Årsredovisning BOLLNÄS BOSTÄDER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning BOLLNÄS BOSTÄDER"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 BOLLNÄS BOSTÄDER

2 2 Bollnäs Bostäder Årsredovisning 2014 Innehåll 2 Vd har ordet 4 Styrelse, revisorer och ledningsgrupp VD har ordet Bollnäs Bostäder för alla 6 Förvaltningsberättelse 20 Förslag till vinstdisposition 21 Resultaträkning 22 Balansräkning 24 Kassaflödesanalys 25 Flerårsöversikt och nyckeltal 26 Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar Bollnäs Bostäder är en betydande byggherre i Bollnäs invigdes 56 nya bostäder, fördelade på två nya bostadsområden, Sundsbro och Säversta. Utifrån marknadens efterfrågan och kommunens direktiv bygger vi bostäder med hög kvalitet till en rimlig hyresnivå. Produktionen är långsiktigt och miljömässigt hållbar med fokus på livscykelkostnader. Som allmännyttigt bolag ska Bollnäs Bostäder se till alla kundgrupper, och det illustreras tydligt av de två färdigställda byggnadsprojekten Noter 35 Underskrifter 36 Revisionsberättelse 37 Granskningsutlåtande Stabil ekonomi Bolagets ekonomi är fortsatt stabil. En av anledningarna till det är vårt långsiktiga tänkande. Vi har en trygg och säker förvaltning som gör oss mindre sårbara för ekonomiska svängningar i omvärlden. Sämre världsekonomi betyder nödvändigtvis inte att vi agerar återhållsamt. Det är viktigt att fortsätta fatta kloka och strategiska beslut, samt att vårda ekonomin. Vilar bolaget på en trygg och stadig ekonomisk grund medför det sannolikt ett utrymme för framtidsbyggande i hela Bollnäs kommun. Ansvarig utgivare: Lars Åsberg Produktion: Lena Hansson, Åke Jonsson, Elinor Falker, Fredrik Spinnars Grafisk produktion: Reklamab.se, Edsbyn 90 nya bostäder en utmaning Under 2015 planerar vi att starta produktionen av drygt 30 nya bostäder. I det bostadspolitiska program Bollnäs kommun nu tar fram, och sannolikt antar 2015, är det i förarbetet tydligt att bostadsfrågan är högt prioriterad i fram-

3 Bollnäs Bostäder Årsredovisning tiden. Hyresrätten lyfts där fram som boendeform. I våra ägardirektiv anges att 90 nya bostäder ska byggas mellan Det är en utmaning, men vi kommer att verkställa uppdraget från ägaren. Allt tyder i dagsläget på det, då vi både upplever efterfrågan på hyreslägenheter och en befolkningsutveckling i kommunen som ser positiv ut. Andra viktiga komponenter är de styrande dokument vi har att förhålla oss till och vad ägaren vill med bolaget. All denna information är från och med 2015 samlad i dokumentet Affärsplan Den sträcker sig i vissa avseenden till 2019, men de tydligaste aktiviteterna rör VD har ordet AB Bollnäs Bostäder är en tydlig stadsbyggare. Vår ambition är att se våra bostadsområden ovanifrån och ta ett tydligt helhetsansvar med långsiktighet och ekonomi för ögonen. Att vara med att utveckla staden och kommundelarna innebär dels att arbeta med kvaliteten i redan bebyggda eller anlagda områden, och dels att skapa förutsättningar för god ekonomisk tillväxt i kommunen. En annan viktig utmaning är att skapa en stadsmiljö som är hållbar över lång tid. Miljön ska vara hållbar på flera sätt, såväl ekonomiskt och ekologiskt som socialt. Varumärket Bollnäs Bostäder Bollnäs Bostäder är ett välskött kommunalt bolag. Vi påverkar Bollnäsbors vardag och gör stor nytta på orten. Det ska vi vara tydliga med i framtiden blir året då vi startar arbetet med att stärka vårt varumärke. Vi har vår vision, våra kärnvärden och nyckelfaktorer som skapar framgång. Dem arbetade vi fram 2014 inom ramen för arbetet med affärplaneringen. Nu är det dags att göra varumärkesplattformen känd för allmänheten. Varumärket skapas slutgiltigt i mötet med kunderna, allmänheten och olika media. Alla i bolaget är därför delaktiga i arbetet. Tillsammans är vi Bollnäs Bostäder. Framtiden Bollnäs Bostäder avstår hyreshöjning Det är ett bevis för att vi tar ansvar och visar att hyresgästerna får del av bolagets goda resultat. Affärsplanen är vår kikare in i framtiden. Vissa delar kan vi förutspå andra är ännu så länge okända. Vi bedömer att Bollnäs Bostäder står väl rustad för de utmaningar framtiden, regionen, kommunen och våra kunder ger oss. Regionen har en fortsatt utvecklingspotential och hyresrätten är en efterfrågad bostadsform. Vi tror att fastighetsmarknaden kommer att diversifieras ytterligare i kommunen och att hyresrätten fortsätter att stå stark. Bollnäs Bostäder går både insiktsfullt och optimistiskt mot framtiden, med siktet inställt på att vara den bästa hyresvärden. Lars Åsberg, VD Affärsplanering Invånarantalet i Bollnäs kommun ökade Statistiken visar att flyttnettot är tydligt positivt. Kommunen har betydligt fler inflyttare än utflyttare och det betyder att det behövs fler lägenheter. Befolkningsstatistik och prognoser är viktiga ingredienser i vår affärsplanering när vi planerar för framtida aktiviteter.

4 4 Bollnäs Bostäder Årsredovisning 2014 Styrelse, revisorer och ledningsgrupp 2014 Styrelse, revisorer och ledningsgrupp Ordinarie ledamöter 1. Ulf Nyrén, ordf. (s) 2. Göran Jansson, 1:e vice ordf. (v) 3. Per Bång, 2:e vice ordf. (m) 4. Stefan Jonäng (c) 5. Sigrid Bolkéus (s) 6. Ulla-Britt Nordqvist (s) 7. Anders Bergsten (kd) 8. Madeléne Selander (bp) 9. Ingrid Hammarberg (fp) Personalrepresentanter 10. Håkan Olsson (Vision) 11. Karl-Erik Wallbom (Fastighets) Revisor Pär Månsson, aukt. revisor Revisorssuppleant Annika Wedin, aukt. revisor Lekmannarevisor Ingemar O-Nils (m) Verkställande direktör Lars Åsberg Ledningsgrupp 1. Lars Åsberg, vd 2. Anna Hansemon, chef Boservice 3. Åke Jonsson, chef Ekonomi & administration 4. Ulf Linde, chef Teknik 5. Elinor Uppgren, chef Kundcenter

5 Bollnäs Bostäder Årsredovisning

6 6 Bollnäs Bostäder Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB Bollnäs Bostäder (org.nr ) avger Styrelsen härmed och verkställande årsredovisning direktören för verksamheten för AB år Bollnäs Bostäder organisationsnummer avger härmed årsredovisning Ägarförhållande för verksamheten AB Bollnäs år Bostäder är ett helägt dotterbolag till Bollnäs Stadshus AB och ingår i Bollnäs kommuns bolagskoncern. Förvaltningsberättelse Ägardirektiv och balanserade styrkort För alla kommunens bolag finns det bolagsordning, ägardirektiv och styrkort med vision som är antagna av kommunfullmäktige. Inledning I kommunens målformuleringsmodell för balanserade styrkort anges en vision för hela kommunen, ett önskat anger läge ramarna för hela för kommunen samt Bolagsordningen Ägarförhållande är aktiebolagens regelverk, som tillsammans med lagstiftning verksamheten. AB Bollnäs Bostäder är ett helägt dotterbolag till fem perspektiv som kommunen pekar ut som Bollnäs Stadshus AB och ingår i Bollnäs kommuns bolagskoncern. viktiga för helheten (kommunkoncernen) och delarna Ägardirektivet fungerar som ett komplement till bolagsordningen. Av ägardirektivet (förvaltningarna framgår och bolagen). Det är inom ägarens förväntningar och krav på bolaget. de perspektiven bolaget formulerat sina mål. I kommunens målformuleringsmodell Ägardirektiv och balanserade för balanserade styrkort styrkort anges en vision för hela kommunen, ett önskat läge för hela kommunen samt fem perspektiv AB som Bollnäs kommunen Bostäders pekar ägare, ut Bollnäs Stadshus AB som viktiga för För helheten alla kommunens (kommunkoncernen) bolag finns det och bolagsordningar, bolaget ägardirektiv formulerat och styrkort sina mål. med visioner direktiven avser perioden från 2013 till och med delarna (förvaltningarna arbetade och 2013 bolagen). fram nya Det ägardirektiv. är De nya inom de perspektiven som är antagna av kommunfullmäktige AB Bollnäs Bostäders ägare, Bollnäs Stadshus AB arbetade 2013 fram nya ägardirektiv. De nya direktiven avser Bolagsordningen perioden 2013 till är aktiebolagens och med regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för Måluppfyllelse Måluppfyllelse verksamheten. Styrkortets fem perspektiv, vari bolagets mål Styrkortets fem perspektiv, vari bolagets mål ryms, är Arbetssätt och ryms, processer, är Arbetssätt och processer, Medborgare/ Medborgare/kund, Ägardirektivet Utveckling, fungerar välfärd som och ett tillväxt, komplement Ekonomi samt Medarbetare. kund, Utveckling, välfärd och tillväxt, Ekonomi till bolagsordningen. Av ägardirektivet framgår samt Medarbetare. En avstämning av det balanserade styrkortet har gjorts. (not: Resultat balanserade styrkort ägarens förväntningar och krav på bolaget ). Målen uppnås i princip fullt ut. Något enstaka mätetal ligger precis på gränsen och med anledning av årets höga sjukskrivningstal bedöms inte perspektivet Medarbetare En avstämning som av det uppnått. balanserade styrkortet har Övergripande resultat för det balanserade styrkortet 2014: gjorts. Målen uppnås i princip fullt ut. Något enstaka mätetal ligger precis på gränsen och med I cirkeln har en samlad Balanserade styrkortet 2014 Övergripande anledning av resultat årets höga för sjukskrivningstal det bedöms bedömning av bolagets balanserade måluppfyllelse per inte perspektivet styrkortet Medarbetare 2014: som uppnått. perspektiv gjorts. Varje I cirkeln har en samlad perspektiv motsvaras av bedömning I ägardirektiven av bolagets från 2013 är en av de större en tårtbit. Arbetssätt Medborgare måluppfyllelse per perspektiv och utmaningarna nyproduktionsmålet som är satt /kund gjorts. Varje perspektiv motsvaras processer till 90 nya lägenheter mellan I den Grön markering betyder att målen i perspek- Grön av en tårtbit. långtidsplanering markering betyder bolaget att målen upprättat uppnås detta tivet är uppfyllda och att Utveckling, i perspektivet mål. Under är 2014 uppfyllda färdigställdes och att 56 lägenheter allt går som planerat. Medarbetare välfärd och (Sundsbro och Säversta). Samtidigt påbörjades tillväxt allt går som planerat. Gul markering planeringen betyder av ett att nytt målen byggprojekt delvis för 32 Gul markering betyder att målen delvis är är uppfyllda lägenheter men (Säversta att det Östra). finns mer uppfyllda men att det Ekonomi att göra. Röd markering av tårtbit finns mer att göra. innebär När bolaget att målen planerar inte uppfyllts. lägenheter är det behovet som styr men att anlägga en helhetssyn på Röd markering kommunen och se till samtliga målgrupper av tårtbit innebär att är prioriterat. Hushållens storlek är avgörande. målen inte I ägardirektiven uppfyllts. från 2013 är en av de större utmaningarna nyproduktionsmålet som är satt till 90 nya lägenheter mellan I den långtidsplanering bolaget upprättat uppnås detta mål. 9

7 Bollnäs Bostäder Årsredovisning Likaså väger hushållens socioekonomiska status i kommunen tungt i bedömningen. Av riktlinjerna i ägardirektiven framgår det att bolaget ska tillgodose olika bostadsbehov och erbjuda ett varierat bostadsutbud. Detta speglas i de två pågående byggnadsprojekten som skiljer sig åt i såväl produktionskostnad som tänkt målgrupp. Bolagets miljömål för 2014 har utvärderats. Åtta av tio miljömål har uppfyllts eller är beräknade att uppfyllas inom sin tidsperiod, ett är till viss del uppfyllt och ett har inte uppfyllts (se Miljöredovisning). Det pågår oavbrutet ett utvecklingsarbete i bolaget för att utföra det allmännyttiga uppdraget klokt, effektivt och mer ekonomiskt samtidigt som hyresgästerna skall uppleva bättre service och högre trivsel. Inom avdelningen för Kundcenter genomfördes 2014 en förändring där uthyrningsdetaljen förstärktes och arbetssätten sågs över. Åtgärden var en del i bolagets tankesätt om ständiga förbättringar och anpassningar till nya tider. ett uppdragsdokument med en tillhörande strategi och företagets vision Rum för utveckling det naturliga förstahandsvalet. Styrelsen beslutade anta affärsplanen inför verksamhetsåret Vision 2015 Rum för utveckling blir Vision 2025 För att möjliggöra förverkligande av ägarnas krav och för att utveckla företaget är AB Bollnäs Bostäders verksamhet strukturerad och styrd genom affärsidé, vision, strategier och handlingsplaner med mål på kort och lång sikt slutfördes ett arbete med en ny affärsplanering för bolaget. Detta var ett angeläget arbete. Bolaget har krav och förväntningar på sig; från ägare, kund, lagstiftning och närsamhället. Dessa krav är inte alltid lätta att leva upp till. Arbetet med affärsplaneringen har resulterat i att samtliga formaliserade styrdokument sammanfattats till Organisationsanslutning, försäkringar Bollnäs Bostäder är anslutet till arbetsgivarorganisationen Fastigo samt till de allmännyttiga bostadsföretagens intresseorganisation SABO. Vidare är företaget anslutet till Husbyggnadsvaror HBV Förening och till GävleDala Företagshälsa. Bollnäs Bostäder är även medlem i den ideella föreningen Företagsringen i södra Hälsingland. Samtliga fastigheter och motorfordon var under år 2014 försäkrade till fullvärde i Länsförsäkringar. Styrelse- och vd- ansvarsförsäkring svarade If Skadeförsäkring för och för tjänstereseförsäkring svarade Europ Assistance. Anticimex svarade för skadedjursförsäkringen.

8 8 Bollnäs Bostäder Årsredovisning 2014 Miljöredovisning Vi ska sträva efter att bostäder och lokaler ska vara resurssnåla, beständiga och kretsloppsanpassade. De ska ha ett bra inomhusklimat, byggas för lång livslängd, samt vara enkla att underhålla. Miljöredovisning Att väga in miljö- och klimatfrågor i dagens AB Bollnäs Bostäder har blivit en självklar del i hela bolagets arbete. En tydlig målsättning i det framtida agerandet ska vara att få bolagets hyresgäster att känna sig delaktiga i dessa frågor. Något som är ett måste för att nå en hållbar utveckling. Miljöledningssystemet Miljöledningssystemet är idag ett levande dokument. Arbetet med miljö har länge varit en viktig del i verksamheten. Struktureringen av detta arbete påbörjades under 2008, vilket idag resulterat i ett väl inarbetat system. Bolaget strävar efter att miljöledningssystemet ska hålla hög klass och arbetar mot att kunna uppfylla kraven enligt ISO 14001, även om bolaget tills vidare inte avser genomföra en certifiering. Miljöpolicy Bollnäs Bostäder vill bidra till en hållbar utveckling genom att minska bolagets olika verksamheters miljöpåverkan, både internt och externt. Bolaget ska bygga och förvalta bostäder med långsiktig hänsyn till människors hälsa och vår miljö och ska dessutom medverka till att de lokala miljömålen i kommunen uppfylls. AB Bollnäs Bostäders miljöpolicy Hela vår verksamhet ska genomsyras av en miljömedvetenhet i det dagliga arbetet och vi ska utbilda, informera och uppmuntra all personal till engagemang inom området. Vi ska förvalta våra fastigheter med hänsyn till miljön, arbeta för ständiga förbättringar på miljöområdet, och uppfylla eller överträffa de lagar och krav som berör oss. Miljöledningssystemets struktur Vi ska sträva efter att bostäder och lokaler ska vara resurssnåla, beständiga och kretsloppsanpassade. De ska ha ett bra inomhusklimat, byggas för lång livslängd, samt vara enkla att underhålla. Vi ska arbeta för att miljöfarliga ämnen och kemikalier ska fasas ut från vår verksamhet. Vid val av produkter och material ska alltid miljöpåverkan beaktas. Vid all upphandling ska vi ställa klara och tydliga miljökrav på våra leverantörer, entreprenörer och konsulter, för att stimulera till en ökad miljömedvetenhet även utanför vår verksamhet. Vi ska aktivt verka för att öka våra boendes kunskap kring olika miljöproblem, och underlätta för dem att leva på ett mer miljöanpassat sätt. Vi ska regelbundet följa upp och utvärdera vårt miljöarbete, för att säkerställa att miljöpolicy, miljömål och miljökrav följs.

9 Bollnäs Bostäder Årsredovisning Miljömål Miljömål är ett sätt att konkretisera miljöpolicyn. Målen visar därför hur bolaget på en mer detaljerad nivå arbetar med miljöfrågor inom verksamheten. Viktigt är att miljömålen är realistiska, mätbara och uppföljningsbara. Miljömålen ska uppdateras varje år och måluppfyllelsen ska utvärderas. Utvärdering av miljömål 2014 Åtta av tio miljömål uppfylldes eller är beräknade att uppfyllas inom sin tidsperiod ( ), ett är till viss del uppfyllt ( ) och ett är inte uppfyllt ( ). Miljömål 9: Minska koldioxidutsläppet från egna tjänstebilar och servicebilar med minst 3 % jämfört med Miljömål 10: Energibehovet i Bollnäs Bostäders nyproducerade fastigheter ska vara minst 25 % lägre än gällande BBR krav. Miljömål 1: Radonhalten i alla fastigheter ska mätas och till 2020 ska samtliga fastigheter understiga gränsvärde (200 Bq/m3). Miljöredovisning Miljömål 2: Energiförbrukningen ska minska med 20 % till och med 2016 i enlighet med Skåneinitiativet. Miljömål 3: Alla tvättstugors utrustning ska vara energieffektiva senast Miljömål 4: All belysning i gemensamma utrymmen, entréer och parkeringar ska vara utbytt mot energieffektiva sorter senast Miljömål 5: Möjligheten ska skapas 2014 för samtliga medarbetare att välja cykel som transportmedel för lämplig sträcka. Miljömål 6: Alla lägenheter ska ha tillgång till källsortering av avfall inom 400 meter senast Miljömål 7: I samband med renoveringar och reparationer (som avsevärt förlänger byggnadens livslängd) i befintliga bostäder ska en sänkning av energiförbrukningen eftersträvas. Miljömål 8: Färdigställa uppdateringen av miljöledningssystemet under 2014.

10 10 Bollnäs Bostäder Årsredovisning 2014 Vi ska förvalta våra fastigheter med hänsyn till miljön, arbeta för ständiga förbättringar på miljöområdet, och uppfylla eller överträffa de lagar och krav som berör oss. Energi Värmeförbrukningen är en av de viktigaste miljöaspekterna inom Bollnäs Bostäders fastighetsbestånd, då omfattningen av uppvärmningen av lägenheter och lokaler är stor. Värmen kommer huvudsakligen från fjärrvärmeverk, som ger en lägre miljöpåverkan än till exempel olja. År 2014 värmdes 94 % av vårt fastighetsbestånd av fjärrvärme. Ytterligare 6 % värms upp av närvärme, vilket innefattar flis och bergvärme. Bolaget noterar att solvärme börjar bli ett tänkbart alternativ som komplement till fjärrvärme. Värmebesparingar Även om konvertering till fjärrvärme och andra miljövänligare energislag har genomförts inom beståndet, kan insatser fortfarande göras för att minimera använd värmeenergi, då energislagen fortfarande ger vissa utsläpp. Dessa insatser är bland annat att kontinuerliga temperatur- och ventilationsjusteringar i systemen utförs. Att justera inomhustemperaturen till 21 C bedöms vara optimalt, eftersom det avser vara en tillräcklig temperatur för att inomhusklimatet ska upplevas behagligt. Miljöredovisning Värmekällor (% / antal byggnader) 3 % 3 % 2 % 92 % Energieffektivisering Energieffektivisering har fortsatt att vara en prioriterad miljöfråga för bolaget under Detta för att bibehålla den energibesparing på över 20 % som uppnåtts och samtidigt fortsätta arbeta målmedvetet med att minska framtida energiförbrukning. Under 2014 satsade Bollnäs Bostäder cirka 8,1 mkr, exklusive om- och nybyggnationer, på att genomföra energibesparande åtgärder fördelat på el, värme och ventilation. Inom ventilation har arbetet varit att effektivisera och förnya ventilationsanläggningar vilket leder till minskad energianvändning och en bättre komfort. Kontinuerliga åtgärder för energibesparingar görs i beståndet. Bland annat i gemensamma tvättstugor har tvätt- och torkutrustning bytts ut till mer energisnåla sådana. Likaså byts av samma anledning motorvärmare ut successivt i beståndet. Entré- och gårdsbelysningar åtgärdas för att skapa trygga utemiljöer. Äldre armaturer byts ut till nya ledarmaturer. I förekommande fall fasas kvicksilverlampor med 125 watt ut till kvicksilverfria ljuskällor med förbrukning från 20 till 30 watt. Fjärrvärme Inne i beståndet byts äldre fastighetsbelysning ut Flis mot lågenergilampor med närvarostyrning. Bergvärme Fönster, denna kostsamma del är även en åtgärd Fjärrvärme som har + Solvärme börjat aktualiseras i fastighetsbeståndet. Fjärrvärme Flis Bergvärme Fjärrvärme + Solvärme

11 Bollnäs Bostäder Årsredovisning Skåneinitiativet Sedan 2008 är Bollnäs Bostäder med i SABO:s energiutmaning Skåneinitiativet. Bakgrunden till detta initiativ är att bostadssektorn står för 40 % av energianvändningen i Sverige samt det nationella målet att spara 20 % till Genom att underteckna det så kallade Skåneinitiativet blev målsättningen att minska bolagets energianvändning med 20 % till år 2016 jämfört med 2007 års förbrukning. Efter 2014 års summering, vilket bidrog med ytterligare nästan 2 % i besparing, så har bolaget totalt minskat energianvändningen med 24,7 %. Målet till år 2016 är följaktligen redan uppnått. Energiförbrukningen består av värme och fastighetsel. Håll med om att det inte håller Allmännyttans energikampanj Håll med om att det inte håller är en aktivitet som påbörjats under Syftet med kampanjen är att minska energianvändningen, men också att skapa ett engagemang för frågan och höja kunskapen hos bolagets hyresgäster. I stort sett alla vet att energibesparingar behövs men få vet vad som faktiskt görs eller på vilket sätt de själva kan bidra. Ett annat syfte är också att öka acceptansen för energibesparingar. Under energikampanjen kommer olika teman att vara i fokus som till exempel varmvatten, belysning, tvättstugor med mera. Miljöredovisning Värme normalårskorrigerat kwh/m 2 & år Fastighetsel kwh/m 2 & år

12 12 Bollnäs Bostäder Årsredovisning 2014 Vatten m 3 /m 2 & år Miljöredovisning Vatten Vattenförbrukningen hos Bollnäs Bostäders hyresgäster har identifierats som en betydande miljöaspekt för bolaget. Förbrukningen varierar dock stort beroende på fastigheternas ändamål och verksamhet samt hyresgästernas förbrukningsmönster. Vatten är idag ingen begränsad produkt i Sverige, men det vatten som tillförs en fastighet och det avloppsvatten som lämnar en fastighet behandlas i reningsverk där stora mängder kemikalier förbrukas. Dessutom kräver varmvatten uppvärmning vilket innebär ytterligare energiåtgång. Bollnäs Bostäder har målbilden att minska vattenförbrukningen hos bolagets hyresgäster. mindre vid källsortering. För att underlätta för källsortering har Bollnäs Bostäder sett till att alla hyresgäster har tillgång till källsorteringskärl i bostaden. För själva sorteringen har bolaget satt upp ett mål om att alla våra fastigheter ska ha tillgång till källsortering inom 400 meter, detta genom egna miljöhus eller genom de kommunala källsorteringsstationerna som finns runt om i kommunen. Detta ses både som en miljövinst och som en service till de boende. Under 2014 har möjlighet till källsortering givits för hyresgästerna på Morkullan i Bollnäs, på Knöttasvägen, Hambogatan 8 och Kilbygatan 6 i Kilafors och på Videt 1-4, Hälsingegatan och kvarteret Åsparken i Arbrå. Vattenbesparing Bolaget har arbetat med att minska vattenförbrukningen i fastighetsbeståndet under en längre tid. Detta arbete kommer att fortsätta, då hyresgäster över lag använder mer vatten än personer som betalar sitt vatten efter hur mycket man förbrukar. I verksamheten görs löpande kontroller för att åtgärda till exempel rinnande toaletter och droppande kranar, som annars snabbt ger stort vattenslöseri. Källsortering hos våra hyresgäster Bollnäs Bostäders verksamhet har en betydande miljöpåverkan genom det avfall som egen verksamhet, entreprenörer och hyresgäster genererar. Eftersom närmare en fjärdedel av kommunens invånare bor i bolagets fastighetsbestånd uppkommer en stor mängd avfall. Bolagets miljöpåverkan från avfall kan dock bli betydligt Radon Radon i byggnader kan komma från mark eller från byggnadsmaterial. Höga halter av radon i byggnader under en lång tid kan ge hälsoproblem, framförallt i kombination med rökning. Flertalet lägenheter har redan mätts i bolagets fastighetsbestånd, och en radonplan togs fram under 2008 för mätningar i det övriga fastighetsbeståndet. Under mätperioden 2013/2014 utfördes cirka 100 mätningar. Bollnäs Bostäder har som målsättning att samtliga fastigheter är mätta och åtgärdade senast år Mötes- och resepolicy Målsättningen med Bollnäs Bostäders mötes- och resepolicy är att skapa en tydlig miljöprofil för att styra resor och möten mot mer miljövänliga alternativ.

13 Bollnäs Bostäder Årsredovisning AB Bollnäs Bostäders mötes- och resepolicy Syftet med policyn är att alla resor som anställda inom Bollnäs Bostäder gör i tjänsten ska vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade. För att uppnå ett sådant resebeteende ska följande prioritetsordning gälla för alla anställda. 1 2 Ring eller videokonferera Är resan verkligen nödvändig? Se över alternativa möjligheter. Kanske är telefoneller webbkonferens ett alternativ eller att gå och cykla till mötet. Ibland är det kanske möjligt att få kursen i Bollnäs om det samordnas med andra intressenter. Res kollektivt I första hand väljer vi tåg och i andra hand buss. Flygresor ska endast utnyttjas där tidsmässiga eller praktiska skäl inte medger annat. 3 Tjänstebil Bil kan användas om kommunikationer med tåg eller buss saknas, eller om eventuell skillnad i tidsåtgång är avgörande för ärendets utförande. Samåkning skall alltid tillämpas när detta är möjligt. 4 Egen bil Finns inga andra möjligheter får medarbetare använda egen bil. Alla medarbetare har ett ansvar för att policyn tillämpas. Vi har miljö i tanken Miljöansvar finns inom alla områden i bolaget och fordonsparken består övervägande av miljöbilar. Bolaget är även med i Cykelvänlig arbetsplats Gävleborg för att främja hållbara transporter. Miljötänk i nyproduktion och ombyggnad I alla underhålls- och nyproduktionsprojekt är miljötänk en naturlig del, något som är ett måste för att bidra till en hållbar bygg- och fastighetssektor. Stora energikrav är idag satta på befintligt bostadsbestånd och på nyproducerade bostäder. Kraven blir tuffa att uppfylla om man väljer att i dagsläget blunda för dem. Materialval i byggprojekt är också en aktuell fråga som kommer att bli ännu viktigare. Detta för att fasa ut farliga ämnen samt få kontroll på vilka ämnen det är man bygger in i bostäderna. Materialval Även i övrigt, till exempel vid renovering och underhåll i fastighetsbeståndet, har de material som används en betydande miljöpåverkan. Idag finns det ett stort utbud av byggmaterial och det är tidsödande att få en heltäckande bild av vad som är ett bra byggmaterial ur miljösynpunkt. Förutom funktion och kostnad ska även miljöegenskaper beaktas. Företagets produktråd har till uppgift att hitta de bästa och lämpligaste materialen. Som hjälp att underlätta arbetet med att minska användningen av farliga ämnen används idag två olika system för bedömning och dokumentation av byggvaror, BASTA och Sunda Hus. Miljöredovisning

14 14 Bollnäs Bostäder Årsredovisning 2014 Miljöredovisning

15 Bollnäs Bostäder Årsredovisning Projekt med miljöprofil Flerbostadshuset Sundsbro som färdigställts år 2014, har både genom att det uppförts som passivhus och dessutom certifierats som miljöbyggnad, en mycket stark miljöprofil. Halvera Mera Under 2014 ingick, för andra gången, Bollnäs Bostäder i kampanjen Halvera Mera arrangerad av BeBo - Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus. En plats av 15 möjliga i kampanjen genererade ett bidrag för att genomföra en förstudie. Syftet och målet med förstudien var att arbeta fram förslag för utsedd fastighet i beståndet. Åtgärderna skulle generera en förbättrad energiprestanda med minst 50 % vid en renovering. Problemet, eller fördelen, för Bollnäs Bostäders del var att de mest kostnadseffektiva åtgärderna redan är utförda genom tidigare EPC-projekt, men vilket istället medförde att man tittade och räknade på mer avancerade åtgärder. Rapporten som redovisades till BeBo visar på att en halvering är möjlig men inte ekonomiskt försvarbar utifrån de åtgärder som utreddes. Men tillsammans med tidigare EPC-åtgärder och de mest effektiva åtgärderna från förstudien uppnår Bollnäs Bostäder en halvering av energianvändningen. Målsättningen från bolagets sida är att de mest effektiva åtgärderna ska kunna implementeras i så stor utsträckning som möjligt i övriga beståndet. Miljöredovisning

16 16 Bollnäs Bostäder Årsredovisning 2014 Ekonomi och verksamhet Ekonomi och verksamhet Soliditet = Eget kapital i procent av balans omslutningen Eget kapital = Eget kapital plus obeskattade reserver minus latent skatt 26,3 procent Resultat Bollnäs Bostäder redovisar för år 2014 en vinst på 13,3 mkr före och 11,3 mkr efter bokslutsdispositioner och skatt. Bolagets nettoomsättning är 227,5 mkr. Intäkter och kostnader De totala intäkterna uppgår till 233,4 mkr och består till största del av hyresintäkter. Kostnaderna för året uppgår till totalt 220,1 mkr. Stora kostnadsposter är förbrukningsavgifter som uppgår till 57,1 mkr. Uppvärmningen står för den största delen 32,1 mkr. Vakanserna har ökat marginellt jämfört med år 2013, men hamnade trots det bättre än prognosen. Tack vare en mild höst och förvinter med ett minimalt behov av snöröjning och sandning, har värmekostnaden och kostnaden för fastighetsskötsel klart understigit prognosen. Även kostnaden för el ligger under det som först antogs. Detta har medfört att bolaget haft möjlighet att utföra extra underhållsinsatser så att nivån för underhåll hamnade på 166 kr/kvm. Räntekostnaden har hamnat strax under budgeten tack vare att de rörliga räntorna har legat lägre än budgeterat. Bolagets vinst på 13,3 mkr är över det budgeterade resultatet på 8,0 mkr. Soliditeten utgör vid utgången av 2014 knappt 20 % vilket överstiger det i ägardirektivet angivna kravet på 15 %. Finansiering De totala investeringarna i materiella anläggningstillgångar har under året uppgått till 68,3 mkr. Byggnader och mark svarar därvid för 63,8 mkr och inventarier för 4,5 mkr. Dessutom har det investerats 0,4 mkr i immateriella anläggningstillgångar. Med anledning av att bolaget genomfört ett antal större investeringsprojekt har en nyupplåning med 40 mkr gjorts. Detta betyder att den totala låneskulden till banker vid årsskiftet uppgick till 550,0 mkr, vilket innebär att låneskulden per kvadratmeter är kronor. Räntekostnaden för året har till banker varit 16,4 mkr och borgensprovision till kommunen 2,2 mkr. Upplåtelseinsatser från de boende på Sundsåker och Hamre Gård uppgår vid årsskiftet till 11,9 mkr. Kostnadsfördelning i procent Hyresförändringar Hyrorna för bostäder och lokaler höjdes med 1,4 procent från 1 januari För garage, carportar och parkeringsplatser höjdes hyrorna med 20 kronor per månad. Detta har inneburit en hyresintäktsökning på totalt 1,6 %. För de lokaler som har indexavtal höjdes hyrorna med i respektive avtal angivna index. Detta har betytt ökade intäkter för bolaget med knappt 4 mkr. Hyresgäster som bott minst tjugo år i samma lägenhet får 40 % rabatt på en månadshyra per år. Nämnda hyresrabatt har funnits i sju år och för 2014 utgjorde den cirka 400 tkr fördelade på 210 hyresgäster. Varje år ges en hyresrabatt till hyresgäster i vars lägenhet det inte utförts något lägenhetsunderhåll under lång tid. För 2014 var rabatten totalt 1,2 mkr.

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET årsredovisning inledning 3 ÅRET I KORTHET 4 VD HAR ORDET förvaltningsberättelse 6 STYRELSE 7 BYGGVERKSAMHET OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL 1 FÖRVALTNING 12 KUNDER OCH MARKNAD 14 MILJÖ 16 EKONOMI OCH FINANS 17

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013

ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013 20 3 ÅRSREDOVISNING Tunabyggen Årsredovisning 203 20 ÅRSREDOVISNING 3 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. INNEHÅLL VD har ordet... 4 TUNABYGGEN I KORTHET... 6 CSR... 7

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. marks bostads ab

ÅRSREDOVISNING 2014. marks bostads ab ÅRSREDOVISNING 2014 marks bostads ab Innehåll 5 VD har ordet 7 Förvaltningsberättelse Styrelse och organisation Verksamhetscertifiering Personal Trivsel och trygghet Byggnation och underhåll Miljö Teknik

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Flerårsjämförelse

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 Å R S R E D O V 20 I I S N 11 N G AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 1 Innehåll VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Förändringar av eget kapital 18 Kassafl ödesanalys

Läs mer

1 ÅRSREDOVISNING 2014

1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer 556345-0989 3 VD har ordet 2014 - Ännu ett bra år för Byggebo!

Läs mer

Årsredovisning. Framsida Råda. Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se. Boende med poäng.

Årsredovisning. Framsida Råda. Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se. Boende med poäng. Årsredovisning Framsida Råda Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se Boende med poäng. 4 5 FARVÄL 20 10 Vid årsskiftet trädde en ny lag om allmännyttan i

Läs mer

Innehåll. 02 VD har ordet

Innehåll. 02 VD har ordet ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll 02 VD har ordet Förvaltningsberättelse 05 Verksamhet 11 Kund och marknad 13 Övikshems fastigheter 16 Energi och miljö 17 Medarbetare 19 Ekonomi 21 Fem år i sammandrag 23 En

Läs mer

Torshälla Fastigheter Årsredovisning

Torshälla Fastigheter Årsredovisning Torshälla Fastigheter Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Förord... 3 Organisation... 4 Åtaganden... 5 Bostäder och näringslivslokaler... 6 Kommunala lokaler och ortsutveckling... 8 Personal... 12 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

AB Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009

AB Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009 AB Nynäshamnsbostäder Årsredovisning 2009 Innehåll Sammanfattning och nyckeltal Vd har ordet Året som varit Nyproduktion Förvaltning Marknad Finansiering Hållbarhetsredovisning Styrelsen Medarbetare Förvaltningsberättelse

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 Årsredovisning 2013 innehåll 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 förvaltningsberättelse styrelse, vd och revisorer 7 uppdrag och viktiga händelser 8 mål och måluppfyllelse 9 femårsöversikt 17 framtida utveckling

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Fastighetsområden 20 Bostadslägenheter 22 Styrelsens

Läs mer

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 Torshälla Fastighets AB INNEHÅLL Ordförandes och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt... 4 Personal... 6 Miljö... 7 Fastigheterna

Läs mer

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus. Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.se www.jarfallahus.se Årsredovisning 2011 Järfällahus AB Vi ska vara

Läs mer

INNEHÅLL KORT OM VARBERGS BOSTAD NYCKELTAL 2012

INNEHÅLL KORT OM VARBERGS BOSTAD NYCKELTAL 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Kort om Varbergs Bostad... 2 VD:s kommentar... 3 Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 21 Balansräkning...22 Kassaflödesanalys...23 Redovisningsprinciper, noter...24

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

Årsredovisning 2012 Järfällahus AB

Årsredovisning 2012 Järfällahus AB Årsredovisning 2012 Järfällahus AB Vi ska vara en välkänd aktör med ett gott rykte på den lokala marknaden och uppfattas som en seriös förvaltare och fastighetsägare. (Ur Järfällahus affärsplan.) Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. AB GotlandsHem. AB GotlandsHem 556066-0523 1

Årsredovisning. AB GotlandsHem. AB GotlandsHem 556066-0523 1 Årsredovisning 2009 AB GotlandsHem AB GotlandsHem 556066-0523 1 Årsstämma hålls i Erlanderska rummet, Wisby Hotel, Visby Tisdagen den 8 april 2010 kl 11:00 INNEHÅLL Sidan 2009 i sammandrag 3 VDs rapport

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Årsredovisning 2013 Östersundshem AB

Årsredovisning 2013 Östersundshem AB Årsredovisning 2013 Östersundshem AB 1 2 3 Vi har ett utgångsläge som inspirerar ord från vd 6 Våra energibesparingsmål 8 Hemlängtan genom trivsel, nära dialog och bostäder för alla 10 Långsiktigt underhåll

Läs mer

Årsredovisning 2010. Innehåll. 01 VD har ordet 03 2010 i korthet 04 Nytt ansikte 05 Mosebacke

Årsredovisning 2010. Innehåll. 01 VD har ordet 03 2010 i korthet 04 Nytt ansikte 05 Mosebacke ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll 01 VD har ordet 03 2010 i korthet 04 Nytt ansikte 05 Mosebacke Förvaltningsberättelse 09 Verksamhet 15 Kund och marknad 19 Övikshems fastigheter 21 Energi och miljö 23 Medarbetare

Läs mer

i n n E H Å L L ehb:s ledord vd har ordet förvaltningsberättelse vi arbetar på ehb mål och utfall kunder och marknad

i n n E H Å L L ehb:s ledord vd har ordet förvaltningsberättelse vi arbetar på ehb mål och utfall kunder och marknad ÅRSREDOVISNING 2012 innehåll ehb:s ledord 3 vd har ordet 4 förvaltningsberättelse 6 vi arbetar på ehb 9 mål och utfall 10 kunder och marknad 12 samhälle 13 nyproduktion 14 tillgänglighet, trivsel och trygghet

Läs mer

Ur Järfällahus affärsplan. Årsredovisning 2014 - Järfällahus AB Foto: Karolina Bjällerstedt Mickos m fl Tryck: Tryckerigruppen AB

Ur Järfällahus affärsplan. Årsredovisning 2014 - Järfällahus AB Foto: Karolina Bjällerstedt Mickos m fl Tryck: Tryckerigruppen AB ÅRSREDOVISNING 2014 Affärsidé: Järfällahus AB skall i Järfälla kommun, till en bred allmänhet och på affärsmässiga grunder, erbjuda ett varierat utbud av attraktiva lägenheter med hyresrätt. Förvaltning

Läs mer

VD HAR ORDET VD HAR ORDET

VD HAR ORDET VD HAR ORDET ÅRSREDOVISNING 2009 VD HAR ORDET VD HAR ORDET Den planeringsprocess som sjösattes för några år sedan har under året finslipats och förankrats i organisationen ytterligare. De lokala affärsplanerna som

Läs mer

Sigtunahem. Årsredovisning 2009

Sigtunahem. Årsredovisning 2009 Sigtunahem Årsredovisning 2009 Innehåll VD har ordet... 3 Om Sigtunahem... 6 Personalsidor... 8 Miljö... 11 Ekonomi och finans... 13 Inflytande för hyresgästerna... 12 Vindkraftkalkyl och statistik...

Läs mer