Protokoll. Tekniska nämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Tekniska nämnden 2010-12-20 95-101"

Transkript

1 Tekniska nämnden =

2 Tekniska nämnden sammanträde den 20 december 2010 Informationer och överläggningar 95 Kontroll enligt internkontrollplan 2010 för tekniska kontoret 96 Fördjupad översiktsplan för Västra Bodarna 97 Samrådsredogörelse, uttag av gatukostnader 98 Remiss av föslag till revidering av förbundsordning för GR 99 Återrapportering om permutation för Vandrarhemmet i Plantaget 100 Förlängning av hyresavtal för Vandrarhemmet 101 Parkering i stadskärnan Delegerade beslut Inkomna/utgående skrivelser och meddelanden

3 Tekniska nämnden Sida 1 Plats och tid Gräfsnäs Hembygdsgård, Sollebrunn, kl 16:30 18:45 Paragrafer Beslutande Per Palm (FP) Anders Sandberg (S) Lilian Johansson (S) ersättare för Lars-Åke Larsson (V) Carl-Erik Bergsén (S) Berit Hildén (FP) Thomas Jensen (KD) Hans Lindell (M)) Thorsten Larsson (M) Ingvor Pettersson (S) Gunnar Tiselius (S) Torbjörn Gustafsson Ersättare Kent Nilsson (S) Ulla Dahlén (MP) Emil Arvidsson (FP) Urban Nuldén (M) Övriga deltagare Gunilla Hedman, förvaltningssekreterare Bo Norling, teknisk chef Ulf Edgren, exploateringschef, Conny Josefsson, utredare, Utses att justera Per Palm och Anders Sandberg Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Gunilla Hedman Per Palm Per Palm Anders Sandberg

4 Tekniska nämnden Sida 2 Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Tekniska kontoret Underskrift

5 Tekniska nämnden Sida 3 Informationer och överläggningar A) Förvaltningsrapport, december 2010 B) Rapport om obetalda hyror pch arrenden C) Månadsrapportering, fastighetsförsäljningar D) Rapport om kommande upphandlingar

6 Tekniska nämnden Sida 4 TN 95 Dnr Kontroll enligt internkontrollplan 2010 för tekniska kontoret. Ärendebeskrivning Den av Tekniska kontoret antagna internkontrollplanen för år 2010, enligt internkontrollreglemente för Alingsås kommun, skall följas upp 2 gånger under 2010 och rapporteras till nämnden i december Kontroll redovisades första gången i samband med delårsbokslutet. Kontroll enligt planen har nu gjorts en andra gång och de moment som kontrollerats redovisas nedan. Den förvaltningsspecifika IK-planen för 2010 skall kontrollera följande rutiner / processer: 1. Underhållsplaner 2. Investeringsprocessen 3. Underhåll/kapitalkostnad kopplat till projektmodellen 4. Arbetsmiljöplanen 5. Exploateringsanvisningar 6. Inventarier 7. Uppdragsbeskrivningar 8. Kompetensförsörjning 9. Processbeskrivning 10. Beredskapsverksamhet Följande kontrollområden ingår i den generella internkontrollplanen (som KF tagit beslut om) för år 2010: 1. Process/rutinbeskrivning 2. Risk- och väsentlighetsanalys på nämndnivå 3. Internkontrollplan per nämnd för år Efterlevnad av åtgärder föranledda av tidigare års genomförd internkontroll 5. Kontroll av hur förvaltningarna säkerställer att korrekt information finns verksamhetssystemen 6. Rapportering från lönesystemet 7. Hantering av verifikationer 8. Krav- och kredithantering Kontrollresultat redovisas i bilaga A. Tekniska nämndens arbetsutskotts beredning Tekniska nämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 14 december

7 Tekniska nämnden Sida 5 Forts TN 95 Tekniska nämnden beslutar Tekniska nämnden har tagit del av och godkänner resultatet från kontrollen enligt internkontrollplanen. Exp: Tk-ledn.gr.

8 Tekniska nämnden Sida 6 TN 96 Dnr Fördjupad översiktsplan för Västra Bodarna Bakgrund Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för Västra Bodarna. Förslaget är utställt för samråd under tiden 21 oktober till 17 december. Förslagets huvudsakliga innehåll Förslaget pekar ut och beskriver utvecklingen för den centrala delen av Västra Bodarna sett på lång sikt, ca 30 år. Planförslaget pekar ut två områden för verksamheter och rymmer ca 225 nya bostäder fördelat på ca 125 nya bostäder i mindre flerbostadshus inom 500 m från stationen och ca 100 bostäder i småhus inom meter från stationen. Ingen ny bebyggelse föreslås inom områden nära Mjörn. Grönstrukturen delas i två klasser, varav den prioriterade utgör en sammanhängande struktur som tillvaratar de högsta natur- och rekreationsvärdena. De två plankorsningarna med stambanan som finns i de centrala delarna föreslås byggas om till planskilda korsningar. Kommunalt vatten och avlopp föreslås byggas ut till bebyggelsen inom meter från stationen. Yttrande Områden för verksamheter I områdets norra del föreslås att verksamheter lokaliseras till ett område närmast stambanan. Området avgränsas i norr av en befintlig mindre väg. Kommunen har sedan tidigare förvärvat mark i detta område för att kunna erbjuda möjlighet till etablering av verksamheter. Kommunen markinnehav sträcker sig norrut utefter stambanan utanför den gräns för områdesplanen som redovisas. För att kunna erbjuda större sammanhängande verksamhetsområden, bör områdesplanegränsen flyttas ca 150 m längre norrut och området mellan E20 och stambanan reserveras för verksamheter. Detta skulle ge möjlighet att detaljplanelägga ett verksamhetsområde omfattande mer än m 2 på kommunal mark.

9 Tekniska nämnden Sida 7 Forts TN 96 Bostäder I Västra Bodarna finns idag ca 450 bostäder. Orten har vuxit med 5-6 bostäder per år sedan den nu gällande översiktsplanen från 1987 antogs, eller sammanlagt ca 125 bostäder. Den antagna utvecklingen för de kommande 30 åren visar en liten ökning av bostadsbyggandet jämfört med de senaste 20 åren. Mot bakgrund av hur samhället har förändrats på grund av tillväxten av antalet bostäder hittills, bör en fortsatt tillväxt i samma takt kunna bedömas som lämplig. Trafik För gång- och cykeltrafiken föreslås att det befintliga vägnätet bevaras i sin nuvarande utformning med vissa kompletteringar avseende bredder mm. I förslaget föreslås också att hastigheten inom Västra Bodarna begränsas till 30km/h. För att detta skall kunna fullföljas krävs, utöver skyltning, också att vägarnas fysiska utformning anpassas till den föreslagna hastigheten. I planen föreslås en planskild korsning med stambanan för gång- och cykeltrafik i anslutning till stationen. Detta är en strategisk placering, viktig för såväl tågresenärer som invånarna i allmänhet. Eftersom grundförhållandena enligt uppgift är mycket dåliga inom detta område, är det stor risk att en gång- och cykeltunneln blir mycket dyr att anlägga. Frågan om andra sätt att korsa stambanan bör utredas vidare, liksom möjligheterna att finna ytterligare finansiärer till ett tunnelbygge. Grönstruktur På kartorna i anslutning till texten som gäller grönstruktur vill tekniska kontoret infoga det kommunala grönområdet omedelbart sydöst om stationen i den prioriterade grönstrukturen. VA I texten finns en bra beskrivning av VA-förhållandena i Västra Bodarna. Kartan som hör till texten bör kompletteras så att det klart framgår att den gräns som redovisas avser avgränsning av det område där anslutning till kommunalt VA krävs enligt kommunens nyligen antagna VA-strategi. Övrigt I övrigt har tekniska kontoret inga synpunkter på förslaget utan anser att förslaget är väl genomarbetat och lämpligt att lägga till grund för en formell utställning.

10 Tekniska nämnden Sida 8 Forts TN 96 Tekniska nämndens arbetsutskotts beredning Tekniska nämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 14 decemb 2010, 129. Tekniska nämnden beslutar Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till fördjupad översiktsplan för Västra Bodarna, upprättat i oktober 2010, under förutsättning av att tekniska kontorets synpunkter på förslaget beaktas. Exp: Tk-Ue, PoB

11 Tekniska nämnden Sida 9 TN 97 Dnr Samrådsredogörelse uttag av gatukostnader Detaljplan för Ingared BOSTÄDER VID NORSESUNDSVÄGEN Ett förslag till uttag av gatukostnadsersättning i rubricerad plan har varit ute på samråd under tiden Nedan angivna sakägare har varit föremål för samråd. Sakägare Fastighetsägare till fastigheterna: Ingared 1:9, Hultebacka 1:16, 1:17, Högen 1:20 och 2:1. Nedan följer en sammanfattning av i första hand de synpunkter som berör den handling som kommer att bli juridiskt bindande, nämligen samrådsförslaget till uttag av gatukostnadsersättning. Tekniska kontorets kommentarer och förslag till åtgärder redovisas också. Fastighetsägare, Ingared 1:9 Synpunkter När den nya detaljplanen startades var jag oerhört tveksam till den. Jag hade inga planer på att stycka av mark och sälja tomter från mitt föräldrahem. Men däremot fanns det i tanken att kunna i en framtid, kanske om 10 år ge våra barn tomter så att dom kunde bygga hus till en rimlig kostnad. Och nu föreslår kommunen att fastighetsägarna som kommer att få avstyckningsbar tomt som ska anslutas till Torparegatans förlängning, ska betala en andel av gatukostnaden för ombyggnad av Torparegatans förlängning som beräknas bli kr/andel. Andel = Tomt. Denna kostnad ska fastighetsägarna betala direkt när ombyggnaden av Torparegatans förlängning är klar, troligtvis sommaren Det spelar ingen roll om tomten ska styckas av och bebyggas nu, eller om tomten kommer vara obebyggd tillsvidare. Torparegatans förlängning kommer att ägas, skötas och förvaltas av kommunen, med andra ord Kommunalt huvudmannaskap. Varför tar då inte kommunen hela ombyggnadskostnaden av gatan som på andra ställen i kommunen? Kostnaden för byggnation av tillfartsväg mellan tomten till Torparegatans förlängning bekostas av fastighetsägaren. Det jag har synpunkter på och reagerar mest på är: Om det är frivilligt och upp till varje fastighetsägare att avgöra om och i så fall när man ska stycka av och sälja tomter eller inte. Som ni nog förstår av det jag skrivet här ovanför, så är det inte längre frivilligt, utan ett måste att sälja tomt eller tomter för att täcka kostnaderna som en ny detaljplan med nya tomter och byggrätter innebär för varje fastighetsägare inom detaljplanen. Att värdet på den befintliga fastigheten/tomten stiger och att man kan låna mer pengar är sant, men lånen ska betalas också, om man ens får låna så mycket som behövs. Jag vet och har förståelse för att det är kostnader i samband med avstyckning och byggnation av tomter, men att det läggs kostnader på varje enskild fastighetsägare direkt när detaljplanen är klar, eller när

12 Tekniska nämnden Sida 10 Forts TN 97 gatan är klar. Jag ser givetvis värdet i att ha möjlighet att kunna stycka av tomter, den möjligheten och fördelen vill man inte förlora, men...! Kommentarer Utbyggnaden av Torparegatan är ett villkor för att det skall kunna skapas nya byggrätter och det allmänna intresset av en utbyggnad av gatan kan anses ringa Med beaktande av detta bör de nya byggrätterna bära del av kostnaderna för utbyggnaden av Torparegatan. Plan och bygglagen ger kommunen möjlighet att fördela gatukostnader enligt två olika modeller varav bara den som gäller områdesvis fördelning är tillämplig i detta fall. Enligt plan och bygglagen 6:31 är fastighetsägaren skyldig att ersätta kommunen kostnaderna för gator och andra allmänna platser när den anläggning som ersättningen avser kan för hans fastighet användas för avsett ändamål. Enligt beslut i kommunfullmäktige (KF ) kan anstånd med betalning ges förutom till bebyggda fastigheter även till fastighetsägare av obebyggda fastigheter efter särskild prövning med hänsyn till sökandens ekonomiska förhållanden och försörjningsbörda. Fastighetsägare, Högen 2:1 Synpunkter Kommer tillfartsvägen asfalteras? Kommer vi byta adress? Hur kommer vinterväghållningen se ut på ny lokalgata? Vad ska det gälla för hastighet? Farthinder? Mycket barn rör sig/kommer att röra sig på/runt denna väg. När kommer vägen att byggas? Kommer den att stå ofärdig under semestern 2011? Kommentarer Vad gäller tillfartsvägen är det fastighetsägaren som själv avgör hur den byggs/justeras och sköts. Det kommer dock att krävas att servitut upprättas innan område för tillfartsväg får tas i anspråk. Torparegatans förlängning kommer att underhållas och vinterväghållas på samma sätt som den befintliga delen av Torparegatan. Adressbyte kommer att genomföras när detaljplanen vunnit laga kraft och Torparegatans förlängning är färdigbyggd så att den kan användas av t ex posten. Information kommer att skickas ut till berörda fastighetsägare av kommunen.

13 Tekniska nämnden Sida 11 Forts TN 97 Den högsta hastighet som fordon får framföras med är 50 km/h, dock skall alltid hastigheten anpassas efter alla yttre förutsättningar. Några farthinder är inte planerade i dagsläget. Planen är att Torparegans förlängning skall utföras under Exakt tidpunkt är inte bestämd i dagsläget. Förslag till revideringar Eftersom inga synpunkter inkommit som påverkar gatukostnadsutredningen föreslår tekniska kontoret att tekniska nämnden ställer ut samrådsförslaget till uttag av gatukostnadsersättning. Tekniska nämndens arbetsutskotts beredning Tekniska nämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 14 december 2010, 130 Tekniska nämnden beslutar Tekniska nämnden ställer ut samrådsförslaget till uttag av gatukostnadsersättning enligt plan- och bygglagen 5:23. Exp:Tk-Gp, PoB

14 Tekniska nämnden Sida 12 TN Remiss av förslag till revidering av förbundsordning för GR Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ett förslag till revidering av förbundsordning för GR. Förslaget är i sin tur remitterat från GR till kommunen. Kommunstyrelsen vill nu ha nämndernas synpunkter innan kommunen ger sitt samlade svar. Förslaget innebär ett tillägg till nuvarande förbundsordning som anses nödvändigt för att kunna hantera förändringar i samarbetet mellan kommunerna, Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden i Västra Götalandsregionen. Även i andra sammanhang efterfrågas en samordnad kommunal representation gentemot exempelvis länsstyrelsen eller andra statliga organ. I nuvarande förbundsordning finns inte ett sådant uttalat mandat för GR att representera kommunerna i Göteborgsregionen. Förslaget innebär att ändamålsparagrafen, 2, får följande tillägg: att vara en mötesplats för kommunala omvärlds- och intressebevakning samt för erfarenhetsutbyte, att vara navet för samverkan mellan kommunerna samt regionala och nationella organ, att representera medlemskommunerna i förhandlingar och överläggningar i beredning för hållbar utveckling samt andra relevanta regionala samverkansorgan. Beredning Tekniska kontoret har inga invändningar mot det föreslagna tillägget i förbundsordningen för GR. I perspektivet att flera överenskommelser mellan stat och kommuner och regionen och kommuner kräver ett gemensamt agerande från kommunerna är det naturligt att befintliga samarbetsorgan får den rollen. Givetvis är det viktig hur förankringsprocessen med kommunerna ser ut i det interna arbetet inom GR, men den frågan finns ju ändå på dagordningen i det redan etablerade samarbetet inom GR. Tekniska nämndens arbetsutskotts beredning Tekniska nämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 14 december 2010, 131 Tekniska nämnden beslutar Tekniska nämnden tillstyrker den föreslagna ändringen av GR:s förbundsordning. Exp: Tk-Bon, Klk

15 Tekniska nämnden Sida 13 TN 99 Dnr Återrapportering om permutation för Vandrarhemmet i Plantaget Bakgrund, Tekniska nämnden beslöt , att överlåta till kommunstyrelsen att fatta beslut om en framtida målinriktning kring de turistiska fastigheterna. Kommunfullmäktige beslöt senare, , att tekniska nämnden får i uppdrag att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation för Vandrarhemmet i Plantaget. Avsikten är sedan att ta upp frågan om eventuell försäljning i kommunstyrelsen när besked kommit från Kammarkollegiet. Tekniska nämnden beslöt att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet. Ärendet, Tekniska kontoret har efter beslutet i tekniska nämnden skickat ansökan om permutation för Vandrarhemmet med tillhörande tomtmark inom parkområdet Plantaget. Kammarkollegiet har i svar till tekniska kontoret menat att det är svårt att bedöma vilken fastighet som idag motsvaras av den skänkta fastigheten. Enligt Fredrik Järtas testamente framgår det att till Alingsås stad giver jag uti oskiljaktigt sammanhang dels min jordlägenhet, kallad Plantaget med vad därtill hör, under villkor att åtminstone den rymd av nämnde lägenhet, vilken vid hans död finnes beväxt med äldre och yngre träd och buskar, skall ordnas och underhållas såsom en öppen park och att därå ej må uppföras några hus och byggnader utom sådane som kunna vara lämpliga för nyss sagda ändamål k dels nuvarande Järtas park. Fredrik Järta avled 1882 och den nuvarande Vandrarhemsbyggnaden uppfördes 1904 som epidemisjukhus. I dialog med Kammarkollegiet kan man vid den tidpunkten antingen ansett att uppförande av epidemisjukhuset var lämplig för ändamålet alternativt ansett att byggnaden var belägen utanför det område som skulle bevaras som öppen park. Tekniska kontoret har jämfört kartunderlag från 1883, i samband med att lagfart avseende dåvarande Plantaget beviljades, med nutida kartunderlag och kan då konstatera att såväl Vandrarhemmet som kv. Skridskon ligger utanför det område som var beväxt med äldre och yngre träd och buskar och som skulle bevaras som en öppen park. Med stöd av Fredrik Järtas testamente, kartunderlag från 1883 som jämförts med dagens kartmaterial, samråd med kommunjuristen och efter dialog med Kammarkollegiet, kan konstateras att det inte krävs någon ansökan om permutation för en eventuell kommande försäljning. Kommunens ansökan om permutation kommer därför att återkallas.

16 Tekniska nämnden Sida 14 Forts TN 99 Tekniska nämndens arbetsutskotts beredning Tekniska nämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 14 december 2010, 132 Tekniska nämnden beslutar Tekniska nämnden godkänner tekniska kontorets återrapportering och överlämnar den till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges uppdrag från anses därmed vara fullföljt. Exp: Tk-Cj, Kf

17 Tekniska nämnden Sida 15 TN 100 Dnr Förlängning av hyresavtal för Vandrarhemmet Bakgrund, Tekniska nämnden beslöt , att överlåta till kommunstyrelsen att fatta beslut om en framtida målinriktning kring de turistiska fastigheterna. Kommunfullmäktige beslöt senare, , att tekniska nämnden får i uppdrag att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation för Vandrarhemmet i Plantaget. Avsikten är sedan att ta upp frågan om eventuell försäljning i kommunstyrelsen när besked kommit från Kammarkollegiet. Ärendet, Tekniska kontoret har under lång tid hyrt ut Vandrarhemsbyggnaden till Futurum, som i sin tur hyrt ut till STF (Svenska Turistföreningen) vilka i sin tur hyrt ut till nuvarande entreprenör som sköter driften av Vandrarhemmet. Eftersom Futurum betalt en högre hyra till tekniska kontoret, än de själva tagit ut av STF, har man beslutat säga upp sitt hyresavtal med STF, vid hyresavtalets utgång STF har då i sin tur sagt upp sin hyresgäst, för avflyttning, till samma datum. Tekniska kontorets hyresavtal med Futurum löper dock vidare med nuvarande hyrestid tom Detta innebär att det finns en risk att Vandrarhemmet kan komma att stå tomt och outhyrt from 1 januari 2011 och att Futurum, om de inte själva hittar en ny entreprenör, riskerar att stå för hela hyreskostnaden fram till I överläggningar mellan tekniska kontoret, Futurum och STF, har STF uttryckt viljan att teckna ett nytt hyresavtal, men då med en ny entreprenör som är villig att sköta driften av Vandrarhemmet. Eftersom nuvarande hyresavtal mellan tekniska kontoret och Futurum löper ut , är det svårt för en ny entreprenör att våga investera i möbler och personal, tillika att starta upp en verksamhet som kommer att upphöra mitt i en sommarsäsong. STF har meddelat att det nu finns en intressent som är beredd att teckna hyresavtal, men då för en treårsperiod för att våga göra nödvändiga investeringar. Den bästa lösningen för att hantera den uppkomna situationen kan därför vara att förlänga nuvarande hyresavtal med ytterligare ett och ett halvt år, dvs tom Tekniska kontorets förslag till beslut i tekniska nämnden Tekniska nämnden beslutar att godkänna en förlängning av det nuvarande hyresavtalet mellan tekniska kontoret och Futurum, alternativt direkt med STF, till och med

18 Tekniska nämnden Sida 16 Forts TN 100 Yrkande Thorsten Larsson (M) yrkar att ärendet skall bordläggas. Anders Sandberg (S) och Carl-Erik Bergsen (S) yrkar att ärendet skall avgöras på sammanträdet. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Thorsten Larssons (M) yrkande mot Anders Sandberg (S) och Carl-Erik Bergséns (S) motyrkande. Efter rösträkning finner ordföranden att Thorsten Larssons (M) yrkande har bifallits med 3 röster för och 2 röster emot. Yrkande Thorsten Larsson (M) yrkar att föreslå kommunstyrelsen att ge sammhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att se över detaljplanen för Vandrarhemmet i Plantaget så att det säkerställs som vandrarhem i framtiden med tanke på en eventuell försäljning. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Thorsten Larssons (M) tilläggsyrkande och finner att nämnden tillstyrker tillägget. Tekniska nämndens arbetsutskotts beredning. Tekniska nämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 14 december 2010, 133 Tekniska nämnden beslutar Tekniska nämnden beslutar att godkänna en förlängning av det nuvarande hyresavtalet mellan tekniska kontoret och Futurum, alternativt direkt med STF, till och med Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen ger sammhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att se över detaljplanen för Vandrarhemmet i Plantaget så att det säkerställs som vandrarhem i framtiden med tanke på en eventuell försäljning. Exp: Tk-Cj, Sbn, Ks

19 Tekniska nämnden Sida 17 TN 101 Dnr Parkering i stadskärnan Ärendebeskrivning I 2009 års budget och verksamhetsplan hade tekniska nämnden investeringsmedel avsatta för att bygga ett tillfälligt parkeringsdäck vid Bangårdsparkeringen under Syftet var att klara parkeringsbehovet i stadskärnan när flera parkeringar försvinner i samband med byggnation i ex. kv Kämpen och vid Afzeliiskolan samt att fungera som ersättning för de p-platser som tillfälligt försvinner i kv. Bryggaren under byggnationstiden, ca 1,5 2 år. Inför budget 2010genomförde kommundirektören en utredning kring parkeringsfrågan i centrum. Med utgångspunkt från denna utredning fattade sedan kommunstyrelsen , 187 följande beslut beträffande parkeringar i stadskärnan; 1. Brukaravgifter för parkering i stadskärnan införs för närvarande inte. 2. Tekniska nämnden får i uppdrag att omedelbart genomföra omreglering av tidsregleringen för parkering i hela stadskärnan i syfte att uppnå större tillgänglighet för korttidsparkering. 3. Medel för att tillskapa ytterligare parkeringsanläggningar i och i anslutning till stadskärnan skall ej anslås i 2010 års investeringsbudget. 4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera effekterna av tekniska nämndens omreglering av parkeringsregleringen i stadskärnan under januari månad Tekniska nämnden har under 2010 genomfört de i punkt 2 ovan nämnda justeringarna av tidsregleringar. I nuvarande budget finns investeringsmedel för en central parkering först år Beredning En intressentgrupp kring Sparbanken och Tommy Byggare har för avsikt att under 2011 påbörja byggnationen av en eventhall på Bryggeritomten. Det innebär att de 230 parkeringsplatser som finns där i dag försvinner under byggnationstiden. I kv. Kämpen bygger nu HSB bostadsrätter vilket inneburit att 50 parkeringsplatser försvann under Inom kort bedöms också byggnationen vid f.d. Afzeliiskolan komma igång med ett ytterligare tapp på 65 parkeringsplatser. Det kan konstateras att det under 2011 kommer att uppstå en brist på över 250 parkeringsplatser jämfört med situationen hösten Samtidigt ser vi ett ökande antal pendelparkerare över tid, som späder på behovet av nya P-platser.

20 Tekniska nämnden Sida 18 Forts Tn 101 Det kommer att bli mycket besvärligt med parkeringsplatser i centrum om inget görs framför allt under den period när byggnation pågår i kv. Bryggaren. Situationen för centrumhandeln bedöms som allvarlig. Den tidigare planerade tillfälliga parkeringen vid Västra och Östra Bangården skulle därför innebära en bra lösning på problemet, med ett tillskott av ca 240 parkeringsplatser. Det är kontorets bedömning att byggnation i kv. Bryggaren inte kan komma till stånd innan den föreslagna tillfälliga parkeringslösningen är färdigställd. Under förutsättning att beslut om byggnation tas nu kan en tillfällig lösning med parkeringsdäck vara klar strax efter sommaren Det förutsätter att framtagande av förfrågningsunderlag och upphandling liksom projektering påbörjas direkt efter årsskiftet. Kostnaden för en tillfällig anläggning har tidigare uppskattats till runt kr per tillkommande plats, vilket omräknat till dagens prisnivå motsvara ca 11 Mkr för hela anläggningen. Om en anläggning som är demonterbar anskaffas kan en del av investeringen hämtas hem när anläggningen demonteras. Situationen har föredragits i KSAUP den 1 december i syfte att KS snabbt skulle kunna ta ett principbeslut i frågan. Tyvärr har kommunledningskontoret inte drivit frågan vidare utan överlåtit initiativet till tekniska kontoret/nämnden. Detta riskerar att försena en byggnation av parkeringsdäcket med minst 2 månader. Tekniska nämndens arbetsutskotts beredning Tekniska nämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 14 december 2010, 135 Tekniska nämnden beslutar Tekniska nämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att få i uppdrag att snarast under 2011 uppföra en tillfällig p-anläggning vid Bangårdsparkeringarna med sammanlagt ca 420 parkeringsplatser för att klara parkeringssituationen i stadskärnan de närmsta åren. För att genomföra uppdraget behöver Tekniska nämnden beviljas investeringsmedel om 11 Mkr och budgetberedningen få i uppdrag att tillföra behövliga medel för kapitaltjänst och drift fr.o.m Exp: Tk-Bon, Ks

21 Tekniska nämnden Sida 19 Anmälan av delegerade beslut Ärendebeskrivning Genom sammanställning anmäls följande beslut fattade med stöd i nämndens delegationsordning: * Trafikärenden: november/december Yttrande om tillstånd enligt ordningslagen - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade -Tillfälliga lokala trafikföreskrifter * Beslut enligt listor från verksamhetscheferna, augusti-december Staben: Besltu fattade mellan VA-avdelningen: Inga beslut fattade -Gatuavdelningen: Inga beslut fattade - Park/natur: Inga beslut fattade -Exploateringsavd: Beslut fattade mellan Avfall: ---- Tekniska nämnden beslutar Tekniska nämnden tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna.

22 Tekniska nämnden Sida 20 Inkomna / utgående skrivelser och meddelanden Ärendebeskrivning I november/december 2010 inkomna / utgående skrivelser och meddelanden som ej redovisas under egen punkt. Samtliga skrivelser lämnas till handläggare för eventuell åtgärd och för kännedom till tekniska nämnden. 1. KF 185, , Kommunbudget 2011 för Alingsås kommun /077 TN Angående överklagande av Länsstyrelsen, avs Nolhaga avloppsreningsverk /365 TN KS 283, , Justerad renhållningstaxa /381 TN KS 282, , Alingsåsparken rivning teaterlokal och framtida målinriktning, projektdirektiv /270 TN KS 276, , Slutredovisning och avslutning av Projektmodell Nolhaga /350 TN Skrivelse från Pär-Axel Forsberg angående vägbelysning vid Gamla Kungälvsvägen /345 TN Skrivelse till Trafikverket angående belysningen vid Gamla Kungälvsvägen /345 TN KF 190, , Val till styrelser och nämnder mm för mandatperioden /010 TN Tekniska nämndens ledamöter /300 TN Skrivelse från Staffan Nattsén angående trafik- och parkeringslösningar i Alingsås stadskärna Tekniska nämnden beslutar Tekniska nämnden tar del av skrivelserna och lägger dem till handlingarna

Tekniska nämnden 2014-06-10 29-38

Tekniska nämnden 2014-06-10 29-38 Tekniska 29-38 2 Information och överläggningar... 6 Internkontroll 2014 för tekniska förvaltningen... 7 Införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun.... 9 Upphandling -

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-16 189-212

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-16 189-212 Samhällsbyggnadsnämnden 189-212 2 Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Saxebäcksvägen... 6 Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Sundet m.fl.... 7 Redovisning av utförd

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Tekniska nämnden 2014-03-25 11-16

Tekniska nämnden 2014-03-25 11-16 Tekniska 11-16 2 Informationer och överläggningar 5 Upphandling av parkdrift, norra kommundelen... 7 Avslutande av avtal med slamsugningsentreprenör och övertagande av driftledning... 9 Granskning av Bälinge

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

Justeringsdatum 20 mars 2012 97 Paragrafer 58-97 22 mars 2012 58-96 Underskrifter Sekreterare Liselotte Lexén Ordförande Erik Langby Justerande

Justeringsdatum 20 mars 2012 97 Paragrafer 58-97 22 mars 2012 58-96 Underskrifter Sekreterare Liselotte Lexén Ordförande Erik Langby Justerande 1 (91) Plats och tid Nacka stadshus, Orminge Kl 15.50-18.15 BESLUTANDE Erik Langby (M) Eva Öhbom Ekdahl (M) tjg 58-96 Cathrin Bergenstråhle (M) Linda Norberg (M) Lars Berglund (M) Ingegerd Thorngren (M)

Läs mer

2009-06-11 Miljö- och byggnadsnämnden. t.f. miljö- och byggnadschef

2009-06-11 Miljö- och byggnadsnämnden. t.f. miljö- och byggnadschef Beslutande organ 2009-06-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Vänersalen, Stadshuset i Mariestad kl. 13.30 18.10 Beslutande Jan-Olov Gustavsson (s) ordförande Göran Johansson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 10 september 2012, klockan 19:30-20:15

Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 10 september 2012, klockan 19:30-20:15 Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 10 september 2012, klockan 19:30-20:15 Beslutande Ledamöter: Per-Erik Kanström (M), ordförande Antonia Ax:son Johnson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s)

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2007-05-29 Plats och tid för sammanträdet Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna, tisdagen den 29 maj kl. 08.30 13.20 Ajournering

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelse 12 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20 Kommunstyrelsen 2007-03-12 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20 Beslutande Ersättare Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi (m) Jane

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer