Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2010-02-09"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Förvaltningshuset, klockan Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Andreas Boström (S) Kjell Midér (S) Mi Abrahamsson (S) Anders Karlsson (S) Kerstin Junker (S) Thor-Leif Andersson (V) Boris Norrlén (M) Håkan Berggren (M) Birgitta Bolin (C) Calle Morgården (MP) Övriga deltagare Ewa Dagwall kanslichef, sekr. Lars Nylén ekonomichef Ulf Hällqvist ordf. kommunrevisionen Utses att justera Birgitta Bolin Justeringens plats och tid Förvaltningshuset, torsdag den 11 februari 2010, klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-29 Ordförande Justerande Anslag / Bevis Protokollet från kommunstyrelsen den är justerat och tillkännagivet genom anslag. Anslås under tiden Protokollet förvaras i förvaltningshuset. Underskrift Ewa Dagwall

2 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Ärendemening 1 Delegation 2 Anmälan om anställning 3 Organisation tekniska verksamheter 4 Internationellt samarbete 5 Folkhälsoverksamhet 6 Projekt hållbara servicelösningar på landsbygden 7 Avtal om samordning/mottagning och placering av nyanlända flyktingar samt boende för ensamkommande barn utan årdnadshavare 8 Ensamkommande barn 9 Samråd; Detaljplan för Munkbo skola (del av kvarteret Krook 1) 10 Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering 11 Optionsavtal Waterfront Barken AB Stimmerbo 15:13 12 Kontrollansvar över handel med vissa receptfria läkemedel 13 Revidering av program för torget 14 Program för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 15 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocess 16 Granskning av styrning över förskoleverksamheten 17 Ombyggnad torget samt trafiklösning 18 Underhållsbudget revidering 19 Gunnarsvägen 4, uthyrning 20 Skrivelse Gubbo Folkets Hus 21 Kommunal medfinansiering Gubbo Folkets Hus 22 Värmeanläggning Gubbo Folkets Hus 23 Istider Herosvallen, högbelastningsavgifter 24 Aktualitetsförklaring för översiktsplanen 25 Energi- och klimatstrategi 26 Matpriser vid särskilda boenden 27 Arbetsmarknadsåtgärder 28 Vänortsavtal 29 Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting

3 Kommunstyrelsen Ks 1 Delegation Kommunalråd Leif Nilssons beslut enligt beviljad delegationsrätt avseende kommunens förköpsrätt: Nr Fastighet Köpare 80/2009 Tunkarlsbo 6:6 Bengt & Gurli Sandberg 81/2009 Larsbo 2:93, 2:128 Hans Eriksson & Mia Pettersson 82/2009 Matsbo 5:27 Christian Ahlgren och Susanna Lindroos 83/2009 Prostgården 3 Melrus Fastigheter HB 84/2009 Vad 5:26 Jesper Forsman & Emma Johansson 85/2009 Sundet 3:12 Kerstin Liljeqvist 86/2009 Malingsbo 1:114 Frida McGowan 87/2009 Kolpebo 2:1 Åsa Birgitta Johansson & Jan Göran Johansson 88/2009 Munkbo 1:20 Jan-Erik Axzell & Gun Inger Axzell 89/2009 Dalvik 1:26, 1:27 Veronica Johansson & Andreas Calland 1/2010 Söderbärke Kyrkby 8:100 Mikael Axbjer & Kerstin Tuner 2/2010 Tolsbo 1:3 Mats Åberg & Tora Liljedahl 3/2010 Stimmerbo 6:11 Waterfront Barken AB Teknik- och fritidsutskottets beslut , ,

4 Kommunstyrelsen Ks 2 Anmälan om anställning Socialförvaltningen Katarina Lindström, enhetschef tillsvidare Linda Essreell, socionom/socialsekreterare Ingegerd Asplund, undersköterska tillsvidare Annelie Gustafsson, assistent tillsvidare Alyaa Mothar, personlig assistent Maria Eriksson, enhetschef tillsvidare Barn- och utbildningsförvaltningen Susan Nasiri Nejad-Pour, bibliotekarie Eija Zoohar, barnskötare Henrik Johnsson, vik.studie- och yrkesvägl Anneli Hansson, lärare Ann-Christin Lindblad, skolmåltidsbiträde Karin Stålhammar, textillärare tillsvidare Susan Nasiri Nejad-Pour, bibliotekarie Eija Zoohar, barnskötare Mona Alqalih, modersmålslärare arabiska Elisabeth Jakobsen, vik.kokerska Josefine Marklund Åhs, kokerska Jan Aprili, projekt Emma Risberg, lärare SO Ida Rydén, lärare mot inriktning fritidshem Anneli Hansson, lärare Sara Hed, förskollärare Viveca Johansson, förskollärare Henrik Johansson, vik studie- och yrkesvägled Rikard Norelius, vik. Idrottslärare Kulturnämnden Frans Van Brugen, verksamhetsledare Eva Gustafsson, assistent Miljö- och byggnadsnämnden Linn Josefsson, projektanställd miljöingenjör

5 Kommunstyrelsen Forts. Kommunstyrelsen Anna Nilsson, samordnare Andes Annersved, kassabehandling, lokalvård Amanda Blomkvist, hästskötare Kurt Wennerström, projektanställd Madelene Jansson, instruktör Kjell Hahne, projektanställd Mattias Nilsson, OSA-anställd Annika Olsson, kommunalarbetare Mikael Weilander, OSA-anställd Anne Norling, projektanställd Ann-Mari Kristiansson, projektanställd Patrik Norrlén, IT-administratör

6 Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Ks 3 Tfu 180 Dnr Organisation tekniska verksamheter Förslag till lösning på koncernsamverkan har upprättats mellan tekniska kontoret, Smedjebacken Energi AB och Bärkehus AB. Koncernsamverkan Utifrån den verksamhet som idag bedrivs inom bolagen/kommunen pågår en utredning med direktivet att identifiera konkreta samordnings/rationaliseringsförslag för att optimera driften av de kommunala bolagen och kommunens tekniska förvaltning. Som en del i denna utredning har kommunstyrelsen beslutat att ställa sig positiv till förslaget om bildande av en gemensam utförarenhet som innebär att samtliga driftpersonal, inklusive arbetsledning, inom kommunkoncernen samordnas i en gemensam organisation som organiseras utifrån koncernens behov. Utredningsgruppen har fått i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för bildandet samt att ta fram förslag till ytterligare samverkansmöjligheter inom kommunkoncernen. Vid de diskussioner som pågått under 2009 har förslag till gemensam utförarenhet tagits fram. Förslaget innebär att arbetsledare inom respektive verksamhet ska ha obligatoriska träffar varannan vecka för att bl.a. stämma av pågående arbeten och försöka identifiera samverkansmöjligheter kring personal, maskiner, entreprenader och hantverkare. Ovannämnda arbetssätt skrivs in i respektive ägardirektiv och förutsätter att delegation lämnas till berörda arbetsledare att de har rätt att företräda sin organisation på att låna/låna ut personal, maskiner etc. Överenskommelse måste även träffas om ersättningsnivåer för utlånad personal.

7 Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Forts. Förslag till koncerngemensam utförarorganisation: Koncern gemensam utförar organisation Tekniska Driftledare Tekniska Fastighet Tekniska städ SEAB Vaverksamhet SEAB Värme SEAB Installation Bärkehus Driftledare Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att komplettera ägardirektiven för Smedjebacken Energi AB, Smedjebacken Energi Nät AB och Bärkehus enligt förslaget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att komplettera ägardirektiven för Smedjebacken Energi AB, Smedjebacken Energi Nät AB och Bärkehus enligt förslaget.

8 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 4 Au 2 Dnr Internationellt samarbete Smedjebackens kommun drev, tillsammans med AB Samarkand2015, under projektet EU-byar- en mötesplats för européer lokal och regional utveckling i Smedjebacken. Projektet rönte stor uppmärksamhet både i Sverige och ute i Europa och belönades som bästa kommunikationsprojekt. Erfarenheterna har inspirerat till en fortsättning, att med Eu-byprojektet som bas utveckla vårt samarbete med andra nationer inom unionen. Positiv respons för en fortsättning har framförts från företrädare för Europakommisionen, Kerry County i Irland och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Medel har även beviljats från Region Dalarna för att i en förstudie undersöka förutsättningarna för en fortsättning. Tanken med en fortsättning är att fördjupa och bredda samarbetet mellan de olika länderna och även innehålla inslag av lokal utveckling för till exempel olika typer av företag. Inom utbildningsområdet finns redan en förfrågan från irländarna om en samverkan för såväl elever som lärare. Andra områden som har diskuterats är miljöfrågor och då särskilt vindkraft och jordvärme. SKL har medverkat till att starta ett samarbete med ett antal kommuner från Sverige och kommuner inom regionen Emilia Romagna i Italien. Samarbetet startade i januari 2005 under namnet SERN, Sweden Emilia Romagna Network och behandlar områdena; utbildning, välfärd, miljö, entreprenörskap och turism. Dessutom finns utrymme för andra speciella projekt. SERN är öppet för nya medlemmar och skulle kunna vara en bra partner då organisationen innehåller ett stort antal italienska kommuner. Det ger också ett utvidgat nätverk inom Sverige. I Sverige ingår följande kommuner; Ale, Arvidsjaur, Boden, Falköping, Kalix, Jokkmokk, Motala, Mjölby, Norrköping, Piteå, Skövde, Söderköping, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg, Älvsbyn och Övertorneå. Dessutom Norrbottens Läns Landsting, Region Västra Götaland, Östsam, Östgöta COOP Center samt Matproducenterna i Norr. Ett medlemskap i SERN kostar cirka 6.000:--/år. Det krävs att det är minst fyra deltagande länder, vilket innebär att ytterligare ett land måste visa intresse för projektet. Med tanke på ovanstående områden skulle kommuner från Tyskland, Holland eller Danmark vara alternativa samarbetspartners.

9 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Forts. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att ansöka om medlemskap i SERN (Sweden Emilia Romagna Network) som ett led i realiseringen av EU-by II. att bifalla arbetsutskottets förslag.

10 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 5 Au 3 Dnr Folkhälsoverksamhet Kommunstyrelsen beslöt att inrätta ett välfärdsråd bestående av samtliga fem nämndsordföranden och en representant för oppositionen, med kommunstyrelsens ordförande som ordförande. I välfärdsrådet ingår även respektive förvaltningschef och representant för landstinget. Välfärdsrådets uppgift är att svara för styrningen av folkhälsoarbetet i kommunen, men även vara styrgrupp för kommunens Säker och Trygg arbete. Folkhälsoarbetet har under många år utvecklats i Smedjebackens kommun och har integrerats mer och mer i den ordinarie verksamheten. En samordnarfunktion finns sedan 2004 avtalsreglerat mellan kommunen och Landstinget. Förslag till förändring av verksamheten: De strategiska folkhälsofrågorna vävs in som en naturlig del i utvecklingsenhetens funktion. Där ingår omvärldsbevakning, ta del av och analysera rapporter från Folkhälsoinstitutet, Sveriges Kommuner och Landsting, Region Dalarna, Landstinget Dalarna m.fl. Exempelvis öppna jämförelser, livsmedelsenkät, skade- och olycksfallsstatistik. I funktionen ingår även att revidera och utveckla de planer som finns för folkhälsan i Smedjebackens kommun, ex. certifiering för Säker- och Trygg kommun. Det ingår också att delta i länets nätverksträffar och de lokala beredningsträffarna med Landstinget med målet att folkhälsoarbete integreras mer och mer i den ordinarie verksamheten. De delar som omfattar aktiviteter för barn/unga/föräldrar föreslås handläggas av befattningshavare på elevhälsan. Exempelvis Cope-utbildning. Välfärdsrådet föreslås upphöra. Folkhälsofrågorna vävs in i de träffar som sker vid BAS-dagarna och i beredningsträffar med Landstinget. Då välfärdsrådet också bestått av politiker från oppositionen föreslås att beredningsträffarna med Landstinget utökas med politikermandat. Folkhälsofrågorna ingår också i Hälsooch sjukvårdsnämnden och i Västerbergslagens ungdomsforum. Målet är att det vardagliga folkhälsoarbetet integreras i den ordinarie verksamheten.

11 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Forts. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att avveckla välfärdsrådet och utöka samverkansberedningen med en företrädare för oppositionen. att återremittera ärendet för ytterligare handläggning.

12 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 6 Au 4 Dnr Projekt hållbara servicelösningar på landsbygden Smedjebackens kommun har tillsammans med kommunerna Vansbro och Malung- Sälen anmält sitt intresse att delta i ett projekt sammanhållet av Länsstyrelsen i Dalarna, vars syfte är att utveckla hållbara servicelösningar på landsbygden. Värmlands län deltar också med kommunerna Kil, Eda och Årjäng. Länsstyrelsen i Dalarna har beviljats projektmedel från Jordbruksverket på 2.4 miljoner kronor. Projektet som ska pågå under syftar till att stödja ett lokalt arbete för att utveckla ett efterfrågat och uppskattat serviceutbud på landsbygden både hos offentliga som privata aktörer. Anledningen till projektet är den utveckling som skett då servicen väsentligt reducerats när det gäller antal servicefunktioner, servicebredd och kvaliteten i utbudet de senaste tjugo åren. Huvudsyftet med projektet är: - att utarbeta och pröva olika modeller där kommunerna och staten i samverkan med andra aktörer bygger upp lokalanpassade servicefunktioner - att studera på vilket sätt demokratiaspekten tas tillvara när man bygger upp en gemensam service, det handlar bl.a. om det lokala inflytandet och dess roll - att skapa en eller flera olika servicemodeller som långsiktigt är uthålliga och som skapar mer säkra planeringsförutsättningar för kommunernas och andra lokala organisationers långtidsplanering - att praktiskt pröva rön som kommer fram i projektarbetet i ett antal orter och områden med olika förutsättningar och strukturer i landets olika landsdelar - att testa och dra erfarenheter från Högdahlsutredningen och med särskild tyngdpunkt på lokala behov och engagemang - att successivt sprida erfarenheterna av insatserna i kommunerna till övriga kommuner, intresserade myndigheter och organisationer med landsbygdsfrågorna i fokus via elektroniska nyhetsbrev samt öppna konferenser inom pilotkommunerna Ambitionen med projektet att kommunerna lokalt skall hitta olika typer av infallsvinklar när det gäller serviceutbudet och vilka samverkanspartners som är viktiga att få med i arbetet. Inom Länsstyrelsens regionala serviceprogram(rsp) beskrivs servicen som en viktig faktor ur ett tillväxtperspektiv. Det är också viktigt att främja en servicestruktur som präglas av en helhetssyn. integration och tillgänglighet är viktiga aspekter att beakta i detta arbete.

13 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Forts. RSP kommer under de närmaste fyra åren att fokusera på utveckling av kommunala servicestrategier, samordning av service och samplanering som gynnar entreprenörskap. Miljö, jämställdhet, integration och tillgänglighet är viktiga aspekter att beakta i detta arbete. Tillgänglighetsperspektivet berör förutom den fysiska tillgängligheten även frågor som avstånd och kommunikationer, öppettider, kapacitet, att servicen är rätt och begriplig och hanterbar och inte vållar integritetsproblem. Följande utveckling föreslås: Ett samhällsservicecentrum i Smedjebacken bildas med tänkbara funktioner som kommunväxel, information och marknadsföring, konsumentrådgivning, turistoch näringslivsinformation och de statliga myndigheternas lokala närservice. Målet är inte enbart en samlokalisering utan även en utveckling av arbetssätt och arbetsmetoder mellan olika verksamheter och myndigheter dvs. ett mera processinriktat arbetssätt. Önskvärt är även ett servicecenter tillskapas i Söderbärke En projektorganisation, under ledning av utvecklingsenheten, bildas för att mera i detalj konkretisera förslaget till juni Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att delta i projektet hållbara servicelösningar på landsbygden och att inriktningen är att ett samhällsservicecentrum tillskapas i Smedjebacken med placering i förvaltningshuset och om möjligt även ett alternativ i Söderbärke. att bifalla arbetsutskottets förslag.

14 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 7 Au 5 Dnr Avtal om samordning/mottagning och placering av nyanlända flyktingar samt boende för ensamkommande barn utan vårdnadshavare Avtalet avser att Ludvika kommun genom kultur- och fritidsförvaltningens integration- och etableringscenter åtar sig att för Smedjebackens kommun ansvara för samordning/mottagning och placering av nyanlända flyktingar samt boendet för ensamkommande barn utan vårdnadshavare. Integrationoch etableringscenter ansvarar även för personal, budget och ungdomarnas aktiviteter. Samtliga kostnader som belastar verksamheten finansieras med statliga medel. Integration- och etableringscenter ansvarar för utbetalning av samtliga kostnader. Smedjebackens kommun åtar sig att ersätta aktuell avdelningschef på integration- och etableringscenter med 40 % av dennes månadslön. Avtalet gäller fr.o.m Bil Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att godkänna föreliggande förslag till avtal att utse kommunens firmatecknare underteckna erforderliga handlingar. att bifalla arbetsutskottets förslag.

15 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 8 Au 6 Dnr Ensamkommande barn Från migrationsverket föreligger förslag till överenskommelse om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige s.k. ensamkommande barn och överenskommelse om anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k ensamkommande barn. Bil Överenskommelsen innebär placering av 12 asylsökande barn från 16 år. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Frågan lämnas öppen. att godkänna förslag till överenskommelse att utse kommunens firmatecknare underteckna erforderliga handlingar.

16 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 9 Au 7 Dnr Samråd; Detaljplan för Munkbo skola (del av kvarteret Krook 1) För ca 10 år sedan upphörde reguljär skolverksamhet vid Munkbo skola. Sedan dess har lokalerna använts under kortare perioder vid reparation av andra skollokaler. Bostadslägenheten i byggnadens övervåning, som tidigare varit uthyrd, står för närvarande tom. Stegelbacksskolan i centrala Smedjebacken kan numera utnyttjas som reservskola. Detta har gjort en försäljning av Munkbo skola aktuell. Enligt gällande byggnadsplan för Munkbo skola får marken användas för allmänt ändamål. Inför en kommande försäljning av området behöver användningsområdet breddas. I det nya planförslaget föreslås beteckningen BHKS (Bostäder, handel, kontor och skola) vilket möjliggör olika användningsområden i framtiden. Planändringen är av begränsad omfattning och genomförs enligt Plan- och bygglagens regler för enkelt planförfarande. Synpunkter på planförslaget ska inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden senast den 1 februari Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att ej ha något att erinra mot planförslaget. att bifalla arbetsutskottets förslag.

17 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 10 Au 8 Dnr Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats mellan Smedjebackens kommun i egenskap av ägare till fastigheten Stimmerbo 15:13 och Waterfront Barken AB, Gladtjärn, Smedjebacken i egenskap av ägare till fastigheten Stimmerbo 6:11. Till Stimmerbo 6:11 överförs del av Stimmerbo 15:13 om ca 1,0 hektar. Överenskommelsen gäller endast under förutsättning att den fullföljs genom fastighetsbildning. Som ersättning för tilldelad mark ska Waterfront Barken AB till Smedjebackens kommun utge kronor. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att godkänna föreliggande förslag till ansökan om fastighetsreglering att utse kommunens firmatecknare underteckna erforderliga handlingar. att bifalla arbetsutskottets förslag.

18 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 11 Au 9 Dnr Optionsavtal Waterfront Barken AB Stimmerbo 15:13 Mellan Smedjebackens kommun och Waterfront Barken AB har upprättats förslag till optionsavtal. Bil Kommunen ger Waterfront Barken AB optionsrätt att förvärva ca 21 hektar av fastigheten Stimmerbo 15:13. Optionen innebär att Waterfront Barken AB har förtur till köp av området under i optionsavtalet angivna förutsättningar och villkor. Optionsrätten innebär att Waterfront Barken AB ges rätt att senast inom 3 år från undertecknandet av avtalet förvärva området. Försäljningspriset är två miljoner kronor. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att godkänna föreliggande förslag till optionsavtal att utse kommunens firmatecknare underteckna erforderliga handlingar. att återremittera ärendet för ytterligare handläggning.

19 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 12 Au 10 Dnr Kontrollansvar över handel med vissa receptfria läkemedel Den 1 november 2009 trädde en ny lag (2009:730) i kraft om handel med vissa receptfria läkemedel. Samtidigt upphävdes lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel. Nikotinläkemedel inryms från den 1 november 2009 i begreppet vissa receptfria läkemedel. Den nya lagen gäller detaljhandel till konsument på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. De läkemedel som ska få säljas är receptfria humanläkemedel som inte har förskrivits och som uppfyller vissa kriterier, nämligen att läkemedlet är lämpligt för egenvård, att allvarliga biverkningar är sällsynta samt att det är lämpligt med hänsyn till patientsäkerheten och skyddet för folkhälsan att läkemedlet får säljas på andra platser än öppenvårdsapotek. Receptfria nikotinläkemedel, ska precis som idag, få säljas på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. Syftet med lagen är att öka tillgängligheten till dessa läkemedel för konsumenterna. Försäljning av läkemedel enligt lagen får inte ske till den som är under 18 år. Kommunerna har den lokala kontrollen över lagens efterlevnad. Kommunerna har inga egna sanktionsmöjligheter enligt lagen utan ska rapportera till Läkemedelsverket konstaterade brister i efterlevnaden av lagen. Kommunfullmäktige i varje kommun måste besluta vilken nämnd som ska ha kontrollansvaret enligt lagen. Kommunerna får ta ut avgifter för sin kontroll. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att tillsynen av försäljning av receptfria läkemedel ska utföras av socialnämnden. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att tillsynen av försäljning av receptfria läkemedel ska utföras av socialnämnden.

20 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 13 Au 11 Dnr Revidering av program för torget Utformningen av Vasatorget och dess omgivning har diskuterats under flera år. Diskussionerna har gällt såväl trafiklösningar som gestaltningsfrågor. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade om att genomföra ett programsamråd inför kommande detaljplanearbete. Beslut togs också om att genomföra byggandet av en lekplats i Vasaparken. Ett förslag till program för detaljplan togs fram hösten 2004 och programsamråd genomfördes. I januari 2005 reviderades programmet. Arbetet med planen avstannade därefter. Miljö- och byggkontoret har under 2009 tagit fram ett förslag till reviderat program för området som bygger på följande förutsättningar: Syftet med planeringen är att skapa en attraktiv torgmiljö som lockar fler människor att vistas i Smedjebackens centrum. Mottot för planarbetet är: Vasatorget en levande oas i Smedjebacken. Följande mål har satts upp för programarbetet: En torgmiljö som rymmer alla nödvändiga funktioner; stor lekplats, handel, torghandel, uteserveringar, utrymme för tillfälliga aktiviteter, centrala busshållplatser (ev. ej inom planområdet) och parkering. En torgmiljö som är vacker, intressant och upplevs som hjärtat i Smedjebacken. En plats där både gator, lekplats och torg är tryggt och säkert ur alla aspekter för såväl barn som vuxna. En torgmiljö där alla funktioner har god tillgänglighet får gående, cyklister, bilister och kollektivtrafikanter, samt där särskild hänsyn har tagits till funktionshindrades behov. Miljö- och byggnadsnämnden beslöt att anta programmet för upprättande av detaljplan för Vasatorget med omgivning, samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut att eventuellt fortsätta arbetet med att utarbeta en detaljplan enligt detta program. Bil Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden utarbeta en detaljplan för Vasatorget med omgivning i enligt med antaget program.

21 Kommunstyrelsen Forts. att bifalla arbetsutskottets förslag

22 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 14 Au 12 Dnr Program för landsbygdsutveckling i strandnära lägen En ny strandskyddslagstiftning trädde i kraft 1 juli En av de största förändringarna är att kommunen kan peka ut särskilda områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS-områden. Dessa områden ska pekas ut i översiktsplanen och ger förenklade möjligheter att ge strandskyddsdispens för att bygga hus eller anläggningar som gynnar utveckling av landsbygden. Miljö- och byggkontoret har arbetat fram ett program för ett tillägg i den kommuntäckande översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige I detta tillägg behandlas enbart frågan omlämpliga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lagen. Med strandnära lägen menas här områden inom 100 meter från sjö eller vattendrag. Den kommuntäckande översiktsplanen antogs 2003 och är till största delar aktuell. Det finns inget behov av att revidera hela översiktsplanen utan frågan kan istället behandlas i ett tillägg. Det har gjorts tre ändringar i programmet efter diskussioner i samhällsbyggnadsgruppen. Dessa ändringar är: Under rubriken Underlag (punktlistan) Demografisk struktur Människor bor inte alltid så att en jämn blandning av t.ex åldrar uppstår. I Smedjebacken är det inte ovanligt att människor i en åldersgrupp är betydligt mer vanlig än andra i vissa bostadsområden. Det är viktigt att förstå och försöka analysera hur det påverkar kommunens planering och hur landsbygdsutvecklingsarbetet kan underlätta för en önskvärd samhällsutveckling. Under rubriken Grupp 1 områden som prioriteras : 3. Frågan om enbart exploatering med fler hus eller om även enstaka byggnader ska tillåtas/prioriteras inom ett landsbygdsutvecklingsområde bör utredas i planprocessen. Det bör även utredas om det i förekommande fall ska ställas krav på detaljplan för enstaka byggnader eller om sådan exploatering bör/kan regleras med t.ex kriterielistor som ska uppfyllas i en bygglovsprocess.

23 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Forts Under rubriken Grupp 3 områden som inte bör prövas i punkt 1 har lagts till: I de fall där det ändå kan komma att bli aktuellt med bebyggelse närmare järnväg och riksväg 66 än 100 m kommer avsevärt högre krav att ställas på utredningar med avseende på t.ex buller och byggnadstekniska förutsättningar. Miljö- och byggnadsnämnden beslöt att anta programmet samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att ta fram samrådshandlingar för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Bil Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att ta fram samrådshandlingar för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. att bifalla arbetsutskottets förslag.

24 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 15 Au 13 Dnr Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocess Komrev har på uppdrag av kommunrevisionen granskat nämndernas och styrelsens beredningsprocess. Synpunkter har sammanställts i en sammanfattande granskningsrapport. Bil Resultatet av granskningen visar att nämnderna och styrelsens berednings- och beslutsprocess till största delen är ändamålsenliga. Det kan dock konstateras att det finns områden som måste förbättras och utvecklas. Revisorerna anser att det är viktigt att respektive nämnd och styrelsen följer upp vilka förbättringsområden som finns och jobbar aktivt vidare med att utveckla processerna. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Frågan lämnas öppen. att beakta resultatet i granskningen och uppmana övriga nämnder att göra detsamma.

25 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 16 Au 14 Dnr Granskning av styrning över förskoleverksamheten Komrev har på uppdrag av kommunrevisionen granskat styrningen av förskoleverksamheten. Synpunkter har sammanställts i en sammanfattande granskningsrapport. Bil Av granskningen framgår att förskolorna genomgående bedriver ett gott kvalitetsarbete utifrån de förutsättningar som ges, men att det finns brister i styrningen av verksamheten, bland annat genom att det råder otydlighet i målarbetet och i den ekonomiska styrningen. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att emottaga rapporten. att bifalla arbetsutskottets förslag.

26 Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Ks 17 Tfu 3 Dnr Ombyggnad torget samt trafiklösning Investeringsmedel för ombyggnad av Vasatorget är anslaget i budget Ombyggnaden medför en förändrad trafiklösning bl.a med avstängning av genomfartstrafik i centrum. Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att bygga om torget enligt huvuddragen i föreslaget att stänga av all genomfartstrafik runt Vasatorget samt Vasagatan ner till Folkets Hus. kommunstyrelsen beslutar att bygga om torget enligt huvuddragen i förslaget att stänga av all genomfartstrafik på Vasagatan från Torggatan till Sveavägen samt gatan utanför fastigheten Borgen 9 Vasatorget.

Kommunfullmäktige 2010-02-22

Kommunfullmäktige 2010-02-22 Kommunfullmäktige 2010-02-22 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 19.00 Beslutande Leif Nilsson (S) Kjell Midér (S) Calle Morgården (MP) Carin Runeson (S) Monica Forsgren (S) Anna-Sofia Philipson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-03-10

Kommunstyrelsen 2009-03-10 Kommunstyrelsen 2009-03-10 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.00 Beslutande Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Solweig Nyrede (s) Andreas Boström (s) Kjell Midér (s) Mi Abrahamsson

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2009-06-16 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Kjell Midér (S) Mi Abrahamsson (S) Ylva Bergström

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2010-01-28 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 14.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Mona Hyttsten,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-05-11

Kommunstyrelsen 2010-05-11 Kommunstyrelsen 2010-05-11 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 09.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Anders Karlsson (S) Kjell Midér (S) Mi Abrahamsson

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-14 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.30 Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-11-23

Kommunfullmäktige 2009-11-23 Kommunfullmäktige 2009-11-23 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 23.00 Beslutande Leif Nilsson (S) Ola Larsen (S) Anders Lindblom (C) Carin Runeson (S) Ing-Britt Bergström (S) Birgitta Bolin

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2010-03-09 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Andreas Boström (S) Anders Karlsson (S) Mi Abrahamsson

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2009-12-10 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-12.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Mona Hyttsten,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-12-01

Kommunstyrelsen 2009-12-01 Kommunstyrelsen 2009-12-01 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Anders Karlsson (S) Ola Larsen (S) Mi Abrahamsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-09-17

Kommunfullmäktige 2012-09-17 Kommunfullmäktige 2012-09-17 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.15 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Frank Norgren (S) Patrick Nyman (C) Leif Nilsson (S) Monica Forsgren (S) Calle Morgården

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-09-19

Kommunfullmäktige 2011-09-19 Kommunfullmäktige 2011-09-19 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.00 Beslutande Bengt Norrlén ordf (S) Håkan Svensson (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Solweig Nyrede (S) Jan Tholerus

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2010-02-18 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 12.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Mona Hyttsten,

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2014-06-24. Leif Nilsson (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2014-06-24. Leif Nilsson (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2014-06-24 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-11.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-02-23

Kommunfullmäktige 2009-02-23 Kommunfullmäktige 2009-02-23 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 19.40 Beslutande Leif Nilsson (s) Håkan Svensson (s) Göran Engström (c) Carin Runeson (s) Märta Hansson (s) Birgitta Bolin (c)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-07

Kommunstyrelsen 2010-12-07 Kommunstyrelsen 2010-12-07 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 09.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Andreas Boström (S) Kjell Midér (S) Ola Larsen

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Mona Hyttsten, sekr. Per-Olow Dahlström, teknisk chef Leif Lindberg, gatuchef

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Mona Hyttsten, sekr. Per-Olow Dahlström, teknisk chef Leif Lindberg, gatuchef Teknik- och fritidsutskottet 2009-06-15 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 13.00-16.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Mona Hyttsten,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-06-05

Kommunfullmäktige 2012-06-05 Kommunfullmäktige 2012-06-05 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 21.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Monica Forsgren (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Rågher Thelin (S) Mildred Eggen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-05-07

Kommunstyrelsen 2013-05-07 Kommunstyrelsen 2013-05-07 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-10.00 Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Monica Georgsson (S) Kjell Midér (S) Anders Karlsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-04-22

Kommunfullmäktige 2013-04-22 Kommunfullmäktige 2013-04-22 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Monica Forsgren (S) Boris Norrlén (M) Leif Nilsson (S) Rågher Thelin (S) Göran Engström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-04-09

Kommunstyrelsen 2013-04-09 Kommunstyrelsen 2013-04-09 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-13.00 Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Helena Andersson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2013-01-17 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2012-12-21. Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2012-12-21. Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2012-12-21 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Plats och tid Kommunhuset, Torsås, kl 18.00-19.00 Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande Ewy Svensson, M Bernt Nyqvist, S Anita Eriksson, C Lennart

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-02. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-02. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-02 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-12.00 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga deltagare Per-Olow

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-01-11 2 KS 1 Redovisning av Folkhälsoundersökning Susann Svärd, FoU Kronoberg, presenterar resultatet från folkhälsokartläggningen i Kronobergs län. Kommunstyrelsen 2011-01-11 3 KS

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2011-09-21 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 16.00 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) 146-159 Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-28

Kommunstyrelsen 2011-06-28 Kommunstyrelsen 2011-06-28 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 11.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP)

Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22 Plats och tid Kommunhuset, klockan 08.30-10.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Övriga deltagare Sören Nord,

Läs mer

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Lotta Gunnarsson

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Lotta Gunnarsson Teknik- och fritidsutskottet 2015-10-22 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 13.00-16.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga deltagare Sören

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-02-05

Kommunstyrelsen 2013-02-05 Kommunstyrelsen 2013-02-05 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-10.00 Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Kjell Midér (S) Margareta Åhrman (S) Lars-Ove

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 134 Godkännande av ärendelista... 170 135 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 171 136 Riktlinje Skydds- och begränsningsåtgärder revidering... 172 137 Ledningssystem för

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2011-04-21 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 13.00 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2010-04-29 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Mona Hyttsten,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-04-07

Kommunstyrelsen 2009-04-07 Kommunstyrelsen 2009-04-07 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.30 Beslutande Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Solweig Nyrede (s) Andreas Boström (s) Kjell Midér (s) Mi Abrahamsson

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström, (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström, (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2011-01-20 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström, (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Beslutande Centrumhuset Henån kl.17.00-17.30 Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.00 16.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.15-15.25 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2012-03-21. Ingemar Hellström (S) ordf. 48-49, 61-68 Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2012-03-21. Ingemar Hellström (S) ordf. 48-49, 61-68 Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2012-03-21 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 09.00 13.00 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) 50-60 Ingemar Hellström (S) ordf. 48-49, 61-68 Håkan Berggren (M) Övriga

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Birgitta Elfström (s) Inger Hilmansson (fp) 53-57

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Birgitta Elfström (s) Inger Hilmansson (fp) 53-57 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-03-04 46 Tid 8.30-10.10 Plats Stadshuset Omfattning 50-57 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15) Socialnämnden 1 (15) Plats och tid Norra Bergens äldreboende, Askersund, den 20 september 2006 kl 9.00-11.45 Beslutande Lennart Andersson (s), i Leif Petersons ställe Wivi-Anne Hoffman (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 1 (7) Transumt Protokoll Socialnämnden Nr 9 Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00 Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 Ledamöter: Amelie Tarschys Ingre (FP), ordförande Björn Engström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2011-08-25 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 12.30 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Kommunstyrelsen kallar till sammanträde den 9 december 2015

Kommunstyrelsen kallar till sammanträde den 9 december 2015 KALLELSE 1 (6) Kommunstyrelsen Datum 2015-12-04 Reviderad 2015-12-02 Kommunstyrelsen kallar till sammanträde den 9 december 2015 Tid: onsdagen den 9 december 2015, kl 14:00 Plats: Stora scenen Ordförande:

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(9) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 15.22 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2010-05-20 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 08.00 12:00 Beslutande Håkan Svensson (S) ordf Monica Forsgren (S) Andreas Boström (S) Jenny Hellström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-02-10

Kommunstyrelsen 2009-02-10 Kommunstyrelsen 2009-02-10 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-11.00 Beslutande Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Solweig Nyrede (s) Andreas Boström (s) Kjell Midér (s) Mi Abrahamsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Personalutskottet 2012-06-12

Personalutskottet 2012-06-12 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-06-12, kl 1300-1600 ande Jan Larsson, S Eva Kumpula, S Pirkko Heikkilä, V Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl. 08:00-15:50 Beslutande Övriga deltagande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mary Nilsson Datum KS-2014/151 2014-02-27 Kommunstyrelsen Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Förslag

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-08

Kommunfullmäktige 2014-09-08 Kommunfullmäktige 2014-09-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 21.00 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Calle Morgården (MP) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-03

Kommunstyrelsen 2011-05-03 Kommunstyrelsen 2011-05-03 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 09.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-10-06

Kommunstyrelsen 2009-10-06 Kommunstyrelsen 2009-10-06 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Andreas Boström (S) Kjell Midér (S) Mi Abrahamsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M)

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Teknik- och fritidsutskottet 2015-12-17 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-11.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga deltagare Sören

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20. Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20. Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-11.00 Beslutande Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström, teknisk chef,

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-04-06 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-04-06 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15. 2010-04-06 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15.00 Britt-Inger Fröberg (S) Ordförande Tobias Nordlander (S) Leif Carlberg (S) Christina

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Barnomsorgsnämnden 1998-01-20 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 1998-02-03 Justeringens plats Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-28. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-28. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-28 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-12.00 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga deltagare Sören

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 14 januari 2015, klockan 8.00 11.00

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 14 januari 2015, klockan 8.00 11.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-01-14 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 14 januari 2015, klockan 8.00 11.00 Beslutande Övriga närvarande Martin Carling (C) ordf Elisabet Forsdahl (C) Ture

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2002-08-21 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.15 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2011-12-13. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) 188-195 Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2011-12-13. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) 188-195 Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2011-12-13 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 12.30 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) 188-195 Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Anmälan av delegationsbeslut... 4 3 Anmälan av utskottsprotokoll... 5 4 Delgivningar... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 8 6 Sammanträdesdagar

Läs mer

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen 2006-06-20 Plats och tid Beslutande Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl 14.00-14.35 Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar

Läs mer

Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Håkan Berggren (m)

Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Håkan Berggren (m) Teknik- och fritidsutskottet 2009-02-19 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-12.30 Beslutande Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Håkan Berggren (m) Övriga deltagare Mona Hyttsten,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån :15-10:00 1 Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2014-06-11 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Kerstin Gadde Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Inga Göransson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer