KOMMUNSTYRELSEN. kallas till sammanträde onsdagen den 6 mars kl i Borgmästaren, Kungsgatan 44, Lysekil, för behandling av följande ärenden:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSEN. kallas till sammanträde onsdagen den 6 mars kl. 09.00 i Borgmästaren, Kungsgatan 44, Lysekil, för behandling av följande ärenden:"

Transkript

1 Innehållsförteckning Kallelse Ärende 1.1 Uppföljning LOV Ärende 1.2 Rapport över ej verkställda beslut Ärende 2.1 Tolkning av bygglovsbefriande åtgärder Ärende 2.2 Boendeparkering i Fiskebäckskil Ärende 2.3 Motion införa boendeparkering Ärende 2.4 Motion informationstavla om stensorter Ärende 2.5 Medborgarförslag informationstavla stensorter Ärende 2.6 Exploateringsavtal Skaftö-Fiskebäck Tj Exploateringsavtal Överlåtelseavtal Markanvisningsavtal Exploateringsavtal Ärende 2.7 Detaljplan för Skaftö-Fiskebäck Tj Detaljplan del av Skaftö-Fiskebäck Plankarta Illustration Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utställningsutlåtande Ärende 3.1 Finasiell rapport Lysekils kommun Lysekils koncern Lysekils stadshus AB Lysekilsbostäder AB LEVA i Lysekil AB Ärende 6.1 Firmateckningsrätt Ärende 5.2 Anmälningsärenden Ärende 6.2 Avtal ensamkommande flyktingbarn Ärende 6.3 Delrapport översyn politiks org

2 KOMMUNSTYRELSEN kallas till sammanträde onsdagen den 6 mars kl i Borgmästaren, Kungsgatan 44, Lysekil, för behandling av följande ärenden: MUNTLIGA FÖREDRAGNINGAR Finsam OMRÅDE OCH ÄRENDE Område 1 Social omsorg och bildningsfrågor 1.1 Uppfölning av beslut i kommunfullmäktige angående införande av valfrihetssystem enligt LOV 1.2 Individ- och myndighetsnämndens rapport över ej verkställda beslut 4:e kvartalet 2012 Område 2 Bygg- och miljö, infrastruktur, näringsliv, sysselsättning och boende 2.1 Förslag till tolkning av bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplanelagt område enligt plan- och bygglagen 9 kap Boendeparkering i Fiskebäckskil 2.3 Motion om att införa boendeparkering i Lysekils centralort 2.4 Motion om att uppföra en informationstavla om stensorterna på övre Kungstorget 2.5 Medborgarförslag om att uppföra en informationstavla om stensorterna på övre Kungstorget 2.6 Exploateringsavtal för bostäder, del av Skaftö-Fiskebäck 1:3 m.fl. Fiskebäckskil, Lysekils kommun 2.7 Detaljplan för bostäder, del av Skaftö-Fiskebäck 1:3 m.fl. Fiskebäckskil, Lysekils kommun. Område 3 Ekonomi och personal 3.1 Finansiell rapport per Område 4 Övriga ärenden 4.1 Information från kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen

3 LYSEKILS KOMMUN Område 5 Anmälningsärenden 5.1 Anmälan av delegationsbeslut 5.2 Anmälningsärenden Område 6 Kommunstyrelsen som nämnd 6.1 Firmateckningsrätt inom kommunstyrelsens verksamhetsområde mandatperioden Avtal med Länsstyrelsen avseende ensamkommande flyktingbarn 6.3 Delrapport från utredningsgruppen för översyn av kommunens politiska organisation Lysekil KOMMUNLEDNINGSKONTORET/mld Roland Karlsson Ordf / Mari-Louise Dunert Sekr

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164 Dnr: LKS Kommunstyrelsen Planbeskrivning Detaljplan för bostäder Del av Skaftö - Fiskebäck 1:3 m fl Fiskebäckskil, Lysekils kommun Antagandehandling, upprättad , justerad

165 Till detaljplanen hör följande handlingar: Plankarta med planbestämmelser, skala 1:1000 (A3) Illustrationskarta, skala 1:1000, skala 1:1000 (A3) Planbeskrivning (denna handling) Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning Samrådsredogörelse Utredningar Geoteknisk utredning, Geosigma AB. Tekniskt PM; Geoteknik, bergteknik, miljöteknisk utredning, dagvattenutredning, bullerutredning, daterad , rev Rapport Geoteknisk & Bergteknisk undersökning, RGeoBerg, daterad , rev Kompletterande buller-pm, Akustikforum AB, Rapport 4366-C, Rådhuset Arkitekter AB Samhällsplanering & Miljö Box Uddevalla Tel: Uppdragsnummer: D E T A L J P L A N F Ö R D E L A V S K A F T Ö - F I S K E B Ä C K 1 : 3 M F L

166 INNEHÅLL INLEDNING... 5 Bakgrund... 5 Planens syfte och huvuddrag... 5 PLANDATA... 6 Lägesbestämning, areal och avgränsning... 6 Markägoförhållanden... 6 AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN... 7 Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB... 7 Särskilda hushållningsbestämmelser 4 kap MB... 7 Natura Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB... 8 Strandskydd... 8 Övriga förordnanden... 9 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN... 9 Översiktliga planer... 9 Kommunala program mm... 9 Detaljplaner... 9 Planprogram Kommunala beslut BEHOVSBEDÖMNING AV MKB Sammanfattning av behovsbedömning Kommunens ställningstagande ÖVERENSSTÄMMELSE MED MILJÖMÅL FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER NATUR Terrängförhållanden Natur och vegetation Geoteknik Radon Markföroreningar Risk för höga vattenstånd BEBYGGELSEOMRÅDEN D E T A L J P L A N F Ö R D E L A V S K A F T Ö - F I S K E B Ä C K 1 : 3 M F L 3

167 Bebyggelse Omgivningar och service Arkeologi Kulturmiljö GATOR OCH TRAFIK Gator Gång- och cykelvägar Kollektivtrafik Parkering Tillgänglighet FRIYTOR Lek och rekreationsområden TEKNISK FÖRSÖRJNING Vatten, spillvatten Dagvatten Värme El, tele Avfallshantering HÄLSA OCH SÄKERHET Buller Blocknedfall Brandsäkerhet Havsnivåhöjning ADMINISTRATIVA FRÅGOR PLANPROCESSEN MEDVERKANDE I PLANARBETET JUSTERING D E T A L J P L A N F Ö R D E L A V S K A F T Ö - F I S K E B Ä C K 1 : 3 M F L

168 INLEDNING Bakgrund Det aktuella planområdet är beläget på Skaftö i södra delen av Fiskebäckskil. Området ligger längst in i själva viken och direkt väster om korsningen mellan väg 785 mot Grundsund och väg 797 in mot Fiskebäckskil. I anslutning till det aktuella planområdet finns i huvudsak samhällets alla centrumfunktioner, från äldreboende till mataffär o dyl. Fastigheterna Lysekil Skaftö-Fiskebäck 1:3 och Lysekil Skaftö-Fiskebäck 1:273 har överlåtits i kommunens ägo genom en gåva till kommunen. Förutsättning för gåvan är att fastigheterna ska användas för allmänt ändamål, d v s fristående villor för privat ändamål tillåts ej uppföras. Ägaren till fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:340, innehållande café, bageri och f d bensinstation, har i en skrivelse till kommunen ansökt om planbesked för byggnation av bostäder och kommersiella lokaler inom den egna fastigheten Planområdets läge i kommunen samt bostäder inom det av kommunen ägda markområdet. Kommunen har beslutat medge att detaljplan för hela området upprättas, men av praktiska skäl har området delats upp i två planområden. Denna plan omfattar enbart bostadsutbyggnad på Lysekil Skaftö-Fiskebäck 1:273, 1:348, 1:549, 1:379 samt del av 1:3. Fastighetsägaren till Skaftö-Fiskebäck 1:340 har för planläggning och genomförande av exploateringen bildat bolaget SCBC Fiskebäckskil AB. Mellan Lysekils kommun och ägarna till Skaftö-Fiskebäck 1:340 har ett markanvisningsavtal upprättats som reglerar mark- och infrastrukturella frågor m m. Planens syfte och huvuddrag Kommunens intention är att i det aktuella området åstadkomma bostäder med varierande upplåtelseformer. Inom planområdet Skaftö-Fiskebäck 1:273, 1:348 samt del av Skaftö-Fiskebäck 1:3, är det tänkt att tillskapa ca 40 lägenheter i flerbostadshus/radhus. Fristående villor för privat ändamål tillåts ej uppföras inom den kommunala marken. Detta gäller fastigheterna Skaftö- Fiskebäck 1:3 och Skaftö-Fiskebäck 1:273. Planens intentioner stämmer väl överens med kommunens översiktsplan, ÖP-06. D E T A L J P L A N F Ö R D E L A V S K A F T Ö - F I S K E B Ä C K 1 : 3 M F L 5

169 Planområdets läge i södra delen av Fiskebäckskil PLANDATA Lägesbestämning, areal och avgränsning Planområdet är beläget på Skaftö, sydväst om den innersta delen av Fiskebäckskilsviken i södra Fiskebäckskil. Avståndet till Lysekil är knappt 4 km (fågelvägen). Planområdet avgränsas i öster av Fiskebäckskilsvägen (väg 797), och väg 785 mot Grundsund-Uddevalla och i väster av en bergsklack på fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:3. I söder gränsar planområdet mot Skaftö Naturförskola och Stenströmsbacken med Skaftöhemmet. I norr gränsar planområdet till bostäder och kommersiell verksamhet. Planområdets areal är ca 1,9 ha. Markägoförhållanden Fastigheterna Skaftö-Fiskebäck 1:2, 1:3, 1:273 och 1:379 ägs av kommunen. Fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:348 som är bebyggd med ett enbostadshus är i privat ägo. Bostadshuset på fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:549 är avstyckat från den tidigare lantbruksfastigheten och är i privat ägo. En mindre del av fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:340 berörs i planområdets nordöstra del. Fullständig redovisning av fastighetsförhållanden och rättigheter inom och i anslutning till planområdet finns i den fastighetsförteckning som tillhör detaljplanen. 6 D E T A L J P L A N F Ö R D E L A V S K A F T Ö - F I S K E B Ä C K 1 : 3 M F L

170 Planområdets läge i södra delen av Fiskebäckskil AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB Miljöbalkens 3 kapitel föreskriver att mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål som de är mest lämpade för. Vidare föreskrivs att särskild hänsyn ska tas till stora mark- och vattenområden som är opåverkade av exploateringsföretag, områden som är ekologiskt känsliga, av betydelse för fiske eller vattenbruk, som har natur- eller kulturvärden, som är värdefulla för friluftslivet, som är särskilt lämpliga för industriell produktion, energidistribution, kommunikationer mm eller har betydelse för totalförsvaret. Dessa områden ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dem. Om de är utpekade som riksintressen ska de skyddas mot åtgärder som kan orsaka påtaglig skada på områdena. Planområdet berörs inte av riksintressen enligt miljöbalkens 3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden. Särskilda hushållningsbestämmelser 4 kap MB Stora delar av kustområdena i Lysekils kommun, däribland hela Skaftö, är av riksintresse enligt 4 kap 1 Miljöbalken med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får endast komma till stånd om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden samt inte är ett hinder för turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen. Fritidsbebyggelse får endast komma till stånd i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Bestämmelserna är inte tänkta att utgöra hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet. D E T A L J P L A N F Ö R D E L A V S K A F T Ö - F I S K E B Ä C K 1 : 3 M F L 7

171 Planförslaget innebär ett positivt tillskott av bostadslägenheter inom befintlig tätort och bedöms därmed vara förenligt med bestämmelserna i miljöbalken. Natura 2000 Gullmarsfjordens vattenområde är utpekat som Natura 2000-område och därmed klassat som riksintresse enligt 4 kap Miljöbalken. Planområdet ligger ca 1 km söder om gränsen till Gullmarsfjordens Natura 2000-område. Fiskebäckskilsvikens vattenområde möter Gullmarn i norra delen av Fiskebäckskil. Under förutsättning att föreslagna åtgärder för dagvattenhantering genomförs så bedöms inte planförslaget ge någon påverkan av betydelse på Natura 2000-området. Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB Enligt Miljöbalken 5 kap 1 får regeringen för vissa geografiska områden eller för hela landet meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa och miljö eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljö (miljökvalitetsnormer). Genomförandet av vattenförvaltningen, som är det svenska genomförandet av EU:s vattendirektiv, innebär att Sveriges vattenmyndigheter ska kartlägga och analysera alla vatten, fastställa mål/kvalitetskrav och upprätta åtgärdsprogram för vattenmiljöerna i Sverige samt övervaka dem. Miljökvalitetsnormerna anger de kvalitetskrav som kommer att gälla för vattenmiljöerna. Målet är att alla vatten (yt-, kust- och grundvatten) ska nå minst god status under perioden Miljökvalitetsnormen för en vattenförekomst är en rättsligt bindande bestämmelse för myndigheter och kommuner vid tillämpning av miljöbalken i frågor om tillåtlighet, tillstånd, godkännanden, dispenser och anmälningsärenden, vid tillsyn eller vid meddelande av föreskrifter. Dessutom ska kommuner och myndigheter följa miljökvalitetsnormen vid planering och planläggning, till exempel enligt plan- och bygglagen. Enligt föreskrifter om miljökvalitetsnormer som trädde i kraft i december 2009 har den nuvarande ekologiska status klassificerats som måttlig och den kemiska statusen som god. För samtliga kustvattenförekomster i Västerhavsdistriktet, d v s även Gullmaren, gäller att miljökvalitetsnormen för ekologisk och kemisk status sätts till god status med tidsfrist till år 2021 i de fall normen inte redan är uppfylld. Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att överskridas inom områden som kan komma att beröras eller påverkas av aktuell planläggning. Planförslagets genomförande bedöms inte ge någon påverkan av betydelse för vattenstatusen i Gullmarns centralbassäng. Inte heller bedöms det föreligga någon risk för att miljökvalitetsnormerna för luft kommer att överskridas. Luftkvaliteten i Fiskebäckskil bedöms god och inga föroreningshalter ligger nära ett överskridande idag. Ett genomförande enligt planförslaget bedöms inte medföra någon större ökning av föroreningsnivåer i luft som är hänförliga till gällande miljökvalitetsnormer. Strandskydd Planområdet berörs inte av strandskydd enligt miljöbalken. 8 D E T A L J P L A N F Ö R D E L A V S K A F T Ö - F I S K E B Ä C K 1 : 3 M F L

172 Övriga förordnanden Utmed de allmänna vägarna 797 och 785 gäller byggnadsfritt avstånd på 12 meter från vägområdet enligt 47 Väglagen. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer I kommunens översiktsplan Översiktsplan 2006 för Lysekils kommun antagen i juni 2006 anges markanvändningen för området som allmänt ändamål och centrumbebyggelse. I översiktsplanens karta för regler och rekommendationerna för planområdet kan man utläsa beteckningarna D och R1. D betyder att detaljplan finns för området och R1 = Utbyggnadsområde för tätort eller område med sammanhållen bebyggelse lämplig för förtätning. Planförslaget strider inte mot gällande översiktsplan. Utdrag ur översiktsplanens markanvändningskarta. Planområdet ligger inom den blå ringen. Utdrag ur översiktsplanens karta för regler och rekommendationer. Planområdet ligger inom den blå ringen. Kommunala program mm Riktlinjer för dagvattenhantering i Lysekils Kommun (antagna av KF ) ska tillämpas. Parkeringsnorm för Lysekils kommun (mars 2010) ska gälla för dimensionering av bostadsparkeringar. Detaljplaner Huvuddelen av planområdet är inte tidigare planlagt. Norr om planområdet gäller Detaljplan för delar av fastigheterna Skaftö-Fiskebäck 1:6 och 1:340 i Fiskebäckskil, Lysekils kommun. Planen är antagen av byggnadsnämnden i D E T A L J P L A N F Ö R D E L A V S K A F T Ö - F I S K E B Ä C K 1 : 3 M F L 9

173 Lysekil och har vunnit laga kraft Planen medger handel, bensin och bilservice, (se nr 50 illustration nedan). Planområdet gränsar i öster mot Förslag till stadsplan för Fiskebäck 1:3. 1:6, 1:383 m.fl. innefattande jämväl upphävande av del av byggnadsplan för Fiskebäck 1:6 m.fl (nr 30). Planen vann laga kraft Denna medger handelsändamål och innehåller befintlig matvaruaffär (Skaftöhallen/Tempo) samt vägområdet kring korsningen. Aktuellt planförslag kommer att ersätta delar av denna plan. För bostadsbebyggelsen nordväst om planområdet gäller Förslag till byggnadsplan över del av fastigheten Fiskebäck 1:6 m fl i Skaftö socken och kommun (nr 20). Planen vann laga kraft Aktuellt planförslag kommer att ersätta delar av denna plan. I söder gränsar planområdet till tre olika planer. För Skaftö Naturförskola gäller Detaljplan för Skaftö-Fiskebäck 1:2,1:3, laga kraft (nr 42). För Skaftöhemmet gäller Detaljplan för Skaftö-Fiskebäck 1:482 m fl, laga kraft (nr 65). Planområdet gränsar även till en liten del mot Detaljplan för industriområdet Grönskult, Grönskult 2:90 m fl, lagakraft (nr 76). För bostadsbebyggelsen sydväst om planområdet gäller Byggnadsplan för Backa 3:2, 3:3 m fl och Fiskebäck 1:2, laga kraft (nr 29). Den nya detaljplanen kommer att ersätta mindre delar av detaljplanerna med nummer 30 och nummer Gällande planer 10 D E T A L J P L A N F Ö R D E L A V S K A F T Ö - F I S K E B Ä C K 1 : 3 M F L

174 Planprogram Planprogram har inte upprättats då planen bedöms vara förenlig med intentionerna i översiktsplanen. Kommunala beslut Kommunstyrelsen beslutade att lämna planbesked för Skaftö-Fiskebäck 1:340 m fl togs beslut om att godkänna upprättat markanvisningsavtal mellan Lysekils kommun och SCBC Fiskebäckskil AB. BEHOVSBEDÖMNING AV MKB Kommunen har genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken 6 kap 11 för aktuell plan. Om planens genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Behovsbedömningen presenteras i ett separat dokument, daterat Konsekvenserna av planens genomförande beskrivs också i denna planbeskrivning. Sammanfattning av behovsbedömning Ett genomförande av planförslaget innebär en förtätning av de södra delarna av Fiskebäckskils tätort. Planområdet ligger i direkt anslutning till vägarna 797 och 785 i södra delen av Fiskebäckskil. Marken inom planområdet är till en del redan ianspråktagen för bebyggelse. Övriga delar bedöms inte innehålla några vegetationstyper som är särskilt skyddsvärda ur lokalt, regionalt eller nationellt perspektiv. Planen medger exploatering för bostäder i form av mindre flerbostadshus med en högsta byggnadshöjd av 6 meter. Ett användande av marken för bostadsändamål är i linje med intentionerna i kommunens översiktsplan. Det aktuella området ligger på ca 1 km avstånd till de båda Natura områdena Gullmarsfjorden och Strömmarna. Risk för skada på Natura områdenas värden till följd av föreslagen bebyggelse bedöms inte föreligga. Planförslaget bedöms inte medföra betydande skada på natur- och kulturvärden i området. Föreslagen bebyggelse medför en viss ökning av trafiken till området. Planområdet är lätt att nå från det allmänna vägnätet och trafikökningen bedöms inte medföra att boende i närområdet utsätts för nämnvärt ökade störningar från trafiken. Trafikökningen bedöms inte heller medföra en sådan ökning av föroreningshalter och partiklar i luften att gällande miljökvalitetsnormer överskrids. Sammantaget bedöms risken för negativ miljöpåverkan av föreslagen exploatering bli begränsad. Påverkan av den tänkta exploatering är liten, både till storlek och till geografisk omfattning. Utbyggnaden av området förväntas inte medföra några risker för människors hälsa och säkerhet. D E T A L J P L A N F Ö R D E L A V S K A F T Ö - F I S K E B Ä C K 1 : 3 M F L 11

175 I planhandlingarna ska dock dagvattenhantering, bullerpåverkan på befintlig och planerad bostadsbebyggelse, geotekniska förutsättningar och hantering av förorenad mark särskilt belysas. Kommunens ställningstagande Mot bakgrund av ovanstående har Lysekils kommun i beslut tagit ställning till att planens genomförande inte bedöms medföra risk för betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning av planen behöver därmed inte genomföras och behov av att upprätta en särskild miljökonsekvensbeskrivning finns inte. Kommunens ställningstagande grundar sig vidare på att ett genomförande av planen: - inte har betydande påverkan på Natura 2000-område och därmed inte kräver tillstånd enligt 7 kap 28 MB. - inte anger förutsättningar för kommande verksamheter eller åtgärder som kräver tillstånd enligt MKB-förordningens bilaga 1 och 3. - inte bedöms vara av betydelse för andra planers eller programs miljöpåverkan. - inte bedöms påverka möjligheterna att uppfylla nationella och regionala miljömål negativt. - inte bedöms ge upphov till en stor miljöpåverkan på biologisk mångfald, landskap, fornlämningar, vatten etc. - inte ger upphov till risker för människors hälsa eller för miljön. - inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids. - inte har betydande påverkan på några områden eller natur som har erkänd nationell eller internationell skyddsstatus, t ex riksintressen eller naturreservat. Länsstyrelsen har givits tillfälle att yttra sig över behovsbedömningen och kommunens förslag till ställningstagande. Länsstyrelsen har skriftligen meddelat att Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att planförslaget inte kan förväntas innebära betydande miljöpåverkan. Planförslaget behöver därmed inte miljöbedömas. ÖVERENSSTÄMMELSE MED MILJÖMÅL Vid en avstämning med de nationella miljömålen kan konstateras att den aktuella detaljplanen endast berör några av de 16 miljömålen. + anger att planens genomförande bidrar till uppfyllandet av miljömålet. Begränsad klimatpåverkan: + Gång- och cykelavstånd till centrum, service och affärer. Närhet till kollektivtrafik. Byggande i nära anslutning till befintlig service bidrar till ett minskat bilåkande. Frisk luft: + God kollektivtrafikförsörjning, goda GC-förbindelser, närhet till centrum, skolor, service och fritidsaktiviteter med mera kan bidra till ett minskat bilåkande. 12 D E T A L J P L A N F Ö R D E L A V S K A F T Ö - F I S K E B Ä C K 1 : 3 M F L

176 Giftfri miljö: + Marken inom området kommer att saneras från eventuella föroreningar före exploatering. Nya bostadshus med goda materialval ger en uthållig, miljövänlig och energisnål byggnadsteknik. Säker strålmiljö: + Bestämmelse om radonsäkert byggande har införts i planen. Ingen övergödning och Levande sjöar och vattendrag: + God dagvattenhantering bidrar till att minska föroreningar i hav och vattendrag. Grundvatten av god kvalitet: + Marken inom området kommer att saneras från eventuella föroreningar före exploatering. Hav i balans samt levande kust och skärgård: + God dagvattenhantering bidrar till att minska föroreningar i hav och vattendrag. Ökad tillgång på bostäder förbättrar förutsättningarna för en levande bygd. God bebyggd miljö: + Befintliga system och investeringar avseende gatu- och va-nät kollektivtrafik m m utnyttjas väl. Goda möjligheter finns att åstadkomma bostadslägenheter där människor inte utsätts för skadliga luftföroreningar, bullerstörningar, skadliga radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker. Den föreslagna exploateringen medverkar till ett ökat utbud av mindre lägenheter lämpade för yngre och äldre i anslutning till tätortsservice. Övriga miljömål Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö och Ett rikt växt- och djurliv berörs inte. Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna utbyggnaden av bostäder väl överensstämma med nationella miljömål. Detaljplanens genomförande innebär ett tillskott av bostäder med god närhet till service, fritidsaktiviteter och kollektivtrafik samt goda förutsättningar för resurshushållning och låg miljöpåverkan. FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER NATUR Terrängförhållanden Förutsättningar: Området har ett exponerat läge vid entrén till Fiskebäckskil. Den västra delen av planområdet utgörs av en halvöppen ängsmark vilken sluttar svagt mot öster. De högst belägna delarna i väster ligger på ca +20 m ö h medan vägarna som utgör gränsen mot öster ligger på ca + 9 m ö h. I väst och sydväst avgränsas området som föreslås för bebyggelse av kraftigt sluttande berg vars högsta punkter ligger på +27 m ö h respektive + 23 m ö h. Den östra delen av planområdet utgörs av mark som i huvud- D E T A L J P L A N F Ö R D E L A V S K A F T Ö - F I S K E B Ä C K 1 : 3 M F L 13

177 sak redan är ianspråktaget för bebyggelse och vägar. På östra sidan av väg 785 utgörs marken av fuktig gräsmark. Förändringar: Planförslaget innebär ingen omfattande schakt- eller uppfyllnad, d v s de nuvarande marknivåerna kommer i huvudsak att bibehållas. I nordvästra delen av planområdet kommer viss uppfyllnad att ske för att ny lokalgata mot fastigheten Skaftö- Fiskebäck 1:348 ska få en mindre brant lutning. Mot fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:339 kommer en stödmur att uppföras i fastighetsgränsen. Huvuddelen av angränsande bergspartier i den västra och sydvästra delen kommer att bibehållas som naturmark. Konsekvenser: Förutom uppfyllnad för ny lokalgata kommer mindre bergschakt för byggnader att bli nödvändiga i anslutning till angränsande bergspartier i områdets södra och västra del. Huvudkaraktären med obebyggda bergspartier i väst och syd bibehålls dock. På östra sidan av väg 785 kommer en mindre utfyllnad att göras för att säkerställa stabiliteten inom den del av planområdet som ska bebyggas. Utfyllnaden innebär att kulverteringen av ett mindre dike förlängs med knappt 25 meter. Natur och vegetation Förutsättningar: Den västra, idag obebyggda, delen av planområdet har ett skyddat läge med högre belägna bergspartier mot väst och sydväst. Utmed områdets ytterzon växer högre blandlövvegetation med inslag av bl a lönn och ask. Området har en frodig karaktär. I planområdets sydvästra del, samt söder om planområdet, har gjorts fynd av rödlistade arter av björnbär. Planområdets nuvarande karaktär Förändringar: I huvudsak kommer den mark som idag är öppen att bebyggas. En del träd kommer att tas bort för att möjliggöra den föreslagna utbyggnaden. De angränsande bergspartierna liksom marken mellan fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:549 och förskolan anges i planförslaget som s k prickmark, d v s mark som inte får bebyggas. Den befintliga stenmuren i sydvästra delen av planområdet kommer att bevaras och en bestämmelse om detta har införts i planförslaget. Konsekvenser: Planförslaget innebär inga stora konsekvenser för naturmiljön. Angränsande bergspartier kommer att bevaras obebyggda inom planområdet. Inga anläggningsarbeten kommer att ske inom område där det gjorts fynd av rödlistade björnbär. Geoteknik Geoteknisk utredning för planområdet har utförts av Geosigma AB (Tekniskt PM; Geoteknik, bergteknik, miljöteknisk utredning, dagvattenutredning, bullerutredning, daterad 14 D E T A L J P L A N F Ö R D E L A V S K A F T Ö - F I S K E B Ä C K 1 : 3 M F L

178 , rev ) samt i Rapport Geoteknisk & Bergteknisk undersökning, RGeoBerg, daterad , rev ) som underlag för planförslaget. Observera att den geotekniska utredningen omfattar ett större område än planområdet. Förutsättningar: Djup till fast botten varierar enligt utförda undersökningar från 0,5 meter till ca 10 meter inom det studerade området. Jorddjupen ökar generellt mot öster. Väster om Stenströmbacken, vid fastigheterna 1:379, samt del av 1:549, 1:273 och 1:340 i södra delen av planområdet går det ut en fastmarksområde. Jorddjupen här är mindre än 2,5 meter och jordlagren består till största delen av siltig sand. Väster om detta område, i planområdets sydvästra del, ökar jorddjupen till ca 3 meter och jordlagren består av torrskorpelera som överlagrar ett tunt lerlager ovan friktionsjord. I punkt 6, öster om återvinningsplatsen vid Fiskebäckskilsvägen (i mitten av trevägskorsningen), består jordlagren av 1,3 m sand som överlagrar 1,5 m gyttja. Gyttjan underlagras av ett 2 m tjockt sandlager som överlagrar 2 m lera över friktionsjord. Öster om planområdet, d v s öster om fastighet 1:434, är lerdjupet ca 10 meter i anslutning till fastighetsgränsen och söder om fastigheten är jorddjupen mer än 18 meter enligt utförda undersökningar. Fastighet 1:348, längst västerut i området, ligger i anslutning till stora höjdpartier och på fastigheten återfinnes berg i dagen på flera platser. Jorddjupen är mindre än 1 meter och jordlagren består av mulljord eller sand. Den korrigerade hållfastheten i leran varierar mellan 7 och 26 kpa, se Figur 3 i Tekniskt PM. Den naturliga vattenkvoten i leran under torrskorpan varierar mellan 26 och 55 %. Grundvattentrycket i det undre magasinet, d.v.s friktionsjorden under leran, har avlästs i undersökningspunkten 6. I punkt 6 har tre avläsningar gjorts, i april och juni 2011 samt i mars Grundvattenytan i denna punkt varierar mellan nivåerna +7,2 och +6,9 enligt utförda mätningar. Grundvattenytan låg således mellan 0,5 0,8 meter under markytan. Inga laboratorieförsök har utförts på jordlagren för att ta reda på lerans sättningsegenskaper i området men det finns indikationer på att leran är normal till lätt överkonsoliderad. Man bör räkna med att sättningar uppstår i leran vid ökad belastning. Då både jordlagerföljd och jorddjup varierar inom planområdet kan sättningar som uppstår p.g.a. ökad markbelastning variera. H H I Lägen för sektioner där stabilitetsberäkningar utförts I D E T A L J P L A N F Ö R D E L A V S K A F T Ö - F I S K E B Ä C K 1 : 3 M F L 15

179 Stabilitetsberäkningar har utförts i sektionerna H-H och I-I (se illustration sid 15), för att undersöka och utreda rådande stabilitetsförhållanden samt, ur stabilitetssynpunkt, ta fram förutsättningar och eventuella restriktioner inför den planerade ombyggnaden. Stabilitetsberäkningarna är utförda med odränerad analys samt kombinerad analys. Resultat från stabilitetsberäkningarna visar att riktvärdena enligt Skredkommissionens rapport 3:95 Anvisningar för släntstabilitetsutredningar uppfylls för sektionen H-H. För sektionen I-I erfordras utfyllnad i kombination med kulvertering av bäckfåran för att kraven avseende stabilitet ska uppfyllas. Konsekvenser: Grundläggning av byggnader inom planområdet bör med hänsyn till sättningskrav ske på packad sprängstensfyllning på friktionsjord eller berg, betongplintar eller spetsburna pålar beroende på rådande jorddjup och jordlagerföljd. Vid små jorddjup kan utskiftning ske av lösa jordlager mot sprängsten. Stabiliteten för området uppfyller kraven för nybyggnation under förutsättning att det inom den västra delen av området påförs en belastning av maximalt 15 kpa utifrån grundkartans marknivåer och att byggnader grundläggs enligt ovanstående rekommendation. Planbestämmelse (b 1 ) om högsta tillåtna belastning har införts för de västra delarna av planområdet. Högre belastning kan tillåtas men det erfordrar fler undersökningspunkter. Marknivån inom skrafferat område får maximalt påföras en last om 15kPa utifrån nivåer angivna i grundkartan (Geosigma) 16 D E T A L J P L A N F Ö R D E L A V S K A F T Ö - F I S K E B Ä C K 1 : 3 M F L

180 Sydost om korsningen mellan väg 785 och väg 797 (Sektion I-I, se sid 15) erfordras utfyllnad till nivån +6,3 i kombination med kulvertering av dike på en sträcka av ca 25 meter för att kraven avseende stabilitet ska uppfyllas för de föreslagna byggrätterna inom planområdet. Denna åtgärd ska utföras innan markarbeten för utjämningsmagasin påbörjas. Stabilitetshöjande åtgärd vid mindre dike öster om väg 785 (Kartutdrag ur Grap ritnnr /06, Geosigma) Vid kommande exploatering av området norr om planområdet, erfordras förstärkningsåtgärder mellan bensinstationen och Skaftöhallen för att uppfylla kraven avseende stabilitet här. Stabiliteten inom planområdet påverkas dock inte av schaktningar som företas inom fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:434, Skaftöhallen. Ett eventuellt skred med hänsyn till säkerheten för den den befintliga vägen 797, i höjd med Skaftöhallen, bedöms inte påverka det aktuella planområdet. De i den geotekniska utredningen redovisade fastmarkspartierna och de höga säkerheterna för området med små lerdjup bedöms begränsa utbredningen av ett eventuellt skred. Ingen kvicklera har heller konstaterats i området. För hela området gäller att den geotekniska undersökningen inför detaljprojektering bör kompletteras när nivåer och placering av byggnader samt deras utformning, nivåer för vägar är fastlagt för att kunna bestämma grundläggningsförhållanden m.m. Vid denna tidpunkt bör även geotekniskt sakkunnig bekräfta att stabiliteten uppfyller gällande krav. För de delar av området där det finns lera gäller att markmodellering (fyllning och avschaktning) måste föregås av geotekniska beräkningar för att säkerställa stabiliteten. Planbestämmelse D E T A L J P L A N F Ö R D E L A V S K A F T Ö - F I S K E B Ä C K 1 : 3 M F L 17

181 har införts gällande detta. Även för alla tillfälliga schakt- och fyllningsarbeten måste geotekniska beräkningar samt arbetsordningar utföras. Radon I Lysekil kommuns översiktsplan från 2006 finns också ett ställningstagande om krav på radonsäkert byggande och uppföljande radongasmätning i alla nybyggda bostäder, skolor och förskolor. Bakgrunden till detta ställningstagande är att erfarenheten har visat att även mark som vid den översiktliga karteringen från 1980 (SGU) klassades som "normalriskmark" ibland har orsakat lokalt höga radonvärden i nya byggnader. Sprickor i berggrunden eller olämpligt material av fyllnadsmassa bör vara största orsaken till detta. Om man dessutom i samband med byggnationen måste göra sprängningar, schaktningar mm uppstår en helt ny situation med nya sprickor och kanaler som riskerar att leda fram ännu mera radon. Konsekvenser: I planförslaget har införts en bestämmelse om att Byggnader där människor stadigvarande vistas ska ges ett radonsäkert utförande. Markföroreningar Förutsättningar: Läget av potentiella föroreningskällor och områden där eventuellt miljöbelastande verksamhet förekommit har redovisats i utredning utförd av Geosigma AB (Tekniskt PM; Geoteknik, bergteknik, miljöteknisk utredning, dagvattenutredning, bullerutredning, daterad , rev ). Inom planområdet finns två möjliga föroreningskällor/-områden, en s k farmartank(g) samt parkeringsplats(h), båda i sydöstra delen av planområdet, se illustration nedan. Norr om planområdet, inom det område som varit bensinstation finns ytterligare potentiella föroreningskällor. Hur dessa ska hanteras kommer att redovisas i detaljplanen för denna fastighet för vilken arbete med samrådshandling pågår. Kommunens miljöenhet har i nuläget gjort bedömningen att föreslagen bostadsbebyggelse ligger på ett sådant avstånd att förorening av mark avsedd för bostadsändamål inte är sannolik. Potentiella föroreningskällor inom planområdet (Geosigma) Konsekvenser: Marken vid de utpekade potentiella föroreningskällorna inom planområdet avses undersökas för att fastställa vilken typ av föroreningar som finns. Resultatet av undersökningar ska ligga till grund för eventuella saneringsåtgärder. Tillvägagångssätt vid sanering ska ske i samråd med Miljöenheten i Lysekils kommun. 18 D E T A L J P L A N F Ö R D E L A V S K A F T Ö - F I S K E B Ä C K 1 : 3 M F L

182 I planförslaget har en bestämmelse har införts som anger att bygglov inte får ges förrän risk för förorenad mark är undanröjd. Risk för höga vattenstånd Förutsättningar: Planområdet är beläget på drygt 200 meters avstånd från den inre delen av Fiskebäckskilsviken. Konsekvenser: Alla byggnader inom planområdet kommer att ha golvnivåer som ligger på +10 meter över grundkartans nollplan eller högre. Ingen risk för översvämning föreligger. BEBYGGELSEOMRÅDEN Bebyggelse Förutsättningar: Tätbebyggelse finns både norr och söder om planområdet. Området direkt norr om planområdet innehåller centrumfunktioner som bensinförsäljning, café, bageri och två pizzerior. Direkt nordost om planområdet ligger Skaftöhallen med livsmedelsförsäljning. Planering har påbörjats för att omvandla denna del av Fiskebäckskil. För bl a fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:340 ska en ny detaljplan upprättas för att kring en mindre torgyta medge utbyggnad med bostäder och butikslokaler. Nordväst om planområdet finns friliggande enbostadshus på relativt stora tomter. Dessa har huvudsakligen sin tillfart via Alberts väg. Sydväst om planområdet vid Gullviveoch Blåsippsvägen ligger ett tjugotal radhus. Direkt söder om planområdet ligger Skaftö naturförskola och Skaftöhemmet Gullvivan. Inom planområdet ligger på avstyckad fastighet, Skaftö- Fiskebäck 1:549, bostadshuset till den tidigare lantbruksfastigheten. Öster om 1:549 ligger en äldre ekonomibyggnad. Radhus sydväst om planområdet Skaftöhemmet söder om plan- Den nedlagda bensinstationen området sett från väg Förändringar: Mellan den befintliga bostadsfastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:549 och Stenströmbacken, där det idag finns en äldre lada, föreslås ca 16 lägenheter i tvåplanshus uppföras. Inom den öppna ängsmarken i västra delen av planområdet föreslås ytterligare ca 18 lägenheter i parhus/radhus vilka föreslås uppföras i två våningar. Lägenhetsstorlekar kommer att bli varierande mellan ett och fyra rum. Alla lägenheter får tillgång till uteplats på mark eller balkong. Planbestämmelserna är utformade så att varje byggrätt inom planområdet ges en största tillåtna sammanlagda byggnadsarea och en högsta tillåtna byggnadshöjd angiven i meter. Detta tillsammans med högsta tillåtna antal våningar och högsta tillåtna taklutning D E T A L J P L A N F Ö R D E L A V S K A F T Ö - F I S K E B Ä C K 1 : 3 M F L 19

183 säkerställer byggnadernas höjd och volym. Komplementbyggnader däremot får uppföras i valfritt antal. Komplementbyggnaderna ges bestämmelser om att högsta byggnadshöjd inte får vara högre än 3 meter för att inte bli alltför dominerande. Med komplementbyggnader avses förråd, värmecentral, sophus/återvinning etc. På fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:348, i nordväst, föreslås befintligt hus kunna ersättas ett flerbostadshus i en våning med suterrängvåning. Byggrätten kan inrymma 4-6 lägenheter. Högsta totalhöjd för denna byggrätt anges, med hänsyn till bakomliggande befintliga bostadshus, till +23,5 meter över nollplanet. För att uppfylla tillgänglighetskraven för dessa bostäder måste grundläggande bostadsfunktioner som kök, hygienutrymme och avskiljbart rum för vila finnas på entréplanet som är suterrängvåning. Upplåtelseformer styrs inte i detaljplanen. Sannolikt kommer det att bli en blandning av hyresrätts- och bostadsrättslägenheter. Konsekvenser: Den nya bebyggelsen kommer i skala och volymer att stämma överens med befintlig bebyggelse i närområdet, se även illustration i bilaga sist i planbeskrivningen. Närmast söder om planområdet ligger Skaftöhemmet, uppfört i två våningar. I övrigt är kringliggande bostadsbebyggelse uppförd i ett eller ett och ett halvt plan. Den nya bebyggelsen inom planområdet kommer att knyta samman befintlig tätbebyggelse i Fiskebäck med den sydligaste delen av Fiskebäckskil. Exempel på möjliga hustyper och lägenhetslösningar (Anebyhus) 20 D E T A L J P L A N F Ö R D E L A V S K A F T Ö - F I S K E B Ä C K 1 : 3 M F L

184 Omgivningar och service Förutsättningar: Skaftös service är fördelad mellan Grundsund och Fiskebäckskil med tyngdpunkt i Grundsund där öns skola är belägen. Mellan Östersidan och Fiskebäckskil finns distriktsläkarmottagning. Avståndet till Grundsund ca 4,5 km. I Fiskebäckskil finns äldreboende, barnomsorg och livsmedelsbutiker. Bredare samhällsservice finns i Lysekil. Konsekvenser: De föreslagna bostäderna är välbelägna i förhållande till livsmedelsbutiken vilken ligger direkt nordost om planområdet. Förskola och äldreboende är belägna direkt söder om planområdet. Övrig service är även lätt att nå eftersom busshållplatser finns i direkt anslutning till planområdet. Arkeologi Förutsättningar: Inom planområdet finns en fornlämning enligt Riksantikvarieämbetets register, RAÄ Skaftö 58:1. Konsekvenser: Fornlämningen utgörs av en idag huvudsakligen förstörd by- och gårdstomt, vilken enligt länsstyrelsens kulturmiljöenhet inte utgör något hinder för planförslagets genomförande. Det är inte aktuellt att utföra arkeologisk utredning. Kulturmiljö Förutsättningar: Planområdet är beläget knappt en kilometer söder om de äldsta delarna av Fiskebäckskil, vilka är av riksintresse för kulturmiljövården. I de södra och nyare delarna av Fiskebäckskil finns ingen kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som kräver särskilt hänsynstagande. Förändringar: Den föreslagna bebyggelsen är tänkt att utföras som trähus med drag av traditionella bebyggelsetyper. I planområdets sydvästra del löper en stenmur i öst-västlig riktning vilken kommer att utgöra gräns för bostadsbebyggelsen. Konsekvenser: Plangenomförandet bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för områdets kulturmiljö. En bestämmelse har införts i planen om att stenmuren ska bevaras. GATOR OCH TRAFIK Gator Förutsättningar: Planområdet ligger i direkt anslutning till vägarna 797, Fiskebäckskilsvägen och väg 785 mot Grundsund. En sträcka på ca 100 meter av väg 785 ingår i planområdet samt själva korsningen med väg 797, Fiskebäckskilsvägen. Norra delen av Stenströmsbacken, vilken är angöring för förskola och äldreboendet, ingår i planområdet. Vägen bakom bensinstationen, Johans väg, är tillfart för fastighet- D E T A L J P L A N F Ö R D E L A V S K A F T Ö - F I S K E B Ä C K 1 : 3 M F L 21

185 erna Skaftö-Fiskebäck 1:348 och 1:339. Ansvarig för Johans väg är Fiskebäcks vägförening. Förändringar: En ny lokalgata som blir tillfart till den västra delen av planområdet föreslås anslutas till befintlig gata Stenströmbacken i nordöstra delen av planområdet. Den nya lokalgatan ansluts också till Johans väg. Fastigheten 1:549 föreslås efter utbyggnad få sin tillfart från den nya lokalgatan i planområdets norra del. Den östra husgruppen föreslås få sin tillfart från den befintliga lokalgatan Stenströmbacken. Den befintliga pumpstationen kommer att kunna nås från den nya lokalgatan. Gång- och cykelvägar Förutsättningar: Från Östersidan och fram till korsningen mellan väg 785 och väg 797 har en separat gång- och cykelväg nyligen byggts ut av Trafikverket. Denna har via en enkel gångpassage över väg 797, Fiskebäckskilsvägen, samt ny gångbana på en kortare sträcka, knutits an till befintliga gångbanor. Trafiksäkerheten för gångtrafik till/från busshållplatsen på Fiskebäckskilsvägens östra sida är i nuläget bristfällig då Trafikverket inte fullföljt utbyggnad av gång- och cykelväg ända fram till hållplatsen. En trafikutredning har tagits fram som redovisar hur säkerheten för skolbarn som rör sig till och från busshållplatser kan förbättras. Befintlig gångbana vid planområdets anslutning till Fiskebäckskilsvägen Fortsatt utbyggnad av cykelbana utmed väg 785 mot Grundsund redovisas i kommunens översiktsplan. När utbyggnad kan komma att aktualiseras är i nuläget oklart. Förändringar: I planförslaget redovisas lösningar för att få bra gångförbindelser inom och förbi området samt mellan busshållplatser och bostäder/målpunkter. Gångbana med 1,5 meters bredd föreslås utföras utmed den nya lokalgatan som leder till den västra delen av planområdet. Gång- och cykelbana föreslås utmed Stenströmbackens östra sida för att knyta ihop befintliga gångbanor norr om planområdet med förskola och äldreboende söder om planområdet samt med befintlig gångbana utmed väg 785 söderut. Ytterligare åtgärder har studerats i en trafikutredning för angränsande område direkt norr om planområdet för vilket detaljplanearbete har påbörjats. Resultatet av trafikutredningen, som i huvudsak berör det angränsande planområdet, har inarbetats i denna planhandling. 22 D E T A L J P L A N F Ö R D E L A V S K A F T Ö - F I S K E B Ä C K 1 : 3 M F L

186 Konsekvenser: De föreslagna lösningarna bidrar till en god trafiksäkerhet i området. Ytterligare åtgärder för att höja säkerheten för fotgängare vid passage över Fiskebäckskilsvägen kommer att föreslås då ny detaljplan för bensinstationen /Skaftöhallen tas fram. Bland annat föreslås en gångbana för att förbinda gång- och cykelvägen från Östersidan med busshållplatsen och affären. Kommunens avsikt är att dessa åtgärder ska utföras i samband med att denna exploatering utförs. Kollektivtrafik Förutsättningar: Busslinjen 845 trafikerar väg 785. Till Uddevalla finns ca tio förbindelser i varje riktning på vardagar och tre på lördagar. Busshållplatser finns i höjd med Skaftöhallen samt utmed väg 797 strax söder om Skaftöhemmet där Hästhovsvägen ansluter. Mellan Fiskebäckskil och Lysekil går båtförbindelse med drygt 20 turer i vardera riktning på vardagar och lördagar samt något färre på söndagar. Förändringar: Planområdet är beläget i direkt närhet till befintliga busshållplatser och får således en bra tillgänglighet till kollektivtrafiken. Gångförbindelser och busshållplatsstandard avses förbättras då ny detaljplan tas fram för bensinstationen/skaftöhallen. Parkering Förutsättningar: Den sydöstra delen av planområdet, området öster om ladan, nyttjas idag för parkering för anställda och besökare till förskola och äldreboende söder om planområdet. Övriga fastigheter inom planområdet har löst sina parkeringsbehov inom respektive fastighet. Förändringar: Bilplatsbehovet för de föreslagna bostäderna har beräknats utifrån den parkeringsnorm som gäller vid planläggning i Lysekils kommun. För bostäder i tätort gäller dimensioneringen 10 platser per 1000kvm BTA (bruttoarea). Parkering för bostäder inom västra delen av planområdet (4-6 lgh), Skaftö-Fiskebäck 1:348 föreslås anordnas inom fastigheten. För den sydvästra, större bostadsgruppen med ca 18 lägenheter, föreslås en samlad parkeringsyta norr om den befintliga bostadsfastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:549. Den östra bostadsgruppen med ca 16 lgh föreslås få sin parkering utmed befintlig gata Stenströmbacken. Två av de 46 parkeringsplatserna är handikapplatser. Parkering för äldreboende och förskola kommer att kunna lösas genom utvidgning av befintlig parkering mellan Skaftöhemmet och väg 797. Tillgänglighet Förutsättningar: Större delarna av området som ska bebyggas är relativt flackt. Fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:348 i västra delen av planområdet ligger dock ca 2 meter högre än den större bostadsgruppen söder om denna fastighet. Förändringar: Bostäderna är placerade så att tillgänglighet till entréplan går att lösa. Gator och gångvägar inom planområdet har inga branta lutningar. Den brantaste delen utgörs av bostadsgatan på kvartersmark som för att nå fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:348 får en lutning på ca 7%. D E T A L J P L A N F Ö R D E L A V S K A F T Ö - F I S K E B Ä C K 1 : 3 M F L 23

187 Gemensamma ytor såsom parkeringsplatser, sophus/återvinning, lekplats o.d. nås från gator eller gångvägar. FRIYTOR Lek och rekreationsområden Förutsättningar: Inom sydvästra delen av planområdet samt väster om planområdet finns fina förutsättningar för fri lek utan närhet till trafikytor. Förändringar: Enklare närlekplats, i form av t ex sandlåda med sittplatser, föreslås anläggas inom byggrätten i västra delen av planområdet. I sydvästra delen av planområdet finns också tillgång till ytor för fri lek inom de obebyggda bergspartierna i direkt anslutning till bostäderna. I söder föreslås den östra bostadsgruppen förbindas med den västra genom en gångstig. Konsekvenser: Planen bedöms inte få några negativa konsekvenser för det rörliga friluftslivet. TEKNISK FÖRSÖRJNING Vatten, spillvatten Förutsättningar: Planområdet försörjs med vatten från Bua vattenverk. Spillvatten pumpas från en avloppspumpstation inom området till Stockeviks reningsverk. Inom planområdet finns befintliga VA-ledningar och en pumpstation. Förändringar: Ett principförslag till VA-anslutning har tagits fram av Geosigma AB (Tekniskt PM; Geoteknik, bergteknik, miljöteknisk utredning, dagvattenutredning, bullerutredning, daterad , rev ). Hela planområdet ska ingå i kommunens verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Planområdet kan anslutas till befintligt VA- system. Kapacitet finns i systemet för att ansluta de föreslagna byggnaderna. Huvuddelen av befintliga ledningar förutsätts ligga kvar i befintligt läge. För Skaftö-Fiskebäck 1:549 behöver befintlig VA-anslutning flyttas. I planen redovisas u- område (ledningsrätt) för befintliga ledningar samt ett E-område för pumpstationen. Dagvatten Förutsättningar: För Lysekils kommun gäller att Riktlinjer för dagvattenhantering i Lysekils Kommun (antagna av KF ) ska tillämpas. Inom området finns ett flertal befintliga diken och kulvertar som slutligen mynnar ut i ett bäckdike vilket mynnar i den inre delen av Fiskebäckskilsviken. Det finns befintliga dagvattenledningar i korsningen Alberts väg/johans väg som avslutas i ett dike samt en befintlig dagvattenledning i södra delen av området som förmodligen ansluter till en befintlig kulvert under Fiskebäckskilsvägen. Fiskebäckskilsviken ansluter i norr till Gullmarns vattenområde. Gullmarn utgör Natura 2000-område och därmed ställs också krav på att tillförsel av förorenat dagvatten inte bör ske till Fiskebäckskilsviken. Förändringar: Ett förslag till dagvattenhantering har tagits fram av Geosigma AB (Tekniskt PM; Geoteknik, bergteknik, miljöteknisk utredning, dagvattenutredning, bul- 24 D E T A L J P L A N F Ö R D E L A V S K A F T Ö - F I S K E B Ä C K 1 : 3 M F L

188 lerutredning, daterad , rev ). Kommunen har krav på fördröjning av dagvattnet men har inte angett något fördröjningskrav. Enligt Svenskt vatten P90 kap kan antas att den specifika avrinningen från naturmark i detta fall har ett maxflöde på 40 l/s x ha vid en återkomst tid av 5-10 år. Vi antar att flöden överstigande 40 l/s x ha måste fördröjas. Den sammanlagda takytan för radhusen/parhusen är ca 0,25 ha och den sammanlagda asfaltsytan för vägar, gångvägar samt torget är ca 0,27 ha samt för P-platser ca 0,12 ha, totalt är de hårdgjorda ytorna ca 0,64 ha. Dagvatten ska omhändertas lokalt. Beräkning har gjorts för regn med en återkomst tid av 10 år. Inom området behövs det ett fördröjningsmagasin, beräknat enligt Svenskt vatten P90 kap 8.1.5, på ca 75 m 3. Denna magasinsvolym föreslås kunna tillskapas intill Fiskebäckskilsvägen. Det är viktigt att i detaljprojekteringen höjdsätta och utforma miljön inom området så att tillräcklig volym finns vid intensiva regn. Höjdsättningen av området ska utföras så att avledning i diken/kulvertar enkelt kan ledas till fördröjningsmagasinet. Den tillgängliga ytan till föreslaget läge för fördröjningsmagasinet är tillräckligt för att skapa ett magasin med maximalt vattendjup på 1 m. Med hänsyn till risken för avåkning ska ett skyddsräcke sättas mellan körbana och damm. Staketinhägnad av dammen har diskuterats, men kommunens åsikt är att man ska kunna ha öppna vatten i en kustkommun som Lysekil. Det gäller att minimera riskerna, men också att se rimligheten i de åtgärder man utför. För att minimera risken för olyckor kan dammen anläggas med flacka slänter och avsatser så att man utan problem kan ta sig upp om man ramlat i. Yta som föreslås som fördröjningsdamm/våtmark Dagvatten från taken föreslås avledas med stuprörsutkastare och sedan ledas via stensatta eller styrda rännor mot diken eller makadam- eller grusstråk med dräneringsledning i botten som kan anläggas utmed de planerade gångvägarna eller i gräsytorna inom området. Stråken ska vara uppbyggda av genomsläppligt material för att tillåta regnvolymen att magasineras, ex rasterplattor fyllda med grus eller gräs. Ska träd planteras bör dagvatten ledas så att det även kommer träden tillgodo. Överskottsvattnet som ej infiltreras kan avledas via förhöjd kupolbrunn till dagvattenledning. D E T A L J P L A N F Ö R D E L A V S K A F T Ö - F I S K E B Ä C K 1 : 3 M F L 25

189 Att fördröja dagvattnet från vägarna och gångvägarna på ett effektivt sätt kan ske genom att anlägga svackdiken utmed vägarna. Ett svackdike som normalt bara är någon decimeter djupt fungerar förutom som avrinningsstråk även som infiltrationsyta. För att öka infiltrationskapaciteten kan svackdiket förses med dränerande material i botten. Om svackdiket inte har någon naturligt utlopp till omgivande mark bör det förses med kupolbrunn som ansluter till dagvattenledning. För att rena och fördröja dagvattnet kan också parkeringsytor utföras som permeabla ytor med t ex grus eller hålsten av betong eller s k pelleplattor. Det är viktigt att höjdsättning och dosering av parkeringsplatserna leder till avrinning till anslutande grönytor där så är möjligt. Värme Förutsättningar: Befintlig bebyggelse i närområdet har individuella uppvärmningssystem. I området finns inget fjärrvärmesystem. Förändringar: Avsikten är att planområdet ska bebyggas med energieffektiva bostäder. Kunskap och teknik finns för att bygga hus som kräver minimal uppvärmning, t ex genom extra mycket isolering, tätskikt, effektiv balanserad ventilation med bra värmeväxling och viss orientering i väderstrecken av fönster. I anslutning till parkeringsytan norr om Skaftö-Fiskebäck 1:549 föreslås en byggrätt för teknikbyggnad för gemensam värmecentral. Även i anslutning till lokalgatans västra del föreslås en byggrätt för värmecentral i kombination med soputrymme. El, tele Förutsättningar: Elnätet ägs av Vattenfall. Direkt söder om planområdet finns en transformatorstation. TeliaSonera Skanova Access AB har anläggningar inom planområdet i form av markförlagda kablar. Förändringar: För att klara att strömförsörja planområdet behövs en ny nätstation. Nätstationen föreslås placeras i anslutning till den föreslagna lokalgatan. Ett E- område redovisas på plankartan. Eventuella undanflyttningar av Skanovas anläggningar bekostas av exploatören. Skanova ska kontaktas minst fyra månader innan påbörjat arbete. Avfallshantering Förutsättningar: Avfallshantering från insamling till slutbehandling sköts av Rambo AB. Kravet på källsortering och återvinning ska tillgodoses enligt de rutiner och regler som gäller för renhållning i kommunen. Vid nyexploatering rekommenderar Rambo att avfallshantering ordnas i gemensamt utrymme. Inom planområdet finns idag en återvinningsstation i anslutning till pumpstationen. Förändringar: Rambo utreder i samråd med kommunen om flytt av den befintliga återvinningsstationen till annan plats i Fiskebäckskil. Inom planområdet föreslås att gemensamma soputrymmen anordnas i respektive bostadsgrupp. Två byggrätter för dessa föreslås. Sophämtningsfordon förutsätts kunna 26 D E T A L J P L A N F Ö R D E L A V S K A F T Ö - F I S K E B Ä C K 1 : 3 M F L

190 köra in på lokalgatan och ut via befintlig Johans väg väster om bensinstationen (Skaftö- Fiskebäck 1:340). Återvinningsbart material lämnas vid befintliga återvinningsstationer. På Lönndals återvinningscentral vid Grundsund kan hushåll lämna sorterat grovavfall. HÄLSA OCH SÄKERHET Buller Förutsättningar: Riksdagen antog 1997, vid beslut om Infrastrukturinriktning för framtida transporter (Prop. 1996/97:53), följande riktvärden för trafikbuller. Riktvärdena bör normalt inte överskridas vid nybyggnad och/eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. Ekvivalentnivå inomhus 30 dba Maximalnivå inomhus nattetid 45 dba Ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 55 dba Maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 70 dba Förändringar: En bullerutredning har i samband med detaljplanearbetet tagits fram av Akustikforum och redovisas i rapport Skaftö-Fiskebäck 1:340 Bullerutredning, daterad I rapporten redovisas de bullerberäkningar som har gjorts av ekvivalenta och maximala ljudnivåer utomhus från vägtrafik. Ljudnivåerna för plan 1 och plan 2 i byggnader inom planområdet redovisas på kartor. Uppgifter om vägtrafiken kommer från mätningar utförda av Trafikverket 1999 och Väg Antal lätta fordon per ÅMD Antal tunga fordon per ÅMD Hastighet (km/h) Väg Väg 785 norr om väg 797(2001) Väg 785 söder om väg 797 (1999) Trafikmängd vägtrafik, mätning 1999 och 2001 Vid beräkningarna har nedanstående trafikmängder, som utgör prognos till 2020, använts. Den prognostiserade trafikökningen är uppskattad av Trafikverket. Trafikökningen har uppskattats till 1% per år för personbilar och 3% för tung trafik. Vägtrafik Antal lätta fordon per ÅMD Antal tunga fordon per ÅMD Väg Väg 785 norr om väg 797(2001) Väg 785 söder om väg 797 (1999) Trafikmängd vägtrafik, prognos för 2020 Hastighet (km/h) Konsekvenser: Av bullerutredningens kartor framgår att ljudnivåerna inom huvuddelen av området ligger klart under riktvärden för trafikbuller. D E T A L J P L A N F Ö R D E L A V S K A F T Ö - F I S K E B Ä C K 1 : 3 M F L 27

191 För de östligast belägna husen överskrids riktvärdet för den ekvivalenta ljudnivån med upp till 2dBA och den maximala ljudnivån med upp till 3dBA vid fasaderna närmast väg 785. Ekvivalenta och maximala ljudnivåerna redovisas på nedanstående illustrationer. Ekvivalentnivå 1,5 meter över mark Maximalnivåer, 1,5 m över marknivå (Illustrationer Akustikforum) Efter plansamråd har kompletterande bullerberäkningar utförts. I planförslaget har införts en planbestämmelse som anger att En uteplats till varje lägenhet ska finnas där den maximala ljudnivån inte överstiger 70 dba. Då bullret från trafiken överskrider gällande riktvärden för den östra delen av byggrätten närmast väg 785 är en möjlig åtgärd att uppföra ett 2 meter högt bullerplank längs GCvägen utmed Stenströmsbacken. En planbestämmelse har införts om att bullerplank ska uppföras längs denna sträcka. Med bullerplank klaras riktvärdena för trafikbuller utomhus i proposition 1996/97:53. Bullernivåer redovisas på följande sida. 28 D E T A L J P L A N F Ö R D E L A V S K A F T Ö - F I S K E B Ä C K 1 : 3 M F L

192 Bullerplank Ekv. nivåer utan bullerplank Ekv. nivåer med bullerplank Maximalnivåer utan bullerplank Maximalnivåer med bullerplank Blocknedfall Förutsättningar: En bergteknisk besiktning har utförts med syfte att verifiera bergstabilitet och risk för blocknedfall. Resultaten redovisas i Tekniskt PM; Geoteknik, bergteknik, miljöteknisk utredning, dagvattenutredning, bullerutredning, daterad , reviderad Karteringsprotokoll med tillhörande fotografier redovisas i separat rapport, se Översiktlig geoteknisk undersökning samt bergteknisk besiktning för detaljplaneläggning av centrumområde i Fiskebäckskil. Rapport geoteknisk & bergteknisk undersökning, RGeoBerg, Grap och daterad , reviderad (bilaga 4 och 5). Berg i dagen förekommer främst vid den sydvästra och västra plangränsen. Berghällarna inom undersökningsområdet består i huvudsak av rundade naturliga hällar vilka anses som gynnsamma ur stabilitetssynpunkt. D E T A L J P L A N F Ö R D E L A V S K A F T Ö - F I S K E B Ä C K 1 : 3 M F L 29

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

Bakgrund och sammanfattning

Bakgrund och sammanfattning TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2013-05-23 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Emelie Greiff Telefon: 0523-613341 E-post: emelie.greiff@lysekil.se DETALJPLAN FÖR GULLMARSSTRAND DEL AV SKAFTÖ-FISKEBÄCK

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01.

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun Fiskebäckskil Stockevik Planområdet D E T A L J P L A N F Ö R S Ö D R A S

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 8:54 m.fl. Eldsberga, HALMSTAD Normalt förfarande Kommunfullmäktige 2011-06-21 Plan 1027 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Mesta 6:40 m.fl. Planbeskrivning. Mesta 6:40. Planprocessen normalt planförfarande utan program. Detaljplan för. Borsökna Eskilstuna kommun

Mesta 6:40 m.fl. Planbeskrivning. Mesta 6:40. Planprocessen normalt planförfarande utan program. Detaljplan för. Borsökna Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (17) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-11-19 SBN/2011:74 1.21 Planavdelningen Gustaf Nyman, 016-710 87 05 Samrådshandling Detaljplan för Mesta 6:40 m.fl

Läs mer

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning JULARP Norra Rörumsvägen väg 23 Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2011-08-25 Bo Johansson

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan

detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan ANTAGANDEHANDLING detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan ANSATSEN 1, LUFTFÄRDEN 1, NEDSLAGET 1, UTHOPPET 1, 2, OCH 3 samt del av ARVIKA-VIK 2:14 och BACKHOPPAREN 1 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16 Arkivnr: 1131 Antagen av MSN: 2012-02-16 Laga kraft: 2012-11-07 Detaljplan för STADSKÄRNAN 1:172 MFL Uddevalla, Uddevalla kommun ARB 553 Antagandehandling Upprättad 2012-02-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen

Läs mer

Illustration --- """1 - 401- i+. I. ") ~ t / ,-- v7ta VAREI. ä 171 PERSPEKTIV. VY AV INFART TILL OMRÅDET. VY FRÅN VITALIS VÄG.

Illustration --- 1 - 401- i+. I. ) ~ t / ,-- v7ta VAREI. ä 171 PERSPEKTIV. VY AV INFART TILL OMRÅDET. VY FRÅN VITALIS VÄG. Illustration,-- \ ~ \ \ jt- \ I --- -T j!' v7ta VAREI i+. I. ") i. ~ t / """1 ä 171 onsdag den 28 januari 2015 PERSPEKTIV. VY AV INFART TILL OMRÅDET. VY FRÅN VITALIS VÄG. - 401- Vad kommer att hända framöver?

Läs mer

Planbeskrivning 2015-05-25. Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen. Dnr 2011. 042 SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING

Planbeskrivning 2015-05-25. Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen. Dnr 2011. 042 SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010-6153317 Dnr 2011. 042 SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen Planbeskrivning 2015-05-25 1 Syfte Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

Planbeskrivning antagandehandling

Planbeskrivning antagandehandling MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/21.313 Dp 26-A-20 Planbeskrivning antagandehandling Planområdets ungefärliga avgränsning med vit kontur, gällande planer med röd och fastighetsgränser

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR ÅMOT 1:97 OCH 2:256 (Villatomter, Mellbystrand centrum) MELLBYSTRAND LAHOLMS KOMMUN Samhällsbyggnadskontoret Detaljplan, normalt

Läs mer

Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun

Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun PLAN OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2013 02 20 GRANSKNINGSHANDLING MB11 0651 KS/KF 2012:342.214 Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun Ortofoto över planområdet HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer