Årsredovisning BOLLNÄS BOSTÄDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning BOLLNÄS BOSTÄDER"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 BOLLNÄS BOSTÄDER

2 2 Bollnäs Bostäder Årsredovisning 2014 Innehåll 2 Vd har ordet 4 Styrelse, revisorer och ledningsgrupp VD har ordet Bollnäs Bostäder för alla 6 Förvaltningsberättelse 20 Förslag till vinstdisposition 21 Resultaträkning 22 Balansräkning 24 Kassaflödesanalys 25 Flerårsöversikt och nyckeltal 26 Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar Bollnäs Bostäder är en betydande byggherre i Bollnäs invigdes 56 nya bostäder, fördelade på två nya bostadsområden, Sundsbro och Säversta. Utifrån marknadens efterfrågan och kommunens direktiv bygger vi bostäder med hög kvalitet till en rimlig hyresnivå. Produktionen är långsiktigt och miljömässigt hållbar med fokus på livscykelkostnader. Som allmännyttigt bolag ska Bollnäs Bostäder se till alla kundgrupper, och det illustreras tydligt av de två färdigställda byggnadsprojekten Noter 35 Underskrifter 36 Revisionsberättelse 37 Granskningsutlåtande Stabil ekonomi Bolagets ekonomi är fortsatt stabil. En av anledningarna till det är vårt långsiktiga tänkande. Vi har en trygg och säker förvaltning som gör oss mindre sårbara för ekonomiska svängningar i omvärlden. Sämre världsekonomi betyder nödvändigtvis inte att vi agerar återhållsamt. Det är viktigt att fortsätta fatta kloka och strategiska beslut, samt att vårda ekonomin. Vilar bolaget på en trygg och stadig ekonomisk grund medför det sannolikt ett utrymme för framtidsbyggande i hela Bollnäs kommun. Ansvarig utgivare: Lars Åsberg Produktion: Lena Hansson, Åke Jonsson, Elinor Falker, Fredrik Spinnars Grafisk produktion: Reklamab.se, Edsbyn 90 nya bostäder en utmaning Under 2015 planerar vi att starta produktionen av drygt 30 nya bostäder. I det bostadspolitiska program Bollnäs kommun nu tar fram, och sannolikt antar 2015, är det i förarbetet tydligt att bostadsfrågan är högt prioriterad i fram-

3 Bollnäs Bostäder Årsredovisning tiden. Hyresrätten lyfts där fram som boendeform. I våra ägardirektiv anges att 90 nya bostäder ska byggas mellan Det är en utmaning, men vi kommer att verkställa uppdraget från ägaren. Allt tyder i dagsläget på det, då vi både upplever efterfrågan på hyreslägenheter och en befolkningsutveckling i kommunen som ser positiv ut. Andra viktiga komponenter är de styrande dokument vi har att förhålla oss till och vad ägaren vill med bolaget. All denna information är från och med 2015 samlad i dokumentet Affärsplan Den sträcker sig i vissa avseenden till 2019, men de tydligaste aktiviteterna rör VD har ordet AB Bollnäs Bostäder är en tydlig stadsbyggare. Vår ambition är att se våra bostadsområden ovanifrån och ta ett tydligt helhetsansvar med långsiktighet och ekonomi för ögonen. Att vara med att utveckla staden och kommundelarna innebär dels att arbeta med kvaliteten i redan bebyggda eller anlagda områden, och dels att skapa förutsättningar för god ekonomisk tillväxt i kommunen. En annan viktig utmaning är att skapa en stadsmiljö som är hållbar över lång tid. Miljön ska vara hållbar på flera sätt, såväl ekonomiskt och ekologiskt som socialt. Varumärket Bollnäs Bostäder Bollnäs Bostäder är ett välskött kommunalt bolag. Vi påverkar Bollnäsbors vardag och gör stor nytta på orten. Det ska vi vara tydliga med i framtiden blir året då vi startar arbetet med att stärka vårt varumärke. Vi har vår vision, våra kärnvärden och nyckelfaktorer som skapar framgång. Dem arbetade vi fram 2014 inom ramen för arbetet med affärplaneringen. Nu är det dags att göra varumärkesplattformen känd för allmänheten. Varumärket skapas slutgiltigt i mötet med kunderna, allmänheten och olika media. Alla i bolaget är därför delaktiga i arbetet. Tillsammans är vi Bollnäs Bostäder. Framtiden Bollnäs Bostäder avstår hyreshöjning Det är ett bevis för att vi tar ansvar och visar att hyresgästerna får del av bolagets goda resultat. Affärsplanen är vår kikare in i framtiden. Vissa delar kan vi förutspå andra är ännu så länge okända. Vi bedömer att Bollnäs Bostäder står väl rustad för de utmaningar framtiden, regionen, kommunen och våra kunder ger oss. Regionen har en fortsatt utvecklingspotential och hyresrätten är en efterfrågad bostadsform. Vi tror att fastighetsmarknaden kommer att diversifieras ytterligare i kommunen och att hyresrätten fortsätter att stå stark. Bollnäs Bostäder går både insiktsfullt och optimistiskt mot framtiden, med siktet inställt på att vara den bästa hyresvärden. Lars Åsberg, VD Affärsplanering Invånarantalet i Bollnäs kommun ökade Statistiken visar att flyttnettot är tydligt positivt. Kommunen har betydligt fler inflyttare än utflyttare och det betyder att det behövs fler lägenheter. Befolkningsstatistik och prognoser är viktiga ingredienser i vår affärsplanering när vi planerar för framtida aktiviteter.

4 4 Bollnäs Bostäder Årsredovisning 2014 Styrelse, revisorer och ledningsgrupp 2014 Styrelse, revisorer och ledningsgrupp Ordinarie ledamöter 1. Ulf Nyrén, ordf. (s) 2. Göran Jansson, 1:e vice ordf. (v) 3. Per Bång, 2:e vice ordf. (m) 4. Stefan Jonäng (c) 5. Sigrid Bolkéus (s) 6. Ulla-Britt Nordqvist (s) 7. Anders Bergsten (kd) 8. Madeléne Selander (bp) 9. Ingrid Hammarberg (fp) Personalrepresentanter 10. Håkan Olsson (Vision) 11. Karl-Erik Wallbom (Fastighets) Revisor Pär Månsson, aukt. revisor Revisorssuppleant Annika Wedin, aukt. revisor Lekmannarevisor Ingemar O-Nils (m) Verkställande direktör Lars Åsberg Ledningsgrupp 1. Lars Åsberg, vd 2. Anna Hansemon, chef Boservice 3. Åke Jonsson, chef Ekonomi & administration 4. Ulf Linde, chef Teknik 5. Elinor Uppgren, chef Kundcenter

5 Bollnäs Bostäder Årsredovisning

6 6 Bollnäs Bostäder Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB Bollnäs Bostäder (org.nr ) avger Styrelsen härmed och verkställande årsredovisning direktören för verksamheten för AB år Bollnäs Bostäder organisationsnummer avger härmed årsredovisning Ägarförhållande för verksamheten AB Bollnäs år Bostäder är ett helägt dotterbolag till Bollnäs Stadshus AB och ingår i Bollnäs kommuns bolagskoncern. Förvaltningsberättelse Ägardirektiv och balanserade styrkort För alla kommunens bolag finns det bolagsordning, ägardirektiv och styrkort med vision som är antagna av kommunfullmäktige. Inledning I kommunens målformuleringsmodell för balanserade styrkort anges en vision för hela kommunen, ett önskat anger läge ramarna för hela för kommunen samt Bolagsordningen Ägarförhållande är aktiebolagens regelverk, som tillsammans med lagstiftning verksamheten. AB Bollnäs Bostäder är ett helägt dotterbolag till fem perspektiv som kommunen pekar ut som Bollnäs Stadshus AB och ingår i Bollnäs kommuns bolagskoncern. viktiga för helheten (kommunkoncernen) och delarna Ägardirektivet fungerar som ett komplement till bolagsordningen. Av ägardirektivet (förvaltningarna framgår och bolagen). Det är inom ägarens förväntningar och krav på bolaget. de perspektiven bolaget formulerat sina mål. I kommunens målformuleringsmodell Ägardirektiv och balanserade för balanserade styrkort styrkort anges en vision för hela kommunen, ett önskat läge för hela kommunen samt fem perspektiv AB som Bollnäs kommunen Bostäders pekar ägare, ut Bollnäs Stadshus AB som viktiga för För helheten alla kommunens (kommunkoncernen) bolag finns det och bolagsordningar, bolaget ägardirektiv formulerat och styrkort sina mål. med visioner direktiven avser perioden från 2013 till och med delarna (förvaltningarna arbetade och 2013 bolagen). fram nya Det ägardirektiv. är De nya inom de perspektiven som är antagna av kommunfullmäktige AB Bollnäs Bostäders ägare, Bollnäs Stadshus AB arbetade 2013 fram nya ägardirektiv. De nya direktiven avser Bolagsordningen perioden 2013 till är aktiebolagens och med regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för Måluppfyllelse Måluppfyllelse verksamheten. Styrkortets fem perspektiv, vari bolagets mål Styrkortets fem perspektiv, vari bolagets mål ryms, är Arbetssätt och ryms, processer, är Arbetssätt och processer, Medborgare/ Medborgare/kund, Ägardirektivet Utveckling, fungerar välfärd som och ett tillväxt, komplement Ekonomi samt Medarbetare. kund, Utveckling, välfärd och tillväxt, Ekonomi till bolagsordningen. Av ägardirektivet framgår samt Medarbetare. En avstämning av det balanserade styrkortet har gjorts. (not: Resultat balanserade styrkort ägarens förväntningar och krav på bolaget ). Målen uppnås i princip fullt ut. Något enstaka mätetal ligger precis på gränsen och med anledning av årets höga sjukskrivningstal bedöms inte perspektivet Medarbetare En avstämning som av det uppnått. balanserade styrkortet har Övergripande resultat för det balanserade styrkortet 2014: gjorts. Målen uppnås i princip fullt ut. Något enstaka mätetal ligger precis på gränsen och med I cirkeln har en samlad Balanserade styrkortet 2014 Övergripande anledning av resultat årets höga för sjukskrivningstal det bedöms bedömning av bolagets balanserade måluppfyllelse per inte perspektivet styrkortet Medarbetare 2014: som uppnått. perspektiv gjorts. Varje I cirkeln har en samlad perspektiv motsvaras av bedömning I ägardirektiven av bolagets från 2013 är en av de större en tårtbit. Arbetssätt Medborgare måluppfyllelse per perspektiv och utmaningarna nyproduktionsmålet som är satt /kund gjorts. Varje perspektiv motsvaras processer till 90 nya lägenheter mellan I den Grön markering betyder att målen i perspek- Grön av en tårtbit. långtidsplanering markering betyder bolaget att målen upprättat uppnås detta tivet är uppfyllda och att Utveckling, i perspektivet mål. Under är 2014 uppfyllda färdigställdes och att 56 lägenheter allt går som planerat. Medarbetare välfärd och (Sundsbro och Säversta). Samtidigt påbörjades tillväxt allt går som planerat. Gul markering planeringen betyder av ett att nytt målen byggprojekt delvis för 32 Gul markering betyder att målen delvis är är uppfyllda lägenheter men (Säversta att det Östra). finns mer uppfyllda men att det Ekonomi att göra. Röd markering av tårtbit finns mer att göra. innebär När bolaget att målen planerar inte uppfyllts. lägenheter är det behovet som styr men att anlägga en helhetssyn på Röd markering kommunen och se till samtliga målgrupper av tårtbit innebär att är prioriterat. Hushållens storlek är avgörande. målen inte I ägardirektiven uppfyllts. från 2013 är en av de större utmaningarna nyproduktionsmålet som är satt till 90 nya lägenheter mellan I den långtidsplanering bolaget upprättat uppnås detta mål. 9

7 Bollnäs Bostäder Årsredovisning Likaså väger hushållens socioekonomiska status i kommunen tungt i bedömningen. Av riktlinjerna i ägardirektiven framgår det att bolaget ska tillgodose olika bostadsbehov och erbjuda ett varierat bostadsutbud. Detta speglas i de två pågående byggnadsprojekten som skiljer sig åt i såväl produktionskostnad som tänkt målgrupp. Bolagets miljömål för 2014 har utvärderats. Åtta av tio miljömål har uppfyllts eller är beräknade att uppfyllas inom sin tidsperiod, ett är till viss del uppfyllt och ett har inte uppfyllts (se Miljöredovisning). Det pågår oavbrutet ett utvecklingsarbete i bolaget för att utföra det allmännyttiga uppdraget klokt, effektivt och mer ekonomiskt samtidigt som hyresgästerna skall uppleva bättre service och högre trivsel. Inom avdelningen för Kundcenter genomfördes 2014 en förändring där uthyrningsdetaljen förstärktes och arbetssätten sågs över. Åtgärden var en del i bolagets tankesätt om ständiga förbättringar och anpassningar till nya tider. ett uppdragsdokument med en tillhörande strategi och företagets vision Rum för utveckling det naturliga förstahandsvalet. Styrelsen beslutade anta affärsplanen inför verksamhetsåret Vision 2015 Rum för utveckling blir Vision 2025 För att möjliggöra förverkligande av ägarnas krav och för att utveckla företaget är AB Bollnäs Bostäders verksamhet strukturerad och styrd genom affärsidé, vision, strategier och handlingsplaner med mål på kort och lång sikt slutfördes ett arbete med en ny affärsplanering för bolaget. Detta var ett angeläget arbete. Bolaget har krav och förväntningar på sig; från ägare, kund, lagstiftning och närsamhället. Dessa krav är inte alltid lätta att leva upp till. Arbetet med affärsplaneringen har resulterat i att samtliga formaliserade styrdokument sammanfattats till Organisationsanslutning, försäkringar Bollnäs Bostäder är anslutet till arbetsgivarorganisationen Fastigo samt till de allmännyttiga bostadsföretagens intresseorganisation SABO. Vidare är företaget anslutet till Husbyggnadsvaror HBV Förening och till GävleDala Företagshälsa. Bollnäs Bostäder är även medlem i den ideella föreningen Företagsringen i södra Hälsingland. Samtliga fastigheter och motorfordon var under år 2014 försäkrade till fullvärde i Länsförsäkringar. Styrelse- och vd- ansvarsförsäkring svarade If Skadeförsäkring för och för tjänstereseförsäkring svarade Europ Assistance. Anticimex svarade för skadedjursförsäkringen.

8 8 Bollnäs Bostäder Årsredovisning 2014 Miljöredovisning Vi ska sträva efter att bostäder och lokaler ska vara resurssnåla, beständiga och kretsloppsanpassade. De ska ha ett bra inomhusklimat, byggas för lång livslängd, samt vara enkla att underhålla. Miljöredovisning Att väga in miljö- och klimatfrågor i dagens AB Bollnäs Bostäder har blivit en självklar del i hela bolagets arbete. En tydlig målsättning i det framtida agerandet ska vara att få bolagets hyresgäster att känna sig delaktiga i dessa frågor. Något som är ett måste för att nå en hållbar utveckling. Miljöledningssystemet Miljöledningssystemet är idag ett levande dokument. Arbetet med miljö har länge varit en viktig del i verksamheten. Struktureringen av detta arbete påbörjades under 2008, vilket idag resulterat i ett väl inarbetat system. Bolaget strävar efter att miljöledningssystemet ska hålla hög klass och arbetar mot att kunna uppfylla kraven enligt ISO 14001, även om bolaget tills vidare inte avser genomföra en certifiering. Miljöpolicy Bollnäs Bostäder vill bidra till en hållbar utveckling genom att minska bolagets olika verksamheters miljöpåverkan, både internt och externt. Bolaget ska bygga och förvalta bostäder med långsiktig hänsyn till människors hälsa och vår miljö och ska dessutom medverka till att de lokala miljömålen i kommunen uppfylls. AB Bollnäs Bostäders miljöpolicy Hela vår verksamhet ska genomsyras av en miljömedvetenhet i det dagliga arbetet och vi ska utbilda, informera och uppmuntra all personal till engagemang inom området. Vi ska förvalta våra fastigheter med hänsyn till miljön, arbeta för ständiga förbättringar på miljöområdet, och uppfylla eller överträffa de lagar och krav som berör oss. Miljöledningssystemets struktur Vi ska sträva efter att bostäder och lokaler ska vara resurssnåla, beständiga och kretsloppsanpassade. De ska ha ett bra inomhusklimat, byggas för lång livslängd, samt vara enkla att underhålla. Vi ska arbeta för att miljöfarliga ämnen och kemikalier ska fasas ut från vår verksamhet. Vid val av produkter och material ska alltid miljöpåverkan beaktas. Vid all upphandling ska vi ställa klara och tydliga miljökrav på våra leverantörer, entreprenörer och konsulter, för att stimulera till en ökad miljömedvetenhet även utanför vår verksamhet. Vi ska aktivt verka för att öka våra boendes kunskap kring olika miljöproblem, och underlätta för dem att leva på ett mer miljöanpassat sätt. Vi ska regelbundet följa upp och utvärdera vårt miljöarbete, för att säkerställa att miljöpolicy, miljömål och miljökrav följs.

9 Bollnäs Bostäder Årsredovisning Miljömål Miljömål är ett sätt att konkretisera miljöpolicyn. Målen visar därför hur bolaget på en mer detaljerad nivå arbetar med miljöfrågor inom verksamheten. Viktigt är att miljömålen är realistiska, mätbara och uppföljningsbara. Miljömålen ska uppdateras varje år och måluppfyllelsen ska utvärderas. Utvärdering av miljömål 2014 Åtta av tio miljömål uppfylldes eller är beräknade att uppfyllas inom sin tidsperiod ( ), ett är till viss del uppfyllt ( ) och ett är inte uppfyllt ( ). Miljömål 9: Minska koldioxidutsläppet från egna tjänstebilar och servicebilar med minst 3 % jämfört med Miljömål 10: Energibehovet i Bollnäs Bostäders nyproducerade fastigheter ska vara minst 25 % lägre än gällande BBR krav. Miljömål 1: Radonhalten i alla fastigheter ska mätas och till 2020 ska samtliga fastigheter understiga gränsvärde (200 Bq/m3). Miljöredovisning Miljömål 2: Energiförbrukningen ska minska med 20 % till och med 2016 i enlighet med Skåneinitiativet. Miljömål 3: Alla tvättstugors utrustning ska vara energieffektiva senast Miljömål 4: All belysning i gemensamma utrymmen, entréer och parkeringar ska vara utbytt mot energieffektiva sorter senast Miljömål 5: Möjligheten ska skapas 2014 för samtliga medarbetare att välja cykel som transportmedel för lämplig sträcka. Miljömål 6: Alla lägenheter ska ha tillgång till källsortering av avfall inom 400 meter senast Miljömål 7: I samband med renoveringar och reparationer (som avsevärt förlänger byggnadens livslängd) i befintliga bostäder ska en sänkning av energiförbrukningen eftersträvas. Miljömål 8: Färdigställa uppdateringen av miljöledningssystemet under 2014.

10 10 Bollnäs Bostäder Årsredovisning 2014 Vi ska förvalta våra fastigheter med hänsyn till miljön, arbeta för ständiga förbättringar på miljöområdet, och uppfylla eller överträffa de lagar och krav som berör oss. Energi Värmeförbrukningen är en av de viktigaste miljöaspekterna inom Bollnäs Bostäders fastighetsbestånd, då omfattningen av uppvärmningen av lägenheter och lokaler är stor. Värmen kommer huvudsakligen från fjärrvärmeverk, som ger en lägre miljöpåverkan än till exempel olja. År 2014 värmdes 94 % av vårt fastighetsbestånd av fjärrvärme. Ytterligare 6 % värms upp av närvärme, vilket innefattar flis och bergvärme. Bolaget noterar att solvärme börjar bli ett tänkbart alternativ som komplement till fjärrvärme. Värmebesparingar Även om konvertering till fjärrvärme och andra miljövänligare energislag har genomförts inom beståndet, kan insatser fortfarande göras för att minimera använd värmeenergi, då energislagen fortfarande ger vissa utsläpp. Dessa insatser är bland annat att kontinuerliga temperatur- och ventilationsjusteringar i systemen utförs. Att justera inomhustemperaturen till 21 C bedöms vara optimalt, eftersom det avser vara en tillräcklig temperatur för att inomhusklimatet ska upplevas behagligt. Miljöredovisning Värmekällor (% / antal byggnader) 3 % 3 % 2 % 92 % Energieffektivisering Energieffektivisering har fortsatt att vara en prioriterad miljöfråga för bolaget under Detta för att bibehålla den energibesparing på över 20 % som uppnåtts och samtidigt fortsätta arbeta målmedvetet med att minska framtida energiförbrukning. Under 2014 satsade Bollnäs Bostäder cirka 8,1 mkr, exklusive om- och nybyggnationer, på att genomföra energibesparande åtgärder fördelat på el, värme och ventilation. Inom ventilation har arbetet varit att effektivisera och förnya ventilationsanläggningar vilket leder till minskad energianvändning och en bättre komfort. Kontinuerliga åtgärder för energibesparingar görs i beståndet. Bland annat i gemensamma tvättstugor har tvätt- och torkutrustning bytts ut till mer energisnåla sådana. Likaså byts av samma anledning motorvärmare ut successivt i beståndet. Entré- och gårdsbelysningar åtgärdas för att skapa trygga utemiljöer. Äldre armaturer byts ut till nya ledarmaturer. I förekommande fall fasas kvicksilverlampor med 125 watt ut till kvicksilverfria ljuskällor med förbrukning från 20 till 30 watt. Fjärrvärme Inne i beståndet byts äldre fastighetsbelysning ut Flis mot lågenergilampor med närvarostyrning. Bergvärme Fönster, denna kostsamma del är även en åtgärd Fjärrvärme som har + Solvärme börjat aktualiseras i fastighetsbeståndet. Fjärrvärme Flis Bergvärme Fjärrvärme + Solvärme

11 Bollnäs Bostäder Årsredovisning Skåneinitiativet Sedan 2008 är Bollnäs Bostäder med i SABO:s energiutmaning Skåneinitiativet. Bakgrunden till detta initiativ är att bostadssektorn står för 40 % av energianvändningen i Sverige samt det nationella målet att spara 20 % till Genom att underteckna det så kallade Skåneinitiativet blev målsättningen att minska bolagets energianvändning med 20 % till år 2016 jämfört med 2007 års förbrukning. Efter 2014 års summering, vilket bidrog med ytterligare nästan 2 % i besparing, så har bolaget totalt minskat energianvändningen med 24,7 %. Målet till år 2016 är följaktligen redan uppnått. Energiförbrukningen består av värme och fastighetsel. Håll med om att det inte håller Allmännyttans energikampanj Håll med om att det inte håller är en aktivitet som påbörjats under Syftet med kampanjen är att minska energianvändningen, men också att skapa ett engagemang för frågan och höja kunskapen hos bolagets hyresgäster. I stort sett alla vet att energibesparingar behövs men få vet vad som faktiskt görs eller på vilket sätt de själva kan bidra. Ett annat syfte är också att öka acceptansen för energibesparingar. Under energikampanjen kommer olika teman att vara i fokus som till exempel varmvatten, belysning, tvättstugor med mera. Miljöredovisning Värme normalårskorrigerat kwh/m 2 & år Fastighetsel kwh/m 2 & år

12 12 Bollnäs Bostäder Årsredovisning 2014 Vatten m 3 /m 2 & år Miljöredovisning Vatten Vattenförbrukningen hos Bollnäs Bostäders hyresgäster har identifierats som en betydande miljöaspekt för bolaget. Förbrukningen varierar dock stort beroende på fastigheternas ändamål och verksamhet samt hyresgästernas förbrukningsmönster. Vatten är idag ingen begränsad produkt i Sverige, men det vatten som tillförs en fastighet och det avloppsvatten som lämnar en fastighet behandlas i reningsverk där stora mängder kemikalier förbrukas. Dessutom kräver varmvatten uppvärmning vilket innebär ytterligare energiåtgång. Bollnäs Bostäder har målbilden att minska vattenförbrukningen hos bolagets hyresgäster. mindre vid källsortering. För att underlätta för källsortering har Bollnäs Bostäder sett till att alla hyresgäster har tillgång till källsorteringskärl i bostaden. För själva sorteringen har bolaget satt upp ett mål om att alla våra fastigheter ska ha tillgång till källsortering inom 400 meter, detta genom egna miljöhus eller genom de kommunala källsorteringsstationerna som finns runt om i kommunen. Detta ses både som en miljövinst och som en service till de boende. Under 2014 har möjlighet till källsortering givits för hyresgästerna på Morkullan i Bollnäs, på Knöttasvägen, Hambogatan 8 och Kilbygatan 6 i Kilafors och på Videt 1-4, Hälsingegatan och kvarteret Åsparken i Arbrå. Vattenbesparing Bolaget har arbetat med att minska vattenförbrukningen i fastighetsbeståndet under en längre tid. Detta arbete kommer att fortsätta, då hyresgäster över lag använder mer vatten än personer som betalar sitt vatten efter hur mycket man förbrukar. I verksamheten görs löpande kontroller för att åtgärda till exempel rinnande toaletter och droppande kranar, som annars snabbt ger stort vattenslöseri. Källsortering hos våra hyresgäster Bollnäs Bostäders verksamhet har en betydande miljöpåverkan genom det avfall som egen verksamhet, entreprenörer och hyresgäster genererar. Eftersom närmare en fjärdedel av kommunens invånare bor i bolagets fastighetsbestånd uppkommer en stor mängd avfall. Bolagets miljöpåverkan från avfall kan dock bli betydligt Radon Radon i byggnader kan komma från mark eller från byggnadsmaterial. Höga halter av radon i byggnader under en lång tid kan ge hälsoproblem, framförallt i kombination med rökning. Flertalet lägenheter har redan mätts i bolagets fastighetsbestånd, och en radonplan togs fram under 2008 för mätningar i det övriga fastighetsbeståndet. Under mätperioden 2013/2014 utfördes cirka 100 mätningar. Bollnäs Bostäder har som målsättning att samtliga fastigheter är mätta och åtgärdade senast år Mötes- och resepolicy Målsättningen med Bollnäs Bostäders mötes- och resepolicy är att skapa en tydlig miljöprofil för att styra resor och möten mot mer miljövänliga alternativ.

13 Bollnäs Bostäder Årsredovisning AB Bollnäs Bostäders mötes- och resepolicy Syftet med policyn är att alla resor som anställda inom Bollnäs Bostäder gör i tjänsten ska vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade. För att uppnå ett sådant resebeteende ska följande prioritetsordning gälla för alla anställda. 1 2 Ring eller videokonferera Är resan verkligen nödvändig? Se över alternativa möjligheter. Kanske är telefoneller webbkonferens ett alternativ eller att gå och cykla till mötet. Ibland är det kanske möjligt att få kursen i Bollnäs om det samordnas med andra intressenter. Res kollektivt I första hand väljer vi tåg och i andra hand buss. Flygresor ska endast utnyttjas där tidsmässiga eller praktiska skäl inte medger annat. 3 Tjänstebil Bil kan användas om kommunikationer med tåg eller buss saknas, eller om eventuell skillnad i tidsåtgång är avgörande för ärendets utförande. Samåkning skall alltid tillämpas när detta är möjligt. 4 Egen bil Finns inga andra möjligheter får medarbetare använda egen bil. Alla medarbetare har ett ansvar för att policyn tillämpas. Vi har miljö i tanken Miljöansvar finns inom alla områden i bolaget och fordonsparken består övervägande av miljöbilar. Bolaget är även med i Cykelvänlig arbetsplats Gävleborg för att främja hållbara transporter. Miljötänk i nyproduktion och ombyggnad I alla underhålls- och nyproduktionsprojekt är miljötänk en naturlig del, något som är ett måste för att bidra till en hållbar bygg- och fastighetssektor. Stora energikrav är idag satta på befintligt bostadsbestånd och på nyproducerade bostäder. Kraven blir tuffa att uppfylla om man väljer att i dagsläget blunda för dem. Materialval i byggprojekt är också en aktuell fråga som kommer att bli ännu viktigare. Detta för att fasa ut farliga ämnen samt få kontroll på vilka ämnen det är man bygger in i bostäderna. Materialval Även i övrigt, till exempel vid renovering och underhåll i fastighetsbeståndet, har de material som används en betydande miljöpåverkan. Idag finns det ett stort utbud av byggmaterial och det är tidsödande att få en heltäckande bild av vad som är ett bra byggmaterial ur miljösynpunkt. Förutom funktion och kostnad ska även miljöegenskaper beaktas. Företagets produktråd har till uppgift att hitta de bästa och lämpligaste materialen. Som hjälp att underlätta arbetet med att minska användningen av farliga ämnen används idag två olika system för bedömning och dokumentation av byggvaror, BASTA och Sunda Hus. Miljöredovisning

14 14 Bollnäs Bostäder Årsredovisning 2014 Miljöredovisning

15 Bollnäs Bostäder Årsredovisning Projekt med miljöprofil Flerbostadshuset Sundsbro som färdigställts år 2014, har både genom att det uppförts som passivhus och dessutom certifierats som miljöbyggnad, en mycket stark miljöprofil. Halvera Mera Under 2014 ingick, för andra gången, Bollnäs Bostäder i kampanjen Halvera Mera arrangerad av BeBo - Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus. En plats av 15 möjliga i kampanjen genererade ett bidrag för att genomföra en förstudie. Syftet och målet med förstudien var att arbeta fram förslag för utsedd fastighet i beståndet. Åtgärderna skulle generera en förbättrad energiprestanda med minst 50 % vid en renovering. Problemet, eller fördelen, för Bollnäs Bostäders del var att de mest kostnadseffektiva åtgärderna redan är utförda genom tidigare EPC-projekt, men vilket istället medförde att man tittade och räknade på mer avancerade åtgärder. Rapporten som redovisades till BeBo visar på att en halvering är möjlig men inte ekonomiskt försvarbar utifrån de åtgärder som utreddes. Men tillsammans med tidigare EPC-åtgärder och de mest effektiva åtgärderna från förstudien uppnår Bollnäs Bostäder en halvering av energianvändningen. Målsättningen från bolagets sida är att de mest effektiva åtgärderna ska kunna implementeras i så stor utsträckning som möjligt i övriga beståndet. Miljöredovisning

16 16 Bollnäs Bostäder Årsredovisning 2014 Ekonomi och verksamhet Ekonomi och verksamhet Soliditet = Eget kapital i procent av balans omslutningen Eget kapital = Eget kapital plus obeskattade reserver minus latent skatt 26,3 procent Resultat Bollnäs Bostäder redovisar för år 2014 en vinst på 13,3 mkr före och 11,3 mkr efter bokslutsdispositioner och skatt. Bolagets nettoomsättning är 227,5 mkr. Intäkter och kostnader De totala intäkterna uppgår till 233,4 mkr och består till största del av hyresintäkter. Kostnaderna för året uppgår till totalt 220,1 mkr. Stora kostnadsposter är förbrukningsavgifter som uppgår till 57,1 mkr. Uppvärmningen står för den största delen 32,1 mkr. Vakanserna har ökat marginellt jämfört med år 2013, men hamnade trots det bättre än prognosen. Tack vare en mild höst och förvinter med ett minimalt behov av snöröjning och sandning, har värmekostnaden och kostnaden för fastighetsskötsel klart understigit prognosen. Även kostnaden för el ligger under det som först antogs. Detta har medfört att bolaget haft möjlighet att utföra extra underhållsinsatser så att nivån för underhåll hamnade på 166 kr/kvm. Räntekostnaden har hamnat strax under budgeten tack vare att de rörliga räntorna har legat lägre än budgeterat. Bolagets vinst på 13,3 mkr är över det budgeterade resultatet på 8,0 mkr. Soliditeten utgör vid utgången av 2014 knappt 20 % vilket överstiger det i ägardirektivet angivna kravet på 15 %. Finansiering De totala investeringarna i materiella anläggningstillgångar har under året uppgått till 68,3 mkr. Byggnader och mark svarar därvid för 63,8 mkr och inventarier för 4,5 mkr. Dessutom har det investerats 0,4 mkr i immateriella anläggningstillgångar. Med anledning av att bolaget genomfört ett antal större investeringsprojekt har en nyupplåning med 40 mkr gjorts. Detta betyder att den totala låneskulden till banker vid årsskiftet uppgick till 550,0 mkr, vilket innebär att låneskulden per kvadratmeter är kronor. Räntekostnaden för året har till banker varit 16,4 mkr och borgensprovision till kommunen 2,2 mkr. Upplåtelseinsatser från de boende på Sundsåker och Hamre Gård uppgår vid årsskiftet till 11,9 mkr. Kostnadsfördelning i procent Hyresförändringar Hyrorna för bostäder och lokaler höjdes med 1,4 procent från 1 januari För garage, carportar och parkeringsplatser höjdes hyrorna med 20 kronor per månad. Detta har inneburit en hyresintäktsökning på totalt 1,6 %. För de lokaler som har indexavtal höjdes hyrorna med i respektive avtal angivna index. Detta har betytt ökade intäkter för bolaget med knappt 4 mkr. Hyresgäster som bott minst tjugo år i samma lägenhet får 40 % rabatt på en månadshyra per år. Nämnda hyresrabatt har funnits i sju år och för 2014 utgjorde den cirka 400 tkr fördelade på 210 hyresgäster. Varje år ges en hyresrabatt till hyresgäster i vars lägenhet det inte utförts något lägenhetsunderhåll under lång tid. För 2014 var rabatten totalt 1,2 mkr.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Arsredovisning A-Ringen AB

Arsredovisning A-Ringen AB o Arsredovisning A-Ringen AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 A-Ringen AB 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01 01 2014-12 31 Styrelsen och verkställande direktören för A-Ringen AB avger härmed

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2013 Träbiten 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Lena Drangel, Roland Kärrman,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2013 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

BRF Frithiof 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Frithiof 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Frithiof 5 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 BRF FISKARUDDEN org.nr 769611-1074 BRF Fiskarudden Org nr 769611-1074 Styrelsen för BRF Fiskarudden i Lidingö med organisationsnummer 769611-1074 får härmed avge redovisning

Läs mer

Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning...5 Balansräkning Noter Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning...5 Balansräkning Noter Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Roland Kärrman, Christer Bergfors, Roland

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 2013 30 juni 2013

Delårsrapport för perioden 1 januari 2013 30 juni 2013 Ockelbogårdar Aktiebolag Org nr 556528-6068 Delårsrapport för perioden 1 januari 2013 30 juni 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Noter... 10 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (13) Styrelsen för Brf Krokvägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Styrelse Styrelsen och suppleanter Bengt Andersson Alvar Bergqvist Lars Nyberg Cecilia

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer