AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL"

Transkript

1 gommunstyrelsens handling nr62/2011 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL MELLAN Landstinget Sörmland, Eskilstuna, Flens, Gnesta, Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds, Strängnäs, Trosa och Vingåkers kommuner OCH Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (u.b.) UTKAST 17 oktober 2011

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND ÖVERLÅTELSE VILLKOR FÖR TILLTRÄDE TILLTRÄDE PRELIMINÄR KÖPESKILLING. TILLÄGGSKÖPESKILLING GARANTIER GARANTIANSPRÅK M M ÖVRIGA ÅTAGANDEN ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG FULLSTÄNDIG REGLERING MEDDELANDEN TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER...13

3 BILAGOR Bilaga 4.3 Fördelning av preliminär köpeskilling Bilaga Registreringsbevis Bilaga Bolagsordning Bilaga Årsredovisning 2010 Bilaga Använda men ej ägda anläggningar, maskiner och inventarier Bilaga Ägda fastigheter Bilaga Inteckningar, servitut eller andra belastningar för fastigheterna Bilaga Servitutsförmåner och avtalsrättigheter för fastigheterna Bilaga Krav avseende tillstånd Bilaga Beställda eller påbörjade större investeringar Bilaga Större skador eller förluster Bilaga Väsentliga avtal Bilaga Anbud, offerter, beställningar utanför bolagets normala verksamhet Bilaga Försäkringar Bilaga Avtal eller förpliktelser med närstående Bilaga 11.1 Parternas adresser

4 4(15) PARTER (1) Nedanstående vilka gemensamt benämns "Säljarna" a. Landstinget Sörmland ( ) b. Eskilstuna kommun ( ) c. Flens kommun ( ) d. Gnesta kommun ( ) e. Katrineholms kommun ( ) f. Nyköpings kommun ( ) g. Oxelösunds kommun ( ) h. Strängnäs kommun ( ) i. Trosa kommun ( ) j. Vingåkers kommun ( ) (2) Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (under bildande) benämnd "Köparen".. Ovan angivna parter har denna dag ("Avtalsdagen") träffat följande 1. BAKGRUND AKTI EÖVERLÅTELSEAVTAL 1.1 Den nya lagen om kollektivtrafik (2010:1065), som träder i kraft den 1 januari 2012, innebär att för varje län skall en myndighet för kollektivtrafik inrättas och att landstingens och kommunernas ansvar för kollektivtrafiken därmed övertas av den nya myndigheten. Landstinget Sörmland och länets kommuner har överenskommit om att bilda ett kommunalförbund som skall ha ansvaret för länets kollektivtrafik. Det tidigare uppdrag som landstinget Sörmland och länets kommuner har givit till det gemensamt ägda Länstrafiken Sörmland AB att vara kollektivtrafikhuvudman isörmland upphör därmed. överenskommelsen om kommunalförbundet ingår också att ägandet av Länstrafiken Sörmland AB skall övergå till kommunalförbundet och att kommunalförbundet under en övergångsperiod skall nyttja bolagets tjänster. 1.2 Länstrafiken Sörmland AB, , ("Bolaget"), registrerades vid Bolagsverket Bolagets nuvarande verksamhet består av att handha de uppgifter som enligt lagen (1997:734) om viss kollektiv persontrafik faller på landstinget Sörmland och kommunerna i Södermanlands län. Bolaget har dessutom vissa uppgifter enligt uppdrag från landstinget och kommunerna. 1.3 Bolaget har ett aktiekapital om kronor fördelat på aktier med ett kvotvärde om 50 kronor vardera ("Aktierna"). Säljarna äger samtliga Aktier med följande fördelning: Antal aktier Andel avrundat) Landstin et Sörmland ,00% Eskilstuna kommun ,08% Flens kommun ,42% Gnesta kommun ,79% Katrineholms kommun ,19% N kö in s kommun ,23% Oxelösunds kommun ,38% Strän näs kommun ,47% Trosa kommun ,86% Vin åkers kommun ,58%

5 5(15) Landstinget och respektive kommun benämns nedan som Delägare och gemensamt antingen Säljarna eller Delägarna. 1.4 Säljarna har förklarat sig beredda att överlåta och Köparen har förklarat sig beredd att förvärva Aktierna på de villkor som anges i detta avtal med tillhörande bilagor, ("Avtal"). 2. ÖVERLÅTELSE 2.1 På de villkor som anges i detta Avtal överlåter Säljarna Aktierna till Köparen. Äganderätten till Aktierna skall övergå från Säljarna till Köparen på Tillträdesdagen och Aktierna skall vara fria från rättsliga belastningar (såsom exempelvis panträtt). VILLKOR FÖR TILLTRÄDE 3.1 Respektive parts skyldighet att genomföra transaktionerna enligt detta Avtal skall vara villkored av uppfyllandet eller respektive parts eftergivande av följande villkor för tillträde: (a) (b) att det inte föreligger brist i Säljarnas garantier enligt punkt 6 nedan eller brott mot detta Avtal; att ingen väsentlig negativ förändring har inträffat rörande Bolagets finansiella ställning, tillgångar eller framtidsutsikter (c) att avtalet godkännes i Säljarnas fullmäktigeförsamlingar och i Köparens direktion. 3.2 För den händelse att ovanstående villkor inte är uppfyllda på Tillträdesdagen har såväl Köparen som Säljarna rätt att skriftligen påkalla att detta Avtal skall upphöra med omedelbar verkan, varvid ingen av parterna skall ha rätt till ersättning från den andra parten. 4. TILLTRÄDE 4.1 Tillträde skall äga rum den 1 januari 2012 eller den tidigare eller senare dag som parterna skriftligen kommer överens om, ("Tillträdesdagen"), ilandstinget Sörmlands lokaler Repslagaregatan 19, Nyköping. 4.2 På Tillträdesdagen skall Säljarna: (a) (b) (c) överlämna samtliga aktiebrev avseende Aktierna vederbörligen transporterade till Köparen; överlämna Bolagets aktiebok utvisande att Köparen per Tillträdesdagen har antecknats som ägare till Aktierna; och vid behov överlämna generalfullmakt för av Köparen anvisade personer att företräda Bolaget till dess att eventuell ny styrelse för Bolaget utsetts och registrerats hos Bolagsverket. 4.3 På Tillträdesdagen skall Köparen: (a) (b) betala den Preliminära köpeskillingen enligt punkt 5.1 genom insättning av kronor fördelat på mottagare och konton enligt Bilaga 4.3; hålla extra bolagsstämma i Bolaget, vid vilken Köparen vid behov skall utse ny styrelse och anta ny bolagsordning.

6 6(15) 4.4 Säljarna skall tillse att Bolagets nuvarande styrelseledamöter och revisor (i den mån det påkallas av Köparen) utan andra ersättningsanspråk mot Bolaget än av bolagsstämman beslutat styrelsearvode för räkenskapsåret 2011 ställer sina platser till förfogande från och med Tillträdesdagen och att de inte därefter använder sin formella rätt att företräda Bolaget intill dess att Bolagets eventuella nya styrelseledamöter registrerats hos Bolagsverket. 4.5 Köparen skall skyndsamt för registrering hos Bolagsverket anmäla genomförda eventuella styrelse- och i förekommande fall revisorsändringar och ändring av bolagsordning. 4.6 Köparen åtar sig att vid årsstämma i Bolaget avseende verksamhetsåret 2011 tillse att Bolagets nuvarande styrelseledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2011, om inte Bolagets revisor avstyrker att sådan ansvarsfrihet beviljas. 5. PRELIMINÄR KÖPESKILLING. TILLÄGGSKÖPESKILLING. 5.1 Den preliminära köpeskillingen för Aktierna uppgår till (trettioniomiljoner) kronor motsvarande 78 kronor per aktie, ("Preliminär köpeskilling"). Den Preliminära köpeskillingen grundar sig på att Bolagets egna kapital per är kronor 5.2 Härutöver skall Tilläggsköpeskilling utgå med belopp som krona för krona svarar mot differensen mellan Bolagets egna kapital per enligt slutlig, av revisorn tillstyrkt årsredovisning för verksamhetsåret 2011 och det antagna värdet enligt p 5.1 ovan ( kronor). Vid beräkningen av differensen skall hänsyn tas till eventuell skatt enligt gällande skattelagstiftning för aktiebolag. Det noteras att Tilläggsköpeskillingen även kan vara negativ och att i sådant fall Säljarna skall ersätta Köparen med detta belopp. Tilläggsköpeskillingen skall regleras kontant senast 30 dagar efter att revisorn tillstyrkt årsredovisningen för verksamhetsåret Tilläggsköpeskillingen fördelas mellan delägarna i samma proportioner som enligt Bilaga 4.3 och till i bilagan angivna konton (vid positiv differens). Vid negativ differens erlägger delägarna Tilläggsköpeskillingen isamma proportioner som enligt Bilaga 4.3 tillav Köparen angivet bankkonto. 6. GARANTIER 6.1 Med de begränsningar som följer av detta Avtal lämnar Säljarna nedanstående garantier avseende Bolaget och dess verksamhet avseende förhållandena per Avtalsdagen och per Tillträdesdagen (om annan dag inte uttryckligen anges). 6.2 Bolagsformalia Bolaget är behörigen inregistrerat som aktiebolag hos Bolagsverket och gällande registreringsbevis och bolagsordning överensstämmer med Bilaga respektive Bilaga och inga beslut har fattats som borde anmälas till Bolagsverket men som inte anmälts eller som anmälts men ännu inte registrerats. 6.3 Överensstämmelse med lag m.m Överlåtelse av Aktierna enligt detta Avtal står inte i strid med lag, författning, Bolagets bolagsordning, avtal, dom eller beslut som berör Säljarna. 6.4 Aktierna i Bolaget Säljarna har full och oinskränkt äganderätt till Aktierna, vilka utgör samtliga av Bolaget utgivna aktier. Aktierna är fullt betalda, fria från optionsrätt, panträtt eller andra begränsade sakrätter och ingen annan inskränkning föreligger vad avser Säljarnas rätt att överlåta Aktierna. Inga teckningsoptioner, konvertibla skuldebrev eller andra värdepapper är utestående i Bolaget. Bolaget har inte fattat beslut om utgivande av nya aktier,

7 7(15) teckningsoptioner, konvertibla skuldebrev eller liknande som ännu inte registrerats hos Bolagsverket. Bolagets aktiekapital uppgår till kronor, fördelat på aktier, vilka samtliga är införda i Bolagets aktiebok i Säljarnas namn. 6.5 Dokumentation All väsentlig dokumentation rörande Bolaget, såsom bl.a. aktiebok, styrelseprotokoll, bolagsstämmoprotokoll, avtalshandlingar, fordringsbevis och skuldförbindelser, tillstånd, redovisningshandlingar, samtliga pantbrev och företagshypoteksbrev ibolagets egendom samt andra handlingar som enligt lag eller förordning skall upprättas av och/eller bevaras av Bolaget finns i god ordning i behåll hos Bolaget och alla därtill hörande registreringar och anmälningar har till alla delar fullgjorts. 6.6 Årsredovisning Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2010 ("Årsredovisning") per den 31 december 2010 ("Bokslutsdagen"), som bifogats som Bilaga 6.6.1, återger korrekt Bolagets ekonomiska ställning samt är upprättad med tillämpning av tidigare tillämpade redovisningsprinciper vilka inte avviker från lag och god redovisningssed Bolaget har inte efter Bokslutsdagen lämnat utdelning eller givit koncernbidrag och Säljarna har heller inte rätt till någon form av vinst från verksamheten efter 1 januari Bolaget har efter Bokslutsdagen inte ådragit sig några skulder eller förpliktelser eller lämnat några säkerheter eller utställt garantier utöver sådana skulder, säkerheter eller garantier som uppkommit som ett led i Bolagets ordinarie affärsverksamhet ienlighet med tidigare tillämpade principer Bolaget har efter Bokslutsdagen inte ställt säkerhet eller lämnat garanti för annans skuld eller förpliktelse. 6.7 Bolagets egendom Bolaget har full och oinskränkt äganderätt till de tillgångar som är upptagna i Årsredovisningen och vilka per Avtalsdagen alltjämt ägs av Bolaget, såsom fastigheter, aktier, andelar, inventarier och kundfordringar. Förfoganderätten och dispositionsrätten över dessa tillgångar är inte inskränkt på grund av lag, avtal, hembud, myndighetsbeslut eller andra begräsningar Bolagets kundfordringar och övriga fordringar på Tillträdesdagen är fullgoda och kommer att inflyta med angivna belopp på respektive förfallodagar, i den mån reservationer för fordringarna inte gjorts i Årsredovisningen De av Bolaget i verksamheten använda och ej ägda anläggningar, maskiner och inventarier är samtliga angivna i Bilaga Bolagets anläggningar, maskiner och inventarier är, med beaktande av ålder och slitage, i gott skick och de har skötts väl och underhållits regelbundet Bolaget är lagfaren ägare till de fastigheter som framgår av Bilaga Bolaget har fri tillgång och fri dispositionsrätt till samtliga sina anläggningar De fastigheter, byggnader och andra anläggningar som ingår i Bolagets verksamhet är uppförda enligt vid uppförandetidpunkten gällande bestämmelser, att de undergått sedvanligt och regelbundet underhåll, att de inte är behäftade med rättsliga fel eller rådighetsinskränkningar, och att det inte finns några inteckningar, servitut eller andra

8 8(15) 6.8 Tillstånd belastningar utöver vad som framgår av Bilaga samt att Bolagets fastigheter i vart fall har de servitutsförmåner och avtalsrättigheter som framgår av Bilaga Bolaget innehar samtliga för sina verksamheter erforderliga tillstånd, och inget krav på förändring avseende dessa tillstånd har framförts och att någon åtgärd för att vidmakthålla dessa tillstånd i anledning av denna överlåtelse eller eljest erfordras inte utöver vad som redovisas i Bilaga Verksamhetens bedrivande Bolagets verksamhet från Bokslutsdagen till och med Avtalsdagen har varit av normal omfattning och har bedrivits i enlighet med tidigare tillämpade principer, varvid Bolaget inte har avhänt sig, förvärvat eller på någon annat sätt förfogat över i Årsredovisningen upptagna tillgångar utöver vad som är sedvanligt för Bolagets löpande affärsverksamhet. Bolaget har inte upptagit lån eller annan kredit eller ställt säkerhet för egen eller annans förbindelse, med undantag för sedvanliga leverantörskrediter. Bolaget har inte beställt och/eller påbörjat några större investeringar utöver vad som förtecknas i Bilaga Alla andra avtal och förbindelser som har ingåtts av Bolaget under tiden fram till Avtalsdagen har ingåtts och kommer att ingås på marknadsmässiga grunder i enlighet med inom Bolaget tidigare tillämpad praxis Bolaget har inte lämnat eller beslutat om utdelning eller därmed jämförlig utbetalning hänförlig till räkenskapsåret 2010, det har inte gjorts någon avsättning, det har inte beslutats eller verkställts utbetalning av koncernbidrag, samt det har inte företagits någon direkt eller indirekt nedsättning eller återbetalning av aktiekapitalet eller aktieuppdelning Bolaget har upprätthållit sin redovisning i enlighet med tillämplig lag och god redovisningssed och i enlighet med tidigare tillämpade redovisningsprinciper Bolagets verksamhet har bedrivits i enlighet med tillämplig lag och tillämpliga förordningar, föreskrifter, förelägganden, tillstånd och andra myndighetsbeslut. Bolaget har inte erhållit några åtgärdsföreläggande från någon myndighet och har ej heller från myndighet erhållit klagomål eller invändningar som kan medföra behov av åtgärder utöver vad som framgår av Bilaga Bolaget inte har ingått rörelsefrämmande förpliktelser eller annorledes vidtagit rörelsefrämmande åtgärder och det har i Bolaget endast förekommit med den löpande verksamheten normala transaktioner och aktiviteter Tvister och krav Bolaget inte är partirättegång, skatteprocess, skiljeförfarande eller andra krav som framställts mot Bolaget och, såvitt Säljarna känner till efter att ha gjort efterforskningar, finns ingen anledning att befara att tvist eller krav skall komma uppstå på grund av omständigheter hänförande sig till tiden före Tillträdesdagen Det har inte intill Avtalsdagen inträffat några skador eller förluster större än en miljon kronor, oavsett om de är försäkrade eller ej, som negativt påverkar Bolagets rörelse utöver vad som framgår av Bilaga Det har inte sedan Bokslutsdagen inträffat arbetskonflikt eller dylikt som väsentligt eller negativt påverkat eller kan påverka Bolagets rörelse.

9 9(15) 6.11 Skatter mm Inga svenska och utländska skatter (inklusive mervärdesskatt), sociala skatter, arbetsgivaravgifter, skattetillägg samt därtill relaterade dröjsmålsräntor och avgifter ("Skatter"), utöver i Årsredovisningen reserverade belopp, kommer förår 2010 eller tidigare år att påföras Bolaget genom eftertaxering eller annorledes på grund av omständigheter före Bokslutsdagen. Alla till betalning förfallna Skatter avseende år 2010 har betalats Alla andra Skatter, vilka inte omfattas av punkt ovan, som påförts Bolaget har inbetalats eller reserverats för i Bolagets räkenskaper. Bolaget har fullgjort sina skyldigheter avseende inlämnande av korrekta och kompletta deklarationer och sådana uppgifter som Bolaget är skyldigt att lämna avseende Skatter Avtal Bolaget är ej bundet av andra väsentliga avtal, varmed avses avtal med en årlig intäkt eller kostnad om minst kronor, än de som anges i Bilaga Avtalen är i kraft och är ej uppsagda. Ingen uppsägning av avtalen har aviserats. Bolaget och respektive motpart i dessa avtal har fullgjort samtliga sina hittillsvarande förpliktelser enligt dessa avtal samt föreligger ej avtalsbrott och det finns inte anledning att befara att något avtalsbrott skall uppkomma. Motparter till dessa avtal har inte rätt att uppsäga avtal i anledning av denna överlåtelse eller i anledning av förändringar i Bolagets styrelse eller ledning, ej heller rätt att påkalla omförhandling av dessa avtal eller att avtalen annorledes kan förändras med undantag för vad som anges i Bilaga Bolaget har inte utestående anbud, offerter, beställningar av varor eller tjänster, med undantag för vad som anges i Bilaga , eller andra erbjudanden som genom accept eller annan åtgärd av motpart, eller genom passivitet, kan leda till avtal och som inte är avgivna inom ramen för Bolagets verksamhet, på normala kommersiella villkor Bolaget är inte part i några i konkurrenslagens mening konkurrensbegränsande avtal vilka medför begränsningar i Bolagets konkurrensfrihet eller Bolagets möjligheter att fritt idka affärsverksamhet, eller med anledning av vilka Bolaget kan bli skyldigt att utge skadestånd eller konkurrensskadeavgift och för vilka undantag eller icke ingripande besked inte erhållits eller annars medverkar i förfaranden med anledning av vilka Bolaget kan bli skyldigt att utge skadestånd eller konkurrensskadeavgift enligt gällande konkurrenslag Bolaget har inte några borgens- eller garantiåtaganden eller andra liknande åtaganden, till exempel i form av stödbrev Det finns inte några beviljade avskrivningslån, lokaliseringslån, villkoride lån eller andra dylika lån eller subventioner, vilka har uppsagts eller kan komma att uppsägas till betalning eller återkrävas Anställda Bolaget har inte några anställda. Det finns inte några tidigare anställda med rätt till återanställning ibolaget Bolaget har gjort erforderliga avsättningar och skuldföringar hos Bolaget i enlighet med god redovisningssed, eller tecknat erforderlig försäkring, för alla nuvarande och/eller framtida skyldigheter avseende pensioner, uppskjutna lönebetalningar, avgångsvederlag avseende hos Bolaget tidigare anställda arbetstagare samt att inga sysselsättningsgarantier eller andra åtaganden lämnats till stat, kommun, fackförening eller annan Bolaget har beträffande detta Avtal uppfyllt informations- och förhandlingsskyldigheten enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet i den mån sådan skyldighet förelegat.

10 10(15) 6.14 Försäkringar Bolagets försäkringar enligt Bilaga gäller för Bolaget minsten månad efter Tillträdesdagen Närstående Mellan Bolaget och Säljarna eller någon till dem närstående finns inte några avtal eller förpliktelser andra än de som anges i Bilaga eller annars anges i detta Avtal Tillstånd. Miljöeffekter m.m Att Bolaget innehar samtliga tillstånd, myndighetsgodkännanden, dispenser, beslut eller motsvarande som verksamheterna eller anläggningarna kräver och som gör dessa verksamheter och anläggningar lagliga samt bedriver och har bedrivit verksamheten i överensstämmelse med dessa Att inga krav på omprövning eller förnyelse av under punkt angivna tillstånd, beslut m.m. har framställts eller såvitt Säljarna kan bedöma kan förväntas inom de närmaste två åren utöver vad som framgår av Bilaga Att inga åtgärder för att vidmakthålla under punkt angivna tillstånd, beslut m.m. är erforderliga i anledning av denna överlåtelse utöver vad som framgår av Bilaga Att inga ärenden rörande prövotidsfrågor, frågor om oförutsedd skada, eller andra ersättningsfrågor pågår eller såvitt Säljarna kan bedöma kan förväntas inom de närmaste två åren Att inga klagomål, krav på undersökningar, domstolsprocesser, inspektioner, förelägganden eller andra miljörelaterade krav har framförts, pågår eller kan befaras utöver de regelbundna inspektioner som skall göras och rapporteras Att Bolaget inte bedriver eller bedrivit annan miljöfarlig verksamhet än den verksamhet som bedrivs idag Att Bolaget inte har något kvarstående avtals- eller garantiansvar/åtagande hänförliga till miljöförhållanden från eventuella fastighets- eller verksamhetsöverlåtelser. Bolaget har aldrig använt mark, byggnad eller anläggning, släppt ut avloppsvatten, drivmedel, oljor, fast ämne eller gas som har lett till eller kommer att leda till sådan förorening eller annan störning som kan medföra ansvar enligt tillämplig miljölagstiftning. Det noteras att Bolaget äger depåer från vilka busstrafik utgår med bl.a. hantering av driv- och smörjmedel Information Säljarna har inte medvetet undanhållit information som, såvitt Säljarna kan bedöma, kan anses vara av väsentlig betydelse för Köparen och har inte heller lämnat någon information som Säljarna känt till varit missvisande. Säljarna känner på Avtalsdagen inte till någon avvikelse från garantierna som inte redovisats i detta Avtal. 7. GARANTIANSPRÅK M M 7.1 Vid garantibrist eller annat brott mot detta Avtal är Köparen berättigad till nedsättning av Köpeskillingen med ett belopp som motsvarar förlusten. Säljarnas ansvar för garantibrist eller andra avtalsbrott är begränsat till vad som uttryckligen anges i detta Avtal och Säljarna har således inget ytterligare ansvar, oavsett om det baseras på underförstådda garantier, utfästelser eller någon rättsregel (inklusive köplagen (1990:931)).

11 11(15) 7.2 Vid garantibrist skall förlusten beräknas till ett belopp som motsvarar den kostnad eller den förlust som drabbat Bolaget. Vid andra avtalsbrott beräknas förlusten till ett belopp som motsvarar kostnad, skada eller förlust som åsamkats Köparen. 7.3 Varje Delägares ansvar för ersättning för skada skall vara fördelat mellan Delägarna pro rata i förhållande till deras respektive procentuella innehav av Aktierna. 7.4 Därvid skall gälla att om den konstaterade kostnaden, förlusten eller skadan avser en för Bolaget eller Köparen skattemässigt avdragsgill kostnad skall ersättningen svara mot den konstaterade kostnaden, förlusten eller skadan med avdrag för den skatt som skulle ha utgått om kostnaden, förlusten eller skadan ej hade förelegat. 7.5 Köparen och Bolaget skall vidta erforderliga åtgärder för att begränsa kostnad, förlust eller skada som är hänförlig till garantiavvikelse som annars kan bli föremål för krav enligt detta Avtal. 7.6 Ifråga om upplysningsplikten och undersökningsplikten skall det även beaktas att såväl Säljarna som Köparen besitter särskilda insikter och erfarenheter inom Bolagets verksamhetsområde vad avser såväl ekonomiska, marknadsmässiga som tekniska förhållanden. 7.7 Köparen skall på dagen före Tillträdesdagen informera Säljarna om förhållanden som kommit till Köparens kännedom efter Avtalsdagen och som såvitt Köparen kan bedöma kan bli föremål för krav enligt detta Avtal. 7.8 Köparen skall inte förmå annan att rikta anspråk - av vad slag det vara må -mot Säljarna eller Bolaget så att någon eller några av de i detta Avtal innehållna garantierna utlöses. På samma sätt skall Köparen tillse att Bolaget inte vidtager åtgärd som nu sagts. 7.9 Kostnad, förlust eller skada p.g.a. garantiavvikelse enligt punkt 6 ovan är ersättningsgill endast om och i den mån de sammanlagda kostnaderna, förlusterna eller skadorna p.g.a. garantiavvikelse överstiger en miljon kronor, varvid ersättning skall ske av hela kostnaden, förlusten eller skadan. Den sammanlagda ersättningen för kostnad, förlust eller skada p.g.a. garantiavvikelse kan högst uppgå till 20 miljoner kronor Krav som grundar sig på garantibrist eller annat brott mot detta Avtal skall skriftligen reklameras inom 90 dagar från den tidpunkt då förhållandet blev känt för Köparen med angivande av vid tidpunkten kända omständigheter vilka åberopas som grund för kravet. Säljarnas ansvar för garantibrist eller annat brott mot detta Avtal skall gälla för en period om tolv (12) månader från Tillträdesdagen, dock att krav på grund av eftertaxering, tillkommande arbetsgivaravgifter, fastighetsskatt, stämpelskatt och andra skatter får, oberoende av om tolv (12) månader passerat sedan Tillträdesdagen, av Köparen framföras inom tre (3) månader från det att lagakraftvunnen dom eller beslut föreligger, och att krav på grund av företagsbot och liknande myndighetspålagor och krav får framställas till dess fem (5) år passerat från Tillträdesdagen Inga av de ansvarsbegränsningar som intagits i detta Avtal skall gälla i fall av Säljarnas medvetna agerande eller i fall Säljarna varit grovt vårdslösa. Den totala ersättningen för skada eller förlust kan dock aldrig överstiga Köpeskillingen. 8. ÖVRIGA ÅTAGANDEN 8.1 Säljarna skall tillse att Bolagets verksamhet mellan Avtalsdagen och Tillträdesdagen bedrivs på sätt som Bolaget verksamhet bedrivits fram till och med Avtalsdagen vilket framgår av punkten 6.10 ovan, samt att Bolagets ledning i alla för Bolaget väsentliga frågor samråder med Köparen innan beslut fattas.

12 12(15) 8.2 Säljarna skall, i enlighet med nedanstående villkor, ansvara för all miljöpåverkan orsakad av Bolagets verksamhet fram till Tillträdesdagen: Säljarnas ansvar enligt denna punkt omfattar ansvar för sanering och återställande, ansvar gentemot tredje man samt ansvar för alla kostnader som kan uppkomma enligt nu gällande lagstiftning med anledning av krav, myndighetsbeslut eller dom som grundar sig på miljöpåverkan fram till Tillträdesdagen Återställande eller sanering skall verkställas endast om skyldighet därtill föreligger enligt lagakraftvunnet myndighets- eller domslutsbeslut i enlighet med gällande lagstiftning eller om med myndighet eller annan träffats överenskommelse vilken i förväg godkänts av Säljarna Parterna skall gemensamt förhandla med relevanta mifjömyndigheteroch iförekommande fall samarbeta vid utförande av talan inför dessa därest fråga uppkommer om återställande, sanering eller eljest ansvar för miljöpåverkan. Detsamma skall gälla vid anspråk från tredje mans sida som grundas på miljöpåverkan från den av Bolaget bedrivna verksamheten Hänför sig miljöpåverkan till tiden efter Tillträdesdagen skall Säljarna inte ha något ansvar enligt förevarande avtalsbestämmelse. Kan inte fastställas från vilken tidpunkt miljöpåverkan härrör skall parterna gemensamt söka träffa överenskommelse om en rimlig fördelning av ansvaret dem emellan. För detta ändamål skall Köparen hålla Säljarna fortlöpande underrättad om eventuella förändringar i verksamheten inom Bolaget som kan innefatta miljöpåverkan Säljarnas ansvar enligt denna punkt är begränsat till ett högsta belopp om 20 miljoner kronor och ansvaret gäller för en tid om fem (5) år från Tillträdesdagen. Köparen förbinder sig tillse att Bolaget under angiven tidsperiod vidmakthåller den för Bolaget på Avtalsdagen gällande försäkringen för miljöskada. Punkt 7.8 ovan är inte tillämplig vid bestämmande av ersättningen enligt denna punkt. 8.3 Om krav framställs mot Bolaget av utomstående med anledning av Bolagets verksamhet före Tillträdesdagen eller i övrigt vad avser något förhållande som garantierna i punkt 6 ovan tar sikte på, även om möjlighet att framställa krav under nämnda garantier inte längre skulle föreligga, skall Säljarna bistå Bolaget vid regleringen av sådana krav. 8.4 För det fall det efter Tillträdet skulle visa sig att något godkännande från tredjeman erfordras (men inte inhämtats före Tillträdesdagen) för överlåtelsen av de tillgångar och avtal som omfattas av överlåtelsen enligt detta Avtal skall Säljarna tillse att erforderligt godkännande lämnas till Bolaget. 8.5 Delägarna är överens om att konsortialavtalet (14 december 2006) mellan Delägarna skall upphöra att gälla på Tillträdesdagen, dock skall ansvaret för kostnadstäckning ibolaget för verksamhetsåret 2011 enligt konsortialavtalet gälla med eventuell reglering även efter Tillträdesdagen men före årsstämman avseende verksamhetsåret Delägarna är överens om att försäljningen av Aktierna enligt detta Avtal kan ske utan att Aktierna behöver hembjudas övriga aktieägare enligt konsortialavtalet eller bolagsordningen. 9. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 9.1 Ändring eller tillägg till detta Avtal kräver för att äga giltighet skriftlig form.

13 13(15) 10. FULLSTÄNDIG REGLERING 10.1 Detta Avtal utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga och muntliga åtaganden och utfästelser som föregått detta Avtal ersätts av innehållet i detta Avtal. 11. MEDDELANDEN 11.1 Reklamation och andra meddelanden i anledning av detta Avtal skall ske genom bud, rekommenderat brev eller telefax till adresser eller telefaxnummer enligt Bilaga 11.1 Adressändring m m skall meddelas part skriftligen Meddelandet skall anses ha kommit mottagaren tillhanda (a) (b) (c) om avlämnat med bud: vid överlämnandet; om avsänt med rekommenderat brev: tre (3) dagar efter avlämnande för postbefordran; samt om avsänt med telefax: vid registrerat mottagande. 12. TILLÄMPLIG LAG OCH MISTER 12.1 Svensk lag skall tillämpas på detta Avtal Tvist i anledning av detta Avtal skall prövas av allmän domstol som första instans. Detta avtal är upprättat i elva original, varav parterna har tagit var sitt. Nyköping / 2011 Landstinget Sörmland XX Eskilstuna / 2011 Eskilstuna kommun XX

14 14(15) Flen / 2011 Flens kommun Gnesta / 2011 Gnesta kommun Katrineholm / 2011 Katrineholms kommun Gä:1 W Nyköping / 2011 Nyköpings kommun XX Oxelösund / 2011 Oxelösunds kommun Strängnäs / 2011 Strängnäs kommun XX

15 15(15) Trosa / 2011 Trosa kommun XX Vingåker / 2011 Vingåkers kommun XX Nyköping / 2011 Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet XX

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. SÄLJARNA (såsom definierat nedan), och. SKL Företag AB. rörande INERA AB

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. SÄLJARNA (såsom definierat nedan), och. SKL Företag AB. rörande INERA AB Bilaga 1 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan SÄLJARNA (såsom definierat nedan), och SKL Företag AB rörande INERA AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 1 2. DEFINITIONER OCH TOLKNING... 1 3. Överlåtelse och Tillträde...

Läs mer

MELLAN Studentkåren i Borås Holding AB, 556591-9072, (nedan kallat Säljaren ) med adress 501 90 BORÅS OCH Borås Stad (nedan kallat Köparen ), med adress 501 80 Borås HAR DENNA DAG TRÄFFATS FÖLJANDE AVTAL

Läs mer

Försäljning av Kalmar Biogas AB

Försäljning av Kalmar Biogas AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2013-01-28 KS 2013/ Kommunfullmäktige Försäljning av Kalmar Biogas AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner att Kalmar Kommunbolag

Läs mer

AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV AKTIER MELLAN DANDERYDS SJUKHUS AB OCH SÄLJARNA UPPTAGNA I BILAGA 1 HÄRTILL AVSEENDE PRIMA LIV I DANDERYD AB

AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV AKTIER MELLAN DANDERYDS SJUKHUS AB OCH SÄLJARNA UPPTAGNA I BILAGA 1 HÄRTILL AVSEENDE PRIMA LIV I DANDERYD AB AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV AKTIER MELLAN DANDERYDS SJUKHUS AB OCH SÄLJARNA UPPTAGNA I BILAGA 1 HÄRTILL AVSEENDE PRIMA LIV I DANDERYD AB 2004-07-01 2 MELLAN 1. Danderyds Sjukhus AB, 556575-6169 (nedan kallat

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Version 2014-10-22 Mellan Landstinget Västmanland, org nr 232100-0172, nedan kallat Säljaren och Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB, org nr 556634-1367, nedan kallat Köparen, har denna dag träffats

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan å ena sidan Täby kommun, org nr 212000-0118 183 80 TÄBY ( Säljaren ) och å andra sidan Täby Holding AB, org nr 556XXX-XXXX ( Köparen ) Avseende överlåtelse av aktierna i Täby

Läs mer

Nedan angivna parter har denna dag ("Avtalsdagen") träffat följande AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

Nedan angivna parter har denna dag (Avtalsdagen) träffat följande AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Bilaga 2 Nedan angivna parter har denna dag ("Avtalsdagen") träffat följande AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL 1. PARTER 1.1 Logistikentreprenader Sverige AB ( Köparen ), 556634-4429, Box 92043, 120 06 Stockholm.

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. SKL Företag AB. och. [KOMMUN] rörande INERA AB

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. SKL Företag AB. och. [KOMMUN] rörande INERA AB Bilaga 1 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan SKL Företag AB och [KOMMUN] rörande INERA AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 1 2. ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE... 1 3. KÖPESKILLING... 1 4. VILLKOR FÖR TILLTRÄDET

Läs mer

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Eskilstuna kommuns försäljning av aktierna i firman Gjutaren i Torshälla AB, org.

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Eskilstuna kommuns försäljning av aktierna i firman Gjutaren i Torshälla AB, org. Kommunstyrelsen 2016-02-24 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:172 Ann-Sofi Salomon 016-710 50 26 1 (2) Kommunstyrelsen Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Eskilstuna kommuns

Läs mer

-FIXA ETT AVTAL -KRÅNGELPELLE -DYRT -DET FIXAR REVISORN/BOKFÖRINGSKONSULTEN -FÖRETAGSMÄKLAREN. -Advokatfirman Kjällgren

-FIXA ETT AVTAL -KRÅNGELPELLE -DYRT -DET FIXAR REVISORN/BOKFÖRINGSKONSULTEN -FÖRETAGSMÄKLAREN. -Advokatfirman Kjällgren -FIXA ETT AVTAL -KRÅNGELPELLE -DYRT -DET FIXAR REVISORN/BOKFÖRINGSKONSULTEN -FÖRETAGSMÄKLAREN -Advokatfirman Kjällgren VAD ÄR DET JAG KÖPER? Aktier / Inkråm Företagsbesiktning / Due Diligence VILKA STEG

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan Österåkers Golf AB och Österåkers kommun ang. ÖGAB Fastighet 6 AB Mellan å ena sidan Österåkers Golf AB (556315-4227), Hagby 1:1, 184 92 Åkersberga, nedan kallad Säljaren,

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Bolagsordning för Länstrafiken Sörmland

Bolagsordning för Länstrafiken Sörmland Styrdokument Bolagsordning för Länstrafiken Sörmland Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.05) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 326 2 (6) Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL REGION SKÅNE och FOLKTANDVÅRDEN SKÅNE AB har träffat följande RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL Moll Wendén Advokatbyrå Stortorget 8 211 34 Malmö Telefon (46-40) 665 65 00 Telefax (46-40) 97 19 17 Detta RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2015:15 341 Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-01-31 1 Reviderad av kommunfullmäktige 2013-11-28 140 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

AVTAL OM FASTIGHETSÖVERLÅTELSE. mellan UPPLANDS VÄSBY KOMMUN. och SVERIGEFINSKA SKOLAN I UPPLANDS VÄSBY FASTIGHETSAKTIEBOLAG [DATUM]

AVTAL OM FASTIGHETSÖVERLÅTELSE. mellan UPPLANDS VÄSBY KOMMUN. och SVERIGEFINSKA SKOLAN I UPPLANDS VÄSBY FASTIGHETSAKTIEBOLAG [DATUM] [UTKAST 2016-05-10] AVTAL OM FASTIGHETSÖVERLÅTELSE mellan UPPLANDS VÄSBY KOMMUN och SVERIGEFINSKA SKOLAN I UPPLANDS VÄSBY FASTIGHETSAKTIEBOLAG [DATUM] INDEX 1. Bakgrund... 3 2. Överlåtelseförklaring...

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.10 Godkänd av ks 61/08 Godkänd av kf 33/11 Godkänd av kf 74/14 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.8 Godkända av kommunstyrelsen 61/08 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Staffanstorps

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC

Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC Styrdokument Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.18) Godkänd av kommunfullmäktige, 184 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige,

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL FÖR. LENNHEDEN VATTEN AB (org.nr ) MELLAN. FALU ENERGI & VATTEN AB (org.nr ) OCH

AKTIEÄGARAVTAL FÖR. LENNHEDEN VATTEN AB (org.nr ) MELLAN. FALU ENERGI & VATTEN AB (org.nr ) OCH AKTIEÄGARAVTAL FÖR LENNHEDEN VATTEN AB (org.nr 556765-4750) MELLAN FALU ENERGI & VATTEN AB (org.nr 556509-6731) OCH AB BORLÄNGE ENERGI (org.nr 556005-5385) INNEHÅLL 1. PARTER M.M.... 1 2. BAKGRUND OCH

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOLAGSORDNING FÖR VÄSTERVIK BIOGAS AB Fastställd av kommunfullmäktige 2008-02-28, 13 1 Bolagets firma Bolagets firma är Västervik Biogas AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50 Gäller från och med 2016-07-01 Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringen gäller dock med vissa begränsningar. T.ex. gäller den inte

Läs mer

2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun. Bolagsstämman kan hållas antingen i Stockholm eller i Haninge.

2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun. Bolagsstämman kan hållas antingen i Stockholm eller i Haninge. BOLAGSORDNING FÖR RECIPHARM AB (PUBL) Org. Nr. 556498-8425 Antagen vid årsstämman den 10 maj 2017 1 Bolagets firma är Recipharm AB (publ). Bolaget är publikt. 2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

Bilaga 3. AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB

Bilaga 3. AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB Bilaga 3 AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB Bilaga 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt Sida 1. PARTER... 1 2. BAKGRUND... 1 3. PARTERNAS MÅLSÄTTNING med bolaget... 1 4. FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING... 2 5.

Läs mer

Skala 1:2000. Del av Sågverket 1 ca kvm. Byggnad riven

Skala 1:2000. Del av Sågverket 1 ca kvm. Byggnad riven Skala 1:2000 1 Del av Sågverket 1 ca 25 000 kvm Byggnad riven Aktieöverlåtelseavtal mellan Mjölby kommun och Tankman Fordonsteknik AB avseende aktierna i Mjölby Sågverket Fastighet AB daterat den [infoga]

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-07-06 KS 2014.0399 Handläggare Christian Westas Till Kommunfullmäktige Överlåtelse av aktier i Örebroregionens Science

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige

Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 2016-09-19 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:172 Ann-Sofi Salomon 016-710 50 26 1 (2) Kommunstyrelsen Godkännande av justerat aktieöverlåtelseavtal avseende Eskilstuna

Läs mer

KÖPEAVTAL. mellan. European Spallation Source ERIC. och. Skåne läns landsting

KÖPEAVTAL. mellan. European Spallation Source ERIC. och. Skåne läns landsting KÖPEAVTAL mellan European Spallation Source ERIC och Skåne läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 3 2. ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING OCH TILLTRÄDESDAG... 3 3. KÖPESKILLING... 3 4. KOSTNADER OCH INTÄKTER

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Kommunal författningssamling C 9 Dnr 2011/143/107 Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Antagen: kommunstyrelsen 2011-05-04 127 Fastställd av kommunassurans på årsstämman 2011-05-05 1 Firma

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB

Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med 2015-01-01

Läs mer

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr. 556 210-6855 Bolagets firma är Stockholm Vatten Aktiebolag. Firmabeteckningen Stockholm Water Company används i internationella sammanhang. 1 Bolagets styrelse

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. Kristianstads Golfklubb i Åhus. och. Visionsbolaget G 2377 AB u ä t Kristianstads Golfbana Holding AB

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. Kristianstads Golfklubb i Åhus. och. Visionsbolaget G 2377 AB u ä t Kristianstads Golfbana Holding AB AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan Kristianstads Golfklubb i Åhus och Visionsbolaget G 2377 AB u ä t Kristianstads Golfbana Holding AB 2 575 aktier i AB Kristianstads Golfbana i Åhus (Fastigheten Kristianstad

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Tufa Marin Aktiebolag, 556165-7288, (nedan kallat Säljaren ) med adress Illända 179 98 FÄRENTUNA

Tufa Marin Aktiebolag, 556165-7288, (nedan kallat Säljaren ) med adress Illända 179 98 FÄRENTUNA AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV AKTIER MELLAN Tufa Marin Aktiebolag, 556165-7288, (nedan kallat Säljaren ) med adress Illända 179 98 FÄRENTUNA OCH Marin & Maskin i Stockholm Aktiebolag, 556223-2297, (nedan kallat

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

Punkt 15 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 15 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 15 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen för Forwood Aktiebolag (publ), org. nr, föreslår att årsstämman den 17 juni 2016 beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande:

Läs mer

Bolagsordning. för. Stockholmregionens Försäkring AB

Bolagsordning. för. Stockholmregionens Försäkring AB Bilaga 1 1(5) till Aktieägaravtal Dnr: 2004/0056 för 1 Firma Bolagets firma är. 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. 3 Mål och verksamhet Bolagets syfte är att erbjuda ägarna ett

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

184 Godkännande av justerat aktieöverlåtelseavtal avseende Eskilstuna kommuns försäljning av aktierna i firman Gjutaren i Torshälla AB (KSKF/2016:172)

184 Godkännande av justerat aktieöverlåtelseavtal avseende Eskilstuna kommuns försäljning av aktierna i firman Gjutaren i Torshälla AB (KSKF/2016:172) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-10-11 Sida 1(2) 184 Godkännande av justerat aktieöverlåtelseavtal avseende Eskilstuna kommuns försäljning av aktierna i firman Gjutaren i Torshälla

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma. Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ) fredagen den 29 september 2017 kl. 16:00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö Resultatdisposition (punkt

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier)

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Aktiekapitalet ska utgöra lägst 868 000 kronor och högst 3

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015.

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063 Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. 1 Firma Bolagets firma är RealXState AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr ) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013.

BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr ) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013. BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr 556870-4521) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013. 1 Firma Bolagets firma är Oscar Properties Holding AB (publ). 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.11) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-11-17,

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 20 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Med hänsyn till att det sedan den 20 januari 2016 inte längre finns några aktier av serie C utgivna föreslår styrelsen att bolagsordningens

Läs mer

Allmänna villkor för säkerhetsgaranti

Allmänna villkor för säkerhetsgaranti Allmänna villkor för säkerhetsgaranti Februari 2006 Allmänna villkor för säkerhetsgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med exportavtal: anbud från garantitagaren till förmånstagaren avseende

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB FÖRFATTNING 2.7 Fastställda av konstituerande stämman 2005-04-26 Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB 1 Firma Bolagets firma är Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning Logistikposition

Bolagsordning Logistikposition Styrdokument Bolagsordning Logistikposition Katrineholm AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.14) Godkänd av kommunfullmäktige, 115 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-03-17,

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013,

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2012, 135, reviderad den 10 oktober 2012, 221 och 10 september 2014, 150 1 Firma Bolagets firma är Uddevalla Vatten

Läs mer

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor.

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor. Bilaga 1 Styrelsens för Venue Retail Group Aktiebolag, org nr 556540-1493, förslag till beslut om (A.) emission av konvertibler; dels genom företrädesemission, dels genom riktad kvittningsemission, (B.)

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning) s förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning) För att möjliggöra de av styrelsen föreslagna åtgärderna enligt punkterna 8 (A) (C) i förslaget till dagordning,

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor. Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till ändring av bolagsordningen (bilaga 1 till kallelsen) Ändringarna avser paragraferna 4 och 15 (ny) enligt följande (ändringar i kursiverad

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB

Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB Dokumenttyp: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01183 BOLAGSORDNING

Läs mer

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål Bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 27 februari 2012, 42, den 29 april 2013, 76 och den 25 november

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV VERKSAMHET

AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV VERKSAMHET Skåne läns landsting, org nr 232100-0255, 291 89 Kristianstad ( Region Skåne ) och Hälsomedicinskt Centrum, företag under bildande vilket kommer att ägas gemensamt av Peter Bosson 561121-3975 samt Anders

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar dels att 6 8, 12 och 14 i bolagsordningen skall erhålla följande ändrade lydelse,

Läs mer

Programmet ses av kommunen som en viljeyttring för Innerstadsbolagets långsiktiga inriktning.

Programmet ses av kommunen som en viljeyttring för Innerstadsbolagets långsiktiga inriktning. Sida 1/6 Aktieägaravtal för Kungsbacka Innerstads AB Mellan Kungsbacka kommun, Fastighetsägarna Göteborg Första regionen ek för och Kungsbacka köpmannaförening har träffats följande avtal angående ägarförhållandena

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G

B O L A G S O R D N I N G Org.nr 556184-8564 1(5) Underbilaga A till bilaga 14:1 B O L A G S O R D N I N G antagen vid årsstämma den 3 maj 2007 1 Bolagets firma är Scania Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Föremålet för bolagets

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Punkt 13 på dagordningen (beslut om ändring av bolagsordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Torsdagen den 31 januari 2013 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i Torsdagen den 31 januari 2013 1. Öppnande av stämman samt val av ordförande 2. Upprättande

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer