Förbundsstämma Moderaterna Södermanland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsstämma Moderaterna Södermanland"

Transkript

1 Förbundsstämma Moderaterna Södermanland Katrineholm 18 april 2015 Safiren, Drottninggatan 19

2 Innehållsförteckning Förslag till procedurregler sid 3 Förslag till föredragningslista sid 4 Verksamhetsberättelse 2013 sid 5 Årsbokslut 2013 sid 19 Verksamhetsberättelse 2014 sid 26 Årsbokslut 2014 sid 40 Proposition nr 1 Medlemsavgift till förbundet 2017 och 2018 sid 47 Proposition nr 2 Verksamhetsplan för Moderaterna i Södermanland sid 48 Proposition nr 3 Rekryterings- och nomineringsregler till sid 53 riksdags- landsting och kommunalvalen Motioner och förbundsstyrelsens förslag till beslut Motion nr 1 Flytta förbundskansliet till Eskilstuna sid 55 Motion nr 2 Fler platser i förbundsstyrelsen sid 57 Motion nr 3 Nationellt sökområde för gymnasieskolan sid 59 Motion nr 4 Att vara medmänniska sid 61 Motion nr 5 Öppna upp kommuners lokaler sid 64 Motion nr 6 Rätten få välja sid 66 Motion nr 7 Om arbete och integration sid 68 Motion nr 8 Integration och migration sid 72 Valberedningens förslag sid 76 Stämmoombud sid 78 2

3 Förslag till procedurregler Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman anta nedanstående procedurregler: 1 Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt. 2 Förslagsrätt (yrkanderätt) tillkommer föreningarnas valda ombud och förbundsstyrelsens ledamöter. 3 Förbundsstyrelsens förslag är alltid huvudproposition. 4 Innebär huvudpropositionen avslag på motion är avslagsyrkande Japropositionen. Vinner Nej har således stämman beslutat bifalla motionen. 5 Reservation till förbundsstyrelsens yttrande innebär inte automatiskt yrkandet tas upp till behandling. Yrkandet måste alltså väckas igen i plenum för bli föremål för omröstning. 6 Votering sker genom handuppräckning med röstkort. Utgången av omröstning bestäms genom enkel majoritet, utom vid omröstning i stadgefrågor varvid två tredjedels majoritet krävs. Yrkas votering vid personval skall omröstningen alltid ske med slutna valsedlar. Vid sluten omröstning skall valsedel, för vara giltig, uppta det antal namn som valet avser. I annat fall blir valsedeln ogiltig. Vid personval som avser en plats skall den som blir vald erhålla minst hälften av antalet avgivna giltiga valsedlar. I annat fall genomförs ytterligare en omröstning mellan de två kandidater som erhållit de högsta röstetalen. Vid lika röstetal avgörs personval med lotten och övriga frågor i enlighet med den mening som ordföranden biträder. Saknar särskilt vald mötesordförande formell rösträtt avgörs även övriga frågor genom lotten. 7 Tidsbegränsning gäller, om inte annat beslutas i enskilt fall, till fem minuter. Replik får inte överstiga en minut. 8 Reservation eller anmälan om avvikande mening mot fade beslut i plenum måste anmälas skriftligt till sekreteraren eller ordföranden senast före stämmans avslutande. 9 Efter röstlängdens justering och fastställande får ej annat ombud (ersättare) inträda 3

4 Förslag till föredragningslista 1 Val av ordförande och vice ordförande leda förhandlingarna 2 Val av sekreterare 3 Val av justerare 4 Fastställande av röstlängd 5 Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysning 6 Styrelsens årsredovisningar 7 Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 9 Propositioner Proposition nr 1 Medlemsavgifter 2017 och Proposition nr 2 Verksamhetsplan för Moderaterna i Södermanland Proposition nr 3 Rekryterings- och nomineringsregler till riksdagslandsting och kommunalvalen 10 Motioner Motion nr 1 Flytta förbundskansliet till Eskilstuna Motion nr 2 Fler platser i förbundsstyrelsen Motion nr 3 Nationellt sökområde för gymnasieskolan Motion nr 4 Att vara medmänniska Motion nr 5 Öppna upp kommuners lokaler Motion nr 6 Rätten få välja Motion nr 7 Om arbete och integration Motion nr 8 Integration och migration 11 Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen 12 Val av ordförande och två vice ordförande för förbundet och styrelsen 13 Val av ledamöter i förbundsstyrelsen, varav en länsordförande för Moderata kvinnor samt en ersättare för denna 15 Val av två revisorer med ersättare 16 Val av ombud till partistämman med ersättare 17 Val av ombud till Medborgarskolans distriktsstämma 18 Val av valberedning och ordförande i denna 19 Övriga ärenden 4

5 Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Moderata Samlingspartiet i Södermanlands län lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Förbundsstyrelsen 2013 Förbundsstyrelsen som valdes på stämman 2011 hade under protokollförda sammanträden. På förbundsstämman i Nyköping den 13 april valdes en ny förbundsstyrelse som sammanträtt vid 4 tillfällen. En gemensam konferens genomfördes med rådsgruppen i november på Båsenberga, Vingåker den november. Riksdagsledamöterna, landstingsrådet Magnus Leivik samt kyrkoansvarige Gunnel Mellqvist har varit ständigt adjungerade till förbundsstyrelsen. Föredragande i förbundsstyrelsen har varit partiombudsmannen. Förbundsstyrelsen har bl a beslutat: stå för kostnaden för delta i en webbplform för certifieringsutbildningen, stödja nomineringsgruppen Borgerligt Alternativ genom ombesörja ett utskick till alla medlemmar med uppmaning bli medlemmar i Borgerligt Alternativ, uppdra åt ombudsmannen göra överenskommelse med arbetsförmedlingen angående anställning av en kontorist på halvtid, kostnaden ryms inom antagen budget för 2013, godkänna beslutet acceptera erbjudandet få sända 15 personer på studieresa till Bryssel, anordna ett förbundsråd i Malmköping torsdagen den 10 oktober 2013, anordna ett förbundsråd i Trosa den 22 mars 2014, anordna ett förbundsråd kring moderat sjukvårdspolitik i Södermanland under hösten. Presidiet Förbundsstyrelsen har inte inrättat något arbetsutskott utan presidiet har utsetts bereda ärenden inför förbundsstyrelsen. Partiombudsmannen har varit föredragande. Presidiet har sammanträtt 6 gånger. Förbundsstämma 2013 Förbundsstämman 2013 avhölls på Landstingshuset i Nyköping. På stämman behandlades 5 propositioner och 4 motioner. Talare var riksdagsledamoten Peder Wachtmeister. Samma dag startade den rikstäckande vårkampanjen och alla deltagare kampanjade i Nyköping i samband med lunchen. 5

6 Medlemsavgift Stämman beslutade fastställa lägsta medlemsavgift för år 2013 och 2014 för medlem i Moderaterna i Södermanland till 200 kr, varav 140 kr är avgiften till riksorganisationen. Avgiften för nya medlemmar fastställdes till 100 kr och avgiften för direktansluten medlem till 500 kr. Normalstadga Förbundsstämman beslutade också anta partiets normalstadga för förbund i Moderata Samlingspartiet, anta partiets normalstadgar för krets i Moderata Samlingspartiet samt anta partiets stadga för partiförening i Moderata Samlingspartiet. Verksamhetsplan Förbundsstämman 2011 antog en verksamhetsplan som nu reviderats och antogs. Planen innehåller följande mål: 1. Vinna valet i minst fem av länets nio kommuner samt i landstinget och i Sverige som helhet ska förbundet ha medlemmar, dvs 5% av antalet väljare i riksdagsvalet Medlemsantalet måste börja öka under Eftersträva ett allianssamarbete i alla kommuner och i landstinget startar för ett kommande samarbete undermandatperioden I alla kommuner och i landstinget ska moderaterna driva minst tre lokala frågor i valet Alla ledamöter/ersättare i kommun, landsting och riksdag ska årligen genomföra verksamhetsbesök. 6. Fler kandidater och bredare representation på valsedlarna i valet 2014 än i valet Certifieringsutbildning Sedan valet 2010 har behovet av en certifieringsutbildning för alla som kandiderar i de allmänna valen diskuterats då det visade sig kunskaperna i moderat politik varierade kraftigt under valrörelsen. Inför valet 2013 har det i samarbete mellan flera förbund tagits fram en webbaserad certifieringsutbildning. Förbundsstämman beslutade samtliga kandidater till landsting och riksdag ska genomgå certifieringsutbildningen samt landstingsgruppen har ansvar se till de som får landstingsuppdrag under perioden, men ej är med på någon valsedel, genomgår certifieringsutbildningen. Dessutom uppmanades föreningarna ställa krav på alla som kandiderar till kommunfullmäktige samt alla som innehar kommunalt uppdrag ska genomgå certifieringsutbildningen. 6

7 Antal valsedlar i landstingsvalet Stämman beslutade uppdra åt nomineringskommittén för landstingsvalet föreslå nomineringsstämman anta endast en valsedel i landstingsvalet 2014 samt uppmanade rekryteringskommittén i möjligaste mån se till alla kommuner är representerade på valbar plats. Hittills har moderaterna haft fyra valsedlar i länet, en per krets. Landstingsplform En landstingplform antogs med rubriken Sörmlands främsta sjukvårdsparti vi tar parti för patienter och personal. I samband med plformen antogs också följande uttalande: Moderaterna i Södermanland anser valfrihet utvecklar sjukvården och patientens ställning i vården ska stärkas. Den positiva utveckling som vårdvalet medfört inom primärvården bör komma den specialiserade sjukvården till del. Samarbetet inom sjukvården och mellan olika vårdnivåer ska stärkas. Gränser som skapar ojämlik tillgång till vård och som utgör hinder för patienten få rätt vård i tid ska motverkas. Vården i Sörmland ska kännetecknas av den är enkel, snabb och säker. Motion god kontakt mellan elev, skola och vårdnadshavare Björn Andersson, Vingåker och Lotta Finstorp, Flen föreslog i sin motion en översyn bör göras kring skolans möjlighet skriva en frivillig förbindelse mellan elev, skola och vårdnadshavare, som ger skolan rätt i olika sammanhang ta kontakt med hemmet under hela studietiden med start när eleven börjar i gymnasiets årskurs ett. Stämman beslutade en översyn bör göras kring möjligheten skriva en frivillig, individuellt utformad förbindelse mellan elev, skola och vårdnadshavare som ger skolan rätt i olika sammanhang ta kontakt med hemmet under hela studietiden med start när eleven börjar i gymnasiets årskurs ett, samt översända motionen till moderata samlingspartiets partistämma anta följande uttalande: Det rapporteras den psykiska ohälsan ökar i samhället. Antalet självmord bland ungdomar och unga vuxna visar tyvärr samma trend. Moderaterna i Södermanland ska i framtiden arbeta mer aktivt för kortare led mellan socialtjänsten, psykiatrin och skolan. Vidare ska vi moderater ställa högre krav på skolorna uppmuntrar till trepartssamtal mellan skola, elev och vårdnadshavare. 7

8 Motion kampanjförbud Hanna Göransson, Kristina Mach, Simon Hanström Lundin och Julia Scherling, samtliga från MUF Nyköping yrkade förbundet skulle uttala och verka för avskaffande av kampanjförbundet på Södermanlands skolor. Motionen bifölls. Motion öppna upp sjukvården Ingrid Jerneborg Glimne, Gnesta yrkade i sin motion på det skulle öppnas upp möjligheter för en kommun driva vårdcentraler i egen regi enligt samma principer som för en privat aktör samt förbundet skulle verka för alla vårdcentraler på sikt skall drivas i privat eller kommunal regi med fritt vårdval. Hon yrkade också landstingen på sikt skulle avvecklas och driften överlåtas av bassjukhus på de nya Regionerna, på sikt överlåta ansvaret för Universitetssjukhusen på Staten samt översända motionen till partistämman Stämman beslutade avslå motionen. Motion släpp läkarna loss! Ingrid Jerneborg Glimne, Gnesta yrkade i motionen moderaterna ska verka för en lagändring så primärkommuner får rätt anställa egna läkare och motionen skulle översändas till partistämman Motionen bifölls. Valärenden Följande val ägde rum på förbundsstämman. Samtliga val är på två år. Förbundsstyrelse Ordförande Björn Andersson, Vingåker (nyval) 1:e vice ordförande Helena Koch, Trosa (omval) 2:e vice ordförande Kjell Ericson, Nyköping (omval) Ledamöter Kim Fröde, Vingåker (omval) Lars Härnström, Katrineholm (omval) Ingrid Jerneborg Glimne, Gnesta (omval) Ann Landerholm, Strängnäs (omval) Roland Leek, Trosa (omval) Ann Berglund, Eskilstuna (nyval) Emma Dahlin, Flen (nyval) Jan Widegren, Oxelösund (nyval) MQ, ordförande Ann Landerholm, Strängnäs (omval) MQ, ersättare Thérèse Palm, Flen (omval) Revisorer Auktoriserad ordinarie Revisor ordinarie Auktoriserad ersättare Revisor, ersättare Gunnar Johansen, LR-revison (omval) Håkan S Lundberg, Nyköping, ordinarie (omval) Lars-Åke Svensk, LR-revision, (nyval) Tomas Jönsson, Eskilstuna, (nyval) 8

9 Ombud och ersättare till partistämman Ordinarie ombud Björn Andersson, Vingåker (omval) Helena Koch, Trosa (omval) Kjell Ericson, Nyköping (omval) Daniel Portnoff, Trosa (omval) Jari Puustinen, Eskilstuna (nyval) Ann Landerholm, Moderatkvinnorna (omval) MUF:s ordförande Ersättare Dag Bergentoft, Oxelösund (nyval) Lars Härnström, Katrineholm (omval) Ann-Sofi Lifvenhage, Gnesta (nyval) Jacob Högfeldt, Strängnäs (nyval) Emma Dahlin, Flen (nyval) Thérèse Palm, Flen, Moderatkvinnorna (omval) Vice ordförande MUF Södermanland Ombud och ersättare till regionstämma Medborgarskolan Mälardalen Ombud Bibbi von Scheele, Åkers Styckebruk, (nyval) Ersättare Göran Gredfors, Eskilstuna, (nyval) Förbundsråd Under året har tre förbundsråd arrangerats, samtliga i Malmköping: 15 maj, diskussion kring det programarbete som pågick inför partiets arbetsstämma i oktober De olika avsnitten i programarbetet diskuterades och resulterade i ett remissvar till riksorganisationen. Mötet var mycket välbesök och diskussionerna intensiva. 10 oktober ställningstagande till förslagen i handlingarna till den moderata arbetsstämman den oktober. Diskussionerna inleddes av förbundets stämmoombud. Förbundsrådet kom fram till vissa punkter som skulle lyftas i utskottsarbetet på stämman. 27 november, diskussion kring den moderata sörmländska sjukvårdspolitiken. Diskussionen kommer ligga till grund och bidra till arbetet med det moderata landstingsprogrammet inför valet Nomineringsarbetet till riksdag och landsting Under 2013 har arbetet med förbundets valsedlar till riksdag och landsting varit intensivt. I likhet med förra valet genomfördes inget provval till inför valsedlarnas fastställande. Nomineringskommittéerna som lagt fram förslag till valsedlarna har bestått av Gustaf Wachtmeister (ordförande), Nyköping, Iha Frykman, Torshälla, Agneta Rönn, Oxelösund, Björn Andersson, Vingåker, Evert Wijkander, Mariefred och Gabriella 9

10 Landerholm, MUF. På mötet den 25 november avgick Iha Frykman ur kommittén på grund av egen kandidatur till landstinget. Under 2013 hade nomineringskommittén inför riksdagsvalet 6 protokollförda sammanträden och inför landstingsvalet 7 protokollförda sammanträden. Dessutom har kommittén träffats vid flertalet andra tillfällen för intervjuer med kandidater. Valsedeln till riksdagen fastställdes på en nomineringsstämma i Eskilstuna lördagen den 16 november. Nomineringskommittén hade inte rangordnat de 10 första kandidaterna utan detta skedde på stämman efter presentation och utfrågning av kandidaterna. En enig stämma fastställde följande valsedel inför riksdagsvalet Per Westerberg, Nyköping 2. Ulf Kristersson, Strängnäs 3. Lotta Finstorp, Mellösa 4. Erik Bengtzboe, Nyköping 5. Nils Brown, Kvicksund 6. Anna af Sillén, Nyköping 7. Ann-Sofie Lifvenhage, Gnesta 8. Maria von Beetzen, Strängnäs 9. Robert Limmergård, Mariefred 10. Walburga Habsburg Douglas, Malmköping 11. Daniel Portnoff, Trosa 12. Björn Andersson, Vingåker 13. Dag Bergentoft, Oxelösund 14. Ismaail Mahamed Mahamuud, Katrineholm 15. Madelene Tannarp, Eskilstuna 16. Emma Dahlin, Flen 17. Magnus Stuart, Mariefred 18. Charles Westerberg, Nyköping 19. Ingrid Jerneborg Glimne, Gnesta 20. Fredrik Gustafsson, Katrineholm 21. Ann Berglund, Eskilstuna 22. Lina Erixon, Oxelösund 23. Raul Sevefjord, Vingåker 24. Martin Edgélius, Katrineholm 25. Krister Berg, Strängnäs 26. Karin Braathen Gustavsson, Gnesta 27. Eva Sjöström, Nyköping 28. Tina Adelman, Oxelösund 29. Sixten Skullman, Åkers Styckebruk 30. Dan Glimne, Gnesta 31. Måns Cederberg, Nyköping Valsedeln till landstinget kommer fastställas på en nomineringsstämma i Gnesta den 8 februari

11 Utbildningar Johan Westrin från riksorganisationen besökte Södermanland två gånger under året och berättade dels om partiets historia den 27 februari samt om ideologier den 3 september. Båda mötena var välbesökta och ägde rum i Malmköping. Ordförandena i föreningarna samt val/kampanjledare har träffats den 3 april, 18 juni och 21 oktober. Under dessa kvällar har arbetet varit inriktat på valåret 2014 och information har varvats med erfarenhetsutbyte. Mötena har varit mycket välbesökta. Mentorsprogrammets deltagare erbjöds en utbildningskväll den 12 februari i retorik med Jörgen Rundgren som tyvärr ett fåtal deltog i. Ett utlovat besök på riksdagen har tyvärr tvingats ställas in två gånger. Flera mentorer/adepter har forts sin kontakt under året. Förbundets revisorsnätverk har träffats i Strängnäs den 15 april där oppositionsrådet Jacob Högfeldt deltog dessutom genomfördes erfarenhetsutbyte kring revisorsarbetet. Alla medlemmar i förbundets inbjöds till en kväll kring Integration med riksdagsledamoten Hanif Bali, Solna, särskilt inbjudna var medlemmar med invandrarbakgrund. Mötet ägde rum i Malmköping den 11 mars och var välbesökt och ledde till intressanta diskussioner. Riksdagsledamoten Tomas Tobé, moderat talesperson i utbildningsfrågor berättade om den moderata utbildningspolitiken på ett möte i biblioteket i Flen den 29 april. Kandidatskolan som startade 2012 avslutades i maj 2013 genom ett internat på Hotell Malmköping. Dessutom träffades kandidatskolan ytterligare två gånger under våren. Deltagarna har lärt sig hur det politiska systemet är uppbyggt, hur man skriver motioner, interpellationer mm. Externa talare har anlitats bl a kring media och sammanträdes-teknik. Kandidatskolan har letts av Iha Frykman och Ingrid Jerneborg Glimne. Den 14 september, exakt ett år före valdagen 2015 träffades 70 sörmlandsmoderater i Katrineholm där partisekreterare Kent Persson och europaparlamentariker Gunnar Hökmark talade. Dessutom genomfördes ett samtal kring vikten av lokala kampanjer. En kampanj på stan genomfördes också. En studieresa till Bryssel anordnades till Bryssel den 4 6 oktober med 15 deltagare från länets alla kommuner. Besök gjordes både på Europakommissionen och i Europaparlamentet. Ett försök hade gjorts anordna en önskad utbildning kring sociala media vilken flera gånger tvingades ställas in men den 30 oktober kom Oliver Rosengren som arbetar på partiets nya enhet kring Sociala media till Malmköping och lärde ut kunskaper kring främst twitter. Kristina Lutz, handläggare på riksdagen berättade om den moderata Europaplformen den 17 december i Malmköping. 11

12 Besök av ministrar Utrikesminister Karin Enström informerade om den svenska försvarspolitiken på en välbesökt moderat utbildningskväll på biblioteket i Flen den 7 maj. Statsminister Fredrik Reinfeldt besökte Torshälla och Finska föreningen den 11 september. Biståndsminister Hillevi Engström besökte verksamheter i Flen den samt samtalade med moderater i Flen. Finansmarknadsminister Peter Norman hade lunchmöte med föreningen i Nyköping i samband med ett verksamhetsbesök i kommunen. Justitieminister Beatrice Ask åt lunch med föreningsaktiva i samband med verksamhetsbesök hos brottsdrabbade företagare i Oxelösund den 13 oktober. Partisekreterare Kent Persson har genomfört samtalskampanj med föreningen i Strängnäs samt gjort verksamhetsbesök i Nyköping och Flen. I Nyköping genomfördes också en lunch med föreningsaktiva. Föreningarna Förbundet består av 14 partiföreningar i länets kommuner. I två finns en krets som samordnar dessa kommuners föreningar. Kampanjarbetet i föreningarna har varit bra under året genom regelbundna aktiviteter på gator och torg och genom dörrknackning. Dessutom har föreningarna deltagit på marknader och andra arrangemang i sin kommun. Alliansen Ett gemensamt möte kring integration anordnades gemensamt av alliansen i länet lördagen den 1 juni i Stadshuset, Eskilstuna. Alla partierna var företrädda av sina talesmän i frågan och från moderaterna deltog integrationsminister Tobias Billström. Moderator på mötet var ledarskribenten Olof Jonmyren, Sörmlands Nyheter. Totalt deltog ca 70 personer. Riksdagsledamöter från alliansen samt justitieminister Beatrice Ask presenterade alliansens budget för pressen i Eskilstuna den 18 september. I de kommuner där allianssamarbetet fungerar genomförs regelbundet gemensamma aktiviteter. Alliansens ombudsmän har under året haft kontakt via mejl och telefon Kyrkan Efter beslut på partistämman 2011 ställde moderaterna inte upp som nomineringsgrupp i kyrkovalet. Medlemmarna uppmanades rösta på Borgerligt Alternativ i valet till kyrkomötet och stiftsfullmäktige. Den nya nomineringsgruppen ställde inte upp i någon församling i den del av Strängnäs stift som omfar Södermanlands län. 12

13 Medlemmar Den 31 december 2013 hade förbundet 1700 medlemmar, av dessa var 276 medlemmar via MUF. Detta innebär förbundets medlemsantal har minskat med 111 medlemmar sedan förra årsskiftet och det medlemsmål som finns i verksamhetsplanen har inte kunnat nås. Vissa föreningar har dock haft positiv medlemsutveckling under året. I slutet av året genomfördes en medlemsvärvningskampanj via Facebook vilket gav ett positivt resultat. Kansli Kansliet har sina lokaler i Flens företagshotell, Åsegatan 13. Ann Landerholm som arbetar som projektledare med lokala valfrågor arbetar sedan efter sommaren 50 %. Den 1 september anställdes Sari Thorén som sekreterare på deltid och under 2013 har hon främst arbetat med förbundets certifieringsutbildning och uppdatering av e- mejladresser i medlemsregistret. Genom samarbetsavtal med Moderaterna i Värmland hanteras medlemsregistret och utskicksservicen för förbundet och föreningarna från kansliet i Karlstad. Redovisningstjänster köps in från en extern byrå. Region Mellansverige Samarbetet mellan förbunden i Södermanland län, Uppsala län, Värmland, Örebro län, Västmanlands län, Dalarna och Gävleborgs län har forts främst genom ombudsmännens regelbundna träffar och telefonkonferenser. En flerlänskonferens genomfördes i Karlstad den 4-5 oktober med drygt 20 deltagare från Södermanland. Temat på konferensen var den politik som slagits fast på arbetsstämman tidigare på hösten. Deltagarna var bla partisekreterare Kent Persson, europaparlamentariker Anna-Maria Corazza Bildt, arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson. Ekonomi Förbundet har god ekonomi men de fasta kostnader har ökat då kansliet vid årsskiftet består av tre personer. Överskottet för 2013 blev kr som överförs till valfonden. Förbundets tillgångar vid årets slut var kr. Den största enskilda satsningen under året var, liksom under 2012, utbildningar, både i egen regi, i regionen och riksorganisationens. Moderatkvinnorna Moderatkvinnorna är ett politiskt nätverk för moderata kvinnor för få fler kvinnliga företrädare i politiken. MQs nätverk och utbildningar är därför viktiga. Moderatkvinnorna i Södermanlands verksamhet har under året ledds av ordförande Ann Landerholm, Strängnäs och vice ordförande Therese Palm, Flen. Tillsammans 13

14 med MQ ansvarig från kommunerna har ett sammanträden och tre telefonmöten genomförts. Den augusti medverkade Moderatkvinnorna i Årets dressyrtävling på Ericsbergs Slott i Katrineholm. Under dessa dagar hade MQ ett moderält och delade ut särskilt framtagna hästkammar och hovkratsar som delades ut samtidigt som politik diskuterade. En moderat hästaffisch producerades också till kampanjen. Den april genomförde moderatkvinnorna utbildning och planering i Nyköping inför valåret Bl a talade Daniel Portnoff om kommunal ekonomi och budget. Dagarna avslutades med kampanj i Nyköping. Lokala MQ kampanjer har också genomförts i några kommuner under året. Anna af Sillén är invald som ledamot i Moderatkvinnornas nationella styrelse samtidigt som Ann Landerholm avgick ur styrelsen. Aktion MKF är moderatkvinnornas spetsutbildning har Katarina Lagerstedt, Flen och Annelie Klavins Nyström, Eskilstuna har antagits till utbildningen som pågår under 2,5 år med början Anna af Sillén och Lotti Svèbeus, båda Nyköping går redan utbildningen. Moderatkvinnorna har skrivit debartiklar och varav 10 publicerats i sörmländsk media. På Moderaterna i Södermanlands hemsida finns en flik om MQ och där mer information finns om moderatkvinnorna. Moderata seniorer Roland Leek, Trosa, har under året varit ansvarig för länets seniorverksamhet. Under året har, som flertal tidigare år, genomförts en heldags vår- och en höstkonferens för länets seniorer, båda på Åsa folkhögskola. I konferenserna har deltagit ca 40 personer vid varje tillfälle. Programmen har syftat till ge en bred information i många aktuella frågor, inte bara pensionärsrelaterade. Vid båda konferenserna har vår talman Per Westerberg medverkat med uppskad aktuell information från riksdag och regering. Huvudtalare vid vårens konferens var Moderata Seniorers ordförande Bertil Persson, Lund, som presenterade och kommenterade den rapport - Med ålderns rätt förslag till en modern politik för äldre som en av partiet tills arbetsgrupp utarbetat. Riksdagsman Lars-Arne Staxäng gav en bred och viktig uppdatering av våra kunskaper i vårt pensionssystems uppbyggnad och dess framtida utmaningar. Vid vårkonferensen hade vår nye Förbundsordförande Björn Andersson nyligen valts och gav en personlig presentation av sin politiska bakgrund och erfarenheter och vid höstkonferensen redovisade han några nya tankar om Förbundets fortsa utveckling. Huvudtalare vid höstkonferensen var Magnus Leivik, vårt landstingsråd i opposition, som presenterade dagsläget i det något röriga landstinget och hur en förändring bör ske. Riksdagsledamot Carl-Oscar Bohlin, 4.e namn på vår EU-lista, gav en bred exposé över viktiga framtidsfrågor som han vill arbeta för i EUparlamentet. 14

15 Det under föregående år nybildade Länsseniorrådet, där ledamöter är senioransvariga i sin kommun alternativt ordförande i de tre seniorföreningar vi har i länet (Nyköping, Katrineholm och Strängnäs), syftar till fördjupa diskussionerna i de specifikt äldrepolitiska frågorna. Under året har bl.a. diskuterats hur förslagen i den ovan nämnda rapporten Med ålderns rätt på bästa sätt kan utnyttjas av oss i länet. En annan viktig fråga har varit hur vi bättre skall kunna förbättra vårt erfarenhetsutbyte mellan kommunerna i frågor av betydelse för äldre. Bland dem är naturligt behovet av förbättrad samverkan med sjukvården. Som tidigare år har ett antal av länets seniorer under året deltagit i, och återrapporterat sina intryck, från ett antal seniorkonferenser i landet, t.ex. den av MS (Riksföreningen) arrangerade temadagen på Riksdagshuset och årsstämman i Uppsala, regionkonferensen för Svealand i Stockholm och vid olika seminarier vid Sverigemötet. Roland Leek har också rapporterat om viktiga nationella seniordiskussioner från sin roll som styrelseledamot i MS och sin medverkan, tillsammans med MS ordförande, vid flera kongresser i Bryssel med ESU (Europeiska Senior Unionen). Moderata ungdomsförbundet Vid distriktsstämman i Eskilstuna 12 januari 2013 valdes följande personer till distriktsstyrelsen: Distriktsordförande Fredrik Gustafsson, Katrineholm 1:e vice distriktsordförande Rebaz Sanar-Khadja, Eskilstuna 2:e vice distriktsordförande Anna Härnström, Katrineholm Ledamöter Victor Erixon, Eskilstuna Molly Gerhardsson, Eskilstuna Ebba Månsson, Katrineholm Mias Kjellstedt, Katrineholm Paula Holst, Strängnäs Gabriella Thulin, Mariefred Linn Henriksson, Mariefred Adjungerad från MSU Susanna Vesterlund (tom 30 augusti) Sofi Tyllström (fr o m 1 september) Under året har Victor Erixon, Mias Kjellstedt, Paula Holst, Susanna Vesterlund och Emma Angetun valt lämna sina uppdrag. Filip Rundström har adjungerats till distriktsstyrelsen som representant från Moderata Studenter. Distriktsstyrelsen har under perioden haft 10 protokollförda sammanträden: Under året har MUF Eskilstuna varit mycket aktiva med många aktiviteter av olika slag. MUF Nyköping och MUF Katrineholm har med tiden engagerat fler medlemmar med talarkvällar med bl.a Björn Olsson, Benjamin Dousa m.fl. MUF Strängnäs har valt en aktiv styrelse som arrangerat aktiviteter och fått igång diskussionerna. Under året har MSU-kommittén hållit i kampanjer och arrangerat talarkvällar. Flera MSU-föreningar har startats upp runt om i distriktet. 15

16 Distriktsstyrelsen har under perioden strävat efter kunna erbjuda sina medlemmar nya och lärorika aktiviteter, både lokalt och nationellt april anordnade distriktsstyrelsen en vårutbildning i Strängnäs kommunhus. Många inbjudna talare höll relevanta föredrag om bl.a kampanj, utrikespolitik och finanspolitik. Talare var: Lotta Finstorp, Riksdagsledamot, Carl-Oskar Bohlin, riksdagsledamot och EU-parlamentskandidat, Hanif Bali, Riksdagsledamot, Benjamin Dousa, tidigare riksordförande MSU samt Alexander Torin, Rikskommittén november anordnade distriktsstyrelsen en höstutbildning i Eskilstuna på Elite Hotell. Fokus låg på politisk produktion och en uppstart inför valåret Talare var: Ulrika Schenström, MSU:s arbetsgrupper, Rasmus Törnblom och Björn Olsson. För övrigt har distriktsstyrelsen uppmuntrat medlemmarna till delta på nationella aktiviteter. Deltagande har skett i samband med MSU Rikskonferens, distriktsforum, förnyelseforum, sommarkampanj, Stockholm Pride, utrikespolitiska konferensen, MUFs arbetsstämma NU, moderaternas arbetsstämma, MSU Höstkonferens och Södermanlands förbundsstämma. Rådsnätverket Nätverket består av kommunal- och oppositionsråd, landstingsråden, länets riksdagsmän samt ombudsmannen. Rådsnätverket har under året träffats vid fem tillfällen samt en gång tillsammans med förbundsstyrelsen. Daniel Portnoff, Trosa är sammankallande. Syftet med rådsnätverket är främst erfarenhetsutbyte mellan länets kommuner, vilket har visat sig vara värdefullt i det dagliga arbetet. Även gemensamma strategiska frågor har diskuterats. Trosa genomförde under våren 2014 en folkomröstning angående frågan flytta till Stockholm län. Resultatet blev kommunledningen drog tillbaka den ansökan som sänts in till regeringen och Trosa kommer fortsätta vara en av nio kommuner i Södermanland. Riksdagen Per Westerberg är riksdagens talman. Lotta Finstorp är sedan valet suppleant i Trafikutskottet och sedan 2012 även suppleant i Arbetsmarknadsutskottet. Lotta ingår också i den parlamentariska socialförsäkrings-utredningen som leds av Gunnar Axén. Walburga Habsburg Douglas är ledamot i utrikesutskottet och i OSSE-delegationen samt suppleant i EU-nämnden. Peder Wachtmeister är ersättare för talmannen och ledamot i Finansutskottet sedan april 2013 samt ledamot i EU-nämnden. 16

17 Nils Brown erse Walburga Habsburg Douglas i riksdagen under tiden 1 januari - 28 juni 2013 och var under denna tid extra ledamot i EU-nämnden. Alla ledamöterna har flitigt besökt verksamheter i länets kommuner under året samt även tagit emot medlemmar till besöka riksdagen. Moderata landstingsgruppen Sjukvårdsalliansen, fikabesöken och Facebook det är en kort sammanfning av arbetet i landstingsgruppen En av de allra viktigaste pusselbitarna för förbereda för ett maktskifte efter valet 2014 är ha ett fungerande allianssamarbete. Redan 2012 lades grunden till sjukvårdsalliansen med C och KD och under 2013 intensifierades arbetet med gemensamma arbetsgrupper, som under hösten ledde fram till ett gemensamt budgetförslag. Sjukvårdsalliansen går nu in i en valrörelse på stadiga ben och med en gemensam politisk grund. En annan viktig del i landstingsgruppens arbete är de verksamhetsbesök som hela gruppen genomför. Framförallt fikabesöken där max två personer ur gruppen besöker en enhet eller avdelning inom landstinget i samband med en fikarast. Där får landstingspolitikerna möjlighet prata med de anställda och höra deras syn på verksamheten och landstinget. Dessa samtal ligger till grund för vår politikutveckling, de ger inspiration till de enskilda deltagarna och de motiverar hela gruppen till forts politiskt arbete. Facebook är landstingsgruppens främsta fönster utåt. Arbetet med bygga upp facebooksidan har pågått sedan 2012, men intensifierades under Kommunikationen via facebook följer en genomtänkt strategi, riktar sig till en tydlig målgrupp och når varje vecka ca enskilda individer. Sidan är länets största partipolitiska sida såväl som den näst största lokala/regionala moderata sidan i Sverige. I december toppade sidan omvärldsanalysföretaget Meltwaters ranking, Likealyzer, över politiska partier i hela världen. Likealyzer analyserar hur väl man använder sig av facebook och hur bra man lyckas. Landstingsgruppen har under året gjort flera studiebesök, bland annat på Pfizer i Strängnäs, Centrum för personcentrerad vård i Göteborg (GPCC), Centrum för vårdens arkitektur Chalmers, Kungsbacka kommun, Miljöstyrningsrådet och Reumatikerförbundet. Vidare har gruppen arrangerat egna seminarier om bland annat akuten och folkhälsa. Gruppen har också erbjudits delta i en fördjupningsutbildning där fyra personer tog chansen vässa sig som politiker. Partiinternt har landstingsgruppen i Sörmland jobbat aktivt med skapa en landstingsgemensam plform för alla moderata landstingspolitiker som resulterat i den gemensamma foldern Sveriges främsta sjukvårdsparti som används i stora delar av landet. Gruppen har varit väl representerad på Sverigemöte, sjukvårdsnätverksträffar och liknande aktiviteter. 17

18 Landstingsarbetet i siffror: Gruppen har totalt bestått av 46 personer. Tolv gruppmöten har genomförts samt ett internat i Kungsörstorp. Sex av gruppmötena har varit tillsammans med sjukvårdsalliansen. Elva motioner har lämnats in. 30 interpellationer har gjorts i landstingsfullmäktige. Ett budgetförslag har presenterats tillsammans med C och KD. 32 fikabesök har genomförts, samt ett tiotal praktikbesök och ett tiotal andra verksamhetsbesök. Över 60 % i gruppen har varit på fikabesök. 106 pressutspel har gjorts som resulterade i ca 259 tidningsartiklar samt ett tjugotal radio- och tv-inslag. Gruppen har medverkat i 47 % av alla redaktionella tidningsartiklar om landstinget (i EK, KK och SN). Sju presskonferenser har genomförts. Slutord 2014 innebär ett supervalår med både val till EU-parlamentet och val till kommun, landsting och riksdag. Förberedelserna med valet har inletts 2013 så vi står i startgroparna när valåret inleds. Målet är givetvis behålla en alliansstyrd regering men också vara med styra fler kommuner och landstinget under de kommande fyra åren. Mycket tid har gått åt under 2013 med arbetet med de valsedlar som vi ska gå till val med under valåret. Förbundets nomineringskommitté som jobbat både med valsedeln till landstinget och riksdagen har intervjuat och samtalat med många kandidater. Några provval till dessa församlingar har, i enlighet med stämmobeslut, inte genomförts. Utbildningar och sammankomster har haft som syfte ge alla aktiva en bra grund stå på under valåret Att träffas och lära känna varandra och känna man ingår i den moderata gemenskapen är också en viktig känsla. Stämningen i förbundet är god och alla föreningar genomfört kampanjer. Samtalskampanjen har också kommit igång och Södermanland ligger väl till för det uppsa målet samtal till valdagen. Björn Andersson ordförande Helena Koch 1:e vice ordförande Kjell Ericson 2:e vice ordförande Kim Fröde Lars Härnström Jan Widegren Ingrid Jerneborg Glimne Roland Leek Ann Berglund Emma Dahlin Ann Landerholm Fredrik Gustafsson 18

19 19

20 20

Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014

Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Förbundsstyrelsen föreslå förbundsrådet att anta nedanstående valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Det övergripande mål för Moderaterna i Södermanland

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Förbundsstämma 13 april 2013

Förbundsstämma 13 april 2013 Förbundsstämma 13 april 2013 Handlingar del 1 Program, praktisk information, Verksamhetsberättelse 2011 och 2012 Bokslut 2011 och 2012 Landstingshuset Nyköping Innehållsförteckning Förslag till procedurregler

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

Nomineringsregler. Stockholms stad MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN

Nomineringsregler. Stockholms stad MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN Nomineringsregler Stockholms stad MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN Nomineringsregler avseende valsedlar i allmänna val Moderaterna i Stockholms stad Beslutade på förbundsstämman i Stockholms stad 8-9

Läs mer

Nomineringsregler. Stockholms län MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN

Nomineringsregler. Stockholms län MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN Nomineringsregler Stockholms län MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN Nomineringsregler avseende valsedlar i allmänna val Moderaterna i Stockholms län Beslutade på förbundsstämman i Stockholms län 30 maj

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Normalstadgar för partiförening i Moderata Samlingspartiet

Normalstadgar för partiförening i Moderata Samlingspartiet Normalstadgar för partiförening i Moderata Samlingspartiet 1 Ändamål Partiföreningens strävan är att vinna människor för den samhällssyn som partiet företräder. Partiföreningens uppgift är därför att målmedvetet

Läs mer

Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Enl stämmobeslut 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Moderata Samlingspartiets i Stockholms stad strävan är

Läs mer

Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ

Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ Rev 2013-01-22 Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ Fastställda av Kyrkliga samrådsgruppen 2012-01-29. Inför bildande av lokalavdelning finns en handledning tillgänglig.

Läs mer

Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08. Dagordning

Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08. Dagordning Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08 Dagordning 1. Val av mötesfunktionärer a. mötesordföranden b. sekreterare c. protokolljusterare 2. Godkännande av kallelsen 3. Fastställande av röstlängd 4.

Läs mer

Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun. Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016

Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun. Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016 Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016 Verksamhetsberättelse för Moderaterna i Lunds kommunskrets Verksamhetsåret 2015 Styrelsen På Lundakretsens årsmöte

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

STADGAR STADGESAMLING MODERATERNA MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET MODERATKVINNORNA MODERATA SENIORER

STADGAR STADGESAMLING MODERATERNA MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET MODERATKVINNORNA MODERATA SENIORER STADGAR STADGESAMLING MODERATERNA MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET MODERATKVINNORNA MODERATA SENIORER STADGESAMLING MODERATERNA Gäller från och med 1 juli 2012 MODERATKVINNORNA Gäller från och med 2007 MODERATA

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015

Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015 Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015 1. Ändamål Länsförbundets uppgift är att samla personer med liberal samhällsåskådning

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Stadgar för lokal förening i

Stadgar för lokal förening i Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Reviderad vid Riksstämman i Strömstad 2009 Brottsofferjourernas Riksförbund Bondegatan 40 100 61 STOCKHOLM Telefon: 08-644 88 00 Fax: 08-644

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Förbundsstämma 13 april 2013

Förbundsstämma 13 april 2013 Förbundsstämma 13 april 2013 Handlingar del 2 Propositioner, Motioner, Valberedningens förslag, Ombudsförteckning. Landstingshuset Nyköping Innehållsförteckning stämmohandlingar del 2 Medlemsavgift till

Läs mer

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Senast reviderade av förbundsstämman 2016-05-28. 1. Förbundets namn Förbundets namn är: Huvudvärksförbundet,

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN)

1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN) . 1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN) 2. Ändamål STN skall verka för att de gamla natureligionerna bibehåller sin status i dagens samhälle. STN skall verka för

Läs mer

Extra Förbundsstämma 7 september Moderaterna i Södra Älvsborg

Extra Förbundsstämma 7 september Moderaterna i Södra Älvsborg Extra Förbundsstämma 7 september Moderaterna i Södra Älvsborg Program 18.00 - Fika samt ombudsregistrering 18.30 - Välkomna till Borås. 18.35 - Stämmoförhandlingar. 19.00 - Stämmotalare Västtrafiks ordförande

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område.

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område. RÖTT = strykning GULT = ändring/tillägg Arbetarekommunen ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Norrköpings kommun kommunikation med väljare inom Norrköpings kommun valorganisationen

Läs mer

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 INNEHÅLL PROPOSITION 2009:4 ANGÅENDE SPRÅKLIG REVIDERING AV STADGARNA 3 PROPOSITION 2009:5 ANGÅENDE INNEHÅLLSMÄSSIG REVIDERING AV STADGARNA 4 BILAGA 1, NUVARANDE FÖRBUNDSSTADGAR,

Läs mer

Järfälla Civilförsvarsförening

Järfälla Civilförsvarsförening Protokoll fört vid JÄRFÄLLA CIVILFÖRSVARSFÖRENINGS FÖRENINGSSTÄMMA 2013-03-19 Före stämmans öppnande gavs en presentation av säkerhetsproblematiken vid utbyggnad av järnvägen mellan Barkarby och Kallhäll

Läs mer

3 (10) Senast justerade på årsmöte mars 2013

3 (10) Senast justerade på årsmöte mars 2013 2 (10) Innehåll 1 Arbetarekommunens uppgift... 3 2 Organisation... 3 3 Medlemskap i arbetarekommunen... 4 4 Avgifter... 4 5 Möten... 5 6 Arbetarekommunens valberedningar... 6 7 Arbetarekommunens styrelse...

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Stadgar för Naturskyddsföreningen i Västernorrland

Stadgar för Naturskyddsföreningen i Västernorrland Stadgar för Naturskyddsföreningen i Västernorrland Antagna vid föreningens länsstämma 2016-05-14. Naturskyddsföreningen i Västernorrland är Svenska Naturskyddsföreningens lokala länsförbund verksam i Västernorrlands

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar 5 10 15 fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 2000 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Protokoll årsmöte 13 november 2015

Protokoll årsmöte 13 november 2015 Protokoll årsmöte 13 november 2015 Tid kl 16.30-18.00 Plats Svenska Mässan, Göteborg Närvarande Röstlängd Södra lokalavdelningen Kurt Månsson Peter Danielsson Västra lokalavdelningen Björn Smedberg Anders

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Stadgar för Sveriges Civilförsvarsförbund. Förbund, distrikt och föreningar

Stadgar för Sveriges Civilförsvarsförbund. Förbund, distrikt och föreningar Stadgar för Sveriges Civilförsvarsförbund Förbund, distrikt och föreningar Antagna av förbundsstämman den 26 mars 2010 Reviderade av förbundsstämman den 12-13 oktober 2013 Sidan 1 av 14 Gemensamma stadgar

Läs mer

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat Stadgar för Bohusläns partidistrikt Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte 2007-10-20 kompletterat 2013-03-23 1. Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: Utåtriktad opinionsbildning

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Fastställda av årsmöte 2 mars 2013 1 Arbetarekommunens uppgift Arbetarekommunen ansvarar för att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 samt vid förbundsstämman 14 april 2007 samt vid

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF)

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) - 1 - STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) 1. FIRMA Förbundets firma är Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF). 2. SYFTE Förbundet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har som syfte att

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006)

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006) NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den 20-22 oktober 2006) 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i Södertälje/Nykvarn och föreningen är ansluten till

Läs mer

Moderaterna Strömstad. Årsmöte samt nomineringsstämma

Moderaterna Strömstad. Årsmöte samt nomineringsstämma STRÖMSTAD Moderaterna Strömstad Årsmöte samt nomineringsstämma 21 februari 2014 Föredragningslista Nomineringsstämma 1 Stämmans öppnande 2 Val av ordförande och vice ordförande att leda förhandlingarna

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

STADGAR. för. Hallands Naturskyddsförening. Länsförbund av Svenska Naturskyddsföreningen. Fastställda vid ordinarie länsstämma den 21 april 2013

STADGAR. för. Hallands Naturskyddsförening. Länsförbund av Svenska Naturskyddsföreningen. Fastställda vid ordinarie länsstämma den 21 april 2013 STADGAR för Hallands Naturskyddsförening Länsförbund av Svenska Naturskyddsföreningen Fastställda vid ordinarie länsstämma den 21 april 2013 1 Organisation och verksamhetsområde Organisationens namn är

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Ändamål, medlemskap 1 Kommunförbundet Norrbotten är en intresseorganisation för kommunerna i Norrbottens län. Juridiskt är förbundet en ideell förening. Förbundet

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund 1 Namn Detta förbund, vars firma är Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund kallas i det följande för SKKF. SKKF bildades 1957 och förbundets stadgar

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Stadgar för Personskadeförbundet RTP

Stadgar för Personskadeförbundet RTP Stadgar för Personskadeförbundet RTP Antagna vid kongressen 2009.11.06-08 1 Namn och säte Förbundets namn är Personskadeförbundet RTP. Personskadeförbundet RTP är en handikapporganisation som är en partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

Stadga för Skvaderns elevorganisation. Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007

Stadga för Skvaderns elevorganisation. Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007 Stadga för Skvaderns elevorganisation Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007 1 Ändamål Syftet med denna stadga, samt organisationen som stadgan gäller för, är att kontakten

Läs mer

Förbundsstämma. Moderaterna Södermanland

Förbundsstämma. Moderaterna Södermanland Förbundsstämma Moderaterna Södermanland Tomtaklintskolan, Trosa 1 april 2017 Innehållsförteckning Förslag till procedurregler sid 3 Förslag till föredragningslista sid 4 Verksamhetsberättelse 2015 sid

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015.

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015. Stadgar För Brottsofferjouren Sverige Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna 30-31 maj 2015. 1 FÖRBUNDET, DESS NAMN OCH SÄTE Förbundet är en organisation av ideella

Läs mer

Nomineringsstämma. Riksdagen. 16 november Stadshuset Eskilstuna Alva Myrdals gataa 1

Nomineringsstämma. Riksdagen. 16 november Stadshuset Eskilstuna Alva Myrdals gataa 1 Nomineringsstämma Riksdagen 16 november 2013 Stadshuset Eskilstuna Alva Myrdals gataa 1 Innehållsförteckning Program sid 3 Förslag till föredragningslista sid 4 Förslag procedurregler sid 5 Förslag valsedel

Läs mer

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december.

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december. Sidan 1 av 5 STADGAR 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna Jarlabanke Täby inom Stockholmsdistriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är 816000-2807. Föreningen är ideell och partipolitiskt

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

SVERIGES FRANCHISETAGARE

SVERIGES FRANCHISETAGARE stadgar för SVERIGES FRANCHISETAGARE (802433-3828) Reviderade 2006, 2011 och 2014 1 Stadgar för Sveriges Franchisetagare 1 Firma och säte Föreningens firma är Sveriges Franchisetagare och har sitt säte

Läs mer

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Datum och tid: 2016-03-13, kl. 11.20 14.00. Plats: Scandic Frimurarhotellet, St Larsgatan 14, Linköping. 1. Mötets öppnande. Ordförande Jesper

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET Beslutade på rådsmötet den 27 maj 2004 Mälardalsrådet är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och landsting i form av en ideell förening för gemensamma strategiska

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

STADGAR FASTSTÄLLDA

STADGAR FASTSTÄLLDA STADGAR FASTSTÄLLDA STADGAR VATTENFALLS IDROTTS- OCH FRITIDSFÖRBUND 1 Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbund är en sammanslutning av föreningar som finns till för dig som arbetar inom Vattenfallskoncernen.

Läs mer