprojektet Greppa Näringen som Länsstyrelsen håller i. Under året har det inte varit några träffar. Regionen har dock haft en löpande dialog med Länsstyrelsen när det gäller myndighetens satsning på vattendragsgrupper inom ramen för Greppa Näringen. Länsstyrelsen håller också i en samrådsgrupp för naturvård som LRF, kommuner, Sportfiskarna, Skogsstyrelsen m fl är med i. Detta år har gruppen sammanträtt en gång där bland annat Länsstyrelsens förslag till riksintresseområden för friluftsliv diskuterades. Slutligen har Länsstyrelsen

5 under året påbörjat ett arbete med att revidera länets miljömål, med stort engagemang från flera förtroendevalda. Länets kommuner har under året fått motta en skrivelse från LRF, initierad av Kiladalens LRF-avdelning, om att miljötillsynen måste bli mer kostnadseffektiv. Motsvarande skrivelse har även gått till Länsstyrelsen och LRFs riksförbund. Länsstyrelsen har också fått en skrivelse om markavvattning i samband med exploatering och hårdgjorda ytor. Under året har arbetet med länets vattenskyddsområden fortsatt och regionen har kunnat stötta enskilda medlemmar och kommungrupperna, främst i Eskilstuna och Trosa, med möten, skrivelser och annat underlag. Radio Sörmland ordnade tillsammans med Länsbygderådet en serie valdebatter under hösten, förlagda till landsbygden. I Läppe var temat miljö och djuromsorg där LRF tog aktiv plats i debatten. I juni deltog regionen på Världsmiljödagen i Eskilstuna. Arbetet med vattendirektivet har följts under året och regionförbundet har haft en träff med vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt. Samt har skrivit ett svar på den remiss om arbetsprogram och översikt över väsentliga frågor som vattenmyndigheten skickade ut under våren. Kommungrupper och medlemmar har under året även i övrigt kunnat stöttas i frågor som rör tillsyn och regelverk kring miljöfrågor. Samarbetet med universiteten har under året utvecklats. LRF Södermanland har, tillsammans med LRF Östergötland och Örebro, initierat ett examensarbete på Linköpings universitet med fokus på vad som hindrar utvecklingen av kretsloppsbaserade avloppslösningar. Dessutom har regionen aktivt medverkat i två olika studier där studenter från SLU tittat på konfliktlösning inom miljöområdet, dels kopplat till reservatsbildning och dels när det gäller vattenskyddsområden. Därutöver har en student från Linköpings universitet praktiserat på regionkontoret och bland annat intervjuat miljöchefer i cirka 20 kommuner om hur de ser på samarbetet med lantbruksnäringen och dess företrädare Intrång/infrastruktur Trafikverkets arbete med att bygga Ostlänken har följts under året. Några möten har bevakats och en dialog med Trafikverket har inletts. Därutöver har Länsstyrelsens förslag till utvidgat strandskydd upp till 300 meter längs kusten, Mälaren och Båven varit en stor fråga under året. Regionen har medverkat vid markägarmöten i Strängnäs och Sparreholm, skrivit remissvar och uppvaktat Länsstyrelsen flera gånger. Stämman antog även ett stämmouttalande i frågan som skickades till Länsstyrelsen och pressen.

6 Länsstyrelsen har även tagit fram ett förslag till reviderade områden av riksintresse för friluftslivet. Förslaget har bemötts i ett remissvar och vid ett särskilt möte. Vidare har det arbete med ny reglering av Mälaren som Stockholms stad driver bevakats. Ett möte för förtroendevalda ordnades tillsammans med LRF Mälardalen och LRF Konsult i Strängnäs i början av året. Regionen har under året tagit fram en plan för hur investeringar i vägar och järnvägar bör se ut fram till år LRF Södermanland har lämnat ett remissvar på denna transportinfrastrukturplan. Utbyggnaden av bredband pågår på flera platser i länets landsbygd. LRF ordnade inspirationsmöten på två platser tillsammans med Länsbygderådet och vuxenskolan. Dessutom skickades en skrivelse till LRFs riksförbund om att de statliga anslagen till bredband på landsbygden bör öka, att anslutningen till större nät för förenklas samt att riksförbundet bör samla de senaste årens erfarenheter i en kunskapsbank. Kommungrupperna har i förekommande fall kunnat stöttas av regionen i frågor som rör översiktsplanering och intrång. Bland annat har kommungruppen i Flen fått hjälp med att besvara en förstudie kring utvecklad Allemansturism i Båven. Utöver detta har regionen kunna rådge medlemmar som undrat över ersättningsfrågor och villkor i olika infrastruktur- och intrångsärenden. En skrivelse med krav på förstärkta juridiska resurser för att bevaka och hantera intrångsfrågorna har skickats in till LRFs riksförbund Studieförbundet Vuxenskolan och andra utbildningar Regionen samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan och arbetar aktivt för att erbjuda studiecirklar som kan vara intressanta för medlemmar och även främja företagsutveckling. En informationskväll med årets nyheter ordnades i början av året tillsammans med Vuxenskolan. Dessutom finns samarbete med Maskinringen för utbildningar inom entreprenad, förarbevis, yrkesbevis. Särskilt kan betonas projektet Säker Skog och kurser för motorsågskörkort. Vi har medverkat i Länsförsäkringars kurser i Säker Häst/Säker Gård samt marknadsfört Heta Arbeten mfl brandrelaterad utbildningar via Brandskyddsföreningen Bondekompis mm Våra Bondekompisar har under året haft ett antal fall där vi varit ett stöd för lantbrukare.

7 Djuromsorg Regionen har under året bevakat aktuella allvarligare djurskyddsärenden samt deltagit i länsstyrelsens samrådsgrupp för djurskyddsfrågor. Regionen hade även tillsammans med riksförbundet beredskap när djurrättsalliansen i slutet av året släppte nya bilder från grisstallar. 5.2 Opinionsbildning för de gröna näringarna Opinionsbildning är en viktig del av LRFs arbete och vänder sig till allmänhet, konsumenter, barn och ungdomar för att sprida kunskap och förståelse för de gröna näringarna Debattartiklar och pressmeddelanden Regionens 9 debattartiklar har handlat om bland annat vildsvinsutfodring, livsmedelsproduktionens förutsättningar och betydelse i samhället och konsumentermas roll att göra medvetna matval i butik. Dessutom har 6 pressmeddelanden skickats till länets media som till stor del har fångats upp i reportage och intervjuer. Den 23 april lanserades opinionsatsningen Våga fråga få en bonde på köpet med en presskonferens bland fåren hemma hos Karin Ericson, Eskilstuna. (Läs mer om satsningen under punkt ) LRF Södermanland har också fått uppmärksamhet när man i samband med regeringens budgetförhandlingar på Harpsund bjöd på kaffe utan mjölk och 80% bulle, för att illustrera neddragningarna i Landsbygdsprogrammet Jordbrukets dag Julita Jordbrukets dag gick av stapeln på Julita Sveriges Lantbruksmuseum i juni, med LRFs monter. Jordbrukets dag hade detta år besökare och 70 utställare. Jordbrukets dag är ett samarrangemang mellan LRF, Länsstyrelsen och Nordiska Museet Jorden och skogen i sta n I september bjöds lärare och elever i årskurs 4-6 hem till Karin och Bengt Ericson på Ekeby gård, utanför Eskilstuna. Dagen innehöll en vandring mellan 21 stationer för de 700 elever och lärare som kom dit för att lära sig mer om svenskt skogs- och lantbruk Skördemarknad tack för maten LRF Södermanland medverkade i september med en monter på Öknaskolans skördemarknad, Tack för maten Våga fråga få en bonde på köpet Den 23 april lanserades satsningen Våga fråga få en bonde på köpet. Med hjälp av en app i mobiltelefonen kan konsumenten få direkt besked om matförpackningen i butikshyllan innehåller råvaror från en av landets bönder eller inte. Regionen har funnits med på många aktiviteter och demonstrerat appen och spridit budskapet varför konsumenten ska välja svenskt. I satsningen

8 finns också en ny webb som med både texter, filmer och webb-tv beskriver den svenskproducerade matens mervärden SM i plöjning Under första helgen i oktober deltog regionstyrelsen och LRF Ungdomen med en monter på SM i plöjning på Ulfhälls gård, Strängnäs Skolkontakt LRFs skolgårdsvärdar tagit emot ett antal skolklasser på sina gårdar. Ett par nya skolgårdsvärdar har tillkommit Andra publika aktiviteter Kommungrupper och lokalavdelningar har stöttats med material mm till olika lokala publika arrangemang. 5.3 Företags- och företagarutveckling LRF satsar stora resurser för att stärka företag och företagande inom de gröna näringarna. Insatserna handlar om att bygga nätverk, arrangera projekt och möten med fokus på företagande samt att genom coachning utveckla enskilda företag och företagare Livsmedel LRF har under året haft fortsatt fokus på den livsmedelsstrategi som fastställdes av riksförbundsstämman under 2011 genom möten och olika projekt. I januari ordnades en återträff för branschrådet i Katrineholm med företrädare för olika aktörer inom livsmedelsproduktionen för att redovisa och omarbeta handlingsplaner som togs föregående år. Detta för att tydliggöra hur vi når uppsatta mål om värdetillväxt i produktionen. Under året har dessa handlingsplaner konkretiserats i olika projekt och aktiviteter. Bland annat genomfördes under våren en inspirationsträff om Lean Lantbruk. Träffen innehöll både teori och praktiska övningar och följdes under hösten upp med ett studiebesök på Womtorp utanför Eskilstuna. Under året har regionen tillsammans med LRF Örebro bjudit in banker och rådgivningsaktörer för att diskutera förutsättningar för lantbruksföretag. Mötet ägde rum i Örebro och frågor som finansiering, ägarskiften samt samverkan och samsyn inom branschen togs upp. Även två nätverksmöten med rådgivningsaktörerna har genomförts, även dessa i samverkan med Örebro. LRF Södermanland är medlem i Sörmlands Matkluster och har deltagit i flera möten/aktiviteter.

9 5.3.2 Offentlig upphandling LRFs medverkan har efterfrågats av inköpsamverkansgruppen för kommunerna Vagnhärad, Trosa, Nyköping och Gnesta. Man undersöker nu möjligheterna att göra affärer med lokala leverantörer (LRF medlemmar) och kommunernas upphandlare Projekt Viltveckor Under 2013 genomfördes projektet Viltveckor med mål att öka efterfrågan på viltkött från Södermanland för att på så sätt öka avskjutning och därmed minska viltskadorna. Finansieringen stod Länsstyrelsen och Sörmlands sparbank för. Projektet drivs i samarbete med Jägarförbundet. Matmärkning i Sörmland LRF Södermanland och Sörmlands Matkluster har tillsammans drivit projektet Matmärkning i Sörmland där man undersökt intresset för att skapa en egen märkning för livsmedelsprodukter som produceras i Södermanland. Stolt mat i Sörmland en matstrategi för Regionen var i november inbjuden av Länsstyrelsen att prata om svenska mervärden på Den stora matdagen då Länsstyrelsen presenterade Stolt mat i Sörmland en matstrategi för Efter presentationen av strategin skickade LRF Södermanland en skrivelse till Länsstyrelsen för att betona vikten av att primärproduktionen tas med i matstrategin. Qvinst Projektet Qvinst har genomförts i samarbete med LRF. Affärsutvecklingsprogrammet omfattar 3 träffar á 2 dagar under 13 veckor. Träffarna har varit i internatform och vänt sig till företagarkvinnor inom den gröna näringen i Östra Mellansverige. Regionen har deltagit i en referensgrupp. Under året har två omgångar genoförts och projektet fortsätter även under Energi LRFs energistrategi Energistrategin syftar till att minska energiförbrukning, öka möjligheterna att producera energi för eget bruk eller försäljning samt omställning till fossilfritt lantbruk. Det har pågått ett intensivt arbete för att föra ut energiarbetet i lokalavdelningarna. Framförallt har intresset för kurser i Sparsam Körning ökat markant. Närmare 10 olika kurser har genomförts i länet. Nästa mål är att införliva Energikollen och studiecirkeln Energiföretagen. Energipotten på kr till alla lokalavdelningar från den regionala energistrategin har utnyttjas av allt fler lokalavdelningar. Lokalavdelningarna har anordnat studieresor, föreläsningar m.m. för dessa medel. Målet är att alla lokalavdelningar skall ha genomfört en energiaktivitet innan 2014 utgång.

10 Energi och klimat Under året har LRF regionalt startat upp det nationella projektet Goda affärer på förnybar energi. Regional kick-off har genomförts med våra samarbetspartners. Inspirationsresor inom solel och torkanläggningar anordnades under hösten. Övriga energisatsningar: Studieresa till Egen El:s demo-anläggning genomfördes under sommaren. Intressekampanjen "Ja solel" har lockat närmare 200 medlemmar som vill veta mer om solel och möjligheten att investera. Ett digitalt nyhetsbrev, Energinytt ÖÖS, har startats upp under året med tips på aktiviteter inom energiområdet. Idag har det ca 2400 läsare Djurhållning LRF Södermanland projekt Mjölklyftet med fokus på ökad lönsamhet i mjölkproduktionen är inne på sitt andra år av tre. Länsstyrelsen, Arla, Växa Sverige, Sörmlands Sparbank, Sparbanken Rekarne och LRF står bakom projektet. Flera möten och seminarier har ordnats, bland annat ett studiebesök på Ölmetorp där ett nytt ungdjursstall har byggts. En ERFA-grupp med fokus på vallproduktion har startats upp under året. LRF Södermanland tillsammans med LRF Östergötland och LRF Örebro, deltog traditionsenligt med en monter i samband med baggauktionen på Vretagymnasiet utanför Linköping Trädgård LRF Södermanland fick tillsammans med sex andra regioner pengar till projektet Tillväxt Trädgård Mellansverige där företagare som vill växla över till trädgård erbjuds utbildning. Projektet pågår under Företagande och individuell coachning I mars genomfördes ett proteinevent i Linköping där flera sörmlänningar deltog. Ett antal företag har under året fått besök av LRFs företagarcoacher för att diskutera framtidsfrågor och möjligheter AgroÖst Regionen är representerat i AgroÖsts styrelse och en del administrativt arbete har utförts av LRFs regionkontor i Norrköping Arbetsmiljö och säkerhet: Projektet Säkert Bondförnuft avslutades under hösten med mycket goda resultat där vi minskat antalet dödsolyckor och allvarliga olycksfall i hela landet samt ökat säkerhetsarbetet på många gårdar. Under året har det i länet funnits tre utbildade handledare för att genomföra aktiviteter i projektet. Under

11 året genomfördes ett flertal kurser, individuella gårdsbesök och informationsträffar/gårdsvandringar. Har man deltagit i kurs får man även erbjudande om en 1:a hjälpen utbildning genom Civilförsvaret. Ett bra samarbete har pågått med Öknaskolan om att erbjuda individuella gårdsbesök hos praktikvärdar och att genomföra säkerhetsdagar på skolan. Under våren erbjöds ett välbesökt seminarium om säker djurhantering. Handledare har deltagit i ett flertal maskinvisningar för att diskutera säkerhetsfrågor. Ett flertal informations och mediaaktiviteter har genomförts både internt och externt. Ny modell av projektet kommer att ta vid med liknande erbjudanden Se även under punkt Ledarskap och organisationsutveckling LRFs organisation består av regionstyrelse, LRF ungdom, kommungrupper och lokalavdelningar, var och en med förtroendevalda i olika funktioner. Medel har under året använts till att vidareutbilda de förtroendevalda och skapa mötesplatser för att skapa ett fortsatt starkt LRF Södermanland Regionstyrelsen Regionstyrelsen har under det gångna verksamhetsåret sammanträtt sex gånger. Två av styrelsens möten har genomförts delvis gemensamt med styrelserna för Östergötland och Örebro. I april månad fick regionen besök av LRFs VD Anders Källström Kommungrupperna Regionen har stöttat kommungruppernas arbete på olika sätt under hela året. Vissa av kommungruppernas årsmöten besöktes av någon från regionstyrelsen eller personalen. Nytt för i år är att kommungrupperna har fått en fadder från regionstyrelsen. Kommungruppsordförandena, lokalavdelningsordförandena och regionstyrelsen samlades till ordförandekonferens en kväll i maj och en kväll i oktober i Flen för att diskutera aktuella frågor. Till höstmötet bjöds hela styrelsen in. I november var en representant från alla kommungrupper i hela Sverige inbjudna till en konferens på Sånga Säby. Konferensen var en upptakt inför valåret Från Södermanland deltog representanter från Eskilstuna, Strängnäs, Flen, Gnesta, Katrineholm och Nyköping Lokalavdelningarna Lokalavdelningsordförandena, kommungruppsordförandena och regionstyrelsen samlades till ordförandekonferens en kväll i maj och en kväll i oktober i Flen för att diskutera aktuella frågor. Till höstmötet bjöds hela styrelsen in.

12 Under året fortsatte arbetet med att under en treårsperiod besöka länets alla avdelningar. Lokalavdelningens syfte, verksamhet och framtid är frågor som diskuteras. För att fånga upp frågan om framtida ledarförsörjning är även valberedningarna inbjudna. Materialet Lokalavdelning i utveckling uppdateras årligen och delas ut till alla förtroendevalda på träffarna. Under året besöktes följande avdelningar; Kiladalen, Bergshammar-Nicolai-Tunaberg, Stigtomta Bettna-Vrena, Ripsa, Husby-Råby, Rönö, Strängnäsbygden, Trosabygden, Tystbergabygden, Svärta Helgona och Rönö. I och med dessa träffar är arbetet med att besöka alla lokalavdelningar i Södermanland nu avslutat Övriga utbildningar för förtroendevalda Valberedningens verktygslåda steg 1 för valberedningar i lokalavdelningar samt steg 2 för regionens valberedning Introduktionsutbildningar för nyvalda i lokalavdelningar, kommungrupper och LRF Ungdom Utbildningen Morgondagens mötesplatser för regionstyrelsen och övriga förtroendevalda Mötesteknik för lokalavdelningsstyrelser Stämmoledningsutbildning erbjöds inför stämman. utbildning i sociala medier, regionstyrelsen Effektivt styrelsearbete, regionstyrelsen LRF Ungdomen Se fristående verksamhetsberättelse Medlemsblad, Gröna sidor i Land Lantbruk och hemsida I mitten av april skickades ett 16-sidigt medlemsblad Vad gör LRF? till alla medlemmar. Medlemsbladet sammanfattar LRFs arbete och innehåller kontaktuppgifter till förtroendevalda och LRF-personal. På LRF Södermanlands hemsida har nyheter, aktuella utbildningar och annan information uppdaterats. Regionens hemsida har haft unika besökare under året. Regionen har även haft artiklar och intervjuer på Gröna sidorna i Land Lantbruk var femte vecka, totalt 27 helsidor tillsammans med LRF Örebro och LRF Östergötland. 6. Medlemsutveckling Under året ökade antalet medlemmar med 79 personer och uppgick vid utgången av året till 4912 medlemmar. Ökningen var den procentuellt största i hela landet.

13 7. Ekonomiskt utfall RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter Medlemsavgifter S:a intäkter Verksamhetens kostnader REDOVISAT ÅRSRESULTAT 0 0 BALANSRÄKNING Tillgångar Andel LRF, förening u.p.a S:a tillgångar Skulder och eget kapital Eget kapital S:a skulder och eget kapital Norrköping den 10/ Margareta Malmquist, ordförande Johan Lagerholm Karin Ericson Hans Andersson Annelie Karlsson Sara Helgstrand Clas Rydberg Kjell Johansson

14 Vår revisionsberättelse har avgivits den / 2014 Peter Reuterström Jörgen Sundkvist

15 Revisionsberättelse Till regionförbundsstämman i Lantbrukarnas Regionförbund i Södermanland, organisationsnummer (ideell förening). Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Lantbrukarnas Regionförbund i Södermanland för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ungår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Föreningens redovisningsrutiner, redovisningsprinciper och rutiner för intern kontroll är enhetliga med och integrerade i Lantbrukarnas Ekonomi AB:s redovisningssystem och rutiner. Av bolagsstämman utsedda revisorer har genomfört siffergranskning och revision av redovisningen i Lantbrukarnas Ekonomi AB. Vår bedömning och vårt uttalande nedan, vilar i detta avseende på den siffergranskning som utförts av revisorerna i Lantbrukarnas Ekonomi AB. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen eller på annat sätt har handlat i strid mot lagar eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Den / 2014 Peter Reuterström Jörgen Sundkvist

16 Verksamhetsberättelse 2013 LRF Ungdomen i Södermanland Styrelsen har bestått av: Per Johansson, (ordf), Johan Hultkvist (vice ordf), Sara Helgstrand, Gustaf Wedén, Nils Olsson, Oscar Wulff, Rickard Engdal Valberedningen: Ronny Mähl (sammankallande), Petronella Nilsson, Christoffer Olsson och Markus Andersson. Aktiviteter som styrelsen har deltagit på under året Styrelsemöten Vi har under det gångna året haft ett antal protokollförda styrelsemöten. Styrelsens kick-off Den 14 december hade vi kick-off i Sköldinge. Hela styrelsen deltog plus Charlotta Rydberg. Vi gick igenom planeringen för 2013, arbetsfördelning inom styrelsen, möten och konferenser under året, vem som skulle åka på vad. Young Farming CAP towards 2020, Ceja Oscar Wulff och Per Johansson deltog. Den europeiska jordbrukspolitiken, nya CAP, diskuterades. Ordförandekonferensen Per Johansson deltog i detta. Regional konferens I år arrangerades konferensen av Örebro och den hölls i Karlskoga. Vi diskuterade remisser och gick igenom motioner. LRF Ungdomens riksstämma Per Johansson och Sara Helgstrand deltog med rösträtt och Johan Hultkvist deltog som åskådare. Den motion som väckte mest diskussion var motionen om GMO. Regionstämman Det var en bra stämma med mycket diskussioner. Per höll en presentation om ungdomen och vad vi gör i Södermanland. Extra möte - Angående matlandet Sverige och årets uppstickare. Vi satte upp några punkter som vi i ungdomsstyrelsen i Södermanland stod för. Deltog gjorde: Sara Helgstrand, Rickard Engdal, Nisse Olsson och Johan Hultkvist. Medlemsaktiviteter i länet Årsmötet - Hölls i Eskilstuna bowlinghall den 9 november. Det var ca 30 st som deltog under mötet. Lokalavdelningar - Besökt olika lokalavdelningar under deras årsmöten. Bussresa Elmia - Denna resa blev inställd på grund av för få anmälningar. Studiebesök på växtodlingsgård utanför Strängnäs Studiebesök på köttgård - Vi har varit på studiebesök på Sjukälla i Nyköping. Albin berättade här om hur han födde upp sina köttdjur. Vi fick också se hur deras bygge fungerade och var upplagt eftersom att de höll på att bygga ut stallarna och bygga till ytterligare ett stall när vi var där. Det var ca 10 st. Fika på Öknaskolan - I våras var vi och fikade tillsammans med Öknaskolans elever. Vi diskuterade vad LRF arbetar med. Och fick nya idéer om vad eleverna önskar att vi i LRF ungdomen ska göra. Deltog på Jordbrukets dag Plöjnings SM - Vi hjälpte regionstyrelsen i deras monter under dessa två SM dagarna som hölls på Ulfhälls Gård.

ÅRSREDOVISNING. Lantbrukarnas Regionförbund i Södermanland

ÅRSREDOVISNING. Lantbrukarnas Regionförbund i Södermanland ÅRSREDOVISNING Lantbrukarnas Regionförbund i Södermanland 2014 Sida 2 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1. Årsstämma Regionstämma hölls den 12 mars på Prins Wilhelmgymnasiet i Flen. Till stämman hade det inkommit

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Lantbrukarnas Regionförbund i Örebro län

ÅRSREDOVISNING. Lantbrukarnas Regionförbund i Örebro län ÅRSREDOVISNING Lantbrukarnas Regionförbund i Örebro län 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsstämma Regionförbundets årsstämma hölls den 21 mars i lokalen Regnbågen, Brunnsparken, Örebro. 100 av regionförbundets

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Det gångna året har präglats av höga kostnader för underhåll. En sträng vinter har inneburit stigande kostnader för snöröjning.

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland PROTOKOLL Styrelsesammanträde Tid Kl 09.30-16.00 Plats Närvarande Övriga LRF, Köpmannagatan 2, Karlstad Patrik Ohlsson, ordförande Kristina Kikki Ahlstedt Karlsson

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland PROTOKOLL Styrelsesammanträde Tid Kl 09.00 16.00 Plats Närvarande Ods Sockengård Paul Christensson, ordförande Monica Didriksson, vice ordförande Peter Tagesson

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Örebros regionstämma 20 mars 2014 Godkända av riksförbundsstyrelsen 23 april 2014 Stadgar för LRF Örebro Namn, geografisk omfattning, ändamål, organ och medlemskap

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse STREET MENTALITY PARKOURKLUBB Street Mentality arbetar för... att främja spontanidrotten Vi skapar miljön, ungdomarna utformar aktiviteten. Vi vill att dagens ungdomar födda

Läs mer

Välkommen till Möja Turistförenings ordinarie årsmöte söndag 29 april 2012 kl 14.00 i Möjahallen, Möja Förslag till dagordning

Välkommen till Möja Turistförenings ordinarie årsmöte söndag 29 april 2012 kl 14.00 i Möjahallen, Möja Förslag till dagordning VERKSAMHETSBERÄTTELSE2011 Välkommen till Möja Turistförenings ordinarie årsmöte söndag 29 april 2012 kl 14.00 i Möjahallen, Möja Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande, sekreterare

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Västerbottens regionstämma 27 februari 2013 Godkända av riksförbundsstyrelsen 23 oktober 2013 Stadgar för LRF Västerbotten 1 Namn, geografisk omfattning, syfteändamål,

Läs mer

Protokoll för lokalavdelnings årsmöte den / 2017 kl. i:

Protokoll för lokalavdelnings årsmöte den / 2017 kl. i: 1 ex sparas av lokalavdelningen. 1 ex skickas tillsammans med valrapporten till Carin Svensson LRF Sydost, Kronobergsgatan 9, 352 33 Växjö. Senast inkommen 1 mars. Protokoll för lokalavdelnings årsmöte

Läs mer

Länsbygderådet Sörmland

Länsbygderådet Sörmland Länsbygderådet Sörmland Nyhetsbrev mars 2015 Hej! Här kommer årets andra Nyhetsbrev med aktuell info från Länsbygderådet. Nyhetsbrev med aktuell information, tips om aktiviteter och kompete nsutvecklande

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Lantbrukarnas Regionförbund i Östergötland

ÅRSREDOVISNING. Lantbrukarnas Regionförbund i Östergötland ÅRSREDOVISNING Lantbrukarnas Regionförbund i Östergötland 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsstämma Regionförbundsstämma hölls den 10:e mars på Vretagymnasiet i Linköping. Till stämman hade det inkommit 20

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN 1. Inledning ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN Detta dokument är en arbetsordning för LRF Ungdomen. LRF Ungdomen är inte stadgebundna och är därför att betrakta som ett nätverk med stor frihet i sin verksamhet.

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Jönköpings länsförbundsstämma 20 mars 2015 Godkända av riksförbundsstyrelsen 28 april 2015 Stadgar för Lantbrukarnas länsförbund i Jönköpings Län Namn, geografisk

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Skånes regionstämma 21 mars 2013 Godkända av riksförbundsstyrelsen 23 oktober 2013 Stadgar för LRF Skåne Namn, geografisk omfattning, ändamål, organ och medlemskap

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Regionförbundet Dalarna

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Regionförbundet Dalarna LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Regionförbundet Dalarna PROTOKOLL REGIONFÖRBUNDSSTÄMMA Tid Kl. 10.00 Plats Närvarande Dalecarlia, Tällberg Fullmäktige från lokalavdelningar och LRF Ungdomen, Regionstyrelsens

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 2011 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND PROTOKOLL 9-10 mars 2016 LRF Ungdomens riksstämma 2016 Tid 9-10 mars 2016 Plats Närvarande Sånga-Säby Hotell & konferens Se ombuds- och deltagarförteckning 1 Stämmans öppnande

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Stadgar för LRF Västra Götaland

Stadgar för LRF Västra Götaland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET LRF VÄSTRA GÖTALAND Antagna på LRF Västra Götalands regionstämma 23 mars 2015 Godkända av riksförbundsstyrelsen 28 april 2015 Stadgar för LRF Västra Götaland 1

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland PROTOKOLL Nr 3/2014 Styrelsesammanträde Tid Kl 16.30 18.00 Plats Närvarande Övriga Dömle Herrgård, Deje Patrik Ohlsson, ordförande Karl-Axel Ström Kikki Ahlstedt

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning...

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning... Årsmöte 2014 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2013... 3 Resultat- och balansräkning... 4 Revisorernas berättelse... 5 Verksamhetsplan... 5 Budget 2014... 7 Dessa handlingar är under granskning

Läs mer

Tillväxt på riktigt Mer svensk mat, mer värd mat och fler matbönder. Auni Hamberg, business coach LRF Mälardalen

Tillväxt på riktigt Mer svensk mat, mer värd mat och fler matbönder. Auni Hamberg, business coach LRF Mälardalen Tillväxt på riktigt Mer svensk mat, mer värd mat och fler matbönder Auni Hamberg, business coach LRF Mälardalen 2012-07-03 Omvärldsspaning Mälardalen 17 200 medlemmar 1/3 av Sveriges befolkning 95 riksdagsledamöter

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Lärarförbundets lokalavdelning i Gnesta

Verksamhetsberättelse för Lärarförbundets lokalavdelning i Gnesta Gnesta lokalavdelning 2015-02-17 Verksamhetsberättelse 2015-01-01 2015-12-31 för Lärarförbundets lokalavdelning i Gnesta Styrelsen (ordförande) (studieorganisatör) Karin Gustavsson-Rydberg (sekreterare)

Läs mer

Revisor Rolf Lydahl 2015 Revisor Olle Widell 2015 Revisorssuppleant Carl Gustaf Palm 2015 Revisorssuppleant Gunnar Boethius 2015

Revisor Rolf Lydahl 2015 Revisor Olle Widell 2015 Revisorssuppleant Carl Gustaf Palm 2015 Revisorssuppleant Gunnar Boethius 2015 Jägareförbundet Mellersta Sörmlands jaktvårdskrets Årsberättelse 2015 Styrelse Ansvarsområde Vald tom Ordförande Rovvilt, eftersök, älgförvaltning Göran Ahlström 2015 Ledamot Sekreterare, kassör, studier

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Marie Hultgren Kassör Hus nr 20 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland PROTOKOLL Nr 1/2014 Styrelsesammanträde Tid Kl 09.30 16.00 Plats Närvarande Länsförsäkringar, Karlstad Dag Rogne, ordförande Karl-Axel Ström, vice ordförande Britt

Läs mer

Södermöja Samfällighetsförening

Södermöja Samfällighetsförening Årsredovisning rör räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultat- och Balansräkning Noter Budget Revisionsberättelse.. Förvaltningsberättelse 2013 Styrelse under året har

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Synpunkter på förslaget till reviderade stadgar i MVVF, remissvar , sorterat i paragrafordning

Synpunkter på förslaget till reviderade stadgar i MVVF, remissvar , sorterat i paragrafordning Synpunkter på förslaget till reviderade stadgar i MVVF, remissvar 2016-03-31, sorterat i paragrafordning 1 Ändamål Under 1 Förbundets verksamhet omfattar att samverka med vattenvårdsförbund, vattenförbund

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Lägesrapport motioner och skrivelser Regionstämma LRF Sydost 2014

Lägesrapport motioner och skrivelser Regionstämma LRF Sydost 2014 Lägesrapport motioner och skrivelser Regionstämma LRF Sydost 2014 Motion nr 1-4 Mörbylångadalen, Sydöstra Öland, Ottenby och Torslunda LRF Sakägare Regionstämmans beslut i att satser Status regionen Status

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Bohus

Civilförsvarsförbundet Bohus Årsredovisning för Civilförsvarsförbundet Bohus Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland PROTOKOLL Nr 5/2014 Styrelsesammanträde med motionsgenomgång Tid Kl 09.30 16.45 Plats Närvarande LRF, Köpmannagatan 2, Karlstad Patrik Ohlsson, ordförande Karl-Axel

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Tore Andersen Kassör - - 41 Ulf Linnarsson Sekreterare - - 36

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Greppa Näringen 2010. Josefin Kihlberg Janne Andersson

Greppa Näringen 2010. Josefin Kihlberg Janne Andersson Verksamhetsberättelse för 2008 och 2009 SNABB FAKTA... 3 RÅDGIVNING OCH LANTBRUKARKURSER... 4 KURSER FÖR LANTBRUKARE... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. INFORMATION... 7 FÖRBRUKADE MEDEL... 9 Greppa

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat.

1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat. Länsbygderådet Protokoll Medlemsmöte Länsbygderådet i Kalmarlän 2010-11-29 Plats: Forum Oskarshamn 1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat.

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland Verksamhetsplan 2014 Sid 2(6) Verksamhetsplan 2014 Förslag till verksamhetsplan verksamhetsåret 2014 Verksamhetsplanen för sektion Södra Mälardalen Östergötland tar sin utgångspunkt i förbundets verksamhetsplan,

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Tillsammans får vi Gotland att växa

Tillsammans får vi Gotland att växa Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Tillsammans får vi Gotland att växa 2015 2015 2015 TILLVÄXT GOTLAND/VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Tillväxt Gotlands roll är att skapa bättre

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

SV Västra Götalands Stadgar

SV Västra Götalands Stadgar SV Västra Götalands Stadgar Stadgar för SV Västra Götaland (SVs Regionförbund i Västra Götalandsregionen) 1 Syfte SVs Regionförbund i Västra Götaland (SV Västra Götaland) är en ideell förening som har

Läs mer

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret Årsredovisning för BRF Översten inom Kvibergs Terrass 769619-4013 Räkenskapsåret 2009-07-09 2010-12-31 1 769619-4013 Förvaltningsberättelse Styrelsen fi3r Bostadsrättsföreningen Översten inom Kvibergs

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Mer mat från Västerbotten

Mer mat från Västerbotten Mer mat från Västerbotten en regional livsmedelsstrategi en plattform för stärkande av livsmedelsnäringen i Västerbotten Övergripande mål: Att producera mer mat i Västerbotten Varför producera mer mat

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer