ARBOGA KOMMUN. Beslutande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBOGA KOMMUN. Beslutande"

Transkript

1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen Beslutande Olle Ytterberg (S) Agneta Bode (S) Ingrid Noord Silversten (S) Anita Höglund-Eriksson (S) Catrin Strömvall (S) Magnar Sivertsen (S) Carl-Erik Almskoug (OPA) Dan Karlsson (V) Anders Cargerman (FP) Donna Lindman (M) Göran Edlund (FP) Sven Nilsson (MP) Kerstin Rosenkvist (C) Övriga deltagare Bertil Bresell (S), Maria Fredlund (V), teknisk chef Bo Antonsson 71-73, planchef Ulrika fanzon 71-73, ekonom Anna Gröndahl 79-81, informatör Maria Windås, ekonomichef Ann Björkman, kanslichef Inga-Greta Carneland-Hörnström och sekreterare Asa Rönnmark Utses att justera Justeringens plats och tid Donna Lindman Protokollet omfattar U nders krifter Sekreterare 9- ^ i~ j9_c^ " Å Rö ark 7/ Ordförande Olle Y b^ Cg ^3 Justerande ff2 nna Li an Organ 7 Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslagets Datum för anslagets uppsättande... nedtagande Underskrift... Utdragsbestyrkande

2 Blad 1 Innehåll Antagande av detaljplan för Porsen 1 2 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLIJ AB 3 Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk 4 Ombyggnation av lokaler för fastighetsförvaltningen på Smedjegatan 5 Verksamhetsberättelser för kommunens råd för år Revidering av miljö- och byggnämndens reglemente avseende vissa receptfria läkemedel 7 Revidering av miljö - och byggnämndens taxa år 2010, tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 9 Rapport om ej verkställda gynnande biståndsbeslut 11 Beslut om bolagisering av Arboga kommuns fastighetsverksamhet 12 Av kommunchefen avgjort ärende 14 beslutar att till handlingarna lägga 15 Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekret rarens n. Utdragsbestyrkande

3 Kommuns relsen Blad 2 Ks,7137 Au 87 Dnr 63/ Antagande av detaljplan för Porsen 1 Tekniska nämnden beslutade den 8 juni 2010, 82, att godkänna förslag till detaljplan för Porsen 1. Enligt tidplanen bör detaljplanen antas av kommunfullmäktige i augusti år Samråd har skett under februarimars 2010 och utställning av planen skedde under maj månad Planens syfte och huvuddrag är att ge förutsättningar för nybyggnation av bostäder och service i relativ närhet till Arboga centrum och kommunikationer. Avsikten är att skapa ett förtätat boende med mycket god tillgänglighet, höga estetiska och attraktionsvärden. Göran Edlund, FP, yrkar att gällande detaljplan vilken möjliggör byggnation i 3 och 4 våningar ska behållas. Kerstin Rosenkvist, C, Jonna Lindman, M, och Anders Cargerman, FP, yrkar bifall till Göran Edlunds, FP, yrkande. Olle Ytterberg, S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut vilket innebär ett godkännande av förslag till detaljplan för Porsen 1. Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Olle Ytterbergs, S, yrkande. s förslag till beslut i kommunfullmäktige Förslaget till detaljplan för Porsen 1 antas. Sven Nilsson, MP, Kerstin Rosenkvist, C, Anders Cargerman, FP, Göran Edlund, FP, och Jonna Lindman, M, reserverar sig mot beslutet. Skickas till: Kommunfullmäktige Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekrete rens n. Utdragsbestyrkande

4 Reservation med anledning beslut om antagande av detaljplan för Porsen I marknadsföringen av Arboga beskrivs att staden har en äldre, välbevarad och pittoresk stadsbebyggelse. Det sägs dock ingenting att flera av de gamla vackra husen som tidigare fanns i centrala Arboga och vid Arboga hamn har blivit grävskopornas rov. Tidigare socialdemokratiska makthavare i Arboga bär stort ansvar för detta och att de rivna husen många fall har de med hus som inte alls passar in i den övriga ålderdomliga stadsbilden. Före och efter kriget fanns i Arboga en mängd små butiker. Alla dessa med sina skyltfönster och dessutom kafeer, konditorier och biografer bildade en stadsmiljö som stimulerade till flanerande och samvaro. De många små livsmedelbutikerna har idag till stor del ersatts av de två varuhusen ICA och Coop. De är kanske mer funktionella men med former som skokartonger, platta tak och sterila fasader smälter de inte in i den övriga ålderdomliga stadsmiljön. Den i Arboga styrande Vänsterkartellen, bestående av Socialdemokraterna, Omsorgspartiet och Vänsterpartiet har sannolikt ringa förståelse för vår kritik mot ingreppen i den ålderdomliga miljön. De har nämligen nu beslutat föreslå kommunfullmäktige anta en detaljplan för kvarteret Porsen 1 i Arboga innehållande möjlighet att till och med bygga hus med 7 och 9 våningar. Vi tycker inte man ska medge byggnation högre än 3 och 4 våningar. Högre hus kommer att innebära ytterligare ett förfulande inslag i den ålderdomliga centrala stadsbilden. Vi har reserverat oss mot beslutet. Vi noterar att flera delar våra åsikter. Ungdomsfullmäktige tycker att "ett höghus på platsen känns malplacerat och vill hellre se en lägre byggnad liknande Trädgården." Arboga i Centrum "ställer sig tveksamma till förslaget och ser hellre lägre byggnader som man anser passa bättre in i den befintliga miljön," Röda Korset, Socialförvaltningens anhörigvårdargrupp och Föreningen för stöd till anhörigvårdare i Arboga som önskar att "gammal bebyggelse ska prioriteras och att en nybyggnad ska smälta in vilket man inte anser att höghus gör." Som förslag på nybygge av äldreboende föreslås Vasastan och Sturevallen. För övrigt tror vi inte att lägenheter i höghus för äldre kommer att efterfrågas av 65+ boende i Arboga. De föredrar med största sannolikhet hellre ett marknära boende

5 planerade nybygget bör enligt vår mening istället komma till stånd i de mer centrala arnajav staden - som ett eller flera marknära hus, byggda så att de vackert smälter ini den doftnuga st3lsbilden. Jo indman Kerstin Rosenkvist Sven Nilsson U-. nåer"s Carg`erwifn Moderaterna Centerpartiet Miljöpartiet Folkpartiet liberalerna

6 Blad 3 Ks -`b"d Au 84 Dnr 163/ Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit protokollsutdrag från sammanträde den 8 juni 2010, 80, gällande försäljning av del av fastigheten Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB. Tekniska nämnden har godkänt förslag till planavtal samt förslag till köpeavtal mellan Arboga kommun och ARKOLU AB avseende del av Sturestaden 3:1 och föreslår kommunfullmäktige att besluta sälja fastigheten för kronor. s förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Arboga kommun godkänneraktuellt köpeavtal. 2. Arboga kommun säljer den i aktuellt köpeavtal avsedda fastigheten del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB för kronor. Skickas till: Kommunfullmäktige Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekrets ns s n. Utdragsbestyrkande

7 Blad 4 Ks Y B9 2005, Au 85 Dnr 281/29f6-048 Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk Från tekniska nämnden har protokollsutdrag inkommit från sammanträde den 8 juni 2010, 81, gällande försäljning av del av Jäder 2:15. Jädersbruks intresseförening har ansökt och beviljats bidrag för kulturprojekt vid Jädersbruk av Länsstyrelsen och kommunen. Åtgärderna innebär ett bevarande av en äldre snickeriverkstad i två våningar för att på sikt skapa en visnings/utställningslokal samt verkstad, föreningskansli, samlingssal med mera för visning och för att levandegöra brukets och platsens historia. Kommunens del i projektet är att bistå föreningen med projekteringshjälp med förfrågningsunderlag för yttre renovering och upphandling, fastighetsbildningskostnader med mera samt att sälja byggnad och mark till Jädersbruks Intresseförening. Vid olika möten med Länsstyrelsen, kommunen och föreningen om projektet har föreslagits att kommunen ska avstycka ett område kring byggnaden som möjliggör en fortsatt användning och en framtida plats för avlopp och markbädd, parkering med mera. På den västra sidan har Länsstyrelsen önskat att gränsen placeras så att de befintliga träden kommer inom den nybildade fastigheten. Detta innebär att gränsen blir cirka 15 meter från husliv på den sidan om byggnaden. Arealen blir cirka kvm. Försäljningssumman föreslås till kronor. Bokfört värde är noll kronor. s förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Arboga kommun godkänner aktuellt köpekontrakt. 2. Arboga kommun säljer den i det aktuella köpekontraktet avsedda fastigheten del av Jäder 2:15 till Jädersbruks Intresseförening för kronor. Skickas till: Kommunfullmäktige Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

8 Blad 5 iby Ks -90 Au 89 Dnr163-/ Ombyggnation av lokaler för fastighetsförvaltningen på Smedjegatan Från tekniska nämnden har den 8 juni 2010 inkommit protokollsutdrag från nämndens sammanträde den 8 juni 2010, 79, gällande ombyggnation av lokaler för fastighetsförvaltningen på Smedjegatan 3. Av protokollsutdraget framgår att fastighetsförvaltningen avser att bygga om lokalerna på Smedjegatan 3 till kontor för fastighetsförvaltningen. Kostnaden för detta beräknas uppgå till kronor. Anders Cargerman, FP, yrkar avslag till förslaget om ombyggnation av lokalerna då han anser att behovet avseende framtida lokaler är okänt i dagsläget. Catrin Strömwall, S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Donna Lindman, M, Kerstin Rosenkvist, C, Göran Edlund, FP, och Sven Nilsson, MP, bifaller Anders Cargermans, FP, yrkande. Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Catrin Strömwalls, S, yrkande. s förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Tekniska nämnden uppdras att bygga om lokalerna i bottenplanet på Smedjegatan 3 till kontor för fastighetsförvaltningen och ABO. 2. Kostnaden för ombyggnationen får uppgå till sammanlagt kronor. 3. Tekniska nämnden, fastighetsförvaltningen, får ett tilläggsanslag på kronor. Finansiering sker genom ianspråktagande av eget kapital. Donna Lindman, M, Göran Edlund, FP, Kerstin Rosenkvist, C, Anders Cargerman, FP, och Sven Nilsson, MP, reserverar sig mot förslaget. Skickas till: Kommunfullmäktige Akten Or andes sign. Justerandes sign. Sekreten Utdragsbestyrkande

9 Reservation - ombyggnad av lokaler för fastighetsförvaltningen har beslutat medge att lokalerna Smedjegatan 3 i Arboga byggs om till kontor för ABO och att ombyggnaden, kostnadsberäknad till 3,5 mkr, får upptas genom lån. Vi har reserverat oss mot beslutet. Vi vill inte att något sådant beslut ska tas nu. följande. Skälen är -En pågående utredning har redan visat att underhållet av ABO:s hus är eftersatt och att fastighetsunderhållet egentligen kräver en budgetökning om ca 44 %. samt att. om förvaltningen drivs på oförändrat sätt kommer det ekonomiska underskottet att fortvara med följd att underhållet ytterligare eftersätts och kulturbyggnadernas skick ytterligare försämras. En riklig slutsats bör bli att något beslut om investeringar i nya lokaler till den administrativa petsonalen inte bör ske förrän det klargjorts hur den framtida organisationen ska se ut. Edlund onn indman Kerstin Rosenkvist Sven Nilsson Anders Cargerman 7 Mo eraterna Centerpartiet Miljöpartiet Folkpartiet liberalerna i Arboga n vå

10 Blad 6 Ks -s`1 Au 92 Dnr 43/ Verksamhetsberättelser för kommunens råd för år 2009 Kommunstyrelseförvaltningen har samlat in verksamhetsberättelser från 2009 för de råd som finns inrättade i Arboga kommun. Rapporter har inkommit från Brottsförebyggande rådet, Konsumentrådet, Folkhälsorådet, Trafiksäkerhetsrådet, Pensionärsrådet, Handikapprådet, Miljövårdsrådet, Näringslivsrådet och Skolrådet. s förslag till beslut i kommunfullmäktige Aktuella verksamhetsberättelser för år 2009 för kommunens råd läggs till handlingarna. Skickas till: Kommunfullmäktige Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekrete årens sig. Utdragsbestyrkande

11 Blad 7 Ks fg93- Au 94 Dnr 26/ Revidering av miljö - och byggnämndens reglemente avseende vissa receptfria läkemedel Från miljö- och byggförvaltningen har den 19 januari 2010 inkommit en skrivelse avseende att en ny lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel trätt i kraft den 1 november Samtidigt har lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel upphävts. Nikotinläkemedel inryms från den 1 november 2009 i begreppet vissa receptfria läkemedel. Den nya lagen gäller detaljhandel till konsument på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. De läkemedel som ska få säljas är receptfria humanläkemedel som inte har förskrivits och som uppfyller vissa kriterier. Syftet med lagen är att öka tillgängligheten för dessa läkemedel till konsumenterna. Läkemedelsverket som har tillsyn över att lagen efterlevs tar även emot anmälningar om försäljning av receptfria humanläkemedel. Enligt förordningen (2009:929) så åläggs läkemedelsverket att underrätta kommunerna om inkomna anmälningar om försäljning. Det är vidare kommunerna som har den lokala kontrollen över att lagen efterlevs enligt (20 ). Kommunerna har själva inga sanktionsmöjligheter enligt lagen utan ska rapportera konstaterade brister till Läkemedelsverket. Kommunfullmäktige i varje kommun måste besluta vilken nämnd som ska ha kontrollansvaret enligt lagen. Kommunerna har rätt att ta ut avgift för sin kontroll. Miljö- och hälsoskyddsenheten föreslår att miljö- och byggnämnden ges ansvaret för kommunens roll i övervakningen av receptfria läkemedel med hänvisning till att nämnden har en fungerande kontrollorganisation för lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel som numera inryms i lagen om receptfria läkemedel. Nämnden har också ansvaret för prövning och tillsyn enligt tobakslagen. s arbetsutskott beslutade den 25 januari 2010, 13, att informationen gällande revideringar i miljö- och byggnämndens reglemente i samband med redovisade lagändringar läggs till handlingarna och att ärendet får återkomma då taxor för den kommunala kontrollen är färdigställda. Or andes sign. Justerandes sign. Sekretergrens-ssign. Utdragsbestyrkande

12 SAMMANTRADESPROTOKOLL Blad 8 Miljö- och byggnämnden beslutade den 20 maj 2010, 79, om förslag till en taxa för tillsyn av handel med vissa receptfria läkemedel. s förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Miljö- och byggnämndens reglemente 1, där lagar inom ansvarsområdet förtecknas, revideras genom att lag om detaljhandel med nikotinläkemedel tas bort och lag om handel med vissa receptfria läkemedel läggs till. 2. Miljö- och byggnämndens reglemente 2, om nämndens åligganden, revideras så att punkten om att svara för kontroll och handläggning av anmälningar enligt lag om detaljhandel med nikotinläkemedel tas bort och i stället läggs till en punkt om att svara för kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Skickas till: Kommunfullmäktige Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarenäs. Utdragsbestyrkande

13 Blad 9 Ks W 93 Au 95 Dnr 157/ Revidering av miljö - och byggnämndens taxa år 2010, tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel Från miljö- och byggnämnden har inkommit protokollsutdrag från sammanträde den 20 maj 2010, 79. Av protokollsutdraget framgår att en ny lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel trätt i kraft den 1 november Samtidigt har lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel upphävts. Nikotinläkemedel inryms från den 1 november 2009 i begreppet vissa receptfria läkemedel. Den nya lagen gäller detaljhandel till konsument på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. Miljö- och byggnämnden beslutade den 28 januari 2010, 4, föreslå att nämnden ges ansvaret för kommunens roll i övervakningen av receptfria läkemedel. Kommunen har rätt att ta ut avgift för kontroll enligt denna lag och bör besluta om en taxa för kontrollavgifter. Förslaget till taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel har upprättats enligt Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer och innebär att punkt 5 i miljö- och byggnämndens taxa 2010 avseende verksamhet enligt lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel upphävs. Miljö- och byggnämndens taxa 2010 kompletteras med verksamhet enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel enligt nedanstående: Inledande bestämmelser 1 Avgift enligt denna taxa erläggs för miljö- och byggnämndens verksamhet enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Avgiftsskyldig 2 Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Timavgift 3 Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan (timavgiften) 780 kronor per timme kontrolltid. Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekrets Utdragsbestyrkande

14 Blad 10 Avgift för kontroll 4 För kommunens kontroll tas avgift ut enligt följande: Årsavgift 2xh Kontrollbesök i övrigt utöver det som ingår i årsavgiften timavgift 5 Årsavgiften betalas i förskott och avser kalenderår. Timavgift debiteras i efterhand efter utfört kontrollbesök. Nedsättning av avgift 6 Om det finns särskilda skäl får miljö- och byggnämnden med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehov och övriga omständigheter sätta ned eller efterskänka avgiften. s förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Punkt 5 i miljö- och byggnämndens taxa 2010 avseende verksamhet enligt lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel upphävs. 2. Miljö- och byggnämndens taxa 2010 kompletteras med verksamhet enligt 1-6 lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel: Skickas till: Kommunfullmäktige Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekre arens»;n. Utdragsbestyrkande

15 Blad 11 Ks 78-cH Au 97 Dnr 147/ Rapport om ej verkställda gynnande biståndsbeslut Från socialnämndens sammanträde den 28 april 2010, 49 har inkommit rapport om ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagens 4 kap 1 för individ- och familjeomsorg och vård och omsörg samt 9 LSS (Lagen om stöd och service för funktionshindrade), som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Rapporten ska lämnas en gång per kvartal till länsstyrelsen, kommunens revision och kommunfullmäktige. Sex ej verkställda beslut samt ett avbrott i verkställighet av beslut gällande daglig verksamhet enligt LSS eller vård och omsorg har rapporterats mellan oktober 2009 och mars Inga ej verkställda beslut har rapporterats gällande individ- och familjeomsorg. s förslag till beslut i kommunfullmäktige Informationen läggs till handlingarna. Skickas till: Kommunfullmäktige Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens si. Utdragsbestyrkande

16 Blad 12 Ks 279 q5 Au 98 Dnr 100/ Beslut om bolagisering av Arboga kommuns fastighetsverksamhet beslutade vid sitt sammanträde den 12 april 2010, 31, att en förändring av kommunens fastighetsförvaltning bör ske och fattade beslut om de förutsättningar som skulle råda under utredningen. Vid sammanträdet beslutades bland annat att kommunstyrelsens arbetsutskott skulle utgöra politisk ledningsgrupp och att kommunchefen skulle ansvara för ledning av projektarbetet. Syftet med förändringen är att få en ekonomisk balans i fastighetsförvaltningen och att skapa en fastighetsaktör med ekonomisk styrka som kan bidra till bostadsmässig utveckling av Arbogas bostadsutbud. Anledningen till föreslagna förändringar är fastighetsförvaltningens nuvarande och historiska ekonomiska utfall, fastighetsbeståndets underhållssituation och de ansträngda ekonomiska förutsättningarna för framtida förvaltning. Detta utgör i dag en stor belastning på hela kommunens ekonomi och verksamhet. Arbetsutskottet informerades om den pågående utredningen vid sitt sammanträde den 26 april 2010, 52, och om möjligheterna att förändra kommunens fastighetsförvaltning. Resultatet av utredningen presenterades för kommunstyrelsen den 31 maj 2010, 70. Vid arbetsutskottets sammanträde den 14 juni 2010 redogör kommunchefen för de förutsättningar som råder i ärendet gällande förändring av kommunens fastighetsorganisation samt för de slutsatser som kan dras till följd av dessa förutsättningar. Bland annat att fastighetsbeståndet skulle komma att delas upp i tre dotterbolag under ett koncernbolag. Vid kommunstyrelsens sammanträde presenteras förhandlingsprotokoll avseende förhandling enligt MBL 11 och 38 från den 10 juli 2010 mellan parterna Arboga kommun, Kommunal och SKTF. Ordförandes sign. JusteraOes sign. Sekretet 9 L n. Utdragsbestyrkande

17 Blad 13 s förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Kommunens fastighetsverksamhet bolagiseras genom bildandet av ett koncernbolag samt tre dotterbolag bestående av bolagen för industrifastigheter, bostäder och verksamhetsfastigheter. 2. Lokalvården organiseras under tekniska nämnden, tekniska förvaltningen, med början den 1 oktober ges i uppdrag att under 2010 genomföra förändringen. Skickas till: Kommunfullmäktige Akten Ordf des sign. Justerandes sign. Sekreterarens sigry Utdragsbestyrkande

18 SAMMANTRADESPROTOKOLL Blad 14 Ks 89gb lb`ö C2oto--oSD Dnr4137' Av kommunchefen avgjort ärende Ärende Upphandling 1/2010 Upphandling av Anläggningsreskontrå. Beslut Arboga kommun antar avtal om anläggningningsreskontra med leverantör Unit 4 Agresso. s beslut Informationen läggs till handlingarna Skickas till: Ekonomi Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekr ferarens

19 Blad 15 Ks S l- beslutar att till handlingarna lägga 1. Ekonomirapport. Dnr 35/ Statistik. Dnr 138/ Arbetsutskottets protokoll från s protokoll från Anteckningar från Anteckningar från Personalutskottets protokoll från Meddelanden: Preliminärt besked angående VafabMiljös taxa mot kommunerna. Kopia till ekonomi och Västra Mälardalens Kommunalförbund. Dnr 158/ Protokoll från Stockholms läns landsting med antagande av regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen-RUFS Till akten. Dnr 151/ Garnisonplan Arboga från Försvarsmakten logistik. Kopia till utvecklingscentrum. Dnr 222/2 X140. z Länsstrategi för folkhälsoarbetet i Västmanland med överenskommelse om en utvecklingsplan för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga vuxna åren Från Västmanlands kommuner och landsting. Till fritids- och kulturnämnden. Dnr 170/ Protokoll från årsstämma i Seniorbostäder i Arboga AB, SEBO. Till akten. Dnr 11/ Protokoll fört vid årsstämma med Sturestadens Fastighets AB. Till akten. Dnr 11/ Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekret rens s n. Utdragsbestyrkande

20 Blad 16 Länsstyrelsens uppföljning av kommunerna i Västmanlands läns tillämpning av Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Till akten. Dnr 181/ Beslut om utbetalning till kommunerna för utgifter i krishanteringssystemet. Från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Till akten. Dnr 181/ Cirkuskonstens bevarande i kommunen. Till tekniska nämnden. Dnr 159/ Sammanträdesplan 2011 för Sveriges Kommuner och Landsting. Till akten. Dnr 177/ Året för biologisk mångfald, en global, nationell och lokal fråga. Till akten. Dnr 178/ Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Västmanlands Lokaltrafik AB den 28 maj Till akten. Dnr 11/ Protokoll från årsmöte i Hjälmare Vattenvårdsförbund Kopia till tekniska nämnden. Dnr 11/ Fastställande av förbundsavgift år 2011 till Sveriges Kommuner och Landsting. Kopia till ekonomi. Dnr 181/ Förbundsavgift till Västmanlands Kommuner och Landsting år 2011 fastställd vid förbundsmöte den 7 maj Kopia till ekonomi. Dnr 189/ Ordförandes sign. Justerandes sign. Se reterarens s' Utdragsbestyrkande L^

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13.15-16.55. Beslutande

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13.15-16.55. Beslutande Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13.15-16.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s) Agneta Bode (s) Ingrid Noord Silversten (s) Stefan Arnoldsson (s) Catrin Strömvall (s) Magnar Sivertsen (s)

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 4 Ks 73 Au 85 Dnr 281/2010-048 Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk Från tekniska nämnden

Läs mer

Olle Ytterberg (s) Agneta Bode (s) Carl-Erik Almskoug (opa) Dan Karlsson (v) Göran Edlund (fp) ... Carl-Erik Almskoug

Olle Ytterberg (s) Agneta Bode (s) Carl-Erik Almskoug (opa) Dan Karlsson (v) Göran Edlund (fp) ... Carl-Erik Almskoug Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13:15-15:25 13 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s) Agneta Bode (s) Carl-Erik Almskoug (opa) Dan Karlsson (v) Göran Edlund (fp) IT-chef Mikael Lehmann, personalchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-04-20

Tekniska nämnden 2010-04-20 Tekniska nämnden 2010-04-20 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 10.00-12.00 Ajournering kl 12.00-13.00 Kommunstyrelsesalen kl. 13.00-16.55 Ajournering kl. 16.05-16.10 Beslutande Övriga deltagare Catrin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Tekniska nämnden 2009-10-07

Tekniska nämnden 2009-10-07 Tekniska nämnden 2009-10-07 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Rådhuset 13.15-17.00 Ajournering 16.15-16.25 Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (s) Mikael Olsson (s) Annette Eriksson (s) Börje

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-05-13 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 15.50 Beslutande Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Catarina Pettersson, ordf (S) Kjell Ivemyr

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50)

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset. kl 13.15 16.35 Beslutande Enligt bifogad närvarolista Justerare Inger B Larsson (S) och Sana Suljanovic (M) Tid och plats

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-12-04

Kommunstyrelsen 2012-12-04 Kommunstyrelsen 2012-12-04 Ks 209 Svar på medborgarförslag om vatten och avlopp... 2 Ks 210 Förslag till avfallsplan 2013-2017 för Säters kommun... 3 Ks 211 Rapport om förbättrat företagsklimat, Förenkla

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Sammanträdesdatum. (M) Sören Carlsson. (S) Catharina Fredriksson (S) Inge Ståhlgren. (S) Bo Jender. (M) Solweig Eriksson-Kurg (FP) Patrik Renfors

Sammanträdesdatum. (M) Sören Carlsson. (S) Catharina Fredriksson (S) Inge Ståhlgren. (S) Bo Jender. (M) Solweig Eriksson-Kurg (FP) Patrik Renfors Sammanträdesprotokoll Blad 1 (30) Plats och tid rum 293 Kommunhuset kl 13.00-19.20 Beslutande Benita Vikström (S) Agneta Rönn (M) Sören Carlsson (S) Catharina Fredriksson (S) Inge Ståhlgren (S) Bo Jender

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 24 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-02-04 Tid 10.00-11.30 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 23-35 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors

Läs mer

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34)

Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34) Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.15-20.02, med ajournering 18.22-18.30. Beslutande Ledamöter Björn-Olov Hallberg (S), ordförande, 44-67 Birgitta Carlgren (S) 44-67

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-05-08 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret, kl 18.30 20.45 Sida Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson, Kommunchef Annika

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer