Protokoll. Tekniska nämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Tekniska nämnden 2010-12-20 95-101"

Transkript

1 Tekniska nämnden =

2 Tekniska nämnden sammanträde den 20 december 2010 Informationer och överläggningar 95 Kontroll enligt internkontrollplan 2010 för tekniska kontoret 96 Fördjupad översiktsplan för Västra Bodarna 97 Samrådsredogörelse, uttag av gatukostnader 98 Remiss av föslag till revidering av förbundsordning för GR 99 Återrapportering om permutation för Vandrarhemmet i Plantaget 100 Förlängning av hyresavtal för Vandrarhemmet 101 Parkering i stadskärnan Delegerade beslut Inkomna/utgående skrivelser och meddelanden

3 Tekniska nämnden Sida 1 Plats och tid Gräfsnäs Hembygdsgård, Sollebrunn, kl 16:30 18:45 Paragrafer Beslutande Per Palm (FP) Anders Sandberg (S) Lilian Johansson (S) ersättare för Lars-Åke Larsson (V) Carl-Erik Bergsén (S) Berit Hildén (FP) Thomas Jensen (KD) Hans Lindell (M)) Thorsten Larsson (M) Ingvor Pettersson (S) Gunnar Tiselius (S) Torbjörn Gustafsson Ersättare Kent Nilsson (S) Ulla Dahlén (MP) Emil Arvidsson (FP) Urban Nuldén (M) Övriga deltagare Gunilla Hedman, förvaltningssekreterare Bo Norling, teknisk chef Ulf Edgren, exploateringschef, Conny Josefsson, utredare, Utses att justera Per Palm och Anders Sandberg Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Gunilla Hedman Per Palm Per Palm Anders Sandberg

4 Tekniska nämnden Sida 2 Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Tekniska kontoret Underskrift

5 Tekniska nämnden Sida 3 Informationer och överläggningar A) Förvaltningsrapport, december 2010 B) Rapport om obetalda hyror pch arrenden C) Månadsrapportering, fastighetsförsäljningar D) Rapport om kommande upphandlingar

6 Tekniska nämnden Sida 4 TN 95 Dnr Kontroll enligt internkontrollplan 2010 för tekniska kontoret. Ärendebeskrivning Den av Tekniska kontoret antagna internkontrollplanen för år 2010, enligt internkontrollreglemente för Alingsås kommun, skall följas upp 2 gånger under 2010 och rapporteras till nämnden i december Kontroll redovisades första gången i samband med delårsbokslutet. Kontroll enligt planen har nu gjorts en andra gång och de moment som kontrollerats redovisas nedan. Den förvaltningsspecifika IK-planen för 2010 skall kontrollera följande rutiner / processer: 1. Underhållsplaner 2. Investeringsprocessen 3. Underhåll/kapitalkostnad kopplat till projektmodellen 4. Arbetsmiljöplanen 5. Exploateringsanvisningar 6. Inventarier 7. Uppdragsbeskrivningar 8. Kompetensförsörjning 9. Processbeskrivning 10. Beredskapsverksamhet Följande kontrollområden ingår i den generella internkontrollplanen (som KF tagit beslut om) för år 2010: 1. Process/rutinbeskrivning 2. Risk- och väsentlighetsanalys på nämndnivå 3. Internkontrollplan per nämnd för år Efterlevnad av åtgärder föranledda av tidigare års genomförd internkontroll 5. Kontroll av hur förvaltningarna säkerställer att korrekt information finns verksamhetssystemen 6. Rapportering från lönesystemet 7. Hantering av verifikationer 8. Krav- och kredithantering Kontrollresultat redovisas i bilaga A. Tekniska nämndens arbetsutskotts beredning Tekniska nämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 14 december

7 Tekniska nämnden Sida 5 Forts TN 95 Tekniska nämnden beslutar Tekniska nämnden har tagit del av och godkänner resultatet från kontrollen enligt internkontrollplanen. Exp: Tk-ledn.gr.

8 Tekniska nämnden Sida 6 TN 96 Dnr Fördjupad översiktsplan för Västra Bodarna Bakgrund Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för Västra Bodarna. Förslaget är utställt för samråd under tiden 21 oktober till 17 december. Förslagets huvudsakliga innehåll Förslaget pekar ut och beskriver utvecklingen för den centrala delen av Västra Bodarna sett på lång sikt, ca 30 år. Planförslaget pekar ut två områden för verksamheter och rymmer ca 225 nya bostäder fördelat på ca 125 nya bostäder i mindre flerbostadshus inom 500 m från stationen och ca 100 bostäder i småhus inom meter från stationen. Ingen ny bebyggelse föreslås inom områden nära Mjörn. Grönstrukturen delas i två klasser, varav den prioriterade utgör en sammanhängande struktur som tillvaratar de högsta natur- och rekreationsvärdena. De två plankorsningarna med stambanan som finns i de centrala delarna föreslås byggas om till planskilda korsningar. Kommunalt vatten och avlopp föreslås byggas ut till bebyggelsen inom meter från stationen. Yttrande Områden för verksamheter I områdets norra del föreslås att verksamheter lokaliseras till ett område närmast stambanan. Området avgränsas i norr av en befintlig mindre väg. Kommunen har sedan tidigare förvärvat mark i detta område för att kunna erbjuda möjlighet till etablering av verksamheter. Kommunen markinnehav sträcker sig norrut utefter stambanan utanför den gräns för områdesplanen som redovisas. För att kunna erbjuda större sammanhängande verksamhetsområden, bör områdesplanegränsen flyttas ca 150 m längre norrut och området mellan E20 och stambanan reserveras för verksamheter. Detta skulle ge möjlighet att detaljplanelägga ett verksamhetsområde omfattande mer än m 2 på kommunal mark.

9 Tekniska nämnden Sida 7 Forts TN 96 Bostäder I Västra Bodarna finns idag ca 450 bostäder. Orten har vuxit med 5-6 bostäder per år sedan den nu gällande översiktsplanen från 1987 antogs, eller sammanlagt ca 125 bostäder. Den antagna utvecklingen för de kommande 30 åren visar en liten ökning av bostadsbyggandet jämfört med de senaste 20 åren. Mot bakgrund av hur samhället har förändrats på grund av tillväxten av antalet bostäder hittills, bör en fortsatt tillväxt i samma takt kunna bedömas som lämplig. Trafik För gång- och cykeltrafiken föreslås att det befintliga vägnätet bevaras i sin nuvarande utformning med vissa kompletteringar avseende bredder mm. I förslaget föreslås också att hastigheten inom Västra Bodarna begränsas till 30km/h. För att detta skall kunna fullföljas krävs, utöver skyltning, också att vägarnas fysiska utformning anpassas till den föreslagna hastigheten. I planen föreslås en planskild korsning med stambanan för gång- och cykeltrafik i anslutning till stationen. Detta är en strategisk placering, viktig för såväl tågresenärer som invånarna i allmänhet. Eftersom grundförhållandena enligt uppgift är mycket dåliga inom detta område, är det stor risk att en gång- och cykeltunneln blir mycket dyr att anlägga. Frågan om andra sätt att korsa stambanan bör utredas vidare, liksom möjligheterna att finna ytterligare finansiärer till ett tunnelbygge. Grönstruktur På kartorna i anslutning till texten som gäller grönstruktur vill tekniska kontoret infoga det kommunala grönområdet omedelbart sydöst om stationen i den prioriterade grönstrukturen. VA I texten finns en bra beskrivning av VA-förhållandena i Västra Bodarna. Kartan som hör till texten bör kompletteras så att det klart framgår att den gräns som redovisas avser avgränsning av det område där anslutning till kommunalt VA krävs enligt kommunens nyligen antagna VA-strategi. Övrigt I övrigt har tekniska kontoret inga synpunkter på förslaget utan anser att förslaget är väl genomarbetat och lämpligt att lägga till grund för en formell utställning.

10 Tekniska nämnden Sida 8 Forts TN 96 Tekniska nämndens arbetsutskotts beredning Tekniska nämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 14 decemb 2010, 129. Tekniska nämnden beslutar Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till fördjupad översiktsplan för Västra Bodarna, upprättat i oktober 2010, under förutsättning av att tekniska kontorets synpunkter på förslaget beaktas. Exp: Tk-Ue, PoB

11 Tekniska nämnden Sida 9 TN 97 Dnr Samrådsredogörelse uttag av gatukostnader Detaljplan för Ingared BOSTÄDER VID NORSESUNDSVÄGEN Ett förslag till uttag av gatukostnadsersättning i rubricerad plan har varit ute på samråd under tiden Nedan angivna sakägare har varit föremål för samråd. Sakägare Fastighetsägare till fastigheterna: Ingared 1:9, Hultebacka 1:16, 1:17, Högen 1:20 och 2:1. Nedan följer en sammanfattning av i första hand de synpunkter som berör den handling som kommer att bli juridiskt bindande, nämligen samrådsförslaget till uttag av gatukostnadsersättning. Tekniska kontorets kommentarer och förslag till åtgärder redovisas också. Fastighetsägare, Ingared 1:9 Synpunkter När den nya detaljplanen startades var jag oerhört tveksam till den. Jag hade inga planer på att stycka av mark och sälja tomter från mitt föräldrahem. Men däremot fanns det i tanken att kunna i en framtid, kanske om 10 år ge våra barn tomter så att dom kunde bygga hus till en rimlig kostnad. Och nu föreslår kommunen att fastighetsägarna som kommer att få avstyckningsbar tomt som ska anslutas till Torparegatans förlängning, ska betala en andel av gatukostnaden för ombyggnad av Torparegatans förlängning som beräknas bli kr/andel. Andel = Tomt. Denna kostnad ska fastighetsägarna betala direkt när ombyggnaden av Torparegatans förlängning är klar, troligtvis sommaren Det spelar ingen roll om tomten ska styckas av och bebyggas nu, eller om tomten kommer vara obebyggd tillsvidare. Torparegatans förlängning kommer att ägas, skötas och förvaltas av kommunen, med andra ord Kommunalt huvudmannaskap. Varför tar då inte kommunen hela ombyggnadskostnaden av gatan som på andra ställen i kommunen? Kostnaden för byggnation av tillfartsväg mellan tomten till Torparegatans förlängning bekostas av fastighetsägaren. Det jag har synpunkter på och reagerar mest på är: Om det är frivilligt och upp till varje fastighetsägare att avgöra om och i så fall när man ska stycka av och sälja tomter eller inte. Som ni nog förstår av det jag skrivet här ovanför, så är det inte längre frivilligt, utan ett måste att sälja tomt eller tomter för att täcka kostnaderna som en ny detaljplan med nya tomter och byggrätter innebär för varje fastighetsägare inom detaljplanen. Att värdet på den befintliga fastigheten/tomten stiger och att man kan låna mer pengar är sant, men lånen ska betalas också, om man ens får låna så mycket som behövs. Jag vet och har förståelse för att det är kostnader i samband med avstyckning och byggnation av tomter, men att det läggs kostnader på varje enskild fastighetsägare direkt när detaljplanen är klar, eller när

12 Tekniska nämnden Sida 10 Forts TN 97 gatan är klar. Jag ser givetvis värdet i att ha möjlighet att kunna stycka av tomter, den möjligheten och fördelen vill man inte förlora, men...! Kommentarer Utbyggnaden av Torparegatan är ett villkor för att det skall kunna skapas nya byggrätter och det allmänna intresset av en utbyggnad av gatan kan anses ringa Med beaktande av detta bör de nya byggrätterna bära del av kostnaderna för utbyggnaden av Torparegatan. Plan och bygglagen ger kommunen möjlighet att fördela gatukostnader enligt två olika modeller varav bara den som gäller områdesvis fördelning är tillämplig i detta fall. Enligt plan och bygglagen 6:31 är fastighetsägaren skyldig att ersätta kommunen kostnaderna för gator och andra allmänna platser när den anläggning som ersättningen avser kan för hans fastighet användas för avsett ändamål. Enligt beslut i kommunfullmäktige (KF ) kan anstånd med betalning ges förutom till bebyggda fastigheter även till fastighetsägare av obebyggda fastigheter efter särskild prövning med hänsyn till sökandens ekonomiska förhållanden och försörjningsbörda. Fastighetsägare, Högen 2:1 Synpunkter Kommer tillfartsvägen asfalteras? Kommer vi byta adress? Hur kommer vinterväghållningen se ut på ny lokalgata? Vad ska det gälla för hastighet? Farthinder? Mycket barn rör sig/kommer att röra sig på/runt denna väg. När kommer vägen att byggas? Kommer den att stå ofärdig under semestern 2011? Kommentarer Vad gäller tillfartsvägen är det fastighetsägaren som själv avgör hur den byggs/justeras och sköts. Det kommer dock att krävas att servitut upprättas innan område för tillfartsväg får tas i anspråk. Torparegatans förlängning kommer att underhållas och vinterväghållas på samma sätt som den befintliga delen av Torparegatan. Adressbyte kommer att genomföras när detaljplanen vunnit laga kraft och Torparegatans förlängning är färdigbyggd så att den kan användas av t ex posten. Information kommer att skickas ut till berörda fastighetsägare av kommunen.

13 Tekniska nämnden Sida 11 Forts TN 97 Den högsta hastighet som fordon får framföras med är 50 km/h, dock skall alltid hastigheten anpassas efter alla yttre förutsättningar. Några farthinder är inte planerade i dagsläget. Planen är att Torparegans förlängning skall utföras under Exakt tidpunkt är inte bestämd i dagsläget. Förslag till revideringar Eftersom inga synpunkter inkommit som påverkar gatukostnadsutredningen föreslår tekniska kontoret att tekniska nämnden ställer ut samrådsförslaget till uttag av gatukostnadsersättning. Tekniska nämndens arbetsutskotts beredning Tekniska nämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 14 december 2010, 130 Tekniska nämnden beslutar Tekniska nämnden ställer ut samrådsförslaget till uttag av gatukostnadsersättning enligt plan- och bygglagen 5:23. Exp:Tk-Gp, PoB

14 Tekniska nämnden Sida 12 TN Remiss av förslag till revidering av förbundsordning för GR Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ett förslag till revidering av förbundsordning för GR. Förslaget är i sin tur remitterat från GR till kommunen. Kommunstyrelsen vill nu ha nämndernas synpunkter innan kommunen ger sitt samlade svar. Förslaget innebär ett tillägg till nuvarande förbundsordning som anses nödvändigt för att kunna hantera förändringar i samarbetet mellan kommunerna, Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden i Västra Götalandsregionen. Även i andra sammanhang efterfrågas en samordnad kommunal representation gentemot exempelvis länsstyrelsen eller andra statliga organ. I nuvarande förbundsordning finns inte ett sådant uttalat mandat för GR att representera kommunerna i Göteborgsregionen. Förslaget innebär att ändamålsparagrafen, 2, får följande tillägg: att vara en mötesplats för kommunala omvärlds- och intressebevakning samt för erfarenhetsutbyte, att vara navet för samverkan mellan kommunerna samt regionala och nationella organ, att representera medlemskommunerna i förhandlingar och överläggningar i beredning för hållbar utveckling samt andra relevanta regionala samverkansorgan. Beredning Tekniska kontoret har inga invändningar mot det föreslagna tillägget i förbundsordningen för GR. I perspektivet att flera överenskommelser mellan stat och kommuner och regionen och kommuner kräver ett gemensamt agerande från kommunerna är det naturligt att befintliga samarbetsorgan får den rollen. Givetvis är det viktig hur förankringsprocessen med kommunerna ser ut i det interna arbetet inom GR, men den frågan finns ju ändå på dagordningen i det redan etablerade samarbetet inom GR. Tekniska nämndens arbetsutskotts beredning Tekniska nämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 14 december 2010, 131 Tekniska nämnden beslutar Tekniska nämnden tillstyrker den föreslagna ändringen av GR:s förbundsordning. Exp: Tk-Bon, Klk

15 Tekniska nämnden Sida 13 TN 99 Dnr Återrapportering om permutation för Vandrarhemmet i Plantaget Bakgrund, Tekniska nämnden beslöt , att överlåta till kommunstyrelsen att fatta beslut om en framtida målinriktning kring de turistiska fastigheterna. Kommunfullmäktige beslöt senare, , att tekniska nämnden får i uppdrag att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation för Vandrarhemmet i Plantaget. Avsikten är sedan att ta upp frågan om eventuell försäljning i kommunstyrelsen när besked kommit från Kammarkollegiet. Tekniska nämnden beslöt att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet. Ärendet, Tekniska kontoret har efter beslutet i tekniska nämnden skickat ansökan om permutation för Vandrarhemmet med tillhörande tomtmark inom parkområdet Plantaget. Kammarkollegiet har i svar till tekniska kontoret menat att det är svårt att bedöma vilken fastighet som idag motsvaras av den skänkta fastigheten. Enligt Fredrik Järtas testamente framgår det att till Alingsås stad giver jag uti oskiljaktigt sammanhang dels min jordlägenhet, kallad Plantaget med vad därtill hör, under villkor att åtminstone den rymd av nämnde lägenhet, vilken vid hans död finnes beväxt med äldre och yngre träd och buskar, skall ordnas och underhållas såsom en öppen park och att därå ej må uppföras några hus och byggnader utom sådane som kunna vara lämpliga för nyss sagda ändamål k dels nuvarande Järtas park. Fredrik Järta avled 1882 och den nuvarande Vandrarhemsbyggnaden uppfördes 1904 som epidemisjukhus. I dialog med Kammarkollegiet kan man vid den tidpunkten antingen ansett att uppförande av epidemisjukhuset var lämplig för ändamålet alternativt ansett att byggnaden var belägen utanför det område som skulle bevaras som öppen park. Tekniska kontoret har jämfört kartunderlag från 1883, i samband med att lagfart avseende dåvarande Plantaget beviljades, med nutida kartunderlag och kan då konstatera att såväl Vandrarhemmet som kv. Skridskon ligger utanför det område som var beväxt med äldre och yngre träd och buskar och som skulle bevaras som en öppen park. Med stöd av Fredrik Järtas testamente, kartunderlag från 1883 som jämförts med dagens kartmaterial, samråd med kommunjuristen och efter dialog med Kammarkollegiet, kan konstateras att det inte krävs någon ansökan om permutation för en eventuell kommande försäljning. Kommunens ansökan om permutation kommer därför att återkallas.

16 Tekniska nämnden Sida 14 Forts TN 99 Tekniska nämndens arbetsutskotts beredning Tekniska nämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 14 december 2010, 132 Tekniska nämnden beslutar Tekniska nämnden godkänner tekniska kontorets återrapportering och överlämnar den till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges uppdrag från anses därmed vara fullföljt. Exp: Tk-Cj, Kf

17 Tekniska nämnden Sida 15 TN 100 Dnr Förlängning av hyresavtal för Vandrarhemmet Bakgrund, Tekniska nämnden beslöt , att överlåta till kommunstyrelsen att fatta beslut om en framtida målinriktning kring de turistiska fastigheterna. Kommunfullmäktige beslöt senare, , att tekniska nämnden får i uppdrag att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation för Vandrarhemmet i Plantaget. Avsikten är sedan att ta upp frågan om eventuell försäljning i kommunstyrelsen när besked kommit från Kammarkollegiet. Ärendet, Tekniska kontoret har under lång tid hyrt ut Vandrarhemsbyggnaden till Futurum, som i sin tur hyrt ut till STF (Svenska Turistföreningen) vilka i sin tur hyrt ut till nuvarande entreprenör som sköter driften av Vandrarhemmet. Eftersom Futurum betalt en högre hyra till tekniska kontoret, än de själva tagit ut av STF, har man beslutat säga upp sitt hyresavtal med STF, vid hyresavtalets utgång STF har då i sin tur sagt upp sin hyresgäst, för avflyttning, till samma datum. Tekniska kontorets hyresavtal med Futurum löper dock vidare med nuvarande hyrestid tom Detta innebär att det finns en risk att Vandrarhemmet kan komma att stå tomt och outhyrt from 1 januari 2011 och att Futurum, om de inte själva hittar en ny entreprenör, riskerar att stå för hela hyreskostnaden fram till I överläggningar mellan tekniska kontoret, Futurum och STF, har STF uttryckt viljan att teckna ett nytt hyresavtal, men då med en ny entreprenör som är villig att sköta driften av Vandrarhemmet. Eftersom nuvarande hyresavtal mellan tekniska kontoret och Futurum löper ut , är det svårt för en ny entreprenör att våga investera i möbler och personal, tillika att starta upp en verksamhet som kommer att upphöra mitt i en sommarsäsong. STF har meddelat att det nu finns en intressent som är beredd att teckna hyresavtal, men då för en treårsperiod för att våga göra nödvändiga investeringar. Den bästa lösningen för att hantera den uppkomna situationen kan därför vara att förlänga nuvarande hyresavtal med ytterligare ett och ett halvt år, dvs tom Tekniska kontorets förslag till beslut i tekniska nämnden Tekniska nämnden beslutar att godkänna en förlängning av det nuvarande hyresavtalet mellan tekniska kontoret och Futurum, alternativt direkt med STF, till och med

18 Tekniska nämnden Sida 16 Forts TN 100 Yrkande Thorsten Larsson (M) yrkar att ärendet skall bordläggas. Anders Sandberg (S) och Carl-Erik Bergsen (S) yrkar att ärendet skall avgöras på sammanträdet. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Thorsten Larssons (M) yrkande mot Anders Sandberg (S) och Carl-Erik Bergséns (S) motyrkande. Efter rösträkning finner ordföranden att Thorsten Larssons (M) yrkande har bifallits med 3 röster för och 2 röster emot. Yrkande Thorsten Larsson (M) yrkar att föreslå kommunstyrelsen att ge sammhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att se över detaljplanen för Vandrarhemmet i Plantaget så att det säkerställs som vandrarhem i framtiden med tanke på en eventuell försäljning. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Thorsten Larssons (M) tilläggsyrkande och finner att nämnden tillstyrker tillägget. Tekniska nämndens arbetsutskotts beredning. Tekniska nämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 14 december 2010, 133 Tekniska nämnden beslutar Tekniska nämnden beslutar att godkänna en förlängning av det nuvarande hyresavtalet mellan tekniska kontoret och Futurum, alternativt direkt med STF, till och med Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen ger sammhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att se över detaljplanen för Vandrarhemmet i Plantaget så att det säkerställs som vandrarhem i framtiden med tanke på en eventuell försäljning. Exp: Tk-Cj, Sbn, Ks

19 Tekniska nämnden Sida 17 TN 101 Dnr Parkering i stadskärnan Ärendebeskrivning I 2009 års budget och verksamhetsplan hade tekniska nämnden investeringsmedel avsatta för att bygga ett tillfälligt parkeringsdäck vid Bangårdsparkeringen under Syftet var att klara parkeringsbehovet i stadskärnan när flera parkeringar försvinner i samband med byggnation i ex. kv Kämpen och vid Afzeliiskolan samt att fungera som ersättning för de p-platser som tillfälligt försvinner i kv. Bryggaren under byggnationstiden, ca 1,5 2 år. Inför budget 2010genomförde kommundirektören en utredning kring parkeringsfrågan i centrum. Med utgångspunkt från denna utredning fattade sedan kommunstyrelsen , 187 följande beslut beträffande parkeringar i stadskärnan; 1. Brukaravgifter för parkering i stadskärnan införs för närvarande inte. 2. Tekniska nämnden får i uppdrag att omedelbart genomföra omreglering av tidsregleringen för parkering i hela stadskärnan i syfte att uppnå större tillgänglighet för korttidsparkering. 3. Medel för att tillskapa ytterligare parkeringsanläggningar i och i anslutning till stadskärnan skall ej anslås i 2010 års investeringsbudget. 4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera effekterna av tekniska nämndens omreglering av parkeringsregleringen i stadskärnan under januari månad Tekniska nämnden har under 2010 genomfört de i punkt 2 ovan nämnda justeringarna av tidsregleringar. I nuvarande budget finns investeringsmedel för en central parkering först år Beredning En intressentgrupp kring Sparbanken och Tommy Byggare har för avsikt att under 2011 påbörja byggnationen av en eventhall på Bryggeritomten. Det innebär att de 230 parkeringsplatser som finns där i dag försvinner under byggnationstiden. I kv. Kämpen bygger nu HSB bostadsrätter vilket inneburit att 50 parkeringsplatser försvann under Inom kort bedöms också byggnationen vid f.d. Afzeliiskolan komma igång med ett ytterligare tapp på 65 parkeringsplatser. Det kan konstateras att det under 2011 kommer att uppstå en brist på över 250 parkeringsplatser jämfört med situationen hösten Samtidigt ser vi ett ökande antal pendelparkerare över tid, som späder på behovet av nya P-platser.

20 Tekniska nämnden Sida 18 Forts Tn 101 Det kommer att bli mycket besvärligt med parkeringsplatser i centrum om inget görs framför allt under den period när byggnation pågår i kv. Bryggaren. Situationen för centrumhandeln bedöms som allvarlig. Den tidigare planerade tillfälliga parkeringen vid Västra och Östra Bangården skulle därför innebära en bra lösning på problemet, med ett tillskott av ca 240 parkeringsplatser. Det är kontorets bedömning att byggnation i kv. Bryggaren inte kan komma till stånd innan den föreslagna tillfälliga parkeringslösningen är färdigställd. Under förutsättning att beslut om byggnation tas nu kan en tillfällig lösning med parkeringsdäck vara klar strax efter sommaren Det förutsätter att framtagande av förfrågningsunderlag och upphandling liksom projektering påbörjas direkt efter årsskiftet. Kostnaden för en tillfällig anläggning har tidigare uppskattats till runt kr per tillkommande plats, vilket omräknat till dagens prisnivå motsvara ca 11 Mkr för hela anläggningen. Om en anläggning som är demonterbar anskaffas kan en del av investeringen hämtas hem när anläggningen demonteras. Situationen har föredragits i KSAUP den 1 december i syfte att KS snabbt skulle kunna ta ett principbeslut i frågan. Tyvärr har kommunledningskontoret inte drivit frågan vidare utan överlåtit initiativet till tekniska kontoret/nämnden. Detta riskerar att försena en byggnation av parkeringsdäcket med minst 2 månader. Tekniska nämndens arbetsutskotts beredning Tekniska nämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 14 december 2010, 135 Tekniska nämnden beslutar Tekniska nämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att få i uppdrag att snarast under 2011 uppföra en tillfällig p-anläggning vid Bangårdsparkeringarna med sammanlagt ca 420 parkeringsplatser för att klara parkeringssituationen i stadskärnan de närmsta åren. För att genomföra uppdraget behöver Tekniska nämnden beviljas investeringsmedel om 11 Mkr och budgetberedningen få i uppdrag att tillföra behövliga medel för kapitaltjänst och drift fr.o.m Exp: Tk-Bon, Ks

21 Tekniska nämnden Sida 19 Anmälan av delegerade beslut Ärendebeskrivning Genom sammanställning anmäls följande beslut fattade med stöd i nämndens delegationsordning: * Trafikärenden: november/december Yttrande om tillstånd enligt ordningslagen - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade -Tillfälliga lokala trafikföreskrifter * Beslut enligt listor från verksamhetscheferna, augusti-december Staben: Besltu fattade mellan VA-avdelningen: Inga beslut fattade -Gatuavdelningen: Inga beslut fattade - Park/natur: Inga beslut fattade -Exploateringsavd: Beslut fattade mellan Avfall: ---- Tekniska nämnden beslutar Tekniska nämnden tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna.

22 Tekniska nämnden Sida 20 Inkomna / utgående skrivelser och meddelanden Ärendebeskrivning I november/december 2010 inkomna / utgående skrivelser och meddelanden som ej redovisas under egen punkt. Samtliga skrivelser lämnas till handläggare för eventuell åtgärd och för kännedom till tekniska nämnden. 1. KF 185, , Kommunbudget 2011 för Alingsås kommun /077 TN Angående överklagande av Länsstyrelsen, avs Nolhaga avloppsreningsverk /365 TN KS 283, , Justerad renhållningstaxa /381 TN KS 282, , Alingsåsparken rivning teaterlokal och framtida målinriktning, projektdirektiv /270 TN KS 276, , Slutredovisning och avslutning av Projektmodell Nolhaga /350 TN Skrivelse från Pär-Axel Forsberg angående vägbelysning vid Gamla Kungälvsvägen /345 TN Skrivelse till Trafikverket angående belysningen vid Gamla Kungälvsvägen /345 TN KF 190, , Val till styrelser och nämnder mm för mandatperioden /010 TN Tekniska nämndens ledamöter /300 TN Skrivelse från Staffan Nattsén angående trafik- och parkeringslösningar i Alingsås stadskärna Tekniska nämnden beslutar Tekniska nämnden tar del av skrivelserna och lägger dem till handlingarna

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 13:00 ande Anders Svensson, M Magnus Gabrielsson, S Gunilla Schollin Borg, MP Övriga deltagande Jens Karlsson, avdelningschef

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Fastighetsnämnden 2015-05-06 1(6)

Sammanträdesdatum Sida Fastighetsnämnden 2015-05-06 1(6) Fastighetsnämnden 2015-05-06 1(6) Plats och tid: Nymansgatan 23, kl. 12:00-12:45 Beslutande: Carl-Johan Berthilsson (M) ordförande Carin Söderberg (S) vice ordförande Ola Johnsson (M) Kent Gustafsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15.40-16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo

Läs mer

Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-10.30. Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp) Kent Båtta (stp) Rune Sandin (c) Allan Josefsson (m)

Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-10.30. Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp) Kent Båtta (stp) Rune Sandin (c) Allan Josefsson (m) Sidnr 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-10.30. Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp) Kent Båtta (stp) Rune Sandin (c) Allan Josefsson (m) Övriga

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Plats och tid Rum 367, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdag 12 april 2007, kl 08.30-14.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-21 60-67

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-21 60-67 Tekniska nämnden 60-67 Tekniska nämnden sammanträde Informationer och överläggningar 60 Kvarteret Hoppet, ändring av detaljplan, samråd 61 Bostäder vid Södra Strömgatan (kvarteret Ljuset), ändring av detaljplan

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16. Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19 Förbundsdirektionen 12-19 2 12 Godkännande av dagordning... 5 13 Utseende av justeringsperson... 6 14 Firmatecknare för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund... 7 15 Vitesföreläggande asylboende

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2005-03-03 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Andersson, ej 98 Einar Jansson Lotta Bäckberg, tjg ersättare Lars Edström Ingemar Martinsson, ej 105 Hans Stevander kl. 08.15-14.30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s)

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s) 1(13) Plats och tid Individ- och familjeomsorgsförvaltningen,, kl 13.30-17.00 ande Ledamöter Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonny Bengtsson, s Ove Engqvist, s Ingrid Rosen Per-Inge Pettersson Åke Bergh Övriga deltagande Sven Carlsson Bo Strangnefjord

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-07 1-4

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-07 1-4 Socialnämnden 1-4 2 1 Utökat tillstånd för alkoholservering till allmänheten 2015 - First Hotel Grand...5 2 Alingsås Ljusplan...6 3 Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott 2015-2018...7

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 Berndt Björkman (C), Ordförande Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren (M) Mats Notini

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-14

Sammanträdesdatum 2011-04-14 SALA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-04-14 KF:s HANDLING NR 23 2011 23 (29) 77 Försäljning av fastigheten Mamre 10 Dnr 2011/52 INLEDNING Sala Industrifastigheter AB har 2011-02-17, 663, beslutat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-14.00 Beslutande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Övriga deltagande Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 8.30 Beslutande Åke Nilsson, KD Rosie Folkesson, S Åke Bergh, M Jonny Bengtsson, S, tj. ers. Övriga deltagande Jens Karlsson,

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.08.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-14.05 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Ulla Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare Sammanträdesdatum Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen kl. 16.30 17.00 Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande Evert

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP)

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-04-06 Plats och tid Ahllöfsrummet kl. 07.30-08.40 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Bo Antonsson teknisk

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-30 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-30 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 09:00 09:20 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT Plats: Rodret Ledamöter: Arne Olsson (c) ordförande Olof Lundberg (s) vice ordförande Christina Engström (m) Roger Andersson

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-11-17 1 (16 ) Plats och tid Studiebesök Olshammar, 2003-11-17 kl. 15.00 16.00. Sammanträde Olshammarsgården, Olshammar, 2003-11-17 kl.16.00 16.45. Beslutande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer