ÅRSREDOVISNING. Lantbrukarnas Regionförbund i Södermanland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING. Lantbrukarnas Regionförbund i Södermanland"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING Lantbrukarnas Regionförbund i Södermanland 2013

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1. Årsstämma Länsförbundsstämma hölls den 12 mars på Prins Wilhelmgymnasiet i Flen. Till stämman hade det inkommit 13 motioner. Stämman beslutade att sända fem motioner, som behandlade avvattning av skog och jordbruksmark, föreslagen utvidgning av strandskydd till 300 m, älgförvaltningsgrupper, skatt på köttkonsumtion samt tillståndsplikt för utfodring av vildsvin, vidare till riksförbundsstämman. Stämman antog även ett uttalande om strandskydd. 2. Regionstyrelsen Styrelsen, som utgörs av stämmovalda ledamöter, har bestått av Margareta Malmquist, Runtuna, Kjell Johansson, Jönåker, Annelie Karlsson, Barva, Hans Andersson, Ripsa, Karin Ericson, Eskilstuna, Johan Lagerholm, Björkvik, Sara Helgstrand, Ålberga och Clas Rydberg, Björkvik. Regionstyrelsen har under det gångna verksamhetsåret sammanträtt 6 gånger. 3. Revisorer LRF Södermanlands revisorer har varit Jörgen Sundkvist och Peter Reuterström, med Gun Fursjö och Håkan Karlsson som suppleanter. 4. Utmärkelser Årets Sörmlandsbonde Utmärkelsen Årets Sörmlandsbonde tillföll detta år Oscar Dieden, Skalltorp Säteri, Katrineholm. Pristagaren utses av LRF, Länsstyrelsen och tidningen Sörmlandsbygden och delas ut i samband med Jordbrukets dag. 4.2 Årets Silvergryta Utmärkelsen Silvergrytan tillföll detta år Magnus Johansson, Rinkeby strutsoch kalkonfarm, Jönåker. Det är LRF i Södermanland som årligen ger priset till någon som främjat sörmländsk mat. Priset delades ut i samband med Jordbrukets dag. 4.3 Årets nötköttsföretagare Kjulaby Charolais med ägare Alf Gustafsson utsågs som årets nötköttsföretagare i Södermanland under året. 4.4 Årets lokalavdelning Till årets lokalavdelning i Södermanland utsågs av länsförbundsstämman Kafjärdens LRF-avdelning.

3 4.5 LRFs silvernål och Bernhard Ekström-stipendiet Silvernålen utdelades år 2013 till Börje Andersson, Tystberga, Majvor Andersson, Lid, Anders Pettersson, Strängnäsbygden samt Claes Eric Johansson, Stigtomta. Bernhard Ekström-stipendiet utdelades till Sara Helgstrand, Ålberga. 5. Årets verksamhet i korthet 5.1 De gröna näringarnas politiska förutsättningar Regionen har under året arbetat aktivt med att förbättra de gröna näringarnas politiska förutsättningar, genom möten, uppvaktningar och skrivelser till myndigheter, politiker och organisationer. Medlemsmöten har ordnats för att stärka organisationens arbete och sprida information Referensgruppsmöten med länsstyrelsen Referensgruppen med Länsstyrelsen har träffats för att diskutera aktuella frågor, bland annat djurskydd, vatten- och viltfrågor samt strategier för att lyfta regional livsmedelsproduktion Jordbrukspolitik och strukturfonder Den enskilt största frågan inom området jordbrukspolitik har varit LRFs 500 miljonerskampanj, vars syfte har varit att få regeringen att avsätta 500 miljoner till landsbygdsprogrammet. Styrelsen har påverkat bla genom ett öppet brev till riksdagsledamöter i Södermanlands län samt medverkade utanför Harpsund när regeringen hade sin årliga budgetförhandling. Jordbrukspolitiken var en av programpunkterna för den konferens som ordnades för förtroendevalda i lokalavdelningar och kommungrupper i oktober. Regionen deltar även aktivt i arbetet med strukturfonderna genom arbete i partnerskapet. LRF har även deltagit i Länsstyrelsens partnerskap för frågor inom ramen för landsbygdsprogrammet och fört fram viktiga frågor för landsbygdens utveckling. Regionen har medverkat på landsbygdstinget samt Landsbygdsnätverket. LRF sitter med i Länsbygderådet och regionen har bla anordnat bredbandsmöten tillsammans med Länsbygderådet Skog Under hösten genomfördes en välbesökt skogsdag med tema jämställda mål för produktion och miljö samt balans mellan vilt och foderresurser. Även politiker bjöds in till dagen som samarrangerades med Mellanskog. Regionen har under året bevakat den skogspolitiska debatten och har haft möjlighet att ge inspel till remissyttrande om miljömålsberedningen.

4 5.1.4 Särskilda politikeraktiviteter I maj månad uppvaktade Regionstyrelsen de sörmländska riksdagspolitikerna från moderaterna. Dessutom har ett antal mer informella kontakter tagits med riskdagspolitikerna under året. Under vårvintern genomfördes en skogsdag i samverkan med Mellanskog där länets riksdagspolitiker bjöds in för att ge inspel i arbetet med miljömålsberedningen Vilt LRF är representerat i Södermanlands viltförvaltningsdelegation och man har nominerat personer inför kommande period. Man har regelbundna nätverksträffar om viltförvaltning med Länsstyrelsen, Jordägareförbundet och Svenska Jägareförbundet. Under året har möten genomförts för att utveckla och stötta länets älgförvaltningsgrupper. Styrelsen har till Länsstyrelsen skickat in en skrivelse om handlingsplan för att hantera akuta lägen vid rovdjursangrepp. Styrelsen har även aktivt medverkat i framtagande av en regional förvaltningsplan för vildsvin. Regionen har varit aktiv och medverkat vid framtagande av LRFs vildsvinspolicy. Med anledning av stora skadeproblem av hjort har man drivit frågor i Länsstyrelsen om skyddsjakt och målsättning för regional förvaltning av dovhjort. Man har även aktivt bidragit med inspel till jaktlagsutredningen. Ett Viltmatsveckor-projekt har genomförts med syfte att minska viltskadorna genom ökad avskjutning och användning av viltkött. Läs mer under projekt Miljö, vatten och klimat Arbetet med miljö- och vattenfrågor är en del av det löpande arbetet hos förtroendevalda och personal hos LRF Södermanland. Under hösten ordnades därför en uppskattad utbildningsdag om aktuella miljöfrågor för förtroendevalda i kommungrupper och regionstyrelsen. LRF är medlem i Nyköpingsåarnas, Trosaåns, Mälarens samt Hjälmarens vattenvårdsförbund. Regionen har aktivt bevakat verksamheten genom styrelsearbete samt närvaro vid årsmöten, arbetsmöten och andra vattenrådsträffar som ordnats av förbunden. Mälarens vattenvårdsförbund ordnade en särskild seminarieserie om olika verksamheters (dagvatten, jordbruk mm) påverkan på vatten som noga har bevakats. LRF har under 2013 lämnat Södermanlands luftvårdsförbund där regionen tidigare var representerad i styrelsen. Regionen ingår i den referensgrupp kring rådgivningsprojektet Greppa Näringen som Länsstyrelsen håller i. Under året har det inte varit några träffar. Regionen har dock haft en löpande dialog med Länsstyrelsen när det gäller myndighetens satsning på vattendragsgrupper inom ramen för Greppa Näringen. Länsstyrelsen håller också i en samrådsgrupp för naturvård som LRF, kommuner, Sportfiskarna, Skogsstyrelsen m fl är med i. Detta år har gruppen sammanträtt en gång där bland annat Länsstyrelsens förslag till riksintresseområden för friluftsliv diskuterades. Slutligen har Länsstyrelsen

5 under året påbörjat ett arbete med att revidera länets miljömål, med stort engagemang från flera förtroendevalda. Länets kommuner har under året fått motta en skrivelse från LRF, initierad av Kiladalens LRF-avdelning, om att miljötillsynen måste bli mer kostnadseffektiv. Motsvarande skrivelse har även gått till Länsstyrelsen och LRFs riksförbund. Länsstyrelsen har också fått en skrivelse om markavvattning i samband med exploatering och hårdgjorda ytor. Under året har arbetet med länets vattenskyddsområden fortsatt och regionen har kunnat stötta enskilda medlemmar och kommungrupperna, främst i Eskilstuna och Trosa, med möten, skrivelser och annat underlag. Radio Sörmland ordnade tillsammans med Länsbygderådet en serie valdebatter under hösten, förlagda till landsbygden. I Läppe var temat miljö och djuromsorg där LRF tog aktiv plats i debatten. I juni deltog regionen på Världsmiljödagen i Eskilstuna. Arbetet med vattendirektivet har följts under året och regionförbundet har haft en träff med vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt. Samt har skrivit ett svar på den remiss om arbetsprogram och översikt över väsentliga frågor som vattenmyndigheten skickade ut under våren. Kommungrupper och medlemmar har under året även i övrigt kunnat stöttas i frågor som rör tillsyn och regelverk kring miljöfrågor. Samarbetet med universiteten har under året utvecklats. LRF Södermanland har, tillsammans med LRF Östergötland och Örebro, initierat ett examensarbete på Linköpings universitet med fokus på vad som hindrar utvecklingen av kretsloppsbaserade avloppslösningar. Dessutom har regionen aktivt medverkat i två olika studier där studenter från SLU tittat på konfliktlösning inom miljöområdet, dels kopplat till reservatsbildning och dels när det gäller vattenskyddsområden. Därutöver har en student från Linköpings universitet praktiserat på regionkontoret och bland annat intervjuat miljöchefer i cirka 20 kommuner om hur de ser på samarbetet med lantbruksnäringen och dess företrädare Intrång/infrastruktur Trafikverkets arbete med att bygga Ostlänken har följts under året. Några möten har bevakats och en dialog med Trafikverket har inletts. Därutöver har Länsstyrelsens förslag till utvidgat strandskydd upp till 300 meter längs kusten, Mälaren och Båven varit en stor fråga under året. Regionen har medverkat vid markägarmöten i Strängnäs och Sparreholm, skrivit remissvar och uppvaktat Länsstyrelsen flera gånger. Stämman antog även ett stämmouttalande i frågan som skickades till Länsstyrelsen och pressen.

6 Länsstyrelsen har även tagit fram ett förslag till reviderade områden av riksintresse för friluftslivet. Förslaget har bemötts i ett remissvar och vid ett särskilt möte. Vidare har det arbete med ny reglering av Mälaren som Stockholms stad driver bevakats. Ett möte för förtroendevalda ordnades tillsammans med LRF Mälardalen och LRF Konsult i Strängnäs i början av året. Regionen har under året tagit fram en plan för hur investeringar i vägar och järnvägar bör se ut fram till år LRF Södermanland har lämnat ett remissvar på denna transportinfrastrukturplan. Utbyggnaden av bredband pågår på flera platser i länets landsbygd. LRF ordnade inspirationsmöten på två platser tillsammans med Länsbygderådet och vuxenskolan. Dessutom skickades en skrivelse till LRFs riksförbund om att de statliga anslagen till bredband på landsbygden bör öka, att anslutningen till större nät för förenklas samt att riksförbundet bör samla de senaste årens erfarenheter i en kunskapsbank. Kommungrupperna har i förekommande fall kunnat stöttas av regionen i frågor som rör översiktsplanering och intrång. Bland annat har kommungruppen i Flen fått hjälp med att besvara en förstudie kring utvecklad Allemansturism i Båven. Utöver detta har regionen kunna rådge medlemmar som undrat över ersättningsfrågor och villkor i olika infrastruktur- och intrångsärenden. En skrivelse med krav på förstärkta juridiska resurser för att bevaka och hantera intrångsfrågorna har skickats in till LRFs riksförbund Studieförbundet Vuxenskolan och andra utbildningar Regionen samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan och arbetar aktivt för att erbjuda studiecirklar som kan vara intressanta för medlemmar och även främja företagsutveckling. En informationskväll med årets nyheter ordnades i början av året tillsammans med Vuxenskolan. Dessutom finns samarbete med Maskinringen för utbildningar inom entreprenad, förarbevis, yrkesbevis. Särskilt kan betonas projektet Säker Skog och kurser för motorsågskörkort. Vi har medverkat i Länsförsäkringars kurser i Säker Häst/Säker Gård samt marknadsfört Heta Arbeten mfl brandrelaterad utbildningar via Brandskyddsföreningen Bondekompis mm Våra Bondekompisar har under året haft ett antal fall där vi varit ett stöd för lantbrukare.

7 Djuromsorg Regionen har under året bevakat aktuella allvarligare djurskyddsärenden samt deltagit i länsstyrelsens samrådsgrupp för djurskyddsfrågor. Regionen hade även tillsammans med riksförbundet beredskap när djurrättsalliansen i slutet av året släppte nya bilder från grisstallar. 5.2 Opinionsbildning för de gröna näringarna Opinionsbildning är en viktig del av LRFs arbete och vänder sig till allmänhet, konsumenter, barn och ungdomar för att sprida kunskap och förståelse för de gröna näringarna Debattartiklar och pressmeddelanden Regionens 9 debattartiklar har handlat om bland annat vildsvinsutfodring, livsmedelsproduktionens förutsättningar och betydelse i samhället och konsumentermas roll att göra medvetna matval i butik. Dessutom har 6 pressmeddelanden skickats till länets media som till stor del har fångats upp i reportage och intervjuer. Den 23 april lanserades opinionsatsningen Våga fråga få en bonde på köpet med en presskonferens bland fåren hemma hos Karin Ericson, Eskilstuna. (Läs mer om satsningen under punkt ) LRF Södermanland har också fått uppmärksamhet när man i samband med regeringens budgetförhandlingar på Harpsund bjöd på kaffe utan mjölk och 80% bulle, för att illustrera neddragningarna i Landsbygdsprogrammet Jordbrukets dag Julita Jordbrukets dag gick av stapeln på Julita Sveriges Lantbruksmuseum i juni, med LRFs monter. Jordbrukets dag hade detta år besökare och 70 utställare. Jordbrukets dag är ett samarrangemang mellan LRF, Länsstyrelsen och Nordiska Museet Jorden och skogen i sta n I september bjöds lärare och elever i årskurs 4-6 hem till Karin och Bengt Ericson på Ekeby gård, utanför Eskilstuna. Dagen innehöll en vandring mellan 21 stationer för de 700 elever och lärare som kom dit för att lära sig mer om svenskt skogs- och lantbruk Skördemarknad tack för maten LRF Södermanland medverkade i september med en monter på Öknaskolans skördemarknad, Tack för maten Våga fråga få en bonde på köpet Den 23 april lanserades satsningen Våga fråga få en bonde på köpet. Med hjälp av en app i mobiltelefonen kan konsumenten få direkt besked om matförpackningen i butikshyllan innehåller råvaror från en av landets bönder eller inte. Regionen har funnits med på många aktiviteter och demonstrerat appen och spridit budskapet varför konsumenten ska välja svenskt. I satsningen

8 finns också en ny webb som med både texter, filmer och webb-tv beskriver den svenskproducerade matens mervärden SM i plöjning Under första helgen i oktober deltog regionstyrelsen och LRF Ungdomen med en monter på SM i plöjning på Ulfhälls gård, Strängnäs Skolkontakt LRFs skolgårdsvärdar tagit emot ett antal skolklasser på sina gårdar. Ett par nya skolgårdsvärdar har tillkommit Andra publika aktiviteter Kommungrupper och lokalavdelningar har stöttats med material mm till olika lokala publika arrangemang. 5.3 Företags- och företagarutveckling LRF satsar stora resurser för att stärka företag och företagande inom de gröna näringarna. Insatserna handlar om att bygga nätverk, arrangera projekt och möten med fokus på företagande samt att genom coachning utveckla enskilda företag och företagare Livsmedel LRF har under året haft fortsatt fokus på den livsmedelsstrategi som fastställdes av riksförbundsstämman under 2011 genom möten och olika projekt. I januari ordnades en återträff för branschrådet i Katrineholm med företrädare för olika aktörer inom livsmedelsproduktionen för att redovisa och omarbeta handlingsplaner som togs föregående år. Detta för att tydliggöra hur vi når uppsatta mål om värdetillväxt i produktionen. Under året har dessa handlingsplaner konkretiserats i olika projekt och aktiviteter. Bland annat genomfördes under våren en inspirationsträff om Lean Lantbruk. Träffen innehöll både teori och praktiska övningar och följdes under hösten upp med ett studiebesök på Womtorp utanför Eskilstuna. Under året har regionen tillsammans med LRF Örebro bjudit in banker och rådgivningsaktörer för att diskutera förutsättningar för lantbruksföretag. Mötet ägde rum i Örebro och frågor som finansiering, ägarskiften samt samverkan och samsyn inom branschen togs upp. Även två nätverksmöten med rådgivningsaktörerna har genomförts, även dessa i samverkan med Örebro. LRF Södermanland är medlem i Sörmlands Matkluster och har deltagit i flera möten/aktiviteter.

9 5.3.2 Offentlig upphandling LRFs medverkan har efterfrågats av inköpsamverkansgruppen för kommunerna Vagnhärad, Trosa, Nyköping och Gnesta. Man undersöker nu möjligheterna att göra affärer med lokala leverantörer (LRF medlemmar) och kommunernas upphandlare Projekt Viltveckor Under 2013 genomfördes projektet Viltveckor med mål att öka efterfrågan på viltkött från Södermanland för att på så sätt öka avskjutning och därmed minska viltskadorna. Finansieringen stod Länsstyrelsen och Sörmlands sparbank för. Projektet drivs i samarbete med Jägarförbundet. Matmärkning i Sörmland LRF Södermanland och Sörmlands Matkluster har tillsammans drivit projektet Matmärkning i Sörmland där man undersökt intresset för att skapa en egen märkning för livsmedelsprodukter som produceras i Södermanland. Stolt mat i Sörmland en matstrategi för Regionen var i november inbjuden av Länsstyrelsen att prata om svenska mervärden på Den stora matdagen då Länsstyrelsen presenterade Stolt mat i Sörmland en matstrategi för Efter presentationen av strategin skickade LRF Södermanland en skrivelse till Länsstyrelsen för att betona vikten av att primärproduktionen tas med i matstrategin. Qvinst Projektet Qvinst har genomförts i samarbete med LRF. Affärsutvecklingsprogrammet omfattar 3 träffar á 2 dagar under 13 veckor. Träffarna har varit i internatform och vänt sig till företagarkvinnor inom den gröna näringen i Östra Mellansverige. Regionen har deltagit i en referensgrupp. Under året har två omgångar genoförts och projektet fortsätter även under Energi LRFs energistrategi Energistrategin syftar till att minska energiförbrukning, öka möjligheterna att producera energi för eget bruk eller försäljning samt omställning till fossilfritt lantbruk. Det har pågått ett intensivt arbete för att föra ut energiarbetet i lokalavdelningarna. Framförallt har intresset för kurser i Sparsam Körning ökat markant. Närmare 10 olika kurser har genomförts i länet. Nästa mål är att införliva Energikollen och studiecirkeln Energiföretagen. Energipotten på kr till alla lokalavdelningar från den regionala energistrategin har utnyttjas av allt fler lokalavdelningar. Lokalavdelningarna har anordnat studieresor, föreläsningar m.m. för dessa medel. Målet är att alla lokalavdelningar skall ha genomfört en energiaktivitet innan 2014 utgång.

10 Energi och klimat Under året har LRF regionalt startat upp det nationella projektet Goda affärer på förnybar energi. Regional kick-off har genomförts med våra samarbetspartners. Inspirationsresor inom solel och torkanläggningar anordnades under hösten. Övriga energisatsningar: Studieresa till Egen El:s demo-anläggning genomfördes under sommaren. Intressekampanjen "Ja solel" har lockat närmare 200 medlemmar som vill veta mer om solel och möjligheten att investera. Ett digitalt nyhetsbrev, Energinytt ÖÖS, har startats upp under året med tips på aktiviteter inom energiområdet. Idag har det ca 2400 läsare Djurhållning LRF Södermanland projekt Mjölklyftet med fokus på ökad lönsamhet i mjölkproduktionen är inne på sitt andra år av tre. Länsstyrelsen, Arla, Växa Sverige, Sörmlands Sparbank, Sparbanken Rekarne och LRF står bakom projektet. Flera möten och seminarier har ordnats, bland annat ett studiebesök på Ölmetorp där ett nytt ungdjursstall har byggts. En ERFA-grupp med fokus på vallproduktion har startats upp under året. LRF Södermanland tillsammans med LRF Östergötland och LRF Örebro, deltog traditionsenligt med en monter i samband med baggauktionen på Vretagymnasiet utanför Linköping Trädgård LRF Södermanland fick tillsammans med sex andra regioner pengar till projektet Tillväxt Trädgård Mellansverige där företagare som vill växla över till trädgård erbjuds utbildning. Projektet pågår under Företagande och individuell coachning I mars genomfördes ett proteinevent i Linköping där flera sörmlänningar deltog. Ett antal företag har under året fått besök av LRFs företagarcoacher för att diskutera framtidsfrågor och möjligheter AgroÖst Regionen är representerat i AgroÖsts styrelse och en del administrativt arbete har utförts av LRFs regionkontor i Norrköping Arbetsmiljö och säkerhet: Projektet Säkert Bondförnuft avslutades under hösten med mycket goda resultat där vi minskat antalet dödsolyckor och allvarliga olycksfall i hela landet samt ökat säkerhetsarbetet på många gårdar. Under året har det i länet funnits tre utbildade handledare för att genomföra aktiviteter i projektet. Under

11 året genomfördes ett flertal kurser, individuella gårdsbesök och informationsträffar/gårdsvandringar. Har man deltagit i kurs får man även erbjudande om en 1:a hjälpen utbildning genom Civilförsvaret. Ett bra samarbete har pågått med Öknaskolan om att erbjuda individuella gårdsbesök hos praktikvärdar och att genomföra säkerhetsdagar på skolan. Under våren erbjöds ett välbesökt seminarium om säker djurhantering. Handledare har deltagit i ett flertal maskinvisningar för att diskutera säkerhetsfrågor. Ett flertal informations och mediaaktiviteter har genomförts både internt och externt. Ny modell av projektet kommer att ta vid med liknande erbjudanden Se även under punkt Ledarskap och organisationsutveckling LRFs organisation består av regionstyrelse, LRF ungdom, kommungrupper och lokalavdelningar, var och en med förtroendevalda i olika funktioner. Medel har under året använts till att vidareutbilda de förtroendevalda och skapa mötesplatser för att skapa ett fortsatt starkt LRF Södermanland Regionstyrelsen Regionstyrelsen har under det gångna verksamhetsåret sammanträtt sex gånger. Två av styrelsens möten har genomförts delvis gemensamt med styrelserna för Östergötland och Örebro. I april månad fick regionen besök av LRFs VD Anders Källström Kommungrupperna Regionen har stöttat kommungruppernas arbete på olika sätt under hela året. Vissa av kommungruppernas årsmöten besöktes av någon från regionstyrelsen eller personalen. Nytt för i år är att kommungrupperna har fått en fadder från regionstyrelsen. Kommungruppsordförandena, lokalavdelningsordförandena och regionstyrelsen samlades till ordförandekonferens en kväll i maj och en kväll i oktober i Flen för att diskutera aktuella frågor. Till höstmötet bjöds hela styrelsen in. I november var en representant från alla kommungrupper i hela Sverige inbjudna till en konferens på Sånga Säby. Konferensen var en upptakt inför valåret Från Södermanland deltog representanter från Eskilstuna, Strängnäs, Flen, Gnesta, Katrineholm och Nyköping Lokalavdelningarna Lokalavdelningsordförandena, kommungruppsordförandena och regionstyrelsen samlades till ordförandekonferens en kväll i maj och en kväll i oktober i Flen för att diskutera aktuella frågor. Till höstmötet bjöds hela styrelsen in.

12 Under året fortsatte arbetet med att under en treårsperiod besöka länets alla avdelningar. Lokalavdelningens syfte, verksamhet och framtid är frågor som diskuteras. För att fånga upp frågan om framtida ledarförsörjning är även valberedningarna inbjudna. Materialet Lokalavdelning i utveckling uppdateras årligen och delas ut till alla förtroendevalda på träffarna. Under året besöktes följande avdelningar; Kiladalen, Bergshammar-Nicolai-Tunaberg, Stigtomta Bettna-Vrena, Ripsa, Husby-Råby, Rönö, Strängnäsbygden, Trosabygden, Tystbergabygden, Svärta Helgona och Rönö. I och med dessa träffar är arbetet med att besöka alla lokalavdelningar i Södermanland nu avslutat Övriga utbildningar för förtroendevalda Valberedningens verktygslåda steg 1 för valberedningar i lokalavdelningar samt steg 2 för regionens valberedning Introduktionsutbildningar för nyvalda i lokalavdelningar, kommungrupper och LRF Ungdom Utbildningen Morgondagens mötesplatser för regionstyrelsen och övriga förtroendevalda Mötesteknik för lokalavdelningsstyrelser Stämmoledningsutbildning erbjöds inför stämman. utbildning i sociala medier, regionstyrelsen Effektivt styrelsearbete, regionstyrelsen LRF Ungdomen Se fristående verksamhetsberättelse Medlemsblad, Gröna sidor i Land Lantbruk och hemsida I mitten av april skickades ett 16-sidigt medlemsblad Vad gör LRF? till alla medlemmar. Medlemsbladet sammanfattar LRFs arbete och innehåller kontaktuppgifter till förtroendevalda och LRF-personal. På LRF Södermanlands hemsida har nyheter, aktuella utbildningar och annan information uppdaterats. Regionens hemsida har haft unika besökare under året. Regionen har även haft artiklar och intervjuer på Gröna sidorna i Land Lantbruk var femte vecka, totalt 27 helsidor tillsammans med LRF Örebro och LRF Östergötland. 6. Medlemsutveckling Under året ökade antalet medlemmar med 79 personer och uppgick vid utgången av året till 4912 medlemmar. Ökningen var den procentuellt största i hela landet.

13 7. Ekonomiskt utfall RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter Medlemsavgifter S:a intäkter Verksamhetens kostnader REDOVISAT ÅRSRESULTAT 0 0 BALANSRÄKNING Tillgångar Andel LRF, förening u.p.a S:a tillgångar Skulder och eget kapital Eget kapital S:a skulder och eget kapital Norrköping den 10/ Margareta Malmquist, ordförande Johan Lagerholm Karin Ericson Hans Andersson Annelie Karlsson Sara Helgstrand Clas Rydberg Kjell Johansson

14 Vår revisionsberättelse har avgivits den / 2014 Peter Reuterström Jörgen Sundkvist

15 Revisionsberättelse Till regionförbundsstämman i Lantbrukarnas Regionförbund i Södermanland, organisationsnummer (ideell förening). Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Lantbrukarnas Regionförbund i Södermanland för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ungår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Föreningens redovisningsrutiner, redovisningsprinciper och rutiner för intern kontroll är enhetliga med och integrerade i Lantbrukarnas Ekonomi AB:s redovisningssystem och rutiner. Av bolagsstämman utsedda revisorer har genomfört siffergranskning och revision av redovisningen i Lantbrukarnas Ekonomi AB. Vår bedömning och vårt uttalande nedan, vilar i detta avseende på den siffergranskning som utförts av revisorerna i Lantbrukarnas Ekonomi AB. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen eller på annat sätt har handlat i strid mot lagar eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Den / 2014 Peter Reuterström Jörgen Sundkvist

16 Verksamhetsberättelse 2013 LRF Ungdomen i Södermanland Styrelsen har bestått av: Per Johansson, (ordf), Johan Hultkvist (vice ordf), Sara Helgstrand, Gustaf Wedén, Nils Olsson, Oscar Wulff, Rickard Engdal Valberedningen: Ronny Mähl (sammankallande), Petronella Nilsson, Christoffer Olsson och Markus Andersson. Aktiviteter som styrelsen har deltagit på under året Styrelsemöten Vi har under det gångna året haft ett antal protokollförda styrelsemöten. Styrelsens kick-off Den 14 december hade vi kick-off i Sköldinge. Hela styrelsen deltog plus Charlotta Rydberg. Vi gick igenom planeringen för 2013, arbetsfördelning inom styrelsen, möten och konferenser under året, vem som skulle åka på vad. Young Farming CAP towards 2020, Ceja Oscar Wulff och Per Johansson deltog. Den europeiska jordbrukspolitiken, nya CAP, diskuterades. Ordförandekonferensen Per Johansson deltog i detta. Regional konferens I år arrangerades konferensen av Örebro och den hölls i Karlskoga. Vi diskuterade remisser och gick igenom motioner. LRF Ungdomens riksstämma Per Johansson och Sara Helgstrand deltog med rösträtt och Johan Hultkvist deltog som åskådare. Den motion som väckte mest diskussion var motionen om GMO. Regionstämman Det var en bra stämma med mycket diskussioner. Per höll en presentation om ungdomen och vad vi gör i Södermanland. Extra möte - Angående matlandet Sverige och årets uppstickare. Vi satte upp några punkter som vi i ungdomsstyrelsen i Södermanland stod för. Deltog gjorde: Sara Helgstrand, Rickard Engdal, Nisse Olsson och Johan Hultkvist. Medlemsaktiviteter i länet Årsmötet - Hölls i Eskilstuna bowlinghall den 9 november. Det var ca 30 st som deltog under mötet. Lokalavdelningar - Besökt olika lokalavdelningar under deras årsmöten. Bussresa Elmia - Denna resa blev inställd på grund av för få anmälningar. Studiebesök på växtodlingsgård utanför Strängnäs Studiebesök på köttgård - Vi har varit på studiebesök på Sjukälla i Nyköping. Albin berättade här om hur han födde upp sina köttdjur. Vi fick också se hur deras bygge fungerade och var upplagt eftersom att de höll på att bygga ut stallarna och bygga till ytterligare ett stall när vi var där. Det var ca 10 st. Fika på Öknaskolan - I våras var vi och fikade tillsammans med Öknaskolans elever. Vi diskuterade vad LRF arbetar med. Och fick nya idéer om vad eleverna önskar att vi i LRF ungdomen ska göra. Deltog på Jordbrukets dag Plöjnings SM - Vi hjälpte regionstyrelsen i deras monter under dessa två SM dagarna som hölls på Ulfhälls Gård.

LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby

LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby 1 LRF Ungdomen 2015 Förord Hjärtligt välkommen på en riksstämma utöver det vanliga. Varför? Jo, LRF Ungdomen fyller nämligen 25 år i år. För 25 år sedan

Läs mer

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen 2015-03-13 Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund

Läs mer

Årsberättelse 2014. Bilden visar när Miljöpartiet fick kunskap från LRF Skåne om hur det är att köra dagens traktorer vid gärdsgårdar.

Årsberättelse 2014. Bilden visar när Miljöpartiet fick kunskap från LRF Skåne om hur det är att köra dagens traktorer vid gärdsgårdar. Årsberättelse 2014 Bilden visar när Miljöpartiet fick kunskap från LRF Skåne om hur det är att köra dagens traktorer vid gärdsgårdar. Innehåll Ordförande har ordet... 1 Verksamheten 2014... 2 Formalia:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 LRF VÄSTERNORRLAND Ordföranden har ordet Oftast så önskar vi mer än vad vi ser resultat av Lönsamheten är svag för många bönder, de livsmedelsproducenter som ju står i första

Läs mer

Underlag till regionala konferenser

Underlag till regionala konferenser LRF Ungdomens riksstämma 2015 Underlag till regionala konferenser INNEHÅLL Motioner och yttranden... sid. 2 Status på motioner från 2014... sid. 31 Remiss... sid. 32 Arbetsordning... sid. 33 Motion nr

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA...

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA... VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ORGANISATION... 4 1.1 STYRELSE... 4 1.2 KANSLI... 5 1.2.1 Personal... 5 1.3 MEDLEMMAR... 5 1.3.1 SKR:s medlemsstatistik 2009... 6 1.4 ÅRSMÖTET 2009...

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015 Förord Det är glädjande att ta del av det som hänt och händer hos de organisationer som vi i Svenskt Friluftsliv har förmånen att fördela medel till. Under det gångna året har en organisation lagt om sitt

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

Häfte 3. Verksamhetsberättelser med bokslut

Häfte 3. Verksamhetsberättelser med bokslut Häfte 3 Verksamhetsberättelser med bokslut Verksamhetsberättelse med bokslut Bilaga 8 & 9 Verksamhetsåret 2013 Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 N 2010/8069/ENT, N2011/4050/ENT Tillväxtverkets dnr: 012-2011-2501 Sammanfattning Det här är en delrapport

Läs mer

FOTOGRAF: CARINA WILHELMSSON. Destination Sörmland allt närmare FOTOGRAF: MONICA SWÄRD LÄS MER PÅ SIDAN 4

FOTOGRAF: CARINA WILHELMSSON. Destination Sörmland allt närmare FOTOGRAF: MONICA SWÄRD LÄS MER PÅ SIDAN 4 FOTOGRAF: ANNELIE LJUNGWALD Glad Påsk ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER MARS 201 INLEDAREN Infrastrukturen i fokus under året Unga vågar vara egna Omkring 700 sörmländska

Läs mer

Coompanion Sörmland. Verksamhetsberättelse 2014

Coompanion Sörmland. Verksamhetsberättelse 2014 Coompanion Sörmland Verksamhetsberättelse 2014 Coompanion Sörmland Verksamhetsberättelse 2014 Ärendelista enligt stadgarna 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande för mötet Sekreterare för mötet Två justerare

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening Verksamhetsberättelse 2009 BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening INLEDNING...4 VISION OCH STRATEGI...5 VÄRDEGRUND...5 VERKSAMHET...5 KUNSKAPSLEDANDE I SAMHÄLLSOMSTÄLLNING...5 AVSIKTSFÖRKLARINGAR...5

Läs mer

Nyhetsbrev #1 MARS 2014

Nyhetsbrev #1 MARS 2014 Nyhetsbrev #1 MARS 2014 Kära FUB-are! Våren har kommit i stora delar av vårt land och årsmöten hålls i våra lokalföreningar och länsförbund. Dessutom närmar sig årets förbundsstämma med stormsteg. Stämman

Läs mer

Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010

Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010 Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010 Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens välkomnande Föredragningslista Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Resultat- och balansräkning Siffergranskningsberättelse

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTE 2012

HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTE 2012 HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTE 2012 Kallelse till ordinarie årsstämma i den ideella föreningen Public & Private Social Responsibility Initiative - CSR Västsverige Som tidigare meddelats håller föreningen årsmöte

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Fyrbodals kommunalförbund 2 Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 4 Organisationsschema, ekonomi, personal, 5 lokalisering, kansli, administration, den

Läs mer

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Rapport 2007/2008 Vision Våra destinationer, teman, upplevelser och evenemang ska bli de mest efterfrågade bland Stockholm Plus alternativen,

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande. dialog

Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande. dialog Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande 2013-01-14 dialog Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin En rapport med

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer

FÖRENINGEN L&SEK LOKAL UTVECKLING & SOCIAL EKONOMI I ÖREBRO LÄN

FÖRENINGEN L&SEK LOKAL UTVECKLING & SOCIAL EKONOMI I ÖREBRO LÄN FÖRENINGEN L&SEK LOKAL UTVECKLING & SOCIAL EKONOMI I ÖREBRO LÄN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2012 2(8) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelsen för Föreningen L&SEK lämnar här sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Sörmland helt enkelt. Internationell sommarskola i Sörmland. Sörmex satte Sörmland på kartan. Arbetsmarknadskunskap. Förstudie pågår!

Sörmland helt enkelt. Internationell sommarskola i Sörmland. Sörmex satte Sörmland på kartan. Arbetsmarknadskunskap. Förstudie pågår! ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 7 SEPTEMBER 2013 INLEDAREN Internationell sommarskola i Sörmland Bättre förutsättningar för att tågtrafiken ska fungera Regionförbundet

Läs mer