Förbundsstämma Moderaterna Södermanland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsstämma Moderaterna Södermanland"

Transkript

1 Förbundsstämma Moderaterna Södermanland Katrineholm 18 april 2015 Safiren, Drottninggatan 19

2 Innehållsförteckning Förslag till procedurregler sid 3 Förslag till föredragningslista sid 4 Verksamhetsberättelse 2013 sid 5 Årsbokslut 2013 sid 19 Verksamhetsberättelse 2014 sid 26 Årsbokslut 2014 sid 40 Proposition nr 1 Medlemsavgift till förbundet 2017 och 2018 sid 47 Proposition nr 2 Verksamhetsplan för Moderaterna i Södermanland sid 48 Proposition nr 3 Rekryterings- och nomineringsregler till sid 53 riksdags- landsting och kommunalvalen Motioner och förbundsstyrelsens förslag till beslut Motion nr 1 Flytta förbundskansliet till Eskilstuna sid 55 Motion nr 2 Fler platser i förbundsstyrelsen sid 57 Motion nr 3 Nationellt sökområde för gymnasieskolan sid 59 Motion nr 4 Att vara medmänniska sid 61 Motion nr 5 Öppna upp kommuners lokaler sid 64 Motion nr 6 Rätten få välja sid 66 Motion nr 7 Om arbete och integration sid 68 Motion nr 8 Integration och migration sid 72 Valberedningens förslag sid 76 Stämmoombud sid 78 2

3 Förslag till procedurregler Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman anta nedanstående procedurregler: 1 Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt. 2 Förslagsrätt (yrkanderätt) tillkommer föreningarnas valda ombud och förbundsstyrelsens ledamöter. 3 Förbundsstyrelsens förslag är alltid huvudproposition. 4 Innebär huvudpropositionen avslag på motion är avslagsyrkande Japropositionen. Vinner Nej har således stämman beslutat bifalla motionen. 5 Reservation till förbundsstyrelsens yttrande innebär inte automatiskt yrkandet tas upp till behandling. Yrkandet måste alltså väckas igen i plenum för bli föremål för omröstning. 6 Votering sker genom handuppräckning med röstkort. Utgången av omröstning bestäms genom enkel majoritet, utom vid omröstning i stadgefrågor varvid två tredjedels majoritet krävs. Yrkas votering vid personval skall omröstningen alltid ske med slutna valsedlar. Vid sluten omröstning skall valsedel, för vara giltig, uppta det antal namn som valet avser. I annat fall blir valsedeln ogiltig. Vid personval som avser en plats skall den som blir vald erhålla minst hälften av antalet avgivna giltiga valsedlar. I annat fall genomförs ytterligare en omröstning mellan de två kandidater som erhållit de högsta röstetalen. Vid lika röstetal avgörs personval med lotten och övriga frågor i enlighet med den mening som ordföranden biträder. Saknar särskilt vald mötesordförande formell rösträtt avgörs även övriga frågor genom lotten. 7 Tidsbegränsning gäller, om inte annat beslutas i enskilt fall, till fem minuter. Replik får inte överstiga en minut. 8 Reservation eller anmälan om avvikande mening mot fade beslut i plenum måste anmälas skriftligt till sekreteraren eller ordföranden senast före stämmans avslutande. 9 Efter röstlängdens justering och fastställande får ej annat ombud (ersättare) inträda 3

4 Förslag till föredragningslista 1 Val av ordförande och vice ordförande leda förhandlingarna 2 Val av sekreterare 3 Val av justerare 4 Fastställande av röstlängd 5 Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysning 6 Styrelsens årsredovisningar 7 Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 9 Propositioner Proposition nr 1 Medlemsavgifter 2017 och Proposition nr 2 Verksamhetsplan för Moderaterna i Södermanland Proposition nr 3 Rekryterings- och nomineringsregler till riksdagslandsting och kommunalvalen 10 Motioner Motion nr 1 Flytta förbundskansliet till Eskilstuna Motion nr 2 Fler platser i förbundsstyrelsen Motion nr 3 Nationellt sökområde för gymnasieskolan Motion nr 4 Att vara medmänniska Motion nr 5 Öppna upp kommuners lokaler Motion nr 6 Rätten få välja Motion nr 7 Om arbete och integration Motion nr 8 Integration och migration 11 Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen 12 Val av ordförande och två vice ordförande för förbundet och styrelsen 13 Val av ledamöter i förbundsstyrelsen, varav en länsordförande för Moderata kvinnor samt en ersättare för denna 15 Val av två revisorer med ersättare 16 Val av ombud till partistämman med ersättare 17 Val av ombud till Medborgarskolans distriktsstämma 18 Val av valberedning och ordförande i denna 19 Övriga ärenden 4

5 Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Moderata Samlingspartiet i Södermanlands län lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Förbundsstyrelsen 2013 Förbundsstyrelsen som valdes på stämman 2011 hade under protokollförda sammanträden. På förbundsstämman i Nyköping den 13 april valdes en ny förbundsstyrelse som sammanträtt vid 4 tillfällen. En gemensam konferens genomfördes med rådsgruppen i november på Båsenberga, Vingåker den november. Riksdagsledamöterna, landstingsrådet Magnus Leivik samt kyrkoansvarige Gunnel Mellqvist har varit ständigt adjungerade till förbundsstyrelsen. Föredragande i förbundsstyrelsen har varit partiombudsmannen. Förbundsstyrelsen har bl a beslutat: stå för kostnaden för delta i en webbplform för certifieringsutbildningen, stödja nomineringsgruppen Borgerligt Alternativ genom ombesörja ett utskick till alla medlemmar med uppmaning bli medlemmar i Borgerligt Alternativ, uppdra åt ombudsmannen göra överenskommelse med arbetsförmedlingen angående anställning av en kontorist på halvtid, kostnaden ryms inom antagen budget för 2013, godkänna beslutet acceptera erbjudandet få sända 15 personer på studieresa till Bryssel, anordna ett förbundsråd i Malmköping torsdagen den 10 oktober 2013, anordna ett förbundsråd i Trosa den 22 mars 2014, anordna ett förbundsråd kring moderat sjukvårdspolitik i Södermanland under hösten. Presidiet Förbundsstyrelsen har inte inrättat något arbetsutskott utan presidiet har utsetts bereda ärenden inför förbundsstyrelsen. Partiombudsmannen har varit föredragande. Presidiet har sammanträtt 6 gånger. Förbundsstämma 2013 Förbundsstämman 2013 avhölls på Landstingshuset i Nyköping. På stämman behandlades 5 propositioner och 4 motioner. Talare var riksdagsledamoten Peder Wachtmeister. Samma dag startade den rikstäckande vårkampanjen och alla deltagare kampanjade i Nyköping i samband med lunchen. 5

6 Medlemsavgift Stämman beslutade fastställa lägsta medlemsavgift för år 2013 och 2014 för medlem i Moderaterna i Södermanland till 200 kr, varav 140 kr är avgiften till riksorganisationen. Avgiften för nya medlemmar fastställdes till 100 kr och avgiften för direktansluten medlem till 500 kr. Normalstadga Förbundsstämman beslutade också anta partiets normalstadga för förbund i Moderata Samlingspartiet, anta partiets normalstadgar för krets i Moderata Samlingspartiet samt anta partiets stadga för partiförening i Moderata Samlingspartiet. Verksamhetsplan Förbundsstämman 2011 antog en verksamhetsplan som nu reviderats och antogs. Planen innehåller följande mål: 1. Vinna valet i minst fem av länets nio kommuner samt i landstinget och i Sverige som helhet ska förbundet ha medlemmar, dvs 5% av antalet väljare i riksdagsvalet Medlemsantalet måste börja öka under Eftersträva ett allianssamarbete i alla kommuner och i landstinget startar för ett kommande samarbete undermandatperioden I alla kommuner och i landstinget ska moderaterna driva minst tre lokala frågor i valet Alla ledamöter/ersättare i kommun, landsting och riksdag ska årligen genomföra verksamhetsbesök. 6. Fler kandidater och bredare representation på valsedlarna i valet 2014 än i valet Certifieringsutbildning Sedan valet 2010 har behovet av en certifieringsutbildning för alla som kandiderar i de allmänna valen diskuterats då det visade sig kunskaperna i moderat politik varierade kraftigt under valrörelsen. Inför valet 2013 har det i samarbete mellan flera förbund tagits fram en webbaserad certifieringsutbildning. Förbundsstämman beslutade samtliga kandidater till landsting och riksdag ska genomgå certifieringsutbildningen samt landstingsgruppen har ansvar se till de som får landstingsuppdrag under perioden, men ej är med på någon valsedel, genomgår certifieringsutbildningen. Dessutom uppmanades föreningarna ställa krav på alla som kandiderar till kommunfullmäktige samt alla som innehar kommunalt uppdrag ska genomgå certifieringsutbildningen. 6

7 Antal valsedlar i landstingsvalet Stämman beslutade uppdra åt nomineringskommittén för landstingsvalet föreslå nomineringsstämman anta endast en valsedel i landstingsvalet 2014 samt uppmanade rekryteringskommittén i möjligaste mån se till alla kommuner är representerade på valbar plats. Hittills har moderaterna haft fyra valsedlar i länet, en per krets. Landstingsplform En landstingplform antogs med rubriken Sörmlands främsta sjukvårdsparti vi tar parti för patienter och personal. I samband med plformen antogs också följande uttalande: Moderaterna i Södermanland anser valfrihet utvecklar sjukvården och patientens ställning i vården ska stärkas. Den positiva utveckling som vårdvalet medfört inom primärvården bör komma den specialiserade sjukvården till del. Samarbetet inom sjukvården och mellan olika vårdnivåer ska stärkas. Gränser som skapar ojämlik tillgång till vård och som utgör hinder för patienten få rätt vård i tid ska motverkas. Vården i Sörmland ska kännetecknas av den är enkel, snabb och säker. Motion god kontakt mellan elev, skola och vårdnadshavare Björn Andersson, Vingåker och Lotta Finstorp, Flen föreslog i sin motion en översyn bör göras kring skolans möjlighet skriva en frivillig förbindelse mellan elev, skola och vårdnadshavare, som ger skolan rätt i olika sammanhang ta kontakt med hemmet under hela studietiden med start när eleven börjar i gymnasiets årskurs ett. Stämman beslutade en översyn bör göras kring möjligheten skriva en frivillig, individuellt utformad förbindelse mellan elev, skola och vårdnadshavare som ger skolan rätt i olika sammanhang ta kontakt med hemmet under hela studietiden med start när eleven börjar i gymnasiets årskurs ett, samt översända motionen till moderata samlingspartiets partistämma anta följande uttalande: Det rapporteras den psykiska ohälsan ökar i samhället. Antalet självmord bland ungdomar och unga vuxna visar tyvärr samma trend. Moderaterna i Södermanland ska i framtiden arbeta mer aktivt för kortare led mellan socialtjänsten, psykiatrin och skolan. Vidare ska vi moderater ställa högre krav på skolorna uppmuntrar till trepartssamtal mellan skola, elev och vårdnadshavare. 7

8 Motion kampanjförbud Hanna Göransson, Kristina Mach, Simon Hanström Lundin och Julia Scherling, samtliga från MUF Nyköping yrkade förbundet skulle uttala och verka för avskaffande av kampanjförbundet på Södermanlands skolor. Motionen bifölls. Motion öppna upp sjukvården Ingrid Jerneborg Glimne, Gnesta yrkade i sin motion på det skulle öppnas upp möjligheter för en kommun driva vårdcentraler i egen regi enligt samma principer som för en privat aktör samt förbundet skulle verka för alla vårdcentraler på sikt skall drivas i privat eller kommunal regi med fritt vårdval. Hon yrkade också landstingen på sikt skulle avvecklas och driften överlåtas av bassjukhus på de nya Regionerna, på sikt överlåta ansvaret för Universitetssjukhusen på Staten samt översända motionen till partistämman Stämman beslutade avslå motionen. Motion släpp läkarna loss! Ingrid Jerneborg Glimne, Gnesta yrkade i motionen moderaterna ska verka för en lagändring så primärkommuner får rätt anställa egna läkare och motionen skulle översändas till partistämman Motionen bifölls. Valärenden Följande val ägde rum på förbundsstämman. Samtliga val är på två år. Förbundsstyrelse Ordförande Björn Andersson, Vingåker (nyval) 1:e vice ordförande Helena Koch, Trosa (omval) 2:e vice ordförande Kjell Ericson, Nyköping (omval) Ledamöter Kim Fröde, Vingåker (omval) Lars Härnström, Katrineholm (omval) Ingrid Jerneborg Glimne, Gnesta (omval) Ann Landerholm, Strängnäs (omval) Roland Leek, Trosa (omval) Ann Berglund, Eskilstuna (nyval) Emma Dahlin, Flen (nyval) Jan Widegren, Oxelösund (nyval) MQ, ordförande Ann Landerholm, Strängnäs (omval) MQ, ersättare Thérèse Palm, Flen (omval) Revisorer Auktoriserad ordinarie Revisor ordinarie Auktoriserad ersättare Revisor, ersättare Gunnar Johansen, LR-revison (omval) Håkan S Lundberg, Nyköping, ordinarie (omval) Lars-Åke Svensk, LR-revision, (nyval) Tomas Jönsson, Eskilstuna, (nyval) 8

9 Ombud och ersättare till partistämman Ordinarie ombud Björn Andersson, Vingåker (omval) Helena Koch, Trosa (omval) Kjell Ericson, Nyköping (omval) Daniel Portnoff, Trosa (omval) Jari Puustinen, Eskilstuna (nyval) Ann Landerholm, Moderatkvinnorna (omval) MUF:s ordförande Ersättare Dag Bergentoft, Oxelösund (nyval) Lars Härnström, Katrineholm (omval) Ann-Sofi Lifvenhage, Gnesta (nyval) Jacob Högfeldt, Strängnäs (nyval) Emma Dahlin, Flen (nyval) Thérèse Palm, Flen, Moderatkvinnorna (omval) Vice ordförande MUF Södermanland Ombud och ersättare till regionstämma Medborgarskolan Mälardalen Ombud Bibbi von Scheele, Åkers Styckebruk, (nyval) Ersättare Göran Gredfors, Eskilstuna, (nyval) Förbundsråd Under året har tre förbundsråd arrangerats, samtliga i Malmköping: 15 maj, diskussion kring det programarbete som pågick inför partiets arbetsstämma i oktober De olika avsnitten i programarbetet diskuterades och resulterade i ett remissvar till riksorganisationen. Mötet var mycket välbesök och diskussionerna intensiva. 10 oktober ställningstagande till förslagen i handlingarna till den moderata arbetsstämman den oktober. Diskussionerna inleddes av förbundets stämmoombud. Förbundsrådet kom fram till vissa punkter som skulle lyftas i utskottsarbetet på stämman. 27 november, diskussion kring den moderata sörmländska sjukvårdspolitiken. Diskussionen kommer ligga till grund och bidra till arbetet med det moderata landstingsprogrammet inför valet Nomineringsarbetet till riksdag och landsting Under 2013 har arbetet med förbundets valsedlar till riksdag och landsting varit intensivt. I likhet med förra valet genomfördes inget provval till inför valsedlarnas fastställande. Nomineringskommittéerna som lagt fram förslag till valsedlarna har bestått av Gustaf Wachtmeister (ordförande), Nyköping, Iha Frykman, Torshälla, Agneta Rönn, Oxelösund, Björn Andersson, Vingåker, Evert Wijkander, Mariefred och Gabriella 9

10 Landerholm, MUF. På mötet den 25 november avgick Iha Frykman ur kommittén på grund av egen kandidatur till landstinget. Under 2013 hade nomineringskommittén inför riksdagsvalet 6 protokollförda sammanträden och inför landstingsvalet 7 protokollförda sammanträden. Dessutom har kommittén träffats vid flertalet andra tillfällen för intervjuer med kandidater. Valsedeln till riksdagen fastställdes på en nomineringsstämma i Eskilstuna lördagen den 16 november. Nomineringskommittén hade inte rangordnat de 10 första kandidaterna utan detta skedde på stämman efter presentation och utfrågning av kandidaterna. En enig stämma fastställde följande valsedel inför riksdagsvalet Per Westerberg, Nyköping 2. Ulf Kristersson, Strängnäs 3. Lotta Finstorp, Mellösa 4. Erik Bengtzboe, Nyköping 5. Nils Brown, Kvicksund 6. Anna af Sillén, Nyköping 7. Ann-Sofie Lifvenhage, Gnesta 8. Maria von Beetzen, Strängnäs 9. Robert Limmergård, Mariefred 10. Walburga Habsburg Douglas, Malmköping 11. Daniel Portnoff, Trosa 12. Björn Andersson, Vingåker 13. Dag Bergentoft, Oxelösund 14. Ismaail Mahamed Mahamuud, Katrineholm 15. Madelene Tannarp, Eskilstuna 16. Emma Dahlin, Flen 17. Magnus Stuart, Mariefred 18. Charles Westerberg, Nyköping 19. Ingrid Jerneborg Glimne, Gnesta 20. Fredrik Gustafsson, Katrineholm 21. Ann Berglund, Eskilstuna 22. Lina Erixon, Oxelösund 23. Raul Sevefjord, Vingåker 24. Martin Edgélius, Katrineholm 25. Krister Berg, Strängnäs 26. Karin Braathen Gustavsson, Gnesta 27. Eva Sjöström, Nyköping 28. Tina Adelman, Oxelösund 29. Sixten Skullman, Åkers Styckebruk 30. Dan Glimne, Gnesta 31. Måns Cederberg, Nyköping Valsedeln till landstinget kommer fastställas på en nomineringsstämma i Gnesta den 8 februari

11 Utbildningar Johan Westrin från riksorganisationen besökte Södermanland två gånger under året och berättade dels om partiets historia den 27 februari samt om ideologier den 3 september. Båda mötena var välbesökta och ägde rum i Malmköping. Ordförandena i föreningarna samt val/kampanjledare har träffats den 3 april, 18 juni och 21 oktober. Under dessa kvällar har arbetet varit inriktat på valåret 2014 och information har varvats med erfarenhetsutbyte. Mötena har varit mycket välbesökta. Mentorsprogrammets deltagare erbjöds en utbildningskväll den 12 februari i retorik med Jörgen Rundgren som tyvärr ett fåtal deltog i. Ett utlovat besök på riksdagen har tyvärr tvingats ställas in två gånger. Flera mentorer/adepter har forts sin kontakt under året. Förbundets revisorsnätverk har träffats i Strängnäs den 15 april där oppositionsrådet Jacob Högfeldt deltog dessutom genomfördes erfarenhetsutbyte kring revisorsarbetet. Alla medlemmar i förbundets inbjöds till en kväll kring Integration med riksdagsledamoten Hanif Bali, Solna, särskilt inbjudna var medlemmar med invandrarbakgrund. Mötet ägde rum i Malmköping den 11 mars och var välbesökt och ledde till intressanta diskussioner. Riksdagsledamoten Tomas Tobé, moderat talesperson i utbildningsfrågor berättade om den moderata utbildningspolitiken på ett möte i biblioteket i Flen den 29 april. Kandidatskolan som startade 2012 avslutades i maj 2013 genom ett internat på Hotell Malmköping. Dessutom träffades kandidatskolan ytterligare två gånger under våren. Deltagarna har lärt sig hur det politiska systemet är uppbyggt, hur man skriver motioner, interpellationer mm. Externa talare har anlitats bl a kring media och sammanträdes-teknik. Kandidatskolan har letts av Iha Frykman och Ingrid Jerneborg Glimne. Den 14 september, exakt ett år före valdagen 2015 träffades 70 sörmlandsmoderater i Katrineholm där partisekreterare Kent Persson och europaparlamentariker Gunnar Hökmark talade. Dessutom genomfördes ett samtal kring vikten av lokala kampanjer. En kampanj på stan genomfördes också. En studieresa till Bryssel anordnades till Bryssel den 4 6 oktober med 15 deltagare från länets alla kommuner. Besök gjordes både på Europakommissionen och i Europaparlamentet. Ett försök hade gjorts anordna en önskad utbildning kring sociala media vilken flera gånger tvingades ställas in men den 30 oktober kom Oliver Rosengren som arbetar på partiets nya enhet kring Sociala media till Malmköping och lärde ut kunskaper kring främst twitter. Kristina Lutz, handläggare på riksdagen berättade om den moderata Europaplformen den 17 december i Malmköping. 11

12 Besök av ministrar Utrikesminister Karin Enström informerade om den svenska försvarspolitiken på en välbesökt moderat utbildningskväll på biblioteket i Flen den 7 maj. Statsminister Fredrik Reinfeldt besökte Torshälla och Finska föreningen den 11 september. Biståndsminister Hillevi Engström besökte verksamheter i Flen den samt samtalade med moderater i Flen. Finansmarknadsminister Peter Norman hade lunchmöte med föreningen i Nyköping i samband med ett verksamhetsbesök i kommunen. Justitieminister Beatrice Ask åt lunch med föreningsaktiva i samband med verksamhetsbesök hos brottsdrabbade företagare i Oxelösund den 13 oktober. Partisekreterare Kent Persson har genomfört samtalskampanj med föreningen i Strängnäs samt gjort verksamhetsbesök i Nyköping och Flen. I Nyköping genomfördes också en lunch med föreningsaktiva. Föreningarna Förbundet består av 14 partiföreningar i länets kommuner. I två finns en krets som samordnar dessa kommuners föreningar. Kampanjarbetet i föreningarna har varit bra under året genom regelbundna aktiviteter på gator och torg och genom dörrknackning. Dessutom har föreningarna deltagit på marknader och andra arrangemang i sin kommun. Alliansen Ett gemensamt möte kring integration anordnades gemensamt av alliansen i länet lördagen den 1 juni i Stadshuset, Eskilstuna. Alla partierna var företrädda av sina talesmän i frågan och från moderaterna deltog integrationsminister Tobias Billström. Moderator på mötet var ledarskribenten Olof Jonmyren, Sörmlands Nyheter. Totalt deltog ca 70 personer. Riksdagsledamöter från alliansen samt justitieminister Beatrice Ask presenterade alliansens budget för pressen i Eskilstuna den 18 september. I de kommuner där allianssamarbetet fungerar genomförs regelbundet gemensamma aktiviteter. Alliansens ombudsmän har under året haft kontakt via mejl och telefon Kyrkan Efter beslut på partistämman 2011 ställde moderaterna inte upp som nomineringsgrupp i kyrkovalet. Medlemmarna uppmanades rösta på Borgerligt Alternativ i valet till kyrkomötet och stiftsfullmäktige. Den nya nomineringsgruppen ställde inte upp i någon församling i den del av Strängnäs stift som omfar Södermanlands län. 12

13 Medlemmar Den 31 december 2013 hade förbundet 1700 medlemmar, av dessa var 276 medlemmar via MUF. Detta innebär förbundets medlemsantal har minskat med 111 medlemmar sedan förra årsskiftet och det medlemsmål som finns i verksamhetsplanen har inte kunnat nås. Vissa föreningar har dock haft positiv medlemsutveckling under året. I slutet av året genomfördes en medlemsvärvningskampanj via Facebook vilket gav ett positivt resultat. Kansli Kansliet har sina lokaler i Flens företagshotell, Åsegatan 13. Ann Landerholm som arbetar som projektledare med lokala valfrågor arbetar sedan efter sommaren 50 %. Den 1 september anställdes Sari Thorén som sekreterare på deltid och under 2013 har hon främst arbetat med förbundets certifieringsutbildning och uppdatering av e- mejladresser i medlemsregistret. Genom samarbetsavtal med Moderaterna i Värmland hanteras medlemsregistret och utskicksservicen för förbundet och föreningarna från kansliet i Karlstad. Redovisningstjänster köps in från en extern byrå. Region Mellansverige Samarbetet mellan förbunden i Södermanland län, Uppsala län, Värmland, Örebro län, Västmanlands län, Dalarna och Gävleborgs län har forts främst genom ombudsmännens regelbundna träffar och telefonkonferenser. En flerlänskonferens genomfördes i Karlstad den 4-5 oktober med drygt 20 deltagare från Södermanland. Temat på konferensen var den politik som slagits fast på arbetsstämman tidigare på hösten. Deltagarna var bla partisekreterare Kent Persson, europaparlamentariker Anna-Maria Corazza Bildt, arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson. Ekonomi Förbundet har god ekonomi men de fasta kostnader har ökat då kansliet vid årsskiftet består av tre personer. Överskottet för 2013 blev kr som överförs till valfonden. Förbundets tillgångar vid årets slut var kr. Den största enskilda satsningen under året var, liksom under 2012, utbildningar, både i egen regi, i regionen och riksorganisationens. Moderatkvinnorna Moderatkvinnorna är ett politiskt nätverk för moderata kvinnor för få fler kvinnliga företrädare i politiken. MQs nätverk och utbildningar är därför viktiga. Moderatkvinnorna i Södermanlands verksamhet har under året ledds av ordförande Ann Landerholm, Strängnäs och vice ordförande Therese Palm, Flen. Tillsammans 13

14 med MQ ansvarig från kommunerna har ett sammanträden och tre telefonmöten genomförts. Den augusti medverkade Moderatkvinnorna i Årets dressyrtävling på Ericsbergs Slott i Katrineholm. Under dessa dagar hade MQ ett moderält och delade ut särskilt framtagna hästkammar och hovkratsar som delades ut samtidigt som politik diskuterade. En moderat hästaffisch producerades också till kampanjen. Den april genomförde moderatkvinnorna utbildning och planering i Nyköping inför valåret Bl a talade Daniel Portnoff om kommunal ekonomi och budget. Dagarna avslutades med kampanj i Nyköping. Lokala MQ kampanjer har också genomförts i några kommuner under året. Anna af Sillén är invald som ledamot i Moderatkvinnornas nationella styrelse samtidigt som Ann Landerholm avgick ur styrelsen. Aktion MKF är moderatkvinnornas spetsutbildning har Katarina Lagerstedt, Flen och Annelie Klavins Nyström, Eskilstuna har antagits till utbildningen som pågår under 2,5 år med början Anna af Sillén och Lotti Svèbeus, båda Nyköping går redan utbildningen. Moderatkvinnorna har skrivit debartiklar och varav 10 publicerats i sörmländsk media. På Moderaterna i Södermanlands hemsida finns en flik om MQ och där mer information finns om moderatkvinnorna. Moderata seniorer Roland Leek, Trosa, har under året varit ansvarig för länets seniorverksamhet. Under året har, som flertal tidigare år, genomförts en heldags vår- och en höstkonferens för länets seniorer, båda på Åsa folkhögskola. I konferenserna har deltagit ca 40 personer vid varje tillfälle. Programmen har syftat till ge en bred information i många aktuella frågor, inte bara pensionärsrelaterade. Vid båda konferenserna har vår talman Per Westerberg medverkat med uppskad aktuell information från riksdag och regering. Huvudtalare vid vårens konferens var Moderata Seniorers ordförande Bertil Persson, Lund, som presenterade och kommenterade den rapport - Med ålderns rätt förslag till en modern politik för äldre som en av partiet tills arbetsgrupp utarbetat. Riksdagsman Lars-Arne Staxäng gav en bred och viktig uppdatering av våra kunskaper i vårt pensionssystems uppbyggnad och dess framtida utmaningar. Vid vårkonferensen hade vår nye Förbundsordförande Björn Andersson nyligen valts och gav en personlig presentation av sin politiska bakgrund och erfarenheter och vid höstkonferensen redovisade han några nya tankar om Förbundets fortsa utveckling. Huvudtalare vid höstkonferensen var Magnus Leivik, vårt landstingsråd i opposition, som presenterade dagsläget i det något röriga landstinget och hur en förändring bör ske. Riksdagsledamot Carl-Oscar Bohlin, 4.e namn på vår EU-lista, gav en bred exposé över viktiga framtidsfrågor som han vill arbeta för i EUparlamentet. 14

15 Det under föregående år nybildade Länsseniorrådet, där ledamöter är senioransvariga i sin kommun alternativt ordförande i de tre seniorföreningar vi har i länet (Nyköping, Katrineholm och Strängnäs), syftar till fördjupa diskussionerna i de specifikt äldrepolitiska frågorna. Under året har bl.a. diskuterats hur förslagen i den ovan nämnda rapporten Med ålderns rätt på bästa sätt kan utnyttjas av oss i länet. En annan viktig fråga har varit hur vi bättre skall kunna förbättra vårt erfarenhetsutbyte mellan kommunerna i frågor av betydelse för äldre. Bland dem är naturligt behovet av förbättrad samverkan med sjukvården. Som tidigare år har ett antal av länets seniorer under året deltagit i, och återrapporterat sina intryck, från ett antal seniorkonferenser i landet, t.ex. den av MS (Riksföreningen) arrangerade temadagen på Riksdagshuset och årsstämman i Uppsala, regionkonferensen för Svealand i Stockholm och vid olika seminarier vid Sverigemötet. Roland Leek har också rapporterat om viktiga nationella seniordiskussioner från sin roll som styrelseledamot i MS och sin medverkan, tillsammans med MS ordförande, vid flera kongresser i Bryssel med ESU (Europeiska Senior Unionen). Moderata ungdomsförbundet Vid distriktsstämman i Eskilstuna 12 januari 2013 valdes följande personer till distriktsstyrelsen: Distriktsordförande Fredrik Gustafsson, Katrineholm 1:e vice distriktsordförande Rebaz Sanar-Khadja, Eskilstuna 2:e vice distriktsordförande Anna Härnström, Katrineholm Ledamöter Victor Erixon, Eskilstuna Molly Gerhardsson, Eskilstuna Ebba Månsson, Katrineholm Mias Kjellstedt, Katrineholm Paula Holst, Strängnäs Gabriella Thulin, Mariefred Linn Henriksson, Mariefred Adjungerad från MSU Susanna Vesterlund (tom 30 augusti) Sofi Tyllström (fr o m 1 september) Under året har Victor Erixon, Mias Kjellstedt, Paula Holst, Susanna Vesterlund och Emma Angetun valt lämna sina uppdrag. Filip Rundström har adjungerats till distriktsstyrelsen som representant från Moderata Studenter. Distriktsstyrelsen har under perioden haft 10 protokollförda sammanträden: Under året har MUF Eskilstuna varit mycket aktiva med många aktiviteter av olika slag. MUF Nyköping och MUF Katrineholm har med tiden engagerat fler medlemmar med talarkvällar med bl.a Björn Olsson, Benjamin Dousa m.fl. MUF Strängnäs har valt en aktiv styrelse som arrangerat aktiviteter och fått igång diskussionerna. Under året har MSU-kommittén hållit i kampanjer och arrangerat talarkvällar. Flera MSU-föreningar har startats upp runt om i distriktet. 15

16 Distriktsstyrelsen har under perioden strävat efter kunna erbjuda sina medlemmar nya och lärorika aktiviteter, både lokalt och nationellt april anordnade distriktsstyrelsen en vårutbildning i Strängnäs kommunhus. Många inbjudna talare höll relevanta föredrag om bl.a kampanj, utrikespolitik och finanspolitik. Talare var: Lotta Finstorp, Riksdagsledamot, Carl-Oskar Bohlin, riksdagsledamot och EU-parlamentskandidat, Hanif Bali, Riksdagsledamot, Benjamin Dousa, tidigare riksordförande MSU samt Alexander Torin, Rikskommittén november anordnade distriktsstyrelsen en höstutbildning i Eskilstuna på Elite Hotell. Fokus låg på politisk produktion och en uppstart inför valåret Talare var: Ulrika Schenström, MSU:s arbetsgrupper, Rasmus Törnblom och Björn Olsson. För övrigt har distriktsstyrelsen uppmuntrat medlemmarna till delta på nationella aktiviteter. Deltagande har skett i samband med MSU Rikskonferens, distriktsforum, förnyelseforum, sommarkampanj, Stockholm Pride, utrikespolitiska konferensen, MUFs arbetsstämma NU, moderaternas arbetsstämma, MSU Höstkonferens och Södermanlands förbundsstämma. Rådsnätverket Nätverket består av kommunal- och oppositionsråd, landstingsråden, länets riksdagsmän samt ombudsmannen. Rådsnätverket har under året träffats vid fem tillfällen samt en gång tillsammans med förbundsstyrelsen. Daniel Portnoff, Trosa är sammankallande. Syftet med rådsnätverket är främst erfarenhetsutbyte mellan länets kommuner, vilket har visat sig vara värdefullt i det dagliga arbetet. Även gemensamma strategiska frågor har diskuterats. Trosa genomförde under våren 2014 en folkomröstning angående frågan flytta till Stockholm län. Resultatet blev kommunledningen drog tillbaka den ansökan som sänts in till regeringen och Trosa kommer fortsätta vara en av nio kommuner i Södermanland. Riksdagen Per Westerberg är riksdagens talman. Lotta Finstorp är sedan valet suppleant i Trafikutskottet och sedan 2012 även suppleant i Arbetsmarknadsutskottet. Lotta ingår också i den parlamentariska socialförsäkrings-utredningen som leds av Gunnar Axén. Walburga Habsburg Douglas är ledamot i utrikesutskottet och i OSSE-delegationen samt suppleant i EU-nämnden. Peder Wachtmeister är ersättare för talmannen och ledamot i Finansutskottet sedan april 2013 samt ledamot i EU-nämnden. 16

17 Nils Brown erse Walburga Habsburg Douglas i riksdagen under tiden 1 januari - 28 juni 2013 och var under denna tid extra ledamot i EU-nämnden. Alla ledamöterna har flitigt besökt verksamheter i länets kommuner under året samt även tagit emot medlemmar till besöka riksdagen. Moderata landstingsgruppen Sjukvårdsalliansen, fikabesöken och Facebook det är en kort sammanfning av arbetet i landstingsgruppen En av de allra viktigaste pusselbitarna för förbereda för ett maktskifte efter valet 2014 är ha ett fungerande allianssamarbete. Redan 2012 lades grunden till sjukvårdsalliansen med C och KD och under 2013 intensifierades arbetet med gemensamma arbetsgrupper, som under hösten ledde fram till ett gemensamt budgetförslag. Sjukvårdsalliansen går nu in i en valrörelse på stadiga ben och med en gemensam politisk grund. En annan viktig del i landstingsgruppens arbete är de verksamhetsbesök som hela gruppen genomför. Framförallt fikabesöken där max två personer ur gruppen besöker en enhet eller avdelning inom landstinget i samband med en fikarast. Där får landstingspolitikerna möjlighet prata med de anställda och höra deras syn på verksamheten och landstinget. Dessa samtal ligger till grund för vår politikutveckling, de ger inspiration till de enskilda deltagarna och de motiverar hela gruppen till forts politiskt arbete. Facebook är landstingsgruppens främsta fönster utåt. Arbetet med bygga upp facebooksidan har pågått sedan 2012, men intensifierades under Kommunikationen via facebook följer en genomtänkt strategi, riktar sig till en tydlig målgrupp och når varje vecka ca enskilda individer. Sidan är länets största partipolitiska sida såväl som den näst största lokala/regionala moderata sidan i Sverige. I december toppade sidan omvärldsanalysföretaget Meltwaters ranking, Likealyzer, över politiska partier i hela världen. Likealyzer analyserar hur väl man använder sig av facebook och hur bra man lyckas. Landstingsgruppen har under året gjort flera studiebesök, bland annat på Pfizer i Strängnäs, Centrum för personcentrerad vård i Göteborg (GPCC), Centrum för vårdens arkitektur Chalmers, Kungsbacka kommun, Miljöstyrningsrådet och Reumatikerförbundet. Vidare har gruppen arrangerat egna seminarier om bland annat akuten och folkhälsa. Gruppen har också erbjudits delta i en fördjupningsutbildning där fyra personer tog chansen vässa sig som politiker. Partiinternt har landstingsgruppen i Sörmland jobbat aktivt med skapa en landstingsgemensam plform för alla moderata landstingspolitiker som resulterat i den gemensamma foldern Sveriges främsta sjukvårdsparti som används i stora delar av landet. Gruppen har varit väl representerad på Sverigemöte, sjukvårdsnätverksträffar och liknande aktiviteter. 17

18 Landstingsarbetet i siffror: Gruppen har totalt bestått av 46 personer. Tolv gruppmöten har genomförts samt ett internat i Kungsörstorp. Sex av gruppmötena har varit tillsammans med sjukvårdsalliansen. Elva motioner har lämnats in. 30 interpellationer har gjorts i landstingsfullmäktige. Ett budgetförslag har presenterats tillsammans med C och KD. 32 fikabesök har genomförts, samt ett tiotal praktikbesök och ett tiotal andra verksamhetsbesök. Över 60 % i gruppen har varit på fikabesök. 106 pressutspel har gjorts som resulterade i ca 259 tidningsartiklar samt ett tjugotal radio- och tv-inslag. Gruppen har medverkat i 47 % av alla redaktionella tidningsartiklar om landstinget (i EK, KK och SN). Sju presskonferenser har genomförts. Slutord 2014 innebär ett supervalår med både val till EU-parlamentet och val till kommun, landsting och riksdag. Förberedelserna med valet har inletts 2013 så vi står i startgroparna när valåret inleds. Målet är givetvis behålla en alliansstyrd regering men också vara med styra fler kommuner och landstinget under de kommande fyra åren. Mycket tid har gått åt under 2013 med arbetet med de valsedlar som vi ska gå till val med under valåret. Förbundets nomineringskommitté som jobbat både med valsedeln till landstinget och riksdagen har intervjuat och samtalat med många kandidater. Några provval till dessa församlingar har, i enlighet med stämmobeslut, inte genomförts. Utbildningar och sammankomster har haft som syfte ge alla aktiva en bra grund stå på under valåret Att träffas och lära känna varandra och känna man ingår i den moderata gemenskapen är också en viktig känsla. Stämningen i förbundet är god och alla föreningar genomfört kampanjer. Samtalskampanjen har också kommit igång och Södermanland ligger väl till för det uppsa målet samtal till valdagen. Björn Andersson ordförande Helena Koch 1:e vice ordförande Kjell Ericson 2:e vice ordförande Kim Fröde Lars Härnström Jan Widegren Ingrid Jerneborg Glimne Roland Leek Ann Berglund Emma Dahlin Ann Landerholm Fredrik Gustafsson 18

19 19

20 20

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj Förbundsstämma 2015 Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj Handlingar till Förbundsstämma 30 maj 2015 Moderaterna i Stockholms län 3 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas

Läs mer

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj Förbundsstämma 2015 Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj Handlingar till Förbundsstämma 8-9 maj 2015 Moderaterna i Stockholms stad 3 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas

Läs mer

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Program 08.45 10:00 Frukostbuffé samt ombudsregistrering 10.00 - Välkomna till Vänersborg. 10.05 - Stämmoförhandlingar. 12.30 Lunch. 13.45 Förhandlingarna återupptas.

Läs mer

Fyra års verksamhet Fyra års verksamhet omslag vb.indd 1 2015-07-09 11:19:25

Fyra års verksamhet Fyra års verksamhet omslag vb.indd 1 2015-07-09 11:19:25 Fyra års verksamhet Partistämma Karlstad 15-18 oktober 2015 Innehåll Inledning 7 Moderaterna 9 2011-2014 Öppna Moderater 101 2011-2014 Moderata Seniorer 183 2011-2014 Årsredovisningar 2011-2014 219 Revisionsberättelser

Läs mer

Göteborg Förbundsstämma 2015

Göteborg Förbundsstämma 2015 r a g n i l d n a h o m Stäm r e n o i t Mo Göteborg Förbundsstämma 2015 Välkommen till Förbundsstämman 2015 Att sammanfa ett år som det vårt förbund nu ska lägga till handlingarna är en utmaning. Vi

Läs mer

Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN LANDSTINGSHUSET 26 MAJ 2013

Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN LANDSTINGSHUSET 26 MAJ 2013 Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN LANDSTINGSHUSET 26 MAJ 2013 B MODERATERNA I STOCKHOLMS LÄN Handlingar till Förbundsstämma 26 maj 2013 Förbundsstämma Moderaterna i Stockholms LÄN 1 OM BOKEN

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR JÖNKÖPINGS LÄN

STÄMMOHANDLINGAR JÖNKÖPINGS LÄN d STÄMMOHANDLINGAR 2014 JÖNKÖPINGS LÄN mod lay PROGRAM 09:30 Incheckning 09:30 Kaffe serveras 10:00 Stämman öppnas, förhandlingarna inleds 11.00 Christofer Fjellner, Europaparlamentariker, stämmotalare

Läs mer

Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a. Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta. Förbundsstämma 2015 1

Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a. Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta. Förbundsstämma 2015 1 Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta Förbundsstämma 2015 1 In n eh ållsför t eck n in g Program 2 Föredragningslista 3 Förslag till procedurregler

Läs mer

Folkpartiet liberalernas landsmöte 2009 19 22 november i Växjö konserthus Handlingar

Folkpartiet liberalernas landsmöte 2009 19 22 november i Växjö konserthus Handlingar 2 Ja till framtiden! Folkpartiet liberalernas landsmöte 2009 19 22 november i Växjö konserthus Handlingar Föredragningslista 1. Landsmötet öppnas 2. Val av ordförande, tre vice ordförande och sekreterare

Läs mer

Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD POLSTJÄRNAN KONFERENS 24 25 MAJ 2013

Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD POLSTJÄRNAN KONFERENS 24 25 MAJ 2013 Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD POLSTJÄRNAN KONFERENS 24 25 MAJ 2013 A MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD Handlingar till Förbundsstämma 24 25 maj 2013 1 OM BOKEN Utgiven av Moderata Samlingspartiet

Läs mer

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Innehållsförteckning Ramprogram 7 Ombudsfördelning 8 Ombudsförteckning 9 Föredragningslista Procedurregler Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR. Länsförbundsstämma 13 april 2013 Tott Hotell, Visby

STÄMMOHANDLINGAR. Länsförbundsstämma 13 april 2013 Tott Hotell, Visby Länsförbundsstämma 13 april 2013 Tott Hotell, Visby STÄMMOHANDLINGAR Innehåll: Information & program för dagen Föredragningslista Ombudsfördelning stämman 2013 Verksamhetsberättelser Resultat-/balansräkning/budgetförslag

Läs mer

Partistämma 2007: Propositioner.

Partistämma 2007: Propositioner. :. Moderaternas partistämma. Gävle 25/28 oktober 2007. Innehåll Stämmoprogram 7 Föredragningslista 10 Arbetsordning 12 Utdrag ur stadgar 13 Röstlängd 19 Valberedningens förslag 27 Proposition 1: 33 Vår

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

DISTRIKTSKONGRESS. Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015

DISTRIKTSKONGRESS. Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015 DISTRIKTSKONGRESS Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015 Diskussionsordning Ordet begärs skriftligt. Alla inlägg görs

Läs mer

Propositioner. och yttranden

Propositioner. och yttranden positioner oc ch yttranden Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 20 n Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 2011 propositioner

Läs mer

I detta nummer... Vi ska vinna slaget om välfärden. 7 Samverkan. 6 Verksamhetsplan. 3 Budget för 2012. 4 Partistämma 2012

I detta nummer... Vi ska vinna slaget om välfärden. 7 Samverkan. 6 Verksamhetsplan. 3 Budget för 2012. 4 Partistämma 2012 Ledare Blå Skåne Vi ska vinna slaget om välfärden Denna period då senhösten är på väg att övergå i ren vinter, är en hektisk period. Inte minst för oss Moderater, då vi har haft vår partistämma. En del

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

Blå Skåne. Nu är det dags att nominera till riksdagen och regionen!

Blå Skåne. Nu är det dags att nominera till riksdagen och regionen! Blå Skåne Medlemstidning för Moderaterna i Skåne nummer 4 år 2004 Ransonerad sjukvård De vårdköer som effektivt kortades då moderaterna ledde Region Skåne blir bara längre och längre. Även kostnaderna

Läs mer

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Socialdemokraterna Blekinge 2 3 1. Kongressen öppnas Förslag till Dagordning 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning 4.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Dagordning 2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Dagordning 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Dagordning 2 Verksamhetsberättelse 3 Distriktskongressen 2014 3 Presidiet 3 Distriktsstyrelsen 3 Revisorer 4 Valutskott 4 Sammanträden 4 Distriktsexpeditionen 4 Arbetarekommuner

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Centerkvinnornas Förbundsstämma

Centerkvinnornas Förbundsstämma Centerkvinnornas Förbundsstämma 6 8 maj 2011 i Sundsvall Stämmohandlingarna tillhör: en kraft för jämställdhet Praktisk information Allergier Tänk på att det finnas allergiker. Det finns deltagare som

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

Folkpartiet liberalerna Stockholms län Förbundsårsmöte 17 mars 2012 Bonnier conference center Torsgatan 21, Stockholm

Folkpartiet liberalerna Stockholms län Förbundsårsmöte 17 mars 2012 Bonnier conference center Torsgatan 21, Stockholm Folkpartiet i Stockholms län Box 2155 103 14 Stockholm 08-410 242 00 stockholm@liberal.se www.folkpartiet.se/stockholm Folkpartiet ska leda och bidra till den liberala idéutvecklingen i Stockholms län.

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen 2015-03-13 Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund

Läs mer